ใบความรู้ที่1

3,060 views
2,978 views

Published on

ใบความรู้ที่1

Published in: Education, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,060
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่1

  1. 1. F 1 ก F ก ( F) .6 F F ˆ F F ก ก ก F ก F F F ก ˄ F F F F F F F F F ˈ ก Fก ก F ก ก F F F ก F F F F F F F F F F ก F ก F ก ก F F F F F ก F ก F F F F ก F F ˈ F ˈ F F F F F ก ATM ก F ˈ F F F 1. ก F F F F ก F F F (Bar-code) F F - ก ก F F F 2. ก F ก F F (Database) F F 3. F ก F ก ก F ก F F F (Data Processing)
  2. 2. 4. F F ก ก F F F (Data Communication) 5. ก F F F F (Word Processing) ˈ F ก (Office Automation) 6. ก F F ก ก ก 7. ก F ก ก F F ก F Fก ก ก ก ก 8. ก F F , ʽ / ʽ 9. ก F F F F ก F ˂ ก ก ก 10. ก F F F ก F ก ก ʿก 11. ก F F ก F ก F ก ก ˆ 12. ก F F F ก F ก F F ˈ F กก F ก F ก F F 4 F F F 1 F F ˈ F ˂ F F F 2 F ก F ก ก F F ก3 F ก ˈ F F F F ก F ก ก F F ก F F ก F F F F F ก F ก ก ก F ก ก F ก F F F F ก F F F ก F 4 ˈ F F F ก ก F ʾ . . 2500 F F ก F ก ก F F ˈ F Fก F F F F ก F ก ก ก F ˆ F F ก ก F
  3. 3. ก F F ก F ˂ F F F 1. F ก F ˈ ก F ก F F ˈ F 2. F ก F ก F F F F 3. F F ก ก F F ˂ F 4. F F F F F ˈ F F ก F กF ก ก Fก ก ก ˆ ก F F ก F F ก ก F ก F F F ก ก F ก ก F F F ก ˈ F F ก ก F F ก ก F ก ˁ ก F ˈ F ˈ F F 1 ( . . 2497-2501) F F ก (Vacuum tube) ˈ ก ก F F ก Fก ˂ ก F F ก ก F F F F กF UNIVAC I, IBM 600 F Mark1 F ENIAC
  4. 4. F 2 ( . . 2502-2507) F F F (Transistor) ˈ ก ก F F F ก ˈ F F กก F ก F ก F Fก ˂ F ก F F F 3 ( . . 2508-2513) F F (Integrated Circuit) ˈ ก ก F F F F ก (Silicon) ก F " " F 4 ( . . 2514-2523) F F LSI (Large-Scale Integrated Circuit) ˈ ก ก F ก 1 F F กก F 1 F F F F ก ก ก F CPU ก F " F" F 5 ( . . 2524- ˆ ) F F VLSI (Very Large-Scale Integrated Circuit) ˈ ก F F ก
  5. 5. F 1. F ก ก F (electronic machine) F ˈ ก F ก ก F ก ก F F ก ก F ก F ˂ F ก F F F ก F ˈ ˂ F F F F F F F F ˈ ˂ ก ก F ˈ F F F 2. ก F (speed) กก F ˈ ก ก F ก F ก F F ( กก F F ) 3. ก F F F (accuracy and reliability) F F ก F F F F ˂ F ก F F F กก ก ก F F 4. ก ก F F ก (storage) F F F ก F ก F ก ก F Fก F F F ˆ F ก F ก F F กก F F ก 5. ก F (communication) F F ก F ก ก ก F ก F F F F ก F F F ก F F ก F (remote computer) ก F F F F F F F F F F F ก F ก F ก F ก
  6. 6. ก ˈ ก ก , ก ก F ก F F F ก F F ก F F F F F ˈ F ก F F F ก F ˈ 5 ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer) ไมโครคอมพิวเตอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นวาเปนเครื่อง คอมพิวเตอรที่ใชงานสวนบุคคล หรือเรียกวา พีซี (Personal Computer : PC) สามารถ ใชเปนเครื่องตอเชื่อมในเครือขาย หรือใชเปนเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งอาจจะ ทําหนาที่เปนเพียงอุปกรณรับและแสดงผลสําหรับปอนขอมูลและดูผลลัพธ โดย ดําเนินการการประมวลผลบนเครื่องอื่นในเครือขาย