Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Australija i Okeanija

5,645 views

Published on

Prezentacija Australije i Okeanije za 7. razred

Published in: Art & Photos
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Australija i Okeanija

 1. 1. Аустралија и океанијаАустралија и океанија Садржај:Садржај: *Основни географски подаци*Основни географски подаци *Рељеф Аустралије и Океаније*Рељеф Аустралије и Океаније *Клима Аустралије и Океаније*Клима Аустралије и Океаније *Хидрографија Аустралије и Океаније*Хидрографија Аустралије и Океаније *Биљни и животињски свет Аустралије и Океаније*Биљни и животињски свет Аустралије и Океаније *Становништво,природна богатства и привреда Аустралије и*Становништво,природна богатства и привреда Аустралије и ОкеанијеОкеаније
 2. 2. Основни геофски подаци оОсновни геофски подаци о Аустралији и ОкеанијиАустралији и Океанији  Површина:7.692.024Површина:7.692.024 km2km2  Океанија:555.798Океанија:555.798 km2km2  Први европљани који су дошли доПрви европљани који су дошли до обале Аустралије били у холандскиобале Аустралије били у холандски морепловци на челу са Абелморепловци на челу са Абел Тасманом,који је 1643. годинеТасманом,који је 1643. године открио полуострво Тасманију,која јеоткрио полуострво Тасманију,која је добила назив по њему.добила назив по њему.  1770. године Џејмс Кук и британци1770. године Џејмс Кук и британци су открили источну обалусу открили источну обалу Аустралије.Аустралије.  Поред Аустралије налази се иПоред Аустралије налази се и Океанија која обухвата велики бројОкеанија која обухвата велики број острва и острвских група у Тихомострва и острвских група у Тихом океану.океану.
 3. 3. Рељеф Аустралије и ОкеанијеРељеф Аустралије и Океаније  Аустралија има слабо разуђене обале. Једино веће острво Аустралије јеАустралија има слабо разуђене обале. Једино веће острво Аустралије је Тасманија.Тасманија.  Полуострва Аустралије су:Арнхменово и полуострво Јорк.Полуострва Аустралије су:Арнхменово и полуострво Јорк.  У рељефу Аустралије се издвајају 3 целине:Западна аустралијскаУ рељефу Аустралије се издвајају 3 целине:Западна аустралијска висораван,централна низија,Аустралијски Алпивисораван,централна низија,Аустралијски Алпи  Дуж источних обала пружају се Велике разводне планине,или како их још називајуДуж источних обала пружају се Велике разводне планине,или како их још називају Аустралијски Кордиљери.Аустралијски Кордиљери.  Највиши врх је Монт Кошћушко висок 2228 мНајвиши врх је Монт Кошћушко висок 2228 м  На западу је пространа Западноаустралијска висораван са које се местимичноНа западу је пространа Западноаустралијска висораван са које се местимично уздижу усамљене планине.Међу њима су Макдонелова и Мазгреб планина.уздижу усамљене планине.Међу њима су Макдонелова и Мазгреб планина.  По западном ободу висораван је јаче издигнута,док се према истоку спушта иПо западном ободу висораван је јаче издигнута,док се према истоку спушта и Средњоаустралијску низију.Средњоаустралијску низију.  Океанија је подељена на три групе: Микронезија(Гуам,Науру,Кирибати),Океанија је подељена на три групе: Микронезија(Гуам,Науру,Кирибати), Меланезија (Нова Гвинеја, Соломонова острва,Нова Каледонија и Вануату),Меланезија (Нова Гвинеја, Соломонова острва,Нова Каледонија и Вануату), Полинезија (Тувалу,Тонга,Самоа)Полинезија (Тувалу,Тонга,Самоа)  Острва Океаније су вулканска и корална,посебан облик острва који одликујуОстрва Океаније су вулканска и корална,посебан облик острва који одликују Океанију јесу атоли.Океанију јесу атоли.
