Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personalistika

215 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Personalistika

 1. 1. PODNIKOVÁ EKONOMIKA PERSONALISTIKA VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 2. 2. PERSONÁLNÍ ČINNOST  Do personální práce patří zejména následující dílčí činnosti:           plánování pracovníků – počet, kvalifikaci, rozmístění v organizaci získávání a výběr pracovníků – nábor, výběr, přijímání rozmisťování pracovníků – zařazení do pracovních funkcí, přesuny pracovníků v rámci podniku popis pracovních míst – katalogy prací, stanovení kvalifikačních nároků pracovně právní agenda – přijímání a ukončování pracovního poměru, pracovní smlouvy, dohled nad dodržováním pracovně právních předpisů hodnocení pracovníků – pracovní výkon, plnění úkolů odměňování pracovníků – tvorba podnikového mzdového systému, nástroje odměňování vzdělávání pracovníků – programy dalšího vzdělávání, rekvalifikace sociální péče – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zdravotní péče, kulturní a sportovní aktivity. VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 3. 3.  Zaměstnavatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, zaměstnávající fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu.      Povinnosti zaměstnavatele: přidělit zaměstnanci práci podle sjednané smlouvy platit zaměstnanci mzdu nebo plat vytvářet zaměstnanci podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů.    Zaměstnancem může být pouze fyzická osoba po dovršení 15 let, musí mít ukončenu povinnou školní docházku. Povinnosti zaměstnance:     vykonávat práci podle pokynů a příkazů zaměstnavatele vykonávat práci osobně a ve stanovené pracovní době dodržovat pracovní kázeň, bezpečnostní předpisy.   VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 4. 4. DRUHY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ    Dohody o práci konané mimo hlavní pracovní poměr – méně časté, vhodné pro brigády apod.: dohoda o provedení práce – maximální rozsah 150 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele, lze ji uzavřít písemně i ústně, není povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění, pouze daň z příjmu dohoda o pracovní činnosti – maximální rozsah polovina zákonné týdenní pracovní doby, uzavírá se pouze písemně, povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu. VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 5. 5. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU  Pracovní poměr vzniká:     uzavřením pracovní smlouvy – nejběžnější forma jmenováním – podle zvláštních předpisů u vedoucích pracovníků do řídících funkcí volbou – poslanci, zvolení funkcionáři v družstvech apod.   Pracovní smlouva   Uzavírá se písemně ve dvojím vyhotovení, z toho jedno vyhotovení obdrží pracovník.       Náležitosti pracovní smlouvy Kromě identifikačních údajů zaměstnavatele a zaměstnance musí smlouva povinně obsahovat tyto údaje: druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán místo výkonu práce den nástupu do práce VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 6. 6. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU     Skončení pracovního poměru může být tímto způsobem: zrušením ve zkušební době – může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec bez udání důvodu, není výpovědní lhůta (doporučuje se aspoň 3 dny předem písemně) dohodou – písemně, souhlas obou stran okamžitým zrušením – pouze výjimečně z důvodů, které uvádí Zákoník práce    ze strany zaměstnavatele např. poruší-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem, jeli zaměstnanec odsouzen za úmyslný trestný čin nepodmíněně na dobu delší než jeden rok. ze strany zaměstnance např. když mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu v termínu 15 dnů po její době splatnosti, když nemůže podle lékařského posudku vykonávat svoji práci a zaměstnavatel jej do 15 dnů nepřevedl na jinou vhodnou práci. výpovědí – musí být písemná, musí být doručena druhé straně. Výpovědní lhůta je dva měsíce, začíná prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po doručení výpovědi  ze strany zaměstnavatele může být dána výpověď pouze z důvodů, uvedených v Zákoníku práce. Jsou-li důvodem organizační změny (rušení místa, firmy apod.), náleží zaměstnanci odstupné ve výši tří měsíčních platů. Nelze dát výpověď zaměstnanci na nemocenské, těhotné ženě a ženě pečující o dítě do 3 let věku, zaměstnanci uvolněnému pro výkon veřejné funkce. VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 7. 7. ODMĚŇOVÁNÍ – MZDA A JEJÍ VÝPOČET  Mzda je peněžité plnění a plnění nepeněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v Zákoníku práce stanoveno jinak.        Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: stát územní samosprávný celek státní fond příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle Školského zákona.   Mzda u nás není regulovaná, z důvodu ochrany zaměstnanců jsou stanoveny:     minimální mzda – od 1. 1. 2007 je 8 000 Kč – je to zaručená mzda pro nejjednodušší práce (1. skupina) nejnižší úrovně zaručené mzdy – se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance může vláda stanovit nejnižší úroveň zaručené mzdy až o 50 % nižší. Nedosáhne-li mzda nebo plat (bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli) příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek. VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 8. 8.                 Hrubá mzda Jedná se o plnění poskytnuté zaměstnavatelem před povinnými srážkami (SaZP + daň z příjmů ze ZČ). Složky hrubé mzdy: základní mzda pohyblivé složky mzdy nárokové (příplatky) nenárokové (odměny a prémie) náhrady mzdy za neodpracovanou dobu náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (je osvobozeno od daně z příjmů FO). Základní mzda: Časová mzda – mzda za odpracovanou dobu: hodinová – stanovena tarifní mzda v Kč/hod. měsíční – stanovena měsíční tarifní mzda v Kč. Úkolová mzda – mzda za odvedené množství práce, používá se u manuální práce (ve výrobě). Nutným předpokladem použití úkolové mzdy je existence výkonových norem, podle kterých lze hodnotit úkol a množství odvedené práce. Podílová mzda – je stanovena podílem pracovníka na určitém výsledku, nejčastěji tržbě. Používá se zejména v oblasti obchodu (prodavači, dealeři apod.). Smíšená mzda – použití více druhů mezd zároveň. Často se používá časová + podílová. VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 9. 9. VÝPOČET ZÁKLADNÍ MZDY         Výpočet základní mzdy Měsíční fond pracovní doby = (počet pracovních dnů + počet placených svátků) * denní pracovní doba Počet placených svátků = svátky, za které patří náhrada mzdy za odpadlou pracovní dobu Denní pracovní doba u pravidelně rozvržené nezkrácené pracovní doby: jednosměnný provoz – 8 hodin dvousměnný provoz – 7,75 hodin třísměnný a nepřetržitý provoz – 7,5 hodiny. V praxi se vyskytuje řada odchylek v pracovní době např.: zkrácená pracovní doba, nepravidelná pracovní doba.    Výpočet časové mzdy – hodinový tarif (mzda) Základní mzda za měsíc = hodinový tarif v Kč * počet odpracovaných hodin VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044

×