อาจจะกลาวไดวาไมโครคอมพิวเตอร คือเครื่องคอมพิวเตอรที่มีหนวยประมวลผล กลางเปนไมโครโพรเซสเซอร ใชงานงาย ทํางานในลักษณะสวนบุคคลได สามารถ แบงแยกไมโครคอมพิวเตอรตามขนาดของเครื่องไดดังนี้ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (desktop computer) เปนไมโครคอมพิวเตอรที่มี ขนาดเล็กถูกออกแบบมาใหตั้งบนโตะ มี การแยกชิ้นสวนประกอบเปน ซีพียู จอภาพ และแผงแปงอักขระ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร (laptop computer) เปน ไมโครคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่ วางใชงานบนตักได จอภาพที่ใช เปนแบบแบนราบชนิดจอภาพ ผนึกเหลว (Liquid Crystal Display : LCD) น้ําหนักของ เครื่องประมาณ 3-8 กิโลกรัม โนตบุคคอมพิวเตอร (notebook computer) เปนไมโครคอมพิวเตอรที่มี ขนาดและความหนามากกวาแล็ปท็อป น้ําหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภาพ แสดงผลเปนแบบราบชนิดมีทั้งแบบ แสดงผลสีเดียว หรือแบบหลายสี โนตบุค ที่มีขายทั่วไปมีประสิทธิภาพและ ความสามารถเหมือน กับแล็ปท็อป ปาลมท็อปคอมพิวเตอร (palmtop computer) เปน ไมโครคอมพิวเตอรสําหรับ ทํางานเฉพาะอยาง เชนเปน พจนานุกรม เปนสมุดจนบันทึก ประจําวัน บันทึกการนัดหมาย และการเก็บขอมูลเฉพาะ บางอยางที่สามารถพกพาติดตัว ไปมาไดสะดวก
  7. 7. สถานีงานวิศวกรรม (engineering workstation) ผูใชสถานีงานวิศวกรรมสวนใหญเปนวิศวกร นักวิทยาศาสตร สถาปนิก และนักออกแบบ สถานีงานวิศวกรรมมีจุดเดนใน เรื่องกราฟก การสรางรูปภาพและการทําภาพเคลื่อนไหว การ เชื่อมโยงสถานีงานวิศวกรรมรวมกันเปนเครือขายทําให สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและใชงานรวมกันอยางมี ประสิทธิภาพ บริษัทพัฒนาซอฟตแวรหลายบริษัทไดพัฒนาซอฟตแวร สําเร็จสําหรับใชกับสถานีงานวิศวกรรมขึ้น เชนโปรแกรมการจัดทําตนฉบับหนังสือ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสงานจําลองและคํานวณทางวิทยาศาสตร งาน ออกแบบทางดานวิศวกรรมและการควบคุมเครื่องจักร การซื้อสถานีงานวิศวกรรมตางจากการซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร เพราะ ไมโครคอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถใชโปรแกรมสําเร็จสําหรับไมโครคอมพิวเตอร ได และมีลักษณะการใชงานเหมือนกัน สวนการซื้อสถานีงานวิศวกรรมนั้นยุงยากกวา สถานีงานวิศวกรรมมีราคาแพงกวาไมโครคอมพิวเตอรมาก การใชงานก็ตองการ บุคลากรที่มีการฝกหัดมาอยางดี หรือตองใชเวลาเรียนรู สถานีงานวิศวกรรมสวนใหญใชระบบปฎิบัติการยูนิกซ ประสิทธิภาพของซีพียูของ ระบบอยูในชวง 50-100 ลานคําสั่งตอวินาที (Million Instruction Per Second : MIPS) อยางไรก็ตามหลักจากที่ใชซีพียูแบบริสก (Reduced Instruction Set Computer :RISC) ก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถเชิงคํานวณของซีพียูสูงขึ้นไดอีก ทําใหสราง สถานีงานวิศวกรรมใหมีขีดความสามารถเชิงคํานวณไดมากกวา 100 ลานคําสั่งตอ วินาที มินิคอมพิวเตอร (mini computer) มินิคอมพิวเตอรเปนเครื่องที่สามารถใชงานพรอม ๆ กันไดหลายคน จึงมีเครื่อง ปลายทางตอได มินิคอมพิวเตอรเปนคอมพิวเตอรที่มีราคาสูงกวาสถานีงานวิศวกรรม