ใบความรู้ที่ 8

1,000 views

Published on

ใบความรู้ที่ 8

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่ 8

 1. 1. F 8 F F ก ( F) .6 F F (Internet) F F F F F ก F F ก F ˈ F F ก F ก TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) F F ก F F ก F F ˈ F ก F ˆ ก F F F ก ก ก F F ก F F WAN F F ก ก F ก ก ก WAN ˈ F ก F Fก ก F Fก F F F F F F F ˈ ก ก F F F F Fก F F ก F F F F F ก ก F F F F F
 2. 2. 2 ก F F ˈ ก 30 ʾ F ก ก ก . . 2512 Fก ก F . . F F F ( U.S. Defence Department ) ˈ F F F F F F F ก ก F F F ก F F ก F F ˁ Fก F Fก ก F ARPAnet F ก F Advance Research Project Agency net F F F Fก ก ก F ˈ F ก F F F F ก F F ก F ก F F ก ก F ก F ก กก F F F F F F ก F ก F F ก F ก F ก ARPAnet ก Fก F F F F F ก F ก F ก ก F (Electronic Mail) F ก ˈ ก F ก F ก ก ก F ˂ F F F F F F F F F F F ก F ก F ก ˈ ก
 3. 3. 3 ʾ . . 2523 F ก ก F F F ก ก F F F F ก F F F F ก F F F ก F ʾ . . 2530 ก ก F ก ก ก F ก F ˈ ก F F (Prince of Songkla University) F (AIT) F ก F F ( ก IDP) ˈ ก F F ก ʾ . . 2531 F F F F F F F F Sritrang.psu.th ˈ F F F ก F ʾ . . 2534 DEC (Thailand) ก F F F F F F F F ˈ dect.co.th th ˈ F ก F (Domain) ˈ F F F F ก F Thailand ก F F F ก F F 24 ก ˈ ก ก ก ʾ . . 2535 ก ก F F F 9600 F กก F F F F (UUNET Technologies) ก ʾ ก F F F Fก F F F ก F F F ก F กF F (AIT) ก F F ก F ก ก F F F (THAInet) ˈ F ก F (Gateway) F F F ˈ F ก ( ˆ F ก F ก ก 4 F F F F F ก F F (NECTEC) F ก ก F F F )
 4. 4. 4 ʾ . . 2535 F ก ˈ ʾ F ก ก F ก ก F ก ก F " " (NWG: NECTEC E-mail Working Group) ก F F F " " (ThaiSarn: Thai Social/Scientific Academic and Research Network) ก F ก F F F ก ก ก F ก ก 8 F ˆ F ก F ก F 30 F ก ก F ˆ F F F ก F F ก ก กก F 100 % ก F ก F ก ก ก F F ˈ F ก F F ก ก ก F F ก F ก F ก F F ˈ F F ก ก
 5. 5. 5 F F F ก F ก ก กF F ก F F F F ก ก F 1. F F F ก F F F กF F ก F F ก F F ก F F ก ก F F F F F ก F F 24 2. F ก F F กก F ก F F F F F F F ก F 3. F F ก ก F ก F F F F F ก F ˈ ก F F F ก F F ก F ก F F ก ก F ก ก F F ก F F ˂ F ก F F 4. ก F F F ก F ก ก F F 5. F ก F ก F F ก ˆ ก F ก ˈ ก F 6. F ˂ F ก ก F F ก F F F ก 7. F F ก F F F F F F 8. F F ก ˆ ก ก ก F F ก F ก ก F F ก 9. ก F F ก F F F F 10. F ก ก กF ก
 6. 6. 6 F ก F F F กF F ก F F F ก Fก F ก ก F 1. F ˈ F F F ˈ F ก F F ก F F ก F ˈ F F ก F F F ก F F F ก F ก F ˈ F F F F F F F F F F 2. ก F F F F ˈ F F F ˈ ก F F F ก F F ก F ก F 2 ก 1. ก F ก F ˈ ก F F ก ก (Backbone) F F ก F ก F ก F (Gateway) F F (Router) F ก F F ก InterNIC ˈ Fก F ˈ ก ก ˈ ก F ก F F ก ก ก F F ก F F Fก F ก F ก F 24 F F ก F F F ก F ก ก F ก F ก ก 2. ก F F F F ก F F ก ก F F F (Internet Service Provider) ก F (ISP) ˈ Fก ก F ก (Server) F F ก F F F ˈ ก Fก F F F ISP F F F F F ก F F ก F F F ก F ก F