 4. 4. Клима Аустралије и ОкеанијеКлима Аустралије и Океаније  На климатске одлике АустралијеНа климатске одлике Аустралије и Океаније утиче њихови Океаније утиче њихов географски положај.географски положај.  Јужни повратник прелази скороЈужни повратник прелази скоро тачно преко срединетачно преко средине Аустралије,тако да се севернаАустралије,тако да се северна половина налази у жарком,аполовина налази у жарком,а јужна у умереном топлотномјужна у умереном топлотном појасу.појасу.  Најсушнији су средишњи иНајсушнији су средишњи и западни делови континента,азападни делови континента,а према северу,југу,истокупрема северу,југу,истоку количина падавина се повећава.количина падавина се повећава.  Острва Океаније су у жаркомОстрва Океаније су у жарком топлотном појасу под утицајемтоплотном појасу под утицајем топлих морских струја и имајутоплих морских струја и имају екваторску и изразито влажнуекваторску и изразито влажну тропску климу.тропску климу.
 5. 5. Хидрографија Аустралије иХидрографија Аустралије и ОкеанијеОкеаније  Стални речни токови налазе сеСтални речни токови налазе се само у областима које имајусамо у областима које имају већу количину падавина.већу количину падавина.  У сушним областима су бројнаУ сушним областима су бројна сува корита повремених рекасува корита повремених река које се називају крикови.Скорокоје се називају крикови.Скоро сва језера су слана исва језера су слана и повремена.Велики значај имајуповремена.Велики значај имају подземне воде које сеподземне воде које се артешким бунарима извлаче наартешким бунарима извлаче на површину.површину.  Највећа река је Мари саНајвећа река је Мари са притоком Дарлинг упритоком Дарлинг у југоисточном делу Аустралије.југоисточном делу Аустралије.
 6. 6. Биљни и животињски светБиљни и животињски свет Аустралије и ОкеанијеАустралије и Океаније  Према северу,југу и истоку саПрема северу,југу и истоку са повећањем падавина јавља сеповећањем падавина јавља се травна вегетација степа,а затимтравна вегетација степа,а затим жбунаста вегетација акација ижбунаста вегетација акација и еукалиптуса.еукалиптуса.  На крајњем северу иНа крајњем северу и североистоку Аустралијесевероистоку Аустралије заступљене су праве влажнезаступљене су праве влажне тропске шуме које постепенотропске шуме које постепено прелазе у саване.прелазе у саване.  Посебну одлику фаунеПосебну одлику фауне Аустралије представљајуАустралије представљају торбари који припадају класиторбари који припадају класи примитивних сисара.примитивних сисара.  Симбол Аустралије су коале иСимбол Аустралије су коале и кенгури.Најраспрострањенији јекенгури.Најраспрострањенији је црвени кенгур и његов мањицрвени кенгур и његов мањи рођак валаби.рођак валаби.
 7. 7. Становништво,природна богатства иСтановништво,природна богатства и привреда Аустралије и Океанијепривреда Аустралије и Океаније  У време доласка Европљана,наУ време доласка Европљана,на подручју Аустралије живело је,подручју Аустралије живело је, како се процењује око 300 000како се процењује око 300 000 Абориџина.Абориџина.  Већина становништва припадаВећина становништва припада групама аустралоида и негритагрупама аустралоида и негрита или су настали мешањемили су настали мешањем малајког становништва са њима.малајког становништва са њима.  Становништво се бавиСтановништво се бави сточарством и говедарством,асточарством и говедарством,а веома су познате Мерино овце.веома су познате Мерино овце.  Од прехрамбених производаОд прехрамбених производа гаје се:житарице,разногаје се:житарице,разно поврће,шећерна трска,виноваповрће,шећерна трска,винова лоза...лоза...  Откривена су велика лежиштаОткривена су велика лежишта злата,а велика је производњазлата,а велика је производња сребра,дијаманата као исребра,дијаманата као и гвоздене руде.гвоздене руде.
 8. 8. Хвала на пажњиХвала на пажњи     Радила: Сара Ђурђевић 7. цРадила: Сара Ђурђевић 7. ц

×