การเปลี่ยนสายงาน

17,044 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
 • โหลดยังไงคะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
17,044
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
155
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเปลี่ยนสายงาน

 1. 1. 1 องคกรบริหารงานบุคคล 2 สายการบังคับบัญชา 3 การบรรจุและแตงตั้ง 4 ทดลองปฏิบัตหนาที่ราชการ ิ 5 ปรับเงินเดือนตามวุฒิ 6 เลื่อนขั้นเงินเดือน 7 เลื่อนระดับ 8 วินัย 1
 2. 2. ก.ถ. (คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน) ่ กจ. กจจ. กท. กทจ. ก. อบต. ก. อบต.จังหวัด ก. เมืองพัทยา ก. กทม. 2
 3. 3. อํานาจหนาที่ขององคกรบริหารงานบุคคล อบต. (ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) ก.ถ. ก.อบต. กําหนดมาตรฐานกลาง กําหนดแนวทางในการรักษาระบบ คุณธรรม กําหนดมาตรฐานทั่วไป ใหขอคิดเห็น / คําปรึกษา ก.อบต. จังหวัด แจง ก.อบต.จังหวัด แกไขมติใหถูกตอง (กรณีมมติขดแยงมาตรฐานทั่วไป) ี ั ก.อบต.จังหวัด กําหนดหลักเกณฑและเงือนไข ่ ดําเนินการเกียวกับการบริหารงาน ่ บุคคลของ อบต. 3
 4. 4. การออกคําสั่ง ๏ ม. 15 พ.ร.บ.บุคคลสวนทองถิ่น 2542 * คําสั่งบรรจุและแตงตั้ง * คําสั่งการยาย การโอน * คําสั่งเลื่อนระดับ * คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน * คําสั่งเกียวกับการสอบสวน ่ * คําสั่งลงโทษทางวินัย * คําสั่งใหออกจากราชการ * คําสั่งเกียวกับการอุทธรณ รองทุกข ่ *** แตคําสั่งแตงตั้ง / ใหพนจากตําแหนงตอง ไดรับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด*** 4
 5. 5. ขนาด อบต. แบงเปน 3 ขนาด ขนาดใหญ ชั้น 1 เดิม ขนาดกลาง ชั้น 2 - 3 เดิม ขนาดเล็ก ชั้น 4 - 5 เดิม ระดับตําแหนง ตําแหนง ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ปลัด 8/7 7/6 6 คลัง 7/6 7/6 6 ชาง 7/6 7/6 6 5
 6. 6. โครงสราง อปท. อปท. สวนราชการ ที่เรียกชื่อ อยางอื่น สํานัก ปลัด อปท. สวนหลัก สวนถายโอน สวนที่อาจมี สวนเหมาะสม 6
 7. 7. มาตรฐานกําหนดตําแหนง เทศบาล 127 อบจ. 91 ก.พ. 432 อบต. 70 อื่นๆ อปท. กําหนด ก.จังหวัด ก.กลาง เห็นชอบ 7
 8. 8. การทดลองปฏิบัตหนาที่ราชการ ิ ทดลอง 6 เดือน ประเมินทุก 3 เดือน รายงานการใหรบราชการตอไป ั ใหออกจากราชการ ทันทีที่เห็นวา ความประพฤติไมดี ไมมีความรูความสามารถ ลาคลอดบุตร ลาปวยนับเปนเวลาทดลองฯ ความเห็นไมควรใหรับราชการ 8
 9. 9. ปรับเงินเดือนตามวุฒิ เปนวุฒิทางเดียวกับ ก.กลาง.กําหนด วันปรับ (ไมกอนจบ/พนทดลอง) ไมปรับตําแหนง ระดับ หลักฐาน สําเนาใบรับรองวุฒิ สําเนาคําสั่งพนทดลอง อปท.ตรวจสอบ เสนอตามลําดับ นายก อปท.สั่งปรับ สงสําเนาคําสัง พรอมหลักฐาน ่ 9
 10. 10. การพิจารณาเงินเดือน เปนหลักสูตร ตอจากคุณวุฒิใด จํานวน ปการศึกษา เชน ปวช. 5,260 อนุปริญญา / ปวท. 5,920 อนุปริญญา / ปวส. 6,490 ป.ตรี 7,260 10
 11. 11. การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งเลื่อนขั้น ครังแรก ้ ครั้งที่สอง รอบปการประเมิน รอบแรก รอบสอง ปละ 2 ครัง ้ 1 เมษายน 1 ตุลาคม ตุลาคม - มีนาคม เมษายน - กันยายน การเลือนขั้นมี 3 ลักษณะ ่ ไมเลือนขั้น ( 0 ขั้น) ่ เลื่อนครึงขั้น ( 0.5 ขั้น) ่ เลื่อนหนึงขั้น ( 1 ขั้น) ่ 11
