12 jan 2014

448 views
349 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
171
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

12 jan 2014

  1. 1. Postal No.Bld/48/12-14 postal date 16/01/2014 ºÉÆiÉxÉMÉ®úÒiÉ ªÉÖ´ÉÉ =iºÉ´É ºÉÉä½þ³ýÉ ºÉÆ{ÉzÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É(ʴɶÉä¹É |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ) ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä º´ÉɨÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉSªÉÉ 151 ´ÉÉ VɪÉÆiÉÒ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É ´É Eò¨ÉǪÉÉäMÉÒ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú ¦ÉÉ>ð {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉÉ ´ÉÉføÊnù´ÉºÉ 12 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ±ÉÉ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ +ʦɪÉÉÆ Ê jÉEòÒ ¨É½þ É Ê´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ |ÉÉÆ M ÉhÉÉiÉ ºÉÆ { ÉzÉ ZÉɱÉÉ. ªÉÉ´Éä ³ ýÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò EòɪÉÇEòiªÉÉÇ ºÉÖ.¸ÉÒ. ÊxɱÉÒ¨ÉÉ Ê¨É¸ÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ ={ÉκlÉiÉÒiÉ ´É xÉMÉ®úÉvªÉIÉ Ê¶É´ÉÉVÉÒ®ú É ´É ¤ÉÖ ¯ Æ û MɱÉä ªÉÉÆ S ªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉºÉ JÉÉ.|ÉiÉÉ{É®úÉ´É VÉÉvÉ´É, +É.¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤É {ÉÖÆb÷Eò®ú, ªÉÉÆSÉÒ |ÉɨÉÖJªÉÉxÉä ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ. EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ¸ÉÒ MÉ.¨É. ºÉƺlÉÉxÉ ªÉälÉÖxÉ {ÉɪÉnù³ý ®ìú±ÉÒ ´É ªÉÖ´ÉÉ VªÉÉäiÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ªÉÉ´Éä³ýÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¸ÉÒ.MÉ.¨É. <ÈÎM±É¶É ºEÖò±É, ½þ®ú±ÉɱÉEòÉ <ÈÎM±É¶É ºEÖ ò ±É, ¨ÉÉ>ð±ÉÒ +ʦɪÉÉÆ Ê jÉEòÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉ, ¨É.ʤÉ.¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä Ê´ÉtɱɪÉ, +ÆVÉÖ¨ÉxÉ =nÖÇù ½þɪɺEÖò±É SÉä Ê´ÉtÉlÉÒÇ {ÉɪÉnù³ý ®ìú±ÉÒiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ZÉɱÉä ½þÉäiÉä. EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ |ɨÉÖJÉ +ÊiÉlÉÒ ºÉÖ.¸ÉÒ. ÊxɱÉÒ¨ÉÉ Ê¨É¸ÉÉ ªÉÉÆxÉÒ ªÉÖ´ÉÉ VªÉÉäiÉÒSÉÉ Îº´ÉEòÉ®ú Eò¯ûxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä +vªÉIÉ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä ªÉÉÆSÉä º´ÉÉMÉiÉ ¨ÉÉä]õ®úºÉɪÉEò±Éº´ÉÉ®ú ªÉÖ´ÉEòÉÆxÉÒ ÊiÉ®ú Eò¨ÉÉxÉxÉä {ÉÖ¹{ÉSÉGòÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä º´ÉÉMÉiÉ MÉhÉä¶É {ÉɪÉPÉxÉ ªÉÆÉxÉÒ Eäò±Éä. |ÉÉSÉɪÉÇ BºÉ.¤ÉÒ. ºÉÉä¨ÉÉhÉÒ ªÉÉÆxÉÒ +ÊiÉlÉÒ, +vªÉIÉ ´É ¦ÉÉ>ÆðSÉä º´ÉÉMÉiÉ Eäò±Éä.={ÉκlÉiÉÒ ¨ÉÉxªÉ´É®úÉÆSÉä ½þºiÉä 74 ´ªÉÉ ´ÉÉføÊnù´ ɺÉÉÊxÉʨÉiªÉ +ÊiÉlÉÓSªÉÉ ½þºiÉä. ¸ÉÒ. ʶɴɶÉÆEò®ú¦ÉÉ>ð ªÉÉÆSÉÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ´ªÉɪÉÉ¨É |ɺÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ýÉxÉä {ÉlÉ ºÉÆSɱÉxÉ Eò¯ûxÉ ¨ÉÉxªÉ´É®úÉÆxÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÆnùxÉÉ Ênù±ÉÒ. º´Énäù¶É ¨ÉÆjÉ {É`öhÉ |ÉÉ. Ê´ÉxÉªÉ lÉÖ]õä ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. ¶É½þ®úÉiÉÒ±É Ê´ÉtɱɪÉä ´É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ºÉ¨ÉÖ½þ xÉÞiªÉ, ¶ÉÉÊ®ú Ê®úEò Eò´ÉɪÉiÉÒ, ºÉÉƺ EÞòÊiÉEò EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä =iEÞò¹]õ ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ Eäò±Éä. ¸ÉÒ.MÉVÉÉ#ÉxÉ ¨É½þ É ®ú É VÉ ¨ÉiÉÒ¨ÉÆnù Ê´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ MÉÒiÉ =iEÞò¹]õ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä. ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ÊSÉjÉEò±ÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ¨ÉÒ ¨É®úÉ`öÒ ªÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þ MÉÉhªÉÉSÉä ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ Eäò±Éä. ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ´ªÉɪÉÉ¨É |ɺÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ý, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ SªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ®úÉä{É ¨É±±ÉJÉÉƤÉ, ÊVɨxÉÉìκ]õEòSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÊSÉkÉlÉ®úÉ®úEò Eò´ÉɪÉiÉÒ ªÉälÉä ºÉ¨ÉÖ½þ {ÉvnùiÉÒxÉä ´É ´ÉèªÉÎCiÉEò |ÉnÇùʶÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ´ªÉɪÉÉ¨É |ɺÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ý ½äþ Ê´Énù¦ÉÉÇiÉ º´ÉiÉÆjªÉ{ÉÖ´ÉÇ EòɳýÉ{ÉɺÉÖxÉ ÊGòb÷É IÉäjÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò IÉäjÉÉiÉÒ±É ®úɹ]ÅõÒªÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú xÉɴɱÉÉèÊEòEò |ÉÉ{iÉ ºÉƺlÉÉ ªÉä lÉä ºÉɱɤÉÉnùÉ|ɨÉÉhÉä ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ +ºÉiÉä. ªÉälÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Eò´ÉɪÉiÉÒ |ÉnÇùʶÉiÉ Eò¯ûxÉ ºÉ´ÉÉÈSÉä +ÉEò¹ÉÇhÉ `ö®úiÉ +ºÉiÉä. EòɪÉÇG ò¨ÉÉSÉä ºÉÆ S ÉɱÉxÉ ´É +ɦÉÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ |ÉÉ.¸ÉÒEÞò¹hÉ ªÉäxÉEò®ú, |ÉÉ. =nùª É VÉÉ´Ébä÷Eò®ú ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. EòɪÉÇGò¨ÉÉºÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉä EòɪÉÇEòÉ®úÒ Ê´É·ÉºiÉ ºÉ´ÉǸÉÒ ÊxɳýEÆò`ö {ÉÉ]õÒ±É, xÉÉ®úÉhÉ®úÉ´É {ÉÉ]õÒ±É, MÉÉäË´Énù Eò±ÉÉä®äú, {ÉÆEòVÉ Ê¶ÉiÉÖiÉ, ¸ÉÒEòÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É, ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ {ÉÉ]õ Ò ±É, ¦ÉÖ iÉb÷ É, ¶É½É, ¶Éä MÉÉÆ ´ ÉSÉä iɽþʺɱÉnùÉ®ú b÷É. {ÉÖ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þ +ÉÊnù ì ¨ÉÉxªÉ´É®ú ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ ªÉ¶Éº´ÉÒiÉäºÉÉ`öÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉÆSÉɱÉEò ¸ÉÒEòÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ ±É, |ÉÉSÉɪÉÇ BºÉ.¤ÉÒ. ºÉÉä¨ÉÉhÉÒ, |ÉÉvªÉÉ{ÉEò +ÉÊnùxÉÒ {ÉÊ®ú¸É¨É PÉäiɱÉä. ®úÊ´É´ÉÉ®ú +ºÉÖxɽþÒ 15 +ÉìMɹ]õ , 26 VÉÉxÉä ´ ÉÉ®ú Ò ªÉÉ ®úɹ]Å õ ÒªÉ EòɪÉÇ G ò¨ÉÉ|ɨÉÉhÉä |ÉiªÉä E ò ¶ÉɳýÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlÉÔ ±ÉMɤÉMÉÒxÉä EòɪÉÇGò¨ÉɱÉÉ ½þVÉ®ú ½þÉäiÉä. ½þxÉÖ ¨ÉÉxÉ ´ªÉɪÉÉ¨É |ɺÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä VÉä¹`ö ºÉnùºªÉ xÉÉxÉÉ nù±ÉÉ±É ´ÉªÉ-83 ´É¹ÉÇ ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ ´ÉªÉÉiɽþÒ føɱÉiɱɴÉÉ®úÒSÉÉ JÉä³ý ºÉÉnù®ú Eäò±ÉÉ.
