Zaverecny ukol kpi

207 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaverecny ukol kpi

  1. 1. Argumentace – Téma „Sociální politika – pomoc v hmotné nouzi“ jsem si vybral, jelikož jetento pojem v dnešní době často zmiňován ve všech sdělovacích prostředcích. Spousta lidí sina sociální politiku stěžuje nebo díky ní může poměrně slušně žít. Myslím, že se toto tématýká i mého studijního oboru „Regionální rozvoj a správa“ – v budoucnu je totiž možné, že sev rámci mé profese budu tímto fenoménem zaobírat.Sociální politika – pomoc v hmotné nouziAnotaceTento text pojednává o sociální politice jako takové, zaměří se na její definici, cíle, principy,její objekty a subjekty. Blíže se zajímá o pomoc v hmotné nouzi v ČR – komu může býtposkytnuta, dále pak jaké druhy těchto dávek existují a za jakých podmínek mohou býturčeným osobám poskytnuty. Cílem tohoto textu je čtenáře seznámit s pojmem sociálnípolitika, resp. osvětlit problematiku dávek v hmotné nouzi.Klíčová slovaSociální politika, objekty, subjekty, principy, hmotná nouze, dávkySociální politikaDefinice sociální politikyPodle Krebse (2005) je velmi obtížné přesně definovat, co to sociální politika je. Můžeme jivnímat „jako praktickou činnost směřující k řešení sociálních otázek všech tříd a vrstev,nikoli jen dělnictva“ nebo jako snahu po zdokonalení způsobu života.1 Obecně lez říci, že sejedná o „určitou společenskou činnost, která směřuje k ovlivňování sociální reality.“2Cíle sociální politikyJak konstatuje Krebs (2005) tak základními cíli sociální politiky by měly být kvalitnípodmínky pro život, dále rovné podmínky pro všechny v oblasti vzdělání, zdravotnictví, napracovním trhu aj.3Objekty a subjekty sociální politikyObjektem sociální politiky jsou obyvatelé dané země, pro které je tato politika určena.Subjektem je pak ten, kdo tuto politiku tvoří, ovlivňuje nebo také ten, kdo má určité„předpoklady k určité sociální činnosti.“ 4Základní principy sociální politikyKrebs (2005) uvádí tyto principy: sociální spravedlnost - tento pojem „lze vymezit pravidly, podle nichž jsou ve společnosti rozdělovány příjmy a bohatství a také životní příležitosti a předpoklady (např. vzdělávat se, uplatnit se na trhu práce atd.) mezi jednotlivé občany, případně sociální skupiny;“51 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 20-21 s. ISBN 80735705052 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 37 s. ISBN 80735705053 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 37 s. ISBN 80735705054 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 47-50 s. ISBN 80735705055 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 28 s. ISBN 8073570505
  2. 2. sociální solidarita - též sounáležitost, „souvisí především s utvářením a rozdělením životních podmínek a prostředků jedinců a sociálních skupin v zájmu naplňování ideje sociální spravedlnosti;“6 subsidiarita - „princip spojující osobní odpovědnost se solidaritou,“ podle kterého „žádoucí a mravné je, aby každý pomohl nejprve sám sobě;“7 participace - „lidé mají reálnou možnost podílet se na tom, co ovlivňuje jejich život.“8Pomoc v hmotné nouzi v ČRZ internetového portálu MPSV můžeme zjistit, že se jedná o stav, kdy osoba nemá dostatečnépříjmy k uspokojování základních životních potřeb. Aby mohla osoba obdržet dávkuv hmotné nouzi, musí být splněny tyto požadavky: nelze nijak navýšit příjmy osoby/rodiny, osoba musí patřit do okruhu oprávněných osob, které mohou čerpat dávku, tzn.: o musí být přihlášena k trvalému pobytu v ČR nebo o jí byl udělen azyl či doplňková ochrana nebo o je občanem EU a je evidován k pobytu delším než 3 měsíce, zároveň mu toto právo čerpat dávky přisuzují předpisy EU (to se týká i rodinných příslušníků této osoby). v případě, že osoba nepatří do okruhu oprávněných osob čerpajících dávku, nemá právo dávku pobírat, patří sem např. osoba: o „která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,“ 9 o která odmítla nabídku krátkodobého zaměstnání bez udání závažného důvodu, o který zneužívala pobírání nemocenských dávek atd.10Co se týká dávek v hmotné nouzi, tak o těch rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce. Mezityto dávky patří: příspěvek na živobytí o tento příspěvek si může nárokovat rodina/osoba, jejíž příjem po odečtení nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí (ta se určuje individuálně a vychází z částek existenčního a životního minima), o „výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení.“11 doplatek na bydlení o „nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt a jehož příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných6 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 32 s. ISBN 80735705057 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 34 s. ISBN 80735705058 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 36 s. ISBN 80735705059 Integrovaný portál MPSV [online]. 2011 [cit. 2012-04-15]. Obecné informace a vymezení některých pojmů.Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/obecne>10 Integrovaný portál MPSV [online]. 2011 [cit. 2012-04-15]. Obecné informace a vymezení některých pojmů.Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/obecne>11 Integrovaný portál MPSV [online]. 2011 [cit. 2012-04-15]. Příspěvek na živobytí. Dostupné z WWW:<http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/zivobyti>
  3. 3. nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně posuzovaných osob,“12 o pro získání doplatku na bydlení je třeba získat příspěvek na živobytí, existuje ale i výjimka, kde není třeba napřed získat příspěvek na živobytí, to nastává v případě, kdy „příjem/příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky,“ o „výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.“13 mimořádná okamžitá pomoc o tuto dávku mohou využít osoby ve specifických případech, kdy:  nesplňují podmínky pro opakovaný příjem dávek hmotné pomoci, ale je vážně ohroženo jejich zdraví – „dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima, v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima,“14  se ocitnou a v mimořádné situaci jako je např. povodeň, zemětřesení apod. - do 15násobku životního minima – tj. až do 51 150 Kč,  nemohou zaplatit různé jednorázové výdaje – např. u správního poplatku při ztrátě osobních dokladů atd. – zde dávka do výše správního poplatku;  je třeba nakoupit/opravit předmět dlouhodobé potřeby – zde v průběhu kalendářního roku dávka nesmí překročit částku 34 100 Kč,  musí uhradit náklady souvisejícím vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřeného dítěte – dávka opět nesmí překročit částku 34 100 Kč,  hrozí sociální vyloučení ze společnosti, např. při návratu z vězení či z léčebny – v tomto případě lze dávku čerpat až do výše 1000 Kč, lze ji získat opakovaně, ale maximálně do výše 13 640 Kč.1512 Integrovaný portál MPSV [online]. 2011 [cit. 2012-12-27]. Doplatek na bydlení. Dostupné z WWW:<http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/bydleni >13 Integrovaný portál MPSV [online]. 2011 [cit. 2012-12-27]. Doplatek na bydlení. Dostupné z WWW:<http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/bydleni >14 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2011 [cit. 2012-12-27]. Dávky a jejich výplata. Dostupnéz WWW: < http://www.mpsv.cz/cs/5#djp>15 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2011 [cit. 2012-12-27]. Dávky a jejich výplata. Dostupnéz WWW: < http://www.mpsv.cz/cs/5#djp>
  4. 4. Obrázek 1 – výdaje na pomoc v hmotné nouzi za rok 2011 (zdroj: vytvořeno z údajů na www.mpsv.cz)1616 PLÍVOVÁ, Viktorie. VÝVOJ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ MPSV V ROCE 2011. [online]. S. 3 [cit. 2012-12-27].Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/12657/tz_200312a.pdf
  5. 5. Zdroje[1] KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 20-50 s. ISBN8073570505 hodnocení:  důvěryhodný  autor problematice rozumí  odborně kvalitní  informace jsou objektivní  informace jsou přesné[2] Integrovaný portál MPSV [online]. 2011 [cit. 2012-12-27]. Pomoc v hmotné nouzi.Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/soc/hn> hodnocení  jedná se o zdroj od Ministerstva práce a sociálních věcí tudíž je důvěryhodný  dobře hodnotí problematiku  informace jsou přesné  informace jsou objektivní  webové stránky mají kvalitní strukturu[3] PLÍVOVÁ, Viktorie. VÝVOJ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ MPSV V ROCE 2011. [online].s. 3 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/12657/tz_200312a.pdf> hodnocení  hodnocení je stejné jako u zdroje číslo 2  dobře se zde hledaly informace, které jsem potřeboval k vytvoření grafu na webových stránkách www.infogr.am

×