 12. 12. โควตาการเลื่อนขัน ้ 1 เม.ย. 1 ขั้นไมเกิน 15 %ของคน 1 ต.ค. 1 ขั้นไมเกิน 6 %ของเงิน ปญหา อปท. ขนาดเล็ก พนักงาน 3 คน 2 ขั้นปเวน 2 ป พนักงาน 6 คน 2 ขั้นปเวนป 12
 13. 13. ผูที่จะไดเลื่อนขัน  ้ มีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน ยกเวน บรรจุใหม 4 เดือน ลากิจ - ลาปวย ไมเกิน 23 วัน ยกเวน 1. ลาอุปสมบท 2. ลาคลอดบุตร 3. ลาปวยซึ่งจําเปน 4. ลาปวยจากการปฏิบัติหนาที่ 5. ลาพักผอน 6. ลาเขารับการตรวจเลือก 7. ลาไปปฏิบัติงานองคการ ระหวางประเทศ ถูกสั่งพักราชการไมเกิน 2 เดือน 13
 14. 14. ผูไมมสิทธิเลื่อนขั้น  ี ถูกลงโทษหนักกวาโทษภาคทัณฑ ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา การปฏิบัติหนาที่ราชการ เสื่อมเสียเกียรติศกดิ์ของตําแหนง ั หนาที่ราชการ 14
 15. 15. หลักเกณฑการเลือนระดับ ่ 1 สายงานเริ่มตนระดับ 1 2 3 5 4 2 ป 2 ป 6,210 2 ป 6/9 ป 2ป 8/11ป สายงานเริ่มตนระดับ 2 2 3 4 5 6 2 / 3ป 2 ป 7,610 2 ป 6/7 ป 2ป 8/9ป สายงานเริ่มตนระดับ 3 3 4 5 1 / 2ป 2 ป 9,320 2/4/6 ป 6 7 3/5/7 ป 15
 16. 16. ผอ.สํานัก 9 นวช. 8 ว 8 ป 4 ป ผอ.กอง/สวน 8 2 ป ผอ.กอง 7 4 ป 2 ป นวช. 7 ว 4 ป หน.สวน/ฝาย 7 จพง. 6 ว 2 ป จพง. 5 2 ป+ 6210 ระดับ 2 2+6 ป นวช. 5 2+6 ป จพง. 4 ระดับ 5 2 ป ระดับ 4 2+6 ป ระดับ 3 2 ป ระดับ 1 นวช. 6 ว 4 ป 2 ป หน.ฝาย 6 2 ป+9320 นวช. 4 2 ป 2 ป+ 7610 จพง. 3 2 ป จพง. 2 สายนักบริหาร นวช. 3 สายเริ่มตน ระดับ 3 สายเริ่มตน ระดับ 2 สายเริ่มตน ระดับ 1 16
 17. 17. เปลี่ยนสายงาน จากสาย 1 เปนสาย 2 ยาย สายงานระดับ 2 คุณสมบัติ ในระดับควบ นอกระดับควบ ดํารงตําแหนงระดับ 2 / 3 / 4 คุณวุฒิตรง ไมตองปฏิบติงานที่เกี่ยวของ ั อยูในกลุมงานเกื้อกูลกัน ดํารงตําแหนงระดับ 5 คุณวุฒิตรง ประเมินบุคคล ประเมินผลการปฏิบตงาน ั ิ (ไมตองประเมินผลงาน)  17
 18. 18. จพง. การเงินและบัญชี ปวท./ปวส. หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป(บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป จะตองมีบัญชีไมนอยกวา 9/15 หนวยกิต) จพง. จัดเก็บรายได ปวท./ปวส.หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การ ธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร 18
 19. 19. จพง. พัสดุ 1 ปวท./ปวส. หรือเทียบไมต่ํากวานีทางบัญชี ้ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและ ธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล 19
 20. 20. กรณีเปลี่ยนสายงาน จากสายงานระดับ 1 เปนสายงานระดับ 2 การนับระยะเวลาดํารงตําแหนงไมนอยกวา 2 ป ลักษณะงาน ไมใชดานเดียวกัน  ดานเดียวกัน 15 กลุม ไมนบเวลาตําแหนงเดิม นับเวลาตําแหนงเดิมรวมได ั 20
 21. 21. เปลี่ยนสายงาน จากสาย 1 / 2 เปนสาย 3 สอบคัดเลือก คุณสมบัติ ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 คุณวุฒตรง ิ เงินเดือนไมต่ํากวา 7,260 บาท สอบแขงขัน เงื่อนไข คุณวุฒตรง ิ ดํารงตําแหนงระดับ 3 ขึนไป ้ ดํารงตําแหนงระดับ 3 คัดเลือกเขาอบรม คุณสมบัติ ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 คุณวุฒตรง ิ 21 ผานการอบรมตามที่ ก .กลาง กําหนด