  2. 2. 2Ênù.13 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 ºÉÆ´ÉÉnù¶ÉCiÉÒ ½þÒ {ÉÊ®úºÉ®úɱÉÉ PÉb÷Ê´ÉiÉä ºÉ¨ÉÉVɺÉɨÉlªÉÉǨÉvÉÖxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¶ÉCªÉ +ɽäþ.´ªÉCiÉÒSÉä, ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú, ®úɽþhÉÒ¨ÉÉxÉ,ºÉÉƺEÞòÊiÉEò nùVÉÉÇ, +É®ú É ä M ªÉ +ÉÊhÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ nùVÉÉÇ,=kɨÉÉä=kÉ¨É ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÆ´ÉÉnù¨É½þi´ÉÉSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ ¤ÉVÉÉ´ÉiÉä. ʶɴɶÉÆEò®ú ¦ÉÉ>ÆðSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ºÉÆ´ÉÉnù ËEò´ÉÉ Eò¨ªÉÖÊxÉEäò¶ÉxÉ +Äb÷ VÉxÉÉÇʱÉZÉ¨É ªÉÉ ºÉÆYÉäSÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ VÉÉäb÷±ÉÉ iÉ®ú EÞòÊiÉiÉÖxÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{ÉÉÆSªÉÉ ºÉIÉ¨É ¤ÉÉÆvÉhÉÒ¨ÉvÉÖxÉ, |ÉEò±{ÉÉÆ S ªÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ={ɪÉÉäÊMÉiÉä SªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖ xÉ, {ÉÊ®ú º É®ú É iÉÒ±É xÉÉMÉÊ®ú E òÉÆ S Éä ®úɽþhÉÒ¨ÉÉxÉ, ºÉƺEÞòiÉÒEò nùVÉÉÇ, ¶ÉèIÉÊhÉEò {ÉÉiɳýÒ, +É®úÉäMªÉÉSÉÉ nùVÉÉÇ =Æ SÉÉ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ +ÉÊhÉ Ê]õEòÉ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ näù´ÉºlÉÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ |ɦÉÉ´ÉÒ `ö®ú±Éä +ɽäþ.EÞòiÉÒiÉÖxÉ ½þÉähÉÉ®úÉ ½þÉ +¨ÉÚiÉÇ VÉxɺÉÆ{ÉEÇò +ɽäþ. +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÉiÉ |ÉÊiɨÉäSªÉÉ ÊxɨÉÔiÉÒºÉÉ`öÒ +ÉÊhÉ =i{ÉÉnùxÉÉSªÉÉ MÉÖ h É´ÉkÉÉ ºÉÉÆ M ÉhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ɺÉÉ®ú ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉÆSªÉÉ ={ɪÉÉäMÉÉiÉÖxÉ JÉÉä]õªÉÉ |ÉÊiɨÉÉ =Æ S ÉÉ´ÉhÉä , ºÉä ´ ÉɦÉÉ´ÉÉSÉÉ ±É´É¶Éä¹ É xɺɱÉ䱪ÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ |É´ÉÞkÉÒ ¤É³ýÉ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +¶ÉÉ +´ÉºlÉä¨ÉvªÉä vÉĘ́ÉEò ºÉÆ º lÉÉxÉÉÆ x ÉÒ +ÉÊhÉ iªÉÉÆ S ªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÉÆxÉÒ xÉÉEòiÉæ {ÉhÉÉSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ iªÉÉMÉÖxÉ EòiÉÞ i´É´ÉÉxÉ ´½þ É´Éä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ɱɤvÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ, ¦ÉÉèÊiÉEò,ºÉÉvÉxɺÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉÉvÉÖxÉ {ÉÊ®ú ºÉ®ú ÉiÉÒ±É ±ÉÉä EòVÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨ÉÞ vnù ´½þÉ´Éä.ªÉɺÉÉ`öÒ Eò¹]õ PÉähÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. ½þÉ ºÉÆ´ÉÉnù ºÉÆnäù¶É ʶɴɶÉÆEò®ú¦ÉÉ>ð ªÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ EÞòiÉÒiÉÖxÉ ´ªÉɺÉ{ÉÒ`öÉ´É®ú ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ +ɽäþ. |ÉEò±{ÉÉÆSªÉÉ ¦É´ªÉ ´ªÉɺÉ{ÉÒ`öɴɯûxÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEò ½þÉ ºÉÆnùä ¶É ¨ÉxÉÉ´É®ú ˤɤɴÉÖxÉ VÉÉiÉÉiÉ. ºÉÆ´ÉÉnù ½äþ |ÉʨɨÉÉxÉ +ºÉiÉä ¨ÉɶÉÇ±É ¨ÉìC±ÉÖ½þÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ´ÉÉnù iÉYÉÉSªÉÉ ºÉÉÆMÉhªÉɱÉÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉÉSÉä xÉèÊ iÉEò +Êvɹ`ö ÉxÉÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉƺEÞòiÉÒ±ÉÉ +xÉÖ¯û{É +ºÉhÉÉ®äú Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{É EòɳýÉSªÉÉ ºÉSÉÉä]õÒ±ÉÉ =iÉ®ú±Éä +ɽäþiÉ.+ÉVÉSÉä +vÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉä +ɽäþ. ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä iÉi´É|ÉhÉɱÉÒ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¤É½ÖþVÉxÉ Ê½þiÉɪÉ, ¤É½ÖþVÉxÉ ºÉÖJÉÉªÉ ½þªÉÉ ¤ÉÉävÉ´ÉÉCªÉÉSÉÒ EòiÉÇ´ªÉ{ÉÖiÉÇiÉÉ Eò®ú h ªÉɽä þ i ÉÖ º´ÉiÉ:SÉä +ɪÉÖ ¹ ªÉ SÉÆnùxÉɺÉÉ®úJÉä ÊZÉVÉÊ´ÉhÉÉ®äú Êxɺ{ÉÞ½þ xÉäiÉÞi´É Eò¨ÉǪÉÉäMÉÒ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú¦ÉÉ>ð {ÉÉ]õÒ±É. iªÉÉÆ SÉÉ ¶ÉäiÉEò®ú Ò {ÉÉä ¹ÉÉJÉ +ÉVɽþÒ EòÉªÉ¨É +ɽäþ. =ÆSÉä{ÉÖ®äú ¦É®únùÉ®ú ¶ÉÊ®ú®ú, MÉÉä®úÒ EòÉÆiÉÒ, ®äúJÉÒ´É SÉä½þ®úÉ, 2 ʴɶÉÉ±É ¦ÉÉ±É +ºÉä iªÉÉÆSÉä ¦ÉÉ®únùºiÉ ={ÉGò¨ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ, |ÉEò±{ÉÉiÉÖxÉ ´ªÉÎCiɨÉi´É +ɽäþ. iªÉÉÆSªÉÉ vÉÒ®úMÉƦÉÒ®ú ÊºÉ½Æ þ ÉSÉÉ ´ÉÉ]õÉ ÊxÉnÇù¶ÉxÉÉºÉ ªÉä iÉÉä. +ÉÊhÉ |ɺÉzÉ SÉä½þ­ªÉÉ´É®ú iÉäVÉ oùMÉÉäSSÉ®ú Ê´Énù¦ÉÉÇiÉÒ±É xÉɨɴÉÆiÉ PÉ®ú ÉhªÉÉiÉ 12 VÉÉxÉä 1 940 ±ÉÉ Eò¨ÉÇ ª ÉÉä M ÉÒ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú¦ÉÉ>ð {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉÉ VÉx¨É ZÉɱÉÉ. ´Éb÷Ò±É ºÉÖEònäù´É {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉÉ VɨÉÒxÉVÉÖ ¨É±ÉÉ nùÉ ä xÉ-iÉÒxÉ ½þ V ÉÉ®ú BEò®úÉSÉÉ. ¦ÉÉ>ÆðSÉä ÊVÉ´ÉxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ xÉÉ]õªÉ¨ÉªÉ PÉ]õxÉÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±Éä +ɽäþ. ¦ÉÉ>ÆðxÉÒ ¨ÉìÊ]ÅõEòSÉÒ {ÉÊ®úIÉÉ Ênù±ÉÒ. nÖùºÉ®äú Ênù´É¶ÉÒ ±ÉMxÉ ZÉɱÉä +ÉÊhÉ Êiɺɮäú Ênù´É¶ÉÒ ¦ÉÉ>ð ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ºÉä´ÉäiÉ ¯ûVÉÖ ZÉɱÉä. ¡ò®ú¶ªÉÉ ¤ÉºÉÊ´ÉhªÉÉSÉä EòÉ¨É iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú ºÉÉä{ÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä. 1958 {ÉɺÉÖxÉ ¦ÉÉ>ð ½äþ ºÉä´ÉÉvÉÉ®úÒ ¨½þhÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxɨÉvªÉä ¯ûVÉÖ ZÉɱÉä. xÉÆiÉ®ú 1962 {ÉɺÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ {ÉnùÉ´É®ú BEò¨ÉiÉÉxÉä ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. iÉä´½þÉ{ÉɺÉÖxÉ ¦ÉÉ>ð ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ EòɪÉǦÉÉ®ú {ÉɽþiÉ +ɽäþiÉ. ¦ÉÉ>ÆðSªÉÉ +ÆMÉÒ ½þÉäiÉä. ´ÉävÉEò où¹]õÒ ºÉÞVÉxÉʶɱÉiÉäSÉÉ ºÉÞVÉxÉÊ¶É±É xÉäiÉÞi´É, EòÉè ¶É±ªÉ +ɽäþ. ºÉMɳýÒEòbä÷SÉ ¶ÉÉävÉ PÉäiÉ +ºÉiÉä. {ÉÉʽþ±ªÉÉ xÉä iÉÞ i ´É ½ä þ ºÉÆ ºlÉä º Éʽþ iÉ ºÉÆ º lÉäS ªÉÉ {ÉÉʽþ±ªÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ xÉVÉ®äúiÉ ¶ÉCiÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÞvnùÒ +ÉÊhÉ Ê´ÉEòɺÉÉEòbä +ºÉ±ªÉÉSÉÉ |ÉiªÉªÉ. ʶÉIÉhÉ VÉ®úÒ xÉäiÉ +ºÉiÉä. ºÉƺlÉÉxÉ +ÉÊhÉ ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ¨ÉìÊ]ÅõEò{ɪÉÈiÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ ¦É±ªÉɦɱªÉÉ ºÉä´ÉÉvÉÉ­ªÉÉÆS ÉÒ Ê´ÉEòɺÉÉiÉÖ xÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Ê´ÉuùÉxÉÉÆxÉÉ {ÉÖ¯ûxÉ =®äú±É +¶ÉÒ |ÉYÉÉ Ê´ÉEòɺÉɱÉÉ ºÉ¨ÉÞvnùÒEòbä÷ xÉähÉÉ®úÒ ½Ò xÉäiÉÞi´É ¦ÉÉ>ÆðSªÉÉEòbä÷ +ɽäþ. ´ªÉ´É½þÉ®úÉiÉ |ÉYÉÉ´ÉÆiÉ IɨÉiÉÉ Eò¨ÉǪÉÉäMÉÒ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú¦ÉÉ>ð¨ÉvªÉä ¨½þ hÉÖxÉSÉ iªÉÉÆ SÉÒ MÉhÉxÉÉ ´½þ É´ÉÒ. +ɽäþ. ¶Éä M ÉÉÆ ´ ÉSªÉÉ ®ú ÉVÉEòÉ®ú hÉÉiÉ ºÉÆiÉÉ|ɨÉÉhÉäSÉ +ÉSÉ®úhÉEÞòiÉÒ ¦ÉÉ>ÆðSªÉÉ ä `öɪÉÒ {É®úÒ{ÉÖhÉÇ +ºÉiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ªÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉSÉä xÉMÉ®úÉvªÉIÉ ¨½þhÉÖxÉ ¦ÉÉ>ð nùÉxÉnùÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÉiÉÒ±É ºÉÆiÉ ºÉƤÉÉäÊvɱªÉÉºÉ ÊxÉ´ÉbÖ÷xÉ +ɱÉä. {É®ÆúiÉÖ xÉÆiÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ ½äþ +xÉÖÊSÉiÉ `ö®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ. iªÉÉÆSÉ EòɪÉÇ IÉäjÉ ºÉÉäb Ö÷xÉ Ênù±Éä. ¨ÉÉ. ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ +ºÉä ¨É½þÉxÉ +ɽä þ .iªÉÆ É SªÉÉ ¶ÉÆ Eò®ú® úÉ´É SÉ´½þÉ hÉ ªÉÉÆx ÉÒ ¦ÉÉ>Æ ðxÉÉ EòiÉÇ´ªÉnùIÉiÉä{ÉÖfäø Eò¨ÉǪÉÉäMÉÒ +ÉnùÒ ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉiÉ ºÉÊGòªÉ ½þÉähªÉÉºÉ Ê´ÉxÉʴɱÉä |ÉÊiɹ]äõSÉÒ ={ÉÉvÉÒºÉÖvnùÉ iªÉÉÆSªÉÉ {É®ÆúiÉÖ ¦ÉÉ>ÆðxÉÒ ¡òÉ®úSÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ ¨ÉĘ́ÉEòiÉäxÉä {É]õ´ÉÚxÉ Ênù±Éä ½þÉäiÉä.ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ EòɪÉǦÉÉ®ú EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒ{ÉÖfäø +{ÉÖ­ªÉÉ +ɽäþiÉ. ¦ÉMÉÒ®úlÉÉxÉä Eò`öÉä®ú {ÉÊ®ú¸É¨É ½þÉiÉÒ PÉäiɱªÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ |ÉMÉiÉÒ Eò¯ûxÉ VɶÉÒ MÉÆ M ÉÉ ¦ÉÖ i ɱÉÉ´É®ú ½þÒ PÉÉäb÷nùÉèb÷ÒxÉä ºÉÖ¯û +ɽäþ. vɨÉÇ ºÉƺlÉÉxÉSÉä +ÉhɱÉÒ.iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÉ. =iEÞò¹]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ VÉÉMÉÊiÉEò ºiÉ®úÉ´É®ú ʶɴɶÉÆEò®ú¦ÉÉ>ð {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ ºÉÆiÉ ¨ÉÉxªÉ {ÉÉ´ÉiÉ +ɽäþ. <iÉ®ú ºÉƺlÉÉxÉɺÉÉ`öÒ xÉMÉ®úÒiÉ ¦ÉCiÉÒ MÉÆMÉÉ, ¦ÉCiÉÒ ºÉÉMÉ®úÉSÉÉ ½þÉ BEò +xÉÖEò®úhÉÒªÉ +Énù¶ÉÇ +ɽäþ. +ÉäføÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ Eò±{ÉEòiÉäxÉä {ÉÊ®ú¸É¨ÉÉxÉä ºÉƺlÉÉxÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ 42 ºÉä´ÉÉEòɪÉÇ +ÉhɱÉÉ +ɽäþ. +ÉxÉÆnù ºÉÉMÉ®úSªÉÉ ¯û{ÉÉxÉä ¦ÉÉ>ÆðSªÉÉ näùJÉ®äúJÉÒiÉ ºÉÖÊxɪÉÉäÊVÉiÉ{ÉhÉä ¦ÉCiÉÉÆSÉÉ +ÉäPÉ Ênù´ÉºÉäxÉÊnù´ÉºÉ ´ÉÉføiÉSÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþiÉ. PÉ®úÉnùÉ®úÉSÉÒ {É´ÉÉÇ xÉ +ɽäþ . ¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤ ÉÉÆS ªÉÉ +xɨÉÉä±É Eò®úiÉÉ ºÉnèù´É MÉVÉÉxÉxÉÉÆSªÉÉ ¦ÉCiÉÆÉSªÉÉ EòɪÉÉDZÉÉ +ÉxÉÆnù¯û{ÉÒ ¸É¨É ºÉÉ¡ò±ªÉɱÉÉ ºÉÖJɺÉÖÊ´ÉvÉÉÆEòbä÷ ¦ÉÉ>ÆðSÉä ºÉnèù´É ±ÉIÉ iÉä´ÉføÒSÉ ºÉ¨ÉlÉÇ{ÉhÉä ºÉÉlÉ nùäiÉ +ɽäþ. +ºÉiÉä. iªÉÉÆSÉä ºÉÖ{ÉÖjÉ ¸ÉÒ ÊxɳýEòÆ `önùÉnùÉ iªÉÉÆSÉä ºÉÖ{ÉÖjÉ ÊxɳýEÆò`önùÉnùÉ {ÉÉ]õÒ±É {ÉÉ]õÒ±É ´É ¸ÉÒ. ¸ÉÒEòÉÆiÉnùÉnùÉ {ÉÉ]õÒ±É Ê´É·ÉºiÉ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉ, ªÉÉÆxÉÒ näùJÉÒ±É ´Éb÷Ò±ÉÉÆSªÉÉ Eò¨ÉÉÇºÉ Ê¶É®ú{ÉäSÉ `äö´ÉÖxÉ ¸ÉÓSªÉÉ ºÉä´ÉÉEòɪÉÉÇiÉ º´ÉiÉ:±ÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¦ÉÖiɱÉÉ´É®ú ºÉÉvÉÖ ºÉÆ iÉÉxÉÒ ´ÉɽÖþxÉ PÉäiɱÉä +ɽäþ. +ÉEòÉ®ú ± Éä ± ªÉÉ ºÉÆ º EÞ ò iÉҺɨÉÉ´Éä i É |ÉÉ.{ÉÒ.]õÒ.{ÉÉÆb÷ä (B¨É.VÉä) 9689250410 ´ÉÉ´É®úiÉÉÆxÉÉ +ÉVÉSªÉÉ +vÉÖÊxÉEòiÉäSªÉÉ ®úÉäJÉ`öÉäEò IÉäjÉÉiÉ ¨ÉÉxÉ´É ½þÉ ¨ÉÉMɺɱÉä±ÉÉ xɺÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉiɨªÉɺÉÉ`öÒ ¡òCiÉ ½þÉ Eò±{ÉEò où¹]õÒäEòÉäxÉ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú `äö´ÉÖxÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò, ºÉä´ÉÉ +ÉÊhÉ ={ÉGò¨ÉÉiÉ iªÉÉÆSÉÉ ºÉnèù´ÉiÉÉxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 ¡òCiÉ BEò¨Éä´ÉSÉ +vªÉIÉ ¡òʽþ¨É näù¶É¨ÉÖJÉ, EòɪÉÉÇvªÉIÉ xÉÉxÉÉ {ÉÉ]õÒ±É iÉ®ú ºÉÊSÉ´É {ÉnùÒ ÊGò¹hÉÉ ¨ÉºEäò ¶ÉäMÉÉÆ´É (|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) xÉÖEòiÉÒSÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÒ±É Ê´É¸ÉÉ¨É ¦É´ÉxÉÉ´É®ú {ÉÉ®ú {Éb÷±É䱪ÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É |ÉäºÉ C±É¤ÉSªÉÉ ¤Éè`öEòÒiÉ xÉ´ÉÒxÉ EòɪÉÇEòÉ®úhÉÒ ÊxÉ´Éb÷hªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉɨÉvªÉä EòɪÉÇEòÉ®úhÉÒSªÉÉ +vªÉIÉ{Énù Ò ¡òʽþ¨É näù¶É¨ÉÖJÉ EÂòɪÉÉÇvªÉIÉ{ÉnùÒ xÉÉxÉÉ {ÉÉ]õÒ±É iÉ®ú ºÉÊSÉ´É{ÉnùÒ ÊGò¹hÉÉ ¨ÉºEäò ªÉÉÆSÉÒ ºÉ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉiÉä ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. |ÉäºÉ C±É¤ÉSÉä +vªÉIÉ +ÊxÉ±É =Æ ¤ É®ú E òÉ®ú ªÉÉÆ S ªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ {ÉÉ®ú {Éb÷±É䱪ÉÉ ªÉÉ ¤Éè`öEòÒiÉ |ÉäºÉ C±É¤ÉSÉä ºÉƺlÉÉ{ÉEò +vªÉIÉ ºÉÆVÉªÉ ºÉÉäxÉÉäxÉä, VÉä¹`ö {ÉjÉEòÉ®ú Ê´ÉVÉªÉ EÖò±ÉEòhÉÔ ´É +Ê´ÉxÉÉ¶É nù³ý´ÉÒ ªÉÉÆSÉÒ |ɨÉÖJÉ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ. 2014 SªÉÉ xÉ´ÉÒxÉ EòɪÉÇEòÉ®úhÉÒSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úh ªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉɨÉvªÉä +vªÉIÉ{ÉnùÒ ±ÉÉäEò¨ÉiÉSÉä ¡òʽþ¨É näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆSÉÒ ºÉ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉiÉä ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉÆxÉiÉ®ú EòɪÉÉÇvªÉIÉ{ÉnùÒ iɯûhÉ ¦ÉÉ®úiÉSÉä xÉÉxÉÉ {ÉÉ]õÒ±É, ºÉÊSÉ´É{ÉnùÒ |ɶxÉEòɱÉSÉä ÊGò¹hÉÉ ¨ÉºEäò ªÉÉÆSÉÒ ºÉ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉiÉä ÊxÉ´Éb÷ +.Gò. |ÉÊiÉxÉÒvÉÂÒSÉä xÉÉÆ´É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ EòɪÉÇEòÉ®úhÉÒ¨ÉvªÉä ={ÉÉvªÉIÉnùÒ ÊxÉiÉÒxÉ PÉ®úbä÷, ¨ÉMÉÆä¶É føÉä±Éä, ºÉ½þºÉÊSÉ´É {ÉnùÒ ºÉÆiÉÉä¹É Ë{ÉMɳäý, EòÉä¹ÉÉvªÉIÉ ÊnùxÉä¶É ¨É½þÉVÉxÉ, ºÉ½þEòÉä¹ÉÉvªÉIÉ ®úÉVÉ´ÉvÉÇxÉ ¶ÉäMÉÉäEòÉ®ú, ºÉÆPÉ]õEò{ÉnùÒ vÉxÉ®úÉVÉ ºÉºÉÉhÉä, |ÉʺÉvnùÒ |ɨÉÖJÉ {ÉÆb÷ÒiÉ {É®úPÉ®ú¨ÉÉä®ú, iÉ®ú ºÉ±±ÉÉMÉÉ®ú {ÉnùÒ VÉä¹`ö {ÉjÉEòÉ®ú Ê´ÉVÉªÉ EÖò±ÉEòhÉÔ, +Ê´ÉxÉÉ¶É nù ³ ý´ ÉÒ ªÉÉÆ SªÉÉ xÉÉ´ÉÉ´É®ú½þÒ Ê¶ÉCEòɨÉÉäiÉÇ¤É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. EòɪÉÇ EòÉ®úhÉÒSªÉÉ ºÉnù ºªÉɨÉvªÉä +ÊxÉ±É =ƤɮúEòÉ®ú, ®úÉVÉä¶É SÉÉèvÉ®úÒ, xÉÆnùÖ EÖò±ÉEòhÉÔ, ®úÉVÉä¶É MÉÉb÷ÉäÊnùªÉÉ, VÉÉ´Éänù ¶É½þÉ, ÊnùxÉä¶É PÉÉ]õɳý, Eèò±ÉÉºÉ +OÉ´ÉɱÉ, ¨É½þÉnäù´É ®úÉ>ðiÉ, ä =¨Éä¶É ʶɮúºÉÉ]õ, |ɶÉÉÆiÉ JÉjÉÒ, ¤É³ýÒ®úÉ¨É Ë½þMÉhÉä, YÉÉxÉä·É®ú EÖòEòbä÷, ºÉÖÊxÉ±É <ÆMɳäý, |ÉÊnù{É ºÉxÉÉƺÉä +ÉÊnùSÉÉ EòɪÉÇEòÉ®úhÉÒiÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ªÉÉ ¤Éè`öEòÒ¨ÉvªÉä ¨ÉɴɳýiÉä +vªÉIÉ +ÊxÉ±É =ƤɮúEòÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ EòɪÉÉÇSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ ªÉÉ´Éä³ýÒ ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ. ¤Éè`öEòÒSÉä |ɺiÉÉÊ´ÉEò ºÉƺlÉÉ{ÉEò +vªÉIÉ ºÉÆVÉªÉ ºÉÉäxÉÉäxÉä, ºÉÆSÉɱÉxÉ xÉÆnÖù EÖò±ÉEòhÉÔ, iÉ®ú +ɦÉÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ ¨ÉÆMÉä¶É føÉä±Éä ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉxɱÉä. ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É 1) ºÉÆVÉªÉ º´ÉɨÉÒ 9923368760, 8888568862 2) MÉÉäË´ÉnùÉ vÉÆnù®ú 9822875611 ¶ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÞkÉ{ÉjÉ 3) ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú Eòɳäý 9763288413 4) |ÉEòÉ¶É =x½þɳäý 9420920415 Ê´ÉGäòiÉÉ ºÉÆPÉ 5) MÉhÉä¶É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ 7843055955 6) Ênù{ÉEò ºÉÖ®úÉä¶Éä 9422064343,9975599709 7) xÉÉ®úɪÉhÉ®úÉ´É `öÉäºÉ®äú 9850354939 8) nù¶É®úlÉ ºÉjÉä 8087797104 9) ®úÉVÉä¶É iÉɪÉbä÷ 9421750392 10) Ê´ÉVÉªÉ Ê¨É¸ÉÉ 9922442038 ¨ÉÉʺÉEò {Éä{É®ú PÉ®ú{ÉÉäSÉ ]õÉEòhªÉÉSÉÉ +ÉEòÉ®ú - 20 ¯û{ɪÉä (´ÉÞkÉ{ÉjÉɨÉvªÉä VÉÉʽþ®úÉiÉ {ÉjÉEäò, ½Äþb÷Ê¤É±É ]õÉEòhªÉÉEò®úÒiÉÉ ´É®úÒ±É ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ) ¶ÉäMÉÉÆ´É´ÉÉʺɪÉÉÆSªÉÉ |ÉSÉÆb÷ |ÉÊiɺÉÉnùɨÉÖ³äý +ÉVɽþÒ |É´Éä¶É näùhÉä ºÉÖ¯û +É½ä ¸ÉÒ MÉÖ¯ûnäù´É ¤É½Öþ=qäùÊ¶ÉªÉ Ê¶ÉIÉhÉ ´É ÊGòb÷É |ɺÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ý,EòÉ]äõ±É ,ºÉÆOÉɨÉ{ÉÖ®ú ®úÊVÉ. +ÆiÉMÉÇiÉ ¸ÉÒ MÉÖ¯ûnäù´É Eò®úÉ]äõ C±ÉɺÉäºÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ VÉÉMÉÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉʽþiÉÒ ´É |É´Éä¶ÉÉEò®úÒiÉÉ ´ÉªÉÉäMÉ]õ 5iÉä 25 ºÉäxºÉÉ<Ç : YÉÉxÉä·É®ú EÖòEòbä÷- 9404481428 ºÉä¨{ÉÉ<Ç : VÉªÉ iÉɪÉbä÷, |ÉÊ´ÉhÉ ´É®úÉäEòÉ®ú ¨ÉÖ±ÉÓEò®úÒiÉÉ ¨Éʽþ±ÉÉ |ÉʶÉIÉEò ºÉä¨{ÉÉ<Ç :EÖò.nÖùMÉÉÇ iÉɪÉbä÷,EÖò.|ÉÊiɦÉÉ ¨ÉºÉxÉä :|ÉʶÉIÉhÉ ºlɳý: ¨ÉÉ>ð±ÉÒ ºEÖò±É +Éì¡ò ºEòÉì±ÉºÉÇ BºÉ¤ÉÒ+ÉªÉ EòÉì±ÉxÉÒ,½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ¨ÉÆnùÒ®ú ®úÉäEòb÷ÒªÉÉ xÉMÉ®ú ¨ÉÖ®úÉ®úEòÉ EòÉì±ÉäVÉ ¸ÉÒ MÉÖ¯ûnäù´É ºÉä´ÉÉ +ɸɨÉ,´ªÉÆEò]äõ¶É xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É :ºÉÆ{ÉEÇò EòɪÉÉDZɪÉý: ºÉÉ{iÉÉʽþEò ®úÉäVÉMÉÉ®ú ¨ÉÆSÉ, VÉMÉnÆù¤ÉÉ xÉMÉ®ú, Mɱ±ÉÒ xÉÆ.3,¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉÆ{ÉEÇò:9404481428,9823631591
