Závěrečný úkol KPI

252 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. ArgumentaceJsme součástí věčného koloběhu času, kdy dochází k neustálým změnám ve stylu vnímáníživota, ve způsobu života, v lidských prioritách, a v neposlední řadě ve významu vzdělávání avýchovy. Výchova by v každé době měla reagovat na nové, aktuální skutečnosti. V dnešnídobě existuje spousta druhů alternativních metod vzdělání, které se snaží představit námpokrokové perspektivní formy a metody výuky. Nyní bych se ráda zaměřila na srovnánímetody výuky, na jakou jsme zvyklí, versus alternativní metody konkrétně globální výchovy. Aplikace globální výchovy ve srovnání s metodami klasického vzděláváníGlobální výchova se od začátku snaží vést lidi/děti k vzájemné toleranci a úctě, k podporovánía dodržování lidských práv a svobod, k životu v souladu s přírodou namísto morálního asociálního úpadku. Zvyšování sebeuvědomění každého z nás je základním pilířem prosprávný chod společnosti. Nízké sebeuvědomění bývá často zdrojem konfliktů. Pokud sinejsme vědomi své ceny, tak se často neodvážíme veřejně odsoudit nespravedlnost, ať se týkánás nebo druhých. Jen mlčíme a držíme krok.Srovnání základních principů klasické a globální výchovyKlasická a globální výuka se liší především ve formě a metodách výuky.Formy výukyKlasická výuka je založena na tom, že každý předmět má svůj obsah a ke každému jepotřebná nějaká zručnost. V matematice se učíme práci s čísly, v češtině a cizích jazycíchbychom měli ovládat komunikační obratnost, v hudební výchově uspějeme jen s hudebnímsluchem a v zeměpise se od nás očekává orientační smysl. Není zde kladen žádný důraz naformu výuky. Vědomosti k nám přicházejí v oddělených nesouvisejících blocích. V globálnívýuce se setkáváme s odlišným pojetím, forma výuky má zásadní důležitost, je přímo vázánas obsahem a je zde kladen důraz na vztahy mezi prvky.
  2. 2. Názorný příklad: Téma vesmír se děti naučily v přírodopise. Časem ho začnou brátv zeměpise či fyzice a ohrazují se tím, že vesmír už umí z přírodopisu. Nedochází jimpropojenost mezi těmito předměty.Další zásadní odlišností je pojetí vnímání žáka. Zatímco v klasické výuce funguje jakásisvrchovaná nadřazenost pedagoga nad žáky a názor žáků ztrácí hodnotu, pokud ho neumějíprosadit, v globální výuce je tomu právě naopak. Žák je středem pozornosti, jelikož je chápánjako člověk, součást světa. Osobnost člověka v procesu výchovy vidí jako vnitřně přirozenětvořivou, s jedinečnými fyzickými, duševními, intelektuálními a emočními schopnostmi apotřebami, disponující nelimitovanou kapacitou učení. Globální výchova klade důraz nasebehodnocení a podporuje projev individuálního názoru..Metody výukyKlasická metoda, na kterou je zvyklá většina z nás, je taková, že znalosti k nám přicházejíústy učitele, nebo z knih a publikací. Naším úkolem je si nashromážděné informacezapamatovat a ve vhodnou chvíli použít, nejlépe doslovně, jak nám bylo řečeno. Tato metodadocílí jen toho, že jedinec není schopný vyjádřit svůj názor a nejspíš si není vědom, že o něcopřichází. Opět se zdá praktičtější a do života perspektivnější metoda globální. Typickoumetodou jsou různé diskusní techniky, kdy se učitel může stát studentem a student učitelem,jelikož zde jde především o vzájemnou diskusi na dané téma, jeho nahlížení z více stran akonfrontaci různých názorů. Člověk se zde naučí výřečnosti v obhajování svých postojů. Ihraní simulačních her a her s rolemi, zdá se více úrodné než nudné přednášky.Příklad: V hodině dějepisu se probírá průběh nějaké války. Studenti se znuděně opírají olavice a učitel jim monotónním hlasem diktuje důležité mezníky všech dob. Po skončeníhodiny každý student ve zkratce dokáže zopakovat, co se probíralo, ale pokud bychom se hozeptali na okolnosti vzniku války a jak by se v daný moment zachoval on, věřím, že jediné,čeho bychom se dočkali, by byl studentův zmatený výraz. Pokud by se ta samá látka podalaformou globální výuky, věřím, že by si studenti z hodiny odnesli víc. Na dobu 45 minut by sepřesunuli do minulosti na místo, kde se válka odehrává a zkusili by se vžít do všechválečníků, vojevůdců, generálů a vládců. Každý by měl svoji roli a zkoušel by se zachovattak, jak by se mu zdálo v ten moment správné. Své konání by vysvětlil případnýmoponentům. A každému by bylo jasné, co bylo příčinou vzniku války a čemu se snažit v našíbudoucnosti vyvarovat. Je totiž zbytečné, dělat pořád dokola ty samé chyby.
