Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

22 jan 20151

258 views

Published on

123

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

22 jan 20151

  1. 1. Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMÉ³ä ´É¹ÉÇ 7 ´Éääú +ÆEò-16 ´ÉÉ MÉÖ¯û´ÉÉ®ú Ên.22VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒúú 2015 {ÉÉxÉä -4 ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) www.karmonnati.blogspot.in ¤ÉÉiɨÉÒ VÉÒ lÉä]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò®úiÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ´É®ú- ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ Postal No.Bld/48/15-17 postal date 23/1/2015 MÉÖ®úÉÆSªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ +tÉ{ɽþÒ |ɱÉÆʤÉiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (Ê´É.|É) ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉ +ɽäþ. ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ VÉxÉÉ´É®úÉÆSÉÉ nù´ÉÉJÉÉxÉÉ ½þÉ Ê´ÉEòɺÉÉ{ÉɺÉÖxÉ |ɱÉÆʤÉiÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú MÉÖ®úÉÆSªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉɱÉÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É 18 MÉÉ´Éä VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ +ɽäþiÉ. ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÖxÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ ´É ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEò iªÉÉÆSªÉÉ VÉxÉÉ´É®úÉÆSªÉÉ ={ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ ªÉälÉä ªÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ. {É®ÆúiÉÖ ºÉnù®ú nù´ÉÉJÉÉxªÉɨÉvªÉä b÷ÉìC]õ®ú ´É ºÉ½þEòÉ­ªÉÉʶɴÉÉªÉ +ɴɶªÉEò iªÉÉ ºÉÖË´ÉvÉÉSÉÉ +¦ÉÉ´É ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉÉä. EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉ{ÉÖ´ÉÔ ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉEò®úÒiÉÉ BEò EòÉä]õÒ ÊxÉvÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. {É®ÆúiÉÖ VÉÉMÉäSªÉÉ +b÷SÉhÉÒ ¨ÉÖ³äý ½þÉ ÊxÉvÉÒ {É®úiÉ MÉ䱪ÉÉSÉä +ÊvÉEÞòiÉ ºÉÖjÉÉÆEòbÖ÷xÉ Eò³ýiÉä. ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉä Ê´ÉEòɺÉÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ +ɨÉnùÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É EäòºÉäºÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ ºÉÖ¯û +ºÉÖxÉ iÉÒ EäòºÉ +tÉ{ɽþÒ |ɱÉÆʤÉiÉ +ɽäþ. ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ½þCEòÉSªÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½þªÉÉ +ºÉÖxÉ ºÉÖvnùÉ ¨ÉÉxÉ´É ½þÉ |ÉÉhÉÒ |ɱÉÆʤÉiÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉähÉä ½þÒ +ÉVÉ ÎºlÉiÉÒiÉÒSÉÒ MÉ®úVÉ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ªÉÉEòbä÷ {É.ºÉ. ʴɦÉÉMÉ, ÊVÉ.{É. ºÉEÇò±É, Ê´ÉvÉÉxɺɦÉÉ IÉäjÉ, ±ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ IÉäjÉ, iɺÉäSÉ xÉMÉ®úÉvªÉIÉ ªÉÉ ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÓxÉÒ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉä´ÉÖxÉ ºÉnù®ú nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. iÉɱÉÖCªÉÉiÉÖxÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 25-30 VÉxÉÉ´É®äú ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉiÉ ={ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ. {ÉÖ´ÉÔ {ÉɺÉÖxÉ ¤ÉÉÆvɱÉä±ÉÒ <ǨÉÉ®úiÉ ½þÒ +ÉVÉκlÉiÉÒ±ÉÉ ÊVÉhÉÉǴɺlÉÂäiÉ +ºÉÖxÉ {Éb÷PÉÉ<ÇºÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú VÉÉMÉÉ ½þÒ VÉxÉÉ´É®úÉÆSªÉÉ ={ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ªÉÉEòbä÷ EòÉähÉiªÉÉSÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉ]õxÉÉxÉä +tÉ{ɽþÒ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉäiɱÉä±ÉÉ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. ºÉnù®ú MÉÖ®úÉÆSªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòɺɤÉɤÉiÉ |ɺÉɨÉÉvªÉ¨ÉÉÆxÉÒ ºÉÖvnùÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú xÉ PÉäiɱªÉɨÉÖ³äý +tÉ{ɽþÒ iÉÉä Ê´ÉEòÉºÉ |ɱÉÆʤÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä MÉÖ®ÆúÉSªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉiÉ PÉÉhÉÒSÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ ¨ÉÉVɱÉä +ɽäþ. ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ÊVÉhÉÇ <¨ÉÉ®úiÉ +ºÉÖxÉ +Éè¹ÉvÉÉä{ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ­ªÉÉ ¨Éäb÷ÒºÉÒxÉSÉÉ +¦ÉÉ´É +ºÉiÉÉä. ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ PÉÉhÉÒSÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä {ÉɴɺÉɳýªÉÉiÉ ºÉÉÆb÷{ÉÉhÉÒ ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉiÉ ºÉÉSɱÉä±Éä ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSªÉÉ Eò¨{ÉÉ>Æðb÷ ´ÉÉì±É ºÉÖvnùÉ {Éb÷±É䱪ÉÉ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ ªÉÉEòbä÷ ±ÉIÉ näùhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. iÉ®úÒ |ɶÉɺÉxÉÉxÉä ªÉÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ PÉb÷´ÉÉ´ÉÉ. +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ VÉÉä®ú vɯûxÉ +ɽäþ. iÉ®úÒ i´É®úÒiÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úÉ´ÉÉ. ¦ÉÉxÉÖnùÉºÉ nùɦÉÉbä÷ ªÉÉÆxÉÉ {ÉixÉÒ ¶ÉÉäEò ¶ÉäMÉÉÆ´É- ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®úÉiÉÒ±É |ÉÊiÉι`öiÉ ¦ÉÉxÉÖnùÉºÉ nùɦÉÉbä÷ ªÉÉÆSªÉÉ {ÉixÉÒ xÉɨÉä ®ú¨ÉɤÉÉ<Ç nùɦÉÉbä÷ ´ÉªÉ-55 ´É¹ÉÇ ªÉÉÆSÉä ®úCiÉnùÉ¤É Eò¨ÉÒ ZÉɱªÉɨÉÖ³äý +ÉVÉ nÖù{ÉÉ®úÒ 4.00 ÊxÉvÉxÉ ZÉɱÉä +ºÉÖxÉ iªÉÉÆSªÉÉ {ɶSÉÉiÉ {ÉiÉÒ,3 ¨ÉÖ±Éä, ¨ÉÖ±ÉMÉÒ ºÉÖxÉÉ xÉÉiÉ´ÉÆb÷ +ºÉÉ +É{iÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +ɽäþ. iªÉÉÆSªÉÉ +ÆiɪÉÉjÉäiÉ ºÉ½þEòÉ®úIÉäjÉÉiÉÒ±É {ÉiɺÉƺlÉäSÉä {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ, ´ÉètEòÒªÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É b÷ÉìC]õ®ú,+xÉäEò ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEò ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSªÉÉ ºÉnÂùMÉÖhÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉEò´ÉhÉÒ¨ÉÖ³äý ¨ÉÖ±Éä ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, ´ÉètEòÒªÉ, |ÉÉì|É]õÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ´É SÉÉÆMÉÖ±É{ÉhÉɨÉÖ³äý iªÉÉÆSªÉÉ +SÉxÉÉEò ¨ÉÞiªÉÖxÉä ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ½þ³ý½þ³ý ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. +É®ú]õÒ+ɪÉSªÉÉ ÊxɪɨÉÉSÉä Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉxÉ `äö´ÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É-(Ê´É.|É.) ¨ÉÉʽþiÉÒ +ÊvÉEòÉ®ú +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005 ½þÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEÆòbÖ÷xÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ ¨ÉÉMÉhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú +ºÉ±Éä±ÉÉ EòɪÉnùÉ +ɽäþ. +É®ú]õÒ+ÉªÉ ÊxɪɨÉɤÉɤÉiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ VÉÉMɯûEò +ºÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. EòɪÉÇEòiªÉÉÈ´É®ú +ºÉÆJªÉ MÉÖx½äþ nùÉJÉ±É ZÉɱÉä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ ®úÉVÉEòÒªÉ ºÉkÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉ´ÉÇ MÉÖx½þÉ JÉÉ®úÒVÉ ½þÉäiÉÉiÉ. iÉ®úÒ ¶ÉɺÉEòÒªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆxÉÒ EòɪÉnùÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä´ÉÚxÉSÉ EòɪÉnùªÉÉSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ. xÉÖEòiªÉÉSÉ xÉÉÆnÖù®úÉ ªÉälÉä ZÉɱÉ䱪ÉÉ +É®ú]õÒ+ÉªÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÆ´É®ú MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ´ÉÞkÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉä +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ EòɪÉnùªÉÉSªÉÉ ÊxɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉƤÉÊvÉiÉ EòɪÉÇEòiªÉÉÈxÉä iªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆ´É®úºÉÖvnùÉ MÉÖx½þÉ nùÉJÉ±É Eäò±ÉÉ iÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆSÉÒ Ê´ÉxÉÉEòÉ®úhÉ ºÉºÉä½þÉä±É{ÉÉ]õ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMɱÉä ªÉÉSÉÒ ¦ÉÉxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆxÉÒ ´É +ÊvÉEòÉ­ªÉÉÆxÉÒ `äö´ÉÉ´ÉÒ. VÉähÉäEò¯ûxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆSÉä ¦ÉʴɹªÉ +ÆvÉEòÉ®ú ¨ÉªÉ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. Eò®úÒiÉÉ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò +lÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ]õxÉÉi¨ÉEò EòÉ®ú´ÉÉ<Ç xÉ Eò®úiÉÉ EòɪÉnùªÉÉSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú `äö´ÉÚxÉSÉ ªÉÉäMªÉ +¨ÉƱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ.
  2. 2. Ên.22VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒúú 2015 2 ¤ÉÉiɨÉÒ VÉÒ lÉä]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò®úiÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ VÉMÉhªÉÉ´É®ú- ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ¤É½ÖþVÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ {ÉìxɱÉSÉä +ÊvÉEÞòiÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú 1) b÷ɤÉä®úÉ´É ¶ªÉɨÉEÖò¨ÉÉ®ú vÉxÉ˺ÉMÉ (+xÉÖºÉÖÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ VɨÉÉiÉÒ) 2) ±É½þÉxÉä ºÉÖ®åúpù ʶɴÉxÉÉ®úɪÉhÉ (<iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉ) 2) PÉÖ±Éä ¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´É±ÉÉ±É (¦É]õCªÉÉ Ê´É¨ÉÖCiÉ VÉÉiÉÒ /VɨÉÉiÉÒ) 4) Ênùb÷ÉåEòÉ®ú näù´ÉÉxÉÆnù ¶ÉÆEò®ú(ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 5) MÉÉåb÷ |ÉÊnù{É ¶ÉɱÉÒOÉÉ¨É (ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 6) ¨ÉÉä. +ɨÉÒxÉ ¨ÉÉä. VÉɨÉÒxÉ(ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 7) xÉÉ´ÉEòÉ®ú ®úÉVÉåpù ´ÉɨÉxÉ®úÉ´É(ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 8) {ÉÉ]õÒ±É ºÉÆVÉªÉ ÊnùxÉEò®ú®úÉ´É (ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 9) ¶ÉäMÉÉäEòÉ®ú ºÉÆVÉªÉ +ÉåEòÉ®ú (ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 10) iÉɱÉÉä]õ ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ ´ÉɺÉÖnäù´É(ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) 11) ´ÉÉxÉ®äú YÉÉxÉnäù´É ¨É½þÉnäù´É (ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ) {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ |ÉÉlÉʨÉEò ʶÉIÉEò ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ ¨É.