  3. 3. Ênù.12 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 4
  4. 4. 3 Ênù.13 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ <±ÉäC]ÅõÉÊxÉCºÉ ¨Éäb÷ÒªÉÉ 12 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ Eèò. YÉÉxÉä·É®úVÉÒ ={ÉÉJªÉ ¦ÉÉ>ðºÉɽä þ ¤ É ¤ÉÖ ¯ Æ û MɱÉä ªÉÉÆ S ªÉÉ {ÉÖhªÉº¨É®úhÉÉSªÉÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ EòiÉÞi´ÉÉSªÉÉ ¦É®úÉ®úÒSÉÒ +É`ö´ÉhÉ Eò¯ûxÉ näùhÉÉ®úÉ Ênù´ÉºÉ. iªÉÉÆSªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒxÉä +ÉÊhÉ EòiÉÞi´ÉÉxÉä ¨ÉxÉ +MÉnùÒ ¦ÉÉ´ÉÊ´É´É¶É ZÉɱÉä ´É iªÉÉÆSÉÉ EòiÉÞi´ÉÉSÉÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ <ÊiɽþÉºÉ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú +ɱÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ ºÉnÂù ´ÉiÉÇxÉ ´É ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉÆSÉÉ EòvÉÒ½þÒ ±ÉÉä{É ½þÉä´ÉÚ Ênù±ÉÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¨ÉÖ±ªÉÉÆSÉÒ ´É ºÉiªÉÉSÉÒ iªÉÉÆxÉÒ ºÉnèù´É VÉ{É´ÉhÉÖEò Eäò±ÉÒ. iªÉÉÆSªÉÉ Vɴɳý {É趪ÉÉSªÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÒ{ÉäIÉɽþÒ iªÉÉÆSªÉÉ EòiÉÞi´ÉÉSÉÒ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÒ +ÊvÉEò ½þÉiÉÒ. ä ªÉÉSÉÒ +ºÉÆJªÉ =nùɽþ®úhÉä +ɽäþiÉ. ´É iªÉÉ{ÉèEòÒ BEò ¨½þhÉVÉä Eèò.{ÉÖVªÉÊ{ÉiÉÉ ¸ÉÒ.¨ÉºEÖòVÉÒ Ê¤É¯ûVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É iªÉÉ ºÉƺlÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±Éä±Éä ¸ÉÒ . ¨ÉºEÖòVÉÒ Ê¤É¯ûVÉÒ ¤ÉÖ ¯Æ û MɱÉä Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ½þ Éä ªÉ. +iªÉÆ iÉ {ÉÊ®ú¸É¨É{ÉÖ´ÉÇEò ´É ÊxɪÉÉäVÉxɤÉvnù Ê®úiªÉÉ ¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ ½þÒ ¶ÉɳýÉ xÉÉ´Éɯû{ÉÉºÉ +ÉhɱÉÒ. ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ +xÉäEò EòɨÉä Eäò±ÉÒiÉ iÉÒ ºÉÖvnùÉ iªÉÉÆSªÉÉ EÖò¶É±É ´É ªÉ¶Éº´ÉÒ EòiÉÞi´ÉÉSÉÒ M´ÉɽþÒ näùiÉÉiÉ. VÉÒ´ÉxÉ ½äþ ºÉÖJÉÉxÉä ¦É®ú±Éä±ÉÉ {Éä±ÉÉ xɺÉÖxÉ EòiÉÞi´ÉÉxÉä ¦É®úɴɪÉÉSÉä ¨ÉÉ{É +ɽäþ. ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉ xÉä iªÉÉÆ x ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ ¤ÉÉÆÊvɱÉEòÒ ¨ÉÉxªÉ Eä ò±ÉÒ ½þÉä iÉÒ. ´É +xÉäEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ |Éä®úhÉÉ Ênù±ÉÒ. =qùÉiÉ vªÉäªÉÉxÉä =nùÉkÉ EòɪÉÇ ½þÉäiÉÉiÉ.¶ÉäMÉÉÆ´É ¨ÉvªÉä xÉ´ÉÉänùªÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉä¨ÉvªÉä iªÉÉÆSÉÉ ËºÉ½þÉSÉÉ ´ÉÉ]õÉ ½þÉäiÉÉ. º´É.¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤ÉÉÆSÉä ´ªÉÎCiɨÉi´É ½äþ ºÉɨÉÉxªÉÉiÉÒ±É +ºÉɨÉÉxªÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSÉÉ +xÉäEò ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉɶÉÒ Ê´É·ÉºiÉ ªÉÉ xÉÉiªÉÉxÉä ºÉ½þ ¦ ÉÉMÉ ½þÉäiÉÉ.iªÉÉÆxÉÒ ¸É¨ÉɱÉÉ ¡òÉ®ú ¨É½þi´É Ênù±Éä. EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ¨É ½äþ ÊxÉEÞò¹]õ nùVÉÉÇSÉä xÉɽþÒ +ºÉä iÉä xÉä½þ¨ÉÒ ¨½þhÉiÉ. iÉÖEòÉ®úɨÉÉSªÉÉ =CiÉÒ|ɨÉÉhÉä VÉä EòÉ ®ÆúVɱÉä MÉÆÉVɱÉä iªÉɺÉÒ ¨½þhÉä VÉÉä +É{ÉÖ±Éä ªÉÉ |ɨÉÉhÉä iªÉÉÆ x ÉÉ MÉ® ú Ò ¤ÉÉʴɹɪÉÒ ÊVÉ´½þɳýÉ,+ÉÎi¨ÉªÉiÉÉ ´É |Éä¨É ½þÉäiÉä. +xªÉÉªÉ ´É +ÉiªÉÉSÉÉ®úÉʴɹɪÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ÊSÉb÷ ªÉɪÉSÉÒ iªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ iªÉÉ |ɺÉÆMÉÒ +É´ÉÉVɽþÒ =`öʴɱÉÉ. iªÉÉÆxÉÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ EòiÉÞi´ÉÉSÉÉ MÉ´ÉÇ EòvÉÒ½þÒ ½þÉäiÉ xɺÉä. ºÉiÉiÉ Eò¨ÉÇ Eò®úÒiÉ ®úɽþÉ´Éä ´É ¡ò³ýÉSÉÒ +{ÉäIÉÉ Eò¯û xɪÉä +ºÉä iªÉÉÆSÉä ¨ÉiÉ ½þÉäiÉä. º´É.¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ YÉÉxÉnùÉxÉÉSªÉÉ EòɪÉÉÇSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ¡òÉ®ú ¨É½þÉxÉ ´É +¨ÉÖ±ªÉ +¶ÉÒ ªÉÉ ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒSÉÒ ºÉä´ÉÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ. ¸ÉÒ ¨ÉºEÖòVÉÒ Ê¤É¯ûVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä Ê´ÉtÉ±ÉªÉ =PÉbÖ÷xÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É MÉÉä®ú MÉ®úÒ¤É, ¨ÉÉMÉɺɱÉ䱪ÉÉ ´É <iÉ®ú ºÉ´ÉÉÈxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ê¨É³ýÉ´Éä ½þÉ =nùÉkÉ ½äþiÉÖ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú `äö´É±ÉÉ ´É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÉ ºÉ´ÉÉÈÊMÉhÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉähªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ Ê¶ÉIÉEòÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä. iɺÉäSÉ +É{ɱªÉÉ ºÉƺlÉä¨ÉvÉÒ±É Ê¶ÉIÉEòÉÆxÉÉ EÖò]ÖÆõ ¤ÉÉiÉÒ±É ºÉnùºªÉÉ|ɨÉÉhÉä ´ÉÉMÉhÉÖEò Ênù±ÉÒ. iªÉÉÆS ªÉÉ ¨ÉÉMÉÇ nù¶ÉÇxÉɨÉÖ³ ä ý ´É |Éä®úhÉä¨ÉÖ³äý ªÉÉ ¶ÉɳäýSÉÒ |ÉMÉiÉÒ ZÉɱÉÒ. º´É. ¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤ÉÉÆxÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±É䱪ÉÉ Eèò. {ÉÖVªÉÊ{ÉiÉÉ ¸ÉÒ ¨ÉºEÖòVÉÒ Ê¤É¯ûVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉä´nùÉ®úÉ ±ÉɴɱÉä±Éä Ê´ÉtɱɪÉÉSÉä ®úÉä{É]äõ +ÉVÉ ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`öªÉÉ ´É]õ´ÉÞIÉÉiÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®ú ZÉɱÉä +ɽäþ. <´É±ÉäºÉä ®úÉä{É]äõ ±ÉɴɱÉä ´nùÉ®úÒ iªÉÉSÉÉ ´Éä±ÉÖ MÉä±ÉÉ MÉMÉxÉÉ´É®úÒ iªÉÉÆSªÉÉ xÉÆiÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉÇSÉÒ ½þÒ YÉÉxÉÉSÉÒ MÉÆMÉÉ {ÉÖfäø EòɪÉÇ®úiÉ `äö´ÉhªÉÉSÉä EòɪÉÇ iªÉÉÆSÉä {ÉÖjÉ ¸ÉÒ.®ú ɨÉÊ´ÉVÉªÉ ={ÉÉJªÉ ¤ÉÉ{ÉÖº Éɽäþ ¤É ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆxÉÒ +iªÉÆiÉ ªÉ¶Éº´ÉÒÊ®úiªÉÉ {ÉÖføä xÉä±ÉÒ ´É iªÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉxÉä +iªÉÆiÉ ªÉ¶Éº´ÉÒÊ®úiªÉÉ ªÉÉ EòɪÉÉDZÉÉ {ÉÖfäø xÉähªÉÉSÉä EòɪÉÇ Eäò±Éä +ɽäþ. <.ºÉ.1991 ±ÉÉ Eò±ÉÉ EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ ´É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ +JÉÆb÷{ÉhÉä BEòÉSÉ ºÉƺlÉä¨ÉvªÉä ʶÉIÉhÉ PÉä i ÉÉ ªÉä h Éä ¶ÉCªÉ ZÉɱÉä . iªÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ´ÉÉ]õSÉɱÉÒ¨ÉvªÉä +ÉhÉJÉÒ BEòÉ nùɱÉxÉÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ iÉä ¨½þhÉVÉä ¸ÉÒ YÉÉxÉä·É®ú ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þ É Ê´ÉtɱɪÉÉSÉÒ ¶Éä MÉÉÆ ´ É xÉMÉ®úÒ¨ÉvªÉä 12 ´ÉÒ xÉÆiÉ®ú =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iªÉɨÉÖ³äý ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÒ ´É ¶ÉäEòb÷Éä Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉÒ. EòɳýÉSÉÒ MÉ®úVÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä´ÉÚxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉɨÉvªÉä ºÉÆMÉhÉEò, {ɪÉÉÇ ´ É®ú hɶÉɺjÉ, <±Éä C ]Å õ É ÊxÉCºÉ, ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉÒ ´ÉÉføiÉÒ ±ÉÉäEòÊ|ɪÉiÉÉ {ÉɽþiÉÉ +ÆEòÉSªÉÉ JÉ{ÉÉiÉ ´ÉÉfø ½þÉäiÉ +ɽäþ. iÉ®úÒºÉÖvnùÉ ´ÉÉSÉEòÉÆSªÉÉ {ɺÉÆiÉÒ¨ÉÖ³äý |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉähÉÉ®äú +ÆEò +{ÉÖ®äú {Éb÷iÉ +ɽäþiÉ. +ÉÊhÉ +ÆEò Ê´ÉiÉ®úhÉ ½äþ ¡òCiÉ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆ{ÉÖ®úiÉäSÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä +ÆEò <iÉ®újÉ º]õÉì±É´É®ú Ê´ÉGòÒ Eò®úÒiÉÉ ={ɱɤvÉ xÉɽþÒiÉ. iÉ®úÒ <ÇSUÖôEò ´ÉÉSÉEòÉÆxÉÒ +ÆEò PÉ®ú{ÉÉäSÉ ±ÉÉMÉiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ +É{ɱÉÉ {ÉkÉÉ JÉɱÉÒ±É Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú BºÉB¨ÉBºÉ ´nùÉ®äú {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉÉ. iɺÉäSÉ 250 ¯û{ɪÉÉÆSÉÒ ¨ÉÊxÉ+ÉbÇ÷®ú ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉä {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉÒ. Ê´ÉiÉ®úhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉEÇò: 9422182179,9595351242,9689250410,ªÉÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ ®úºÉɪÉxɶÉɺjÉ, MÉÊhÉiÉ, ºÉÖI¨ÉÊVɴɶÉɺjÉ, <ÆOÉVÉÒ, ¨É®úÉ`öÒ,˽þnùÒ <iªÉÉnùÒ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉÒ ºÉÖ ¯ û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ. ´ÉÊ®ú ¹ `ö Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉɨÉÖ³äý ºÉƺlÉäEòbä÷ EòÊxɹ`ö Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉÒ Eò¨ÉiÉ®úiÉÉ ½þÉäiÉÒ. {É®ÆúiÉÖ 2001 ¨ÉvªÉä iÉÒ =hÉÒ´É ¦É¯ûxÉ ÊxÉPÉɱÉÒ iªÉɺÉÉä¤ÉiÉ ¸ÉÒ ®úɨÉEÞò¹hÉ ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É®úÉ`öÒ |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ =¦ÉÉ®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ´É BEò ʶÉIÉhÉÉSÉä ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`äö nùɱÉxÉ =¦Éä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒSÉä xÉMÉ®úÉvªÉIÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò±ÉÉ. ´ÉªÉÉSªÉÉ 21 ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ iÉä ¨ÉÞiªÉÖ{ɪÉÈiÉ ¨½þhÉVÉäSÉ ´ÉªÉÉSªÉÉ 58 ´É¹ÉÉÇ{ɪÉÈiÉ iÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É SÉä xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ½þÉäiÉä. iªÉɺÉÉä¤ÉiÉ EÞò¹ÉÒ =i{ÉzÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú ºÉʨÉiÉÒSÉä ºÉÆSÉɱÉEò ½þÉiÉä. ä ¶Éä M ÉÉÆ ´ ɱÉÉ ¨É½þ É ®ú É ¹]Å õ ¶ÉɺÉxÉÉSÉä b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®ú ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½þ iɺÉäSÉ xÉ´ÉÉänùªÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ½äþ iªÉÉÆSªÉÉ +lÉEò |ɪÉixÉÉSÉä ¡ò³ý +ɽäþ. ½þ Ò ºSÉ.¦ÉÉ>ðºÉɽä þ ¤ ÉÉÆ S ªÉÉ EòiÉÞi´ÉÉSÉÒ ´É nÖù®úoù¹]õÒSÉÒ ºÉÉIÉ +ɽäþ. ½þÒ iªÉÉÆSªÉÉSÉ +ÉʶɴÉÉÇnùÉxÉä ´É |Éä®úhÉäxÉä ZÉɱÉä±ÉÒ ºÉƺlÉäSÉÒ |ÉMÉiÉÒ +ɽäþ. ¨½þhÉiÉÉiÉ xÉÉ, ¨É®úÉ´Éä {ÉÊ®ú ÊEòiÉÔ ¯û{ÉÒ =®úÉ´Éä ªÉÉ =CiÉÒ|ɨÉÉhÉä ¦ÉÉ>ðºÉɽä þ¤É +ÉVɽþÒ ÊVÉ´ÉÆiÉ +ɽäþiÉ. iªÉÉÆxÉÒ |Éä®úhÉÉ +ÉÊhÉ +É̶ɴÉÉnù ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ºÉnèù´É EòɪÉÇ® úiÉ `äö´ÉÒ±É. ¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤É +É{ɱªÉÉ iÉi´É Ê´ÉSÉÉ®úÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É `äö´ÉÖxÉ iɺÉäSÉ +É{ɱªÉÉ EòɪÉÉÇSÉÉ ºÉÖMÉÆvÉ SÉÉ®ú½þÒ Ênù¶ÉÉÆxÉÉ {ɺɮú´ÉÖxÉ +É{ÉhÉÉºÉ ´ÉÆnùxÉ Eò¯ûxÉ +É{ɱªÉÉ {ÉÉ´ÉxÉ º¨ÉÞiÉÒºÉ ¶ÉiɶÉ: +ʦɴÉÉnùxÉ b÷Éì. +É®ú.<Ç. JÉb÷ºÉÉxÉ-9767317055 |ÉÉSÉɪÉÇ: ¸ÉÒ.YÉÉ.¨É.¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉ.¶ÉäMÉÉÆ´É Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉlÉ |ÉEÞ òiÉÒ EòÉ ºÉÆ i ÉÖ ± ÉxÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉɪÉÉ* +ÉxÉÆnùºÉÉMÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éä vÉ®úiÉÒ{É®ú º´ÉMÉÇ ºÉVÉɪÉÉ* ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ Eäò ºÉä´ÉEÆò ¤ÉxÉEò®ú ¦ÉÉ>ð xÉä näù¶É ¨Éä, SÉÉ®úÉä +Éè®ú vɨÉÇ, Ê´ÉYÉÉxÉ, +ÉvªÉÉi¨É EòÉ ZÉÆb÷É ¡ò½þ®úɪÉÉ* º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò |Éä¨ÉÉnù®ú EòÒ ¨Éʽþ¨ÉÉ ´ÉɱÉä Eò¨ÉǪÉÉäMÉÒ xÉä, xÉ<Ç {ÉÒføÒ EòÉä YÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉnùMÉÒ EòÉ {ÉÉ`ö {ÉføɪÉÉ* MÉÉè®ú´É, {ÉÖ®úºEòÉ®ú, |ÉʺÉÎvnù ºÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ nÖù®ú ®ú½þ Eò®ú, º´ÉSUô +ÉSÉ®úhÉ, ¶ÉÉÆÊiÉ, ºÉɽþºÉ, ËSÉiÉxÉ EòÉä +{ÉxÉɪÉÉ* ÊVÉxÉEäò ´ÉÉhÉÒ ¨Éå ºÉiªÉ ´ÉSÉxÉ, ¾þnùªÉ ¨Éä MÉVÉÉxÉxÉ BèºÉä, ʶɴɶÉÆEò®ú Eäò Eò¨ÉÉæ Eäò +ÉMÉä ºÉ¦ÉÒ xÉä Ê¶É¶É ZÉÖEòɪÉÉ* +ʦÉ.ÊEò¶ÉÉä®úEÖò¨ÉÉ® ®úÉ.ú ʨɸÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É 9422183194 ʶÉEòÉ´ÉÖ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ {ÉÉʽþVÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ IÉäjÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úhªÉÉSÉÒ +É´Éb÷ +ºÉhÉÉ­ªÉÉÆEò®úÒiÉÉ ºÉÖ´ÉhÉǺÉÆvÉÒ, iÉɱÉÖEòÉ ÊxɽþɪÉ, ʶÉEòÉ´ÉÖ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ {ÉÉʽþVÉäiÉ. <ÇSUÖôEòÉÆxÉÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉʽþiÉÒ Eò®úÒiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. ºÉÆ{ÉÉnùEò :ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ 9595351242,9422182179
  5. 5. 5 .12 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 Ênù 5
  6. 6. 6 Ênù.12 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 ªÉÖ´ÉEò ¨½þhÉVÉä EòɪÉ? Eäò´É³ý ¶ÉÊ®ú ®ú ÉxÉä º´ÉºlÉ ´É ´ÉªÉÉxÉä iɯûhÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ªÉÊCiɱÉÉ +É{ÉhÉ ªÉÖ´ÉEò ¨½þhÉÖ EòɪÉ? iɯûhÉÉ<Ç iɱªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ÉÆ S ÉÒ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ´É iªÉÉMÉÉSÉÒ VÉÉäb÷ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úSÉÆ iÉÉä JÉ−ªÉÉ +lÉÉÇxÉä ªÉÖ´ÉEò ¨½þhÉiÉÉ ªÉä<DZÉ. EÖò`ö±ªÉɽþÒ ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ ËEò´ÉÉ näù¶ÉÉSªÉÉ ¤ÉÉ®úÉMÉÉb÷ªÉÉ +ÉäføhªÉÉiÉ ªÉÖ´ÉEò +OɺÉä®ú {ÉÉʽþVÉä. {ÉhÉ iɺÉä ÊSÉjÉ ÊnùºÉiÉä EòɪÉ? +ÉVÉSÉÉ ªÉÖ´ÉEò iɺÉÉ Ê´É´ÉäEòÊ¶É±É +ɽä þ. iªÉÉSªÉÉVɴɳý ºÉ´ÉÇ +vÉÖÊ xÉEò iÉÆjÉYÉÉxÉ BEòÉ ¶ÉºjÉÉ|ɨÉÉhÉä ={ɱɤvÉ +ɽäþ. VÉÒ MÉÉä¹]õ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÖxÉ PÉähªÉÉiÉ {ÉÖ´ÉÔ Ê{ÉføªÉÉ VÉɪÉÉSªÉÉ iÉÒ iÉÉä BEòÉ ¨ÉÉ>ðºÉSªÉÉ ÎC±ÉEò´É®ú VÉÉ´ÉÚxÉ PÉäiÉÉä ½þÒ ÊEò¨ÉªÉÉ +ÉVÉ iɯûhÉÉVɴɳý +ɽä þ. iÉ®úÒ{ÉhÉ +ÉVÉSÉÉ iɯûhÉ ½þÉ MÉÉåvɳý±Éä±ÉÉ, +Éi¨ÉÊ´É·ÉɺÉÉxÉä ¦É®ú{ÉÖ®ú xɺɱÉä±ÉÉ ´É ÊxɯûiºÉɽþÒ ´ÉÉ]õiÉÉä ªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä EòɪÉ? ªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä ¤É®úÒSÉ +ºÉÖ ¶ÉEòiÉÉiÉ. iªÉÉ{ÉèEòÒ BEò EòÉ®úhÉ +ɽäþ. ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä ¨ÉÖ±ªÉÉvÉÉ®úÒiÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ +ɦÉÉ´É ªÉÖ´ÉEòÉÆxÉÉ Ê¨É³ýiÉ +ºÉ±Éä±Éä SÉÖEòÒSÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ, BEòºÉÆPÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ =qäù¶ÉÉSÉÉ +¦ÉÉ´É. +ÉVÉSÉä ʶÉIÉhÉ +VÉÖ x ɽþÒ ¨ÉäEòÉì±Éä iÉi´ÉÉ´É®ú C±ÉÉEÇò ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ +ºÉ±Éä±Éä ʶÉIÉhÉ +ɽäþ. ʶÉIÉhÉ ¡òCiÉ {ÉÉä]õɺÉÉ`öÒ +ºÉÚ xɪÉä. iÉ®ú iÉä ¨ÉxÉ, ¤ÉÖvnùÒ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´É +vªÉÉi¨É ªÉÉ =SSÉ =qäù¶ÉɺÉÉÆ`öÒ +ºÉÉ´Éä. +ºÉä ZÉɱªÉÉºÉ Eäò´É³ý ¤ÉÖvnùÉEòÉÆSÉ (IQ)¨É½þi´É xÉ ªÉäiÉÉ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò (EQ) ´É +vªÉÉÎi¨ÉEò (SQ) ªÉɱÉɽþÒ ¨É½þi´É ªÉä<±É. Ç Eäò´É³ý ¤ÉÖvnùÉÆEò +ºÉhÉÉ®úÉ ªÉÖ´ÉEò ½Öþ¶ÉÉ®ú +ºÉä±É iªÉÉSÉÒ º¨É®úhɶÉCiÉÒ nùÉÆb÷MÉÒ +ºÉä±É {ÉhÉ iÉÉä ¦ÉÉ´ÉxÉɶÉÖxªÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®ú iªÉÉ ¤ÉÖvnùÒSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ EÖò`äö ½þÉä<±É? Ç iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò +ºÉ±Éä±ÉÉ ªÉÖ´ÉEò nÖùºÉ−ªÉÉÆSªÉÉ ´É º´ÉiÉ:SªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉhÉÖxÉ PÉä´ÉÚ ¶ÉEòiÉÉä. +vªÉÉÎi¨ÉEò 6 +ºÉ±Éä±ÉÉ ªÉÖ´ÉEò |ÉMɱ¦É ´É ʴɶÉÉ±É Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯û ¶ÉEòiÉÉä. iªÉɨÉÖ³ýä +ÉVÉSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉɨÉvªÉä ´É Ê¶ÉIÉhÉ {ÉvnùiÉÒiÉ +¨ÉÖ±ÉÉOÉ ¤Énù±ÉÉSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþ. +ÊiÉ¶ÉªÉ ½Öþ¶ÉÉ®ú +ºÉ±Éä±ÉÉ xÉäiÉÉ ËEò´ÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉ Eò®úiÉÉä. EòÉ®úhÉ iªÉÉSÉÒ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEòiÉÉ iɺÉäSÉ +vªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉiÉä. iªÉɱÉÉ nÖùºÉ−ªÉÉ´É®ú ½þÉähÉÉ®úÉ +iªÉÉSÉÉ®ú ÊnùºÉiÉ xÉɽþÒ. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä +ÉVÉ ªÉÖ´ÉEòÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÉä®ú `äö´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®äú +Énù¶ÉÇ +ÊiÉ¶ÉªÉ iÉEò±ÉÉnÖ ù +ÉÊhÉ SÉÖEòÒSÉä +ɽäþ iÉ. iªÉÉSªÉÉVɴɳý ¨ÉÉä`öÒ MÉÉb÷Ò +ɽäþ ËEò´ÉÉ iªÉÉSÉÉ ¤ÉÆ M ɱÉÉ |ɶɺiÉ +ɽä þ . +¨ÉCªÉÉVɴɳý |ÉSÉÆb÷ {ÉèºÉÉ +ɽäþ. ½þªÉÉ MÉÉä¹]õÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ +Énù¶ÉÇ `ö®úiÉɽäþiÉ. ½äþ nÚ ù¦ÉÉÇMªÉ +ɽäþ. +É{ÉhÉ EòÉähÉɱÉɽþÒ ¦Éä]õ±ªÉÉ´É®ú ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É iªÉÉSªÉÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ {ÉnùÉÆSÉÉ ´É {Énù´ªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉä, iÉÉä EòÉähÉiÉÉ JÉä³ý =kÉ¨É JÉä³ýiÉÉä, ËEò´ÉÉ iªÉÉSÉä SÉÊ®újÉ +ºÉä +ɽäþ +É{ÉhÉ Ê´ÉSÉÉ®ÉiÉ PÉäiÉ xÉɽþÒ. +É{ÉhÉ +VÉÖxɽþÒ MÉÖ±ÉɨÉÒ ¨ÉxÉκlÉiÉÒiÉ +ɽþÉiÉ. +ÉVÉSªÉÉ iɯûhÉɱÉÉ ä ªÉÉ ¨ÉxɺlÉÒiÉÒiÉÚxÉ ¤Éɽäþ®ú {ÉbÖ÷xÉ JÉ−ªÉÉ +lÉÉÇxÉä º´ÉiÉÆjÉ ´½þÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. +É{ɱªÉÉ iɯûhÉÉ{ÉÖfäø ®úɹ]ÅõÊxɨÉÉÇhÉÉSÉä BEò º{ɹ]õ =Êqù ¹ ]ä õ `ä ö ´ ÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÒ±É. VÉähÉäEò¯ûxÉ iªÉÉÆSÉÒ |ÉSÉÆb÷ =VÉÉÇ iªÉÉ Ênù ¶Éä x Éä ±ÉÉMÉä ±É. iªÉɺÉÉ`ö Ò |ɤɳý ®úÉVÉEòÒªÉ <ÇSUôɶÉCiÉÒ +ºÉ±Éä±Éä ®úÉVÉxÉäiÉä ±ÉÉMÉiÉÒ±É. +É{ɱªÉÉ näù¶ÉÉiÉ ¤ÉÉè vnùÒEò, ºÉɨÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉEòÒªÉ, +ÉÌlÉEò ´É +vªÉÉÎi¨ÉEò xÉäiÉÞi´É +Énù¶ÉÇ ±ÉÉäEòɨÉvÉÖxÉ {ÉÖføä ªÉähªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ +ɽäþ. iɺÉä ZÉɱªÉÉºÉ º´ÉɨÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉSªÉÉ º´É{xÉÉiÉÒ±É ¦ÉÉ®úiÉ PÉbä÷±É iªÉÉÆxÉÒ ¨½þ]õ±Éä ½þÉäiÉä ¨É±ÉÉ 100 +Énù¶ÉÇ ªÉÖ´ÉEò tÉ ¨ÉÒ VÉMÉ ¤Énù±É´ÉÚxÉ nùÉJÉ´ÉiÉÉä. +ÉVÉ VªÉÉ ¶ÉƦɮúɨÉvªÉä +É{ɱÉÒ ÊMÉxÉiÉÒ Eò¯ûxÉ PÉähªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ +ɽäþ. - Eò¨ÉÉÆb÷®ú +¶ÉÉäEò ®úÉ>ðiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (EòÉ. |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) ºlÉÉÊxÉEò ¸ÉÒ YÉÉxÉä ·É®ú ¤ÉÖ ¯Æû MɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉlÉEòÉSªÉÉ Ê´É¶Éä ¹ É ¸É¨ÉºÉÆ ºEòÉ®ú ʶɤÉÒ®úÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ 6 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ±ÉÉ b÷Éì. +Ê´ÉxÉÉ¶É +ºÉxÉÉ®äú, ºÉÆSÉɱÉEò ¶ÉÉÊ®úÊ®úEò ʶÉIÉhÉ ´É ®ÆúVÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉä. Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ +É{ɱªÉÉ YÉÉxÉÉSÉÉ ´É ¸É¨ÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ÊVÉ´ÉxÉɨÉvªÉä ªÉÉäMªÉ Ênù¶ÉäxÉä {ÉÉ>ð±É {Éb÷hªÉɺÉÉ`öÒ EòºÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ ªÉɤÉɤÉiÉ +É{ɱÉä Ê´ÉSÉÉ®ú b÷Éì. +Ê´ÉxÉÉ¶É +ºÉxÉÉ®äú ªÉÉÆxÉÒ =nÂùPÉÉ]õxÉ µÉºÉÆMÉÒ ¨ÉÉÆb÷±Éä. ªÉÖ´ÉÉ Ê{ÉføÒxÉä ¨ÉxÉÉiÉ +ÉhɱªÉÉºÉ iÉä Ê´ÉEòɺÉÉxÉÉi¨ÉEò ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò¯û ¶ÉEòiÉÉiÉ {ÉhÉ +ÉVÉSÉÉ ªÉÖ ´ÉEò ªÉÉ{ÉɺÉÚ x É ´ÉÆ ÊSÉiÉ ®ú É ½þ iÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ JÉÆiÉ iªÉÉÆxÉÒ ´ªÉCiÉ Eäò±ÉÒ. ªÉÉ´Éä ³ ýÒ ºÉÆ º lÉÉ +vªÉIÉ iÉlÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆxÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ºÉƤÉÉäÊvÉiÉ Eäò±Éä. ªÉÉ´Éä³ýÒ |ÉJªÉÉiÉ Eò´ÉÒ |ÉÉSÉɪÉÇ b÷ É ì . MÉÉä Ë ´Énù MÉɪÉEòÒ ªÉÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉ. ¶Éä M ÉÉÆ ´ É |Éä º É C±É¤ÉSÉä xÉ´ÉÊxÉ´ÉÉÇ Ê SÉiÉ +vªÉIÉ ¡òʽþ¨É näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆSÉÉ Uô É ä ] ä õ J ÉÉxÉÒ ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ¦ÉɹÉhÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ, ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ iÉÆ]õɨÉÖCiÉÒ {ÉlÉEò ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úÉ´Éä. ®úɺÉäªÉÉä SÉä ÊVɱ½þÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉEò |ÉÉ. ºÉÉä x É]õ CEäò ªÉÉÆ x ÉÒ Ê¶É¤ÉÒ®ú É iÉÒ±É EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÒ |ɶÉƺÉÉ Eäò±ÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ®úɺÉäªÉÉä IÉäjÉÒªÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉEò b÷Éì.Ênù{ÉEò iɺÉä S É VÉÒ.BºÉ.EòÉì ± Éä V ÉSÉä b÷Éì.¤ÉɪɺEò®ú ªÉÉ ´Éä³ýÒ ={ÉκlÉiÉ ½þÉiÉä. ä EòɪÉÇ G ò¨ÉÉSÉä |ɺiÉÉÊ´ÉEò ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä b÷É.ì +É®ú.<Ç.JÉb÷ºÉÉxÉ ªÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉäÉ ={ÉκlÉiÉ {ÉɽÖþhªÉÉÆSÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ®úɺÉäªÉÉä EòɪÉÇGò¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ |ÉÉ.b÷Éì.{ÉÒ.´½þÒ.Ë{ÉMɳäý ªÉÉÆxÉÒ Ênù±ÉÉ. EòɪÉÇ G ò¨ÉÉSÉä ºÉÆ S ÉɱÉxÉ |ÉÉ.b÷Éì.EÖò.ªÉÉʨÉxÉÒ {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä ´É +ɦÉÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ |ÉÉ. ®úË´Épù {ÉÖÆbä÷ ªÉÉxÉÒ Eäò±Éä. ¨ÉÉxªÉ´É®úÉÆ SªÉÉ ½þºiÉä ´ÉÞIÉÉ®úÉä{ÉhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. +xÉäEò ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ¶ÉÉÊ®úÊ®úEò ʶÉIÉhÉ ºÉÆSÉɱÉEò |ÉÉ.EÖò. º´É{xÉÉ ¨ÉÉxÉJÉè®ú, UôÉjɺÉÆPÉ ºÉÊSÉ´É EÖò. ½Öþ¨Éä®úÉ JÉÉxÉ <iªÉÉnùÒ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. EòɪÉÇGò¨É ªÉ¶Éº´ÉÒiÉäºÉÉ`öÒ Ê¶ÉIÉEò, ʶÉIÉEäòkÉ®ú Eò¨ÉÇ S ÉÉ®ú Ò ´É ®ú É ºÉä ª ÉÉä º´ÉƪɺÉä´ÉEò,Ê´ÉtÉlÉÔ- Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ ªÉÉÆxÉÒ +lÉEò {É®úÒ¸É¨É PÉäiɱÉä. ¶ÉäMÉÉÆ´É (EòÉ. |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) ¨ÉÉ>ð±ÉÒ OÉÖ{É +Éì¡ò <ƺ]õÒ]õªÉÖ]õ¶ÉxÉ SªÉÉ EòÉì±ÉäVÉ +Éì¡ò <ÆÊVÉÊxÉ+®úÓMÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä |ÉlɨÉSÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ {ÉÉiɳýÒSÉä ´É iÉÉÆÊjÉEò +ʦɪÉÉÆÊjÉEòÒ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦ÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. |ÉlɨÉSÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦ÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¦ÉÉ®úiɦɮúɨÉvÉÖxÉ +ÆnùÉVÉä 3,000 ½þVÉÉ®ú Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþiÉ. ªÉɨÉvªÉä iÉÉÆÊjÉEò |ÉʶÉIÉhÉÉiÉÖxÉSÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ iÉÉÆÊjÉEò º{ÉvÉÉÇ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ºÉÖxÉ ¤ÉIÉÒºÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. +ɱÉ䱪ÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ º{ÉvÉÈEòEò®úÒiÉÉ ´É ¨ÉÉxªÉ´É®úÉÆSªÉÉ ºÉÉä<Ç Eò®úÒiÉÉ ºÉƺlÉäSÉä |ÉÉSÉɪÉÇ, ʶÉIÉEò, ʶÉIÉEäòkÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆSÉäºÉ½þ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉɨÉÖ³äý iɺÉäSÉ ºÉƺlÉäSÉä +vªÉIÉ YÉÉxÉä·É®únùÉnùÉ {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSªÉÉ ªÉÉäMªÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉɨÉÖ³äý ½þÉ ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ¨ÉÉä±ÉÉSÉä ºÉ½þ E òɪÉÇ ±ÉɦÉiÉ +ɽä þ . iÉ®ú Ò º{ÉvÉÇEòÉÆEò®úÒiÉÉ ¤ÉºÉSÉÒ Ê´É¶Éä¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. +¶ÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ xÉÖEòiªÉÉSÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ {ÉjÉEòÉ®ú {ÉÊ®ú¹ÉnäùiÉ ºÉƺlÉäSÉä |ÉÉSÉɪÉÇ b÷É.VÉÉvÉ´É ºÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ ì ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ¶ÉÒ ºÉÆ´ÉÉnù ºÉÉvÉiÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÒ.
  7. 7. Ênù.12 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 8
  8. 8. 7 Ênù.12 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 ¶ÉäMÉÉÆ´É (Ê´É.|É.) JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ºÉÖ¯û +ºÉ±É䱪ÉÉ ±ÉÉìªÉxºÉ BCº{ÉÉä ªÉÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉɨÉvªÉä +ºÉÆJªÉ º]õÉì±É ±ÉÉMɱÉä±Éä +ɽäþiÉ. ªÉÉ ¨ÉvªÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEò +É{ɱÉä º]õÉì±É ±ÉÉ´ÉÖxÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉÖ]õ näù´ÉÚxÉ OÉɽþEòÉÆxÉÉ +ÉEÇòʹÉiÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþiÉ. ªÉÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ ºÉÖ¯û +ºÉ±É䱪ÉÉ MÉVÉÉxÉxÉ º{ɶÉÇ ªÉÉ |ÉEò±{ÉÉSªÉÉ º]õÉ ì±É´É®ú ªÉä hÉÉ­ªÉÉ |Éä IÉEòÉƺÉÉ`öÒ ´Éèʶɹ]õªÉ{ÉÖhÉÇ ¨ÉÉÆb÷hÉÒ¨ÉÖ³äý JÉ®úÉäJÉ®úSÉ ºÉ´ÉÉÈSÉä +ÉEò¹ÉÇhÉ `ö®ú±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉiÉ xÉÖEòiÉÒSÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ SɨÉÖxÉä ¦Éä]õ Ênù±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉiÉÒ±É ÊnùÊM´ÉVÉªÉ ¡òɪɤɮú b÷Éä+ºÉDZÉÉ =Ænùb÷ |ÉÊiɺÉÉn +ɽäþ +xÉäEò ¤ÉÖËEòMÉ ªÉälÉÖxÉSÉ Ê¨É³ýɱªÉÉSÉä ÊnùÎM´ÉVÉªÉ vÉxÉÉäEòÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. iªÉÉSÉ |ɨÉÉhÉä Ê´ÉxÉ©É ºÉд½þºÉäºÉ, ¨ÉÉEæòË]õMÉ EÆò{ÉxÉÒ, ±ÉìʨÉxÉä]äõb÷ ´ÉÖb÷xÉ {±ÉÉä+Ë®úMÉSÉÉ º]õÉì±É ½þÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉSÉä +ÉEò¹ÉÇhÉ `ö®ú±ÉÉSÉÒ SÉSÉÉÇ +ɽäþ. ʴɶÉä¹ÉiÉ: ªÉÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉiÉ MÉVÉÉxÉxÉ º{ɶÉÇ ªÉÉ º]õ É ì ± ɱÉÉ +ÉEò¹ÉÇEò ´É ºÉÖ´ªÉ´ÉκlÉiÉ ¨ÉÉÆb÷hÉÒ¨ÉÖ³äý |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò ±ÉɦÉä±É +ºÉä ¨ÉxÉÉäMÉiÉ ªÉÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ |ÉäIÉEòÉÆxÉÒ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä +ɽäþ. Are you ready for a smater idea + Êb÷´½þÒVÉxÉ +Éì¡ò : ´½þɺ]õ δ½þVÉxÉ |ÉÉì{É]õÔVÉ |ÉÉ.ʱÉ. ®úÊVÉ xÉÆ.U52604MH2011PTC213486 ¨ÉÉEæòË]õMÉ ºÉä±ºÉ +ìxb÷ ʤÉVÉxÉäºÉ bä÷´½þ±Éä{ɨÉå]õ ¨ÉÉEæòË]õMÉ ¨ÉìxÉäVÉ®ú 5 {Énäù ¶ÉèIÉÊhÉEò {ÉÉjÉiÉÉ: B¨É¤ÉÒB +xÉ֦ɴÉÒ ´ªÉCiÉÒºÉ |ÉÉvÉÉxªÉ, {ÉìEòä VÉ 3,00,000/ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõɨÉvªÉä |ÉiªÉäEò ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É iÉɱÉÖEòÉ ºiÉ®úÉ´É®ú Ê´ÉGòÒ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ {ÉÉʽþVÉäiÉ +EòÉä±ÉÉ (ʴɶÉä¹É |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) - ºÉÆiÉ YÉÉxÉä·É®ú ¨ÉÉ>ð±ÉÓSªÉÉ {ÉɪÉnù³ý ´ÉÉ®úÒ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ´ÉÉ®úEò®úÒ ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉä ¡ òiÉ +Éè ¹ ÉvÉÒ ´ÉÉ]õ { É, ¨ÉÉä ¡ òiÉ nù´ÉÉJÉÉxÉÉ, xÉäjÉ ºÉä´ÉÉ,,SɽþÉ{ÉÉhÉÒ, <iªÉÉnùÒ EòɪÉÇ Gò¨Éɤɮú Éä ¤É®ú {ÉɪÉÒ SÉɱÉhÉÉ−ªÉÉ ´ÉÉ®úEò−ªÉÉÆ SÉÒ iÉä ±ÉÉxÉä ¨ÉɱÉÒ¶É Eò¯ûxÉ SÉ®úhÉ ºÉä´ÉÉ +ÉnùÒ ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ºÉnù®ú ºÉä´ÉÉ ºÉʨÉiÉÒ MÉ䱪ÉÉ Ê´ÉºÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ ¨ÉÉ>ð±ÉÒ YÉÉxÉä·É®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ +ɳÆýnùÒ ´É ºÉÆiÉ iÉÖEòÉ®úÉ¨É ¨É½þÉ®úÉVÉ näù½Úþ ªÉÉÆSªÉÉ {ÉɱÉJÉÒ ºÉÉä¤ÉiɽþÒ +ºÉÒ ºÉä´ÉÉ näùiÉ +ºÉiÉä. ºÉnù®ú ºÉä´ÉäºÉÉ`öÒ iÉYÉ b÷ÉìC]õ®ú ¨½þhÉÖxÉ b÷Éì.®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ¤ÉÖ±Éä, b÷Éì.`öÉEÖò®ú, b÷Éì. Ê´ÉVÉªÉ PÉÆPÉɳäý, b÷Éì. ºÉÉè. ÊMÉiÉÉiÉÉ<Ç PÉÆPÉɳäý, b÷Éì. VÉxÉÉnÇùxÉ ´ÉÉxÉJÉbä÷, b÷Éì. ºÉÉè. ºÉÆÊMÉiÉÉ VÉÉäMɳäýEò®ú, b÷Éì . Eäò ¶É´É `öÉEò®äú, b÷É.®úÉVÉä¶É ¤ÉɽþEò®ú, b÷É. ®ú¨Éä¶É ¤Ébæ÷,b÷É. ì ì ì VɳÆý¨ÉEòÉ®, <iªÉÉnùÒ b÷Éì. ´ÉètEòÒªÉ ºÉä´ÉÉ näùiÉ +ɽäþiÉ. ½þªÉÉ ºÉʨÉiÉÒSÉä +vªÉIÉ ¸ÉÒ |ÉEòɶɦÉÉ>ð ´ÉÉPɨÉÉ®äú ½þªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉSÉä ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉɤÉÖ®úÉ´É {ÉÊ´ÉjÉEòÉ®ú, ÊMÉ®úҶɦÉÉ<Ç {ÉÆb÷ªÉÉ, ®úÉVÉä¶É ¦ÉÉ=Ö ¨Éä½þÉäEòÉ®ú , iÉÖ³ý¶ÉÒ®úÉ¨É MÉÉäªÉxÉEòÉ, ¸ÉÒ Ê´ÉxÉɪÉEò®úÉ´É ¶Éä³ýEòä ½äþ ºÉnù®ú ={ÉGò¨ÉɺÉÉ`öÒ ¨Éä½þxÉiÉ PÉäiÉ +ɽäþiÉ. ºÉnù ® ú ºÉʨÉiÉÒ +Æ i ÉMÉÇ i É OÉÉ¨É EòÉxÉʶɴÉhÉÒ ªÉälÉä MÉÉäºÉä´ÉÉ |ÉEò±{ɺÉÖvnùÉ EòɪÉÇ ® ú i É +ɽäþ . ºÉnù® ú MÉÉä ºÉä ´ ÉÉ |ÉEò±{ÉɨÉvªÉä 141 MÉÉ<ÈSÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉEò±{ÉÉ´nùÉ®úä Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ½þÒ ºÉä´ÉÉ ºÉʨÉiÉÒ YÉÉxÉä· É®ú ¨ÉÉ>ð±ÉÓSªÉÉ {ÉɱÉJÉÒ¨ÉvªÉä ´ÉÉ®ú Eò®úÒ ¦ÉCiÉÉÆ xÉÉ ´ÉètEòÒªÉ ºÉä´ÉäºÉÉä¤ÉiÉSÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, SɽþÉ, ¡ò®úɳý xÉɺiÉÉ näùhªÉÉSÉä ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉä . ªÉÉ EòɨÉÒ +EòÉä ± ÉÉ ´É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉƺlÉÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉ, vÉĘ́ÉEò ºÉÆ PÉ]õxÉÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉCiÉ ¨ÉÆb÷³ýÒ, +ºÉÉäʶÉB¶ÉxÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉä´ÉÖxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉGò¨ÉɨÉvªÉä |ÉiªÉIÉ, +|ÉiªÉIÉ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úiÉÉiÉ ½þÉ ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉÒ ={ÉGò¨É +Ê´É®úiÉ ºÉä´ÉÉ®úiÉ +ɽäþ. MÉ䱪ÉÉ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉÉMÉZÉ®Ò ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇ ´É®ú |ÉMÉ]õÊnùxÉÒ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉäEò®úÒiÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉʨÉiÉÒ EòɪÉÇ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉä. ªÉÆnùɽþÒ ½äþ µÉiÉ +Ê´É®úiÉ +ºÉÖxÉ Ênù.21 iÉä23 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 2014 ªÉÉ iÉÒxÉ Ênù´ÉºÉÉiÉ {ÉɪÉnù³ý ´ÉÉ®úÒ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ SÉ®úhɺÉä ´ÉÉ, ´ÉètEòÒªÉ ºÉä´ÉÉ,¦ÉÉäVÉxÉ, SɽþÉ{ÉÉxÉ, ¡ò®úɳý +¶ÉÉ ºÉä´ÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú |ÉEò±{É ºÉä´ÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É ´ÉÉ®úEò®úÒ ´É ¦ÉCiÉÉÆxÉÒ PªÉÉ´ÉÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ |ÉEò±{É |ɨÉÖJÉ |ÉEòɶɦÉÉ>ð ´ÉÉPɨÉÉ®äú ½þªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä +ɽäþ. ºÉnù®ú ={ÉGò¨É +Ê´É®úiÉ ºÉÖ¯û +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Eò¨ÉÉÇzÉiÉÒSªÉÉ ä |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ b÷Éì. |ÉEòÉ¶É ´ÉÉPɨÉÉ®äú ªÉÉÆxÉÒ Ênù±ÉÒ.ºÉnù®ú ={ÉGò¨ÉÉºÉ ºÉx¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ‘JÉɪÉÉSÉÆ xÉɽþÒ iÉ®ú MÉɪÉÉSÉÆ Eò¶ÉɱÉÉ?’ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉÉ ®úÉäJÉ`öÉäEò ¤ÉÉhÉÉ! {É®úJÉb÷ ¤ÉÉiɨªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´ÉÉSÉÉ!! ¶Éä M ÉÉÆ ´ É (EòÉ.|É) ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÒ±É b÷Éì. +ºÉ±É¨É JÉÉxÉ ªÉÉÆ S ÉÒ ÊxɪÉÖ C iÉÒ VÉɪÉÆ]õºÉ ¡äòb÷®ú¶ÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ä {ÉnùÒ ¡äòb÷®äú¶ÉxÉSÉä +vªÉIÉ MÉÉäË ´Énù¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É ªÉÉÆxÉÒ xÉÖEòiÉÒSÉ BEòÉ {ÉjÉEòÉ´nùÉ®äú Eäò±ÉÒ +ɽäþ. MÉ䱪ÉÉ 15 ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ b÷Éì. +ºÉ±É¨É JÉÉxÉ ½ä þ VÉɪÉÆ ] õ º É <Æ]õ®úxÉì¶ÉxÉ±É ªÉÉ ºÉÆPÉ]õxÉäiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉnùÉ´É®ú ®úɽÖþxÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò EòɪÉÇ Eò®úÒiÉ +ɽäþiÉ. iɺÉäSÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉVÉEòÒªÉ, ºÉɨÉÉÊVÉEò ={ÉGò¨ÉɨÉvªÉä iªÉÉÆSÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ®úɽþiÉÉä. ¡äòb÷®úä¶ÉxÉSªÉÉ ®ú É VªÉºiÉ®ú Ò ªÉ ¨ÉÆ jÉÒ¨ÉÆ b÷³ýÉiÉ b÷ Éì. +ºÉ±É¨É JÉÉxÉ ªÉÉÆ SÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä ¶É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ iªÉɤÉqù±É ¶ÉäMÉÉÆ´É VÉɪÉÆ]õºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +ʦÉxÉÆnùxÉ Eò®ú h ªÉÉiÉ +ɱÉä . ÊxɪÉÖ C iÉÒ Ê¨É³ý±ªÉɤÉɤÉiÉ b÷Éì. +ºÉ±É¨É JÉÉxÉ ªÉÉÆxÉÒ +ʦÉ. ÊEò¶ÉÉä®úEÖò¨ÉÉ®ú ʨɸÉÉ,b÷Éì. +JiÉ®ú ½ÖþºÉäxÉ, b÷ É ì . ®ú É VÉä ¶ É ºÉ®ú É ¡ò, b÷Éì.Ê´ÉxÉªÉ +OÉ´ÉɱÉ, b÷Éì. +Éä ¨ É +OÉ´ÉɱÉ, b÷ É ì . ¸ÉÒEÞò¹hÉ PÉÉäMɱÉä, b÷É.b÷Ò.{ÉÒ. ì ±É½þ É xÉä , b÷ É ì . +ÊxÉ±É ´ÉÉPɨÉÉ®äú,Ê]õ¤Ébä÷´ÉɱÉ, +ʨÉiÉ VÉÉvÉ´É, +xºÉÉ®ú +½þ¨Énù ʺÉqùÒEòÒ, Ê´ÉxÉÉänù ¶É¨ÉÉÇ, xÉ®äú¶É lÉÉxÉ´ÉÒ, ºÉiÉÒ¹É SÉÆÉ b÷Eò,MÉÉb÷Éä Ênù ªÉÉ, b÷É ì. +SÉÇx ÉÉ +OÉ´ÉɱÉ,b÷É.ºÉ¤ÉÉ ½ÖþºÉäxÉ, ºÉÉè. ºÉÉvÉxÉÉ ì ˶Énäù, ºÉÉè. ¶ÉÉä¦ÉÉ {ÉɱÉb÷Ò´ÉɱÉ, ºÉÉè.nÖù¤Éä, ´É ªÉÆMÉ VÉɪÉÆ]õºÉSÉä +ÊJÉ±É Ê¨É¸ÉÉ, MÉVÉÉxÉxÉ Eò±ÉÉä®äú, +¶ÉÉäEò ®úÉ`öÉäb÷, Eò±ÉҨɦÉÉ<Ç ¶Éä. +®ú¶Énù, ¨ÉÉä½þºÉÒxÉ JÉÉxÉ, ®ú ¡òÒEò ¦ÉÉ<Ç . <iªÉÉnù Ò {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä +ɦÉÉ®ú ¨ÉÉxɱÉä ´É Ê´É¶Éä¹É ºÉ½þEòɪÉÇ Eäò±ªÉɤÉqù±É Ê´É·É ={ÉÉvªÉIÉ Ê´ÉVɪÉEÖò¨ÉÉ®ú SÉÉèvÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä +ɦÉÉ®ú ¨ÉÉxɱÉä. |ÉiªÉäEò ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É 40 Ê´ÉGòÒ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ´É 4 Ê]õ¨É ¨ÉìxÉäVÉ®ú i´É®úÒiÉ {ÉÉʽþVÉäiÉ. ¶ÉèIÉÊhÉEò {ÉÉjÉiÉÉ 12 ËEò´ÉÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú {ÉMÉÉ®ú 10,000 +Ê¡ò±b÷ JÉSÉÇ + <xºÉäÊ]õ´½þ EòÉªÉ +É{ÉhÉ ´ÉªÉÉSªÉÉ 21 ´É¹ÉÉÇiÉ {ÉnùÉ{ÉÇhÉ Eäò±Éä +ɽäþ...? ÊEòiÉÒ ¨ÉÖ±Éä, ¨ÉÖ±ÉÒ +ÉVÉ 21 ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ +É<Ç ´Éb÷Ò±ÉÉÆSªÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ Îº´ÉEòÉ®úiÉÉiÉ..? EòÉªÉ +É{ÉhÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ Eò¨ÉÉ<Ç´É®ú ʶÉIÉhÉ PÉä>ð <ÇÎSUôiÉÉ..? ÊEòiÉÒ Ênù´ÉºÉ +É<Ç ´Éb÷Ò±ÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ +ɽäþiÉ ¨½þhÉÖxÉ iÉb÷VÉÉäb÷ Eò®úɪɱÉÉ ±ÉÉ´ÉhÉÉ®ú...? EòÉªÉ +É{ɱÉÒ <ÇSUôɶÉCiÉÒ Eò¨ÉVÉÉä®ú +ɽäþ...? ÊEòiÉÒ Ênù´ÉºÉ ¨ÉxÉÉSÉÒ ÊiÉµÉ <ÇSUôÉ ¶ÉCiÉÒ VÉÉMÉÞiÉ xÉɽþÒ Eò®úhÉÉ®ú..? EòÉªÉ +É{ɱÉä ´É EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSÉä +ÉÌlÉEò ÊVÉ´ÉxÉ ºÉ¨ÉÞvnù ´É ºÉÖJÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÒ <ÇSUôÉ +ɽäþ...? ÊEòiÉÒ ¨Éä½þxÉiÉ ´É ÊSÉEòÉ]õÒ nùÉJÉ´ÉhªÉÉSÉÒ iÉÖ¨ÉSªÉÉiÉ IɨÉiÉÉ +ɽäþ..? ʶÉEò´ÉhÉ +ɨÉSÉÒ ¨Éä½þxÉiÉ iÉÖ¨ÉSÉÒ...ªÉ¶ÉÉSÉÒ 100 ]õCEäò MÉì®Æú]õÒ VÉ®ú +É{ɱÉä ´É +É{ɱªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉä º´É{xÉ {ÉÖhÉÇ Eò®úɪÉSÉä +ºÉä±É iÉ®ú +ÉVÉSÉ ÊxÉhÉÇªÉ PªÉÉ +ÉÊhÉ Eò¨É´ÉÉ ´ÉÉ Ê¶ÉEòÉ ªÉÉ {ÉÖhÉäEò®úÉÆSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú +ÆMÉÒEÞòiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ +ºÉä±É iÉ®ú ¡òÉäxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ´Éä³ý MɨɴÉÚ xÉEòÉ... ¨ÉÖ³ý EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSªÉÉ ZÉä®úÉìCºÉ |ÉÊiÉ ´É ¤ÉɪÉÉäb÷É]õÉ ºÉ½þ +ÉVÉSÉ +VÉÇ {ÉÉ`ö´ÉÉ.|ÉiªÉäEò iÉɱÉÖCªÉÉSÉÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ½þÉ iªÉÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É /MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É ®úʽþ´ÉɶÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ. ºÉ´ÉÇ +VÉÇ Ênù.25 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 {ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉiÉÒ±É ªÉÉSÉÒ xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ. ´É EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ <ǨÉä±É +ɪÉb÷Ò´É®ú ¨Éä±É ºÉÖvnùÉ Eò®úÉ´ÉÉ. ªÉÉxÉÆiÉ®ú ªÉähÉÉ®äú ºÉ´ÉÇ +VÉÇ {ÉÖføÒ±É ¤ÉìSɨÉvªÉä PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. +VÉÇ Eò®úiÉÉÆxÉÉ º´ÉiÉ:SÉÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É xÉƤɮú ´É xÉÉ´É º{ɹ]õ +IÉ®úÉiÉ xɨÉÖnù Eò®úÉ´Éä. +VÉÇ {ÉÉ`öÊ´ÉhªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò Ê´ÉxÉ©É ºÉд½þºÉäºÉ +ÉEæòb÷ EòÉì¨{ɱÉäCºÉ, ¨É½þÉVÉxÉ ½þÉìκ{É]õ±ÉVɴɳý,xÉÉÆnÖù®úÉ ®úÉäb÷,JÉɨÉMÉÉÆ´É 8624946502, 8624946503 ¶ÉäMÉÉÆ´É EòɪÉÉÇ±ÉªÉ }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ, VÉMÉnÆù¤ÉÉ xÉMÉ®ú, Mɱ±ÉÒ xÉÆ.6,¶ÉäMÉÉÆ´É 9422182179,9404724037

×