Documentos x congreso ccoo

1,438 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
869
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Documentos x congreso ccoo

  1. 1. relatorio 2012 _ arranxar números liñas_docs X Congreso - relatorio 27/07/2012 19:42 página 1 Especial X Congreso - 24 e 25 de xaneiro de 2013 Órgano de comunicación do S. N. de CCOO X Congreso do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia RESPOSTAS FRONTE Á CRISE 24 e 25 de xaneiro de 2013 A SANTIAGO DE COMPOSTEL DOCUMENTOS PARA DEBATER: n Relatorios: páxinas 2 a 20 n Proxecto de estatutos: páxinas 21 a 47 www.galicia.ccoo.es
  2. 2. relatorio 2012 _ arranxar números liñas_docs X Congreso - relatorio 27/07/2012 19:42 página 2 GALICIA SINDICAL relatorios — PRESENTACIÓN 75 actuación máis directo, que é Galicia, e — Hai que recordar, por último, que o X — — constatar a realidade económica e social 150 Congreso do Sindicato Nacional de CCOO — O X Congreso do Sindicato Nacional de — sobre a que queremos incidir. — de Galicia terá lugar o 24 e 25 de xa- — Comisións Obreiras de Galicia ten lugar — Temos que afrontar unha realidade — neiro de 2013 no marco do X Congreso 5 nun contexto terriblemente complexo e — completamente distinta á que había — Confederal, que se realizará no mes fe- — adverso para o conxunto dos traballado- 80 cando celebramos o IX Congreso: a — breiro do mesmo ano. Nese mesmo — res e traballadoras. A crise económica — fonda crise económica e, posterior- 155 marco desenvolveranse os procesos con- — iniciada no ano 2008 está tendo graves — mente, un Goberno en maioría do PP — gresuais das federacións estatais de — consecuencias sobre o emprego e sobre — (non só en Galicia, senón no Estado e en — rama de CCOO. De aí que o relatorio que 10 os dereitos laborais e sociais. Desde a — case todos os ámbitos institucionais), — presentamos se limite a analizar e facer — Unión Europea á Xunta de Galicia, a res- 85 cando daquela gobernaban aquí o PSOE — propostas sobre o noso ámbito directo — posta dos Gobernos á crise cínguese — e o BNG. 160 de actuación, quedando as nosas respos- — única e exclusivamente á redución do — Tamén debemos ter en conta o con- — tas ás cuestións de alcance internacional — gasto público, o que implica menos sa- — texto sindical en que desenvolvemos a — ou estatal dirimidas nos documentos 15 lario, menos emprego e menos protec- — nosa actividade; en Galicia, amais dos — congresuais das estruturas citadas. — ción social. 90 sindicatos confederais, compite con — O relatorio configúrase seguindo o — Os Gobernos do Estado, con indepen- — nós o sindicalismo nacionalista. No pe- 165 principio de transversalidade, sen con- — dencia da súa cor política, aplicaron tres — ríodo 2007-2011, a pesar da campaña — siderar ningún colectivo de maneira — reformas laborais e unha reforma da ne- — de desprestixio que a dereita econó- — illada senón como beneficiario das dife- 20 gociación colectiva coa escusa de crear — mica e mediática exerceu contra o sin- — rentes propostas ou liñas de actuación — emprego, reducir a dualidade do mer- 95 dicalismo confederal, o sindicalismo — que se recollen no texto. — cado laboral e mellorar a competitivi- — nacionalista retrocede en Galicia e 170 Comeza describindo o contexto en que — dade das empresas e da economía. A — gaña posicións aquel. — se desenvolve o proceso congresual, cun — reforma laboral do PP tiña, ademais, o — Isto quere dicir que as nosas propos- — diagnóstico da situación económica, do 25 obxectivo ideolóxico de debilitar a clase — tas e o noso modelo sindical ofrecen — impacto da crise no emprego, das polí- — traballadora individualizando as rela- 100 respostas e alternativas de progreso á — ticas de axuste e dos desequilibrios do — cións laborais e fortalecendo o poder — realidade da nosa nación como sindi- 175 noso modelo produtivo. — unilateral dos empresarios e empresa- — cato nacional de Galicia que somos — A seguir sintetízanse en dez compro- — rias; en definitiva, aniquilar o actual — —así nos definimos e recoñecemos nos — misos as liñas de traballo que constitui- 30 modelo de negociación colectiva. — nosos estatutos— e desde a autonomía — rán o noso eixe de actuación nos — Fronte a estes ataques, CCOO, en uni- 105 e independencia respecto de calquera — próximos catro anos e que se explican — dade de acción coa UGT, respondemos — opción política. 180 ao longo dos tres bloques en que se con- — cos instrumentos que sempre utilizamos — Nesta liña debemos seguir traba- — creta o noso Plan de Acción. Neste defí- — na nosa acción sindical: a mobilización — llando: reforzar o sindicalismo confe- — nense os obxectivos e as propostas que 35 e as propostas. Fixemos dúas folgas xe- — deral en Galicia pero desde a nosa — conformarán a resposta sindical á situa- — rais (29 de setembro de 2010 e 29 de 110 identidade nacional, reivindicando a — ción e que asentan na defensa dun novo — marzo de 2012), un proceso de mobili- — execución das competencias transferi- 185 modelo de crecemento para o emprego — zación sostida no tempo con asembleas — das e esixindo un maior grao de auto- — —con máis recursos públicos e máis in- — nos centros de traballo, actos públicos — goberno cun novo Estatuto de Au- — fraestruturas de apoio ás empresas e o 40 coa sociedade civil e manifestacións nas — tonomía que responda á realidade eco- — emprego—, na aposta polos sectores bá- — rúas e tamén con intensas mobilizacións 115 nómica e social. — sicos e na potenciación doutros novos. — de carácter sectorial; e presentamos — A nosa acción sindical desenvólvese 190 Un novo modelo no que a concertación — tamén propostas, desde o Pacto de Es- — nas empresas e centros de traballo, — e a acción sociopolítica desempeñan un — tado pola Economía e o Emprego ou a — onde debemos combater a reforma la- — papel determinante para que Galicia 45 iniciativa lexislativa popular para com- — boral e restituírlle á negociación co- — saia da crise en mellores condicións das — bater a reforma laboral do PSOE, ata a 120 lectiva o papel que lle corresponde. — que entrou nela e cun grande acordo das — negociación e asinamento do Acordo — Cómpre manter a acción sociopolítica 195 forzas sociais e políticas. — polo Emprego e a Negociación Colectiva — e continuar gañando espazos de parti- — Un modelo que poña as persoas no — 2012-2014, do que logo renegou a patro- — cipación, recuperar o diálogo social — centro das políticas, que recupere e for- 50 nal unha vez aprobada a reforma labo- — para seguir sendo interlocutores e in- — taleza a negociación colectiva como ins- — ral. As nosas propostas teñen hoxe plena 125 tervirmos na saída da crise. — trumento para mellorar as condicións — vixencia e tamén as nosas mobilizacións — O noso papel diante da sociedade 200 dos traballadores e traballadoras pero — porque non cesaron as políticas de — —non só da poboación traballadora no — tamén para afrontar as situacións de di- — axuste e de recorte de dereitos. — estrito senso— e diante das institu- — ficultade nas empresas e garantir o em- 55 Seguiremos combatendo a reforma la- — cións e os gobernos debe reforzarse. — prego. — boral coa mobilización, as propostas, a 130 Temos que seguir mobilizando a socie- — Abordamos a defensa do modelo social — negociación colectiva e a acción sindi- — dade na defensa do Estado de benestar 205 ante os recortes que aplican os diferen- — cal, dando resposta á maior agresión aos — para cambiar as políticas actuais; para — tes Gobernos. Recollemos as propostas — dereitos dos traballadores e traballado- — iso debemos procurar o apoio da socie- — do Sindicato Nacional de CCOO de Gali- 60 ras na historia da democracia. — dade civil e establecer con ela alian- — cia para reforzar a protección social en — O Goberno da Xunta aplicou mimetica- 135 zas e canles de comunicación máis — tempos de crise: a defensa do ensino, da — mente as políticas de axuste, de recorte — estables. 