Your SlideShare is downloading. ×
Marathifullbooksmall
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Marathifullbooksmall

137
views

Published on

MCGM traffic updates and mobile app

MCGM traffic updates and mobile app

Published in: Government & Nonprofit

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
137
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 He´mleeJevee 20 J³ee MelekeÀe®³ee DeKesjerme ceesþîee Menjeb®³ee JewefMe<ì³eebceO³es ceesþ³ee He´ceeCeele efJeMes<e yeoue DevegYeJe³eeme ³esle Deens. ns yeoue YetieYee&®³ee j®evesceO³es Peeuesu³ee yeoueebcegUs efvecee&Ce Peeues DemeeJesle. p³eecegUs YetkebÀHe, lmegveeceer, Hetjme¢Me HeefjefmLeleer, JeeoUer Jeejs, YegmKeueve DeeefCe og<keÀeU ³eemeejK³ee vewmeefie&keÀ DeeHeÊeerves efJeke´ÀeU ©He OeejCe kesÀues Deens, peer Deepe peeieeflekeÀ mecem³ee yeveueer Deens. veeiejer #es$e ns DeveskeÀefJeOe keÀejCeebcegUs melele ceesþîee mebkeÀìele Demeles. Deepe Menjs OeeskeÀeoe³ekeÀ efmLeleerle Deensle GoenjCeeLe& ceeieerue 21 Je<ee¥ceO³es HetjecegUs neveer®eer Meke̳elee ner Hee®e Heìerves Jee{ueer Demetve ner mecem³ee veeiejer JemleerceOeerue Jee{leer ueeskeÀmebK³ee DeeefCe meeceeefpekeÀ mebj®evee ³eecegUs efvecee&Ce Peeueer Deens. vewmeefie&keÀ DeeHeÊeerme ue{e osC³eemeeþer SkeÀef$ele DeeHeÊeer peesKeerce J³eJemLeeHeve keÀe³e&ke´Àce jeyeefJeCes ne SkeÀcesJe keÀe³e&#ece ceeie& DeJeuebyeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. keÀe³e&#ece GHee³e³eespeveeb®es ®eke´À DeeefCe ³eesi³e Demee meceepee®ee He´eflemeeo ³eecegUs DeMee DeeHeÊeerves yeeOeerle nesCes ³eeceO³es HeefjCeecekeÀejkeÀHeCes keÀcelejlee Deeueer Deens. l³eeleerue ³ee O³es³ee®³ee efoMesves He[Ceejs Heefnues HeeTue cnCepes ³ee #es$eeceO³es keÀece keÀjCeeN³ee mebyebOeerle mebmLee ³eeb®³eeceO³es SkeÀ Delegì oUCeJeUCee®es peeUs le³eej keÀ©ve efvemeie& DeeefCe Oeeske̳ee®eer leerJe´lee ³ee®es De®etkeÀ efveOee&jCe keÀ©ve l³ee³eesies HetJe&le³eejer®eer HeeleUer Gb®eeJeCes. ner He´efke´À³ee DeeHeÊeer He´efleyebOee®³ee meJe&meeOeejCe, leele[er®eer DeeefCe HegvemLee&Heve ìHHes ³ee mebHetCe& ®eke´ÀceeOetve HeÀej otjJej peeT MekeÀles. 26 peguew 2005 ®³ee efJeveeMekeÀejer ceneHe´ue³eeveblej DeeefCe 11 peguew 2006 DeeefCe 26 veesJnWyej 2008 ®³ee ceveg<³ejef®ele DeeHeÊeerveblej, cegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀves peueo He´eflemeeo DeeefCe efpeJeerle neveer DeeefCe ceeueceÊes®eer neveer keÀceer keÀjC³ee®³ee ¢<ìerves SkeÀ ceesþs HeeTue ìekeÀues Deens. ³ee otjOJeveer HegefmlekesÀceO³es DeeHeÊeer J³eJemLeeHeveeceO³es keÀe³e&jle Demeuesu³ee ueeskeÀeb®es DeeefCe mebmLeeb®es cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ SkeÀef$ele keÀjC³eele Deeues Deensle. ner HegefmlekeÀe peueo DeeefCe keÀe³e&#ece mebHekeÀe&keÀefjlee meceepeeleerue meJe& ueeskeÀeb®³ee neleer jenerue DeMeeHe´keÀejs efle®eer j®evee kesÀueer Deens. `SkeÀef$ele DeeefCe keÀe³e&#ece DeeHeÊeer peesKeerce J³eJemLeeHeve' DeeefCe `meg³eesi³e DeeHeÊeer peesKeerce' ³ee efoMesves efouesues ³eesieoeve cnCetve ner HegefmlekeÀe DeHe&Ce keÀjC³eeme Del³eble Deevebo nesle Deens. censMe veeJes&keÀj He´cegKe DeefOekeÀejer DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#e
 • 2. 2
 • 3. 3 Devegke´ÀceefCekeÀe 1 efve³eb$eCe keÀ#e 1.1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 7 1.2 ceneje<ì^ Meemeve 9 1.3 Yeejle mejkeÀej 10 1.4 cegbyeF& Heesueerme 11 1.5 jsuJes 12 1.6 yesmì 14 1.7 efjuee³evme Svepeea 16 1.8 ie@me mesJee 18 1.9 Yeejleer³e nJeeceeve Keeles 18 1.10 Dev³e 18 2 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 2.1 ueeskeÀHe´efleefveOeer (veiejmesJekeÀ) 20 2.2 veeceefveoxefMele meom³e 21 2.3 ceveHee Dee³egkeÌle, Deefle. Dee³egkeÌle, men Dee³egkeÌle DeeefCe Ghee³egkeÌle 21 2.4 Keeles He´cegKe 25 2.5 DeefiveMeceve oue 30 2.6 mecegêefkeÀveeN³eeJejerue peerJej#ekeÀ 33 2.7 megj#ee Keeles 34 2.8 efMe#eCe Keeles 36 2.9 efMe#eCe mebj®eveelcekeÀ keÀ#e 38 3 ceneje<ì^ Meemeve 3.1 jep³eHeeue, cegK³eceb$eer DeeefCe GHe cegK³eceb$eer 39 3.2 cegK³e meef®eJe, Deefle. ceg. meef®eJe DeeefCe Dev³e 39 3.3 Dee³egkeÌle 47 3.4 efpeuneefOekeÀejer 47 3.5 cne[e 47 3.6 cegbyeF& ceneveiej He´osMe efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe 48 4 Yeejle mejkeÀej 4.1 Yeejlee®es je<ì^Heleer, meef®eJeeue³e 49 4.2 Yeejlee®es HebleHe´Oeeve 49 4.3 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe 49 4.4 mesveeoue cegK³eeue³e 51 4.5 Yeejleer³e veewoue 51
 • 4. 4 4.6 cegbyeF& efJeMJemle yeboj 52 5 cegbyeF& Heesueerme 5.1 cenemeb®eeuekeÀ, Dee³egkeÌle DeeefCe Dev³e 53 5.2 He´eosefMekeÀ JeenlegkeÀ efve³eb$eCe DeefOekeÀejer 57 5.3 Heesueerme mLeevekesÀ (mene³³ekeÀ Heesueerme Dee³egkeÌle) 58 6 jsuJes 6.1 ceO³e jsuJes 62 6.2 HeefM®ece jsuJes 62 6.3 keÀeskeÀCe jsuJes 62 6.4 jsuJes Heesueerme 63 6.5 ceO³e jsuJes (cegK³e ceeie&) 65 6.6 efoJee, keÀu³eeCe, efYeJeb[er, JeeMeer DeeefCe (Gllej ceeie&) 66 6.7 KeesHeesueer (oef#eCe HetJe& ceeie&) 66 6.8 ceeLesjeve, HesCe Je jesne ceeie&& 67 6.9 neye&j ceeie&& 68 6.10 Ssjesueer, legYex DeeefCe HeefM®ece ceeie&&& 68 7 yesmì 7.1 yesmì DeefOekeÀejer 71 7.2 yesmì Deeieej J³eJemLeeHekeÀ 71 8 ceneveiej otjmeb®eej efveiece efueefceìs[ 73 9 lesue kebÀHev³ee 9.1 Fbef[³eve DeeF&ue 75 9.2 efnbogmLeeve Hesì^esefue³ece kebÀHeveer efueefceìs[ 75 9.3 Yeejle Hesì^esefue³ece kebÀHeveer efueefceìs[ 75 10 Yeejleer³e nJeeceeve Keeles 10.1 kegÀueeyee 76 11 veeiejer mebj#eCe oue DeeefCe ie=n mebj#ekeÀ oue 11.1 veeiejer mebj#eCe oue 77 11.2 ie=n mebj#ekeÀ oue 77 12 ìeìe Hee@Jej 78
 • 5. 5 13 efJeYeeieJeej ceeefnleer S 81 kesÀ/He 213 yeer 96 Sue 227 meer 104 Sce/Het 238 [er 111 Sce/He 248 F 122 Sve 261 SHeÀ/o 134 Heer/GÊej 276 SHeÀ/G 144 Heer/oef#eCe 288 peer/o 160 Deej/oef#eCe 299 peer/G 170 Deej/ceO³e 314 S®e/Het 180 Deej/GÊej 327 S®e/He 190 Sme 337 kesÀ/Het 200 ìer 350 14 He´meej ceeO³eces 14.1 cejeþer Jele&ceeveHe$es 361 14.2 Fbie´peer Jele&ceeveHe$es 363 14.3 efnboer Jele&ceeveHe$es 363 14.4 iegpejeleer Jele&ceeveHe$es 364 14.5 Got& Jele&ceeveHe$es 365 14.6 leeceerU/lesueieg/keÀvve[ Jele&ceeveHe$es 365 14.7 Jeelee&nej DeefYekeÀlex / yeelec³ee osCee-³ee mebmLee 365 14.8 otjoMe&ve DeeefCe otjoMe&ve DeeefCe Je=Êe Jeeefnv³ee 366 14.9 kesÀyeue Dee@Hejsìj 367 15 Dev³e 15.1 mecevJe³e DeefOekeÀejer, ceesyeeF&ue Dee@Hejsìj 369 15.2 DeefiveMeceve mesJeeb®es mecevJe³e DeefOekeÀejer 370 15.3 efve³eb$eCe keÀ#eeb®es mecevJe³e DeefOekeÀejer 371 16 Yejleer JesUeHe$ekeÀ 374 17 Hetj HeefjefmLeleerle keÀe³e keÀjeJes DeeefCe keÀe³e keÀ© ve³es 376
 • 6. 6
 • 7. 7 1efve³eb$eCe keÀ#e 1.1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe Lesì He@ÀkeÌme ke´À. DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀo´ (DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#e) 1916,22694725, 22704403, 22694727 22694719 ccrsdmp@gmail.com DeefiveMeceve oue 101, 23076111, 23076112, Je[eUe - 24132058/60,62 24153027 23085993 Je[eUe - 24132058 mfbcr@rediffmail.com He´. DeefYe³eblee HepeJee (Dees De@v[ Sce) 24327674, 24224556 che.swd@mcgm.gov.in ceueefveëmeejCe cegK³e ceueJeeefnveer Menj 23717261 23718363 (kebÀì^esue) 23738948 23738951 (yees[&) 23730316 cegK³e ceueJeeefnveer HeefM®ece GHe. 26368651 26368652 (yees[&) 26368653 26368650 (Dee@HeÀerme) 26368654 (HeÀ@keÌme) cegK³e ceueJeeefnveer HetJe& GHe. 25220348 25220347 25220390 25222780 IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve ³eeveie=ns IekeÀJ³e JeenlegkeÀ efve³eb$eCe (Menj) JejUer ³eeveie=n 24935687 24935689 (efve³eb$eCe keÀ#e) 24922138 (yees[&) 24935688 24935693 (³eeveie=n) 24922166 IeeìkeÀesHej (Hebleveiej) 25007509 (efve³eb$eCe keÀ#e) 25003513 25006848 25006542 (yees[& ke´À.) 25000010 meebleeke´gÀPe 26182251 26182256 (efve³eb$eCe keÀ#e) 26176886 (ie@jspe) 26182252 26182253 26182254 (yees[& ke´À.) 26123266
 • 8. 8 Lesì He@ÀkeÌme ke´À. ©iCeJeeefnkeÀe (DeefiveMeceve) 23076111 23076112 23076113 HeeCeer HegjJeþe ceueyeej efnue 23678109 23695835 23612577 (efjPeJn& ceueyeej) Yeb[ejJee[e 23756008 23770446 IeeìkeÀesHej 25153258 efJeuesHeeuex 26146852 26184173 26146852 Deejesi³e meeLeer®³ee jesieeb®ee keÀ#e 23054831 23054897 23020885 [e@ cebieuee ieesceejs GHe keÀe³e&. Deejesi³e DeefOekeÀejer 9833898688 epidcellmcgm@gmail.com DeeCeeryeeCeer JewÐeefkeÀ³e ceolemesJee 108 MJeeve efve³eb$eCe keÀ#e Menj 23085118 (ceneue#ceer) HeefM®ece GHeveiejs 26409275 (yeebêe) 28808206 (ceeuee[) ÒekeÀeMe Sve Hew (Je.mJe.efve) 9869187342 HetJe& GHeveiejs 25618000 (ceguegb[) njveeces (Je.mJe.efve) 9819613218 peveeo&ve Sve HeW[eUs (Je.mJe.efve) 9930056396 Deefleke´ÀceCe Menj 24161614 24145028 23781379 HeefM®ece GHeveiejs 26821269 26848228 HetJe& GHeveiejs 25299983 25225000 efJemlee ¬eÀ 158 25224397 Jee³eg He´og<eCe JejUer 24935688 efJemlee.ke´À 2302 24923462 (ìsefueHe@ÀkeÌme) 24923462 24922166 Keej 26497483 26497483 26498308
 • 9. 9 1.2 ceneje<ì^ Meemeve 1.2.1 ceb$eeue³e Lesì He@ÀkeÌme ke´À. DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀê 22854168 22023266 22027990 22854168 1077 (ceolemesJee) 1.2.2 cne[e lee[osJe efve³eb$eCe keÀ#e 23536945 23517423 23531779 yeebêe cegK³e keÀe³ee&ue³e 66405000 26592058 1.2.3 cegbyeF& ceneveiej He´eosefMekeÀ efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe efve³eb$eCe keÀ#e 26590001/4 (yees[& ke´À.) 26594000 (yees[& ke´À.) 26591264 (He@ÀkeÌme) yeebêe kegÀuee& mebkegÀue (HeeJemeeUe keÀeueeJeOeer) 26594176 26591241 1.2.4 ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle ceneceb[U yeebêe 26472131 26474211 Yeeb[gHe (24x 7) 25663408 25664323 ceguegb[ (Het.) (24x 7) 21636945 ceguegb[ (He.) (24x 7) 25653408 25686666 leke´Àej keWÀê (24x 7) 25931001 25901001
 • 10. 10 1.3 Yeejle mejkeÀej 1.3.1 ie=n ceb$eeue³e Lesì He@ÀkeÌme ke´À. je<ì^er³e DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve efJeYeeie vee@Le& yuee@keÀ veJeer efouueer 011- 23092923 011-23093054 011-29092885 011-23093897 23093563/66 011-23092763 011-23093564 011-23093750 011-23092398 1.3.2 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe (Sve[erSceS) S /1, meHeÀojpebie SvkeÌuesJn,veJeer efouueer - 110029 011- 26701728 9868891803 He@ÀkeÌme 26701729 info@ndma.gov.in 1.3.3 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve mebmLee (SveDee³e[erSce) SveDee³e[erSce mebkesÀlemLeU: www.nidm.gov.in 011-23702432 011-23705583 011-23766146 011-23702442 011-23702446 keÀe³e&keÀejer meb®eeuekeÀeb®es keÀe³ee&ue³e F& cesueëed.nidm@nic.in 011-23702445 011-23702446 1.3.4 YeeYee DeCegmebMeesOeve keWÀê (yeerSDeejmeer) DeefiveMeceve keWÀê (ì^e@cyes) 25505222 25594222 25592222 25505151 25519613 (He@ÀkeÌme) 1.3.5 ceneveiej otjmeb®eej efveiece efue. (SceìerSveSue) cegK³e keÀe³ee&ue³e 24371900 24372033 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (oef#eCe) 22025500 22875757 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (ceO³e) 23535500 23531441 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (Gllej) 24145556 24161441 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HeefM®ece SkeÀ) 26554242 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HeefM®ece oesve) 28753535
 • 11. 11 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HeefM®ece leerve) 28012345 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HetJe&-SkeÀ) 25146000 25001413 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HetJe&-oesve) 25344949 25431441 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (vekeer cebgyeF&) 27808000 1.3.6 meMeðe yeue Lesì He@ÀkeÌme ke´À. mesveeoue otjmeb®eej 22152404 (24 leeme mesJee) 22157294 veewoue otjmeb®eej 22752000 22754949 22663030 22751199 22752472 1.4 cegbyeF& Heesueerme cenemeb®eeuekeÀ efve³eb$eCe keÀ#e 22026636 22026680 22822631 22026566 Heesueerme Dee³egkeÌle efve³eb$eCe keÀ#e 100 22623054 22641752 (le efve DeefOe) 22625020 22621983 (iegvns) 22641440 (mene.Hees.Dee.) 22621855 (Deefle cen.J³ekeÌleer) 103,1090 22633333 (efðe³ee / Jeefj<þ veeieefjkeÀ) 22620081 (efyeveleejer efJeYeeie) 22641753 (yeboesyemle) 22633319 oef#eCe efJeYeeie (Yee³eKeUe) 23089855 23007071 efve³eb$eCe keÀ#e DeefOe. 23010032 23080024 ceO³e efJeYeeie (ef®eb®eHeeskeÀUer) 23750909 23782636 23719267 ceO³eJeleea efve³eb$eCe keÀ#e (24 X 7) 23719857 (kebÀì^esue) 23710505 (kebÀì^esue) 23720505 efyeveleejer efJeYeeie 23712081 HetJe& efJeYeeie (®eWyetj) efve³eb$eCe keÀ#e DeefOe. 25233588 efyeveleejer 24691715 25233534 25221299 HeefM®ece efJeYeeie (yeebêe) 26457900 26552195 26412021 26402122 26408688
 • 12. 12 Gllej efJeYeeie (keÀebefoJeueer) 28850918 28854643 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe (JejUer) 24937746 24937755 24937747 24940303 (efJemlee ke´À.100) 24939717 (efve. keÀ#e DeefOe.). 24954443 (men.Hees.Dee. JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24927234 MJeeve HeLekeÀ, cegbyeF& Heesueerme (jsuJes Heesueerme IeeìkeÀesHej) pes ³eg iee³ekeÀJee[ (Hees.GHe.efvejer.) 9594931208 efJn Sme yeuueeU (cegK³e Heesefueme efMeHeeF&) 9870254147 1.5 jsuJes Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme ke´À. Ye´ceCeOJeveer Heesueerme Dee³egkeÌle 23759251 23759280 9821770111 efve³eb$eCe keÀ#e 23759283 23759201 23759280 cp.railways.mumbai@mahapolice.gov.in HeefM®ece efJeYeeie efve³eb$eCe (cegbyeF& meWì^ue) 23094064 22084287 23070564 22017420 ceO³e DeeefCe neye&j efve³eb$eCe keÀ#e (ueeskeÀue) 22620173 22621695 Sme Heer efmebie (ueebye Heuu³eeb®³ee iee[³eeb®es He´cegKe efve³eb$ekeÀ) 22622685 9987645390 HebkeÀpe kegÀceej (efvejer#ekeÀ) MeerIe´ ke=Àleer oue 27762640 8976853198 jsuJes megj#ee yeue (cenemeb®eeuekeÀ efve³eb$eCe) 23075082 23004000 23080700 67644995 (jsuJes He@ÀkeÌme) 67644999 efMejmegbos , Hees.G.efve. jsuJes Heesueerme efyeveleejer efJeYeeie 67452132 9821898932 ceO³e jsuJes, Heesueerme Ghee³egkeÌle 23096189 keÀeskeÀCe jsuJes 27579969 27587694 MJeeve HeLekeÀ, jsuJes cegbyeF& 27563052
 • 13. 13 1.5.1 jsuJes (ceO³e DeeefCe HeefM®ece) ke=Àleer DeeefCe mebyeOeerle DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ³eg Heer efmebie Jeefj<þ efJeYeeieer³e DeefYe³eblee (meerDees) efmeSmeìerSce jsuJes ©UebpeJeU efvecee&Ce nesCeeN³ee HetjHeefjefmLeleerJej efve³eb$eCe þsJeCes 22626909 22851652 9987645040 Delegue jeCes keÀceefMe&Deue (efmeveer³ej [ermeerSce) meeJe&peefvekeÀ GodIees<eCee HeOoleer®ee JeeHej keÀ©ve jsuJesmLeevekesÀ lemes®e He´meej ceeO³eces ³eebvee jsuJes JeenletkeÀeryeeyele DeeefCe JeenletkeÀ efJemkeÀUerle Peeueer Demeu³eeme leer keÀOeer HetJe&Jele nesF&ue ³ee®eer ceeefnleer GHeueyOe keÀ©ve osCes. 22620684 23780234 9987645020 DeueeskeÀ yeesnje jsuJes megj#ee oue (Jeefj<þ ef[Smemeer) jsuJesmLeevekeÀebJej De[ketÀve He[uesu³ee He´JeeMeebkeÀefjlee Devve Je HeeCeer ³eeb®eer J³eJemLee keÀjCes. 22755750 9987645065 keÀceefMe&Deue (Jeefj<þ ef[meerSce) jsuJesmLeevekeÀebJej De[ketÀve He[uesu³ee He´JeeMeebkeÀefjlee ye=nvcegbyeF& ceneHeeefuekesÀves kesÀuesu³ee leelHegjl³ee efveJeeN³eeb®³ee J³eJemLesyeeyele ceeefnleer HegjefJeCes. 22620684 9987645020 keÀceefMe&Deue (Jeefj<þ ef[meerSce) jsuJesmLeevekeÀebJej De[ketÀve He[uesu³ee He´JeeMeebkeÀefjlee yeerF&Smeìer®³ee ceoleerves He³ee&³eer JeenletkeÀ J³eJemLee keÀjCes 22620684 9987645020 keÀceefMe&Deue (Jeefj<þ ef[meerSce) Jeefj<þ ef[meerSce jsuJes mLeevekeÀeJejerue ieoea jsuJes HeesueermeebceeHe&Àle efve³eb$eCe DeeCeCes 22620684 9987645020 JewÐeefkeÀ³e (meerSceSme kesÀJee³eSve) jsuJes ©iCeeue³eebceO³es JewÐeefkeÀ³e DeeefCe He´LeceesHe®eej megefJeOee HegjefJeCes
 • 14. 14 1.6 yesmì 1.6.1 oef#eCe Heefjceb[Uë (kegÀueeyee les Yee³eKeUe/ nepeer Deueer) Lesì He@ÀkeÌme ke´À. FueskeÌì^erkeÀ neTme 22799300 22856262 22799592 22799591 (yees[&) 22851244 He´Ceeueer efve³eb$eCe 22067893 efJemleejerle 747 22085888 64507801 22082875 HeeþkeÀJee[er veeogªmleer efve³eb$eCe (oes<e efveJeejCe) 22087234 22066611 22066661 HeeþkeÀJee[er He̳egpe efve³eb$eCe 22084242 22067082 22084243 kegÀueeyee He̳egpe efve³eb$eCe 22048105 22822033 22184242 64507807 22905951 (Jew) keÀe@ue meWìj ceefmpeo He̳egpe efve³eb$eCe 22919342 23474242 23454297 64507809 lee[osJe He̳egpe efve³eb$eCe 23099686 23026831 23094242 64507810 23018169 yesmì leke´Àej (Menj) 22085888 22080558 (efmemìce kebÀì^esue) 22067893 22082875 1.6.2 Gllej Heefjceb[Uë (Yee³eKeUe/ nepeer Deueer les mee³eve ®egveeYeÆer, ceeefnce) Lesì He@ÀkeÌme ke´À. He³e&Jes#ekeÀ oeoj efve³eb$eCe 24145888 24144897 64507803 24149537 24144891 efJemleejerle 537 JejUer He̳egpe efve³eb$eCe 24953363 64507812 24954242 22843939 32665612 oeoj veeog©mleer efve³eb$eCe 64507804 24146987 24146611 24146683 24128683 24146262 efJemleejerle 532 ceeefnce He̳egpe efve³eb$eCe 24461634 22920533 24444242 64507814
 • 15. 15 Lesì He@ÀkeÌme ke´À. oeoj He̳egpe efve³eb$eCe 24124242 24124993 22843939 (keÀe@ue mebsìj) 24123162 24183276 efJemleejerle 531 ceeefnce veeog©mleer efve³eb$eCe 24456611 24451060 24472045 JejUer veeog©mleer efve³eb$eCe 64507805 24229257 24306611 24327007 24926611 megHeejeryeeie He̳egpe efve³eb$eCe 24161217 24114242 64507813 yesmì (efJepe HetjJeþe Keb[erle Peeu³eeme) (Gllej Heefjceb[U) 24145888 64507803 24144591 24144897 1.6.3 DeeCeeryeeCeerle keÀe³e&jle Demeuesues yesmì®es DeefOekeÀejer efþkeÀeCe DeefOekeÀe-³ee®es veeJe otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ efveJeeme Ye´ceCeOJeveer JeenlegkeÀ efve³eb$eCe efJepe³e veeLee meesveeJeCes, GHe He´. megj#ee DeeefCe o#elee DeefOekeÀejer 24092787 9821901573 kegÀueeyee ollee$e³e ceesjs, megj#ee DeefOekeÀejer 22822592 24468505 9969252473 ye@keÀyes kegÀyesj Heeìerue, Jeefj<þ megj#ee DeefOekeÀejer 23519129 9819483129 efJeÐegle (HeeþkeÀJee[er) efJevee³ekeÀ efMebos, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9969673173 keÀmeeje keÀe³e&MeeUe efoueerHe yeeieue, mene.megj#ee DeefOekeÀejer 9869004351 cegbyeF& meWì^ue efJepe³e meesveeJeCes,GHe He´.megj#ee DeeefCe o#elee DeefOe. 24092787 9821901573 efJepe³ekegÀceej Hegpeejer, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9920675068 JejUer vejWê yeneotj efmebie, megj#ee DeefOekeÀejer 22856262 efJemlee ¬eÀ 352 9869033501 9869486980 oeoj keÀe³e&MeeUe Mejo mejJeCekeÀj, GHe Òe.megj#ee DeefOe (meerSve) 26791354 9773096602 efJevee³ekeÀ efMebos, mene. meg. DeefOe. 24194352 9969673173 Je[eUe DeefJeveeMe FbotuekeÀj, megj#ee DeefOekeÀejer 24164838 9869048887 DeeefCekeÀ Heer [er jeCes, meg. DeefOe. 25000218 9869374885 He´efle#ee veiej efJn Sme Hegpeejer 9773042935
 • 16. 16 efþkeÀeCe DeefOekeÀe-³ee®es veeJe otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ efveJeeme Ye´ceCeOJeveer osJeveej S Sce HegjkeÀj 9869200189 efMeJeepeer veiej Heer Sme veueeJe[s 8898254004 OeejeJeer cee³ekeÀue ef[meesPee, megj#ee DeefOekeÀejer 28362308 9869056542 kegÀuee& peer S®e Yeesmeues 9869020439 cejesU [er Sue ®eewOejer 9869371736 IeeìkeÀesHej efJn Sme jeCes 9869333577 efJeke´ÀesUer efJn efJejkeÀj 9987289316 ceguegb[ Mejo peieoeves, megj#ee DeefOekeÀejer 9867889415 yeebêe yeer Jee³e leejer 24458712 9869344153 meebleeke´tÀPe Sve Sue efmeie 9869486980 9869033501 ieesjsieeJe He´JeerCe HeÀCemeskeÀj, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9172116495 DeesefMeJeje- Sme/³ee[& jepeWê ³eelece, o#elee DeefOekeÀejer 28682492 9869435219 Hees³emej ceveesnj iepejs, mene. megj#ee DeefOekeÀejer meboerHe lee©, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9969593937 9869239971 9869411144 ieesjeF& Yeesj Sme Dees 28432615 9594486167 efob[esMeer He´oerHekegÀceej osMecegKe, Jeefj<þ o#elee DeefOekeÀejer 28493197 9757139589 Sme kesÀ ®eJneCe ceeieeþeCes efoHekeÀ HeesJeues, megj#ee DeefOekeÀejer DejefJebo efleJeejer mene meg DeefOe 2848 6785 9969028287 9867889415 ceeueJeCeer jeþes[ , mene. megj#ee DeefOekeÀejer 28672296 9664537792 cepeeme jefJebê efcemeeU, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 28449023 9969508014 1.7 efjuee³evme Svepeear veeJe efJeYeeie otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Keb[erle efJepe HegjJeþîeemebyeOeerle leke´Àejermeeþer 1-800-200-3030 (efve:MegukeÀ) 30303030 DeeHelkeÀeueerve efve³eb$eCe keWÀê ceO³eJeleea efve³eb$eCe DebOesjer (Het) 30099111 30097225
 • 17. 17 Sme. veìjepeve Dees Sv[ Sce 30094359 7303028212 kesÀjceve keÀjkeÀeefj³ee efyepevesme 30098746 9324904592 jeng} ³e[Je[keÀj ie´enkeÀ 30098810 9323549916 oef#eCe efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- yeebêe les efJeuesHeeuex 30096080 30096060 jefJebê kesÀoej Dees Sv[ Sce 30096090 9323552822 meoevebo mejHeesleoej efyepevesme 30096660 9323552996 S Heer Mesþer Dees Sv[ Sce 30096094 9323552852 oef#eCe - ceO³e efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- DebOesjer les peesiesMJejer 30094193 30094192 megjpe Deej HeÀuekeÀ Dees Sv[ Sce 30765530 9322218741 ef[ Sme µeen efyepevesme 30094330 9322218703 Sce Sce kegÀuekeÀCeea Dees Sv[ Sce 30094281 9323551410 ceO³e efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- ieesjsieeJe les keÀebefoJeueer 30094916 30094911 Sme ®eJneCe Dees Sv[ Sce 30094920 9322218723 Heer yeer HeÀ[kesÀ efyepevesme 30094900 9324681846 Sme efmebIee Dees Sv[ Sce 30094918 9323552994 Gllej efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- yeesjerJeueer les YeeF&boj 30094590 30092233 32587318 Jner ef[meesPee Dees Sv[ Sce 30094540 9323552892 S Yes[bUs efyepevesme 30094550/30 9322218677 jbieveeLe MeeveYeeie Dees Sv[ Sce 30094533 9323796329 HetJe& efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- ®egveeYeÆer les efJeke´ÀesUer Je ceeveKego& 30092066 30092146 30094770 Heer ®eJeb[s Dees Sv[ Sce 30092010 9323551666 pes pee@pe& Dees Sv[ Sce 30092088 9323558460 kesÀ Heeb[s Dees Sv[ Sce 30092048 9323552941 Deej veKeejs efyepevesme 30092080 9323553060
 • 18. 18 1.8 ie@me mesJee #es$e Lesì He@ÀkeÌme ceneveiej ie@me (Del³eeJeM³ekeÀ) efve:MegukeÀ 1800229944 1917 (ceolemesJee) 24074748 24012400 26591705 24071560 24012400 24012404 24015754 24071561 24012461 24071742 1.8.2 þeCes DeefiveMeceve oue efve³eb$eCe keÀ#e 25331600 25365202 25334216 ceeb[kesÀ 9969201541 1.8.3 veesmeerue jyej jmee³eve efJeYeeie cegK³eeue³e (®e®e&iesì) 66364062 66364060 veJeer cebgyeF& (ceneHes) 66730551 66576100 1.8.4 Deesìerme kegÀueeyee 22820912 22837211 22821879 1.9 Yeejleer³e nJeeceeve Keeles Heoveece otjOJeveer FHeeryeerrSkeÌme He@ÀkeÌme F&-cesue Dee³e Jner Deej Sme 1800-180-1717 ddgm@imdmumbai.gov.in keÀle&J³e DeefOekeÀejer 22150431 22160824 22154098 acwc@imdmumbai.gov.in GHe meb®eeuekeÀ 22150517 meb®eeuekeÀ nJeeceeve Keeles, #es$eer³e JeeoUer FMeeje keWÀê 22150405 1.10 Dev³e 1.10.1 ie=nj#ekeÀ oue #es$e Lesì He@ÀkeÌme cegK³e keÀe³ee&ue³e (ie=nj#ekeÀ DeeefCe veeiejer mebj#eCe oue) 22842423 22843667 22856435 22831958 ie=nj#ekeÀ oue ceO³eJeleea He´efMe#eCe mebmLee, ceneje<ì^ 25120946 (ìsefueHe@ÀkeÌme) 25127498
 • 19. 19 ke´Àe@me cewoeve (efJeYeeie SkeÀ) 22031950 DeefiveMeceve oue peskeÀye meke&Àue (efJeYeeie oesve) 23085122 kegÀuee& (efJeYeeie leerve) 26504555 DebOesjer (efJeYeeie ®eej) 26206791 1.10.2 efJeceeveleU He´eefOekeÀjCe í$eHeleer efMeJeepeer Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU ìefce&veue 1 - cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU He´eefOekeÀjCe mJeeielekeÀ#e 66852200 66850900 ìefce&veue 2 - cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU He´eefOekeÀjCe mJeeielekeÀ#e 66850222 keÀe@Heexjsì SefJnSMeve ìefce&veue ìefce&veue ns[, [³egìer ce@vespej 26157492 66852376 / 77 9833301530 DeeCeeryeeCeer mesJeeë [³egìer ce@vespej 66850264 26813438 9619892672 HeÀe³ej Jee@®e ìe@Jej 66850268 9619892674 ìefce&veue ce@vespeceWì [³egìer ce@vespej 26264432 /23 9833301318 ìefce&veue Dee@efHeÀmej 9833301580 ìefce&veue 1 yeer [³egìer ce@vespej 66852336 9833301321 ìefce&veue Dee@efHeÀmej 9833301581 meerDee³eSmeSHeÀ meerDee³eSmeSHeÀ efve³eb$eCe keÀ#e (ìefce&veue 1 Des) 26156560 26264637 9930144130 meerDee³eSmeSHeÀ efve³eb$eCe keÀ#e (ìefce&veue 2) 66851333 66851300
 • 20. 20 2 ye=nvcebgyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 2.1 ueeskeÀHe´efleefveOeer (veiejmesJekeÀ) veeJe DeeefCe Heoveece efJemlee. ke´À. otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme megefveue He´Yeg ceneHeewj, cegbyeF& mayor@mcgm.gov.in 3141 3101 22621020 22620470 24451020 24449299 9820702777 He@ÀkeÌme : 22696769 24449899 ceesnve efceþyeeJekeÀj GHeceneHeewj, cegbyeF& 2212 2214 22620481 22620233 (He@ÀkeÌme) 22977444 9167893666 9869168373 le=<Cee efJeMJeemejeJe meYeeie=n, veslee 2418 2407 22621992 24140047 9920326416 osJeWê DeebyeskeÀj efJejesOeer He#e veslee 2422 2420 22620651 26316080 9987081914 ceveespe keÀesìkeÀ ieìveslee, YeepeHe 2102 2103 22621531 25690532 9821163742 Oevebpe³e efHemeeU ieìveslee, je<ì^Jeeoer keÀeBie´sme 2105 2104 22696779 25660911 25668314 9820034234 jF&me MesKe ieìveslee, meceepeJeeoer Heeìea 2118 2114 22620692 9819794747 mebefoHe osMeHeeb[s ieìveslee, cevemes 2131 22620150 24333599 24333699 9833089282 ³eMeesOej HeÀCemes DeO³e#e, mLee³eer meefceleer 2211 2215 22620251 efJemlee 2211 22620833 26744545 9167893999 9821008393 GpJeuee cees[keÀ DeO³e#e, megOeej meefceleer 2213 2224 22620333 9820333203 efJeveeso Mesueej DeO³e#e, efMe#eCe meefceleer 2218 2220 22620654 65615003 9867689540 8879500777 DeªCe ogOeJe[keÀj DeO³e#e, yesmì 2119 22838485 22856262 65184828 9819966262 9833914048 Deefveue efmebie DeO³e#e, mLeeHel³e meefceleer (Menj) 2124 2148 22621258 9820702552 8879997213
 • 21. 21 veeJe DeeefCe Heoveece efJemlee. ke´À. otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme efoHekeÀyeeyee neb[s DeO³e#e, mLeeHel³e meefceleer (GHeveiejs) 2143 22694728 9820702662 8888000016 efielee ieJeUer DeO³e#e, meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e meefceleer 3146 22675851 23015868 9820702772 9967264128 cebiesMe HeJeej DeO³e#e, yeepeej Je GÐeeve meefceleer 3147 22694717 25669518 9820306555 9820702882 Hetpee cene[sMJej DeO³e#e, ceefnuee Je yeeuekeÀu³eeCe meefceleer 2121 22620914 26120137 9820702992 De@[. %eevecetleea Mecee& DeO³e#e, efJeOeer meefceleer 3124 3125 22621725 28744946 9920714946 9820702650 2.2 veeceefveoxefMele meom³e veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DeJekeÀeMe oew peeOeJe 65226239 9820172156 efiejerMe vee OeevegjkeÀj 9867382642 Hee©ue efHe censlee 9867698925 DeefMJeve mees J³eeme 25148038 9987653535 De@[. ceefnjepeGÎerve me MesKe 8655500005 916799000 2.3 ceveHee Dee³egkeÌle, Deefle. Dee³egkeÌle, men Dee³egkeÌle DeeefCe Ghee³egkeÌle veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer meerleejece kegbÀìs ceneveiejHeeefuekeÀe Dee³egkeÌle 22620525 22620251 efJemlee. 3109 / 3152 22655927 22081893 23517171 23517777 9167001100 mc@mcgm.gov.in jepeerJe peueesìe Deefle. Dee³egkeÌle (He´keÀuHe) 22623004 efJemlee. 2321 / 2310 22623325 23635001 9867178552 amc.projects@mcgm.gov.in Sme Jner Deej ÞeerefveJeeme Deefle. Dee³egkeÌle (Het.G.) 22620149 efJemlee. 2318 / 2314 22624283 23723300 9920686380 amc.es@mcgm.gov.in
 • 22. 22 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ceesnve De[leeveer Deefle. Dee³egkeÌle (Menj) 22620809 efJemlee. 2322 / 2313 22655035 22813575 9823066056 amc.city@mcgm.gov.in mebpe³e osMecegKe Deefle. Dee³egkeÌle (He.G.) 22620433 efJemlee. 2327 / 2330 22620639 22043991 9594114567 amcwsmcgm@gmail.com Sme Sme efMebos men Dee³egkeÌle / GHe Dee³egkeÌle (DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve, GÐeeves DeeefCe megj#ee) 23087291 23089217 23087291 23531467 9820702503 jtmc.dm@mcgm.gov.in ssshinde@hotmail.com jCeefpele {ekeÀCes Ghee³egkeÌle (Heefj-7) (Deej/o, Deej/G, Deej/ceO³e) 28611508 28056000 efJemlee.301 28615930 24940171 9820702618 dmc.z7@mcgm.gov.in dmczone7@gmail.com [e@ efkeÀMeesj #eerjmeeiej GHe Dee³egkeÌle (keÀjefveOee&jCe Je keÀjmebkeÀueve) 22620251 efJemlee. 2682 22662588 22655955 24914877 9820702613 dmc.aac@mcgm.gov.in efkeÀjCe Dee®ejskeÀj Ghe Dee³egkeÌle (mee.He´.) 22621460 22620251 efJemlee.2612 22692268 25215555 9820074373 dmc.ga@mcgm.gov.in Deevebo JeeiejeUkeÀj Ghee³egkeÌle (Heefj-2) (SHeÀ/o, SHeÀ/G, peer/o, peer/G) 24150400 24134560 efJemlee. 306/302 24112269 24940980 26365734 9820702622 dmc.z2@mcgm.gov.in kishor.kshirsagar@mcgm.gov.in efceueerve meeJeble Ghe Dee³egkeÌle (megOeej) 22620251 22621272 efJemlee. 2535 26434343 9820702605 dmc.improvements@mcgm.gov.in milin.sawant@mcgm.gov.in megOeerj veeF&keÀ ceveHee Dee³egkeÌleeb®es Ghe Dee³egkeÌle 22620251 efJemlee.3107 22655927 24363517 9820702608 sudhirnk5@gmail.com DeMeeskeÀ Kewjs Ghee³egkeÌle (Heefj-5) (Sce/Het, Sce/He, Sue, osJeveej HeMegJeOeie=n) 25285429 25225000 efJemlee. 301 25299596 23534820 9820702611 dmc.z5@mcgm.gov.in
 • 23. 23 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer megneme keÀjJebos Ghee³egkeÌle (Heefj-6) (Sve, Sme,ìer) 25010161 25011265 efJemlee.301 25011978 23543102 9820702616 9819808866 dmc.z6@mcgm.gov.in jece Oeme Ghee³egkeÌle (Heefj-3) (S®e/Het , S®e/He DeeefCe kesÀ/Het) 26823453 26840103 efJemlee. 103 26832466 23520847 9930315597 dmc.z3@mcgm.gov.in jepeWê kegÀceej JeUs Ghe Dee³egkeÌle (efJeMes<e) 26552061 26421271 efJemlee. 101 26552063 24946392 9820702601 dmc.special@mcgm.gov.in rajendrabhosale65@gmail.com He´keÀeMe Heeìerue GHe Dee³egkeÌle (Ie.keÀ.J³e.) 22620251 efJemlee. 2560 22620970 22700493 23540190 9820702620 dmc.swm@mcgm.gov.in Jemeble He´Yeg Ghee³egkeÌle (Heefj-1) (S,yeer,meer,[er DeeefCe F) DeeefCe ceeefnleer Je leb$e%eeve 23071815 23081471- 79 efJemlee. 222 23092158 24211616 9820702603 dmc.z1@mcgm.gov.in mcgm.dmcit@gmail.com efJepe³e yeeueceJeej Ghee³egkeÌle (Heefj-4) (kesÀ/He, Heer/o DeeefCe Heer/G) 26281658 26237932 efJemlee.401 26205662 23534820 24940980 9820702619 dmc.z4@mcgm.gov.in dmcz4@yahoo.com yeer pes HeJeej Ghe Dee³egkeÌle (Deefle. efvecet&ueve / (HesÀ.efve.) 23740231 23740221 23740230 9930292913 dmc.encroachment@mcgm.gov.in Yeejle cejeþs Ghe Dee³egkeÌle, ce.Ye.He´e. 22620588 22620251 efJemlee. 2640 / 2642 23514489 9820702615 dmc.cra@mcgm.gov.in megefveue OeeceCes Ghe Dee³egkeÌle (efMe#eCe) 24183645 24134560 efJemlee. 307 / 309 / 310 24173039 24965882 9820702607 dmc.edu@mcgm.gov.in vejWê ye[x GHe Dee³egkeÌle (ceO³eJeleea Kejsoer Keeles) 230935757 23083161 /62/63 efJemlee- 202 25344663 9820702617 dmc.cpa@mcgm.gov.in
 • 24. 24 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jcesMe yeebyeUs peue DeefYe³eblee Ghe Dee³egkeÌle (efJeMes<e DeefYe³eebef$ekeÀer (Deefle. keÀe³e&Yeej) 22620993 efJemlee. 2301 22634329 25667391 9930260377 dmc.se@mcgm.gov.in dmcsemcgm@yahoo.com ue#ceCe JnìkeÀj meb®eeuekeÀ (efJeMes<e DeefYe³eebef$ekeÀer DeeefCe He´keÀuHe) GHe Dee³egkeÌle (He³ee&JejCe) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 22620251 efJemlee.2300 22621387 22620736 26136405 9769085856 9930186173 dir.esp@mcgm.gov.in dmc.environment@mcgm.gov.in laxman.vhatkar@mcgm.gov.in He´keÀeMe keÀoce He´cegKe DeefYe³eblee (veiej DeefYe³eblee) Ghe Dee³egkeÌle (o#elee) (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22620251 efJemleeë3231 22620972 9820702520 dmc.vigilance@mcgm.gov.in Sce Sme Iee[ies He´cegKe DeefYe³eblee (Ie.keÀ.J³e.) 22620251 efJemlee.2559 2563 9930260405 dmc.engg@mcgm.gov.in Sce Sme MegkeÌue He´cegKe DeefYe³eblee (o#elee DeefYe³eebef$ekeÀer) 22620251 efJemlee. 2560 22620972 22620972 23535804 9619135015 dmc.vigilance@mcgm.gov.in [e@ megneefmeveer veeieoe meb®eeuekeÀ (JewÐekeÀer³e efMe#eCe Je He´cegKe ©iCeeue³es) DeeefCe DeefOe<þe$eer, vee³ej oble ©iCeeue³e 23082714/6 efJemlee. 201 23083884 23080655 24136065 9821351027 dean.nairdental@mcgm.gov.in nairdentalmumbai@gmail.com
 • 25. 25 2.4 KeelesHe´cegKe veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer veeje³eCe Heþe[s ceneHeeefuekeÀe ef®eìCeerme 22620060 22620251 efJemlee. 2129 22696769 25633891 9167835501 ms@mcgm.gov.in He´YeekeÀj meeleHegles He´cegKe keÀce&®eejer DeefOekeÀejer 22620217 22620251 efJemlee. 2609 22692268 0251- 2351087 9819272504 chpo@mcgm.gov.in censMe veeJexkeÀj meb®eeuekeÀ (ceeefnleer leb$e%eeve) (He´) 24958001 26846555 9820702525 director.it@mcgm.gov.in narvekarmahesh108@gmail.com efJeMJeveeLe meeleHegles ceneveiejHeeefuekeÀe cegK³e uesKeeHeefj#ekeÀ 22620680 22620251 efJemlee. 3221 23519048 9869287362 mca@mcgm.gov.in S®e Sme efvekeÀce He´cegKe uesKeeHeeue(efJelle) 22621441 22620251 efJemlee. 2207 22679782 21639836 9819811390 ca.finance@mcgm.gov.in nsceuelee µeece He´cegKe uesKeeHeeue (keÀes<eeieej) 22621191 22620251 efJemlee. 3116 ca.treasury@mcgm.gov.in kesÀJeueevebo yeJex He´cegKe uesKeeHeeue (HeeHegceefve) 22620517 22620251 efJemlee. 2342 22622277 24473805 9820702519 ca.cpa@mcgm.gov.in Sme Heer meeveHe He´cegKe uesKeeHeeue (meerHeerS) Deefle.keÀe³e&Yeej 23083161 23083163 efJemlee. 214 23087692 9619810756 ca.wssd@mcgm.gov.in Sme ìer efMeMegHeeue (®ee®eCeer uesKeeHejer#ee Je o#elee DeefOekeÀejer) 22620106 22620251 efJemlee. 2205 24460601 9820702519 jcesMe oCeeCes He´cegKe DeefOekeÀejer (®eewkeÀMeer) 22620541 22620251 efJemlee. 2665 22621195 9619289027 cho.enquiry@mcgm.gov.in Deej yeer Deejesìs keÀjefveOee&jkeÀ Je mebkeÀuekeÀ 23005754 25620000 9769214001 ac@mcgm.gov.in
 • 26. 26 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer MeebYeJeer peesieer efMe#eCe DeefOekeÀejer 24145922 24142342 / 44 efJemlee. 201 24145922 9920025997 eo@mcgm.gov.in He´keÀeMe keÀoce veiej DeefYe³eblee (Deefle.keÀe³e&Yeej) 22620617 22622549 22620251 efJemlee. 2558 22694729 29451026 9820708931 ce@mcgm.gov.in cityengineers.centraloffice@mcgm.gov.in cenWo´ efHeìkeÀj He´cegKe DeefYe³eblee, (efve³eespeve Je mebkeÀuHeef®e$es) 24916920 24958001 24958101 efJemlee. 4167 24955381 9819095327 che.pd@mcgm.gov.in vegleve Ieesìies ceneHeeefuekeÀe JeemlegefJeMeejo 24958001 efJemlee. 4002 9819917779 ma@mcgm.gov.in jepeerJe kegÀkeÀvetj He´cegKe DeefYe³eblee (efJe efve) 22620075 22620251 efJemlee. 2500 22615217 23519020 9619775566 chedevp@gmail.com efJeueeme yeesye[s He´cegKe DeefYe³eblee (veeiejer He´efMe#eCe DeeefCe mebMeesOeve keWÀê) 28973708 28977561 28974642 28963978 9769635497 che.ctirc@mcgm.gov.in Des Heer HeJeej (He´) He´cegKe DeefYe³eblee (jmles, JeenletkeÀJe Hetue) 24919252 24958001 24958101 24919262 9920827155 che.rdtr@mcgm.gov.in chiefengroads@yahoo.com iees Jner keÀjboerkeÀj He´cegKe DeefYe³eblee (³eebef$ekeÀer Je efJeÐegle) He´. 24955123 (Lesì) 24958101 24958001 efJemlee. 2001 24955105 9619929525 che.me@mcgm.gov.in ue#ceCe JnìkeÀj He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) 24955059 24958101 efJemlee. 1057 24980097 26136405 9769085856 che.swd@mcgm.gov.in jcesMe yeebyeUs peue DeefYe³eblee 24955268 24958001 24958101 efJemlee. 2002 25667391 9930260377 hemcgm1@gmail.com
 • 27. 27 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Deej [er efmebn He´cegKe DeefYe³eblee (HeeHegHe´) 24963739 24958001 24958101 efJemlee. 2003 24949729 9820702523 chewsp@rediffmail.com mebpe³e oje[s (He´) He´cegKe DeefYe³eblee (ceueefveëmeejCe He´keÀuHe) 24912367 24958101 24958001 efJemlee. 3319 24903234 28973759 9820702521 9819404251 che.sp@mcgm.gov.in chesp@gmail.com Hejceevebo meeKejs He´cegKe DeefYe³eblee (ceueefveëmeejCe He´®eeueve DeeefCe ce. Yeeb.) 24911819 24958101 24958001 efJemlee. 3001 24919334 25636896 9833539010 che.so@mcgm.gov.in chiefengineer.so@gmail.com Sce Sme Iee[ies He´cegKe DeefYe³eblee (IekeÀJ³e) 24955186 24955304 24955466 24955337 24955426 efJemleej 100 24955128 9930260405 che.swm@mcgm.gov.in [e@ De©Ce yeeceCes keÀe³e&. Deejesi³e DeefOekeÀejer 24135467 24134560 efJemlee. 325 24157718 28679715 9920759858 eho.phd@mcgm.gov.in phdmcgm@gmail.com [e@ MegYeebieer HeejkeÀj (He´) DeefOe<þe$eer, kesÀF&Sce 24131419 24107020 efJemlee. 7020 7862 24155678 9820703191 deangsmc@kem.ed [e@ efceueeRo ie meeUJes GHe. DeefOe<þlee, kesÀF&Sce (1) 24136051 efJemlee. 7438 24107053 20372401 9769561909 [e@ jcesMe Yeejceue DeefOe<þelee vee³ej ©iCeeue³e 23085379 23027101 23027000 efJemlee. 199/101 23072663 23005572 9820703190 dean.nair@mcgm.gov.in deannt@vsnl.net [e@ efMeJejepe oeme GHe DeefOe<þelee, vee³ej ©iCeeue³e 23027119 23081490 efJemlee. 7102 23072663 23543212 9769561232
 • 28. 28 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer [e@ DeefJeveeMe megHes DeefOe<þelee, ueesefìce© (mee³eve ne@efmHeìue) 24074539 24076381 24063000 efJemlee. 3001 24031202 23649522 9820703192 dean.ltmg@mcgm.gov.in dean.ltmg@rediffmail.com [e@ jefJebê keÀoce He´cegKe JewÐeefkeÀ³e DeefOe#ekeÀ keÀmlegjyee ©iCeeue³e 23092458 23027700 efJemlee. 769 23092458 23027777 efJemlee 732 9892207007 kasturba.hospital@yahoo.com [e@ cenWê Jee[erJeeuee He´cegKe JewÐekeÀer³e DeefOe#ekeÀ Je Keeles He´cegKe, ceeO³eefcekeÀ Deejesi³e mesJee 26422775 26406787 efJemlee 4001 26405226 28996837 9820150006 censMe veeJexkeÀj He´cegKe DeefOekeÀejer DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve DeeefCe ce le vees keWÀê 22694725 22694727 22620251 efJemlee. 2062 22694719 26846555 9820702525 co.dm@mcgm.gov.in narvekarmahesh108@gmail.com efkeÀMeesj megjleer J³eJemLeeHekeÀ, cegêCeeue³e 23094177 23094147 126/128/158 23095052 28683075 9869016762 manager.mpp@mcgm.gov.in kishorsurti1811@rediffmail.com Heer yeer KeeW[s GÐeeve DeefOe#ekeÀ 23725799 23723578 23742162 9324981622 9820703194 sg.gardens@mcgm.gov.in Deefveue DebpevekeÀj meb®eeuekeÀ (He´eefCemebie´neue³e) 23772414 23772412 9819044227 vjbudyanzoo@yahoo.co.in [e@ Des F& HeeJeje ceneJ³eJemLeeHekeÀ (He´.), osJeveej HeMegJeOeie=n 25563284/8 efJemlee. 300 25515699 25507630 9619480405 gm.deonar@mcgm.gov.in De©Ce Jeerj He´cegKe megj#ee DeefOekeÀejer 24986328 24922772/8 24922770 26778549 9833578905 cso.security@mcgm.gov.in. MegYeoe j keÀeceLes He´cegKe keÀeceieej DeefOekeÀejer 22621749 22620251 efJemlee. 2604 22620752 24945132 9833322550 chlo.labour@mcgm.gov.in GpJeuee osMeHeeb[s efJeOeer DeefOekeÀejer 22674230 22620251 efJemlee. 2231 22620687 25805360 9892495659 lo.legal@mcgm.gov.in
 • 29. 29 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Sme yeer yeeb[s Deveg%eeHeve DeefOe#ekeÀ (He´.) 22618801 efJemlee. 128) 24211203 22617653 24211207 32949514 9820702530 sl.licence@mcgm.gov.in ®ebêMesKej ®eesjs mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (ceeueceÊee) 22618104-5 efJemlee 201 22614300 22616094 24940174 9820702621 ac.estate@mcgm.gov.in jcesµe HeJeej mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle(yeepeej) 23401853 /54 24153023 24140017 25831700 9820702609 ac.market@mcgm.gov.in He´e®eer peebYeskeÀj mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle efve³eespeve DeeefCe veeiejer oeefjê³e efveceg&ueve keÀ#e 22618801 efJemlee 228 22692116 9920999508 ac.planning@mcgm.gov.in jepesµe keÀeìkeÀj mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (He.G.) (De.efve.) 26848228 26840103 efJemle.-187 26821269 9619681001 efJepe³eevebo yeesues mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (Heg.G.) (De.efve.) 25225000 efJemlee. 320 25299983 25224397 9820935610 efJeéeeme Heeb[gjbie ceesìs mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (µenj) (De.efve.) 24161614 24134560 24118686 28065185 9987793022 9167494003 DejefJebo ieesmeeJeer He´cegKe efvejer#ekeÀ, ogkeÀeves Je DeemLeeHevee 23635390 23616961 23616961 9769140763 9820363614 ci.se@mcgm.gov.in ³eg Sve cegjÀ[keÀj He´cegKe DeefYe³eblee (o#elee) 23062051 efJemlee. 251 23016518 23535804 9619135015 efjkeÌle Heo o#elee DeefOekeÀejer (efJeMes<e keÀe³e&) 22620312 22620251 efJemlee. 3106 22618816 peieoerMe oJes He´cegKe jepeefMe<ìe®eej Je mebHeke&À DeefOekeÀejer 22671653 22622526 22620251 (3001/3005) 24308799 9820702900 chplo@mcgm.gov.in irw@mcgm.gov.in
 • 30. 30 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer p³eesefle<e osmeeF& He´cegKe DeefYeuesKe DeefOekeÀejer 24315030 23002365 9930020249 jyotish.desai@yahoo.co.in mebpe³e meeJeble Jeefj<þ Hegjele Jeemlet peleve DeefYe³eblee 22620251 efJemlee 3212 22694732 9892036371 efJepe³e Keyeeues-Heeìerue pevemebHeke&À DeefOekeÀejer 22621601 22694302 22620251 efJemlee. 2025 22620101 24966563 9930998844 pro@mcgm.gov.in pr.mcgm@gmail.com efJn S®e Keb[keÀj GHe He´cegKe DeefYe³eblee (Hepe&v³e peueJeeefnv³ee) (efve³eespeve keÀ#e) 24955229 8879329216 efJn pes osmeeF& GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) Menj 24955229 26827191 9819440778 Sme Sme ceoves GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) HetJe& GHeveiejs (He´) 25009067 25009067 8879329215 9322594470 Sme Heer efceðeer GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) HeefM®ece GHeveiejs 26840177 8879329213 Jeerje JeeCeer GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) He´keÀuHe 24932373 24932371 24311374 9833539027 Sve [yu³eg ueeueJeeCeer GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) He´®eeueve Je Heefjj#eCe 24309817 24309472 9167059956 2.5 DeefiveMeceve oue veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme Des Sve Jecee& He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer (Je[eUe) (He´) 24153028 9930464812 24132058 9820272531
 • 31. 31 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme Heer Sme jnebieoUs GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (1) Je[eUe- 24132058 9930464820 Sme Des keÀeUs GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (2) Je[eUe -24132058 9930464822 Sme peer Deceerve GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (3) Je[eUe - 24132058 cejesU -29200940/41 He@ÀkeÌme 29253327 9930464821 Sme S®e vesmejer keÀj GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (4) Je[eUe - 24132058 cejesU - 29200940/41 9930464823 kesÀ Jner efnJejeUs GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (5) Je[eUe - 24132058 cejesU - 29200940/41 9930464825 Des Sve Jecee& GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (6) Je[eUe - 24132058 cejesU - 29200940/41 9930464812 S Deej Heeìer} GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer vejerceve Hee@Fbì 22882787 9930464809 Heer yeer Yeesmeues efJeYee.Deefive.DeefOe, cesceveJee[e Je[eUe - 24132058 9930464830 Jee³e Deej peeOeJe efJeYee.Deefive.DeefOe,keÀebefoJeueer cejesU - 29200940/41 9930464849 Sme Jee³e ceebpejskeÀj efJeYee.Deefive.DeefOe, Yee³eKeUe Je[eUe - 24132058/23085993, 24153027 9930464831 S Jner yeveiej efJeYee.Deefive.DeefOe, Yee³eKeUe Yee³eKeUe 23076111/13 9930464751 Sme Sme jeCes mene.Deefive.DeefOe, JejUer JejUer - 234300178 9930464839 Sme Jee³e ceebpejskeÀj efJeYee.Deefive.DeefOe., efve³eb$eCe keÀ#e kebÀì^esue - 23076111 ®eWyegj -25224824 9930464831
 • 32. 32 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme S Jner Hejye mene.efJeYee.Deefive DeefOekeÀejer, HeÀesì& HeÀesì& -22611942 9930464837 Jner Sve HeeefCeie´ner efJeYee.Deefive.DeefOe.,cejesU Je[eUe ì^sefvebie meWìj - 24132058 9930464824 S®e [er Hejye efJeYee.Deefive.DeefOe., cejesU cejesU - 29200940/41 Je[eUe - 24132058 9930464826 S Jner keÀeUs mene. efJeYee.Deefive.DeefOe., yeebêe yeebêe - 26435206 Je[eUe - 24132058 9930464827 Sme [er meeJeble mene.efJeYee.Deefive.DeefOe., cesceveJee[e cesceveJee[e - 23478818 9930464835 Sme yeer Kejye[s efJeYee.Deefive.DeefOe., ceguegb[ ceguegb[ - 25687637 cejesU - 29200940/41 9930464753 Sme Deej yeesjÀ}s mene. efJeYee.Deefive.DeefOe., jeJeUer keBÀHe jeJeUer ke@ÀcHe - 24077841 Je[eUe - 24132058 9930464832 [er kesÀ Iees<e mene. efJeYee.Deefive.DeefOe., kegÀueeyee kegÀueeyee - 22043603 Je[eUe - 24132058 9930464834 Deej S ®eewOejer mene. efJeYee.DeefOe., leebef$ekeÀ Yee³eKeUe - Jeke&ÀMee@He 23076111 9930464828 S®e Jner efiejkeÀj mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer efMeJeepeer Heeke&À -24457203 9930464803 Sme [yuet jeCes mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer Fbefoje [e@keÀ -22611589 9930464840 kesÀ SHeÀ ef[meesPee mene. efJeYee.Deefive. DeefOekeÀejer vejerceve Hee@Fbì -22882787 9930464838 Sme yeer keÀje[s mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer efJeke´ÀesUer - 25170730 9930464759 Heer peer ogOeeU mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer ®eWyetj - 25224824 9930464756 S®e Deej MesÆer mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer cejesU - 29200940/41 9930464836 Deej Sve DebyegueieskeÀj mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer ceeuee[ - 28071010 9930464833
 • 33. 33 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme S S®e meeJeble mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer ieesjsieebJe - 28712869 9930464860 2.6 mecegê efkeÀvee-³eeJejerue peerJe j#ekeÀ veeJe DeeefCe Heoveece DeefiveMeceve keWÀê efJeYeeie mecegê efkeÀveeje Ye´ceCeOJeveer ceveesnj veeje³eCe µesÆer DebOesjer kesÀ/He pegnt 9821385597 DeefYe<eskeÀ ye leebyes DebOesjer kesÀ/He pegnt 9920915854 meesF&} ye ceg}eveer DebOesjer kesÀ/He pegnt 9773436946 DeefYepeerle YeieJeeve cne$es DebOesjer kesÀ/He pegnt 9821827628 meeiej ve FleeHes DebOesjer kesÀ/He pegnt 9821252124 efkeÀjCe De ieesmeeJeer DebOesjer kesÀ/He pegnt 9967399893 oMejLe o ceeves DebOesjer kesÀ/He pegnt 9594475636 Deefpele ceb cesCes DebOesjer kesÀ/He pegnt 9545714311 meboerHe efo ceesjs DebOesjer kesÀ/He pegnt 9594901209 meJexMe yee þeketÀj DebOesjer kesÀ/He pegnt 8446195687 efveleerve o veebiejs DebOesjer kesÀ/He pegnt 9545183012 He´efJeCe vee Jnveceeves DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9594943634 efkeÀjCe Meb ieebpeJes DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9561203616 mel³eWê He ieeJeb[ DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9272681715 efJeveeso efo Kee[s DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9987854656 }#ceCe mee keÀebyeUs DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9221443018 jefJe ye JeeUJes DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9004995686 meef®eve efo Jeveceeveer DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9870662856 efJejepe os HeÀeskeÀe DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9664907611 keÀuHesMe o cesnsj yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9049645156 meboerHe He. leebyeejs yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9226497009 osJejece Yeebiejs yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9833115799 jesMeve pe cesnsj yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 8888660368 iepeeveve Kegje[s yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9707338423 efveleerMe n meebieJeskeÀj oeoj peer/G oeoj 9870230748 8080393990 DeMeeskeÀ Dee ceesefnles oeoj peer/G oeoj 9867059843 efJepe³eefmebie Dee jeþes[ oeoj peer/G oeoj 9004049517 jeceoeme Oegjer oeoj peer/G oeoj 9890586175 megyeesOe } keÀoce oeoj peer/G oeoj 8097166586
 • 34. 34 veeJe DeeefCe Heoveece DeefiveMeceve keWÀê efJeYeeie mecegê efkeÀveeje Ye´ceCeOJeveer Deefve} YeesF&j oeoj peer/G oeoj 9867134101 He´leeHe pe cne$es ieJeeefue³ee ìBkeÀ Meer efiejieeJe 7875678239 efJeMeeue je ®eJneCe ieJeeefue³ee ìBkeÀ Meer efiejieeJe 9699592200 kewÀueeme yeb vee[skeÀj ieJeeefue³ee ìBkeÀ Meer efiejieeJe 8286968949 HejsMe Dee ceeskeÀue ieJeeefue³ee ìBkeÀ Meer efiejieeJe 9702678853 DejefJebo ceove peeOeJe ieJeeef}³ee ìBkeÀ meer efiejieeJe 8108338660 veLegjece He´ meg³e&JebMeer ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9004735069 ceesnve Ye Sjb[s ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9004247520 He´efJeCe lee ®eJneCe ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9222239363 meef®eve meb cegUerkeÀ ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9594300320 mJelesµe keÀesUCekeÀj cee}e[ Heer/G DeekeÌmee 9702166389 meceerj keÀesUer cee}e[ Heer/G DeekeÌmee 9594939107 efHe´lece keÀesUer cee}e[ Heer/G DeekeÌmee 8108445781 ieCeHeleer keÀesUskeÀj cee}e[ Heer/G DeekeÌmee ö pe³eµe keÀesUer cee}e[ Heer/G DeekeÌmee 8082637346 2.7 megj#ee Keeles veeJe Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es efþkeÀeCe otjOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer S Heer Jeerj He´cegKe megj#ee DeefOekeÀejer 24986328 26778549 9833578905 Heer peer mebKes GHe He´ meg DeefOe. (ceveHee cegK³eeue³e) 22695303 9167494199 9833578932 meer yeer mekeÀHeeU GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 1 23099162 9819424295 [er S®e Heeìerue GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 2 24144979 9833578918 S Deej Heeìerue GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 3 26422471 9833578937 Heer Jner meebUgKes GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 4 28057111 28976981 9833578952 meer yeer peeOeJe GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 5 25006009 9833578925 Sme Sme iee³ekeÀJee[ GHe He´ meg DeefOe. Deej DeB[ ìer 24922772 0251- 2880678 9833578907 Sme Jner kegÀuekeÀCeea GHe He´ meg DeefOe. HeeHegceefve-1 23002630 9833900089 Peer [er YeeJes GHe He´ meg DeefOe. HeeHegceefve-2 25113186 28769973 9819424661 Jner Heer [eUeRyekeÀj GHe He´ meg DeefOe. HeeHegceefve-3 25411288 9833578959 yeer yeer ieeLee[s (He´) efJe.meg DeefOe./1 [er efJeYeeie 23861426 9833578908 Heer S jeTle efJe.meg DeefOe./2 F efJeYeeie 23091471 26781516 9833578941 Heer ìer DeejyegCes efJe.meg DeefOe./3 SHeÀ/o 24134560 9833578954
 • 35. 35 veeJe Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es efþkeÀeCe otjOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer peer [er mebKes efJe.meg DeefOe. /4 26422471 9833578934 Jner Jner HejeMejs efJe.meg DeefOe. /5 28057111 9833578926 S Deej meg³e&JebMeer efJe.meg DeefOe./6 25006009 9833578911 Heer S jeTle efJe.meg DeefOe./vee³ej 23081490 9833578941 ìer [er yeebiej mene.meg.DeefOe. /vee³ej 23027605 9833578906 Heer ìer DeejyegCes efJe.meg DeefOe./kesÀFSce 24136051 9833578954 Heer ìer DeejyegCes efJe.meg DeefOe./mee³eve 24063000 9833578954 Depe&gve Heeìerue efJe.meg DeefOe./Deej DeB[ ìer 25658504 9833578960 S Sce ®eewyeU efJe.meg DeefOe./[er S 25563284 25783226 9833578961 Sme Deej keÀeUs efJe.meg DeefOe./HeeHegceefve 1 23002630 9820251448 S Deej jeCes efJe.meg DeefOe./HeeHegceefve 2 26250343 24091807 9833578930 S Sme Je[pes efJe.meg DeefOe./HeeHegceefve 3 25113186 25131965 9833578945 Jner Sve peeOeJe (He´) efJe.meg DeefOe./HeeHegceefve 4 02522 / 309056 9833578922 Heer Jner jeCes efJe.meg DeefOe. (Yeeb.meb.) 25658504 9819152054 kesÀ yeer megHes mene meg.DeefOe.(ce.cegK³ee-1) 22695303 9619465559 Sme Jner ye[skeÀj mene.meg.DeefOe.(ce.cegK³ee-2) 22695303 9167202157 ìer [er yeebiej mene.meg.DeefOe./vee³ej 23081490 9833578906 Sme F Heeìerue mene.meg.DeefOe./kesÀF&Sce 24136051 9167202143 Sce yeer ceCeJee[keÀj mene.meg.DeefOe./kesÀF&Sce 24136051 9167202149 peer Sme lesueJe[s mene.meg.DeefOe./HeMegJeOe ie=n. 25563287 9167202148 mebefoHe Heeìerue mene.meg.DeefOe./peerìeryeer 24146993 9167202143 Sme Deej Jee[Jes mene.meg.DeefOe./YeeYee 26421271 9167202162 Sce yeer efvekeÀeUpes mene.meg.DeefOe./kegÀHej 24397800 9167202159 Sce yeer efvekeÀeUpes (He´) mene.meg.DeefOe./kesÀ.He. 26237932 9167202159 Sme Sme iejie[s mene.meg.DeefOe./jepeeJee[er 21025149 9167202154 S kesÀ Heeìerue efJe.meg.DeefOe./Yejleer Je He´efMe. 24922772 9833578960 Sme S Hejye efJe.meg.DeefOe./meeceev³e.He´Mee. 24924772 9833578920 S yeer leeJe[s mene.meg.DeefOe./Meðe DeeefCe oe©ieesUe 24924772 26488819 9833578912 Sce Deej cegCeieskeÀj mene.meg.DeefOe./HeeHegceefve 1 24073326 9167202147 Sce Sce yeg[yee[keÀj mene.meg.DeefOe./HeeHegceefve 2 24920926 24020287 9833578919 Heer meer kegÀ®eskeÀj mene.meg.DeefOe./HeeHegceefve 3 DeeefCe 4 26250343 9819025791
 • 36. 36 veeJe Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es efþkeÀeCe otjOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Sme [er veeF&keÀ mene.meg.DeefOe./Sve efJeYeeie 25010161 9167202156 Heer peer cegbpeeU mene.meg.DeefOe./HeJeF& 28572601 9167202146 [er Jee³e ®eJneCe mene.meg.DeefOe./Yeeb.meb. 25658504 9769946663 [er Sme JeeIeceejs mene.meg.DeefOe./Yeeb.meb. 25658504 24705516 9167202155 ³eg peer ceesjs mene.meg.DeefOe./Deeie´e jes[ 25341905 9167202152 Jner Sve peeOeJe mene.meg.DeefOe./efHemes HeebpejeHeesU 0252 2309056 9860010383 efkeÀjCe met³e&JebMeer mene.meg.DeefOe./ìerSceSme 9167202164 2.8 efMe#eCe Keeles 2.8.1 KeelesHe´cegKe DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer keÀe³ee&ue³e MeebYeJeer peesieer efMe#eCe DeefOekeÀejer 9920025997 24142342,24145922 (efJemlee 201) mebpeerJeveer osMeHeeb[s GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer meerHeer[er / ceeO³eefcekeÀ 9833770716 24142342,24142344 (efJemlee.215) MeebYeJeer peesieer GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Hees<eCe Deenej), GHe keÀce&.DeefOe. SmeSmeS 9920025997 24415922 24142342 He´keÀeMe ®eNneìs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-1) 9833774251 23097951 dyeoz1mcgm@gmail.com ®ebêkesÀµe efmebie (He´) GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-2) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 9833770751 24716137 dyeoz2mcgm@gmail.com Þeerce Sce [er DeeHeìs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-3) (Deefle. keÀe³e&Yeej) 9833770735 26831080,26831081 dyeoz3mcgm@gmail.com Mewuepee HeeìkeÀj GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (SmeDee³emeer) (Heefj-4) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 8879337215 28710329 28710305 dyeoz4mcgm@gmail.com He´keÀeMe ®eNneìs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-5) (Deefle. keÀe³e&Yeej) 9833774251 25288379 9869014004 jefJebê keÀeUs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-6) 9833770739 25011635 dyeoz6mcgm@gmail.com De®euee veebos[keÀj GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-7) (Deefle. keÀe³e&Yeej) 9820926672 28652367
 • 37. 37 2.8.2 efMe#eCe DeefOekeÀejer #esef$e³e DeefOekeÀejer ìsefueHe@ÀkeÌme F&-cesue mebpeerJeveer osMeHeeb[s GHe efMe#eCe DeefOe (Hees<eCe Deenej) 24142140 9833770716 dyeodietmcgm@gmail.com jeCes (SDees)GHe uesDe (FSHeÀ)efMeMegHeeue([erSFSHeÀ) 24100065 9967055927 24146065 pes Deej kesÀUgmekeÀj meJe& efMe#ee DeefYe³eeve 24100678 ìsefueHe@ÀkeÌme 9821287143,9930141434 2.8.3 Heefjceb[U -1 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer DeMeeskeÀ efceÞee DeefOe#ekeÀ, S,yeer,meer,[er DeeefCe F efJeYeeie 9969980320 ceveesnj ie{jer He´.DeefOe.(MeeUe) S DeeefCe yeer 8879060073 YeemkeÀj yeeUmejeHeÀ He´.DeefOe.(MeeUe) meer DeeefCe [er 8879337220 DeMeeskeÀ efceÞee He´.DeefOe.(MeeUe) F 9969980320 2.8.4 Heefj-2 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer ®ebêMesKej efmebie DeefOe#ekeÀ SHeÀ/o, SHeÀ/G, peer/o, peer/G 9833770751 Jebovee ieesmeeJeer He´.DeefOe.(MeeUe) SHeÀ/o 9967710131 mebpeerJeveer keÀeHemes He´.DeefOe.(MeeUe) SHeÀ/G 9773560066 DeµeeskeÀ µeen He´.DeefOe.(MeeUe) peer/o 9322508136 meesnveer He´.DeefOe.(MeUe)peer/G 7738030205 2.8.5 Heefj-3 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer ceevemeer DeeHeìs DeefOe#ekeÀ, S®e/Het, S®e/He 9833770735 cecelee jeJe DeefOe#ekeÀ, kesÀ/Het (He´) 9869417798 MeesYee Je[er³eej He´.DeefOe. (MeeUe) S®e/Het 9930935124 yejJeeue ce@[ce He´.DeefOe. (MeeUe) S®e/He 9819822353 cecelee jeJe He´.DeefOe. (MeeUe) kesÀ/Het 9869417798 2.8.6 Heefj-4 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer megpeelee Kejs DeefOe#ekeÀ, Heer/o 9892352144 keÀ[ekeÀesìer He´.DeefOe.(MeeUe) kesÀ/He 8767375701,8879337288 megpeelee Kejs He´.DeefOe.(MeeUe) Heer/o 9892352144 meg<cee ieesjs He´.DeefOe.(MeeUe) Heer/G - 1 DeeefCe 2 9821020375
 • 38. 38 2.8.7 Heefj-5 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer JeeCeer DeefOe#ekeÀ, Sce/Het , Sce/He efJeYeeie 8879337212 pe³eÞeer ³eeoJe He´.DeefOe.(MeeUe) S} 9869405302 [e@ efoHee Yeevetµee}er He´.DeefOe.(MeeUe) Sce/Het 9920976330 yeeHet ceesjs He´.DeefOe.(MeeUe) Sce/He 9869249957, 8879337242 2.8.8 Heefj-6 jefJebê keÀeUs DeefOe#ekeÀ, Sve -1 DeeefCe 2 efJeYeeie, Sme, ìer 9833770739 megjsKee Sme Kewjcees[s He´.DeefOe.(MeeUe) Sve 9821537664 He´keÀeMe jeCes He´.DeefOe.(MeeUe) Sme 9757020364 He´ebpeueer ieesmeeJeer He´.DeefOe.(MeeUe) ìer 9920072754 2.8.9 Heefj-7 meveJeej He´.DeefOe.(MeeUe) Deej/o 9270681078 ³eMeJeble efmebie He´.DeefOe.(MeeUe)Deej/ceO³e 9004401248, 9867715342 ³eMeesoe mebKes He´.DeefOe.(MeeUe) Deej/G 9324273445 jecesMJej ueesns Je.DeefOe.(Meeefj.efMe#eCe) He´. 9821719299 kegÀuekeÀCeea He´.DeefOe.(MeeUe) Devegoeefvele MeeUe 9819199779 efkeÀjlekegÀ[Jes He´.DeefOe.(MeeUe) mebMeesOeve DeeefCe He´efMe#eCe 9969497848 Ieewwmeeme ÒeeO³eeHekeÀ mebieerle (Òe) 9820791416 jcesµe meesuebkeÀer Jee®eveeue³e efieu[j uesve (Òe) 9665317262,9766502878 YejlekegÀceej Heeb[s DeefOe#ekeÀ (ceeO³e.), [er.S[. DeeefCe keÀefve÷ ceneefJeÐeeue³e 9833770725 2.9 Heefj-7 efMe#eCemebj®eveelcekeÀ keÀ#e efcejeb[eJee[er MeeUe ³esLes, oeoj (HeefM®ece) keÀe³ee&ue³e: 24381835, 24381135, 24381544 DeeefCe He@ÀkeÌme : 24381056 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer keÀebyeUs GHe He´. DeefYe. (Sme.Dee³e.meer) (Òe) 9920778599 cesnlee GHe He´. DeefYe. (Sme.Dee³e.meer) 9969037702 oUJeer keÀe³e&. DeefYe. (Menj) 9619390217 yeesye[s og³³ece DeefYe³eblee (µenj) 9420715869 Deefveue MespeJeU og³³ece DeefYe³eblee (He.GHe.) 9820912831 Sve yeer ieg[s og³³ece DeefYe³eblee (efJeÐegle) 9757441020 S Sce Heeìerue 8879046350 Sve Deej meYeeieCes 9321292929
