Závěrečný úkol KPI

251 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Argumentace Pro tvorbu odborného textu jsem si vybrala téma „Pedagogika jako věda a její hlavnídisciplíny“ z důvodu potřeby toto téma vědomostně obsáhnout na blížící se zkouškové obdobía také z důvodu potřeby zpracovat tuto problematiku jako seminární práci. Následují text jetedy výtahem z autorské práce „Pedagogika – předmět, disciplíny, pojmy“.Anotace Následující text velmi stručně pojednává o pedagogice jako vědecké disciplíně. Snažíse nastínit samostatný pojem „pedagogika“ a uvést jej do kontextu jak historického taknárodního. Následně definuje hlavní předmět této vědy. Dále pak uvádí její návaznost na jinévědy. V neposlední řadě si klade za cíl objasnit ty nejzákladnější vědecké disciplíny této vědy.Klíčová slovaPedagogika, Jan Amos Komenský, výchova, edukace, obecná pedagogika, dějiny pedagogiky,srovnávací pedagogika, didaktika, pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace, speciálnípedagogika, sociální pedagogika, teorie řízení školství, pedagogická prognostikaPedagogika jako věda a její hlavní disciplínyPedagogika a její předmět Otázka výchovy a vzdělání je stará jako lidstvo samo. Pojem pedagogika poprvézaznamenáváme v antickém Řecku, kde termín „paidagógos“ označoval otroka pečujícíhoo chlapce ze zámožné rodiny. V Římě se pak setkáváme s pojmem „peadagogus“ ve významuvychovatele nebo učitele. V češtině se užívá termínu „pedagog“. Označuje člověka, který sevýchově věnuje profesionálně a má pro tuto činnost odbornou kvalifikací. (viz Svobodová,Šmahelová, 2007, s. 5). Co se týče naší historie, nesmíme opomenout zmínit Jana AmoseKomenského člověka, který svým životním dílem postavil základy této vědy, která se ustavilajako samostatný vědní obor až v 19. století. Ačkoliv nebo právě proto, že se jedná o zásadní problém, který každého jedinceprovází celým životem, je nesmírně obtížné jej přesně definovat. A snad právě proto je definicnesčetně mnoho. V pedagogickém slovníku je charakterizována následovně: „1 V odbornémvýznamu věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sféráchživota společnosti. Není teda vázána pouze na vzdělávání ve školských institucích a na 1
  2. 2. populaci dětí a mládeže. V zahraničí se ve významu „pedagogika“ často používá termín„pedagogická věda“. 2 Obor studia na pedagogických fakultách a na jiných fakultáchpřipravujících učitele, resp. předmět v rámci tohoto studia (…)“ (Průcha, Walterová,Mareš, 2003, s. 161). Pro tuto vědu o edukaci, tedy výchově a vzdělání, je charakteristický častý nesouladmezi teorií a praxí, z něhož vychází následující členění: 1. Normativní charakter – určující normy, doporučení a ideály jak realizovat výchovu a vzdělávání 2. Explorativní charakter – čerpá z poznatků výzkumu 3. Explanativní charakter – komplexně se zabývá edukační realitou, tzn., zjišťuje, popisuje a vysvětluje ji. (viz http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/uvod_ped/web/index.html) Předmětem pedagogiky je celoživotní výchova od narození jedince až do jeho smrti.A to jak zdravých, tak různě znevýhodněných jedinců. Kromě tohoto záměrného působení načlověka je jeho rozvoj určován dalšími činiteli, kterými jsou dědičnost a prostředí. Důležitouroli hraje také např. ekonomika nebo sociální a kulturní podmínky.Pedagogika a jiné vědy Jedná se o vědu interdisciplinární a vědu společenskou, což pramení předevšímz předmětu jejího bádání. V mnoha oblastech se prolíná s filosofií, zejména v dějináchvýchovy. Opírá se o biologické poznatky, lékařské vědy, historii atd., zásadní význam mápsychologie a sociologie. obr. č. 1: schéma členění pedagogiky podle integrujícího hlediska 2