¶ÉäMÉÉÆ´É,®Æú.xÉÆ. 953 ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò 2015 ¨ÉiÉnùÉxÉ Ênù.25/1/2015 ®úÊ´É´ÉÉ®ú ´Éä³ý-ºÉEòɳýÒ.8 iÉä5 +.Gò. =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉä xÉÉÆ´É ÊxɶÉÉxÉÒ ¨ÉiÉnùÉxÉ Eåòpù:{ÉiɺÉƺlÉäSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, +Énù¶ÉÇ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ¨ÉiÉnùÉxÉɱÉÉ ªÉäiÉÉÆxÉÉ +Éä³ýJÉ{ÉjÉ ºÉÉä¤ÉiÉ +ÉhÉÉ´Éä ´É®úÒ±É {ÉiÉÆMÉ ªÉÉ ÊxɶÉÉxÉÒ ´É®ú ʶÉCEòÉ ¨ÉɯûxÉ |ÉSÉÆb÷ ¨ÉiÉÉÆxÉÒ Ê´ÉVɪÉÒ Eò®úÉ ½þÒ xÉ©É Ê´ÉxÉÆiÉÒ 2015-¤Éä±ÉnùÉ®ú ºÉɨÉÖʽþEò Ê´É´Éɽþ ºÉÉä½þ³ýªÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É- xÉÖEòiªÉÉSÉ {ÉÉ®ú {Éb÷±É䱪ÉÉ ´É®ú-´ÉvÉÖ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉºÉ ¤Éä±ÉnùÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä =iº¡ÖòiÉÇ |ÉÊiɺÉÉnù Ênù±ÉÉ +ɽäþ. iªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä 2015 ªÉÉ ´É¹ÉÉǨÉvªÉä ºÉɨÉÖʽþEò Ê´É´Éɽþ ºÉÉä½þ³ýªÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Eèò±ÉÉºÉ ºÉÖ±ÉiÉÉxÉä, ®úË´Épù ®úÉ´ÉhÉSÉ´É®äú, ºÉÆVÉªÉ ºÉèÊ®úºÉä, MÉVÉÉxÉxÉ MÉ´ÉÉ®äú ´É <iÉ®ú ºÉƤÉÊvÉiÉ+ɪÉÉäVÉEòÉÆxÉÒ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÒ +ɽäþ. iÉ®úÒ ºÉɨÉÖʽþEò Ê´É´Éɽþ xÉÉånùhÉÒEò®úÒiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ®úɺÉäªÉÉä ʴɶÉä¹É ʶɤÉÒ®úÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (®úË´Épù iÉɪÉbä÷.) ºÉÆiÉ MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ´É ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉÆSªÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉlÉEòÉ´nùÉ®äú ʴɶÉä¹É ʶɤÉÒ®úÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Ênù. 23 VÉÉxÉä iÉä 30 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ MÉÉè±ÉJÉäb÷ ªÉälÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ®úɹ]ÅõÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉÖxÉ |ÉiªÉäEò MÉÉ´ÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉvÉÖxÉ iªÉÉiÉÖxÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ¤ÉÉÆÊvɱÉEòÒ VÉÉä{ÉɺÉiÉÉ ªÉÉ´ÉÒ ªÉÉEò®úÒiÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉä´nùÉ®úÉ ½þÉ ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. iªÉÉ+x´ÉªÉä ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ MÉÉè±ÉJÉäb÷ ªÉälÉä ºÉnù®ú ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉɽþÒiÉÒ ®úÉäºÉäªÉÉäSÉä EòɪÉÇGò¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ Ênù±ÉÒ +ɽäþ. ªÉɨÉvªÉä OÉɨÉÒhÉ, +É®úÉäMªÉ, ¶ÉèIÉÊhÉEò, ÊGòb÷É |ÉEòÉ®úɺɽþ ºÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉäSÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉ´É®ú ¦É®ú Ênù±ÉÉ VÉÉhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä½þÒ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä +ɽäþ. MÉÉä³äýMÉÉÆ´É VÉÉäb÷®úºiªÉÉSÉä JÉb÷ÒEò®úhÉ ÊxÉEÞò¹]õ MÉÉä³äýMÉÉÆ´É - |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ :(ʺÉvnùÉlÉÇ MÉÉ´ÉÆbä÷) ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É MÉÉä³äýMÉÉÆ´É ½äþ MÉÉÆ´É ¤É®äúSÉ Ênù´ÉºÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ®úºiɪÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ´ÉÆÊSÉiÉ ½þÉäiÉä. {É®ÆúiÉÖ +ɨÉnùÉ®ú EÖò]äõ ªÉÉÆxÉÒ ºÉnù®ú MÉÉ´ÉÉSªÉÉ ®úºiÉÉÊ´ÉEòɺÉÉEò®úÒiÉÉ +ɨÉnùÉ®ú ÊxÉvÉÒ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ Ênù±ÉÉ. iªÉÉ+xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ªÉÉ ®úºiªÉÉSªÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉɱÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ZÉɱªÉÉxÉä OÉɨɴÉÉʺɪÉÉƨÉvªÉä +ÉxÉÆnùÉSÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ½þÉäiÉä. {É®ÆúiÉÖ ºÉnù®ú JÉb÷ÒEò®úhÉÉSÉä EòÉ¨É ½äþ ÊxÉEÞò¹]õ nùVÉÉÇSÉä ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ +Éä®úb÷ OÉɨɺlÉÉÆEòbÖ÷xÉ +Éä®úb÷ ½þÉäiÉ +ɽäþ. iÉ®úÒ ºÉnù®ú ®úºiÉÉ ½þÉ MÉÉ´ÉEò­ªÉÉÆEò®úÒiÉÉ xɴɺÉÆÊVÉ´ÉxÉÒ VÉ®úÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ªÉÉ JÉb÷ÒEò®úhÉÉSªÉÉ ÊxÉEÞò¹]õiÉä¨ÉÖ³äý MÉÉ´ÉEò­ªÉÉƨÉvªÉä xÉÉ®úÉVÉÒSÉä ºÉÖ®ú BäEòɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ ºÉnù®ú JÉb÷ÒEò®úhÉ ªÉÉäMªÉ ½þÉähªÉɤÉɤÉiÉ MÉÉ´ÉEò®úÒ ÊxÉ´ÉänùxÉ näùhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä Eò³ýiÉä. ¶ÉäMÉÉÆ´É´ÉɺÉÒ ºÉÖ±É¦É ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉSªÉÉ |ÉÊiÉIÉäiÉ;xÉ.{É.SÉä nÖù±ÉÇIɶÉäMÉÉÆ´É (¶É.|É) ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉ.{ɽþqùÒiÉ +ºÉ±Éä±Éä ºÉÖ±É¦É ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉSÉÉ xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉÉSÉÉ EòɪÉÇGò¨É MÉ䱪ÉÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉSÉ ºÉÖ¯û +ɽäþ. ªÉɤÉɤÉiÉ xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù |ɶÉɺÉxÉ nÖù±ÉÇIÉ Eò®úÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ +Éä®úb÷ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆEòbÖ÷xÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ¶É½þ®úÉiÉÒ±É |ɦÉÉMÉÉiÉ {ÉÖ´ÉÔSªÉÉ ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉSÉä xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ lÉÉ]õɨÉÉ]õÉiÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÒxÉÓxÉÒ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉäiɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. {É®ÆúiÉÖ ¤É®úÉSÉ E ò É ± É É ´ É v É Ò ±ÉÉä]õ±ÉÉ +ºÉÖxɽþÒ º É n ù ® ú xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉ + t É { É ½ þ Ò {ÉÖhÉÇi´ÉÉºÉ MÉä±Éä xɺɱªÉÉSÉÒ +Éä®úb÷ xÉÉMÉÊ®úEò Eò®úÒiÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú ¶ÉÉèSÉɱɪÉä ½äþ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ +É®úÉäMªÉÉEò®úÒiÉÉ VÉ®úÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉ +¦ÉÉ´ÉÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ =PÉb÷ªÉÉ´É®úSÉ ¶ÉÉèSÉÉºÉ VÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊSÉjÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉä. xÉÖEòiÉäSÉ EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉ{ÉÖ´ÉÔ ®äú±´Éä {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ¶ÉÉèSÉÉºÉ MÉä±É䱪ÉÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ ®äú±´Éä |ɶÉɺÉxÉÉxÉä +]õEò Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. {É®ÆúiÉÖ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ´ÉªÉÉä´ÉÞvnùÉÆSÉÒ iÉ®ú ªÉɤÉɤÉÒiÉ nù¨ÉUôÉEò ½þÉäiÉ +ɽäþ.ªÉÉEòbä÷ EÖò`ö±ªÉÉSÉ ±ÉÉåEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÒxÉä +tÉ{É +ÉÉ´ÉÉVÉ =`öʴɱÉä±ÉÉ xÉɽþÒ. +ÉiÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énäù±ÉÉ Ê´É®úÉävÉÒ xÉäiÉÉ xɺɱªÉÉxÉä xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ½þɱÉ+{Éä¹]õÉÆxÉÉ {ÉÉ®ú´ÉÉ®ú =®ú±Éä±ÉÉ xÉɽþÒ.xÉÖEòiªÉÉSÉ xÉ´ÉÒxÉ ºÉʨÉiÉÒ PÉÉäʹÉiÉ ZÉɱªÉÉ +ɽäþiÉ. xÉ´ÉÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒxÉÆÒ ±ÉIÉ näùhªÉÉSÉÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ ¨ÉÉÆMÉhÉÒ +ɽäþ. ºÉ´ÉÇ ºÉɨÉÉxªÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSªÉÉ ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉ +¦ÉÉ´ÉÒ ¤Éä½þÉ±É ZÉɱÉä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ xÉ.{É. |ɶÉɺÉxÉ ´É ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ¡òCiÉ ¤ÉPªÉÉSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ PÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä º´ÉSUô ¶É½þ®úÉBä´ÉVÉÒ nÖùMÉÈvÉÒ¨ÉªÉ {É®úҺɮú ½þÉäiÉ +ɽäþ. iªÉÉSÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ +É®úÉäMªÉÉ´É®ú ½þÉä´ÉÚxÉ +ÉVÉÉ®úÉÆSÉÒ ±ÉÉMÉhÉ ½þÉä´ÉÚxÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉä +É®úÉäMªÉ vÉÉäCªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. iÉ®úÒ ´ÉÊ®ú¹`ö |ɶÉɺÉxÉÉxÉä ªÉÉ´É®ú +ÆEÖò¶É ±ÉÉ´ÉÉ´ÉÉ +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆEòbÖ÷xÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. =b÷ÉxÉ{ÉÖ±É ±ÉMÉiÉSÉä ´ÉɽþiÉÖEò®úºiÉä +{ÉPÉÉiÉOɺiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É- (Ê´É.|É) ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ ºÉÖ¯û +ºÉ±É䱪ÉÉ ®äú±´Éä =d÷ÉhÉ {ÉÖ±ÉÉSªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉÉ ½þ{iÉÉ ºÉƤÉÊvÉiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉºÉ xÉ Ê¨É³ýɱªÉÉxÉä ºÉnù®ú EòÉ¨É ¤ÉÆnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. {É®ÆúiÉÖ ªÉÉ {ÉÖ±ÉÉSªÉÉ +ÉVÉÖ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ÉɽÖþiÉEòÒEò®úÒiÉÉ +ºÉ±Éä±Éä ®úºiÉä ½äþ ´ÉɽþiÉÖEòÒºÉÉ`öÒ ªÉÉäMªÉ +ɽäþiÉ EòÒ xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ ºÉ½þÊxɶÉÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ +tÉ{É EòÉähÉiªÉÉSÉ +ÊvÉEòÉ­ªÉÉxÉä {ÉɽþhÉÒ Eò¯ûxÉ ºÉƤÉÊvÉiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ÊxɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú ®úºiÉÉ ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉÉSÉä +Énäù¶É Ênù±Éä xÉɽþÒiÉ. iªÉɨÉÖ³äý +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ ÊSÉ®úÒʨɮúÒ¨ÉÖ³äý ´ÉɽþiÉÖEòÒSªÉÉ ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEòÉÆxÉÉ ´É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ xÉɽþEò jÉÉºÉ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉ +ɽäþ. ®úºiªÉÉ´É®ú +xÉäEò +{ÉPÉÉiÉ ZÉɱÉä ªÉɱÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú xÉä¨ÉEäò EòÉähÉ? ªÉÉEò®úÒiÉÉ |ɶÉɺÉxÉ EòvÉÒ +É´ÉÉVÉ =`ö´Éä±É ªÉɤÉɤÉiÉ ¶É½þ®úÉiÉ SÉSÉÉÇ +ɽäþ. ¨ÉÉjÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ÊSÉ®úÒʨɮúÒ ºÉÖ¯û +ºÉ±ªÉÉSÉä Eò³ýiÉä.
  3. 3. ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 ¤É®úºÉÉå ½þÉä MÉB ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä +É®úÉ¨É ºÉä VÉÉä VɨÉÉxÉä ¨Éä Eò¦ÉÒ {ɽþSÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä ½þ¨ÉÉ®äú xÉÉ¨É ºÉä* =x½äþ ½þÒ +¤É BiÉ®úÉVÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ±ÉÉ¨É ºÉä* ÊVÉx½äþ ʺɡÇò ½þ¨ÉÉ®úÒ ½þÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç näùiÉÒ lÉÒ +ÉVÉ, ½þ¨ÉÉ®äú ¶É¤nù ¦ÉÒ =x½äþ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉä ½èþ <DZVÉÉ¨É ºÉä* EòÉä<Ç xÉ<Ç iÉÉä½þ¨ÉiÉ ±ÉMÉÉ nùÉä,Ênù±É ¤É½þ±É VÉÉBÆMÉÉ CªÉÉäÊEò, VÉÒ ¦É®ú MɪÉÉ ½èþ +¤É iÉÖ¨½þÉ®äú xÉ´ÉÉVÉä ½ÖþB <ÇxÉÉ¨É ºÉä* EÖòUô MÉÒ±Éå ¶ÉÒEò´Éå ÊxÉEòÉ±É ±ÉäiÉä ½èþ ʨɱÉEò®ú Eäò, ¤É®úºÉÉä ½þÉä MÉB ½þ¨Éä ¤ÉÉiÉä Eò®úxÉä EòÉä +É®úÉ¨É ºÉä* VɽþÉÆ ºÉä iÉÖ¨É |Éä¨ÉnùÒ{É ¤ÉÖZÉÉEò®ú SɱÉä MÉB lÉä, ½þ¨É <ÆiÉVÉÉ®ú Eò®ú ®ú½äþ ½èþ iÉÖ¨½þÉ®úÉ ´É½þÒ Eò<Ç ¶ÉÉ¨É ºÉä* ‘JÉɪÉÉSÉÆ xÉɽþÒ iÉ®ú MÉɪÉÉSÉÆ Eò¶ÉɱÉÉ?’ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉÉ ®úÉäJÉ`öÉäEò ¤ÉÉhÉÉ! {É®úJÉb÷ ¤ÉÉiɨªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´ÉÉSÉÉ!! Ên.22VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒúú 2015 3 ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ®úɺÉäªÉÉä ʶɤÉÒ®ú ºÉÆ{ÉzÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (®úË´Épù iÉɪÉbä÷.) ºlÉÉÊxÉEò ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ®úÉ.ºÉä.ªÉÉä.SÉä ʶɤÉÒ®ú xÉÉMÉZÉ®úÒ ªÉälÉä Ênù. 4 VÉÉxÉä iÉä 11 VÉÉxÉä. 2015 {ɪÉÈiÉ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉä. ªÉÉ Ê¶É¤ÉÒ®úɨÉvªÉä BEÖòhÉ 78 Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ZÉɱÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ xÉÉMÉZÉ®úÒSÉÉ |ÉʺÉvnù {ÉÉhªÉÉSÉÉ ZÉ®úÉ VÉÉä ¤ÉÆnù ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ iªÉɱÉÉ {É®úiÉ ÊVÉ´ÉÒiÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ iªÉɱÉÉ JÉÉänÖùxÉ ºÉÉ¡ò Eäò±Éä. iɺÉäSÉ |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳäýiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ EÖÆòb÷ ÊEò¨ÉÉxÉ 6 ¡Öò]õ JÉÉä±É ºÉÉ¡ò Eò¯ûxÉ ¶ÉɳäýSÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 6 ¨ÉʽþxÉä {ÉÉhªÉÉSÉÉ |ɶxÉ ºÉÖ]äõ±É +ºÉä EòɪÉÇ Eäò±Éä. ¶ÉɳäýiÉ ´ÉÞIÉÉ®úÉä{ÉhÉ Eäò±Éä. MÉÉ´ÉÉSÉÒ º´ÉSUôiÉÉ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É xÉɱªÉÉSÉÒ º´ÉSUôiÉÉ iɺÉäSÉ |ÉiªÉäEò PÉ®úÉiÉ VÉÉ´ÉÖxÉ ¶ÉäiÉEòiªÉÉÆxÉÉ ¤ÉÄEòÉʴɹɪÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ näù>ðxÉ EòVÉÇ VÉɺiÉ xÉ PÉäiÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSªÉÉ Ê½þiÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ {É]õ´ÉÖxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉÉ. iɺÉäSÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ ¨Éʽþ±ÉÉ ºÉIɨÉÒEò®úhÉÉʴɹɪÉÒ VÉÉMÉÞiÉÒ Eäò±ÉÒ. º´ÉSUôiÉäʴɹɪÉÒ VÉÉMÉÞEòiÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ. ¨ÉÆnùÒ®ú {ÉÊ®úºÉ®ú äºÉÆ{ÉEÇò :- ¡òÉäxÉ xÉÆ. 07265-251069, ¨ÉÉä¤ÉÉ xÉÆ.9422183201 ÊEò¶ÉÉä®EÖò¨ÉÉ®ú ®úÉ. ʨɸÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉEòɳý ºÉÆvªÉÉEòɳý ºÉÉ¡ò Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉä. ʶɤÉÒ®úÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉÉè.ʨÉxÉÉIÉÒiÉÉ<Ç ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ ´É |ÉÉSÉɪÉÇ. b÷Éì.VÉä.BºÉ. SÉÉèvÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ZÉɱÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ, |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì.+É®ú.<Ç.JÉb÷ºÉÉxÉ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. ʶɤÉÒ®úɨÉvªÉä ¶ÉÉÊ®úÊ®úEò ʶÉIÉhÉ,ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉä´ÉÉ, EòɪÉÇGò¨ÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ ¤ÉÉèvnùÒEò ºÉjÉÉVÉxÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉiÉ ½þÉäiÉä. VªÉɨÉvªÉä ¶ÉèIÉÊhÉEò, ®úÉVÉEòÒªÉ, ÊGòb÷É, ´ÉètEòÒªÉ, iɺÉäSÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉÆb÷³ýÒSªÉÉ YÉÉxɯû{ÉÒ +¨ÉÞiÉÉSÉÉ º´ÉÉnù Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ PÉäiÉÉ +ɱÉÉ ªÉɨÉvªÉä ®úÉVÉä¶É ®úÉVÉÉä®äú, ºÉÆiÉÉä¹É ÊxÉJÉÉ®äú, Ênù{ÉEò ºÉÖ®úÉä¶Éä, iÉɪÉbä÷, {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ, ¶ÉäMÉÉÆ´É, |ÉÉSÉɪÉÇ +®úË´Énù näù¶É¨ÉÖJÉ, |ÉÉ.B¨É.VÉä ºÉÉäxÉ]õCEäò, |ÉÉ. Ênù{ÉEò xÉÉMÉÊ®úEò, |ÉÉ.b÷Éì.VÉä.BºÉ. MÉÉÆ´Ébä÷, b÷Éì.´ÉÞ¶ÉɱÉÒ ¶Éä³ýEäò, +Ê´ÉxÉÉ¶É nù³ý´ÉÒ, ¨É½åþpù ´ªÉɺÉ, b÷Éì.B.´½þÒ. ®úɽþÉ]äõ, b÷Éì.BSÉ.b÷Ò. +ÉJÉ®äú, BºÉ.]õÒ.{ɽÖþ®úEò®ú, |ÉÉSÉɪÉÇ. ʺÉ.B¨É.VÉÉvÉ´É, b÷Éì. iÉÉƤÉ]õEò®ú, ¨ÉÉä½þxɦÉÉ>ð ¶Éä³ýEäò, b÷Éì. ªÉÉʨÉxÉÒ {ÉÉ]õÒ±É, b÷Éì.+É®ú.VÉÒ {ÉÖ®úÒ, ºÉÉè. ®úÉvÉÉiÉÉ<Ç {ÉÖ®úÒ, b÷Éì.´½þÒ.Eäò. MÉɪÉEò´ÉÉb÷, |ÉÉ.{ÉÒ.¤ÉÒ. MÉɪÉEò´ÉÉb÷, ºÉÆiÉÉä¹É Ë{ÉMɳäý, ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ´ªÉɺÉ, ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú Eòɳäý, Ê´ÉVÉªÉ ºÉ®únùÉ®ú, MÉÉä{ÉÉ±É Ë½þMÉhÉä, ºÉÆÊnù{É Eò®úɳäý <iªÉÉnùÓxÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä. ºÉ¨ÉÉ®úÉä{É ºÉƺlÉÉ +vªÉIÉ ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ ºÉÉè. |ÉÊiɦÉÉ +ÉføÉ´É, ºÉÉè. VªÉÉäiÉÒ PÉÉ]äõ, {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ, b÷Éì.|ÉÊ´ÉhÉ b÷ɤɮäú, ¡ò<Ç¨É näù¶É¨ÉÖJÉ, ®úÉVÉä¶É SÉÉèvÉ®úÒ, ºÉÆVÉªÉ ºÉÉäxÉÉäxÉä, ÊnùxÉä¶É ¨É½þÉVÉxÉ, |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì.+É®ú.<Ç.JÉb÷ºÉÉxÉ, ªÉÉÆSªÉÉ |ɨÉÖJÉ ={ÉκlÉiÉÒiÉ {ÉÉ®ú {Éb÷±ÉÉ. EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ºÉÆSÉɱÉxÉ |ÉÉ.b÷Éì.{ÉÒ.´½þÒ. Ë{ÉMɳäý ªÉÉÆxÉÒiÉ®ú +ɦÉÉ®ú |ÉÉ. EÖò. ¨ÉÉxÉJÉè®ú ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. ªÉÉ Ê¶É¤ÉÒ®úɨÉvªÉä |ÉÉ. {ÉÖÆbä÷, |ÉÉ. SÉÉƦÉÉ®äú, |ÉÉ. ºÉÉäxÉÉäxÉä, |ÉÉ. näù¶É¨ÉÖJÉ, iɺÉäSÉ ºÉ´ÉÇ Ê¶ÉIÉEò ´É ʶÉIÉEäòkÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ Ênù±ÉÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä {ɱºÉ {ÉÉäʱÉ+Éä +ʦɪÉÉxÉ ºÉÆ{ÉzÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É- ªÉälÉä Ênù. 18 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ ºÉ<ǤÉÉ<Ç ¨ÉÉä]äõ ={ÉÊVɱ½þÉ ¯ûMhÉɱɪÉÉiÉ ´ÉètEòÒªÉ +ÊvÉIÉEò {ÉÆÊb÷iÉ iÉɱÉÖEòÉ +É®úÉäMªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ¤ÉÆb÷, b÷Éì. ¶ÉʶÉEòÉÆiÉ VÉÉä¶ÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ={ÉκlÉiÉ {ɱºÉ {ÉÉäʱÉ+Éä +ʦɪÉÉxÉ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉä ªÉÉSÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¤ÉɱÉEòÉÆxÉÒ ±ÉÉ¦É PÉäiɱÉÉ. ´ÉètEòÒªÉ +ÊvÉIÉEò {ÉÆb÷ÒiÉ ÊSÉ. ºÉ¨ÉlÉÇ Ê´É¹hÉÖ ±ÉÉÆäbä÷ ªÉÉºÉ {ÉÉäʱÉ+Éä b÷ÉäºÉ näùiÉÉÆxÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ b÷Éì. ¶ÉʶÉEòÉÆiÉ VÉÉä¶ÉÒ ´É <iÉ®ú {É.