Ika - evalueringsmodeller i praksis 9. april 2014

462 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ika - evalueringsmodeller i praksis 9. april 2014

 1. 1. IKA: EVALUERINGSMODELLER I PRAKSIS 9. APRIL 2014 Andreas Christensen og Christian Bennetzen, Horten 9/4 2014
 2. 2. side 2 − 09.00 Morgenkaffe − 09.30 Velkomst og præsentation af dagens program − 09.45 Generelt om evalueringsmodeller − 10.15 Evaluering af kvalitet og pris, samt de forskellige underkriterier − 11.00 De forskellige typer pointmodeller, herunder prosa-evalueringer − 11.30 Pause − 11.45 Ny praksis og tendenser på området for evalueringsmodeller − 13.00 Afslutning derefter frokost PROGRAM
 3. 3. side 3GENERELT OM EVALUERINGSMODELLER
 4. 4. side 4 − Kun relevant ved tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. − En evalueringsmodel anvendes til at omsætte de enkelte elementer i tilbuddene til point i forhold til de fastsatte underkriterier. − Udbudsdirektivet eller tilbudsloven indeholder ingen bestemmelser, der omtaler evalueringsmodeller. − Ikke pligt til at anvende en pointmodel til at fastlægge, hvem der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. − Såvel Klagenævnet som domstolene har accepteret anvendelse af prosaevaluering fremfor en pointmodel. EVALUERINGSMODELLER - RETLIGT GRUNDLAG
 5. 5. side 5 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS mod Region Hovedstaden ”Det kan ikke af ligebehandlingsprincippet eller gennemsigtighedsprincippet, jf. Udbudsdirektivets artikel 2, eller af EU-udbudsretten i øvrigt udledes, at en ordregiver ved gennemførelsen af et udbud, hvor tildelingskriteriet er »det økonomiske mest fordelagtige tilbud«, har pligt til at udarbejde og anvende en evalueringsmodel, og der kan heller ikke af artikel 2 eller af EU-udbudsretten i øvrigt udledes, at en ordregiver, som agter at anvende en evalueringsmodel, skal udarbejde denne evalueringsmodel på et så tidligt tidspunkt, at evalueringsmodellen kan medtages i udbudsbetingelserne [..]” Udgangspunktet: Ikke krav om forudgående offentliggørelse af evalueringsmodel KRAV OM OFFENTLIGGØRELSE AF EVALUERINGSMODEL?
 6. 6. side 6 − Klagenævnets kendelse af 13. februar 2012 – PlanMiljø mod Helsingør Kommune − Klagenævnet udtalte: − ”Der er ikke noget udbudsretligt krav om, at konkrete pointtildelingsmodeller skal oplyses på forhånd, eller at sådanne modeller skal fastlægges på forhånd.” − Tilsvarende i bl.a. kendelser af 27. juni 2011 (Hotel Maritime mod Økonomistyrelsen) og 11. oktober 2011 (HHM A/S mod Københavns Kommune) . − Ingen betydning om EU-udbud, licitation eller annoncering. OFFENTLIGGØRELSE AF EVALUERINGSMODELLER
 7. 7. side 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 6. maj 2011, Aabenraa Kommunes annoncering af totalrådgiveraftale Tilbudsgiverne skulle angive tilbudsprisen som en procentdel af entreprisesummen. Evalueringsmodellen, der var ikke offentliggjort på forhånd, var som følger: KRAV OM OFFENTLIGGØRELSE AF EVALUERINGSMODEL?
 8. 8. side 8 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 6. maj 2011, Aabenraa Kommunes annoncering af totalrådgiveraftale Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: ”Det er sammenfattende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at Aabenraa Kommune i nærværende sag har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved at anvende en prisevalueringsmodel, der indebærer, at det billigste tilbud ikke nødvendigvis opnår den bedste bedømmelse, da dette ikke fremgår klart af udbudsmaterialet.” = Krav om offentliggørelse af ”atypiske” evalueringsmodeller = Klagenævnet for Udbud har stadfæstet dette princip i kendelse af 27/10-2011, FICS mod Patientombuddet KRAV OM OFFENTLIGGØRELSE AF EVALUERINGSMODEL?