 • 39. 39 3 ceneje<ì^ Meemeve 3.1 jep³eHeeue, cegK³eceb$eer, GHe cegK³eceb$eer veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme kesÀ MebkeÀjveeje³eCeved cee. jep³eHeeue, ceneje<ì^ jep³e 23632660 23670878 23632660 23630857 rajbhavan@maharashtra.gov.in He=LJeerjepe ®eJneCe cee. cegK³eceb$eer 22025151 22029214 23634950 22025222 cm@maharashtra.gov.in Deefpele HeJeej cee.GHecegK³eceb$eer 22022401 22024873 23631606 22025014 23634877 deputychiefminister@maharashtra.gov.in [e@ HelebiejeJe keÀoce cee. ceb$eer, Jeves, ceolekeÀe³e& Je HegveJe&meve, YetkebÀHe HegveJe&meve 22025398 22821499 23635688 22024751 23632748 min-forest@maharashtra.gov.in min.forest@maharashtra.gov.in 3.2 cegK³e meef®eJe, DeefleefjkeÌle cegK³e meef®eJe DeeefCe Dev³e veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme pes Sme meneefj³ee cegK³e meef®eJe 22025042 efJemlee 3747 22028594 22028135 22811903 22028762 mJeer³e. mene. efJemlee. 3597 chiefsecretary@maharashtra.gov.in cs@maharashtra.gov.in Sme Sce osMeHeeb[s DeHHej cegK³e meef®eJe, efJeMes<e ®eewkeÀMeer DeefOekeÀejer (1), meeceev³e He´Meemeve efJeYeeie 22821037 efJemlee. 3997 acs.gadseo1@maharashtra.gov.in [e@ Heer Sme ceervee DeHHej cegK³e meef®eJe efJeMes<e ®eewkeÀMeer DeefOekeÀejer (2), meeceev³e He´Meemeve efJeYeeie 22843711 23670124 [e@ Heer Sme ceervee DeHHej cegK³e meef®eJe DeuHemebK³eebkeÀ efJekeÀeme (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22025264 22040409 23670124 efJemlee. 3649 acs.minorities@maharashtra.gov.in
 • 40. 40 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme DeefMJeveer efYe[s meef®eJe Meeues³e efMe#eCe DeeefCe ke´Àer[e 22025292 22046261 22882664 efJemlee.3876 22013292 acs.schedu@maharashtra.gov.in Þeerce. megpeelee meewefvekeÀ ÒeOeeve meef®eJe meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e 22617388 22045150 22617999 efJemlee.3038, 3498 acs.pubhealh@maharashtra.gov.in DeefceleeYe jepeve DeHHej cegK³e meef®eJe ie=n 22188164 22151733 22842333 (Jeu[& ì^s[ meWìj ³esLes keÀe³ee&ue³e) acs.home@maharashtra.gov.in mJeeOeerve #eef$e³e DeHHej cegK³e meef®eJe cenmetue 22029009 22028443 22856779 psec.revenue@maharashtra.gov.in He´ceeso ve}eJe[s meef®eJe j®evee Je keÀe³e&He×leer ÒeMeemeve megOeejCee Je efJeceeve ®eeuekeÀ 22843711 22027151 22852429 23547977 efJemlee.3950, 3290 sec.marathi@maharashtra.gov.in Sme kesÀ iees³eue DeHHej cegK³e meef®eJe ke=À<eer Je HeCeve 22025357 22024976 22823412 efJemlee. 3930,3510 psec.agri@maharashtra.gov.in ceveer<ee HeeìCekeÀj cnwmekeÀj meef®eJe JewÐekeÀer³e efMe#eCe Je Deew<eOeer êJ³es 22622179 22617410 22626420 22016818 22060802 peerìer ©iCeeue³ee®³ee Fceejleerle keÀe³ee&ue³e sec.mededu@maharashtra.gov.in osyeeefMe<e ®eke´ÀJeleea He´Oeeve meef®eJe ie=nefvecee&Ce 22023036 22025939 22882367 efJemlee. 3425 psec.housing@maharashtra.gov.in efJekeÀeme Keejies meef®eJe cegK³eceb$³eeb®es meef®eJeeue³e 22021850 22020500 22821234 efJemlee. 3566,3443 mJeer³e mene. 22820503 psec.cm@maharashtra.gov.in
 • 41. 41 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme [e@ YeieJeeve mene³e He´Oeeve meef®eJe (mesJee) meeceev³e He´Meemeve efJeYeeie 22886141 22027365 efJemlee. 3399 psec.gadservices@maharashtra.gov.in kesÀ Heer ye#eer DeHHej cegK³e meef®eJe efve³eespeve 22029496 22023387 efJemlee. 3255 psec.planning@maharashtra.gov.in megceerle ceefuuekeÀ DeHHej cegK³e meef®eJe cegK³e jepeefMe<ìe®eej DeefOekeÀejer 22024438 22023132 22822626 22043227 acs.protocol@maharashtra.gov.in sumitmalik@maharashtra.gov.in efJeÐeeOej keÀeve[s He´Oeeve meef®eJe Gpee& 22026767 26472119 26475212 22881848 He´keÀeMeie[, yeebêe (He) psec.energy@maharashtra.gov.in cesOee iee[ieerU He´Oeeve meef®eJe (DeHeerue Je megj#ee) 22188116 22813124 (Jeu[& ì^s[ meWìj ³esLes keÀe³ee&ue³e) psec.homeapl@maharashtra.gov.in megOeerj ÞeerJeemleJe DeHHej cegK³emeef®eJe efJeÊe 22029721 22828411 22846292 efJemlee. 3252, 3489 acs.finance@maharashtra.gov.in megefve} HeesjJee} He´Oeeve meef®eJe (JeðeesÐeesie) menkeÀej 22836819 22828980 23633057 efJemlee.3938, 3088 psec.textile@maharashtra.gov.in efoHekeÀ keÀHetj He´Oeeve meef®eJe Devve Je veeiejer HegjJeþe 22024851 22027234 22025449 22845116 efJemlee. 3372 psec.fcs@mahashtra.gov.in mebpe³e kegÀceej He´Oeeve meef®eJe G®®e Je leb$e efMe#eCe 22025301 22022606 22885845 efJemlee. 3532,3528 psec.higheredu@maharashtra.gov.in
 • 42. 42 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme megOeerj ÞeerJeemleJe DeHHej cegK³e meef®eJe efJelle efJeYeeie 22029721 22828411 22846292 efJemlee. 3252 acs.finance@maharashtra.gov.in Sme kesÀ Mecee& He´Oeeve meef®eJe HeefjJenve Je yebojs 22188157 22151924 23614499 (Jeu[& ì^s[ meWìj ³esLes keÀe³ee&ue³e) psec.transport@maharashtra.gov.in Sme Sme mebOet ÒeOeeve meef®eJe Heb®ee³ele jepe Je ie´eceefJekeÀeme efJeYeeie 22025201 22060446 22060448 23688159 meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie, cePe&yeeve ceeie&, HeÀesì& ³esLes keÀe³ee&ue³e psec.rdd@maharashtra.gov.in jepesµe kegÀceej He´Oeeve meef®eJe HeeCeer HegjJeþe Je mJe®ílee 22626407 22622084 23633057 (peer ìer ©iCeeue³ee®³ee Fceejleerle keÀe³ee&ue³e) psec.wssd@maharashtra.gov.in He´efJeCe HejosMeer He´Oeeve meef®eJe Jeve 22023363 22023623 22823624 efJemlee. 3220 psec.forest@maharashtra.gov.in pravinpardeshi@gmail.com efJn efieefjjepe He´Oeeve meef®eJe peuemebOeejCe Je jes.n.³ees. 22025349 22029132 22019883 efJemlee. 3063 psec.egs@maharashtra.gov.in GpJeue ©kesÀ He´Oeeve meef®eJe ceefnuee Je yeeuekeÀu³eeCe 22027050 22828281 23610372 efJemlee. 3923 psec.wchd@maharashtra.gov.in cegkesÀµe Kegu}j He´Oeeve meef®eJe DeeefoJeemeer efJekeÀeme 22026742 22833665 efJemlee. 3778 psec.tribal@maharashtra.gov.in cevegkegÀceej ÞeerJeemleJe He´Oeeve meef®eJe, veiej efJekeÀeme (1) 22026419 22021155 22026665 22813535 ceb$ee}³e ®eewLee ceeUe psecud1@gmail.com manukumarsrivastava@maharashtra.gov.in
 • 43. 43 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme ÞeerkeÀeble efmebn He´Oeeve meef®eJe veiej efJekeÀeme (2) efJeMes<e He´keÀuHe 22021444 66156265 23615052 ceb$ee}³e ®eewLee ceeUe psec.ud2@maharashtra.gov.in kesÀ efMeJeepeer He´Oeeve meef®eJe J³e³e 22023085 22793083 22821862 sec.exp@maharashtra.gov.in pes Heer iegHlee He´Oeeve meef®eJe efJeÊeer³e megOeejCee - efJeÊe efJeYeeie 22837265 22020717 psec.reforms@maharashtra.gov.in S yeer Heeìerue He´Oeeve meef®eJe peuemebHeoe efJeYeeie 22023109 22831817 23546823 efJemlee. 3917 psecwr.wrd@maharashtra.gov.in mebceerlejeJe Heeìer} He´Oeeve meef®eJe Je efJeOeer HejeceMeea 22027272 22886024 22875562 efJemlee. 3614 pec.rla@maharashtra.gov.in ceeefueveer MebkeÀj He´Oeeve meef®eJe peuemebHeoe efJeYeeie (uee#esefJe) 22023038 22834335 22822712 psec.cad@maharashtra.gov.in pa.sec.cad@maharashtra.gov.in efveleerve ieês ÒeOeeve meef®eJe DeeefCe cegK³e efveJe[CetkeÀ DeefOekeÀejer 22029965 22835698 psec.election@maharashtra.gov.in µ³eece leeJe[s meef®eJe efJe.keÀe.De. (DeHeerume) cenmetue Je Jeve 22836363 22819820 22835878 Fb[mì^er³eue FvMegjvme Fceejle, pes ìer ceeie&, ®e®e&iesì ³esLes keÀe³ee&ue³e sec.revenueappl@maharashtra.gov.in DeeefMe<e kegÀceej efmebn He´Oeeve meef®eJe cegK³eceb$³eeb®es meef®eJeeue³e 22020680 22024539 22813575 sec2.cm@maharashtra.gov.in ashish.ks@maharashatra.gov.in
 • 44. 44 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme jepesMe Deie´Jeeue He´Oeeve meef®eJe ceeefnleer leb$e%eeve 22026534 22815087 23688820 efJemlee. 3189,3601 psec.it@maharashtra.gov.in rajeshaggarwal@maharashtra.gov.in DejefJebo kegÀceej He´Oeeve meef®eJe keÀeceieej 22023477 22822105 22023477 22025881 sec.labour@maharashtra.gov.in censµe HeeþkeÀ meef®eJe HeMeg mebJeOe&ve, ogiOe efJekeÀeme, celm³eJ³eJemee³e 22027018 22016929 efJemlee. 3512 sec.adf@maharashtra.gov.in ceerlee jepeerJe uees®eve meef®eJe meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e, meef®eJe (2) 22618455 22667570 22022881 sec.pubhealth2@maharashtra.gov.in jeefOekeÀe jmleesieer meef®eJe uesKee Je keÀes<eeiejs 22029335 22020717 22164433 efJemlee. 3741 sec.acctres@maharashtra.gov.in Deej jepeerJe meef®eJe He³ee&JejCe 22873845 22045946 26302501 efJemlee. 3132 psec.env@maharashtra.gov.in efceefuebo cnwmekeÀj meef®eJe ceole Je HegveJe&meve 22025274 22828169 22016818 14 Jee cepeuee, v³eg De@[efceveermì^sefìJn Fceejle ³esLes keÀe³ee&ue³e sec.rnr@maharashtra.gov.in efyeHeerve ÞeerceeUer meef®eJe GHecegK³eceb$eer keÀe³ee&ue³e 22024221 22811705 20861490 efJemlee. 3792,3793 sec.dcm@maharashtra.gov.inbipinshreemal i@maharashtra.gov.in jepeieesHeeue osJeje meef®eJe menkeÀej 22025283 22813823 efJemlee. 3514 sec.coop@maharashtra.gov.in
 • 45. 45 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Deej [er efMebos meef®eJe meeceeefpekeÀ v³ee³e, efJeMes<e mene³³e (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22026688 22029526 22875553 efJemlee. 3860,3387 sec.socjustice@maharashtra.gov.in He´uneo peeOeJe cenemeb®eeuekeÀ ceeefnleer Je pevemebHeke&À 22027956 22852319 efJemlee. 3332,3580 dgiprpa@gmail.com Þeerce. Dee³e S kegbÀove meef®eJe leLee meb®eeuekeÀ DeeHelleer J³eJemLeeHeve efJeYeeie cenmetue Je Jeve efJeYeeie (ceole Je HegveJe&meve) 22026712 22022039 22045373 22859520 idzkundan@hotmail.com M³eeceuekegÀceej cegKepeea meef®eJe jmles (meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie) 22024800 22024871 sec.pwdroads@maharashtra.gov.in mukharjee@maharashtra.gov.in M³eeceuekegÀceej cegKepeea meef®eJe yeebOekeÀece (meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie) 22024800 22024871 8600900056 efJemlee.3371,3282 sec.pwdworks@maharashtra.gov.in S®e yeer Heìsue meef®eJe efJeOeer efJeOeeve 22856484 22825295 22013755 22845554 efJemlee. 3612,3067 9969934288 psec.legislation@maharashtra.gov.in n yeer Heìsue meef®eJe mebmeoer³e keÀe³e& efJeYeeie (De.keÀe.) 22007272 22886024 22875562 sec.pla@maharashtra.gov.in mebpe³e YeeskeÀjs GHe meef®eJe He³e&ìve, meebmke=ÀeflekeÀ keÀe³e& 22025612 22025609 22025607 9892719969 psec.tourism@maharashtra.gov.in DeHegJee& ®ebêe ÒeOeeve meef®eJe GÐeesie, Tpee& Je keÀeceieej efJeYeeie 22025393 22824446 9818672326 psec.industry@maharashtra.gov.in efJeefvele DeûeJeeue ÒeOeeve meef®eJe ie=n (efJe<esµe) 22188156 22855925 9870000045 psec.homesep@maharashtra.gov.in
 • 46. 46 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme mebpe³e kegÀceej ÒeOeeve meef®eJe jespeieej Je mJe³ebjespeieej (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22025301 22838809 efJemlee.3964 sec.emp@maharashtra.gov.in mebefielejeJe Heeìerue ÒeOeeve meef®eJe efJeefOe Je v³ee³e efJeYeeie (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22027272 22825295 9423706879 22825295 sec.sla@maharashtra.gov.in psec.rla@maharashtra.gov.in megpeelee meewefvekeÀ meef®eJe JewÐekeÀer³e efµe#eCe Je Deew<eOeer êJ³es efJeYeeie 22622179 22628420 22617420 sec.mededu@maharashtra.gov.in mebpe³e YeeskeÀjs yeer peer mewOeveJe© oJes GHe meef®eJe He³e&ìve Je meebke=ÀeflekeÀ keÀe³e&¬eÀce 22025612 22025607 8108120257 8097151500 9892708500 Sme Sme meebOeg ÒeOeeve meef®eJe ûeeceefJekeÀeme Je Heb®ee³ele jepe 22025201 22060448 9322518627 22855243 sec.rdd@maharashtra.gov.in keÀceuekegÀceej cegKepeea meef®eJe yeebOekeÀece 22026612 22041292(F) 8600900056 sec.env@maharashtra.gov.in Òeuneo peeOeJe cene meb®eeuekeÀ ceeefnleer Je pevemebHeke&À 22027956 22852319 efJemlee. 3332 dgiprpa@gmail.com efJepe³e JeeIeceejs GHe meef®eJe cegK³e meef®eJeeb®es meef®eJe 22024454 22028594 7506250765 dscsoffice@gmail.com ds.cso@maharashtra.gov.in
 • 47. 47 3.3 Dee³egkeÌle veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer megjsMe efkeÀMeCeeveer GlHeeove MegukeÀ 22017260 22004592 9920753216 centralexcisemumbai1@yahoo.com jeOesMeece ceesHeueJeej efJeYeeieer³e Dee³egkeÌle (keÀeskeÀCe) 27571324 27571516 8108533333 22872742 22831086 padivcomkon@gmail.com Demeerce iegHlee þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe 25331590 25336215 9769022948 25336523 25364779 25861515(efve) tmcmc@thanemahapalika.com S Sue pe-ne[ veJeer cegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 27571095 27574457 9867205045 27575700 27573785 27710170(efve) Meecemegboj Heeìerue keÀu³eeCe [eWefyeJeueer ceneveiejHeeefuekeÀe 0251-2204065 0251- 2205858 8879111888 3.4 efpeuneefOekeÀejer veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Mewuee S efpeuneefOekeÀejer (Menj) 22662440 22664232 9820747298 22665233 22661239 efve³eb$eCe keÀ#e: 22664232, 22665233 MesKej ®evves efpeuneefOekeÀejer (GHeveiejs) 26556799 26556805 9833620113 26514742 Heer Jesuejemet efpeuneefOekeÀejer, þeCes 25344041 25349200 9869250903 25345130 collector_thane@maharastra.gov.in 3.5 cne[e veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer meleerMe ieJeF& GHeeO³e#e 26592492 26590490 9619105005 22830488 yeer Heer efMejJee[keÀj GHe He´.DeefYe. (He´.) (®eboveJee[er) 22058110 22058110 9324545554
 • 48. 48 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer jekesÀMe pes efleJeejer GHe He´.DeefYe. lee[osJe 23531454 23531454 9819538215 mebpe³e osMecegKe keÀe³e&.DeefYe.DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) (cejerve ueeF&vme les keÀeUe®eewkeÀer, F efJeYeeie) 24705582 24705582 9869000260 efvece&ue osMecegKe cegK³e keÀe³e&. DeefOekeÀejer, PeesHegHe´e 26591314 26590457 26590518 9833619010 yeer yeer þekeÀjs PeesHegHe´e, meef®eJe 26592747 26590457 9867294594 3.6 cegbyeF& ceneveiej He´eosefMekeÀ efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ³eg Heer Sme ceoeve Dee³egkeÌle 26591234 26594001 26591112 9820719919 mcmmrda@gmail.com mebpe³e mesþer DeefleefjkeÌle Dee³egkeÌle 26591235 26591112 9833831198 JesCetieesHeeU js·er DeefleefjkeÌle Dee³egkeÌle 26595910 26595914 9503277755 Sme Sce meyeveerme He´cegKe DeefYe. (DeefYe. efJeYeeie) 26591239 26594179 9833150223 [er Heer osMecegKe (DeefOe#ekeÀ, DeefYe.) 26594185 26594179 9820210668 Yemces (DeefOe#ekeÀ, DeefYe.) 26594189 26594179 9869475737 efveefkeÀlee þekeÀjs (GHe efve³eespevekeÀej) 26595959 26591266 9833412333 Yemces (keÀe³e&. DeefYe.) 26594048 26594179 9869475737 Sve Sme oeYeesUkeÀj (keÀe³e&. DeefYe.) 26594047 26594179 9821282193
 • 49. 49 4 Yeejle mejkeÀej 4.1 Yeejlee®es je<ì^Heleer, meef®eJeeue³e Yeejlee®es je<ì^Heleer, je<ì^Heleer YeJeve v³et efouueer-110 004 Sme ìer [er keÀes[ 23015321 23017290 011 23017824 mebkesÀlemLeU : http://presidentofindia.nic.in F&-cesue : presidentofindia@rb.nic.in Heoveece veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme je<ì^HeleeR®es meef®eJe Deesceerìe Hee@ue 23013324 23017290 23014930 23017824 secy.president@rb.nic.in je<ì^HeleeR®es Keepeieer meef®eJe He´efoHe iegHlee 23014816 23010813 ps1president@rb.nic.in je<ì^HeleeR®es Jeelee&nj meef®eJe JesCet jepeeceesveer 23016535 23794498 presssecyrb@gmail.com je<ì^HeleeR®es efJeMes<e keÀe³e& DeefOekeÀejer megjsMe ³eeoJe 23015321 osdtopresident@rb.nic.in 4.2 Yeejlee®es HebleHe´Oeeve Yeejlee®es HebleHe´Oeeve 23012312 23016857, 23019545 je<ì^er³e megj#ee meuueeieej 23019227 23016857, 23019545 He´Oeeve meef®eJe 23013040 23016857, 23019545 meef®eJe 23010838 23016857, 23019545 Keepeieer meef®eJe 23012312 23016857, 23019545 HebleHe´Oeeveeb®es ceeO³ece meuueeieej 23016920 23016857, 23019545 4.3 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe, Yeejle 4.3.1 DeO³e#e, mene.mJeer³e mene. Kee.me. Fl³eeefo. veeJe keÀe³ee&ue³e F&-cesue Sve [er Sce S YeJeve, S-1 meHeÀojpebie FvkeÌuesJe veJeer efouueer-110029 91-11-26701700 website@ndma.gov.in efve³eb$eCe keÀ#e Sve [er Sce S 91-11-26701728 9868891801 9868101885 (He@ÀkeÌme)-011-26701729
 • 50. 50 Sce MeefMeOej js·er GHeeO³e#e 26701701 (He@ÀkeÌme)91-11-26701706 vc@ndma.gov.in ìer efJeMJeveeLe GHeeO³e#eeb®es efJeMes<e keÀe³e& DeefOekeÀejer 26701704 vc.sectt@gmail.com efmelee ceensMe (GHeeO³e#eeb®es mene.mJeer.me.) 011-26701705 seetham@ndma.gov.in efmeLee ceensMe (leelHegjlee He´Yeejer) (GHeeO³e#eeb®es mJeer.me.) 26701721 seetham@ndma.gov.in efJepe³eve kegÀceejve (GHeeO³e#eeb®es Kee.me.) 26701708 vijay@ndma.gov.in YegHeWê efmebie (GHeeO³e#eeb®es pevemebHeke&À DeefOekeÀejer) 26701878 veJeue He´keÀeMe (GHeeO³e#eeb®es SmeDeejDees) 26701719 prakash.nawal@gmail.com 4.3.2 meom³e veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer F&-cesue yeer YeÆe®eejpeer meom³e 26701780 bbhattacharjee@ndma.gov.in pes kesÀ efmevne meom³e 26701740 9818384040 24122310 jksinha@ndma.gov.in kesÀ Sce efmebie meom³e 26701735 [e@ cegPeHHeÀj Denceo meom³e 26701736 muzaffarahmad@ndma.gov.in kesÀ Sve ÞeerJeemleJe meom³e 26701775 cespej pevejue pes kesÀ yevmeue (mesJeeefveJe=Êe)meom³e 26701778 jkbansal@ndma.gov.in He´es. n<e& kesÀ iegHlee meom³e 26701738 9999868111 harsh@ndma.gov.in harshndma@gmail.com
 • 51. 51 veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer F&-cesue [e@ kesÀ meueerce Deueer meom³e 26701777 4.3.3 meef®eJe veeJe keÀe³ee&ue³e F&-cesue mel³eveeje³eCe ceesnbleer YeeÒemes meef®eJe 26701710 secretary@ndma.gov.in osJe©He HeerHeerSme 26701711 26701713 devroop@ndma.gov.in 4.3.4 men meef®eJe veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer F&-cesue Deefveue kegÀceej meebieer YeeHe´mes men meef®eJe (He´Meemeve) 26701718 mitigation@ndma.gov.in Deefvelee Yeìveeiej pewve YeeHe´mes men meef®eJe 26701817 anita.bhatnagar@nic.in efye´ies[er³ej Sme efJeMJeveeLeve meuueeieej, DeesHeerSme 26701886 advisorops@ndma.gov.in 4.4 mesveeoue cegK³eeue³e Heoveece/veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme mesveeoue cegK³eeue³e ©ce veb.yeer-30, S[erpeer HeerDee³e oef#eCe efJeYeeie jepeepeer ceeie&, veJeer efouueer - 110011 011-26196220 26173215 26175473 26100487 011-23335675 mebkesÀlemLeUëindianarmy.nic.in F&-cesueëwebmaster.indianarmy@nic.in 4.5 Yeejleer³e veewoue veeJe Heoveece #es$e otjOJeveer meer Jner ceesefnjs keÀceeb[j vees[ue DeefOekeÀejer 22670916 He@ÀkeÌme- 22751149 9869404900
 • 52. 52 efJn vee³ej keÀceeb[j ceeveKego& (meerSyeerSme) 25075404 9969055415 Sme keÀHeeruee uesHeÌìvebì keÀceeb[j JejUer ($eelee) 24920492 9819395007 Devegpe Mecee& uesHeÌìvebì keÀceeb[j GjCe (DeefYecev³eg) 9757023738 Deceerle meto uesHeÌìvebì keÀceeb[j Sve[er (Jepe´yeent) 22752288 9869731195 DeefYepeerle meebieUs uesHeÌìvebì keÀceeb[j Sve[er (meermeer[erìer) 9757390550 jefJebêve uesHeÌìvebì keÀceeb[j ceeuee[ (nceuee) 29992447 975723479 efJeÐee meeiej cesnslee uesHeÌìvebì keÀceeb[j IeeìkeÀesHej / SceDees (SceyeerDee³e) 9223556198 9223556948 4.6 cegbyeF& efJeMJemle yeboj veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jepeerJe iegHlee DeO³e#e 66564011 22618018 23524848 9820031310 22621234 Heer Heer yeeW[s DeefiveMeceve DeefOekeÀejer 66566260 22612404 66564946 9820028881 23482754 23482754 Deej Deej ceeves megj#ee DeefOekeÀejer 66565650 22613051 66566948 9820447672 9869414122
 • 53. 53 5 cebgyeF& Heesueerme 5.1 cenemeb®eeuekeÀ, Heesueerme Dee³egkeÌle DeeefCe Dev³e veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer mebpeerJe o³eeue Heesueerme cenemeb®eeuekeÀ 22026672 22026566 9870561600 dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in jekesÀMe ceejer³ee Heesueerme Dee³egkeÌle 22620826 22662174 22621835 9820280373 22613552 police.mumbai@gmail.com efJeJeskeÀ HeÀCemeUkeÀj men Heesueerme Dee³egkeÌle (He´Meemeve) 22620879 22620138 9773199678 jointcpmumbai@gmail.com Oevebpe³e keÀceueekeÀj men Heesueerme Dee³egkeÌle (keÀe³eoe Je megJ³eJemLee) 22624405 22655010 23614007 9923379156 jtcplo@gmail.com meoevebo oeles men Heesueerme Dee³egkeÌle (iegvns) 22620406 22620557 22040025 9821223344 jtcpcrime@yahoo.com [e@ Yeg<eCe kegÀceej men Heesueerme Dee³egkeÌle JeenlegkeÀ efve³eb$eCe 22620406 24940303 24940148 24949322 24927234 23782541 22013494 9923388494 jcptraffic@trafficpolicemumbai.org efnbceeMeg je@³e DeefleefjkeÌle Heesueerme cenemeb®eeuekeÀ onMeleJeeo efJejesOeer HeLekeÀ 23087336 23012471/2 23053158 23638858 9820280373 9890917171 adgats@hotmail.com jpeveerMe mesþ efJeMes<e Heesueerme ceneefveefj#ekeÀ efJe.le.Hees.me.HeÀesme& 26673940 26671515 26670203 9821410405 ke=À<CeHe´keÀeMe DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle oef#eCe He´eosefMekeÀ efJeYeeie 23080023 23080024 8805081111 addlcpsouth@gmail.com ceOegkeÀj Heeb[s DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle ceO³e He´eosefMekeÀ efJeYeeie 23782636 23750505 23719267 9833330666 cp.mumbaiaddcp.central@mahapolice.gov.in
 • 54. 54 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efJepe³e ®eJneCe DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle HetJe& He´eosefMekeÀ efJeYeeie 25230893 /94 24146066 /oeoj 25221299 9870801999 addlepop@gmail.com efceef}bo Yeejebyes DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle HeefM®ece He´eosefMekeÀ efJeYeeie 26402122 26413434 26408688 9711115533 addlcpwr@gmail.com efye´pesµe efmebie DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle GÊej He´eosefMekeÀ efJeYeeie 28854625 28854643 22626575 8451802266 28842199 addlcpnr@gmail.com kewÀmej Kee}ero DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle JeenlegkeÀ 24924734 24940303 24924734 9870362288 addlcp.traffic@trafficepolicemumbai.org jepeJeOe&ve DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle DeeefLe&keÀ iegvns efJeYeeie 24146066 24165370 9664062222 cp.mum.addcp.eow@mahapolice.gov.in kesÀ Sce Sce He´mevvee DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle iegvns 22620960 22672770 22621179 9870098979 meer S®e JeekeÀ[s DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle efJeMes<e HeLekeÀ 22621763 22618846 22655011 9422082502 addicpsh1@gmail.com efJepe³e ®eJneCe DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle meMeðe Heesueerme oue 24146066 24155079 24165370 9870801999 apcontrolroom@gmail.com kesÀ Deej µes}ej DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle mebj#eCe DeeefCe megj#ee 22611569 22620474 22655075 9820097600 addlcpprotection@gmail.com [e@ jefJebê efMemeJes Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-1 22620453 22630807 22671408 23719777 8082115566 9423121011 dcpzone1_mum@mahashtra.gov.in efvemeej leebyeesUer Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-2 23073663 23080024 23010524 9870605999 dcpofficezone2@yahoo.com
 • 55. 55 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer njefJeboj keÀewj JejeF&®e Hees. GHee³egkeÌle, yeboj Heefjceb[U (Heesì& Peesve) 22611620 22611620 25552232 9821600349 mahapolice.gov.in efJevee³ekeÀ osMecegKe Hees.GHee³egkeÌle, Heefj-3 23700608 23740008 9823386555 dcpzone3@mtnl.net.in [er Deej keÀjeUs Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-4 24021101 24015316 24018333 9664498666 dcpzone4mum@yahoo.com Oevebpe³e kegÀuekeÀCeea Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-5 24976960 24927308 24940303 24927308 9821895095 dcpzone5office@gmail.com ueKeceer ieewlece Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-6 25229303 25228567 9823963333 dcpzone6@mtnl.net.in censMe Ieg³ex Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-7 25645228 25652752 9822217762 zone7daily@gmail.com veeceosJe ®eJneCe Hees.GHee³egkeÌle, Heefj-8 26508381 26524567 8108531111 dcpzone8@gmail.com [e@ ísjeRie oesjpes Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-9 26422042 26453700 9664333319 dcpzone9@mtnl.net.in [e@ ceesnvekegÀceej oefnkeÀj Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-10 28367767 28361312 28221859 8082211100 dcpzone10.mum@mahapolice.gov.in [e@ yeeUefmebie jpeHegle Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-11 28903899 28904137 8108888253 dcpzone11@mtnl.net.in He´efJeCe kegÀceej Heeìerue Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-12 28283889 28014197 28286869 9664095555 dcpzone12_mum@mahapolice.gov.in Meejoe jeTle Hees. GHee³egkeÌle (cegK³ee.-1) 22620043 22626994 9821411711 dcphq1@gmail.com DeMeeskeÀ osMeYe´leej Hees. GHee³egkeÌle (cegK³ee.-2) 22678751 9833707099 mebpe³e yeejkegbÀ[ Hees.GHee³egkeÌle (DeefYe³eeve) 22665818 22623196 9823511494
 • 56. 56 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer mel³eveeje³eCe Hees. GHee³egkeÌle (leHeeme) 22621220 22621179 9823710728 dcp.det@gmail.com mel³eveeje³eCe Hees. GHee³egkeÌle (leHeeme-1)(He´.) 26833054 26822780 9823710728 dcpdet_mumsubrban@mahapolice.gov.in Jemeble {esyeUs Hees. GHee³egkeÌle (DeeefLe&keÀ iegvns leHeeme) 22619641 22619641 9821046454 dcpeowzone.mum@mahapolice.gov.in kesÀMeJe Heeìerue Hees. GHee³egkeÌle (Jeen-1) (Menj) 23781384 9823194677 dcp.traffic.south@trafficpolicemumbai.org He´leeHe efoieeJekeÀj Hees. GHee³egkeÌle (Jeen-2)(GHeveiejs) 24937031 9773149999 dcp.traffic.west@trafficpolicemumbai.org mebpe³e efMeb$es Hees. GHee³egkeÌle (Smeyeer-1) 22618846 22655011 9967440076 dcpsb1@mtnl.net.in Þeerceleer DemJeleer oesjpes Hees. GHee³egkeÌle (Smeyeer-2) 22621169 22620721 22620721 9821024333 frromum@nic.in [e@ yeer peer MesKej Hees. GHee³egkeÌle Sue S-1 (Deefle.keÀe³e&Yeej) 24168526 9823814717 dcpapnaigaon@gmail.com He´efoHe meesveeJeCes Hees. GHee³egkeÌle Sue S-2 (Deefle.keÀe³e&Yeej) 23539344 9820253117 dcpadworli@gmail.com He´Meeble nesUkeÀj Hees. GHee³egkeÌle Sue S-3 (He´Yeejer) 24929970 9657100707 dcpapworali@gmail.com leeveepeer Iee[ies Hees. GHee³egkeÌle Sue S-4 29250287 29206771 9870383275 He´oerHe meeJeble Hees. GHee³egkeÌle (DeeflejskeÀer efvece&gueve HeLekeÀ) 23012471 23077778 9870607000 dcpatsmumbai@gmail.com
 • 57. 57 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer He´Meeble nesUkeÀj Hees. GHee³egkeÌle (mebj#eCe)(He´Yeejer) 22652767 22655075 9657100707 dcpprotection@gmail.com Devebo ceb[³ee Hees. GHee³egkeÌle (He´efleyebOe) 22612090 9323554393 Sce Sce He´mevvee Hees. GHee³egkeÌle (SmeìerSHeÀ) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 22620474 9870198979 [e@ censMe Heeìerue Hees. GHee³egkeÌle (DebceueyepeeJeCeer) 22692515 22692515 9923004111 dcpenforcement@gmail.com dcpenforecment-mum@mahapolice.gov.in meg³e&keÀeble IeeìkesÀ . mene.Hees.Dee³egkeÌle (DebceueyepeeJeCeer) (Deefle. He´Yeejer) 22620569 9821623399 kesÀ S peeOeJe Hees. GHee³egkeÌle (ceeokeÀêJ³e efJejesOeer HeLekeÀ) 22162308 22162309 9773398786 dcpnarrcotics@gmail.com Delegue Heeìerue Hees. GHee³egkeÌle Sce.ìer. 23086838 23086838 9664774748 dcpmtmumbai@gmail.com efmcelee IeesueHe Hees. GHee³egkeÌle ceb$eeue³e 22023266 9821189970 dcpmantsecoritymtnl.net.in 5.2 He´eosefMekeÀ JeenlegkeÀ efve³eb$eCe DeefOekeÀejer veeJe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efJn Sve ceesjs HeefjJenve Dee³egkeÌle 26516336 26414901 9969605767 tcmaharashtra@yahoo.com S peer HeeþkeÀ Ghee³egkeÌle 26414900 26416498 26419800 dycommradmin@gmail.com kesÀ ìer ieesueeveer lee[osJe keÀe³ee&ue³e, oef#eCe cegbyeF& 23532337 23534603 9619992522 23534600 mh1@mahatrancom.com yeer Dee³e DeePejer Je[eUe 24036221 24036261 9892973779 24036479 mho3@mharastra.com.in
 • 58. 58 veeJe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer S Sve Yeeue®ebê DebOesjer 26362252 26366957 9892113334 mh02@mahatranscom.in Sme Sme Hes[ecekeÀj GHe He´e.Jee.DeefOe.lee[osJe 23532337 23534603 9920427050 mho1@mahatrnascom.in Deej Sve efMebos mene.He´e.Jee.DeefOe. 23532337 9619505426 Deej kesÀ veJeues mene.He´e.Jee.DeefOe. 23534600 23532337 23534603 9820683316 mho1mahatra@yahoo.com Jeenveeb®eer DeeJeM³ekeÀlee, He´eJeekeÀe 24932337 24934602 23532337 24944600 5.3 Heesueerme mLeevekeÀ (meneHeesDee) mene³³ekeÀ Heesueerme Dee³egkeÌle 5.3.1 oef#eCe efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee ®es veeJe keÀe³ee&ue³e HeÀ@keÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-1 (2262 0453) kegÀueeyee 22812696 22812696 DeePeeo cewoeve legkeÀejece yees[ies 22697148 9870113130 [eWiejer mebpe³e efoJee[keÀj 23778994 9870508555 Heefj-2 (2307 3663) Hee³eOegveer Yejle S leebyes 22069002 9821626045 efiejieeJe ieesefJebo yeer yeesìs 23861643 9867658758 ieeJeosJeer jefJekeÀeble yeer ©HeJeles 23805431 9673051610 yebboj Heefjceb[U (2261 1620) ³euees iesì veeje³eCe osJeefmebie HeJeej 22616487 22616487 9594520303 Je[eUe megefveue Heer yeeyej 66567263 24145142 23726245 9820752725 efMeJe[er Yejle iee³ekeÀJee[ (Heesefve) 23716139 8097007662 5.3.2 ceO³e efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee ®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-3 (2371 9857, 2370 0608) lee[osJe jece®ebê ceeves 23632142 23532142 9870626133 Deeie´erHee[e HeesHeì efleJeeìCes 23085125 9821632901
 • 59. 59 JejUer efoHekeÀ keÀeìkeÀ[s 24955626 9820107448 Heefj-4 (2402 1101) YeesF&Jee[e Yejle kesÀ jeCes 23739053 9594910167 ceeìgbiee Jner yeer yeeieJes 24015445 9870428777 MeerJe Deej Sve ©HeJeles 24074575 9821219138 Heefj-5 (2497 6960) oeoj He´keÀeMe Heeìerue 24323044 9821887094 ceenerce omleieerj ceguuee 24466033 9892710516 kegÀuee& efJeveeso efMebos 26501147 9821239102 5.3.3 HetJe& efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee ®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-6 (2522 9303) ®eWyetj efceefuebo efYemes 25225668 8108525525 ì^eByes efceefuebo efYemes (Deefle.keÀe³e&) 25544550 8108525525 osJeveej Deevebo peeOeJe 25259663 9869429934 Heefj-7 (2564 5228, 25828383) IeeìkeÀesHej efJeueeme Heeìerue 25152146 9870501173 efJeke´ÀesUer jeceoeme iee³ekeÀJee[ 25791700 9869028039 Yeeb[gHe megefveue MespeJeU 25963003 9869028394 ceguegb[ jcesMe efMeJeoeme 25641008 9820808080 5.3.4 HeefM®ece efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee ®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-8 (2650 8381) JeekeÀesuee PegbpeejjeJe IejU 26125243 9869028129 KesjJee[er Heer Heer njceUkeÀj 26508451 9870250016 meneHeesDee, efJeceeveleU ceOegkeÀj mebKes 26156108 26493879 9821449966 Heefj-9 (2642 2042) yeebêe efMeJeepeerjeJe keÀesUskeÀj 26400917 9869054870 meebleeke´gÀPe [er peeOeJe 26494124 9922335699 [er Sve veiej meceeOeeve OesvesOej 26304001 9821224760 Heefj-10 (2836 7767, 28361314) cesIeJee[er efMeJejepe Heeìerue 28367548 8879226555
 • 60. 60 meekeÀerveekeÀe Sme Sue Yeebyejs 25706797 25706791 28617627 28617627 9821174364 DebOesjer ÒeefoHe meesveeJeCes 26837164 26837164 26846050 9870253117 5.3.5 Gllej efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee.®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-11 (2890 3899) ieesjsieeJe Gllece Kewjcees[s 28724376 9870120074 ceeueJeCeer jcesMe ueesKejs 28820497 9892239707 yeesjerJeueer efJepe³e cesðeer 28901639 9870211210 Heefj-12 (2828 3889) efob[esMeer jepeWê S keÀesìkeÀ 28752181 9821687373 mecelee veiej efoHekeÀ YeeJemeej 28877624 9767101145 oefnmej [er [er ©HeJeles 28281069 9870205661 5.4 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe Heesueerme veeJe Je Heoveece otjOJeveer Ye´ceeCeOJeveer [e@ yeer kesÀ GHeO³ee³e men Heesueerme Dee³egkeÌle 24954443 9923388494 24927234 (He@ÀkeÌme) jcptraffic@traffic police mumbai.org kewÀmej Keefueo DeHHej Heesueerme Ghee³egkeÌle (cegK³eeue³e) (JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24924734 9870362288 24946223 (He@ÀkeÌme) dcp.traffi.e@trafficpolicemumbai.org kesÀMeJe Heeìerue Heesueerme Ghee³egkeÌle (Menj JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24925462 24946223 9823194677 dcp.traffic.south @trafficpolicemumbai.org He´leeHe efoIeeJekeÀj Heesueerme Ghee³egkeÌle (GHeveiej JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24937031 9773149999 dcp.traffic.west @trafficpolicemumbai.org kesÀMeJe Heeìerue Heesueerme Ghee³egkeÌle (oef#eCe) 24927280 9823194677 Sve Sve cesðeer mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (efve³eespeve) 24961980 9870106176 acp.traffic.planning@trafficpolicemumbai.org
 • 61. 61 veeJe Je Heoveece otjOJeveer Ye´ceeCeOJeveer Sve Sve cesðeer mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (He´Mee.) 24961980 9870106176 acp.traffic.adm@trafficpolicemumbai.org megjsMe GveJeCes mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (ceO³e) 24927290 9870494929 acp.traffic.central@trafficpolicemumbai.org peveeo&ve Kejele mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (HeefM®ece) 24949057 9821275009 acp.traffic.west@trafficpolicemumbai.org efMejer<e leeboUskeÀj mene Heesueerme Dee³egkeÌle (Gllej) 24940303 9870169629 acp.traffic.north@trafficpolicemumbai.org megjsMe GveJeCes mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (HetJe&) 24940303 9870494929 efJemlee. 121 acp.traffic.east@trafficpolicemumbai.org
 • 62. 62 6 jsuJes 6.1 ceO³e jsuJes veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer megefveue kegÀceej megOe ceneJ³eJemLeeHekeÀ 22621230 22624555 9987640000 gm@cr.railnet.gov.in cegkesÀMe efveiece efJeYeeieer³e jsuJes J³eJemLeeHekeÀ 22621450 22697135 22154652 drm@bb.railnet.gov.in/ drmbb@reddiffmail.com Jner S ceeuesieeJekeÀj cegK³e pevemebHekeÀ& DeefOekeÀejer 22621309 22624711 25397378 9987640005 22613562 22025114 cpro@cr.railnet.gov.in DeeMeglees<e ®ebê Jejer<þ efJe meg DeefOe. 22610654 22610654 9987645057 6.2 HeefM®ece jsuJes veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer nsceble kegÀceej ceneJ³eJemLeeHekeÀ 22005670 22068545 9004490000 gm@wr.railnet.gov.in MewueWê kegÀceej efJeYeeieer³e jsuJes J³eJemLeeHekeÀ 23002977 23012742 9004499000 drmbct@wr.railnet.gov.in Sme ®ebêe³eve cegK³e pevemebHekeÀ& DeefOekeÀejer 22002590 22031439 9004490050 cpro@wr.railnet.gov.in Sve efJn peesmesHeÀ Jejer<þ efJe meg DeefOe. cegbyeF& meWì^ue 67644950 23078984 9004499020 drmbcity@gmail.com Sme kesÀ ÞeerJeemleJe [erDeesSce 67644602 44699676 9004499908 dombcity@wr.railnet.gov.in n<e& kegÀceej efJeYee. DeefYe³eblee (oef#eCe) 23053673 67644499 9004499202 srdnsbct@wr.railnet.gov.in 6.3 keÀeskeÀCe jsuJes veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer yeer Heer lee³eue J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ 27570415 27580800 9004447000 cmd@kokanrailway.gov.in
 • 63. 63 6.4 jsuJes Heesueerme veeJe Heoveece jsuJes keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer He´Yeele kegÀceej Deefle.cenemeb®eeuekeÀ (He´Yeejer) 22051914 (He@Àkeme) 22032303 22032509 He´Yeele kegÀceej Heesueerme Dee³egkeÌle 23759201 (He@ÀkeÌme) 23759251 23759280 9821770111 veskeÀueerkeÀj mene Hees Dee He´Mee. 23759180 9870406033 Sme peer veskeÀueerkeÀj mene Hees Dee iegvns 22755786 23759251 9870406033 Sme peer veskeÀueerkeÀj mene Hees Dee meceepekeÀu³eeCe 22755786 9870406033 Sme [er Yeebyejs Hees efve efJeMes<e MeeKee 22755788 9892801450 Sve S®e MesKe Hees efve iegvns oeoj 22775343 2436 5161 9773498703 Sme yeer ceesj³es mene Hees efve/SceHeeryeer 22755786 23759180 9821513833 jsmegye IeeìkeÀesHej 21021701 cew$eer Hees efve JeenlegkeÀ efve³eb$eCe Yee³eKeUe 22757335 22752134 9821506109 Heer Heer ef#ejmeeiej Hees efve meerDeejDees Jee[er yeboj 22755787 23759283 23759201 8108331156 ©Heeueer Debyeesjs ceO³e Heesueerme Ghee³egkeÌle 22752130 23096189 Deej Deej js[keÀj mene Hees Dee íefMeì efJeYeeie 22757219 23091626 9821224795 Sme osMecegKe Je.Hees efve íefMeì 22755771 22621695 9664185050 22620173 Heeb[gjbie efkeÀjoeì Je.Hees efve oeoj 22757305 24180694 9821216890 Sme Sme OegceeU Je.Hees efve kegÀuee& 22766862 26500712 9821150772 ceeuetmejs mene HeesDee keÀu³eeCe efJeYeeie 22763340 Sce pes keÀoce Je.Hees efve þeCes 22761178 25361318 9833478750 Sme [er yeeieue Je.Hees efve [ebsefyeJeueer 22763354 0251- 2861624 9821919911 S peieleeHe Je.Hees efve keÀu³eeCe 22763342 0251- 2315013 9967913700 Je[ceejs Je.Hees efve keÀpe&le 22768934 02148- 222110 yeerr Sce mejJeos meneHeesDee neye&j efJeYeeie 22766547 25658807 9821160234 pess Deej jeþes[ Je.Hees efve Je[eUe 22762304 24164688 9821597567
 • 64. 64 veeJe Heoveece jsuJes keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Heer Sce keÀe³exkeÀlex Je Hees efve JeeMeer 22760538 27812696 9870130065 efMebos Je Hees efve HeveJesue 22764230 2746 7122 9773311600 osJeje Heesueerme Ghee³egkeÌle HeefM®ece 67644934 23074399 [er yeer efmeoce mene Hees Dee yeebêe 67644933 23007919 9870148107 peeOeJe Je Hees efve ®e®e&iesì 67622979 22010876 9821562460 ef$eJesoer Je Hees efve cegbyeF& mesì^ue 67645516 23070197 9821797972 Jner OeesHeeJekeÀj Je Hees efve yeebêe 67647416 26422047 9821224435 Sme.[er. efMebos Je Hees efve DebOesjer 67630016 26820019 9821007278 Deej Sce Deebye´s mene Hees Dee JemeF& efJeYeeie 67638038 0250- 23469991 9892406018 Sme [er yeeieue Je.Hees efve yeesjerJeueer 67634017 28054869 9821919911 ceeves Je.Hees efve JemeF& 67638016 0250- 2336977 9821258363 Heer kesÀ OeeJejs Je.Hees efve HeeueIej 67649716 02525- 254938 9821296799 kesÀ Sme veeiejs GHeefvejer#ekeÀ efyeveleejer 9049106504 Deefle. cenemeb®eeuekeÀ jsuJes meerDeejDees Hees efve 22051914 22032303 meer meeJeble Hees efve cenemeb®eeuekeÀ MeeKee/mebieCekeÀ 67655788 25082508 9870335048 He´efoHe Hee[Jeer Hees efve Jee®ekeÀ 23759280 23759251 9870350707 efjkeÌle Heo efJeOeer DeefOekeÀejer 23759280 23759251 cegkesÀMe efveiece GHe jsuJes J³eJemLeeHekeÀ 22755835 22621450 22612354 9987645000 Sme kesÀ efmebie meerSmeSHeÀ, DeejHeerSHeÀ,cejs 67654260 22620620 9987640650 S yeesnje [erSmemeer, DeejHeerSHeÀ,cejs 67655750 22621204 9987645065 Sce mJeeceer meerSmeSHeÀ, DeejHeerSHeÀ,Hejs 67622260 22017929 9004490700 jepeWê ©HeveJej [erSmemeer, DeejHeerSHeÀ,Hejs 67644230 67644900 23080700 9004499700 iee³ekeÀJee[ Hees G efve MJeeve HeLekeÀ jsuJes cegbyeF& 21021701 9594931208
 • 65. 65 6.5 ceO³e jsuJes (cegK³e ceeie&) mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ í.efMe.ì. 22702312 22755634/ 22755635 í.efMe.ì.ceg.GHe. 22612279 keÀjboerkeÀj 9004410950 22755632 ceefmpeo 23756001 9004411943 22755661 meB[nmì& jes[ 23751246 9004411947 22755653 Yee³eKeUe 23087614 9004411953 22752101 ef®eb®eHeeskeÀUer 24701640 9869208704 22752092 keÀjer jes[ 24716200 22757042 Hejsue 24174116 900441194 22757201 oeoj 24114836 9821007278 22757292 oeoj ìefce&veme 24143841 9004410954 22757293 ceeìgbiee 24142053 22757909 MeerJe 24091302 22766909 kegÀuee& 26541811 9870333075 22766748 ueeskeÀceev³e efìUkeÀ ìefce&veme 25224812 22766752 efJeÐeeeefJenej 25143939 22766756 25112428 IeeìkeÀesHej 25112428 9004410989 22766901 22766900 efJeke´ÀesUer 25781179 9004410990 22762473 keÀebpegjceeie& 25772888 9730224713 22761370 Yeeb[gHe 25947282 9004410991 22761390 veengj 67461378 9004078837 22761378 ceguegb[ 25602649 9004410992 22761395 þeCes 22761297 keÀUJee 25438937 22761570 cegbye´e 25460653 22761573
 • 66. 66 6.6 efoJee, keÀu³eeCe, efYeJeb[er, JemeF& (Gllej ceeie&) mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ efoJee 25318138 9004412938 22763446 keÀesHej ueesDej 22763631 [eWefyeJeueer 0251 22763319 þekegÀueea 0251-2802128 8097152089 22763008 keÀesHej DeHHej 98219 19911 22763631 efYeJeb[er jes[ 02522-278102 9004410964 22755948 KeejyeeJe 02522-296535 9004412940 22763633 keÀeceCe 0250-2021714 9004412939 22755949 JemeF& jes[ 0250-2332129 9004471924 22738009 keÀu³eeCe 0251-2315164 9821265845 22763302 Mene[ 0251-2546078 22763476 DeebefyeJeueer 0251-2272242 9004411960 22763548 efììJeeUe keÀesuee[s 0251-2381 601 9004410974 22763549 Ke[Jeueer uee[kesÀ 0251-2370145 9004411972 22763550 Jeeefmebo Heieejs 02527-220100 9004410975 22763551 DeemeveieeJe ³eeoJe 02527-272060 9004411961 22763552 DeeìieebJe ieesjs 02527-240175 9004411962 22763554 leeveMesle (ke@Àefyeve) ®eJneCe 02527-203019 9004412905 22763555 Ke[ea jeCee ÒeleeHe 02527-244401 9004411973 22763556 keÀmeeje Hesvosjs 02527-246590 9004410976 22769529 FieleHegjer IeeWiee 02553-244020 9004410977 22769338 6.7 KeesHeesueer (oef#eCe HetJe& ceeie&) mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ efJeÇueJee[er vetjpene 0251-2564991 9769298262 22763025 Guneme veiej ieewlece 0251-2584913 22763026 DebyejveeLe Deye´ence 0251-2602364 9004410978 22763322 yeoueeHetj efJn kesÀ Mecee& 0251-2694949 9004410979 22763524 JeebieCeer efJn kesÀ veeF&keÀ 0251-2660932 9004412932 22763545 Mesuet 02148-229675 22763561 vesjU yesueJee 02148-238424 9004410980 22763546 efYeJeHetjer jes[ keÀMeerkeÀe 02148-238424 22768927
 • 67. 67 mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ keÀpe&le jeþes[ 02148-222064 9004410982 22768925 HeUmeOejer meblees<ekegÀceej 02148-220878 9004412930 22768923 KeesHeesueer cesnlee 02192-263343 9004411932 peeceye´gKe yeer Sme jepeHetle 02192-282038 22768922 þekegÀjJee[er yeer Sme jepeHetle 02114-278751 9004412931 22767320 veeieveeLe Deej Heer efmebie 02114-267212 9004412928 22767320 ceUJeueer 02114-282031 9004412928 22767316 Keb[eUe DeueeskeÀ cesnlee 02114-269464 9004410927 22767306 ueesCeeJeUe MesUkesÀ 02114-273725 9004410983 22767297 6.8 ceeLesjeve, HesCe Je jesne ceeie& mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ ceeLesjeve peer Sme efcebie 02148-230264 9004410981 pegcceeHeìdìer Sce Sue yesJex 02148-202664 9004411979 Jeeìj HeeF&He 02148-202548 oeefleJeueer ke@Àefyeve Sme Deej ieie& 25318137 efveUpes pee@³e je@³e 0251 -2023677 22764320 leUespee meer yeer efcebie 27879553 9967913700 22764314 keÀUbyeesueer 27879628 22764315 oeefleJeueer 27879417 GjCe 27222112 oeHeesueer 27879417 9004410935 22764507 pesmeF& 27875870 22764505 pesSveHeerìer 27872004 22765203 leU ³ee[& 02141-228580 ®eewkeÀ 02192-273733 22768900 ceneHes 22768911 meesceeìCes DevJej 02134- 205066 9004410993 22764317 DeeHeìe efcebie 02143-205065 9004411982 efpeles efJeJeskeÀ 02143-202505 9004411983 22764384 HesCe 02143-252529 9004410967 22764318 keÀmeg kesÀ meer olle 02143-275536 9004411994 veeieesþCes ³eeoJe 02194-222028 9004410968 jesne efcebie 02194-232348 22764319
 • 68. 68 6.9 neye&j ceeie& mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ [e@keÀ³ee[& jes[ Demeerve 23751931 9960038742 22755658 js jes[ kegÀÆer ef¬eÀ<Ceve 23751891 9892019024 9004411946 22752094 keÀe@ìve ie´erve 23751518 22752093 efMeJe[er Sme kesÀ efcevee 24105837 9004411948 22762308 Je[eUe jes[ meg³e&ÒekeÀeMe 24127788 9220939162 67462309 efkebÀie meke&Àue Sme kesÀ efmevne 24021153 9004411942 22757910 peer ìer yeer veiej S®e Deej ueKetce 24011502 674662228 ®egveeYeÆer yesbpeeefceve 24051164 674662259 efìUkeÀ veiej yeemkeÀes efmekeÌJesje 25298812 8652244219 22766763 ®eWyetj Sce S Ke$eer 25280641 9004412942 67466110 ieesJeb[er 25480107 22766913 -7 ceeveKego& S ìer Heeìerue 25563392 9004411914 67466160 JeeMeer megoMe&ve Kegjevee 27812024 9004410959 22760550 meeveHee[e Deyogue MesKe 27681548 9892326642 22760559 pegF& veiej 27708877 22760270 ves©U S Sve efmebie 27701390 9004411915 22760273 meer-Jeg[ 27869501 22760221 yesueeHetj 27570514 9004410900 22760274 -5 KeejIej Deej Deej meesjmes 27749154 9321006002 22760214 KeebosMJej YetHe efmebie 27869135 9987645686 22764270 ceevemejesJej efkeÀMeesj ye[iegpej 22917822 22760213 HeveJesue [er kesÀ iegHlee 27468833 900441096 22764312 6.10 Ssjesueer, legYex DeeefCe HeefM®ece ceeie& mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ Ssjesueer S Sce ieebieg[x 9850018970 22761240 jyeeUs DeefnjjeJe 22904752 9987250046 22761242 IeCemeesueer [er [er HeJeej 27864645 9769355620 22761243 keÀesHej KewjCes peer [er yeeueveJeej 27542560 9004412941 22760278 legYex IeesìskeÀj 27865602 9967681233 22760277 ®e®e&iesì 22039840 22090823 67622554 67622792
 • 69. 69 mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ cejerve ueeF&vme Deej kesÀ keÀveesefpe³ee 22817621 9004498936 67622572 67622798 ®eveea jes[ efJeveeso efceÞee 23688709 9004498935 67622919 ie´ebì jes[ HeJeej 23097712 9004498944 67643602 cegbyeF& meWì^ue cegK³e ceeie& ueeskeÀue ceeie& Sce kesÀ efmebie 23077292 67645503 67644638 67644637 ceneue#ceer Yeejleer jepeerJe 24945496 9004498927 67646604 ueesDej Hejsue Depe³e keÀHee[er³ee 24921589 9004498931 67640503 SefuHeÀvmìve jes[ Deefveue iegHlee 24301614 9004498929 67640602 oeoj jefHeÀkeÀ efJeueerceesj³ee 24224161 67640702 67640402 ceeìgbiee S pes HeÀvee&[erme 24226567 9323383110 67648003 ceeefnce [sveerme Sce ieesvmeeueefJeme 24451445 9004498938 67648502 67648503 yeebêe Dees Heer meesbIeeje 26421920 9004498926 67647402-3 yeebêe ìefce&veme Heer meer Mecee& 26435756 67647402-3 Keej jes[ DevegjesOe Mecee& 26484946 9004498137 67647702 meebleeke´tÀPe [er Sme efceÞee 26490678 9004498923 67631503 67631502 efJeuesHeeuex jepesê Òemeeo 26142825 9004498933 67632002 DebOesjer meeiej kegÀuekeÀCeea 26282171 9004498940 67630002-3 peesiesMJejer jepeerJe Leesjele 28240292 9004498932 67635502 ieesjsieeJe efovesMe ®eesjies 28720041 9004498945 67635002-3 ceeuee[ pes Heer efmebie 28893991 67633002-3 keÀebefoJeueer Òeceeso meeJeble 28011114 9004499943 67633502-3 yeesjerJeueer Sue Heer iegHlee 28051580 9004499917 67634002-3 oefnmej Sme Sve vewveej 022-28281 862 9004498925 67636002 efceje jes[ keÀesnueer 022-28111394 9004471928 67636502 Yee³eboj ³eesiesMe iee[& 022-28042252 9004498946 67637002-3 vee³eieeJe DeYe³eefpele ®eewneve 0250-2300450 9004471921 67637502 JemeF& jes[ jepesMe cne$es 0250-2332129 9004471924 67638002 67638003 veeueemeesHeeje efJepe³e keÀebyeUer 0250-2402241 9004498928 67638502 efJejej iepeeveve keÀevns 0250-2502234 9004498934 67639002-3
 • 70. 70 mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ JewlejCee 0250-2540144 9004471925 67639601 meHeÀeUs 02525-230113 9004471926 67639062 kesÀUJes jes[ 02525-235130 9004471927 67639063 HeeueIej 02525-254929 9004471929 67639064 67649701 yeesF&mej 02525-266626 9004498921 67639065 JeeCeieeJe peeOeJe 02528-244077 9004471930 67639066 [neCet jes[ 02528-222344 9004471931 67649510 67649605 67649601 IeesueJe[ 02528-241062 9004471932 67649509 GcejieeJe jes[ 0260-2562300 9724099925 67649508 mebpeeCe 0260-2576234 9724099926 67649507 efYeuee[ 0260-2784058 9724099927 67649506 keÀjbyesueer 0260-2730043 9978294948 67649505 JeeHeer 0260-2462341 9724099929 67649653 67649504 GOeJee[e 0260-2342022 9724099492 67649503 Hee[ea 0260-2373334 9724099908 67649502 Delegue 02632-232200 9724099932 67649501 Jeuemee[ 02632-244117 9724099907 67649006 67649007
 • 71. 71 7 yesmì 7.1 yesmì DeefOekeÀejer veeJe Je Heoveece otj.ke´À. keÀee³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DeesceHe´keÀeMe iegHlee ceneJ³eJemLeeHekeÀ 22856262 22873961 22873962 22799313 efJemlee.313 22851244 22020100 9920876007 Deej Deej osMeHeeb[s mene ceneJ³eJemLeeHekeÀ JeenlegkeÀ ÒeJele&ve 24148675 24126345 22840823 27888527 9869366452 Heer peer meeKeUkeÀj He´cegKe J³eJemLeeHekeÀ (JeenlegkeÀ) 24147271 24126345 24101794 26111926 9892420783 efJn Sme FbotuekeÀj GHe He´cegKe J³eJemLeeHekeÀ (JeenlegkeÀ) Menj 24224703 24224420 24224703 25242621 9969006950 [er Sce megJex GHe ÒecegKe J³eJemLeeHekeÀ (JeenlegkeÀ) Het.G. 25000694 25004858 25000694 25110534 9869730414 S®e Sue Hew GHe cegK³e J³eJemLeeHekeÀ (JeenlegkeÀ) ce.G. 24032521 24074648 24032521 27546322 9820534538 efJn peer kegÀuekeÀCeea GHe He´cegKe J³eJemLeeHekeÀ (JeenlegkeÀ) He.G. 26761985 26761985 24446476 9869273157 meer Jner ìbiemeUer GHe ÒecegKe J³eJemLeeHekeÀ (JeenlegkeÀ) efve³eespeve Je efve³eb$eCe 24186346 24128266 24101794 24372080 9869549458 kesÀ F yeeieJes GHe ÒecegKe J³eJemLeeHekeÀ (JeenlegkeÀ) meJe&meeOeejCe 24147181 24101794 25001338 9869317331 7.2 yesmì Deeieej J³eJemLeeHekeÀ veeJe Deeieej keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeJeveer Sme peer MesÆer ye@keÀyes 22180383 25585686 9869200725 Sme Sme Keesoeos kegÀueeyee 22842090 9869281143 S Sme Yeesj meWì^ue 23080454 9869203208 Jner S meeiejs JejUer 24224703 25789218 9869026042
 • 72. 72 veeJe Deeieej keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeJeveer Sme yeer kebÀue$es Je[eUe 24128845 25152874 9821584341 S Deej ueesìCekeÀj DeeefCekeÀ 24077186 9224370124 Sve Jee³e efJe®eejs He´efle#ee veiej 24083885 27814586 9969011999 S meer Kejs OeejeJeer 24032521 28768765 9869844479 S Jner keÀebyeUs yeebêe 26414884 9773591147 S peer DeJee[s meebleeke´tÀPe 26613702 26774284 9769477957 Deej kesÀ ceiejs osJeveej 25501971 25372719 9820593220 meer Deej o[me efMeJeepeer veiej 25501983 9869341985 [er Heer ef®ebojkeÀj efJeke´ÀesUer 25182522 26787764 9987094527 Sme peer kesÀlekeÀj IeeìkeÀesHej 25004858 9833713307 Sme peer iee³ekeÀJee[ ceguegb[ 25600005 2233591 9820069901 Sme Deej peeOeJe kegÀuee& 24083227 9869041653 meer S®e jeCes cejesU 28311810 26787388 9969634795 peer Sme cegCeieskeÀj cepeeme 28217007 28862828 9869402929 peer S µegjbies efob[esMeer 28425785 9869359242 Sme S meeJeble ceeieeþeCes 28843570 2690605 9869415254 Heer Deej keÀecele ieesjsieeJe 26761955 9820850294 Sce Deej Jesieeme DeesefMeJeje 26761944 9969007239 kesÀ S keÀjes[s ceeueJeCeer 28816076 26762052 9969544693 Sme efJn Heeb®eeU Hees³emej 28014302 0250- 2470318 9869024173 S®e Sve JeePes ieesjeF& 28674419 0250- 2471793 9819871793 Sme Sce kegÀUkeÀCeea ceeuee[ 28449013 9869359241
 • 73. 73 8 ceneveiej ottjmeb®eej efveiece efue. veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer [er Deej iegHlee He´cegKe mecevJe³e DeefOekeÀejer DeeefCe ceneJ³eJeJmLeeHekeÀ (He´®eeueve) meJe&meceeJesMekeÀ He´Yeejer 24326837 24211441 9869082233 gmopmbi@mtnl.net.in vebboueeue me®eosJe ceneJ³eJemLeeHekeÀ (Ye´ceCeOJeveer mesJee- He´®eeueve) 26503377 26501155 27747474 9869000707 gmccms@gmail.com iegbpeve oJes ceneJ³eJemLeeHekeÀ (ye´e@[yeB[) ye´e@[yeB[ DeeefCe Fbìjvesì mesJee 24310645 24367168 24216969 9869026969 gmbbmbi@mtnl.net.in mebpe³e Kejs ceneJ³eJemLeeHekeÀ (oef#eCe) 22025500 22871441 22848001 9869008001 gmsmbi@mtnl.net.in keÀHeÀ Hejs[, vejerceve Hee@F¥ì, kegÀHejspe, kegÀueeyee, HeÀeTbìve Yeeie, keÀeUyeeosJeer efYece efmebie ceneJ³eJemLeeHekeÀ (ceO³e) 23535500 23531441 24376622 9869016622 gmcmbi@mtnl.net.in ceeb[Jeer, ceePeieeJe, ieeJeosJeer, ceueyeej efnue, Hes[j jes[, nepeer Deueer Yeeie, keÀjerjes[, efMbeJeepeer Heeke&À Des kesÀ þkeÌkeÀj ceneJ³eJemLeeHekeÀ (Gllej) 24145556 24161441 9869243800 gmnmbi@mtnl.net.in Yee³eKeUe, JejUer, Je[eUe, oeoj, ceeìgbiee, MeerJe, ceeefnce Yeeie S kesÀ efceÞee ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HeefM®ece-1) 26554242 26511441 26602091 9869207272 gmw1mbi@mtnl.net.in yeebêe, Keej, efJeuesHeeuex, SDejHeesì&, yeebêe-kegÀuee& mebkegÀue, JemeexJee, peesiesMJeejer, DebOesjer Yeeie Sce Sue cesnJeeve ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HeefM®ece-2) 28753535 28711441 9869000101 gmw2mbi@mtnl.net.in gmw3mbi@mtnl.net.in ieesjsieeJe, ieeskegÀUOeece, cejesU, meekeÀerveekeÀe, meekeÀerefJenej Yeeie Sce kesÀ Hegjesefnle ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HeefM®ece-3) 28012345 28641441 26618866 9869005558 gmw3mbi@mtnl.net.in ceeuee[, yeesjerJeueer, ceerje jes[, YeeF¥oj Yeeie ÒeMeeble ìekeÀueskeÀj ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HetJe&-1) 25146000 25001413 26181234 9869254200 gme1mbi@mtnl.net.in kegÀuee&, ®eWyegj, ceeveKego&, IeeìkeÀesHej, efJeke´ÀesUer, HeJeF& Yeeie
 • 74. 74 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer yeer yeer ®eewOejer ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HetJe&-2) 25344949 25431441 9969200002 gmn2mmbi@mtnl.net.in Yeeb[gHe, ceguegb[, þeCes Yeeie He¨eveeYeve ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HetJe&-2) 27808000 27801441 27666768 9869006768 gmnmmbi@mtnl.net.in JeeMeer, HeveJesue, GjCe, þeCes yesueeHetj jes[, KeejIej, Ssjesueer Yeeie Heer Deie´Jeeue cegK³eeue³e, keÀe³e&. meb®eeuekeÀ 24371900 24372033 22167676 986906767 admbi@mtnl.net.in veboe ieJeUs (He´.DeefYe.megj#ee) jsmegye (DeefiveMeceve keWÀê) 25522222 25523487 9969827602 25522265
 • 75. 75 9 lesue kebÀHev³ee 9.1 Fbef[³eve DeeF&ue #es$e otjOJeveer He@ÀkeÌme He´YeeosJeer 24814540 24814219 24814255 ì^eByes megj#ee kesÀ ìer peeOeJe (Je.meg.) 9769963694 25543263/ 25543264 25546148 25545401 pesSveHeerìer efJn DeveOeejece 9769425551 65132431/30 265132430 27242865/ 27242880/ 27242852 27242865 JeeMeer ìefce&veue S efJn efMeJe[s 9819315896 27681919/ 27671123 27634323 HeefM®ece efJeYeeie 24903499 24814326 24950443 yeebêe 26429217 26447486 26552557 26447163 26447546 Je[eUe-2 24121101 24123901 9.2 S®eHeermeerSue #es$e otjOJeveer He@ÀkeÌme ®e®e&iesì Þeer peieefoMe iegpejve 9869083286 22863900 22863109 22863112 22863110 22872992 22863171 ceengue (®eWyetj) 25543280 25543281 25546665 25543965 25543282 yeuee[& efHeDej Þeer kesÀmekeÀj 9226184802 22637000 22613427 yeebêe 26437165 26441509 26437168 Yee³eKeUe 23789000 23791503 9.3 yeerHeermeerSue #es$e otjOJeveer He@ÀkeÌme yeuee[& efHeDej 22713000 22714000 22713874, 23713601 ceengue (®eWyetj) 25533999, 25524888 25533888 25542970 efMeJe[er 24176000 24176300 22146217 ceskeÀj ìe@Jej 22175000 22182304 yeerHeermeerSue (DeO³e#e) 22714000 22713000 S®eHeer (Yee³eKeUe) 23076687, 23053763 ie´enkeÀ efnle 8888823456 23076687
 • 76. 76 10 Yeejleer³e nJeeceeve Keeles 10.1 kegÀueeyee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e otjOJeveer He@ÀkeÌme efveJeeme kesÀ Sme nesmeeUerkeÀj GHe cenemeb®eeuekeÀ 22150517 22154098 9167331299 kesÀ Sme nesmeeUerkeÀj meb®eeuekeÀ 22150982 22154098 9167331299 Jner kesÀ jepeerJe meb®eeuekeÀ 22150405 9769731189 Sme peer keÀebyeUs meb®eeuekeÀ 22184937 22154285 22151989 22150431 22160824 9819520521 YetkebÀHeMeeðe Keeles 22188504 22174724
 • 77. 77 11 veeiejer mebj#eCe oue DeeefCe ie=n mebj#eCe oue 11.1 veeiejer mebj#eCe oue mecevJe³e DeefOekeÀejer Je Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme He@ÀkeÌme Ye´ceCeJeveer ye=nvcegbyeF& efJn peer veeìskeÀj Deefle. efve³eb$ekeÀ 25322755 22846080 22843667 22842423 efJemlee. 239 22842800 22856616 9869207532 mumbaicivildefence@yahoo.co.in Heer Jner megjsMe cegK³e DeefOekeÀejer 22843667 9323199559 S S kegbÀYeej Je. mene. GHe efve³eb$ekeÀ 22611928 22031754 9224526233 Deefveue DeeJeejs Deefle. Je. mene. efve³eb$ekeÀ (Deefive.) 22031754 9657748179 jepesMJejer keÀesjer GHe efve³eb$ekeÀ (mecevJe³e DeeefCe efve³eespeve) 22031754 9892773922 11.2 ie=n mebj#eCe oue veeJe Heoveece keÀe³ee&ue³e Denceo peeJeso meerpeer S®epeerSme DeB[ [ermeer[er 22022246 22842423 efJemlee.275 meggefjboj kegÀceej [sH³eg. meerpeer S®epeerSme DeB[ [ermeer[er 22842423 efJemlee.239 keÀje[keÀj He´De 22842423 efJemlee.324 JeeveKes[s pesSmeDees (1) 22842423 efJemlee.259 Deefnjs pesSmeDees (2) 22842423 efJemlee.318 jepesMJejer keÀesjer keÀceeb[bì ye=nvcegbyeF& 22842423 efJemlee.303 ue#ceerkeÀeble [eJejs (Deefle.Yeej) keÀceeb[bì meerìerDee³e 22619110 22031950, 22031754 22031664 efJemlee.116
 • 78. 78 12 ìeìe Hee@Jej veeJe Je Heoveece mebHeke&À ke´À. keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer þkeÌkeÀj mene.ceJ³e (Gllej) 67174311 2596 3750 9223220830 leeJe[ss mene.ceJ³e (oef#eCe) 67172141 2471 2625 9223220819 jepeWê mejeHeÀ He´cegKe J³eJemLeeHekeÀ (efve³eespeve) 67172542 67172709 9223550631 megYee<e ies®ee He´cegKe J³eJemLeeHekeÀ (OeejeJeer) 67172724 9223501570 Sce ìer cegjueerOejve Jeefj. J³eJemLeeHekeÀ 67174211 2552 2376 Jner yeer kegÀojieer mene.J³eJemLeeHekeÀ (Hejsue) 67172134 9223500439 [er jefJekegÀceej J³eJemLeeHekeÀ, (efJeke´ÀesUer) 67174252 9223316591 KeJe[keÀj megj#ee DeefOekeÀejer 67172415 9223501570
 • 79. 79 13 efJeYeeieefvene³e ceeefnleer
 • 80. 80
 • 81. 81 S efJeYeeie 134/F, Menero Yeieleefmebie ceeie&, efjPeJn& yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee peJeU, cegbyeF& – 400 001. otjOJeveer ke´À. 22661353, 22607000 Keemeoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DejefJebo meeJeble oef#eCe cegbyeF& 24163457 25704488 9869004488 Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer De@veer MesKej kegÀueeyee 22026545 22842640 22026545 220265459821177222 9920898989 shekharannie@gmail.com Deceerve Heìsue cegbyeeosJeer 40779898 22672294 223351009820105761 amin@aminpatel.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Devmeejer JekeÀe©efvvemee peenero ngmesve S,yeer DeeefCe F 23081571 26202963 26777981 9820702701 9833382745 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme meg<ecee meeUgbKes ye´syee@ve& mìsef[³ece – kegÀueeyee ceb[F& iesìJes Dee@HeÀ Fbef[³ee 9664012225 8879997225 Deefvelee jcesMe ³eeoJe memegve [e@keÀ-Jeu[& ì^s[ meWìj ieerlee veiej 22826310 9820258090 8879997226 De@[. cekeÀjbo megjsMe veeJexkeÀj Deej meer ®e®e&, kegÀueeyee oeb[er- vesJner veiej 22876365 22876364 (He@ÀkeÌme) 22022310 9833105553
 • 82. 82 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme ieCesMe ³eMeJeble meeveHe cenelcee HegÀues ceb[F&- ®e®e&iesì c³egefPe³ece Fbefoje [e@keÀ 22692224 9820915097 8879997224 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2262 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle osefJeoeme ef#ejmeeiej 22607000 2266 0906 9167203773 ac.a@mcgm.gov.in keÀe³e&.DeefYe³eblee megjWê ®eJneCe 22607000 9969066617 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer (He´Yeejer) meeiej efnues 22607000 2266 0906 9004368421 wardacst03@gmail.com (me. De.) (IekeÀJ³e) iegUJes 22607000 9004445221 aeswma@gmail.com (me. De.) (Heefjj#eCe) Deej Des veJeiejs 22607000 9819916134 (me. De.) (Heefjj#eCe) (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) leg<eej keÀesueeyekeÀj 22607000 9987237417 (me. De.) (Fcee. Je keÀejKeeves) Oees$es 22607000 8108427127 mene.DeefYe. (peuekeÀeces) MeefMekeÀeble yegJee 22607000 9930260420 mene.cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (Deefle.keÀe³e&Yeej) Sve [er jeþes[ 22607000 9320819040 9820702562 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ ®eslevee efveleerue 22607000 9920759811 He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe) ceveesnj ie{jer 22607000 8879060073 GÐeeveefJeÐee mene³³ekeÀ mebefoHe jeTle 22607000 9820441346 mene megj#ee DeefOekeÀejer MesKej Oejceefmebie GOejepe 22607000 9167202160