ºÉ.Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò |ÉÊGòªÉäºÉ |ÉÉ®Æú¦É ¶ÉäMÉÉÆ´É (Ê´É.|É.){ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ JÉɨÉMÉÉÆ´É ´É ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉ ºÉƺlÉäSÉÒ +ÆÊiÉ¨É ¨ÉiÉnùÉ®ú ªÉÉnùÒ |ÉʺÉvnù ZÉɱÉÒ +ºÉÖxÉ ±É´ÉEò®úSÉ ºÉÆƺlÉäSªÉÉ 15 ºÉÆSÉɱÉEòÉÆSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷ÒºÉÉ`öÒ =±ÉÉføÉ±É +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ {ÉÆSÉ´ÉÉ̹ÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò EòɪÉÇGò¨ÉɺÉÉ`öÒ +ÆÊiÉ¨É ¨ÉiÉnùÉ®ú ªÉÉnùÒ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. BEÖòhÉ 1000 ¨ÉiÉnùÉ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉ ºÉƺlÉä¨ÉvªÉä 10 ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÆSÉɱÉEò ÊxÉ´Éb÷±Éä VÉÉhÉÉ®ú +ɽäþiÉ. iªÉɨÉvªÉä nùÉäxÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ®úÉJÉÒ´É, BEò +xÉÖºÉÖÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ ¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉÆPÉ, <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉﻃ BEò ´É ¦É]õCªÉÉ Ê´É¨ÉÖCiÉ VÉÉiÉÒ-VɨÉÉiÉÒ ´É ʴɶÉä¹É ¨ÉÉMÉÉºÉ |É´ÉMÉÇ |ÉiªÉäEòÒ BEò +¶ÉÉ BEÖòhÉ 15 ºÉÆSÉɱÉEòÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò VÉ®úÒ {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉÖxÉ ½äþÉiÉ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ +vªÉIÉ, ={ÉÉvªÉIÉ, EòÉä¹ÉÉvªÉIÉ, ºÉÊSÉ´É, ºÉ½þºÉÊSÉ´É ªÉÉÆSÉÉ EòɪÉÇEòɳý BEò ´É¹ÉÉÈxÉÒ ¤Énù±ÉiÉ +ºÉiÉÉä. iªÉɨÉÖ³äý ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÉ SÉÖ®ú¶ÉÒSªÉÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ. Ê´Ét¨ÉÉxÉ ºÉÆSÉɱÉEò ¸ÉÒªÉÖiÉ {ÉÒ.´½þÒ Ê]õEòÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉiÉ ºÉƺlÉäSÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É ½þÒ ºÉÖκlÉiÉÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú {ÉiɺÉƺlÉÉ ½þÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ |ÉÉvÉÉxªÉ näùiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ªÉÉ´Éä³ýÒºÉÖvnùÉ {ÉiɺÉƺlÉäSÉä xÉäiÉÞi´É ¸ÉÒªÉÖiÉ Ê]õEòÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ®úɽþhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉÒ SÉSÉÉÇ +ɽäþ. ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ½þÉä´ÉÚ PÉÉiɱÉ䱪ÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒ¨ÉvªÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉ {Éìxɱɺɽþ BEÖòhÉ iÉÒxÉ {ÉìxÉ±É ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ =iÉ®úiÉÒ±É +¶ÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆEòbÖ÷xÉ Ê¨É³ýɱÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ xÉ´ªÉÉxÉä +ºÉ±Éä±Éä |ÉÊiɺ{ÉvÉÔ ¸ÉÒ.ʴɱÉÉºÉ VÉÉvÉ´É ½äþ ʶÉIÉEò ºÉÆPÉÉSÉä +vªÉIÉ +ºÉÖxÉ ¸ÉÒ. Eèò±ÉÉºÉ ºÉÖ±ÉiÉÉxÉä ´É ¸ÉÒ.¤ÉÒ.b÷Ò. vÉÖ®Æúnù®ú ½äþ ºÉÖvnùÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ±ÉÉ +ɽäþiÉ. iÉ®ú VÉÖxÉÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉ±Éä±Éä |ÉÊiɺ{ÉvÉÔ ¸ÉÒ.¤ÉÒ.b÷Ò.{ÉÉ]õÒ±É ´É<iÉ®ú ¨ÉÆb÷³ýÒ +ºÉÉ ½þÉ ÊiɺɮúÉ {ÉìxÉ±É ®úɽþhÉÉ®ú +ºÉÖxÉ xÉ´ªÉÉxÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ ¸ÉÒ.ʴɱÉÉºÉ VÉÉvÉ´É ´É ¸ÉÒ. ¤ÉÒ.b÷Ò.{ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSªÉɨÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò BEòÊjÉiÉ{ÉhÉä ±ÉføÊ´ÉhªÉɤÉɤÉiÉ +tÉ{ɽþÒ BEò¨ÉiÉ xÉ ZÉɱªÉÉSÉä BäEòɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉä. iªÉɨÉvªÉä xÉ´ªÉÉxÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ +]õÒ BEò¨ÉäEòÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉ xɺɱªÉÉSÉÒ SÉSÉÉÇ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ªÉÉSÉÉ ¡òɪÉnùÉ ½þÉ ¸ÉÒ Ê]õEòÉ®ú ªÉÉÆSÉÉ {ÉìxɱɱÉÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ xÉÉEò®úiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉÉ ¸ÉÒ.¤ÉÒ.b÷Ò {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÉ SÉÉÆMɱÉÉ +xÉÖ¦É´É +ɽäþ. iÉ®ú ʴɱÉÉºÉ VÉÉvÉ´É ªÉÉ OÉÖ{É ¨ÉvÉÒ±É EòɪÉÇEòiÉæ ½äþ ʶÉIÉEò ºÉÆPÉ]õxÉäSÉä {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä ʶÉIÉEò Eò¨ÉÇSÉÉ­ªÉÉÆSªÉÉ +b÷SÉhÉÒ ºÉÉäb÷Ê´ÉhªÉÉºÉ iªÉÉÆSÉÒ iÉi{É®úiÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ʶÉIÉEòÉÆEòbÖ÷xÉ BäEòɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉä. xÉ´ªÉÉxÉä Ë®úMÉhÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ nùÉäxÉ {ÉìxɱɨÉvªÉä BEòÊjÉEò®úhÉɤÉɤÉiÉ ´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒ ºÉÖ¯û +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊSÉjÉ ÊnùºÉiÉä. BEò¨ÉiÉ ZÉɱªÉÉºÉ ½þÉä´ÉÚ PÉÉiɱÉä±ÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò ½þÒ xÉCEòÒSÉ SÉÖ®ú¶ÉÒSÉÒ ®úɽþÒ±É +ºÉä ¨ÉiÉnùÉ®úÉÆEòbÖ÷xÉ BäEòɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉä.