 9. 9. side 9 EVALUERING AF KVALITET OG PRIS, SAMT DE FORSKELLIGE UNDERKRITERIER
 10. 10. side 10 − Overordnede krav til underkriterierne: − Må ikke give ordregiver ubegrænset valgfrihed ved evalueringen. − Underkriterierne skal være knyttede til kontraktens genstand – det vil sige, at underkriterierne skal være egnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. − Skal være gennemsigtige, saglige og objektive. − Ikke-udtømmende oplistning findes i udbudsdirektivets artikel 53, forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 55 og tilbudslovens § 8. GENERELT I FORHOLD TIL UNDERKRITERIER
 11. 11. side 11 Udbudsdirektivets artikel 53, stk. 2 − “Den ordregivende myndighed angiver i det i stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne eller ved konkurrencepræget dialog i det beskrivende dokument, hvordan den relativt vil vægte de kriterier, der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige, jf. dog tredje afsnit. − Denne vægtning kan angives ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving.” Undgå udsving medmindre højst nødvendigt. Slører blot processen – kan give anledning til mistanke om forskelsbehandling => underkriterier og vægtningen heraf skal fremgå således, at tilbudsgiverne kan indrette sig herefter i forbindelse med afgivelse af tilbud. UNDERKRITERIER - VÆGTNING
 12. 12. side 12 Klagenævnets kendelse af 28. februar 2012 Offentligt udbud af 2-årig rammeaftale om levering af stomihjælpemidler til borgere i Københavns Kommune i henhold til servicelovens § 112. − Pris 60 % − Sortimentsbredde, kvalitet og funktionalitet 40 % − Klager: ” Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 53 samt ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved: a) at slå en række kvalitative kriterier, der indholdsmæssigt er vidt forskellige, sammen i et fælles kvalitativt underkriterium og alene på forhånd offentliggøre den samlede vægtning for disse kriterier, og b) ikke i udbudsbetingelserne at foretage en tilstrækkelig beskrivelse af, hvilke elementer der ville indgå ved vurderingen af tilbuddene i forhold til de enkelte underkriterier. MEDIQ DANMARK A/S MOD KØBENHAVNS KOMMUNE
 13. 13. side 13 Klagenævnet: − "Efter indholdet af indklagedes udbudsevalueringsnotat fremstår det ligeledes uklart, hvordan de tre kvalitative under-/delkriterier er vægtet indbyrdes. − Det er ligeledes uklart, hvordan vægtningen mellem det kvalitative samlekriterium »sortimentsbredde, kvalitet og funktionalitet«, som bedømmes efter en markedsstandard og vægter 40 %, og priskriteriet, som bedømmes ud fra en procentuel afvigelse set i forhold til priser det forudgående år, og vægter 60 %, er foretaget…” MEDIQ DANMARK A/S MOD KØBENHAVNS KOMMUNE
 14. 14. side 14 − Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. februar 2007 (Dansk Høreteknik A/S mod Københavns Kommune), hvorved Klagenævnet udtalte: − ”Tildeling af points for tilbuddenes opfyldelse af i hvert fald de kvalitative underkriterier skal ske ud fra tilbuddenes forhold til de pågældende underkriterier og ikke ud fra tilbuddenes forhold til hinanden. Klagenævnet har ikke i denne sag anledning til at tage stilling til, om dette også gælder for underkriteriet pris.” − Overtrædelse af det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip uanset om overtrædelsen havde indflydelse på tildelingsbeslutningen. − Forbuddet med relativ pointtildeling gælder også ved annonceringsudbud, jf. Klagenævnets kendelse af 4. marts 2010 (Dansk Flygtningehjælp mod Hvidovre Kommune) EVALUERING AF KVALITATIVE KRITERIER