 • 83. 83 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer keWÀê ke´À. Ye´ceCeOJeveer vejerceve HeeBF&ì Sme Sve leUskeÀj 22882787 9594280101 kegÀueeyee efkeÀMeesj Iee[erieebJekeÀj 22043603 9930464810 9869522947 HeÀesì& efkeÀMeesj Iee[erieeJekeÀj 22611942 9930464810 9869522947 keÀvee&keÀ yeboj (Fbefoje [e@keÀ) Sce Deej megJex 22611589 9930464816 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ Heesueerme mLeevekeÀ ke´À. Ye´ceCeOJeveer SceDeejS jes[ DeMeeskeÀ peieoeUs 22611939, 22621313 9823756408 DeePeeo cewoeve vejsêb efmebie 22620295, 22678115 9870492996 cejerve [^eF&Jn He´efJeCe ef®eb®eeUkeÀj 22880267, 22880266 9821899057 kegÀueeyee jecesMJej megHeues 22043702, 22856817 9821600509 keÀHeÀ Hejs[ Mejo yej[s 22180588, 22188009 9821870790 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer kegÀueeyee efveefMekeÀeble Heeìerue, Jeefj. Hees.efvejer#ekeÀ 24691625 9821628369 pi.traffic.colaba@trafficpolicemumbai.org yesmì Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer ke´À. Ye´ceCeOJeveer veiej ®eewkeÀ, í$eHeleer efMeJeepeer ìefce&veme 22620090 kegÀueeyee Mejo efmebie 22856262, 22842090, 22873961 9869449071 ye@keÀyes DejefJebo Yeesj 22180383, 22185541 9869203208
 • 84. 84 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cegbyeF& í$eHeleer efMeJeepeer ìefce&veme ceO³e jsuJes 22612279 9987645055 9987640005 ®e®e&iesì HeefM®ece jsuJes 22039840, 22090823 yesmì GHe keWÀês efþkeÀeCe otjOJeveer ®e®e&iesì 22619100 SceSmeFyeer, HeÀeTbìve 22674047 ye@uee[& Fmìsì, HeÀesì& 22610062, 26474211 ye@keÀyes DeejSmeSme 64507815, 22843463,22880948 vejerceve HeeBF¥ì DeejSmeSme 64507816, 22045011,22044636 vesJner veiej DeejSmeSme 64507818, 22189000 kegÀueeyee DeejSmeSme 64507819, 22150070 vesJnue [e@keÀ³ee[& DeejSmeSme 64507820,22665597 DeHeesuees DeejSmeSme 64507821,22843650 ye@uee[& Fmìsì DeejSmeSme 64507822,22661696 ngleelcee ®eewkeÀ DeejSmeSme 64507823, 22876523,22024673 ceneje<þ^ jep³e efJeÐegle ceb[U efþkeÀeCe keÀe³ee&ue³e ®e®e&iesì 22619100 SceSmeFyeer, HeÀeTbìve 22674047 ye@uee[& Fmìsì 22610062
 • 85. 85 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHe #ecelee Ye´ceCeOJeveer Deebyes[keÀj HegveJe&meve, mebie´ece met³e&JebMeer ieuueer keÀ´.4 1 60 8879654101 Deebyes[keÀj HegveJe&meve, meeF&yeeyee osJeUepeJeU 1 90 8879654102 ieCesMe cegleea veiej, veeieesjer iejerye veJeepe efceukeÀ meWìj peJeU, ieuueer ke´À. 5 1 60 8879654103 ieCesMe cegleea veiej, jleerueeue Mecee& ieuueer 1 60 8879654104 ieCesMe cegleea veiej, DeePeeo veiejer PeesHe[Heìdìer, yeme DeeieejpeJeU 1 90 8879654105 ieerlee veiej, ieerlee veiej MeeUspeJeU, efJeÐegle Keebye ke´À.peerSveHeer /35 1 60 8879654106 ieerlee veiej, ieerlee veiej Jee®eveeue³eepeJeU, efJeÐegle Keebye ke´À.peerSveHeer /29 1 60 8879654107 ieerlee veiej, ®e®e&meceesj, efJeÐegle Keebye ke´À.peerSveHeer /7 1 90 8879654108 yeer Sce meer cegK³e keÀe³ee&ue³e efyeu[erie , leUIej 1 60 8879654109 jeKeerJe, S Gllej 1 60 8879654110 jeKeerJe,S oef#eCe 1 60 8879654111 ceneJeefÐeeue³e ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer MeemekeÀer³e meWì PesefJe³eme& He´sÀPej cemkeÀejsvneme 22620661 22620662 He@ÀkeÌme 22659484 efme[vesn@ce [e@ Sve Jner keÀeieUkeÀj 22042897 22402897 HeÀesve 22871452 pe³eefnbo DeMeeskeÀ Jee[er³ee 22040256 22041095 He@ÀkeÌme 22819504 kesÀ meer keÀe³eoe megefvelee KesjerJeeue 22822376 22843983 Keepeieer kesÀ meer keÀe@uespe Dee@HeÀ ce@vespeceWì cebpeg efve®eeveer 22822272 22882069 22871174 He@ÀkeÌme 22828872
 • 86. 86 MeeUe MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe yeesje yeepeej ceeie& efnboer MeeUe meg<cee {ies 9969571647 kegÀueeyee Sue Heer keÀvve[ MeeUe veeF&keÀ cegveerje jpeekeÀ 9867290936 kegÀueeyee Sue Heer keÀvve[ MeeUe jespee ef[meespee 9833261445 kegÀueeyee Sue Heer Sce Sme -1 YeieJeeve Yegmeeje 9029773149 kegÀueeyee Sue Heer Sce Sme -2 iee³ekeÀJee[ 9403373807 kegÀueeyee Sue Heer Sce Sme ©Heeueer jeceveeLe ieesmeeJeer 9833243049 uee@[& n@jerme ³eg Heer ceneHeeefuekeÀe MeeUe ceesnve Yeesiee[s 9221236605 ceveesnjoeme ceeie& ceneHeeefuekeÀe MeeUe efveuee yeesjerkeÀj 9702851512 ceveesnjoeme ceeie& ceneHeeefuekeÀe MeeUe jefceuee JeeIesuee 8689999363 ceesoer ceeie& F Heer MeeUe Meeefnvee MeefkeÀj MesKe 8879088030 leelHegjleer efveJeememLeeves efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe Ye´ceCeOJeveer yeesje yeepeej MeeUe, yeesje yeepeej leU + 3 cepeues He´efJeCe ceesefnles 9920425135 9004308574 kegÀueeyee Sce Sme -1 (cejeþer ceeO³eefcekeÀ) Sve S meeJeble ceeie& leU + 3 cepeues efJepe³ee ieJeejer (GHecegK³eeO³eeefHekeÀe) 9869902619 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e F Sve ìer cene. ©iCeeue³e [e@ efoHeerkeÀe jeCee 22042526 22043322 22848186 9892727831 oJeeKeeves kegÀueeyee ceneHeeefuekeÀe oJeeKeevee, jepeJee[keÀj mì^erì [e@ ce®e¥ì Demuece [e@ efJeke´Àebble osMecegKe 9619480288 9860432866
 • 87. 87 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cegK³eeue³e Fceejle, ogmeje cepeuee [e@ mebefielee [esF&HeÀes[s 22620251 9920360551 Deejesi³e keWÀês jepeJee[keÀj Deejesi³e keWÀê [e@ levce³e Ke[Hes 9821690547 HeÀueìve jes[ Deejesi³e keWÀê [e@ Delegue Heeìerue 95955006131 MeemekeÀer³e Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ueM Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e meWì pee@pe& [e@ pes Heer YeJeeveer 22620242 /47 /48 2620344 9819285999 peer ìer [e@ ef[ Deej kegÀuekeÀCeea 22621464/ 65/66/67 9869018859 keÀecee [e@ jepesÞeer keÀìkesÀ 22611654 22611871 9869917830 Dee³eSveSme DeefMJeveer [@e pee@ve ef[meesPee 22151666 22151641 9869409721 jkeÌleHes{er meWì pee@pe& [e@ pes Heer YeJeeveer 22620242/ 45 22620497 9819285999 keÀecee [e@ efJekeÀeme cesnWoUs 22611648 22620390 9867798441 peer ìer [e@ kegÀuekeÀCeea 22621464/ 65/66/67 22630552 9869018859 Dee³eSveSme DeefMJeveer [@e pee@ve ef[meesPee 22151666 22151641 22165550 9869409721 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee meWì pee@pe& [e@ pes Heer YeJeeveer 22620242/ 45/48 22620497 9819285999
 • 88. 88 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ueM Ye´ceCeOJeveer MeJeefJe®ísove efJeYeeie meWì pee@pe& [e@ pes Heer YeJeeveer 22620242/ 45/48 22620497 9819285999 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oJeeKeeves yee@cyes jiCeeue³e [e@ Deej Jner Heeìerue 22067676 22067309 22069868 22080871 9820628049 keÀueep³eesle [e@ LeJeeveer 22833187 22834457 9821157845 ke=À<Cee efkeÌueefvekeÀ [e@ G<ee DeesceHe´keÀeMe 22187253 9987187370 ceeueHeeveer MegÞeg<ee ie==n [e@ Deefve©Oo ceeueHeeveer 22151065 22151066 22183270 9819130980 yee@cyes ©iCeeue³e [e@ [er Heer J³eeme 22067676 9820628041 HeesHeÀUs MegÞeg<ee ie=n [e@ megneme HeesHeÀUs 22020832 22045353 9322663372 Fbot efkeÌueefvekeÀ [e@ meefcej ef$eJesoer 22183131 22182323 9820060698 keÀueep³eesle Dee³e meer meer ³eg DeB[ veefme¥ie nesce [e@ LeJeeveer DeMeeskeÀ pes 22833187 9821157845 Yeevepeer [esU³eeb®es efkeÌueefvekeÀ [e@ yepe&j Yeevepeer 22078823 22074744 9820027545 efJeveesokegÀceej cesceesefj³eue cesef[keÀue meWìj [e@ jsCet Mecee& 22884552 22884553 9821020591 [e@ jMceer Deie´Jeeue ³eeb®es [esU³eeb®es efkeÌueefvekeÀ DeeefCe [s kesÀDej meWìj [e@ jMceer Deie´Jeeue 22840044 9869046141
 • 89. 89 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer mì^B[ efkeÌueefvekeÀ [e@ kegbÀpeue Yeeìerpee 22833442 9820296242 jkeÌleHes{er nsefceìesuee@peer uesyee@jsìjer [e@ megefveue HeejerKe 23691297 9820070001 yee@cyes js[ ke´Àe@me yue[ meWìj [e@ Sve vee³e[t 22663195 22663560 9819424404 yee@cyes ne@efmHeìue ì^mì yue[ yeBkeÀ [e@ HejsMe cejeþs 22067676 efJemlee.215- 216 9819227044 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee js[ mJeefmlekeÀ meesmee³eìer efyeHeerve heìsue He´oerhe heìsue 22071932 9819620400 9423175518 meWì pee@ve Heejmeer DeBcyeguevme efye´ies[ nesceer Jee[er³ee 22621666 22620401 efo yeeBcyes efmeìer DeBcyeguevme keÀe@HeexjsMeve, cejerve ueeF&vme ke@ÀHìve uee[ 22014295 9930847744 jentue DeBcyeguevme mesJee ceveesnj 22095611 9821309938 yeeBcyes ©iCeeue³e 22067676 cesef[keÀue mìesme& (24x 7) je@³eue kesÀefcemì, efueyeìea efmevescee mebefoHe keÀeìs 22004051 22004052 22004053 9167393947 mewHeÀer ©iCeeue³e, cenef<e& keÀJes& ceeie& 67570111 67570211 meoj ne@mHerìue ns [er Jee@[& ceO³es ³esles yeeBcyes ©iCeeue³e, cejerve ueeF&vme 22067676
 • 90. 90 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer GHe efve³eb$ekeÀ Heefj- 1 Des Des keÀgbYeej 22013411 9224526233 accd.gertermumbai@gmail.com mJe³ebmesJeer mebmLee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer meermeerpeer DeBìesefveìs ef[meespee 9820829976 antoniette@vsnl.net meermeerpeer uegefme³ee ieg©bie 22840922 9930787024 ldgurung@hotmail.com meermeerpeer pee@³eme HegÀuemegbies 22853221 9323085388 joycephulsunghe2007@yahoo.com pndesai@vsnl.com meerHeerDeejS [e@ Sme ye#eer 22184415 9820452529 dr.satbirbakshish@yahoo.com meerHeerDeejS efMeefjve Ye©®ee 9820028967 9820703583 agroindia@gmail.com DeesmeerDeejS efMejerve Ye©®ee 22822154 9820703583 skbhawcha@gmail.com DeesmeerDeejS Hemeeame keÀesìeJeeuee 22821594 9821710200 efmeìermHesme ve³evee keÀeìHeeueer³ee 22856711 9820216623 nayana.kathpalia@gmail.com efkeÌueve cegbyeF& HeÀeTb[sMeve kegbÀleer DeesPee 22044838 9820343406 kuntioza@yahoo.com Sce[erDeejS Deefveue Yeeìer³ee 40514444 22816429 9820647177 kachrawala@gmail.com Sce kesÀ jes[ efveJeeme mebmLee [e@ S®e S®e JekeÀerue 22016211 9833622585 hillavakil@hotmail.com Sce kesÀ jes[ efveJeemeer mebmLee oMe&vee ®eeskeÀMeer 22055468 22056046 9769912805
 • 91. 91 veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer HeerpesSce SceSueSce efveKeerue yeBkeÀj 22817709 9820043058 nikhilbanker@hotmail.com meerHeerDeejS heodceekeÀj veebokesÀj 22185714 9702999999 yeuee[& Fmìsì keÀu³eeCe mebmLee Heþeveer³ee 66330708 9820086843 9820267956 jitiksha@yahoo.com MesKe DekeÀerue Denceo 22815828 9820615978 meerSSueSce Fce´eve ce®e¥ì 22188375 22188376 9820072501 painterior@vsnl.com meerSSueSce cegkesÀMe 9322264203 n@ce jsef[Dees Dee@Hejsìj efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer Ye´ceCeOJeveer S efJeYeeie ngpesHeÀe ce®e¥ì Pee³ejesme efMejer<e MegkeÌue 892786110/9821025289 9322298329 9820758053 kesÀyeue Dee@Hejsìj mesJee osCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e mke´Àerve efJn[er³ees kesÀyeue cenWê megJex 32021999, 22692699, 22671299 Fve cegbyeF& ®e@veue 66306107 22829283 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer jepe jleve ì^@Jnume cesnyegye 23400322 23400244 23400322 9987324643 9869906876 efmeìerefuebkeÀ ì^@Jnume megOeerj MesÆer 22690960 22695458 9324332002 keÀobyee ì^evmeHeesì& keÀe@HeexjsMeve efue. efJeJeskeÀ 9819049730
 • 92. 92 veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer efJepe³eble ì^@Jnume Sce Sue Mecee& jepe veeje³eCe 22619271 22618989 9820144843 9321178989 9321078989 ceoj Fbef[³ee ì^@Jnume 22610403 Þeer efoMee ì^@Jnume mebkesÀle legjskeÀj, ÞegeflekeÀe DeeþJeues 22635050 43448181 43448103 22635051 22635053 9820701112 9833928873 9702096703 9323258080 Deevebo ìtme& DeB[ ì^@Jnume S Sce ef[meespee 22620755 22630073 22620755 meeF& ì^@Jnume jengue 22622046 9869685217 yeuueeU ìgefjmì keÀe@HeexjsMeve Jner meer kegbÀove (J³eJe.me®eeb.) 22697577 22693301 meepeve [e³eceb[ ì^@Jnume 23459887 23451349 Hesì^esue HebHme veeJe Je Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer SkeÌmeHe´sme Hesì^esefue³ece je³eve efmebie 22848508 22885779 9833092000 efueyeìea Dee@ìes ceesyeeF&ue (Yeejle Hesì^esue HebHe) Denceo F&keÀyeeue 22840144 9833372770 Devve HeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee #ecelee keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cegmleHeÀe ne@ìsue efMeJemeeiej, ®e®e&iesì 25 22834929 22824862 9892635699 ne@ìsue efMeJemeeiej, kegÀueeyee 22824862 22045829 22848807 9892635699 efmeleejece MesÆer, DeO³e#e ne@ìsue DemeesefmeSMeve meesjye jsmìe@jbì (MeekeÀenejer) 70 22151703 22163881 22151703
 • 93. 93 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Deefueyeeyee keÌues DeesJnve, Oevejepe cenue, DeHeesuees yeboj, kegÀueeyee jepe osJeue 22022919 22848383 9967980034 Dee@ue mìerj He´Àe³e, iees[&ve neTme ne@ìsue, DeHeesuees yeboj, kegÀueeyee veerue 22871122 22894400 9867505219 9867505219 Yeejle ueb®e nesce, Yeejle neTme, Meefno Yeieleefmebie jes[ YeieJeeve oeme 22618991 22622696 66359945 8879522002 9820026296 yegmeeyee ne@ìsue, ceb[efuekeÀ jes[, kegÀueeyee jepe 22043769 9920442396 ke@ÀHesÀ ye@efmeefuekeÀes efyemì^es DeB[ [sueer, meWìervesue neTme, DeeLe&j yeboj jes[, jsef[Dees keÌueye peJeU, kegÀueeyee Deefcele He´peeHeefle 66345670 66345671 9619333665 9967327756 ke@ÀHesÀ ®eef®e&ue, F&mì Jesmì keÀesì& efyeefu[bie, Meefno Yeieleefmebie ceeie& cesðeer 22844689 9821053066 9820051364 He-u@eceyee@³evìs, Jeu[& ì^s[ meWìj, kegÀueeyee DecejerMe Dejesje 22180433 40647700 9820033646 Fbef[iees efouueer, ceb[efuekeÀ jes[, kegÀueeyee 23549888 Fb[me, yeer kesÀ yesnjece ceeie&, DeHeesuees yeboj, kegÀueeyee efmebie 22021661 9833162981 keÀecele jsmìe@jbì, FuesefkeÌì^keÀ neTme meceesj, Meefno Yeieleefmebie jes[, kegÀueeyee jcesMe jeJe 22874734 9920992384 efuebbbiepe He@Jnsefue³eve, cenekeÀefJe Yeg<eCe ceeie&, kegÀueeyee efuebie 22850023 22850022 9810066012 ceesMespe yeskeÀjer DeB[ ke@ÀHesÀ, iue@cej neTme, mì^B[ efmevescee jes[, kegÀueeyee ceesMes 22029606 Dee@efueefcHe³ee keÀe@HeÀer neTme, jnerce ce@vMeve, Meefno Yeieleefmebie ceeie&, kegÀueeyee Fefue³eeme YeeF& 22021043 22045220 9820151538 He@je[eF&me, efmebOe ®eWyeme&, kegÀueeyee keÀe@peJes ces© YeeF& 22832874 9820909416 Mesj-S-Hebpeeye, Meefno Yeieleefmebie ceeie&, peerHeerDeespeJeU, kegÀueeyee kebÀJejefmebie yesoer (ceneJ³eJemLeeHekeÀ) 22690431 22621188 302206842
 • 94. 94 efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ì@ceeefjb[, HeÀ³ee&me ne@ìsue, DeeLe&j jes[ yeboj, kegÀueeyee nefj<e efheuuej 22042911 9594961626 ì@ceeefjb[ Hetue meeF&[, HeÀ³ee&me ne@ìsue, DeeLe&j jes[ yeboj, kegÀueeyee efveuesMe 22042911 61416141 leslmegcee, efcevet osmeeF& ceeie&, jef[Dees keÌueye®³ee ceeies, kegÀueeyee 22876578 Jeg[meeF&[ Fve, Fbef[³eve ceke¥ÀìeF&ue ce@vMeve, Jeg[ve neTme jes[, jerieue efmevescee meceesj, kegÀueeyee cegkesÀMe efleJeejer HejsMe 22875752 9167779138 8108294680 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n megbojYeeF& ne@ue, Þeer veeLeeyeeF& þekeÀjmeer jes[, ®e®e&iesì 22034275 22088118 Jee³e yeer ®eJneCe meYeeie=n, peievveeLe Yeesmeues ceeie&, ceb$eeue³e peJeU ìsuesHe@ÀkeÌme 22852081 jecee Jeeìgceue meYeeie=Ë, efkeÀMeve®ebo ®esuueejece ceneefJeÐeeeue³e Fceejle, ®e®e&iesì 22855726 66889000 ke´sÀve Dee@Hejsìj ke´sÀve ne³ejerie keÀbHeveer, HeÀesì& 56339898 pesmeeryeer, [bHeme& HegjJeþeoej keÀebyeUs ye´ome& ©ce ke´À.yeer-1, leU cepeuee, efceefuebo efce$e ceb[U meesmee³eìer, ye@keÀyes yeme Deeieeje®³ee Heg{s, keÀHeÀ Hejs[, kegÀueeyee jece®ebê keÀebyeUs, megjsbo´ keÀebyeUs, cenWê keÀebyeUs 9833049528 9833322150 9819956981
 • 95. 95 efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer S®e S®e Fbef[³ee pesmeeryeer meefJe&mesme efo Heejmeer ueeF¥ie ne@efmHeìue, efmeOoeLe& ceneefJeÐeeue³eepeJeU, Dece=le kesÀMeJe veeF&keÀ ceeie&, HeÀesì& DekeÀyej kegÀjsMeer, DeHeÀpeue kegÀjsMeer 22052786 9029523777 9987870777 ie´erve iueseyeue uee@efpemìerkeÀ DeB[ FvHe´Àe He´e. efue. Mee@He ke´À.4 Þeer Deces³e keÀes.Dee@He.new.meesmee. ceebPeieebJe [e@keÀ cesve ies쮳ee meceesj, keÀesUerJee[e, ceebPeieebJe Yeejle efmevne, MbekeÀj [er efmevne yeer Jee@[& 61631284 23705640 23705659 www.greenglobal.co.in efjefMejepe SbìjHe´e³epesme Deej-3, Heefnuee cepeuee, [er Heer kesÀ kebÀHeeTb[, pevelee Dee@ìes JekeÌme&, uekeÀer ne@ìsuepeJeU, Kesjeveer jes[, meekeÀerveekeÀe Dece=le ³eeoJe, ceeuekeÀ Sue Jee@[& 61426777 9594399507 ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e DeePeeo cewoeve peueeMe³e meblees<e jeTle (og. DeefYe.) 22624873 9930260450 peue efve³eb$eCe keÀ#e ceueyeej efnue, yeer pes Kewj ceeie& oeceesoj Dee®ee³e& (me. De.) 23678109 23695835 9930260513
 • 96. 96 yeer efJeYeeie 121,jece®ebê Yeì ceeie&, yeeyegueeìBkeÀ, ke´Àe@meuesve, pes pes jÀiCeeue³ee meceesj, cegbyeF& - 400009 otjOJeveer ke´À - 2373 6622 Keemeoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DejefJebo meeJeble oef#eCe cegbyeF& 24163457 25704488 9869004488 Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme efveJeeme Deceerve Heìsue cegbyeeosJeer 40779898 23735100 9820105761 aminpatel186@gmail.com De@veer MesKej kegÀueeyee 22026545 22842640 9821177222 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Devmeejer JekeÀe©efvvemee peenero ngmesve S,yeer DeeefCe F 23081571 26202963 9820702701 9833382745 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer %eevejepe ³eMeJeble efvekeÀce FceeceJee[e-[eWiejer 22691154 22693526 9820030562 9833039999 Devmeejer JekeÀe©efvvemee peenero ngmesve yeWieeueerHegje-efHe´bmesme [e@keÀ 23081571 26202963 9833382745 9820702701 peeJeso pegvespee cegmeeefHeÀjKeevee- efJnkeÌìesjer³ee [e@keÌmed 9820366797 9920646301
 • 97. 97 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2379 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene Dee³egkeÌle Sme Heer efkeÀuepes 23780133 23736622 23794000 23714664 ac.b@mcgm.gov.in keÀe³e&.DeefYe³eblee efkeÀMeesj ³esjces 23736622 23794000 23714664 9820526042 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer Des [er ®eJneCe 23736622 23714664 9969267704 ac.b@mcgm.gov.in mene.DeefYe.(Heefjj#eCe) mebefoHe meesveeJeCes 23736622 23714664 9661731322 aemaint01.b@mcgm.gov.in mene.DeefYe. (Fcee. Je keÀejKeeves) mebpe³e meebyeejs 23736622 23714664 9870461326 aebf01.b@mcgm.gov.in mene.DeefYe.(peuekeÀeces) Sue Pes[ Keeve 23736622 23714664 9930260418 aeww01.b@mcgm.gov.in mene.DeefYe. (IekeÀJ³e) S Deej jeCes 23736622 237146649004445222 aeenv01.b@mcgm.gov.in mene.cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (IekeÀJ³e) Deefveue meeJeble 23736622 23714664 9869042226 aeenv01.b@mcgm.gov.in JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer ®ee©}lee peeefKe³ee 23736622 23714664 9920759812 mohb.phd@mcgm.gov.in He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe) ceveesnj ieoejer 22610571 23714664 8879060073 pesìerDees (GÐeeve) meeþs 8268557997 mene. megj#ee DeefOekeÀejer MesKej GOejepe 23736622 23714664 9167202160 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer keWÀê ke´À. Ye´ceCeOJeveer cesceveJee[e efoHekeÀ meeJeble 23478818 9833866437,9930464805 Fbefoje [e@keÀ cekeÀjbo megJex 23716694 9930464816
 • 98. 98 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ Heesueerme mLeevekeÀ ke´À. Ye´ceCeOJeveer [eWiejer mebefoHe [eU 23753676, 23719136 9821891680 pes pes ceeie& jepesMe OeveeJe[s megJex 23748200, 23738706 9664244471 9821680647 Hee³eOegveer efovesµe Deeefnj 23436114, 23463333 9821135397 ³euees iesì Heeb[gjbie [eskesÀ 22615830, 22655012, 22616578 9821992505 Sce Deej S DeµeeskeÀ peieoeUs 22611939 9823756408 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Hee³eOegveer KeJeUskeÀj (He´Yeejer) 24691627 efvejbkeÀ 9594989751 pi.traffic.pydhonie@trafficpolicemumbai.org keÀeUyeeosJeer S Sve ceb{Jeer Jeefj. Hees.efve. 24691626 9821624298 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meB[nmì& jes[ cegbyeF& jepeWê Mecee& 23751246 9004411947 9833345703 ceefmpeo yeboj cegbyeF& jbieveeLe j[s 23756001 9004411943 yesmì GHe keWÀês efþkeÀeCe otjOJeveer He@ÀkeÌme Del³eeJeM³ekeÀ HedÀ³egpe efve³eb$eCe 23474242, 23454297, 64507809(nb) 23099686 ie´nCe GHe keWÀê 23455259,64507827 ie´nCe GHe keWÀê 22421071 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHe #ecelee Ye´ceCeOJeveer SmeJnerHeer uees uesJnue, ceebPeieebJe ³ee[& 1 175 8879654112 SmeJnerHeer uees uesJnue, jsuJesjÀU (HetJe&&) peJeU 1 175 8879654113
 • 99. 99 efþkeÀeCe HebHe #ecelee Ye´ceCeOJeveer JeeueHeeKe[er 1 125 8879654115 ceefmpeo yeboj (HetJe& yeepet) 1 250 8879654116 Dee³e Deej jes[ 1 125 8879654117 mìBb[ yee³e, yeer efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654120 ceefmpeo mìsMeve (HegJe&) peJeU 1 175 8879654114 Heer ef[cesuees jes[ (vee@Le& yeepet) 1 125 8879654118 Heer ef[cesuees jes[ (meeTLe yeepet) 1 125 8879654119 MeeUe MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ MeeUe Ye´ceCeOJeveer ceneveiejHeeefuekeÀe [eWiejer cejeþer MeeUe efoueerHe HeejOeer 9420807809 ceeb[Jeer efnboer MeeUe Jecee& FceeceJee[e Got& MeeUe MesKe Keleerpee 9920818894 pes Deej Gog& µeeUe -1 efoueveJeePe 9892155005 pes Deej Got& MeeUe-2 Fefue³eePe 9822349887 keÀebyeskeÀj Got& MeeUe Je[ieeoer Fbie´peer MeeUe ceggncceo MesKe 9820892058 peveeyeeF& jeskeÀ[s MeeUe keÀefJelee keÀeskeÀeìs 8149067504 YeW[eryeepeej leeceerU MeeUe peuemee ceejer³ee[esueer 9969921355 [eWiejer ceeO³eefcekeÀ MeeUe Oeveiej 9757082014 pess Deej ceeO³eefcekeÀ MeeUe peeJeso Keeve 9969032207 FceeceJee[e ceeO³eefcekeÀ MeeUe µene 8898870277 peveeyeeF& ceeO³eefcekeÀ MeeUe Sme yeer ®eJneCe 9421663661 Keepeieer MeeUe yeeuecebefoj MeeUe cebie} ®eJneCe 23411999 9967199308 v³et nyeerye MeeUe peneje nwoj 9819278513 jsnceleYeeF& MeeUe efcejeve KegefMe&o 23776324 9930336052 lee³eeefJe³een MeeUe meesefve³ee De·e 9221022000 keÀccegpeeHeÀj MeeUe kesÀmej Keeve 23456559 9867356233 neMeefce³ee MeeUe µesKe ieHegÀj
 • 100. 100 MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ MeeUe Ye´ceCeOJeveer yeeBcyes ieume& ne³emketÀue MesKe µeyevece efHeÀjespe 23427774 9820972318 oeToYeeF& HeÀpeue MeeUe Debpeueer yesueesmes 9869357975 veyeeye Gog& ì@vkeÀ µeeUe jÀKemeevee Deyogue 9820395345 leelHegjleer efveJeememLeeves efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer keÀebyeskeÀj ce ve Hee Got& MeeUe leU cepeuee + 2 Jejerue cepeues kewÀmej yeeie ne@ue leUcepeuee µenJeeve De}er ce®e&ìb 23771201 vepece yeeie ne@ue leUcepeuee ceglepee& 23700152 7738903750 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e mebmLee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oJeeKeeves 44, pesue jes[ [e@ Je=<eeueer [esUme 23736622 8082479678 44,pesue jes[ [e@ mew³³eo ngmeve Pewoer 8655208308 S-yuee@keÀ, ceewpeer jeþes[ jes[, JeeueHeeKe[er [e@ megveerue Ieeie 9969879252 keÀesUmee ceesnuuee [e@ meceervee me³³eo 9221464415 Deejesi³e keWÀê pesuejes[ [e@ Deefpele HeìJeej 9967439356 peveeyeeF& jeskeÀ[s megMe=<eeie=n vetjne@efmHeìue, 49 ceesncceo Deueer jes[ [e@ JewÐe 23463400 9320112252 {eskeÀeJeeuee He´metefleie=n keÀesMeer DeefueDeccee 23429607 He´megefleie=n nepeer keÀjerce He´metefleie=n, 30 ceesncceo Deueer jes[, Heefnuee cepeuee [e@ Deefceve Keeve [e@ megceej 23410130 9869517587 9223231077
 • 101. 101 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oJeeKeeves Sce S®e meeyet efmeÎerkeÀ ©iCeeue³e DeeefCe He´metleerie=n [e@ Deefceve Keeve 23773355 23773756 9869517587 cesef[keÀue mìesme& efMeleue ces[erkeÀue (24 x 7) efoHesMe Meen 23720591 9819193912 yeêer kesÀefcemì leenerj YeeF& 23474864 9768513468 ceoj kesÀefcemì Denceo HeÀkeÀerj 23459939 9323251224 mJe³ebmesJeer mebmLee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Kewjs Gccele ì^mì cegpeeJeeuee 23703782 9822298492 wajidup@gmail.com mesJee ³egmegHeÀ Deye´eneveer efvejbkeÀ 9867305354 cegmueerce ©iCeJeeefnkeÀe mesJee ngmesve 2346 5046 2346 5642 23465746 9223231077 9819533429 drraufsumar@gmail.com S®e keÀcee&}er ([skeÀesjsìme&) DeHeÀpe} YeeF& 23776068 23778688 23714019 9819286218 ef[iveerìer HeÀeTb[sMeve keÀeoj cebmetjer, efJeveeso efoJes®ee 61381111 61381100 9322253601 9821498354 9221380592 9323543007 neha.shah@dignityfoundation.com n@ce jsef[Dees Dee@Hejsìj efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer yeer efJeYeeie ce³etj Yeeìer³ee, penerj Jesmegvee 9820286553 9820565874
 • 102. 102 kesÀyeue Dee@Hejsìj mesJee osCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer [er peer kesÀyeue efveleerve Jee[keÀj 22309002 9820125773 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme ve@Meveue ì^@Jnume, 9, ®egveeJeeuee efyeu[eRie, ceesncceo Deueer jes[, ceefmpeo yeboj ceesncceo ngmesve 23411607 23443608 9869786328 Hesì^esue HebHme veeJe Je Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer S®eHeer Hesì^esue HebHe, 34/35, Dee³e Deej jes[ Gmceeve ueesKeb[Jeeuee 23741567 9867359134 efnbo Dee@ìesceesyeeF&ue ([eWiejer), 70, Sme efJn Heer jes[, [eWiejer ®ebêHe´keÀeMe efJepeve 23778962 9820757616 Devve HeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee #ecelee keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cegyeejkeÀ ke@Àìjme& Heeuee ieuueer, ®eejvetue, [eWiejer 1000 cegyeejkeÀ Deueer 9821661041 9323839646 ceesnceoer ke@Àìjme& yeeyee ieuueer efvejbkeÀ Keeve 9867280471 9820272832 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceesieue He@uesme ne@ìsue, ³egmegHeÀ cesnsj Deueer jes[, ceefmpeo HeÀjoeve 61639147 23455656 9920902721 efyemeefceuueen ne@ìsue, 43, ceeb[Jeer ìsefueHeÀesve SkeÌme®eWpemeceesj, cesceveJee[e jes[, ceefmpeo HejJesMe 23456592 23478756 23455871 23455208
 • 103. 103 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e ke´sÀve Dee@Hejsìme& efoJeeve®ebo S jecemejve, ceefmpeo yeboj 23432041 ceneveiejHeeefuekeÀe peueeMe³e ceueyeej efnue peue HegjJeþe 23678109 23695835
 • 104. 104 meer efJeYeeie 76, ÞeerkeÀeble HeeueskeÀj ceeie&, ®eboveJee[er, cegbyeF& - 400 002. otjOJeveer ke´À. – 22014022/5 Keemeoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer DejefJebo meeJeble oef#eCe cegbyeF& 24163457 23537005 25704488 9869004488 Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Deceerve Heìsue cegbyeeosJeer 40779898 23735100 9820105761 aminpatel186@gmail.com De@veer µesKej ®eboveJee[er 22026545 22842640 9821177222 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DejefJebo (De©Ce) osJepeer ogOeJe[keÀj meer DeeefCe [er 23810658 9820702702 9833914048 9869314049 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ -4 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ³egiebOeje ³eMeJeble meeUskeÀj ogiee&osJeer GÐeeve, ceeOeJe yeeie,YeguesMJej 9969538430 9869187379 8879997217 mebHele þeketÀj ®eboveJee[er- ef®ejeyeepeej, peerceKeevee 22080604 9821305232 8879997218 efJeCee ceOegkeÀeble pewve cegbyeeosJeer-ceguepeer pesþe ceb[F&-OeesyeerleueeJe 40228696 32542980 9930019424 8879997219 ³eekegÀye cesceve Keeje leueeJe-veU yeepeej-Ieesiejer ceesnuuee 9867231515 8879997220
 • 105. 105 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2201 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene Dee³egkeÌle mebefielee Deej nmeveeUs 2205 5450 22074966 9167203779 ac.c@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee peerJekeÀ Iesie[ceue 22014022/25 22074966 9892777066 jivak.ghegadmal@gmail.com leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer meg<cee jsUs 2205 5450 22074966 9869773616 mene.DeefYe. (Heefjj#eCe) (He´.) keÀesUskeÀj 22014022/25 22074966 8108710111 swapnil_k10@yahoo.co.in mene.DeefYe. (Fcee. Je keÀejKeeves-1) vejWê keÀesìkeÀj 22014022/25 22074966 9867832309 mene.DeefYe. (peuekeÀeces) megjsMe meeiej 22014022/25 22074966 9930260419 suresh.sagar@mcgm.gov.in mene.DeefYe. (IekeÀJ³e) ceg{s 22014022/25 22074966 9004445223 aeswmc@gmail.com mene.cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (IekeÀJ³e) meer Sme keÀoce 22014022/25 22074966 9930651846 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer jefJebê veejkeÀj 22014022/25 22074966 9920759813 mohcphd2@mcgm.gov.in He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)(He´) Þeerce.jbpevee peieleeHe 22014022/25 22074966 9930115794 GÐeeveefJeÐee mene³³ekeÀ (GÐeeve) Mewuepee met³e&JebMeer 22014022/25 22074966 9594323624 keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer meeþs 22014022/25 22074966 8268557997 mene megj#ee DeefOekeÀejer yeeUemeensye ieLee[s 22014022/25 22074966 9833578908
 • 106. 106 Heesueerme mLeevekeÀ Heesueerme mLeevekeÀ Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Jner Heer jes[ Sme yeer keÀeUpes 23821312,23872525 9869172728 Sue efì ceeie& Sme Sme ceb[ef}keÀ 22084302, 22080803 9821274315 pes pes ceeie& Sme [er megJes& 23770118, 23748200 23738706 9821680647 DeePeeo cewoeve Sve meer efmebie 22620295, 22678115, 22620698 9870492997 Hee³eOegveer [er Sce Deefnjs 23436114,23463333 9821135387 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer keÀeUyeeosJeer S Sve ce{Jeer 24691626 9821624298 pi.traffic.kalbadevi@trafficpolicemumbai.org Hee³eOegveer Sme Deej keÀJeUskeÀj 24691627 9594989751 pi.traffic.pydhonie@trafficpolicemumbai.org jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cejerve ueeF&vme HeefM®ece jsuJes Deej kesÀ keÀveesefpe³ee 22817621 9004498936 yesmì GHe keWÀês efþkeÀeCe otjOJeveer He@ÀkeÌme Del³eeJeM³ekeÀ HedÀ³egpe efve³eb$eCe 22084242, 22084243 22851244 HeeþkeÀJee[er HedÀ³egpe efve³eb$eCe 64507808 HeeþkeÀJee[er (He´Ceeueer efve³eb$eCe) 22085888 DeefOeie´nCe GHe keWÀê, ceefjve }eF&vme 22027617 DeefOeie´nCe GHe keWÀê ,efiejieebJe 22016475
 • 107. 107 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHe #ecelee Ye´ceCeOJeveer cejerve [^eF&Jn, efHe´vmesme mì^erì Hetuee peJeU 1 60 8879654121 Sme Jner Heer jes[, ieesue osTU 1 250 8879654122 ef$ebyekeÀ HejMegjece ceeie&, pebkeÌMeve ogiee&osJeer ceeie& 1 125 8879654123 jeKeerJe-, meer efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 60 8879654124 MeeUe MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe ®eboveJee[er ceneHeeefuekeÀe cejeþer MeeUe mJeHvee meeJeble ogiee&osJeer ceneHeefuekeÀe MeeUe efJevmeWì efjyesuees 9423364216 9769684216 efmebOeerieuueer ceneHeeefuekeÀe cejeþer MeeUe µew}e Deuces[e 9702519333 9920333756 ogiee&osJeer ceneHeefuekeÀe Got& MeeUe me³³eo peekeÀer³ee 9773768954 S kesÀ neefHeÀpekeÀe ceneHeefuekeÀe Got& MeeUe ceesn. Fye´eefnce µenveepe KJeepee 9969808954 9869981323 efvePeeceHegje ceneHeefuekeÀe Got& MeeUe jefye³ee keÀjerce cevmetjer 9892736958 iegueeueJee[er ceneHeeefuekeÀe efnboer MeeUe De©CekegÀceej efmebie 9867093982 JeeueeryeeF& ceneHeeefuekeÀe iegpejeleer MeeUe yeervee Decejsef}³ee 8433635771 cegbyeeosJeer ceneHeeefuekeÀe cejeþer MeeUe efmcelee Hee[ues 9969328091 Keepeieer efMeMeg efJenej S KeesHekeÀj 22059469 8655540284 Sme DeB[ Sme peievveeLe MebkeÀj Mesþ íe³ee ®eeb®e[ 22037746 22062009 9619092279 9920956853 mej pes pes efHe´vme efmcelee ³eeoJe 22062719 9022505024 mebmkeÀejyeeU nef<e&uee efHeleUs 22421191 7738384480 ceejJee[er keÀceefMe&³eue pes yeer iegHlee 22014150 9987103894 DeeoMe& efJeÐeeeue³e ceervee jeJele 22010433 9323039735 ceejJee[er keÀceefMe&³eue ne³emketÀue Debpeueer MewuesMe 22014150 9619077543 marwaricommercial@gmail.com
 • 108. 108 leelHegjleer efveJeememLeeve efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe Ye´ceCeOJeveer ®eboveJee[er ceneHeeefuekeÀe MeeUe, ®eboveJee[er jes[, ®eboveJee[er leUce cepeuee + 4 cepeues meef®eve peeOeJe 9930221397 ogiee&osJeer ceneHeefuekeÀe MeeUe, ef$ebyekeÀ HejMegjece pebkeÌMeve, ogiee&osJeer jes[, leUce cepeuee + 5 cepeues efjyesuees 9423364216 9892296661 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oJeeKeeves ®eboveJee[er [e@ pes<þs 9768989679 þeketÀjÜej [e@ Jee³ekeÀj 8149615494 efmebOeer ieuueer [e@ megpeelee HeÀeUkesÀ 9820603591 [bkeÀve jes[ [e@ jsCet jeJe 9561914473 Ieesiejerieuueer [e@ keÀewmeue MesKe 9987899655 Deejesi³e keWÀê PeeJeyeeJee[er 22066089 ®eboveJee[er [e@ vesne mebHele 9820376342 Heebpeje HeesU [e@ efJepeslee efMebos 9029295543 He´metefleie=n met³e&keÀeble JeieU cene. He´metleerie=n vece´lee keÀ[gmkeÀj (Sce.Dees.) 22066089 9820235485 mceMeeveYetceer ®eboveJee[er efJeÐegle oeefnveer [e@ veejkeÀj 22015977 9920759813 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e [er Sme keÀesþejer [e@ Mecee& 22420260 22420957 [e@ meF&yeeF& He´metleerie=n [e@ oeceues 22093950 22012589 9819290919 MegÞeg<eeie=n kesÀ peer efcelleue Dee³egJexefokeÀ [e@ Heeìerue 22812818 Þee@HeÀ Dee³e efkeÌueefvekeÀ [e@ Þee@HeÀ 22811863 He´metleerie=n meeF&yeeyee [e@ mebpe³e oeceues 9819290919
 • 109. 109 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeJeeefnkeÀe mesJee mewHeÀer ©iCeJeeefnkeÀe efJeMJemle 23466520 23471189 cesef[keÀue mìesme& (24 X 7) veesyeue cesef[keÀue cegle&pee ne@ìsueJeeuee 23412358 9820864351 yegjneveer kesÀefcemì 23473456 ollee$e³e cesef[keÀue efHejeceue yeesje[er³ee 22090593 9820975797 mJe³ebmesJeer mebmLee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer Ye´ceCeOJeveer ces. je<ì^er³e mesJee ceb[U iecejs 9820731668 ces. meeF&Oeece mesJeeYeeJeer mebmLee HeJeej 9820709008 ces. HeefjJele&ve yesjespeieej mesJekeÀ menkeÀejer mebmLee Kejele 9323811169 ces. meeF& mesJee mebIe ceeves 9892856026 ces. meeF& me=<ìer mesJee mebmLee Kejele 9323811169 ces. meneje veiejer mesJee menkeÀejer mebmLee ceeves 9892856026 ces. ef[iveerìer HeÀeTb[sMeve mejw³³ee 9920859109 n@ce jsef[Dees Dee@Hejsìj efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer Ye´ceCeOJeveer KeesPescee ngPesHeÀe ce®e¥ì 9892786110, 9870027306 Hesì^esue HebHme veeJe Je Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ces.Fbef[³eve Dee@F&ue meefJe&me mebsìj, 100 vesleepeer megYee<e®ebê jes[, cejerve [^eF&Jn Ieeie 22811032 9619900045 ces.efo ve@Meveue Hesì^esefue³ece kebÀHeveer, 41, cen<eea keÀJex jes[, DeesceHe´keÀeMe ®eieesF&Jeeuee 22014229 9892995210 ces.efo cebyeF& Hesì^esue meHuee³e kebÀHeveer, 289, [e@ yeeyeemeensye pe³ekeÀj jes[ megjsMe Meen efveefleve Meen 22019209 22065025 9820030372 9821013936
 • 110. 110 Devve HeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& #ecelee mebHeke&À J³eJekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ces.ef[iveerìer HeÀeTb[sMeve 200 ³eesiesMe Jeemeveer 9820795572 9969735011 ne@ìsue DeeoMe& He@uesme 200 peieoerMe Hetjesefnle 22413001 Yeiele leeje®ebo ne[e@ìsue 1000 jcesMe ®eeJeuee 9833446815 9820595780 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ne@ìsue DeeoMe& He@uesme peieoerMe Hegjesefnle 9820532121 Yeiele leeje®ebo ne@ìsue jcesMe ®eeJeuee 9833446815 9820595780 ieerleeYeJeve (efHe´vmesme mì^erì) Deefve} 22013142 22059936 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e/efveJeeme Ye´ceCeOJeveer pesmeeryeer [bHej HegjJeþeoej mebYeepeer peeOeJe, DebkegÀj, jece ³eeoJe, meblees<e, mebef®eve 9324019511 9322419134 9870630837 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=ns JejUer iees[mes (keÀe³e&keÀejer DeefYe³eblee) 24935688 9004445246 peue efve³eb$eCe keÀ#e ceueyeej efnue 23678109 9930260513
 • 111. 111 [er efJeYeeie peesyeveHeg$e keÀbHeeTb[, veevee ®eewkeÀ, ie´Bì jes[ (He), cegbyeF& - 400 007 otjOJeveer ke´À– 23861426/ 23861429 Keemeoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DejefJebo meeJeble oef#eCe cegbyeF& 24163457 25704488 9869004488 Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme efveJeeme cebieueHe´Yeele uees{e ceueyeej efnue 23670674 9820021592 lodha.foundation@yahoo.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DejefJebo (De©Ce) ogOeJe[keÀj meer DeeefCe [er 23810658 9820702702 9833914048 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer veesMeerj ©meer cesnlee yesueeefmeme ®eeU- veJepeerJeve meesmee³eìer 23093210 23073301 9869053753 9920039996 DejefJebo (De©Ce) osJepeer ogOeJe[keÀj efoHekeÀ DeHeeì&ceWì, lee[osJe 65184828 65184828 9869314049 9833914048 mejerlee Depe³e Heeìerue ceneue#ceer-S meer ceekexÀì, Deescej Heeke&À 65703010 9930598086 8879997212 sarita.patil212@gmail.com Deefveue efmebbn efHe´³eoefMe&veer iee[&ve- Dee@iemì ke´Àebleer cewoeve 9322029480 9930311799 9322029480 yogita.anil@yahoo.co.in p³eeslmvee osJesMe cesnlee keÀceuee vesn© Heeke&À- jepe YeJeve 23675482 8879997214 j.d.mehta@hotmail.com
 • 112. 112 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer megjWê jeceke=À<Ce yeeieuekeÀj He´eLe&vee meceepe- Dee@Hesje neTme 23851009 23616688 9892202363 Meebleerueeue ísieeueeue oes<eer njefkeÀmeveoeme Sme jÀiCeeue³e- KesleJee[er 23889765 66109640 9920043071 9757200669 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2386 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle Hejeie cemegjkeÀj 23861426/9 23865201 28683018 (efve.) 23810396 9820436607 ac.d@mcgm.gov.in keÀe³e&.DeefYe³eblee peerJekeÀ Iesie[ce} 23861426/9 22607077 23810396 9892777066 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer DevegefHe´lee ieesKeues 23861426/9 23810396 9833706371 dward_mcgm@yahoo.com me.De.(Heefjj#eCe) jepeWê Ieeìs 23861426/9 23810396 9869118585 me.De.(Heefjj#eCe) Sme Sue ®eewOejer 23861426/9 23810396 9892303989 dward.mcgm@gmail.com me.De.(Fcee. Je keÀejKeeves) Go³e cenepeve megjsµe keÀveespee 23861426/9 23810396 9819945780 9975673419 me.De.(peuekeÀeces) jepe ceesncceo me³³eo 23861426/9 23810396 9930260417 aeward@mcgm.gov.in me.De.(IekeÀJ³e) efJepe³e iegjJe 23861426/9 23810396 9004445224 9322223588 mene. cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (IekeÀJ³e) [er Heer jeþes[ 23861426/9 23810396 9869058170 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ keÀeb®eve yeeveJeueerkeÀj 23861426/9 23810396 9920759814 moh.phd@mcgm.gov.in He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe) peieleeHe 23861426/9 23810396 9930115794
 • 113. 113 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer GÐeeveefJeÐee mene³³ekeÀ (GÐeeve) Deceesue JemeF&keÀj 23861426/9 23810396 9930755442 amolvasaikar@gmail.com mene.megj#ee DeefOekeÀejer He´oerHe jeTle 23861426/9 23810396 9833578941 DeefiveMeceve keWÀê -1 veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ieJeeefue³ee ì@bkeÀ Sce Sce osmeeF& 23806001 9930464841 Heesueerme mLeevekeÀ - 6 Heesueerme mLeevekeÀ Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ieeJeosJeer jepeejece o He´Yeg 23803505, 23804505, 9870518679 lee[osJe DeefJeveeµe peeOeJe 23534114, 23512109 23525527 9664201100 ceueyeej efnue Þeerjbie vee[ieew[e 23635517, 23635513 9594141555 veeieHee[e vebokegÀceej cnslej 23078109, 23092293, 23004605 9869022767 [er yeer ceeie& megjsµe efkeÀUpes 23870181, 23872893, 23800505 9869172728 Jner Heer jes[ megjsµe ngpeyebo 23872525, 23869719, 23821312 9870329138 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer - 2 efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer lee[osJe Oevejepe iee³ekeÀJee[ 24691628 9769908904 pi.traffic.tardeo@trafficpolicemumbai.org veeieHee[e megjsµe Heeìer} 24691630 9821853172 pi.traffic.nagpada@trafficpolicemumbai.org
 • 114. 114 yeme Deeieej - 1 veeJe Deeieej J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer JemeblejeJe veeF&keÀ jes[, cegbyeF& mesì^ue DejefJebo Yeesj 23087393 9869203208 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cegbyeF& meWì^ue HeefM®ece cegkesÀµekegÀceej efmebn 23070564 9004499905 ie´Bì jes[ HeefM®ece DeMeeskeÀ HeJeej 23097712 9004498944 ®eveea jes[ HeefM®ece efJeveeso ceunes$ee 23688709 9004498935 yesmì GHe keWÀê - 9 efþkeÀeCe otjOJeveer He@ÀkeÌme lee[osJe HedÀ³egpe efve³eb$eCe 22843939 (kegÀueeyee les ceeefnce ceO³eJelee leke´Àej ke´ÀceebkeÀ) 23094242,64507810, 23018169, 32665610 23099686 ceefmpeo HedÀ³egpe efve³eb$eCe 23474242, 23454297, 64507809 (nb), efvejbkeÀ KesleJee[er DeefOeie´nCe GHe keWÀê 23853683, 64507817, 23853698 efvejbkeÀ ie´Bìjes[ DeefOeie´nCe GHe keWÀê 23824892, 64507830 efvejbkeÀ ceueyeej efnue DeefOeie´nCe GHe keWÀê 23674865, 64507831 efvejbkeÀ kebÀyeeuee efnue DeefOeie´nCe GHe keWÀê 23511317, 64507832 efvejbkeÀ vesefHe³eve meer DeefOeie´nCe GHe keWÀê 23677302, 64507833 efvejbkeÀ cegbyeF& mesì^ue DeefOeie´nCe GHe keWÀê 23098439, 64507803 efvejbkeÀ ceneue#ceer DeefOeie´nCe GHe keWÀê 23087229, 64507839 efvejbkeÀ Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHe #ecelee Ye´ceCeOJeveer veevee ®eewkeÀ-1 1 250 8879654125 veevee ®eewkeÀ-2 1 250 8879654126
 • 115. 115 efþkeÀeCe HebHe #ecelee Ye´ceCeOJeveer Sme Jner Heer jes[, DeuebkeÀej efmevescee 1 250 8879654127 muesìj jes[ 1 250 8879654128 jeKeerJe, [er efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 250 8879654129 ceneefJeÐeeeue³e ceneefJeÐeeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer YeJevme ceneefJeÐeeeue³e, ®eewHeeìer iegHles 23691136, 23691508 9819128148 DekeÀyej efHejYee@³e, Sce Sme Deueer jes[ [e@ cesnceso MesKe 23074122 9757284903 meesHeÀer³ee ceneefJeÐeeeue³e, Yeg}eYeeF& osmeeF& jes[ efmemìj Deeveboe Dece=le cesns} 23512642 23523304 efvejbkeÀ kesÀyeerHeer efnbogpee, ®eveea jes[ [e@ legkeÀejece efMeJejs 40989000 9867776609 MeeUe MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe lee[osJe He´eLeefcekeÀ MeeUe He´keÀeMe meeleJes efvejbkeÀ 9920676783 keÀJeUsceþ yeeCeiebiee ceneHeeefuekeÀe MeeUe µJeslee Jee[skeÀj efvejbkeÀ efieu[j uesve ceneHeeefuekeÀe MeeUe cenWê ³eeoJe 23011168 9969550645 pes Sme Sme ®eewkeÀ He´eLeefcekeÀ MeeUe jpeveer JeeIeceejs efvejbkeÀ 9833040401 Keepeieer meer pes He´eLe. MeeUe, lee[osJe efmcelee meeJeble 23540077 9920364653 efJeumeve MeeUe meer efvece&ue 23875349 9969447257 DeeoMe& efJeÐeeeue³e, ieJeeefue³ee ìBkeÀ ceesefnveer íeyeefj³ee 23861332 9224449152 yeer Heer kesÀ efJeÐeeecebefoj, lee[osJe ³eg Jner jeJeU 23530678 9867988656 Mejoej µeeUe, efiejieebJe efJeveerlee }gceve 23855927 9819783655 je@yeì& ceveer Fbie´peer µeeUe jsKee iee³ekeÀJee[ 23871894
 • 116. 116 leelHegjleer efveJeememLeeve efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe otjOJeveer Dee³e& veiej cene. MeeUe, legUMeerJee[er, lee[osJe leU cepeuee + 1 cepeuee jceekeÀeble þeketÀj 9767855521 lee[osJe cene. MeeUe, yeves kebÀHeeTb[,lee[osJe leU cepeuee +3 cepeues pe³ee keÀeueerJe[e meblees<e peeOeJe (ceeUer) 9987558031 9869852610 kesÀ kesÀ ceeie& cene. MeeUe, yeerDee³eìer ®eeUpeJeU, cegbyeF& meWì^ue leU cepeuee + 3 cepeues Þeerce efyeefyekeÀj Þeer.DeebyesjkeÀj (ceeUer) 9819534814 7208587025 yeeueejece mì^erì cene. MeeUe, yeeueejece mì^erì leU cepeuee + 2 cepeues Meyevece Devmeejer Jemeerce 9773629015 9773085313 keÀJeUsceþ yeeCeiebiee ceneHeeef}keÀe µeeUe µJeslee Jee[skeÀj efJepe³e peeOeJe 9969082108 pes Sme Sme ceeie& cene. MeeUe, He´sÀ³ej efye´pe, veevee ®eewkeÀ leUcecepeuee + 4 cepeues ueeflekeÀe cne$es megjWo´ keÀebyeUs 9987238207 9969345423 efieu[j uesve cene. MeeUe, yesueeefmeme efye´pe, cegbyeF& meWì^ue mLeevekeÀemeceesj, leUcecepeuee + 3 cepeues cenWê ³eeoJe 9969550645 Jesmì KesleJee[er cene. MeeUe, 5 Jeer ieuueer, efiejieeJe leUcecepeuee + 1 cepeuee Jeefvelee efkeÀveejs 9969034580 ceneue#ceer cene. MeeUe, YegueeyeeF& osmeeF& jes[, ceneue#ceer leUcecepeuee + 3 cepeues keÀeb®eve Mecee& 7208160684 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e oJeeKeeves veevee ®eewkeÀ [e@ HeewefCe&cee efke&Àleves 9619027621 yeves kebÀHeeTb[ [e@ MewuesMe Heeìerue 9702699972 lee[osJe ceekexÀì [e@ ieewjJe }esKeb[s 9767518035 Deej Deej ceeie& [e@ mebpe³e Yeebsie[s 9820454236 Deej Sme efvecekeÀj ceeie& [e@ G<ee meesUbkeÀer 9969544059 veevee ®eewkeÀ
 • 117. 117 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Deejesi³e keWÀê yeves kebÀHeeTb[ [e@ De®e&vee peeOeJe 9833104742 Deej Sme efvecekeÀj ceeie& jlvee ieeJe[s 9819109532 KesleJee[er uelee Hejye 9022291925 yeeCeiebiee Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e oUJeer ne@efmHeìue, 38, Sve Sme HeeìkeÀj ceeie&, i@e´bì jes[ [e@ efoueerHe yemeces 23634618 23630357 23634618 9869040130 ye´er®e keBÀ[er ne@efmHeìue [e@ efielee keÀesHHeerkeÀj 23667788 23671888 23607940 23667558 9869215000 pemeueeskeÀ ne@efmHeìue, peer osMecegKe ceeie&, [e@ lejbie i³eeve®eboeveer [e@ nefjµe Dengpee 66573333 66573321 9967959560 pe³eJebleer efkeÌueefvekeÀ, efMeceuee neTme, vesefHe³eve meer jes[, [e@ efkeÀMeesj ce{Jeeveer 23647676 9821086038 kebÀyeeuee efnue ne@efmHeìue, Hes[j jes[ [e@ efJepe³e µesììer 61611768 ieesjeieebOeer ef[mHeWmejer,efnjekegbÀpe Fceejle, lee[osJe [e@ kesÀleve [e@ kegbÀove ieesjeieebOeer 23517976 9820198439 9820351404 MegÞeg<ee ie=n [e@ jpeveer Dee³e& MegÞeg<ee ie=n, KesleJee[er [e@ efJeÐee Heeìerue 23610141 efvejbkeÀ [e@ MesÆer MegÞeg<ee ie=n, S meer ceekexÀì, lee[osJe [e@ veJeerve MesÆer 23513570 23516481 efvejbkeÀ
 • 118. 118 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer He´metleer ie=n HeeueMeslekeÀj He´metleer ie=n, Dee@Hesje neTme [e@ vebefolee HeeueMeslekeÀj 23643389 23691386 9820032315 [e@ Hew He´metleer ie=n, cenepeveJee[er, efiejieeJe [e@ efveleerve Hew 23828407 9833016128 jkeÌleHes{er Yeeìer³ee ne@efmHeìue [e@ megOeekeÀj meeves [e@ j®evee (jkeÌleHes{er) 66660444 66660656 9820120363 9820244366 pemeueeskeÀ neefmHeìue [e@ njer<e Deengpee 66573333 66573434 9967959560 Heejmeer pevejue neefmHeìue [e@ efOebie´e [e@ Hegpee Heeb[s (jkeÌleHes{er) 61186118 61186040 23633641 61186190/ 191/192 9677089682 9930554665 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee ©iCeJeeefnkeÀe ³eeveie=n keÀ.DeefYe. meeJeble 23077324 23079643 9967280539 mewHeÀer DeBcyeguevme [e@ yeeHeF&, [e@ ef[mee 67570111 9820138752 efye´´®e keBÀ[er neefmHeìue ©iCeJeeefnkeÀe [e@ efielee keÀesHHeerkeÀj 23667788 23671888 23667997 9869215000 ueeF&HeÀ kesÀDej HeÀeTb[sMeve (He@Lee@}@epeer }@ye) [e@ ³eesiesMe iegHlee 20632522 9869152727 9322332269 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) veesyeue kesÀefcemì, njefkeÀmeveoeme ne@efmHeìuepeJeU, kesÀleve Meen 23853130 9820632455 je@³eue cesef[keÀes, Me@eHe ke´À. 230 yeer, SJeerS ceBMeve, lee[osJe, veevee ®eewkeÀ, lee[osJe Yejle YeeF& 23540275, 23540276
 • 119. 119 mJe³ebmesJeer mebmLee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meesHeÀer³ee keÀe@uespe DeeefCe efJeJeskeÀ efmebie uesve Jner keÀs oueeue 23511154 9322260345 vasantdalal1934@gmail.com jepeeyeeueer Heìsue oesjvee ef[meespee 23519428 9821411109 alfredo@mtnl.net.in kebÀyeeuee efnue jes[ keÀefJe DeeJeejer 23852585 9819740803 kavi.awari@gmail.com ©Heejsue ceeie& Þeerceleer ceOeg 23640923 9821739525 pumnja.ramnath@gmail.com Sue [er ©Heejsue ke´Àe@me uesve ceveefHe´le Mecee& 23911744 9820099290 noneusharm@gmail.com ©bieþe uesve HeÀe©Ke cesnlee 23683941, 9821550032 farrokh_mehta@yahoo.com Keeslee®eer Jee[er efoJeekeÀj YeìkeÀue 23825369 9869642131 diwakarbhalkal@gmail.com yeeyegueveeLe ke´Àe@me uesve Deefcelee PeJesjer 23675298 9820011259 amita_zhaveri@yahoo.com ceeTbì HuesPebì jes[ Deceuee ©F&³ee 23673942 ruiaamla@hotmail.com vesefHe³evemeer jes[ efmeìerpeve HeÀesjce ieerlee ceerj®eboeveer 23632111 9821214379 Hes[j jes[ ieerlee Heìsue 23511278 efueefìue efieymed jes[ Fbêeveer ceuekeÀeveer (ì^mìer) 23640113 9821338264 indranimalkani@hotmail.com n@ce jsef[Dees Dee@Hejsìj efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer [er efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efvejJe 23898812 9821732700
 • 120. 120 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee osCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Me@eHe ke´À 3S, p³eesleer Fmìsì, 54-meer, He´e@keÌìj jes[, ue@efcebiìve jes[, ie@´bì jes[ ®e@veue ceemìj He´e efue 23879390 Hebef[leeue³e, ®egvece uesve, ue@efcebiìve jes[, ie@´bì jes[ (Het) me@cemeve FueskeÌì^e@efvekeÌme 23881078 Hesì^esue HebHme veeJe DeeefCe Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e ve@Meveue Hesì^esue HebHe, ®eveea jes[ jsuJes mLeevekeÀepeJeU DeesceHe´keÀeµe mee³eJee}e 22014229 Deej Sme Jee®íe DeB[ kebÀ, Sve Sme HeeìkeÀj ceeie&, 23677666 o³eejece mebleoeme DeB[ kebÀ. , Deescej Heeke&À, Yeg osmeeF& ceeie& Deefpele keÀceueeveer 23676280 mecegê efkeÀveeje efþkeÀeCe peerJej#ekeÀ Ye´ceCeOJeveer efiejieeJe ®eewHeeìer efJepe³eefmebie S jeþes[ 8793286710 ieesjKe yeer leUHeos 9209152987 He´oerHe yeer iee³ekeÀj 9272741112 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee #ecelee keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ke=À<Cee Mesìdìer, meb®eeuekeÀ ke=À<Cee He@uesme, muesìj jes[, ie´Bì jes[ 23894141 26629333 9867177733 nmeerye Keeve, J³eJemLeeHekeÀ ne@ìsue vegjeveer lee[osJe, nepeer Deueer 23534753 9821232738 Heeb[s, J³eJemLeeHekeÀ S®eìtDees, ¢<ìer, ®eewHeeìer jes[ 23685485 9821893925 HeeþkeÀ, J³eJemLeeHekeÀ ce@keÀ[esveeu[med, nepeer Deueer, lee[osJe efvejbkeÀ 9821233537 9833320829 He´oerHe Mesìdìer, J³eJemLeeHekeÀ ne@ìsue megefHe´³ee, muesìj jes[, ie´Bì jes[ 23886443 23809901 9833440947 megneme ®eewIegues efceveer ceeueJeCeer, efiejieeJe 23857171 9323333033 9320021515 Deyogue MesKe ce®e¥ì keÌueye 26736722 9833863008
 • 121. 121 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ke=À<Cee He@uesme, me@uìj jes[, ieB´ì jes[ ke=À<Cee MesÆer 23894141 6629333 9867177733 ne@ìsue vegjeveer, nepeer-Deueer, lee[osJe jepeerJe Sme Keeve 23534753 9821232738 S®e ìg Dees, o=<ìer, efiejieeJe ®eewHeeìer Heeb[s 23685485 9821893925 ce@keÀ-[esvuee[, nepeer-Deueer, lee[osJe HeeþkeÀ 9821233537 ne@ìsue megefHe´³ee, me@uìj jes[, ie´Bvì jes[ He´oerHe MesÆer 23886443 9833440947 efceveer ceeueJeCe, efiejieeJe megYee<e ®eewiegues 23857171 9823333033 9320021515 ce®e¥ì keÌueye me³³eo 9833863008 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n efyeuee& efke´À[e keWÀê, ®eewHeeìer, ie´Bì jes[ megMeeble kegbÀ[t 23685587 9321147060 pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej ces. i³eeve kebÀmì^. oeoj efnlesve 9820439392 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n JejUer iees[mes (keÀe³e&.DeefYe.) 24935688 24935687 9004445246 ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e ceueyeej efnue, yeer peer Kesj ceeie& veeiesMe OeeW[ies (keÀ.DeefYe.) 23633561 23612577 9930260569 peue efve³eb$eCe ceueyeej efnue, yeer peer Kesj ceeie& oeceesoj Dee®ee³e& (mene.DeefYe.) 23678109 23695835 9930260513
 • 122. 122 F efJeYeeie 10, MesKe neefHeÀpegÎerve ceeie&, Yee³eKeUe (He) - 400 008. otjOJeveer ke´À - 23081471/ 23081479 Keemeoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DejefJebo meeJeble oef#eCe cegbyeF& 24163457 25704488 9869004488 Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme veeJe ceOegkeÀj ®eJneCe Yee³eKeUe 23083769 23050351 9821229992 madhu.chavan@gmail.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Devmeejer JekeÀe©efvvemee peenero ngmesve S, yeer DeeefCe F 23081571 --9820702701 9833382745 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ - veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer meefcelee mebpe³e veeF&keÀ efJej efpepeeceelee veiej- Iees[HeosJe, ceePeieebJe [e@keÀ (G) 23790304 9869433789 9869082802 mangesh202@yahoo.co.in jceekeÀeble meKeejece jneìs keÀmlegjyee ne@efmHeìue- Fbef[³ee ³egvee³eìs[ efceume 23705281 9969310707 9322210707 ramakant.rahate@rediffmail.com ramakant.rahate203@gmail.com Jebovee He´efoHe ieJeUer Yee³eKeUe jsuJes msìMeve- c³egefveefmeHeue neTefmebie keÌJeeì&me& 23782559 9220334882 8879997204 efielee Depe³e ieJeUer vee³ej ne@efmHeìue- Yee³eKeUe HeÀe³ej efye´ies[ 23015868 9967912775 9967264128
 • 123. 123 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer HeÀ³³eepe Denceo jHeÀerkeÀ Denceo Keeve ceePeieeJe keÀesì& - ceoveHegje 9702565686 9323030758 ³eeefceveer ³eMeJeble peeOeJe DebefpejJee[er-[e@keÀ³ee[&- ceePeieebJe [e@keÀ (o) 23791355 8879997007 ceveespe Heeb[gjbie peecemeglekeÀj cemleeve ìBkeÀ-pes pes ne@efmHeìue-efJeke´ÀerkeÀj YeJeve 9821037490 Menevee efjPeJeeve Keeve keÀeceeþerHegje 9987494929 9867032056 rizshah20@live.com efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e: 2301 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene Dee³egkeÌle Sme Sme keÀyejs 23083695, 23081471 efJemlee. 153 23015004 9167203774 ac.e@mcgm.gov.in keÀe³e&.DeefYe³eblee Sme peer HeªUkeÀj 23081471 efJemlee. 300 23015004 9869070064 srp1964@yahoo.co.in leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer µegYeebieer pebiece 23083695 23015004 9938757498 me.De. (Heefjj#eCe)(He´) jepeYej 23081471-8 9920366205 marutid@yahoo.com me.De. (Heefjj#eCe) Peþjs 23081471-8 9920924499 mene.DeefYe. (Fcee. Je keÀejKeeves-1) Oeleej 23081471-8 9869030783 mene.DeefYe. (Fcee. Je keÀejKeeves-2) meeUJeer 23081471-8 9819231077 me.De. (peuekeÀeces)(He´) He´ vee keÀueces 23081471-8 9930260472 aeww_eward@gmail.com
 • 124. 124 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer me.De. (IekeÀJ³e) Pejleej 23081471-8 9969342478 sampatchormole@gmail.com JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ efpeleWê peeOeJe 23081471-8 9920759815 mohe02.ohd@mcgm.gov.in He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe) JeeCeer 2308 1471-8 8879337212 aoseward@gmail.com GÐeeveefJeÐee mene³³ekeÀ (GÐeeve) efveuesMe Heeefìue 2308 1471-8 7208271082 nkpatil.deogiri@gmail.com keÀ Je=#e DeefOekeÀejer meblees<e µesìdìer 23081471-8 9820210544 mene.megj#ee DeefOekeÀejer mebpe³e DeoeUkeÀj 23081471-8 9167202150 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Yee³eKeUe ke=À<Cee ³eeoJe 23076111-13 9930464811 Heesueerme mLeevekeÀ Heesueerme mLeevekeÀ Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Yee³eKeUe megjsµe cegkeÀogce 23755264, 23719808 9821220203 Deeie´erHee[e efkeÀMeesj yeeefJemkeÀj 23070532, 23078213 9821254800 veeieHee[e Sve kesÀ cnsleej 23004605, 23078109, 23092293 9869022767 pes pes jes[ Sme [er megJes&s 23738706, 23748200 9821680647 efMeJe[er Yeejle iee³ekeÀJee[ 23716139 8097007662 keÀeUe®eewkeÀer YeeTmeensye efieles 23757357, 23754128 9870480570 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Yee³eKeUe Sme kesÀ Leesjele 24691629 9773103848 pi.traffic.byculla@trafficpolicemumbai.org
 • 125. 125 yeme Deeieej veeJe Deeieej J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer cegbyeF& meWì^ue DejefJebo Sme. Yeesj 23079951, 23087393 9869203208 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Yee³eKeUe ceO³e Sme pes peieleeHe 23087614 9004410953 ef®eb®eHeeskeÀUer ceO³e Des Heer peskeÀe@ye 24701640 9869208704 js jes[ ceO³e kegÀÆerr Sve 23751891 9004411946 [e@keÀ³ee[& jes[ ceO³e ceesn. neHeÀerpe 23751931 9892813435 cegbyeF& meWì^ue HeefM®ece cegkesÀµe efmebn 23077292 yesmì GHe keWÀê efþkeÀeCe otjOJeveer He@ÀkeÌme ceePeieebJe Deej Sme Sme 23781444, 64507837 Yee³eKeUe Deej Sme Sme 23723339/64507838 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHe #ecelee Ye´ceCeOJeveer yeeyegjeJe peieleeHe ceeie&, KeìeJe efceuemeceesj 1 250 8879654132 mìej efmevescee 1 250 8879654133 Yee³eKeUe jsuJes mìsMeve Heeo®eejer Hetue, meeF&yeeyee cebefoj, Yee³eKeUe (HeefM®ece) 1 250 8879654134 ef®eb®eHeeskeÀUer mìsMeve, HeefM®ece yeepet 1 250 8879654135 mebKeueer mì^erì 1 250 8879654136 yeg-neCeer keÀe@uespe 1 250 8879654137 Deefnu³eeyeeF& ne@efmHeìue 1 250 8879654138 nBkeÀe@keÀ efye´pe jsuJes efHe´cee³emesme 1 250 8879654139 jeKeerJe - F efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654141 ceneefJeÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer MeemekeÀer³e ie@´bì JewÐekeÀer³e ceneefJeÐeeeue³e [e@ ueneves 23731144 9867872555 webmaster@educationinfoindia.com
 • 126. 126 ceneHeeefuekeÀe vee³ej oble ceneefJeÐeeeue³e [e@ megneefmeveer veeieoe 23027000 23081490 23081491 23082714 9821351027 nhdc@dmer.orgil nairdentelmumbai@gmail.com Keepeieer yeg-neCeer ceneefJeÐeeeue³e SHeÀ Sme Jeejerme 23712449 23776560 2373023 2 9323469013 www.burhanicollege.com MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe Deeie´erHee[e Fbie´peer He´eLeefcekeÀ MeeUe efveJe=lle keÀeceeþerHegje cejeþer He´eLeefcekeÀ MeeUe Þeerce. HeeìCekeÀj 9869186098 keÀeceeþerHegje efnboer He´eLeefcekeÀ MeeUe µecee& 9324344406 Deeie´erHee[e cejeþer ceeO³eefcekeÀ MeeUe efiejer He¨ee Jner 9146239827 ceesceerveHegje Got& ceeO³eefcekeÀ MeeUe HeÀewefpe³ee Deej Denceo 8149923999 veeieHee[e Got& MeeUe efveJe=lle Keepeieer mej Sueer keÀeogjer MeeUe mJeHvee efiepes 23738177 23748177 9987074740 ¿egce ne³emketÀue Sme yeer veeceoeme 23009966 9820289855 meWì peesmesHeÀ ne³emketÀue efmemìj 23001951 9769160313 Debpegce Kew©ue Fmueece ieume& ne³emketÀue Debpegce Kew©ue Fmueece yee@F&me ne³emketÀue cegmejle pebne efye}efkeÌJeme 23001951 9987871996
 • 127. 127 leelHegjleer efveJeememLeeve efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe otjOJeveer Sme efye´pe ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, Sve Sce peesMeer ceeie& leUcepeuee + 3 cepeues De©Cee Ye©®ee, Sme Jner KeìeJekeÀj, ef®e$ee JeeIeceejs 9987569777 9226243147 F Sme HeeìCeJeeuee ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, F Sme HeeìCeJeeuee ceeie& leUcepeuee + 3 cepeues MeefMekeÀeble pegvvejkeÀj, penerje Deyeoj jppeekeÀ, He´keÀeMe meeyeUs, peieoerMe keÀeefMeJes 9594984090 9967801262 9967015853 Deeie´erHee[e ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, HeÀe©Ke Sme Gcej ceeie& leUcepeuee + 2 cepeues He´efleYee mekeÀHeeU, meesHeÀer³ee MesKe, Penerj Denceo 9930478122 9322892664 9820332659 keÀeceeþerHegje ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, megKeueepeer mì^erì, keÀeceeþerHegje leUcepeuee + 3 cepeues efceÞee 9324344406 [e@ Gefve³ee mì^erì ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe,2jer Heerj Keeve mì^erì, veeieHee[e leUcepeuee + 4 cepeues meeefpeoe Devmeejer 9930493404 lee[Jee[er ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, meWì cesjer jes[ leUcepeuee + 4 cepeues JewMeeueer efMeKejs, mebpe³e yeeie[er 9004779935 cemleeve ìBkeÀ ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, cemleeve ìBkeÀ ke´Àe@me uesve, veeieHee[e leUcepeuee + 4 cepeues efveJe=lle ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e megefJeOee ©iCeeue³e keÀmlegjyee ne@efmHeìue [e@ GcesMe Ssieue 23027700 efJemlee. 769 9820935680 yee ³e ue vee³ej ©iCeeue³e [e@ jcesµe Yeejce} 23027000 23081490/1 9820703190 9820103021 oJeeKeeves veJeeye ìBkeÀ [e@ Þeerjbie JesmeeJekeÀj 9969162790 efmeoOeeLe& veiej ngpeeefj³ee veiej [e@ yeJex 9819053594 8879152444
