Somos número 6, mayo 2010

469 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Somos número 6, mayo 2010

  1. 1. . . . . Sindical Galicia D I X I TA L NÚMERO 6 - MAIO 2010 (1.ª quincena) Órgano de comunicación do S. N. de CCOO 34.000 voces polo emprego e as pensións no 1.º de Maio n A manifestación central, que tivo lugar en Vigo, congregou preto de 20.000 persoas Instantánea da manifestación principal do 1.º de Maio, en Vigo Ao redor de 34.000 persoas parti- ganizaron o Sindicato Nacional de nosas pensións». A manifestación ciparon en toda Galicia nas mobili- CCOO e UGT baixo o lema «Polo em- central tivo lugar en Vigo, onde par- zacións do Primeiro de Maio que or- prego con dereitos e a garantía das ticiparon 20.000 persoas./ Páxs. 3-5 POLA XUBILACIÓN AOS 60 ANOS NA CONSTRUCIÓN A Federación da Construción, Ma- tiago para reclamar a xubilación anti- deira e Afíns de Comisións Obreiras cipada aos 60 anos para o persoal de (FECOMA-CCOO) promove a realización obra no sector da construción. Será os de 60 quilómetros do Camiño de San- días 10, 11 e 12 de maio. / Páx. 6 www.galicia.ccoo.es
  2. 2. GALICIA SINDICAL N.º 6 - Maio 2010 (1.ª quincena) n CARTA DO SECRETARIO XERAL CÓMPRE SITUAR O TRABALLO NO CENTRO DA SOCIEDADE ano anterior foran por volta de tense que recuperar desde unha 7.000. premisa: debe ser o principal ele- XOSÉ MANUEL SÁNCHEZ AGUIÓN O declive da actividade econó- mento en que asente unha cidada- mica causou un rápido impacto ne- nía social plena. O traballo e todo En Galicia, os efectos e a inciden- gativo no mercado de traballo, o que se crea con el, e para iso cia da crise maniféstanse con con- cunha crecente destrución de em- cómpre que o traballo e o emprego tundencia no ano 2009, pero 2010 prego que repercutiu de forma in- que se xeren alcancen uns paráme- tampouco comezou con bo pé. Se- tensa a construción residencial e tros e uns estándares de calidade gundo a EPA do primeiro trimestre que se trasladou a outros sectores e de dereitos asociados. deste ano, con respecto aos tres de actividade relacionados. Hoxe, A saída da situación actual debe meses anteriores perdéronse a destrución de emprego está a facerse a favor do crecemento sos- 42.000 empregos e o paro incre- afectar os diferentes sectores de tible, produtivo, industrial, de cali- mentouse en 32.200 persoas. Ade- actividade, aínda que con maior in- dade e innovación; a favor do em- mais, a taxa de desemprego sitúase tensidade na industria. prego decente, seguro, estable, con no 15,46%, o valor máis alto desde dereitos; con igualdade; sen acci- 2 o ano 2000. De aí que, segundo os As propostas de CCOO dentes laborais; con protección ás datos de abril, teñamos no noso Como podemos desatoar a situa- persoas desempregadas; con ga- país 233.916 persoas sen em- ción? CCOO quere situar o traballo rantías para unhas condicións dig- prego. Os fogares galegos tamén no centro da sociedade. O traballo nas de vida. sofren con forza os efectos da como auténtico motor na creación A partir de aquí derivan as pro- crise, pois temos preto de 90.000 de riqueza. Pero o valor do traballo postas concretas que estamos ex- persoas desempregadas sen nin- poñendo nos diferentes ámbitos de gún tipo de cobertura. negociación. A estratexia de saída da crise que propoñemos xira arre- As causas dor de tres eixes de actuación: im- Como chegamos a isto? No sis- pulsar a actividade económica para tema produtivo imperante en Gali- enfrontarse á recesión e parar a cia, claramente especulativo e que destrución de emprego; promover requiría man de obra de moi baixa o cambio da estrutura produtiva cualificación e cun baixo nivel de avanzando nun novo modelo de I+D+i, foi precisamente na constru- crecemento; facelo no marco da co- ción e na industria onde se dispa- hesión social, o que implica a pro- raron as cifras de paro. O país viuse tección ás persoas en paro, aos