 15. 15. side 15 − Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. september 2004 – Colas Danmark mod Videbæk Kommune. − ”I licitationsbetingelserne var angivet, at tilbuddene bortset fra med hensyn til tilbudsprisen ville blive bedømt efter en karakterskala fastlagt »ud fra« følgende skalatrin: 10, 9, 7, 4 og 0. − Dette kan sprogligt forstås således, at karakterskalaen ikke var udtømmende, således at der kunne gives andre karakterer end de angivne. Den naturlige forståelse er imidlertid, at karakterskalaen var angivet udtømmende. Det følger endvidere af Tilbudslovens ligebehandlingsprincip, at indklagede havde pligt til at vurdere tilbuddene i overensstemmelse med den naturlige forståelse af licitationsbetingelserne. − Det har herefter været i strid med Tilbudslovens § 6 og § 8, at indklagede anvendte karakteren 8 ved evalueringen for så vidt angår underkriteriet ”entreprenørvirksomhedens organisation tilknyttet entreprisen”, da karakteren 8 ikke var blandt de karakterer, der kunne anvendes efter den naturlige forståelse af licitationsbetingelserne.” EVALUERING AF KVALITATIVE KRITERIER
 16. 16. side 16 − Sørg for at der er tilstrækkeligt rum i jeres evalueringsmodel, således at nuancerne/forskellene i tilbuddene kan give sig udslag i pointtildelingen. − Brug hellere en skala fra 0-10 eller 0-100 end 1-5. − Hvis I i udbudsbetingelserne beskriver modellen med pejlemærker, ex.: − 10: Bedste mulige tilbud, 5: Middel, 0: Ingen merværdi – så husk at anføre, at der også kan tildeles point mellem pejlemærker. EVALUERING AF KVALITATIVE KRITERIER
 17. 17. side 17 − Klagenævnets for Udbuds kendelse af 12. februar 2010 - Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen − Opgave vedrørende teknisk rådgivning og bistand (Totalrådgivning) i forbindelse med opførelsen af en ny anstalt i Grønland − Organisation 40 % − Pris 35 % − Kvalitet 25 %  I strid med Udbudsdirektivets artikel 2 at have tildelt tilbuddet med den laveste pris 5 point, tilbuddet med en næstlaveste pris 4 point osv.  Denne pointgivning afspejler alene, hvilket tilbud der var det billigste, det næst billigste osv., men afspejler ikke forskellene mellem de tilbudte priser. EVALUERING AF PRIS
 18. 18. side 18 − Ikke muligt at operere med en trappeskala. Prisforskellene i tilbuddene skal give sig udtryk i pointtildelingen. − Pointtildeling i forhold til pris bør altid basere sig på en beregning (matematisk formel). − Pointskalaen skal svare til den pointskala, der anvendes i forhold til de kvalitative kriterier. Pointskalaen må ikke give mulighed for tildeling af negativt pointtal, hvis denne mulighed ikke foreligger i relation til de kvalitative kriterier, jf. Klagenævnets kendelse af 29. juli 2011 - Social-Medicinsk Tolkeservice A/S mod Region Hovedstaden. − Der børe være ”ligevægt” mellem anvendelsen af pointskalaen for pris og de kvalitative kriterier – ellers forrykkes vægtningen. EVALUERING AF PRIS
 19. 19. side 19 DE FORSKELLIGE TYPER POINTMODELLER, HERUNDER PROSA- EVALUERINGER
 20. 20. side 20 − Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. november 2007 – SJ AB mod Trafikstyrelsen − Ordregiver havde anvendt en relativ pointmodel, hvor laveste pris fik tildelt 10 points og de øvrige tilbud fik tildelt points på baggrund af deres afvigelse fra laveste pris. − Tilbuddets point = 10 x laveste tilbuds pris/tilbuddets pris − Klagenævnet udtalte: − ”Den fastsatte model for vurderingen af tilbuddene i relation til underkriterium »A. Pris« indebærer, at tilbuddene vurderes i forhold til hinanden. Som anført af klageren kan denne model under mere ekstreme forudsætninger føre til resultater, som muligt objektivt er uhensigtsmæssige, og som i hvert fald virker uigennemsigtige for tilbudsgiverne. En vurderingsmodel som den anvendte giver under mere normale forhold – og antagelig oftest i praksis – ikke problemer med at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.” EVALUERING AF PRIS – RELATIVE MODELLER