 • 128. 128 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e megefJeOee meeGìj mì^erì [e@ osMecegKe 9819112009 F Sme HeeìCeJeeuee [e@ efcevee ef®eb®eesuekeÀj 9833879589 9969958978 Deej pes kebÀHeeTb[ [e@ megefvelee keÀoce 9892763777 [er Heer Jee[er [e@ meefleMe 9821554068 ceesefleMee uesve Deejesi³e keWÀê keÀmlegjyee ©iCeeue³e [e@ ceefve<ee meeveHe 9423171396 meeGìj mì^erì [e@ efJepe³ekegÀceej cenepeve 7208704111 lee[Jee[er [e@ DevegHece ieesje[s 9773696976 veJeeye ìBkeÀ [e@ jefJebê Oee[Jee[ 8793755403 yeeìueeryee@³e kebÀHeeTb[ [e@ efJeJeskeÀ peeOeJe 9773154802 js jes[ [e@ efJejWê keÀes®ej 9422932673 MegÞeg<ee ie=n osJeer Deefnu³eeyeeF& nesUkeÀj ceneveiejHeeefuekeÀe He´metleer ie=n [e@ ieewlece meesveJeCes 23775102 9422538125 He´metleer ie=n osJeer Deefnu³eeyeeF& nesUkeÀj ceneveiejHeeefuekeÀe He´metleer ie=n 23775102 jkeÌleHes{er yee ³e ue vee³ej ©iCeeue³e [e@ efHe´³ee 23081490/1 23027000 9960378799 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee keÀmlegjyee ©iCeeue³e 23027700 23083901 yee ³e ue vee³ej ©iCeeue³e 23081490 /1 23027000 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) keÀmlegjyee ©iCeeue³e jepesMe jes[s 23083901 yee ³e ue vee³ej ©iCeeue³e 23081490/1 23027000
 • 129. 129 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e megefJeOee MeJeefJe®ísove efJeYeeie yee ³e ue vee³ej ©iCeeue³e 230814901 23027000 mceMeeveYetceer JewkegbÀþOeece, js jes[ efMeJeepeer {eskeÀjs, me³³eo efHeÀjespe 7738646827 9869077553 veejer³eueJee[er meef}ceYeeF& 23735254 23749998 9869107295 9833450217 MeemekeÀer³e Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e pes pes ©iCeeue³e [e@ ueneves [e@ yees[x 23735555, 23731144, 23701366 9867872555 [e@ yeeyemeensye Deebyes[keÀj cesceesefj³eue ©iCeeue³e, ceO³e jsuJes, Yee³eKeUe [e@ censve, [e@ S uekeÀ[ss 23717247 23717246 9987645400 oJeeKeeves pes pes ©iCeeue³e [e@. efovekeÀj Leesjele 23770654 efJemlee 2374 jkeÌleHes{er pes pes ©iCeeue³e [e@ OevesMJej 23739400 23770654 efJemlee. 2248 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee pes pes ©iCeeue³e 23770654 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) pes pes ©iCeeue³e [e@ keÀesievetj 24522453 23770654 efJemlee. 2301 MeJeefJe®ísove efJeYeeie pes pes MeJeef®ísove efJeYeeie Heer JeeUskeÀj 23754995 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e efHe´vme Deueer Keeve ©iCeeue³e [e@ keÀceue ef®ecee 23750904 23777925 9930456103
 • 130. 130 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceefmevee ©iCeeue³e [e@ Deej yeer omlegj 23714889 23714890 9821026705 61841214 kesÀoej ©iCeeue³e [e@ p³eesleer cne$es 23728588 24464696 yeeueepeer ©iCeeue³e [e@ jcesMe keÀeiePeer 23740000 balajihospital@gmail.com oJeeKeeves Keeleerye [esU³ee®es ©iCeeue³e [e@ FjHeÀeve Keeleerye 23078659 65000797 9821138125 khatibeyeclinic@gmail.com MegÞeg<ee ie=n meWì^ue ne@efmHeìue DeB[ veefme¥ie nesce [e@ cesnboer kesÀpejeveer 23078555 9821012580 He´sjCee veefme¥ie DeB[ ce@ìefve&ìer nesce [e@ iegCeJebleer Meen 23775310 9869242707 Dr.shah1943@gmail.com jepesÞeer veefme¥ie DeB[ ce@ìefve&ìer nesce [e@ efJepe³e Meen, [e@ jepesMJejer Meen 23743033 23743022 9820454705 vijayss@hotmail.com yeeBcyes veefme¥ie DeB[ ce@ìefve&ìer nesce [e@ jepeWêHe´meeo Jecee& 23072503 9820050184 veeieesjer veefme¥ie nesce [e@ ceesncceo veeieesjer 23086152 9322643888 He´metleer ie=n He´sjCee veefme¥ie DeB[ ce@ìefve&ìer nesce [e@ iegCeJebleer Meen 23775310 9869242709 jepesÞeer veefme¥ie DeB[ ce@ìefve&ìer nesce [e@ efJepe³e Meen [e@ jepesMJejer Meen 23743033 23743022 9820454705 yeeBcyes veefme¥ie DeB[ ce@ìefve&ìer nesce [e@ jepebsêHe´meeo Jecee& 23072503 9820050184 jkeÌleHes{er efHe´vme Deueer Keeve ne@efmHeìue [e@ efJepe³e js 23777934 9821035341 ceefmevee ne@efmHeìue [e@ yejKee ceeues 23714889 9224694749 bloodbankmasina@gmail.com
 • 131. 131 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeJeeefnkeÀe mesJee v³et meeleeje JesuHesÀDej meWìj mepexjeJe Heeìer} 23701560 23791561 9987199589 efMeJemesvee efceveeleeF& þekeÀjs yeyeve ieeJekeÀj, jcesMe ®eWoJeCekeÀj, yeeUe cegCeieskeÀj 23708969 23701190 23702848 9664152418 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) veekeÀes[e cesef[keÀue kesÀefcemì efovesMe keÀesþejer 23770803 23780803 v³et cesjer cesef[keÀue mìesme& ngpewHeÀe 23711616 9821366175 Yee³eKeUe HeÀece&meer DeB[ mìesme& Heer kesÀ HeÀpe¥[er 23776537 23725836 61314000 9870003804 cemeervee ne@efmHeìue cesef[keÀue mìesme& megefve} keÀesþJeeCeer 23714889 61841212 61313000 mJe³ebmesJeer mebmLee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e cenelcee HegÀues mesJee menkeÀejer mebmLee ®ebêMesKej keÀeve[s 9869308254 9022224371 meble efMejesceCeer jesefnoeme yesjespeieej mesJee yeeHet ieCeies 8898881888 DeefMJeveer ceefnuee mesJee menkeÀejer mebLee ce³ee&efole efcevee ieCeies 9594077026 pe³e ³eesiesMJej yesjespeieej menkeÀejer mebmLee jentue keÀeve[s 9892099203 kande_rahul@rediff.com n@ce jsef[Dees Dee@Hejsìj efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Yee³eKeUe efHeÀjespe Heìsue 9833734505 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e kesÀyeue mesJee osCeejer kebÀHeveer mkeÀe³e efJepeve vesìJeke&À, Yee³eKeUe efJemHeer Ye©®ee 23077048 9821930911
 • 132. 132 Hesì^esue HebHme veeJe DeeefCe Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer íieve efceþe Dee@ìes, 29, meeGìj mì^erì peerJeve peeOeJe 23005222 9833063415 cee@[ve& Dee@ìesceesyeeF&ue, keÀvPegcej keÀes.DeeHe.meesmee. [e@ S vee³ej jes[ cegkeÌleejYeeF& 23077783 23095903 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee #ecelee keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ie´@p³egSì Je[eHeeJe Yee³eKeUe mìsMeve, Yee³eKeUe (Het) jcesMe HeJeej 9821247537 G[erHeer jsmìe@jbì Yee³eKeUe mìsMeve, [e@. yeer S jes[, Yee³eKeUe(Het) 9821012597 ne@ìsue megHe´Yeele ueJe uesve, ceneHeeefuekeÀe oJeeKeevee pe³ejepe 23739922 /33 9819570777 ne@ìsue meeF& meeiej mesume ì@keÌme Dee@efHeÀmemeceesj, vesmeyeerì jes[, ceePeieeJe 9867715355 ne@ìsume efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme ne@ìsue nsefjìspe, meble meeJelee ceeie& peieoerMe mewieue 23714891 23738884 yeueJeeme Fbìjve@Meveue ne@ìsue Peesme 23081481 23081048
 • 133. 133 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n vee³ej ne@efmHeìue ìerSveScemeer meYeeie=n 23027000 pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej ie´erve iueesyeue uee@efpeefmìkeÀ DeB[ FvHe´Àe He´e. efue. MebkeÀj efmevne 23705640 9892560942 peue efve³eb$eCe ceueyeej efnue, yeer pes Kesj ceeie& oeceesoj Dee®ee³e& 23678109 23695835 9930260513
 • 134. 134 SHeÀ/o efJeYeeie [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keÀj DeeefCe peievveeLe YeeleCekeÀj ceeie& pebkeÌMeve, Hejsue, cegbyeF&-400 012 otjOJeveer ke´À. 24134560, 24134565 Keemeoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DejefJebo meeJeble oef#eCe cegbyeF& 24163457 25704488 9869004488 Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer yeeUe [er veeboieeJekeÀj efMeJe[er 24719940 9869078090 keÀeueeroeme keÀesuebyekeÀj oeoj /ceeìgbiee 24154848 9324154848 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer le=<Cee efJeMJeemejeJe SHeÀ/o, SHeÀ/G 24134561 24140047 9920326416 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme megefveue efJe<Cet ceesjs jCeefpele mìg[erDees – vee³eieebJe yeer [er [er ®eeU 9322270542 9819222868 8879997195 HeuueJeer cenWê cegCeieskeÀj vee³eieeJe Heesueerme Hejs[ ie´eTb[ - yeerHeerìer ne@efmHeìue 24180053 9322822746 9870196196 8879997196 veboefkeÀMeesj (vebot) meKeejece efJe®eejs cenelcee ieebOeer keÀe@ueveer – YeesF&Jee[e 24156619 9819513106 mebpe³e (veevee) iepeeveve Deebyeesues Fbef[³eve ³egvee³eìs[ efceume – vejs Heeke&À 22838485 9221221772 9820702703 nsceebieer (cecelee) nsceblekegÀceej ®ebsyetjkeÀj kesÀ F Sce ne@efmHeìue – jepe keÀceue mìg[erDees 7738384935 JewYeJeer efJepe³e ®eJneCe Jesìjvejer ne@efmHeìue - DeY³ego³e veiej 9969963429 ÞJeslee M³eecemegboj jeCes keÀe@ìve ie´erve, efMeJe[er 23704376 9869160234
 • 135. 135 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2410 3000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle mebpe³e kegÀNne[s 24182868 24134560-5 24186246 9167203777 ac.fs@mcgm.gov.in keÀe³e&.DeefYe³eblee jepesMe [ebies 24134560-5 24186246 9930225542 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer megefveleer meebieUs 24182868 24134560-5 24186246 9930084089 co.fs@mcgm.gov.in mene. (Heefjj#eCe) je³ekeÀJee[ 24134560 24134565 24186246 9869841676 mene. (Heefjj#eCe) meHeÀosJe DeeefmeHeÀ 24134560 24134565 24186246 9833960880 mene. (Fcee. Je keÀejKeeves) cenWo´ meeJeble 24134560 24134565 24186246 9892598077 san/saw/sgs@yahoo.com mene. (peuekeÀeces) Depe³e ®eewOejer 24134560 24134565 24186246 9930260422 aewwfs@gmail.com mene. (IekeÀJ³e) Heer Sve kegÀNne[s 24134560 24134565 24186246 9004445226 babanjogdande16@gmail.com mene.cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (IekeÀJ³e) Sce Sce HeJeej 24134560 24134565 9769988912 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ Mejo ©F&³ee 24134560 24134565 24186246 9920759817 drsharadfs@gmail.com He´ De (MeeUe) Jebovee ieesmeeJeer 24134560 24134565 24186246 9967710131 G.mene. (GÐeeve) efjkeÌle Heo 24134560-5 24186246 sakshijadhv17@yahoo.com mene.megj#ee DeefOekeÀejer efJeueeme megJex 24134560 24134565 24186246 9167202141
 • 136. 136 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer oeoj Deej yeer Heeìerue 24134200 9892827154 efMeJe[er osJesbê Heeìerue 23775756 9930464843 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer YeesF&Jee[e meggefveue leWe[JeUkeÀj 24185637, 24144220 9967435758 keÀeUe®eewkeÀer YeeTmeensye efieles 23757357, 23754128 23715863 9870480570 Deej S efkeÀ[JeeF& ceeie& JeeveKes[s 24185618, 24184375 24186836 9870599905 efMeJe[er Yejle iee³ekeÀJee[ 23758163, 23716139 8097007662 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer YeesF&Jee[e jefJe efieÎs (Hees. efvej.) 24140909 24691631 9867394194 pi.traffic.bhoiwada@trafficpolicemumbai.org yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Je[eUe Deeieej megjsMe keÀueeve$es 24145237 9821584341 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Hejsue jsuJes mLeevekeÀ ceO³e He´Meeble Hejye 24174116 9004411944 efMeJe[er jsuJes mLeevekeÀ ceO³e neye&j Sme kesÀ ceervee 24105837 yesmì GHe keWÀê efþkeÀeCe otjOJeveer megHeejeryeeie HedÀ³egpe efve³eb$eCe 24114242, 24161217, 64507813 (ìeìe) 32665613 (efjuee³evme) ueJn ie´esJn mebie´nCe GHe keWÀê 24934567, 64507835 Hejsue mebie´nCe GHe keWÀê 24715839, 64507845 efMeJe[er mebie´nCe GHe keWÀê 64507847, 24129336
 • 137. 137 leelHegjleer efveJeememLeeves efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe Ye´ceCeOJeveer He´yeesOevekeÀej þekeÀjs GÐeeve ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe leU + 2 cepeues Kesceveej (cegK³eeO³eeHekeÀ) 9967113658 DeY³ego³e veiej SueSceHeerSme ke´À.SceS®eyeer keÀe@ueveer, DeY³ego³e veiej leU + 3 cepeues peesieer (cegK³eeO³eeHekeÀ) 9869262001 meeF&yeeyee HeLe ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, meeF&yeeyee jes[, ueeueyeeie leU + 4 cepeues kesÀ Jeejs 9226031367 efMeJe[er ke´Àe@me jes[ Got& MeeUe, efMeJe[er ke´Àe@me jes[, Decej Jee³eme& meceesj leU + 4 cepeues megueleevee (cegK³eeO³eeHekeÀ) 9819724002 peievveeLe YeeleCekeÀj ceeie&,efMejes[keÀj ceekexÀì peJeU leU + 3 cepeues Þeerceleer meercee Heeìerue 9967234569 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer ieesojspe ie@me kebÀ. DevegHece FceejleerpeJeU 1 125 8879654145 efpepeeceelee veiej, DeY³ego³e veiej peJeU 1 125 8879654146 peievveeLe YeeleCekeÀj ceeie&, Hejsue mìsMeve peJeU 1 250 8879654147 efMeJe[er ke´Àe@me jes[, iesì ke´À.6 peJeU 1 250 8879654148 efMeJe[er ke´Àe@me jes[, iesì ke´À.7 peJeU 1 125 8879654149 keÀesueiesì HeelecegKe 1 250 8879654150 b efMebosJee[er keÀesì& (Keel³ee®ee HebHe) 1 125 8879654144 oeoemeensye HeÀeUkesÀ jes[ (Heesueerme ®eewkeÀer) 1 250 8879654151 mejoej ne@ìsue 1 250 8879654152 megYeevejeJe veueeJe[s ceeie&, ef®eb®eHeeskeÀUer efye´pe 1 250 8879654153 Hejsue ìer ìer, SHeÀ/o efJeYeeie keÀe³ee&ue³eepeJeU 1 250 8879654154
 • 138. 138 efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer efnboceelee efmevescee-1 1 700 8879654155 efnboceelee efmevescee-2 1 250 8879654156 jeKeerJe- SHeÀ/o efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654157 ceneefJeÐeeue³e ceneefJeÐeeue³e keÀe³ee&ue³e efveJeeme cen<eea o³eevebo ceneefJeÐeeue³e 24130012, 24134541 24106960 Principal@mdcollege.in kesÀ Sce Sme p³egefve³ej keÀe@uespe, [e@ F. yeespexme jes[, Hejsue 24106274 Deej Sce YeÆ, kesÀFSce ©iCeeue³e,21, ieesKeues meesmee³eìer uesve,Hejsue 24130289 peer Sme cesef[keÀue keÀe@uespe uesve Dee@HeÀ ìeìe De@b[ Jee[er³ee ne@efmHeìue, [e@ F. yeespexme jes[,Hejsue 24107565 DeefYeveJe keÀe@uespe, Hejsue cegbyeF&. Helleeë- kesÀ Sce Sme Sp³egkesÀMeveue Fbefmììîegì, [e@ F. yeespexme jes[,Hejsue 64147552 MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe He´yeesOeve þekeÀjs cene. MeeUe Kesceveej 24175504 9967113658 DeY³ego³e veiej cene. MeeUe peesieer 24708561 9869262001 vee³eieebJe cene.MeeUe Oe[kesÀ vejsHeeke&À cene.MeeUe Jeves 9869242083 peieVeeLe YeeleCekeÀj MeeUe meercee Heeìerue 9967234569 Keepeieer ieg©veevekeÀ Fbie´peer He´eLeefcekeÀ MeeUe jefJeboj keÀewj 24133736 9869413621 meesMeue ueerie MeeUe, oeceesoj ne@ue kebÀHeeTb[, Sme Sme jes[, [e@ yeer S jes[, Hejsue veekeÀe peJeU, Hejsue Þeerceleer ceeskeÀue 24706311 mej pes.pes.mketÀue ÒeeLeefcekeÀ MeeUe cee© keÀesleJeeue 24134339 9820743512
 • 139. 139 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e kesÀFSce ©iCeeue³e, [e@ F. yeespexme jes[,Hejsue [e@ HeejkeÀj 24136051 24107020 24131419 9820703191 peerìeryeer ©iCeeue³e, pes [yu³et jes[, efMeJe[er [e@ veveeJejs 24136993 24136997 24146910 9821802863 oJeeKeeves DeebyesJee[er [e@ He´oerHe Heelee[s 9869473787 DeY³ego³e veiej [e@ efJeCee peeOeJe 9987529024 S [er ceeie& [e@ megefveue HeekeÀUs 9819858642 efMeJe[er ke´´Àe@me jes[ [e@ megJeCe& DeeOeeìs 9869511181 kesÀFSce [e@ efJeJeskeÀ ceeOeJe 9820067463 efkeÀ[JeeF& veiej [e@ efveJeeme HeesU 9869022058 vee³eieeJe [e@ megefHe´³ee legHes 9833854555 Deejesi³e keWÀê SHeÀ/o Deejesi³e kesÀê [e@ nsceble ®eewOejer 9322428133 Jner Sme S®e Heer [e@ veef®ekesÀle Heeìerue 9167194896 MegÞeg<ee ie=n Jee[er³ee ef®eu[^ve ne@efmHeìue 24185646 He´metleer ie=n veJejespeer Jee[er³ee ce@ìefve&ìer ne@efmHeìue, S [er ceeie& [e@ De®e&vee Hes[CeskeÀj 24146963 jkeÌleHes{er kesÀFSce ©iCeeue³e, [e@ F. yeespexme jes[,Hejsue [e@ pe³eÞeer Mecee& [e@ MeefMekeÀeble 24107507 9819716450 9930994989 ìeìe cesceesefj³eue ne@efmHeìue, [e@ F. yeespexme jes[,Hejsue [e@ megefveue jepeeO³e#e 24177052 24177000 veJejespeer Jee[er³ee ce@ìefve&ìer ne@efmHeìue, S [er ceeie& [e@ De®e&vee Hes[CeskeÀj 24146963 cenelcee ieebOeer cesceesefj³eue ne@efmHeìue [e@ Yeiele 24132575 24132581
 • 140. 140 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) ve@Meveue kesÀefcemì, kesÀFSce ©iCeue³eemeceesj megboj YeeF& 40680744 40680745 9819982988 9769939380 je@³eue kesÀefcemì, Jee[er³ee ©iCeue³eemeceesj megboj YeeF& 24115028 24130164 9819982988 9769939380 45, je@³eue kesÀefcemì 24170254 24170836 ceefve<e cesef[keÀue megboj YeeF& 24111338 9819982988 9769939380 MeJeefJe®ísove efJeYeeie kesÀF&Sce ©iCeeue³e 24107480 mceMeeveYetceer YeesF&Jee[e 24183115 MeemekeÀer³e Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e cenelcee ieebOeer cesceesefj³eue ne@efmHeìue [e@ Yeiele 24132575 24132581 ìeìe cesceesefj³eue ne@efmHeìue jkeÌleHes{er [e@ megefveue jepeeO³e#e 24177052 24177000 Keepeieer JewÐekeÀer³e keWÀê megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oJeeKeeves Sme Sme JeeIe ceeie&, vee³eieeJe [e@ cegkesÀMe Meen 24136093 9820742350 MegYece efkeÌueefvekeÀ, [er pes jes[, vee³eieeJe [e@ efceleeueer Yeeìs 9820637190 meeF& efkeÌueefvekeÀ, efpepeeceelee veiej, keÀeUe®eewkeÀer [e@ efveleerve keÀe$es 9324900804 MegÞeg<ee ie=n [e@ ieês veefme&ie DeB[ [e@ ieês 24148964 9821037075
 • 141. 141 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ce@ìefve&ìer , ieesefJebopeer kesÀCeer jes[ 9892889685 meesyeleer ne@efmHeìue, 66, keÀuemeer meove, vee³eieeJe [e@ meesyeleer 24135876 24132783 9821026990 DeefMJeveer veefme&ie DeB[ ce@ìefve&ìer nesce, 5, ©Heue DeHeeì&ceWì, [er Heer jes[, oeoj cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) 45, je@³eue kesÀefcemì 24170254 24170836 ceefve<e cesef[keÀue megboj YeeF& 24111338 9819982988 9769939380 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer efveJeeme Ye´ceCeJeveer veeJe Hejsue meer [er keÀoce 23085123 23085122 9869954685 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Jew<CeJeer ceefnuee mesJee mesmLee vesJejskeÀj 9323847318 reshamanevrekar@gmail.com Deefoleer meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee Decej keÀebyeUs 9222093774 n<e&ue meeceeefpekeÀ mesJee menkeÀejer mebmLee ®eboveefMeJes 9920558764 lespeefmJeveer meeceeefpekeÀ He´efle<þeve ue#ceCe ®eboveefMeJes 9920558764 yesjespeieej De#eoe menkeÀejer mesJee mebmLee DeefJeveeMe iee³ekeÀJee[ 9869353546 yesjespeieej mJe©He menkeÀejer mesJee mebmLee DeefJeveeMe iee³ekeÀJee[ 24116086 9869353546 efHe´³eoefMe&veer meeceeefpekeÀ He´efle<þeve ue#ceCe ®eboveefMeJes 9920558764 meeF& ÞeOoe mebmLee leeveepeer Ieeiejs 9769008531 ³eMe Sp³egkesÀMeve DeB[ meesMeue efJeve³e meeUgbKse 9969508755
 • 142. 142 veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer JesuHesÀDej n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Hejsue jeHesÀue 24374242 kesÀyeue He´®eeuekeÀ kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer DeeefMe<e kesÀyeue DeeefMe<e 9221614222 Hesì^esue HebHe veeJe Je Helleee He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer efnboceelee Hesì^esue HebHe megefpele efmebie 24145600 24145600 9920717176 efnbogmleeve Hesì^esue HebHe, Hejsue veJeerve 24128270 24128681 Yeejle Hesì^esue HebHe, Dee®ee³e& osebos ceeie&, ceveefpele efmebie 24131240 9869077942 Fbef[³eve Hesì^esue HebHe, Hejsue Jeke&ÀMe@eHe peJeU DeeueeskeÀ osmeeF& 24705942 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Jespe Dee@ueJespe jsmìe@jbì kesÀFSce ©iCeeue³e, [e@ F. yeespexme jes[,Hejsue 200 meeiej iee³ekeÀj 24131270 9821351532 9167787877 efkeÀleea cenue ne@ìsue yeerScemeer SHeÀ/o Fceejle, Hejsue 200 jefJebê MesÆer 24181238 ceveesnj [skeÀesjsìme& DeB[ keÀ@ìjme& ceejJee[er Jee[er, peer [er DeebyeskeÀj ceeie&, Hejsue 500 ÞeerOej peeOeJe 24186741 24153309 9820155515 Meebleerr keÀe@HeÀer neTme [e@ yeer S jes[, efMebosJee[er keÀesì& meceesj, oeoj 100 jlveekeÀj MesÆer 24131270
 • 143. 143 GHenejie=ns efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Jespe Dee@ueJespe jsmìe@jbì kesÀFSce ©iCeeue³e, [e@ F yeespexme jes[,Hejsue 9167787877 efkeÀleea cenue ne@ìsue yeerScemeer SHeÀ/o Fceejle, Hejsue 24181238 ceveesnj [skeÀesjsìme& DeB[ keÀ@ìjme& ceejJee[er Jee[er, peer [er DeebyeskeÀj ceeie&, Hejsue 24186741 24153309 9820155515 Meebie´err keÀe@HeÀer neTme [e@ yeer S jes[, efMebosJee[er keÀesì& meceesj, oeoj 24131270 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n oeceesoj ne@ue, Hejsue meesMeue meefJe&me ueerie, [e@ yeer S jes[, Hejsue meleerMe Oew³e&Jeeve 24714173 ke´sÀve Dee@Hejsìme& SkeÌmeHe´sme ke´sÀve meefJe&mesme pemeyeerj efmebie 2522 2670 9821021077 pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej yee@cyes pesmeeryeer DeLe& ceeves ke=À<Cee 9821688517 9870976149 HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej JejUer, FDeejmeer osmeeF& 24937970 9930260495 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n JejUer iees[mes (keÀe³e&.DeefYe.) 24935687 9967595684 ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e ieesuebpeer ìskeÀ[er HeÀemeyesjer peueeMe³e keÀes[skeÀj (og.DeefYe) 24131412 23720817 peueefve³eb$eCe ceueyeej ìskeÀ[er peueeMe³e Dee®ee³e& 23678109 23695835 9930260513
 • 144. 144 SHeÀ/Gllej efJeYeeie Huee@ì ke´À. 96, YeeT oepeer jes[, efkebÀie meke&Àue, ceeìgbiee (Het), cegyeF&-400019 otjOJeveer ke´À. – 24024353 /58 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jengue µesJeeUs 25570044 9930605511 DeCegMekeÌleer veiej, ®eWyetj, OeejeJeer (Depee), mee³eve keÀesUerJee[e, Je[eUe, ceeefnce Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer peievveeLe MesÆer mee³eve keÀesUer Jee[e 24042300 24037171 25157000 9820004080 keÀeueeroeme efveUkebÀþ keÀesUbyekeÀj Je[eUe 24154848 9324154848 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer le=<Cee efJeMJeemejeJe SHeÀ/o, SHeÀ/G 24134561 9920326416 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer He´efvelee He´keÀeMe JeeIeOejs He´efle#ee veiej, mee³eve 24066860 24026686 9769075207 ueueerlee keÀ®e© ³eeoJe 166- mee@uì He@ve – mee³eve ì^evmeerì keBÀHe 24036131 24076032 9323041863 9920209224 kachruyadav@gmail.com jepesÞeer jepesMe efMejJe[keÀj ueeskeÀceev³e efìUkeÀ ne@efmHeìue, ceeìgbiee 24010877 9869852149 rsrajshree@gmail.com mesuJeve Deej leeceerue jeJeUer efnue, De@vìe@He efnue 24071899 9820058128
 • 145. 145 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ÞeOoe ÞeerOej peeOeJe meer peer Sme keÀe@ueveer, meskeÌìj 7 24185806 9821113757 9820702555 le=<Cee ®ebêkeÀeble efJeÞJeemejeJe meer peer Sme keÀe@ueveer, De@vìe@He efnue, Je[eUe 24175182 69599372 24140047 9920326416 cenble jecevejsMe ®eewyes mebiece veiej 9820825293 ceveespekegÀceej ceele¥[jeJe mebmeejs keÀesjyee efceþeiej, Je[eUe 24180662 24180817 9773339991 9821112220 DeuekeÀe nsceble [eskesÀ uesHeme& nesce, Je[eUe 24142519 9223356680 8691940001 ve³evee cevenj Mesþ efnbog keÀe@ueveer, Heejmeer keÀe@ueveer 24081029 9820157570 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2408 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle अरका ववाणे 24024353 24012636 9930040322 ac.fn@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee He´keÀeMe cne$es 24024353 24012636 9930302459 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer ef®e$ee ceeskeÀue 24024353 24012636 9987852632 ac.fn@mcgm.gov.in me.De. (Heefjj#eCe) DeefYecev³eg HeeJemkeÀj 24024353 24012636 9223222737 aemait01.fn@mcgm.gov.in me.De. (Heefjj#eCe) एव के गामकलाड 24024353 24012636 9322790918 aemait02.fn@mcgm.gov.in me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves) Keb[sjeJe meeJeUkeÀj 24024353 24012636 9819129975 aebf.fn@mcgm.gov.in me.De. (peuekeÀeces) डी डी कदभ 24024353 24012636 9930260423 aeww.fn@mcgm.gov.in me.De. (IekeÀJ³e) एव.एव.फालऱेकय 24024353 24012636 9004445227 aeswmfn@gmail.com JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer 1 [e@ njerM®ebê veewveer (He´.) 24024353 24012636 9920759818 mo01.fn@mcgm.gov.in
 • 146. 146 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer He´. De. (MeeUe) mebpeerJeveer keÀeHemes 24024353 24012636 9773560066 mandakinitahkur93@yahoo.com G.mene. (GÐeeve) meef®eve अत्तयदे 24024353 24012636 9867219357 कननष्ठ लृष् DeefOekeÀejer स्लाती ळेलडे 24024353 24012636 8080320558 mene.megj#ee DeefOekeÀejer megjWêveeLe meeUJeer 24024353 24012636 9619029905 rohithire87@gmail.com DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Je[eUe efHe´lece cegb[s 24132058 9930464813 jeJeUer keBÀHe meesceveeLe pe³eYee³e 24077841 9930464844 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer MeerJe फाफुयाल गालीत 24031376,24099289 24026307, 24014792 efJemlee. 376 9821224754 ceeìbgiee jIetJeWêe Sce þeketÀj 24011783, 24010103 24021512 (He@ÀkeÌme) 9870236236 De@vìe@He efnue jefJebê efJe®eejs 24013767, 24074447 efJemlee. 376, 380 9870359935 jHeÀer Denceo efkeÀ[JeeF& ceeie& efJeueeme JeeveKe[s 24185618, 24186836 24184374 9870599905 Je[eUe ì^keÀ ìefce&veue megneme ie©[ 24036495, 24036645 9850810681 Je[eUe ऩाडुयंग इगोंऱे 24185616, 24185250 9821118288 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Je[eUe वल ए शळयवाठ (Jejer<þ Heesefueme efvejer#ekeÀ) 66567265 efvejbkeÀ 9821913122 pi.traffic.wadala@trafficpolicemumbai.org
 • 147. 147 yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Je[eUe Sme yeer keÀueb$es 24157344, 24128845 9821584341 DeeefCekeÀ DeMeeskeÀ ueesìCekeÀj 24077186,24074445 24074336 9224370124 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oeoj cegbyeF& efyeefueceesjer³ee 24224161 9004498930 ceeìgbiee cegbyeF& ए pes पनाांडडव 24226567 9323383110 mee³eve cegbyeF& yewpeeeqceve ìeshees 24091302 9757424253 ®egveeYeÆer cegbyeF& शभना वंती 24051164 9987033564 peer ìer yeer veiej cegbyeF& एच आय रकु भ 24011502 Je[eUe cegbyeF& kesÀ met³e&He´keÀeMe 24127788 9004410986 yesmì GHe keWÀê efþkeÀeCe otjOJeveer He@ÀkeÌme oeoj Del³eeJeM³ekeÀ फ्मुज ननमत्रंण 24146683, 24124242, 24146987, 24128683 24183276 oeoj kesÀyeue efyeIee[ og©mleer (Gllej Heefjceb[U) 64507804 Je[eUe 24013716,64507850 OeejeJeer 24072793 Heer Sce peer Heer 24078807,64507854 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer DeJebleer DeHeeì&ceWì, <eCcegKeevebo ne@uepeJeU 1 250 8879654150 DeePeeo veiej, Deej S efkeÀ[JeeF& ceeie& 1 175 8879654169 efYeceJee[er, Je[eUe 1 250 8879654170 oeoj ìer ìer yesmì Dee@efHeÀme peJeU 1 125 8879654171 cegK³eeO³eeHekeÀ YeJeve, mee³eve (HetJe&) 1 125 8879654172 Sve Sme ceCekeÀerkeÀj jes[, ®egveeYeÆer yeme DeeieejepeJeU 1 125 8879654173
 • 148. 148 efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer jsvee@u[med keÀe@ueveer, yeerHeerìer 1 175 8879654174 meguesceeve kebÀHeeTb[, De@vìe@He efnue 1 125 8879654175 De@vìe@He efnue DeefiveMeceve oue 1 125 8879654176 He´efle#ee veiej 1 250 8879654177 ieg©veevekeÀ MeeUe, pewve meesmee³eìer peJeU 1 125 8879654178 ieesJeejer mceMeeveYetceer 1 250 8879654179 jeKeerJe -SHeÀ/Gllej efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654180 DeePeeoveiej , Deej kesÀ efkeÀ[JeeF& jes[ 2 1 125 8879654181 ceneJeefÐeeeue³e ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Keepeieer jeceveeje³eCe ©F&³ee keÀe@uespe [e@ megneme Hes[CeskeÀj 24141335 24143119 24143098 9820023919 principal@ruiacollege.edu ieg©veevekeÀ Keeuemee keÀe@uespe [e@ Deefpele efmebie 24096234 24096635 9322232633 gnkhalsa@yahoo.com Sme Dee³e [yu³et Sme [e@ ieesHeeU ke=À<Ceve 24180390 24118658 9967211744 pgg@vsnl.com [e@ Deebyes[keÀj keÀe@uespe Dee@HeÀ keÀe@ceme& DeB[ FkeÀe@vee@efcekeÌme [e@ efmeOoeLe& keÀebyeUs 24165414 24147798 9869023378 drambedkarcollege@yahoo.com efJeÐeeuebkeÀej Fbefmììîetì Dee@HeÀ ìsefkeÌvekeÀue Je<ee& Yeesmeues, kegÀceejve Mesþ 24161126 24161140 9702384727 9920274319 www.vit.edu.in SceSceHeer Meen Jegcesvme keÀe@uespe Dee@HeÀ Deeì&me DeB[ keÀe@ceme& [e@ megceve pewve 24095869 9869074588 mmpshah@rediffmail.com
 • 149. 149 ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer HeesÎej keÀe@uespe MeesYevee JeemegosJeve 24143178 24142960 24143350 9820125173 shobana.vasudevan@gmail.com MeeUe MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Devegoeefvele MeeUe yeeuemebmkeÀej He´e³ecejer mketÀue Jebovee efHemes 24310041 24038643 9820190344 keÀce&Jeerj YeeTjeJe Heeìerue He´eLeefcekeÀ MeeUe veeFkeÀe[s 24028081 9819660946 meeOevee efJeÐeeue³e efmcelee HeeJemekeÀj 24017269 9867164176 efmeleejece He´keÀeMe efnboer MeeUe, jefHeÀkeÀ Denceo efkeÀ[JeeF& veiej, Je[eUe efoHee peesMeer 24128061 9769754330 [e@ve yee@mkeÀes ne³emkegÀue, veLegueeue HeejsKe ceeie&, ceeìgbiee HeÀeoj p³eg[ ef[cesuuees 24102023 24145225 9969450918 Sme Dee³e [yu³et Sme He´eLeefcekeÀ Fbie´peer MeeUe, 337, efMeJe[er-Je[eUe Fmìsì MekebgÀleuee 24184924 DeebOe´ Sp³egkesÀMeve meesmee³eìer Fbie´peer, jes[ ke´À. 7-S, Je[eUe ueueerlee 24172274 9892850116 ceneveiejHeeefuekeÀe cejeþer MeeUe, efMeJe[er- Je[eUe Fmìsì, Fboueeue nJee GÐeeve, Je[eUe megefveue Yeebiejs 24130984 9223440965 ceeìgbiee ceneveiejHeeefuekeÀe efnboer MeeUe,ue#ceeryeeF& uesve, ceeìgbiee DejefJebo kegÀceej Heeb[s 9892747292 lesuebie ceeie& cene. MeeUe, SHeÀ/G efJeYeeie keÀe³ee&ue³e, ceeìgbiee efMeJeepeer peeOeJe 9920961705 menkeÀej veiej cene. MeeUe Je[eUe yeme Deeieeje®³ee ceeies megefvelee meejbie 7738005829 menkeÀej veiej cene. efnboer MeeUe Je[eUe yeme Deeieeje®³ee ceeies Gefce&uee GheeO³ee³e 8433754414
 • 150. 150 MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Je[eUe cene. cejeþer MeeUe ke´À.1, osve oesjemees jes[, Je[eUe mel³eYeecee iee³ekeÀkee[ 9773671421 DeePeeo veiej cene. iegpejeleer MeeUe, Je[eUe hegpee jevee 9004323770 Meleeyoer meesnUe cene. cejeþer MeeUe, yeerHeerìer keÀe@ueveer, Je[eUe jsuJes mìsMeve peJeU megefvelee keÀuuegj 8655451237 vee[keÀCeea Heeke&À cene. cejeþer MeeUe ke´À. 1, yeerHeerìer keÀe@ueveer, Je[eUe (Het) cegbyeF&-400037 vee[keÀCeea Heeke&À cene. efnboer MeeUe ke´À.2, yeerHeerìer keÀe@ueveer, Je[eUe (Het) cegbyeF&-400037 G<ee HeþCeJeej 9969761554 keÀesjyee efceþeiej cene. cejeþer MeeUe,ke´À.1, Je[eUe (Het) keÀesjyee efceþeiej cene.Got& MeeUe, Je[eUe(Het) MesKe Mecemegefvemee 9967022790 nepeer FmceeF&ue cene. Got& MeeUe, De@vìe@He efnue yeme mìeHe peJeU 9022215579 mebiece veiej cene. efnboer MeeUe,ke´À.1, mebiece veiej yeme mìe@He meceesj, De@vìe@He efnue, Je[eUe (Het) efJevee efveKeejs 7506065801 mebiece veiej cene. efnboer MeeUe,ke´À.1, mebiece veiej yeme mìe@He meceesj, De@vìe@He efnue, Je[eUe (Het) mel³eveeje³eCe efceÞee 9323187047 mebiece veiej cene. Got& MeeUe,ke´À.3, mebiece veiej yeme mìe@He meceesj, De@vìe@He efnue, Je[eUe (Het) ye®®eg JeePeeroe 9967267668 mee³eve keÀesUerJee[e cene. efnboer MeeUe, ieeskegÀU ne@uepeJeU, mee³eve keÀesUerJee[e He´YeeJeleer Heeue 9969010370 mee³eve keÀesUerJee[e cene. iegpejeleerr MeeUe, ieeskegÀU ne@uepeJeU, mee³eve keÀesUerJee[e ³e%esMJej 9769911605 mee³eve keÀesUerJee[e cene. Fbûepeerr MeeUe, ieeskegÀU ne@uepeJeU, mee³eve keÀesUerJee[e efoueerHe Debyeesjs 9619868566
 • 151. 151 MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer kesÀ [er iee³ekeÀJee[ cene. efnboer MeeUe ke´À.1, HeÀe³ej efye´ies[ peJeU, jeJeUer keBÀHe, mee³eve keÀesUer Jee[e efceje meble 9324558606 kesÀ [er iee³ekeÀJee[ cene. cejeþer MeeUe ke´À 1, HeÀe³ej efye´ies[ peJeU, jeJeUer keBÀHe, mee³eve keÀesUer Jee[e efJe<Ceg meeleHegles 9820033713 kesÀ [er iee³ekeÀJee[ cene.cejeþer MeeUe ke´À.2, HeÀe³ej efye´ies[ peJeU, jeJeUer keBÀHe, mee³eve keÀesUer Jee[e megpeelee cneUgbpes 9324526471 kesÀ [er iee³ekeÀJee[ cene. leeceerU MeeUe , HeÀe³ej efye´ies[ peJeU, jeJeUer keBÀHe, mee³eve keÀesUer Jee[e cee³ekeÀue mJeeceer 8989251682 mejoej veiej cene. cejeþer MeeUe ke´À.1, meceepe cebefoj meceesj, mee³eve keÀesUerJee[e G<ee ceeves 9594081343 mejoej veiej cene. cejeþer MeeUe ke´À.2, meceepe cebefoj meceesj, mee³eve keÀesUerJee[e efleceeves 983394434 mejoej veiej cene. keÀvve[ MeeUe ke´À.1, meceepe cebefoj meceesj, mee³eve keÀesUerJee[e iebieeOej 9930105347 He´efle#ee veiej cene. cejeþer MeUe, ke´À.1 meceepe cebefoj meceesj, mee³eve keÀesUerJee[e ceevemeer JePes 7303824229 peesieUskeÀj Jee[er cene. cejeþer MeeUe, leel³ee ìesHes ceeie&, mkeÀerce ke´À.6, mee³eve (Het) Þeerce. ®eJneCe 9764275002 peesieUskeÀj Jee[er cene. efnboer MeeUe, leel³ee ìesHes ceeie&, mkeÀerce ke´À.6, mee³eve (Het) ke´À.1 jeOesMeece Heeb[s 9869944854 peesieUskeÀj Jee[er cene. efnboer MeeUe, leel³ee ìesHes ceeie&, mkeÀerce ke´À.6, mee³eve (Het) ke´À.2 ceesefnveer keÀJeeUs 9892069565 v³et mee³eve cene. efnboer MeeUe,ke´À.2, pewve meesmee³eìer, uee³evme ne@efmHeìue®³ee ceeies, mee³eve (Het) vejsvê yeneÎtj efmebie 9869110275 v³et mee³eve cene. efnboer MeeUe,ke´À.2, pewve meesmee³eìer, uee³evme ne@efmHeìue®³ee ceeies, mee³eve (Het) veeefnoe ceesefceve 9221057320
 • 152. 152 leelHegjleer efveJeememLeeve efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeeng®es veeJe otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer mejoej veiej cene. MeeUe, (YegmKeueve yeeefOele #es$eeleerue ueeskeÀebkeÀefjlee) meceepe cebefoj meceesj, mee³eve keÀesUerJee[e leU +3 cepeues G<ee ceeves efvejbkeÀ 9594083223 kesÀ [er iee³ekeÀJee[ cene. MeeUe, HeÀe³ej efye´ies[ peJeU, jeJeUer keBÀHe, mee³eve keÀesUer Jee[e leU +3 cepeues efceje meble efvejbkeÀ 9324558606 nepeer FmceeF&ue cene. MeeUe, De@vìe@He efnue yeme mìeHe peJeU leU +4 cepeues Yeespeves efvejbkeÀ 8097536992 peesieUskeÀj Jee[er cene. MeeUe, leel³ee ìesHes ceeie&, mkeÀerce ke´À.6, mee³eve (Het) leU +5 cepeues ceesefnveer keÀeJeUs efvejbkeÀ 9892069565 menkeÀej veiej cene. MeeUe Je[eUe yeme Deeieeje®³ee ceeies leU +4 cepeues megefvelee meejbie efvejbkeÀ 9870506535 vee[keÀCeea Heeke&À cene. MeeUe ke´À.2, yeerHeerìer keÀe@ueveer, Je[eUe (Het) cegbyeF&-400037 leU +3 cepeues meesceveeLe peeJejs 24136932 9322298329 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e ueeskeÀceev³e efìUkeÀ ©iCeue³e DeeefCe jkeÌleHes{er [e@ DeefJeveeMe megHes [e@ mebO³ee keÀecele 24063467 24063000 efJemlee.3113 9820703192 oJeeKeeves Je[eUe cene. oJeeKeevee [e@ He´mevve megjÀ efvejbkeÀ 9967868323 De@vìe@He efnue cene. oJeeKevee, Sme Sve jes[ [e@ megpeelee meeJe[xkeÀj, [e@ DeveeefcekeÀe ceevekeÀj efvejbkeÀ 7738655753 9870517758
 • 153. 153 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer jeJeUer keBÀHe cene. oJeeKeevee [e@ OeveÞeer HeJeej, [e@ mebefielee veeF&keÀ efvejbkeÀ 9867609343 8879121881 ì^ebefPemì keBÀHe oJeeKeevee [e@ Gefce&uee FbieUs efvejbkeÀ 9869250283 keÀesjyee efceþeiej cene. oJeeKeevee efvejbkeÀ Sue yeer Sme cene. ceb[F&, meWì^ue ceeìgbiee mìsMeve peJeU [e@ Mejo efHe®e[ 9967133558 Deejesi³e keWÀê [e@ve yee@mkeÀes [e@ He´Ceece [esUme efvejbkeÀ 8291034711 mee³eve keÀesUerJee[e ì^ebefPemì keBÀHe ne@efmHeìue [e@ efMeleue Yeb[ejs efvejbkeÀ 9867177173 SHeÀ/Gllej efJeYeeie [e@ veewveer (kew. Dee. De ) 24024353 efJemlee.413 9920759818 SHeÀ/Gllej efJeYeeie [e@ ueuueve 24024353 efJemlee.413 9022839776 Je[eUe Deejesi³e keWÀê [e@ ³eesiesMe leeb[sue 8879334766 ueeue yeneÎtj Meeðeer Deejesi³e keWÀê [e@ DeefYepeerle keÀebyeUs 9029272921 He´megleer ie=n jeJeUer keBÀHe He´megleer ie=n [e@ OeveÞeer HeJeej 24076928 9867609343 jkeÌleHes{er ueeskeÀceev³e efìUkeÀ ©iCeue³e DeeefCe jkeÌleHes{er [e@ Gceea Jele&keÀ 24063493,94,95 23649522
 • 154. 154 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer DeeefMeJeeo& jkeÌleHes{er 24153387 24153790 24154826 efvejbkeÀ ©iCeJeeefnkeÀe mesJee jeJeUer keBÀHe He´megleer ie=n [e@ ueeueve 24076928 9022839776 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) ueeskeÀceev³e efìUkeÀ ©iCeeue³e 23649522 mceMeeveYetceer mee³eve efnbot mceMeeveYetceer ke´À. 86 jece ceb[Hes, jepet iee³ekeÀj, DeMeeskeÀ keÀebyeUs 24071656 9969513118 9833282160 9869706730 ieesJeejer efnbot mceMeeveYetceer ke´À. 37 He´oerHe ieeJekeÀj, efYecejeJe YeebyeUs 24102596 9869504062 9323699668 9022183208 MeemekeÀer³e Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e yeer Heer ìer ©iCeeue³e [e@ cegbkegbÀo kesÀUkeÀj 24129684/ 66567700 9833771241 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee yeer Heer ìer ©iCeeue³e [e@ cegbkegbÀo kesÀUkeÀj 24129684 66567700 9833771241 Keepeieer JewÐekeÀer³e keWÀê megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oJeeKeeves kesÀ pes ne@efmHeìue [e@ efve³eesieer 24090253 24090405 9820019574 MegÞeg<ee ie=n [e@ DeY³ebkeÀj He´metleer DeB[ meefpe&keÀue ne@efmHeìue [e@ efMeuHee DeY³ebkeÀj 24143514 24306247 9820419018 [e@ Yeeìer³ee veefmeb&ie nesce [e@ He´efceuee Yeeìer³ee 24073624 982106862 Hetpee veefmeb&ie nesce [e@ HebkeÀpe YeevegMeeueer 24016562 24017997 9869438065
 • 155. 155 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer mebpeerJeveer cesef[keÀue meWìj [e@ pe³ejece vee³ej 24016479 24070116 9821445750 [e@ Hew He´metleer DeB[ meefpe&keÀue ne@efmHeìue [e@ efvejbpeve Hew 24143959 9820028128 keÀe@ueveer veefmeb&ie nesce [e@ Deeefol³e HeÀ[kesÀ 24143057 24141882 9820631429 keÀuHevee veefmeb&ie nesce [e@ ceveespe He$eeJeeuee 8108359290 9324716625 ke=À<Cee keÀe[eakeÀ kesÀDej meWìj [e@ DeMeeskeÀ Hebpeeyeer 24146865 24140837 9820041408 [e@ uee[ meeF& ne@efmHeìue [e@ ceOeg uee[ 24124147 9920666480 yee@cyes ³egje@uee@peer meWìj [e@ ceveg meesyeleer 24159086 24096769 9821026990 meesyeleer veefmeb&ie nesce [e@ ceveg meesyeleer 24096769 9821026990 efJemejer³ee veefmeb&ie nesce [e@. efJemejer³ee cegue®ebo 24105517 9869566900 Meen veefmeb&ie nesce [e@ megjsMe Meen 24029891 24037318 9820154966 ceefve<ee veefmeb&ie nesce [e@ ceefve<ee vee[keÀCeea 24041515 24015694 9820210366 DeeefMeJee&o Hesve efjefueHeÀ meWìj [e@. ue#ceer J³eeme 24121070 24121071 9869029391 MegÞeg<ee ie=n SefueefkeÌmej ne@efmHeìue He´e.efue. [e@ keÀceuesMe Meen [e@ efiejerMe peesMeer 24175719 9920038885 9769560319 [e@ í$es He´metleer DeB[ meefpe&keÀue ne@efmHeìue [e@ MesKej í$es 24151814 24136491 9820027744 meceeOeeve He´metleer DeB[ meefpe&keÀue ne@efmHeìue [e@ Deefpele Hee[ieeJekeÀj 24079225 9821025221 cesef[keÀue mìesDeme& (24 x 7) Þeerjece cesef[keÀue mìesDeme&, kesÀefcemì DeB[ [^ipe Meeveyeeie cegbkegbÀo 24072718 65175240 efvejbkeÀ
 • 156. 156 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Deefjnble cesef[keÀue DeB[ pevejue mìesDeme& YeeJesMe 24181434 24128196 9820872562 ceeìgbiee cesef[keÀue mìesDeme& (Dee³egJesefokeÀ) censMe ieeuee 24144560 9702456646 v³et ceeìgbiee cesef[keÀue mìesDeme& jcesMeYeeF& Meen 24143361 24163249 9920792853 Þeer peieoerMe cesef[keÀue DeB[ pevejue mìesDeme& jepesMe YeeF& 24142466 efvejbkeÀ ceesveeke&À cesef[keÀue mìesDeme& efJeueeme MewpeJeeve 24083030 9773380000, 9867508376 [e³eue HeÀe@j nsuLe Fbef[³ee efue. megneme js[skeÀj 24083135 efvejbkeÀ meeF& cesef[keÀue efMeJeepeer Heeìerue efvejbkeÀ 9892255195 efMeJe kesÀefcemì peleerve Meen 24024689 9819399990 cesIeotle cesef[keÀue, kesÀefcemì DeB[ [^ipe Meebefleueeue njer³ee 24095266 9323495266 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer veeJe Je Hellee veeJe Je Hellee #es$e 2 meer [er keÀoce (GHe efve³eb$ekeÀ) 23085122 9869954685 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer efveJeeme Ye´ceCeJeveer ieg©lesie yeneÎgj keÀueieer oeue Hebpeeyeer mebmLee ieg©Üeje osMecesMe [eyej, ieg©lesie yeneÎgj veiej, Hebpeeyeer keÀe@ueveer Oeejefmebie keÀceeF&efmebie Þeer keÀ®íer ueseneCee mesJee ceb[U, jeceyeeie uesve, ceeìgbiee (Het) jekesÀMe mesþ, kesÀleve HeesHeì 24015905 24021050 9869071366
 • 157. 157 n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer jepesMe efvejbkeÀ 9820034716 kesÀyeue He´®eeuekeÀ kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer pes Heer Deej kesÀyeue meefJe&me cegmleekeÀ 24030580 9702044460 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ke@Àveje DeeefCe Hew DemeesefmeSìdme, mee³eve meke&Àue, mee³eve 24099996 Hesìesue HebHe veeJe Je Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ces. yecee&n Mesue Dee@Fue mìesjspe ef[mì^y³egefìbie kebÀ. Dee@HeÀ Fbef[³ee efue., ces. Decej Dee@ìes ceesyeeF&ume, Huee@ì ke´À.362, mkeÀerce ke´À.5, [er Sce F efkebÀie meke&Àue, ceeìgbiee ®esleve ceesoer 24161877 9821083651 ces. Fbef[³eve Dee@F&ue keÀeHeexjsMeve efue. meer Sme ke´À.10, Sue Sve jes[, ceeìgbiee cegbyeF& Hejefceì ke´À.SHeÀ/112/ 1965-66 DeMeeskeÀ ís[e 24144625 efvejbkeÀ ces. Fb[es yecee&n Hesì^esefue³ece kebÀ. efue. 292-S- mee³eve ceeìgbiee Fmìsì, mkeÀerce veb. 6, Hue@bkeÀ jes[ efmeOoer efmebie 24144625 efvejbkeÀ ces. meoieg© Dee@ìes ceesyeeF&ume, 711 keÀe$ekeÀ jes[, efMeJe[er Je[eUe Fmìsì ceveceesnve efmebie 24135256 9820145924
 • 158. 158 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ieg©ke=ÀHee ne@ìsue SmeDee³eFSme keÀe@uespe peJeU, mee³eve (He) ieesefJebo JeeOeJee 24098122 9820133686 efmebie ke@Àìjme& jeJeUer keBÀHe, mee³eve jefJebê efmebie 24015528 24039730 9322641251 efueppele HeeHe[ ceefnuee GÐeesie Deej S efkeÀ[JeeF& ceeie&, iesì ke´À.4 ®³ee meceesj, Je[eUe mJeeleer Heje[keÀj 26554021 9322131348 9833884644 GHenejie=ns efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ne@ìsue keÀesefnvetj efoueerHe yeeceves 24160109 24181282 9320132822 ne@ìsue efjMeer oeoj kegÀCeeue efMebos 24182805 24113610 efvejbkeÀ 9920818899 ne@ìsue jeceer oeoj वुननता 24177900 24127503 9819581103 ne@ìsue efmeìer HeeBF¥ì oeoj DeHeÀmej 24168928 24149174 9820469051 ne@ìsuemelkeÀej Je[eUe He´keÀeMe MesÆer 24123167 9167916285 ne@ìsue iegªke=ÀHee mee³eve ieesefJebo JeeOeJee 24098122 9820133686 ne@ìsue efceveer cenue, peer ìer yeer veiej i³eeve efmebie 24012402 9320002010 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n <eCcegKeevebo ne@ue efueDees He´Àeefvmeme 24078888 9969367590 cnwmetj ne@ue ceOegmegoveö J³eJemLeeHekeÀ 24024647 24037065 9920966497 pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej ces. yee@cyes pesmeeryeer DeLe& cegJnme&, lesjCee SceDee³e[ermeer Huee@ì ke´À.94 nvegceble ceeves 8108187305
 • 159. 159 efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej HeHHet efmebie 9324336480 9821180409 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n Devmeejer (keÀe³e&. DeefYe) 24935688 9967595684 ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e jeJeUer keBÀHe JeeCeer 24074813 24036107 peueefve³eb$eCe oeceesoj Dee®ee³e& 23678109 9930260513
 • 160. 160 peer/o efJeYeeie Oeveefceue veekeÀe, Sve.Sce.peesMeer ceeie&, cegbyeF& - 400 013 otjOJeveer ke´À. - 2430 5031 Keemeoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DejefJebo meeJeble oef#eCe cegbyeF& 24163457 25704488 9869004488 Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer yeeUe veeboieeJekeÀj efMeJe[er 24719940 9869078090 meef®eve Deefnj JejUer 24983252 9867758348 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer megefveue ceesnve Deefnj peer/o 24325545 9867758348 9820702704 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer meercee censMe efMeJeuekeÀj Sme ìer [sHees-Hejsue 9821483978 seema.shivalkar@yahoo.co.in meblees<e yeeUke=À<Ce Oegjer efì Jner meWìj –JejUer 9892676401 9969719666 santoshd69@gmail.com nsceebieer njsÞJej JejUerkeÀj JejUer ieeJe 24309974 9867209974 8879997188 hemangiworlikar@gmail.com ceevemeer ceOegkeÀj oUJeer JejUer [sDejer – meeefmceje 9930194067 8879997189 mansidalvi72.@gmail.com nsceuelee efJeveeso Jeebies JejUer yeer [er [er ®eeUer 9664971805 9867799581
 • 161. 161 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efkeÀMeesjer kesÀ Hes[CeskeÀj ieebOeer veiej, JejUer 9892746535 9869019232 pednekarkishori@gmail.com jlvee jIegveeLe ceneues ceneue#ceer jsme keÀesme& - vesn© leejebieCe 9869866978 ratnamahale9@gmail.com megefveue ceesnve Deefnj DeeLe&j jes[ pesue – Meebleer veiej 9867758348 8879997193 sunil.ahir@gmail.com ujwala.sma@hotmail.com mvesnue met³e&keÀeble DeebyeskeÀj Hejsue yeer [er [er 9004832059 8879997194 ambekar.snehal72@gmail.com efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2422 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene.Dee³egkeÌle 24305031 24223741 24305135 24306033 9167494001 9833539041 ac.gs@mcgm.gov.in keÀe³e&.DeefYe³eblee ceOegkeÀj iees Mesueej ( ) 24305031 2430 6033 9819039876 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer jpeveer DeeJeUs 24305031 24223741 24306033 9096853412 me.De. (Heefjj#eCe) Deceesue kegÀmeUs 24305031 2430 6033 9769555938 me.De. (IekeÀJ³e) SkeÀveeLe mebKes 24305031 2430 6033 9004445228 me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves) ceOegkeÀj iees Mesueej 24305031 2430 6033 9819039876 me.De. (Fcee.Je keÀejKeeves) yeer S} osµeHeeb[s 24305031 2430 6033 9702045331 me.De. (peuekeÀeces) Sce Sce peesMeer 24305031 24306033 9819139946 mecegHe (IekeÀJ³e) jeþes[ 24305031 24306033 9892841411
 • 162. 162 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ jlveekeÀj [WieUs 24305031 24306033 9920759819 mohgs.phd@mcgm.gov.in MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe) 24305031 24306033 9322508136 GÐeeveefJeÐee mene (GÐeeve) nWos 24305031 24306033 8108491060 mene.megj#ee DeefOekeÀejer [er Sme peieleeHe 24305031 24306033 9833578927 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer JejUer meebieUs 24300178 9930464802 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj.Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Sve Sce peesMeer megOeekeÀj Ieeiejs 23085732, 23003963, 23095667 9870128800 JejUer megefve} pewve 24939352, 24930388, 24948284 9870225537 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer JejUer yeer [er [er ®eeU ke´À. 66 peeOeJe 24940303 24939770 9870300670 yeme Deeieej veeJe Deeieej J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer JejUer efJepe³e meeiejs 24227686, 24224420 9869026042 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer SuHeÀervmìve jes[ HeefM®ece jsuJes Deefve} iegHlee 24301614 9004498929 ueesDej Hejsue HeefM®ece jsuJes S kesÀ keÀHeeef[³ee 24921589 9004498931
 • 163. 163 veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneue#ceer HeefM®ece jsuJes Yeejleer jepeJeerj 23545496 9004498927 Hejsue ceO³e jsuJes He´Meeble Hejye 24174116 9004411944 keÀjer jes[ ceO³e jsuJes ogyes 24716200 ef®eb®eHeeskeÀUer ceO³e jsuJse S peskeÀye 24701640 9869208704 yesmì GHe keWÀê efþkeÀeCe otjOJeveer JejUer HedÀ³egpe efve³eb$eCe 24954242, 24953363, 64507812, 22929351 JejUer efyeIee[ og©mleer efve³eb$eCe 24306611, 24327007,24314888 JejUer mebie´nCe GHe keWÀê 24923853, 64507841 JejUer [sDejer mebie´nCe GHe keWÀê 24920054, 64507842 He´YeeosJeer mebie´nCe GHe keWÀê 24228367, 64507843 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer ke´À. meKegyeeF& ceesefnles ceeie&, yeer [er [er ®eeU ke´À. 20 DeeefCe 23 ®³ee peJeU 1 125 8879654158 yeyeve oejJeìkeÀj ®eewkeÀ, yeeJeuee ceefmpeopeJeU 1 250 8879654159 yeeUgMesþ ce[gjkeÀj ceeie&, 1 250 8879654160 ieeJe[s ®eewkeÀ, Sve Sce peesMeer ceeie& pebkeÌMeve, Sme yeer ceeie& 1 250 8879654161 Sve Sce peesMeer ceeie&, ceneveiejHeeefuekeÀe cepeotj mebIeìvee keÀe³ee&ue³e 1 250 8879654162 ceneje<ì^ mketÀue cewoeve, keÀjer jes[ (He) 1 250 8879654163 keÀjer jes[ jsuJes mìsMeve (He)-1 1 250 8879654164 keÀjer jes[ jsuJes mìsMeve (He)-2 1 250 8879654167 meble jesefnoeme ®eewkeÀ, SuHeÀervmìve efye´pepeJeU 1 250 8879654165 jeKeerJe, peer/o efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654166
 • 164. 164 ceneefJeÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Keepeieer ueeuee uepeHeleje³e keÀe@uespe Dee@HeÀ keÀe@ceme&, FkeÀe@vee@efcekeÌme, ueeuee uepeHeleje³e ceeie&, ceneue#ceer efveuece Dejesje 23548240 23548241 23532896 9869140130 Deej HeesÎej cesef[keÀue keÀe@uespe osµecetKe 24934214 24936881 9421762578 Jeeìgceue Fbefmììîegì Dee@HeÀ FueskeÌì^e@efvekeÌme DeB[ Fbefpeefve³ejeRie DeB[ keÀe@cH³egìj ìskeÌvee@uee@peer mebO³ee osmeeF& 24935281 24955234 24915103 MeeUe He´keÀej ceneefJeÐeeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Keepeieer ie´erve uee@vme ne³emkegÀue, Keeve Deyogue ieHeÀej Keeve jes[, JejUer DeHejeefpelee jeCee 24935559 24923040 cejeþe ne³emkegÀue, efMeJejece Dece=leJeej ceeie&, JejUer Sce peer Heeìer} 24920543 9987886634 cejeþe cebefoj, yeeyeemeensye ieeJe[s FbiueerMe efce[er³ece mketÀue, yeer [er [er ®eeU ke´À.49, JejUer megefvelee js[keÀj Jebovee kegbÀYeej 24947138 9969147071 9967842050
 • 165. 165 leelHegjleer efveJeememLeeves efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe Ye´ceCeOJeveer iueesye efceue ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, Heeb[gjbie yegOekeÀj ceeie&, leU + 4 cepeues meHevee DeebyeeskeÀj 8108909607 v³et He´YeeosJeer ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, cegjejer ceeie& leU + 4 cepeues He´erleer Heeìer} 9869851987 JejUer veekeÀe ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, [e@. De@veer yesPebì jes[ leU + 4 cepeues megjsµe efpeies 8149310221 Sve Sce peesMeer ceeie& ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, ef[ueeF&ue jes[ leU + 4 cepeues veboe HeJeej 9221446102 JejUer meerHesÀme ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, Deyogue ieHeÀej Keeve jes[, JejUer leU + 4 cepeues efJeÐee ³eeoJe 8108031684 ceneveiejHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer Ye´ceCeOJeveer oJeeKeeves Sme yeer ceeie& [e@ ogM³eble JeeIe 9920759840 9833611319 keÀjer jes[ efµebieCeeHetjkeÀj 9821989028 HeÀi³eg&meve jes[ [e@ mebieerlee Dee{eJe 9869277762 He´YeeosJeer [e@ Deefvelee Hes·eJee[ 9819203986 yeer [er [er ®eeU ke´À. 45 [e@ S meeUJes 9769363227 yesieme& nesce [e@ Je<ee& Jeeuee 9969614340 SceS®e kebÀHeeTb[ [e@ HeesefCe&cee µesììer 9821326653 JesuHesÀDej meWìj [e@ cebpeg<ee 9221403010 meefmceje ceeie& [e@ veeF&keÀ 9892550040 efpepeeceelee veiej [e@ keÀeefle&keÀ 9920255772 JejUer keÀesUerJee[e [e@ Sme keÀoce 9820146662 Peb[g Dee³egJexefokeÀ [e@ keÀesUer 9869783496 Deejesi³e keWÀê SceS®e kebÀHeeTb[ Deejesi³e keWÀê (mesveeHeleer yeeHeì ceeie&) efpepeeceelee veiej Deejesi³e keWÀê jepeÞeer peebYegUs 9819530701
 • 166. 166 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer Ye´ceCeOJeveer meefmceje Deejesi³e keWÀê He´YeeosJeer Deejesi³e keWÀê [e@ ceeOeJe mJeeceer 9869513636 keÀjer jes[ Deejesi³e keWÀê [e@ Hetpee ®egjer 9757492446 JejUer keÀesUerJee[e Deejesi³e keWÀê [e@ ³eµeÞeer kesÀCeer 9920155627 He´metleer ie=n He´YeeosJeer He´metleer ie=n [e@ efJeMeeue JeeCeer 9869388955 jkeÌleHes{er F Sme Dee³e Sme [e@ HeJeej 9820148330 24933142 mceMeeveYetceer JejUer ceneveiejHeeefuekeÀe mceMeeveYetceer ceesefnles DeeefCe }eskesÀ ([er Deej kesÀ) 24932517 MeemekeÀer³e Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e FSmeDee³emeer ©iCeeue³e, JejUer [e@ HeJeej 24933142 9820148330 HeesÎej ©iCeeue³e, JejUer [e@ osµecetKe [e@ keÀesUer 24936881, 24933533 9421762578 9869329777 jkeÌleHes{er FSmeDee³emeer ©iCeeue³e [e@ HeJeej 24933142 9820148330 ©iCeJeeefnkeÀe HeesÎej ©iCeeue³e [e@ osµecetKe 24933533 9421762578 Þeer efoueemee cesef[keÀue, Sve Sce peesMeer ceeie&, 11 keÀjer jes[, ueesDej Hejsue efveuece keÀecesjkeÀj 9930415465 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oJeeKeeves efmeOoerefJevee³ekeÀ Deejesi³e keWÀê, He´YeeosJeer [e@ Heeþejs 24318488 9820074265 efHejeceue ne@efmHeìue, ieCeHelejeJe keÀoce ceeie& [e@ Meeefueveer 30467832 30465927 9967701989 MegÞeg<ee ie=n HeejsKe veefme¥ie nesce, mes®³egjer yeepeej [e@ kesÀ HeejsKe 24223885 9969638187 Mesvee@³e veefme¥ie nesce, ieCeHelejeJe keÀoce ceeie& [e@ ieesefHeveeLe Mesvee@³e 24927403 ceevemeer veefme¥ie nesce, Sve [e@ efJeveerMee 23018015 9833933758
 • 167. 167 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Sce peesMeer ceeie& DeeYeeUs JejUer ne@efmHeìue HeÀe@j Jegcesve [e@ Meeefueveer meyeveerme 24224241 9820119666 efvece&uee ce@ìefve&ìer nes DeB[ meefpe&keÀue, megYee<e veiej [e@ mejespe osmeeF& 23012732 meeGove& ke´Àe@me veefme¥ie nesce, He´YeeosJeer [e@ HeÀjce Fjeveer 24374132 9821010413 DeeMee meefpe&keÀue DeB[ ce@ìefve&ìer, He´YeeosJeer [e@ DeeMee PeJesjer 24225477 24378813 9821321760 Hegveeefce³ee ne@efmHeìue, ieesKeues jes[, oeoj [e@ Heejme Hegveeefce³ee 24318431 24311125 24312431 9323740750 efvece&ue veefme¥ie nesce, JejUer veekeÀe [e@ ce³egj iegb[sjer³ee 24924153 24931709 9969895735 He´megleer ie=n Mesvee@³e veefme¥ie nesce, ieCeHelejeJe keÀoce ceeie& [e@ ieesefHeveeLe Mesvee@³e 24927403 JejUer ne@efmHeìue HeÀe@j Jegcesve [e@ Meeefueveer meyeveerme 24224241 9820119666 efvece&ue veefme¥ie nesce, JejUer veekeÀe [e@ ce³egj iegb[sjer³ee 24924153 24931709 9969895735 efvece&uee ce@ìefve&ìer nes DeB[ meefpe&keÀue, megYee<e veiej [e@ mejespe osmeeF& 23012732 DeeMee meefpe&keÀue DeB[ ce@ìefve&ìer, He´YeeosJeer [e@ DeeMee PeJesjer 24225477 24378813 9821321760 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) jsKeebieerme cesef[keÀue mìesme&, JejUer meer HesÀme jes[, JejUer cebiesµe megJex 66621058 24930685 9773646830 SefMe³eve kesÀefcemì, JejUer Heesmì De@eefHeÀmepeJeU, JejUer }#ceCe ³esme}s 24933271 40542929 9167760128
 • 168. 168 mJe³ebmesJeer mebmLee #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer mJeeceer meceLe& meeceeefpekeÀ mebmLee MeebleeyeeF& ceeves 9870213223 veeiejerkeÀ o#elee meefceleer efveMeerkeÀeble iecejs 9323501337 jepeJeOe&ve efke´À[e ceb[U pe³eble peeOeJe 9867195883 rajwardhankm@yahoo.in n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³eJekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ueesDej Hejsue DeefYeefpele [er 9820174296 keÀe@Heexjsì keÀe³ee&ue³es veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efjuee³evme keÀc³egefvekesÀMeve, ue#ceer efveJeeme, JejUer vesì 4 Fbef[³ee efueefceìs[, JejUer Meen DeB[ veenj Fb[mì^er³eue Fmìsì, yeerScemeer keÀe³ee&ue³eepeJeU, JejUer 40364444 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ieg©ke=ÀHee ìtme& DeB[ ì^@Jnume, ceefnbêe ìe@Jeme&peJeU, JejUer ®ebêMesKej ueesuece 9324963252 9821552059 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee #ecelee J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ueesìme yuee@mece, JejUer ieebOeer veiej, JejUer 20 jeOeerkeÀe Kevvee 9967624034 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer keÀuHevee jsmìe@jbì meoevebo MesÆer 24937749, 24980257 9821031300 jefJejepe ne@ìsue meleerMe MesÆer 24929237, 24920744 efvejbkeÀ meJeexo³e jsmìe@jbì Yeespee MesÆer 23093086, 23002966 efvejbkeÀ He´keÀeMe ne@ìsue ke=À<Cee MesÆer 24945154 9867291262
 • 169. 169 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n ueeuee uepeHeleje³e ceneefJeÐeeeue³e efveuece Dejesje 23548240 9869140130 Jee@ìj ìBkeÀj meHuee³eme& iegHlee Jee@ìj ìBkeÀj meHuee³eme& keÀeµeerveeLe iegHlee 24378359 9867361390 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n He´YeeosJeer ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n yeeieJes, og.De. 24220693 DemHeÀeuì ³eeveie=n DeeJne[, keÀ.De. 24923759 9930872010 JejUer ³eeveie=n Devmeejer (keÀe³e&. DeefYe.) 24935688 9967595684 De@cyeguevme ³eeveie=n efKeuueejs, og.De. 23077324 23079643 9967912492 ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e JejUer ìskeÀ[er peueeMe³e mJeHveer} Yebieejs 24915685 24936812 9930260564 peue efve³eb$eCe ce}yeej efn} kebÀì^es} oeceesoj Dee®ee³e&, mene³³ekeÀ DeefYe³eblee 23678109 9930260513
 • 170. 170 peer/G efJeYeeie nefjM®ebê ³esueJes ceeie&, HueePee efmevescee®³eeceeies, oeoj (He), cegbyeF& - 400 028 otjOJeveer ke´À.– 2439 7800 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jengue µesJeeUs 25570044 9930605511 DeCegMekeÌleerveiej, ®eWyetj, OeejeJeer (De.pee.), mee³eve keÀesUerJee[e, Je[eUe, ceeefnce Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efveleerve mejosmeeF& ceeefnce 24375975 24378181 24463846 9820063941 Je<ee& iee³ekeÀJee[ OeejeJeer 22886025 22886293 22793506 22023816 22023476 22023475 9870568203 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efJejWê leeb[sue peer/G 24211680 9869172121 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meeyejs[d[er ceuuesMe yeesje keÀeUe efkeÀuuee- ceeefnce cegkegbÀo veiej 22694717 9167849285 9820702882 Deveg<ee Deej keÀes[ce OeejeJeer ì^ebefPeì keBÀHe 24022468 9324382293 jepeWê veeje³eCe meg³e&JebMeer keÀkeÀ³³ee osJeer cebefoj (Kebyeeuee osJeerveiej) – cegbkegbÀoveiej, OeejeJeer 9322376775 JekeÀerue Denceo MesKe Jesmìve& Fbef[³ee leveefjpeer, OeejeJeer 9321863301 9867777036 p³eeslmvee njpeerJeve Hejceej ceeefnce meesveeHetj - OeejeJeer kegbÀYeejJee[e ke@ÀcHe 922553350 9867933899 efJe<Cet jece®ebê iee³ekeÀJee[ Smì^suee ye@ìjer kebÀHeveer - Meent veiej, ceeefnce 9821932835
 • 171. 171 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ÞeOoe jepesMe Heeìerue ceeefnce Kee[er – ceeefnce efkeÀuuee – ceeefnce Heesueerme Jemeenle 9969676729 efJejsbê efJe<Cet leeb[sue efMeleueeosJeer ìWHeue – efnbogpee ne@efmHeìue 24441331 9869172121 ceefve<e oÊeejece ®eJneCe ©Heejsue keÀe@uespe – ceeìgbiee Jeke&ÀMee@He 24467104 (efve.) 9324318462 9820702705 megOeerj peeOeJe keÀeceieej efke´À[e kes´bÀê – oeoj jsuJes mLeevekeÀ 24363334 9833941730 9223550077 meboerHe megOeekeÀj osMeHeeb[s jefJebê veeì³e cebefoj – efMeJeepeer Heeke&À 24213016 9833089283 meet.sandeepdeshpande@ gmail.com efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2439 7888 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle Mejo GIe[s 24397800 24212776 24300513 24331751 9167434033 ac.gn@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee (He´.) Sve ìer cebs[skeÀj 24397800 24397863 24331751 9869282575 ee.gn@mcgm.gov.in leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer ceevemeer efuece³es 24397800 24397807 24300513 24331751 9869366867 me. De. (Heefjj#eCe) oeoj MeefMekeÀeble yeWyee[s 24397800 24397850 24331751 9833901901 ae.gn03@mcgm.gov.in me. De. (Heefjj#eCe) ceenerce jepesMe ®eJneCe 24397800 24397851 24331751 9850621889 ae.gn01@mcgm.gov.in me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) meleerMe ®eJneCe 24397800 24397820 24331751 9930006769
 • 172. 172 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer me. De. (peuekeÀeces) kewÀueeme OeeWie[s 24397800 24397890 24331751 9930260425 me. De. (IekeÀJ³e))He´ ³eelekeÀj 24397800 24397890 24331751 9004445229 mecegHe (oeoj/ceenerce) efJebpeg[e 24397800 24397952 24331751 9867599548 mene.cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (OeejeJeer) me³³eo 24397800 24397953 24331751 9930177238 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ meleerMe yee[efiejs 24397800 24397860 24331751 9920759820 mohgn.phd@mcgm.gov.in [e@ Depeg&ve veeF&keÀ 24397800 24397861 24331751 9821114726 ftmo.gn@mcgm.gov.in He´ De (MeeUe) meesnesveer 24397800 24397995 24331751 7738030205 srmo.gn@mcgm.gov.in GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ (GÐeeve) Jeejermes 24397800 24397858 24331751 9869917487 keÀ. Je=#e DeefOekeÀejer Mesueej 24397800 24397858 24331751 9870741605 mene.megj#ee DeefOekeÀejer peieoerMe jeCes 24397830 24331751 9833578943 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer efMeJeepeer Heeke&À Heeìerue 24457203 9930464808 OeejeJeer Heg©<eesllece mebefokeÀj 24077868 9930464815 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer oeoj He´keÀeMe Heeìerue 24227229, 24303654 24301403 9821887094
