คู่มือการใช้งานชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านด

1,275 views
1,164 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการใช้งานชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านด

 1. 1. บทที่ 1เริ่มต้นการใช้งานชุดโปรแกรม
 2. 2. เริ่มต้นใช้งานชุดโปรแกรม ชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่ได้ริเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับโรงเรียนที่มีครูผสอนน้อย ู้หรือไม่ครบชั้นที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง แนวคิดสําคัญของการพัฒนาชุดโปรแกรม คือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูป MicrosoftOffice Excel 2003 (11.5612.5606), Part of Microsoft Office Professional Edition 2003ของบริษัท Microsoft Corporation (มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows อยู่แล้ว มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาชุดโปรแกรม ดังนี้ 1) ศึกษาและสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการของครูผู้สอน 2) ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3) ประชุมวางแผนหารือร่วมกับครูผู้สอนภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูผสอนจาก ู้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในการนําชุดโปรแกรมไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4) จัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพื่อนํามาออกแบบและสร้างชุดโปรแกรม 5) นําชุดโปรแกรมที่สร้างขึ้นไปทดสอบการใช้งานจริงจากครูผู้สอนภายในโรงเรียน และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 6) ประเมินและติดตามผลการใช้งานชุดโปรแกรมจากครูผสอนภายในโรงเรียน และจาก ู้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 7) จัดทําคู่มือแนะนําการใช้งานชุดโปรแกรม 8) จัดทํารายงานการใช้ชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 9) เผยแพร่ชุดโปรแกรมและคู่มือแนะนําการใช้งานแก่โรงเรียนที่สนใจนําไปใช้ ชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่พัฒนาขึ้นครังนี้ ประกอบด้วย 5 โปรแกรมย่อย คือ โปรแกรมตรวจสอบตารางเรียน โปรแกรม ้บันทึกการจัดการเรียนรู้ โปรแกรมตรวจสอบคะแนน โปรแกรมคลังข้อสอบ และโปรแกรมสืบค้นบันทึกการจัดการเรียนรู้ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 1 บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานชุดโปรแกรม
 3. 3. โปรแกรมตรวจสอบตารางเรียน โปรแกรมตรวจสอบตารางเรียนเป็นโปรแกรมย่อยในชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมาก เพราะเป็นโปรแกรมที่ช่วยอํานวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักเรียนและการเตรียมการสอนของครูผู้สอน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อไป คุณลักษณะสําคัญของโปรแกรม สามารถตรวจสอบตารางเรียนล่วงหน้าในภาคเรียนปัจจุบันได้ การแสดงผลแยกรายละเอียดตามวันที่ เดือน ระดับชั้น และคาบการสอน แสดงผลช่วงเวลาเรียน ลําดับที่ของหน่วยการเรียนรู้ ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อรายวิชา ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาสาระที่เรียนในแต่ละคาบ สือและ ่ สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมล่วงหน้า และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น ครูผสอนสามารถตรวจสอบตารางสอน และเตรียมความพร้อมในการสอน ู้ ล่วงหน้าได้ นักเรียนสามารถตรวจสอบตารางเรียน และเตรียมความพร้อมในการเรียน ล่วงหน้าได้ 2 บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานชุดโปรแกรม
 4. 4. โปรแกรมบันทึกการจัดการเรียนรู้ โปรแกรมบันทึกการจัดการเรียนรู้เป็นโปรแกรมย่อยในชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมาก เพราะเป็นโปรแกรมที่ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ครูผสอนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละวัน เริ่มตังแต่ขั้นตอนวางแผนการ ู้ ้สอนจนถึงการประเมินผลหลังเรียน รวมทั้งบันทึกผลหลังสอนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนครั้งต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น คุณลักษณะสําคัญของโปรแกรม แสดงผลกําหนดการสอนแยกตามวันที่ เดือน ระดับชั้น และคาบการสอน สามารถบันทึกกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนการสอน จนถึงการประเมินผลหลังเรียน รวมทั้งบันทึกผลหลังสอนและรายละเอียด การบ้านแต่ละรายวิชา มีระบบการกรอกข้อมูลจากรายการ (List) แบบอัตโนมัติ ทําให้ครูผสอนมีความ ู้ สะดวกและประหยัดเวลาได้มาก มีรายการบันทึกการนิเทศจากผู้บริหาร สามารถบันทึกคะแนนทดสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล และแสดงผลเป็น กราฟแท่งที่ระบุจํานวนร้อยละของคะแนนที่ได้แบบอัตโนมัติ 3 บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานชุดโปรแกรม
 5. 5. โปรแกรมตรวจสอบคะแนน โปรแกรมตรวจสอบคะแนนเป็นโปรแกรมย่อยในชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมาก เพราะเป็นโปรแกรมที่ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ครูผสอนและนักเรียนในการตรวจสอบคะแนนสะสมทีทําได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ู้ ่ผลการเรียนของนักเรียน การวางแผนการสอนของครู และแจ้งให้ผที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งจะส่งผลให้ ู้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะสําคัญของโปรแกรม สามารถประมวลผลคะแนนสะสมของนักเรียนตั้งแต่ต้นภาคเรียนจนถึงปัจจุบันได้ การแสดงผลแยกรายละเอียดตามระดับชั้นและรายวิชา แสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ คะแนนเต็ม คะแนนสะสม ระดับผลการเรียน ชื่อผู้รับผิดชอบการประเมินผล และวันที่ปรับปรุงข้อมูล ครูผสอนสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของนักเรียน และให้ความช่วยเหลือ ู้ แนะนําได้อย่างต่อเนื่อง นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของตนเอง เพื่อนําไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้น 4 บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานชุดโปรแกรม
 6. 6. โปรแกรมคลังข้อสอบ โปรแกรมคลังข้อสอบเป็นโปรแกรมย่อยในชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมาก เพราะเป็นโปรแกรมทีใช้รวบรวมและสืบค้นข้อสอบจาก ่บันทึกการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่จัดทําขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นโปรแกรมฝึกฝนการทําข้อสอบของนักเรียนด้วยระบบการตรวจคําตอบอัตโนมัติของโปรแกรม ซึงเป็นประโยชน์ต่อการจัด ่การเรียนการสอนของครูผู้สอน และทําให้การประเมินผลการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณลักษณะสําคัญของโปรแกรม การแสดงผลรายละเอียดแยกตามระดับชั้น และรายวิชา แสดงผลจํานวนข้อสอบตามรายวิชาและชั้นที่เลือก จํานวนข้อสอบใน คลังข้อสอบ (Items Bank) หัวเรื่องของข้อสอบ ข้อคําถาม ตัวเลือก ชื่อผู้จัดทํา ข้อสอบ และวันที่จัดทําข้อสอบ แสดงตัวเลือกของคําตอบ ตามระดับชั้นรายวิชาที่เลือก มีระบบตรวจคําตอบแบบอัตโนมัติ สําหรับนักเรียนในการฝึกฝนทักษะการทํา ข้อสอบ 5 บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานชุดโปรแกรม
 7. 7. โปรแกรมสืบค้นบันทึกการจัดการเรียนรู้ โปรแกรมสืบค้นบันทึกการจัดการเรียนรู้เป็นโปรแกรมย่อยในชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมาก เพราะเป็นโปรแกรมที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการสืบค้นบันทึกการจัดการเรียนรู้ย้อนหลัง และสามารถพิมพ์บันทึกเพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนได้ ซึ่งจะทําให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณลักษณะสําคัญของโปรแกรม สามารถสืบค้นบันทึกการจัดการเรียนรู้ย้อนหลังในปีการศึกษาปัจจุบันได้ การแสดงผลแยกรายละเอียดตามวันที่ เดือน ระดับชั้น และคาบการสอน แสดงผลลําดับคาบการสอน จํานวนบันทึกในเดือนนั้น และจํานวนบันทึกที่มีอยู่ ในฐานข้อมูล (Database) ทังหมด ้ แสดงผลข้อมูลรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ลําดับหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รายการสื่อการสอน วิธีการประเมินผล คะแนนสอบรายบุคคล บันทึกหลังสอน บันทึกการนิเทศของผู้บริหาร รายละเอียดการบ้าน และหมายเหตุครูผู้สอน สามารถสามารถพิมพ์เป็นเอกสารต้นฉบับบันทึกการจัดการเรียนรู้ได้ 6 บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานชุดโปรแกรม
 8. 8. ความต้องการระบบของชุดโปรแกรม เมื่อทราบถึงความสามารถของชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้ว ในส่วนของความต้องการระบบของชุดโปแกรมดังกล่าวสามารถใช้งานได้ดีในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่ได้ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูป MicrosoftOffice Excel 2003 หรือสูงกว่า ในตระกูล Microsoft Office เป็นโปรแกรมพื้นฐานอยู่แล้ว เช่นในโรงเรียน สํานักงาน หรือตามบ้านเรือนทั่วไป ข้อแนะนํารายละเอียดความต้องการระบบของชุดโปรแกรม ดังแสดงตามตารางที่ 1ตารางที่ 1 ความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ของชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ใช้ สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชนิดของเครื่อง ความต้องการระบบ PC - คอมพิวเตอร์ที่มี CPU รุ่น Pentium III หรือ IV หรือเครื่องที่เร็วกว่านั้น - ระบบปฏิบัติการ Windows 2000/Windows XP/Windows 7 - หน่วยความจํา RAM อย่างน้อย 128 MB หรือมากกว่านั้น - ฮาร์ดดิสก์เนื้อที่ว่างอย่างน้อย 60 MB - การ์ดจอที่แสดงสีได้ระดับ 16 บิตขึ้นไปหรือใช้การ์ดวิดีโอ - จอภาพที่แสดงผลด้วยความละเอียดอย่างน้อย 1,024 768 พิกเซลหรือ มากกว่านั้น Mac - คอมพิวเตอร์ในรุ่น PowerPC รุ่น G4 หรือ G5 หรือเครื่องรุ่นใหม่กว่านั้น - ระบบปฏิบัติการ Max OS X - หน่วยความจํา RAM อย่างน้อย 128 MB หรือมากกว่านั้น - ฮาร์ดดิสก์เนื้อที่ว่างอย่างน้อย 60 MB - จอภาพที่แสดงผลด้วยความละเอียดอย่างน้อย 1,024 768 พิกเซลหรือ มากกว่านั้น Linux - Kernel เวอร์ชั่น 2.2 ขึ้นไป - GTX+ เวอร์ชั่น 2.4.4 ขึ้นไป 7 บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานชุดโปรแกรม
 9. 9. นิยามศัพท์เฉพาะ โปรแกรม หมายถึง ชุดคําสั่งที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทํางานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ชุดโปรแกรมจัดการเรียนการสอน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ประกอบด้วย โปรแกรมตรวจสอบตารางเรียน โปรแกรมบันทึกการจัดการเรียนรู้ โปรแกรมตรวจสอบคะแนน โปรแกรมคลังข้อสอบ และโปรแกรมสืบค้นบันทึกการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ดําเนินงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 8 บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานชุดโปรแกรม

×