Programación Departamento De Inglés

2,005
-1

Published on

Published in: Health & Medicine, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,005
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programación Departamento De Inglés

 1. 1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS CURSO 2008 - 09 I.E.S. MONTE CASTELO BURELA
 2. 2. Índice: 1. Composición do Departamento de Inglés ...........................................……… p 3 2. Alumnado e grupos ......................................................................................... p 3 3. Cambios na Programación con respecto ó curso pasado .......................... p 4 4. Materiais e recursos didácticos .................................................................... p 4 5. Metodoloxía ..................................................................................................... p 6 6. Procedementos de avaliación ........................................................................ p 6 - Instrumentos de Avaliación - Probas e Exames - Libro de lectura …………. p 6 7. Medidas de atención á diversidade - Adaptacións curriculares ………………………………………………………...... p 8 - Atención ó alumnado estranxeiro Obxectivos …………………………………………………………………………….. p 9 Contidos ……………………………………………………………………………….. p 10 Secuenciación de contidos ………………………………………………………….. p 13 Mínimos esixibles …………………………………………………………………….. p 14 Criterios de cualificación …………………………………………………………….. p 15 Temas transversais ………………………………………………………………….. p 15 Materiais didácticos ………………………………………………………………….. p 15 8. Actividades de recuperación .......................................................................... p 16 9. Actividades complementarias e extraescolares ........................................... p 16 10. Tratamento do fomento da lectura …………………………………………….. p 16 11. Tratamento do fomento das TIC ……………………………………………….. p 16 12. Educación Secundaria Obligatoria: Introducción ……………………………………………………………………………… p 17 As competencias básicas ………………………………………………………………. p 18 Obxectivos ……………………………………………………………………………….. p 24 1º ESO Contidos. Secuenciación. Mínimos esixibles ………………………………………. p 25 Criterios de avaliación. Criterios de cualificación ………………………………….. p 30 Temas transversais …………………………………………………………………… p 31 2º de E.S.O. Contidos. Secuenciación. Mínimos esixibles ………………………………………. p 32 Criterios de avaliación. Criterios de cualificación …………………………………. p 36 Temas transversais …………………………………………………………………… p 37 3º de E.S.O. Contidos. Secuenciación. Mínimos esixibles ………………………………………. p 38 Criterios de avaliación. Criterios de cualificación ………………………………….. p 42 Temas transversais …………………………………………………………………… p 43 4º de E.S.O. Contidos. Secuenciación. Mínimos esixibles ………………………………………. p 44 Criterios de avaliación. Criterios de cualificación ………………………………….. p 48 Temas transversais …………………………………………………………………… p 49 13. Bacharelato: Introducción ……………………………………………………………………………… p 51 2
 3. 3. As competencias básicas ………………………………………………………………. p 52 Obxectivos ……………………………………………………………………………….. p 52 Contidos ………………………………………………………………………………….. p 53 Criterios de avaliación. …………………………………………………………………. p 56 Criterios de cualificación ……………………………………………………………….. p 58 Metodoloxía ........................................................................................................... p 58 1º de Bacharelato Contidos. Secuenciación. Mínimos esixibles ………………………………………. p 58 Temas transversais …………………………………………………………………… p 62 2º de Bacharelato Contidos. Secuenciación. Mínimos esixibles ………………………………………. p 63 Temas transversais …………………………………………………………………… p 68 14. Educación das Persoas Adultas 14.1. Módulos de E.S.A. Competencias Básicas. Obxectivos ................................................................. p 68 Módulos 1 e 2 de E.S.A. Contidos. Mínimos esixibles .............................................................................. p 70 Criterios de cualificación ................................................................................... p 70 Temas transversais …………………………………..……………………………… p 71 Módulos 3 e 4 de E.S.A. Contidos. Mínimos esixibles ............................................................................. p 71 Criterios de cualificación ................................................................................... p 71 Temas transversais …………………………………..……………………………… p 72 14.2. Bacharelato de Adultos ............................................................................. p 72 15. Ensinanzas de idiomas de réxime especial 15.1. CUALE - Nivel Básico 1 Obxectivos …………………………………………………………………………….. p 73 Contidos. Competencias básicas. Secuenciación ………………………………… p 75 Criterios de avaliación. Procedemento de avaliación. Criterios de cualificación. Certificación p 84 15.2. CUALE - Nivel Básico 2 Obxectivos ……………………………………………………………………………... p 88 Contidos. Competencias básicas. Secuenciación ……………………..………….. p 88 Criterios de avaliación. Procedemento de avaliación. Criterios de cualificación. Certificación p 96 Metodoloxía ……… ……………………………………………………………………... p 101 16. Sinaturas do/-as integrantes do Departamento ........................................ p 102 3
 4. 4. 1. Composición do Departamento de Inglés: - Susana Bayón González , Profesora de Ensino Secundario e titora de 1º de Bach A. Este curso da clase de Inglés 4º ESO, 1º Bach, 2º Bach ( 1 grupo) e Atención Educativa en 1º Bach. - Antón Crego Martínez, Profesor de 1º Ciclo de E.S.O. (Inglés, Proxecto Interdisciplinar e Atención Educativa) e titor de 2º de ESO B. - Mª Luisa Rodríguez Fugarolas, Profesora de Ensino Secundario e Xefa de Departamento.Este curso da clase de Inglés 3º ESO, 2º Bach ( 2 grupos) e Reforzo de Linguas ( non Francés) en 2º ESO. - Isabel Pena Bonome, Profesora de Ensino Secundario en prácticas e profesora dos Cursos para a Formación Complementaria da Aprendizaje de Linguas Estranxeiras (Cuale) – niveis A1 e A2. Titora do Grupo B de 2º Bacharelato de adultos. Encargada de Atención a Pendentes. - O nivel I + II da ESA o imparte Raquel Río Río, Profesora do Departamento de Lingua Castelá. As reunións de Departamento serán periódicas e nelas se comentará o seguemento da programación con carácter mensual e as actividades programadas. Os membros do Departamento, traballando en equipo segundo os niveis que impartan, confeccionarán os modelos de exame a realizar en cada avaliación. En Xuño se deixarán preparadas as probas de Setembro, co correspondente número de copias xa feito e co correspondente listado de estudiantes a examinar. Se deixarán tamén os libros e materiais didácticos utilizados polo profesorado xunto cos exames e probas realizados durante todo o curso nas estanterías/ casilleiros do Departamento. Estes exames serán destruidos en Outubro do seguinte curso escolar. 2. Alumnado e grupos: CURSOS NÚMERO DE GRUPOS RATIO DE ALUMNOS 1º ESO 2 19 2º ESO 2 21 3º ESO 2 19 4º ESO 2 18 1º DE BACHARELATO 2 27 2º DE BACHARELATO 3 21 ENSINANZAS DE ADULTOS: 1ºe 2º MÓD. ESA 1 7 3ºe 4º MÓD. ESA 1 15 1º DE BACHARELATO ADULTOS 1 7 2º DE BACHARELATO ADULTOS 1 19 ENSINANZAS DE IDIOMAS DE REXIME ESPECIAL: CUALE Nivel Básico 1 1 20 4
 5. 5. Nivel Básico 2 1 10 3. Cambios na Programación con respecto ó curso pasado: Como tódolos anos, cambian os libros de lectura ( vid lista de libros aprobada na Reunión de Departamento do 20 de Xuño de 2008 e incluida en Materiais e Recursos Didácticos). Se implantan as novas Ensinanzas de Idiomas de Réxime Especial (Programa Cuale) no Nivel Inicial Básico 2, e se extinguen os cursos de Potenciación de Linguas Extranxeiras dirixidos ó nivel de 3º de EOI. Se suprime o Workbook no nivel de 1º de Bacharelato de adultos. Se suprimen os libros de lectura en 1º e 2º de Bacharelato de adultos. O libro de lectura en 2º Ciclo da ESO e Bacharelato puntuarase como optativo, engadíndose a cualificación nunha porcentaxe decimal ó total da nota final de Xuño. Non será avaliado en Setembro. (Aprobado polo Departamento na Reunión do 28 de Marzo de 2008). Avaliación de Pendentes: seguindo a legislación ó respecto, este curso a proba final que se viña realizando en Abril para que non interferise cos exames finais do alumnado de 2º de bacharelato se fará en Maio. O alumnado poderá optar a eliminar parte (un 40%) da materia pendente nun exame anterior a realizar en Xaneiro ( anteriormente o facíamos en Novembro). En caso de non presentarse a ese exame, contan coa opción de facelo todo en Maio. En caso de presentarse, se lles aplicará o baremo de 40% e 60% a cada proba respectivamente. No caso da repetición opcional de probas ( non exames finais) a posibilidade de repetir ( non podendo superar o 6 na repetición) quedará supeditada a que teñan un mínimo de 2 na primeira convocatoria. O motivo é que se deron casos de alumnado que non estudiaba para a primeira convocatoria xa pensando en facer a recuperación. Se se pode repetir unha proba e ó repartir os exames da primeira convocatoria correxidos alguén se queda con él, non se terá en conta a repetición a ninguén, incluso aínda que xa está feita e o profesorado se decate despóis da súa realización da falla desa primeira proba. Na proba das PAAU, a composición da quinta pregunta pasa dunha extensión de 120 palabras a 100. Se inclúen os apartados de Competencias básicas, Tratamento do fomento da lectura e Tratamento do fomento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC). 4. Materiais e Recursos Didácticos: Libros de texto, de lectura, videos, gravacións de audio, Internet, prensa, revistas, fotografías, folletos turísticos, cancións, xogos. Libros de Texto e Lectura obrigatorios: 1º ESO: New English Zone ESO 1 - Student’s Book, Workbook. Ed. Longman. London, de Vicky Shipton ( Penguin Readers) Alumnado inmigrante: Oxford Spotlight – Basics Progress Book ( OUP 2006) , The Heinemann Elementary English Grammar ( Heinemann, 1993) 2º ESO: New English Zone ESO 2 - Student’s Book, Workbook. Ed. Longman. NOTA: Se podería cambiar o libro de texto por levar xa catro cursos implantado ( este será o quinto), pero é preferible empezar por 1º ESO. 5
