แฟ้มประวัติ

81,187 views

Published on

แฟ้มประวัติส่วนตัว

Published in: Education
15 Comments
38 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
81,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
1,302
Comments
15
Likes
38
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แฟ้มประวัติ

 1. 1. แฟมพัฒนางานครูแฟมพัฒนางานครูแฟมพัฒนางานครูแฟมพัฒนางานครูแฟมพัฒนางานครูแฟมพัฒนางานครูแฟมพัฒนางานครูแฟมพัฒนางานครู นายรอซือลีนายรอซือลีนายรอซือลีนายรอซือลี เจเจเจเจะะะะมะมะมะมะ โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอิบตีดาวิทยาอิบตีดาวิทยาอิบตีดาวิทยาอิบตีดาวิทยา อําเภอรือําเภอรือําเภอรือําเภอรือเสาะอเสาะอเสาะอเสาะ จังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส สังกัดสํานักงานเสังกัดสํานักงานเสังกัดสํานักงานเสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขตขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขตขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขตขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. การเปนครูไมใชแครูวาวันครูคือวันที่ ๑๖ มกราคม แตความเปนครูนั้นเปรียบไดกับดอกกลวยไม ตองใชเวลานาน ตองดูแลเอาใจใสเราจึงจะเห็นดอกกลวยไม การผลิตบุคคลในวิชาชีพครูยิ่งตองสรางใหงดงามมาก ใหเขาเขาใจความ เปนครูและความเปนครูนั้น ไมเพียงแตจะตองมีความรูทางวิชาการเพื่อจะสอนนักเรียนเทานั้น แตครูยังจะตองเปนผูชวย นักเรียนใหพัฒนาทางดานสติปญญาบุคลิกภาพ อารมณ และ สังคมดวย ครูตองเปนผูใหความอบอุนแกนักเรียน เพื่อนักเรียนจะไดมีความเชื่อและไวใจครู พรอมที่จะพบครูเวลาที่มี ปญหา นอกจากนี้ครูจะตองเปนตนฉบับที่ดีแกนักเรียน ถาหากจะถามนักเรียนตั่งแตชั้นประถม จนถึงนิสิตนักศึกษาขั้น มหาวิทยาลัย วามีใครบางในชีวิตของนักเรียนที่นักเรียนยึดถือเปนตนฉบับ นักเรียนสวนมากจะมีครูอยูอยางนอยหนึ่งคน เปนตนฉบับหรือตัวแบบและนักเรียนจะยอมรับคานิยมและอุดมการณของครู เพื่อเปนหลักของชีวิต อิทธิพลของครูที่ นักเรียนยึดเปนตนฉบับจะติดตามไปตลอดชีวิต ครูเปรียบเสมือนนักศิลปนที่ปนรูป เพราะครูทุกคนมีสวนในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน แตผลงานของครูไม เหมือนกับประติมากรที่พองานแตละชิ้นสําเร็จก็เห็นผลงาน อาจจะตั้งใหชมได หรือถาไมชอบอาจจะแกไขเพิ่มเติมได สวน ครูนั้นจะตองรอจนนักเรียนกลับมาบอกครูวาครูไดชวยเขาอยางไร หรือมีอิทธิพลตอชีวิตเขาอยางไร และบางครั้งการรอก็ เปนการเสียเวลาเปลาเพราะแมวานักเรียนบางคนจะคิดถึงความดีของครูแตก็คิดอยูในใจไมแสดงออก จึงทําใหคนทั่วไปรูสึกวาอาชีพครูเหมือนเรือจางมีหนาที่สงคนขามฟากเทานั้น ซึ่งเปนเครื่องชี้ถึงทัศนคติทางลบที่มีตออาชีพ ครูมีสวนทําใหบางคนตัดสินใจเลือกอาชีพครูเปนอาชีพสุดทาย ............................................... (นายรอซือลี เจะมะ) ครูโรงเรียนอิบตีดาวิทยา ผูจัดทําแฟมพัฒนางานครู คํานําคํานําคํานําคํานําคํานําคํานําคํานําคํานํา
 3. 3. สวนที่สวนที่สวนที่สวนที่ 1 ขอคิดและอุดมการณในการทํางานขอคิดและอุดมการณในการทํางานขอคิดและอุดมการณในการทํางานขอคิดและอุดมการณในการทํางาน ปรัชญาในการทํางาน วิสัยทัศนในการทํางาน แนวคิดในการทํางาน ความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน สวนที่สวนที่สวนที่สวนที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลขอมูลสวนบุคคลขอมูลสวนบุคคลขอมูลสวนบุคคล ประวัติบุคคล ที่พักอาศัยปจจุบัน ประวัติการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน ผลงานที่ประสบความสําเร็จ / ดีเดน ขอมูลการหยุดการลางาน สวนที่สวนที่สวนที่สวนที่ 3 ขอมูลการพัฒนาตนเองขอมูลการพัฒนาตนเองขอมูลการพัฒนาตนเองขอมูลการพัฒนาตนเอง การเขารับการฝกอบรม / ประชุม / สัมมนา การศึกษาดูงานภายใน / ภายนอกสถานศึกษา การพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่น สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญสารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ
 4. 4. สวนที่สวนที่สวนที่สวนที่ 4 ภาระงานที่ภาระงานที่ภาระงานที่ภาระงานที่ตองปฏิบัติตองปฏิบัติตองปฏิบัติตองปฏิบัติ งานตามบทบาทหนาที่ งานที่โรงเรียนมอบหมาย งาน / กิจกรรมพิเศษอื่น สวนที่สวนที่สวนที่สวนที่ 5 การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน / การพัฒนางาน และผลความสําเร็จการพัฒนางาน และผลความสําเร็จการพัฒนางาน และผลความสําเร็จการพัฒนางาน และผลความสําเร็จ การปฏิบัติงาน / พัฒนางานตามบทบาทหนาที่ การปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมาย การปฏิบัติงาน / กิจกรรม สวนที่สวนที่สวนที่สวนที่ 6 ผลงานที่ภาคภูมิใจผลงานที่ภาคภูมิใจผลงานที่ภาคภูมิใจผลงานที่ภาคภูมิใจ / ปญหาอุปสรรคปญหาอุปสรรคปญหาอุปสรรคปญหาอุปสรรค / แนวทางแกไขแนวทางแกไขแนวทางแกไขแนวทางแกไข / ขอคิดเห็นในการปฏิบัติขอคิดเห็นในการปฏิบัติขอคิดเห็นในการปฏิบัติขอคิดเห็นในการปฏิบัติ งานงานงานงาน ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะในการพัฒนางาน สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญสารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ
 5. 5. ปรัชญาในการทํางานปรัชญาในการทํางานปรัชญาในการทํางานปรัชญาในการทํางาน การเปนครูนั้นไซรไมลําบาก แตสอนดีนั้นยากเปนหนักหนา เพราะตองใชศิลปวิทยา อีกมีความเมตตาอยูในใจ วิสัยทัวิสัยทัวิสัยทัวิสัยทัศนในการทํางานศนในการทํางานศนในการทํางานศนในการทํางาน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มุงพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม คิดเปนทําเปน พึ่งตนเองได รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สรรคสรางสังคมที่สงบสุข มีความรัก ความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมมีความรอบรู มีความสามารถที่เปนสากล ดํารงไวซึ่งความเปนไทย แนวคิดในการทํางานแนวคิดในการทํางานแนวคิดในการทํางานแนวคิดในการทํางาน การเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น เปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดทั้งความสัมพันธและความรู โดยการรวมกันคิด รวมกันทํา สรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหไดทั้งมิตร ไดทั้งความรูควบคูกับผลงานที่ดี และมีคุณภาพ ความมุงมั่นตั้งใจในการทํางานความมุงมั่นตั้งใจในการทํางานความมุงมั่นตั้งใจในการทํางานความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน จะทุมเทกับงานเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีความกาวหนา และเปนระบบ จะตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายเพื่อความสําเร็จ และนํามาซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน ขอคิดและอุดมการณในการขอคิดและอุดมการณในการขอคิดและอุดมการณในการขอคิดและอุดมการณในการขอคิดและอุดมการณในการขอคิดและอุดมการณในการขอคิดและอุดมการณในการขอคิดและอุดมการณในการ ทํางานทํางานทํางานทํางานทํางานทํางานทํางานทํางาน