210 sanidade, dos restantes servizos públi- — na protección social, nas políticas públi- — Neste contexto de crise, no que se — cos, o dereito á vivenda e á atención á — cas e nos dereitos dos seus traballadores — suceden os ataques ao movemento sin- — dependencia. 65 e traballadoras. — dical e se pretende facer desaparecer — Formulamos como se ha organizar o sin- — Esa é a realidade á que temos que dar 140 os sindicatos, a unidade de acción coa — dicato para resultar máis útil e eficaz, — resposta coa nosa acción sindical e coa — UGT é indiscutible; é máis, temos que 215 para dar resposta aos problemas actuais — estrutura organizativa adecuada para — conseguir ampliala dos ámbitos xerais — e estar máis próximo ás empresas e cen- — atendermos a nosa afiliación e o con- — ao seo das empresas. A unidade sindi- — tros de traballo, á afiliación e ao con- 70 xunto dos traballadores e traballadoras. — cal é necesaria, así que seguiremos — xunto dos traballadores e traballadoras. — Pero para definir a política sindical 145 tendendo pontes ao sindicalismo na- — — que o conxunto do S. N. de CCOO de Ga- — cionalista para dar esa resposta con- — — licia ha aplicar nos próximos anos, de- — xunta que a clase traballadora espera — — bemos centrarnos no noso ámbito de — neste momento de especial gravidade. —
  3. 3. relatorio 2012 _ arranxar números liñas_docs X Congreso - relatorio 27/07/2012 19:42 página 3 relatorios GALICIA SINDICAL — O CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN QUE SE DESENVOLVE O PROCESO CONGRESUAL — nosas, non sufriron a nosa desmedida — 370 crise de emprego. 225 Galicia e o conxunto de España entra- — xeito que nos anos da crise retrocede- — En tres anos de crise —desde o pri- — ron en 2009 nun bucle recesivo do que — mos no proceso de aproximación á renda — meiro trimestre de 2009 ata o mesmo — non dan saído. Logo da forte caída do PIB — media da U. E. — período de 2012— en Galicia perdé- — de 2009, apenas se logrou crecer nos 300 A combinación da crise internacional — ronse 118.000 empregos, unha cifra — dous anos seguintes para volver caer en — coa fraxilidade do modelo de crece- 375 que equivale ao 10,1% do emprego ini- 230 recesión en 2012. Esta dobre recesión, — mento da economía, tanto a de Galicia — cial; unha cifra escandalosa e despro- — un fenómeno descoñecido na nosa histo- — como a española, tivo efectos devasta- — porcionada porque o PIB nese tempo — ria recente, conforma un escenario de — dores. En 2008 iníciase unha rápida — caeu o 3%. — enorme gravidade; unha situación eco- 305 caída da produción e, xa que logo, do — A primeira razón do esborrallamento — nómica e socialmente moi perigosa, pro- — emprego, que alcanza niveis de drama a 380 do emprego é, sen dúbida, sectorial. En 235 vocada por catro factores: — partir do cuarto trimestre dese mesmo — Galicia pérdense 32.000 empregos na — • a crise económica internacional, — ano. — construción, e se a estes lles engadimos — • o esgotamento dun modelo de cre- — É o inicio da «gran recesión» que se — as actividades industriais e de servizos — cemento desequilibrado, 310 estende desde o ano 2009 e que aínda — directamente vinculadas, temos que — • a política de axustes e de recortes, e — en 2012 plana ameazante sobre as nosas 385 cerca do 50% do emprego se perdeu na 240 • o ataque ideolóxico da dereita econó- — cabezas. Fronte a un crecemento do PIB — crise polo estalido da burbulla inmobi- — mica e política ao Estado do benestar. — do 4% en 2007, o ano 2008 pecha cun — liaria. — Sobre estes catro factores cabalga — crecemento anual do 1,7% pero xa con — A segunda razón sectorial é a perda — unha crise que está provocando un gra- 315 variacións negativas nos dous últimos — de empregos industriais, non só os vin- — vísimo retroceso económico e social, — trimestres. 390 culados á construción, senón en practi- 245 concretado na perda de dereitos con- — Ese proceso de caída da produción — camente todas as ramas, desde a — quistados pola sociedade durante dé- — agrávase de forma vertixinosa en 2009, — industria do automóbil ao téxtil-confec- — cadas. Dereitos económicos, dereitos — cando o PIB se reduce o 3,1%, e transfór- — ción, pasando pola metalurxia ou a in- — laborais e tamén sociais que parecían 320 mase en estancamento en 2010 e 2011 — dustria química. O factor que explica a — definitivamente consolidados e que, a — cun crecemento do PIB case nulo e que 395 perda de 38.500 empregos industriais é 250 pesar das loitas e da resistencia da so- — volve caer en recesión en 2012. — a falta de financiamento, tanto aos — ciedade, se deterioran día a día. — Vivimos por primeira vez na nosa his- — consumidores para consolidaren a súa — Pasaron catro anos de crise, pero en — toria moderna unha dobre recesión, un — demanda como ás empresas para finan- — Galicia retrocedemos case unha década. 325 bucle recesivo do que aínda non sabe- — ciaren a súa actividade. — Recuamos en crecemento, en emprego, — mos cando poderemos saír, en especial 400 A indixestión do sistema financeiro 255 en renda, en converxencia, en presta- — porque a política económica, fiscal, mo- — pola súa sobreexposición ao risco inmo- — cións sociais, en gasto público, en inves- — netaria e orzamentaria que se está a — biliario e os procesos de reordenación — timentos, en desenvolvemento indus- — aplicar, desde Europa ata Galicia pa- — do propio sistema están causando un — trial. Aínda máis, no último ano corre- 330 sando por Madrid, só consegue agravar — gravísimo dano á economía real. — mos o risco do desmantelamento das — aínda máis a caída da actividade. 405 Velaquí a segunda razón que agrava a 260 institucións financeiras galegas, instru- — — nosa crise: o papel das institucións fi- — mentos fundamentais na estratexia eco- — Unha crise industrial — nanceiras, primeiro a inflaren a burbu- — nómica dun territorio e que, no actual e — Non é a construción a que explica a re- — lla inmobiliaria, agora restrinxindo de — incompleto proceso de reconversión do 335 cesión económica en Galicia, senón o — forma inaceptable o fluxo financeiro — sector financeiro español, enfrontan o — afundimento industrial. No peor ano da 410 para resolver os seus propios proble- 265 perigo certo de desaparecer e ser absor- — crise, o 2009, o PIB xerado pola constru- — mas. En Galicia esta situación ten a súa — bidas por outras entidades, como xa — ción cae o 3,3% en relación co ano ante- — propia especificidade nas dificultades — ocorreu cunha delas. — rior, pero o PIB industrial precipítase — que atravesa a súa principal entidade — O PIB de Galicia en 2012 é mesmo infe- 340 nunha caída do 15,4% sobre o ano 2008. — financeira. Nova Galicia Banco, a caixa — rior ao que tiñamos antes da crise. De — Os servizos teñen unha taxa de varia- 415 resultante da fusión das caixas galegas, 270 feito, está por baixo do PIB de 2007 e — ción nula, o 0%, explicada porque o cre- — está nunha situación de indefinición, — case no mesmo nivel de 2006; daquela, — cemento do 2,3% dos servizos de non — sumida nos seus problemas internos e — en termos de xeración de riqueza retro- — mercado dá compensado a caída dos — na súa lea co Banco de España, que de- — cedemos seis anos. 345 servizos de mercado. — teriora de forma grave o seu papel de — O número de persoas con emprego non — Pero hai que insistir: é o sector indus- 420 mediación financeira. 275 deixou de caer desde a metade de 2008, — trial o que máis sofre a crise, que ten a — A terceira razón da nosa crise de em- — e en 2012 a poboación ocupada en Gali- — súa orixe no financeiro inmobiliario pero — prego, e talvez a máis determinante, é — cia equipárase á de 2002. Isto é, retro- — que, polas dificultades de financia- — a debilidade do modelo de relacións la- — cedemos unha década: en catro anos da 350 mento, acaba afectando o núcleo da es- — borais en Galicia e en España, domi- — crise perdemos máis da metade do em- — trutura produtiva. 425 nado pola precariedade laboral e a 280 prego xerado nos catorce anos da fase — A partir de 2010 prodúcese un lixeiro — falta de cultura empresarial para xes- — expansiva de crecemento. — xiro na evolución dos sectores. A cons- — tionar os chamados recursos humanos. — O gasto en consumo final das familias — trución continúa co seu proceso de — Porque son as persoas asalariadas con — galegas alcanzou o seu nivel máximo en 355 axuste, mentres que o sector industrial — contrato temporal as que están pa- — 2007 e de aí en diante non deixou de — detén a súa caída á vez que os servizos 430 gando o maior prezo desta situación. 285 caer. Tamén retrocedemos moitos postos — de non mercado practicamente se es- — Dos 118.000 empregos perdidos nos úl- — en termos de converxencia cos niveis de — tancan como consecuencia das políticas — timos tres anos, máis de 62.000 estaban — renda da Unión Europea. — de axuste orzamentario aplicado en — ocupados por traballadores e traballa- — Na fase expansiva 2001-2009, a renda 360 todos os niveis da Administración. — doras cun contrato precario. — per cápita de Galicia aumentou en case — 435 Isto mostra cal foi a reacción das em- 290 20 puntos: pasou de representar o 65% — O drama do emprego — presas en Galicia, e do resto de España, — ao 85% da media no último ano. A partir — O que caracteriza esta crise é a viru- — ante a crise. Cando os primeiros proble- — de aquí, o proceso de converxencia fré- — lencia na destrución de emprego e o — mas de caída da demanda e da produ- — ase primeiro e despois vólvese negativo. 365 consecuente aumento do paro, tanto en — ción, as empresas actuaron do xeito — É dicir, non converxemos senón que di- — termos históricos como comparados con 440 máis fácil, pero tamén a máis irrespon- 295 verxemos. En 2011 o PIB per cápita de — outros países que, experimentando caí- — sable: rescindiron un de cada catro — Galicia era do 80% do da zona euro, de — das do PIB iguais ou mesmo maiores ás — contratos temporais.
  4. 4. relatorio 2012 _ arranxar números liñas_docs X Congreso - relatorio 27/07/2012 19:42 página 4 GALICIA SINDICAL relatorios — Os colectivos máis castigados pola crise — marzo de 2009. Pola súa parte, a industria — O emprego asalariado mantivo unha — Nos tres últimos anos todo o emprego — do moble retrocede nun 26% ao perder — progresión positiva ata o 2008, ano en 445 que se perdeu, en termos netos, estaba — 1.410 empregos desde marzo de 2009. — que se alcanzou a cifra máis alta de per- — ocupado por persoas menores de 45 520 Os servizos resistiron mellor a crise — soas asalariadas, 922.900; porén, desde — anos: a poboación ocupada menor de — pero non se libraron dela. Nos tres últi- 595 o primeiro trimestre de 2009 perderon o — 45 anos caeu en case 121.000 persoas — mos anos perdéronse 35.500 empregos, — seu emprego 88.600, o que supón un — e, pola contra, a maior de 45 anos au- — aínda que certamente se trata dunha — ritmo de caída do 10%. 450 mentou en 3.100. — cifra menor, o 5% do total, en especial — A evolución da poboación ocupada nas — Estes datos indican unha profunda 525 ao comparala coa caída do 29% da cons- — restantes categorías tamén segue unha — transformación na estrutura de idade — trución ou do 18% da industria. 600 tendencia negativa no período anali- — dos ocupados. No primeiro trimestre de — A característica común a estas ramas — zado: perdéronse 6.300 postos de traba- — 2009, o 63% das persoas que traballaban — é pertenceren aos denominados servizos — llo ocupados por autónomos/as e hai 455 tiñan menos de 45 anos e tres anos des- — de mercado e estaren moi vinculadas ao — 18.000 empresarios/as menos. — pois esta porcentaxe caeu ata o 59%. 530 nivel de consumo nos casos do comercio — — Estamos, polo tanto, nunha crise que — e as vendas de automóbiles, e ao nivel 605 Menos emprego e menos xornada — afecta de forma dramática ás persoas — de actividade industrial no transporte. — Nos tres últimos anos, todo o emprego — máis novas e que ten como consecuencia — Xa que logo, a caída no consumo e na in- — que se perde, en termos netos, é a xor- 460 a súa expulsión do mercado de traballo e — dustria causan problemas de emprego — nada completa. Pola contra, o volume — o consecuente envellecemento na com- 535 nestas tres ramas. — de emprego a xornada parcial entre os — posición da poboación ocupada galega. — No sentido contrario evolucionan as 610 homes non só non cae, senón que au- — Os efectos da crise son diferentes no — actividades de servizos de non mercado, — menta. Isto non evita que as mulleres — emprego masculino e no feminino. A — isto é, as vinculadas á prestación de ser- — sigan tendo un peso predominante na 465 perda de emprego repercute primeiro — vizos públicos. Así, a sanidade e servizos — contratación a tempo parcial ao supoñe- — nos sectores con máis emprego mascu- 540 sociais emprega 2.364 persoas (o 3%) — ren o 76% do total. — lino: a construción, cun 91% de homes — máis que en marzo de 2009. Pola súa 615 En cifras absolutas perdéronse 118.800 — ocupados, e a industria cun 71%. O sector — banda, o ensino ocupa 1.377 persoas — postos de traballo a xornada completa: — dos servizos, cun 55% de ocupación femi- — máis, o que representa un incremento — 84.000 estaban ocupados por homes e os 470 nina, resiste mellor a crise no inicio, pero — do 4%. Pola contra, a Administración pú- — restantes 34.800, por mulleres. No sen- — perde o 7% do emprego feminino que 545 blica reduce o seu nivel de ocupación en — tido oposto, destaca que o número de — había antes do principio da crise. — 4.908 persoas. Tamén progresa positiva- 620 homes ocupados a xornada parcial se in- — Con todo, o emprego masculino ten — mente, dentro das actividades incluídas — crementou en 6.400 desde o primeiro — maior peso relativo —o 53% do total — nos servizos de mercado, a hostalería, — trimestre de 2009. 475 fronte ao 47% das mulleres—, aínda que — que con 1.972 ocupacións máis incre- — — este desequilibrio está a se corrixir len- 550 menta o 3% o seu emprego total. — A precariedade laboral — tamente, pois o peso do emprego femi- — A construción é o sector máis prexu- 625 Na primeira fase da crise —desde me- — nino aumentou en 1,2 puntos desde o — dicado pola crise e, de feito, foi o de- — diados de 2008 ata o final de 2009—, — primeiro trimestre de 2009. — rrubamento desta actividade, por mor — todo o emprego asalariado que se per- 480 — do estalido da burbulla inmobiliaria, o — deu era temporal, mentres que o em- — Unha crise da construción pero tamén 555 factor diferencial da economía espa- — prego fixo non só non caeu, senón que — da industria — ñola e galega. Desde o primeiro trimes- 630 aumentou ata o primeiro trimestre de — Desde o primeiro trimestre de 2009, — tre de 2009, perdéronse na construción — 2010. De feito, a cifra máis alta de em- — todos os sectores de actividade perderon — 32.400 empregos directos, o que equi- — prego fixo acadouse no cuarto trimestre 485 emprego, pero con diferente intensidade — vale a unha caída do 29%. Isto é, en tres — de 2009 con 661.900 persoas. — e características. En Galicia, a crise pó- 560 anos desapareceron 29 de cada cen em- — Porén, esta tendencia mudou ao inicio — dese cualificar de industrial e da constru- — pregos directos no sector. É un proceso 635 de 2010 e dende entón a destrución do — ción xa que estes dous sectores sofren o — de axuste tremendo que, ademais, — emprego está a bater xa de cheo nos — 60% da destrución total do emprego. — aínda non terminou, non tocou fondo, — asalariados con contrato indefinido, 490 Nos últimos tres anos, Galicia sufriu — como o demostra que desde o primeiro — aínda que segue a ser moito máis grave — unha auténtica desfeita industrial, es- 565 trimestre de 2011 se perderan 15.000 — no colectivo de traballadores/as con — pecialmente intensa no bienio negro — empregos. 640 contratos temporais. — 2009-2010, cando a crise acadou os seus — Realmente, é difícil saber onde está o — Dos 88.600 postos de traballo asalaria- — efectos máis negativos. Neses anos per- — fondo, a que cifra de emprego se vai — dos perdidos dende o primeiro trimestre 495 déronse en Galicia 38.500 empregos, o — chegar, porque a situación é de retarda- — de 2009, 26.500 tiñan un contrato inde- — 18% dos que había no primeiro trimestre 570 ción extrema na actividade, tanto na — finido e 62.100 un contrato temporal. — de 2009. — construción de vivendas como na obra 645 Unha das consecuencias deste modelo — Das dez ramas de actividade máis im- — pública. Neste sentido, hai que destacar — de axuste é que se pode facer sen pe- — portantes en Galicia, nove sofren unha — que en 2011 se acelerou a destrución de — ches de empresa, expedientes de resci- 500 destrución de emprego moi intensa e só — emprego como consecuencia das políti- — sión, despedimentos colectivos ou mes- — unha, a industria da alimentación, dá 575 cas de austeridade e de recorte, que se — mo despedimentos individuais. A partir — mantido malamente o nivel de ocupa- — trasladan de forma directa á paraliza- 650 de 2010 este modelo esgotouse; ás em- — ción. En cifras absolutas, a industria me- — ción do investimento público destinado — presas xa non lles chega con axustar re- — talúrxica é a que máis postos de traballo — a infraestruturas. — ducindo a contratación temporal, así 505 destrúe: 4.955 persoas menos traballan — Por último, cómpre destacar que o — que empezan a despedir o seu núcleo — nesta actividade. A caída da ocupación 580 emprego no sector primario retrocedeu — estable: despiden xa indefinidos. — afecta tamén de xeito significativo a ou- — un 12,5% con respecto ao primeiro tri- 655 Desde o primeiro trimestre de 2009 — tras ramas tradicionais da estrutura in- — mestre de 2009, o que equivale a unha — perderon o emprego 99.300 persoas asa- — dustrial galega: a construción naval per- — perda de 11.600 empregos. — lariadas no sector privado: 44.000 eran 510 de 2.364 empregos (27%), a industria — — indefinidas e 55.300 temporais. En cifras — téxtil 2.859 (19%) e a do automóbil 585 Sofre a clase traballadora, e o resto — relativas, o maior descenso corresponde — 1.760 (11%). — Na crise, todos os colectivos perderon 660 ao emprego temporal, que diminúe un — Nas actividades máis ligadas á edifica- — ocupación, pero con algunhas diferenzas — 28% fronte a un 9% do indefinido. — ción civil, a industria da madeira perde — que reforzan ese proceso de transforma- — Pola contra, no sector público créase 515 1.988 empregos, o que equivale a unha — ción do emprego cara a un modelo de — emprego e emprego indefinido: o nú- — redución do 18% con respecto ao mes de 590 empresarios e asalariados. — mero de persoas asalariadas cun con-
  5. 5. relatorio 2012 _ arranxar números liñas_docs X Congreso - relatorio 27/07/2012 19:42 página 5 relatorios GALICIA SINDICAL 665 trato indefinido aumentou en 17.500 e, — mento, demostran que as reforma labo- — Axustes e recortes orzamentarios — pola contra, perderon o seu emprego 740 rais de 2010 e de 2012 non serviron para — O argumento máis utilizado para ex- — 6.800 persoas con contrato temporal. — crear emprego nin, polo tanto, para re- 815 plicar a crise que sufrimos é falso xa que — Nos tres últimos anos redúcese a taxa — ducir o insoportable nivel de paro. — fai recaer a culpa da crise no exceso de — de temporalidade en todas as categorías — — gasto público para, unha vez establecido 670 (sector público ou privado, homes e mu- — A análise comparada Galicia/España — este diagnóstico, aplicar un único trata- — lleres). Esa caída explícase, no funda- 745 O resultado é abafador contra a xestión — mento: reducir o gasto público. — mental, porque se destrúe máis em- — de Feijóo como presidente da Xunta de 820 Desde hai xa case catro anos, o Go- — prego temporal ca indefinido. — Galicia. Desde que ten a responsabili- — berno central, as comunidades autóno- — A taxa de precariedade ten valores di- — dade, o mercado de traballo galego fun- — mas e os concellos están recortando as 675 ferentes e ata evoluciona de forma dis- — cionou moito peor que a media española. — prestacións á cidadanía, deteriorando os — tinta segundo os colectivos de asalariados. 750 E fíxoo en todas e cada unha das varia- — servizos públicos, incluíndo os máis bási- — A primeira aproximación ás diferenzas — bles. Na primeira, a poboación activa, o 825 cos, e reducindo o investimento. — mostra que a taxa é maior no sector pri- — dato é negativo porque na media espa- — Agáchano detrás dun concepto positivo — vado ca no público e que sofren máis a — ñola mantívose máis estable e en Galicia — como é a «austeridade», véndeno fa- 680 precariedade as mulleres ca os homes. — reduciuse máis do 1%. A regresiva diná- — cendo referencia a recortar o gasto inútil — As reformas laborais nin crean em- 755 mica demográfica galega e a mala expec- — e o malgasto; pero o que fan en realidade — prego nin reducen a dualidade do mer- — tativa de atopar emprego provocou que 830 é recortar prestacións, reducir dereitos, — cado laboral: no primeiro trimestre de — esteamos entre as comunidades en que — deteriorar os servizos públicos, a protec- — 2012 formalizáronse en Galicia 129.756 — se reduce o número de activos. — ción social, agravar as desigualdades, au- 685 contratos de traballo nas oficinas do — Pero aínda peor é o que sucede co — mentar a desprotección… — Servizo Galego de Emprego, unha cifra 760 emprego, porque se na media espa- — De forma simultánea, esas políticas de — que outra vez sinala o exceso de contra- — ñola se destruíu moitísimo, en Galicia 835 recortes e de axustes son un auténtico — tación porque, de se manter o ritmo, o — aínda máis. Nestes tres anos o número — fracaso como forma para impulsar a ac- — ano pecharíase con máis de 600.000 con- — de persoas con emprego reduciuse no — tividade económica e, polo tanto, para 690 tratos rexistrados. — Estado o 8,7%, unha cifra enorme, sen — recuperar o emprego e, o que é aínda — O número de contratos nos tres pri- 765 dúbida. Pero en Galicia é aínda peor, — peor, non serven para equilibrar as contas — meiros meses de 2012 é sensiblemente — porque nese período sufrimos unha 840 públicas. E tamén en Galicia, que estivo — inferior ao do mesmo trimestre de 2009: — perda do 10%, isto é, 1,4 puntos máis — entre os primeiros territorios que reduci- — de xaneiro a marzo concertáronse un 8% — que a media. — ron o gasto público e, ao facelo, perde- 695 menos de contratos que no mesmo perío- — Sempre menos emprego se transforma — mos o diferencial positivo que tiñamos en — do de 2009. Os contratos que máis caen 770 en máis paro. Pero neste caso é en moi- — comparación coa media española en ac- — son os indefinidos, que se reducen case — tísimo máis paro. Nos últimos tres anos, 845 tividade económica e en emprego. — o 32% con relación ao primeiro trimestre — o paro creceu en Galicia por riba do 63%, — O cambio de signo político nas elec- — de 2009, convertéronse practicamente — unha taxa de variación descoñecida en — cións de 2009 propiciou que Galicia fose 700 en irrelevantes en termos cuantitativos. — toda a nosa historia e que sinala unha — a primeira comunidade autónoma en me- — De xaneiro a marzo de 2012 formalizá- 775 evolución dramática que nos leva ca- — terse na senda dos recortes. A Xunta de — ronse case 130.000 contratos; os indefi- — miño do abismo social da exclusión de 850 Galicia aplicou a partir de 2009 un duro — nidos foron só 6.896, que apenas — moita xente. — recorte nas contas públicas, que se ex- — supoñen o 5,3% do total. — A responsabilidade da Xunta nesta — presa de forma sintética nun dato: o or- 705 — catástrofe social toma toda a súa di- — zamento de 2012 foi un 20% inferior ao — O insoportable aumento do paro 780 mensión ao comparar o dato coa me- — de 2009. — Desde o mes de marzo de 2009, o paro — dia de España, porque nese período o 855 Nos tres primeiros anos de mandato, o — aumentou en Galicia en 65.311 persoas — incremento medio do Estado foi do — Goberno de Feijóo pasou de xestionar un — ata alcanzar a terrible marca negativa — 40%. Unha cifra esaxerada, inacepta- — volume de gasto de 11.426 millóns de 710 de 276.795 persoas nas listas do paro. En — ble, pero que está 23 puntos por baixo — euros a 9.135 millóns, o que supón case — só tres anos, esta longuísima ringleira do 785 da galega. — 2.300 millóns de euros menos. — paro medrou un 31%. O maior incre- — 860 O Goberno intenta vender como un — mento corresponde ao paro masculino, — Unha Galicia cada vez máis pequena — éxito da súa xestión o que, en realidade, — que se incrementou nun 42% fronte ao — Esta evolución tan negativa do em- — é un fracaso. Incapaz de manter os in- 715 22% do paro feminino. Con todo, en ter- — prego ten consecuencias moi directas — gresos, reduce o gasto, o que repercute — mos absolutos o desemprego feminino é 790 sobre a dinámica demográfica e poboa- — no benestar da cidadanía e na capitali- — maior: 141.165 mulleres paradas, un — cional, o que nos leva de volta á nosa 865 zación do país. — 51% do total. — inicial liña argumental, para afirmar que — Unha primeira aproximación á estrate- — E esta cifra tan elevada contabiliza só — o proceso de converxencia no PIB per cá- — xia dos recortes pódese facer analizando 720 as persoas que se consideran oficial- — pita non se explica por un maior crece- — o orzamento por capítulos, comparando — mente paradas, porque hai moitas máis 795 mento da actividade económica senón, — a cifra ao comezo e ao final do período. — inscritas nas oficinas. No mes de marzo, — por desgraza para Galicia, co que oco- 870 No caso da Xunta de Galicia, esta análise — no Servizo Galego de Emprego había ins- — rreu coa poboación. — demostra que, fronte ao discurso dema- — critas 352.773 persoas que buscaban — En 2010, os galegos e galegas somos, — góxico da austeridade, non é no gasto 725 emprego. Como algunhas teñen unha — por primeira vez desde que existen re- — corrente superfluo onde se recorta. — dispoñibilidade limitada por diferentes 800 xistros, menos do 6% do total de habi- — O capítulo II, que é o do gasto co- — razóns, non son consideradas desempre- — tantes de España. O ocorrido nos últimos 875 rrente, é o que menos se reduce: cae o — gadas, pero esa cifra, máis de 350.000 — catorce anos é desolador para Galicia. — 0,6% fronte á caída media do 20%. Pola — persoas, son demandantes de emprego — Mentres que a poboación creceu en Es- — contra, é o gasto de capital, a suma dos 730 rexistradas nas oficinas públicas. — paña en case 7,5 millóns de persoas, en — capítulos VI e VII o que sofre unha maior — Os datos de 2012 son moi malos, sitúan- 805 Galicia fíxoo só en 55.031. En cifras re- — redución, o 40%; isto é, sesenta e sete — nos de novo nunha dinámica moi negativa — lativas, o crecemento poboacional de 880 veces máis que o gasto corrente. — porque a recaída nunha segunda recesión — España foi do 19%, nove veces máis que — Tamén é obxecto de recortes o capí- — económica pódenos levar ata as 300.000 — o exiguo 2% de Galicia. Por expresalo — tulo IV, que son as transferencias da 735 persoas desempregadas neste mesmo — nunha cifra, pódese dicir que para man- — Xunta a outros organismos públicos e — ano. 810 ter o seu peso demográfico faltan na Ga- — privados para apoiar a realización de — Estes datos tan nefastos, tanto en ci- — licia de 2010 case medio millón de 885 proxectos de todo tipo. Este capítulo re- — fras absolutas como nos ritmos de crece- — persoas. — dúcese nos tres anos de Goberno de Fei-
  6. 6. relatorio 2012 _ arranxar números liñas_docs X Congreso - relatorio 27/07/2012 19:42 página 6 GALICIA SINDICAL relatorios — jóo en 1.147 millóns de euros, o que — transformación da nosa estrutura produ- 1035 Unha clase traballadora que está en- — equivale a unha caída do 34%. — tiva é que o aumento do peso dos servi- — vellecendo por mor dunha crise que bate — Os empregados e as empregadas públi- — zos non se debe a un incremento real — con maior dureza nos asalariados máis 890 cas tamén son vítimas, porque o gasto — destes, senón a que a industria e a cons- — novos. Na actualidade, o 68% dos traba- — de persoal —capítulo I— diminúe. Neste 965 trución retroceden. — lladores e traballadoras con emprego — caso, a baixada é do 2,30% en termos — A construción perde peso porque o es- 1040 ten máis de 35 anos, unha porcentaxe — nominais, como consecuencia da redu- — talido da burbulla inmobiliaria levou á — que non chegaba ao 59% en 2008. — ción dos salarios dos empregados públi- — semiparalización da edificación de vi- — DEZ COMPROMISOS PARA MELLORAR A 895 cos e do número de persoas que — vendas e, agora, os durísimos axustes no — NOSA ORGANIZACIÓN E DEFINIR A — traballan na Administración. 970 investimento público retardan ao ex- — NOSA ACCIÓN SINDICAL — En síntese, baixa o investimento o — tremo a obra pública en infraestruturas. 1045 — 40%, as transferencias o 34%, os gastos — Na industria a situación é aínda máis — Os nosos eixes de actuación nos pró- — de persoal o 2,3% e o gasto corrente o — complexa e preocupante ao coincidiren — ximos catro anos desenvólvense ao 900 0,6%. Baixa todo pero hai unha partida — moitos factores negativos que causan un — longo do relatorio e sintetízanse en — que sobe: os gastos financeiros —o capí- 975 agudo proceso de desindustrialización. En — dez compromisos que perseguen o ob- — tulo III— que, debido ao aumento da dé- — primeiro lugar está a repercusión directa 1050 xectivo de poñer a nosa organización — beda, se disparan nestes tres anos e — da caída da construción nalgunhas ramas — en disposición de responder ao novo — crecen o 100% — como a industria da madeira ou a fabri- — marco de relacións laborais e aos pro- 905 En cifras absolutas o maior recorte é — cación de materiais. Pero, ademais, asis- — blemas e reivindicacións dos traballa- — na sanidade porque o gasto redúcese en 980 timos á deslocalización da produción — dores e traballadoras: — máis de 237 millóns de euros, o que se — industrial nalgunhas actividades. O ter- 1055 • Reforzar a nosa identidade nacional — traduce nunha caída de máis de 6% — ceiro factor é a asfixia financeira que — e a nosa autonomía sindical. — sobre o orzamento de 2009. — sofre o sector pola falta de acceso ao cré- — • Intensificar a nosa presenza nos 910 Seguen, na orde cuantitativa, os re- — dito, tanto das empresas industriais como — centros de traballo. — cortes no gasto educativo, que diminúe 985 dos consumidores dos seus produtos. — • Dinamizar a participación dos afilia- — nestes tres anos en 194 millóns de euros, — Para rematar, estanse a producir crises 1060 dos e afiliadas na vida do sindicato. — o que supón reducir o 8% o orzamento — específicas en ramas de actividade —co — • Impulsar un novo modelo de crece- — dedicado á educación. — sector naval como mellor exemplo— que — mento sostible e xerador de em- 915 Os recortes no gasto, nos orzamentos — foron e aínda son moi relevantes na es- — prego de calidade. — da Xunta, deterioraron gravemente a 990 trutura industrial de Galicia e que, ade- — • Defender a protección social e os — calidade dos servizos públicos básicos e, — mais, prexudican gravemente algúns 1065 servizos públicos de calidade. — sobre todo, supuxeron unha diminución — territorios cun grao de dependencia ele- — • Implicarnos no tecido social e me- — excesiva do investimento público. — vado destas actividades. — llorar cualitativamente a nosa par- 920 En apenas tres exercicios orzamenta- — O emprego reproduce eses cambios de — ticipación institucional. — rios, o investimento público caeu en 995 especialización produtiva e da nova dis- — • Dar resposta ás novas realidades so- — 1.175 millóns de euros, o que equivale a — tribución sectorial da actividade que 1070 ciais e laborais. — unha redución do 43% en termos nomi- — tamén teñen repercusións non só produ- — • Traballar pola igualdade no em- — nais, porcentaxe que se dispara ata máis — tivas, tamén sociais, territoriais, labo- — prego, na sociedade e no sindicato. 925 aló do 50% se se ten en conta a evolu- — rais e, polo tanto, sindicais. A trans- — • Garantir unha xestión eficaz e — ción dos prezos medida a través do IPC. 1000 formación sectorial orixina un cambio — transparente dos nosos recursos. — O resultado é a caída da cifra desti- — significativo na composición da clase 1075 • Desenvolver os nosos sistemas de in- — nada a financiar a capitalización do noso — traballadora, que cada vez é menos in- — formación e comunicación con trans- — territorio, da nosa economía, dos nosos — dustrial e cada vez máis dos servizos. — parencia e rigor. 930 sectores produtivos, do noso sistema de — Un cambio sectorial que tamén incide — — ciencia e tecnoloxía. Axústase o orza- 1005 na forma de realizaren as persoas a súa — — mento co máis doado: deixar de investir; — actividade. En Galicia, ata épocas ben 1080 — pero co prezo máis alto, porque limita — recentes, o peso dos autónomos era moi — — ata o extremo o noso potencial crece- — elevado debido á procedencia das acti- — 935 mento e progreso. — vidades no sector primario. Esta condi- — — A renuncia da Xunta de Galicia a apli- 1010 ción central da clase traballadora non se — — car unha política investidora expansiva — viu afectada no cualitativo pola crise, 1085 — neste exercicio e nos anteriores é, sen — pero si no cuantitativo. — — dúbida, unha das principais razóns para — A gran maioría das persoas traballado- — 940 explicar por que o noso país perdeu o di- — ras de Galicia están nos servizos, en es- — — ferencial de crecemento ao noso favor 1015 pecial nas ramas de baixo valor — — en comparación coa media de España no — engadido dentro dos servizos de mer- 1090 — último ano. — cado e nos de non mercado na presta- — — — ción de servizos públicos básicos. — 945 Un cambio produtivo que afecta a — Está crecendo o peso do emprego pú- — — composición da clase traballadora 1020 blico. Un aumento do peso relativo — — A crise económica está a acelerar con — moito maior que en números absolutos 1095 — intensidade o proceso de transformación — pois, en realidade, é a forte caída do — — sectorial da economía galega. Iniciado — emprego privado o que fai que suba o — 950 con atraso e partindo dunha estrutura — peso relativo do emprego público. — — produtiva cun forte peso das actividades 1025 Os cambios no emprego asalariado ta- — — primarias, a nosa economía estaba nun — mén se notan na distribución por xénero. 1100 — proceso de cambio na súa estrutura — A crise golpea homes e mulleres, pero a — — produtiva que agora, coa crise, se inten- — súa distribución sectorial fai que os seus — 955 sifica. Este cambio sectorial é, funda- — peores efectos caian sobre a poboación — — mentalmente, un proceso de terciariza- 1030 masculina. O resultado é unha lixeira re- — — ción da economía, isto é, do peso — distribución do emprego cun maior peso 1105 — crecente dos servizos na xeración do PIB — relativo do feminino, compatible en todo — — e, polo tanto, do emprego. — caso cunha cifra absoluta de mulleres tra- — 960 O preocupante desta aceleración na — ballando inferior á de antes da crise. —
  7. 7. relatorio 2012 _ arranxar números liñas_docs X Congreso - relatorio 27/07/2012 19:42 página 7 relatorios GALICIA SINDICAL — OBXECTIVOS E EIXES DE ACTUACIÓN: — vos: políticas horizontais, políticas — Administración para analizaren o im- 1110 — sectoriais e recuperación da política — pacto da crise na mocidade galega ga- — 1185 industrial. — rantindo formación e atención aos 1. BLOQUE 1: UNHA RESPOSTA SINDICAL — — • Demandar infraestruturas físicas e 1260 mozos e mozas en paro que non aca- 1.1. Un novo modelo de crecemento para — o emprego — tecnolóxicas para a consolidación — baron os estudos e desexan retornar — 1.2. A importancia da acción territorial, — das empresas e dos empregos. — ao sistema educativo. 1115 sociopolítica e a concertación — — • Estender o programa de incorpora- — 1.3. A negociación colectiva e a acción sin- 1190 Eixes de actuación: — ción da mocidade ao mercado laboral — dical — • Un novo modelo de crecemento re- 1265 por medio da formación e o emprego, — 1.4. A acción sindical na eurorrexión — quire máis recursos públicos para fi- — facilitando a adquisición dunha expe- — — nanciar outras políticas coas que — riencia laboral real en empresas cun 1120 1.1. Un novo modelo de crecemento — afrontar a saída da crise. Galicia ten — contrato de traballo, remunerada e — para o emprego 1195 capacidade normativa para aumentar — suxeita ás condicións do convenio co- — A crise tivo impacto en Galicia cando — os ingresos subindo os tipos impositi- 1270 lectivo respectivo, e combinala cun — se esgotaba un modelo de crecemento — vos e eliminando deducións. Por iso — proceso de formación para o emprego — asentado na construción de vivenda e — propoñemos: — certificable. 1125 nos servizos de baixo valor engadido, —  Incrementar os tipos de gravame — • Estender o programa de reincorpo- — provocando unha desfeita económica e 1200 no tramo autonómico do IRPF a partir — ración ao mercado laboral das persoas — de emprego sen precedentes que supuxo — dos 60.000 euros de base liquidable. 1275 desempregadas procedentes dos sec- — a destrución 141.000 empregos. As polí- —  Incrementar nun 10% os tipos — tores máis afectados pola crise que es- — ticas de axuste dos distintos gobernos — impositivos no imposto sobre o pa- — gotaron as súas prestacións por 1130 contribuíron a deteriorar aínda máis o — trimonio, no de sucesións e doazóns — desemprego, mediante un emprego a — noso feble tecido produtivo. 1205 e no de transmisións patrimoniais e — tempo parcial e un programa persona- — A destrución do emprego afectou máis — actos xurídicos documentados. 1280 lizado de orientación e formación que — á mocidade que ás persoas de máis ida- —  Deseñar novas figuras impositi- — mellore a inserción laboral e a cualifi- — de e, inicialmente, máis aos homes que — vas que poden xirar arredor da de- — cación profesional. 1135 ás mulleres porque incidiu con maior — nominada «imposición verde» ligada — • Esixirlle á Xunta de Galicia a elabo- — forza nos sectores masculinizados e pu- 1210 á penalización das actividades máis — ración dun Plan Galego de Emprego — xo máis en evidencia a persistencia da — contaminantes e a fiscalidade vincu- 1285 Feminino en cumprimento do artigo 37 — segregación ocupacional e sectorial da — lada aos grandes patrimonios, aos — da Lei do traballo en igualdade das — que son obxecto as mulleres. — beneficios extraordinarios, á espe- — mulleres de Galicia para incrementar 1140 O modelo de crecemento que coñece- — culación e, sobre todo, ás opera- — a participación destas no mercado la- — mos non é válido. Cómpre un cambio 1215 cións financeiras e ao propio sistema — boral e no emprego e diminuír as súas — cara a outro que poña as persoas no cen- — financeiro. 1290 taxas de temporalidade (especial- — tro das políticas, aposte pola educación —  Mellorar a recadación e a loita — mente no sector público); o plan de- — ao longo da vida, pola cualificación, po- — contra a fraude fiscal. — berá contar con actuacións diferen- 1145 la igualdade de oportunidades real, polo —  Modificar a axencia tributaria — ciadas para as mulleres que residen — desenvolvemento tecnolóxico e pola 1220 galega para dotala de competencias — nas cidades e as que residen no rural, — promoción de actividades de maior valor — en xestión, recadación, liquidación 1295 e tamén promover a incorporación de — engadido. Os recursos, públicos e priva- — e inspección da totalidade dos im- — mulleres a sectores tradicionalmente — dos, deben dirixirse a promover activi- — postos recadados en Galicia, en co- — masculinos co fin de reducir a segre- 1150 dades innovadoras e manter os sectores — laboración coa Axencia Tributaria — gación ocupacional. — básicos da nosa economía. 1225 Española (AEAT). — • Promover a plena integración no — O emprego é o principal problema dos — • Propiciar un sector público autonó- 1300 mundo do traballo das persoas con dis- — galegos e as galegas. Cómpre emprego — mico eficaz, dimensionado, transpa- — capacidade, dando prioridade ao tra- — estable e con dereitos, en igualdade e — rente e sometido a control parla- — ballo ordinario e facendo cumprir a 1155 con cualificación e formación que per- — mentario. Revisar o papel do IGAPE — cota de reserva recollida na LISMI. — mita o desenvolvemento de carreiras 1230 para sexa un verdadeiro instrumento — • Apostar por novos nichos de em- — profesionais, de proxectos de vida e que — de apoio financeiro ás empresas e ao 1305 prego ligados aos empregos verdes e á — sexa a base do novo modelo produtivo. — tecido produtivo. — atención ás persoas: — A creación de emprego só virá dada pola — • Esixirlles aos Gobernos central e au- —  mobilidade sostible tanto nos 1160 recuperación da actividade económica, — tonómico que Galicia non perda os — servizos como na fabricación e man- — e esta por un cambio nas políticas que 1235 fondos europeos unha vez finalizado o — temento dos medios de transporte; — se están aplicando. Unhas políticas acti- — actual período de programación. 1310  enerxías renovables para cum- — vas de emprego adecuadas á nosa reali- — • Demandar a territorialización dos — prir os obxectivos fixados na direc- — dade socioeconómica deben acompañar — fondos das políticas activas para dar — tiva 2009/28, fundamentalmente no 1165 a creación de emprego e a adecuación á — resposta á nosa realidade laboral inci- — sector solar, da enerxía eólica, da — nova realidade produtiva. 1240 dindo en: — biomasa e da enerxía mariña; — —  Esixir á Xunta de Galicia máis 1315  plan de actuacións para a pro- — Os nosos obxectivos: — recursos para o reforzamento do — tección, restauración, mellora e — • A recuperación da actividade econó- — Servizo Público de Emprego de Gali- — aproveitamento dos montes, ac- 1170 mica para a crear emprego de cali- — cia, dotándoo de maiores recursos — tuando de maneira directa (preven- — dade con dereitos e en igualdade. 1245 humanos e económicos para: desen- — ción, vixilancia, regulación de usos, — • A reivindicación de máis recursos pú- — volver labores de prospección, refor- 1320 protección e rexeneración da vexe- — blicos e institucións máis eficaces — zar as tarefas de mediación e a — tación, detección precoz de lumes e — para afrontar a saída da crise. — atención personalizada. — actuación inmediata nos incendios) 1175 • A territorialización das políticas acti- —  Delimitar a actuación das axen- — e potenciando a industria forestal — vas de emprego para adecualas á rea- 1250 cias privadas de colocación. — tanto dos produtos como dos resi- — lidade de Galicia e apoiar o emprego. —  Dedicar parte das políticas acti- 1325 duos forestais; — • Garantir a formación para mellorar a — vas de emprego á recualificación de —  plan de rehabilitación enerxé- — empregabilidade e a cualificación — novos sectores. — tica para o actual parque de viven- 1180 profesional. — • Demandar á Xunta de Galicia a crea- — das que favoreza un mellor illa- — • O apoio aos sectores produtivos bá- 1255 ción dunha mesa en que estean re- — mento, utilización de enerxías reno- — sicos e a potenciación doutros no- — presentados os axentes sociais e a 1330 vables, climatización, cerramentos,
  8. 8. relatorio 2012 _ arranxar números liñas_docs X Congreso - relatorio 27/07/2012 19:42 página 8 GALICIA SINDICAL relatorios — novas conducións ou equipamentos 1405 en materia de formación profesional. — incremento do gasto público e privado — máis eficaces; — • Prestar especial atención á conside- 1480 para que o total se aproxime ao gasto —  potenciación da escolarización — ración das mulleres como colectivo — medio da U. E., así como crear unha — de 0 a 3 anos, do sistema sanitario — prioritario no ámbito da formación — estrutura estable de apoio á innova- 1335 de atención primaria, dos servizos — continua, con medidas que faciliten o — ción, formada polos centros públicos — sociais básicos e dos de atención á 1410 seu acceso, buscando mecanismos de — de investigación e as universidades e — dependencia. — compensación dos períodos de abando- 1485 na que poidan participar as empresas — • Seguimento das actuacións en ma- — no temporal ou de redución de xorna- — interesadas, que permita superar a ac- — teria de emprego impulsadas polos — da para as persoas que exercen os seus — tual desconexión entre os diferentes 1340 concellos que compoñen as distintas — dereitos de conciliación da vida per- — axentes implicados. — unións comarcais e polas deputacións; 1415 soal, familiar e laboral. — — establecemento de canles de colabo- — • Impulsar programas de formación 1490 1.2. A importancia da acción territo- — ración permanente coas corporacións — para a promoción da igualdade de — rial, a sociopolítica e a concertación — locais para o intercambio de informa- — oportunidades, elaborados coa colabo- — CCOO apostou e segue apostando polo 1345 ción, experiencias, etc. — ración da Secretaría da Muller e as fe- — diálogo e a concertación social xunto — • Demanda da creación dun Observa- 1420 deracións nacionais. — coa mobilización como instrumentos — torio do Emprego de Galicia que per- — • Participar na planificación dunha 1495 para condicionar as políticas económicas — mita superar as disfuncións existentes — formación estratéxica en Galicia que — e sociais e para mudar as posicións da — na información estatística en materia — dea resposta ás novas demandas de — patronal, co obxectivo de mellorar as 1350 de emprego e que sexa un verdadeiro — cualificación a medio e longo prazo, — condicións de vida e traballo dos traba- — medio de detección das necesidades 1425 garantindo a súa oferta, o que permi- — lladores e traballadoras. — das persoas, das empresas e do territo- — tirá planificar itinerarios das persoas 1500 A grave situación económica e as polí- — rio e facilite unha adecuada planifica- — traballadoras e investimentos ás enti- — ticas aplicadas polos Gobernos autonó- — ción das políticas activas de emprego. — dades impartidoras. — mico e central poñen en cuestión o 1355 • Demanda da transferencia da Ins- — • Planificar e desenvolver un plan ga- — diálogo social. Os duros axustes realiza- — pección de Traballo, con dotación su- 1430 lego de avaliación da calidade, im- — dos pola Xunta de Galicia nos servizos — ficiente de recursos humanos e eco- — pacto, eficacia e eficiencia do conxun- 1505 públicos esenciais (especialmente na sa- — nómicos, que garanta a unidade de ac- — to do subsistema de formación para o — nidade e na educación) e os sucesivos — tuación e mellore o servizo. Estudar a — emprego, desenvolvendo as compe- — recortes nos orzamentos, que impiden 1360 posibilidade de implantar un sistema — tencias establecidas. — cumprir os acordos alcanzados, condi- — de seguimento das denuncias presen- 1435 • Deseñar un sistema integrado de in- — cionan a continuidade do actual proceso — tadas que nos permita facer achegas — formación e orientación profesional. 1510 de diálogo social en Galicia. Isto non im- — máis realistas á planificación anual da — • Revisar o financiamento da forma- — plica a renuncia de CCOO ao diálogo so- — actividade programada. Na planifica- — ción para o emprego, de forma que as — cial e á procura de solucións negociadas 1365 ción deberán ser prioritarias, ademais, — achegas que realizan tanto empresas — para saír da crise, senón todo o contra- — as actuacións encamiñadas a comba- 1440 como traballadores/as teñan un uso fi- — rio: obríganos a buscar outro modelo de — ter a economía somerxida, erradicar a — nalista efectivo e unha utilización in- 1515 concertación social menos suxeito aos — fraude na contratación, a utilización — teranual dos seus remanentes, de — avatares políticos. — fraudulenta das bolsas e o cumpri- — acordo coa súa natureza. Volver distri- — Neste contexto, a participación insti- 1370 mento das leis de Igualdade. Denun- — buír os fondos anualmente. Incremen- — tucional convértese en ferramenta clave — ciaremos os atrasos ou o abandono de 1445 tar as achegas públicas (Estado e co- — para trasladarmos as nosas reivindica- — responsabilidades nesta materia, co — munidades autónomas). Revisar os cri- 1520 cións aos diferentes ámbitos da Adminis- — fin de que se obrigue as empresas a — terios de cofinanciamento por parte das — tración; por iso, é importante elaborar — cumprir a lexislación. — empresas, mellorar a información así — as propostas e difundilas tanto no inte- 1375 • Reforzar o papel da Inspección de — como a súa transparencia e o control. — rior como no exterior do sindicato. — Traballo e dos técnicos do Issga nas ac- 1450 • Recuperar a política industrial — A acción institucional debe comple- — tuacións en materia de seguridade e — como elemento esencial do novo mo- 1525 mentarse coa creación de redes de coo- — saúde no traballo, promovendo a con- — delo de desenvolvemento, que im- — peración coas organizacións sociais no — secución de procedementos de traba- — pulse o noso tecido industrial asen- — ámbito autonómico e mais no comarcal, 1380 llo homoxéneos nas catro provincias. — tado nos sectores básicos e oriente o — para dar respostas máis amplas ás adver- — • Definir o papel do Sindicato Nacional 1455 seu desenvolvemento cara a unha — sas políticas dos gobernos. — como entidade colaboradora da Admi- — maior capacidade tecnolóxica, preste 1530 As restricións orzamentarias teñen re- — nistración pública nas políticas activas — especial atención aos sectores máis — percusión, tamén, na articulación terri- — de emprego. Analizar os espazos aca- — dinámicos e aos de maior contido tec- — torial da nosa comunidade: debemos 1385 dados e o valor da súa continuidade. — nolóxico, fomente a innovación (espe- — avanzar cara a un modelo territorial que — • O actual sistema de convocatorias 1460 cialmente nas PEMES) e aposte pola — garanta unha prestación igualitaria dos — anuais de formación debe ser revi- — formación coa colaboración entre os 1535 servizos nunha conxuntura de menores — sado, na dirección de establecer un — centros educativos e as empresas. — recursos e que promova a cohesión so- — sistema aberto, flexible e estable de — Para acadar estes obxectivos é nece- — cial. As infraestruturas, imprescindibles 1390 participación de empresas e persoas — sario modificar a actual Lei reguladora — para o desenvolvemento económico des- — traballadoras en procesos de forma- 1465 da política industrial de Galicia. — empeñan igualmente un papel esencial — ción, o que permitiría aos participan- — • Demandar políticas sectoriais acti- 1540 na redución de desequilibrios territoriais — tes dispor de máis tempo para or- — vas orientadas á produción de bens e — e sociais. — ganizar e planificar o seu itinerario — servizos de maior valor engadido que — 1395 formativo; e aos centros impartidores — conten con orzamentos suficientes. — Os nosos obxectivos: — de formación, unha maior especiali- 1470 Merecerán especial atención os secto- — • Definir un novo modelo estable de — zación, cunha planificación dos in- — res agroalimentario, a construción non 1545 concertación social. — vestimentos en instalacións e equi- — residencial, o comercio e o turismo — • Converter a participación institucio- — pamentos que revertería na calidade — sustentable. — nal na canle de transmisión das 1400 do sistema. — • Demandar unha oferta suficiente de — nosas reivindicacións. — • Promover a formación especializada 1475 solo industrial dotado das infraestru- — • Procurar alianzas estables coas or- — por sectores, incluíndo medidas que — turas físicas e tecnolóxicas necesarias. 1550 ganizacións da sociedade civil para — favorezan a transición entre eles, im- — Promover o estímulo á I+D+i en todas — dar resposta aos recortes de dereitos. — pulsando a investigación e innovación — as actividades produtivas, esixindo un — • Promover unha organización admi-

×