 21. 21. side 21 − Klagenævnets kendelse af 7. juni 2012 - Dubex mod Danske Spil − EU-udbud af kontrakt om support og opdatering paf Danske Spils Netværksudstyr − Det økonomisk mest fordelagtige tilbud − Kvalitet 80 %, Pris 20 % − Evalueringsmodel for pris: Samme som i Skive sagen, men Klagenævnet udtalte: − ”I den foreliggende situation, hvor der alene er to tilbudsgivere, og hvor underkriteriet »Pris« vægter 20 %, afspejler pointmodellen dog i tilstrækkelig grad spredningen i de indkomne tilbud, og vægtningen af underkriteriet »Pris« er ikke derved blevet gjort illusorisk som påstået.” EVALUERING AF PRIS
 22. 22. side 22 − Den lineære model − Tilbud med laveste pris tildeles maksimumpoint på en given skala, eks. 10. − Øvrige tilbud tildeles maksimumpoints med et fradrag, der svarer til deres procentuelle afvigelse fra det billigste tilbud. − Eksempel: − Tilbud 1: 10 mio. kr. - 10 points − Tilbud 2: 10,5 mio. kr. – 9,5 points − Tilbud 3: 13 mio. kr. – 7 points − Ulempe: Ligesom i Skive-modellen risiko for begrænset udnyttelse af pointskala EVALUERING AF PRIS – ALTERNATIVE MODELLER
 23. 23. side 23 − Gearingsmodellen − Tilbud med laveste pris tildeles maksimumpoint på en given skala, eks. 10 − Tilbud, der er x % dyrere eller x kr. dyrere end laveste pris tildeles 0 eller 1 point − Øvrige tilbudspriser tildeles points på baggrund af deres placering på en ret linje mellem de to punkter. − Fordel: Mulighed for konkret at fastlægge gearingen ved det enkelte udbud og derved sikre sig, at de tildelte points er retvisende og placeres bredt ud over pointskalaen EVALUERING AF PRIS – ALTERNATIVE MODELLER
 24. 24. side 24 − Andre mulige (?) modeller − Targetpris-modellen – forskellige varianter − Gennemsnitsmodellen − ”Bedst til prisen” modellen EVALUERING AF PRIS – ALTERNATIVE MODELLER
 25. 25. side 25 − Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. august 2012 − Annonceringsudbud af advokatydelser − Evalueringsmodel for pris beskrevet i udbudsbetingelserne − ”Ved vurderingen af de afgivne tilbud anvendes et pointsystem, der spænder over en skala fra 1 til 10 point, hvor 10 er bedst og 1 er dårligst. − Ved sammenligning af de modtagne tilbud tildeles 10 point for den laveste pris. Den næstlaveste pris tildeles 10 point fratrukket 0,1 point for hver procent denne pris ligger højere end den laveste pris. ” − Indkomne tilbud: − Dyreste timepris: 1955 kr. − Billigste timepris: 754 kr. − Evalueringsmodel, dermed ikke anvendelig, da 1-10 skalaen brydes SVEJGAARD-GALST MOD FREDERIKSBERG KOMMUNE
 26. 26. side 26 − Frederiksberg Kommune annullerede derefter udbuddet. − Foretog senere genudbud, hvor der blev fastsat at mindstekrav, der indebar, at Svejgaard-Galst ikke kunne byde – minimum rådgivet 2 kommunen inden for de seneste 2 år. − Svejgaard-Galst klagede til Klagenævnet. − Resultat? SVEJGAARD-GALST MOD FREDERIKSBERG KOMMUNE
 27. 27. side 27 − Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. januar 2012 – RenoNorden mod Skive Kommune − Offentligt udbud efter udbudsdirektivet vedrørende indsamling af dagrenovation i en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i 2 år. − Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af følgende underkriterier, der vægtedes som angivet: − 1. Pris (70 %) − 2. Opgaveløsning, a. Serviceniveau (10 %) og b. Driftssikkerhed (10 %) − 3. Kvalitetselementer (10 %). EVALUERING AF PRIS – UDNYTTELSE AF POINTSKALA
 28. 28. side 28 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. januar 2012, RenoNorden mod Skive Kommune Evalueringsmodel for pris: score = 10 * (laveste tilbudspris/tilbuddets pris). EVALUERING AF PRIS – UDNYTTELSE AF POINTSKALA 10 points 8.163.816 kr. 5 points 16.340.000 kr. 1 point 82.000.000 kr. Alle 6 tilbud lå i spændet mellem 8.133.816 kr. og 10.105.947 kr. Tildelte points for pris lå mellem 10 points og 8.08 points.