 6. 6. วินัยและการรักษาวินัยวินัยและการรักษาวินัยวินัยและการรักษาวินัยวินัยและการรักษาวินัย การปฏิบัติตนอยูในกรอบวินัย ปฏิบัติตนอยูในกรอบวินัยและไมเคยกระทําผิดทางวินัย การรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตําแหนงหนาที่การรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตําแหนงหนาที่การรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตําแหนงหนาที่การรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตําแหนงหนาที่ ถือปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา และปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่การงานโดยชอบ ดวยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา ประพฤติตนอยูในความซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่ของตนดวย ความเที่ยงธรรม ไมแสวงหาประโยชนสําหรับตนเอง หรือผูอื่นโดยมิชอบ การเปนแบบอยางที่ดีการเปนแบบอยางที่ดีการเปนแบบอยางที่ดีการเปนแบบอยางที่ดี ปฏิบัติตนใหมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ แตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ แสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ ตรงตอเวลา แสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการประหยัด ซื่อสัตย และอดทน สามัคคี มีวินัย รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอม ขอมูลเกี่ยวกับงานขอมูลเกี่ยวกับงาน
 7. 7. การการการการอุทิศเวลาใหราชการอุทิศเวลาใหราชการอุทิศเวลาใหราชการอุทิศเวลาใหราชการ อุทิศตนและทุมเทเสียสละเพื่อปฏิบัติหนาที่ตลอดมา โดยจะมาถึงสถานศึกษาเพื่อ ปฏิบัติหนาที่ในแตละวันกอนเวลา หรือกลับบานหลังเลิกงานอยางนอย 30 นาทีเกือบทุกวัน ความวิริยะอุตสาหะและความอดทนความวิริยะอุตสาหะและความอดทนความวิริยะอุตสาหะและความอดทนความวิริยะอุตสาหะและความอดทน ถือปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา และ ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่การงานโดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา หากมีภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให รับผิดชอบจะมุงมั่นปฏิบัติใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวเสมอ ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน การรับประโยชนที่ไมควรได ประโยชนที่ไมควรไดจะหลีกเลี่ยงและไมแสวงหาเพื่อใหไดมาโดยเด็ดขาด การใหผูอื่นเปนเครื่องมือหาประโยชน การหาประโยชนจากผูเรียนหรือใชผูเรียนเปนเครื่องมือในการหาประโยชน ไมกระทําโดยเด็ดขาด การใชอํานาจหนาที่แสวงหาผลประโยชน การใชอํานาจหนาที่แสวงหาผลประโยชน ไมกระทําโดยเด็ดขาด การอางผลงานคนอื่นเปนผลงานตนเอง การอางผลงานของคนอื่นเปนผลงานของตนเอง ไมเคยกระทําและจะไม กระทําโดยเด็ดขาด
 8. 8. การรักษาความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะการรักษาความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะการรักษาความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะการรักษาความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะ สุภาพเรียบรอยประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย รักษาความลับของศิษย ของผูรวมงาน และของสถานศึกษา รักษาความสามัคคีระหวางครู และ ชวยเหลือกันในหนาที่การงาน การเปนผูนําในการอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยการเปนผูนําในการอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยการเปนผูนําในการอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยการเปนผูนําในการอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย ไดตระหนักและเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิปญญาไทยและ วัฒนธรรมไทยอยางยิ่ง โดยจะเนนการปฏิบัติตนเองใหเปนผูนําและเปนแบบอยาง ที่ดีเปนสําคัญ เชน การแตงกาย การขอคําแนะนําชวยเหลือจากบุคคลที่เปนผูนํา ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการศึกษาหรือพัฒนางานในหนาที่ซึ่งก็ไดความ ชวยเหลือดวยดีตลอดมา ทําใหการดําเนินงานตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังไวดวยดี การมีมนุษยสัมพันธการมีมนุษยสัมพันธการมีมนุษยสัมพันธการมีมนุษยสัมพันธ การประพฤติหรือปฏิบัติหนาที่ใดๆ จะเนนการติดตอประสานงานกับ ผูบริหาร คณะครู และผูปกครอง พรอมขอคําแนะนํา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวการปฏิบัติซึ่งกันและกันโดยพยายามปฏิสัมพันธกับทุกคน ทุกฝาย แบบกัลยา มิตร ตลอดทั้งใหความชวยเหลือดวยความยินดีในเรื่องที่ตนเองมีความสามารถ ที่จะชวยเหลือได
 9. 9. การมีคานิยมที่ดีงามการมีคานิยมที่ดีงามการมีคานิยมที่ดีงามการมีคานิยมที่ดีงาม เปนคนประหยัดและเห็นคุณคาของเงินจึงไดเก็บออมใชจายอยางประหยัด เปนคนใชชีวิตแบบเรียบงาย ความเปนประชาธิปไตยความเปนประชาธิปไตยความเปนประชาธิปไตยความเปนประชาธิปไตย - การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปนสิ่งสําคัญและไดใหความสําคัญ พรอมถือปฏิบัติตลอดมา แมเวลาสอนก็จะเนนการสงเสริมใหผูเรียนไดแสดง ความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ - การใชเหตุผลและประโยชนในการตัดสินใจ การตัดสินใจในเรื่องใด ๆ จะมุงเนนการศึกษาขอมูลหรือเก็บ รวบรวมขอมูลใหมากที่สุด เพื่อความสมเหตุสมผลหรือความถูกตองมาก ที่สุด ดังนั้น การใชเหตุผลจึงมีความสําคัญมากและถือปฏิบัติตลอดมา - การสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนกลาแสดงออก ไดสงเสริมแลเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกทั้งในเวลาเรียน การทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมใด ๆ เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและกลาที่ จะแสดงออกเสมอจึงประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง
 10. 10. ประวัติบุคคลประวัติบุคคลประวัติบุคคลประวัติบุคคล ชื่อ นายรอซือลี สกุล เจะมะ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม เกิดวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2521 ภูมิลําเนาจังหวัดนราธิวาส น้ําหนัก 58 ก.ก. สวนสูง 168 ซม. สีผิวดํา หมูโลหิตเอบี สถานภาพ โสด ที่พักอาศัยปจจุบันที่พักอาศัยปจจุบันที่พักอาศัยปจจุบันที่พักอาศัยปจจุบัน ปจจุบันพักบานเลขที่ 37/2 ถนน - หมู 7 ตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย 96150 โทรศัพทมือถือ 084-3982696
 11. 11. ที่ที่ที่ที่ ระดับการศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาชื่อสถาบันการศึกษาชื่อสถาบันการศึกษาชื่อสถาบันการศึกษา ปที่สําเร็จปที่สําเร็จปที่สําเร็จปที่สําเร็จ วุฒิทางการศึกษาวุฒิทางการศึกษาวุฒิทางการศึกษาวุฒิทางการศึกษา วิชาเอกวิชาเอกวิชาเอกวิชาเอก 1 ประถมศึกษา ร.ร.บานบริจะ 2537 ประกาศนียบัตรชั้น ป.6 - 2 มัธยมศึกษา ร.ร.รมเกลา 2540 มัธยมตน (ม.3) - 3 ปวช. วิทยาลัยสารพัดชาง 2543 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อิเล็กทรอนิคส 4 ปริญญาตรี ม.เกษมบัณฑิต 2547 วิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) วิศวอิเล็กฯ 5 ป.