 6. 6. American Life, de Vicky Shipton (Penguin Readers) 3º ESO: Spotlight 3 - Student’s Book, Workbook. Ed. Oxford University Press. Round the World in Eighty Days, , de Jules Verne ( Penguin Active Readers – Level 2) 4º ESO: Spotlight 4 - : Student’s Book, Workbook. Ed. Oxford University Press. Alien at school, de Michelle Brown (Black Cat- Vicens Vives Reading and Training - Step 3) Diccionario recomendado para E.S.O.: Oxford Pocket inglés – español. Oxford University Press. Gramática recomendada: Gramática Oxford for ESO 1º Bacharelato: English in Context 1 - Student’s Book, Workbook. Ed. Oxford University Press. The Moonstone, de Wilkie Collins ( Black Cat- Vicens Vives Reading and Training - Step Four) 2º Bacharelato: English in Context 2 – Student’s Book ( sen workbook – sen libro de actividades) Ed. Oxford University Press. The picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde ( Black Cat- Vicens Vives Reading and Training – Step Five) Ed. Black Cat – Vicens Vives Diccionario recomendado para Bacharelato.: Oxford Study inglés – español. Oxford University Press. Gramática recomendada: Gramática Oxford for Bachillerato ESA - Módulos 1 e 2: New English File Elementary - Student’s Book, Workbook, Ed. Oxford University Press. Módulos 3 e 4: New English File Elementary - Student’s Book, Workbook, Ed. Oxford University Press. Diccionario recomendado para E.S.A.: Oxford Pocket inglés – español. Oxford University Press. Gramática recomendada: Gramática Oxford for ESO 1º Bacharelato adultos: English in Context 1 - Student’s Book. Ed. Oxford University Press. 2º Bacharelato adultos: English in Context 2 – Student’s Book ( sen workbook – sen libro de actividades) Ed. Oxford University Press. Diccionario recomendado para Bacharelato.: Oxford Study inglés – español. Oxford University Press. Gramática recomendada: Gramática Oxford for Bachillerato ENSINANZAS DE IDIOMAS DE REXIME ESPECIAL: CUALE Niveis Básicos 1 e 2: New Headway (Elementary) - The THIRD Edition - Student´s Book, Workbook. Ed. Oxford University Press Gramática recomendada: Essential Grammar in Use, by Raymond Murphy. Ed. Cambridge University Press (edición en español). Material de reforzo: Oxford Spotlight Basics ( A, B, C) ( Oxford University Press, 2006) New Thumbs Up – Basic Grammar Revision ( Oxford University Press, 2000) 6
 7. 7. 5. Metodoloxía: A metodoloxía empregada é o enfoque comunicativo na aprendizaxe de idiomas, tendo tamén en conta as aportacións doutros métodos didácticos que poden axudar a un maior rendemento do alumnado e adquisición dos obxectivos marcados para cada nivel. Por tanto se tende a plantexar situacións da vida coditiá no idioma inglés co obxecto de que o alumnado se comunique coa maior fluidez posible. Como obxectivo específico do ensino do inglés, proponse que os/as estudiantes dominen as catro destrezas básicas da comunicación: comprensión e expresión oral e comprensión e expresión escrita. Trátase de que manexen as catro habilidades da lingua de forma simple e real; e aínda que na vida diaria vaian unidas, na clase é necesario separalas para adicarlles o tempo preciso para desenrolalas. O enfoque metodolóxico será o adecuado en cada ocasión segundo a diferencia de idade e madurez do alumnado. Iniciarase a práctica con actividades deseñadas para averigua-los coñecementos previos, axudándolles a organiza-los seus cadernos de vocabulario, gramática, etc. e fomentarase o emprego correcto de materiais de consulta, Internet, diccionarios, etc. Para acadar a súa participación de modo espontáneo, o profesorado conta con actividades orais como diálogos, entrevistas, noticias, descricións, “role-play”, etc. O profesorado proporcionará ó alumnado uns elementos antes de realiza-lo diálogo, mentras que no “role-play” o alumnado atópase cunha situación máis ou menos complexa que terán que resolver utilizando tódolos recursos que posúan. En canto ó “listening”, usaranse CDs gravados con conversacións, anuncios, cancións, etc. e películas en versión inglesa. Sobre o inglés escrito, xunto ós exercicios correspondentes ás leccións nas que se van practicando os diferentes puntos gramaticais, desenvolveranse unha serie de exercicios cara á adquisición de soltura e seguridade nunha lingua extranxeira, como son: dictados, composicións, lectura de xornais e comentarios de noticias, redacción de informes e resumes, escritura de cartas, cumplimentación de documentos, follas de instruccións, etc. As composicións veñen sendo un dos exercicios máis difíciles para os/as estudiantes; non só requiren un esforzo imaxinativo senón que tamén teñen que escribir sen fallos ortográficos ou gramaticais. Se potenciará o ensino vivo na clase, onde o alumnado sexa o elemento activo e o profesorado o asesor da súa actividade. Será o alumnado o que pregunte, corrixa erros, adiviñe, busque información, ... en xogos, dramatizacións, cancións, “role-play”, etc. 6. Procedementos de avaliación: Dado o carácter da aprendizaxe do inglés (que supón unha ampliación continua dos coñecementos do inglés, pero sen esquece-lo aprendido) se aplicará unha avaliación continua que integre: - Unha avaliación inicial, para saber en que situación se atopan os/as estudiantes en relación cos contidos novos que se van tratar, mediante proba escrita, oral, ... - Unha avaliación formativa, na que o profesorado observará a reacción do alumnado perante as distintas tarefas e actividades, dando explicacións complementarias ou cambiando o ritmo destas cando sexa necesario. - Unha avaliación final. Cando unha unidade/s didáctica/s remata é convinte realizar unha avaliación dos resultados da aprendizaxe. Instrumentos de Avaliación – Probas e Exames – Libro de lectura Entre os instrumentos de avaliación a empregar están: 7
 8. 8. - Traballo escrito: Ficheiro de proxectos, caderno de vocabulario e gramática, exercicios e tarefas encomendadas na clase e para casa. - Produccións orais: Individuais ou en grupo; diálogos, entrevistas, postas en común sobre un determinado tema. - Traballos ou exercicios de comprensión oral: Gravacións en CD ou DVD. - Probas escritas: cuestionarios, exames de avaliación, probas do libro de lectura. Dous aspectos da comunicación humana son a expresión e a comprensión orais, polo que a participación en clase é esencial para unha aprendizaxe satisfactoria. A participación do alumnado será avaliada regularmente. Unha cualificación positiva obtense mediante as intervencións orais e unha actitude participativa. Para unha aprendizaxe óptima, o alumnado deberá aproveita-lo tempo de clase, repasar e realizar as tarefas na casa e preguntar dúbidas cando se presenten. Ó tratarse dunha avaliación continua, o alumnado que supere a Terceira Avaliación terá aprobada a materia; esto quere dicir que nos 2º e 3º Trimestres entrarán conceptos dos anteriores, incluso aínda que se teñan aprobados previamente. No caso de non aprobar a Terceira Avaliación, o alumnado terá que examinarse en Setembro. As notas das avaliacións e a nota final (Terceira Avaliación) serán o resultado das notas acadadas polos seguintes conceptos: 1. O traballo persoal do/da estudiante, que o gardará ordenado, en todo momento a disposición do profesorado. 2. A asistencia a clase puntualmente co material requerido e boa disposición. 3. A participación e actitude na clase, que axudarán a avalia-la comprensión e a expresión oral. 4.Controis, probas do libro de lectura e exames de avaliación: No apartado de probas, éstas poderán ser de calquera das 4 destrezas lingüísticas, e non terán por qué avisarse con antelación. Se a/ o profesor/-a o considera oportuno, e sempre cun criterio formativo ( non punitivo) , poderán ser “sorpresa”. Dado que en moitas ocasións serán probas cortas e centradas en poucos apartados gramaticais ou de vocabulario, será frecuente que se esixa un 60% de acertos para aprobalas. As probas poderán ser de calquera das catro destrezas, nunha porcentaxe na que as destrezas orais ( Listening e Speaking) se aproximarán ó 35% do total da nota, e as escritas ( Reading e Writing) ó 65%. O alumnado de 3º da ESO será a primeira promoción que, ó chegar a 2º de Bacharelato, terá proba de expresión oral. Será obrigatorio en tódolos niveis que o alumnado resposte a tódalas preguntas das probas para que estas teñan validez e fagan media coas outras notas. Se se trata de composicións cunha extensión mínima, o feito de non escribir o número mínimo de palabras especificado suporá perder unha décima de punto por cada palabra de menos. Os exames deberán ter unha nota mínima de 3 para facer media con outras cualificacións. En caso de non chegar ó 3, e aínda que a media dé para aprobar, se considerará suspensa a materia. No caso da repetición opcional de probas ( non exames finais) a posibilidade de repetir ( non podendo superar o 6 na repetición) quedará supeditada a que teñan un mínimo de 2 na primeira convocatoria. O motivo é que se deron casos de alumnado que non estudiaba para a primeira convocatoria xa pensando en facer a recuperación. Se se pode repetir unha proba e ó repartir os exames da primeira convocatoria correxidos alguén se queda con él, non se terá en conta a repetición a ninguén, incluso aínda que xa está feita e o profesorado se decate despóis da súa realización da falla desa primeira proba. En caso de que se poda repetir unha proba para subir nota ( nunca exame), a nota máxima que se poderá acadar nesa repetición será de 6, para que sexa máis xusto respecto ó alumnado que aproba na primeira convocatoria. Se o/ a profesor/a ten argumentos ( por exemplo: idénticas respostas entre alumnado de desiguais resultados noutras probas ou exames, ou desigualdade entre o nivel habitual dese/a estudiante e a proba 8
 9. 9. presentada) para sospeitar de “cambiazo” ou copia de proba ou exame, será anulada/-o ( tanto do que copie como do que deixe copiar). As probas ou os exames, especialmente nos grupos de Bacharelato, poderán realizarse fóra do horario lectivo do grupo, para podelos axeitar ós contidos requeridos polo sistema de avaliación continua e seguir o modelo das PAAU. O libro de lectura en 2º Ciclo da ESO e Bacharelato puntuarase como optativo, engadíndose a cualificación nunha porcentaxe decimal ó total da nota final de Xuño. Non será avaliado en Setembro. ( Aprobado polo Departamento na Reunión do 28 de Marzo de 2008). Para unha clara comprensión do procedemento de avaliación, se recomenda entregarlle ó alumnado unha copia dos criterios de avaliación do seu nivel, no que se informe dos seguintes puntos: a) Os obxectivos a lograr no estudio da lingua estranxeira. b) A actitude e comportamento axeitados para logralos. c) As tarefas que se lles encomendarán. d) Os criterios de cualificación. 7. Medidas de Atención á Diversidade: O sistema de avaliación continua presenta como unha das súas principais ventaxas a posibilidade de prestar especial atención ás diferencias que o alumnado vai amosando ó realiza-las actividades nas que aplican e concretan os conceptos, procedementos e actitudes seleccionados. Os manuais do profesorado nesta etapa contemplan esta atención, brindando material e suxerencias para establece-lo grao de coñecementos e autonomía na lingua estranxeira dos/das estudiantes. As actividades no Student’s Book e no Workbook refrexan unha revisión cíclica continua de estructuras e vocabulario, ofrecendo, por unha banda, amplias oportunidades de reforzo para o alumnado con menor capacidade e, por outra banda, facilitando a ampliación de materia para quen teña un nivel máis avanzado. Nos traballos en grupo e/ ou por parellas, ofrécense numerosas oportunidades a aqueles/-as estudiantes máis analíticos/-as, en forma de táboas, esquemas e exercicios; e actividades orientadas ó alumnado máis creativo. Tamén existe material específico de reforzo ou ampliación de contidos para os/as estudiantes que o precisen, podendo ser realizado dentro ou fóra dos períodos lectivos: Oxford Spotlight Basics ( A, B, C) ( Oxford University Press, 2006) e New Thumbs Up – Basic Grammar Revision ( Oxford University Press, 2000). Adaptacións curriculares En 3º e 4º da ESO se realizan sendas Adaptacións Curriculares Significativas coordinadas polo Departamento de Orientación. A alumna e o alumno con Adaptacións Curriculares asistirán a clases de reforzo por separado. Tamén se farán 10 adaptacións curriculares individuais no 1º ciclo da ESO ( 5 en 1º e 5 en 2º) cos seguintes obxectivos mínimos: Mínimos esixibles Communicative functions - Personal information Grammar - Question words Vocabulary - The alphabet 9