 22. 22. บุคลากร ไดรบปริญญาตรีทางการปกครอง การบริหาร ั การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร การบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร 22
 23. 23. นักวิชาการจัดเก็บรายได 1. ปริญญาตรีหรือเทียบไมต่ํากวานีทางบัญชี ้ พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สําหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ตองศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชี มาไมนอยกวา 30 หนวย กิต) นักวิชาการคลัง ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง 23
 24. 24. จนท.วิเคราะหนโยบายฯ ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางสังคมศาสตร การวางแผน รัฐศาสตร วิจัยทางสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร 24
 25. 25. ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร ปริญญาที่ ก.พ. รับรองเปนทาง บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร การศึกษา บัญชี เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร รัฐศาสตร ครุศาสตร สังคมวิทยา นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร สังคมสงเคราะห สุขศึกษา พาณิชยศาสตร พัฒนาชุมชน การเงินและการธนาคาร ปรัชญา ภูมิศาสตร จิตวิทยา อักษรศาสตร 25
 26. 26. ตําแหนงที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ของสายงานระดับ 1 / 2 และ สายงานระดับ 3 การนับระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล การปฏิบตงาน ั ิ ไมเกื้อกูล เกื้อกูล 15 กลุม  ไมนบเวลาตําแหนงเดิม นับเวลาตําแหนงเดิมรวมได ั สงสัย/หารือ หลักการนับรวม 26
 27. 27. หลักการนับระยะเวลาเกื้อกูล สําหรับเลื่อนระดับผูมีประสบการณ สาย 1 / 2 นับระยะเวลา เมื่อถึงระดับ 3 คุณวุฒิตรง (ตําแหนงที่จะเลื่อน) ระยะเวลาที่ได 2 ระยะเวลาสาย 3 ระยะเวลาขั้นต่ํา 27
 28. 28. เปลี่ยนสายงาน จากสาย 2 / 3 เปนสายบริหาร สอบคัดเลือก คุณสมบัติ นักบริหารงาน อบต. 6 นักบริหารงานทั่วไป 6 นักบริหารงานคลัง 6 นักบริหารงานชาง 6 นักบริหารงานสาธารณสุข 6 นักบริหารการศึกษา 6 นักบริหารงานการเกษตร 6 นักบริหารงานสวัสดิฯ 6 ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 คุณวุฒิตรง 28
 29. 29. นักบริหารงาน อบต. ไดรบปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง ั รัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย นักบริหารการศึกษา ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง การศึกษา 29
 30. 30. นักบริหารงานการคลัง 6 ปริญญาตรีทางบัญชี / พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร / บริหารการคลัง / การเงินและการธนาคาร/บริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไป (บริหารธุรกิจ และ การจัดการทั่วไป บัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต) นักบริหารงานทั่วไป ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา 30