บัณฑิต วิทยารัชตภาคย ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่ที่ที่ที่ ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนง/หนาที่หนาที่หนาที่หนาที่ ชื่อชื่อชื่อชื่อหนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติลักษณะงานที่ปฏิบัติลักษณะงานที่ปฏิบัติลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา (ปปปป) 1 ชางเทคนิค ดิจิตอลโฟน ในเครือ AIS ตรวจวิเคราะหโทรศัพท 2 2 ชางเทคนิค AFFA ติดตั้งระบบไฟฟา 2 3 ครู,ชางเทคนิค รร.อิบตีดาวิทยา สอน,ดูแลระบบ 1 ลงชื่อ.......................................ผูบันทึกขอมูล ( นายรอซือลี เจะมะ ) ประวัติการศึกษาประวัติการศึกษาประวัติการศึกษาประวัติการศึกษา ประสบการณประสบการณประสบการณประสบการณการทํางานการทํางานการทํางานการทํางาน
 12. 12. สรุปผลงานเมื่อสิ้นปการศึกษา 2552 1. ลาปวย จํานวน .........ครั้ง .................. วัน 2 ลากิจ จํานวน ................ ครั้ง .................. วัน 3 ลาคลอด/ลาอุปสมบท จํานวน ................ ครั้ง .................. วัน 4 ลาศึกษาตอ/ลาไปศึกษาดูงานตางประเทศ/ลาเขารับการตรวจเลือก จํานวน......... ครั้ง.........วัน 5 ขาด จํานวน ................ ครั้ง .................. วัน 6 ปฏิบัติงานนอกเวลาราช/วันหยุด จํานวน ................ ครั้ง .................. วัน ลงชื่อ ......................................... ผูกรอกขอมูล ลาปวย ลากิจ ลาคลอด/ลา อุปสมบท ลาศึกษาตอ/ ลากรณีอื่นๆ ขาด ปฏิบัติงานนอกเวลา เดือน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ปปปป 2552 มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตรวจสอบแลวถูกตอง ลงชื่อ .................................................. ผูตรวจสอบ ( นายศุภกิจ บินลาเซ็ง ) ผูอํานวยการโรงเรียนอิบตีดาวิทยา วันที่ ......... เดือน................................. พ.ศ............... ขอมูลการหยุดขอมูลการหยุดขอมูลการหยุดขอมูลการหยุดงานงานงานงานและการปฏิบัติงานนอกเวลาและการปฏิบัติงานนอกเวลาและการปฏิบัติงานนอกเวลาและการปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดและวันหยุดและวันหยุดและวันหยุด
 13. 13. ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่ เดือนเดือนเดือนเดือน จํานวนวันจํานวนวันจํานวนวันจํานวนวัน ชื่อหลักสูตรชื่อหลักสูตรชื่อหลักสูตรชื่อหลักสูตร หนวยงานดําเนินการหนวยงานดําเนินการหนวยงานดําเนินการหนวยงานดําเนินการ 1 1 กูยืมผานระบบ e –Studentloan กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 2 1 psis สช. 3 2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สพท.นราธิวาส เขต 1 4 4 การบริหารจัดการ web server ICT 5 3 การพัฒนาเว็บไซต NECTEC ( สวทช ) สามารถนําความรูที่ไดรับการอบรมมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การนําความรูมาพัฒนาการนําความรูมาพัฒนาการนําความรูมาพัฒนาการนําความรูมาพัฒนา / ปรับปรุงงานปรับปรุงงานปรับปรุงงานปรับปรุงงาน การเขารับการฝกอบรมการเขารับการฝกอบรมการเขารับการฝกอบรมการเขารับการฝกอบรม / ประชุมประชุมประชุมประชุม / สัมมนาสัมมนาสัมมนาสัมมนา
 14. 14. สามารถนําความรูที่ไดรับการอบรมมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มปรับสิทธิภาพในการทํางาน ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่ เดือนเดือนเดือนเดือน จํานวนวันจํานวนวันจํานวนวันจํานวนวัน สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่ / หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน รายการที่ศึกษาดูงานรายการที่ศึกษาดูงานรายการที่ศึกษาดูงานรายการที่ศึกษาดูงาน การนําความรูมาพัฒนาการนําความรูมาพัฒนาการนําความรูมาพัฒนาการนําความรูมาพัฒนา / ปรับปรุงงานปรับปรุงงานปรับปรุงงานปรับปรุงงาน การศึกษาดูงานภายในและภายนอกสถานศึกษาการศึกษาดูงานภายในและภายนอกสถานศึกษาการศึกษาดูงานภายในและภายนอกสถานศึกษาการศึกษาดูงานภายในและภายนอกสถานศึกษา
 15. 15. ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่ กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการพัฒนา ชื่อหนวยงานชื่อหนวยงานชื่อหนวยงานชื่อหนวยงาน / บุคลากรบุคลากรบุคลากรบุคลากร รายกรายกรายกรายการศึกษาพัฒนาารศึกษาพัฒนาารศึกษาพัฒนาารศึกษาพัฒนา นําความรูที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การนิเทศ และการขอคําแนะนํา มาปรับปรุงงาน ดานการเรียนการสอน และงานที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียนเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การนําความรูมาพัฒนาการนําความรูมาพัฒนาการนําความรูมาพัฒนาการนําความรูมาพัฒนา / ปรับปรุงงานปรับปรุงงานปรับปรุงงานปรับปรุงงาน การพัฒนาตการพัฒนาตการพัฒนาตการพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นนเองในรูปแบบอื่นนเองในรูปแบบอื่นนเองในรูปแบบอื่น (เชน ศึกษาเอกสารเชน ศึกษาเอกสารเชน ศึกษาเอกสารเชน ศึกษาเอกสาร / การนิเทศการนิเทศการนิเทศการนิเทศ / ขอคําแนะนําขอคําแนะนําขอคําแนะนําขอคําแนะนํา)
 16. 16. การจัดการเรียนรูการจัดการเรียนรูการจัดการเรียนรูการจัดการเรียนรู ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ วิชาวิชาวิชาวิชา / กลุมประสบการณกลุมประสบการณกลุมประสบการณกลุมประสบการณ /กลุมสาระกลุมสาระกลุมสาระกลุมสาระ ชั้นที่ทําการสอนชั้นที่ทําการสอนชั้นที่ทําการสอนชั้นที่ทําการสอน จํานวนผูเรียนจํานวนผูเรียนจํานวนผูเรียนจํานวนผูเรียน 1. เทคโนโลยีสารสนทศ ม.6/1,2,3 67 2. คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.4/3 40 3. คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.2/1,2,3,4 150 กากากาการสงเสริมและการพัฒนาผูเรียนรสงเสริมและการพัฒนาผูเรียนรสงเสริมและการพัฒนาผูเรียนรสงเสริมและการพัฒนาผูเรียน ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้นที่ทําการสอนชั้นที่ทําการสอนชั้นที่ทําการสอนชั้นที่ทําการสอน จํานวนผูเรียนจํานวนผูเรียนจํานวนผูเรียนจํานวนผูเรียน 1. งานตามบทบาทหนาที่งานตามบทบาทหนาที่งานตามบทบาทหนาที่งานตามบทบาทหนาที่
 17. 17. ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ งานที่ไดรับมอบหมายงานที่ไดรับมอบหมายงานที่ไดรับมอบหมายงานที่ไดรับมอบหมาย ลักษณะงานลักษณะงานลักษณะงานลักษณะงาน 1 ผูชวยนายทะเบียน ดูแลและตรวจสอบ ทะเบียนนักเรียน 2 ดูแลโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน ดูแลระบบฐานขอมูลของโรงเรียน 3 ดูแลเว็บไซตโรงเรียน Upload ขอมูลของโรงเรียนขึ้นเว็บ 4 ฝายปกครองชั้น ม.2 ดูแลความประพฤติของนักเรียน ลงชื่อ ......................................... ผูกรอกขอมูล 2. งานที่โรงเรียนมอบหมายงานที่โรงเรียนมอบหมายงานที่โรงเรียนมอบหมายงานที่โรงเรียนมอบหมาย ตรวจสอบแลวถูกตอง ลงชื่อ ................................................. ผูตรวจสอบ ( นายศุภกิจ บินลาเซ็ง ) ผูอํานวยการโรงเรียนอิบตีดาวิทยา ........... ..................................... .
 18. 18. ปการศึกษาปการศึกษาปการศึกษาปการศึกษา 2555552222 ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ ภาระงานตามบทบาทหนาที่ภาระงานตามบทบาทหนาที่ภาระงานตามบทบาทหนาที่ภาระงานตามบทบาทหนาที่ การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน/พัฒนางานพัฒนางานพัฒนางานพัฒนางาน ผลความสําเร็จผลความสําเร็จผลความสําเร็จผลความสําเร็จ 1. การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน /พัฒนางานตามบทบาทหนาที่พัฒนางานตามบทบาทหนาที่พัฒนางานตามบทบาทหนาที่พัฒนางานตามบทบาทหนาที่
 19. 19. ปการศึกษาปการศึกษาปการศึกษาปการศึกษา 2552 ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ ภาระงานตามบทบาทหนาที่ภาระงานตามบทบาทหนาที่ภาระงานตามบทบาทหนาที่ภาระงานตามบทบาทหนาที่ การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน/พัฒนางานพัฒนางานพัฒนางานพัฒนางาน ผลความสําเร็จผลความสําเร็จผลความสําเร็จผลความสําเร็จ 2. การปฏิบัการปฏิบัการปฏิบัการปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมายติงานตามที่โรงเรียนมอบหมายติงานตามที่โรงเรียนมอบหมายติงานตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 20. 20. ปการศึกษาปการศึกษาปการศึกษาปการศึกษา 2552 ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ งานงานงานงาน / กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน / พัฒนางานพัฒนางานพัฒนางานพัฒนางาน ผลความสําผลความสําผลความสําผลความสําเร็จเร็จเร็จเร็จ 3. การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน /กิจกรรมอื่กิจกรรมอื่กิจกรรมอื่กิจกรรมอื่นนนน
 21. 21. ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ ชื่อผลงานที่ประทับใจชื่อผลงานที่ประทับใจชื่อผลงานที่ประทับใจชื่อผลงานที่ประทับใจ เหตุผลแหงความประทับใจเหตุผลแหงความประทับใจเหตุผลแหงความประทับใจเหตุผลแหงความประทับใจ 1. ผลงานที่ภาคภูมิใจผลงานที่ภาคภูมิใจผลงานที่ภาคภูมิใจผลงานที่ภาคภูมิใจ
 22. 22. ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ ภาระงานภาระงานภาระงานภาระงาน / กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม ปญหาอุปสรรคปญหาอุปสรรคปญหาอุปสรรคปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขแนวทางแกไขแนวทางแกไขแนวทางแกไข ....................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 2. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 3. ขอคิดเห็นขอคิดเห็นขอคิดเห็นขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะในการพัฒนางานขอเสนอแนะในการพัฒนางานขอเสนอแนะในการพัฒนางานขอเสนอแนะในการพัฒนางาน
 23. 23. ภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก ก ก.พ.7/ คําสั่ง /หนังสือรับรอง/เอกสาร หลักฐานอื่น ภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข ปริญญาบัตร /วุฒิบัตร/หลักฐานอื่น ภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก ค เอกสาร /หลักฐานบงชี้ความสําเร็จ/ผลงาน นักเรียน ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง ภาพถายกิจกรรม / การเขารวมกิจกรรม ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก
 24. 24. ภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก กภาคผนวก ก กกกก.พพพพ.7 คําสั่งคําสั่งคําสั่งคําสั่ง หนังสือรับรองหนังสือรับรองหนังสือรับรองหนังสือรับรอง เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร /หลักฐานอื่นหลักฐานอื่นหลักฐานอื่นหลักฐานอื่น
 25. 25. ภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ขภาคผนวก ข ปริญญาบัตรปริญญาบัตรปริญญาบัตรปริญญาบัตร วุฒิบัตรวุฒิบัตรวุฒิบัตรวุฒิบัตร หลักฐานอื่นหลักฐานอื่นหลักฐานอื่นหลักฐานอื่น
 26. 26. ภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก คภาคผนวก ค เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร/หลักฐานบงชี้ความหลักฐานบงชี้ความหลักฐานบงชี้ความหลักฐานบงชี้ความ สําเร็จสําเร็จสําเร็จสําเร็จผลงานนักเรียนผลงานนักเรียนผลงานนักเรียนผลงานนักเรียน
 27. 27. ภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก งภาคผนวก ง ภาพถายกิจกรรมภาพถายกิจกรรมภาพถายกิจกรรมภาพถายกิจกรรม การเขารวมกิจกรรมการเขารวมกิจกรรมการเขารวมกิจกรรมการเขารวมกิจกรรม

×