 10. 10. - Nationalities - Introducing people -Talking about likes and dislikes, routines -Telling the time - Personal pronouns - Possessive adjectives - To be - Have got - A / an ; this/that - Present simple: positive/negative - Present simple: questions and short answers - Adverbs of frequency - Prepositions of place - There is/are some/any - The family - Countries and nationalities - Months - Ordinal numbers - School subjects - Everyday activities - Food and drink - Clothes Atención ó alumnado extranxeiro: Co alumnado extranxeiro que non teña coñecementos previos da lingua inglesa faremos unha aproximación ós conceptos básicos gramaticais e de vocabulario da mesma, seguindo os obxectivos do nivel A1 do Marco Común de Referencia Europeo e utilizando o material de reforzo de Oxford Spotlight Basics ( A, B, C) (Oxford University Press, 2006). É de resaltar a falta de medios que temos para traballar con reforzos ó alumnado inmigrante, pois o profesor de 1º ciclo ten nas súas clases de 1º de ESO 6 alumnos-as con adaptación para alumnado inmigrante que ás veces tamén precisan de adaptación curricular, tendo que adaptarlles os contidos e obxectivos ó tempo que atende ó resto do alumnado do grupo. Isto supón unha cuarta parte do alumnado do grupo que debería contar cun Profesor-a de Apoio. Dado que parte do horario do Departamento se está adicando a Estudio, sería deseable canalizar este excedente de horario hacia un Reforzo de Inglés contemplado como tal no horario do alumnado. Especialmente no Primeiro Ciclo ( a cargo do profesor Antón Crego), se está realizando unha labor encomiable tendo que atender a unha variedade de alumnado con serias dificultades de aprendizaxe que ten que compartir horario con alumnado que lle leva anos de ventaxa na aprendizaxe de idiomas. Antón Crego leva preparados materiais adaptados ós casos individuais, que serían aínda máis aproveitados de contar cun grupo desdoblado. Obxectivos Oxectivos xerais 1. Comprensión oral: comprender o sentido xeral, a información esencial e os puntos principias de textos breves, referidos a asuntos da vida cotiá, ben estruturados, articulados a unha velocidade lenta e con claridade, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, nunha variedade de lingua estándar, e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada. 2. Expresión e interacción oral: producir textos orais breves, referidos a asuntos da vida cotiá, tanto en comunicación á cara como por teléfono ou outros medios técnicos, e comunicarse de forma comprensíbel, aínda que resulten evidentes o acento estranxeiro, as pausas e titubeos, e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación dos interlocutores para manter a comunicación. 3. Comprensión de lectura: comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principias e os detalles relevantes en textos breves referidos a asuntos da vida cotiá, de estrutura sinxela e clara, nunha variedade de lingua estándar. 4. Expresión e interacción escrita: escribir textos breves e de estrutura sinxela, referidos a asuntos da vida cotiá, nos que se pide ou transmite información, utilizando axeitadamente os recursos de cohesión e as convencións ortográficas e de puntuación máis elementais. Obxectivos específicos 1. Comprensión oral: 10
 11. 11. Comprender o esencial en situacións nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas frecuentes que se refiren ao ámbito persoal sempre que se fale con lentitude e con claridade. Seguir un texto breve articulado con claridade, a xeito e con pausas, no que se utilicen expresións sinxelas e habituais referidas a temas moi coñecidos ou a necesidades inmediatas. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e claramente e seguir indicacións sinxelas e breves. Comprender a información esencial de pasaxes curtas gravadas que traten sobre asuntos cotiáns, e que estean pronunciadas con lentitude e claridade. Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non lingüísticas. 2. Expresión e interacción oral: Establecer contactos sociais moi breves, de estrutura moi sinxela, utilizando e recoñecendo fórmulas habituais de inicio e peche da conversa, tomando a palabra con cortesía. Presentarse e intercambiar información básica e sinxela sobre si mesmo e sobre outras persoas, e expresar gustos, preferencias e intereses sobre temas moi cotiáns. Participar en conversas moi básicas sobre temas predicíbeis, facendo invitacións e propostas e reaccionando adecuadamente ante elas, e expresar sentimentos e opinións de forma básica. Interactuar para obter ou ofrecer bens e servizos ligados a necesidades inmediatas sempre que se fale a modo e con estruturas moi sinxelas e habituais, e reaccionando adecuadamente. Solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a colaboración do interlocutor para entender e facerse entender. 3. Comprensión de lectura: Comprender textos que inclúan ou soliciten información persoal básica. Comprender instrucións breves e sinxelas, e indicacións, especialmente se contan con apoio visual. Comprender mensaxes breves que conteñan informacións moi sinxelas relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá. Comprender o sentido global e localizar información relevante en textos moi básicos e claramente estruturados relacionados con temas da súa experiencia. Comprender correspondencia persoal moi breve e sinxela. Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non lingüísticas. 4. Expresión e interacción escrita: Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e sinxelas a partir dunha información moi sinxela e predicíbel. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre temas da vida cotiá. Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos, e elaborar estes seguindo textos modelo. Contidos 1. Contidos léxico-semánticos Sinálanse os aspectos que o alumno debe ser capaz de comprender ou producir dos temas xerais que se indican. O léxico e as estruturas lingüísticas utilizados para desenvolver estes aspectos adecuaranse aos obxectivos que marca cada un dos dous cursos do Nivel Básico. Os contidos léxico-semánticos deberán adaptarse ás realidades socioculturais dos países das linguas obxecto de estudo. Identificación persoal: Nome Enderezo Teléfono, enderezo electrónico 11
 12. 12. Data e lugar de nacemento Idade e sexo Estado civil Orixe e nacionalidade Familia directa Gustos e hábitos Actividades da vida diaria: Na casa No traballo Tempo libre e ocio: Actividades de lecer (xogos, deportes, prensa, radio, televisión...) Actividades culturais (cine, teatro, museos, exposicións...) Viaxes e transportes: Lugares de interese público Transporte público (horarios, billetes, medios de transporte) Relacións humanas e sociais: Relacións con outras persoas: familiares, amorosas, de amizade, etc. Formas de tratamento sinxelas Correspondencia persoal Saúde e coidados físicos: Partes do corpo Educación: Material e actividades da aula Compras e actividades comerciais: Establecementos comerciais Prezos e formas básicas de pagamento Alimentación: Alimentos Comidas do día Tipos de comida e bebida Tipos de establecementos: cafés, bares, restaurantes... Lingua e comunicación: Actividades de lingua (comprender, falar, repetir...) Metalinguaxe non especializada (letra, son, frase...) Clima, condicións atmosféricas e ambiente: Estacións do ano Fenómenos atmosféricos (calor, frío, chuvia, sol...) Ciencia e tecnoloxía: Medios técnicos de comunicación (telefonía, Internet) 2. Contidos gramaticais 12
 13. 13. 1. A ORACIÓN SIMPLE 1.1. Tipos de oración, elementos constituíntes e a súa posición. 1.1.1.Oración declarativa. 1.1.1.1.Afirmativa: Suxeito (+ CC) + V (OD / OI / OD + OI / OI + OD)(+CC). 1.1.1.2. Afirmativa: Sux. + V + Atrib. 1.1.1.2. Negativa: Sux. + VAux. (+ Neg.) (+ V). 1.1.2.Oración interrogativa. 1.1.2.1.Total: VAux. + Sux. + V. 1.1.2.2.Parcial: elemento interrogativo + VAux. + Sux. + V. 1.1.3. Oración imperativa. 1.1.3.1. (Don´t) + V. 1.1.3.2. Oración exclamativa: Wha t + SN 1.2. Fenómenos de concordancia. 2. A ORACIÓN COMPOSTA 2.1. Expresión de relacións lóxicas. 2.1.1.Conxunción: and. 2.1.2. Disxunción: or. 2.1.3 Oposición: but. 3. O SINTAGMA NOMINAL (SN) 3.1. Núcleo. 3.1.1. Substantivo: contábeis e non contábeis. 3.1.1.1. Xénero. 3.1.1.2. Número: singular e plural. 3.1.1.3. Caso: xenitivo s` e `s. 3.1.2. Pronomes. 3.1.2.1. Persoais de suxeito e de obxecto. 3.1.2.2. Posesivos. 3.1.2.3. Demostrativos. 3.1.2.4. Indefinidos: some 3.1.2.5. Interrogativos. 3.2. Modificación do núcleo. 3.2.1. Determinantes. 3.2.1.1. Artigos. 3.2.1.2. Demostrativos. 3.2.134. Posesivos. 3.2.1.4. Cuantificadores: some, any, much, many, a lot of, a glass/cup/bottle of; números cardinais e ordinais (first, second, third) 3.2.2. Modificación mediante SAdx: a big tree. 4. O SINTAGMA ADXECTIVAL (SAdx.) 4.1. Núcleo: Adxectivo. 4.1.1. Grao: positivo. 4.2. Modificación mediante negación (not...) e SAdv. (very). 4.3. Posición dos elementos: (Neg. +) (SAdv. +). 5. O SINTAGMA VERBAL (SV) 5.1. Núcleo: verbo (to be, to have(got), there (be), auxiliares, modais). 5.1.1. Tempo. 5.1.1.1. Expresión do presente: presente simple. 5.1.1.2. Expresión do futuro: will. 5.1.1.3. Expresión do pasado: pasado simple. 5.2. Modificación do verbo mediante negación. 13
 14. 14. 5.3. Posición dos elementos: 5.3.1. Oración declarativa: V; VAux. + not + V. 5.3.2. Oración interrogativa: VAux. + SN + V. 5.3.3. Oración imperativa: (don't) + V. 5.4. Funcións sintácticas do sintagma. 6. O SINTAGMA ADVERBIAL (SAdv.) 6.1. Núcleo. 6.1.1. Adverbio. 6.1.1.1.Clases: tempo (now,yesterday), lugar (here,there), dirección (to), frecuencia (often, never), interrogativos (when, where). 6.1.1.2. Grao: Positivo. 6.1.2. Locucións adverbiais. 6.2. Modificación do adverbio mediante un SAdv (very fast). 6.3. Posición dos elementos: (SAdv. +) Adv. 6.4. Funcións sintácticas do sintagma. 7. O SINTAGMA PREPOSICIONAL (SPrep.) 7.1. Núcleo. 7.1.1. Preposicións: tempo (at,on), duracion (for), lugar (on,in,next to), dirección( to). 7.1.2. Locucións prepositivas. 7.2. Posición dos elementos: prep.+ termo. 7.3. Funcións sintácticas do sintagma. 3. Contidos ortográficos 1. Representación gráfica de fonemas e sons. 2. Cambios ortográficos ante inflexións. 3. Uso de maiúsculas en nomes propios (días da semana, meses do ano) e adxectivos derivados. 4. Contidos fonéticos 1. Sons e fonemas vocálicos. Introdución. 2. Sons e fonemas consonánticos. Introdución. 3. Procesos fonolóxicos. 3.1. Alternancias morfofonolóxicas. 3.1.1. Asimilación e epéntese nos sufixos /-(e)s/ /-ed/ só cando teña valor semántico. 3.2. Enlace. 4. Entoación e acentuación. 4.1. Pautas básicas de entoación en distintos tipos de estruturas oracionais: oracións declarativas, interrogativas e exclamativas. 4.2. O acento en palabras básicas de uso cotián. Secuenciación dos Contidos de 1º E.S.O. – alumnado inmigrante Communicative functions Grammar Vocabulary Skills Study skills / Pronunciation 1st TERM - Introduce people - Ask for and give personal information about family and friends -Subject pronouns -a/ an -Be - Have got - ‘s UNIT 1 My family - Numbers - Colours - The time - Classroom objects -The family and friends - Parts of the body - Introduce yourself - Say the time - Description of relatives and friends -Capital letters - Sound /h/ 14