 7. 7. 7 ก F F ISP F ก ก F ก ˈ 2 F ก F ก o ก F Fก (Coorporate User Services) ˈ Fก ก F F Fก F F F F (Server) F F ก ISP F F F F o ก F (Individual User Services) F F F F F F F F F F F F F ก F ก F (Modem) F F F F ก ก F F ก F ก ˈ ก ISP ˈ ก ˈ ก ก F F ISP F ก ISP F (Internet Account Name) F (Password) ก F F ก F F F F (Modem) ˈ ก F F ก (Analog Signal) F ˈ (Digital Signal) ก ก ก F ˈ ก ˈ F F Fก F ก ก F F F ก F ก F F F ก F F F F F F ˈ ก F F
 8. 8. 8 F ก ก F ก F F ก ก ˈ F F F F Fก F F F ˆ F ก ˈ 2 F ˈ ก F F F ก F (External Modem) ˈ F F F ก ก F (Internal Modem) F ˆ F F F ก ก ก ก F F F F F F F ก F F F ก ก F F ก F F TCP / IP ก F ก ก F F ก F ˈ F ก F (Protocol) F ก F F F ก F F F F TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ˈ ก ก F F F ˈ F F F ก F F F F
 9. 9. 9 ก F F F TCP/IP TCP/IP ก F F ก ˈ F F ก F ก ก (Packet) F F ก F ก F F F F F ก ก ก F ก F ก F F F ก F F F F ก F ˈ F F ก ก F ก F F F (Router) ˈ F Fก ก ก F F ก ก ก ˈ F F F ก ก ก F Fก F ก ก F F IP Address DNS F (Address) F F F F F ก ก F F 202.44.202.222 , 201.44.202.3 203.146.7.200 ˈ F F F ก F ก F F F F F F F F ก F (Domain Name System-DNS) DNS F ˈ F F F F F F chula.ac.th , moc.go.th microsoft.com ˈ F ก ก DNS ก F กก F 1. ก F th = uk = ก 2. ก ก ก F F ก ˈ 5 ก F ac Academic ก ก co Commercial Fก ก go Government F ก or Organization Fก F ก net Network Fก F ก F
 10. 10. 10 3. ก ก F F F ก F F F F F F F F ก ก ˈ ก F F กF com Commercial F ก F F edu Education F ก ก gov Governmant F F ก net Network F F ˈ F 4. F ˈ F ˈ F Address ก F F F F F ˈ ก F F ก Fก F ˈ F ก F F F F ก ก ก F ก ˂ ก ˆ ก กก F ก ˈ 2 1. F F F F F ก F F F F ก ˈ 4 F F ก F ก F ก F • ก F F F F F (Internet Account Name) F (Password) F F F ก ก F F • ก ก F ˈ ก F ˈ F F F • ก F F F กF ก F ก F ˈ ก • ก F F ก F F ˈ F ก F • กF F F ก F ก ก F ก F F F ก F F ก F F F ก F • ก F F F F F F F • F ก F F F F F F F F ˈ • F F ˈ F F FกF F
 11. 11. 11 F ก F F F F ก F • F ก F F F ก ก F ก ก F • F F ก F F • F F F ˈ F ก F F F F • ก ก F ก F • ก F ก F F F F กF F ˂ F ก F F F F • F F F ก ก F (E-mail) กF F กF F F ก F F ก F ก ก F • ก F ก F ʽ ก F F F F • F ก F F F ก F F 2. F F F F F F F F F ก F • ก F F F F กF F F F F F ˈ • F ˈ ก ก F F F F F F F ก • F F F ˈ F F F F F F F F กF F ก F F • F FกF F F ก F F F • F ʾ ก F F F F F F F ก F F • F F F F F ˈ F
