Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KMC e-Newsletter AUGUST 2015

Dear Friends, Here we are presenting KMC's e-Newsletter of AUGUST 2015. The newsletter would be published every month with the activities/happenings done that month. So we request you also to be updated with our activities by reviewing it. Please do let us know if you have any queries/complaints/suggestions.

Thank You
System Manager
KMC

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

KMC e-Newsletter AUGUST 2015

 1. 1. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSÉä ´ÉävÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ªÉÉþ <Ç ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉÉSÉÒ iÉÞiÉÒªÉ +É´ÉÞkÉÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ½þÒ Êb÷ÊVÉ]õ±É ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbä÷ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úhÉÉ®úÒ ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ ºÉƺlÉÉ +ɽäþ. ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäò¨ÉvªÉä BÆ]õ®ú|ÉÉ<ÇVÉ Ê®úºÉÉäºÉÇ {±ÉìËxÉMɤÉäºÉ (<Ç+É®ú{ÉÒ) <Ç-MÉ´½ÇþxÉxºÉ |ÉEò±{É EòɪÉÉÇx´ÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. iÉjÉYÉÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ VɱÉnù MÉiÉÒxÉä ´É nùVÉænùÉ®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ªÉÉSÉÉSÉMÉiÉÒxÉä ´É nùVÉænùÉ®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ªÉÉSÉÉSÉ ¦ÉÉMÉ ¨½þhÉÚxÉ <Ç-+Éì¡òÒºÉ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ EòɪÉÉÇx´ÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É {É®ú´ÉÉxÉMÉÒºÉÉ`öÒ +Éì]õÉä Êb÷ºÉÒ+É®ú {ÉvnùiÉÒ +´É±ÉƤÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉÚxÉ i´É®úÒiÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒºÉÉ`öÒ |ɪÉixÉÊ¶É±É +ɽþÉäiÉ. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ |ɶÉɺÉEòÒªÉ ÊxÉhÉÇªÉ |ÉGòÒªÉä¨ÉvªÉä xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ºÉGòÒªÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ®ú½þÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊOÉ´½äþxºÉ ʺɺ]õÒ¨É Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ÊxÉhÉÇªÉ |ÉGòҪɨÉvªÉä xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉÆSÉä xÉä½þ¨ÉÒSÉ º´ÉÉMÉiÉ ®úɽþÒ±É. xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ nùVÉænùÉ®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉäºÉÉ`öÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ xÉä½þ¨ÉÒSÉ |ɪÉixÉÊ¶É±É +ºÉiÉä. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ º¨ÉÉ]Çõ ʺÉ]õÒ |ÉEò±{ÉɨÉvªÉä ´½þÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ ºÉ´ÉÇiÉÉä{É®úÒ |ɪÉixÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. ªÉɺÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò ÊxÉEò¹É ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úhÉäSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäò¨ÉvªÉä ®úɤÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±Éä±Éä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉGò¨ÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ªÉÉ +É´ÉÞkÉÒ¨ÉvªÉä |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. vÉxªÉ´ÉÉnù.
 2. 2. ´ÉävÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ªÉÉþ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ <Ç ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉÉSÉÒ iÉÞiÉÒªÉ +É´ÉÞkÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú |ÉʺÉvnù Eò®úiÉÉxÉÉ +ÉxÉÆnù ½þÉäiÉ +ɽäþ. ªÉÉ <Ç ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉɨÉvªÉä ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉƺÉÉ`öÒ ®úɤÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É |ÉEò±{É ªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉ´ÉÇ xÉÉMÉÊ®úEòÉƺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. VÉÖ±Éè 2015 SªÉÉ +É´ÉÞkÉÒ¨ÉvªÉä ºÉtκlÉiÉÒiÉ ®úɤÉÊ´ÉhÉäiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É PÉ]õxÉÉÆSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ªÉɨÉvªÉä ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¡äò®úÒ´ÉɱÉÉ ªÉÉÆSÉä ºÉÖªÉÉäMªÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ ´½þÉ´Éä ªÉɺÉÉ`öÒ ®úɹ]ÅõÒªÉ ¡äò®úÒ´ÉɱÉÉ vÉÉä®úhÉÉSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ªÉɺÉÉ`öÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉ´ÉÇ PÉ]õEòÉÆSÉÒ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ¤Éè`öEò PÉähªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ®úÉVÉÌ¹É Uô.¶ÉÉ½Ú ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉÆSÉä ºÉ¨ÉÉvÉÒºlɳý ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ®úÉ.¶ÉɽÚþ ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ |Éä®úhÉÉ näùhÉÉ®äú ½äþ º¨ÉÉ®úEò =¦ÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEòÒSÉÉ EòɪÉÇGò¨É VÉɽþÒ®ú ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ+xÉÖ¹ÉMÉÉxÉä +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ ´É ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò |ÉGòÒªÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhÉäSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iɪÉÉ®úÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòEòbÚ÷xÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ={É®úÉäCiÉ ¤ÉɤÉÒ ´É +xªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉGò¨ÉÉÆSÉÒ ºÉʴɺiÉ®ú ¨ÉÉʽþiÉÒ ªÉÉ <Ç ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉ +É´ÉÞkÉÒ¨ÉvªÉä |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. vÉxªÉ´ÉÉnù.