 15. 15. -Talking about your daily routine -Present simple affirmative UNIT 2 My day - Daily activities - Days of the week - Months - Explaining your daily routine Pronunciation of the /-s/ in the 3rd person singular - Ask for and give personal information about sports - Present simple negative and interrogative UNIT 3 Sport - Sports - Prepositions in time expressions - Produce oral and written texts such as interviews with sportsmen and women -Practise intonation in questions 2nd TERM - Talk about the weather and current activities - Present continuous UNIT 4 Around the world - Weather - Countries and nationalities - Produce oral and written texts such as email messages - Practise pronunciation of the -ing (/IN/) ending - Asking and giving information about the town - There is / are UNIT 5 My town - Buildings in cities - Prepositions of place - Produce oral and written texts such as descriptions of urban areas - Practise word stress - Express your tastes in food - Plural nouns - Countable and uncountable nouns - Some y any - Indefinite pronouns. UNIT 6 Food and Health - Food and drink - Produce oral and written texts such as descriptions of food habits - Practise sentence stress 3rd TERM - Talk about the past - Ask for and give information about life at school - Past simple of be - there was / there were UNIT 7 School days - School subjects - Ordinal numbers - Produce oral and written texts such as emails - Practise weak forms /w@z/, /w@(r)/ - Gain access to a public place, e.g. a museum - Ask and give information about elements of culture - Past simple affirmative UNIT 8 In the past - Parts of the house - Dates - Description of an ancient civilisation - Past simple word endings - Talk about summer holiday plans - going to UNIT 9 Holidays - Items of clothing and adjectives - Description of holiday plans - Practise sentence rhythm Mínimos esixibles 15
 16. 16. Communicative functions - Personal information - Nationalities - Introducing people - Talking about possession - Saying the date - Understanding classroom instructions -Talking about likes and dislikes, routines -Telling the time Grammar - Question words - Personal pronouns - Possessive adjectives - To be - Have got - A / an ; this/that - Possessive ´s - Imperatives - Present simple: positive/negative - Present simple: questions and short answers - Adverbs of frequency - Prepositions of place - There is/are some/any Vocabulary - The alphabet - The family - Countries and nationalities - Possessions - Months - Ordinal numbers - School subjects - Everyday activities - Food and drink - Clothes Criterios de cualificación: A seguinte escala de porcentaxes concreta a valoración dos distintos criterios de avaliación: - Asistencia, participación en clase e tarefas : 20% - Expresión oral: 20% - Comprensión oral: 20% - Expresión escrita: 20% - Comprensión escrita: 20% Temas transversais: - Educación para a paz e a convivencia - Interculturalidade: - Comprender e respetar modos de vida distintos: comparar diversas formas de organización familiar; interesarse pola forma de ser e vivir de xoves doutros países. My family, Unit 1. - Mostrar interese por lugares de interés turístico para reflexionar sobre o patrimonio histórico das nosas cidades e doutras no resto do mundo e a importancia que teñen como medio de entendemento entre os pobos. My Town, Unit 5. - Educación para a igualdade: - Desempeño de funcións na familia: My family, Unit 1. - Educación para a saúde e a sexualidade: - Establecemento de relacións equilibradas co sexo oposto. My family, Unit 1, My day, Unit 2, Holidays, Unit 9 . - Adquirir hábitos e estilos de vida sanos. Importancia da práctica do deporte para levar una vida sana. Sports, Unit 3. Incidir asimesmo na práctica de hábitos alimentarios saudabeis. Food and Health, Unit 6. - Educación ambiental : - Comprende-la importancia de coñecer e respetar o reino animal para mante-lo equilibrio natural do planeta. Around the world, Unit 4. - Valoración positiva das actividades de aire libre e do contacto co entorno natural. Holidays, Unit 9. Materiais didácticos: Oxford Spotlight – Basics Progress Book ( A, B) – Oxford University Press 2006 The Heinemann Elementary English Grammar – Heinemann, 1993 Diccionario Oxford Pocket inglés – español. Oxford University Press 16
 17. 17. 8. Actividades de Recuperación: O alumnado coa materia de Inglés pendente do curso anterior será avaliado en Maio ou/ e Setembro, coincidindo os contidos coa Programación do curso 2007-08 ( a excepción do libro de lectura). A Xefa de Departamento será a responsable de facilita-las actividades de apoio e recuperación destes alumnos en todos os niveis. Tanto nos 1º e 2º Ciclos da ESO como no Bacharelato o alumnado realizará dúas probas ( unha no segundo trimestre e outra no terceiro) de contidos mínimos. Na primeira das probas entrarán os contidos mínimos correspondentes ás unidades 1-4 do libro de texto, ambas inclusive, e na segunda proba entrarán os contidos mínimos correspondentes ás unidades 5-9 do libro de texto, ambas inclusive. Seguindo a legislación ó respecto, a proba final que se viña realizando en Abril para que non interferise cos exames finais do alumnado de 2º de bacharelato se fará en Maio. O alumnado poderá optar a eliminar parte (un 40%) da materia pendente nun exame anterior a realizar en Xaneiro ( anteriormente o facíamos en Novembro). En caso de non presentarse a ese exame, contan coa opción de facelo todo en Maio. En caso de presentarse, se lles aplicará o baremo de 40% e 60% a cada proba respectivamente. O profesorado de cada nivel facilitará libros de lectura ou exercicios de reforzo para o verán a aqueles/-as estudiantes que o precisen. 9. Actividades Complementarias e Extraescolares: Como actividade extraescolar está prevista a asistencia do alumnado da ESO á obra de teatro Robinson Crusoe en inglés representada pola compañía Firewalk en Lugo o 21 de Xaneiro. Como actividades complementarias celebraranse algunhas das datas especialmente sinaladas na cultura anglosaxona, como Halloween, Thanksgiving Day, Christmas, Martin Luther King´s Day , St Valentine, St Patrick’s, ou Easter, dependendo da súa adecuación ó ritmo da programación. 10. Tratamento do fomento da lectura: O fomento da lectura se fará a través dos textos lidos na aula, lectura na casa do libro de lectura e asistencia á obra de teatro Robinson Crusoe, baseada na obra de Daniel Defoe. En grupos pouco numerosos se fomentará a lectura en grupo, e se intentará facer algunha pequena dramatización ( dalgunha escea ou mini obra de teatro). Tamén se fomentará a lectura de poesía en datas sinaladas ( San Valentín, por exemplo). 11. Tratamento do fomento das TIC: O fomento das TIC, a falta de aula materia (imprescindible para o ensino de linguas extranxeiras), será a través de incentivar o emprego de recursos online en Bacharelato de cara a preparar as PAAU e ampliar contidos ós que se fai referencia nas actividades de aula. Se seguen a empregar, coma sempre, materiais audiovisuais en distintos soportes (CD, DVD). Se facilita ó alumnado material en CD-Rom sempre que está dispoñible ( acompañando a libros de lectura e cuadernillos de actividades) que poden utilizar na súa casa. A páxina web da consellería ( www.edu.xunta.es/contidos/rede ), onde se recollen os contidos educativos para o uso das TIC na materia de Inglés é moi interesante, pero a premura por conseguir acabar o curriculo anual fai que a súa explotación teña que limitarse a grupos pequenos ou uso individual por parte do alumnado na casa. 17
 18. 18. 12. Educación Secundaria Obrigatoria: No referente a obxectivos e contidos, nos remitimos á legislación vixente ( vid. DOGA Nº 136, do Venres, 13 de xullo de 2007- Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.). Introdución As linguas son instrumentos de comunicación e de coñecemento, vehículo dos sistemas de valores e das expresións culturais e factor determinante da identidade dos pobos e das persoas. No mundo actual, cada vez máis globalizado, no que están a desaparecer os límites xeográficos da comunicación,a aprendizaxe de linguas estranxeiras constitúe unha necesidade de achegamento á información, ao coñecemento e ás tecnoloxías, así como a distintas formas e estilos de vida e maneiras de pensar de diferentes culturas. Galicia está a participar de cheo nas relacións internacionais en todos os eidos. A necesidade de coñecer outras linguas faise cada vez máis evidente na Europa de hoxe. É este coñecemento o que posibilita o contacto con costumes e formas de vida diferentes e o que promove unha actitude de tolerancia e respecto cara a outros países, aos seus falantes e á súa cultura. A nosa comunidade non é tampouco allea aos movementos migratorios que están a acontecer no mundo e de aí que, desde unha perspectiva integradora, a función da lingua como ferramenta de mediación teña no noso caso especial relevancia. Ademais, o dominio e uso de linguas estranxeiras non só fomenta as relacións interpersoais - favorecendo a formación integral do individuo- senón que tamén nos permite comprender mellor a lingua propia desde unha visión máis ampla e rica da realidade. A Unión Europea defínese a si mesma como unha comunidade multilingüe. O concepto de multilingüismo fai referencia tanto á capacidade dunha persoa para utilizar varios idiomas como á coexistencia de diferentes comunidades lingüísticas nunha zona xeográfica determinada. Na nosa comunidade, o estudo de varias linguas estranxeiras en contexto escolar ten unha finalidade que supera o simple multilingüismo. Adoptando o enfoque plurilingüe promovido polo Marco Común Europeo de Referencia, a presencia de varias linguas estranxeiras no currículo da educación secundaria obrigatoria pon énfase no feito de que as persoas, conforme se amplía a súa experiencia lingüística e o contacto coas linguas doutros pobos, desenvolven unha competencia comunicativa plurilingüe conformada por todos os seus coñecementos e experiencias lingüísticas e nela as linguas aprendidas relaciónanse entre si e interactúan. A competencia plurilingüe estase a conformar como un aspecto esencial para a protección e o desenvolvemento da herdanza lingüística, como fonte de enriquecemento mutuo. Esta competencia permitiralles ás alumnas e aos alumnos relacionar, de modo significativo, as distintas culturas ás que teñen acceso mediante os seus