co- inmerso no ano 2009 nunha espiral lectivos en risco de exclusión e o de ERE, despedimentos obxectivos mantemento e mellora dos servizos e conxelacións salariais. As cifras públicos. de traballadores e traballadoras En CCOO cremos que xa é o mo- afectados por expedientes de re- mento de acometer estas actua- gulación de emprego son máximas cións, e é importante facelo no e afectaron no conxunto do ano a marco da concertación social, como Boa parte do emprego que se perdeu nos máis de 24.000 persoas, cando o vimos facendo desde o ano 2005. últimos tempos foi na industria www.galicia.ccoo.es
  3. 3. N.º 6 - Maio 2010 (1.ª quincena) GALICIA SINDICAL As pensións e o emprego, protagonistas no 1.º de Maio n Máis de 34.000 persoas participaron en toda Galicia nos actos convocados por CCOO e UGT Ao redor de 34.000 persoas par- ticiparon nas mobilizacións do 1.º de Maio que organizaron o Sindi- cato Nacional de CCOO e UGT baixo o lema «Polo emprego con dereitos e a garantía das nosas pensións». A manifestación central tivo lugar en Vigo, cidade na que 20.000 persoas participaron no acto principal do Día Internacional do Traballo. UGT e CCOO reclamaron em- prego con dereitos, motivo polo cal reafirmaron o que consideran unha «aposta decidida» polo diá- 3 logo social, un proceso que, «desde a responsabilidade de to- das as partes implicadas», debe orientarse á procura de acordos que melloren a actual situación do emprego no noso país. Instaron, ademais, a Xunta de Galicia a adoptar un compromiso para que o país saia fortalecido da crise «con máis e mellor emprego», así como ampliar a protección social e impulsar a economía produtiva galega, prestando especial aten- ción e vixilancia aos sectores es- tratéxicos que están en pleno pro- ceso de deslocalización ou caída da actividade e da produción. CCOO e UGT sinalaron no 1.º de Cartel de Comisións Obreiras para o 1.º de Maio Maio que os acordos se deben acompañar de políticas encamiña- das ao cambio de modelo produ- vados en educación, formación, dúas organizacións sindicais, que tivo para alcanzar un crecemento I+D+i, TIC, en calidade, medio am- reiteraron o seu rexeitamento á económico sostible a longo prazo. biente e aforro enerxético. proposta do Executivo central de Un novo modelo que se ha basear A defensa das pensións foi o ou- atrasar a idade legal de xubilación nos investimentos públicos e pri- tro grande eixe reivindicativo das ata os 67 anos. www.galicia.ccoo.es
  4. 4. GALICIA SINDICAL N.º 6 - Maio 2010 (1.ª quincena) O Primeiro de Maio en imaxes n Comisións Obreiras organizou manifestacións e concentracións na Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Viveiro, Lugo, Ourense, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra e Vigo 4 www.galicia.ccoo.es
  5. 5. N.º 6 - Maio 2010 (1.ª quincena) GALICIA SINDICAL 5 www.galicia.ccoo.es
  6. 6. GALICIA SINDICAL N.º 6 - Maio 2010 (1.ª quincena) Folga en Auto-Res Pola xubilación aos 60 A representación legal dos traballadores e traballadoras de Auto-Res S. L. convocou folga para todas as fins de se- na construción mana dos meses de maio, xuño, xullo e agosto a partir do pasado 30 de abril. Chegouse a esta situación logo dunha fase de negociación que comezou no ano 2009 con xuntanzas nos meses de setembro, novembro e decembro. O día 8 de abril, a dirección da empresa anunciou unha serie de medidas que puxo en marcha decontado. Entre es- tas medidas destacan: ■ Despedimento de catorce persoas dos centros de tra- Na última etapa, lerase un manifesto na praza do Obradoiro ballo de Madrid, Salamanca, Badaxoz e Valencia. ■ Reaxuste dos tempos de percorrido (tempos estándar). Os días 10, 11 e 12 de maio, FECOMA-CCOO realizará os últimos ■ Segregación a través dunha externalización dos servizos 60 quilómetros do Camiño de Santiago (Camiño Francés) dentro de taller, comercialización de billetes e centro de