 31. 31. นักบริหารนโยบายและแผน ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางสังคมศาสตร หรือปริญญาโททางการ วางแผน การบริหาร วิจัย สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร นักบริหารงานชาง 6 ปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม สุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม ผังเมือง กอสราง การจัดการงานกอสราง 31
 32. 32. คุณสมบัติเฉพาะ กําหนด 15 หนวยกิต ป.ตรี = 4 ป ป.ตรี = 2 ป ป.ตรี 15 หนวยกิต 6 หนวยกิต + ป.ตรี = 4/2 ป ปวส./ปวท./อนุฯ 9 หนวยกิต หนวยกิต ไมครบ ศึกษารายวิชา 32
 33. 33. การกําหนด “ ทาง ” ของคุณวุฒิ ชื่อคุณวุฒิ เนื้อหาวิชา วิชาเอก ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท. 35 นก. 30 นก. 30 นก. 15 นก. ป.ตรี (2 ป) ป.ตรี ปวส./ปวท./อนุ 15 นก. 15 นก. 33
 34. 34. สายบริหาร ผอ.กอง 7 4 ป 2 ป หน.สวน 7 2 ป หน.สวน 6 7 ว / วช 4 ป 6ว 34
 35. 35. ปลัด 8 4 ป ปลัด 7 2 ป 4 ป รองปลัด 7 2 ป ปลัด 6 2 ป ผอ.กอง 7 2 ป รองปลัด 6 ระดับ 6 35
 36. 36. วินัยพนักงานสวนตําบล วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผน ขอบังคับที่พนักงานสวนตําบล จะตองถือปฏิบัติหากไมปฏิบัติตาม จะตองไดรับโทษทางวินัย 36
 37. 37. สาเหตุวินัยเสื่อม 1 2 3 4 5 6 7 อบายมุข ตัวอยางไมดี ขวัญไมดี งานลนมือ โอกาสเปดชองลอใจ ความจําเปนในการครองชีพ การปลอยปละละเลยของผูบังคับบัญชา 37
 38. 38. วินัยพนักงานสวนตําบล ลักษณะความผิดทางวินัย ความผิดวินัยอยางรายแรง ความผิดวินัยอยางไมรายแรง ความผิดเล็กนอย โทษทางวินัย ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไลออก 38
 39. 39. กระบวนการดําเนินการทางวินัย กรณีถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัย การสืบสวนขอเท็จจริง (ขอ 20) ผิดวินัยไมรายแรง สอบสวนตาม วิธีการที่ เห็นสมควร (ขอ 23 ว.2) มอบ ผบ. ตามลําดับ (ขอ 23 ว.3) สั่งลงโทษ (ขอ 69) ผิดวินัยรายแรง ตั้งคณะกรรมการสอบสอบ (ขอ 23 ว.4) รายงาน ก.อบต.จังหวัด คณะอนุฯ ใหความเห็น ก. อบต.จังหวัด สั่งลงโทษตามมติ ก.อบต.จังหวด (ขอ 70) 39
 40. 40. ตัวอยางการสืบสวน เงินขาดบัญชี เงินอยูที่ใหน ใครเอาไป ใครเก็บเงิน การสืบสวน สอบปากคําผูเกี่ยวของ เงินขาด/หาย ตรวจสอบเอกสาร ขันตอน ้ เวลาใด เงินสวนใดหาย ใครเปนผูรับเงิน  มีการลงบัญชี มีการสงมอบเงิน 40
 41. 41. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1. แตงตั้งจากพนักงานสวนตําบล / ขาราชการพลเรือน / พนักงานสวนทองถิ่นอื่น 2. ประธานกรรมการ ระดับไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา 3. ตองมีผดํารงตําแหนงนิติกร หรือ ู ปริญญาทางกฏหมาย หรือ ไดรับการอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือมีประสบการณ อยางนอย 1 คน 41
 42. 42. การดําเนินการสอบสวน (ขอ 42) - ประชุมคณะกรรมการสอบสวน - วางแนวทาง - แจงขอกลาวหา (สว.2) 15 วัน - รวบรวมหลักฐาน (ที่กลาวหา) 30 วัน - สรุปพยานหลักฐาน - แจงขอกลาวหา (สว.3) 15 วัน - รวบรวมหลักฐาน (ผูถูกกลาวหา) 30 วัน - ประชุมพิจารณาลงมติ - รายงานการสอบสวน 30 วัน 42
 43. 43. ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ ตองเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย กฎหมายตองใหอํานาจในการลงโทษ 43