 • 173. 173 efMeJeepeer Heeke&À HejMegjece keÀekeÀ[ 24229059, 24362515 24370641 9867797499 ceeefnce omleieerj ceguuee 24453833, 24456237 24449821 9892710516 OeejeJeer Debyeeoeme HeJeej 24073988,24691306 9870435722 Meent veiej yeeyeepeer DeJne[ 24043624, 240483049 9869022767 yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer OeejeJeer yeme Deeieej vejsMe efJe®eejs 24074648 9969011999 yesmì GHekeWÀê efþkeÀeCe otjOJeveer ceeefnce He̳egpe efve³eb$eCe 24444242, 24461634 64507814 (ìeìe), 64607814 ceeefnce efyeIee[ og©mleer efve³eb$eCe 64507806, 2920549 (ie©[e) 24451060, 24456611 oeoj Del³eeJeM³ekeÀ efJeÐegle keÀe³ee&ue³e 24145888, 24144891 ceeefnce mebie´nCe GHekeWÀê 24223484, 64507848 ceeefnce keÀe@peJes mebie´nCe GHekeWÀê 24461082, 64507852 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ceeefnce jefJebê meesveeJeCes Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ 24691635 efvejbkeÀ 8082222944 pi.traffic.mahim@trafficpolicemumbai.org ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle ceb[U efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oeoj 24137562 9920818759 leelHegjleer efveJeememLeeves efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer Jetueve efceue MeeUe, pes kesÀ meeJeble ceeie&,oeoj leU + 3 cepeues Þeerce. Jes®eve ueeue He´. DeefOekeÀejer (MeeUe) 9321034081
 • 174. 174 ef®eleUs HeLe ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, oeoj (He) leU + 2 cepeues IeeCeskeÀj 9969059351 Meentveiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, OeejeJeer leU + 4 cepeues Hevveeo 9867270918 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eveHebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer OeejeJeer keÀesUerJee[e 1 125 8879654182 cegK³eeO³eeHekeÀ veeuee- 1 1 250 8879654183 cegK³eeO³eeHekeÀ veeuee - 2 1 250 8879654184 Oeesyeer Ieeì OeejeJeer 1 250 8879654185 jeKeerJe - peer/G efJeYeeie keÀe³ee&ue³e/ ceeefnce keÀe@peJes 1 125 8879654186 n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efþkeÀeCe oeoj pe³esMe 9821082216 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oJeeKeeves yeeF& iegueyeeF&, oeoj [e@ ceeOegjer OeyeOeyes 9819670901 ceeefnce [e@ ceeOegjer Iegies 9987072786 JesuekeÀjJee[er, ceeefnce [e@ Delegue efMeueJeble 9869316570 Meengveiej, OeejeJeer [e@ efvejYeJeCes 8080027358 OeejeJeer cesveve jes[ [e@ je³eoeme ì^ebefPeì keBÀHe [e@ efnboUskeÀj 9892304224 efHeJeUe yebieuee [e@ efHe´³ee efMebieCeeHetjkeÀj 9869267225 Sce Sue keBÀHe [e@ meeves 9869038210 Deejesi³e keWÀê yeeF& iegueyeeF& [e@ ef$eHeeþer 8108337271 Meeðeer veiej [e@ He[JeU 9833409118 He´metleerie=n ceeefnce [e@ DeefYeefpele cenepeve 24458168 9920841325 mceMeeveYetceer efMeJeepeer Heeke&À ceesjs 9870289602 OeejeJeer Dejie[s 9220881721
 • 175. 175 Keepeieer JewÐekeÀer³e keWÀê megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e MegÞeg<ee ne@efmHeìue [e@ MegÞeg<ee veejkeÀj 24449161 9920096780 OevJeblejer ne@efmHeìue [e@ Heer leueJeuekeÀj 24304082 9820281806 efnbbogpee ne@efmHeìue [e@ megiebOee De³³ej 24447000 24451515 24452222 9322280036 jnspee ne@efmHeìue [e@ keÀefHeue iees³eue 24467570 9004479534 efHekeÀUs ne@efmHeìue [e@ mebefielee efHekeÀUs 24444444 24467138 24467295 9821075536 MegÞeg<eeie=n DeefMJeveer veefme¥ie nesce [e@ megneme Meen 24455155 9322235042 mebO³ee veefme¥ie nesce [e@ Deefveue HeÀ[kesÀ 24074902 9224465690 He´metleerie=n iegHles ce@ìefve&ìer nesce [e@ jepeve iegHles 24465903 9820281806 OevJeblejer ce@ìefve&ìer nesce [e@ uesues [e@ leUJeUkeÀj 24304082 jkeÌle Hes{er efnbbogpee ne@efmHeìue [e@ Deevebo osMeHeeb[s 24447752 24447308 24447307 9820606355 MegÞeg<ee ne@efmHeìue 24449161 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee efnbbogpee ne@efmHeìue [e@ mJeefHveue Keejvejs 24452575 9820749556 MegÞeg<ee ne@efmHeìue 24449161 cesef[keÀue mìesme& (24x7) efnbbogpee ne@efmHeìue efvejpe oyeF& (jkeÌleHes{er) 24447752 24443505 MegÞeg<ee ne@efmHeìue 24449161 jnspee ne@efmHeìue [e@ ueefuelee 24467570
 • 176. 176 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oeoj HeefM®ece jHeÀerkeÀ efyeefueceesjer³ee 24224161 9004498930 ceeefnce HeefM®ece [sefveme ieesvmeeueJeerme 24451445 9004498938 ceeìgbiee ceO³e Sce ye$ee 24142053 9323701438 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Deefve©Oo De@ke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj ce@vespeceWì DeeMeglees<e ìWYes 24301010 24302424 9869089027 ceneJeefÐeeeue³e He´keÀej cegK³eeO³eeHekeÀ ceneefJeÐeeue³e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Keepeieer [e@ Jner Sve ceiejs efkeÀleea ceneefJeÐeeeue³e 61244501 efJemlee. 501 9869905060 kcmoffice@gmail.com [e@ leg<eej osmeeF& ©Heejsue ceneefJeÐeeeue³e 24361139 24213030 24303733 9820161415 MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe ceveceeuee ìBkeÀ ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, (efmeìer Dee@HeÀ uee@me Sbpeefueme) efcevee veueeJe[s 9969607703 YeJeeveer MebkeÀj ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe ye´cnosJe HeJeej 9870711882 ceeefnce ceesjer jes[ jbpevee [eWiejs 9967438623 ceeìgbiee uesyej keBÀHe -2 Yeesjs 9967270748 Keepeieer Dee³eFSme cee@[ve& Fbie´peer MeeUe], yeeyejskeÀj ceeie&, oeoj Þeerce. HeeskeÀUs 24467170 9892708983 Dee³eFSme De@Me uesve cejeþer He´eLeefcekeÀ MeeUe ceerveue o³eeuet 24474268 7276463959 9049105707 Dee³eFSme De@Me uesve Fbie´peer He´eLeefcekeÀ MeeUe, DeefMkeveer keÀebyeUs 24461412 9833352071
 • 177. 177 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer rr meeves ieg©peer efJeÐeeeue³e DeHeCee& ueJeueskeÀj 24455969 9869230927 MeejoeÞece efJeÐeecebefoj keÀuHevee veeF&keÀ 24300247 9222185139 MeejoeÞece efJeÐee cebefoj He´eLeefcekeÀ Fbie´peer ceeO³ece MeeUe 24300247 9833029886 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n efMeJeepeer cebefoj veeì³eie=n ®ebêkeÀeble meeJeble 24304566 9820800182 shrishivajimandir@yahoo.com ³eMeJeble veeìîeie=n megefveue keÀoce 24381659 24333225 9820422143 sunilkadam009@gmail.com oeoj ceeìgbiee keÀu®ejue meWìj DeMeeskeÀ kesÀUkeÀj efJeefvelee keÀeUs 24304150 9322224705 9892294495 pesmeeryeer, HegjJeþeoej peer/G efJeYeeie megefveue efkeÀJeejs ollee$e³e Heeìerue 9820748044 9870630859 [bHej HegjJeþeoej peer/G efJeYeeie ces.yee@cyes ke=À<Cee jepeieesuekeÀj, ÞeerefveJeemeve ®eejer 27691205 9324703501 HeeCeer HegjJeþeoej peeOeJe (ef®eb®eHeeskeÀUer ³eeveie=n) 23087370 8082602675 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n [e@ F& ceespesme jes[ JejUer iees[mes (keÀe³e&. DeefYe³eblee) 24935688 9224588881 pes kesÀ meeJeble ceeie& Heeb[s og.De. 24304197 9892489184 oeoj ie@jspe keÀesUer, keÀ.De. 24222903 9987775233 peue efve³eb$eCe ceueyeej efnue kebÀì^esue oeceesoj Dee®ee³e& 23678109 9930260513
 • 178. 178 Devve HeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee #ecelee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer iebiee efJenej ne@ìsue ceeìgbiee (He) 100 ®ebêe MesÆer 24375658 He´meeo ke@Àìjme& oeoj 50 He´meeo 9821081908 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme ve@Meveue Hesì^esue kebÀHeveer, ieesKeues jes[, oeoj (He) ®ebove He´keÀeMe 24224449 24314915 9820012100 ke@À[sue Dee@ìes meefJe&me, Jeerj meeJejkeÀj ceeie&, oeoj (He) ³egmegHeÀ 24453191 65057983 9820734668 mecegê efkeÀveeje efþkeÀeCe peerJej#ekeÀ Ye´ceCeOJeveer oeoj ®eewHeeìer HejsMe ceeskeÀue mel³eWê ieeJeb[ ceveespe Heeìerue 7738481954 9260456940 9049892489 GHenejie=ns efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer DeemJeeo ne@ìsue- Sue pes jes[, efMeJeepeer Heeke&À, ie[keÀjer ®eewkeÀ, oeoj(He) met³e&keÀeble mejoesMeer 24451871 24451876 ®ee³evee eqyem$ees, efMeJeepeer Heeke&À, oeoj (He) 24446404 megpeelee ne@ìsue, ieesKeues jes[ DeeefCe jeve[s jes[ pebkeÌMeve efMeJeepeer Heeke&À He´efJeCe MesÆer 24307808 24315252 9892318333 efJemeeJee jsmìe@jbì, Sve meer kesÀUkeÀj jes[,oeoj (He) efJepe³e MesÆer 24226036
 • 179. 179 efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efoJee ceneje<ì^e®ee – Huee@ì ke´À. 29/30, Mee@He ke´À. 1 les 4, ìer S®e keÀìejer³ee ceeie&, ieesJee Heesleg&ieerpee jsmìe@jb쮳ee Heg{s, ceeìgbiee (He) vee@veceve ef[meespee 24440202 22929092 24440707 24454433 9819494661 ne@ìsue Deces³e –ieesKeues jes[ (Gllej), efMeJemesvee YeJeve, efMeJeepeer Heeke&À, oeoj(He) He´mevve þeketÀj 24305685 24306790 24362375 9769105025
 • 180. 180 S®e/Het efJeYeeie Huee@ì ke´À.137, ìerHeerSme 4, jes[ ke´À. 2, He´Yeele keÀe@ueveer, meebleeke´tÀPe, cebgyeF& - 400 055 otjOJeveer - 2613 8900 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Hegvece cenepeve 9821977777 efJeuesHeeuex, keÀebefoJeueer, kegÀuee& (De.pee.), yeebêe (Het), yeebêe (He), keÀueervee Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ke=ÀHeeMebkeÀj efmebie keÀueervee 22020092 9821677111 ke=À<CekegÀceej Sme nsie[s efJeuesHeeuex 26111777 9821372777 hegdekrishna@gmail.com He´keÀeMe (yeeUe) meeJeble yeebêe (HetJe&) 26435397 Sawant.bala.prakash@gmail.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mvesnue megneme efMebos S®e/Het, S®e/He 26630441 9820702706 8097068683 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer mvesnue megneme efMebos He´Yeele keÀe@ueveer - Deevebo veiej 26692999 8097068683 snehalsuhasshinde@rediffmail.com megKeoe jentue HeJeej efJeJeskeÀevebo veiej 9702632294 sukhadapawar5mns@gmail.com megve³evee mebpe³e Heesleveerme ³egefveJeefme&ìer keBÀHeme - Oejcemeer keÀe@ueveer 26666300 7666717484 sunainasp83@gamail.com ye´e³eve He´Àebmeerme efcejeb[e keÀeueervee efJnuespe, meebleeke´tÀPe 26672179 9322266097
 • 181. 181 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Fefue³eeme yeMeerj MesKe Yeejle veiej (Het) 9820793551 7766600077 shoemakerexport@yahoo.com Hetpee efJeÞJeveeLe cene[sÞJej DeMeeskeÀ veiej meebleeke´tÀPe 26192780 26120137 8879997086 9322257751 ke=À<Cee (censMe) HeejkeÀj Keej je³eHeÀue jWpe 26472803 9819084320 8879997087 mahesh_parkar@yahoo.co.in oerHekeÀ jece®ebê YetlekeÀj efì®eme& keÀe@ueveer, peJeenj veiej 26471330 9820369193 rajubhutkar@yahoo.com Deefveue Heeb[gjbie ef$ebyekeÀkeÀj mejkeÀejer Jemeenle, Yeejle veiej, yeebêe (Het) 9869276723 9820702662 [e@ efHe´³elecee MejokegÀceej meeJeble efvece&ue veiej yeebêe ìefce&veme 22936867 9320461204 dr.priyatamasawant@yahoo.com [e@ iegueermleeb MesKe KesjJee[er 26476009 9221639707 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e: 2611 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle DeefpelekegÀceej Debyeer 26138900 26125849 26182217 26178401 9167494002 ac.hest@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee DeiejJee} efµeJeµebkeÀj}e} 26138900 9821610170 ee.hest@mcgm.gov.in leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer Sme ìer efMejJee[keÀj 26138900 26125849 2617 8401 7303151550 vinitaramgude@yahoo.com co.hest@mcgm.gov.in me. De. (Heefjj#eCe-1) ³eMeJeble efceðeer 26138900 26138903 2617 8401 9619670453 ae01.hest@mcgm.gov.in
 • 182. 182 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer me. De. (Heefjj#eCe-2) He´keÀeMe Heeìerue 26138900 26138903 2617 8401 9930075752 prakashs.patil75@gmail.com ae02.hest@mcgm.gov.in me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) ieeWOeUer efveJe=lleer yeer 26138900 26138903 2617 8401 9769572030 aebf.hest@mcgm.gov.in me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) keÀe}yeemkeÀj megOeerj Deej 26138900 2617 8401 9619894599 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) DeeKes}erkeÀj DecejoerHe Sme 26138900 26178401 9987179540 me. De. (IekeÀJ³e) yeebiej OeerjpekegÀceej 26138900 /930 26178401 9930333136 9004445230 madhukarmhaske@rediffmail.com aeswm.hest@mcgm.gov.in me. De. (peuekeÀeces) YeeieJele efce}eRo Jner 26138900 26138903 26178401 9869863094 aewwhe@gmail.com mene. cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (IekeÀJ³e) yeer [er ieesmeeJeer 26660201 9869147723 ahs.hest@mcgm.gov.in JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer jeþes[ Oeer©YeeF& peer 26138900 26138903 26178401 9920759822 mo.hest@mcgm.gov.in He´De (MeeUe) Deej Deej pewmeJeeue 26125801 9324741019 ao.hest@mcgm.gov.in GÐeeveefJeÐee mene³³ekeÀ (GÐeeve) jeng} Heeìer} 26138900 26178401 8082566657 ha.hest@mcgm.gov.in mene.megj#ee DeefOekeÀejer censMe efcejkeÀj 26138900 26178401 9833578933
 • 183. 183 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer yeebêe kegÀuee& mebkegÀue Jner [er ce³eskeÀj 26522426 9930464850 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer JeekeÀesuee efJe Oee cegUs 26685236, 26682756 26683257 9870220206 efvece&ue veiej megOeerj me peebyeJe[skeÀj 26470871, 26470931 26479372, 26471306 9870964272 KesjJee[er DeµeeskeÀ keÀoce 26571216, 26570877 9870336154 yeebêe kegÀuee& mebkegÀue ®ebêkeÀeble Yeesmeues 26504483, 26504482 9773067886 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer yeebêe Deej kesÀ ®eJneCe 24691643 9821047223 pi.traffic.bandra@trafficpolicemumbai.org JeekeÀesuee Heer Heer ìscekeÀj 24691642 9773396060 pi.traffic.vakola@trafficpolicemumbai.org yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer meebleeke´tÀPe Sme peer DeeJne[s 26178539 9769477957 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer yeebêe HeefM®ece meesveieejs 26421920 9004498926 Keej HeefM®ece µecee& 26484946 9004498937 meebleeke´tÀPe HeefM®ece efovesMe Heeìerue 26490678 9869862676 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer keÀueervee, meebleeke´tÀPe (HetJe& DeeefCe HeefM®ece) 30099999, 30099177
 • 184. 184 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer olle cebefoj jes[ 1 125 8879654191 efMeJeepeer veiej 1 60 8879654192 keÀueeveiej ûeeGb[ 1 1 60 8879654193 keÀueeveiej ûeeGb[ 2 1 125 8879654194 megboj veiej 1 125 8879654195 SDej Fbef[³ee keÀe@ueveer, Fceejle Sve peJeU 1 125 8879654196 SDej Fbef[³ee keÀe@ueveer, Fceejle peer DeeefCe S®e peJeU 1 250 8879654197 Keej meyeJes 1 125 8879654198 jeKeerJe - S®e/HetJe& efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654199 ceneJeefÐeeeue³e He´keÀej cegK³eeO³eeHekeÀ ceneefJeÐeeue³e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer MeemekeÀer³e ®eslevee keÀe@uespe, yeebêe (HetJe&) Heer peer osJemLeUer 26422750 MeemekeÀer³e Hee@efueìskeÌveerkeÀ, yeebêe (HetJe&) [er Heer veeLes 26474587 Keepeieer HeìgkeÀ keÀe@uespe, JeekeÀesuee, meebleeke´tÀPe (Het) p³eesleer jesµeervekeÀj 26680939 26673749 9004145411 Deveg³eesie ceneefJeÐeeue³e FbieUs 26471588 26572120 9773896083 Gllej Yeejleer³e keÀe@uespe Deefveue ®eewOejer 26571087 9869549933 Dee³eFSme p³egefve³ej keÀe@uespe Yeejleer npeejer 26571308 9322381505
 • 185. 185 MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe He´Yeele keÀe@ueveer ceeO³eefcekeÀ MeeUe (cejeþer, efnboer), meebleeke´tÀPe (Het) ®eewOejer 26125804 9969039705 9820338242 JeekeÀesuee ke´À. 1,2 cejeþer MeeUe MegYeebieer GYeejs 9867212317 veejUJee[er ke´À. 1,2 (efnboer ) MeeUe vetjpene osJejs 9867782152 keÀeefuevee (cejeþer, efnboer) MeeUe He´Yee pe³eHe´keÀeµe 9323404656 yeerkesÀmeer efnboer, Got& ke´À.2 MeeUe leguemeerjece jleer 9323910759 KesjJee[er (cejeþer, efnboer-1-2, iegpejeleer) MeeUe Fbog jece efveuesMe Heeìerue 9076498287 9273522102 efvece&ue veiej (cejeþer, efnboer) S Deej efmebie 9969817028 jeceke=À<Ce Hejcenbme He´oerHe YeesF&j 9766323578 mejkeÀejer Jemeenle cejeþer MeeUe meggceve De[megU 9271475531 Yeejle veiej (Got& MeeUe) ke´À. 1,2,3 veefpece MesKe 9224278312 efMeJeepeer veiej (Got&, cejeþer)MeeUe ieesjs Keepeieer jecesMJej efJeÐee cebefoj cne$es 26682742 9969014710 keÀueervee Sp³etkesÀMeve meesmee³eìer 26665728 26661867 Fbef[³eve SDejueeF&vme Dee³e[er³eue He´eLeefcekeÀ efmcelee HeeìkeÀj 26660368 9004835724 leelHegjleer efveJeememLeeve efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer meebleeke´tÀPe (Het) ìerHeerSme 3 leU + 3 cepeues meerleejece ®eewOejer 9819559226
 • 186. 186 He´Yeele keÀe@ueveer MeeUe leU + 2 cepeues Heer HeÀvee¥[erme jepesMe cne$es 9969039705 9820338242 JeekeÀesuee ceneHeeefuekeÀe MeeUe leU + 4 cepeues MegYeebieer DeOeeìs 9867212317 keÀefuevee ceneHeeefuekeÀe MeeUe leU + 4 cepeues Decesefuevee je@[^eripe efoueerHe nueJeeF 9870373774 KesjJee[er ceneHeeefuekeÀe MeeUe leU + 3 cepeues FbogosJeer jece efveuesMe Heeìerue 9076498287 9273522102 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e Jner Sve osmeeF& ceneveiejHeeefuekeÀe ©iCeeue³e [e@ efHebHeUs 26151506 (He@ÀkeÌme) 9930468570 oJeeKeeves He´Yeele keÀe@ueveer [e@ jepeWê ef$eHeeþer 9896270720 Sme Jner veiej [e@ Deefveue cesÞeece 9869300492 keÀueervee [e@ keÀuHevee keÀLeerve 9820988798 peJeenj veiej [e@ megpeelee yeguegieeakeÀj 9819196411 Yeejle veiej [e@ megefveuee lelHesjs 9819659985 megÞeg<ee ie=n yeebêe veefme¥ie nesce, yeebêe (HetJe&) 26429539 26428899 efMeJece veefme¥ie nesce, yeebêe (HetJe&) [e@ Sme kesÀ [e@ keÀeefMeHeÀ efvemeej 26571386 / 89 He´metleer ie=n He´LecesMe ce@ìefve&ìer nesce, yeebêe (HetJe&) jkeÌleHes{er Jner Sve osmeeF& ceneveiejHeeefuekeÀe ©Ceeue³e 26183018 efJemlee. 357, 356 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee Jner Sve osmeeF& ceneveiejHeeefuekeÀe ©Ceeue³e 26183018, efJemlee. 314
 • 187. 187 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e SefMe³eve neì& Fbefmììîegì DeB[ efjme®e& meWìj jceebkeÀeble Heb[e 66986666 efJemlee. 6514 6698 6500 ieg©veeevekeÀ ne@efmHeìue DeB[ efjme®e& meWìj [e@ Deej Sme iegueeìer 26592853 les 5, 42227777 jkeÌleHes{er SefMe³eve neì& Fbefmììîegì DeB[ efjme®e& meWìj [e@ De®e&vee Hes[CeskeÀj 66986666 66986570 9820434775 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee meleerMe ©iCeJeeefnkeÀe mesJee 26471105 26471136 keÀe[ea³eekeÀ ©iCeJeeefnkeÀe mesJee [e@ mebpe³e 9821384318 9821106489 Deye&ve nsuLe meWìj 26653317 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) ces.jsKee cesef[keÀue DeB[ peve. mìesme& efHeveekeÀ ie[e 26689123 65745063 ces.[e³eceb[ cesef[keÀue mìesme& meleerMe þekeÀtj 26681941 ces. Meebleer kesÀceefmì efoHekeÀ Mesþ 26477955 ces.ceneje<ì^ cesef[keÀue vegjeuee cegmeeveer 26478494 megHej [e@keÀ cesef[keÀue ieeLeeefue³ee 26479826 526475279 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e meceveJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer #es$e 2 meer [er keÀoce 23085122 9869954685 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer njerDeesce mesJee menkeÀejer mebmLee efue. Deefveue þeketÀj 9320409991 anilthakur414@gmail.com Þeer SbìjHe´e³epesme mesecee HeJeej 9323932557 lee©C³e SbìjHe´e³epesme efJepe³ee efmebie 9324046706
 • 188. 188 veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efueyeeme mesJee menkeÀejer mebmLee efue. meesveeJeCes 9892862686 peJeUveeLe mesJee menkeÀejer mebmLee efue 9967741706 Sme kesÀ kebÀHeveer He´keÀeMe Keespes 9969400834 9323378520 n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme meebleeke´tÀPe efoueerHe 9324389617 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer yeer kesÀ meer peiepeerle efmebie 26527520 9820093029 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee #ecelee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e iebieeefJenej ne@ìsue (Deenej) iebieee efJenej, meebleeke´tÀPe 100 ®ebêe MesÆer 24375658 GHenejie=ns efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Deeceb$eCe ne@ìsue, peJeenj veiej, Keej (Het) ³eesiesMe MesCee@³e 26473210 9930887988 ke=À<Ce ogiOeeue³e, peJeenj veiej, Keej (Het) ceveesnj cegUs 9870329094 9324133300 ceefuuekeÀe efjHe´sÀMeceWìme, meebleeke´tÀPe Yeì ®eeU, peJeenj veiej, Keej (Het) efJeÇue Hegpeejer 26474907 9833553431 Meejoe ueb®e nesce, Huee@ì ke´À.147, peJeenj veiej, ieesUeryeej jes[, mebeleeke´tÀPe (Het) ÞeerOej Hegpeejer 26474887 9322845601 ne@ìsue SDejHeesì& Spevmeer, 29kesÀ, 10 Jee jmlee, vesn© jes[, meebleeket´ÀPe (Het) 66471000 66942000 Deejece ne@ìsue, meJex ke´À. 341,225, mejkeÀej Jemeenle, yeebêe (Het) jekesÀMe yeejesì 26510674 / 5/6/7 9821074766 meefo®íe, ieebOeer veiej, Sce Dee³e peer keÀe@ueveer peJeU, yeebêe (Het) ieewjerMe osMeHeeb[s 26419932 9821222460
 • 189. 189 efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meeF&He´meeo ne@ìsue, S meer jes[, nvegceeve cebefoj jes[, ieebOeer veiej, yeebêe (Het) meoevebo 26439944 9821604140 jepe³eesie ne@ìsue, efye. ke´À. 36, ©ce ke´À.1915-16, ieebOeer veiej, yeebêe (Het) meoevebo 26439944 9821604140 ne@ìsue mebpeesie, yeer-15, S Jner 2, yeer Sme Heer keÀes.Dee@He. meesmee³eìer, Deejece ne@ìsue, yeebêe (Het) mebpeerJee MesÆer 9820627644 meeF& ieCesMe jsmìe@jbì, ue#ceer meove, JeekeÀesuee, meebleeket´ÀPe (Het) Meejoe jeCes 26674820 9869385377 ne@ìsue efvel³eevebo, pee@vee@vme efveJeeme, meebleeke´tÀPe (Hes) megYeeef<eveer MesÆer 26654430 9867461907 ne@ìsue Heg<Hejepe, 187-S, kegÀuee& keÀueervee jes[, meebleeke´tÀPe (Het) oeot MesÆer 26661639 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej ces. Hegj<eesllece Jee@ìj meHuee³ej kebÀ He´e efue 9821212356 9821863170
 • 190. 190 S®e/He efJeYeeie meWì ceeefì&vme jes[, yeebêe Heesueerme mLeevekeÀeceeies, yeebêe (He), cegbyeF& - 400 050 otjOJeveer - 26422311, 2642 2314 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Hegvece cenepeve 9821977777 efJeuesHeeuex, keÀebefoJeueer, kegÀuee& (De.pee.), yeebêe (Het), yeebêe (He), keÀueervee Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer yeeyee efmeOoerkeÀer yeebêe (He) 26456786 26456786 9820501538 9820772405 abzaks@gmail.com/abzak@vsnl.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mvesnuelee efMebos S®e/Het, S®e/He 26630441 9820545333 8097068683 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ieerlee yeeUe ®eJneCe efKeje veiej - cegkeÌleevebo Heeke&À 26170457 9867660605 8879997092 DeukeÀe kesÀjkeÀj ceOeg Heeke&À, Keej (He) 26486092 8879997093 9820085844 alkakerkar@yahoo.in megefvelee megjsMe JeeJeskeÀj Keej oeb[e - ®egF&ce ieebJe 232963214 8879997094 9820545333 sunitawavekar@gmail.com DeemeerHeÀ Denceo PekesÀefj³ee ³egefve³eve Heeke&À - ve@Meveue keÀe@uespe 26425070 26476743 26403003 26421843 9820125638 8879997095 abzak@vsnl.com ke@Àjve efmemeerueer³ee ef[cesuees yeebêe HeÀesì& - Heeueer ceekexÀì 26430434 9833426573 bandra96@gmail.com
 • 191. 191 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer leveJeerj cees.Deueer Heìsue efueueeJeleer ne@efmHeìue - 26459535 9022159964 tanveerpatel97@gmail.com efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2644 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle He´Meeble meHekeÀeUs 26422311-4 26422225 26550292 9167001155 ac.hw@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee mel³eHe´keÀeMe Deej efmebie 26422311-4 26550292 8422001172 ee.t@mcgm.gov.in leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer He´. uesues 26422225 2644000 9769011530 co.hw@mcgm.gov.in manishakhamkar79@gmail.com me.De. (Heefjj#eCe-1) jepesMekegÀceej ³eeoJe 26422311-4 26550292 8692886959 aemaint01.hw.mcgm.in ry_sonu@gmail.com me.De.(Heefjj#eCe-2) cepej me³³eo 26422311-4 26550292 9819416794 me.De (IekeÀJ³e) Deueer (ÒeYeejer) 26422672 26550292 9869451954 me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves) keÀebyeUs 26422311-4 26550292 9920042564 yeejeHe$es 26422311-4 26550292 9869161695 me.De. (peuekeÀeces) MegkeÌuee (ÒeYeejer) 26422311-4 26550292 9930260480 cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (IekeÀJ³e) meeJeble 26422311-4 26550292 9930998261 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ veJeveer 26422311-4 26550292 9920759818 mohhw.phd.gov.in He´De (MeeUe) Þeerceleer S®e Sme yejJeeue 26422311-4 26550292 9819822353 aoschoolhw@gmail.com GÐeeveefJeÐee mene³³ekeÀ (GÐeeve) Deej yeer Heeìerue 26422311-4 26550292 9969573885 mene.megj#ee DeefOekeÀejer Sme Deej Jee{Jes 26422311-4 26550292 9167202162
 • 192. 192 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer yeebêe jepesMe efMebos 26435206 9821572922,9930464809 8652163311 Heesueerme mLeevekeÀ Heesueerme mLeevekeÀ Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer yeebêe (He) jece®ebê {JeUs 26513716, 26423122 9870201314 Keej (He) efJekeÀeme meesveeJeCes 26000450, 26496030 26494977, 26494977 9594094666 meebleeke´gÀPe (He) DeªCe ®eJneCe 26487856, 26493139 26492972 9821239142 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer yeebêe (He) ÒeefoHe ®eJneCe 24691643 9821260459 pi.traffic.bandra@trafficpolicemumbai.org yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer yeebêe Deefveue keÀebyeUs 26414884, 26421981 26423602 9773591147 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer yeebêe Hejs Dees Heer meesveieje 26421920 9004498926 Keej Hejs S kesÀ Mecee& 26484946 9004498937 meebleeke´gÀPe Hejs [er Sme efceÞee 26490678 9004498923 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer yeeWyeerueJee[er, yeebêe (He) Depe³ekegÀceej mesþer 30099999 30096999 30099111 30096263 9323552852 ajaykumar.sethi@reliance.ada.com
 • 193. 193 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer vetleve veiej, yeebêe (He) 1 125 8879654201 HeesÎej jes[,yeebêe (He) 1 60 8879654202 peecee ceefmpeo, yeebêe (He) 1 60 8879654203 S®e/HeefM®ece efJeYeeie keÀe³ee&ue³e leUcepeuee, Deej kesÀ HeeìkeÀj ceeie& 1 60 8879654204 ì^ebefPemì keBÀHe, yeebêe (He) 1 60 8879654205 cesjer yeeF& keÀe@ueveer, ®e@Hesue jes[, 1 60 8879654206 ie´erve mì^erì veeuee, efuebkeÀeRie jes[, meebleeke´tÀPe (He) 1 125 8879654207 pe³e Yeejle HebHeerBie 1 peJeU 1 250 8879654208 pe³e Yeejle HebHeerBie 2 peJeU 1 250 8879654209 pe³e Yeejle HebHeerBie 3 peJeU 1 250 8879654210 efceueve meyeJes -1 1 300 8879654211 efceueve meyeJes -2 1 175 8879654212 efceueve meyeJes -3 1 700* 8879654213 efKejeveiej, Sme Jner Heer jes[ 1 125 8879654214 jeKeerJe, S®e/HeefM®ece efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654215 ceneefJeÐeeue³e He´keÀej cegK³eeO³eeHekeÀ ceneefJeÐeeue³e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Keepeieer HeÀeoj keÀe@vmeerkeÀeJe je@[^eripe keÀe@uespe Dee@HeÀ Fbefpeefve³ejeRie, yeB[mìB[,yeebêe (He) Heer De³³ej 26423841 26423842 26423048 26423004 26516831 www.frcrce.in efjPeJeer keÀe@uespe Dee@HeÀ Fbefpeefve³ejeRie, Mesjueer jepeve jes[,yeebêe (He) [e@ Je<ee& Meen 26052070 26052072 26043866 www.rizvi.edu.in MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe Hesìerì ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, Deej kesÀ HeeìkeÀj ceeie&, yeebêe (He) lesnmeerve DeeHee 9819843236
 • 194. 194 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ìBkeÀ uesve ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, ìBkeÀ uesve, meebleeke´gÀPe (He) meblees<e njer peeOeJe 26489839 9029259881 Keepeieer meWì mì@efvememueme He´e³ecejer MeeUe, efnue jes[,yeebêe (He) peg[ HeÀvee¥ef[me 26430386 efJemlee.136 9869352273 meske´sÀ[ neì& yee@Fpe ne³emketÀue, Sme Jner jes[, Keej (He) Syesue HeÀvee¥ef[me 26481912 9869658383 DeeJeeyeeF& Hesìerì MeeUe, ³egefve³eve Heeke&À, 14 Jee jmlee, Heeueer efnue, [e@. Deebyes[keÀj jes[, Sme.ìer. efmejerue jes[,yeebêe (He) mebO³ee yeeueke=À<Ceve 26483018 26482147 Dee³e& efJeÐee cebefoj MeeUe p³eesleer kegÀceej 66923600 leelHegjleer efveJee-³ee®eer efþkeÀeCes efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Hesìerì MeeUe, yeebêe (He) leU + 3 cepeues vee®eCeskeÀj 26431852 KeesleJee[er ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, meebleeke´gÀPe (He) leU + 2 cepeues keÀs ceguuee 26121247 9892739020 megHeejer ìBkeÀ, yeebêe (He) leU + 2 cepeues ®ebêkeÀeble keÀebyeUs 26431858 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e kesÀ yeer YeeYee ne@efmHeìue,yeebêe(He) [e@ peeOeJe 26422775, 26422541 26422542, 26429828 9930468575 oJeeKeeves ieg©veevekeÀ oJeeKeevee, mìsMeve jes[,yeebêe (He) [e@ cebieuee iee³ekeÀJee[ 9869271113 pegvee Keej oJeeKeevee, #e³ejesie ©iCeue³ee®³ee ceeies, Sme Jner jes[, Keej (He) [e@ Je<ee& ®eeHeÀeruekeÀj 9820445349
 • 195. 195 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Meem$eer veiej oJeeKeevee, cne[e meesmee³eìer, efuebkeÀeRie jes[ efJemleejerle, meebleeke´gÀPe (He) [e@ Deesce ÒekeÀeMe JeeuesHekeÀj 9323031865 ieg©veevekeÀ Deebyes[keÀj jes[ oJeeKeevee, Keej oeb[e, Keej (He) [e@ meg®eslee yeesOevekeÀj 9870208331 Keej oeb[e oJeeKeevee, yeerScemeer keÀe@ueveer, Keej oeb[e jes[, Keej (He) [e@ Heg<Hee jeþes[ 9004513475 Deejesi³e keWÀê kesÀ.yeer.YeeYee ©iCeeue³e Deejesi³e keWÀê [e@ He´epekeÌlee DeebyesjkeÀj 26422775 9867212505 8983162330 Mesjueer jepeve Deejesi³e keWÀê, yeebêe (He) [e@ efJeve³e Iee[ies 9702782220 Sme.Jner.jes[ Deejesi³e keWÀê [e@ keÀslevekeÀgceej Heefjnej 8691980303 Meeðeer veiej Deejesi³e keWÀê, meebleeke´gÀPe (He) [e@. keÀslevekeÀgceej Heefjnej 8691980303 9821099546 ieg©veevekeÀ Deebyes[keÀj jes[ oJeeKeevee, Keej oeb[e, Keej (He) [e@ ³epegJeWê Heeìerue 9820262805 KeesleJee[er Deejesi³e keWÀê, meebleeke´gÀPe (He) [e@. efHe´³ebkeÀe ce{Jeer 9768192980 9969774656
 • 196. 196 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer He@Lee@uee@peer He´³eesieMeeUe kesÀ yeer YeeYee ©iCeeue³e Deejesi³e keWÀê, Jee@ìjefHeÀu[ jes[, yeebêe (He) [e@ Heeìerue 26422541 efJemlee.4200 9820076632 He´metleer ie=n kesÀ yeer YeeYee ©iCeeue³e Deejesi³e keWÀê, Jee@ìjefHeÀu[ jes[, yeebêe (He) [e@ peeOeJe 26422775 26422541 9930468575 jkeÌleHes{er yeebêe YeeYee jkeÌle Hes{er [e@ vee[keÀCeer& 26422541/2 efJemlee.4103 9503177215 cesef[keÀue mìesDeme& (24 x 7) yeebêe cesef[keÀue mìesDeme&, efnue jes[, yeebêe (He) jepeve vee³ej 26423757 9820281847 mceMeeveYetceer Keej oeb[e efnbog ceneHeeefuekeÀe mceMeeveYetceer, keÀeì&j jes[, yeebêe (He) Jemeble ceesefnles 9833328022 ollee$e³e jes[ efnbog ceneHeeefuekeÀe mceMeeveYetceer, meebleeke´gÀPe (He) oUJeer efMebiee[s 26606420 9967452123 9969922632 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e efueueeJeleer ©iCeeue³e, kesÀ.meer.ceeie&, yeebêe (He) [e@ efMeuee HesjMeeo 26568000 26758333 9820090581 nesueer He@Àefceueer ©iCeeue³e, nerue jes[, yeebêe (He) [e@HeÀvee&[erme 30610315 30610555 9821137949 DeeMee HeejsKe ©iCeeue³e, Sme.Jner.jes[, yeebêe (He) ceguuee 61486666 61486606 9619993177
 • 197. 197 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer MegÞeg<ee ie=n Deie´Jeeue MegÞeg<eeie=n, 14/SHeÀ, De@veer efJeuee, 14 Jee jmlee DeeefCe 30 Jee jmlee pebkeÌMeve, yeebêe (He) [e@ efHe³eg<e iees³eue [e@ efJeje DeûeJeeue 26455225 26435124 26439442 9820045689 9821037394 Heeueer MegÞeg<ee ie=n, Heeueer jes[, yeebêe [e@ efPevele keÀePeer 26420372 9820526293 He´metleer ie=n cebieue MegÞeg<ee ie=n, njernj efveJeeme, yesPebì jes[, meebleeke´gÀPe (He) [e@ kegÀcego Heìsue 26495830 jkeÌleHes{er efueueeJeleer ©iCeeue³e, kesÀ.meer.ceeie&, yeebêe (He) [e@ efMeuee HesjMeeo 26568000 26758333 9820090581 nesueer He@Àefceueer ©iCeeue³e, nerue jes[, yeebêe (He) [e@ HeÀvee&[erme 30610315 30610555 9821137949 DeeMee HeejsKe ©iCeeue³e, Sme.Jner.jes[, yeebêe (He) ceguuee 61486666 61486606 9619993177 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee efueueeJeleer ©iCeeue³e, kesÀ.meer.ceeie&, yeebêe (He) [e@ efMeuee HesjMeeo 26568000 26758333 9820090581 nesueer He@Àefceueer ©iCeeue³e, nerue jes[, yeebêe (He) [e@ HeÀvee&[erme 30610315 30610555 9821137949 DeeMee HeejsKe ©iCeeue³e, Sme.Jner.jes[, yeebêe (He) ceguuee 61486666 61486606 9619993177 jeceke=À<Ce efceMeve ©iCeeue³e, 11 Jee jmlee, Keej (He) megjsMe cenejepee 26484119 26055993 9969051878 - cesef[keÀue mìesDeme& (24 x 7) yeebêe cesef[keÀue mìesDeme&, efnue jes[, yeebêe (He) jepeve vee³ej 26423757 9820281847 efueyeìea cesef[keÀue mìesDeme&, efnue jes[, yeebêe (He) He´i³esMe Meen 26431464 26431465 9820316517
 • 198. 198 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e meceveJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ìBkeÀ uesve ceneHeeefuekeÀe MeeUe, ìBkeÀ uesve, meebleeke´gÀPe (He) DeMeeskeÀ Oeeb[e 23085122 9323511807 ashokdhanda@yahoo.co.in mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Deefve©Oo De@kesÀ[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj ce@vespeceWì DeeMeglees<e ìWYes 24302424 9869089027 ashutoshst.@gmail.com ceb$eer 24301010 9869022971 mansu@gmail.com ie=nj#ekeÀ oue nkeÀerce 23801734 9773111993 homimech@radiff.mail.com n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme yeebêe pee@pe& 9821099475 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efJeve kesÀyeue Yejle njJeeveer 26050607 26058866 9892010101 keÀe@Heexjsì keÀe³ee&ue³e veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e efHe´vme Jee@ìj neTme yegHeme&, ìve&j jes[, yeebêe (He) ue#ceer kebÀmì^keÌMeve 264000149 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ke@Àveje ì^Jnume, 18, jeceoeme vee³ekeÀ jes[, yeebêe Heesueerme mìsMevepeJeU, yeebêe (He) ieg© 26431170 26412665 9223447277 9869325787
 • 199. 199 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee #ecelee mebHeke&À J³ekeÌleer iegueeþer Hebpeeye mJeerì ceeì&, Heeueer veekeÀe, yeebêe (He) 26402221 efMeJeevvee MesÆer ne@ìsue efMeJecenue, meebleeke´gÀPe (He) 26143794 9821290490 meceerj ceesjs meeF& mebmLeeve ne@ìsue, yeebêe (He) 26518246 9820661580 GHenejie=ns efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme meeF& meeiej ne@ìsue, ®e@Hesue jes[, yeebêe (He) meceerj ceesjs 26518246 9820661580 Meeueerceej ne@ìsue, efuekeÀeRie jes[,yeebêe (He) DekeÀyej YeeF& 26439782 26431067 9920271992 ne@ìsue efMeJecenue, meebleeke´gÀPe mìsMevepeJeU, meebleeke´gÀPe (He) efJekeÀ´ce Mesìdìer 26143794 9819779978 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ke´sÀve He´®eeuekeÀ Hee³eesefve³ej SbìjHe´e³epesme, efMeJe HeJe&le DeHeeì&ceWì, 14 Jee jmlee, Keej (He) efJeJeskeÀ ®egIe 9820229959 v.chugh.77@hotmail.com Meeueerceej Fbefpeefve³ejeRie kebÀHeveer, meW®³egjer yeepeejpeJeU DejefJebo kegÀceej 24312141 9820060700 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n muee@ìj neTme jes[, yeebêe (He) efJe Deej mejoej (me.De.) 61822253 9967463816 ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e Heeueer efnue jes[,yeebêe (He) kegÀje[s (og.De.) 26460102 9930260503 peue efve³eb$eCe Heeuee& efve³eb$eCe, mìsMeve peJeU, efJeuesHeeuex (Het) mebpe³e Heer Meen (og.De.) 26184173 9167117782 9930260514
 • 200. 200 kesÀ/Het efJeYeeie DeePeeo jes[, iegboJeueer, DebOesjer (Het), cegbyeF& - 400 069 otjOJeveer ke´À. -26840103 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Hegvece cenepeve 9821977777 efJeuesHeeuex, ®eeboerJeueer, kegÀuee& (Depee), yeebêe (Het), yeebêe (He), keÀueervee iepeeveve efkeÀefle&keÀj 9821114872 peesiesMJejer (Het), efob[esMeer, ieesjsieeJe, JemeexJee, DebOesjer (He), DebOesjer (Het) Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme veeJe Ye´ceCeOJeveer ceesn.S.Keeve ®eeboerJeueer 28516127 28515070 2851612722820417 22885104 9820030382 9820702707 jefJebê o. Jee³ekeÀj peesiesMJejer (Het) 28254400 2825441128264747 9594011111 9833885500 waikarravindra@gmail.com megjsMe S®e. MesÆer DebOesjer (Het) 22871440 2287544123619977 /88 9820003004 Shshetty@hotmail.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer He´ceeso Heeb[gjbie meeJeble kesÀ/Het 26840103 26835788 28348674 9820534960 parmodsawant4@rediffmail.com
 • 201. 201 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer GpJeuee cees[keÀ yeebêskeÀjJee[er 64135322 9820333203 ujjwalasmodak@yahoo.com cebefpejer ieg©veeLe Hejye peesiesMJejer iegbHeÀe, cepeemeJee[er 22987524 9969457170 Deveble efYeketÀ vej efMeJevesjer Jemeenle, cesIeJee[er 28200346 9702597025 9892303064 anantnar68@gmail.com efMeJeeveer MewuesMe Hejye MebkeÀjJee[er-Mesjs Hebpeeye keÀe@ueveer 28354630 9320671296 9869389421 sshivani@gmail.com Yeeue®ebê iebieejece Deebyegjs mkeÌJee@ìme& keÀe@ueveer- leesueeveer keÀe@uespe 9172843566 9869360739 bhalchandra_1071@rediffmail.com mebO³ee megveerue (IeesCes) ³eeoJe iegboJeueer ieeJeþeCe 26821536 26824916 8879074167 megefvelee peveeo&ve FueeJe[skeÀj HebHe neTme, ceeueHee [eWiejer 9224777756 8108849446 kesÀMejyesve cegjpeer Heìsue JesjeJeueer, SceDee³e[ermeer 67106261 9820647334 9820130950 jeevanjyotpratishthan@gmail.com He´ceeso Heeb[gjbie meeJeble efJeÐee veiej, YeJeeveer veiej 28348674 9820534960 parmodsawant4@rediffmail.com meg<ecee keÀceuesMe je³e menej SDejHeesì& 29204040 28508485 9320006069 efmcelee megYee<e meeJeble ®ekeÀeuee, menej SDejHeesì& 28301694 9920132720 9869074751 poojasawant2000@gmail.com efJeefvve ef[meesPee menej efJnuespe , yeeceCe Jee[e 28257733 28384732 9892525885 dsouza.winni@gmail.com ceefve<ee ceveesnj Heeb®eeU efJepe³e veiej, keÀesue [eWiejer 26838319 9167879277
 • 202. 202 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer MegYeoe MeefMekeÀeble HeeìkeÀj lespeHeeue mkeÀerce, HejebpeHes mkeÀerce, efJeuesHeeuex 26836581 9869903951 8879103105 p³eesleer Hejeie DeUJeCeer ìsefueHeÀesve SkeÌme®eWpe, efJeuesHeeuex (Het) 26100171 9819203553 jyoti.parag.a@gmail.com efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e: 2684 7000 HeÀ@keÌme-26832476 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle Þeerceleer Yeei³eÞeer keÀeHemes 26840103 26840986 26835814 26837104 9167203776 ac.ke@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee ®ebêMesKej cejeþs 26840103 9821417198 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer meeefjkeÀe IeesjHe[s 26840103 26840986 26835814 9869053376 meDe (Heefjj#eCe-2) GcesMe yees[kesÀ 26840103 26835814 9869176699 9892652185 mahesgjangam18@yahoo.com meDe (Heefjj#eCe-1) Sce Sce IeuemeMeer 26840103 26835814 9892072380 milindghalsashi@gmail.com meDe (IekeÀJ³e) leg<eej efHebHeUs 26840103 26835814 9004445232 meDe (Fcee. Je keÀejKeeves)(1) Jee³e Sme megJex 26840103 26835814 9869526464 9702394867 meDe (Fcee. Je keÀejKeeves)(2) Yeer [er JeeveKe[s 26840103 26835814 9987733299 9004408389 meDe (Fcee. Je keÀejKeeves)(3) ÒekeÀeMe efye´jpes 26840103 26835814 9892353900 meDe (Fcee. Je keÀejKeeves)(4) YeJeejer 26840103 26835814 8976712910 meDe (peuekeÀeces) yeeUejece mebKes 26840103 26835814 9930260428 balaramsankhe@gmail.com JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer -1 [e@ YegHeWo´ Heeìerue 26840103 26835814 9769524838 9920759823
 • 203. 203 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer He´De (MeeUe) cecelee jeJe 26480103 26835814 9869417798 aokeward@gmail.com GÐeeveefJeÐee mene³³ekeÀ (GÐeeve) megefpele ceesefnles (1) Deefnjs-(2) 26840103 26835814 9930735779 9967302199 mene.megj#ee DeefOekeÀejer He´keÀeMe He´ ®eJneCe 26840103 26835814 9167202144 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer efJeuesHeeuex Deej Jner Yeesmeues 26112121 9930464757 cejesU S pes efceÞee 29200940/41 heÀ@keÌme-29253327 9930464806 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer DebOesjer He´oerHe ieesmeeJeer 26831562 26831447 9821239983 efJeuesHeeuex ÒekeÀeMe jeCes 26112813, 24691874 26117317 9821814308 menej jefJeê Heeìerue 28258783/84/85 9821058631 peesiesMJejer efJeÇue oeceieg[s 28221672 9821130988 cesIeJee[er meblees<e Yeb[ejs 28210860, 28210837 9870474901 SceDee³e[ermeer De©Ce Yeiele 28394205, 28361324 28368352 9870464466 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efJeceeveleU 1 jepeWê HejosMeer 24691645 9870220206 JeekeÀesuee Heer Heer ìscekeÀj 24691642 9773396060 ieesjsieeJe S Sme keWÀpeUs 24691646 9821564950
 • 204. 204 yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer cejesU jeCes 28221790, 28328501 9969634795 meerHPe cegieWkeÀj 28251639 9869402929 DebOesjer meblees<e jeCes 26831640 9820890516 cepeemeJee[er cegieWkeÀj 28217007, 28320180 28327084 9869402929 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efJeuesHeeuex HeefM®ece jepeWê Òemeeo 26142825 9004498933 DebOesjer HeefM®ece meeiej kegÀuekeÀCeea 26282171 9004498920 peesiesMJejer HeefM®ece jepeerJe ÞeerJeemleJe 28240292 9004498932 yesmì GHe kesÀê efþkeÀeCe otjOJeveer He@ÀkeÌme DeeiejkeÀj ®eewkeÀ 26831640 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efjuee³evme Svepeea, peesiesMJejer (Het) 30094346 30094302 efjuee³evme Svepeea, DebOesjer (Het) DeeefCe (He) 30096999 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer cepeeme Jee[er 1 125 8879654216 jeKeerJe, kesÀ/HetJe& efJeYeeie keÀe³ee&ue³e/ yeeceCe Jee[e 1 125 8879654217 ceneJeefÐeeeue³e He´keÀej cegK³eeO³eeHekeÀ ceneefJeÐeeue³e keÀe³ee&ue³e efveJeeme MeemekeÀer³e FmceeFue ³egmegHeÀ ceneefJeÐeeue³e jeceoeme peer De$ece 28202188 9975849004
 • 205. 205 He´keÀej cegK³eeO³eeHekeÀ ceneefJeÐeeue³e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Keepeieer ef®evee@³e ceneefJeÐeeue³e ceeefueveer PeJesjer 66992024/25/ 26 [neCetkeÀj ceneefJeÐeeue³e ceeOeJeer Heeäs 26179580 26185360 9869164100 ÞeerefveJeeme yeeiejkeÀe ceneefJeÐeeue³e JeveÞeer Sme Jeeues®ee 28324685 9820520108 SDejHeesì& ne³emketÀue DeB[ keÀe@uespe efveuece ceunes$ee 28320487 26181717 9920034488 meeþîes ceneefJeÐeeue³e [e@ keÀefJelee jsies 26141149 9869433660 leesueeveer ceneefJeÐeeeue³e [e@ S S jMeero 61535455 28347074 9970462311 aarashid@tcc.tolani.edu.com SceJnerSue³eg ceneefJeÐeeue³e p³eesleer iee³eleeW[s 66992022/23 66992023 9821219952 peerHeerSce HeoJeer ceneefJeÐeeue³e [e@ Jebovee efmevne 26833455 26820844 9769346223 veJemeceepe ceb[U ceneefJeÐeeue³e [e@ MesHeÀeueer ef®e$es 26123181/82 26186530 26129871 9320535576 ceefnuee mebIe ceneefJeÐeeeue³e [e@ mce=leer Yeesmeues 26169565 9819021219 MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe iegboJeueer cejeþer MeeUe veìjepe mìgef[Dees ÒesjCee Hejye 9969175543 MebkeÀjJee[er cejeþer MeeUe efmcelee HeeKejs 9870126411 efo#eerle jes[ cejeþer MeeUe efielee keÀeWieerue 8087184502 cesIeJee[er cejeþer MeeUe efJeceue peeOeJe 8108007862 efvel³eevebo efnbvoer MeeUe meeOevee ueesKeb[s 9669189974
 • 206. 206 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer jepeÞeer Meent Got& MeeUe iegueyeevees HeþeCe 9819706115 jepeÞeer Meent cejeþer MeeUe cesyeue H´egÀìe[es 9969175543 ®ekeÀeuee efnbvoer MeeUe jeceueeue ³eeoJe 9769490618 cejesU Tot MeeUe vegPenle Devmeejer 29251397 jeOeeke=À<Ce efnbvoer MeeUe Go³eefJej efmebie 9969637120 keÀesUerJee[e Tot MeeUe-1 Mesnveepe cesnyetye mew³eo 9224343631 peesieséejer FbeqiueMe MeeUe keÀuHevee Jecee& 9224391685 Meenepeerjepes efnbvoer MeeUe no³eveeje³eCe efmebn 9970650283 mejmJeleer yeeie efnbvoer MeeUe jceeMebkeÀj efmebn 8976322105 JesjeJeueer efnbvoer MeeUe njerMebkeÀj efJeéekeÀcee& 9833376030 cejesU ieeJe efnbvoer MeeUe keÀJejpeerle keÀewjkeÀesnueer 8108685785 ceesiejeHee[e Got& MeeUe Deceervee Heìsue 7385002159 cejesU Heesefueme kebÀcHe Yeei³eeÞeer keÀejb[s 9969010894 mebYeepeer veiej cejeþer MeeUe jsCetkeÀe ef[megPee 9820912875 ceeueHee[eWiejer cejeþer MeeUe ÒeefleYee jeCes 9892358445 nefjveiej Tot MeeUe veg©ve Deceerve Keeve 9769570974 meeieyeeie efnbvoer MeeUe ceevemeer Hejye 9920617170 veìJej veiej efnbvoer MeeUe jceeMebkeÀj efmebn 8976322105 Keepeieer peesiesMJejer Sp³egkesÀMeve meesmee³eìer Yeei³eÞeer Heeìerue 28397652 9029119110 ieesefJebo yeeuecebefoj mvesne veeF&keÀ 28378903 9969015309 yeebefoJeueer ke´À. 1 MeeUe efoHekeÀ Hee[eJes 28202283 9869803453 yeebefoJeueer ke´À. 2 MeeUe levJeer veeF&keÀ 28246049 9820191108 Þeer mel³eemeeF& MeeUe efveMee Heeìerue 28260601 9869419493 ÞeceerkeÀ MeeUe DeefMJeveer Yeesmeues 28378852 9892961012 yeeueefJekeÀeme MeeUe jMceer peesMeer 28364902 9969923862 jece ieesHeeue kesÀ[er³ee MeeUe mJeeleer keÀejskeÀj 28245939 9987414964 ue#ceeryeeF& JeUbpeg MeeUe ceefve<ee meesveJe[skeÀj 282403179833118191 Heble meceLe& MeeUe ceeOegjer ®ees[CekeÀj 9224343746 Heeuex efìUkeÀ MeeUe íe³ee iee[s 26117391 9322568161
 • 207. 207 leelHegjleer efveJee-³ee®eer efþkeÀeCes efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer efþkeÀeCe mejmJeleer yeeie ceneHeeefuekeÀe MeeUe peer + 3 cepeues keÀoce 28240317 Þeer meceLe& efJeÐeecebefoj meeUJeer 28240317 9869847174 iegbHeÀe ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, peesiesMJejer iegbHeÀe jes[, peesiesMJejer (Het) peer + 3 cepeues jekesÀMe keÀeìkeÀj 9757175938 ceeleesÞeer mHeesì&me keÀe@bcHueskeÌme, peesiesMJejer (Het) 28251705 28251706 keÀveesmee ne³emkegÀue peer + 1 cepeues efmemìj pesmeer pee@ve 28367513 [e@ceefvekeÀ meeuJees ne³emketÀue peer + 2 cepeues HeÀeoj efke´Àmleer³eevees ef[meespee 28321122 9820410945 megjpeyee ne³emkegÀue, veìJej veiej jes[ ke´À.4,peesiesMJejer(Het) peer + 3 cepeues efJeke´Àce Heìsue 28246853 9820387870 yee@cyes keWÀefye´pe mketÀue, pes.yeer.veiej, ®ekeÀeuee peer + 5 cepeues meefJelee JeWkeÀì 28210309 9821536960 DeJej ues[er ne³emkegÀue peer + 3 cepeues ®eewjs 65152910 28302603 jeOee ke=À<Cee ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, jeOee ke=À<Ce ke´Àe@me jes[, Deesu[ veeiejoeme jes[ peer + 4 cepeues ollee$e³e iee³ekeÀJee[ 26834754 8108212366 mJeeceer efvel³eevebo ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe peer + 2 cepeues megneme Hee[JeCekeÀj 25625626 26833108 9820634667 efvekegbÀpe ne³emkegÀue peer + 4 cepeues efnjsve osmeeF& 28215840 9819956293
 • 208. 208 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e oJeeKeeves iegboJeueer oJeeKeevee [e@ vejsMe oeb[skeÀj 9869283993 mebYeepeer veiej oJeeKeevee [e@ keÀmlegjer keÀejb[s 9920759845 9820344452 keÀesue[eWiejer oJeeKeevee [e@ ÒeepekeÌlee DeeyeWkeÀj 8652647692 HejebpeHes mkeÀerce oJeeKeevee [e@ megpeelee 9819196411 veìJej veiej oJeeKeevee [e@ Sme efyeueieer 9969510665 njer veiej oJeeKeevee [e@ cegPegceoej 9820197043 iegbHeÀe jes[ oJeeKeevee [e@ peeOeJe 9869019487 megboj veiej oJeeKeevee [e@ oeWos 9322276491 cejesU oJeeKeevee [e@ ÒeefoHe keÀmeeUs 8286285431 mebYeepeer veiej Dee³egJexefokeÀ oJeeKeevee [e@ meeUJeer 9820224337 Deejesi³e keWÀê Jner Sve efMejes[keÀj Deejesi³e keWÀê [e@ Deej Sve ®eJneCe 9869343033 meJeexo³e veiej Deejesi³e keWÀê [e@ ³eesiesMe DeeJne[ 9870208978 veìJej veiej Deejesi³e keWÀê [e@ efveefleve HeJeej 8652488847 le©Ce Yeejle Deejesi³e keWÀê [e@ Delegue kegÀuekeÀCeea 9892408789 mebYeepeer veiej Deejesi³e keWÀê [e@ jervee jeTle 89836889 vesn© jes[ Deejesi³e keWÀê [e@ j®evee FbieUs 9867799186 DeepeieeJekeÀj Huee@ì Deejesi³e keWÀê [e@ yeer Jewleer 9220621996 SceDee³e[ermeer Deejesi³e keWÀê [e@ efceueeRo efHeÀjbies 9702570218 menej jes[ Deejesi³e keWÀê [e@ meebOeebjs 9869281240 He´metleer ie=n mkeÌJee@ìme& keÀe@ueveer He´metleer ie=n [e@ Sme veeieeJekeÀj 9702066868 9322597737 cejesU He´metleer ie=n [e@ meef®eve HegkeÀUs 9819444340 mkeÌJee@ìme& keÀe@ueveer He´metleer ie=n [e@ Yeiele 9819272099
 • 209. 209 MeemekeÀer³e Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e F Sme Dee³e meer ©iCeeue³e [e@ iegHlee 28367203 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e nesueer efmHejerì ne@efmHeìue, DebOesjer (Het) [e@ Devegpee efmevne 28248500 42478888 9820276477 jkeÌleHes{er cenekeÀeueer iegbHeÀe jes[ [e@ efmevne 28248500 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee ieCesMe De@cyeguevme censMe Hegpeejer 28207427 28221515 9820202775 mebpeerJeveer ne@efmHeìue megefveue 26833939 26834141 9819074461 9819748794 9860752794 njerDeesce De@cyeguevme meefJe&me [e@ oevesle cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) nesueer efmHejerì ne@efmHeìue 28201150 28248500 01/02 42478888 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer GHe efve³eb$ekeÀ, veeiejer mebj#eCe oue #es$e [er Sce Keboejs 26206791, 26206792 9969504820 kesÀ/Het efJeYeeie , veeiejer mebj#eCe oue #es$e mebpe³e jeTle 9702001124 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efMeJeHe´Yeg mesJee ceb[U SkeÀveeLe veejkeÀj 9892901874 mejmJeleer mesJee ceb[U Sme [er keÀesueleskeÀj 28221012 9324601732 efmeOoerefJevee³ekeÀ keÀu³eeCekeÀejer ceb[U Sme [er keÀesueleskeÀj 28221012 9324601732
 • 210. 210 veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efmeOoerefJevee³ekeÀ meefJe&mesme Sme [er keÀesueleskeÀj 28221012 9324601732 pe³eYeJeeveer ceefnuee DeewÐeesefiekeÀ menkeÀejer mebmLee efue. Sme ìer osmeeF& 28255632 pe³e ceneje<ì^ efce$e ceb[U legkeÀejece efvekeÀce 9821055052 efmeOoerefJevee³ekeÀ efce$e ceb[U megYee<e keÀeblee meeJeble 9869074751 efMeJemeceLe& efMe#eCe He´meejkeÀ mebmLee jefJebo´ Jee³ekeÀj 28377785 efjOeerlee efce$e ceb[U efjOoer Oegjer 26116143 9323545228 jesefnoeme efce$e ceb[U megYee<e meeJeble 9869074751 ³ebie cejeþe efke´À[e ceb[U cebiesMe Dee³ejs 9892735875 efmeOoer meeF& mesJee ceb[U keÀceuesMe ®eJneCe 9892735875 mel³eefJepe³e efke´À[e ceb[U efJepe³e keÀejskeÀj 9892735875 cebieueeyeeF& YeeieJele efJeCee YeeieJele 9821552052 efmeleeyeeF& yesjespeieej mesJee mebmLee ce³ee&efole cenWê neìkeÀj 9869479697 efJeMJepeerle He´efle<þeve ieesjKe keÀebyeUs 9323465388 9619716738 mebefoHe mesJee menkeÀejer mebmLee efue mebefoHe, leg<eej 9867406556 9768057786 mvesne mesJee mebmLee efue. ueeue®ebo ìer keÀebyeUs 9324546472 n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme DebOesjer pe³esMe yeveleJeeuee 9869018776 DeefYeefpele Heble 26108772 9819191893 He´efJeCe kegÀceej Heeb®eeue 993045604 9819320101 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ne³eìskeÀ kesÀyeue meefJe&mesme Meebleerueeue meeWuekeÀer 26836207 9324298095
 • 211. 211 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e vesn© jes[, efJeuesHeeuex (Het) nefjMe Heb[³ee 26117417, 26179857,42257575 menej keÀeieex, DebOesjer (Het) JeWkeÀìjeJe 26829353, 268298093 ieg©veevekeÀ, DebOesjer (Het) leejeefmebie veeieHeeue 26832451, 26838167 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej ke@Àìjme& Hellee #ecelee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efmeleejece MesÆer, DeO³e#e, ne@ìsue DemeesefmeSMeve ne@ìsue meewjYe 85 efmeleejece MesÆer 22151703 Þeer veeje³eCe Hegpeejer ne@ìsue efMeJemeeiej 100 efovesMe keÀeb®eve 22834929 22824862 9821090644 efceueeRo ke@Àìjme& peesieséejer efceueeRo osmeeF& 9892346752 yeeieJes ke@Àìjme& efoueerHe yeeieJes 9322366330 efiejkeÀj ke@Àìjme& MeecejeJe peeOeJe ®eeU, Meece veiej ceesnve efiejkeÀj 9323200101 iegueeþer ke@Àìjme& Mesjs Hebpeeye efyeuee& efmebie 28301191 28301191 9820192748 efmcele ke@Àìjme& DebOesjer HeeìCekeÀj 26844335 cee³ekeÀue efke´Àme ke@Àìjme& cejesU ieeJe efce®esue HeÀvee¥ef[me 9821150963 vejWê ke@Àìjme& pes yeer veiej vejsMe pewve 28388767 9821294733 pesjer Jesiee&me ke@Àìjme& DebOesjer ®ekeÀeuee pesjer Jesiee&me 28384732 9892525885 ©®eer ceOegje ke@Àìjme& keÀesue[eWiejer ©®eer 26820207 9820858332 le=Hleer ke@Àìjme& Sve Heer þkeÌkeÀj jes[ cesnlee 9223333998
 • 212. 212 GHenejie=ns efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e otjOJeveer meneje mìej Oeebs[ 39895000, 39807444 9833900381 ne@ìsue efueuee Sme Sme peeOeJe 66911234 9920042677 o ueefuele cegbyeF& ne@ìsue jeiebJeOe& efceÞee 66992222, 61043333 9819089524 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n efoveeveeLe veeìîeie=n efMebos 26184027 9820582547 pesmeeryeer,[bHej HegjJeþeoej yee@cyes pesmeeryeer He´e efue De@ke̳egjsì ([bHeme&) jece MeW[ies (DeefOe#ekeÀ) 8108187282 9870630856 HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej keÀe.De. (JeenlegkeÀ), me.De. (kesÀ/Het, kesÀ/He, S®e/Het, S®e/He efJeYeeieebkeÀefjlee) iegHlee Heer Heer efJeueemekeÀj 26283777 26206139 9833539060 9833539018 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n meebleeke´gÀPe ³eeveie=n DeMeeskeÀ Kewjveej (keÀe.DeefYe.) 26182252 / 53/ 54 9969693988 ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e JesjeJeueer (1/2)- peueeMe³e JesjeJeueer(3)- efpeleWê osJeUskeÀj jcesMe kegÀ-ne[s 28344024 28368454 28321444 9930260514 9830260575 9830260503 peue efve³eb$eCe Heeke&À meWì^ue (He.G.), efJeuesHeeuex (Het) jbiejepe jeceevet pece, keÀe.De.(keÀ.efve.)(He.G.) Kepeeb®eer, me.De.pe.keÀe.(keÀ.efve.) 26146852 26184173 26146852 9930260514
 • 213. 213 kesÀ/He efJeYeeie Heeueerjece jes[, Dee@HeÀ Sme. Jner. jes[, DebOesjer mLeevekeÀemeceesj, DebOesjer (He), cegbyeF& - 400 058 otjOJeveer ke´À. - 2623 9131, 2623 9202 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer iepeeveve efkeÀefle&keÀj 9821114872 peesiesMJejer (Het), efob[esMeer, ieesjsieeJe, JemeexJee, DebOesjer (He), DebOesjer (Het) Hegvece cenepeve 9821977777 efJeuesHeeuex, ®eeboerJeueer, kegÀuee& (Depee), yeebêe (Het), yeebêe (He), keÀueervee Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DeMeeskeÀ peeOeJe DebOesjer (He) 26711937 26711937 9820057819 ashokjadhav_mla@hotmail.com yeueosJe Keesmee JemeexJee 26339825 26369977 26332020 26334444 9324378600 ke=À<Cee nsie[s efJeuesHeeuex 26111777 26111777 9821372777 hegdkrishna@gmail.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Deceerle meeìce kesÀ/He 2628159426719726 9820347179 changez53@yahoo.com ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ®ebiespe cegueleeveer DeesefMeJeje, yeebefoJeueer (Het) 26787866 9870477866 9987877866 cpathan02@gmail.com jepet ÞeerHeeo Hes[CeskeÀj leejeHeesj iee[&ve, DeeoMe& veiej 9820878555
 • 214. 214 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer p³eeslmvee DeYe³e efoIes mJeeceer meceLe& veiej 26284846 9821321322 9869017046 jyotsnadighe55@gmail.com ³eMeesOej He HeÀCemes JemeexJee (G) 26744545 9821004312 phanseshaikesh@gmail.com p³eesleer efpeleWê megleej Menepeer jepes efke´À[e mebkegÀue, ceeukeÀce yeeie 9869778202 26773524 9819179913 9869190985 sutarjyoti11@gmail.com Jeefvelee kewÀueeMe cee©®ee meele yebieuee, JemeexJee 9969224632 9869017646 8879997059 vanitamarucha@yahoo.co.in mebpe³e HeJeej ceefve<e veiej, YeJevme keÀe@uespe 9869033101 8879997060 sanjaypawar01967@yahoo.co.in ceesnmeerve nwoj efieuyeì& efnue jes[, DebOesjer ceb[F& 26250486 9833102708 9820748399 mohsinhaidercorpo@gmail.com Deefcele YeemkeÀj meeìce ueuuegYeeF& Heeke&À 26281594 9820347179 ameetsatam@yahoo.com efoueerHe Heìsue YekeÌleer Jesoeble cebefoj, ketÀHej ©iCeeue³e 28788274 28761122 9820175393 dpatel_121@yahoo.com YeeJevee Deefcele ceebiesuee SmeSve[erìer efJeÐeeHeerþ keBÀHeme, pegnt SDejHeesì& 265876212 9892183635 9004043567 8879997064 bhavnaamitmangela@gmail.com efyeefvelee cesntue Jeesje efceþeryeeF& keÀe@uespe, efJeuesHeeuex (Het) 26147247 9820019472 9820954517 binitavora@hotmail.com binitavora.bmc65@gmail.com
 • 215. 215 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2623 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle efJeMJeeme Jner MebkeÀjJeej 26239190 26239202 26232969 26719726 9820702513 ac.kw@mcgm.gov.in mcgmkw@gmail.com keÀe³e&. DeefYe³eblee Sme ³eg yeesjmes (ÒeYeejer) 26239190 26239202 26719726 9820626971 ee.kw@mcgm.gov.in leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer Sve Heer JeveceeUer 26232969 26719726 9769828655 co.kw@mcgm.gov.in me. De. (Heefjj#eCe -1) Sme ³eg yeesjmes 26239190 26239202 26719726 9820626971 sanjay.borse@mcgm.gov.in me. De. (Heefjj#eCe -2) S meer efcem$eer 26239190 26239202 26719726 9833773886 anil.mistry@mcgm.gov.in me. De. (IekeÀJ³e) He´Yeejer Heer S ieeWies 26239190 26239202 26719726 9987238449 gongepankaj123@gmail.com me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) Sme Pes leeJe[s (1) 26239190 26239202 26719726 9820737872 suniltawdeaebfk/w@gmail.com AEBF01.KW@mcgm.gov.in Heer S HeJeej (2) 26239190 26239202 26719726 7506273393 ae03bf.kw@mcgm.gov.in [er yeer De[megUs (3) 26239190 26239202 26719726 9833533855 me. De. (peuekeÀeces) S Sve Iee[ies 26239190 26239202 26719726 9930260429 aewwkw@gmail.com
 • 216. 216 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ Sme Jner HeJeej 26239190 26239202 26719726 9920759824 mohkw.phd@mcgm.gov.in He´De (MeeUe) keÀ[ekeÀesìs 26239190 26239202 26719726 8879337288 aoskwward@gmail.com GÐeeve. mene. (GÐeeve) peveeo&ve je ceeves 26239190 26239202 26719726 9821573960 keÀefve<þ Je=.DeefOe. meleerµe keÀejb[s 26239190 26239202 26719726 9892470221 mene.megj#ee DeefOekeÀejer Sce yeer efvekeÀeUpes 26239190 26239202 26719726 9167202159 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer DebOesjer, Sme.Jner.jes[, DebOesjer (He) jcesMe Yeesj 26205301 9930464845 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer pegnt, Jner Sce jes[, efJeuesHeeuex (He) jepeWê ®eJneCe 26184432, 26184308 9821233637 mebelee¬eÀ§Pe, pegng GÐeeveemeceesj, efuebkeÀ jes[,mebelee¬eÀ§Pe (He) De©Ce ®eJneCe 26487856, 26493139 26492972 9821239142 [er Sve veiej, o keÌueye meceesj jepeWê ®eJneCe 26304002 9821047223 JemeexJee, yeHeÀeaJeeuee keÀe@uespe meceesj, DebOesjer (He) nefj½eê Hejceejs 26365420, 26304812 9821118773 DeesefMeJeje efuebkeÀ jes[, peesiesMJejer (He) veemeerj HeþeCe 26323861 26323862 9967436868 Deebyeesueer, DebOesjer (He) ÒeYeekeÀj ceW{s 26762001,26762002/3 9821218392