 12. 12. 12 • F F F F ก F กF F ก F F กF F F F F • F F ก F F F F F ˂ F F ก F กF F F F F ก F F ก F ˈ F F F F ก ก F F ก F ก ก F ก F F F ก F ก F ก ˈ 5 ก ♣♣♣♣ ก F ก F F ˈ ก F ก F ก F F F F F ก F ก • F ก ก F (E-mail) F F ก ก F ˈ ก F F F ก ˈ F F F F F F F ก F F F ˈ F ก F ก Electronic Mail ก F ก ก F F ก F F F F F ก ก F F ˈ ก F F F ก F F ก F F ก ก F ก F F ก
 13. 13. 13 F (E-mail Address) F F F F F F F F ก F F F F F ก F ก F 2 F F 1. ก F F ก F user name F F Fก ก F 2. F @ (at sign) F F " " 3. F (Domain Name) ˈ F F F F ˈ ก F F F F F 4. F F ˈ ก Fก .co.th .co commercial ˈ ก ก ก ก F F .th Thailand F • ก (Talk) ˈ ก F F F F F ก F F F F F ก ก F F F ˂ F F F ก Fก ก F F F ก F ก F ก Talk ก 2 ก Chat IRC (Internet Relay Chat) ก ˈ ก F ก (ICQ) ˈ ก F ก F F ก F ก F ก ก F ก F F F ก ก ก F ก F F F F
 14. 14. 14 ♣♣♣♣ ก F ก F ˈ ก F F F ก F F F F F ก • ก F F ก ก (Telnet) ก Telnet ˈ ก F ก F F F F F ก F F ก F F ก F F F ก F ก F F F F F F F F F ˈ ก ก F F ก F ก Telnet F ก F F ˈ F F ˈ F F กF Fก F F F ก ก F F F F F ก F • The Internet Telephone The Videophone ก ก F F F F ก ก F F F F F - F F F F ก F ˈ F ก ก F F ก F F ก F F ก ˆ F F F F ก F F F ˈ
 15. 15. 15 ก ก ก ก ก F F F F 2 ˁ F F F ก F F F กก ก F F ก F F F F F ก F ก F F F F F F ก F ♣♣♣♣ ก ก F ˂ F ก ก F ˂ F ก FTP (File Trasfer Protocol) ˈ ก F F F F F F F F ก F F F F ˈ F F ก F ก F F F 2 ก 1. ก F F F F F ˈ F (Host) ก F ก (Upload) F F F ก F F 2. ก F F F ก F F ก F ก F (Download)
 16. 16. 16 ก F F F F ก F 2 Private FTP ก F F ก F F ก F F F F Anonymous FTP ˈ F ก F F F F F F ˆ ก ก ˈ ก ก F F F F F F ก F F ก ก F F F F ก F ก F F F ก F F F F F F F ก F F (Freeware) ก F FกF ก ก F F F F ก ก F F F (Shareware) ♣♣♣♣ ก F F Search Engines ˈ F F F F F ก ˆ ˈ ก ก F ก F F ก F ก Fก F F Yahoo, Infooseek, Alta Vista, HotBot, Excite ˈ F F F F F F F F F F F F ˈ keyword F ก Search Engines ก F F F ก F ก F F F F ก F ก F F (Categories) Search Engines F F ˈ F ก ก F ก F F F F ♣♣♣♣ ก F F F (World Wide Web : WWW) ˈ ก F F ˈ F ก ก ก F F F F F F ก ก ก F F F F F F ˈ F ก ก F ก F F ก ก F F F F F ˈ F F F ก ก F F F F F F ก ก ก F F (Web Browser) ˈ F F F ก F F F กF Internet Explorer Netscape Navigator
 17. 17. 17 ก F F ก F F ก ก F ก ก ก F ก F (Web Page) F F F F F F F ก ก F (Home Page) F ก F F F F ก F HTML (Hypertext Markup Language) ก F ก ก F F (Web Site) F F ก ก F F F (Web Server) F F F F ก F F F ก ʽ F ก F ʽ F F F F F F F F F F ก F F (Uniform Resource Locator - URL) F F F ก F www.hotmail.com www.inet.co.th ˈ F F ก F ก F F F F ก F F F ก F F F ˈ F ก F Fก F F F F F ก F F ˈ F F F F F F F F ก F Fก ก ก ˈ F ก F F F ก ก ก F ก F ก F ก ก ʽ ก F ก F ก F F กF (Hyperlink) F
 18. 18. 18 กF F ก กF F F F F ก

×