Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Udbudsmateriale version 2.0 - Vejbelysning

297 views

Published on

Udbudsmateriale version 2.0 - Vejbelysning
Præsentation fra konferencen Gade- og Vejbelysning 2016.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Udbudsmateriale version 2.0 - Vejbelysning

 1. 1. UDBUDSMATERIALE VERSION 2.0 - VEJBELYSNING Andreas Christensen, advokat og partner 23. November 2016
 2. 2. side 2 Særligt fokus på: - Erfaringer på markedet - Udbud med forhandling - Transientbeskyttelse HVAD KENDETEGNER DET GODE UDBUDSMATERIALE I LYSET AF DEN NYE UDBUDSLOV?
 3. 3. side 3 -------------------------- − Ny teknologi, ny udbudslov og dramatisk ændrede markedsvilkår vil sætte helt nye dagsordener for udbud af vejbelysning i de kommende år. − Dette har ført til udviklingen af version 2 af det udbudsmateriale, der hidtil har været det mest brugte i markedet. INTRODUKTION
 4. 4. side 4 ERFARINGER PÅ MARKEDET
 5. 5. side 5 − Kommunerne har siddet til dyre priser og uden konkurrence på serviceniveauet hos nuværende leverandører  kommunen køber tilbage og udbyder. − Kommunen opsiger den nuværende aftale i overensstemmelse med aftalens bestemmelser herom. Udbud igangsættes og gennemføres forud for udløb af eksisterende aftale. − Kommunen kan udbyde drift og vedligehold, modernisering, nyanlæg med videre med erfaringsmæssigt store besparelser til følge. − Moderniseringsopgaver udbydes sideløbende med drift og vedligehold med besparelser og energieffektiviseringer til følge. GENERELLE TENDENSER PÅ MARKEDET
 6. 6. side 6 BENCHMARK AF PRISNIVEAU - KONVENTIONELT ARMATUR HVORDAN SER MARKEDET UD? Årlige D&V udgifter før 2015 udbud Årlig D&V udgifter efter 2015 udbud Driftsbespare lse pr. armatur kr. 0,00 kr. 50,00 kr. 100,00 kr. 150,00 kr. 200,00 kr. 250,00 kr. 300,00 kr. 350,00 kr. 400,00 kr. 450,00 kr. 500,00 Driftsbesparelse (fra konventionelt til konventionelt, pr. armatur) Årlige D&V udgifter før 2015 udbud Årlig D&V udgifter efter 2015 udbud Samlet Driftsbespare lse kr. 0,00 kr. 500.000,00 kr. 1.000.000,00 kr. 1.500.000,00 kr. 2.000.000,00 kr. 2.500.000,00 kr. 3.000.000,00 kr. 3.500.000,00 kr. 4.000.000,00 Driftsbesparelse (fra konventionelt til konventionelt, kommune m. 8.000 armaturer)
 7. 7. side 7 BENCHMARK AF PRISNIVEAU – LED ARMATUR HVORDAN SER MARKEDET UD? Årlige D&V udgifter før 2015 udbud Årlig D&V udgifter efter 2015 udbud Driftsbespare lse pr. armatur kr. 0,00 kr. 50,00 kr. 100,00 kr. 150,00 kr. 200,00 kr. 250,00 kr. 300,00 kr. 350,00 kr. 400,00 kr. 450,00 kr. 500,00 Driftsbesparelse (fra konventionelt til LED, pr. armatur) Årlige D&V udgifter før 2015 udbud Årlig D&V udgifter efter 2015 udbud Samlet Driftsbespare lse kr. 0,00 kr. 500.000,00 kr. 1.000.000,00 kr. 1.500.000,00 kr. 2.000.000,00 kr. 2.500.000,00 kr. 3.000.000,00 kr. 3.500.000,00 kr. 4.000.000,00 Driftsbesparelse (fra konventionelt til LED, kommune m. 8.000 armaturer)
 8. 8. side 8 − Drift og vedligehold pr. armatur reduceres med 60-80 %. − Besparelser ved brug af ny teknologi. − Anlægsomkostninger pr. km vej reduceres med 30-50 %. − Realisering af energibesparelser og reduktion af CO2 udledning med 30-50 % (afhængig af anlægsalder og type). − El-udgift reduceres med 30-50 el-indkøb på varebørser. − Modernisering/renovation forventes at kunne udbydes og reducere prisen med ca. 25 %. ERFARINGERNE MED UDBUD:
 9. 9. side 9 DET GODE UDBUDSMATERIALE
 10. 10. side 10 − Teknisk og juridisk synergi  sammenhæng mellem teknisk materiale og kontrakt − Fuld udnyttelse af udbudsreglernes muligheder, f.eks. − Evaluering − Forhandling − Teknisk materiale − Detaljeret beskrivelse − Tilstrækkelig oplysning af faktuelle forhold − Klare krav til rettigheder og pligter − HUSK: Sørg for, at der er sammenhæng mellem det tekniske materiale/arbejsbeskrivelsen og kontraktens bestemmelser. Det skal være klart, hvordan kontrakten udføres korrekt! − Jo bedre oplysning jo bedre udbud DET GODE UDBUDSMATERIALE
