6 soc zab_1_nezam

228 views
186 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6 soc zab_1_nezam

 1. 1. Sociální zabezpečení občanů v České republiceJe hlavním nástrojem uskutečňování sociální politiky. Sloužíke zmírnění sociálních nerovností a k případnému řešenísociálních konfliktů.  dávky sociálního pojištění – z toho podpora v nezaměstnanosti  dávky státní sociální podpory  dávky v hmotné nouzi  dávky sociální péče. 4.12.2012 1
 2. 2. Podpora v nezaměstnanosti Podporu v nezaměstnanosti upravuje zákon 435/2004 Sb. v aktuálním znění.4.12.2012 2
 3. 3. Nárok na podporu v nezaměstnanostiMá uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. 4.12.2012 3
 4. 4. Nárok na podporu v nezaměstnanostiNemá uchazeč o zaměstnání, který se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, je uchazečem o zaměstnání, ale který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3 (výdělečná činnost do 50% minimální mzdy) splňuje nárok na starobní důchod nastoupil výkon trestu odnětí svobody nebo vazbu. 4.12.2012 4
 5. 5. Uchazeč o zaměstnání Může být pouze fyzická osoba, která dá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů má bydliště na území české republiky a není  v pracovně právním, služebním nebo obdobném poměru; v podstatě jde o osoby, mající příjem podle § 6 Zákona o dani z příjmů  osobou samostatně výdělečně činnou; příjmy podle § 7 Zákona o dani z příjmů  výdělečně činná v cizině  fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání  v dočasné pracovní neschopnosti  ve výkonu trestu, vazbě apod. Uchazečem nemůže být také fyzická osoba, která  pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu  je invalidní ve třetím stupni invalidity.4.12.2012 5
 6. 6. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání Uchazeč bude vyřazen z evidence, jestliže  požádá o vyřazení  přestane plnit podmínky pro zařazení  nastoupí výkon trestu odnětí svobody, nastoupí výkon ochranného opatření zabezpečovací detence  odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání  odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neplní studijní a výcvikové povinnosti rekvalifikace apod.  neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování  odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce,  odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (nebo psychologickému vyšetření)  maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce4.12.2012 6
 7. 7. Náhradní doba zaměstnání Není-li splněna podmínka předchozího zaměstnání v délce 12 měsíců, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání Do náhradní doby zaměstnání se započítává  přípravy osoby se zdravotním postižením k práci  pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně  osobní péče o dítě do čtyř let věku  osobní péče o fyzickou osobu považovanou podle právního předpisu závislou (od střední závislosti) na pomoci jiné fyzické osoby, pokud spolužijí ve společné domácnosti nebo pokud jde o osobu blízkou.  osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let s lehkou závislostí na pomoci jiné FO  výkon dlouhodobé dobrovolnické služby v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace ministerstvem vnitra. 4.12.2012 7
 8. 8. Podpůrční doba Podpora v nezaměstnanosti se poskytuje uchazeči o zaměstnání při splnění podmínek po dobu podpůrčí doby Délka podpůrčí doby:  do 50 let věku 5 měsíců,  od 50 do 55 let věku 8 měsíců,  nad 55 let věku 11 měsíců. V případě rekvalifikace zabezpečované ÚP se podpora poskytuje po celou dobu rekvalifikace. Do podpůrčí doby se nezapočítává doba:  poskytování podpory při rekvalifikaci,  pobírání dávek v nemoci, po kterou mu z tohoto důvodu nebyla poskytována podpora.  po kterou uchazeč o zaměstnání vykonává výdělečnou činnost s výdělkem do 50% minimální mzdy a tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti  vazby. 4.12.2012 8
 9. 9. Výše podpory v nezaměstnanosti Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou: 1. u zaměstnanců – z průměrného čistého měsíčního výdělku, dosaženého v posledním zaměstnání, 2. u OSVČ – z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti 3. U pracovníků pouze s náhradní dobou – z průměrné mzdy v NH za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku.Podpůrčí doba Sazba v % - pro 1. a 2 Sazba v % - pro 3.první 2 měsíce 65 %, 15 %,další 2 měsíce 50 % 12 %zbývající doba 45 %, 11 %,po dobu rekvalifikace 60 %. 14 %.Maximální výše v roce 2012 (platí pro první dva měsíce, dále jsou nižšív nezaměstnanosti 13 761 Kč 3 562 Kčv rekvalifikaci 15 421 Kč 3 434 Kč 4.12.2012 9
 10. 10.  Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká:  uplynutím podpůrčí doby  ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání  vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání.
 11. 11. Životní a existenční minimum upravuje zákon 110/206 Sb. o životním a existenčním minimu v platném znění Využití životního a existenčního minima  Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.  Životní a existenční minimum je využíváno také v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (zejména u přídavku na dítě a porodného).  V případě dávek pěstounské péče tvoří i základ pro výpočet jejich výše.  Další využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.
 12. 12. Existenční minimum Je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u :  nezaopatřeného dítěte  poživatele starobního důchodu  osoby s invaliditou III. stupně  osoby starší 68 let. Výše existenčního minima činí od 1. 1. 2012 2 200 Kč měsíčně.
 13. 13. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Částky životního minima v Kč za měsíc, platnost od 1. 1. 2012:  pro jednotlivce 3 410 Kč  pro společně posuzované osoby:  pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140 Kč  pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2 830 Kč  pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let věku 1 740 Kč  pro nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let věku 2 140 Kč  pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let věku 2 450 Kč. Výše životního minima se posuzuje společně pro všechny členy domácnosti.
 14. 14. Příklad výpočtu životního minima 2 dospělí  3 140 + 2 830 = 5 970 Kč 1 dospělý, 1 dítě ve věku 3 roky  3 140 + 1 740 = 4 880 Kč 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let  3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710 Kč 2 dospělí, 2 děti ve věku 10 a 20 let  3 140+ 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560 Kč 2 dospělí, 3 děti ve věku 2, 10 a 17 let  3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300 Kč
 15. 15. Započitatelné příjmy S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy společně posuzovaných osob s výjimkou : příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek, příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby, náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem, podpory z prostředků nadací a občanských sdružení, stipendií, odměn za darování krve, daňového bonusu, příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob), té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů, dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů, zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa.

×