  3. 3. Ve školách, které navštěvujeme, má totiž hlavní postavení přístup - učit se CO. Je to procesprvořadé důležitosti orientovaný na získání vědomostí. Je mu přizpůsoben i výklad faktů,pojmů, dat a důkazů. Na odborných školách se můžeme setkat už i s přístupem – učit sePROČ. Nabytí či rozvoj dovedností, které nám umožní uplatnit získané vědomostiv konkrétních situacích. Ale málokdy už se setkáme s přístupem – učit se prostřednictvímČEHO. Základy znalostí a dovedností zůstávají, ale navíc je učení posíleno skutečnýmstavem prostředí ve světě. A právě metoda učení prostřednictvím čeho je v globální výchovězásadní.Bohužel nynější častou reakcí na globální metody jako jsou hry s rolemi, diskusní hry,simulační aktivity apod., bývají stížnosti rodičů argumentací: „Kdy začnete pořádněpracovat?“. Jelikož společnost se neustále vzdává možnosti účinně ovlivnit budoucnost, jeveškerá globální koncepce zatím ve sféře utopie, v lepším případě je zatím jen hudboubudoucnosti. Nyní je třeba znát mnoho věcí okrajově, abychom uspěli. Po projití globálnívýchovou bychom znali zásadní věci, jejich význam a hloubku, ale v dnešní době bychoms tím neuspěly, jelikož by naše vědomosti neodpovídaly dobovým zažitým normám akritériím. Bylo by záhodno, aby se nynější školství a vzdělávání co nejdříve vzpamatovalo azačalo plodit studenty, kteří dokážou najít lepší cestu, než jakou nyní naše společnost kráčí.Klíčová slova: globální výchova, formy výuky, metody výuky, vzdělávání
  4. 4. AnotaceČlánek s názvem Aplikace globální výchovy ve srovnání s metodami klasického vzdělávánínám přibližuje problematiku využívání alternativní metody konkrétně globální výchovyv prostředí českého vzdělávání. Dozvíme se, jaké jsou formy a metody výuky v globálnímpojetí a do jaké míry se liší od tradičního pojetí výuky v oblasti obsahu výuky, nabývánívědomostí a v neposlední řadě ve vztahu žáka a učitele. Čtenář v textu najde i konkrétnípříklady z praxe, které svojí názorností přispějí k lepšímu pochopení problematiky. V závěruse článek krátce zmiňuje o přijetí globální výchovy společností.Zdroje 1. PIKE, Graham. SHELBY, David, Globální výchova. Praha: Grada, 1994. 328 s. ISBN 80-85623-98-6 2. Globální výchova. Základní informace o systému globální výchovy. [online]. [cit. 2012-12-30] Dostupné z: http://jiri_hruska.sweb.cz/ 3. SVOBODOVÁ, Jiřina. Rozvojové cíle tisíciletí ve výuce integrovaného předmětu Globální výchova. Metodický portál, inspirace a zkušenosti učitelů. [online]. [cit. 2012-12-30] Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13105/ROZVOJOVE-CILE- TISICILETI-VE-VYUCE-INTEGROVANEHO-PREDMETU-GLOBALNI- VYCHOVA.html/ 1. dostatečná hloubka obsažené tematiky, autoři patří mezi propagátory globální výchovy v Evropě, odborná terminologie, kniha proložená ukázkami z praxe, přehlednost 2. zmíněn autor stránek, odkazy na citovanou literaturu, přehledně uspořádané informace, aktuálnost, aplikace teorie v praxi s následnou reflexí 3. u článku zmíněn autor, zdroje textu jsou odborně kvalitní, informace jsou přehledně strukturované, aktuálnost, praktičnost

×