 29. 29. side 29 − Klagers anbringende: − ”Den anvendte pointmodel medfører således, at underkriteriet pris får en alt for lille vægt, som ikke svarer til den vægtning på 70 %, som følger af udbudsbetingelserne. Det forhold, at RenoNorden var 223.744,74 kr. billigere målt på den årlige tilbudssum – det vil sige 1.118.723,70 kr. billigere målt på hele kontraktens løbetid ekskl. optionen – burde således i sig selv ved en korrekt vurdering have ført til at RenoNordens tilbud blev valgt som det økonomisk mest fordelagtige .” − … − ”Der er i dette udbud ret store forskelle mellem de årlige priser, som ligger mellem 10.105.946,50 kr. og 8.163.816,26 (19 %). Desuagtet er der kun en afvigelse fra højest- til lavestbydende på 1,92 point ved pointtildelingen på pris. Modellen afspejler således hverken meget store eller meget små forskelle mellem tilbuddene og er derfor ikke egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.” EVALUERING AF PRIS – UDNYTTELSE AF POINTSKALA
 30. 30. side 30 − Klagenævnet udtalte: − ”Pointmodellen vedr. pris er opbygget på en sådan måde, at kun en begrænset del af pointskalaen udbyttes. Et tilbud, der er dobbelt så højt som det laveste, får således karakteren 5, og et tilbud, der er 3 gange så højt som det laveste, får karakteren 3,33. Pointsystemet er dermed opbygget sådan, at det i praksis ikke kan afspejle den spredning i de tilbudte priser i de indkomne tilbud, som er forventelig. Konsekvensen er, at der tilbudte priser vægter langt mindre end de i udbudsbetingelserne angivne 70 %. Denne virkning af pointsystemets opbygning afspejles også i den konkrete tilbudsbedømmelse, hvor alle tilbud får karakterer mellem 8 og 10, det vil sige at kun 10-20% af pointskalaen udnyttes.” − ”Klagenævnet finder af de anførte grunde, at pointmodellen – som muligt kan anvendes uden problemer i andre sammenhænge – i det foreliggende tilfælde, hvor pris vægter 70 %, ikke er egnet til at sikre den fastsatte vægtning af priskriteriet. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at det påhviler indklagede at sikre, at en given pointmodel er egnet til i relation til det konkrete udbud at sikre en bedømmelse af tilbuddene, som respekterer den fastsatte vægtning af underkriterierne.” EVALUERING AF PRIS – UDNYTTELSE AF POINTSKALA
 31. 31. side 31 Klagenævnets kendelse af 10. marts 2010 – Manova mod Undervisningsministeriet Klagenævnet: ”Indklagede har i evalueringen af tilbuddene ikke anvendt et karakter- eller pointsystem, men derimod en sproglig baseret evaluering. En sådan evaluering er lovlig, og der er således ikke krav om, at en ordregiver giver karakter eller point for derved at kunne beregne en samlet karakter i forhold til underkriteriernes vægtning.” PROSAEVALUERING
 32. 32. side 32 Klagenævnets kendelse af 16. juli 2010 – Kongsvang Rengøringsservice mod Retten i Århus Ordregivers evalueringsrapport: − ”Samlet vurdering: − Tilbuddet fra IDA-rengøring er vurderet som værende meget tilfredsstillende i relation til alle tildelingskriterierne Der er tilbud, der på de enkelte tildelingskriterier er vurderet til bedre at opfylde det konkrete kriterium, men tilbuddet fra IDA Service er det der samlet set, og når der tages hensyn til kriteriernes indbyrdes vægtning, må anses for at være det økonomisk mest fordelagtige tilbud.« Klagenævnet: − ”Indklagedes vurdering af tilbuddene skete efter en vurderingsmodel, som ikke ses at indeholde elementer, som sikrer en vægtning i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, og indklagede har ikke godtgjort, at have anvendt den vægtning af underkriterierne, der fremgår af udbudsbetingelserne.” PROSAEVALUERING – KONGSVANG-KENDELSEN
 33. 33. side 33 − Stadfæstet af Retten i Horsens ved dom af 16. august 2011. − Byrettens præmisser: − ”Udbudsdirektivets artikel 53 er ikke til hinder for anvendelsen af en sproglig vurderingsmodel, såfremt den overholder principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i samme direktivs artikel 2.” − ”Den anvendte vurderingsmodel med den nævnte trinbredde sikrer ikke en vægtning af de valgte underkriterier, herunder navnlig af underkriteriet pris med 50 %, i overensstemmelse med udbudsbetingelserne med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.” PROSAEVALUERING – KONGSVANG-KENDELSEN