  4. 4. Ên.22VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒúú 2015 4 +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´ÉÉiÉÉÇ{ÉjÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´É }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ SÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ ={ÉGò¨É º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ ºÉ®úÉ´É |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ ¦ÉÉMÉ-4 (|ÉÉ. |ɶÉÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É-7709314605) 1)+MxÉÒ “V” ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É JÉɱÉÒ±É Ê´ÉvÉÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PªÉÉ? +)+MxÉÒ “V” ½äþ ¦ÉÉ®úiÉÉSÉä xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É IÉä{ÉhÉɺjÉ +ɽäþ. ¤É) +MxÉÒ “V” SÉÉ {ɱ±ÉÉ 5000 ÊEò.¨ÉÒ.SÉÉ +ɽäþ. Eò) +MxÉÒ “V” ½äþ 5 ]õxÉ +h´ÉºjÉä ´ÉɽÚþxÉ xÉähªÉÉSªÉÉ IɨÉiÉäSÉä +ɽäþ. ´É®úÒ±É {ÉèEòÒ EòÉähÉiÉä Ê´ÉvÉÉxÉ SÉÖEòÒSÉä +ɽäþ / +ɽäþiÉ? 1) +) ¡òCiÉ 2) ¤É) ¡òCiÉ 3) Eò) ¡òCiÉ 4) ¤É) +ÉÊhÉ Eò) 2) VÉä´½þÉ SÉÆpù ÊIÉiÉÒVÉÉVɴɳý +ºÉiÉÉä, iÉä´½þÉ iÉÉä +ÉEòÉ®úÉxÉä ¨ÉÉä`öÉ ÊnùºÉiÉÉä EòÉ®úhÉ? +) ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉÒ±É +{É´ÉiÉÇxÉɨÉÖ³äý ¤É) |ÉEòɶÉÉSªÉÉ +{ɺEò®úhÉɨÉÖ³äý Eò) +ÉÆiÉÊ®úEò {É®úÉ´ÉiÉÇxÉɨÉÖ³äý b÷) ªÉÉ{ÉèEòÒ xÉɽþÒ 3) {ÉÆäbÖ÷±É¨É SÉÒ PÉb÷ªÉɳý SÉÆpùÉ´É®ú PÉä>ðxÉ MÉ䱪ÉÉºÉ ? +) ÊiÉSÉÒ MÉiÉÒ Eò¨ÉÒ ½þÉä<Ç±É ¤É) iÉÒSÉÒ MÉiÉÒ ´ÉÉfäø±É Eò) ÊiÉSÉ ´Éä³ý näù<Ç±É VÉÒ {ÉÞl´ÉÒ´É®ú näùiÉä b÷) EòÉähÉiÉɽþÒ ¤Énù±É ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ 4) }±ªÉÖ®úÉäºÉÆ]õ ]õªÉÖ¤É ¨ÉvªÉä JÉɱÉÒ±É{ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉÉ {ÉnùÉlÉÉÈSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä? +) ºÉÉäb÷ÒªÉ¨É +ÉìCºÉÉ<Çb÷ +ÉÊhÉ +ÉìMÉÉÇxÉ ¤É) ¨ÉCªÉÖÇ®úÒ +ÉìCºÉÉ<Çb÷ +ÉÊhÉ +ÉìMÉÉÇxÉ Eò÷) ¨ÉCªÉÖ®úÒ ´½äþ{É®ú +ÉÊhÉ +ÉìMÉÉÇxÉ b÷) ªÉÉ{ÉèEòÒ xÉɽþÒ 5)Resprpine ªÉÉ +Éè¹ÉvÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò¶ÉɺÉÉ`öÒ Eò®úiÉÉiÉ? +) ®úCiÉnùÉ¤É Eò¨ÉÒ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ¤É) Eò¨ÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ ®úCiÉnùÉ¤É ´ÉÉføÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ Eò) ´ÉänùxÉɶɨÉEò ¨½þhÉÖxÉ b÷)ªÉÉ{ÉèEòÒ xÉɽþÒ 6) Bb÷ºÉ ´É®ú Ênù±Éä VÉÉhÉÉ®äú |ÉSÉʱÉiÉ +Éè¹ÉvÉ EòÉähÉiÉä? +) Nonaxynol-9 ¤É)Viraxole Eò)Miconozale b÷)Zidorudine 7)ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É +hÉÖ¤ÉÉì¨¤É Ê½þ®úÉäʶɨÉÉ´É®ú Eäò´½þÉ ]õÉEòhªÉÉiÉ +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ? +) 6 +ÉìMɹ]õ1945 ¤É) 9 +ÉìMɹ]õ1945 Eò) 9 +ÉìMɹ]õ1947 b÷) 6 +ÉìMɹ]õ1946 8) ¨ÉÉxÉ´ÉÉSÉÒ i´ÉSÉÉ <VÉÉ xÉ ½þÉäiÉÉ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ ÊEòiÉÒ iÉÉ{ɨÉÉxÉ ºÉ½þxÉ Eò¯û ¶ÉEòiÉä.? +) 40 +Æ¶É ºÉä.¤É) 50 +Æ¶É ºÉä. Eò) 45 +Æ¶É ºÉä b÷) 60 +Æ¶É ºÉä. 9) OÉɨɺɦÉäSªÉÉ ¤Éè`öEòÉƤÉɤÉiÉSªÉÉ JÉɱÉÒ±É Ê´ÉvÉÉxÉÉÆ´É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÉ. +) BEòÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ SÉÉ®ú ¤Éè`öEòÉ PÉähÉä. ¤É) nùÉäxÉ ¤Éè`öEòÒ nù®ú¨ªÉÉxÉ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ SÉÉ®ú ¨ÉʽþxªÉÉSÉä +ÆiÉ®ú Eò) ºÉ®ú{ÉÆSÉ ´É iªÉÉSªÉÉ +xÉÖ{ÉκlÉiÉÒiÉ ={ɺɮú{ÉÆSÉ ¤Éè`öEò ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚ ¶ÉEòiÉÉä. b÷) OÉɨɺɦÉäSªÉÉ ¤Éè]õEòÒ +ÉvÉÒ ºjÉÒ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉÒ ¤Éè`öEò PÉähÉä ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úÉ : 1) Eäò´É³ý +) ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþ 2) (+) +ÉÊhÉ (¤É) ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþiÉ. 3) (+), (¤É) +ÉÊhÉ (Eò) ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþiÉ. 4) ºÉ´ÉÇ ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþiÉ. +ÊvÉEò ={ɪÉÉäMÉÒ- Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ EòÉì¨{ªÉÖ]õ®ú Ë|É]õ 2 ¯û{ɪÉä ZÉä®úÉìCºÉ 1 ¯û{ɪÉÉ <Æ]õ®úxÉä]õ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ, Eò±É®ú Ë|É]õ +Éä¨É OÉÉÊ¡òCºÉʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É 9595351242 ¨ÉÉMÉÒ±É |ɶxÉÉÆSÉÒ =kÉ®äú 1) -2 2) -2 3)-2 4)-4 5)-1 6) -2 7)-2 8)3 9) -1 }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ, VÉMÉnÆù¤ÉÉ xÉMÉ®ú, Mɱ±ÉÒ xÉÆ.6,¶ÉäMÉÉÆ´É, ÊVÉ.¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ- 9422182179 ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ Eò®úÒiÉÉ OÉɨÉÒhÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ {ÉÉʽþVÉäiÉ. |ÉiªÉIÉ ¦Éä]õÉ 9595351242 Jɤɮú {ÉÉä½þSÉä±É +ÉiÉÉ............... EòÉxÉÉäEòÉxÉ ¤ÉÉiɨÉÒ +ºÉä±É +ÉiÉÉ................ {ÉÉxÉÉä{ÉÉxÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ Ê¨É³äý±É +ÉiÉÉ............... VÉÉMÉÉäVÉÉMÉ Ê´ÉVÉäiªÉÉ º{ÉvÉÇEòÉºÉ +ÉEò¹ÉÇEò ={ɽþÉ®ú näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.iÉ®úÒ ´É®úÒ±É ºÉ®úÉ´É |ɶxÉ{ÉÊjÉEòÉ ºÉÉäb÷´ÉÖxÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ´ÉÉ }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É- {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ Ê¶ÉIÉEò ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ,¶ÉäMÉÉÆ´ÉSÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò Ênù. 25 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ ½þÉä´ÉÚ PÉÉiɱÉÒ +ɽäþ.ºÉƺlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉä{ÉɺÉÖxÉSÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlɨÉSÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉÒ ®úhÉvÉÖ¨ÉɳýÒ ±ÉÉMɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ½þÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: 1994 ¨ÉvªÉä +κiÉi´ÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ EòÊ®úiÉÉSÉä {ÉÖhÉÇ ¸ÉäªÉ º´É.¸ÉÒ ¦ÉɺEò®ú {ɱ½þÉbä÷ ´É º´É.¸ÉÒ. xÉÉxÉÉ®úÉ´É ¶Éä³ýEäò ´É iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þEòÉ­ªÉÉÆxÉÉ VÉÉiÉä. {ÉiɺÉƺlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ º´ÉʽþiÉ ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ ºÉɯûxÉ {ÉiɺÉƺlÉäiÉÒ±É ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉä ʽþiÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiɱÉä.´É ºÉƺlÉäSÉÉ ´ÉÞIÉ ¡Öò±ÉʴɱÉÉ. ªÉÉ {ÉiɺÉƺlÉä¨ÉvªÉä ¨ÉÉMÉÒ±É ´ÉÒºÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ EòɽþÒ ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ýÓxÉÒ `öÉhÉ ¨ÉÉÆb÷±Éä +ºÉÖxÉ ±ÉÉäEò¶ÉɽþÒ {ÉvnùiÉÒxÉä SÉɱÉhÉÉ­ªÉÉ ºÉÆVÉªÉ ¤Éb÷ÉäEòÉ®ú +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ MÉ´É<Ç BºÉºÉÒ/BºÉ]õÒ ºÉÖÊxÉ±É PÉÉ´É]õ ´½þÒ.VÉä.BxÉ.]õÒ Ê´Éaö±É SÉÉÆnÖù®úEò®ú JÉÖ±ÉÉ |É´ÉMÉÇ näùÊ´ÉnùÉºÉ Êb÷MÉÉä³äý JÉÂÖ±ÉÉ |É´ÉMÉÇ xÉÆnùÊEò¶ÉÉä®ú føÉEò®äú JÉÂÖ±ÉÉ |É´ÉMÉÇ ªÉÉ {ÉiɺÉƺlÉäSÉÉ EòÉ®ú¦ÉÉ®ú º´É¨ÉiÉÉxÉä Eò®úhÉä ºÉÖ¯û Eäò±Éä +ºÉ±ªÉÉSÉä Eò³ýiÉä. +ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉ ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÉ +Ê´É®úÉävÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ. ªÉÉ ¤ÉɤÉÉiÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÒ Ê´É®úÉävÉ Eäò±Éä±ÉÉ xÉɽþÒ. EòÉ®úhÉ {ÉiɺÉƺlÉÉ ½þÒ +É{ɱÉÒSÉ +ɽäþ.+ºÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ºÉ¨ÉVÉ ½þÉäiÉÉ. ¨ÉÉMÉÒ±É Ê´ÉºÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ `öÉhÉ ¨ÉÉÆbÖ÷xÉ ¤ÉºÉ±É䱪ÉÉ ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ½þªÉÉSÉ Ê´É·ÉɺÉÉSÉÉ MÉè®ú ¡òɪÉnùÉ PÉäiɱÉÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú ºÉƺlÉäSªÉÉ `äö´ÉÒ ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ ¤ÉÄEäòiÉ xÉ ¦É®úiÉÉ VɴɳýÒEò +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉiɺÉƺlÉäiÉ ¦É®ú±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä 13 ]õCEäò ´ªÉÉVÉnù®úÉxÉä EòVÉÇ PÉä´ÉÖxÉ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ 15 ]õCEäò nù®úÉxÉä ´ÉÉ]õ{É Eäò±Éä +ɽäþ. ºÉ½þEòÉ®ú IÉäjÉɨÉvªÉä +ºÉÉ ÊxÉªÉ¨É +ɽäþ EòÒ, ºÉƺlÉäxÉä ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉä ʽþiÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä´ÉÖxÉ ºÉ´ÉÇ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ BEòSÉ ÊxÉªÉ¨É ±ÉÉnù±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä {É®ÆúiÉÖ {ÉiɺÉƺlÉäSÉÉ +VÉ¤É JÉÉCªÉÉ +ºÉÉ +ɽäþ EòÒ, ºÉƺlÉäSªÉÉ EòVÉÉÈxÉÉ 2 |ÉEòÉ®úSÉä ´ªÉÉVÉnù®ú +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä BEò ´ªÉÉVÉnù®ú 12 ]õCEäò iÉ®ú nÖùºÉ®úÉ 15 ]õCEäò ´É iªÉɨÉÖ³äý ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉÒ Ê{ɳý´ÉhÉÖEò ½þÉäiÉ +ºÉiÉä. 200 SªÉÉ ´É®ú ºÉ¦ÉɺÉnù ºÉÆJªÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉ {ÉiɺÉƺlÉäSÉÉ +¦ªÉɺÉnùÉè®úÉ ºÉÖvnùÉ MÉÉä´ªÉɱÉÉ ZÉɱÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉɽþÒiÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉEòbÖ÷xÉ Ê¨É³ýɱÉÒ +ºÉÚxÉ ªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +Éä¤ÉÒºÉÒ |É´ÉMÉÉÇEò®úÒiÉÉ ºÉÆVÉªÉ ¤Éb÷ÉäEòÉ®ú, BºÉºÉÒ/BºÉ]õÒ |É´ÉMÉÉÇEò®úÒiÉÉ ÊxɶÉÉxÉÒ xÉÉ®ú³ý MÉÉä´ÉvÉÇxÉ MÉ´É<Ç, ´½þÒVÉäBxÉ]õÒ |É´ÉMÉÉÇEò®úÒiÉÉ ºÉÖÊxÉ±É PÉÉ´É]õ iÉ®ú JÉÖ±ªÉÉ |É´ÉMÉÉÇEò®úÒiÉÉ Ê´Éaö±É SÉÉÆnÖù®úEò®ú,näùÊ´ÉnùÉºÉ Êb÷MÉÉä³äý ´É xÉÆnùÊEò¶ÉÉä®ú føÉEò®äú ½äþ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉä ¨ÉiÉnùÉxÉ ½äþ Ênù. 25 VÉÉxÉä 2015 ±ÉÉ ºÉEòɳýÒ 8 iÉä 5 ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ {ÉiɺÉƺlÉäSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, +Énù¶ÉÇ xÉMÉ®ú ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä +ɽäþ. iÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ xÉÉ®ú³ý ªÉÉ ÊxɶÉÉxÉÒ´É®ú ʶÉCEòÉ ¨ÉɯûxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ |ÉSÉÆb÷ ¨ÉiÉÉÆxÉÒ Ê´ÉVÉªÉ Eò®úhªÉÉSÉä +É´ÉɽþxÉ {ÉiɺÉƺlÉäSªÉÉ Ê¶ÉIÉEò ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ {ÉìxɱÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. {ÉÆ.ºÉ. ʶÉIÉEò {ÉiɺÉƺlÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ Ë®úMÉhÉÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉìxÉä±É

×