 44. 44. การสั่งลงโทษทางวินัย วินัยอยางไมรายแรง (ขอ 69) นายก อบต. หรือ ผบ.ที่ไดรับมอบอํานาจ มีอํานาจสั่งลงโทษ นายก อบต. ปลัด ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หน.สวน หน.งาน ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ 44
 45. 45. ขอ 2 ทางกาย ทางวาจา การทําหนาที่ + ใชสิทธิ การพูดสนับสนุน + ชี้แจง ขอ 3 วรรคหนึ่ง เฉพาะหนาที่ที่เปนราชการ พิจารณาจาก 1. กฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนด 2. มาตรฐานกําหนดตําแหนง 3. คําสั่งหรือการมอบหมายของ ผบ. 4. พฤตินย ั 45
 46. 46. หนาที่ราชการ พิจารณาจาก 1. กฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนด 2. มาตรฐานกําหนดตําแหนง 3. คําสั่งหรือการมอบหมายของ ผบ. 4. พฤตินย ั 46
 47. 47. ขอ 3 ว.1 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรม องคประกอบความผิด 1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติ 2. ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซื่อสัตย สุจริต 47
 48. 48. ขอ 3 ว.2 อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจ หนาที่ราชการของตนหาประโยชน องคประกอบความผิด 1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติ 2. อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัย 3. หาประโยชนใหแกตนเอง / ผูอื่น 48
 49. 49. ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ (ขอ 3ว.3) องคประกอบความผิด 1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติ 2. ไดปฏิบัติ/ละเวนโดยมิชอบ 3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นได ฝประโยชนที่มิควรได 49
 50. 50. ขอ 4 ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ องคประกอบความผิด 1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติ 2. ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ 50
 51. 51. ขอ 5 ว.1 ไมอุตสาหะ / ไมเอาใจใส / ประมาท เลิ่นเลอในหนาที่ราชการ องคประกอบความผิด 1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติ 2. ปฏิบัติหนาที่ราชการโดย ไมมีความอุตสาหะ ไมเอาใจใส ไมระมัดระวังรักษาประโยชน ประมาทเลินเลอ 51
 52. 52. ขอ 5 ว.2 ประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหเสียหายแก ทางราชการอยางรายแรง องคประกอบความผิด 1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติ 2. ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 3. เสียหายแกราชการอยางรายแรง 52
 53. 53. ขอ 6 ว.1 ไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฏหมาย องคประกอบความผิด 1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติ 2. ไมปฏิบัติหนาที่ราชการตาม กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ ครม. นโยบายของทางราชการ 3. เกิดความเสียหายแกทางราชการ 53
 54. 54. ขอ 6 ว.2 จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายเปนเหตุ ใหเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง องคประกอบความผิด 1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติ 2. จงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการตาม กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ ครม. นโยบายของทางราชการ 3. เกิดความเสียหายแกราชการอยาง 54