 • 217. 217 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer peer.kesÀ.ieesKeues G·eCeHetuee®³ee Keeueer, DebOesjer efJepe³e Oee$ekeÀ 9821941877 yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer DebOesjer efµejes[keÀj 26249605 pegnt meeyeUs 26140570 meele yebieuee (®eewkeÀer) 26362809 ³eejer jes[ (®eewkeÀer) 26320321 pesJnerHeer[er (®eewkeÀer) DeeJee[s 26287426 DeesefMeJeje (®eewkeÀer) uegF&me 26761944 peesiesMJejer keÀecele 26761955 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efJeuesHeeuex HeefM®ece jepesbê Òemeeo 26142825 9004498933 DebOesjer HeefM®ece kegÀuekeÀCeea 26832174 9004498940 peesiesMJejer HeefM®ece jepeerJe Leesjele 28240292 9004498932 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Deebyeesueerr, JemeexJee,peesiesMJejer (Het) megjpe HeÀuekeÀ 30095530 9322218741 suraj.phalak@relianceada.com Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer Fuee& veeuee jmejepe ne@ìsuepeJeU 1 300 8879654218 Sve.Sme.jes[ ke´À.9, pesJnerHeer[er, leeje yebieu³eemeceesj, pegnt, efJeues Heeuex (He) 1 60 8879654219 yesnjece yeeie 1 60 8879654220 Sme.Jner.jes[, DebOesjer meyeJes, DebOesjer (He) 1 125 8879654221 efì®eme& keÀe@ueveer, Deej.ìer.Dees. 4 yebieuee, DebOesjer (He) 1 125 8879654222 Jner. Sce.jes[ pebkeÌMeve 1 60 8879654223
 • 218. 218 efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer JewMeeueer veiej, peesiesMJejer (He) 1 125 8879654224 DeePeeo veiej, ceneHeeefuekeÀe ®eewkeÀer 1 125 8879654225 SmeDee³e[erDee³eyeer keÀe@ueveer 1 125 8879654226 keÀeskeÀeruee yesve ©iCeeue³e 1 125 8879654227 He´LecesMe keÀe@cueskeÌme, Jeerje osmeeF& ceeie&, DebOesjer (He) 1 125 8879654228 jeKeerJe, kesÀ/He efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654229 ceneJeefÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer MeemekeÀer³e mejoej Heìsue keÀe@uespe Dee@HeÀ Fbefpeefve³ejeRie [e@ Heer S®e meeJeble 26289777 26232192 principal@spce.ac.in Sme Heer pewve keÀe@uespe Dee@HeÀ ce@vespeceWì Fbefmììîegì [e@ ÞeerkeÀeble 26237454 28230396 26232401 61454267 26237042 (He@À) spjicom@spjimr.org nesefceDeesHeefLekeÀ keÀe@uespe, Fuee& [e@ iees³eue 26204045 26201135 26243341 (He@À) cmphmc.yahoo.com efHeÀMejerpe ³egefveJnefme&ìer, DebOesjer (He) [e@ [yu³et Sme ueekeÀje 26361446 /7/8 contact@cife.edu.in Sme Sve [er ìer efJeÐeeHeerþ, pegnt [e@ JemegOee keÀecele 22603961 26608493/62 26604164 26604759 (He@À) Keepeieer YeJevme ceneefJeÐeeeue³e Jeemebleer keÀ®íer 26256451/52 26265453 (He@À) bhavanscollegeandheri@gmail.com
 • 219. 219 He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer jepeerJe ieebOeer keÀe@uespe DeefYe³eebef$ekeÀer ceneefJeÐeeue³e [e@ ³eg Sve Yeesmeues 26707025- 28 26707026 (He@À) 9820123888 udharbhosale@gmail.com efceþeryeeF& keÀuee Je JeeefCep³e ceneefJeÐeeue³e [e@ [er yeer ie[keÀjer 26184355 26136083-86 26130441 (He@À) 42339000 /01 vejmeer ceesvepeer mebIeJeer DeefYe³eebef$ekeÀer ceneefJeÐeeue³e megeffveue ceb$eer 26143157/ 6681 26112460 26180555 (He@À) principal@nmcollege.in YeiegyeeF& Hee@efueìsefkeÌvekeÀ 42336000 ©legbyeje ceneefJeÐeeue³e [e@ ke=À<Cee ieebOeer 26241751 /2077 26289088 MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe [er.Sve.veiej cejeþer MeeUe ke´À.1 pee@ve ieesvmeeuJeerme 9960659285 [er.Sve.veiej cejeþer MeeUe ke´À.2 ieeJe[s 9324161888 [er.Sve.veiej keÀvve[ MeeUe MeesYee Go³eeJej 9969470329 [er.Sve.veiej Got& MeeUe HeÀeleercee Sce meeoerkeÀ 9833221017 [er.Sve.veiej iegpejeleer MeeUe keÀMceerje 9321378708 [er.Sve.veiej efnboer MeeUe efceLeeruesMe Mecee& 9892350423 [er.Sve.veiej lesueieg MeeUe ceneosJe 9867573882 DebOesjer (He) Gog& me³³eo efvekeÀenle 9833758865 DebOesjer (He) Fbie´peer pe³eÞeer De[megUs 9769255907 DebOesjer (He) iegpejeleer ³eesefieveer osmeeF& 9833405151 HeesMee veeKeJee cejeþer Debpeueer ieesKeues 9869484449
 • 220. 220 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer DeesefMeJeje Got& ke´À 2 keÀePeer jµeeroe 9869280074 keÀeceejes[t उददू ke´À 1 cegMleekeÀ oeb[skeÀj 9890390259 keÀeceejes[t उददू ke´À 2 Deefvemee Keeve 9969722146 keÀeceejes[t उददू ke´À 3 me³³eo vemeerce 9930964422 9967438018 Keepeieer Sce.S.ne³emkegÀue (DebOesjer) Mesjueer De@veer Hee@ue 26286294 26701933(He@À) madhavdas.amersey@gmail.co m Þeerjece ne³emkegÀue De©Ce Heb[îee 26702304 leelHegjleer efveJee-³ee®eer efþkeÀeCes efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀecee jes[ cene. MeeUe, DebOesjer (He) 47 Jeie& Keesu³ee [e@ DeMeeskeÀ HeeueskeÀj 9223458009 ìeìe kebÀHeeTb[ cene. MeeUe, pegveer Fceejle, DebOesjer (He) 1 meYeeie=n + 28 Jeie& Keesu³ee nsceble iegjJe 9222105560 8108248840 HeesMee veeKeJee cene. MeeUe, DebOesjer (He) 1 meYeeie=n + 40 Jeie& Keesu³ee keÀvnw³eeueeue Heemeer 9768721231 kesÀ/He efJeYeeie keÀe³ee&ue³e leU + 5 cepeues 26239190 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e yeerSmeFSme meJe&meeOeejCe ©iCeeue³e [e@ meceerj [e@ DeMeeskeÀ cesnlee 26283557 66487500 9969036705 9821027706 ketÀHej ©iCeeue³e [e@ Jee[skeÀj 26207254 26207257 9833082373 9930468562a oJeeKeeves Sve pes Jee[er³ee [e@ ceeves 9930874273
 • 221. 221 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer DeesefMeJeje [e@ efiejerMe HeWìj 9821222168 pegnt [e@ Sve peeOeJe 9867086571 JemeexJee [e@ He´e®eer veiemexkeÀj 9869475481 Deejesi³e keWÀê Ye[e&Jee[er efmcelee osMeHeeb[s 9869079851 Sve pe Jee[er³ee He´efCelee Jele&keÀ 9967448513 DeesefMeJeje JewMeeueer kegÀuekeÀCeea 9833419524 Deevebo veiej De#elee Yeesieues 9969938963 ueesKeb[Jeeuee ke@ÀLejerve ef[meespee 9969125803 ìeìe kebÀHeeTb[ [e@ efHe´³ebkeÀe keÀebyeUs 9969664793 vesn© veiej [e@ mJeHveerue Ieesbie[s 9930790904 pegnt [e@ efµeuHee 9324269427 9637201055 JemeexJee efvece&uee ieJeUer 9869580800 efceuuele veiej [e@ mebefoHe 9870207836 He´metleer ie=n DeesefMeJeje He´metleer ie=n [e@ ve³evee ®eJneCe 26781443 26790200 9324687147 jkeÌleHes{er ketÀHej ©iCeeue³e [e@ ³eemceerve 26207254/ 7 9987063770 yeerSmeF&Sme meJe&meeOejCe ©iCeeue³e [e@ ³eesefieveer 26283557 9819456505 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee ketÀHej ©iCeeue³e 26207254 26207257 MeJeefJe®ísove efJeYeeie ketÀHej ©iCeeue³e [e@ OegceeU 26207254 26207257 26205909 9892985105 mceMeeveYetceer Deebyeesueer meeUJeer, Jele&keÀ, efMebos 9320391721 9969478994 9869343390 JemeexJee efoHekeÀ OeeJe[s ieesmeeJeer ceiej oUJeer 9702977937 9833866219 9821841997 8451818280
 • 222. 222 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer DeesefMeJeje FieJes HegjUkeÀj 9833797578 9820959313 DeesefMeJeje (efJeÐegleoeefnveer) Yeesmeues meesuebkeÀer 9324333743 9969534898 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e keÀesefkeÀuee yesve efOe©YeeF& Debyeeveer ©iCeeue³e [e@ jeceveeje³eCe 3066 6666 [e@ Fbog v³et yee@ve& DeB[ ®eeF&u[ kesÀDej meWìj [e@ Fbog mebpeerJe Keesmeuee 26355829 9820144593 efì®eeRie ne@efmHeìue [e@ cees n<e&o MesKe 26351188 9869255296 yeerSmeF&Sme Scepeer ne@efmHeìue [e@ DeMeeskeÀ cesnlee 26714000 66487570 66487500 9821027706 veeveeJeìer jÀiCeeue³e [e@ neleesuekeÀj 26267500 9820800292 oJeeKeeves MegÞegle efkeÌueefvekeÀ [e@ kesÀ pes osmeeF& 26777200 9820041045 efve-26247065 He´metleer ie=n peesieséejer jÀiCeeue³e [e@ HeÀefjpee µesKe 26794151 26794152 8898283960 ®eJneCe ce@ìefve&ìer DeB[ meefpe&keÀue [e@ Sve Sve®eJneCe 26231919 9320411313 iee³ekeÀJee[ ce@ìefve&ìer nesce [e@ ®ee©efMeuee iee³ekeÀJee[ 26205627 26208424 9821210354 cecelee ce@ìefve&ìer nesce [e@ keÀuHevee YeÆ [e@ He´efleHe YeÆe 26340240 26339025 9819157792 9820167458 DeefMJeveer ce@ìefve&ìer nesce [e@ Þeeruelee iegHlee [e@ Jner keÀs iegHlee 26398282 9820094261 9820306757 [e@.peesMeer ce@ìefve&ìer DeB[ meefpe&keÀue [e@ Mejo peesMeer 26286810 26284045 9821028220 DeeMevee ce@ìefve&ìer, meefpe&keÀue DeB[ pevejue [e@ censMe iepejer³ee 66912963 66979620 9821039300 efve-26397365
 • 223. 223 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer jkeÌleHes{er yeeueeYeeF& veeveeJeìer ©iCeeue³e [e@ mesveiegHlee 26182255 efJemlee. 562 26119924 9321793987 keÀesefkeÀuee yesve efOe©YeeF& Debyeeveer ne@efmHeìue DeB[ cesef[keÀue efjme®e& Fbefmììîegì [e@ efveOeer cesnlee 3090 0900 3066 6666 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee yeeueeYeeF& veeveeJeìer ©iCeeue³e 26182255 keÀesefkeÀuee yesve efOe©YeeF& Debyeeveer ne@efmHeìue DeB[ cesef[keÀue efjme®e& Fbefmììîegì [e@ jeceveeje³eCe 30999999 30666666 30919191 yeerSmeF&Sme ne@efmHeìue ueefuelee osJeUskeÀj 26715000 9833439697 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) [er.peer.Dee³egJexefokeÀ mebie´n, DebOesjer (He) He´Meeble ieeuee JewYeJe ieeuee 26716964 26799843 9819569928 9324116964 JesuekeÀce cesef[keÀue mìesj, peesiesMJejer (He) lespeueYeeF& 26787343 9769258170 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ¿egce@efvemì cegJnceWì MebkeÀj êefJe[ 26160343 56921575 9869159884 9821116842 info@fhshi.org ef®eu[^vme JesuHesÀDej meWìj Depe³e keÀewue 26365385 9820771168 Sme meer peesMeer ®e@efjìsyeue ì^mì (DebOesjer) efovesMe peesMeer 26240486 66926926 /27/28 26240519 (He@À) ie´erve cegbyeF& He´keÀeMe efie[Jeeveer 9821139317 pharmed_india@rediffmail.com Deefve©Oo ef[Peemìj Deeefµelees<e efmebn ìWYes 24301010 9869089027
 • 224. 224 veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ce@vespeceWì De@kesÀ[ceer n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer DebOesjer cegkeÀsµe pesþueer megjWê µeWìs 9820034431 9820660662 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e meceveJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer #es$e 4 Keboejs 26206791 9969504820 kesÀ/He efJeYeeie ieesHeeue leebyes 9029839878 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cemlekeÀej Hesì^esue HebHe, ueesìme Hesì^esue HebHe, efuebkeÀ jes[, FefvHeÀefveìer cee@uemeceesj, peesiesMJejer (He) cemlekeÀej 26741384 /85/86/87 Yeejle Hesì^esefueDece kebÀ.efue. Sme Jner jes[, HeÀe©Ke ne³emkeÌguepeJeU, peesiesMJejer (He) Sve kesÀ ueeueve 26793006 Heeìerue meefJe&me mìsMeve, 169/S, Sme Jner jes[, DebOesjer (He) ìerr Sme keÀueiegìkeÀj 26241421 9869998403 ceeOeJejeJe ceesìj mìesj, 11, Sme Jner jes[, DebOesjer (He) efkeÀMeesj ©F&³ee 26282365 mecegêefkeÀveeje efþkeÀeCe peerJej#ekeÀ Ye´ceCeOJeveer pegnt mecegêefkeÀveeje ceveesnj µesÆer 9821385597 meJexMe þeketÀj 8446195687 mebefoHe ceesjs 9594901809 DeefYe<eskeÀ leebyes 8082426133 Meesnsue yeeyet cegueeveer 9773436946 meeiej FLeeHes 9821252124 oMejLe ceeves 9594475636
 • 225. 225 efþkeÀeCe peerJej#ekeÀ Ye´ceCeOJeveer efveleerve veeiejs 9545183012 DeefYepeerle cne$es 8793840294 ieesmeeJeer 9967399893 Deefpele vesves 9545714311 JemeexJee mecegêefkeÀveeje ue#ceCe keÀebyeUs 9221443018 meef®eve Jnveceeves 9870662856 megoece HeJeej 9637469843 jJeer Je{eJes 9004995686 He´JeerCe Jnveceeves 9594943634 efkeÀjCe ieebpeJes 9567203616 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe Je Hellee #es$e #ecelee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer peesMeer ®e@efjìsyeue ì^mì DebOesjer (He) 1500 yekegÀue peesMeer 26240486 65926926 9820821166 yeveevee efueHeÀ ne@ìsue (meeKeUer) ®eej yebieuee 1500 Deeceerj Deueer efHejeveer 9819560777 pe³e YeJeeveer HeÀemì HetÀ[ pegnt mecegêefkeÀveeje 1500 Kescejepe DeûeJeeue 9987752994 GHenejie=ns efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer meve Sb[ meB[ pegnt mebpe³e HeeþkeÀ 6693888826202170 9820980223 veesJeesìsue DeefMJeve Heelee[er³ee 6693444466934699 9167999005 pes.[yu³et. cesefj³eì efMeJekegÀceej Jecee& 66933000 9930992299 meer efHe´vmesme DeuebkeÀej 26469500 26611111 26611144 26603973 9167397918 Vettleve Meen©Ke keÀuekeÀlleeJeeuee 26284664 9820667767 jeOeeke=À<Ce vee@Jesue yebiesje 40722222 9833797774
 • 226. 226 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n YeeF&oeme meYeeie=n, efJeuesHeeuex (He) iepeeveve cnmekeÀj 42199999 9819555337 Menepeer jepes efke´À[e mebkegÀue efJevee³ekeÀ iees[ebyes 26743556 26744962 9869002512 pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej ieg©ke=ÀHee ì^evmeHeesì&, pegnt meeUJeer, íieve Keb[sueJeeue 28329558 26837348 9821215225 9869245511 HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej Heer meescee Heefjceue HeeCeer HegjJeþeoej Sme J³ebkeÀìsMe 9323585847 efcejeR[e ì^evmeHeesì& jesveeu[ efcejeR[e 9821376338 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n meebleeke´tÀPe ³eeveie=n Devmeejer([sHeesìer) yevemees[s (GHe.Òe.DeefYe. JeenlegkeÀ) 26182251 26182252 26176886 26123266 (He@À) 9967595684 9930128391 peue efve³eb$eCe Heeke&À meWì^ue (He.G.), efJeuesHeeuex (Het) jbiejepe jeceevetpece keÀe.De. (efJe.efve.) (He.G.),Kepeeb®eer, me.De.pe.keÀe. efJe.efve.) 26146852 26184173 9930260514
 • 227. 227 Sue efJeYeeie ue#ceCejeJe ³eeoJe ceb[F& Fceejle, Sme. Jner. yeJex ceeie&, kegÀuee& (He), cegbyeF& - 400070 otjOJeveer ke´À. - 2650 5103, 2650 5109 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Hegvece cenepeve 9821977777 efJeuesHeeuex, ®eeboerJeueer, kegÀuee& (Depee), yeebêe (Het), yeebêe (He), keÀueervee Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efceueeRo keÀebyeUs kegÀuee& (Het Je He) 26500444 9870828444 ke=ÀHeeMebkeÀj efmebn kegÀuee& (He) 9821213000 vemeerce Keeve kegÀuee& (He) 22885104 22042810 22029549 22029541 9820030383 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efJepe³e leeb[sue Sue 26522346 9867730027 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer meefJelee Mejo HeJeej ®eeboerJeueer ieeJe (He) 28574957 28573343 9820023657 F&ÞJej osJejece lee³e[s ®eeboerJeueer ieeJe (Het) 28581172 9322341454 keÀesceue keÀceueekeÀj peecemeeb[skeÀj ceesefnueer ieeJe 9969162172 ueervee njer<e MegkeÌuee keÀepegHee[e,DemeuHeÀe ieeJe 9967823695 9820281567 efoueerHe YeeTmeensye ueeb[s oeefceveer Fb[mì^er³eue Fmìsì-meekeÀerveekeÀe 28527272 28507272 28515050 9833201646 ueefuelee DeCCeeceueeF& pejer cejer 28510776 9222333123 9320446056 ceesncceo F&meekeÀ keÀemeerce Deueer MesKe nesce iee[& ì^sefvebie meWìj 28516093 64464261 9930172111 9594458921
 • 228. 228 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ceveeueer cebiesMe legUmekeÀj Jee[er³ee Fmìsì, efHe´ceer³eo Dee@ìesceesyeeF&ue, kegÀuee& 25037273 9833196999 8879997157 efoueMeeo DeMejHeÀ DeePeceer kegÀuee& ieeJe 9892759549 DeMejHeÀ DeePeceer efJeveesyee YeeJes veiej 9867004549 8879997159 mebpevee efkeÀMeesj cegCeieskeÀj keÀeceieej veiej, kegÀuee& ìefce&veme 25244935 9969076797 8879997160 [e@ meF&oe Keeve efµe#ekeÀ veiej 9820702715 9167465192 8879997161 DevegjeOee Hes[CeskeÀj vesn© veiej, leke̳ee Jee[& 9930343175 8879997162 9324204022 oMe&vee efMebos keÀmeeF&Jee[e, SJnje[& veiej 9224383429 9221078919 8879997163 efJepe³e leeb[sue ®egveeYeÆer 24054527 9820702715 9867730027 8879997164 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e: 26505109 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle n<e&o keÀeUs 26505103-9 26503057 26503057 9820702604 ac.l@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee efJeJeskeÀ jener 26505103-9 26503057 8082007242 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer DeeefMe<e efvekeÀce 26505103-9 26503057 26503057 9004953805 me.De. (Heefjj#eCe -1) Des Des Keeve 26505103-9 26503057 9867796184
 • 229. 229 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer me.De. (Heefjj#eCe -2) He´Meeble jeþes[ 26505103-9 26503057 9820404499 rathod.prashant@mcgm.gov.in me.De. (Ie. keÀ. k³e) cegmleekeÀ ng meewoeieej 26505103-9 26503057 9004445234 me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves) yeer yeeefJemkeÀj 26505103-9 26503057 9869135036 me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves) ®eewneve 26505103-9 26503057 9702221748 me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves) neìskeÀj 26505103-9 26503057 9869384656 me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves) leebyes 26505103-9 26503057 9833092381 me.De. (peuekeÀeces) Mejo Deefpe&leJeej 26505103-9 26503057 9930260435 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer – 1 [e@ mebpe³e HebgÀ[s 26505103-9 26503057 9920759830 He´De (MeeUe) Þeerceleer ³eeoJe 26505103-9 26503057 9869405302 GÐeeve. mene. (GÐeeve) mee#eer peeOeJe 26505103-9 26503057 9619927380 keÀefve<þ GÐeeve DeefOekeÀejer Mejo yeeieg} 26505103-9 26503057 9860513050 mene.megj#ee DeefOekeÀejer yeJex 26505103-9 26503057 9167202145 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀceeveer mejpesjeJe yeb[iej 25039200 9930464847 9869058756 Heesueerme mLeevekesÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer kegÀuee& efMebos 26509024,26531618 9821239102 meekeÀerveekeÀe ceesjs 28474411, 28472334 9870595048 vesn© veiej YeJej 25224647 9870203628 9870203638 Jner yeer veiej Sme yeer jeTle 26500296/98/99 26500025 9821355621 ®egveeYeÆer Jner S yeeie[s 24050084/85/86 9870435327
 • 230. 230 Je[eUe Heer.meer.FbieesUs 24185616,66567551 9821118288 HeJeF& Jee³e S} peeOeJe 25700218, 25702690 25702492 9821535806 IeeìkeÀesHej Jeveceeves 25113256, 25153543 9869167076 yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer kegÀuee& Þeer peeOeJe 24078213 24076955 9869041653 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer kegÀuee& ceO³e ueKeveueeue efcevee 26541811 9004410955 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer SceDee³e[ermeer, meerHPe, cejesU, meekeÀerveekeÀe efJenej jes[, kegÀuee& (He) les Sue DeB[ ìer He³e¥le He´yeesOe ®eewOejer 32472867 30096999 9322218740 prabhodha.choudhary@relianceada.com kegÀuee& (He), efJeÐeeefJenej efJepe³e [eskesÀ 30092192 30092193 9321044116 vijay.doke@relianceada.com ®egveeYeÆer, vesn© veiej, kegÀuee& (He) jefJebê peeOeJe 9321044673 ravindrarrjadhav@relianceada.com Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer DeCCeemeeiej ceeie& 1 125 8879654271 ye´ecnCeJee[er HebHeeRie 1 125 8879654272 efke´Àmleer³eve ieeJe, kegÀuee& HeefM®ece -1 1 125 8879654273 efke´Àmleer³eve ieeJe, kegÀuee& HeefM®ece -2 1 125 8879654274 keÀepegHee[e keÀeUs ceeie& pebkeÌMeve-1 1 250 8879654275 keÀepegHee[e keÀeUs ceeie& pebkeÌMeve-2 1 250 8879654276 kegÀuee& mLeevekeÀ HeefM®ece-1 1 125 8879654277 kegÀuee& mLeevekeÀ HeefM®ece-2 1 125 8879654278
 • 231. 231 efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer cne[e keÀe@ueveer, meekeÀerveekeÀe 1 250 8879654279 vegjpene DeHeeì&ceWì, Sue.yeer.Sme.ceeie&, DeMeeskeÀ uesueB[ keÀuJeì& peJeU 1 125 8879654280 megJex ®eewkeÀ, Sue.yeer.Sme.ceeie&, kegÀuee& (He) 1 250 8879654281 Oeesyeer Ieeì, HeeFHe jes[ 1 125 8879654282 Meeueerceej ne@ìsuepeJeU veb. 1 1 125 8879654283 Meeueerceej ne@ìsuepeJeU veb. 2 1 125 8879654284 oe©Jeeuee ®eeU, S.S®e.Jee[er³ee ceeie& 1 125 8879654285 ieesJeeJeeuee kebÀHeeTb[,S.S®e.Jee[er³ee ceeie& 1 125 8879654286 HeeF&He jes[, ye[er ceefmpeo, kegÀuee& (He) 1 125 8879654287 yesmì keÀe@ueveer, Sue.yeer.Sme.ceeie&, 1 125 8879654288 keÀHee[er³ee veiej, F.ke´À. 16/ ì@keÌmeercesve keÀe@ueveer 1 125 8879654290 Sue.yeer.Sme.ceeie&, ®egveeYeÆer keÀuJeì& 1 300 8879654291 jeKeerJe, Sue efJeYeeie keÀe³ee&ue³e-1 1 125 8879654292 jeKeerJe, Sue efJeYeeie keÀe³ee&ue³e-2 1 125 8879654293 meceLe& veiej, jsuJes ì^@keÀpeJeU, ®egveeYeÆer 1 250 8879654294 Heble JeeueeJeuekeÀj MeeUe, kegÀuee& (Het) 1 250 8879654295 ceneJeefÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer MeemekeÀer³e mJeeceer efJeJeskeÀevebo efJeÐeeue³e, keÀeMeerveeLe ceneefJeÐeeue³e S kesÀ efmebie 2523592125233942 986950227 Keepeieer keÀesefnvetj keÀe@uespe Dee@HeÀ He@jecesef[keÀue mee³evme meesveue meeìskeÀj 67887700 9322422622 9321230945 ve@Meveue keÀe@uespe Dee@HeÀ Sp³egkesÀMeve DeB[ ce@vespeceWì [e@ [er Sme ceefuekeÀ 2628404226249730 9867306232 dr_malikck2008@yahoo.com
 • 232. 232 MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe [yu³etFSme ueerie veeF&ì ne³emkegÀue ke´À.3, kegÀuee& (Het) vetceeve MesKe 9967043514 kegÀjsMeer keÀgjsMeer veiej veeF&ì ne³emkegÀue, kegÀuee& (He) me³³eo efcevnepeDeueer 9821011382 Keepeieer v³et FbiueerMe mkegÀue, kegÀuee& (Het) mvesnue meeceble 25223667 25222341 9987823433 leelHegjl³ee efveJee-³ee®eer efþkeÀeCes efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer ®egveeYeÆer ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe leU + 4 cepeues MesKej meeJeble 9969136191 kegÀjsMeer veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe leU + 4 cepeues cenWê ceesefnles 9867432900 vesn© veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe leU + 3 cepeues ceg}lepeerve 9967465255 ceesjsMJej HeeìCekeÀj ceeie& ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe leU + 3 cepeues megveboe Ieveoeì 9870123280 veewHee[e ceneveiejHeeefuekeÀe efnboer MeeUe leU + 1 cepeuee Yeevegoeme Mesueej 9167023467 DemeuHeÀe veiej ceneHeeefuekeÀe G®®e ceeO³eefcekeÀ MeeUe leU + 1 cepeuee jcesµe De[ie[s 9892053090 9987653199 ieCesMe yeeie ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe leU + 3 cepeues keÀebleejece Keeb[Jeer 9224774411 26542070 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e YeeYee ©iCeeue³e kegÀuee& [e@ efJepe³e HeesU (He´Yeejer) 26500241 26500244 9819384715 9930468571 oJeeKeeves yewue yeepeej, kegÀuee& [e@ efJepe³e peeOeJe 9821459117 yeewOo keÀe@ueveer [e@ ueJee$es 9820400344 ®eeboerJeueer [e@ jMceer leebyes 9833542554
 • 233. 233 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efke´Àmleer³eve ieeJe [e@ MesÆer 9323183964 ®egveeYeÆer [e@ le=Hleer ®eewiegues 9619907510 kegÀjsMeer veiej [e@ Heg<Hee De[megU 8080733548 keÀepegHee[e [e@ peeOeJe 9322247152 ceesefnueer ieeJe [e@ YegHesMe kegÀìgj 9820577210 meHesÀo Hetue [e@ iegpej 9004882818 efìUkeÀ veiej [e@ Keb[eieUs 9820260648 Deejesi³e keWÀê yewue yeepeej [e@ He´oerHe peesKeues 9892325200 yeewOo keÀe@ueveer [e@ efHe´leer [eskesÀ 25035704 9890145031 ®egveeYeÆer [e@ keÀesce} DeebOeUs 9757406053 keÀepegHee[e [e@ efJeMeeue jepeHegle 9224324464 kegÀuee& YeeYee [e@ ieCesMe YeeJes 9867879655 vesn© veiej [e@ p³eeslmvee pes[ies 9769502591 9820610581 legbiee ieeJe [e@ pewve He´metleer ie=n ceemeensye efceveeleeF& þekeÀjs [e@ keÀeb®eve Deesieues 22240536 24053658 9773877570 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee kegÀuee& YeeYee ©Ceeue³e 26500241 26504515 26503145 mceMeeveYetceer pegveer efnbog mceMeeveYetceer, meesveeHetj uesve, yewue yeepeej, kegÀuee& (He) meg³e&Jebµeer vejsMe keÀeuegjkeÀs 9969117736 9867980770 efnbog mceMeeveYetceer, Jner Sve HegjJe ceeie&, ®egveeYeÆer keÀeskeÀjkeÀj, He´µeeble }eb[s Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e peesMeer ne@efmHeìue, ue#ceer veeje³eCe jes[, [e@ megOeekeÀj peesMeer [e@ DeefMJeveer peesMeer 65856653 28525921 9967368271
 • 234. 234 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meekeÀerveekeÀe, kegÀuee& (He) [e@ mejespeerveer peesMeer 9821132571 meekeÀerveekeÀe pes Heer ne@efmHeìue [e@ He´Yeg meesuebkeÀer Þeerceleer JesCegieesHeeU 28504393 28501516 9821717134 9820076887 DeHe&Ce pevejue ne@efmHeìue, íefMeì jes[, kegÀuee& (He) MesKe cencceo vemeerj 26500612 26509852 9768459012 oUJeer cegueeb®es ©iCeeue³e [e@ efjlesMe oUJeer 24051117/ 18 7208397456 9892077029 [e@. efpekeÀ©uueen Keeve ³eeb®es nyeerye ne@efmHeìue, S.S®e.Jee[er³ee ceeie&, kegÀuee& (He) [e@ efpekeÀ©uueen Keeve 25031000 /1/2/3/4 9867800150 MegÞeg<ee ie=n HeÀewefpe³ee vegj nesce, SueyeerSme ceeie&, kegÀuee& (He) [e@ Debpegce Keeve 25034058 9821320605 v³et vetj veefme¥ie nesce, SueyeerSme ceeie& kegÀuee& (He) [e@ DeHeÀpeue MesKe [e@ keÀePeer 25033855 25040043 9221110530 9223378790 DeYe³e veefme¥ie nesce, ì^s[ keÀe@ve&j, meekeÀerveekeÀe [e@ ³eesefieveer efHeÀjkesÀ [e@ meboerHe efHeÀjkesÀ 28506690 9820700102 9819547572 efHe´³ebkeÀe veefme¥ie nesce, IeeìkeÀesHej efuebkeÀ jes[, efìUkeÀ jes[ [e@ efcevee#eer veeieJeskeÀj 28515645 28561101 9820093738 He´metleer ie=n [e@ DeeieeMes ³eeb®es He´metleer ie=n, SueyeerSme ceeie&, kegÀuee& (He) [e@ Gcee DeeieeMes [e@ efJekeÀeme DeeieeMes 25033026 25030419 42435000 9967468264 9930258655 9821342502 efceðeer He´metleer ie=n, ef[meespee veiej, 90 HetÀì jmlee, meekeÀerveekeÀe [e@ YeeJevee efceðeer 28526836 9819173966 9819173944 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee HeÀewefpe³ee vetj nesce, SueyeerSme ceeie&, kegÀuee& (He) [e@ µesKe 25034058 25034057 9324014211 keÀesefnvetj ne@efmHeìue, keÀesefnvetj efmeìer, SueyeerSme ceeie&, kegÀuee& (He) [e@ ceeOegjer peesµeer 67556755 30553055
 • 235. 235 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e meceveJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer #es$e #es$e 2 meer [er keÀoce (GHeefve³eb$ekeÀ) 23085122 9869954685 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Deefve©Oo yesjespeieej mebmLee [e@ pe³esMe Meen 24152900 9820600027 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer jepe kesÀyeue vesìJeke&À , mel³e veiej, Dece=le cesef[keÀue ceeies, meekeÀerveekeÀe 28510127 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer jepeme ì^@Jnume F 501, yeeyee efJenej, vesnª veiej, meeJeueer ne@ìsue®³ee ceeies, [sDejer jes[, kegÀuee& (Het) DevegjeOee 61614114 jepe ì^Jnume, 59/meer, keÀeceieej veiej, Sme.peer.yeJex ceeie&, kegÀuee& (Het) vejWê 9821297316 je@³eue ì^@Jnume, Deun 782, S ìt Pes[ peJeU, efkeÀles ceeie&, Sme.peer.yeJex ceeie&, kegÀuee& (Het) Jemeerce keÀePeer, DeeefmeHeÀ Keeve 25284990 Þeer ke=À<Cee ì^Jnume, Mee@He ke´À.9 vesn© veiej peJeU, efceueve veiej, efMeJeme=<ìer jes[, kegÀuee& (Het) ue#ceCe meer Heeìerue 25295553 25225553 25277773 9323362999 ue#ceCe ìtme& DeB[ ì^Jnume veeF&keÀ veiej mebkegÀue, Deesu[ DeY³ego³e yeBkesÀmeceesj, efMeJeme=<ìer jes[, Sme.peer.yeJex ceeie&, kegÀuee& (Het) veboeefkeÀveer o}JeeF&, ue#ceCe o}JeeF& 25291010 9324091010
 • 236. 236 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efJepe³e Dee@ìesceesyeeFue meefJe&mesme, Meeðeer veiej, kegÀuee& (Het) jcesµe jeceefmebieeveer 26501662 26506326 9833332570 DeeMee Dee@ìesceesyeeFue meefJe&mesme, SueyeerSme ceeie&, keÀguee& (He) vejsµe KeeHej 26505338 26506088 9820727091 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe Je Hellee #es$e #ecelee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efmeOoeble ke@Àìjme& 100 peeOeJe 26521995 9223282970 ieCesMe ke@Àìjme& ieCesMe 9867576943 DeeefMeJee&o ke@Àìjme& yewue yeepeej meesuekeÀj 25033594 9819998723 efmeOoer ke@Àìjme& meekeÀerveekeÀe 28766530 efvece&ue Hebpeeye ke@Àìjme& mewveer µesÆer 25032340 9821268775 9920269838 GHenejie=ns efþkeÀeCe veebJe ceesyeeF&} keÀe³ee&ue³e ne@ìsue keÀesefnvetj SueeFì, keÀesefnvetj efmeìer, efkeÀjesue jes[, SueyeerSme ceeie&, kegÀuee& (He) megcele He´Oeeve 9324278684 61526152 ne@ìsue keÀecejeve jsefme[bmeer keÀuHevee DeeefCe keÀecejeve efmevesceeie=nepeJeU, meWì&ue cegbyeF&, kegÀuee& (He) veHeÀerme 9967868824 25030757 meneje ne@ìsue, SueyeerSme ceeie&, kegÀuee& (He) De³³egye 25035554
 • 237. 237 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efþkeÀeCe ke´sÀve He´®eeuekeÀ DebMegceve DeB[ kebÀHeveer megjWê pewmeJeeue 9619661127 mJe®íkeÀ JeenkeÀ HegjJeþeoej efmeÎerkeÀer ì^evmeHeesì& cemeto efmeÎerkeÀer 9323772519 HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej Hebleveiej ³eeveie=n pewve (keÀe³e&.DeefYe.) 25007509 9821036726 9820030157 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n Heble veiej ³eceiej (GHe. keÀe³e&.DeefYe.) 25003513 9820702595
 • 238. 238 Sce/Het efJeYeeie ceOegkeÀj legkeÀejece keÀoce ceeie&, osJeveej keÀe@ueveer, ieesJeb[er, cegbyeF& - 400043 otjOJeveer ke´À. – 25502270 Keemeoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jengue µesJeeUs DeCegMekeÌleer veiej, ®eWyetj, OeejeJeer (Depee), mee³eve, keÀesUerJee[e, Je[eUe, ceeefnce 25570044 9930605511 efkeÀjerì meesce³³ee ceeveKego&, ieesJeb[er 21634152 9821082582 Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer veJeeye ceueerkeÀ DeCegMekeÌleer veiej (kegÀuee& Dee@HeÀerme) 25030010 25030004 25031605 9867355014 contact@NawabMalik.com Deyeg DeePeceer efMeJeepeer veiej, ieesJeb[er ceeveKego& 22833319 22833320 22831766 22833321 9820891689 samajwadi@gmail.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer vegjpene jefHeÀkeÀ MesKe ieesJeb[er 25502274 9222799924 9870337666 9221243617 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jsMcee jcesMe vesJejskeÀj ueesìme keÀe@ueveer, ieesJeb[er ke´À.129 9322557938 8879997129 reshmanevrekar@gmail.com
 • 239. 239 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ceesncceo efmejepe ceesncceo FkeÌyeeue MesKe efMeJeepeer veiej -1 9821195905 vegjpene jefHeÀkeÀ MesKe efMeJeepeer veiej -2 ieesJeb[er 88799971 31 92227999 24 9870337666 9221243617 jF&me keÀemece MesKe Meeðeer veiej 22705157 9819794747 raissp132@gmail.com Meebleejece ceneosJe Heeìerue yeQieCeJee[er, Heer Sce peer Heer keÀe@ueveer, ieesJeb[er 9819404793 8879997133 jentue jcesMe MesJeeUs ceeveKego& ieeJe 25582244 25570044 9930605511 rahulshewale@gmail.com rahulshewale@redifmail.com nefveHeÀeyeer ef®elee keBÀHe, ì^e@cyes 9870717001 cebpeg YeesuesMebkeÀj kegÀceejs DeCegMkeÌleer veiej, ì^e@cyes 9619973863 9869347943 meggveboe efJeþþue ueeskeÀjs v³et ieewlece veiej, ceeveKego& 9967828592 9892255421 De©Ce efJeÞJeveeLe keÀebyeUs osJeveej, muee@ìj neTme 25588805 9833351069 arunkamble18@gmail.com efovesMe nefjÞ®ebê Heeb®eeU osJeveej ieeJe 9322734414 9821831831 G<ee Deefveue keÀebyeUs DeejmeerSHeÀ ìeGÀveMeerHe 25531777 9869252399 efJeþdþue Debyeepeer Kejìceesue DeMesekeÀ veiej, DeeefCekeÀ ieeJe 25544523 25542098 9322516439 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2555 8789 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle efkeÀjCe efoIeeJekeÀj 25502270 25502280 9920185201 ac.meast@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee efkeÀMeesj MeenoeoHegjer 25502272 25502280 9892837171 eemeast@mcgm.gov.in leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer keÀebs[erjece ceesjs 25502270 25502280 9867726969 co.meast@mcgm.gov.in
 • 240. 240 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer me.De. (Heefjj#eCe -1) mebpe³e yeer peeOeJe 25502279 25502280 9869510915 aemaint01.meast@mcgm.gov.in me.De. (Heefjj#eCe -2) yeer Jner keÀmeieerkeÀj 25502279 25502280 9820460294 aemaint02.meast@mcgm.gov.in me.De. (IekeÀJ³e) Deej Sme megJex 25502275 25502280 9004445235 aeenv.meast@mcgm.gov.in me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves) jece®ebê keÀoce 25502271 25502280 9920562228 aebf.meast@mcgm.gov.in me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves) jcesMe Sme Oees$es 25502271 25502280 9920729890 aebf.meast@mcgm.gov.in mene.DeefYe. (peuekeÀeces) De©Ce keÀoce 25502276 25502280 9930260436 aeww.meast@mcgm.gov.in JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer -1 [e@ meboerHe iee³ekeÀJee[ 25502274 25502280 9920759831 mohmeast@gmail.com He´De (MeeUe) efoHee YeevegMeeueer 25502276 25502280 9920976330 GÐeeve. mene. (GÐeeve) ÞeOoe þekeÀjs 25502279 25502280 8655851121 shradhathakare30@yahoo.com mene.megj#ee DeefOekeÀejer nefjnj meeUgbKes 25502280 9833578909 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ®eWyetj DeefiveMeceve keWÀê Heer Deej He©UskeÀj 252248249930464754 9869268056 osJeveej DeefiveMeceve keWÀê Deej yeer Iee[ies 255633919930464755 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ®eWyetj Heesueerme mLeevekeÀ He´uneo HeevemekeÀj 25232044, 25221613 9594017400 osJeveej Heesueerme mLeevekeÀ Sve yeer efJe®eejs 25504292, 25568682 9821593897
 • 241. 241 veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ieesJeb[er Heesueerme mLeevekeÀ yeer Jner jeCes 25562171, 25562172 9870310825 efMeJeepeer veiej Heesueerme mLeevekeÀ Deej Sme Deie´Jeeue 25580506,25560402 9773177123 ì^e@cyes Heesueerme mLeevekeÀ Jner [er keÀoce 25480166,25481876, 25563382 9850584363 ceeveKego& Heesueerme mLeevekeÀ efJeueeme keÀeve[s 24783300,27909001 9821233406 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ®eWyetj Jner yeer YegpeyeU 24691637 9821228454 pi.traffic.chembur@trafficpolicemumbai.org yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer efMeJeepeer ievej meer Deej Oe[me 25588248, 25588466 9869341985 osJeveej Deej kesÀ ceiejs 25564136, 25563386 25501971 9820593220 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ieesJeb[er neye&j Jne kesÀefleJeejer 25480107 9892694369 ceeveKego& neye&j Des ìer Heeìerue 25563392 9004411914 yesmì yeme mLeevekeÀ efþkeÀeCe veeJe Ye´ceCeOJeveer efMeJeepeer veiej Deeieej, 90 HetÀì jes[ meer Deej Oe[me 25501959 9869341985 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efjuee³evme Svepeea ®eWyetj, ceeveKego&, legYex cew$eer Heeke&À les mee³eve ì^@ecyes jes[ JeeMeerveekeÀe He³e¥le,ís[eveiej efmeiveue. meblees<e nleebieUs ³eesiesMe He´Oeeve mebefoHe keÀeUs 30761786 30761787 32256876 9323737295 9322150601 9322218752
 • 242. 242 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer HeebpejeHeesU meWì^ue yeBkeÀ 1 125 8879654306 osJeveej HeMegJeOeie=n 1 125 8879654307 HeebpejeHeesU yeesjyeeosJeer 1 125 8879654308 efMeJeepeer veiej, Huee@ì ke´À.49 1 125 8879654309 ìerDee³eSHeÀDeej keÀe@ueveer iesì 1 125 8879654310 yeerSDeejmeer cesve iesìpeJeU, ì^e@cyes 1 125 8879654311 osJeveej Heesueerme mLeevekeÀ 1 125 8879654312 meesveeHetj uesve Sjerme kebÀHeveerpeJeU 1 125 8879654313 veboeoerHe meesmee. osJeveej 1 125 8879654314 ceeveKego& meyeJes -1 1 175 8879654315 ceeveKego& meyeJes -2 1 175 8879654316 ueuuetYeeF& kebÀHeeTb[,Mee@HeeRie keÀe@cHeueskeÌme peJeU 1 125 8879654317 jeKeerJe, Sce/Het efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654318 ceneJeefÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer MeemekeÀer³e ìeìe Fbefmììîegì Dee@HeÀ meesMeue mee³evme Sme HejMegjeceve 25525000 25525201 9223214951 www.tiss.edu Keepeieer YeeJevee ì^mì keÀe@ceme&, Meeðe keÀefve<þ DeeefCe HeoJeer ceneefJeÐeeue³e, Deej kesÀ mìgef[³eespeJeU, osJeveej, ieesJeb[er 1) Debpeueer keÀjboerkeÀj (keÀe@uespe) 2)Heg<Hee íeyeje (MeeUe) 25518649 9987280061 bhavana_trust@yahoo.co.in MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe efMeJeepeer veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe ke´À.1 Heeb[tjbie He[UkeÀj ieerlee ®e[oe 9004075875 9004035232 efMeJeepeer veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe ke´À.2, ieesJeb[er He´efceuee ®eHeìs (cejeþer) veeieWê He´meeo Yeì(efnboer) 9869840184 9892451010
 • 243. 243 efMeJeepeer veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe ke´À.3, ieesJeb[er jpeveer DeeJne[ (cejeþer) megjsKee oejesUs (efnboer) 9967177203 9820959070 jHeÀer veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, ieesJeb[er efceveepe pegueKee (efnboer) HeÀe©Keer megueleeve (Gog&) 9867210714 9869618382 osJeveej keÀe@ueveer cejeþer MeeUe ¬eÀ 1 meggpeelee ngueJeeve Menepeer ®eewiegues 8879969905 9870940480 leelHegjl³ee efveJee-³ee®eer efþkeÀeCes efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer efMeJeepeer veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe ke´À.1 leU + 3 cepeues Heeb[gjbie He[UkeÀj Þeerce.efielee ®e[oe 9004075875 9004035232 osJeveej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe leU + 3 cepeues megpeelee ©ueJeeve 8879969905 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e Meleeyoer ©iCeeue³e [e@ mebpe³e [esUme 25564069 25564070 25534071 9820935725 ceeB ©iCeeue³e [e@ ceesefnboj jeþer [e@ jHeÀer ceesneRoj 25220333 25220334 9930468573 9930468572 oJeeKeeves ieJneCeHee[e [e@ keÀeb®eve Deesieues 216362299920329880 De³eesO³ee veiej [e@ ceesnve Heeìerue 9920759851 ef®elee keBÀHe [e@ MJeslee peesMeer 25580125 9821329880 osJeveej [e@ efJeveeso keÀesUskeÀj 9821525474 ì^e@cyes [e@ efMebos 9892439653 DeeefCekeÀ Deeieej [e@ ueJebiejs 9820897601 Deej kesÀ yeer Fbìjve@Meveue [e@ ÒeHegÀue ³eeoJe 9020902590 Deejesi³e keWÀê Dee³eesO³ee [e@ GpeJee MesKe 9167921405 ®eerlee keBÀHe [e@ jepet peeOeJe 25580125 9892878212
 • 244. 244 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efvebyeesCeeryeeie [e@ megpeelee pewcme 9773428018 ueesìme keÀe@ueveer [e@ megJeCee& 9769759311 efMeJeepeer veiej [e@ mebefoHe meeveHe 8055994034 osJeveej [e@ meef®eve keÀìskeÀj 9870218686 yeQieCeJee[er [e@ Deefcele YeeW[Jes 9930047707 yeQieCeJee[er ve.2 [e@ efveefuecee peeOeJe 8655665001 ceeveKego& [e@ megefOej MeW[ies 9769719923 De³eesO³ee ve. 2 [e@ ©Heeueer peeOeJe 9987935485 Meleeyoer [e@ efJeMeeue peeOeJe 7738011137 He´metleer ie=n osJeveej [e@ meef®eve keÀeìskeÀj 25563396 9870218686 jkeÌleHes{er jepeeJee[er [e@ µejo De©UskeÀj 9930468561 mee³eve ©iCeeue³e [e@ Gceea ®eke´ÀJeleea 24095099 24082540 efJemlee.3494 9833029703 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee osJeveej Hegvece osTUkeÀj [e@ meef®eve keÀìskeÀj 25563396 9920139869 9870218686 mceMeeveYetceer osJeveej ®ebêkeÀeble ieesmeeJeer meesjìs Heer Sce keÀesUskeÀj 9821335883 9768026134 9869873125 ef®elee keBÀHe efJepe³e Deebye´s megefveue veueeJe[s 9920962094 9224328579 MeemekeÀer³e Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer jkeÌleHes{er yeerSDeejmeer [e@ jepeer vee³e[t 25563137 25598361,68 25598353 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e Deeuece efkeÌueefvekeÀ, ©.ke´À.33/Deej/4 meer, efMeJeepeer veiej, ieesJeb[er [e@ peeJeso HewÀ³eepe 9821838784 9769931680
 • 245. 245 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer DeHevee ne@efmHeìue, Huee@ì ke´À. 18/1/1-2, efMeJeepeer veiej, ieesJeb[er [e@ Dee}ce 25512982 9820671141 9920552080 Þeer ne@efmHeìue, ®eWyetj [e@ efJeveeso keÀjkeÀjs 25283160 25288617 25272169 9820075293 kewÀueeme peerJeve ne@efmHeìue, mìsMeve jes[, ieesJeb[er [e@ meblees<e efleJeejer 9920499986 9892031631 MegÞeg<ee ie=n Dee³e[er³eue veefme¥ie nesce, Huee@ì ke´À. 6/ke̳eg/1, Sce. S®e. keÀe@ueveer, kesÀ.[er.jsuJes, yeQieCeJee[er [e@ MesKe Devmeejer Denceo 25503842 9769762425 Deefjnble veefme¥ie nesce, Huee@ì ke´À. 44/S/2-3, efMeJeepeer veiej, ieesJeb[er [e@ mebpe³e pewve 25568841 9821414029 9320414029 He´metleer ie=n ue#ceer He´metleer ie=n, ®eWyetj (Het) [e@ He´meeo ceneosJeve 25283930, 25280491 9820545278 Sme.Sve. veefme¥ie nesce DeeefCe pevejue neefmHeìue, ieesJeb[er [e@ Meyyeerj [e@ S®e µeece 25580307, 64467504 9821452844 9821949763 jkeÌleHes{er pee@³e ne@efmHeìue [e@ je@³e [e@ HeeìCekeÀj 25286911 25284281 25223939 9820075254 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee peerJeve ©iCeJeeefnkeÀe mesJee, ®eWyetj peerJeve efJeMJekeÀcee& 25459977 9821555528 9967655556 9870109988 cesef[keÀue mìesme& (24 X 7) meeF& uees{e cesef[keÀue DeB[ pevejue mìesme& meleerMekegÀceej pewve 9920433312 meoiegj cesef[keÀue mìesme& íe³ee keÀesUskeÀj 8898490431
 • 246. 246 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e o³eevebo Meeoerie´ece DeeÞece ì^mì, ceengue,®eWyegj YeesJeve yeeyet ceenguekeÀj 7710905706 25540862 Yeejle Sp³egkesÀMeve meesmee³eìer cebpeg efmebie peerJeve p³eesleer ceefnuee ceb[U meejerkeÀe Heeìerue, ef®e$ee Heeìerue ceeveJe keÀu³eeCe ceefnuee ceb[U ceeueleer keÀemeejs Deefnu³eeyeeF& ®e@efjìsyeue ì^mì ceeueleer Mes[ies kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ces. Þeer meeF& kesÀyeue vesìJeke&À JeemegosJe cee³ex 25578027 9820308315 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DeescekeÀej ì^@Jnume, mee³eve ì^e@cyes jes[, ®eWyetj efveuesMe ®eJneCe 25282195 9821732056 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer JnerDee³epeer Dee@ìesceesyeeFume Deej.meer.ceeie&, JeeMeer veekeÀe ceveceesnve efmebie 25542604 25545140 9820289561 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe Je Hellee #es$e #ecelee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ®ejCeefpele efmebie Deye´eue 32547305 9320399997 9820440544 Deeoj MesÆer 25214441 9821353295 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ne@ìsue ÞeerosJeer, yemeble efJenej, [e@ efme peer jes[, ®eWyetj efoHekeÀ MesÆer 252038129819176784
 • 247. 247 ne@ìsue ieg©osJe, Dee®ee³e& Mee@efHebie meWìj, ®eWyetj kesÀMeJe He³³ee[s 25204975 25206337 25204540 9833115196 ne@ìsue Fbìjve@Meveue, ®eerlee keBÀHe, ì^e@cyes pee@pe& Lee@ceme 255147629892718359 9819940709 ne@ìsue megJeCee&, ieewlece veiej, ieesJeb[er jepeWê MesÆer ieg©peerle 254811289619445757 9819733735 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n o HeÀeF&ve Deeì& meesmee³eìer, HeÀeF&ve Deeì& ®eewkeÀ, Deej meer ceeie&,®eWyegj ceesveesjs} mìsµeve meceesj ceg.71 efMeJemJeeceer , ®eWyetj Heer Sce keÀjkesÀje 25222988, 25221504 ke´sÀve He´®eeuekeÀ ieewlece veiej kebÀìsvej ³ee[& FjHeÀeve 9702009223 pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej 1)efyeu[erie veb.19,yeer efJebie,Dee@HeÀerme veb.111, Heer S} }esKeb[s ceeie&, ieesJeb[er,cegbyeF& 43. 2)cepeeme ì^s[eRie keÀeHeexjsµeve,efyeu[erie veb.19, yeer efJebie, Dee@HeÀerme veb.15, Heer S} }eWKe[s ceeie&, ieesJeb[er Peenero MesKe 9322836121 9594586194 HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej peleerve LeeHej SbìjHe´e³epespe, efMeJeepeer ®eewkeÀe®³ee meceesj, osJeveej, ieesJeb[er peleerve LeeHej 9820316994 jatinthappar@yahoo.co.in peue efve³eb$eCe IeeìkeÀesHej ³ee[&, mene.DeefYe³eblee Heefjj#eCe pe}keÀeces. me³³eo jeþes[ (me.De.) 25153249 25153250 8097582809 9930260414
 • 248. 248 Sce/He efJeYeeie MejoYeeGÀ Dee®ee³e& ceeie&, veìjepe efmevescee peJeU, ®eWyetj, cegbyeF& - 400 070 otjOJeveer ke´À. – 2522 5000, 2528 1929 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efkeÀjerì meesce³³ee 21634152 21634152 9821082582 ceguegb[, efJeke´ÀesUer, Yeeb[gHe (Het), IeeìkeÀesHej (He), IeeìkeÀesHej (Het), ceeveKego& efMeJeepeer veiej jengue µesJeeUs 25570044 9930605511 DeCegMekeÌleer veiej, ®eWyetj, OeejeJeer (Depee), mee³eve keÀesUerJee[e, Je[eUe, ceeefnce Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ®ebêkeÀeble neb[esjs ®eWyetj 25254444 25254444 9004145111 efceueeRo DeCCee keÀebyeUs vesn© veiej, kegÀuee& (Het)-(He) 26500444 9870828444 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer नि प टण र Sce/He 25297522 9821360184 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer meercee jepeWê ceenguekeÀj DeeefCekeÀ, ceengueieeJe, DeejmeerSHeÀ keÀbHeveer 25270778 9920043358 ceneosJe MebkeÀj efMeieJeCe megceve veiej 9833070392 mahadevshivgan@gmail.com jepesÞeer ÞeerHele Heeueeb[s efmeOoeLe& keÀe@ueveer, yemeble Heeke&À, ieesuHeÀ keÌueye 9821580755 9594840355 Jebovee ieewlece meeyeUs menkeÀej veiej, Mesue keÀe@ueveer 8879997145 9969017670
 • 249. 249 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer megHe´oe He´keÀeMe HeÀeleHexkeÀj megYee<e veiej, yesieme& nesce 25218167 25215115 9820883642 Deefveue jece®ebê HeeìCekeÀj KeejosJe veiej, Ieeìues ieeJe 25217191 25217191 9821360184 mebefielee ®ebêkeÀeble neb[esjs jentue veiej, p³eesleer veiej 25254444 9833383814 efoHee efveUkebÀþ Hejye efìUkeÀ veiej, ís[e veiej 25230198 9892408232 9820276808 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2528 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle ि र 25284000 25270148 9167833141 ac.mw@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee efkeÀMeesj MenoeoHetjer 25225000 efJemlee 201 25270148 9892837171 ee.mw@mcgm.gov.in leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer keÀoce 25225000 efJemlee.105 25270148 9769485784 me. De. (Heefjj#eCe) mebpe³e peeOeJe 25225000 efJemlee.102 25270148 9820150365 aemaint.mw@mcgm.gov.in me. De. (IekeÀJ³e) efJepe³e Heeìerue 25225000 efJemlee.140 25270148 9987689237 vijay.patil@mcgm.gov.in me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) ®eesjies 25225000 efJemlee. 243 25270148 9322507689 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) peveeOe&ve keÀoce 25225000 25270148 9967478831 me. De. (peuekeÀeces) Deceesue ®eJneCe 25225000 efJemlee.113 25270148 9967062567 aemw.he@mcgm.gov.in
 • 250. 250 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ DeMeeskeÀ FbieUs 25225000 efJemlee. 110 25270148 9920759852 mohmw.phd@mcgm.gov.in He´De (MeeUe) yeeHetjeJe ceesjs 25225000 efJemlee. 311 25270148 9869249957 jayashreeyadav5@gmail.com GÐeeve. mene. (GÐeeve) meesveue oUJeer 25225000 efJemlee. 135/128 25270148 9405188373 sonal.dalvi8@gmail.com mene.megj#ee DeefOekeÀejer njernj meeUbgKes 25225000 efJemlee. 159 25270148 9833578909 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ®eWyetj He´Meeble He©UskeÀj 25224824 9930464754 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ®eWyetj YeerceosJe jeþes[ 25221613 25227563,25232044 9821214844 ®egveeYeÆer efJeve³e yeiee[s 24050084, 24550086 9870435327 vesn© veiej megjsMe YeJej 25224291, 25224647 9870203638 efìUkeÀ veiej YeeuesjeJe 25227293, 25229345 9870464754 DeejmeerSHeÀ efoueerHe ³eeoJe 25541690, 25541991 9821079936 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ®eWyetj Heer Sve efleJeeìves 25222121 efvejbkeÀ 9821632901 pi.traffic.chembur@trafficpolicemumbai.org
 • 251. 251 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ieesJeb[er ceO³e (neye&j) Jner kesÀ efleJeejer 25480107 9892694369 efìUkeÀ veiej ceO³e (neye&j) yee@mkeÀes efmekeÌJesje 25298812 8652244219 ®eWyetj ceO³e (neye&j) Ke$eer 25280641 9004412942 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer jes[ ke´À. 3, efìUkeÀ veiej, MebkeÀj efmevesceeie=nepeJeU, ®eWyetj ieesJeUkeÀj 30092033 30092078 9323621199 ueeuepeer ³eeoJe 9324905362 yeeUemeensye Heeìerue 7498508095 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer Heesmìue keÀe@ueveer, meefJe&me jes[-1 1 250 8879654296 Heesmìue keÀe@ueveer, meefJe&me jes[-2 1 300 8879654290 jes[ ke´À.2, Hesmìce meeiej 1 125 8879654297 Meeblee peesie ceeie&, efìUkeÀ veiej 1 125 8879654298 Mesue keÀe@ueveer-1 1 125 8879654299 Mesue keÀe@ueveer-2 1 125 8879654301 Mesue keÀe@ueveer efyeu[eRie veb-2 1 125 8879654302 efìUkeÀ veiej mLeevekeÀ (Het) 1 125 8879654303 efmebOeer meesmee. efJeJeskeÀevebo ceneefJeÐeeue³eepeJeU 1 125 8879654304 jeKeerJe, Sce/He efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654305 ceneJeefÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Keepeieer mJeeceer efJeJeskeÀevebo p³egefveDej keÀe@uespe, efmebOeer meesmee³eìer, ®eWyetj JeemeJeeveer (J³e) Þeerce yeesues 25221360 25227502 25224385
 • 252. 252 efJeJeskeÀevebo Sp³egkesÀMeve meesmee³eìer ³eeb®es DeefYe³eebef$ekeÀer ceneefJeÐeeue³e 25227638 25227864 www.vesit.edu efJeJeskeÀevebo Sp³egkesÀMeve meesmee³eìer ³eeb®es keÀuee, Meeðe DeeefCe JeeefCep³e ceneefJeÐeeue³e [e@ Deefvelee je@³e 28744058 28781536 www.vivekcollege.ac.in Sve.peer.Dee®ee³e& DeeefCe [er.kesÀ.cejeþs keÀuee, Meeðe DeeefCe JeeefCep³e efJeÐeeue³e, Sve.peer.Dee®ee³e& ceeie&, ®eWyetj [e@ osefJeoeme cegUs 25210962 9869331042 acharya_marathecollage @yahoo.co.in MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e ceneHeeefuekeÀe JewYeJe veiej cejeþer MeeUe vejsMe cesnlee 8655866384 megYee<e veiej cejeþer MeeUe osJeeroeme keÀesUer 9833029266 efìUkeÀ veiej cejeþer MeeUe veboe cesnlee 9920254647 menkeÀej veiej cejeþer MeeUe efveleerve Yeiele 8108580586 Deevebo veiej cejeþer MeeUe 1 DeeefCe 2 efJeÇue ceeves, Jner jeþes[ 9869283620 8108779841 ®eWyetj veekeÀe cejeþer MeeUe 1 DeeefCe 2 MekegbÀleuee Leesjele, Menepeer ®eewOejer 9004078464 9930675324 Ieeìuee cejeþer MeeUe ke´À.1 cegUs 9869860544 ieesJeb[er mìsMeve cejeþer ke´À.1 ieerleebpeueer keÀebyeUs 9969729244 ®eWyetj mìsMeve cejeþer MeeUe ke´À. 1,2 DeeefCe 4 ceerje HeJeej íe³ee peeOeJe, keÀefJelee cnmekegÀues 7208363721 9987043145 9768983111 ®eWyetj keBÀHe efnboer MeeUe 1 DeeefCe 2 njYepeve keÀewj JewMeeueer DeesJeU 2 9819148122 9833737911 keÀueskeÌìj keÀe@ueveer efnboer MeeUe Meeueve Kejele 9322314825 megYee<e veiej efnboer MeeUe He´sce DeesPee 9867210713 ®eWyetj veekeÀe efnboer MeeUe efmebOeg [eJejs 9221508749 ®eWyetj keBÀHe Got& MeeUe Deyogue ieHeÀej Deyogue jsnceeve 9224222352
 • 253. 253 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Keepeieer mJeeceer efJeJeskeÀevebo MeeUe JeemeJeeveer 25221360 o yee@cyes DemeWyueerme Dee@HeÀ iee@[ [s MeeUe De@veer Lee@ceme (megHejerìW[bì) Þeerce. Heeìerue 25225577 cenelcee Sp³egkesÀMeve Fbie´peer ceeO³ece MeeUe Òee³ecejer DeeefCe meskebÀ[jer efHeuueeF& (megHejerìW[bì) ieerlee cesveve DeeefCe Devecee Hee@ue 25224856, 9323704300 ®eWyetj keÀvee&ìkeÀ Fbie´peer ceeO³ece MeeUe 9820354893 leelHegjleer efveJee-³ee®eer efþkeÀeCes efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe Ye´ceCeOJeveer ®eWyegj veekeÀe cene. G®®e MeeUe, Deej.meer.ceeie& leU + 1 cepeuee DejefJebo efvekesÀ Ieeìuee G®®e cene. MeeUe, Ieeìuee ieeJe, ®eWyetj leU + 1 cepeuee megefveue Iees[kesÀ 9892453733 ®eWyetj keBÀHe cene. MeeUe, ieebOeer ceb[F& leU + 1 cepeuee meblees<e jeCes ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e Meleeyoer ©iCeeue³e [e@ peieleeHe 25564069 25564070 25564071 9930206085 cee ©iCeeue³e [e@ jleer 25220333 25220334 efvejbkeÀ ®eWyetj keÀe@ueveer oJeeKeevee, efmebOeer keBÀHe [e@ Meefce&uee cnmkesÀ efvejbkeÀ 9892644557 ueeue [eWiej oJeeKeevee, megceve veiej [e@ efJepe³ee Jeemeoeveer 9820340302
 • 254. 254 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceengue oJeeKeevee, ceengue [e@ ieie& 9820441373 Deejesi³e keWÀê ®eWyetj veekeÀe, Deej.meer.ceeie& [e@ Jebovee FbieUs 9619375308 ®eWyetj keÀe@ueveer, efmebOeer keBÀHe [e@ efkeÀMeesj HeJeej 9029933424 efìUkeÀ veiej Hesmlece meeiej [e@ efoHeeueer meg³e&JebMeer 8879461469 ueeue [eWsiej, megceve veiej [e@ vewvee keÀ®ejs 9821508210 megYee<e veiej [e@ efiejerpee veeiejs 9702632070 Ieeìuee ieeJe [e@ efveJesoerlee keÀoce 9766070172 He´metleer ie=n ceelee jceeyeeF& Deebyes[keÀj, ®eWyetj veekeÀe, Deej meer ceeie& [e@ MJeslee pewmeJeeue 25221726 9699240598 jkeÌleHes{er jepeeJee[er cene. ©iCeeue³e 21025149 (efJemlee.141) ©iCeJeeefnkeÀe mesJee ®eWyetj veekeÀe cene. He´metleer ie=n, Deej meer ceeie& 25221726 9819799556 cee cene. ©iCeeue³e, Deej meer ceeie& 25522033 mceMeeveYetceer ®ejF& efnbog mceMeeveYetceer, Deej meer ceeie& DeeefCekeÀ ieeJe mceeMeeveYetceer, ceengue ieeJe jes[ jcesMe mee³eleeJe[skeÀj 9702752479 yesieme& nesce, Deej meer ceeie& Deefveue HeJeej 9969617052
 • 255. 255 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e Dee³eg<e yeeuekeÀeb®es DeeefCe [esU³eeb®es ©iCeeue³e, jes[ ke´À.10 [e@ Deceerve Meen [e@ efvelee Meen 25280625 25291801 efvejbkeÀ [e@. oeme ne@efmHeìue, [e@. Deebyes[keÀj GÐeeve [e@ osyeeefMe<e oeme 25281960 61396920 9820013421 Fveue@keÌme pevejue ne@efmHeìue [e@ ceerveue 25204160 25204161 61500300 pee@³e ne@efmHeìue [e@ Deefvelee ®eewOejer 25286911 25284298 Kesj ne@efmHeìue [e@ He´keÀeMe Kesj 25280812 25284095 [e@ kesÀoejs Yeb[ejs ©iCeeue³e [e@ mebpe³e kesÀoejs 25284288 cebieue Deevebo ©iCeeue³e [e@ ÞeOoe Heeb[s [e@ Sue .Sce Heefjnej 25227539 25294845 oJeeKeeves [e@ Goerle þkeÌkeÀj, He´oerHe Fceejle, leU cepeuee, [e³eceb[ GÐeeveepeJeU [e@ Goerle þeketÀj 25285107 98202202659 [e³eceb[ efkeÌueveerkeÀ, yeeU YeJeve, [e³eceb[ GÐeeveepeJeU, ®eWyetj [e@ yeer kesÀ efJeMJeveeLeve 25212495 9820046650 mJeeceer meceLe& efkeÌueveerkeÀ, Fceejle ke´À.55, Heg<keÀjepe new.mees., megYee<e veiej [e@ jepessMe ieesmeeJeer 8652174570 veerUkebÀþ keÀce. keÀe@cHueskeÌme, yesmecesì Mee@He ke´À.8, Sve.peer.Dee®ee³e& [e@ He´Meeble leebyeesUer 25216374
 • 256. 256 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meeF& kegÀìerj, Huee@ì 131, ®eWyetj [e@ Go³e Hew 25213284 $e+<eYe, leU cepeuee, 18, Deebyes[keÀj GÐeevepeJeU [e@ Hejerveoeme Meen 25272833 MegÞeg<ee ie=n Je He´metleer ie=n Deefcelee veefme¥ie nesce, jes[ ke´À.10, Sve.peer.Dee®ee³e& ceeie& [e@ Heeìerue 25281369 25284469 efoMee veefme¥ie nesce, jes[ ke´À.15 [e@ jepesMe MesÆer 25274260 25299939 ieg©veevekeÀ He´megleer DeeefCe meefpe&keÀue veefme¥ie nesce [e@ censMe OeejieUkeÀj 25200861 25202758 keÀecejeve veefme¥ie nesce [e@ Kesleeveer Sve meer 25281469 32141117 ue#ceer He´metleer ie=n [e@ He´meeo ceneosJeve 25280491 25283930 9820545278 Sue.meer.ceeefCekeÀ veefme¥ie nesce [e@ ceeefCekeÀ 25220396 25225404 9322277778 jkeÌleHes{er meceHe&Ce [e@ MesKe [e@ peeOeJe [e@ iee³ekeÀJee[ 25111313 25102511 25100100 pee@³e ©iCeeue³e [e@ efyepee@³e 65279666 25286911 25284281 Hetpee jkeÌleHes{er [e@ Je<ee& Heeb®eesueer 25693688 25903737 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee pee@³e ©iCeeue³e 25286911 25223939 oeme ©iCeeue³e 25281960 25282101
 • 257. 257 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) Þeer yeeueepeer cesef[keÀue, ®eWyetj 25277594 25285374 9892343994 pee@³e ces[erkeÀue, meeb[g GÐeeve 25227117 meeF& ©iCeeue³e, megceve veiej 42252339 25285050 Fveue@keÀ ©iCeeue³e, meeb[g GÐeeve 25205030 25204161 veeiejer mebj#eKe oue #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer #es$e 3 yeer yeer keÀmeyes 25615296 9594016818 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Debpegceve S Fmueeceer³ee oe©ue Gueece ceesnceoer³ee Keueero 9224434724 kalidbmc@gmail.com yebpeejve veewje$e GlmeJe ceb[U 9323261054 peve efJekeÀeme meefceleer iee³ekeÀJee[ 9322857540 9769019796 1969@gmail.com [e@ yeeyemeensye yesjespeieej menkeÀejer mesJee mebmLee keÀebyeUs 9322404827 9769490897 kamblesankars@gmail.com He´sjCee meeceeefpekeÀ efMe#eCe mebmLee efvejYeJeCes peranasamajikshikshansansta@gmail.com mec³ekeÀ yesjespeieej Deefveue efvekeÀce 9819627662 peve mesJee ceb[U peeJeso 9322757847 javedmhusain@indiatimes.com meble efMejesceCeer jesefnoeme yesjespeieej mesJee ceb[U yeeHet ieCeies 9220363072 8898881888
 • 258. 258 veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer He´yegOo efce$e ceb[U ueng keÀebyeUs 9324041209 9322699199 lahu_kamble99@yahoo.com mJeeefYeceeveer mesJee He´efle<þeve He´keÀeMe keÀeles 9323066834 Gvveleer ceefnuee DeewÐeesefiekeÀ GlHeeokeÀ menkeÀejer mebmLee Jebovee efvejYeJeCes 9869901682 unattimahiladudutpsahsansthaltd@ga mil.com efnbog SkeÀlee efoHekeÀ Oee[Jes 9324013892 deep_dhadve_2007@yahoo.co.in meeF&veeLe efce$e ceb[U He´HegÀue meeJeble 8080063659 ef$ecegleea efce$e ceb[U efpeleWê efMebos 9820445571 meeefJe$eeryeeF& HegÀues efJekeÀeme ceb[U HegÀueeyeeF& meesveeJeCes 9320244488 mvesnkeÀuee ceb®e oeoe oUJeer 9223226865 Yeejleer yesjespeieej mesJee mebmLee Deevebo ueeW{s 9323591628 9619747077 meer S®e Sve kebÀHeveer ef®ebojkeÀj 9820512765 kegÀceej uessyej meHuee³eme& kegÀceej 8108377030 n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer Ye´ceCeOJeveer ®eWyetj, kegÀuee& efceueeRo ceesKeeMeer 9821036302 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e n@LeJes YeJeeveer kesÀyeueìsue DeB[ [eìekeÀe@ce efue. 25240485 keÀeHeexjsì keÀe³ee&ue³e efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer Ye´ceCeOJeveer ieesJeb[er Heesmì keÀe³ee&ue³e, ieesJeb[er 27412900
 • 259. 259 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme le=Hleer ìgme& DeB[ ì^@Jnume, leU cepeuee, efMeJemeeF& He´epeskeÌì Fceejle ke´À. 14, ceneje<ì^ veiej peJeU, ceeveKego& ceOegkeÀj keÀebyeUs DebefyekeÀe ìgme& DeB[ ì^@Jnume, Mee@He ke´À.5, Jewleer Jee[er, YeeYee nesceer efjme®e& mebsìj, mee³eve ì^e@cyes jes[, ceeveKego& jepeerJe YegJeveer³ee (ceeuekeÀ) 9322501658 9321764568 S ìt Pes[ ì@^Jnume, Mee@He ke´À.16, peer meskeÌìj, vegj ceefmpeopeJeU, ì^e@cyes, peer 1 ueeF&ve, ceeveKego& DevJej ngmesve 9322463700 9821575782 9967864316 pe³e ieieveefiejer ìtme& DeB[ ì^@Jnume Deebyes[keÀj veiej ke´À.2, ogiee& ceelee cebefoj peJeU, mee³eve HeveJesue ne³eJes, ceeveKego& efJekeÀeme iee³ekeÀJee[ 8976005682 9320642523 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe Je Hellee #es$e #ecelee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceveefpele efmebie Deyejesue mìej Hejs[ jsmìe@jbì mJeeceer pe³ejece oeme Mee@HeeRie meWìj cevepeerle efmeie 32024445 8655004444 9820631111 9225114444 abrolmanjitsingh@yahoo.co.in DeeoMe& MesÆer DeeoMe& ne@ìsue, ®eWyetj DeeoMe& MesÆer 25216765 9821353295 adarsh@hotel.com GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer keÀecele ne@ìsue, ®eWyetj veekeÀe, Sme ìer jes[ He´keÀeMe ®eJneCe 25291030 veJeie´n ne@ìsue He´meeo keÀesìer³eve 9322295460 9022777799 ne@ìsue mebkeÀuHe, Decej cenue, ®eWyetj cesnlee 9821161459
 • 260. 260 efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ne@ìsue meoieg©, Sce/He efJeYeeie keÀe³ee&ue³e Yeg<eCe He³³ee[s 25283755 25292817 25290052 ieerlee YeJeve, meer S jes[, Deebyes[keÀj GÐeeveepeJeU, ®eWyetj ceveesnj MesÆer 25280339 ne@ìsue G[erHeer, meer S jes[ MesÆer 25211212 25203535 ne@ìsue ieCesMe meeiej, Delegue Heeke&À, Sme ìer jes[ ieCesMe osJe[eriee 25200828 9920140140 ne@ìsue mejespe, ®eWyetj jsuJes mìsMeve meceesj cejeþs, efmeleejece 25222832 9029295659 ne@ìsue Jespe, meer peer efie[Jeeveer jes[ jefJe Dejesje 9820012000 ne@ìsue mejespe, meeb[g GÐeeeveepeJeU, ®eWyetj Jner MesÆer 25282291 9892546911 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej keÀekegÀYeeF& cesnveeLe 25163157 9821237329 vishawater@gmail.com ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n Heble veiej, yesmì keÀe@ueveerpeJeU, efvel³eevebo veiej, ceefmpeopeJeU pewve (keÀe³e&.DeefYe.) ef®eKeuekeÀj (keÀe³e&.DeefYe.) 25006542 25007509 25001553 25000010 9820030157 9833539018 peue efve³eb$eCe IeeìkeÀesHej ³eeveie=n Heeìerue (ogDe) 25153258 9930260515
 • 261. 261 Sve efJeYeeie peJeenj jes[, IeeìkeÀesHej (Het) - 400 077 otjOJeveer - 25010161/65 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efkeÀjerì meesce³³ee 21634152 21634152 9821082582 ceguegb[, efJeke´ÀesUer, Yeeb[gHe (Het), IeeìkeÀesHej (He), IeeìkeÀesHej (Het), ceeveKego&,efMeJeepeer veiej,ieesJeb[er, efJeÐeeefJenej Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme cebiesMe meebieUs efJeke´ÀesUer efvejbkeÀ 9820349166 mangesh112@hotmail.com He´keÀeMe cesnlee IeeìkeÀesHej (Het) 21021490 21021838 21022454 9821043048 bjpmlaprakashmeheta@gmail.com jece keÀoce IeeìkeÀesHej (He) 25126464 25126464 9833151912 ramkadam2008@gmail.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jeKeer nefjÞ®ebê peeOeJe Sve 25011744 9320035419 9323218080 9820702716 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme [e@. Yeejleer Sme. yeeJeoeCes Dece=le veiej 25002266 25182687 9324784092 9920441626 8879997117 ne©ve ³egmegHeÀ Keeve Heeke&ÀmeeF&ì, efJeke´ÀesUer ieeJe 25173940 30583941 9819813940 8879997118 mebpe³e oÊee$e³e YeeuesjeJe oeceesoj Heeke&À, mebIeeveer Fmìsì 9867165773 8879997119