  3. 3. Obecná pedagogika Zkoumá edukační jevy a zákonitosti z obecného hlediska bez ohledu na věkvychovávaných jedinců a instituci, ve které výchova probíhá. Usiluje o vyvození obecněplatných zákonitostí pedagogiky. Její obsah je diferenciován do dvou částí. Metodologickou(vědoslovnou) část, zabývající se pojetím pedagogiky jako vědy, jejím předmětem ametodami bádání, systémem pedagogických věd a posláním. Druhý okruh se zabývávšeobecnou teorií výchovy tedy analyzuje výchovné cíle, principy, metody a formy výchovy(viz Jůva, 2001, s. 18)Dějiny pedagogikyZkoumají historický vývoj pojetí výchovy. Rozlišujeme: a) Všeobecné dějiny výchovy - zabývající se vývojem světového pedagogického myšlení b) Národní dějiny výchovy – analýza vývoje výchovy na určitém území c) Dějiny školství (všeobecné i národní) – sledují pojetí a organizaci škol tak, jak se historicky vyvíjelySrovnávací pedagogika1 „Zaměřuje se na analýzu výchovně vzdělávacích systémů v různých zemích astátech“ (Jůva, 2001, s. 18)Didaktika Didaktiku dělíme na obecnou neboli teorii vzdělávání, zabývající se edukačnímiprocesy, a speciální didaktiky (metodiky). Mezi které patří předmětové didaktiky, oborovédidaktiky a didaktiky druhů a stupňů škol. (viz Svobodová, Šmahelová, 2007, s. 14)Pedagogická diagnostika Zjišťuje, zda stav vychovávaného jedince je v daném okamžiku v souladu s cílivýchovy a vzdělávání. Zabývá se příčinami, prognózami a vypracovává další výchovné avzdělávací postupy. Měření školních výsledku provádí pomoci různých didaktických testůjejichž výsledky nelze zobecňovat. (viz Svobodová, Šmahelová, 2007, s. 15)Pedagogická evaluace1 Komparativní pedagogika 3
  4. 4. „Zabývá se hodnocením dějů edukační reality“ (Svobodová, Šmahelová, 2007,s. 15). Na rozdíl od pedagogické diagnostiky je zaměřena na celek nikoliv na jednotlivce.Hodnotí kvalitu škol, jejich výsledky i např. školní potřeby. Stojí na základech propracovanémetodologické teorie edukometrie.Speciální pedagogika Obor, jehož náplň spočívá ve výchově znevýhodněných jedinců. Rozlišujeme: a) Etopedii – obtížně vychovatelní jedinci b) Psychopedii – jedinci s rozumovými nedostatky c) Somatopedii – jedinci s poruchami hybnosti d) Tyflopedii – jedinci se zrakovými vadami e) Logopedii – jedinci s řečovými vadami f) Surdopedii – jedinci s vadami sluchuZabývá se také širokým okruhem problémů, které jsou úzce spjaty s medicínskou praxí.Sociální pedagogika Disciplína zkoumající vliv sociálních podmínek na rozvoj člověka. Jsou to zejménaporuchy rodičovství a rodiny (náhradní rodinnou péčí, týráním a zneužíváním dětí),delikvencí, dodržováním práv dítěte. Má významnou roli v současné společnosti. Je spojenas narůstající sociální patologií a kriminalitou. V ČR se rozvíjí až po roce 1989. (viz Průcha,Walterová, Mareš, 2003, s. 217)Teorie řízení školství Kompletní problematika činnosti institucí tvořící vzdělávací systém.Pedagogická prognostika „Disciplína pedagogické vědy zabývající se vytvářením modelů a strategií budoucího(možného nebo plánovaného) rozvoje vzdělávacích systémů (…)“ (Průcha, Walterová, Mareš2003, s. 156) 4
  5. 5. LiteraturaJŮVA, V. et al. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. 118 s. ISBN 80-85931-95-8.  Relevantní zdroj  Autor je v dané oblasti odborníkem  Objektivní dílo  Aktuální informace  Přehledné zpracováníPRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8  Relevantní zdroj  Autor je v dané oblasti odborníkem  Objektivní dílo  Aktuální informace  Přehledné zpracováníSVOBODOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007. 140 s. ISBN 978-80-86633-81-7  Relevantní zdroj  Autor je v dané oblasti odborníkem  Objektivní dílo  Aktuální informace  Přehledné zpracováníInformační systém masarykovy univerzity. Informační systém masarykovi univerzity: Úvoddo studia pedagogiky [online]. Brno (Česká republika): MU Brno, EL-portál, 2006, lastmodified on 3 March 2010 at 15:54 [cit. 2012-10-11]. Dostupné z:http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/uvod_ped/web/index.html  Relevantní zdroj  Autor je v dané oblasti odborníkem  Objektivní dílo  Aktuální informace 5
  6. 6.  Přehledné zpracováníPIAGET, Jean. Jan Amos Commenius. UNESCO, International Bureau of Education [online].Brussels: 1993, vol. XXIII, no. 1/2, p. 96-173 [2012-10-11]. Dostupné z:https://cit.uniba.sk/vzdelavanie/jak/subory/comeniuse_piaget.pdf  Relevantní zdroj  Autor je v dané oblasti odborníkem  Objektivní dílo  Aktuální informace  Přehledné zpracování 6

×