atención das liñas de actuación enmarcadas para o ano 2010 enfocadas á de chamadas. campaña de xubilación aos 60 anos para o persoal de obra na Estas medidas implican, segundo CCOO, unha precariza- construción. ción das condicións de traballo. A folga afecta en Galicia os Esta iniciativa estará dividida en tres etapas de vinte quilómetros centros de Vigo e Pontevedra. No resto do estado, os máis cada una. O día 10, de Leboreiro a Ribadiso de Abaixo, o día 11 salientables son Cáceres, Badaxoz, Valencia, Castellón, Gan- de Ribadiso de Abaixo a Pedrouzo e o día 12 de Pedrouzo a San- 6 día, Cuenca, Salamanca e Zamora. tiago de Compostela, que rematará na praza do Obradoiro. Folga indefinida en O aumento do paro Urbaser en Galicia triplica a media estatal Para Comisións Obreiras (CCOO), os resultados da en- quisa de poboación activa (EPA) do primeiro trimestre de 2010 son «terriblemente negativos» e «desconcertantes», xa que rexistran unha perda de 42.000 empregos e un au- mento do paro en 32.200 persoas respecto ao último tri- mestre de 2009. Ambos os indicadores —perda de postos de traballo e crecemento do paro— triplican as medias es- tatais. Desde finais da crise dos noventa, a EPA non estimaba No centro, Valentín Nieves (CCOO), presidente do comité, e á súa es- querda Enrique Llames (secretario xeral de CCOO-Diversas). para Galicia un volume de desemprego superior ás 200.000 Con eles, outros membros do comité de empresa. persoas. De aí que a taxa de desemprego se sitúe no seu valor máis alto desde o ano 2000, un 15,46%, medrando O comité de empresa de Urbaser, presidido por CCOO, anunciou 2,58 puntos respecto do trimestre anterior e 3,24 puntos unha folga indefinida a partir das 22:30 horas do día 9 de maio en relación a 2009 (aínda que inferior en 4,59 puntos á en protesta polo bloqueo da negociación co convenio colectivo. media de España, o 20,05%). www.galicia.ccoo.es
  7. 7. N.º 6 - Maio 2010 (1.ª quincena) GALICIA SINDICAL CCOO insta a «non relaxar» o labor de prevención de riscos laborais n O sindicato presentou un estudo sobre o impacto das enfermidades profesionais en Galicia Con motivo do Día Inter- un maior número de acci- nacional da Seguridade e a dentes. Por este motivo, ins- Saúde no Traballo, que tivo tou a «non relaxar o traballo lugar o pasado 28 de abril, de prevención». Comisións Obreiras instou a A responsable de Saúde «non relaxar» o labor de pre- Laboral de Comisións vención. Obreiras tamén criticou a A secretaria de Saúde La- «falta de implicación» do boral, Ascensión Esteban, empresariado na preven- lembrou o compromiso do ción de riscos laborais, o in- sindicato coa defensa e a suficiente compromiso das protección da saúde no tra- Administracións, a precarie- ballo. «Como ben sabemos», dade do mercado de traba- indicou, «estamos a sufrir llo ou a alta temporalidade, unha crise económica mun- Ascensión Esteban (esquerda), secretaria de Saúde Laboral, todos eles factores relacio- 7 dial sen precedentes que coa economista Silvia Parga (dereita), autora do estudo nados coa sinistralidade. está afectando con especial virulencia ao estado español». Neste O AMIANTO, UN PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA contexto, non só se incrementou o desemprego, senón que «algunhas em- Como parte dos actos do 28 de total de instalar ou traballar con presas están a aproveitar para obter abril, CCOO presentou tamén o es- amianto, pero aínda hoxe hai per- maiores beneficios, mesmo empeo- tudo Impacto das enfermidades pro- soas que o manipulan en tarefas de rando as condicións de traballo, espe- fesionais en Galicia. No caso con- desamiantado. cialmente no que atinxe á seguridade». creto das patoloxías relacionadas coa En relación co descenso que revelan manipulación do amianto, Ascensión Evolución os datos de sinistralidade de 2009 — Esteban asegurou que «temos un A sindicalista explicou