 • 262. 262 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme He´efle#ee jepet Ieties meJeexo³e ©iCeeue³e, peieogMee veiej 25005293 9969153786 9224111988 8879997120 efjleg jepesMe leeJe[s Yeerce veiej, jece veiej, efpeJeo³ee uesve, IeeìkeÀesHej 9867703007 8879997121 efoHekeÀyeeyee neb[s yeJex veiej, YeìJee[er, IeeìkeÀesHej 9969535050 8888000016 DeefÞJeveer Yejle celes ef®ejeie veiej, veeje³eCe veiej, IeeìkeÀesHej 25160108 9820575210 9769541119 He´efJeCe Jesuepeer ís[e efkeÀjesue ieeJe 25117889 25145656 9820812120 8879997124 jeKeer nefjÞ®ebê peeOeJe Heble veiej, IeeìkeÀesHej 25113108 9820035419 megjsMe %eeveg DeeJeUs jceeyeeF& veiej 9870024348 8879997126 HeÀeuiegveer oJes Ieejes[er³ee veiej, meesce³³ee ceneefJeÐeeue³e 25065298 9820477931 8879997127 cebieue HejcesÞJej keÀoce keÀecejepe veiej 9702819522 9870740909 8879997128 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2501 3000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle efJepe³e keÀebyeUs 25010161-5 25012440 25010788 9167203778 ac.n@mcgm.gov.in keÀe³e&.DeefYe³eblee megOeebMeg efÜJesoer 25010161-5 9869612500 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer jcee KeeveefJeuekeÀj 25010161-5 25012440 25010788 me. De. (Heefjj#eCe -1) yeer Sme ceesceues 25010161-5 9702627775 aemaintence01@mcgm.gov.in
 • 263. 263 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer me. De. Heefjj#eCe -2) Deevebo efMebos 25010161-5 9987165327 anandshindeIII@Rediffmail.com me. De. (IekeÀJ³e) He´HegÀue peeOeJe 25010161-5 9819209069 praful.jadhav@mcgm.gov.in me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) S S Deej MesKe 25010161-5 9820520994 abfnwrd@Rediffmail.com me. De. (peuekeÀeces) jepeve He´Yeg 25010161-5 9930260439 aeww.n@mcgm.gov.in JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ kegbÀYeejs 25010161-5 9920759833 mohnward@gmail.com He´De (MeeUe) megjsKee Sme Kewjcees[s 25010161-5 25011479 9821537664 GÐeeve. mene. GÐeeve) YeesF&j 25010161-5 8149668073 mene.megj#ee DeefOekeÀejer iejie[s 25010161-5 9167202154 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer efJeke´ÀesUer SkeÀveeLe ceeìues 25170730 9930464752 mfb13st@gmail.com Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer IeeìkeÀesHej jece cee[gkesÀ 25153543, 25113076, 25134238 9923795604 Heble veiej megjsMe efvece&ue 21028914, 25013624 9821370093 Heeke&ÀmeeF&ì Sme Sme meHekeÀeU 25744840, 25789368, 25786518 9821071338 efìUkeÀ veiej Yee}sjeJe 25229345 9870464754 ®eWyetj Heesueerme mìsMeve He´uneo HeevemekeÀj 25221613, 25227563,25295677 9594017400
 • 264. 264 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer efJeke´ÀesUer ®eewOejer 24691640 9819245494 pi.traffic.vikroli@trafficpolicemumbai.org IeeìkeÀesHej ceesoer 24691638 9870212049 pi.traffic.ghatkopar@trafficpolicemumbai.org ®eWyetj YegpeyeU 24691637 9821228454 yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer IeeìkeÀesHej kesÀlekeÀj 25003432, 25004858, 25003432 25000694, 9833713307 efJeke´ÀesUer ®eeRojkeÀj 25171157/ 25170166, 25182522 (He@À) 9987094527 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer IeeìkeÀesHej cejs meebyejer³ee 25112428 9004410954 efJeke´ÀesUer cejs MebkeÀj veeje³eCe 25781179 9004410990 ce.je.efJe.ceb. efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e efJeke´ÀesUer, IeeìkeÀesHej (Het) 25150770, 25152558 efjuee³evme GHe keWÀê efþkeÀeCe otjOJeveer ®eWyetj meboerHe keÀeUs 9322218752, 32634165 meekeÀerveekeÀe MeefMekeÀeble efYe©[ , keÀoce 9321044621, 32938282, 9321044129 efìUkeÀ veiej leueJeej 9324904916, 30092047 ìeieesj veiej megjsMe Kewjs 9323802739, 30761948 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe keÀe³ee&ue³e keÀvveceJeej veiej, efJeke´ÀesUer (Het) 30303030 Decejcenue, menkeÀej efmevesceeie=n, efìUkeÀ veiej 30096999, 30092040
 • 265. 265 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer 151, veJeerve Heble veiej, IeeìkeÀesHej (Het) 1 125 8879654319 ef®ejeie veiej peb., veeje³eCe veiej, IeeìkeÀesHej (He) 1 125 8879654320 oeceesoj Heeke&À, IeeìkeÀesHej (He) 1 125 8879654321 osJekeÀeyeeF& ®eeU, IeeìkeÀesHej (He) 1 125 8879654322 ieewjerMebkeÀjJee[er, pewve cebefojepeJeU, IeeìkeÀesHej (Het) 1 125 8879654323 njerHee[e, keÀeojer ®eeU, IeeìkeÀesHej (He) 1 125 8879654324 Heesueerme efveJeememLeeve, meefJe&me jes[,ieewjerMebkeÀjJee[er, pewve cebefojepeJeU, IeeìkeÀesHej (Het) 1 125 8879654325 efJeÐee efJenej mLeevekeÀ, eflekeÀerì Deej#eCe peJeU, IeeìkeÀesHej (He) 1 125 8879654326 veerceeveer YeJeve peJeU ,Þes³eme meerive} 1 125 8879654327 keÀecejepe veiej peJeU,ceveHee µeeUe 1 125 8879654328 [e@.Deebyes[keÀj HetleU³eepeJeU,jceeyeeF& Deebyes[keÀj veiej 1 125 8879654329 Heg<HeefJenej ne@ìs} peJeU,iejes[er³ee veiej 1 125 8879654330 jeKeerJe Sve efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654331 ceneJeefÐeeeue³e ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer MeemekeÀer³e Deeie´mesve efnboer efJeÐeeue³e DeeefCe keÀefve<þ ceneefJeÐeeue³e DeMeeskeÀ Hejosmeer 25174348 9225143757 agrasen.vikhroli@gmail.com Fbefoje ieebOeer Deeì&me DeeefCe keÀe@ceme& ceneefJeÐeeue³e, mebosMe efJeÐeeue³e DeeefCe Deeì&me DeeefCe keÀe@ceme& keÀefve<þ efJeÐeeue³e jepeWê ceneosJe cne$es 25181666 25185530 9870009105 mhatrerm@gmail.com sandesh.indiragandhicollege@gmail.c om
 • 266. 266 ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Keepeieer PegvePegveJeeuee ceneefJeÐeeue³e, mìsMeve jes[peJeU, IeeìkeÀesHej (He) [e@ G<ee cegkegbÀoeveer 25152731 25151763 25150957 He@ÀkeÌme 9869003389 rjcollege@rjcollege.edu.in efJeÐeeoerHe keÀefve<þ ceneefJeÐeeue³e/ efJeÐeeoerHe efJeÐeeue³e He´efCelee megjsMe ueeKes[ 9773529583 vidyadeepvidyalay@gmail.com SmeSve[erìer ceneefJeÐeeue³e, keÀecee uesve, IeeìkeÀesHej (He) kegÀmegce OejceMeer 25123484 25163434 9819535442 id spndoshi@vsnl.net MeeUe MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer ceneveiejHeeefuekeÀe JeerHeemee FbefiueMe ³egHeerSme kewÀueeme mejesos 8879620860 mecelee keÀe@ueesveer ³egHeerSme efnboer keÀu³eeveer veKeeles 9004000497 Hebleveiej ³egHeerSme efnboer lespeyeneotj Sue je³e 9969118124 ceeveerkeÀueeue cesnlee efnboer Deveerlee meeRie 9869153785 jceeyeeF& menkeÀej MeeUe veb.1 efJeo³ee ®eJejs 9869485341 jceeyeeF& menkeÀej MeeUe veb.2 DeeMeeuelee keÀebyeUs 9867870168 jceeyeeF& menkeÀej MeeUe veb.3 efoHee yeer ieesmeeJeer 9867059306 keÀecejepe veiej MeeUe MeesYee peceOejs 9920056504 JeerHeemee cejeþer veb.4 Hegb[ueerkeÀ HeJeej - meeF&veeLe veiej cejeþer veb.1 kewÀueeMe Yeebiejs 9969162279 meeF&veeLe veiej cejeþer veb.2 ceerje ®eJneCe 9969032809 pe³ebleerueeue cejeþer veb.1 jece®ebê meeyeUs - pes.Sce.peer.Sce. cejeþer veb.1 íe³ee Yebies 9619145276 yeJex veiej cejeþer veb.1 megveboe nes[eJeUs -
 • 267. 267 MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer yeJex veiej cejeþer veb.2 DeefJeveeMe jeþes[ 9222069028 yeJex veiej cejeþer veb.4 cebieuee keÀmeyes 7775990489 yeJex veiej cejeþer veb.5 ceeueleer MesJejs 9820695504 yeJex veiej cejeþer veb.6 Je<ee& HejÀUskeÀj 9869667468 Deebyes[keÀj cejeþer MeeUe veb.1 mceerlee jeCes 9870629462 Jner.Heer.Sme. cejeþer MeeUe veb.2 yesyeer peieleeHe 9819221969 efìUkeÀ ceeie& cejeþer MeeUe efMeJeepeer veeF&keÀ 9763194146 Hebleveiej ³egHeerSme MegkeÌuee o³eeMebkeÀj 9920118232 yeJex veiej ³egHeerSme Demceerlee keÀejb[s 9820003432 efJeke´ÀesUer Heeke&À meeF&ì SceHeerSme jesnerle keÀebþs 9975889902 yeJex veiej SceHeerSme jesnerle Keeb[t 9975889902 ceveskeÀueeue SceHeerSme FcyeeJeueer 8237781664 jepeeJee[er SceHeerSme ceveerMee peeOeJe 9702522494 meeF&veeLe SceHeerSme JewMeeueer keÀj[keÀ 9594953084 efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì Got& veb.1 MesKe oeTo 9892919421 efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì Got& veb.3 Devmeejer ³eemceerve meeF&veeLe c³etveermeerHeue Go&t MesKe Meyeevee 9326631169 ceeveskeÀueeue cesnlee ceveHee Got& MeeUe MesKe meueerce 9029084181 pe³e ceneje<ì^ Got& MeeUe MesKe ntmesve 9967786078 jceeyeeF& c³eveermeerHeue Got& DeKlej 9892186873 Heble veiej Got& MesKe HeÀ³³eepe 9869541574 efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì Got& /petveer Mesj yeevees 9967876277 efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì cejeþer MeeUe /ceeO³eceerkeÀ efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì efnboer meeF&veeLe veiej Got& v³et meskebÀ[jer MesKe HejJesPe 9022225492 ceeveskeÀueeue cesnlee v³et meskebÀ[jer MesKe Mewmìe 9870674609 jceeyeeF& Got& v³et meskebÀ[jer MesKe Deveerme 9022093449 efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì efnboer veb.1 meblees<e Sme Mecee& 9869153785 yeJex veiej efnboer keÀeìs MeWO³ee 9967753281 efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì efnboer veb.2 me®eve YeejlekeÀuee 9226330505 efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì efnboer veb.3 Heeb[s jceeMebkeÀj 9224356556
 • 268. 268 MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer meeF&veeLe veiej efnboer mee³eveer pemeJeerj keÀewj 9819394660 pe³eceneje<ì^ efnboer De$es veerueebyejer 9819452794 pe³ebleerueeue Jner Sce efnboer ³eeoJe njerM®ebo 9594617415 jceeyeeF& efnboer meleerMe ketÀceej Deej jece 9869191774 keÀecejepe veiej efnboer ceerÞee DeeMece 9819452794 efìUkeÀ ceeie& efnboer ®eJneCe metjsKee 9322184845 jepeeJee[er efnboer ceeuex ceveer<ee 9969621593 meeF&veeLe veiej cejeþer ke´À.5 efJepe³e DebefYejs 9967756519 meeF&veeLe veiej cejeþer ke´À.6 yeeHet ieesje[ 9967571836 pe³ebleerueeue cejeþer MeeUe ke´À.2 meguees®evee efnues 9702530860 pes Sce peer Sce cejeþer MeeUe ke´À.2 De®e&vee Heeb[s 9702530860 jepeeJee[er Sue Heer cejeþer efJepe³ee meesveeJeCes 8097189053 meeF&veeLe veiej v³et meskebÀ[jer cejeþer mew³³eo Deefvemeeyeevet 9930508818 pes Sce peer Sce v³et meskebÀ[jer cejeþer DejefJebo HeJeej 9594845000 jepeeJee[er pegveer meskebÀ[jer cejeþer yeer pes oUJeer 7738402398 yeJex veiej pegveer meskebÀ[jer cejeþer jceeyeeF& MeeUe ke´À.1 efJeÐee ®eewjs 9869485341 jceeyeeF& MeeUe ke´À.2 DeeMeeuelee keÀebyeUs 9867870167 jceeyeeF& MeeUe ke´À.3 efoHee ieesmeeJeer 9867059306 Hebleveiej 1 efJeÐee JeeIeues 9820285961 Hebleveiej 2 cesIevee osJe 9869453749 Hebleveiej 3 Meejoe nj[ 8108535503 Heble meskebÀ[jer cejeþer ceefve<ee iee³ekeÀJee[ 8097705604 Heble lesueiet vejnjer ef®el³eeuee 7738003823 Heble keÀvve[ ceOetceleer 9769551952 jceeyeeF& lesueiet Deeuesve cesjer 9987175753 keÀecejepe veiej MeesYee peeceiejs 9920056604 Jner Heer Sme cejeþer ke´À.4 Hegb[efuekeÀ HeJeej 9892663192 Jner Heer Sme cejeþer ke´À.2 yesyeer peieleeHe 9819221969 Jner Heer Sme cejeþer ke´À.5 efoHleer DeeskeÀ 9869525185
 • 269. 269 MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer Deebyes[keÀj cejeþer ke´À.1 efmcelee jeCes 9833803489 efìUkeÀ ceeie& cejeþer MeeUe efMeJeepeer veeF&keÀ 9763194146 mecelee keÀe@ueveer Jebovee cesnboUs 9892579924 Deebyes[keÀj cejeþer meskebÀ[jer yeeUemeensye Hee[skeÀj 9594632536 Deebyes[keÀj cejeþer keÀ´.2 peveeyeeF& mejÀkeÀles 8689950387 Oeevepeer osJepeer ceboyeg×er GuekeÀe iee³ekeÀj 9967632118 leelHegjleer efveJeejemLeeves efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer pe³e ceneje<ì^ ieCesMe cewoeve MeeUe leU + 3 cepeues íe³ee YeCeies 9619145276 Heble veiej cejeþer MeeUe ke´À.3, IeeìkeÀesHej (Het) leU + 4 cepeues je³e Kejele 9969118124 9969332010 efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì, Got& MeeUe ke´À.3, IeeìkeÀesHej (He) leU + 3 cepeues MesKe ³eesiesMe De[JeUs 9821613415 8879341616 meeF&veeLe veiej cejeþer MeeUe ke´À.2, IeeìkeÀesHej (He) leU + 3 cepeues ceerje ®eJneCe 9969032809 jceeyeeF& cejeþer MeeUe ke´À. 1, IeeìkeÀesHej (Het) leU + 3 cepeues keÀebyeUs, mebpe³e keÀoce 9867870168 8976532827 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e jepeeJee[er ©iCeeue³e [e@ efJeÐee þeketÀj 21024151 -3 21024151 efJemlee.139 9820477938 meble cegkeÌleeyeeF& ©iCeeue³e [e@ Þeerce efMeJeHetjs 25126088 25153771 9820999373 oJeeKeeves efkeÀjesU [e@ Þeerce iee³ekeÀJee[ 9004406166 meJeexo³e [e@ Deece[skeÀj 9619480282
 • 270. 270 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meeF&veeLe veiej [e@ S iee³ekeÀJee[ 9769660448 efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeFì [e@ YeeJevee veeF&keÀ 9004671050 HeejmeerJee[er [e@ n[keÀj 9821382863 Heble veiej [e@ meeUJes 9867909472 jceeyeeF& keÀe@ueveer [e@ mevvekeÀer 9869746839 Deejesi³e keWÀê efkeÀjesU [e@ ieerleebpe}er meo³es 9833824387 yeJex veiej [e@ pegvvejkeÀj 9869018169 meJeexo³e [e@ mejeskeÌles 9987285104 meeF&veeLe veiej [e@ efveleerve cenepeve 9370779989 Je<ee& veiej [e@ ceOegje iee³ekeÀJee[ 9860573355 JnerHeerSme 022- 25184440 ieCesMe veiej [e@ ³eesefielee ®eewOejer 9323540165 Heble veiej [e@ veboe leUskeÀj 9404545814 jceeyeeF& keÀe@ueveer [e@ kesÀCeer w9221455600 jepeeJee[er [e@ JewYeJe Heeìerue 9757439783 He´metleer ie=n jceeyeeF& [e@ jÀletpee keÀesUskeÀj 8898322102 jkeÌleHes{er jepeeJee[er [e@ DeMeeskeÀ osJnejsHeeìerue 21024151 21024152 efJemlee. 122 9820767578 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) Þeerpeer , 19 efveue³eesie mkeÌJesDej, Heìsue ®eewkeÀ, IeeìkeÀesHej (Het) OecexMe Je[esojer³ee 25013004 9820766516 ís[e cesef[keÀue DecejerMe ís[e 25010209 9920705930 oHe&Ce, 7, efveUkebÀþ Mee@HeeRie meWìj, keÀecee uesve keÀe@ve&j, IeeìkeÀesHej (He) efoHekeÀYeeF& ís[e 25114723 9321328101 MeJeef®ísove efJeYeeie jepeeJee[er 21021942 mceMeeveYetceer yeJex veiej efnbog YeeìkeÀj keÀeskeÀCes 9892948696 9757034952
 • 271. 271 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Je<ee& veiej efnbog Jejie[s kesÀUgmkeÀj 9594878730 9869391589 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e meJeexo³e ke=À<Ceve 25152332 25152237 25139567 9819816151 9867694198 Hejye ©iCeeue³e, keÀeskeÀCeer uesve, IeeìkeÀesHej mìsMevemeceesj (Het) [e@ vejWê osef{³ee 67827000 9821132951 osJeOej, efJeke´ÀesUer (He) [e@ DeefYepeerle osJeOej 25406036 25424742 25396834 9821614824 oJeeKeeves meoieg©, efJeke´ÀesUer (He) [e@ [er Heer ³eeoJe 9819417259 Devegpe, keÀebpegjceeie& (Het) 9029988180 MegÞeg<ee ie=n oesMeer, Dece=le kegbÀpe, Sce.peer.jes[,IeeìkeÀesHej efkeÀjCe oesMeer 21028770 9820023582 He´metleer ie=n ³eMeJeble, ie´gHe ke´À.8/yeer, pegvee ìeieesj veiejmeceesj, Heesmì Dee@HeÀerme, efJeke´ÀesUer (Het) [e@ DeHeCee& He´Yet 25745604 25742020 9930018959 9821095621 jkeÌleHes{er meJeexo³e, (meceHe&Ce jkeÌle Hes{er) veerleerve 25100100 25102511 25111313 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee ceeTbì cesjer pescme 9821104480 cesef[keÀue mìesme (24 x 7) veesyeue kesÀefcemì,ÞeOoevebo jes[ jepesMe keÀeUs 25103281 9967782899
 • 272. 272 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer veesyeue kesÀefcemì, efnbieJeeuee jes[ DeeefCe 90 HetÀì jes[ pebkeÌMeve megjsKee JeeIeesues 25012352 / 53/51/58 He´eceeefCekeÀ cesef[keÀue, efìUkeÀ jes[, DeeefMeJee&o neì& ne@efmHeìue®³ee meceesj Yejle DeeskeÀ 9821392278 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer #es$e 3 yeer yeer keÀmeyes 25615911 22856435 9594016818 mJe³ebmesJeer mebIeìvee DeeefCe DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Deefve©Oo De@kesÀ[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj ce@vespeceWì jebieCeskeÀj, DeHejeOe, efMeJejece Jee³eU 24301010 efvejbkeÀ 9820596928 9867344062 9821070939 aadmghatkopar@rediffmail.com ef[iveerìer HeÀeTb[sMeve Hejsje efvejbkeÀ 9820674420 emaildignity@vsnl.com keÀeþer³eeJee[ pewve meceepe efJeveeso ueKeeveer 9821060907 uee³evme keÌueye Dee@HeÀ Heble veiej HeÀeuiegveer oJes 9820477931 falguni.dave@hotmail.com IeeìkeÀesHej iegpejeleer meceepe njerMe DeJeueveer efvejbkeÀ 9821006223 jesìjer keÌueye Dee@HeÀ Heble veiej jJeer efMebos 25257282 25251656 25257282 9821163380 raviautoservices@yahoo.com efnbieJeeuee uesve GHeeÞe³e pewve cebefoj efkeÀleea keÀesþejer nmecegKeYeeF& 25012691 23712156
 • 273. 273 veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ieCesMe mebmLeeve, Heble veiej MeMeer efvejieg[keÀj 9322863966 jsuJes Heesueerme mHeesì&me keÌueye DeHHee efMebos 9821220858 vee@Le&-Fmì kesÀefcemì DemeesefmeSMeve efveleerve ceCeer³eej 25111313 9821294060 samarpanbb@gmail.com [e@keÌìme& DemeesefmeSMeve $eÝef<ekesÀMe vee³ekeÀ 25011617 9821017060 9146667172 rushikeshnayak782@gmail.com kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme jepesMe kesÀyeue He´®eeuekeÀ HejsMe þkeÌkeÀj, megjWoj 21021313 9004001255 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme veJeerve ÞeerveeLe ì^@Jnue Spebmeer, jeJe ne@ìsue®³ee meceesj, SueyeerSme ceeie& megMeerue peesMeer 25101020 9324516335 DeMeeskeÀ ì^@Jnue, jeJe ne@ìsue®³ee meceesj, SueyeerSme ceeie& ieesefJebopeer ceeUer 25102691 9867418077 jepecebefoj ì^@Jnume, jeJe ne@ìsue®³ee meceesj, SueyeerSme ceeie& HegjCe efmebie ieCesMe ®eewOejer 25025656 9322512462 ieerlee ì^@Jnume MesÆer 67732311 efnvee ìtme& DeB[ ì^@Jnume www.dolphintravels.com ef®ebleve keÀesþejer 67295000, 32514818, 32514819 67295011 (He@ÀkeÌme ) Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ces.iegueeþer Hesì^esue HebHe, efJeke´ÀesUer DeefiveMeceve kes´ÀêepeJeU, SueyeerSme ceeie&, efJeke´ÀesUer (He) efvelesMe ís[e 25171220 25175227 9869234555
 • 274. 274 veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ces.Yeejle Hesì^esue HebHe, oi³ee&meceesj, SueyeerSme ceeie&,IeeìkeÀesHej (He) Hegueerve Meen 25001161 9821036022 ces. ieesojspe Hesì^esue HebHe, efHeÀjespe Mene veiej, HetJe& og´leieefle ceneceeie&, efJeke´ÀesUer (Het) 67963545 ces.mìej meefJe&me mìsMeve, veeje³eCe veiej, IeeìkeÀesHej (He) yeer yeer meesveeJeeuee 25105864 25141348 9323394197 Yeejle ie@me Hesì^esue HebHe, IeeìkeÀesHej (He), ef®ejeie veiej, Heesueerme mLeevekeÀe®³ee Mespeejer megjsMe cesnlee 25153613 9324476881 yee@cyes ì@keÌmeercesve DemeesefmeSMeve Hesì^esue HebHe, Jee@ìj ³ee[& meceesj, SueyeerSme ceeie&, IeeìkeÀesHej (He) 23861531 23861532 efovesMe Dee@ìes meefJe&me, Þes³eme efmevesceemeceesj, SueyeerSme ceeie&, IeeìkeÀesHej (He) efoueerHe efmebie 25002732 8983213291 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n PeJesjeryesve meYeeie=n efoHekeÀ Mene 25011078 25013943 ke´sÀve He´®eeuekeÀ megjWê iegpejeue 9029023240 pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej ces.ce@keÀ Dee@ìesceesyeeF&ume veueerveYeeF& Meen, JewYeJe 25602312 25602312 9820077596 9820121962 mak_reach@hotmail.com HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej IeeìkeÀesHej ³eeveie=n Jee³e Sme me³³eo 25153249 /50 25153272 efJemlee. 256 25132538 26502578 25162700
 • 275. 275 efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Keepeieer HegjJeþeoej meeF& ì^evmeHeesì& keÀebleerueeue Meen efJeMee ì^evmeHeesì& efpeleg Meen 9322226461 Heg©<eesllece ì^evmeHeesì& njyeve efmebie 9820287917 Meen ì^evmeHeesì& Heejme Meen 9820067537 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n Heble veiej, yesmì keÀe@ueveerpeJeU, IeeìkeÀesHej (Het) pewve 25006542 25007509 68406249 9820030157 eetres@gmail.com efvel³eevebo veiej, IeeìkeÀesHej (He) iegHles YeieJelekeÀj 25001553 25000010 9833539018 9833539059 ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e IeeìkeÀesHej Gb®e HeeleUer peueeMe³e, YeìJee[er, IeeìkeÀesHej (He) megJex 25143094 9757083505 aasurve80@gmail.com IeeìkeÀesHej veer®®e HeeleUer peueeMe³e, Deej.yeer. keÀoce ceeie&, IeeìkeÀesHej (He) meef®eve ceiejs 25106333 9930954601 peue efve³eb$eCe IeeìkeÀesHej ³eeveie=n jbiejepe jeceevegpeve 25153258 9930260515
 • 276. 276 Heer/Gllej efJeYeeie efueyeìea iee[&ve, ceeceueleoej Jee[er ceeie&, ceeuee[ (He), cegbyeF& - 400 064 otjOJeveer ke´À.- 28823266 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ieesHeeU µesÆers 28089567 9869011267 yeesjerJeueer, oefnmej, ceeieeþCes, keÀebefoJeueer (Het), ®eejkeÀeshe, ceeuee[e (He), Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Demuece MesKe ceeuee[ (He) 28832416 9892915557 jepenbme efmebie ceeuee[ (Het), efob[esMeer 26502657 26502128 9867088203 jcesMe efmebie þeketÀj keÀebefoJeueer (Het) ceeuee[ (Het) 28543222 9821229765 9869623506 ³eesiesMe meeiej keÀebefoJeueer (He) ceeuee[ (He) 65149122 28013201 28820013 9819802727 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DeveIee cne$es Heer/G 28804991 28896504 8879997032 9869273617 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Deefpele oeceesoj Yeb[ejer ceveesjer/ce{ 9820284410 9869205989 efmejepe Fefue³eeme MesKe JeUveF& ieeJe, ceeueJeCeer keÀe@ueveer 9892514046 8879997030 Hejefceboj jleveefmebie Yeeceje SJnjMeeF&ve veiej, DeeoMe& ogiOeeue³e 9820784572 DeveIee He´keÀeMe cne$es Yeê veiej/ceeceueleoej Jee[er 28822425 28896504 9869273617 8879997032
 • 277. 277 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer [e@ jeceveeje³eCe yeejesì Heg<Hee Heeke&À 28778154 28770997 9869080789 info@drrambarot.in dr.rambarot@yahoo.in megefveue oewuele iegpej leeveepeer veiej 9821046711 Yeesceefmebie efnjefmebie jeþes[ DeeHHee Hee[e 28495217 8879997035 9869044884 9322295264 He´Meeble oMejLe keÀoce ceeuee[ efnue peueeMe³e 28406253 9867027413 9224397458 ceefve<ee meoeefMeJe Heeìerue ceneHeeefuekeÀe Jemeenle, ceeuee[ 28402798 9769692984 ©Heeueer Deefpele jeJejeCes keÀeskeÀCeer Hee[e, OevepeerJee[er, vejmeesyeeJee[er 9867002221 56233446 34483608 8879997038 9224257943 9029303111 mee³eueer megefveue Jeejermes efHebHejer Hee[e/ HeþeCeJee[er 28424288 9594146242 De@[.%eevecegleer& jece®ebê Mecee& jnspee keÀe@cHueskeÌme, efob[esMeer 28414946 28744946 8879997040 9920714946 efJeveeso Mesueej cekeÀjeveer Hee[e 65615003 27779617 9867689540 efoHekeÀ Heeb[tjbie HeJeej efueyeìea iee[&ve, vee[er³eeoJeeuee keÀe@ueveer 28807853 28784463 9967978103 keÀcejpene@ cees. ceesF&ve efmeOoerkeÀer v³et keÀueskeÌìme& keÀe@ueveer 9524326006 efmejerue ef[meespee v³et keÀueskeÌìme& keÀe@ueveer, cne[e keÀe@ueveer 28886090 28817507 8879997044 9702174534 9821284243 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 28826000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle osJeWêkegÀceej pewve 28823266 28824913 28804990 9167203772 ac.pn@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee megefveue leeìskeÀj 28823266 28804990 9920411491 9869011491
 • 278. 278 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer efmcelee veeveerJe[skeÀj 28823266 He´De heer / Gllej veboe oUkeer 9892196427 me. De. (Heefjj#eCe -2) efveMeerkeÀeble Heeìerue 28823266 9819841204 me. De. (IekeÀJ³e) He´efoHe ye meboveefMeJes 28823266 28824542 9004445239 mecegHe (IekeÀJ³e) ceveesnj cnecegvekeÀj 28823266 28824542 9820702575 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) keÀ.DeefOe. Sce kegÀuekeÀCeea 28823266 9619360126 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) keÀ.DeefOe. Heer Sme keÀeboUkeÀj 28823266 9869068833 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) keÀ.DeefOe. ollee peeJejs 28823266 9819704199 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) keÀ.DeefOe. efMeefMej KeeskeÀues 28823266 9860836756 me. De. (peuekeÀeces)-1 Deej.yeer.efHemeeU 28823266 9930260188 Je.efve.(efvece&tueve) meeJeble 28823266 9323570301 Je.efve.(Deveg%eeHeve) megefveue HeÀCemes 28823266 9819430485 efkeÀ. efve. DeefOekeÀejer keÀebyeUs He´HegÀuuee 28823266 9869206485 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ veepeveerve MeWKe 28823266 9920759826 Jemeenle DeefOekeÀejer Pegveso Denceo pegceeue 28823266 9224232786 He´De (MeeUe) meg<cee ieesjs 28823266 9821020375 He´De (ceeuecellee) Debpeueer cewmegjkeÀj 9323207559 GÐeeve. mene.(GÐeeve) ³eesiesbê keÀ®®eekee 28823266 8108244555 mene.megj#ee DeefOekeÀejer megefveue nesUkeÀj 28823266 9167202161 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ceeuee[, ceeueJeCeer Deej yeer meesDejerme 28071010 9930464829 efob[esMeer Heer S meeJeble 28406729 9869037400
 • 279. 279 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ceeuee[ (He ) Deefpele megJex 28821482 9821194611 ceeueJeCeer jewHeÀ MesKe 28827557, 28821319 9870312287 kegÀjej ieeJe, ceeuee[ (Het) Sme [er [HeÀUs 28402911 28490136 9821274919 efob[esMeer, ceeuee[ pe³eJeble ceeves 28777016, 28786300 28770781 9892846469 yeebiegj veiej, v³eg efuebkeÀ jes[, ceeuee[ (He) %eevesMJej peJeUkeÀj 28810121 28210142 9821633916 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ceeuee[ ce=oguee ce uee[ 9821669377 pi.traffic.malad@trafficpolicemumbai.org yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ceeueJeCeer kesÀ S keÀjes[s 28816076, 28828874 9969544693 efob[esMeer pesþeCeer 28400613 9969072138 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceeuee[ HeefM®ece शवंग 28893991 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceeuee[ (Het) 30094804, 30094805 9321405078 ceeuee[ (He) 30093136/30093137 9321405076 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer efuebkeÀ jes[, keÀe®eHee[e, pecegvee meesmee. 1 125 8879654236
 • 280. 280 efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer ne³eJes/nepeer yeeHeg jes[ 1 125 8879654237 iebieeyeeJe[er #es$e – 1, ce{, ceeuee[ (He) 1 125 8879654238 iebieeyeeJe[er #es$e – 2, ce{, ceeuee[ (He) 1 125 8879654239 iebieeyeeJe[er #es$e – 3, ce{, ceeuee[ (He) 1 125 8879654240 iebieeyeeJe[er #es$e – 4, ce{, ceeuee[ (He) 1 125 8879654241 Heg<Hee Heeke&À, ceeuee[ (He) 1 125 8879654242 ceeuee[ meyeJes-1 1 125 8879654243 ceeuee[ meyeJes-2 1 125 8879654244 ceeuee[ meyeJes-3 1 300 8879654245 jeKeerJe, Heer/Gllej efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654246 ceneefJeÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer MeemekeÀer³e ìer.Sme.yeeHeÀvee p³egefve³ej ieume& keÀe@uespe [e@ efoHee Mecee& 28824860 28831622 9820495951 veeeieerveoeme Keeb[Jeeuee keÀe@uespe [e@ Devmeer peesme 28072262 9820460079 Keepeieer DeLeJe& Sp³egkesÀMeveue ì^mì keÀeuespe, ceeJex jes[, ceeuee[ (He) [e@ keÀuueg[keÀj 40294949 9970184557 oeueceer³ee uee³evme keÀe@uespe [e@ Sve Sve Heeb[s 28732270 9820518042 MeeUe अनु. शाळा इमारतीचे नाव इमारत प्रमुखाचे नाव भ्रमणध्वनी १ गोवलंदनगय हशंदी ळाऱा पु रादेली जैवलार 9892537887 २ ऩुष्ऩाऩाकू भयाठी efJeo³ee Iee[er 9967892082 ३ याणीवती भयाठी क्र.२ ळाऱा वुनंदा फुधालऱे 8108266800 ४ कु याय हशंदी क्र. १ ळाऱा चंद्रबान फचेयाभ 9594735542 5 कु याय हशंदी क्र. 2 ळाऱा Heemeer yeejkegÀueeue 9969850120 ६ कु याय भयाठी क्र.२ ळाऱा नम्रता गोवाली 9821566427 ७ हदंडोळी भयाठी क्र. १ ळाऱा स्लाती लैगुंनकय 8080383144 ८ हदंडोळी उददू ळाऱा इब्राशीभ ळेंख 9146529385
 • 281. 281 अनु. शाळा इमारतीचे नाव इमारत प्रमुखाचे नाव भ्रमणध्वनी ९ चचंचलरी भयाठी ळाऱा लऴाू चव्शाण 9969401953 १० भाराड कन्मा ळाऱा येखा दऱली 7738233011 ११ शरफरट गाडून तशभऱ ळाऱा नेल्वन 9869633383 १२ लरणाई ल शत हशंदी क्र.१ ळाऱा वीतायाभ मादल 9820904537 १३ भढ ळाऱा हशयकणी मेडके 9987764822 १४ भनोयी ळाऱा उभा जाधल 8097658845 १५ भारलणी व्व्शरेज उ. प्रा. ळाऱा प्रनतबा फांफेये 9930511567 १६ एयंगर ळाऱा उशभूरा चव्शाण 9768305996 १७ भ. .फोडू हशंदी क्र.१ भशेंद्र ऩावी 8108176974 १८ भ. .फोडू उददू क्र.१ रनतप ळेख 9930983097 १९ भारलणी टाऊनळीऩ भयाठी ळाऱा MeueekeÀe meeJeble 9969969536 २० भारलणी टाऊनशळऩ उददू इकफार अन्वायी 9320775867 २१ भ. .फोडू उददू क्र.३ ळाऱा शभीदा अन्वायी 9224770418 २२ भ. .फोडू हशंदी क्र.२ ळाऱा वयोज फोइते 9869751498 २३ फांडोंगयी भयाठी ळाऱा ऩशभरा योड्रीक्व 9975230983 Keepeieer MeeUe 1 j@³eve Fbìjve@Meveue mketÀue heÀeoj Sivesuees fragneloschmalad@gmail.com 28820070 28838256 2 Jeerj Yeiele efmebie efJeÐeeue³e vbs_m@bcgschools.org 28633787 leelHegjleer efveJeeje mLeeves Deveg. Fceejleer®es veeJe Fceejleer®ee He´keÀej Hellee Fceejle He´cegKee®es veeJe Je Ye´ceCeOJeveer ke´Àb. ceeUer efve jKeJeeueoej Je Ye´ceCeOJeveer ke´Àb. 1 Heg<HeeHeeke&À Gog& leU cepeuee + 4 cepeues ye®®eeveer veiej, oHe-lejer jes[, ceeuee[ (Het) पभीदा फानु ळेख 9969940247 jepesMe keÀebyeUs 9930327187 2. kegÀjej efnboer ke´À.1 leU cepeuee + 3 cepeues Mebeleejece leueeJe , kegÀjej Heesefueme mìsMeve peJeU, ceeuee[ (Het) ®ebêkeÀeble ye®esjeJe 9594735542 Heeìerue ®ebêkeÀeble 9967330028
 • 282. 282 Deveg. Fceejleer®es veeJe Fceejleer®ee He´keÀej Hellee Fceejle He´cegKee®es veeJe Je Ye´ceCeOJeveer ke´Àb. ceeUer efve jKeJeeueoej Je Ye´ceCeOJeveer ke´Àb. 3. ieesefJebo veiej cejeþer leU cepeuee + 3 cepeuess nepeer yeeHet jes[ , ceeuee[ (Het) HegÀueeosJeer pewmeJeeue 9892537887 Deebye´s Deceesue 9004390694 4. jeCeer meleer cejeþer ke´bÀ.2 leU cepeuee + 4 cepeuess jeCeer meleer ceeie& , ceeuee[ (Het) megveboe ogOeeJeUs 8108266800 jsJej efJepe³e 8390702999 5. efob[esMeer cejeþer leU cepeuee + 3 cepeues meblees<e veiej , ceeuee[ (Het) mJeeleer JewiegbuexkeÀj 8080383144 Yeiele meKeejece 808038144 6. ceeueJeCeer ìeTveMeerHe Gog& leU cepeuee + 3 cepeues ceeJe¥ jes[ , ceeuee[ (He) FkeÀyeeue Devmeejer 9320775867 He´Meeble keÀoce 9595722026 7 JeUCeF& Jemeenle efnboer ke´bÀ.2 yewþer ®eeU ceeJe¥ jes[ ,Dee@uexce ®e®e& peJeU, ceeuee[ (He) meerleejece ³eeoJe 9820904537 vejWê YeeuesjeJe 9920680738 8 Sce S®e yeer cejeþer veb. 1 yewþer ®eeU ceeJe¥ jes[ , ceeuee[ (He) ueefleHeÀ MesKe 9930983097 yeeUke=À<Ce keÀelekeÀj 9167139061 9 ceeueJeCeer ìeTveMeerHe ®eeU leU cepeuee + 2 cepeues ceeJe¥ jes[ , ceeuee[ (He) He´%ee HeJeej 8692046853 Jemeble peeOeJe 9323389855 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e Sce.[yu³eg.osmeeF& ©iCeeue³e [e@ IeeWie[s [e@ peeje Mene 28770007 28774215 9820631862 9819988155 Sme.kesÀ. Heeìerue [e@ meejJe³³ee 28894381 9930468564 oJeeKeeves ceeueJeCeer-2 [e@ yeerveerLee keÀbLeejer³ee 9323093813 JeUveF& [e@ [ercesuees [e@ He´%ee þeketÀj 9867718416 9969004097 HeþeCeJee[er [e@ meesveeJe[skeÀj 9224732107 kegÀjej ieeJe [e@ efkeÀjCe leeb[sue 8149769346 DeeHHee Hee[e [e@ nsceblekegÀceej efveMeeo 9890747189
 • 283. 283 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efob[esMeer [e@ iegbpeve 9967297895 HeeþkeÀJee[er [e@ jece®ebê meesveeJe[skeÀj 9224732107 He´metleer ie=n ®eeskeÌmeer He´megleer ie=n [e@ cesIevee ®eewneve [e@ ®eeceCekeÀj 9320304067 9819480289 mceMeeveYetceer GbojeF& jes[ Dee[efJeuekeÀj 28820160 ceeJex jes[ iegpej 9969121195 ce{ pesÆer efnbog peieleeHe 8652139960 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e DeefMJeveer Dee³egJes&oerkeÀ ©iCeeue³e [e@ efyevet megkegÀceejve [e@ efMeyee jefJebêve 29670462 9930149344 9820238924 Deefoleer ©iCeeue³e [e@ Yeejleer veslee 28882278 9833413743 MegÞeg<ee ie=n efJeCee veefme&bie nesce [e@ ce@jervesì Hejsje 28834902 28834286 9821225471 pe³e Hee@ueerefkeÌueveerkeÀ DeB[ ce@ìefve&ìer [e@ peer kesÀ meeJeUs 28820757 28820814 9323273362 He´metleer ie=n DeeMee He´metleer ie=n [e@ kesÀ S MejerkeÀ 28887520 9821718097 ceeuee[ He´mettleer ie=n [e@ peieoerMe ie[e 28821840 9820068612 jkeÌleHes{er ne³eìskeÀ yue[ ì^ebmeHedÀ³egpeve DeB[ DeueeF[ meefJe&me [e@ ke=À<Cee osmeeF& 28714060, 28714070 9322597460 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee mJeeceer mesJee , Yeb[ejJee[e, ceeuee[ (He) efpeleWê MesueìkeÀj 28800999 9869432449 9821360795 met®ekeÀ ne@efmHeìue DeB[ ce@ìefveìea nesce, ceeuee[ (Het) [e@ Deefveue met®ekeÀ 28891484 66494949 28892669 9820080151 efjOoer efJevee³ekeÀ mesJee mce=leer ne@efmHeìue [e@ JeWkeÀì ieesnerue 28663984 9820321815 9223186550 cesef[keÀue mìesme& ieesHeeU cesef[keÀue DeB[ ueeuepeer ieesHeeU 28835264 9820032574
 • 284. 284 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer (24 x 7) pevejue mìesme&, Heg<Hee Heeke&À, ceeuee[ (Het) ieeuee 9820929294 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer #es$e 4 Keboejs 26206791/92 9969504820 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceeuee[ J³eeHeejer mebIe efMejer<e ieesìs®ee 28442080 9322260443 uee³evme keÌueye Fbìjve@Meveue, ceeJex jes[, ceeuee[ (He) efkeÀleea Depecesje 28806257 9322213195 ceeueJeCeer ceef®íceej mebmLee njsMJej keÀesUer 9322213195 ceeuee[-ceeJex uee³evme keÌueye Deefveue keÀs[er³ee 28824843 9821012142 veJeefvecee&Ce meceepe efJekeÀeme keWÀê, ceeuee[ Hetvece veJeues 28884809 9892375202 n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer Ye´ceCeOJeveer keÀebefoJeueer Deefve<e Heeb®eeueer 9870087879 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ³egefvekeÀ kesÀyeue vesìJeke&À ceeueJeCeer Meece ieesuelekeÀj 28808148 9167243465 me@ìsueeF&ì kesÀyeue, ceeJex jes[, ceevemeer leeìs 98199049799819904549 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ieesu[ve ne@efue[s ì^Jnume Fbef[³ee He´e.efue. ³egefveì ke´À.65, 3 je cepeuee, Deeefol³e Fmìsì, ef®eb®eesueer yeboj jes[, SJnjMeeF&ve cee@ue®³ee ceeies, ceeFb[mHesme, ceeuee[ (He) jesvesMe Yeb[ejer 28771669 28774270 (He@ÀkeÌme) 9820553301 www.ghntc.com
 • 285. 285 veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Þeerpeer ì^Jnume DeB[ ìtme& 109, kesÀ[er³ee ®eWyeme&, yeBkeÀ Dee@HeÀ yejes[e, Sme.Jner.jes[, ceeuee[ (He) efJepe³e ieeskeÀeveer (ceeuekeÀ) 67307181 9324432144 De@cesPeeRie ì^Jnume 100/795, Sce.S®e.yeer. keÀe@ueveer, iesì ke´À.8, ceeueJeCeerr, iee³ekeÀJee[ veiej, ceeuee[ (He), cegbyeF&-400095 Sme S ceefuekeÀ (ceeuekeÀ) 61620281 je³ePeerbie FbHeskeÌme ì^Jnume DeB[ ìtme& Mee@He ke´À.609, Fpeceercee, efuebkeÀ jes[, jnspee cesì^esHueskeÌme, ceeuee[ (He) nsceebie osef{³ee Oe´gleer osef{³ee 61428877 9223248831 www.mucheasytravels.com cesceve ceesìme& 2/S, DeyoguemeYeve ®eeU, FmueeceHegje, keÀgjej ieeJe, ceeuee[ (Het) nveerHeÀ 9869133419 9628254810 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ieg©He´meeo meefJe&mesme v³eg Sje efmevesceepeJeU, Sme.Jner.jes[, ceeuee[ (He) jentue ceesoer 28805142 28811491 me®eosJe Dee@ìesceesyeeF&ume ef®eb®eesueer, Sme.Jner.jes[, ceeuee[ (He) He´efJeCe meesvespeer 28822954 9930300394 keÀHee[er³ee ye´ome& efceueeHe ìe@keÀerpe Heg{s, Sme.Jner.jes[, ceeuee[ (He) Oejce keÀHee[er³ee 28080355 28080980 9820315339 9322228427 mecegê efkeÀveeje efþkeÀeCe peerJej#ekeÀ Ye´ceCeOJeveer DeekeÌmee ceesnve Sjb[s 9004247520 veLegjece meg³e&JebMeer 9004735069 He´efJeCe ®eJneCe 9222239363
 • 286. 286 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ne@ìsue DeMeeskeÀ SkeÌmeke̳egjer Fceejle, Mee@He ke´À.2, ceb®egYeeF& jes[, ceeuee[ (Het) He¨eveeYe MesÆer 28887020 9967114660 ne@ìsue ue#ceer efjHesÀMeceWì efveJesleer³ee jes[, ceeuee[ (Het) censMe MesÆer 28754404 9821984179 ne@ìsue meoieg© pevejue De©CekegÀceej JewÐe jes[, ceeuee[ (Het) efkeÀMeesj MesÆer 28402652 9819473143 ne@ìsue keÌueeefmekeÀ pevejue De©CekegÀceej JewÐe jes[, ceeuee[ (Het) Mewues<e ieew[e 28408802 9930629100 ne@ìsue DeuekeÀe efJenej v³et Sje efmevescee meceesj, Sme Jner jes[, ceeuee[ (He) jepesMe MesÆer 28892184 9820425261 ne@ìsue ueB[ceeke&À jsmìe@jbì efuebkeÀ jes[, ueB[ceeke&À Fceejle, ceeuee[ (He) He´YeekeÀj MesÆer 28886946 28886948 9892226844 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer S-1 ne@ìsue, He´ieleer Mee@HeeRie meWìj, oHe-lejer jes[, ceeuee[ (He) DeiejJeeue 28885586 28885002 9821585378 Deefoleer F´ìjve@Meveue, 105, S Jner jes[, ceeuee[ (He) S[je®e 28821790 9833231188
 • 287. 287 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n DemHeer neTme, yeer pes Heìsue jes[, ceeuee[ (He) DemHeer Dee@[erìesjer³ece 28222331 ke´sÀve He´®eeuekeÀ o megefHe´ce kes´Àve ne³ejeRie kebÀHeveer He´sce Deie´Jeeue 28440589 9324326615 crane2004@gmail.com peue efve³eb$eCe Heeke&À kebÀìdesue (He.G.) efJeuesHeeuex (Het) keÀeceleskeÀj, keÀ.DeefYe. (He.G.) efcejeveer pe.keÀe. (efJe.efve.) 26146852 26184173 9930260514 9167788201
 • 288. 288 Heer/o efJeYeeie meer.ìer.Sme.ke´À. 746, Hene[er ieeJe, Sme.Jner.jes[, ieesjsieeJe (He), cegbyeF& – 400104 otjOJeveer ke´À.- 28722133, 28721963 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer iepeeveve efkeÀefle&keÀj 9821114872 peesiesMJejer HetJe&, efob[esMeer, ieesjsieeJe, JemeexJee, DebOesjer HeefM®ece, DebOesjer HetJe& Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer megYee<e osmeeF& ieesjsieeJe 2872263028732307 28722630 9821037040 subhash.desai12@gmail.com jefJebê Jee³ekeÀj ieesjsieeJe 28254400 28254411 28254400 28264747 9594011111 waikar.ravindra@gmail.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme efveJeeme efpeleWê efnjeueeue JeUJeer Heer/o 9702143395 9221332165 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer mvesne efJevee³ekeÀ Peie[s megboj veiej les Hejerceue veiej 9870464604 9867591880 Je<ee& mJeefHveue ìWyeJeuekeÀj efob[esMeer Heeb[gjbieJee[er 9833261857 efpeleWê efnjeueeue JeUJeer Deejs keÀe@ueveer (Het) 9757196595 megefveue He´Yeg efvejuee@ve/ke=À<eerefJeÐeeHeerþ pe³eHe´keÀeMe veiej 29277074 9820702777
 • 289. 289 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer uees®evee ®ebêkeÀeble ®eJneCe Gvvele veiej-ceesefleueeue veiej 28784924 9594989816 jepeve Jemeble HeeO³es Meeðeer veiej yeebiegj veiej 9594989810 8879997050 He´efceuee efoueerHe efMebos yesmì yeme [sHees 28739494 9920059494 efkeÀjCe efJepe³e Heìsue efmeOoeLe& veiej-peJeenj veiej 28720966 9833458282 9869799175 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2872 7000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle jceekeÀeble Jner efyejeoj 28722133 28721963 28724252 28721186 28782713 9167203771 ac.ps@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee Sve Jner leUHes 28722133 28721963 28782713 9594737316 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer jepeWê ieesmeeJeer 28722133 28721963 28724252 28721186 28782713 9619163322 co.ps@mcgm.gov.in me.De. (Heefjj#eCe ) veJeveeLe iee³ekeÀJee[ 28722133 28721963 28782713 9867584482 ac.ps@mcgm.gov.in me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves)- 1 nvegceble Yegjs 28722133 28721963 28782713 9324447746 me.De. (Fcee. Je keÀejKeeves) - 2 jepesMe DeekeÀjs 28722133 28721963 28782713 9820293307 me.De. (IekeÀJ³e) peieleeHe 28722133 28721963 28782713 9820739649 9930455572 aeswmps@gmail.com
 • 290. 290 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer me.De. (IekeÀJ³e) ueueerle leUskeÀj 28722133 28721963 28782713 9004445238 aeswmps@gmail.com me.De. (peuekeÀeces) efveleerve Deeceues 28722133 28721963 28782713 9930260430 amlenitin@gmail.com JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ DeesceHe´keÀeMe JesuuesHeJeej 28722133 efke -320 9920759825 He´De (MeeUe) Þeerce Kejs 28710908 28782713 9892352144 aopsward@gmail.com GÐeeve. mene. (GÐeeve) Sme peer veveeJejs 28722133 28721963 9819023545 keÀ.Je=.DeefOe. (GÐeeve) Sme Sme HeejKes 28722133 28721963 28782713 9594945607 mene.megj#ee DeefOekeÀejer jece®ebê njeUs 28722133 28721963 28782713 9167202142 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ef®eb®eesueer Sme kesÀ meeJeble 28769101 9930464819 9869206435 ceesefleueeue veiej ceveespe meeJeble DeYe³e meeJeble 28712869 9869360922 9930464760 efob[esMeer efHe´lece meeJeble 28406729 9869037400 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ieesjsieeJe (He) De©Ce peeOeJe 28723252 28722495 28721900 9321111105 Deejs jes[ Gllece ceesjs 29272484 9850035819
 • 291. 291 veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer efob[esMeer pe³eJeble ceeves 28770781, 28786300 28777016 9892846469 JevejeF&, ieesjsieeJe (Het) ceesleerjece yeeyet keÀoce 26861677 26862933 9870086311 yeebietj veiej %eevesMJej peJeUkeÀj 28810121 9821633916 ceeuee[ Heesueerme mìsMeve Deefpele megJesx 28821482 28821147 28821385 9821194611 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ieesjsieeJe Deveble kesÀpeUs 24691646 pi.traffic.control@trafficpolicemumbai.org yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ieesjsieeJe He´efoHe Deej keÀecele 26761947, 26761953, 26761955 9820850294 efob[esMeer [er Sce megjbies 28400613, 28425785 28400109 9869359242 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ieesjsieeJe HeefM®ece efovesMe ®eesjies 28720041 67635003 9004498945 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ieesjsieeJe (Het) megefveue oUJeer 30094937 9323552871 ieesjsieeJe (He) kewÀueeme efMebos 30094926 9322956292 kailas.shinde@relianceada.com
 • 292. 292 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer ceesleerueeue veiej/efmeOoeLe& veiej 1 125 8879654230 peJeenj veiej keÀe@ueveer, ieesjsieeJe mìsMevepeJeU 1 125 8879654231 nvegceeve veiej, ieesjsieeJe (He) 1 125 8879654232 jeKeerJe ë Heer/oef#eCe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e/efceÞee kebÀHeeTb[ 1 125 8879654235 Deejs meyeJes 1 125 8879654233 efmeleeyeeF& ®eeU, [yu³et F& S®e 1 60 8879654234 ceneJeefÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer MeemekeÀer³e HeeìkeÀj ceneefJeÐeeue³e [e@ cene©ê kesÀkeÀjs 28723731 /1875 28744755 9833678110 info@patkarvardecollage.edu.in efJeJeskeÀ ceneefJeÐeeue³e [e@ vebefolee je@³e 28724058 28744058 9892625478 principal@vivekcollage.oc.in vivek_collage@hotmail.com MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe Deejs Jemeenle ³egefveì ke´À.16, ieesjsieeJe (Het) He´%ee cenepeve 29272257 9819954644 Hene[er MeeUe, pe³eHe´keÀeMe veiej, ieesjsieeJe (Het) met³e&ueeue ³eeoJe 29270624 9860832736 Dee³e.yeer.Heìsue cene. MeeUe, yeb[t ieesjs ceeie&, mìsMeve jes[,ieesjsieeJe (He) %eeveMebkeÀj ogyes 28710903 9664098564 efceþe veiej cene. MeeUe, jepeerJe ieebOeer GÐeeeve, efceþe veiej, ieesjsieeJe (He) megveboe DeebyeskeÀj 28740050 9987541889 efmeOoeLe& veiej cene.MeeUe, He´yeesOeve, ieesjsieeJe (He) cewcegvvee Keeve 28710911 9768606734
 • 293. 293 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceesefleueeue veiej cene. MeeUe ke´À.2, efmeOoeLe& ©iCeeue³eepeJeU, ceesefleueeue veiej, ieesjsieeJe (He) efoveeveeLe Heeb[s 28710915 8108368994 Gvvele veiej cene. MeeUe, HeeìkeÀj ceneefJeÐeeue³eepeJeU, ieesjsieeJe (He) meg³e&ceCeer efceÞee 28710258 9222314461 ieesjsieeJe ì^ebefPeì keBÀHe MeeUe, ieesjsieeJe (Het) efMeuHee Je[s 26851586 26860901 9664739346 Sme.Deej.Heer.SHeÀ. keBÀHe, ieesjsieeJe (Het) DeeMee [ebies 28950623 Keepeieer yeeue efMe#eCe cebefoj, (cegjeje jeCes MeeUe), Heeb[gjbieJee[er, ieesjsieeJe (Het) megefvelee ®eewOejer 28741182 9833685883 DeeoMe& efJeÐeeue³e, efmeOoeLe& veiej, ieesjsieeJe (He) Deefpele meeJeble 28780157 9820148910 efJeÐeeefvekesÀleve, Sce.peer.jes[, ieesjsieeJe (He) pee@ve Hejsje 28764503 9967528055 ceeTbì cesjer MeeUe, 256, peJeenj veiej, ieesjsieeJe (He) De@vìesveer HeÀvee¥[erme 28721266 9867698677 efJeÐee efJekeÀeme cebefoj, megYee<e veiej, peerve [esbiejer, ieesjsieeJe (He) efcevee meeJeble 28766696 mebmkeÀej Oeece MeeUe,Gvvele veiej, ieesjsieeJe (He) efoHleer Heeìerue 28752702 8898111555 ceneje<ì^ efJeÐeeue³e, Gvvele veiej, ieesjsieeJe (He) efJeueeme iegCeepeer Oeme 28723136 9969758819 efJeÐee cebefoj MeeUe, 323, peJeenj veiej, ieesjsieeJe (He) ceerveue DeeskeÀ 28779875 9820037538 %eeve cebefoj efJeÐeeue³e, Gvvele veiej, ieesjsieeJe (He) ceveeueer Ieeie 28775376 9702639748
 • 294. 294 leelHegjleer efveJeeje mLeeves efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer efmeOoeLe& veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, ieesjsieeJe (He) leU + 2 cepeues S ìer efceÞee 28779121 efceþe veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, ieesjsieeJe (He) leU + 4 cepeues jcesMe HeeuekeÀj 28740050 Gvvele veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, ieesjsieeJe (He) leU + 2 cepeues Depeg&ve meeJeble 28710258 Hene[er ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, ieesjsieeJe (He) leU + 2 cepeues megefveue ³eeoJe 29270624 9860832736 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e efmeOoeLe& ©iCeeue³e [e@ DeMeeskeÀ efmebie 28736848 28773337 9820024604 oJeeKeeves ìesHeerJeeuee [e@ kesÀCeer 9819835485 ef®eb®eesueer [e@ leW[guekeÀj 28721186 9920100248 Deejesi³e keWÀê Hene[er [e@ ceeOegjer JeeIe 9930385932 ef®eb®eesueer [e@ ®esleve meleesles 8976658369 Heeb[gjbieJee[er [e@ meefceOee kesÀUJeskeÀj 9320770229 He´metleer ie=n ieesjsieeJe He´metleer ie=n, ieesjsieeJe (He) [e@ Meerleue 28722460 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee efmeOoeLe& ©iCeeue³e [e@ efmebie 9820024604 ieesjsieeJe He´metleer ie=n 28722460 mceMeeveYetceer Deejs mceMeeveYetceer megefveue ogyeUs 9819961833 DeesefMeJeje megefveue ogyeUs 9819961833
 • 295. 295 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e ueeF&HeÀ ueeF&ve ces[erkesÀDej ©iCeeue³e, ieesjsieeJe (Het) [e@ efMeuHee Deebyes[keÀj [e@ DevegjesOe Deebyes[keÀj 28402506 28402507 28411717 9820476361, 9820497795 JemegOee ©iCeeue³e, ieesjsieeJe (Het) [e@ ceefncee efyeueesjs [e@ He´erleer veJejs 28403115 9820722995 9321750552 ceeleesÞeer ieesceleer ©iCeeue³e [e@ efpeleWê efleJeejer 61615716 MegÞeg<ee ie=n ³eMeesoe He´metleer DeeefCe MegÞeg<ee ie=n, ieesjsieeJe (Het) [e@ megOee oeleej [e@ efveKeerue oeleej 29270242 29270776 9820127067 9820058569 Heìveer He´metleer DeeefCe MegÞeg<ee ie=n, ieesjsieeJe (He) [e@ ve³esMe Heìveer 28720363 28781094 9146191613 veeruece MegÞeg<ee ie=n, ceeuee[ (He) [e@ efveuece efmebie [e@ cegkesÀMe iegHlee 28713871 28713872 9821685820 9821340141 DevegHece He´metleer DeeefCe MegÞeg<ee ie=n, ieesjsieeJe (He) [e@ nbmee veeF&keÀ [e@ Deevebo veeF&keÀ 28720826 9967850755 9769675414 efueuee He´metleer DeeefCe MegÞeg<ee ie=n, ceeuee[ (He) [e@ ob[Heeveer kegÀHHegmJeeceer 28720241 28770223 9820285419 ÞeermeeF& He´metleer DeeefCe MegÞeg<ee ie=n, ieesjsieeJe (Het) [e@ De©Cee efleUJes 28756666 9869009989 [e@ Jecee& ³eeb®es Deefcele meefpe&keÀue MegÞeg<ee ie=n, ieesjsieeJe [e@ veboefkeÀMeesj Jecee& 28730276 28787724 9821092893 keÀeb®eer MegÞeg<ee ie=n, ieesjsieeJe (Het) [e@ yesuee Heìsue [e@ DeHetJe& Heìsue 28494499 9869030357 leg<eej meefpe&keÀue MegÞeg<ee ie=n, ieesjsieeJe (Het) [e@ nsceble kegÀuekeÀCeea [e@ oMe&vee kegÀuekeÀCeea 28432966 28432977 9820051544 9820285951
 • 296. 296 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer He´metleer ie=n ³eMeesoe He´metleer DeeefCe MegÞeg<ee ie=n, ieesjsieeJe (Het) [e@ megOee oeleej [e@ efveKeerue oeleej 29270776 9820127067 9820058569 Heìveer He´metleer DeeefCe MegÞeg<ee ie=n, ieesjsieeJe (He) [e@ kebÀpegyeeuee Heìveer 28720363 28781094 9146191613 efueuee He´metleer DeeefCe MegÞeg<ee ie=n, ceeuee[ (He) [e@ ob[HeeCeer mJeeceer 28720241 9820285419 SvkeÌuesJn He´metleer ie=n, ieesjsieeJe (Het) [e@ DeuekeÀe pewve 28400875 28411212 9870371118 9870059119 jkeÌleHes{er He´yeesOeve jkeÌleHes{er, ieesjsieeJe (He) ceneosJe KeeveesuekeÀj 28722929 28797586 28797587 9819798811 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee keÀeb®eer JesuHesÀDej ì^mì ©iCeJeeefnkeÀe mesJee, ieesjsieeJe (Het) efJevee³ekeÀ meesuekeÀj 28494499 28401432 9819747874 9819132138 ueeF&HeÀueeF&ve ces[erkesÀDej keÀe[ea³eekeÀ ©iCeJeeefnkeÀe mesJee efJepe³e ueeKeCe 9920787273, 9819311229 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) veesyeue cesef[keÀue, ieesjsieeJe (He) efvejpe ®eewOejer 28710057 28710058/ 59 9819753181 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer #es$e 4 efMeJeepeer Yeiele ieesefJebo Pee 26206791/92 9969504820 9969422725 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e ces. meeF& ÞeOoe ceefnuee ceb[U Þeerce.pejerJeeuee 9821976238 ces. megjÀef®ele meeceeefpekeÀ efJekeÀeme ceb[U Þeerce.ieeJe[s 9892231239 ces. efmeOoer ceefnuee ceb[U cecelee KegMeJee 9322226041 ces. jesCegkeÀepe mesJee HeÀeGb[sMeve He´keÀeMe keÀeje[s 9224655321
 • 297. 297 veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e ces. efHe´³eeoMe&veer DeewÐeesefiekeÀ ceefnuee ceb[U ieesoeJejer ogyes 9322856639 ces. efMeJeMekeÌleer ceefnuee ceb[U DeeMee MesKe 9594446292 DeejeOevee ceefnuee ceb[U mel³eYeecee ceesjs 9867276055 n@ce jsef[Dees He´®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Heer/ oef#eCe efJeYeeie, ieesjsieeJe (He) mebosMe 9769556113 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Sme. Sme. kesÀyeue meefJe&me meeleHegles 28739999 9322993237 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ve³eve SbìjHe´e³epesme (Hesì^esefue³ece He´es[keÌì, uegefye´kebÀì Dee@F&ue Fl³eeoer) S®e.Heer. SpeWì 19/302, efmeOoeLe& veiej ke´À.4, ieesjsieeJe (He) YeeJesMe Meen 28720822 9819195137 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer keÌueeefmekeÀ ne@ìsue pevejue DeªCekegÀceej Jew. ceeie&, ieesjsieeJe (Het) jepe MesKej 28408854 9821070505 ì^W[me ne@ìsue ef®eb®eesueer yeboj, ieesjsieeJe (He) meefleMe Yeiele 28789495 28781648 9821446939 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ueueerle yeej DeB[ jsmìe@jbì, ieesjsieeJe (He) pes keÀesìer³eve 28720789 9820217827 9894018789 keÌueeefmekeÀ ne@ìsue, pevejue DeªCekegÀceej Jew. ceeie&, ieesjsieeJe (Het) jepe MesKej 28408854 9821070505 ì^W[me ne@ìsue ef®eb®eesueer yeboj, ieesjsieeJe (He) meefleMe Yeiele 28789495 28781648 9821446939
 • 298. 298 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej pes Heer SbìjHe´e³epesme DeB[ Jesmìve& kebÀ. ueueerle Meen 9821666080 ke´sÀve meefJe&me Sue Heer ke´sÀve meefJe&me, ieesjsieeJe (He) 45204671 ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n Sme.Jner.jes[, ceeuee[ (He) yeUJeble ye[Jes 28477844 9892719202 peue efve³eb$eCe 48, Sce.peer.jes[, yeBkeÀ Dee@HeÀ ye[esoepeJeU, efJeuesHeeuex (Het) He´efoHe efcejeCeer 26184173 26146852 9930260514 9167788201 aewwdcws@gmail.com
 • 299. 299 Deej/oef#eCe efJeYeeie cenelcee ieebOeer ke´Àe@me jes[ ke´À.2, mejoej Heìsue peuelejCe leueeJeepeJeU, keÀebefoJeueer (He), cegbyeF&- 400067 otjOJeveer ke´À. - 28056000 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ieesHeeU µesÆers 28089567 9869011267 yeesjerJeueer, oefnmej, ceeieeþeCes, keÀebefoJeueer (Het), ®eejkeÀesHe, ceeuee[ Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jcesMeefmebie þeketÀj keÀebefoJeueer (Het) 28542822 28709666 28546923 9029241779 9821229765 thakurrameshoffice@gmail.com ³eesiesMe meeiej ®eejkeÀesHe 28013201 65149122 28013201 28820013 9819802727 yogesh_sagar09@yahoo.co.in प्रवलण दयेकय ceeieeþeCes 28284949 28940071 9820152499 pravindarekar@gmail.com pydmla9office@gmail.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer [e@ Depeblee jepeHeleer ³eeoJe oecegHee[e 28059409 29655631 9820702711 9820702711 9892325639 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ÞeerkeÀeble ke=À<Cee keÀJeþCekeÀj ®eejkeÀesHe oef#eCe, keÀebefoJeueer (He) 9967542708 8879997018 vesne efJevee³ekeÀ Heeìerue ®eejkeÀesHe Fb[mì^er³eue Fmìsì 29670123 9769279321 9820401533
 • 300. 300 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Mewuepee efJepe³e efiejkeÀj ceneJeerj veiej,[neCetkeÀj Jee[er 28610844 9819710844 jeceDeMeerMe iegHlee vejJeCes keÀu®ejue meWìj, Dee³e& ®eeCeke̳e veiej 28861039 28872849 28872095 9892907975 megefvelee jeceveieervee ³eeoJe Hees³emej ieeJe (He), keÀebefoJeueer (Het) 25940107 8879997022 9969511646 9869089711 He´epekeÌlee meeJeble Hees³emej (Het), jepeejece veiej DeeefCe DeMeeskeÀ veiej 28871676 9833944545 8879997023 ³eesiesMe peveeo&ve YeesF&j mecelee veiej, olleeCeer Heeke&À, ceefnbêe DeeefCe ceefnbêe 28853399 9821087312 [e@.Depeblee jepeHeleer ³eeoJe oecegHee[e 28059409 29655631 9820702711 9892325639 9820702711 meeiej efmebn þekegÀj Je[ejHee[e Jemeenle, ieewlece veiej 28543222 28546923 9833890397 cegkesÀMe efceðeer osJepeer Yeecepeer keÀe@ueveer, Heejme veiej 28641035 9821166291 9222299516 [e@ ieerlee DeeefMe<e ³eeoJe FjeCeerJee[er, keÀebefoJeueer (He) 28059409 9324634963 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 28054788 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle Sme Deej iee³ekeÀJee[ 28056000 28065185 28615955 ac.rs@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee megefveue Sme HeeyejskeÀj 28056000 28615955 9869088256 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer veefueveer MesJeeUs 28056000 28615955 9503423233 co.rs@mcgm.gov.in meDe (Heefjj#eCe -1) Keb[gjepe efHemeeU 28056000 28615955 9769450244 Khandu.pisal@mcgm.gov.in meDe (Heefjj#eCe -2) He´. n<e&o Kewjcees[s 28056000 28615955 9820519184 Harshad.khairmode@mcgm.gov.in
 • 301. 301 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer me. De. (IekeÀJ³e) iee³ekeÀj 28056000 28615955 9004445240 aeswm.rs@mcgm.gov.in me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) meb yee jepeeO³e#e 28056000 28615955 9821143428 cees Meb megyesoej 9820292719 aebf.rs@mcgm.gov.in me. De.(peuekeÀeces) Meebleejece jeCes 28056000 28615955 9930260485 aeww.rs@mcgm.gov.in rssrane@gmail.com JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@.$e=+legpee yeejmekeÀj 28056000 28615955 9920759827 srmo.rs@mcgm.gov.in He´De (MeeUe) mebieerlee lesjs 28056000 28052137 28615955 9820300186 GÐeeve. mene. (GÐeeve) Hetvece Hee<ìs 28056000 28615955 8879710111 keÀefve<þ GÐeeve DeefOekeÀejer DeefJeveeMe ³eeoJe 28056000 28615955 9930354292 mene.megj#ee DeefOekeÀejer mebefoHe JeeueeJeuekeÀj 28056000 28615955 9167202140 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀebefoJeueer jefJeefkeÀjCe keÀejUkeÀj 28050101 9892929790 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Sme.Jner.jes[, keÀebefoJeueer (He) njsMJej efHebHeUs 28050904, 28056603 9821211639 ®eejkeÀesHe, keÀebefoJeueer (He) Deveble keÀesUer 28682211, 28676581 8108001108 mecelee veiej, Het. êg.ceneceeie&, keÀebefoJeueer (Het) He´efJeCe ceesjs 28877618, 28876119 9821517320
 • 302. 302 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer keÀebefoJeueer S} ìer Jeveceeves 24691648 efvejbkeÀ 9870209573 pi.traffic.kandivali@trafficpolicemumbai.org yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Hees³emej Sme JnerHeeb®eeU 28051618/28014302(He@ÀkeÌme), 9920839509 DeekegÀueea ìefce&veme 28874965 efob[esMeer megjbies 28425785, 28400613/109 9869359242 oecet veiej 29650955 mecelee veiej 28855681 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer keÀebefoJeueer keÀebefoJeueer He´ De meeJeble 28011114 9833146577 ìeìe ìe@Jej efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ceeieeþCes ieewlece efµeJenjer 67173529 efvejbkeÀ 9223335985 Shivhari.gautam @tatapower.com efjuee³evme GHe keWÀê efþkeÀeCe otjOJeveer He@ÀkeÌme efjuee³evme Svepeea, 130, ieerleebpeueer, DeejSmemeer-2,meskeÌìj-2, keÀebefoJeueer (He) 30096999 30094580 30094581 efjuee³evme Svepeea, MebkeÀj uesve, keÀebefoJeueer (He) 30096999 30094581 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efjuee³evme Svepeea, keÀebefoJeueer (He), ®eejkeÀesHe, ceeueJeCeer oµejLe peeOeJe 30098925 30765841 30765854 cms.kie@relianceada.com
 • 303. 303 efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceefnbêe DeeefCe ceefnbêe kebÀHeveerpeJeU, keÀebefoJeueer (Het) peerJeve peeOeJe 32266254 9321405073 cms.poisar@relianceada.com Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer ceneje<ì^ veiej, pees[ jmlee-1 1 125 8879654247 ceneje<ì^ veiej, pees[ jmlee – 2 1 250 8879654248 þekegÀj ieeJe, mecelee veiej, meneHeesDee keÀe³ee&ue³eepeJeU 1 125 8879654235 efveUkebÀþ veiej 1 125 8879654250 Heess³emej GHeceeie& 1 125 8879654251 Delegue ìe@Jej 1 250 8879654252 efpepeeceelee veiej 1 250 8879654253 jeKeerJe, Deej/oef#eCe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e/ceneje<ì^ veiej 1 125 8879654254 DeµeeskeÀ veiej, jeceveiej, oUJeer H}e@ì 1 125 8879654249 ceneefJeÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe He´keÀeMe keÀefve<þ ceneefJeÐeeue³e, keÀebefoJeueer(He) OeveÞeer ceesìe 28619577 / 9575 9819865904 prakash_College10@yahoo.co.in efvece&ue keÀefve<þ ceneefJeÐeeue³e, keÀebefoJeueer(He) ieboeUer DeY³eevekeÀj 28079376 8689999733 nirmaleudcationsociety@gmail.com Keepeieer kesÀ.F.Sme.cenefJeÐeeue³e keÀebefoJeueer(He) [e@ efueueer Yeg<eCe 28090185 28072477 9869078479 prinkesc@mtnl.net.in þeketÀj ceneefJeÐeeue³e, keÀebefoJeueer (Het) [e@ ®ewleeueer ®eke´ÀJeleea 28462565 28868822 9821323251 þeketÀj DeefYe³eebef$ekeÀer ceneefJeÐeeue³e, keÀebefoJeueer (Het) [e@ efceÞee 28461891 /92 9821285825
 • 304. 304 He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer þeketÀj efJeÐee cebefoj MeeUe DeeefCe keÀefve<þ ceneefJeÐeeue³e, keÀebefoJeueer (Het) Þeerceleer jefJeefLeueekeÀce 40500300 9867761762 efcele& ieeuee Hee³eesefve³ej Fbie´peer MeeUe DeeefCe keÀefve<þ ceneefJeÐeeue³e, keÀebefoJeueer (Het) jesefnje 28873081 28862937 9819268426 meWì uee@jsvme G®®e ceeO³eefcekeÀ effJeÐeeeue³e, keÀebefoJeueer (Het) MeefMe MesKej ®eJneCe 28540074, 28545126 9820976469 mJeeceer efJeJeskeÀevebo keÀefve<þ ceneefJeÐeeue³e, keÀebefoJeueer (He) ³eesiesMe Heìsue (meb®eeuekeÀ) 28010311 28010316 Sme.Jner.Heer. efJeefJeOeue#eer efJeÐeeue³e, keÀebefoJeueer (He) mebefielee ÞeerJeemleJe 28080310 9967045658 efvejbpeve cepeerþer³ee ceneefJeÐeeeue³e, keÀebefoJeueer (He) Kegµeyeg Hebef[³ee 28016152 9920616999 yeeueYeejleer ceneefJeÐeeue³e, keÀebefoJeueer (He) [e@ YeemkeÀj ef$eJesoer 28628170 28073094 9821355215 MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Sce.peer.jes[ cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) jbpevee keÀecele 28089519 989076493 Sce.peer.jes[ efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) meleerMe®ebê ®elegJexoer 28085412 9323042445 Sce.peer.jes[ iegpejeleerr MeeUe, keÀebefoJeueer (He) omee jeþes[ 28089754 9821986753