coñecementos lingüísticos e lograr unha mellor comprensión delas. As competencias lingüística e cultural respecto de cada lingua modifícanse mediante o coñecemento mutuo e contribúen a crear unha conciencia, unhas destrezas e unhas capacidades interculturais. Permiten que as alumnas e os alumnos desenvolvan unha personalidade máis rica e complexa, melloran a capacidade de aprendizaxe posterior de novas linguas e de apertura a novas experiencias culturais. Tales competencias permitiranlle ao alumnado axudar como mediador a conseguir algún grao de comunicación entre persoas que non teñan unha lingua común e carezan, xa que logo, da capacidade para comunicarse. Xunto con todo o anterior, o sentido e as funcións desta materia veñen determinados tamén por razóns profundamente educativas, derivadas da contribución que realiza ás competencias básicas e aos obxectivos educativos xerais. O proceso de ensino e aprendizaje de linguas estranxeiras contribuirá á formación educativa do alumnado desde unha perspectiva global que favoreza o desenvolvemento da súa personalidade, compense as desigualdades de partida axudando á integración social, teña en conta as distintas capacidades e ritmos de aprendizaxe e posibilite o acceso a datos de interese. Ao empezar a etapa de educación secundaria obrigatoria, o alumnado debe estar familiarizado coa lingua estranxeira usada en situacións de comunicación sinxelas presentadas no ensino primario. Trátase na etapa de secundaria de conseguir un dominio comunicativo suficiente para desenvolverse non só en situacións habituais da vida cotiá, senón tamén noutras conectadas coas súas motivacións e intereses futuros (académicos e laborais), de maneira que, ao rematar a etapa, adquiran destrezas comunicativas suficientes para enfrontarse a novas situacións. Os contidos e criterios de avaliación organízanse por cursos, tendo en conta as recomendacións feitas desde o Marco Europeo Común de Referencia. Esta especificación de contidos por cursos hai que interpretala como un continuo no que se irán construíndo 18
 19. 19. progresivamente as distintas habilidades comunicativas, de maneira que os contidos volverán aparecer en distintos contextos, xa que a aprendizaxe non se produce de forma lineal senón global, nun progreso que se vai enriquecendo ciclicamente. Dentro de cada curso, os contidos aparecen estruturados en catro bloques: bloque 1 Escoitar, falar e conversar, bloque 2 Ler e escribir, que se refiren as habilidades lingüísticas, bloque 3 Coñecementos da lingua (que se refiren aos elementos lingüísticos e á súa relación) e bloque 4 Aspectos socioculturais e consciencia intercultural. Aínda que aparecen separados para maior claridade, temos que entendelos como inseparables na práctica lingüística. Estes catro bloques teñen características distintas en canto a que necesitan de metodoloxías específicas para aplicalos ao proceso de ensino e aprendizaxe pero gozan do mesmo peso á hora de contribuír á aprendizaxe da lingua. Así, os dous primeiros bloques refírense ás habilidades lingüísticas e necesitarán dunha metodoloxía baseada nos procedementos, entendidos estes como as operacións -tanto na oralidade como na escrita- que permiten relacionar os conceptos adquiridos coa súa realización en actividades de comunicación que desenvolvan o saber facer. O terceiro bloque ten como punto de partida as situacións de uso que favorezan a reflexión sobre a lengua estranxeira e as estratexias que axuden a progresar na aprendizaxe. O cuarto bloque refírese aos aspectos socioculturais, contribuíndo ao coñecemento dos costumes, formas de relación social, trazos e particularidades dos países nos que se fala a lingua estranxeira, etc. Promóvese así a tolerancia e aceptación de formas de vida diferentes. As competencias básicas Na definición que a Lei orgánica de educación (LOE) fai do currículo, atopámonos tanto cos compoñentes tradicionais (obxectivos, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación) coma coas competencias básicas. Este é un dos aspectos orientadores do conxunto do currículo e, en consecuencia, orientador dos procesos de ensino-aprendizaxe. En 2º de ESO o alumno debe participar na denominada avaliación de diagnóstico, na que deberá demostrar a adquisición de determinadas competencias. Esta avaliación non ten consecuencias académicas para os alumnos, pero o feito de que os seus resultados sirvan de orientación para que os centros adopten decisións relativas ás aprendizaxes dos alumnos, dános unha idea de como os procesos educativos se ven condicionados por este elemento na liña de ser moito máis funcionais. En 4º de ESO a decisión de se o alumno consegue a promoción de etapa, basearase en parte en se adquiriu ou non as competencias básicas, por iso é polo que acaben converténdose nun referente para a avaliación do alumno. Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo baseado na adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindíbeis, prácticos e integrados, saberes que terán que ser demostrados polos alumnos (é algo máis ca unha formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas e situacións en contextos diversos. De forma moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as habilidades nunha situación determinada (de carácter real e distinta daquela en que se aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se teñen porque se esqueceron). Hai un aspecto que debe destacarse, sobre o que se pode chamar carácter combinado da competencia: o alumno, mediante o que sabe, debe demostrar que o sabe aplicar, pero ademais que sabe ser e estar. Desta forma vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos recoñecendo que a institución escolar non só prepara o alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, por iso é polo que deba demostrar unha serie de actitudes cívicas e intelectuais que impliquen o respecto aos demais, ser responsábel, traballar en equipo... Tamén é importante outro aspecto: formar en competencias permite facer fronte á constante renovación de coñecementos que se produce en calquera área de coñecemento. A formación académica do alumno transcorre na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou 19
 20. 20. profesional non acaba nunca, polo que unha formación competencial no uso, por exemplo, das tecnoloxías da información e da comunicación permitirá acceder a este instrumento para solicitar a información que en cada momento se precise (obviamente, logo de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposíbel tratar en profundidade todos os contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse nesa competencia, a de aprender a aprender. No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o alumno cando finaliza a súa escolaridade obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes: - Competencia en comunicación lingüística. - Competencia matemática. - Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. - Competencia no tratamento da información e competencia dixital. - Competencia social e cidadá. - Competencia cultural e artística. - Competencia para aprender a aprender. - Competencia en autonomía e iniciativa persoal. Contribución da área de Lingua Estranxeira á adquisición das competencias básicas A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística de xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira baseada no desenvolvemento de habilidades comunicativas, contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua. A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar, unha relevancia singular nesta etapa. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos e con funcións diversas. Por outra banda, o recoñecemento e a aprendizaxe progresiva de regras de funcionamento do sistema da lingua estranxeira, a partir das linguas que se coñecen, mellorará a adquisición desta competencia. A partir da adquisición da linguaxe, esta convértese en vehículo do pensamento humano, en instrumento para a interpretación e representación da realidade e na ferramenta de aprendizaxe por excelencia. Esta materia contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender posto que acrecenta a capacidade lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e recursos diferentes para a comprensión e expresión, facilitando ou completando a capacidade de alumnos e alumnas para interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e cidadá. As linguas sérvenlles aos falantes para comunicarse socialmente, forman parte da cultura común das diferentes comunidades e nacións. Pero tamén, en gran medida, son vehículo de comunicación e transmisión cultural, e favorecen o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, en lingua estranxeira é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través destas interaccións, apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as dos demais, desenvólvese a habilidade para construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese aprender de e cos demais. As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia en tratamento da información e competencia dixital. As tecnoloxías da información e a comunicación ofrécennos a posibilidade de comunicarnos en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo incesante de información que medra cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira facilita o acceso á información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicarnos utilizándoa. 20