 11. 11. side 11 − Nye kontraktmodeller for vejbelysning: − Kontrakt følger prisfald for LED armatur − Energigaranti − Dynamisk prisstruktur − Bod og bonus − Bonus: energibesparelser over fx 60 % deles − Bod: manglende opfyldelse af energibesparelser − Få indsat misligholdelsesbeføjelser i aftalen, som er anvendelige – den aftalte bod skal være rimelig og give incitament til korrekt opfyldelse af aftalen. − Hold tæt opsyn med leverandøren efter kontraktstart og påtal uoverensstemmelser, så det rette samarbejde fastlægges fra starten. DET GODE UDBUDSMATERIALE
 12. 12. side 12 Udnyttelse af udbudsreglerne − Evalueringsmodeller: − Pris kontra design − Totalt cost of ownership − Èn drifts- og vedligeholdelsespris pr. armatur/år − Vægtning afhængig af kommunens ønsker og behov − Udnyt muligheden for udbud med forhandling DET GODE UDBUDSMATERIALE:
 13. 13. side 13 UDBUD MED FORHANDLING
 14. 14. side 14 - En af grundstenene i den nye udbudslov: Udvidede muligheder for at benytte udbudsformen ”udbud med forhandling". - Fortsat åben proces, der indledes med prækvalifikation som ved et begrænset udbud. - Formålet med forhandlingerne er at give ordregiver større fleksibilitet og derved større mulighed for at præge og optimere tilbuddenes kvalitet og indhold. - Udbud af vejbelysning er en kompleks ydelse, der berettiger til anvendelse af proceduren udbud med forhandling. UDBUD MED FORHANDLING – UDBUDSLOVEN
 15. 15. side 15UDBUD MED FORHANDLING To varianter: • Udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse (udbudslovens § 61) – Primært fokus i dag • Udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse (udbudslovens § 80)
 16. 16. side 16 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 17. 17. side 17 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bekendtgørelse Ansøgningsfrist Prækvalifikation Tilbudsfrist Tildelingsbeslutning Mulighed for forhandling Standstill − De interesserede økonomiske aktører tilkendegiver deres interesse ved en ansøgning om prækvalifikation − Ordregiver kan begrænse antallet af virksomheder, der får mulighed for at afgive tilbud − Der gennemføres forhandlinger med tilbudsgiverne
 18. 18. side 18 Udbudslovens § 61: − ”En ordregiver kan anvende udbud med forhandling i følgende tilfælde: − 1) Ved bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: − a) Ordregiverens behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, − b) kontrakten omfatter design eller innovative løsninger, − c) kontrakten kan på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed ikke tildeles uden forudgående forhandling, eller − d) ordregiveren kan ikke fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkelig præcist med henvisning til en standard, en europæisk teknisk vurdering, en fælles teknisk specifikation eller en teknisk reference, jf. punkt 2-5 i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65)» UDBUD MED FORHANDLING
 19. 19. side 19 − Endvidere mulighed for udbud med forhandling (Udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2): − ”Når der i forbindelse med et offentligt eller begrænset udbud kun afgives ikke- forskriftsmæssige eller uacceptable tilbud, jf. stk. 2 og 3.” UDBUD MED FORHANDLING
 20. 20. side 20 Udbudsbekendtgørelse skal indeholde oplysninger om: − Om ordregiveren vil forbeholde sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud. − Hvordan forhandlingsforløbet forventes at forløbe, herunder om forhandlingerne vil være opdelt i faser. − Om ordregiveren vil yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne. Husk også: udbuddets genstand og mindstekrav og kriterierne for tildelingen skal fremgå af udbudsmaterialet.  Det giver tilbudsgiverne en idé om, hvad der kan forhandles om. UDBUD MED FORHANDLING - GENNEMFØRELSE
 21. 21. side 21 Udbudslovens § 66: − ”Stk. 1. En ordregiver skal forhandle med tilbudsgiverne om de indledende og alle efterfølgende tilbud, medmindre ordregiveren har forbeholdt sig ret til at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud. − Stk. 2. Det indledende tilbud skal danne grundlag for den efterfølgende forhandling. Der kan ikke forhandles om de endelig tilbud og grundlæggende elementer, herunder mindstekrav og kriterier for tildeling. − Stk. 3. Forhandlingen kan finde sted i flere successive faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles. Begrænsningen skal ske på grundlag af de kriterier for tildeling, der er fastlagt i udbudsbekendtgørelsen eller i det øvrige udbudsmateriale. UDBUD MED FORHANDLING - GENNEMFØRELSE
 22. 22. side 22 Anbefaling: − Få udarbejdet paradigme for gennemførelse af udbud med forhandling. − Sørg for at have beskrevet grundlaget for forhandlingerne klart i udbudsbetingelserne og spar ikke tid på at dokumentere forhandlingsforløbet. − Indkald til forhandlingsmøderne i god tid. − Meld ud hvilke personer hos ordregiver der forventes at deltage i forhandlinger – så kan tilbudsgiver afstemme sine ressourcer herefter. − Vær opmærksom på, om der er forhold/spørgsmål under forhandlingerne, som kræver præciseringer af udbudsgrundlaget - under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet. UDBUD MED FORHANDLING - GENNEMFØRELSE
 23. 23. side 23 TRANSIENTBESKYTTELSE
 24. 24. side 24 − Overspændinger som kan beskadige armaturet − Kan komme fra: − Elnettet − Lynnedslag i jorden omkring anlægget − Statisk elektricitet − En fuldtræffer HVAD ER TRANSIENTER?
 25. 25. side 25 − Mange kommuner har over de senere år foretaget store investeringer i deres vejbelysningsanlæg i forbindelse med energirenoveringer og overgang til LED-belysning. − Med skiftet til LED-teknologi og avancerede styringsløsninger er det muligt at opnå store energibesparelser. En lang række af de LED-armaturer, der er blevet tilbudt, har dog antageligt ikke indeholdt en transientbeskyttelse, der er kraftig nok til at modstå det danske vejr. − Udviklingen af LED-teknologien stiller nye krav til garantier og levetider, som medfører, at der i udbuddet skal stilles tilsvarende krav. TRANSIENTBESKYTTELSE
 26. 26. side 26 Gode erfaringer: − Rivende teknologisk udvikling seneste 5-8 år − Massive energibesparelser − Lang levetid: 100.000 timer − Nye produkter og øget konkurrence − Faldende armaturpriser Dårlige erfaringer: - Fugt og vand i armaturerne - Følsom elektronik - LED generationer med ”børnesygdomme”  transientfølsomme, umoden teknologi - Ingen kontrol af om armaturer lever op til specifikationerne - Få opsamlede driftserfaringer - Garantiforpligtelser uklare (2-5 år) ERFARINGERNE MED LED ARMATURER:
 27. 27. side 27 Garantiperioden udvikler sig: - Fra 2-5 års garanti - I dag er 10 år muligt Hvordan er man stillet når problemerne opstår? - Branchen er ved at finde fælles løsninger - Nye armaturer? - Hvem skal betale for demontering og opsætning af nyt armatur? - Transientbeskyttelse – hvorledes sikrer man sig? - Retssager - Vurdering af de eksisterende LED armaturer GARANTIER
 28. 28. side 28 Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har blandt andet beskæftiget sig med disse emner som ansat i Justitsministeriets lovafdeling og efterfølgende intensivt som advokat. Andreas har betydelig erfaring som rådgiver for private samt hel- og halvoffentlige virksomheder og har ført en lang række rets- og voldgiftssager inden for sine specialer. Andreas Christensen Partner Specialer Konkurrenceret Udbudsret Statsstøtte Offentlige private samarbejder EU-ret & menneskerettigheder Erhvervsstrafferet Retssager Dir: +4533344226 Mob: +4552344226 E-mail: ac@horten.dk Karriere Certificeret som projektleder (PRINCE2 Practitioner), 2012 Møderet for Højesteret, 2011 Møderet for landsret, 2005 Partner (equity), Horten, 2005 Advokatbeskikkelse, 2002 Advokatfuldmægtig og advokat, Bech-Bruun Dragsted, 2001-2005 Justitsministeriet, 1998-2000: PROFIL | ANDREAS CHRISTENSEN Uddannelse Cand.jur., Københavns Universitet 1998

×