 55. 55. ขอ 7 ไมสนใจ / ไมปองกันภยันตราย ซึ่งจะเกิดแกประเทศชาติ องคประกอบความผิด 1. ไมสนใจรับทราบเหตุการณ 2. ไมปองกัน 55
 56. 56. ขอ 8 ว.1 เปดเผยความลับของทางราชการ องคประกอบความผิด 1. มีความลับของทางราชการ 2. นําความลับไปเปดเผย 56
 57. 57. ขอ 8 ว.2 เปดเผยความลับของทางราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ อยางรายแรง องคประกอบความผิด 1. มีความลับของทางราชการ 2. นําความลับไปเปดเผย 3. เกิดความเสียหายอยางรายแรง 57
 58. 58. ขอ 10 กระทําการขาม ผบ.เหนือตน องคประกอบความผิด 1. มีการปฏิบัติราชการ 2. กระทําการขาม ผบ.เหนือตน ขอยกเวน 1. ผบ.เหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทํา 2. ไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครังคราว ้ 58
 59. 59. ขอ 11 ว.1 รายงานเท็จตอ ผบ. องคประกอบความผิด 1. ตองมีการรายงาน 2. รายงาน ขอความอันเปนเท็จ ปกปดขอความ 3. เปนการรายงานตอ ผบ. 59
 60. 60. ขอ 11 ว.2 รายงานเท็จตอ ผบ. เปนเหตุให เสียหายแกทางราชการอยางรายแรง องคประกอบความผิด 1. ตองมีการรายงานตอ ผบ. 2. รายงานมี ขอความอันเปนเท็จ ปกปดขอความ 3. เกิดความเสียหายแกราชการอยาง รายแรง 60
 61. 61. ขอ 12 ไมถือปฏิบัติตามระเบียบและ แบบธรรมเนียมของทางราชการ องคประกอบความผิด ไมปฏิบัติตาม ระเบียบราชการ แบบธรรมเนียมราชการ 61
 62. 62. ขอ 13 ว.1 ละทิ้งหนาที่ราชการ องคประกอบความผิด 1. มีหนาที่ราชการ 2. มีการละทิ้ง / ทอดทิ้งหนาที่ 62
 63. 63. ขอ 13 ว.2 ละทิ้งหนาที่ราชการเปนเหตุให เสียหายแกทางราชการอยางรายแรง องคประกอบความผิด 1. มีหนาที่ราชการ 2. มีการละทิ้ง / ทอดทิ้งหนาที่ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 3. เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ อยางรายแรง 63
 64. 64. ขอ 14 ไมสุภาพเรียบรอย ไมรักษาความสามัคคี ไมชวยเหลือกัน องคประกอบความผิด 1. ไมสภาพเรียบรอยกับผูรวมงาน ุ  2. ไมรกษาความสามัคคี ั 3. กลันแกลงกัน ่ 4. ไมชวยเหลือซึ่งกันและกัน 64
 65. 65. ขอ 15 ว.1 ไมตอนรับ / ไมใหความสะดวก / ไมใหความเปนธรรม / ไมใหการสงเคราะห / ดูหมิ่น / เหยียดหยาม / กดขี่ / ขมเหง ประชาชนผูติดตอราชการ องคประกอบความผิด 1. ไมตอนรับ ฯ 2. กระทําแกประชาชนผูติดตอราชการ 65
 66. 66. ขอ 15 ว.2 ดูหมิ่น / เหยียดหยาม / กดขี่ / ขมเหง ประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง องคประกอบความผิด 1. ดูหมิ่น / เหยียดหยาม / กดขี่ / ขมเหงอยางรายแรง 2. กระทําตอประชาชนผูติดตอราชการ 3. กระทําโดยมีเจตนา (รูสํานึก)  66
 67. 67. ขอ 16 กระทําการหาผลประโยชน องคประกอบความผิด 1. กระทํา / ยอมใหผูอื่นกระทํา 2. อันอาจทําให เสียความเที่ยงธรรม เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 67
 68. 68. ขอ 17 เปนกรรมการผูจดการ / ผูจัดการ ั  องคประกอบความผิด เปนกรรมการผูจัดการ / ผูจัดการ 68
 69. 69. ขอ 18 ไมวางตนเปนกลางทางการเมือง องคประกอบความผิด กระทํา / ยอมใหผูอื่นกระทํา 69
 70. 70. ขอ 19 ว.1 ประพฤติชั่ว องคประกอบความผิด 1. เกียรติของพนักงานสวนตําบล 2. ความรูสึกของสังคม 3. เจตนาที่จะกระทํา (มีจิตสํานึกในการกระทํา) 70