 21. 21. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico en intercambios con mozos doutros lugares, e, o que é máis importante, crea contextos reais e funcionais de comunicación. Así mesmo, na medida en que a lingua estranxeira esixe o contacto con modelos lingüísticos moi diversos, a utilización de recursos dixitais para a aprendizaxe, é inherente á materia e este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia. Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e dos países nos que se fala e, xa que logo, contribúe a adquirir a competencia artística e cultural ao propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia se se facilita a expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas e se se favorecen os traballos creativos individuais e en grupo, como a realización e representación de simulacións e narracións. En definitiva, vehicular en lingua estranxeira o coñecemento e a apreciación da diversidade cultural a partir de manifestacións artísticas, contribuirá ao desenvolvemento desta competencia. O coñecemento dunha lingua estranxeira contribúe tamén á adquisición da competencia autonomía e iniciativa persoal, en varios sentidos. O currículo fomenta o traballo cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais e habilidades sociais de colaboración e negociación, o que supón pór en funcionamento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións na planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal. Finalmente, e a pesar de que a Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico e a Competencia matemática non se mencionan especificamente nos obxectivos para Lingua Estranxeira, dada a natureza dos materiais elaborados para a impartición desta materia, pódense atopar moitas oportunidades de desenvolver tamén estas competencias. De forma sucinta, e recollendo o máis significativo do que estabelece o currículo escolar, cada unha delas achega o seguinte á formación persoal e intelectual do alumno: - Competencias básicas directamente relacionadas coa aprendizaxe da lingua extranxeira - Competencia en comunicación lingüística: Supón a utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita e como instrumento de aprendizaxe e de autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta, polo que contribúe, así mesmo, á creación dunha imaxe persoal positiva e fomenta as relacións construtivas cos demais e coa contorna. Aprender a comunicarse é, en consecuencia, estabelecer lazos con outras persoas, achegarnos a outras culturas que adquiren sentido e provocan afecto despois de que se coñecen. En suma, esta competencia lingüística é fundamental para aprender a resolver conflitos e para aprender a convivir. A adquisición desta competencia supón o dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos e o uso funcional de, polo menos, unha lingua estranxeira. O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia dunha maneira directa, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta. Na clase de inglés se realizan unha gran variedade de actividades que promoven a comunicación real na aula, cun desenvolvemento sistemático das destrezas escritas e orais e moitas oportunidades para personalizar. Tamén se lle proporcionan ao alumnado oportunidades para desenvolver os seus coñecementos nun contexto de comunicación oral real (describir, narrar, escribir unha carta...) - Competencia no tratamento da información e competencia dixital: 21
 22. 22. Son as habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. Inclúe aspectos que van dende o acceso e selección da información ata o seu uso e transmisión en diferentes soportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como un elemento esencial para informarse e comunicarse. A adquisición desta competencia supón, polo menos, utilizar recursos tecnolóxicos para resolver problemas de modo eficiente e ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da información de que se dispón. As tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen a posibilidade de comunicarse en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnolóxicas creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. A serie Oxford Spotlight ten a súa propia páxina web (www.oup. com/elt/spotlight) onde os xogos interactivos dan a oportunidade de procesar información e consolidar coñecementos. Cos enlaces a outras páxinas web poden realizar actividades en tempo real. Cada alumno/a ten acceso a un Multi-ROM onde pode practicar o inglés de forma interactiva mediante xogos e diálogos. - Competencia social e cidadá: Esta competencia permite vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. Incorpora formas de comportamento individual que capacitan as persoas para convivir en sociedade, relacionarse cos demais, cooperar, comprometerse e afrontar os conflitos, polo que adquirila supón ser quen de pórse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros. En suma, implica comprender a realidade social en que se vive, afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns dende unha actitude solidaria e responsábel. As linguas sérvenlles aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. Este feito favorece a comprensión da realidade social en que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade como as diferenzas. Ao longo do curso os textos proporcionan temas de interese social e cultural. Se proporciona información sobre diferentes culturas en comparación coa súa propia. - Competencia cultural e artística: Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos. En definitiva, apreciar e gozar a arte e outras manifestacións culturais, ter unha actitude aberta e receptiva ante a plural realidade artística, conservar o común patrimonio cultural e fomentar a propia capacidade creadora. Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas a aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 22
 23. 23. Ao longo do curso, tócanse temas variados que inclúen textos escritos ou orais acerca da música, do cine, das obras de arte, etc. Todo iso contribúe ao enriquecemento cultural e artístico do alumnado. - Competencia para aprender a aprender: Esta competencia supón, por unha banda, iniciarse na aprendizaxe e, por outro, ser capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo, así como buscar respostas que satisfagan as esixencias do coñecemento racional. Así mesmo, implica admitir unha diversidade de respostas posíbeis ante un mesmo problema e atopar motivación para buscalas dende diversos enfoques metodolóxicos. En suma, implica a xestión das propias capacidades dende unha óptica de procura de eficacia e o manexo de recursos e técnicas de traballo intelectual. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, identificando como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro entre outras. O material multimedia (Student’s Multirom) axuda o alumno a desenvolver a aprendizaxe autónoma, con axuda dos exercicios autocorrectivos, así como a páxina web do alumnado. (www.oup. com/elt/spotlight). - Competencias básicas non directamente relacionadas coa aprendizaxe da lingua extranxeira - Competencia matemática: Esta competencia consiste, ante todo, na habilidade para utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e co mundo laboral. A adquisición desta competencia supón, en suma, aplicar destrezas e actitudes que permiten razoar matematicamente, comprender unha argumentación matemática, expresarse e comunicarse na linguaxe matemática e integrar o coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento. Utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. En moitas das unidades se presentan datos que o alumnado debe analizar para sacar as súas propias conclusións e utilizar a información extraída de forma adecuada á tarefa que se solicita. Por exemplo, analizar información nas seccións de Reading e presentar datos/argumentos nas tarefas de Writing. En primeiro ciclo, o alumnado traballa o cálculo con diferentes tipos de moeda e coas horas. - Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: É a habilidade para interactuar co mundo físico nos seus aspectos naturais e nos xerados pola acción humana, de modo que facilite a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. En suma, esta competencia implica a adquisición dun pensamento científico-racional que permite interpretar a información e tomar decisións con autonomía e iniciativa persoal, así como utilizar valores éticos na toma de decisións persoais e sociais. 23
 24. 24. Esta competencia, e partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza e da interacción dos homes e mulleres con ela, permite argumentar racionalmente as consecuencias duns ou doutros modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e mental saudábel nunha contorna natural e social tamén saudábel. Son parte desta competencia básica o uso responsábel dos recursos naturais, o coidado do medio ambiente, o consumo racional e responsábel, e a protección da saúde individual e colectiva como elementos clave da calidade de vida das persoas. Ao longo dos cursos se tratan diversos temas relacionados co coñecemento e coa interacción co mundo físico, como poden ser o consumo responsábel, a protección do medio ambiente ou o clima. - Competencia en autonomía e iniciativa persoal: Esta competencia refírese á posibilidade de optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsábel dela, tanto no ámbito persoal coma no social ou laboral. A adquisición desta competencia implica ser creativo, innovador, responsábel e crítico no desenvolvemento de proxectos individuais ou colectivos. O alumnado ten a posibilidade, con ferramentas como a páxina web www.oup. com/elt/spotlight e o Student’s Multirom, de optar a realizar auto-avaliacións de forma periódica sen axuda do profesor. Nunha competencia non hai saberes que se adquiren exclusivamente nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o alumnado aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser quen de utilizalo en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, para estes efectos, paradigmática). Por iso, calquera desas competencias poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar estas competencias, independentemente de en cales as puido adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de alcanzar determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar coma fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das cales o/ a propio/a alumno/a nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo). Dito isto, queda claro que hai unha evidente interrelación entre os distintos elementos do currículo, e que temos que póla de manifesto para utilizar adecuadamente cantos materiais curriculares se utilizan no proceso de ensino-aprendizaxe. Cando nunha programación didáctica, coma esta, se indican os obxectivos dunha unidade (formulados, do mesmo xeito cós criterios de avaliación, en termos de capacidades), sábese que estes condicionan a elección duns contidos ou outros, da mesma forma que se deben indicar uns criterios de avaliación que permitan demostrar se o alumno os alcanza ou non os alcanza. Por iso, os criterios de avaliación permiten unha dobre interpretación: por unha banda, os que teñen relación co conxunto de aprendizaxes que realiza o alumno, é dicir, haberá uns criterios de avaliación ligados expresamente a conceptos, outros a procedementos e outros a actitudes, xa que cada un destes contidos han de ser avaliados por ser traballados na clase e que son os que se avalían nos diferentes momentos de aplicación da avaliación continua; e por outro, haberá criterios de avaliación que foron formulados máis na súa relación coas competencias básicas. A avaliación de competencias básicas é un modelo de avaliación distinto ao dos criterios de avaliación, tanto porque se aplica en diferentes momentos doutras avaliacións, coma porque a súa finalidade, aínda que complementaria, é distinta. Se partimos de que as competencias básicas supón unha aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o/ a alumno/a as adquiriu é reproducir situacións o máis reais posíbeis de aplicación, e nestas situacións o habitual é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. Desta forma, cando 24