 34. 34. side 34 − Klagenævnets kendelse af 19. marts 2012 – VKS Inventa A/S mod Hjemmeværnskommandoen − Udbud af udstillingsmateriel. − Økonomisk mest fordelagtige tilbud: − Kvalitet og anvendelighed (60%) Pris (40%) − Hjemmeværnskommandoen anvendte prosaevaluering uden points − Kvalitet vurderet på følgende skala: − Meget god, God, Middel, Under middel, Dårlig PROSAEVALUERING - HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
 35. 35. side 35 − Karakteren for kvalitet/anvendelighed stillet skønsmæssigt op i forhold til de tilbudte pris. − Polyform: God 914.922 kr. − Sodermann: Meget god 1.534.740 kr. − Sodermann tildelt kontrakten! − Klagenævnet udtalte: − ”Resultatet af bedømmelsen giver efter klagenævnets umiddelbare vurdering ikke grundlag for at antage, at indklagede ved den foretagne bedømmelse har tilsidesat den vægtning, der er angivet i udbudsbetingelserne, eller det i øvrigt i udbudsbetingelserne angivne om, hvordan bedømmelsen ville finde sted.” PROSAEVALUERING - HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
 36. 36. side 36 − Klagenævnets kendelse af 4. marts 2010 – Dansk Flygtningehjælp mod Hvidovre Kommune − Udbud af danskundervisning til voksne udlændinge. − Udbudsbetingelserne: Beslutningen om, hvem der ville få tildelt kontrakten ville blive truffet på baggrund af en »…sammenligning af de indkomne tilbud«. − Klagenævnet: ”Indklagede har ikke godtgjort, at vurderingen vedrørende de øvrige underkriterier ikke blev foretaget ved en indbyrdes sammenligning og at dette ikke førte til en skævvridning af vurderingen.” RELATIVE POINTMODELLER – DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
 37. 37. side 37 NY PRAKSIS OG TENDENSER PÅ OMRÅDET FOR EVALUERINGSMODELLER
 38. 38. side 38 − Klagenævnets kendelse af 8. januar 2013 - MET 4 JV Cityringen Tender Office mod Metroselskabet A/S − Udbud af bygge- og anlægskontrakt om etablering af Cityringen i København − Metroselskabet havde inden udbuddet lavet et notat med redegørelse for den evalueringsmodel, man agtede at anvende. − Laveste pris 10 points. Et tilbud, der var mindst 30 % dyrere end indklagedes estimat på 1.400 mio. euro, skulle tildeles 0 point. − I praksis medførte tilbudspriserne, der alle oversteg det nævnte estimat, at et tilbud, der var mindst 25,5 % dyrere end det billigste tilbud – tilbuddet fra Copenhagen Metro Team – ville have fået 0 point. EVALUERINGSMODEL - GEARING
 39. 39. side 39 − Klagenævnet udtalte bl.a.: − ”Klageren har gjort gældende, at vægtningen på henholdsvis 60 % og 40 % af de to underkriterier indebærer, at en forskel på tilbudspriserne på 1 % bør kunne opvejes af en 1,5 % højere score for teknisk kvalitet. Synspunktet ville indebære, at en ordregiver altid ville skulle fordele de point, der er til rådighed i forbindelse med evalueringen af de tilbudte priser, ved lineær interpolation mellem den pris, der gav det maksimale antal prispoint (her: den laveste tilbudte pris) og en pris, der er dobbelt så høj som den pris, der gav det maksimale antal prispoint (her: den laveste tilbudte pris). − Klagenævnet kan på den ene side ikke tiltræde, at vægtningen 60:40 indebærer en sådan nødvendig entydig sammenhæng mellem et tilbuds pris og det antal point, som tilbuddet tildeles for teknisk kvalitet, allerede fordi kvalitetsskalaen ikke entydigt kan fastlægges med samme objektive sikkerhed som prisskalaen. ” − Evalueringsmodellen konkret godkendt af Klagenævnet. EVALUERINGSMODEL - GEARING
 40. 40. side 40 − Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. juli 2013 - Calundan Høreteknik ApS mod Gentofte Kommune m.fl. − EU-udbud af rammeaftale om indkøb og installation af høretekniske hjælpemidler. − Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: − 1) Pris, 50% − 2) Kvalitet, 30% − 3) Service, 20%. − Evalueringsmodel ikke oplyst i udbudsbetingelserne EVALUERING AF PRIS