 71. 71. ขอ 19 ว.2 ประพฤติชั่วอยางรายแรง มี 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 กระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก ลักษณะที่ 2 กระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปน ผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 71
 72. 72. กรณีและเหตุสั่งพัก / ใหออกไวกอน  กรณีที่จะสั่ง ๏ ถูกตั้งกรรมการสอบสวน ๏ ถูกฟองคดีอาญา ๏ ถูกตองหาวากระทําความผิดอาญา เหตุที่จะสั่ง ๏ เปนเรืองทุจริต/ความประพฤติ/พฤติการณ ่ ๏ เปนอุปสรรค/จะเกิดความไมสงบ ๏ ถูกควบคุม/ขัง/จําคุก ๏ มีคําพิพากษาถึงที่สุด 72
 73. 73. ผลของการสั่งพักราชการ 1. พนจากตําแหนง 2. อัตราเงินเดือนไมวาง 3. โอน (ยาย) ไมได 4. รองทุกขได 5. พักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา ผลของการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 1. พนจากตําแหนง + อัตราเงินเดือน 2. รองทุกขได 3. แตงตั้งแทนได พักราชการ ออกไวกอน การสั่งกลับ สั่งกลับเขาปฏิบัติหนาที่ สั่งกลับเขารับราชการ 73
 74. 74. การรายงานการดําเนินการทางวินัย ผบ.ที่ไดรบมอบหมาย ั สั่งยุติเรื่อง / งดโทษ / ลงโทษ(ไมรายแรง) ผบ.เหนือขึ้นไป พิจารณา / สั่ง ประธานกรรมการบริหาร อบต. พิจารณา / สั่ง 74
 75. 75. การรายงานการดําเนินการทางวินัย นายก อบต. มีคําสั่งลงโทษแลว รายงาน ก.อบต.จังหวัด คําสั่งลงโทษไมรายแรง (ขอ 81 ว.5) ก.อบต.จังหวัด พิจารณา นายก อบต. สั่ง / ปฏิบตตามมติ ก.อบต. ั ิ จังหวัด คําสั่งลงโทษรายแรง (ขอ 81 ว.7) ก.อบต.จังหวัด ทราบ 75
 76. 76. การอุทธรณ อุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น (ขอ 119) ทําเปนหนังสือ (ขอ 119) ยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน (ขอ 113) ยื่นตอ ก.อบต.จังหวัด (ขอ 114) พิจารณาอุทธรณใหเสร็จภายใน 90 วัน (ขอ 113 ว.2) สาเหตุคัดคานกรรมการ (ขอ 121) 1. รูเห็นเหตุการณ 2. มีสวนไดเสีย 3. มีสาเหตุโกรธเคือง 4. เปนผูกลาวหา / ผบ. / คูสมรส 76
 77. 77. การรองทุกข รองทุกขกรณีสั่งใหออกจากราชการ (ขอ 138) ผูรองทุกข ยื่นหนังสือรองทุกข ตอ ก.อบต.จังหวัด คณะอนุฯ ใหความเห็น ก.อบต.จังหวัด นายก อบต. ดําเนินการตามมติ ก.อบต.จังหวัด 77
 78. 78. เครืองราชอิสริยาภรณ ่ ขอครั้งแรก รับราชการติดตอกัน 5 ป นับจากวันเริ่มรับราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา 60 วัน การเลื่อนชั้นตรา ดํารงตําแหนงระดับนั้นไมนอยกวา 5 ป นับจากวันดํารงตําแหนงระดับนั้น วันเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวาง 60 วัน 78
 79. 79. ระดับ 1 ร.ง.ม ระดับ 2 บ.ม. บ.ช. ระดับ 3 ระดับ 4 จ.ม. จ.ช. ระดับ 5 ระดับ 6 ต.ม. ต.ช. ระดับ 7 ระดับ 8 ท.ม. ท.ช. 79
 80. 80. แนวคิด ระบบพนักงานจาง ประเภท ตามภารกิจ เชี่ยวชาญ งานสนับสนุน จางไมเกิน 4 ป คาจาง =พนักงาน ตามคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะเฉพาะ มีสวัสดิการ งานเชี่ยวชาญ จางไมเกิน 4 ป คาจางระดับ 9 มีสวัสดิการ ทั่วไป งานใชแรงกาย จางไมเกิน 1 ป คาจาง 4,100 ไมมีสวัสดิการ อปท.รับผิดชอบคาประกันสังคม 80

×