εμεις και το περιβαλλον

848 views

Published on

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
848
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
583
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

εμεις και το περιβαλλον

  1. 1. Κεθάιαην 5 Δκείο θαη ην πεξηβάιινλ ζήκεξα Ο πιαλήηεο καο, ε Γε θηλδπλεύεη επεηδή νη άλζξσπνη δελ ηελ πξνζέρνπλ. Πνηά είλαη ηα πξνβιήκαηα ηεο Γεο; 1) Γελ έρεη θαζαξό αέξα επεηδή ηα εξγνζηάζηα θαη ηα απηνθίλεηα βγάδνπλ θαπζαέξηα. Γηα απηό ρξεζηκνπνηνύκε ην πνδήιαην νηαλ ζέινπκε λα πάκε θάπνπ γηαηί δελ βγάδεη θαπζαέξην. 2) Έρεη πνιιά απνξξίκαηα δειαδή ζθνππίδηα επεηδή νη άλζξσπνη δελ ηα πεηάλε ζηνπο θάδνπο αιιά θάησ ζην ρώκα θαη ζηε ζάιαζζα. 3) Πνιιά δάζε θαίγνληαη ή θαηαζηξέθνληαη από ηνπο αλζξώπνπο γηα λα ρηίζνπλ ζπίηηα. 4) Οη άλζξσπνη ραιάλε πνιύ λεξό θαη ζην ηέινο δελ ζα κείλεη θαζόινπ γηα λα πίλνπκε. 5) Οη πόιεηο δελ έρνπλ πνιιά δέληξα θαη θπηά πνπ καο δίλεη πεξηζζόηεξν θαζαξό αέξα γηα λα αλαπλένπκε. 6) Πνιιά δώα εμαθαλίδνληαη.

×