 3. 3. ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEòÒºÉÉ`öÒ |ɦÉÉMÉ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò 2015 ºÉÉ`öÒ ¤É½Öþ=qäù¶ÉÒªÉ ½þÉì±É ®ú¨ÉhɨɳýÉ ªÉälÉä 6 +ÉìMɺ]õ ®úÉäVÉÒ ¡äò®ú +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ EòÉføhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ={ÉɪÉÖHò +Ê·ÉxÉÒ ´ÉÉPɨɳäý ªÉÉÆxÉÒ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉÒSªÉÉ ]õ{{ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ näù´ÉÚxÉ +xÉÖºÉÚSÉÒiÉ VÉÉiÉÒºÉÉ`öÒ lÉä]õ +É®úÊIÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ 11 |ɦÉÉMÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. ªÉÉxÉÆiÉ® BEÚòhÉ 81 |ɦÉÉMÉÉ{ÉèEòÒ =´ÉÇÊ®úiÉ 70 |ɦÉÉMÉÉ{ÉèEòÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ 22 ({ÉèEòÒ 11 ¨Éʽþ±ÉÉ) ´É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 48 ({ÉèEòÒ 24 ¨Éʽþ±ÉÉ) ºÉÉäb÷iÉ EòÉfø±ÉÒ. ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ |ÉÉlÉʨÉEò ¶Éɳäý¨ÉvÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÉ-¨ÉÖ±ÉÓxÉÒ |ɦÉÉMÉ +É®úIÉhÉÉSªÉÉ ÊSÉ`Âö`öªÉÉ EòÉfø±ªÉÉ. xÉÉMÉ®úÒEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É iªÉɨÉvÉÒ±É ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ªÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÉÇSÉä +É®úIÉhÉ ÊSÉ`Âö`öÒ {ÉvnùiÉÒxÉä ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ½þÉ ºÉÉäb÷iÉ EòɪÉÇGò¨É xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ PÉ®ú¤ÉºÉ±ªÉÉ {ɽÉþ´ÉªÉÉºÉ Ê¨É³ýÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ ½þÉ EòɪÉÇGò¨É ºlÉÉÊxÉEò ´ÉÞkÉ´ÉɽþÒxÉҴɯûxÉ lÉä]õ nùÉJÉÊ´ÉhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉɽþÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. iɺÉäSÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ ½þÉì±ÉSªÉÉ ¤Éɽäþ®úÒ±É ¤ÉÉVÉÚºÉ ºGòÒxÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ |Éɯû{É |ɦÉÉMÉ xÉEòɶÉä xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ {ÉɽþhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉEòɳýÒ 9 ´ÉÉVɱªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¤É½Öþ=qäù¶ÉÒªÉ ½þÉì±É ®ú¨ÉhɨɳýÉ ªÉälÉä `äö´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä. |ɦÉÉMÉ ®úSÉxÉä¤ÉɤÉiÉ ½þ®úEòiÉÒ ´É ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Ênù.7 +ÉìMɺ]õ iÉä 14 +ÉìMɺ]õ +¶ÉÒ ¨ÉÖnùiÉ +ºÉÚxÉ ªÉÉ ½þ®úEòiÉÒ ´É ºÉÚSÉxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ iɺÉäSÉ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ SÉÉ®ú½þÒ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉɨÉvªÉä EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ ´Éä³äýiÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É. iɺÉäSÉ kmcelection2015@gmail.com ªÉÉ <Ç-¨Éä±É´É®ú½þÒ Îº´ÉEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É. ªÉÉ´Éä³ýÒ +ɪÉÖCiÉ {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú, ®úÉVªÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò +ɪÉÉäMÉÉSÉä EòIÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ +iÉÖ±É VÉÉvÉ´É, ={ÉɪÉÖHò Ê´ÉVÉªÉ JÉÉä®úÉ]äõ ´É <iÉ®ú ºÉƤÉvÉÒiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, xÉÉMÉÊ®úEò ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä.
 4. 4. |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ 1 ¶ÉÖMÉ®úÊ¨É±É +xÉÖ.VÉÉiÉÒ 11 iÉÉ®úɤÉÉ<Ç {ÉÉEÇò xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 2 EòºÉ¤ÉÉ ¤ÉÉ´Éb÷É {ÉÖ´ÉÇ ¤ÉÉVÉÚ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 12 xÉÉMÉɳýÉ {ÉÉEÇò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 3 EòºÉ¤ÉÉ ¤ÉÉ´Éb÷É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ iɱÉÉ´É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 13 ®ú¨ÉhɨɳýÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 4 EòºÉ¤ÉÉ ¤ÉÉ´Éb÷É {Éì´½äþʱɪÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 14 δ½þxÉºÉ EòÉìxÉÇ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò 2015 |ɦÉÉMÉÊxɽþÉªÉ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ 4 EòºÉ¤ÉÉ ¤ÉÉ´Éb÷É {Éì´½äþʱɪÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 14 δ½þxÉºÉ EòÉìxÉÇ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 5 ±ÉI¨ÉÒ Ê´É±ÉÉºÉ {Éì±ÉäºÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 15 EòxÉÉxÉxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 6 {ÉÉäÊ±ÉºÉ ±ÉÉ<ÇxÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 16 ʶɴÉÉVÉÒ {ÉÉEÇò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 7 ºÉÌEò]õ ½þÉ>ðºÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 17 ºÉnù®ú ¤ÉÉVÉÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 8 ¦ÉÉäºÉ±Éä´ÉÉb÷Ò-Eònù¨É´ÉÉb÷Ò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 18 ¨É½þÉb÷ÒEò ´ÉºÉɽþiÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 9 Eònù¨É´ÉÉb÷Ò +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 19 ¨ÉÖHò ºÉèÊxÉEò ´ÉºÉɽþiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 10 ¶ÉɽÚþ EòÉì±ÉäVÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 20 ®úÉVɹÉÔ UôjÉ{ÉiÉÒ ¶ÉɽÚþ ¨ÉÉEæò]õ ªÉÉbÇ÷ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ)