 25. 25. avaliamos competencias estamos avaliando preferentemente, aínda que non só, procedementos e actitudes, por iso é polo que as relacionemos cos criterios de avaliación con maior carácter procedemental e actitudinal. Competencias/ Subcompetencias As competencias, pola súa propia formulación son, inevitabelmente, moi xenéricas. Se queremos que sirvan como referente para a acción educativa e para demostrar a competencia real do alumnado, debemos concretalas moito máis, descompoñelas, sempre en relación cos demais elementos do currículo. É o que chamamos subcompetencias, e que sen pretender chegar a abarcar todas as posíbeis, si recollen aquelas que maior relación teñen co currículo da materia e maior presenza en todas as materias polo seu carácter interdisciplinar. Na materia de lingua estranxeira, estas subcompetencias son as seguintes: Comunicación lingüística - Expresar oralmente pensamentos, emocións, vivencias e opinións de xeito sinxelo. - Adecuar a fala a situacións comunicativas variadas, controlando os elementos non verbais e respectando as regras propias do intercambio comunicativo. - Ter conciencia das convencións sociais e culturais á hora de producir textos. - Comprender distintos tipos de textos propios do ámbito académico recoñecendo a súa intención comunicativa e os seus trazos formais. - Gozar da lectura e, a través dela, descubrir outras contornas, idiomas e culturas. - Tomar conciencia da necesidade de respectar as normas ortográficas na produción de textos escritos. - Coñecer os principais procedementos de formación de palabras como instrumento para ampliar o léxico. - Utilizar un vocabulario suficientemente amplo para expresarse oralmente e por escrito con propiedade e precisión en situacións concretas. - Compor textos propios do ámbito académico, adecuados ao propósito comunicativo. - Escribir textos para expresar ideas, sentimentos e experiencias. Tratamento da información e competencia dixital - Buscar, obter, procesar e comunicar información na lingua estranxeira para transformala en coñecemento utilizando sistemas informáticos ou Internet. - Analizar de xeito crítico a información obtida. Social e cidadá - Coñecer e practicar o diálogo como ferramenta básica de comunicación interpersoal e de resolución de conflitos. - Coñecer os valores que caracterizan unha sociedade democrática: liberdade, solidariedade, participación, cidadanía, tolerancia. - Valorar a pluralidade lingüística como unha riqueza cultural. Cultural e artística - Apreciar a diversidade cultural a partir de diferentes manifestacións artísticas. Aprender a aprender - Coñecer e utilizar de xeito habitual as principais estratexias e técnicas que favorecen o traballo intelectual (resumo, esquema, mapas conceptuais...). - Utilizar diferentes recursos e fontes para a recollida e tratamento da información. Autonomía e iniciativa persoal - Actuar con iniciativa e creatividade persoal. - Desenvolver as habilidades sociais. Obxectivos 25
 26. 26. O ensino da lingua estranxeira nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades: 1. Escoitar e comprender información xeral e específica oral en distintas situacións comunicativas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación co falante. 2. Comunicarse oralmente en situacións habituais de forma comprensible, axeitada e con certo nivel de autonomía. 3. Ler e comprender textos diversos dun nivel axeitado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal. 4. Escribir textos sinxelos con fins diversos sobre distintos temas utilizando recursos axeitados de cohesión e coherencia. 5. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lengua estranxeira en contextos reais de comunicación. 6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionando sobre o propio proceso de adquisición a lengua e transferindo á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. 7. Buscar, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito na lingua estranxeira utilizando todos os medios ao seu alcance, (bibliotecas, tecnologías da información e a comunicación e as estrategias de aprendizaxe). 8. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 9. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na propia capacidade de aprender e usar a lengua estranxeira. 10. Coñecer os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, establecer relación entre aspectos culturais deses países e os propios rexeitando estereotipos negativos. Contidos 1º ESO: Bloque 1. Escoitar, falar e conversar * Comprensión de mensaxes orais sinxelas e básicas para realizar actividades de aula. * Comprensión de textos orais sinxelos gravados ou en diferentes soportes multimedia, conectados cos seus intereses e apoiados con imaxes, sons e xestos. * Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos coñecementos previos sobre a situación. * Memorización de producións orais breves significativas (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, para manter a atención), propias da vida cotiá. * Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronuncia que non impida a comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seus aniversarios....). * Participación en conversas breves e sinxelas controladas dentro da aula, espontáneas e/ou en simulacións relacionadas con experiencias e intereses persoais. 26
 27. 27. * Uso de respostas axeitadas ás cuestións requeridas polo profesor/a e os compañeiros/as nas actividades de aula. * Identificación e desenvolvemento progresivo de estratexias para superar as interrupcións na comunicación (como por exemplo a demanda de repetición e aclaración entre outras), facendo uso de elementos verbais e non verbais nas actividades de aula en parella e en grupo. * Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse e para achegarse a persoas doutras culturas. * Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas. * Uso de estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas. * Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira. Bloque 2. Ler e escribir * Comprensión de instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por escrito. * Asociación e identificación de grafía, pronuncia, fonema e significado a partir de modelos escritos, de imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con temas próximos ao alumnado, en situacións contextualizadas empregando diferentes recursos visuais e informáticos. * Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes tipos de textos sinxelos auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, sobre diversos temas axeitados á súa idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo. * Iniciativa para ler con certa autonomía textos axeitados á idade, intereses e nivel de competencia do alumnado. * Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que xa coñecen. * Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita e como se diferencia da linguaxe oral. * Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, como por exemplo completando ou modificando frases e parágrafos sinxelos. * Composición de textos curtos sinxelos, coñecidos previamente en producións orais, con elementos básicos de intencións comunicativas a partir de modelos e utilizando cohesión e con diversas estratexias como a planificación, textualización e revisión do texto. * Coidado na presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital usando as regras básicas de ortografía e de puntuación e recoñecendo a súa importancia na comunicación escrita. * Valoración positiva dos textos escritos propios e os do resto das persoas da aula, colaborando na súa produción e exposición e integrándoas na rutina da aula. * Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información e realizar tarefas individuais ou en grupo. * Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira. Bloque 3. Coñecementos da lingua Coñecementos lingüísticos: * Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua como o substantivo, o verbo, o adxectivo, o adverbio ou a preposición e conectores básicos de adición, enumeración e ordenación. * Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas e de léxico relativo a contextos concretos e cotiáns e a contidos doutras materias do currículo. * Identificación de antónimos básicos e de uso habitual. * Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coas situacións cotiás máis predicibles. * Identificación de fonemas de especial dificultade. * Recoñecemento e produción de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. Funcións da Linguaxe, Gramática e Léxico correspondentes a: 27
 28. 28. - Saudar, dar, pedir e comprender información persoal: Fórmulas: saúdos e despedidas. Verbos be e have got. Pronomes persoais, demostrativos e interrogativos. Artigos determinados e indeterminados: uso do artigo diante das profesións e omisión diante de substantivos xerais. Orde das palabras na oración. Adxectivo + substantivo. Estructura das oracións interrogativas, negativas e afirmativas. A posesión: O xenitivo saxón. Preposicións: on, in , at etc. A cantidade: números cardinais. Formación de palabras. - Dar, pedir e comprender intruccións e direccións: Imperativos. Can: How can I get to...? Can you tell me the way to...? Frases adverbiais: Turn right, go straight on, on your left,etc. Números ordinais. - Describir e comparar persoas, lugares e cousas: Presente simple. There is / are...some / any. How much / many...? Adxectivos cualificativos. Preposicións de lugar. Substantivos contables / incontables. - Expresar hábitos, gustos, habilidades, estados físicos e anímicos: Adverbios de frecuencia e frases adverbiais que acompañan o presente simple. Like/love/dislike/don´t like/hate ... + substantivo. Pronomes persoais obxecto. Can. Adverbios de grao: very much, at all, a lot ... Conectores: And, but, because. Expresións que denoten hora, día e data. Respostas curtas. - Dar, pedir ou contrastar informacións sobre algo que está en curso fronte a algo que é habitual: Presente simple/ contínuo. Expresións temporais: Now, today, on Mondays ... Indefinidos. - Describir e narrar feitos pasados: Pasado simple do verbo to be. There was/were. Pasado simple de verbos regulares e irregulares. Adverbios e frases adverbiais: yesterday, last week, etc. - Expresar plans e intencións para o futuro: Presente continuo con valor de futuro. Be going to + verbo. Adverbios e frases adverbiais: Next week, tomorrow ... 28