นํามาใชสําหรับประมวลผลในงานสารสนเทศขององคการขนาดกลาง จนถึงองคการ ขนาดใหญที่มีการวางระบบเปนเครือขายเพื่อใชงานรวมกัน เชน งานบัญชีและ การเงิน งานออกแบบทางวิศวกรรม งานควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มินิคอมพิวเตอรเปนอุปกรณืที่สําคัญในระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคการที่ เรียกวาเครื่อใหบริการ (server) มีหนาที่ใหบริการกับผูใชบริการ (client) เชน ใหบริการแฟมขอมูล ใหบริการขอมูล ใหบริการชวยในการคํานวณ และการสื่อสาร
  8. 8. เมนเฟรมคอมพิวเตอร (mainframe computer) เมนเฟรมคอมพิวเตอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการพัฒนามาตั้งแต เริ่มแรก เหตุที่เรียกวา เมนเฟรมคอมพิวเตอรเพราะตัวเครื่องประกอบดวยตูขนาดใหญ ที่ภายในตูมีชิ้นสวนและอุปกรณตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน เมนเฟรมคอมพิวเตอรมีขนาดลดลงมาก เมนเฟรมเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีราคาสูงมาก มักอยูที่ศูนยคอมพิวเตอรหลักของ องคการ และตองอยูในหองที่มีการควบคุมอุณหภูมิและมีการดูแลรักษาเปนอยางดี บริษัทผูผลิตเมนเฟรมไดพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องใหสูงขึ้น ขอเดนของการ ใชเมนเฟรมอยูที่งานที่ตองการใหมีระบบศูนยกลาง และกระจายการใชงานไปเปน จํานวนมาก เชน ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมตอกับฐานขอมูลที่จัดการโดยเครื่องเมนเฟรม อยางไรก็ตามขนาดของเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอรก็ยากที่จะจําแนกจากกันให เห็นชัด ปจจุบันเมนเฟรมไดรับความนิยมนอยลง ทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอรขนาดเล็กมี ประสิทธิภาพและความสามารถดีขึ้น ราคาถูกลง ขณะเดียวกันระบบเครือขาย คอมพิวเตอรก็ดีขึ้นจนทําใหการใชงานบนเครือขายกระทําไดเหมือนการใชงานบน เมนเฟรม ซูเปอรคอมพิวเตอร (super computer) ซูเปอรคอมพิวเตอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะกับงานคํานวณที่ตองมีการ คํานวณตัวเลขจํานวนหลายลานตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว เชน งานพยากรณอากาศ ที่ตองนําขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับอากาศทั้งระดับภาคพื้นดิน และระดับชึ้นบรรยากาศ เพื่อดูการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ งานนี้จําเปนตองใชเครื่อง คอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูงมาก นอกจากนี้มีงานอีกเปนจํานวนมากที่ตองใชซูเปอร คอมพิวเตอรซึ่งมีความเร็วสูง เชน งานควบคุมขีปนาวุะ งานควบคุมทางอวกาศ งาน ประมวลผลภาพทางการแพทย งานดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทางดานเคมี เภสัช วิทยา และงานดานวิศวกรรมการออกแบบ ซูเปอรคอมพิวเตอรทํางานไดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงกวาคอมพิวเตอรชนิดอื่น การ ที่ซูเปอรคอมพิวเตอรทํางานไดเร็ว เพราะมีการพัฒนาใหมีโครงสรางการคํานวณ พิเศษ เชนการคํานวณแบบขนานที่เรียกวา เอ็มพีพี (Massively Parallel Processing : MPP) ซึ่งเปนการคํานวณที่กระทํากับขอมูลหลาย ๆ ตัวในเวลาเดียวกัน

×