 • 305. 305 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Sce.peer.jes[ lesueieg MeeUe, keÀebefoJeueer (He) oemeer ceerjeyeeF& 28090523 8879408771 yepeepe jes[ cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) jepesMe yeg®e[ 28631012 9892365377 yepeepe jes[ efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) efveuece efmebie 28017046 9819933604 yepeepe jes[ iegpejeleer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) efceveue osmeeF& 28017048 9869223119 yepeepe jes[ Sce.Deej MeeUe, keÀebefoJeueer (He) keÀuHevee 28017049 efvejbkeÀ Deej.Deej.Heer.efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) efµele} He´meeo ³eeoJe (efµe#ekeÀ) 28012352 8108279938 Deej.Deej.Heer.iegpejeleer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) 28017024 efvejbkeÀ ieCesMe veiej efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) jleerjece yeer ³eeoJe (He´) 28685392 9167023175 ieCesMe veiej cejeþerr MeeUe, keÀebefoJeueer (He) efovesµe keÀesj[s (He´) 28685332 9969939217 ieCesMe veiej Got& MeeUe, keÀebefoJeueer (He) jefpe³ee cemegjer (He´) 28685716 9324398709 ieCesMe veiej leeceerU MeeUe, keÀebefoJeueer (He) DeµeeskeÀ kegÀceej (He´) 28685717 9967014482 ®eejkeÀesHe ieeJe cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) He´efleYee {es}s (He´) 28696112 8087189646 ®eejkeÀesHe meskeÌìj-1 cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) mJeeleer ceeves 28687927 8080978182 ®eejkeÀesHe meskeÌìj-1 efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) peevekeÀer Heble 28687936 9004133472 ®eejkeÀesHe meskeÌìj 2 cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) He´eflecee ieesmeeJeer(He´) 28685124 9892518236 DeekegÀueea cejeþer MeeUe ke´À.1, keÀebefoJeueer (Het) MeesYee ceneues 28460810 9730079267
 • 306. 306 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer DeekegÀueea cejeþer MeeUe ke´À.2, keÀebefoJeueer (Het) Þeerce. Je[eJekeÀj 28461013 9987091210 DeekegÀueea efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) DeefveuekegÀceej ³eeoJe 28461015 9096265207 DeekegÀueea Got& MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) Deeefµe³ee oeb[skeÀj 28461016 9890090687 DeekegÀueea lesueieg MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) kesÀ yeeuepeespees js·er 28461866 9029558002 DeekegÀueea iegpejeleer MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) ceervee Meene 28461340 9920281521 mecelee veiej cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) He´e®eer cegUs 28855182 9004533317 mecelee veiej efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) megJeCee& kegÀuekeÀCeea 28461718 9820951067 mebYeepeer veiej cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) megOee DeepeieeJekeÀj 28850897 9869221328 DeMeeskeÀ veiej cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) He´efCeleer mebKes 28875267 9833693483 oUJeer Huee@ì efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) keÀuHevee efmebn 28862024 9987765417 nvegceeve veiej cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) o³eevebo keÀebyeUs 29658528 9594536905 nvegceeve veiej efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) Þeerce. mebKes 29655057 9833978802 jefJebê yeeueefvekesÀleve cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) ceefve<ee efµekexÀ 28679610 9769069734 Dee.F&.Sme. cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) p³eesleer efµejkeÀj 28680360 9869420882 efnu[e Deebìer efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) meefJelee Heeb[s 29673842 9757444146 efnu[e Deebìer cejeþerr MeeUe, keÀebefoJeueer (He) Deefvelee ieesvmeeueJeerme 29673842 9970852716
 • 307. 307 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer jepeosJeer efnboer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) leeje Heemeer 29675079 9167688672 Sme.Jner.Heer. iegpejeleer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) mebieerlee ÞeerJeemleJe 28080310 9967045658 meer.Jner.oeveer iegpejeleer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) efvelee jeJeU 28019402 9833424275 pe³e YeJeeveer cejeþer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) mebpevee jeCes 28089000 9869142300 yeeueYeejleer iegpejeleer MeeUe, keÀebefoJeueer (He) jepesMe Heìsue 28633713 9892316025 Keepeieer ef®eu[^vme De@kesÀ[ceer (DeeMee), keÀebefoJeueer (Het) mebefielee Hegjer 28540505 9869115205 jece MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) meesveer efmebie 29663575 9920285553 mecelee efJeÐee cebefoj, (DeefYe.), keÀebefoJeueer (Het) p³eesleer ceCeer 28850267 28876625 Heeue jepeWê (DeefYe.), keÀebefoJeueer (Het) OeceXê Heeue 29655683 29650698 9821158799 meWì uee@jsvme (DeefYe.), keÀebefoJeueer (Het) µeµeer µesKej ®eJneCe 28540074 9820976469 Heeue OeceXê efnoer, keÀebefoJeueer (Het) peieoerMe He´meeo Hee} 29667888 9702524574 leelHegjleer efveJeeje efþkeÀeCes ë efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer meskeÌìj ke´À.1, cene. MeeUe, ®eejkeÀesHe leU + 1 cepeuee kesÀmejer³ees He´meeo ³eeoJe 28687927 8082502109 Sce.peer.jes[ cene. MeeUe, keÀebefoJeueer ieeJe leU + 4 cepeues megMeeble veeF&keÀ 28089519 28089754 efvejbkeÀ Deej.Deej.Heer. cene. MeeUe, keÀebefoJeueer (He) leU + 2 cepeues DeefYeveeLe peebyeJe[skeÀj 28017024 28012352 9920699229
 • 308. 308 efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer yepeepe jes[ cene. MeeUe, keÀebefoJeueer (He) leU + 3 cepeues peievveeLe HeJeej 28631012 28017046 9892365377 DeekegÀueea jes[ cene. MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) leU + 3 cepeues ue#ceCe osMecegKe 28460810 28461015 9702480633 mecelee veiej cene. MeeUe, keÀebefoJeueer (Het) leU + 2 cepeues yeeHet HeJeej 28855182 28461718 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Meleeyoer ©iCeeue³e keÀmlegjyee jes[, keÀebefoJeueer (Het) [e@ iees³eceeJee}e 28050882 9930468569 DeekegÀueea oJeeKeevee DeekegÀueea jes[, keÀebefoJeueer (Het) [e@ GukeÀe ÞeeRYejs efvejbkeÀ 9619480286 nvegceeve veiej oJeeKeevee keÀeceieej ©iCeeue³e, FSmeDee³emeer ©ieCeeue³e, keÀebefoJeueer (Het) [e@ iees³eue efvejbkeÀ 9221244704 [neCetkeÀj Jee[er oJeeKeevee Sce.peer.jes[, keÀebefoJeueer (He) [e@ efvejbpevee efvejbkeÀ 8451901198 yeeyejskeÀj ceeie& oJeeKeevee yeeyejskeÀj veiej, keÀebefoJeueer (He) [e@ censMe Hejceej efvejbkeÀ 9869019915 ®eejkeÀesHe oJeeKeevee ®eejkeÀesHe meskeÌìj 1, keÀebefoJeueer (He) [e@ meg<ecee efvece&ue efvejbkeÀ 9969383378 Meleeyoer Deejesi³e keWÀê efMeOeeJeeìHe keÀe³ee&ue³eepeJeU, Sme.Jner.jes[, keÀebefoJeueer (He) [e@ jesefnCeer megJex efvejbkeÀ 9890655720 [neCetkeÀjJee[er Deejesi³e keWÀê [neCetkeÀjJee[er, keÀeboerJeueer (He) [e@ efveµee {eJe[s 9768312700 yeeyejskeÀj veiej Deejesi³e keWÀê yeeyejskeÀj veiej, keÀeboerJeueer (He) [e@ ie´sìe ef[keÀesmìe 9869234164
 • 309. 309 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer yeeyejskeÀj veiej Deejesi³e keWÀê-2 yeeyejskeÀj veiej, keÀeboerJeueer (He) [e@ nsceebieer kesÀCeer 9820758599 ®eejkeÀesHe meskeÌìj Deejesi³e keWÀê ®eejkeÀesHe meskeÌìj-1, keÀeboerJeueer (He) [e@ pe³eÞeer meeUgbKes 9004971217 DeekegÀueea Deejesi³e keWÀê DeekegÀueea jes[, keÀeboerJeueer (Het) [e@ efvebyeeUkeÀj 9967705823 nvegceeve veiej Deejesi³e keWÀê þeketÀj mebkegÀue, keÀeboerJeueer (Het) [e@ He´ceeso megJeemes 9819276544 oecegHee[e Deejesi³e keWÀê oecegHee[e, keÀeboerJeueer (Het) [e@ HeuueJeer osMecegKe 9820294046 DeekegÀueea He´metleer ie=n DeekegÀueea jes[, keÀeboerJeueer (Het) [e@ He´efvelee Jeevejs 28872443 8879412031 ªiCeJeeefnkeÀe mesJee (Meleeyoer ©iCeeue³e) Meleeyoer ªiCeeue³e, keÀmlegjyee jes[, keÀeboerJeueer (Het) [e@ iees³eceeJee}e 28050882 9930468569 ces[erkeÀue mìesme& (24 X 7) meskeÌìj ke´À.2, ®eejkeÀesHe ceb[F&, keÀeboerJeueer (He) yeyeueg efmebie 28609909 9867576071 9167394097 [neCetkeÀjJee[er mceMeeveYetceer Sce.peer.jes[, [neCetkeÀjJee[er HetueepeJeU, keÀeboerJeueer (He) He´keÀeMe kegÀceej meesuebkeÀer Heeb[gjbie ®eJneCe 29674382 8291026371 9892499564 9892333409 Je[ejHee[e mceMeeveYetceer Je[ejHee[e jes[ ke´À.2, DeekegÀueea jes[, keÀeboerJeueer (Het) Deefveue keÀoce 9594065128 MeemekeÀer³e Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e F.Sme.Dee³e.meer. oecegHee[e keWÀefye´pe MeeUspeJeU, keÀeboerJeueer (Het) [e@ efceefuebo osJeUs 28877341 28877766 8108905000
 • 310. 310 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cebieuecetleea ©iCeeue³e meskeÌìj ke´À.1, ®eejkeÀesHe, keÀeboerJeueer (He) [e@ Yejle ceneues 28691232 28693958 9821210234 meb®e³eleer ©iCeeue³e DeekegÀueer& jes[, keÀeboerJeueer (Het) [e@ keÀceuesMe 40672800 9820147006 cebieuecegleea ©iCeJeeefnkeÀe mesJee cebieuecegleea ©iCeeue³e, meskeÌìj ke´À.1, ®eejkeÀesHe, keÀeboerJeueer (He) [e@ Yejle ceneues 9821210234 veesyeue kesÀefcemì meskeÌìj ke´À.2, ®eejkeÀesHe, keÀeboerJeueer (He) yeyeuet efmebie 28609909 9867576071 meb®e³eleer ©iCeeue³e ³esLeerue kesÀefcemì DeekegÀueea jes[, keÀeboerJeueer (Het) efkeÀjCe ceeves 28462065 9167393980 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Deej oef#eCe ®ebêkeÀeble ceneos - Jeefj. mene. efve³eb$ekeÀ 26206791 9930719448 veeìskeÀj - DeefleefjkeÌle efve³eb$ekeÀ 9869207532 #es$e -1 kegbÀYeej - GHeefve³eb$ekeÀ 9224526233 #es$e -2 keÀoce - GHeefve³eb$ekeÀ 9869954685 #es$e -3 keÀmeyes - GHeefve³eb$ekeÀ 9594016818 #es$e -4 Keb[ejs - GHeefve³eb$ekeÀ 9969504820 mJe³ebmesJeer mebIeìvee ke´À. mJe³ebmesJeer mebmLes®es veeJe Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer Je otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ 1 ieCesMe jefnJeemeer mesJee GlkeÀ<e& ceb[U ogyes kebÀHeeTb[, ieeJeosJeer jes[ efmeleejece {sHes 2 DeescekeÀej efce$e ceb[U keÀepetHee[e, Hees³emej, keÀeboerJeueer (Het) ke=À<Cee ceefuekeÀ 9892535875 3 JewYeJe veiej peevegHee[e efce$e ceb[U efpeJeueeHee[, peevegHee[e, keÀeboerJeueer (Het) Heìsue 9870146733 4 mecelee mesJee ceb[U jece veiej, osmeeF& ®eeU, keÀeboerJeueer (Het) De©boskeÀj 9324560192
 • 311. 311 ke´À. mJe³ebmesJeer mebmLes®es veeJe Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer Je otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ 5 जम वाई शभत्र भंडऱ बाब्रेकय नगय, चायकोऩ, कांहदलरी (ऩ.) शभशरंद तालडे 9892443777 6 Meem$eer pevemesJee वशभती ueeuepeerHee[e, ieebOeer veiej Jemeble ³eeoJe 9324308406 7 peveefnle mesJee ceb[U ieeJeosJeer jes[,keÀeboerJeueer (Het) efJeueeme peieleeHe 9224361804 8 Jeefvelee ceb[U ueeueleerJeejer ®eeU, jece veiej peeceoej 9869416956 9 leerLee&ìve ueeskeÀefnle mebmLee MeHeÀer veiej, FjeCeerJee[er, keÀeboerJeueer (He) DeeosMe keÀebyeUs 9821977101 10 keÀceuesMe efce$e ceb[U ieCesMe veiej, jece jefnce ®eeU, keÀeboerJeueer (He) nvegceeve ³eeoJe 9892389994 11 v³eg SkeÀlee efJekeÀeme mesJee menkeÀejer mebmLee pe³e ceneje<ì^ veiej, keÀeboerJeueer (He) efvepeece 9869371964 12 SkeÀlee ®eeU keÀefceìer mesJee mebIe FjeCeerJee[er, 3,4 , meblees<e veiej, keÀeboerJeueer (Het) DeesPee 9323143575 13 He´efle%ee ueeskeÀefnle mesJee mebmLee efmebie Fmìsì, keÀeboerJeueer (Het) jbieo} 9768017239 DeekegÀ}ea oecegveiej , efYeceveiej me³eepeer GIe[s 9324452269 14 Jeerj efpepeeceelee ceefnuee ceb[U yeeCe[eWiejer, keÀebefoJeueer (Het) Mesueej 9870335744 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Fve kesÀyeue vesìJeke&À efveuesMe Yeiele 28063232 9323308087
 • 312. 312 Hesì^esue HebHe Hellee He´Yeejer J³ekeÌleer Ye´ceCeOJeveer ces. Yeejle Hesì^esefue³ece He´e.efue. Huee@ì ke´À.126, ceneJeerj veiej, v³et efuebkeÀ jes[,keÀeboerJeueer (He) ®ebêMesKej 8097760188 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe Hellee #ecelee mebHeke&À J³ekeÌleer Ye´ceCeOJeveer pewve mJeerìme mìsMeve jes[ 100 He´oerHe pewve 28051972 9820222441 pradipjain36@gmail.com meboerHe ne@ìsue DeekegÀueea jes[ 300 meceerj MesÆer 28875858 9867259509 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer DeJnsv³eg ne@ìsue, Het.êg.ceneceeie&, keÀeboerJeueer (Het) efJejue MesÆer 28709999 28700000 9892512123 cs_avenue@rediffmail.com viralshetty@gmail.com SJnjMeeF&ve keÌueye, þeketÀj ieeJe, keÀeboerJeueer (Het) pe³ejece Hegpeejer 66750289 61516666 66790554 club@evershinebuilders.com mejesJej ne@ìsue, jsuJes mìsMevepeJeU, keÀebefoJeueer (He) efovesMe 28012876 28010732 9869710797 pewve ne@ìsue, jsuJes mìsMevepeJeU, keÀeboerJeueer (He) He´oerHe pewve 9820222441 meboerHe ne@ìsue, DeekegÀueea jes[,keÀeboerJeueer (Het) YeieJeleer ne@ìsue, nscet keÀueeveer jes[,keÀeboerJeueer (He) mebpe³e MesÆer jlveekeÀj Hegpeejer 28875858 9867259509 28674522 9821866989
 • 313. 313 efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ef®eueer ìt Jn@efveuee ne@ìsue, [neCetkeÀjJee[er, keÀeboerJeueer (He) megefveue peesMeer Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ke´sÀve He´®eeuekeÀ megboj ke´sÀve megboj Heeue 28458114 9820044520 Sunderceane@gmail.Com pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej Oeebs[erjece mejiej 28757982 8108187271 HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej jepegYeeF& meesvesefpe³ee 28988607 28981770 9820429494 9702257210 yeesjerJeueer ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n Sme Jner jes[, ìsefueHeÀesve SkeÌme®eWpepeJeU, yeesjerJeueer (He) ceeboUkeÀj (me. De.) 28931248 9769369443 ceeuee[ ceneHeeefuekeÀe ³eeveie=n Sme.Jner.jes[, ceeuee[ (He) yeUJeble ye[Jes (me. De.) 28442893 9892719202 ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e yeesjerJeueer ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e, ve@Meveue Heeke&À, yeesjerJeueer (Het) efkeÀMeesj HeeìskeÀj 28863448 9969660146 9619624903 peue efve³eb$eCe 48, Sce pee jes[, yeBkeÀ Dee@HeÀ ye[esoepeJeU, efJeuesHeeuex (Het) He´efoHe efcejeveer 26184173 26146852 9167788201 aewwdcws@gmail.Com
 • 314. 314 Deej/ceO³e efJeYeeie ceneHeeefuekeÀe ceb[F& Fceejle, 2 je cepeuee, jsuJes mLeevekeÀepeJeU, Sme.Jner.jes[ yeesjerJeueer (He), cegbyeF& - 400 092 otjOJeveer ke´À. - 2895 1345 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ieesHeeU µesÆers 28089567 9869011267 yeesjerJeueer,oefnmej,ceeieeþCes,keÀeboerJeueer HetJe&, ®eejkeÀesHe,ceeuee[ (He) Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ieesHeeU MesÆer yeesjerJeueer 2808956728998999 9869011267 gopalshetty48@hotmail.com He´efJeCe ojskeÀj ceeieeþCes 2828494928940071 9820152499 pydmlaoffice@gmail.com efJeveeso IeesmeeUkeÀj oefnmej 2893689328918279 9821039440 vinod.ghosalkar@gmail.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ceefve<ee ®eewOejer Deej/ceO³e, Deej/G 28924799 28935510 9320123413 chaudhari.manisha18@gmail.com ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efMeJeevebo Mesìdìer ieesjeF&,SceS®eyeer keÀe@ueveer Deesu[ 99872505 53 28982868 9869142749 ceefve<ee ®eewOejer ieesefJebo veiej 28935510 9320123413 8879997009 chaudhari.manisha18@gmail.com efjOoer YeemkeÀj Kegjmebies oewuele veiej,ve@vmeerme keÀe@ueveer, keÀepegHee[e 28974883 9869664997 9867169753
 • 315. 315 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efMeuHee efMejer<e ®eesieues yebmeer veiej,ìeìe Hee@Jej, F&MJejveiej, Þeerke=À<Ceveiej, ve@Meveue Heeke&À, kegÀuegHeJee[er 28852958 9833888025 shilpa@yahoo.com DeemeeJejer Heeìerue olle Hee[e 8879997012 9920129412 Patil.asavari6@gmail.com ®esleve ®eêkeÀeble keÀoce jepeWê veiej, KeìeJe Fmìsì 9867391966 chetankadam22@gmail.com efyevee HejsMe oesMeer keÀesje keWÀê, yeesjerJeueer ve.j.³ees 3 28933273 9870479227 8879997014 binapareshdoshi@gmail.com ceesnve jece®ebê efceþyeeJekeÀj SkeÀmej, ³eesieer veiej, yeesjerJeueer (He) 9869168373 9167893666 mohanmithbawkar@gmail.com He´efJeCe efjKeJe®ebo Meen ef®ekegÀJee[er, ke´Àebleer Heeke&À 28990011 9322704829 mebO³ee efJeHegue oesMeer ®eejkeÀesHe Gllej, SceS®eyeer keÀe@ueveer v³et 29675777 9870008999 8879997017 9821117777 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2894 6000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle efkeÀµeesj ieebOeer 28912396 28951345 28946000 28911663 9167273212 9405534600 ac.rc@ mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee megefveue SkeÀyeesìs 28951345 28946000 9930008256 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer megpeelee meyeveerme 28951345 28946000 9321342424 me. De. (Heefjj#eCe -1) Sme peer FbieUs 28951345 9819295131 aemaint02.rcmcgm.gov.in me. De. (Heefjj#eCe -2) He´YeekeÀj HeJeej 28951345 9821569328
 • 316. 316 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer me. De. (IekeÀJ³e) Deej yeer ®eewyes 28951345 9004445241 9869352324 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) meleerMe ieesCes [er [er kebÀLeejer³ee ³eemeerce 28951345 9969013728 9833410464 9869300086 me. De. (peuekeÀeces) Sme Heeìerue 28951345 9322021464 aeww.rc@mcgm.gov.in JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ DeveblejeJe Yeepece 28951345 28946000 9920759829 9969490806 drbajam_mcgm@yahoo.com He´De (MeeUe) ³eesiesMe efmebie 28951345 28946000 289875769867715342 9004401248 GÐeeve. mene. (GÐeeve) meef®eve npeejs 28951345 28946000 9870467406 keÀefve<ì Je=#e DeefOekeÀejer Deceesue FbieUs 28951345 28946000 9930995521 mene.megj#ee DeefOekeÀejer meceerj ceeves 28951345 28946000 9769286663 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer yeesjerJeueer ®ebêMesKej Jner Yeesmeues 28602847 9930464846, 9867713509 9869171979 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer yeesjerJeueer (He) veeje³eCe Kewjs 28936606, 28902331, 28930145 9821169393 keÀmlegjyee jes[ JejUerkeÀj 28059007, 28066158 8082536664 SceS®eyeer keÀe@ueveer DeMeeskeÀ keÀUcekeÀj 28679323, 28677401 28677402 9821596281
 • 317. 317 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ve@Meveue Heeke&ÀpeJeU, HeefM®ece êgleieleer ceneceeie&, yeesjerJeueer (Het) MeefMekeÀeble leUsieebJekeÀj 24691649 9870229566 pi.traffic.borivali@ trafficpolicemumbai.org yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ceeieeþCes Mejo meeJeble js[skeÀj 28860400/28860864 28843570 (He@À) 9869415254 9869855230 ieesjeF& JePes 28678129/28671965 28674419 (He@À) 9819871793 Hees³emej Heeb®eeU 28052354/28014302 28051618 (He@À) 9982839509 efuebkeÀ jes[ ceeuee[ Sme.Sve.kegÀuekeÀCeea 28449627/28449013 9869359241 jsuJes mLeevekeÀ veeJe mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer yeesjerJeueer Sue Heer iegHlee 28051580 67634003 9004498943 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ìeìe kebÀHeeTb[ Hejefceboj yesoer 3009461330094603 9323549892 efMebHeesueer mebefoHe oUJeer 30094541 30099999 9321044572 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer ®eboeJejkeÀj jes[, vegleve veiej peJeU, yeesjerJeueer (He) 1 125 8879654255 ve@vmeer keÀe@ueveer 1 125 8879654256 yeesjerJeueer mLeevekeÀ GHeceeie& 1 125 8879654257 mees[eJeeuee uesve 1 125 8879654258 efMebHeesueer, yeesjerJeueer 1 125 8879654260
 • 318. 318 efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer megoece veiej 1 125 8879654261 jeKeerJe, Deej/ceO³e efJeYeeie keÀe³ee&ue³e/He¨eeJeleer ®eeU 1 60 8879654262 ceneefJeÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Keepeieer DeeveboeryeeF& oeceesoj keÀeUs HeoJeer ceneefJeÐeeeue³e p³egefve³ej keÀe@uespe meesveer³ee meesveìkeÌkesÀ 28625681, 28077126 9820620754 ³eespevee mketÀue DeB[ keÀe@uespe p³eesleer efveieg[keÀj 28860244 þeketÀj keÀe@uespe Dee@HeÀ Fbefpeefve³ejerbie DeB[ ìskeÌvee@uee@peer [e@ yeer kesÀ efceÞee 28461891,28461892 67308000 efvece&uee cesceessjer³eue HeÀeTb[sMeve keÀe@uespe Dee@HeÀ keÀe@ceme& ceOeg vee³ej 28545439, 28549303 Mesþ ieesHeeuepeer nscejepe ne³emketÀue DeB[ p³egefve³ej keÀe@uespe GpJeuee Kejs 28948261, 28934513 MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe mJeeceer efJeJeskeÀevebo ceneHeeefuekeÀe MeeUe MegYeue#ceer veeìskeÀj He´efJeCee Mecee& 28486852 9867520922 9220303008 jepeWê veiej MeeUe jsMcee mebKes 28709249 9890548132 olleHee[e MeeUe jece®ebê ef$eHeeþer 9869853164 ceeieeþeCes MeeUe efmebOeg efiejer Devegceleer ieesmeeJeer 28461734 28845627 9869651241 9769323295 keÀmlegjyee ceneHeefuekeÀe MeeUe PekeÀer³ee Heìsue ©Heeueer jeTU Deefvelee íeyejer³ee 9224712855 9987684911 9220838812 jepeoe MeeUe ye´erpeYet<eCe efceÞee 28987576 28996975 9969124613 mees[eJeeuee uesve efJeo³ee cegmeUs 28958672 9869072321 ueeuepeer ef$ekeÀcepeer MeeUe jsKee keÀebyeUs 28985367 9702069398 leUsHeeKee[er ceneHeeefuekeÀe MeeUe peeveyeneÎgj ³eeoJe 28929638 9975299733
 • 319. 319 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Hees³emej ceeneHeeefuekeÀe MeeUe, Hees³emej, yeesjerJeueer (He) mebefielee Jee[s 28017020 8149347699 yeeYeF& ceneHeeefuekeÀe MeeUe ceeOegjer Jee[s 28994288 9833594497 ieesjeF& ceneHeeefuekeÀe MeeUe ieesefJebo HeejOeer 28451688 9323955543 ®eejkeÀesHe efJeYeeie-4 ceneHeeefuekeÀe MeeUe Deej meer He´Yeg 9930430757 Keepeieer meeF&ueer Fbìjve@Meveue MeeUe DeeefMeJee&o ueesKeb[s 28673105 7738229089 Sme.F&. Fbìjve@Meveue MeeUe efjlee megjer 61635782 9833768306 meWì De@vme ne³emketÀue ie´smeueerve jesPe cesjer 28992033 je³eve Fbìjve@Meveue jeJeU 28955060 pes.yeer.Keesle ne³emketÀue ke=À<Ceeceue megjsMe yeeyeg 28092338 9819817524 Þeer. jefJeMebkeÀj efJeÐee cebefoj jsKee keÀHegj 32223043 28867718 leelHegjleer efveJee-³ee®eer efþkeÀeCes efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀmlegjyee ceneHeefuekeÀe MeeUe, keÀmlegjyee jes[ ke´À.2, yeesjerJeueer (Het) leU + 4 cepeues meueerce MesKe 9833722142 olleHee[e ceneHeeefuekeÀe MeeUe, yeesjerJeueer (Het) leU + 4 cepeues ©®eerlee Jeejesmes 9867275554 mJeeceer efJeJeskeÀevebo ceneHeeefuekeÀe MeeUe, keÀepegHee[e, yeesjerJeueer (Het) leU + 1 cepeues MegYeue#ceer veeìskeÀj 28486852 9867520922
 • 320. 320 efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer mees[eJeeuee uesve ceneHeeefuekeÀe MeeUe, He´yeesOeve þekeÀjs veeìîeie=n, yeesjerJeueer (He) leU + 4 cepeues He´keÀeMe ogyes 28958672 9324973444 SkeÌmej cene. MeeUe, SkeÌmej jes[, yeesjerJeueer (He) leU + 4 cepeues Pesueg pebieues 28956657 9969336720 ®eejkeÀesHe meskeÌìj ke´À.4 cene.MeeUe, ®eejkeÀesHe yeme Deeieej, ®eejkeÀesHe, keÀeboerJeueer (He) leU cepeuee Deejleer He´Yeg 28684334 9930430757 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oJeeKeeves kesÀ kesÀ oJeeKeevee [e@ DeMeeskeÀ cesnlee 9833422057 Sce S®e yeer [e@ oeme 9821166550 SkeÌmej [e@ HeWìj 9892216511 ieesjeF& [e@ cetve 9892229761 ieesjeF& ieeJe [e@ yemeJeble 9967838675 ®eejkeÀesHe meskeÌìj-5 [e@ jeTU Deejesi³e keWÀê Jepeoe [e@ efoHekeÀ ®eJneCe 9930244778 yeeYeF& [e@ nWcele JeejkesÀ 9869250107 SkeÌmej [e@ Sve HeJeej 9004202246 ieesjeF& [e@ mvesne JeeUkesÀ 9892631956 ®eejkeÀesHe jeKeer Hesueer 9594634340 yeesjmeeHee[e [e@ mebpe³e jeþes[ 9323275295 jepeWê veiej [e@ DeHes#ee meeJeble 9773685095 He´metleer ie=n yeesjerJeueer [e@ efveveeueer 28052235 9930781642 ®eejkeÀesHe [e@ ÞeOoe ieCee$ee 28679699 9769394785 ieesjeF& ke´Àe@me jes[ [e@ DeHegJee& 9594946677 mceMeeveYetceer oewuele veiej jeCes 28938784
 • 321. 321 Keepeieer Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e megJeCee& ©iCeeue³e, efMebHeesueerjes[, Heeke&À ieCesMe cebefojepeJeU, yeesjerJeueer (He) [e@ JekeÀerue 28999494 28999595 28999696 efJemlee. ke´À. 44 [e@ Depecesje ©iCeeue³e, Deefjnble neì& efkeÌueefvekeÀ, S efJebie, uesvmeueesì, olleeveer veiej®³ee Heg{s, Sme Jner jes[, yeesjerJeueer (He) [e@ Hejeie Depecesje 28057717 28058015 9821163531 [e@. Heìsue veefme¥ie nesce, cebieue kegbÀpe, FbêHe´mLe ®³eemeceesj, yeesjerJeueer (He) [e@ Deej keÀerjerì 28982564 28981081 28982564 Hejceej ©iCeeue³e, 63, Deefvelee DeHeeì&cebsì, meer efJebie, keÀmlegjyee ke´Àe@me jes[ ke´À.5, yeesjerJeueer (He) [e@ Sve meer Hejceej 28057402 28650238 9820508559 HetefCe&cee ©iCeeue³e, oewuele veiej jes[ ke´À. 9, yeesjerJeueer (He) [e@ mebefoHe J³eeme 28949968 28945328 9821123662 MegÞeg<ee ie=n jesPe Heìsue [e@ jepesMe Meen 9821093344 Heìveer [e@ [er Heìveer 9863285520 Deevebo [e@ megjsKee 28973818 28973236 9821096654 Yeiele [e@ Yeiele 28954388 28934468 9821087229 ©<eYe [e@ Sce Meen 28992261 9820076095 veboe [e@ MesÆer 9821010624 pe³eJeble [e@ Go³e 65753157 9821074746
 • 322. 322 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer He´metleer ie=n veJepeerJeve [e@ megjsKee HeejsKe 28051594 9869046247 ceele=íe³ee [e@ He´Meeble 28703261 jkeÌleHes{er veJepeerJeve,(je$ebefoJeme), Mee@He ke´À. 1, DeefYeuee<ee 2, Hebpeeyeer uesve, yeesjerJeueer (He) [e@ efHe´leer Jeeues®ee 28934122 28918144 28935133 28921727 65140000 9820396160 yeesjerJeueer jkeÌleHes{er leU cepeuee, efJeÇue DeHeeì&ceWì, jece cebefoj jes[, G·eCe Hetuee®³ee meceesj, ceb[HesMJej jes[, yeesjerJeueer (He) efovesMe DeeMej yeer Heer peesMeer 28936203 28935219 9820263722 9821052413 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee efJeMeeue DeBy³eguevme meesveeJeCes 9869060699 9869318778 Deesce meeF& pe³eHeeue 9702212277 9594222112 Sme. De@cyeguevme yeeyet me³³eo 61611287 9892182582 Yeejle De@cyeguevme FkeÌyeeue Keeve Deyyeeme Keeve 9820607040 9598670077 9598670084 DeueskeÌme DeB[ mevme Dee@iemìerve 28940596 28933696 28182632 9821160004 9821048547 efJeYee kesÀDej nesce [e@ efveleerve ³eW[s 28333331 28931255 9821150889 9821394135 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) veesyeue cesef[keÀume ®eejkeÀesHe cesnlee 28609909 28609502
 • 323. 323 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer #es$e 1 S S kegbÀYeej 26206791/92 9224526233 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oewuele veiej efce$e ceb[U DeMeeskeÀ Meen 28948873 9820881282 mebkesÀMJej HeeMJe&veeLe pewve osjemej Hes{er keÀceueve³eve cesnlee 28935744 pe³e Debyes JesuHesÀDej meesmee³eìer efoHekeÀ meejbie 28931457 9869010593 veevee HeeuekeÀj mce=leer meefceleer efJepe³e iegjJe 28678296 28983029 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meeF& mìej kesÀyeue meefJe&mesme efvekeÀerlee 28844435 28850069 9833855480 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Jele&keÀ ì^@Jnume efveleerve Jele&keÀ 28985526 28983537 9820437276 9820437267 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efueuee Hesì^esefue³ece kesÀ-1/3, efnuìve meesmee³eìer, jece veiej, Sme.Jner.jes[, yeesjerJeueer (He) efovesMe Pee 28083523 9833188446 yeesjerJeueer Hesì^esue meHuee³e kebÀHeveer Deeefol³e Fceejleer®³eeceeies Sme.Jner.jes[, yeesjerJeueer (He) De©Ce Heb[³ee 28931839 9867342321
 • 324. 324 veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ®eejkeÀesHe Hesì^esefue³ece Huee@ì ke´À. 186S meskeÌìj ke´À.6, ceneJeerj veiej, ®eejkeÀesHe, keÀebefoJeueer (He) osJeWê efmebie 28684703 9619731110 Dee@ìes kesÀDej meWìj - Hejcevebì ce@ivesì, Jesmìve& SkeÌmeHe´sme ne³eJes, yeesjerJeueer (Het) DeMeeskeÀ peieoeUs 28549484 mecegêefkeÀveeje efþkeÀeCe peerJej#ekeÀ Ye´ceCeOJeveer ieesjeF& ieeJe peesMeer 28613627 (efveJeeme), 9820309948 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meeF& jecesMJej ke@Àìjme& Mee@He ke´À.4/5, Þeer DeO³ee³e SkeÌmej jes[, þeketÀjHeeKee[er, ue#ceer veeje³eCe cebefoj, yeesjerJeueer (He) megefveue 28908180 9820855052 DevveHetCee& ke@Àìjme& yeer/8, keÀceueekeÀj YegJeve, SkeÌmej ieeJe, meeF&veeLe veiej, yeesjerJeueer (He) megefveue JeWieguexkeÀj 28910200 28928337 9821075179 meeiej [e³eefvebie ne@ue jsuJes mìsMevemeceejs, ieesje ieebOeer DeHeeì&ceì, yeesjerJeueer (He) Depe³eYeeF& Hegjesefnle 28902849 9619500500 jepecenue ne@ìsue ®eboeJejkeÀj jes[, yeesjerJeueer (He) efJeve³e 28901379 66979106 Þeer efMeJeeF& ceefnuee DeewÐeesefiekeÀ GlHeeokeÀ mebmLee 23/8, ceneje<ì^ neTefmebie keÀe@ueveer, olleeHee[e jes[, yeesjerJeueer (He) Deejleer yeeieJes 9821426286
 • 325. 325 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ie´@veefJeues ne@ìsue, Huee@ì ke´À.680/[er, Sme.Jner.jes[,keÀesje keWÀê cewoeve, yeesjerJeueer (He) Heejme Meen 61630828 61542424 61542425 Þeer ieeskegÀUevebo ne@ìsume He´e.efue. DeMeeskeÀ Jeve Fceejle, HeefM®ece êgleieleer ceneceeie&, efMeJe JeuueYe jes[, oefnmej meceerj cegkeÀeoce 28979580 28963123 28963119 9930060001 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meYeeie=n He´yeesOevekeÀej þekeÀjs veeìîeie=n ieeWOeUskeÀj 28929333 7710033367 ke´sÀve He´®eeuekeÀ SHeÀerefMe³evì Fbefpeefve³ejeRie kebÀHeveer, ©®eerje efkeÌueefvekeÀ, efveUkebÀþ veiej, Sme.Jner.jes[, yeesjerJeueer (He) 28982554 pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej ces. S.Heer.Dee³e. kebÀmì^keÌMeve, 23, peJeenj veiej, 26, efJepe³e efJnuee, Sme.Jner.jes[, yeesjerJeueer (He) DejefJebo pewve 9820691789 ces.S®e.Jner.kebÀmì^keÌMeve S/7, jMceer Fceejle, SmeJnerHeer jes[, G<ee ©iCeeue³eemeceesj, yeesjerJeueer (He) efnlesve ueKeeveer 28905443 9820439392 pes.yeer.SbìjHe´e³epesme yeer/103, ceeleesÞeer Heeke&À, kegÀuegHeJee[er, yeesjerJeueer (Het) peyyeej efmebie 9869041621 9869276581 ces. %eeve kebÀmì^keÌMeve 136 ceOeeveer Fmìsì mesveeHeleer yeeHeì ceeie& oeoj cebgyeF& -400 028 kegÀuekeÀCeea efnlesve ueKeeveer 24225273 9869019765 9820439392
 • 326. 326 efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ieg©ke=ÀHee ì^evmeHeesì& Sme peer- 1 DepeeRìe veiej meer S®e Sme pevekeÀu³eeCe yeBkeÀ peJeU pes.yeer veiej DebOesjer HeefM®ece cegbyeF& -59 meeUJeer 9821215225 mebefoHe ì^s[j 25/15 peJeenj veiej jes[ veb.15, ieesjsieebJe HeefM®ece cebgyeF& -62 mebefoHe cesnlee 28722707 9833178540 ceneHeeefuekeÀe peueeMe³e yeesjerJeueer efnue peueeMe³e mene.DeefYe. meeUJeer, og.DeefYe. me³³eo, 28860536 28863448 9930260413 9930260573 peue efve³eb$eCe Heeuee& efve³eb$eCe efcejeCeer 26146852 26184173
 • 327. 327 Deej/G efJeYeeie mebieerlekeÀej megOeerj HeÀ[kesÀ G·eCe HetueeKeeueer, pe³eJeble meeJeble ceeie&, oefnmej (He), cebgyeF& – 400 068 otjOJeveer ke´À. -2893 6000 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ieesHeeU µesÆers 28089567 9869011267 yeesjerJeueer, oefnmej, ceeieeþCes, keÀebefoJeueer (Het), ®eejkeÀesHe, ceeuee[ (He) Deeceoej veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme He´efJeCe ojskeÀj ceeieeþCes 28284949 28284949 9820152499 pydmlaoffice@gmail.com efJeveeso IeesmeeUkeÀj oefnmej 28936893 28936893 9821039440 efveJeeme - 28918279 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ceefve<ee ®eewOejer Deej/ce,Deej/G 28924799 28935510 9320123413 chaudhari.manisha18@gmail.com ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DeefYe<eskeÀ efJeveeso IeesmeeUkeÀj keÀebojHee[e, Dee³e.meer.keÀe@ueveer,oefnmej 28918279 9869539119 Meerleue cegkesÀMe cne$es ieeJeosJeer, oefnmej 28908118 9870337777 efMeleue DeMeeskeÀ cne$es kesÀlekeÀerHee[e, MewueWê veiej 9867322422 8879997003 GosMe Meebleejece HeeìskeÀj JewMeeueer veiej, yeesjerJeueer 9821117531 8879997004 9930669900 He´keÀeMe ³eMeJeble ojskeÀj DeMeeskeÀJeve, ef®ebleeceCeer veiej, yeesjerJeueer 28918939 9820164443 8879997005
 • 328. 328 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer nbmeeyesve iegCeJebleje³e osmeeF& DebyeeJee[er DeesJejerHee[e, yeesjerJeueer 28059340 9322526645 [e@ MegYee GcesMe jeTU ceb[HesMJej,yeesjerJeueer 9920884888 8879997007 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2893 6000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle OeeW[s meblees<ekegÀceej 28920279 28936000 28924894 8879335291 ac.rn@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee efjkeÌle 28936000 28924894 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer efvel³eevebo ieJeeCekeÀj 28936000 28924894 9821115839 co.rn@mcgm.gov.in me. De. (Heefjj#eCe -1) HeeJemkeÀj meeF&veeLe 28936000 28924894 9867375983 me. De. (Heefjj#eCe -2) nsceble efJe®eejs 28936000 28924894 9820627678 me. De. (IekeÀJ³e) pe³ebleerueeue Heìsue 28936000 28924894 9004445242 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) ieeefJele Deceesue 28936000 28924894 9819231077 me. De. (peuekeÀeces) efoueerHe keÀ[t 28936000 28924894 9930260434 diliphkadu@gmail.com JewwÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ Deefvelee Fveeceoej 28936000 28924894 9920759828 mohrn.phd@mcgm.gov.in He´De (MeeUe) Jee³e Sce mebKes 28936000 28924894 9324273445 GÐeeve. mene. (GÐeeve) nsceble Heeìer} 28936000 28924894 9930260930 keÀJe=De (GÐeeve) efjkeÌle 28936000 28924894 mene.megj#ee DeefOekeÀejer mee³eueer ieeJe[s 28936000 28924894 9167202151 sunsavali@yahoo.com
 • 329. 329 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Sme.Jner.jes[, oefnmej (Het) ceveesnj veeieHetjkeÀj 28977702 9930464758 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer oefnmej (Het) Devmeej efHejpeeos 28284024 9324292823 SceS®eyeer DeµeeskeÀ keÀUcekeÀj 28677402, 28677401 9821596281 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer efþkeÀeCe veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer je<ì^er³e GÐeeve, yeesjerJeueer (Het) Sme yeer leUsieebJekeÀj 24691649 9870229566 pi.traffic.borivali@trafficpolicemumbai.org yesmì yeme ®eewkeÀer veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer oefnmej (Het) Mejo meeJeble 28962590 9869415254 oefnmej (He) S®e Sve Jeepes 28936065 9819871793 Meebleer DeeÞece S®e Sve Jeepes 28932513 9819871793 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oefnmej HeefM®ece Sme S vewvee[ 28281862 9004498925 efjuee³evme Svepeer& efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer oefnmej (Het), efceje jes[, Yee³eboj yesyeer HejHegjce 30094603 9323549892 parapuram.baby@relianceada.com oefnmej (He) mebefoHe oUJeer 30094541 9321044572 sandip.dalvi@relianceada.com Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer keÀebojHee[e, oefnmej (He) 1 60 8879654263 Dee³e.meer.keÀe@ueveer, jes[ ke´À.4, Heue& DeHeeì&ceWì, oefnmej (He) 1 60 8879654264
 • 330. 330 oefnmej GHeceeie& -1 1 125 8879654265 oefnmej GHeceeie&- 2 1 125 8879654266 Deevebo veiej, oefnmej (Het) 1 125 8879654267 µekeÌleer veiej, oefnmej(Het) 1 125 8879654268 De}keÀveboe meesmee³eìer 1 125 8879654269 jeKeerJe- Deej/G efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654270 ceneefJeÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeue³e cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Keepeieer MewueWê keÀefve<þ ceneefJeÐeeue³e megoece kegbÀYeej 28962310 9833414992 ceele=íe³ee ceneefJeÐeeue³e mebefielee Yeì 28483288 28481851 9969879949 ceeveme ceneefJeÐeeue³e jeCee YejJee[ 28542740 9892026486 MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe Yeª®ee jes[ cejeþer MeeUe ke´À.2 megjsMe efyejejer (bFv®eepe&) 28485268 9892575235 Yeª®ee jes[ efnboer MeeUe ke´À.2 jepeWêHe´meeo efmebie 9821510986 Yeª®ee jes[ efnboerr MeeUe ke´À.3 efJeveeso efmebie(Fv®eepe&) 9004966515 keÀebojHee[e cejeþer MeeUe G<ee meeUgbKes 28934735 9930488284 DebyeeJee[er efnboer MeeUe megpeelee ®eJneCe 28943258 9370148795 Keepeieer [e@ efceÞee Fbie´peer He´eLeefcekeÀ MeeUe, jeJeUHee[e, oefnmej (Het) mejerlee Heeue 28961071 7738288009 Þeer efJeMJekeÀcee& MeeUe, Sme.Sve.ogyes ceeie&, oefnmej (Het) keÀefJelee peesMeer 28968877 Decejp³eesleer cejeþer ceeO³eefcekeÀ efJeÐeeue³e, kesÀlekeÀerHee[e, oefnmej (Het) efmeOoer mebKes 28962845 9209401203
 • 331. 331 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Decejp³eesleer efnboer ceeO³eefcekeÀ efJeÐeeue³e, kesÀlekeÀerHee[e, oefnmej (Het) yeeyegueeue ³eeoJe 28962845 9820844334 ue#ceCejeJe efMeJe[eJekeÀj cejeþer ceeO³ece efJeÐeeue³e, DeMeeskeÀ veiej, oefnmej (Het) DeYe³e leebyes 28963369 9920765354 ©mlecepeer Deeblejje<ì^er³e MeeUe, ©mlecepeer SkeÀme&, ©mlece FjeCeer ceeie&, pes Sme jes[, oefnmej (He) leev³ee Jeeues®ee 28924829 28900495 28945256 28942363 28942939 efmebieeHetj Deeblejje<ì^er³e MeeUe, oefnmej ®eskeÀ veeke̳eepeJeU, þeketÀj cee@ue®³ee efoMeskeÀ[s, Heesmì efceje, je<ì^er³e ceneceeie& ke´À.8, oefnmej Mejesveer ceef}keÀ kewÀmej [esHesMeer 28285201 28285202 28285203 28285206 ³egefveJnme&ue ne³emketÀue, DeMeeskeÀ Jeve, JeuueYe jes[, oefnmej efpepeme ueeue 28977293 28977568 28969907 leelHegjleer efveJeememLeeve efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue mebyebefOele J³ekeÌleer®es veeJe ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀebojHee[e ce.ve. Hee, oefnmej (He) leU + 1 cepeuee G<ee meeUgbKes 28934735 9930488284 Ye©®ee jes[ce.ve. Hee, oefnmej (Het) leU + 4 cepeues megjsMe efyejejer 28485268 9892575235 kesÀlekeÀerHee[e MeeUe, oefnmej (Het) leU + 1 cepeuee yeeyet [eJejs 9987173746 9503979567 meKeejece lejs ceeie&, oefnmej (He) leU + 2 cepeues GpJeuee mebKes 28908245 8451042152
 • 332. 332 efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue mebyebefOele J³ekeÌleer®es veeJe ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jCeíes[oeme MeeUe, oefnmej (He) leU + 4 cepeues ceOegyesve KeejJeer 28951328 9969491137 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e YeieJeleer ©iCeeue³e, yeesjerJeueer (He) [e@ efmeleejece ieeJe[s 28932461 28932462 28932463 9820935734 oJeeKeeves Sue ìer jes[ oJeeKeevee, oefnmej (He) [e@ Yeejleer cesnlee 9821740470 Jee³e.Deej.leeJe[s oJeeKeevee, oefnmej (Het) [e@ cebies}e 9619395665 Deejesi³e keWÀê Jee³e.Deej.leeJe[s Deejesi³e keWÀê [e@ De®e&vee ceesnves 9028843154 DeMeeskeÀJeve Deejesi³e keWÀê [e@ efnceeueer vee³ej 9923077356 Deevebo veiej Deejesi³e keWÀê [e@ DeMeeskeÀ cesvekesÀ 9594759433 7350825922 veJeeieeJe Deejesi³e keWÀê [e@ megjsµe Heeìer} 9987230222 keÀeskeÀCeerHee[e Deejesi³e keWÀê [e@ njerlee ®egjer 8446028465 jkeÌleHes{er YeieJeleer ©Ceeue³e, jkeÌleHet{er [e@ veJeveeLe peeOeJe 28932461 efJemlee.409 /205 9820368493 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee YeieJeleer ©Ceeue³e [e@ YeesUs 28932461 9223219435 cesef[keÀue mìesme& (24 x 7 ) YeieJeleer ©Ceeue³e 28932461
 • 333. 333 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer mceMeeveYetceer oefnmej efnbog mceMeeveYetceer, oefnmej (He) megneme jeCes 9892621092 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e DeefYeveJe megÞegle ©iCeeue³e, cebiejerMe DeHeeì&ceWì, jecekegÀJej þekesÀj jes[, oefnmej [e@ DeMeeskeÀ cegUieeJekeÀj 28284461 28284363 28282010 keÀ©Cee ©iCeeue³e [e@ [er yeesme 61594698 28953009 MegÞeg<ee ie=n [e@ cnebyejs MegÞeg<ee ie=n [e@ Deevebo cnebyejs 28280522 28281816 9820308347 jesefnle MegÞeg<ee ie=n [e@ efHe³eg<e Deie´Jeeue 28489164 9820049768 9820049762 ceeGÀueer MegÞeg<ee ie=n [e@ Deefvelee ce³eskeÀj 28963037 28971505 9820289434 DeeMee MegÞeg<ee ie=n [e@ jepeve keÀesjieeJekeÀj 9892242829 9892240869 9892479819 [e@. JejUerkeÀj ³eeb®es MegÞeg<ee ie=n [e@ GcesMe JejUerkeÀj 28935185 28919280 9322266270 He´metleer ie=n MeebleerIeve He´metleer ie=n keÀebojHee[e [e@ jepeWê kegÀ[lejkeÀj 28934077 28953896 9820067428 Deevebo He´metleer ie=n meer.Sme.jes[ [e@ Go³e JeeueeJeuekeÀj 28482776 9820197663 efmeOoer He´metleer ie=n ve@vmeer keÀe@ueveer [e@ keÀewmlegYe kegÀuekeÀCeea 28971726 9833834152 jkeÌleHes{er yeesjerJeueer jkeÌleHes{er efovesMe DeeMej 28936203 28935219 9820263722 9821052413 ©iCeJeeefnkeÀe mesJee yeyeve ©iCeJeeefnkeÀe, veJeeieeJe, Sue Sce jes[, oefnmej yeyeve 9820603908 9224253939
 • 334. 334 megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer cesef[keÀue mìesme& (24 x 7) veesyeue kesÀefcemì, veJeveerle ne³e ìskeÀ newefmHeìue, Sue.ìer.jes[, oefnmej efpeivesMe µene 28921390 9833812574 MegkeÌuee cesef[keÀue mìesj, Mee@He ke´À.5, ieesefJebo Fceejle, ceeveJe keÀu³eeCe keWÀê, Sme.Jner.jes[, oefnmej efiejerµe µegkeÌ}e 28906400 28903019 9819581223 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer #es$e 4 Keboejs [er Sve megYee<e js[keÀj 26206791 9969504820 9320998650 mJe³ebmesJeer mebIeìvee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer Ye´ceCeOJeveer Dee³e.meer.keÀe@ueveer jsmeer[vme JesuHesÀDej DemeesefmeSMeve ie´siejer HeÀvee¥ef[me keÀm[er³eve ke@Àmesefuevees 9820894913 9867216112 peeie=leer ceefnuee Fb[mì^er³eue He´e@[keÌMeve menkeÀejer mebmLee Deeoer MekeÌleer ceefnuee ye®ele ieì mebmLee megpeelee HeeueJe yeeUg OeveJeì 9920346112 9320839523 n@ce jsef[³ees Dee@Hejsìj efþkeÀeCe mebHekeÀ& J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer oefnmej efoHekeÀ 61158415 9820762216 censMe efveJeemeer 28675912 9930620785 kesÀyeue Dee@Hejsìj kesÀyeue mesJee HegjefJeCeejer kebÀHeveer mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meerSve kesÀyeue Dee@Hejsìme& Deefcele ®eeskeÀmeer 9821258914 efmeOoer meeF& kesÀyeue Dee@Hejsìj megOeerj peesMeer 9869439141 ceeTueer kesÀyeue Dee@Hejsìj megOeerj 28406592 9322062704
 • 335. 335 Keepeieer yeme HegjJeþeoej veeJe Je Hellee veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer meeF& ìtme& DeB[ ì^Jnume Mee@He ke´À.3, efmeÎerkeÀ cebefpeue, Deej ìer jes[, oefnmej efoueerHe keÀecele 42173601282839619892224232 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e jeOee jcee Hesì^esefue³ece, vee@Jnsuìer efmeukeÀ kebÀHeeTb[, Sme Jner jes[, oefnmej [e@ efovesMe ìer efceÞee 28483232 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe Hellee #ecelee mebHeke&À J³ekeÌleer otjOJeveer /He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ceeOegjer ceefnuee efJekeÀeme ceb[U Heìsue ®eeU, nvegceeve ìskeÀ[er, keÀebojHee[e 300 ceeOegjer jeJejeCes 9967928548 He¨eeJeleer ceefnuee DeewÐeesefiekeÀ menkeÀejer mebmLee ieCesMeJeve kebÀHeeTb[, jeJeUHee[e 500 MeesYee ngueceesKe 28977773 28485484 9820859810 9870708877 ceefnuee GlkeÀ<e& mesJee meefceleer meeJeble ®eeU, %eevesMJej veiej, Sme Sve ogyes ceeie&, 500 ®eboe ieeJe[s 49187530 9819419856 He´Yeele ceefnuee DeewÐeesefiekeÀ menekeÀejer mebmLee Jepelejbie, 8/609, efMeJe JeuueYe jes[, Sve peer Heeke&À 1000 DeeMee [gbyejs 9702286872 keÀeUYewjJe YeJeeveer ceefnuee Deewo³eesefiekeÀ GlHeeokeÀ menkeÀejer mesJee mebmLee ce³ee& Heble veiej jefnJeemeer mebIe, keÀeskeÀCeerHee[e 500 He´%ee meeJeble 9892207688 9967810573
 • 336. 336 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Þeer ieeskegÀU®ebo ne@ìsue, DeMeeskeÀ Jeve Deevebo Fceejle,HeefM®ece og´leieefle ceneceeie& peJeU,efMeJe JeuueYe jes[, oefnmej Mecee& 28979580 28963123 28963119 9819432691 ne@ìsue ke@ÀHesÀ veePe , HeefM®ece og´leieefle ceneceeie&, oefnmej yeeoMene 28919467 9819374811 ueefpepe efye³ee&veer, Dee³e. meer. keÀ@eueveer, Dee³e meer ®e®e&®³ee meceesj, yeesjerJeueer (He) DevJej mees[eJeeuee 28906116 9833620550 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ke´sÀve He´®eeuekeÀ ³eMe ke´sÀve meefJe&me cegkesÀMe efceÞee Me@eHe ke´À.19, Þeer ke=À<Ce Fmìsì, oefnmej (Het) 28963019 9930505781 pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej Meen ceesìme&/MewuesMe Meen Yejle Meen MewuesMe Meen 28969801 28966666 9820536199 HeeCeer ìBkeÀj HegjJeþeoej Þeer meeF& Jee@ìj meHuee³eme&, %eevesMJej veiej, jeJeU Hee[e, Sme Sve ogyes ceeie&, oefnmej jepesMe ³eeoJe 9869149315 jesvekeÀ Jee@ìj meHuee³eme&, YeieJeleer ©iCeeue³eepeJeU efveuesMe Meen 28943919 9833903682 peue efve³eb$eCe 48, Sce peer jes[, efJeuesHeeuex (Het) He´efoHe efcejeCeer (mene DeefYe³eblee) 26184173 26146852 9930260514 aewwdcws@gmail.com
 • 337. 337 Sme efJeYeeie ueeue yeneÎtj Meeðeer ceeie&, cebielejece Hesì^esue HebHe, Yeeb[gHe (He), cegbyeF&– 400 078 otjOJeveer ke´À. - 2594 7570 / 74 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efkeÀjerì meesce³³ee 21634152 21634152 9821082582 ceguegb[, efJeke´ÀesUer, Yeeb[gHe(He), IeeìkeÀesHej (He), IeeìkeÀesHej (HetJe&), ceeveKego&, efMeJeepeer veiej Deeceoej veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer efMeefMej efMebos Yeeb[gHe (He) 2595700025958000 9820056100 cebiesMe meebieUs efJeke´ÀesUer 32201242 9820349166 9324294838 Mangesh112@hotmail.com DeuekeÀe osmeeF& (veeceefveos&efMele) 25782434 (efveJeeme) 9869558679 9821257666 DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer vebokegÀceej Jewleer Sme, ìer 25613869 21630931 9820702714 9322595868 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer megjsMe nefjÞ®ebê keÀesHejkeÀj efceueeRo veiej 9322296995256467359324002442 cebiesMe veeje³eCe HeJeej Yeeb[gHe ieeJe 25669520 25669521 9820306555 jcesMe iepeeveve keÀesjieebJekeÀj ieeJeosJeer Yeeb[gHe – ìWYeerHee[e 9867608506 Deefve<ee Deceesue ceepeieebJekeÀj vejoeme veiej – Yeeb[gHe (He) 9869132669 ©HesMe Jee³ebieCekeÀj keÀeskeÀCe veiej – YeeìerHee[e 259628179867994954
 • 338. 338 veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Jew<CeJeer efJepe³e mejHeÀjs nvegceeve veiej – HeÀjero veiej 259422699892792269 8879997109 Oevebpe³e meoeefMeJe efHemeeU oeleej keÀe@ueveer – meerpeerSme Jemeenle 23423458 256009119820034234 DeMeeskeÀ Oece&jepe Heeìerue keÀebpegj ieeJe 25944487 9821143980 efHe´³eebkeÀe meg³e&keÀeble Me=bieejs keÀvveceJeej veiej 9833461293 9833461291 leeJepeer menosJe iees©ues ìeieesj veiej 257401049869053681 efJeMJeeme legkeÀejece efMebos njer³eeueer ieebJe – ieesojspe keÀe@ueveer 9594303499 ®ebove ef®eÊejbpeve Mecee& S[ve yebieuees – eflejboepe ieeJe 25779410 257867239820093927 DeefJeveeMe YeemkeÀj meeJeble efJenej ueskeÀ – HeJeF& ueskeÀ - HeemeHeesueer ieeJe 9920033249 9930121692 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 25954000 Heoveece DeefOekeÀeN³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene. Dee³egkeÌle He´Meeble Sve iee³ekeÀJee[ 25947570-4 25948588 2594 7520 996733791 ac.s@mcgm.gov.in keÀe³e&. DeefYe³eblee 25947570-4 leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer mebO³ee meveoer 25947570-4 25948588 2594 7520 9892494169 He´MeemeefkeÀ³e DeefOekeÀejer efJn Sce peeOeJe 25947570-4 8097633108 me. De. (Heefjj#eCe -1) efoueerHe Deefnjs 25947570-4 9820371828 me. De. (Heefjj#eCe -2) 25947570-4 me. De. (IekeÀJ³e) S Sve YeesF&ìs 25947570-4 9867029329
 • 339. 339 Heoveece DeefOekeÀeN³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer me. De. (Fcee.Je keÀejKeeves) Deej Sce Heieej 25947570-4 9869024216 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) Sme efJn efMebos 25947570-4 9820939969 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) meef®eve peeOeJeej 25947570-4 9594617900 me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) Deej [er osJeejs 25947570-4 9869139176 me. De. (peuekeÀeces) DeMeeskeÀ HeeHeÀeUs 25947570-4 9930260438 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ meef®eve Yeesmeues 25947570-4 9920759834 He´MeemeefkeÀ³e DeefOekeÀejer (MeeUe) Heer S jeCes 25947570-4 9757020364 Jemeenle DeefOekeÀejer efpelesMe ieebieg[x 25947570-4 9833600316 GÐeeve. mene. (GÐeeve) %eevesMJej cegb[s 25947570-4 9870155503 mene.megj#ee DeefOekeÀejer meesveeJeCes 25947570-4 9167202163 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ceguegb[ Sme Sme efMebos 25687637 9930464814 efJeke´ÀesUer F yeer ceeìues 25170730 9930464752 ieJneCeHee[e Jner Sce ceeF&vekeÀj 25639191 9930464848 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer efJeke´ÀesUer ceefnHele ie FbboguekeÀj 25789366, 25782240 9821213844 efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì Sme Sme mekeÀHeeU 25786518, 25784840 9821071338 keÀebpegj ceeie& efveefMekeÀeble legbieejs 25782637, 25783999 9870205499 Yeeb[gHe He´Meeble ceox 25954467, 25952171 25648686 9870175255 HeJeF& Jee³e Sue peeOeJe 25700218, 25702690 9821535806
 • 340. 340 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer HeJeF& Deej kesÀ Kejele (Jeefj<þ Heesueerme efveefj#ekeÀ) 24691636, 28578469 9870459985 yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer efJeke´ÀesUer efoiebyej ef®ebojkeÀj 25171157, 25170166, 25182522 9987094527 Yeeb[gHe ®eewkeÀer 25661596, 25561198 keÀebpegjceeie& (®eewkeÀer) 25778967 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer veengj ceO³e jsuJes Sme Sve efoJeìs 22912331 9004078837 Yeeb[gHe ceO³e jsuJes MegkeÌuee Sme Sme 67461390 9004410991 keÀebpegjceeie& ceO³e jsuJes S kesÀ ceevekesÀ 25772888 9730224713 efJeke´ÀesUer ceO³e jsuJes MebkeÀj veeje³eCeve 25781179 9004410990 ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle ceneceb[U efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer SceSmeFyeer efJeÐegle,Yeeb[gHe (HetJe&) yeer Sce meeUJeer 25661382 9930269577 Yeeb[gHe (HeefM®ece) [er kesÀ keÀebyeUs (He´) 25948595 9930269559 efjuee³evme Svepeea efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer efyeIee[ og©mleerkeÀefjlee Del³eeJeM³ekeÀ mesJee kesÀ kesÀ Heeb[s 30092038-78 30096999, 30099999 9323552941
 • 341. 341 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer HeJeejJee[er Dee³eDee³eìer 1 125 8879654332 efJeke´ÀesUer jsuJes mLeevekeÀepeJeUerue ceesjer 1 125 8879654333 ceesjejpeer veiej, HeeF&HeueeF&ve meyeJes, HeJeF& 1 125 8879654334 ®ebove ©iCeeue³e, ìBkeÀ jes[, Yeeb[gHe (He) 1 125 8879654335 veengj jsuJes mLeevekeÀepeJeU, veengj (Het) 1 250 8879654336 HeeìerueJee[er Yeeb[gHe, jsuJes mLeevekeÀ HeÀueeì ke´À.1 1 125 8879654337 G<ee veiej Heesueerme ®eewkeÀer, efJnuespe jes[, Yeeb[gHe (He) 1 125 8879654338 olle cebefoj jes[ 1 125 8879654339 Go³eÞeer meesmee. Yeeb[gHe (Het) 1 125 8879654340 ieebOeer veiej 1 60 8879654341 efceveerueB[ meesmee., Yeeb[gHe (He) 1 125 8879654342 efkeÀvner Jee[er, Yeeb[gHe (He) 1 125 8879654343 mìB[yee³e – Sme efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654344 ceneefJeÐeeeue³e He´keÀej ceneefJeÐeeue³e keÀe³ee&ue³e MeemekeÀer³e Dee³eDee³eìer cegbyeF&, HeJeF& - 76 25722545 Keepeieer SveDee³eDee³eìer, efJenej ueskeÀ jes[, HeJeF&, cegbyeF& - 400087 28573371 Sve.F.Sme. jlvece keÀe@uespe Dee@HeÀ Deeì&me, keÀe@ceme& DeB[ mee³evme, ke´Àe@me jes[, Yeeb[gHe (He) 25951381 25951383 osJeer ceneue#ceer keÀe@uespe, ìBkeÀ jes[, Yeeb[gHe (He) 25948752 ieg©veevekeÀ keÀe@uespe, efMeJeepeer leueeJe, Yeeb[gHe (He) 25946050 25946064 veJepeerJeve efJeÐeecebefoj Je p³egefve. keÀe@uespe, ieCesMe veiej, Yeeb[gHe (He) 25958444 25952601 Hejeie MeeUe Je p³egefve. keÀe@uespe, efMeJeepeer veiej leueeJeepeJeU, Yeeb[gHe (He) 25946053 veJepeerJeve p³eg. Sp³eg. Hee@efueìsefkeÌvekeÀ, ieCesMe veiej, Yeeb[gHe (He) 25953840 ³egyeerSme p³egefve. keÀe@uespe, ieerlee ne@ue, mìsMeve jes[, Yeeb[gHe (He) 25947273 25947915 IegceìkeÀj keÀe@uespe, olle cebefoj jes[, Yeeb[gHe (He) 9819321556
 • 342. 342 He´keÀej ceneefJeÐeeue³e keÀe³ee&ue³e jeceevebo [erSJner keÀe@uespe, oeleej keÀe@ueveer, Yeeb[gHe (He) 25662921 Jner kesÀ kesÀ cesceve keÀe@uespe, Yeeb[gHe mìsMeve, Yeeb[gHe (Het) 25668541 veesyeue Sbpeue p³egefve. keÀe@uetpe, ieeJeosJeer jes[, Yeeb[gHe (He) 25948977 Sme.Sce.MesÆer p³egefve. keÀe@uespe peue Jee³eg efJenej, HeJeF& 61327373 mebosMe efJeÐee. p³egefve. keÀe@uespe, ìeieesj veiej, efJeke´ÀesUer (Het) 25744906 Deefmcelee keÀe@uespe, keÀvveceJeej veiej 2, efJeke´ÀesUer (Het) 25782466 25793120 efJekeÀeme keÀe@uespe, keÀvveceJeej veiej 2, efJeke´ÀesUer (Het) 25783540 25784267 [e@ve yee@mkeÀes p³egefve. keÀe@uespe, ìeieesj veiej, efJeke´ÀesUer (Het) 25741144 MeeUe He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceneHeeefuekeÀe De.He´e. cejeþer MeeUe, ìBkeÀ jes[, Yeeb[gHe (He) Je=boe Iejle 9987898397 De.He´e. efnboer MeeUe, ìBkeÀ jes[, Yeeb[gHe (He) G<ee DeesPee 7498312547 De.He´e. Go&t MeeUe, ìBkeÀ jes[, Yeeb[gHe (He) Devmeejer jHeÀerkeÀ 9665256966 De.He´e.leeceerU MeeUe, ìBkeÀ jes[, Yeeb[gHe (He) kegbÀYeej 9820836034 De.He´e. Fbie´peer MeeUe, ìBkeÀ jes[, Yeeb[gHe (He) ³eMeesoe ef$eHeeþer 9320606478 De.He´e. iegpejeleerr MeeUe, ìBkeÀ jes[, Yeeb[gHe (He) jepekeÀewj 9322303304 efKeb[erHee[e uees.He´e. cejeþer ceveHee MeeUe MeefjHeÀe Fveeceoej 8082432504 legueMesleHee[e efnboer ceveHee MeeUe jepeWêHe´meeo efiejer 9769261170 legueMesleHee[e cejeþer ceveHee MeeUe Heeb[tjbie Yees³es 9158862553 legueMesleHee[e Got& ceveHee MeeUe MesKe vepeecegÎerve 9892559310
 • 343. 343 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer legueMesleHee[e cejeþer meskebÀ[jer ceveHee MeeUe jeþes[ 8108473141 legueMesleHee[e Got& meskebÀ[jer ceveHee MeeUe vepecee 9892559310 Yeeb[tHe efJn cejeþer MeeUe uelee yeeyej 9869035011 megYee<eveiej efnboer ceveHee MeeUe efiejerOej ³eeoJe 9324983029 ìWyeerHee[e cejeþer ke´À.1 ceveHee MeeUe DeekeÀeb#eeieesmeeJeer 9869071152 ìWyeerHee[e cejeþer ke´À.2 ceveHee MeeUe yesyeer peieleeHe 9869692203 efMeJeepeerveiej cejeþer ceveHee MeeUe He´efceuee Peesues 9967780160 ceefJeje efnboer ceveHee MeeUe ceefve<ee ceeuex 9969621593 ceefJeje cejeþer ceveHee MeeUe JeemegosJe ®eewOejer 9892201547 ceefJeje efMebos ceboyegOoer ceveHee MeeUe peevekeÀer Hegjesefnle 9619808028 ceefJeje efMebos iegpejeleer ceveHee MeeUe efJevee Heìsue 9930546966 ceefJeje efMebos keÀvve[ ceveHee MeeUe jefJekegÀceej Helleej 9769213227 iebiee efJeÐeecebefoj cejeþer MeeUe megOee kegÀuekeÀCeea 9702695149 HeþeCe keÀe@ueveer Got& ceveHee MeeUe MesKe meeyeje KJeepee 8080763209 keÀebpetjieeJe cejeþer ceveHee MeeUe Meebleejece efjbpe[ 9969922046 keÀebpetjieeJe iegpejeleer ceveHee MeeUe cee³ee meewpeeCeer 9768156876 vesnjÀveiej ueesHe´e cejeþer ceveHee MeeUe keÀuHevee {HeÀU 9867275254 vesnjÀveiej GHe´e efnboer ceveHee MeeUe jeceefkeÀmeve ìer ³eeoJe 9619553627 vesnjÀveiej SceHeerSme ceveHee MeeUe efveuece MegkeÌuee 9967290446 Yeeb[tHe mee@uì GHe´e cejeþer ceveHee MeeUe efmcelee [eWyes 927005989
 • 344. 344 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer HeJeF& cejeþer 1 ceveHee MeeUe peveeyeeF& meejÀkeÌles 9772484336 HeJeF& cejeþer 2 ceveHee MeeUe jcesMe efMeyeos 9989698441 HeJeF& efnboer 1 ceveHee MeeUe efJeveesokegÀceej Heemeer 9322727738 HeJeF& efnboer 2 ceveHee MeeUe ue#ceer Heesìs 9869409827 HeJeF& GHe´e Got& ceveHee MeeUe cegueeveer Meefceceyeevees 9820704923 HeJeF& GHe´e Fbie´peer ceveHee MeeUe MJeslee JeeueeJeuekeÀj 9309017038 HeJeF& GHe´e leeefceU ceveHee MeeUe efke´Àmìer De³eerìme 8082054344 HeJeF& GHe´e keÀvve[ ceveHee MeeUe jJeer veeF&keÀ 9757188577 HeJeF& cejeþer meWkeÀ[jer ceveHee MeeUe ³eg Sme keÀebyeUs 9594263875 HeJeF& efnboer meWkeÀ[jer ceveHee MeeUe Je<ee& ef®euueeU 9870542005 HeJeF& Fbie´peer meWkeÀ[jer ceveHee MeeUe Heg<Hee nbkeÀejs 8281425141 HeJeF& yewþer GHe´e cejeþer ceveHee MeeUe cesIee peeOeJe 9867101885 keÀvveceJeej veiej GHe´e cejeþer ceveHee MeeUe mebieerlee veeF&keÀ 9221065270 keÀvveceJeej veiej GHe´e efnboer ceveHee MeeUe megceveosJeer ogyes 9320419804 keÀvveceJeej veiej GHe´e Got& ceveHee MeeUe Menpeeve efMejieeJekeÀj 9969940279 keÀvveceJeej veiej GHe´e iegpejeleer ceveHee MeeUe keÀceue cenepeve 9819304339 keÀvveceJeej veiej ueesHe´e lesueiet ceveHee MeeUe Yeejleer 9867911196 ìeieesj veiej GHe´e cejeþer ceveHee MeeUe megjsKee oes[eceveer 9167682885
 • 345. 345 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ìeieesj veiej GHe´e efnboer 1 ceveHee MeeUe cenWê He´meeo MegkeÌuee 9324012499 ìeieesj veiej efnboer 2 ceveHee MeeUe MeMeer efmebn 9869269870 ìeieesj veiej GHe´e Got& ceveHee MeeUe Meefnoe 9145767950 ìeieesjveiej GHe´e iegpejeleer ceveHee MeeUe ceefve<ee ®eew#eer 9324239134 ìeieesjveiej GHe´e leeefceU ceveHee MeeUe LeieHekeÌkeÀer³ece 9833142930 ìeieesjveiej GHe´e lesueiet ceveHee MeeUe Jebovee DeekegÀuee 8855993261 ìeieesj veiej GHe´e keÀvve[ ceveHee MeeUe efJeceue kesÀ G®eerue 9833855003 ìeieesjveiej GHe´e cejeþer 3 ceveHee MeeUe jefJeê meeJeble 9869309023 eflejboepe efJn GHe´e cejeþer ceveHee MeeUe MegYeoe [esF&HeÀes[s 9869249162 eflejboepe efJn GHe´e efnboer ceveHee MeeUe jepeyeneotj ³eeoJe 8879089455 eflejboepe efJn GHe´e Got& ceveHee MeeUe FefMle³eekeÀ Fye´eefnce 9961835817 eflejboepe efJn ueesHe´e cejeþer ceveHee MeeUe veboe MesÆer 9324366927 HeemeHeesueer GHe´e cejeþer 1 ceveHee MeeUe ceerje [neUs 8879337392 HeemeHeesueer GHe´e cejeþer 2 ceveHee MeeUe DeMeeskeÀ ceesefnles 9869017387 HeemeHeesueer GHe´e cejeþer 3 ceveHee MeeUe DeeMee Mes[ies 9833347989 HeemeHeesueer GHe´e efnboer 1 ceveHee MeeUe efoveeveeLe ceew³e& 9819153105
 • 346. 346 He´keÀej MeeUe cegK³eeO³eeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer HeemeHeesueer GHe´e efnboer 2 ceveHee MeeUe cebieuee MegkeÌuee 9619244575 HeemeHeesueer GHe´e Got& ceveHee MeeUe Devmeejer Devpegceve Demueece 9664901122 HeemeHeesueer GHe´e keÀvve[ ceveHee MeeUe Depeerle Mes[ies 969335916 HeemeHeesueer veerìer ueesHe´e cejeþer ceveHee MeeUe ceboe ueesnejs 9930152709 Je<ee&veiej SceHeerSme ceveHee MeeUe keÀefJelee yeveiej 8793848893 Keepeieer keWÀêer³e efJeÐeeeue³e,keÀebpegjceeie&(He) 25783004 ieesHeeue Mecee& Deeblejje<ì^er³e MeeUe, HeJeF& 25700315 25700789 25706641 efnjeveboeveer HeÀeTb[sMeve MeeUe, HeJeF& 25704884 25700045 HeJeF& HeefyuekeÀ MeeUe, Yeeb[gHe (He) 21663031 21663032 Sme.Sce. MesÆer ne³emkegÀue De@C[ p³etefve keÀe@uespe, HeJeF& 61327373 leelHegjleer efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCes efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer HeemeHeesueer cejeþer MeeUe ke´À.1, HeJeF& leU + 3 cepeues veeje³eCe ueesnejs 28570811 legUMesleHee[e cejeþer MeeUe, Yeeb[gHe (He) leU + 4 cepeues jekesÀMe ueeW{s 8652225109 Yeeb[gHe (He), ìBkeÀ jes[ efnboer MeeUe leU +2 cepeues meblees<e yeeyeepeer meeJeble 9867969025 ìeieesj veiej cejeþer MeeUe ke´À.1, efJeke´ÀesUer (He) leU + 2 cepeues efmejepe Deyogue me³³eo 9892191938
 • 347. 347 efþkeÀeCe Fceejleer®ee leHeMeerue keÀeUpeerJeent®es veeJe ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Yeeb[gHe efJnuespe, Yeeb[gHe (Het), cejeþer MeeUe leU +1 cepeues efceueeRo ìer peesMeer 9224120377 ceneHeeefuekeÀe Deejesi³e megefJeOee megefJeOee efþkeÀeCe He´Yeejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ©iCeeue³e p³eesefleyee HegÀues meJe&meeOeejCe ©iCeeue³e [e@ He´efoHe peeOeJe 25782283 9820805136 He´metleer ie=n meeefJe$eeryeeF& HegÀues He´megleer ie=n [e@ Kejele leeveepeer 25947116 9820481572 Deebyes[keÀj He´megleer ie=n [e@ efoHeeueer HeUMeerkeÀj 25740813 9619641490 veeiejer mebj#eCe oue efve³eb$eCe keