Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anexo normas congresuais de fecoht proceso fusión comfia fecoht

607 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anexo normas congresuais de fecoht proceso fusión comfia fecoht

 1. 1. ANEXO ÁS NORMAS CONGRESUAIS DE FECOHT PROCESO DE FUSIÓN COMFIA-FECOHT FECOHT CCOO GALICIA ( Aprobado pola Comisión Executiva de Fecoht-Galicia o 3 de Febreiro de 2014 )
 2. 2. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 ANEXO ÁS NORMAS XERAIS PARA OS PROCESOS CONGRESUAIS NO MARCO DO CONGRESO EXTRAORDINARIO DE FUSIÓN COMFIA-FECOHT DA FEDERACION DE COMERCIO, HOSTALARÍA, TURISMO E XOGO DE GALICIA. 1) De acordo co establecido nas Normas Congresuais da Federación Estatal de FECOHT para o proceso de fusión Comfia – Fecoht, estas son de aplicación en todos os procesos congresuais no ámbito de FECOHT de Galicia. 2) A partir do establecido no punto anterior, o presente regulamento debe entenderse como anexo ás Normas Congresuais da Federación Estatal de FECOHT para o proceso de fusión Comfia – Fecoht, aprobadas polo Consello Confederal de CCOO o 28 de xaneiro de 2014, e a súa misión é regular as cuestións específicas e a ordenación dos procesos no ámbito de Galicia. 3) Nas Asembleas Congresuais e/ou Congresos previos ao Congreso extraordinario de fusión debateranse os documentos propostos, nos prazos e formas que se establezan normativamente. Ademais elexiranse os órganos de dirección onde así proceda. 4) A Comisión Executiva de FECOHT Galicia, de acordo co establecido Normas Congresuais da Federación Estatal de FECOHT para o proceso de fusión Comfia – Fecoht , Acorda celebrar Asembleas congresuais nas que se debaterán os documentos Congresuais e se elixirán os delegados correspondentes aos ámbitos superiores, onde así proceda. 5) A Comisión Executiva de FECOHT de Galicia constituirase no Colexio Electoral, aos efectos do seguimento de todo o proceso congresual do seu ámbito, cuxas competencias serán, ademais das recollidas nas Normas Congresuais para o proceso de fusión Comfia-Fecoht, as de recibir e validar as candidaturas que se presenten, de acordo co previsto nas devanditas Normas. Co fin de atender e facilitar a tarefa do Colexio Electoral, no desenvolvemento da fase electiva constituiranse mesas electorais en todas as asembleas Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 2
 3. 3. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 congresuais que deban elixir delegadas/os. Tanto nas asembleas de 25 afiliadas/os ou máis, como nas asembleas de agrupamento de centros e/ou Empresas de menos de 25 afiliadas/os, as mesas electorais estarán constituídas por tres membros do órgano convocador. CALENDARIO PREVIO AO CONGRESO EXTRAORDINARIO DE FUSIÓN DE FECOHT GALICIA. Esta Comisión Executiva de FECOHT Galicia convocará as asembleas congresuais ao tempo que facilitará a relación de empresas con 25 afiliadas/os ou máis, onde se celebrarán asembleas. Así como tamén convocará as asembleas comarcais de agrupamentos de empresas de menos de 25 afiliadas/os. Ademais aprobará o calendario de asembleas, designando data, hora e lugar e especificando detalladamente o tempo de duración da fase deliberativa e da fase electiva de cada unha das asembleas convocadas.. 1.- Primeiro Nivel. Corresponde ás asembleas congresuais das seccións sindicais e/ou centros de traballo/empresas de 25 afiliados ou máis e aos agrupamentos daquelas que teñan menos de 25 afiliados. Estas asembleas congresuais, terán dúas fases ben diferenciadas: unha, a fase ou asemblea deliberativa sobre os documentos congresuais obxectos do debate, e outra, a fase electiva, na que se elixirán aos delegados e delegadas que correspondan para as Asembleas congresuais de nivel II fusión e Asembleas congresuais de Nivel II da Nova Federación.  Do 5 de Marzo ao 19 de Marzo: asembleas congresuais do nivel I.  O 25 de Marzo deberán estar resoltas todas as reclamacións que se Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 3
 4. 4. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 presentarán sobre o desenvolvemento do proceso congresual do nivel I. 2.- Segundo Nivel. Corresponde ás asembleas congresuais provinciais de fusión. Elixirán ás delegadas e delegados que representarán á Provincia na Asemblea congresual de Nivel III fusión e Congreso de Nivel III da Nova Federación. Celebraranse do 27 de Marzo ao 5 de Abril e neles debateranse as emendas dos Documentos Congresuais. A Asemblea Congresual da Nova Federación celebrarase dentro do calendario que se acorde no Congreso de constitución da Nova federación Estatal e nela elixiranse os órganos de dirección específicos de Nivel II.  O 12 de Abril será a data límite para a resolución e notificación ás reclamacións que se presentaran sobre o desenvolvemento do proceso congresual do nivel II. A Comisión Executiva de FECOHT Galicia, de acordo co anterior calendario , fixará as datas de celebración das asembleas congresuais provinciais. Enviaranse á Secretaría de Organización de FECOHT GALICIA, nun prazo máximo de dous días desde a súa celebración, as actas das respectivas asembleas congresuais, que deberán conter as emendas que puidese haber delas respecto dos documentos dos Congresos superiores, así como os nomes dos delegados/as elixidos/as aos Congresos de ámbito superior, coa desagregación numérica por sexo. Figurarán tamén, o nome das persoas que compuxeran a Presidencia da Asemblea. Á dita acta, de ser o caso, xuntarase un exemplar de cada candidatura presentada. Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 4
 5. 5. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 A Asemblea extraordinaria de fusión de nivel III celebrarase o día 24 de Abril de 2014 en Santiago de Compostela. 1º.- O número de delegados/as será de 40, tomando como base a media de cotizacións liquidadas ao Sindicato Nacional correspondentes ao período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2010 e o 31 de decembro de 2013. Os delegados/as distribuiranse da forma seguinte: 36 delegados e delegadas a elixir nas asembleas provinciais, sendo natos 4 membros da Comisión Executiva de FECOHT de Galicia. A Asemblea Congresual da Nova Federación celebrarase dentro do calendario que se acorde no Congreso de constitución da Nova Federación Estatal e nela elixiranse os órganos de dirección específicos de Nivel III. Os delegados/as distribuiranse da forma seguinte: 30 delegados e delegadas a elixir nas Asembleas provinciais congresuais de Fecoht de Nivel II. Co fin de garantir a presenza de todas as seccións sindicais de centros de traballo ou empresas con 25 afiliados ou máis, agrupamentos de sectores e comarcas nas Asembleas provinciais, no caso daquelas que polas cotizacións non tivesen presenza, garantirase como mínimo un delegado ou delegada. 2º.- As delegacións provinciais ao Congreso de fusión e ao Congreso da Nova Federación serán: A Coruña, Lugo, Ourense, e Pontevedra. 3º.- A presidencia da Asemblea congresual de nivel III estará formada por:  Un membro das dúas delegacións provinciais con maior cotización.  Un membro da Comisión Executiva saínte. Os membros da presidencia procedente das provincias serán elixidos pola Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 5
 6. 6. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 Comisión Executiva de FECOHT Galicia. 4º.- As comisións do Congreso extraordinario de fusión de nivel III estarán formadas por: Comisión Técnica Os preparativos e organización da Asemblea congresual extraordinaria de fusión serán a responsabilidade da Secretaría de Organización de Fecoht-Galicia, quen poderá delegar en persoa ou persoas da súa elección. Comisión de Credenciais a) Un membro de cada unha das delegacións provinciais ao Congreso da Federación. b) Un membro da Comisión Executiva saínte. Comisión Electoral (ou de Candidaturas) a) Un membro das dúas delegacións provinciais con maior cotización. b) Un membro da Comisión Executiva saínte 5º.- Os debates do Congreso extraordinario de fusión de nivel III celebraranse en sesión plenaria, agás as comisións reflectidas no número anterior, cuxas conclusións trasladaranse ao plenario do modo que se determine no regulamento. Non obstante, a Asemblea congresual poderá decidir, na votación do regulamento, traballar en comisións se o número de emendas que subsisten tras a aplicación do procedemento que de seguido se indica, así o aconsellar. Para facilitar os debates en plenario, seguiranse as seguintes normas: a) Celebraranse reunións dos portavoces de cada delegación provincial, así como dos portavoces de posicións minoritarias con máis do 10 por 100 dos votos de cada delegación, xunto cos membros da Comisión Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 6
 7. 7. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 Executiva de FECOHT de Galicia. b) Na citada xuntanza darase consenso as emendas ou modificacións aprobadas aos textos propostos nas asembleas congresuais previas que se asuman, así como aos textos transaccionais. c) As restantes emendas ou modificacións non asumidas ou froito de transaccións quedarán para ser debatidas nas sesións plenarias do Congreso. Isto permitirá que, de acordo coa presidencia do Congreso, se distribúan tempos de defensa de emendas ao texto proposto máis amplos, así como a existencia de varias roldas a favor e en contra, de tal modo que o plenario do Congreso poida coñecer do debate e emendas máis substantivas expostas sobre os textos propostos. 6º Da Asemblea congresual de fusión sairá elexida a delegación de Fecoht Galicia ao Congreso de disolución/fusión de Fecoht estatal a celebrar en Madrid o 13 de Maio de 2014 e ao Congreso constituinte da Nova Federación e que se celebrará en Madrid o 14 de Maio de 2014. CALENDARIO PREVIO AO COGRESO EXTRAORDINARIO DE FECOHT PARA O PROCESO DE FUSIÓN COMFIA-FECOHT. No marco do Congreso extraordinario de fusión de FECOHT Galicia, esta mesma Comisión Executiva Acorda, I. Constituírse no Colexio Electoral aos efectos do seguimento de todo o proceso congresual do seu ámbito, cuxas competencias serán, ademais das recollidas nas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión Comfia-Fecoht, as de recibir e validar as candidaturas que se presenten, de acordo co previsto nas devanditas Normas. II. Co fin de atender e facilitar a tarefa do Colexio Electoral, no desenvolvemento da fase electiva constituiranse mesas electorais en todas as asembleas congresuais que deban elixir delegadas/os. Tanto nas asembleas de 25 afiliadas/os ou máis, como nas asembleas de agrupamento de centros e/ou Empresas de menos de 25 afiliadas/os, as mesas electorais estarán constituídas por tres membros do órgano convocador. Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 7
 8. 8. ANEXO 2014 Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht III. Convocar as asembleas congresuais previas ao Congreso extraordinario de fusión de FECOHT Galicia, que se celebrará o 24 de Abril de 2014 en Santiago de Compostela. Ao mesmo tempo facilitar a relación de empresas con 25 afiliadas/os ou máis, onde se celebrarán asembleas. Así como tamén convoca as asembleas congresuais de agrupamentos de empresas de menos de 25 afiliadas/os. Ademais aproba o calendario de asembleas, designando data, hora e lugar e especificando detalladamente o tempo de duración da fase deliberativa e da fase electiva de cada unha das asembleas convocadas. IV. Tamén quedan convocadas as asembleas congresuais provinciais de Nivel II, e aproba tamén o calendario das mesmas. SOBRE AS ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I. Nas comarcas da Coruña, Ferrol, A Mariña, Arousa, Lugo, Ourense, Santiago-Barbanza, Pontevedra e Vigo-Baixo Miño, celebraranse asembleas congresuais de Nivel I, e delas sairán elixidas as correspondentes delegacións ás Asembleas Congresuais Provinciais de Nivel II. Celebraranse asembleas congresuais de Nivel I en todas as seccións sindicais de centros de traballo e/ou empresas que teñan 25 afiliados/as ou máis, cuxa distribución será a seguinte: ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DA CORUÑA CIF CENTRO DE TRABALLO DATA HORA A28581882 ALCAMPO Mércores, 5 de marzo de 2014 De 10:00h. a 15:00h. A28425270 CARREFOUR Mércores, 5 de marzo de 2014 De 11:00h. a 16:00h. A36036739 SUPER FROIZ Mércores, 5 de marzo de 2014 De 12:00h. a 17:00h. LUGAR SEDE DA U.C. DA CORUÑA SEDE DA U.C. DA CORUÑA SEDE DA U.C. DA CORUÑA EMPRESA FASE DELIBERATIVA FASE ELECTIVA ALCAMPO De 10:00h. a 12:00h De 10:00h. a 15:00h. CARREFOUR De 11:00h. a 13:00h De 11:00h. a 16:00h. FROIZ De 12:00h. a 14:00h De 12:00h. a 17:00h. Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 8
 9. 9. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE FERROL CIF CENTRO DE TRABALLO DATA A28581882 ALCAMPO Convoca Sección Sindical FASE DA ASEMBLEA DELIBERATIVA HORA LUGAR FASE DA ASEMBLEA ELECTIVA . ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE PONTEVEDRA CIF CENTRO DE TRABALLO DATA HORA B30145778 MEDITERRANEA DE CATERING Martes, 11 de Marzo de 2014 De 11:00h. a 16:00h. LUGAR SEDE DA U.C. DE PONTEVEDRA FASE DA ASEMBLEA DELIBERATIVA FASE DA ASEMBLEA ELECTIVA De 11:00h. a 14:00h. De 11:00h. a 16:00h. ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE VIGO-BAIXO MIÑO CIF CENTRO DE TRABALLO DATA HORA A28581882 ALCAMPO VIGO I A28017895 EL CORTE INGLES Convoca S.S. ECI Vigo A36651313 EROSKI Venres, 7 de Marzo de 2014 De 11:00h. a 16:00h. A28581882 ALCAMPO VIGO II Luns, 10 de Marzo de 2014 De 11:00h. a 16:00h. B15705676 PONTEVICUS Luns, 10 de Marzo de 2014 De 12:00h. a 17:00h. A79855201 PARADORES Luns, 17 de Marzo de 2014 De 11:00h. a 16:00h. LUGAR Convoca S.S. Alcampo Vigo I SEDE DA U.C. DE VIGO SEDE DA U.C. DE VIGO SEDE DA U.C. DE VIGO SEDE DA U.C. DE VIGO EMPRESA FASE DELIBERATIVA FASE ELECTIVA EROSKI De 11:00h. a 13:00h. De 11:00h. a 16:00h. ALCAMPO VIGO II De 11:00h. a 13:00h. De 11:00h. a 16:00h. PONTEVICUS De 12:00h. a 14:00h. De 12:00h. a 17:00h. PARADORES De 11:00h. a 13:00h. De 11:00h. a 16:00h. Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 9
 10. 10. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 Distribución de delegadas e delegados nas empresas ou centros de traballo con 25 afiliadas/os ou máis: ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DA CORUÑA ELIXEN DELEGADOS/AS Á ASEMBLEA CONGRESUAL PROVINCIAL DE NIVEL II DE FECOHT CENTRO DE TRABALLO MEDIA COTIZACIÓNS CENSO AFILIADAS/OS (31/12/13) ALCAMPO 25 27 CARREFOUR 49 51 SUPER FROIZ 34 37 % MULLERES DELEGADAS/ OS A ELIXIR MULLERES HOMES ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE FERROL ELIXEN DELEGADOS/AS Á ASEMBLEA CONGRESUAL PROVINCIAL DE NIVEL II DE FECOHT CENSO CENTRO DE MEDIA AFILIADAS/OS % DELEGADAS TRABALLO COTIZACIÓNS (31/12/13) MULLERES /OS A ELIXIR MULLERES HOMES ALCAMPO 55 58 1 2 2 2 ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE PONTEVEDRA ELIXEN DELEGADOS/AS Á ASEMBLEA CONGRESUAL PROVINCIAL DE NIVEL II DE FECOHT CENSO AFILIADAS/ ELIXEN OS CENTRO DE MEDIA % DELEGADOS (31/12/13) TRABALLO COTIZACIÓNS MULLERES /AS MULLERES MEDITERRÁNEA DE 36 33 1 CATERING HOMES ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE VIGO-BAIXO MIÑO ELIXEN DELEGADOS/AS Á ASEMBLEA CONGRESUAL PROVINCIAL DE NIVEL II DE FECOHT CENSO CENTRO DE MEDIA % DELEGADAS AFILIADAS/OS MULLERES HOMES TRABALLO COTIZACIÓNS MULLERES /OS A ELIXIR (31/12/13) ALCAMPO VIGO I 57 61 EL CORTE INGLES 57 53 EROSKI 36 45 ALCAMPO VIGO II 23 25 PONTEVICUS 17 44 PARADORES 44 38 2 2 1 1 1 2 Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 10
 11. 11. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 + ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DA CORUÑA ELIXEN DELEGADOS/AS AO CONGRESO PROVINCIAL DE NIVEL II DA NOVA FEDERACIÓN MEDIA COTIZACIÓNS CENTRO DE TRABALLO CENSO AFILIADAS/OS (31/12/13) % MULLERES DELEGADAS/ OS A ELIXIR MULLERES HOMES ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE FERROL ELIXEN DELEGADOS/AS AO CONGRESO PROVINCIAL DE NIVEL II DA NOVA FEDERACIÓN CENSO CENTRO DE MEDIA AFILIADAS/OS % DELEGADAS TRABALLO COTIZACIÓNS (31/12/13) MULLERES /OS A ELIXIR MULLERES HOMES ALCAMPO 25 27 CARREFOUR 49 51 SUPER FROIZ 34 37 ALCAMPO 55 58 1 1 1 2 ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE PONTEVEDRA ELIXEN DELEGADOS/AS AO CONGRESO PROVINCIAL DE NIVEL II DA NOVA FEDERACIÓN CENSO AFILIADAS/ OS CENTRO DE MEDIA % DELEGADAS (31/12/13) TRABALLO COTIZACIÓNS MULLERES /OS A ELIXIR MULLERES HOMES MEDITERRÁNEA DE 36 33 1 CATERING ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE VIGO-BAIXO MIÑO ELIXEN DELEGADOS/AS AO CONGRESO PROVINCIAL DE NIVEL II DA NOVA FEDERACIÓN CENSO CENTRO DE MEDIA % DELEGADAS AFILIADAS/OS MULLERES HOMES TRABALLO COTIZACIÓNS MULLERES /OS A ELIXIR (31/12/13) ALCAMPO VIGO I 57 61 EL CORTE INGLES 57 53 EROSKI 36 45 ALCAMPO VIGO II 23 25 PONTEVICUS 17 44 PARADORES 44 38 2 2 1 1 1 2 Celebraranse asembleas congresuais de Nivel I en todas as comarcas de Galicia. Tendo en conta que nas asembleas congresuais de empresas de menos de 25 afiliadas/os agrupadas, non poden ter un censo superior aos 500 afiliadas ou afiliados, agruparanse do modo seguinte: CALENDARIO DAS ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - DE AGRUPAMENTOS DE EMPRESAS CON MENOS DE 25 AFILIADAS/OS COMARCA A CORUÑA AGRUPAMENTO CSA + PCA + PC * DATA DA ASEMBLEA Mércores,12 de Marzo de 2014 HORA De 10:00h. a 15:00h. LUGAR SEDE DA U.C. DA CORUÑA Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 11
 12. 12. ANEXO A CORUÑA A CORUÑA A MARIÑA AROUSA FERROL LUGO OURENSE PONTEVEDRA SANTIAGOBARBANZA VIGO-BAIXO MIÑO VIGO-BAIXO MIÑO VIGO-BAIXO MIÑO COMARCA Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 SEDE DA U.C. DA CORUÑA HOSTALARÍA + PH + X + V + SEDE DA U.C. DA Mércores,12 de Marzo de 2014 De 12:00h. a 17:00h. PSC CORUÑA COMERCIO,HOSTALARÍA, SEDE DA U.C. DA Martes, 18 de Marzo de 2014 De 12:00h. a 17:00h. PARADOS E VARIOS MARIÑA COMERCIO,HOSTALARÍA, SEDE DA U.C. DE Luns, 17 de Marzo de 2014 De 11:00h. a 16:00h. PARADOS E VARIOS AROUSA COMERCIO,HOSTALARÍA, SEDE DA U.C. DE Xoves, 6 de Marzo de 2014 De 11:00h. a 16:00h. PARADOS E VARIOS FERROL COMERCIO,HOSTALARÍA, SEDE DA U.C. DE Xoves, 13 de Marzo de 2014 De 12:00h. a 17:00h. PARADOS E VARIOS LUGO COMERCIO,HOSTALARÍA, SEDE DA U.C. DE Xoves, 13 de Marzo de 2014 De 12:00h. a 17:00h. PARADOS E VARIOS OURENSE COMERCIO,HOSTALARÍA, SEDE DA U.C. DE Martes, 11 de Marzo de 2014 De 12:00h. a 17:00h. PARADOS E VARIOS PONTEVEDRA COMERCIO,HOSTALARÍA, SEDE DA U.C. DE Venres, 7 de Marzo de 2014 De 11:00h. a 16:00h. PARADOS E VARIOS SANTIAGO SEDE DA U.C. DE CSA + PCA + PC * Venres, 14 de Marzo de 2014 De 10:00h. a 15:00h. VIGO SEDE DA U.C. DE RESTO COMERCIO Venres, 14 de Marzo de 2014 De 11:00h. a 16:00h. VIGO HOSTALARÍA + PH + X + V + SEDE DA U.C. DE Venres, 14 de Marzo de 2014 De 12:00h. a 17:00h. PSC ** VIGO FASE DA ASEMBLEA FASE DA ASEMBLEA AGRUPAMENTO DELIBERATIVA ELECTIVA RESTO COMERCIO Mércores,12 de Marzo de 2014 De 11:00h. a 16:00h. A CORUÑA CSA + PCA + PC * De 10:00h. a 12:00h. De 10:00h. a 15:00h. A CORUÑA RESTO COMERCIO De 11:00h. a 13:00h. De 11:00h. a 16:00h. HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC De 12:00h. a 14:00h. De 12:00h. a 17:00h. De 12:00h. a 14:00h. De 12:00h. a 17:00h. De 11:00h. a 13:00h. De 11:00h. a 16:00h. De 11:00h. a 13:00h. De 11:00h. a 16:00h. De 12:00h. a 14:00h. De 12:00h. a 17:00h. De 12:00h. a 14:00h. De 12:00h. a 17:00h. De 12:00h. a 14:00h. De 12:00h. a 17:00h. De 11:00h. a 13:00h. De 11:00h. a 16:00h. A CORUÑA A MARIÑA AROUSA FERROL LUGO OURENSE PONTEVEDRA SANTIAGO-BARBANZA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS VIGO-BAIXO MIÑO CSA + PCA + PC * De 10:00h. a 12:00h. De 10:00h. a 15:00h. VIGO-BAIXO MIÑO RESTO COMERCIO De 11:00h. a 13:00h. De 11:00h. a 16:00h. VIGO-BAIXO MIÑO HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC ** De 12:00h. a 14:00h. De 12:00h. a 17:00h. * CSA + PCA + PC = Cadenas de Supermercados de Alimentación + Pequeno Comercio de Alimentación + Parados de Comercio. ** HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC = Hostalaría + Parados Hostalaría + Xogo + Varios + Parados sen Clasificar. A orde do día das Asembleas deliberativas incluirán os textos propostos para o o debate e a elección de delegacións ás Asembleas congresuais provinciais de fusión de Nivel II e as Asembleas congresuais provinciais de Nivel II da Nova Federación. Fase electiva As candidaturas que se poidan presentar, deberano facer ante o Colexio Electoral, entre o 24 de febreiro de 2014 e o 26 de febreiro de 2014, e a súa Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 12
 13. 13. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 proclamación provisional e definitiva será realizada polo Colexio Electoral constituído ao efecto, nos prazos estipulados polas Normas Congresuais. Tendo en conta o establecido nas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión Comfia-Fecoht aprobadas polo Consello Confederal o 28 de Xaneiro de 2014, haberá unha fase deliberativa e outra fase electiva en todas as asembleas, tanto de centro de traballo como de agrupamento. As Asembleas congresuais de Nivel I elixirán delegados e delegadas ás Asembleas congresuais provinciais de Nivel II de fusión e á Asemblea congresual provincial de Nivel II da Nova Federación. Cuxas distribucións serán as seguintes: ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - DE AGRUPAMENTOS DE EMPRESAS CON MENOS DE 25 AFILIADAS/OS AGRUPAMENTOS MEDIA COTIZA NTES CENSO AFILIAD AS/OS DELEGADAS E DELEGADOS A ELIXIR ÁS ASEMBLEAS CONGRESUAIS PROVINCIAIS DE FECOHT NIVEL II A CORUÑA CSA + PCA + PC * 178 A CORUÑA RESTO COMERCIO 240 HOSTALARÍA + PH A CORUÑA + X + V + PSC COMERCIO,HOSTA FERROL LARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTA SANTIAGOLARÍA, PARADOS E BARBANZA VARIOS AGRUPAMENTOS PROVINCIA DA CORUÑA COMERCIO,HOSTA A MARIÑA LARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTA LUGO LARÍA, PARADOS E VARIOS AGRUPAMENTOS PROVINCIA DE LUGO COMERCIO,HOSTA OURENSE LARÍA, PARADOS E VARIOS AGRUPAMENTOS PROVINCIA DE OURENSE COMERCIO,HOSTA AROUSA LARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTA PONTEVEDRA LARÍA, PARADOS E VARIOS VIGO BAIXO CSA + PCA + PC * MIÑO VIGO BAIXO RESTO COMERCIO MIÑO VIGO BAIXO HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC ** MIÑO 218 3 4 4 380 7 361 8 1377 26 63 4 308 21 371 25 247 25 247 25 185 4 242 4 156 3 300 4 313 4 COMARCA % MULLERES DELEGADAS/OS A ELIXIR MULLERES HOMES Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 13
 14. 14. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 AGRUPAMENTOS PROVINCIA DE 19 1196 PONTEVEDRA ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I DE AGRUPAMENTOS DE EMPRESAS CON MENOS DE 25 AFILIADAS/OS POR SECTORES AGRUPAMENTOS MEDIA COTIZA NTES CENSO AFILIAD AS/OS DELEGADAS E DELEGADOS A ELIXIR ÁS ASEMBLEAS CONGRESUAIS PROVINCIAIS DA NOVA FEDERACIÓN DE NIVEL II A CORUÑA CSA + PCA + PC * 178 A CORUÑA RESTO COMERCIO 240 HOSTALARÍA + PH A CORUÑA + X + V + PSC COMERCIO,HOSTA FERROL LARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTA SANTIAGOLARÍA, PARADOS E BARBANZA VARIOS AGRUPAMENTOS PROVINCIA DA CORUÑA COMERCIO,HOSTA A MARIÑA LARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTA LUGO LARÍA, PARADOS E VARIOS AGRUPAMENTOS PROVINCIA DE LUGO COMERCIO,HOSTA OURENSE LARÍA, PARADOS E VARIOS AGRUPAMENTOS PROVINCIA DE OURENSE COMERCIO,HOSTA AROUSA LARÍA, PARADOS E VARIOS COMERCIO,HOSTA PONTEVEDRA LARÍA, PARADOS E VARIOS VIGO BAIXO CSA + PCA + PC * MIÑO VIGO BAIXO RESTO COMERCIO MIÑO VIGO BAIXO HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC ** MIÑO AGRUPAMENTOS PROVINCIA DE PONTEVEDRA 218 2 3 3 380 5 361 5 1377 18 63 3 308 14 371 17 247 13 247 13 185 4 242 4 156 3 300 4 313 4 1196 19 COMARCA % MULLERES DELEGADAS/OS A ELIXIR MULLERES HOMES Os censos de afiliación provisionais a 31/12/2013, estarán á disposición nos locais do Sindicato en cada Comarca. As respectivas Mesas Electorais designadas pola Comisión Executiva de FECOHT Galicia, custodiaranos en cada comarca, para preservar a debida intimidade dos datos persoais de cada afiliado/a, atendendo ao disposto legalmente e nos Estatutos Confederais. Naquilo que non fique referido expresamente neste Anexo, estarase ao establecido nas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 14
 15. 15. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 Comfia-Fecoht. SOBRE AS ASEMBLEAS CONGRESUAIS PROVINCIAIS DE NIVEL II. As asembleas congresuais provinciais de Nivel II que se celebrarán na comarca da provincia cuxo nivel de afiliación sexa máis grande con respecto ao resto, co fin de garantir a maior participación posible, desenvolveranse de acordo co seguinte calendario, segundo o aprobado polas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión Comfia - Fecoht. ASEMBLEAS CONGRESUAIS PROVINCIAIS DE NIVEL II DE FECOHT FUSIÓN PROVINCIA DATA A CORUÑA LUGO OURENSE Mércores, 2 de Abril de 2014 Xoves, 27 de Marzo de 2014 Xoves, 27 de Marzo de 2014 PONTEVEDRA Xoves, 3 de Abril de 2014 LUGAR Sede da U.C. da Coruña Sede da U.C. de Lugo Sede da U.C. de Ourense Sede da U.C. de Pontevedra A orde do día das Asembleas congresuais provinciais de fusión de Nivel II incluirá a forma concreta de levar a cabo o debate dos textos propostos e a votación para elixir as delegacións á Asemblea congresual de fusión de Fecoht de Nivel III e ao Congreso da Nova Federación de Nivel III. Desenvolvemento das asembleas congresuais provinciais de Fecoht de Nivel II. A Mesa Presidencial das asembleas congresuais provinciais de Nivel II estarán compostas por tres membros designados pola Comisión Executiva da Federación de Galicia. No caso de que ao inicio da Asemblea congresual provincial presentárase algunha proposta de presidencia da mesma, avalada por un mínimo do 10% dos afiliados/as acreditados, someterase esta a votación, constituíndose na Mesa Presidencial se obtivera a maioría simple dos votos. A Presidencia das Asembleas congresuais provinciais de Nivel II, elixirán entre os seus membros ao Presidente ou Presidenta, e a persoa elixida actuará como o voceiro da mesma A Presidenta ou Presidente será o que exporá o Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 15
 16. 16. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 método do debate a seguir, distribuirá o tempo, lerá e someterá a votación as distintas propostas. As asembleas congresuais provinciais de fusión de Nivel II desenvolveranse en plenario. Para o correcto funcionamento da Asemblea congresual nomearanse as comisións seguintes: Comisión de Credenciais: Composta por tres persoas, unha persoa nomeada pola Comisión Executiva da Federación de Galicia e unha persoa polas seguintes delegacións:  1 persoa pola comarca de maior cotización.  1 persoa elixida pola Asemblea provincial. Comisión Electoral ou de Candidaturas: Composta por unha persoa nomeada pola Comisión Executiva da Federación de Galicia e unha persoa polas seguintes delegacións:  1 persoa pola comarca de maior cotización.  1 persoa elixida pola Asemblea. Das asembleas congresuais provinciais de fusión de Nivel II, redactarase a acta que conterá cando menos o establecido nas normas aprobadas polos órganos superiores. Nas respectivas Asembleas congresuais de fusión provinciais de Nivel II, elixiranse tanto aos delegados e delegadas, para a Asemblea congresual de fusión de nivel III de Fecoht Galicia, a celebrar o 24 de Abril de 2.014, como aos delegados e delegadas que representaran a Fecoht Galicia no Congreso constituínte da Nova Federación de Galicia que se celebrará de acordo co calendario aprobado nas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión Comfia - Fecoht. Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 16
 17. 17. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 A relación de número de delegados/as a elixir é a seguinte: A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 15 4 2 15 DELEGACIÓN AO CONGRESO FUSION DE FECOHT 36 DELEGADAS/OS NATOS TOTAL HOMES TOTAL HOMES MULLERES PROVINCIA DELEGADOS CONGRESO NOVA FEDERACIÓN GALICIA MULLERES DELEGADOS CONGRESO FUSION FECOHT GALICIA 13 3 2 12 DELEGACIÓN CONGRESO NOVA FEDERACIÓN 4 30 Delegación a elixir na Asemblea Congresual de Fusión de Nivel III de Fecoht Galicia para o Congreso de Disolución e Fusión de Fecoht Estatal e ao Congreso Constituínte da Nova Federación Estatal. DELEGADAS/OS FECOHT GALICIA 5 Para todo aquilo que non estea estipulado neste regulamento, será de aplicación, o establecido nas Normas Congresuais de FECOHT para o proceso de fusión Comfia-Fecoht. Federación de Comercio, Hostalaría,Turismo e Xogo de CCOO de Galicia 17

×