 41. 41. side 41 − Tilbudte priser (estimeret køb pr. år): − Calundan Høreteknik ApS: 1.937.856,00 kr. − Phonic Ear A/S: 2.182.215,50 kr. (13 % dyrere end laveste pris) − Scantone A/S: 1.999.150,00 kr. − Evalueringsmodel for pris: − Laveste pris: 8 points − 100 % dyrere end laveste pris:1 point EVALUERING AF PRIS
 42. 42. side 42 − Pointtildeling: Pris Kvalitet Service I alt − Calundan Høreteknik ApS 8 5 5 6,5 − Phonic Ear A/S 7,12 8 7 7,4 − Scantone A/S 7,78 7 6 7,2 − Klager: Pris ikke reelt vægtet 50 % EVALUERING AF PRIS
 43. 43. side 43 − Klagenævnet: − ”Indklagede har ikke gjort gældende – endsige sandsynliggjort – at det i det pågældende marked for høreapparater kan forventes tilbud, som ligger så lavt som 50 % under listepriserne eller tilnærmelsesvis så lave tilbud. Det er heller ikke af indklagede gjort gældende – og der er heller ikke oplysninger, som understøtter – at spredningen af priser i de afgivne tilbud afveg fra, hvad der er normalt og forventeligt i det pågældende marked. På samme måde er der intet, som støtter, at det i et marked som det foreliggende er forventeligt, at der ville kunne komme tilbud, som er op mod dobbelt så dyre, som det billigste tilbud (og herunder priser, som oversteg listepriserne),hvilket indklagede heller ikke har gjort gældende, er tilfældet. − ”Under disse konkrete omstændigheder indebærer den af indklagede anvendt pointmodel, at prisen ikke fik den betydning, som tilbudsgiverne som følge af den fastsatte vægtning af priskriteriet på 50 % kunne forvente.” EVALUERING AF PRIS
 44. 44. side 44 − Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. oktober 2013 – Ansaldo STS S.p.A. mod Banedanmark − Udbud af totaludskiftning af signalsystemer. − Det økonomisk mest fordelagtige tilbud – pris 40 % - to kvalitative underkriterier vægtede hver især 30 %. − Banedanmark anvendte en sproglig evalueringsmodel, men brugte tillige en pointmodel som backup. − Backup modellen i forhold til pris: − 5 points (maxscore) = laveste pris − 1 point (bundscore) = laveste pris plus 50 % EVALUERING AF PRIS
 45. 45. side 45 − Klagenævnet udtalte: − ”Om udøvelsen af skønnet over forholdet mellem på den ene side pris og på den anden side kvalitet bemærkes, at der ikke udbudsretligt kan stilles krav om, at der ved bedømmelsen efter et priskriterium interpoleres mellem højeste og laveste pris. En sådan model vil tværtimod i en række tilfælde kunne indebære, at den fastlagte vægtning af priskriteriet og de kvalitative kriterier ikke respekteres, jf. i den retning også klagenævnets kendelse af 15. marts 2013, Cowi A/S mod SKI, ad påstand 6. − Den omstændighed, at der i det konkrete udbud er en faktisk prisspredning på ca. 25 %, indebærer således ikke, at indklagede ved sin sproglige bedømmelse og i »Supportive Score Model« skulle interpolere inden for et interval svarende hertil.” EVALUERING AF PRIS
 46. 46. side 46 − ”Efter udbuddets indhold og karakter, den på den baggrund forventelige prisspredning og henset til de faktiske tilbudte priser, som lå 1,8 mia. kr. under det budgetterede, finder klagenævnet, at indklagede ved fastlæggelsen af det interval, som der rent faktisk blev interpoleret inden for (laveste pris + 50 %) ikke overskred grænserne for det vide skøn, som tilkommer indklagede ved fastlæggelsen af bedømmelsesmetoden. − Der er således ikke grundlag for at fastslå, at den valgte evalueringsmodel ikke var egnet dels til at identificere »det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, dels til at sikre overholdelse af den fastsatte vægtning af underkriterierne med 40 % til pris og 30 % til hver af de kvalitative underkriterier.” EVALUERING AF PRIS