tamén que do 21,27%—, Ascensión Esteban ase- grande drama con esta cuestión», ao as enfermidades relacionadas co as- gurou que «non cremos que se deba á tempo que explicou que só no sector besto poden tardar ata vinte ou trinta aplicación de medidas preventivas efi- do naval «rexistramos sete mil per- anos en xerar síntomas, polo que a caces, senón á destrución de emprego soas potencialmente afectadas, pero cifra de afectados de hoxe pode ficar que se produciu», especialmente na non sabemos cantas pode haber no curta en poucos anos. «Estamos, construción e na industria, sectores resto de sectores». Lembrou que ata pois, ante un problema de saúde pú- nos que tradicionalmente se rexistra 2002 non se produciu a prohibición blica, e non só laboral». www.galicia.ccoo.es
  8. 8. www.galicia.ccoo.es NÚMERO 6 - MAIO 2010 (1.ª quincena) Órgano de comunicación do S. N. de CCOO OUTRAS NOTICIAS QUE PODES LER EN A convivencia após WWW.GALICIA.CCOO.ES n Folga na estiba e desestiba dos portos. O a xubilación Sector do Mar de CCOO apoia a folga O pasado 14 de convocada na estiba e desestiba dos portos, abril, no salón de ac- que terá lugar a partir do 11 de maio. tos do edificio da Xunta en Ferrol, tivo n Presentado un novo libro de Ricardo lugar unha nova charla-coloquio do ci- Gurriarán. O investigador da Fundación 10 de clo "Envellecemento Marzo de CCOO presentou un novo libro, 1968 Saudable", organizado en Compostela. 16 testemuños, editada polo pola Agrupación Co- Servizo de Publicacións da USC e a propia F10M. marcal de Pensionistas e Xubilados de CCOO. n Abriu o prazo de solicitude para as probas de Nesta ocasión, o tema avaliación en competencias clave. A Xunta foi 'A convivencia des- pois da xubilación'. convocou as segundas probas de avaliación en Como relatoras par- competencias clave para acceder aos cursos dos ticiparon Mabel Pérez Simal, responsable da Secretaría da certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3. Muller e Políticas de Igualdade do Sindicato Nacional de Poden consultar máis información na Área de CCOO de Galicia, e Áurea Vázquez Estraviz, secretaria de Política Social e Muller da Unión Comarcal de Ferrol. Como Formación da web do Sindicato Nacional de moderadora exerceu Gloria Amor Deus, responsable da CCOO (www.galicia.ccoo.es). Muller da Federación de Pensionistas e Xubilados. Cómpre mellorar a convivencia alumnado con determinadas dificulta- des, «sexan de conduta ou non», entre todos os centros sostidos con fondos escolar de xeito global públicos. Diante das declaracións do conse- máis diverso, «en moitas ocasións des- Implicar a comunidade educativa lleiro de Educación anunciando que motivado e cun rexeitamento cara ao Así, xulgan «imprescindible» para Ga- quere elaborar unha lei para reforzar a sistema escolar». licia lograr solucións, aínda que, en autoridade do profesor en Galicia, comparación con outras comunidades CCOO considera «inadmisible» preten- Cesión de responsabilidades autónomas, «non temos unha proble- der solucionar estes conflitos cunha «A Administración fai unha cesión de mática importante», xa que o grao de única medida de tipo xurídico como responsabilidades aos centros educa- conflitividade se sitúa entre un 3 e un sería modificar o Código Penal. tivos sen lles dar o apoio social e polí- 4%. Porén, o debate está en como res- Para o sindicato, é certo que na ac- tico necesario para afrontar con éxito ponder a esta situación e como solu- tualidade existe unha nova situación as tarefas asignadas», denuncia o sin- cionar estes conflitos. Desde CCOO esi- que dificulta a convivencia nos centros, dicato, que ademais considera que xen facelo de xeito global, implicando que contan cun alumnado cada vez «non é equitativa» a distribución do a toda a comunidade educativa. Se queres coñecernos, consulta cal é o local de CCOO máis próximo... ou visita www.galicia.ccoo.es

×