ผลการเรียนรู้ ท. ๓๓๑๐๑ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ๒. ระบุความแตกต่างของคาที่ม...
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ท. ๓๓๒๐๑๑. จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย๒. เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต๓. รู้และเข้าใจ...
ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม. ๑๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน๒. จับใจความสาคัญจากเร...
ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม. ๒๑.   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน๒.   จับใจความสาคัญจ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม. ต้น

572 views
501 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม. ต้น

  1. 1. ผลการเรียนรู้ ท. ๓๓๑๐๑ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ๒. ระบุความแตกต่างของคาที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ๓. ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน ๔. อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน ๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้การเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น ๖. ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน ๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลาดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง ๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๙. ตีความและประเมินค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ๑๐. มีมารยาทในการอ่าน ๑๑. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตามระดับภาษา ๑๒. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู ๑๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนาข้อคิดไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ๑๔. พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ๑๕. พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอหลักฐานตามลาดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ ๑๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ๑๗. สรุปเนื้อหา วรรณคดี วรรณกรรมได้ ๑๘. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ๑๙. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน๒๐. ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและ นาไปใช้อางอิง ้๒๑. รู้และเข้าใจลักษณะคามูล คาซ้า คาซ้อน คาประสมและสามารถเลือกใช้เพื่อการสื่อสารใน ชีวิตประจาวัน๒๒. จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
  2. 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ท. ๓๓๒๐๑๑. จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย๒. เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต๓. รู้และเข้าใจลักษณะคามูล คาซ้า คาซ้อน คาประสมและสามารถเลือกใช้เพื่อการสื่อสารใน ชีวิตประจาวัน๔. เข้าใจการสร้างคาไทยตามหลักเกณฑ์ของภาษาสามารถใช้ประโยคสามัญและประโยคซับซ้อนใน การสื่อสารได้ชัดเจนและสละสลวย๕. บอกความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตได้๖. สะกดคาได้ถูกต้อง๗. บอกความหมายและยกตัวอย่างของคาสมาส คาสนธิได้๘. บอกหลักการใช้ น ณ ได้๙. เขียนคาที่ใช้ตัวการันต์ได้ถูกต้อง๑๐.เขียนคาที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ได้
  3. 3. ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม. ๑๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน๒. จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน๓. ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน๔. ระบุและอธิบายคาเปรียบเทียบและคาที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆจากการอ่าน๕. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทจูงใจ โน้มน้าวใจ๖. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนาวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น๗. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต๘. มีมารยาทในการอ่าน๙. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด๑๐.เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคาถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย๑๑.พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู๑๒. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู๑๓. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู๑๔. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด๑๕. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากเรื่องที่อาน ่
  4. 4. ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม. ๒๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน๒. จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน๓. ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน๔. ระบุและอธิบายคาเปรียบเทียบและคาที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆจากการอ่าน๕. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทจูงใจ โน้มน้าวใจ๖. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนาวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น๗. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต๘. มีมารยาทในการอ่าน

×