 47. 47. side 47 − Klagenævnets kendelse af 31. oktober 2013 − Begrænset udbud vedrørende udførelse af rengøring med forskellige optioner vedrørende ekstraydelser. − Klage over at udbyderen ikke på forhånd havde oplyst om delkriteriernes vægtning, og evalueringsmodellen var så konkret, at den skulle have været oplyst. − Evalueringsmodellen for delkriteriet ” samlet årligt vederlag” var bygget op sådan, at tilbuddet med laveste pris fik 10 point, og tilbud med pris der var mere end 50 % højere end en beregnet idealpris fik 0 point, mens de øvrige tilbud fik point efter placeringen mellem yderpunkterne. − For delkriteriet om optionspriser fik tilbud med pris 50 % under gennemsnittet af de tilbudte priser 10 point og tilbud med pris 50 % over dette gennemsnit 0 point, mens de øvrige tilbud fik point efter interpolation. TOP-RENGØRING MOD REBILD KOMMUNE
 48. 48. side 48 − Klagenævnet udtalte om påstand 1: − ” Der er ikke efter udbudsreglerne krav om, at en ordregiver på forhånd i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne fastsætter en præcis vægtning af delkriterier. Hvis en ordregiver imidlertid på forhånd har meddelt tilbudsgiverne, hvilken vægtning der vil blive anvendt ved evalueringen af tilbuddene, er ordregiveren forpligtet til at anvende denne.” − ”Da indklagede har oplyst, at hovedvægten ville blive lagt på delkriteriet »Det tilbudte årlige vederlag for den udbudte rengøringsopgave« og derfor i mindre grad på delkriteriet »De tilbudte optionspriser«, og da evalueringen er foretaget således, at »Det tilbudte samlede årlige vederlag for den udbudte rengøringsydelse« er vægtet med 90 % og »De tilbudte optionspriser« med 10 %, har evalueringen været i overensstemmelse med udbudsbetingelserne”. TOP-RENGØRING MOD REBILD KOMMUNE
 49. 49. side 49 − Bemærk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om ”Evalueringsmodeller” fra november 2013. − Interessante betragtninger og forslag til evalueringsmodeller, der ikke umiddelbart er i fuld overensstemmelse med Klagenævnets praksis. − Herudover bemærk: − Betragtninger om prosamodeller i forhold til pointmodeller − Anbefaling om offentliggørelse af evalueringsmodellen med udbudsmaterialet med den konsekvens, at der efterfølgende ikke er adgang til at foretage justeringer. PRAKSIS FRA KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN
 50. 50. side 50 − Overordnet budskab – lad være med at gøre evalueringsmodellen for kompliceret! − Af hensyn til gennemsigtighedsprincippet, bør evalueringsmodellen være så klar, at tilbudsgiverne til hver en tid vil kunne identificere, hvorfor de har fået netop den tildelte karakter. EVALUERINGSMODEL - ANBEFALINGER
 51. 51. side 51 − Evalueringsmodel pris – trin for trin − 1) Lad være med at offentliggøre evalueringsmodellen i udbudsbetingelserne − 2) Anvend en gearingsmodel – enten med udgangspunkt i laveste pris eller en target pris − 3) Fastlæg (internt) inden tilbudsfristen, hvad gearingen forventes at være – ex. laveste pris + 30 procent = 0 point. − 4) Journaliser notat med ”intern” evalueringsmodel, så det til hver en tid kan dokumenteres, at modellen var fastlagt på forhånd. − 5) Vurder efter modtagelsen af tilbud, om den forudsatte gearing er passende i forhold til udsvingene i tilbudspriserne. − 6) Hvis den forudsatte gearing ikke er egnet, ændres den. − 7) I underretningen bør der redegøres udførligt for evalueringsmodellen, så tilbudsgiverne kan identificere, hvordan tildelingen er foregået EVALUERINGSMODEL - ANBEFALINGER
 52. 52. side 52 − Såfremt evalueringsmodellen er offentliggjort i udbudsbetingelserne, er det ikke muligt at ændre den eller blot modificere den. − Østre Landsrets dom af 14. maj 2010 i sag 22. afd. B-338-09, MT Højgaard A/S mod Slots- og Ejendomsstyrelsen og Helsingør Kommune. − Ordregiver erstatningsansvarlig i forhold til MT Højgaard A/S’ positive opfyldelsesinteresse. − Dokumenteret, at MT Højgaard A/S ville have fået tildelt kontrakten, hvis den evalueringsmodel, der var beskrevet i udbudsbetingelserne, var blevet anvendt. − Indbragt for Højesteret – efterfølgende forligt! ÆNDRING AF EVALUERINGSMODELLER UNDERVEJS I PROCESSEN
 53. 53. Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 DK-2900 Hellerup, Copenhagen Tel. 3334 4000 Fax 3334 4001 info@horten.dk horten.dk Tak for i dag

×