 29. 29. - Facer suxerencias, aceptalas e rexeitalas: Let´s ... , Why don´t we ...? Shall we ...? Respostas de aceptación ou rexeitamento: Great, OK, Oh, no!, etc. - Expresar obriga: Must / mustn´t. Fonética: As terminacións: /s/, /z/, /iz/. Pronunciación de –ing. A terminación –ed no pasado simple. Pronunciación de vocais e consonantes de especial dificultade: t, d, h, r, a, etc. As formas débiles: Was/were/can/some ... Acentuación das palabras e frases. Entoación de frases, ritmo. Reflexión sobre a aprendizaxe: * Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico. * Uso progresivo de recursos para a aprendizaje como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas e tecnologías da información e a comunicación. * Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas intencións comunicativas. * Iniciación nas estratexias de autoavaliación e autocorrección das producións orais e escritas propias. * Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e ter unha actitude positiva para superalo. * Organización do traballo persoal como estrategia para progresar na aprendizaxe. * Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaje creadas no contexto da aula e fóra dela. * Participación activa e cooperativa en actividades e traballos grupais. * Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita. Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural * Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación na aula, ou con persoas doutras culturas. * Identificación dos principais costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira. Comparación cos patróns culturais existentes en Galicia, evitando os estereotipos. * Uso de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais. * Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a internet e outras tecnoloxías da información e comunicación. * Interese e iniciativa na comunicación con falantes ou aprendices/zas da lingua estranxeira, utilizando soporte papel ou medios dixitais. * Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras culturas. Secuenciación dos Contidos de 1º E.S.O. Communicative functions Grammar Vocabulary Skills Study skills / Pronunciation 1st TERM -Personal information -Nationalities -Question words -Personal pronouns -Possessive UNIT 1 Who are you? -The alphabet -The family -Countries and nationalities -Read two letters -Write a letter to a penfriend -Word stress in countries and -Capital letters -The alphabet -Word stress: 29
 30. 30. adjectives -To be nationalities countries and nationalities -Introducing people -Talking about possession -Saying the date -Have got -A / an ; this/that - Possessive ´s UNIT 2 What have you got? -Possessions -Months -Ordinal numbers -Read a strip, birthday cards -Write a card - Listen to the people at a party -Word webs -Word stress: dates -Understanding classroom instructions -Talking about likes and dislikes, routines -Telling the time -Imperatives -Present simple: positive/negative UNIT 3 At school, on holiday -School subjects -Everyday activities -Listen to people talking about school subjects -Read about a special holiday and do a quiz -Write a magazine article -Similar words -3rd Person “s” : /s/, /z/, /iz/ 2nd TERM -Talking about animals and pets. -Talking about habits -Present simple: questions and short answers -Adverbs of frequency UNIT 4 Do you like animals? - Wild animals and pets -Read about animals -Listen to an interview -Write an advert -Good study habits -Does: weak and strong form -Offering food and drink -What people are doing/ wearing -Present continuous -Countable and uncountable nouns UNIT 5 What is happening? -Food and drink -Clothes -Action verbs -Listen to the description od a campsite -Read an e- mail and -Write the description of a painting -New vocabulary -Pronouncing -ing endings -Asking for permission -Talking about abilities, rules,the weather -Can / can´t -Must / musn´t -UNIT 6 What can you do? -Sports -The weather -Read rules and signs, a comic strip -Listen to a conversation about sports, a description of the weather -Write about the weather -Strong forms and weak forms of Must and Can 3rd TERM -Directions -Describing towns -Plans and intentions -Prepositions of place -There is/are some/any -Be going to UNIT 7 In the City -Places in cities -Leisure activities -Read about cities -Listen directions and descriptions of cities -Write a description of a town -Homework diary - Go -Talking about the past and about famous people from the past -Past simple of be and regular verbs UNIT 8 Famous people -Adverbs of past time -Read about superstars -Listen to famous people -Write about famous people -Recording past tense forms -ed endings: (/t/, /d/ or /id/. -Making / responding to suggestions -Talking about plans -Why don´t.../, let ´s .../shall we... -Present continuous for future plans UNIT 9 What are you going to do? -Past simple of irregular verbs -Read about Ramadan -Listen to arrangements -Write about arrangements -Vocabulary posters - The vowel sounds in Cat and Say Mínimos esixibles Communicative functions - Personal information - Nationalities - Introducing people - Talking about possession - Saying the date Grammar - Question words - Personal pronouns - Possessive adjectives - To be - Have got Vocabulary - The alphabet - The family - Countries and nationalities - Possessions - Months 30
 31. 31. - Understanding classroom instructions -Talking about likes and dislikes, routines -Telling the time - A / an ; this/that - Possessive ´s - Imperatives - Present simple: positive/negative - Present simple: questions and short answers - Adverbs of frequency - Prepositions of place - There is/are some/any - Ordinal numbers - School subjects - Everyday activities - Food and drink - Clothes Criterios de avaliación 1. Comprender a idea xeral e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais emitidas cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns se se fala amodo e con claridade. A través deste criterio apreciase a capacidade de alumnos e alumnas para comprender o esencial de diálogos emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais, aínda que non se comprendan na súa totalidade. Trátase de avaliar esencialmente se se identifica o significado de instrucións, comentarios, preguntas e respostas, diálogos curtos, descricións e narracións breves sobre temas cotiás utilizando as estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais. 2. Comunicarse oralmente participando en conversas e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados previamente, utilizando as estratexias axeitadas para facilitar a continuidade da comunicación e producindo un discurso comprensible e axeitado á intención de comunicación. Este criterio avalía a capacidade de comunicarse oralmente participando en conversas, reais ou simuladas, sobre temas coñecidos. Estas consistirán esencialmente en presentar e contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situacións predicibles utilizando os recursos lingüísticos e as estratexias que aseguren a comunicación. As producións poderán ter incorreccións léxicas, morfosintácticas ou fonéticas que non dificulten a comunicación. 3. Identificar e interpretar palabras e enunciados sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación significativas para o alumnado, coa axuda de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras materias do currículo. A través deste criterio apreciarase a capacidade para comprender textos diversos: instrucións, correspondencia, descricións e narracións breves, mensaxes, cuestionarios, etc. aplicando estratexias básicas de lectura como a inferencia de significados polo contexto ou por elementos visuais ou a comparación coas lenguas que o alumnado coñece. Con este criterio tamén se avalía a capacidade de ler textos, en soporte papel ou dixital, de certa extensión, para aprender ou para gozar da lectura, recorrendo ao dicionario cando sexa preciso. 4. Redactar de forma guiada textos breves en diferentes soportes utilizando as estruturas, as funcións e o léxico axeitados, así como algúns elementos básicos de cohesión, partindo de modelos e respectando as regras elementais de ortografía e puntuación. Este criterio avalía a capacidade para redactar, aínda que de forma elemental, notas, descricións, correspondencia postal ou electrónica e mensaxes. Os textos conterán palabras de uso habitual, oracións simples e conectores básicos. Valorarase tamén a presentación clara, limpa e ordenada, en soporte papel ou dixital. 5. Na lingua propia, comparar aspectos da vida cotiá dos países nos que se fala a lingua estranxeira cos propios, identificando elementos básicos e evitando estereotipos. A través deste criterio trátase de avaliar o interese por coñecer a outra cultura e se as alumnas e alumnos son consciente do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas doutras culturas. 31
 32. 32. 6. Reformular na lingua propia o sentido dun texto, oral ou escrito, sobre temas previamente traballados na aula, para facelo comprensible a interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira estudada. Trátase de avaliar a capacidade de facer mediación entre persoas interlocutoras que non poden entenderse polo descoñecemento da lingua, facendo equivalencia dunha lingua a outra ou dando explicacións do significado do texto. 7. Identificar e utilizar algunhas estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe. Este criterio pretende avaliar se o alumnado identifica e utiliza as estratexias básicas que favorecen o proceso de aprendizaxe, como a capacidade de ir valorando os seus progresos, a reflexión sobre como aprende un mesmo máis e mellor, a incorporación da aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe, a utilización de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico, o uso correcto do diccionario para identificar a acepción axeitada ao contexto; o uso de recursos bibliográficos, informáticos e dixitais co fin de recoller información, ampliar ou revisar aspectos traballados na aula, etc. 8. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e a comunicación para buscar información, producir mensaxes a partir de modelos e para establecer relacións persoais amosando interese polo seu uso. Trátase de valorar con este criterio a capacidade do alumnado de utilizar as tecnoloxías da información e comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe, en actividades habituais de aula e para establecer relacións persoais de forma guiada. As comunicacións que se establezan versarán sobre temas familiares previamente traballados e realizaranse a partir de modelos. Tamén se terá en conta a actitude cara a lingua estranxeira, os intentos por utilizala e se se valora a diversidade lingüística como elemento enriquecedor. Criterios de cualificación A seguinte escala de porcentaxes concreta a valoración dos distintos criterios de avaliación: - Asistencia, participación en clase e tarefas : 20% - Expresión oral: 20% - Comprensión oral: 20% - Expresión escrita: 20% - Comprensión escrita: 20% Temas transversais - Educación para a paz e a convivencia - Interculturalidade: - Comprender e respetar modos de vida distintos: comparar diversas formas de organización familiar; interesarse pola forma de ser e vivir de xoves doutros países. Paul and his family, Unit 1. - Valoración positiva da amistade e fomento da relación a través das celebracións e as felicitacións. Respeto ante celebracións e festas propias de diversas culturas. On holiday, Unit 2. - Valoración positiva dos avances tecnológicos: aplicación destes na vida cotidiana para fomenta- la comunicación: o correo electrónico. I’m bored, Unit 5. - Mostrar interese por lugares de interés turístico para reflexionar sobre o patrimonio histórico das nosas cidades e doutras no resto do mundo e a importancia que teñen como medio de entendemento entre os pobos. Which city is it?, Unit 7. - Educación para a igualdade: - Coñecemento de personaxes masculinos e femeninos destacados. Great women and men, Unit 8 - Educación para a saúde e a sexualidade: - Establecemento de relacións equilibradas co sexo oposto. Susan’s party, Unit 2. 32

×