 5. 5. |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ 21 ]åõ¤É±ÉÉ<Ç´ÉÉb÷Ò +xÉÖ.VÉÉiÉÒ 31 ¤ÉÉVÉÉ®úMÉä]õ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 22 Ê´ÉGò¨ÉxÉMÉ®ú +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 32 ˤÉnÚù SÉÉèEò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 23 ¯û<ÇEò®ú EòÉì±ÉxÉÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 33 ¨É½þɱÉI¨ÉÒ ¨ÉÆnùÒ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò 2015 |ɦÉÉMÉÊxɽþÉªÉ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 24 ºÉÉ<ÇCºÉ BCº]äõ¶ÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 34 ʶɴÉÉVÉÒ =t¨ÉxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 25 ¶ÉɽÚþ{ÉÚ®úÒ iÉɱÉÒ¨É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 35 ªÉÉnù´ÉxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 26 EòÉì¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 36 ®úÉVÉÉ®úɨÉ{ÉÚ®úÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 27 ]ÅäõZÉ®úÒ +ÉìÊ¡òºÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 37 ®úÉVÉÉ®úɨÉ{ÉÖ®úÒ-iÉ´ÉzÉÉ{{ÉÉ {ÉÉ]õhÉä ½þɪɺEÖò±É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 28 ʺÉvnùÉlÉÇxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 38 ]õÉEòɳýÉ JÉhÉ-¨ÉɳýÒ EòÉì±ÉxÉÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 29 EòÉäEòhÉä¨É`ö ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 39 ®úÉVÉÉ®úɨÉ{ÉÖ®úÒ BCº]äõ¶ÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 30 JÉÉä±ÉJÉÆb÷Éä¤ÉÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 40 nùÉè±ÉiÉxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ
 6. 6. |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ 41 |ÉÊiɦÉÉxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 51 ±ÉIÉÊiÉlÉÇ ´ÉºÉɽþiÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 42 {ÉÉÆVÉ®ú{ÉÉä³ý ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 52 ¤É±É®úÉ¨É EòÉì±ÉxÉÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 43 ¶ÉɺjÉÒxÉMÉ®ú- VÉ´Éɽþ®úxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 53 nÖùvÉɳýÒ {Éì´½äþʱɪÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò 2015 |ɦÉÉMÉÊxɽþÉªÉ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ VÉ´Éɽþ®úxÉMÉ®ú 44 ¨ÉÆMÉä¶ÉEò®úxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 54 SÉÆpäù·É®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 45 Eèò±ÉɺÉMÉb÷SÉÒ º´ÉÉ®úÒ ¨ÉÆÊnù®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 55 {ÉnÂù¨ÉÉ®úÉVÉä =tÉxÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 46 ʺÉvnùɳýÉ MÉÉbÇ÷xÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 56 ºÉƦÉÉVÉÒxÉMÉ®ú ¤ÉºÉ ºlÉÉxÉEò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 47 Ê¡ò®ÆúMÉÉ<Ç ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 57 xÉÉlÉÉMÉÉä³äý iÉɱÉÒ¨É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 48 iÉ]õÉEòb÷Ò±É iÉɱÉÒ¨É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 58 ºÉƦÉÉVÉÒxÉMÉ®ú +xÉÖ.VÉÉiÉÒ 49 ®ÆúEòɳýÉ º]ìõxb÷ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 59 xÉä½þ¯ûxÉMÉ®ú +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 50 {ÉSÉÆMÉÆMÉÉ iÉɱÉÒ¨É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 60 VÉ´Éɽþ®úxÉMÉ®ú +xÉÖ.VÉÉiÉÒ
 7. 7. |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ |ɦÉÉMÉ GÆò. |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉÆ´É +É®úIÉhÉ 61 ºÉÖ¦ÉɹÉxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 71 ®ÆúEòɳýÉ iɱÉÉ´É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 62 ¤ÉÖvnù MÉÉbÇ÷xÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 72 ¡Öò±Éä´ÉÉb÷Ò ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 63 ºÉ©ÉÉ]õxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 73 ¡Öò±Éä´ÉÉb÷Ò Ë®úMÉ®úÉäb÷ +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 64 ʶɴÉÉVÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö- ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 74 ºÉÉxÉäMÉÖ¯ûVÉÒ ´ÉºÉɽþiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò 2015 |ɦÉÉMÉÊxɽþÉªÉ +É®úIÉhÉ ºÉÉäb÷iÉ 64 ʶɴÉÉVÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö- EÞò¹ÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 74 ºÉÉxÉäMÉÖ¯ûVÉÒ ´ÉºÉɽþiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 65 ®úÉVÉåpùxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 75 +É{É]äõxÉMÉ®ú-iÉÖ³ýVÉɦɴÉÉxÉÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 66 º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉèÊxÉEò ´ÉºÉɽþiÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 76 ºÉɳýÉäJÉäxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 67 ®úɨÉÉxÉÆnùxÉMÉ®ú- VÉ®úMÉxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ 77 ¶ÉɺÉÊEòªÉ ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ EòÉ®úÉMÉÞ½þ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 68 Eò³Æý¤ÉÉ Ê¡ò±]õ®ú ½þÉ>ðºÉ +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 78 ®úɪÉMÉb÷ EòÉì±ÉxÉÒ-¤ÉɤÉÉ VÉ®úMÉxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 69 iÉ{ÉÉä´ÉxÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ 79 ºÉÖ´ÉæxÉMÉ®ú ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (¨Éʽþ±ÉÉ) 70 ®úÉVɱÉI¨ÉÒxÉMÉ®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ |É´ÉMÉÇ (¨Éʽþ±ÉÉ) 80 EòhÉä®úEò®úxÉMÉ®ú EòÉì.GòÉÆÊiÉ˺ɽþ xÉÉxÉÉ {ÉÉ]õÒ±É xÉMÉ®ú +xÉÖ.VÉÉiÉÒ (¨Éʽþ±ÉÉ) 81 EòÉì.GòÉÆÊiÉ˺ɽþ xÉÉxÉÉ {ÉÉ]õÒ±É xÉMÉ®ú- ÊVɴɤÉÉ xÉÉxÉÉ {ÉÉEÇò +xÉÖ.VÉÉiÉÒ
 8. 8. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ ÊnùxÉÉÊxÉʨÉkÉ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä v´ÉVÉÉ®úÉä½þhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ ÊnùxÉÉÊxÉʨÉkÉ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú Ê´É`Âö`ö±É ®úɨÉVÉÒ Ë¶Énäù SÉÉèEòÉiÉ ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä v´ÉVÉÉ®úÉä½þhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ +ɪÉÖHò {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú, ={ɨɽþÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.VªÉÉäiºxÉÉ {É´ÉÉ®ú-¨Éäfäø, ºlÉɪÉÒ ºÉʨÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ºÉVÉæ®úÉ´É {ÉÉ]õÒ±É, |ÉÉlÉʨÉEò ʶÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³ý ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ¨É½äþ¶É VÉÉvÉ´É, ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ºÉÉè.±ÉÒ±ÉÉ vÉÖ¨Éɳýõ, ={ɺɦÉÉ{ÉiÉÒ ºÉÉè.ªÉ¶ÉÉänùÉ ¨ÉÉäʽþiÉä, ={É-+ɪÉÖHò Ê´ÉVÉªÉ JÉÉä®úÉ]äõ, MÉ]õxÉäiÉÉ ®úÉVÉä¶É ±ÉÉ]õEò®ú, xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ºÉÆVÉªÉ ¨ÉÉäʽþiÉä, |ÉEòÉ¶É xÉÉ<ÇEòxÉ´É®äú, ®úÉVÉÉ®úÉ¨É MÉɪÉEò´ÉÉb÷, ®ú¨Éä¶É {ÉÉä´ÉÉ®ú, |ÉEòÉ¶É MÉ´ÉÆb÷Ò, +É®ú.b÷Ò.{ÉÉ]õÒ±É, VÉɱÉÆnù®ú {ÉÉä´ÉÉ®ú, xÉMÉ®úºÉäÊ´ÉEòÉ ºÉÉè.|ɦÉÉ Ê]õ{ÉÖMÉbä÷, ºÉÉè.ºÉ®úº´ÉiÉÒ {ÉÉä´ÉÉ®ú, ºÉÉè.¨ÉÉvÉÖ®úÒ xÉEòÉiÉä, ºÉ½þɪªÉEò +ɪÉÖHò ʶɱÉÉ {ÉÉ]õÒ±É,ºÉÉè.|ɦÉÉ Ê]õ{ÉÖMÉbä÷, ºÉÉè.ºÉ®úº´ÉiÉÒ {ÉÉä´ÉÉ®ú, ºÉÉè.¨ÉÉvÉÖ®úÒ xÉEòÉiÉä, ºÉ½þɪªÉEò +ɪÉÖHò ʶɱÉÉ {ÉÉ]õÒ±É, =¨Éä¶É ®úhÉÊnù´Éä, ¶É½þ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ xÉäjÉÊnù{É ºÉ®úxÉÉä¤ÉiÉ, ¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÉ±É ºÉÆVÉªÉ ºÉ®úxÉÉ<ÇEò, +ÊiÉÊ®úHò {ÉÊ®ú´É½þxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ºÉÆVÉªÉ ¦ÉÉäºÉ±Éä, +É®úÉäMªÉÉÊvÉEòÉ®úÒ b÷Éì.Ênù±ÉÒ{É {ÉÉ]õÒ±É, ¨ÉÖJªÉ +ÎMxɶɨÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ®úhÉÊVÉiÉ ÊSɱÉä÷, ={ɶɽþ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ BºÉ.Eäò.¨ÉÉxÉä, ½þ¹ÉÇÊVÉiÉ PÉÉ]õMÉä, BºÉ.Eäò.{ÉÉ]õÒ±É, ºÉÆVÉÒ´É näù¶É{ÉÉÆbä÷, VÉxɺÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÉä½þxÉ ºÉÖªÉÇ´ÉƶÉÒ, ¨ÉÖJªÉ +É®úÉäMªÉ ÊxÉÊ®úIÉEò b÷Éì.Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉ]õÒ±É, Eäò.B¨É.ºÉÒ.EòÉì±ÉäVÉSÉä |ÉÉSÉɪÉÇ ºÉÖ®äú¶É MɴɳýÒ, ®úÉVɨÉÉiÉÉ ÊVÉVÉɨÉÉiÉÉ MɱºÉÇ ½þɪɺEÖò±ÉSªÉÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ºÉÉè.+ÉxÉÆnùÒ ¦ÉÉä<Ç, ʶÉIÉEò-ʶÉÊIÉEòÉ, |ÉÉvªÉÉ{ÉEò-|ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ, Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ, +ÎMxɶɨÉxÉ nù±ÉÉEòb÷Ò±É VÉ´ÉÉxÉ, ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEòÉ ´ªÉɪÉÉ¨É ¶ÉɳäýiÉÒ±É |ÉʶÉIÉEò, +ÊvÉEòÉ®úÒ, Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´É xÉÉMÉ®úÒEò ¨ÉÉä`öªÉÉ ºÉÆJªÉäxÉä ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä.
 9. 9. Eäò.B¨É.]õÒ. ={ÉGò¨ÉÉºÉ ""½þɪÉäº]õ ]õɪɮú {É®ú¡òÉì¨ÉÇxºÉ'" |ÉlÉ¨É {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò Eäò.B¨É.]õÒ. ={ÉGò¨ÉɱÉÉ ºÉxÉ 2013-14 ºÉɱÉɺÉÉ`öÒSÉÉ +ºÉÉäʺÉB¶ÉxÉ +Éì¡ò º]äõ]õ ®úÉäb÷ ]ÅõÉõxº{ÉÉä]Çõ +Æb÷®ú]äõËEòMVÉ (B.BºÉ.+É®ú.]õÒ.ªÉÚ.) ªÉÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ ={ÉGò¨ÉÉÆSªÉÉ xÉ´ÉÒ Ênù±±ÉÒ ªÉälÉÒ±É Ê¶ÉJÉ®ú ºÉƺlÉäEòbÚ÷xÉ Ênù±ÉÉ VÉÉhÉÉ®úÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ {ÉÉiɳýÒ´É®úÒ±É ""½þɪÉäº]õ ]õɪɮú {É®ú¡òÉì¨ÉÇxºÉ'" (+¤ÉÇxÉ ºÉ´½þÔºÉ) |ÉlÉ¨É {ÉÖ®úºEòÉ®ú VÉÉʽþ®ú Eò®úhÉäiÉ +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. ºÉnù®ú {ÉÖ®úºEòÉ®úÉSÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ xÉ´ÉÒ Ênù±±ÉÒ ªÉälÉÒ±É ¨ÉÉÊhÉIÉÉ ºÉå]õ®ú ªÉälÉä ZÉɱÉ䱪ÉÉ Ênù¨ÉÉJÉnùÉ®ú ºÉÉä½þ²ªÉɨÉvªÉä Eò®úhÉäiÉ +ɱÉä. Eäò.B¨É.]õÒ. ={ÉGò¨ÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä {ÉÊ®ú´É½þxÉ ºÉʨÉiÉÒSÉä ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ +ÊVÉiÉ {ÉÉä´ÉÉ®ú (vÉɨÉÉäb÷Eò®ú), {ÉÊ®ú´É½þxÉ ºÉʨÉiÉÒ ºÉnùºªÉ b÷Éì.ºÉÆÊnù{É xÉäVÉnùÉ®ú ´É ¶ÉʶÉEòÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ ºÉnù®úSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú±ÉÉ. ºÉnù®ú EòɪÉÇGò¨ÉÉºÉ B.BºÉ.+É®ú.]õÒ.ªÉÚ.SÉä ºÉÆSÉɱÉEò ´É {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ iɺÉäSÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò {ÉÊ®ú´É½þxÉ ={ÉGò¨ÉÉSÉä {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÉä`ö¬É ºÉÆJªÉäxÉä ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä.
 10. 10. ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä 10 ´ÉÒ ´É 12 ´ÉÒ {ÉÊ®úIÉäiÉ =VV´É±É ªÉ¶É ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò±É䱪ÉÉ Ê´ÉtÉlÉÕxÉÓSÉÉ ºÉiEòÉ®ú EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä <ªÉkÉÉ 10 ´ÉÒ ´É 12 ´ÉÒ {ÉÊ®úIÉä¨ÉvªÉä 75 ]õCEäò{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ MÉÖhÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÕxÉÒSÉÉ |ÉʶɺiÉÒ{ÉjÉ, MÉÉè®ú´ÉÊSÉx½ ´É ®úÉä{É näù´ÉÚxÉ ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. +ɪÉÖHò {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú ½äþ ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ ½þÉäiÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ 10´ÉÒ, 12´ÉÒ iÉÒ±É BEÚòhÉ 84 Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒÆSÉÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. iɺÉäSÉ 7 +{ÉÆMÉ Ê´ÉtÉlªÉÕxÉÒSÉɽþÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ Ê´É¶Éä¹É ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ¨Éʽþ±ÉÉ ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä MS-CIT ºÉÆMÉhÉEò |ÉʶÉIÉhÉ {ÉÖhÉÇ Eäò±É䱪ÉÉ 40 ¨Éʽþ±ÉɤÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä MS-CIT ºÉÆMÉhÉEò |ÉʶÉIÉhÉ {ÉÖhÉÇ Eäò±É䱪ÉÉ 40 ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉä ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. |ÉÉ®Æú¦ÉÒ ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¡Öò±Éä ªÉÉÆSªÉÉ |ÉÊiɨÉäSÉä {ÉÖVÉxÉ Eò¯ûxÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. |ÉɺiÉÉÊ´ÉEòÉiÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ºÉÉè.ʱɱÉÉ vÉÖ¨Éɳý ªÉÉÆxÉÒ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ´É EòɨÉEòÉVÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆSÉÒ |ɶÉƺÉÉ Eò¯ûxÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ ±ÉÉ¦É PªÉÉ´ÉÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Eäò±Éä. ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ={ɺɦÉÉ{ÉiÉÒ ºÉÉè.ªÉ¶ÉÉänùÉ ¨ÉÉäʽþiÉä ªÉÉÆxÉÒ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉƨÉÖ³äý ¨Éʽþ±ÉÉSªÉÉ ºÉIɨÉÒEò®úhÉɤɮúÉä¤É®úSÉ ¤ÉɱÉEòÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ½þÒ ¨ÉnùiÉ Ê¨É³ýiÉ +ɽäþ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. +ɪÉÖHò {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÉ ºÉ´ÉÇ Ê´ÉtÉlªÉÕxÉÒ {ÉÖføÒ±É ´ÉÉ]õSÉɱÉÒºÉ ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ näù´ÉÚxÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉÉxÉÉ +É{ɱªÉÉ +É´Éb÷ÒSªÉÉ IÉäjÉÉiÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉɺÉÉxÉä EòÊ®ú+®ú PÉb÷´ÉÉ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ iÉäVɺ´ÉÒxÉÒ {ÉÉSÉÉƳý, ´ÉÞ¹ÉɱÉÒ MÉɪÉEò´ÉÉb÷ ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÕxÉÒxÉÒ ¨ÉxÉÉäMÉiÉ ´ªÉHò Eäò±Éä. EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ºÉÖjɺÉÆSÉɱÉxÉ Ê´ÉVÉªÉ ´ÉhÉEÖòpäù ªÉÉÆxÉÒ iÉ®ú +ɦÉÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ ={ɨɽþÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.VªÉÉäiºxÉÉ {É´ÉÉ®ú-¨Éäfäø ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä
 11. 11. ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ xÉÉMÉ®úÒ º´ÉSUôiÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ º{ÉvÉæSªÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ ¡äò®úÒiÉÒ±É ¤ÉIÉÒºÉ {ÉÉjÉ ´ÉÉìbÇ÷xÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä Eò¨ÉÇ´ÉÒ®úú Ê´É`Âö`ö±É ®úɨÉVÉÒ Ë¶Énäù SÉÉèEòÉiÉ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ xÉÉMÉ®úÒ º´ÉSUôiÉÉ +ΦɪÉÉxÉ ºÉxÉ 2014-15 +ÆiÉMÉÇiÉ º{ÉvÉæSªÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ ¡äò®úÒiÉÒ±É ¤ÉIÉÒºÉ {ÉÉjÉ ´ÉÉìbÇ÷xÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä Ê´ÉiÉ®úhÉ ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ ¡äò®úÒ¨ÉvªÉä ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Gò.1 (MÉÉÆvÉÒ ¨ÉènùÉxÉ) +ÆiÉMÉÇiÉ |ɦÉÉMÉ Gò.72- iÉ{ÉÉä´ÉxÉúú (ºÉÖ¦ÉÉ¹É ®úɨÉÖMÉbä÷) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò iÉ®ú |ɦÉÉMÉ Gò. 62- ºÉƦÉÉVÉÒxÉMÉ®ú (xÉMÉ®úºÉäÊ´ÉEòÉ ºÉÉè.¨ÉÉvÉÖ®úÒ xÉEòÉiÉä) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ ÊuùiÉÒªÉ Gò¨ÉÉÆEò ʨɳýɱÉÉ +ɽäþ. ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Gò.2 (ʶɴÉÉVÉÒ ¨ÉÉEæò]õ) +ÆiÉMÉÇiÉ |ɦÉÉMÉ Gò.25 - ¡Öò±Éä´ÉÉb÷Ò (ºlÉɪÉÒ ºÉʨÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ ºÉVÉæ®úÉ´É {ÉÉ]õÒ±É) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò iÉ®ú |ɦÉÉMÉ Gò.22- {ÉÆSÉMÉÆMÉÉ iÉɱÉÒ¨Éú õ(xÉMÉ®úºÉä´ÉEò |ÉEòÉ¶É MÉ´ÉÆb÷Ò) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ ÊuùiÉÒªÉ Gò¨ÉÉÆEò ʨɳýɱÉÉ +ɽäþ. ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Gò.3 (®úÉVÉÉ®úɨÉ{ÉÚ®úÒõ) +ÆiÉMÉÇiÉ |ɦÉÉMÉ Gò. 34- ºÉÉ<ÇCºÉ BCºÉ]äõ¶ÉxÉ (xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ºÉÆVÉªÉ ¨ÉÉäʽþiÉä) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò iÉ®ú |ɦÉÉMÉ Gò.33- ¶ÉɽÚþ{ÉÖ®úÒ iÉɱÉÒ¨É (xÉMÉ®úºÉä´ÉEò |ÉEòÉ¶É xÉÉ<ÇEòxÉ´É®äú) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ ÊuùiÉÒªÉ Gò¨ÉÉÆEò ʨɳýɱÉÉ +ɽäþ. ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Gò.4 (iÉÉ®úÉ®úÉhÉÒ ¨ÉÉEæò]õ) +ÆiÉMÉÇiÉ |ɦÉÉMÉ Gò.15- ¶ÉɽÚþ ¨ÉÉEæò]õ ªÉÉbÇ÷ (¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò iÉ®ú |ɦÉÉMÉ Gò.5 ®ú¨ÉhɨɳýÉ (xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ®úÉVÉÉ®úÉ¨É MÉɪÉEò´ÉÉb÷) ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉºÉ ÊuùiÉÒªÉ Gò¨ÉÉÆEò ʨɳýɱÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ º{ÉvÉæiÉÒ±É |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEòÉºÉ ¯û{ɪÉä 10 ½þVÉÉ®ú ´É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ®ú ÊuùÊiÉªÉ Gò¨ÉÉÆEòÉºÉ ¯û{ɪÉä 5 ½þVÉÉ®ú ´É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ +¶ÉÒ ¤ÉÊIɺÉä näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. iɺÉäSÉ ªÉɤɮúÉä¤É®úSÉ {ɪÉÉÇ´É®úhÉ ®úIÉhÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ÉÞIÉÉÆSÉÒ ®úÉä{Éä½þÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ɦÉÉMÉÉSÉä xÉMÉ®úºÉä´ÉEò/xÉMÉ®úºÉäÊ´ÉEòÉ ´É ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä ={ɶɽþ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆxÉÒ ºÉƪÉÖCiÉ{ÉhÉä ½þÒ ¤ÉÊIɺÉä κ´ÉEòÉ®ú±ÉÒ. ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ºÉÖjɺÉÆSÉɱÉxÉ +ÊiÉÊ®úHò {ÉÊ®ú´É½þxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ºÉÆVÉªÉ ¦ÉÉäºÉ±Éä ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEò+ÉVÉ+JÉä®ú ªÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ 96 ±ÉÉJÉ <iÉCªÉÉ ®úCEò¨ÉäSÉä ¤ÉÊIÉºÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòxÉä ʨɳýʴɱÉä +ɽäþ. ªÉÉ ¨ÉvªÉä ºÉxÉ 2005-06 ¨ÉvªÉä ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ =±±ÉäJÉÊxÉªÉ EòɨÉÊMÉ®úÒ ¤ÉVÉÉʴɱªÉɤÉqù±É ¯û.10 ±ÉÉJÉÉSÉä {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò ´É ºÉx¨ÉÉxÉ ÊSÉx½þ näù>ðxÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòºÉ MÉÉè®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. iɺÉäSÉ ºÉxÉ 2006-07 ºÉɱÉÒ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòxÉä ®úÉVªÉɨÉvªÉä =iEÞò¹`ö EòɨÉÊMÉ®úÒ ¤ÉVÉÉ´ÉÚxÉ |ÉlÉ¨É Gò¨ÉÉÆEòÉSÉä ¯û. 40 ±ÉÉJÉÉSÉä ¤ÉÊIÉºÉ Ê¨É³ýʴɱÉä É ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ xÉÉMÉ®úÒ º´ÉSUôiÉÉ +ʦɪÉÉxÉ ºÉxÉ 2002 {ÉɺÉÚxÉ nù®ú´É¹ÉÔ ®úɤÉÊ´ÉiÉ +ºÉÚxÉ +ɽäþ.
 12. 12. +¨ÉÞiÉõ ʺÉ]õÒ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉƺÉÉ`öÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÉ =iº¡ÖòiÉÇ |ÉÊiɺÉÉn +¨ÉÞiÉ ÊºÉ]õÒ ªÉÉäVÉxÉä¤ÉɤÉiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ VÉÉhÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ 28 +ÉìMɺ]õ ®úÉäVÉÒ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Gò.1 ´É 2 +ÆiÉMÉÇiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ |ɦÉÉMÉÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ VÉÉhÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ MÉÉÆvÉÒ ¨ÉènùÉxÉ, {Éì´½äþʱɪÉxÉ ½þÉì±É ªÉälÉä ºÉEòɳýÒ 11.00 ´É nÖù{ÉÉ®úÒ 4.00 +¶ÉÉ nùÉäxÉ ºÉjÉÉiÉ ¤Éè`öEòÒSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä. |ÉÉ®Æú¦ÉÒ |ÉɺiÉÉÊ´ÉEòÉiÉ ºÉ¨ÉiÉÉ ¤ÉÉÆvÉhÉÒ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉÆiÉÉä¹É vÉÖ¨Éɳý ªÉÉÆxÉÒ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉ {ÉÖ®úºEÞòiÉ +¨ÉÞiÉ ÊºÉ]õÒ ªÉÉäVÉxÉäºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÈiÉ näù¶ÉɨÉvÉÒ±É BEÚòhÉ 500 ¶É½þ®úÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ Eåòpù ºÉ®úEòÉ®ú 50 ]õCEäò ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®ú 25 ]õCEäò ´É =´ÉÇÊ®úiÉ 25 ]õCEäò ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSÉÉ Ê½þººÉÉ +ºÉhÉÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ º´ÉSUô ´É {ÉÖ®äúºÉÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ, ¨É±É ÊxɺºÉÉ®úhÉ (¦ÉÖªÉÉ®úÒ MÉ]õ®ú) ´ªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉɴɺÉÉSÉä {ÉÉhÉÒ ÊxÉMÉÇiÉÒEò®úhÉ, xÉÉMÉ®úÒ ´ÉɽþiÉÖEòÒ¨ÉvªÉä ¡Öò]õ{ÉÉlÉ, ¤ÉºÉäºÉ, ¡Öò]õ+Éä´½þ®ú Ê¥ÉVÉ, ¨É±]õÒ±Éä´½þ±É EòÉ®ú {ÉÉÍEòMÉ ´ÉMÉè®äú nù³ýhɴɳýhÉÉSÉÒ ºÉÉvÉxÉä, =tÉxÉä Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhÉä ªÉÉ ¨ÉÖqùªÉÉ´É®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱªÉÉ.Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhÉä ªÉÉ ¨ÉÖqùªÉÉ´É®ú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱªÉÉ. ªÉÉ ¤Éè`öEòÒ¨ÉvªÉä ¶É½þ®úÉiÉÒ±É +ÆiªÉiÉ VÉÖxªÉÉ ´É ʱÉEäòVÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ {ÉÉ<Ç{É ±ÉÉ<ÇxÉ ¤Énù±ÉhÉä, ¨É豪ÉÉSÉä Ê´ÉPÉ]õxÉÉuùÉ®äú ¤ÉɪÉÉäMÉìºÉ ´É Ê´ÉtÖiÉÊxĘ́ÉiÉÒ ªÉɺÉÉ®úJÉä |ÉEò±{É =¦Éä Eò®úhÉä. ®úºiªÉÉSªÉÉ nùÉäx½þÒ ¤ÉÉVÉÚºÉ {ÉÉhÉÒ ÊxÉSÉ−ªÉɺÉÉ`öÒ º]ÅõÉì¨É ´ÉÉì]õ®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ näùhÉä iɺÉäSÉ Eäò¤É±É ]õÉEòhÉäºÉÉ`öÒ b÷C]õSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ `äö´ÉhÉä ´É ¡Öò]õ{ÉÉlÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eò®úhÉä, ¡äò®úÒ´ÉɱªÉÉEòÊ®úiÉÉ ´ÉäMɳýÉ ZÉÉäxÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä ´É ®úºiªÉÉ´É®ú ¡äò®úÒ´ÉɱªÉÉÆxÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ näùhÉää, ¶É½þ®úÉiÉÒ±É Ê´É½þÒ®úÒ, iɱÉÉ´É ´É JÉhÉÒ ªÉÉiÉÒ±É {ÉÉhªÉÉSÉÉ JÉSÉÉǺÉÉ`öÒ {ÉÉhªÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úÉ´ÉÉ, ¶É½þ®úÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiªÉÉÆSÉä ¯ÆûnùÒEò®úhÉ Eò®úÉ´Éä, {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öªÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhÉä, {ÉÉhÉÒ ´É PÉ®ú¡òɳýÉ ¤ÉÒ±É ¦É®úhÉäºÉÉ`öÒ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò®úhÉä +¶ÉÉ ´É <iÉ®ú ºÉÖSÉxÉÉ ªÉÉ´Éä³ýÒ ={ÉκlÉiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ ¨ÉÉÆb÷±ªÉÉ. ªÉɨÉvªÉä ¨ÉÉVÉÒ xÉMÉ®úºÉä´ÉEò ºÉƦÉÉVÉÒ näù´ÉhÉä, ÊxÉ´ÉÞkÉ xÉÉªÉ¤É iɽþºÉʱÉnùÉ®ú VÉÉä¶ÉÒ, xÉɨÉnäù´É xɱɴÉbä÷, |ÉEòÉ¶É ºÉ®úxÉÉ<ÇEò, ¨ÉvÉÖEò®ú PÉÉäb÷Eäò +ÉnùÓxÉÒ ºÉÖSÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷±ªÉÉ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ºÉÉè.´Éè¶ÉɱÉÒ b÷Eò®äú ªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÉ º¨ÉÉ]Çõ ʺÉ]õÒ¨ÉvªÉä ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ZÉɱÉÉ xɺɱÉÉ iÉ®úÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä EòÉä±½þÉ{ÉÚ®úSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä<Ç±É +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ +ºÉÚxÉ ªÉÉuùÉ®äú xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ SÉÉÆMɱªÉÉ ºÉä´ÉÉ ´É ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ ={ɱɤvÉ ½þÉäiÉÒ±É +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä.
 13. 13. úºiªÉÉ´É®úÒ±É ¨ÉÆb÷÷{ÉɤÉɤÉiÉ ´É v´ÉxÉÒ |ÉnÖù¹ÉhÉ ®úÉäJÉhÉä¤ÉɤÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉÆSÉÒ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòiÉ ¤Éè`öEò ºÉÆ{ÉzÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É ´É =iºÉ´ÉÉSªÉÉ|ɺÉÆMÉÒ ®úºiªÉÉ´É®ú =¦ÉÉ®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ¨ÉÆb÷{ÉɤÉɤÉiÉ ´É v´ÉxÉÒ |ÉnÖù¹ÉhÉ ®úÉäJÉhÉä¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉ.=SSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉxÉä Ênù±É䱪ÉÉ +Énäù¶ÉÉ|ɨÉÉhÉä +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ Ênù.31 +ÉìMɺ]õ ¨É½þÉ{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ Uô.iÉÉ®úÉ®úÉhÉÒ ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉiÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉÆSÉÒ ¤Éè`öEò +ɪÉÉäVÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ ¤Éè`öEòÒSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ +ɪÉÖCiÉ {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú ½þÉäiÉä. |ÉÉ®Æú¦ÉÒ iɽþʺɱÉnùÉ®ú ªÉÉäMÉä¶É JÉ®ú¨ÉÉ]äõ ªÉÉÆxÉÒ ºÉ´ÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ xªÉɪÉɱɪÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉSÉä {ÉɱÉxÉ Eò¯ûxÉ xªÉɪÉɱɪÉÉSÉÉ +Énù®ú Eò®úÉ´ÉÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Eò¯ûxÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ +É{ɱÉÒ ¨ÉiÉä ´ªÉCiÉ Eò®úhÉä¤ÉɤÉiÉ ºÉÖSÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ. VÉxɺÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÉä½þxÉ ºÉÖªÉÇ´ÉƶÉÒ ªÉÉÆxÉÒ v´ÉxÉÒ |ÉnÖù¹ÉhÉ ´É ®úºiªÉÉ´É®ú ¨ÉÆb÷{É =¦ÉÉ®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ |Éɯû{É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´ÉÉÆSÉÒ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ¨ÉÆMɳý´ÉÉ®ú {Éä`äöiÉÒ±É |ɶÉÉÆiÉ ¨ÉÆb÷ʱÉEò ªÉÉÆxÉÒ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¨ÉäxÉ ®úÉäb÷´É®úÒ±É ¨ÉÆb÷³ýÉÆSÉä ÊxÉªÉ¨É ´É +ÆiÉMÉÇiÉ Mɱ±ÉÒiÉұɪÉÉ´Éä³ýÒ ¨ÉÆMɳý´ÉÉ®ú {Éä`äöiÉÒ±É |ɶÉÉÆiÉ ¨ÉÆb÷ʱÉEò ªÉÉÆxÉÒ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¨ÉäxÉ ®úÉäb÷´É®úÒ±É ¨ÉÆb÷³ýÉÆSÉä ÊxÉªÉ¨É ´É +ÆiÉMÉÇiÉ Mɱ±ÉÒiÉÒ±É ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÉ ÊxÉªÉ¨É BEòºÉÉ®úJÉäSÉ +ɽäþiÉ EòÉ ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ nùªÉÉ´ÉÒ +ºÉä ºÉÉÆMÉÒiɱÉä. ¸ÉÒEòÉÆiÉ ¨ÉxÉÉä³äý ªÉÉÆxÉÒ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä±ÉÒ ÊxɪɨÉɴɱÉÒ ´É {ÉÉäÊ±ÉºÉ JÉÉiÉäSÉÒ ÊxɪɨÉɴɱÉÒ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÉ näùhÉäSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ |ÉiªÉIÉ VÉÉMÉä´É®ú {ÉɽþhÉÒ Eò¯ûxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉxÉÉ iÉÉiEòɳý {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÒ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ºÉÖ½þÉºÉ ¦Éåbä÷ ªÉÉÆxÉÒ MÉhÉä¶É =iºÉ´ÉɺÉÉ`öÒ 17 Ênù´ÉºÉ ®úÉʽþ±Éä +ºÉÚxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÉ ½äþ±É{ÉÉ]äõ ¨ÉÉ®úɪɱÉÉ xÉ ±ÉÉ´ÉiÉÉ =tÉ{ÉɺÉÚxÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhÉäSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ `äö´ÉÉ´ÉÒ +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±ÉÒ. Ênù±ÉÒ{É näùºÉÉ<Ç ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÉ =SSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉSªÉÉ ÊxÉnæù¶ÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ {ÉɱÉxÉ Eò®úÉ´Éä iªÉɺÉÉ`öÒ |ɶÉɺÉxÉÉxÉä ºÉ´ÉÇiÉÉä{É®úÒ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±ÉÒ. +ɪÉÖCiÉ {ÉÒ.ʶɴɶÉÆEò®ú ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ ºÉ´ÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ =SSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉSÉä {ÉɱÉxÉ Eò¯ûxÉ |ɶÉɺÉxÉÉºÉ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úÉ´Éä ´É EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úhªÉɺÉÉ®úJÉä Eò]Úõ |ɺÉÆMÉ ]õɳýÉ´ÉäiÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Eäò±Éä. ¶É½þ®ú b÷Ò´ÉɪÉBºÉ{ÉÒ +ÉìÊ¡òºÉSÉä {ÉÉäÊ±ÉºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò B¨É.¤ÉÒ. ºÉÉJɳäý ªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉxÉÉ ®úºiªÉÉ´É®úÒ±É 25 ]õCEäò VÉÉMÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÉ ¨ÉÆb÷{ÉɺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ÊEò¨ÉÉxÉ +줪ÉÖ±ÉxºÉ ´É +ÎMxɶɨÉxÉ MÉÉb÷Ò ªÉä-VÉÉ Eò®úiÉÉ ªÉÉ´ÉÒ B´ÉføÉ ®úºkÉÉ JÉÖ±ÉÉ `äö´ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É +ºÉä ºÉÉÆMÉÚxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhÉäºÉÉ`öÒ ¶É½þ®ú b÷Ò´ÉɪÉBºÉ{ÉÒ +ÉìÊ¡òºÉ¨ÉvªÉä BEò ÊJÉb÷EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ =nùªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ¯û Eò®úÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. +ÊiÉÊ®úCiÉ +ɪÉÖCiÉ ÊxÉiÉÒxÉ näùºÉÉ<Ç ªÉÉÆxÉÒ +ɦÉÉ®ú ¨ÉÉxɱÉä.

×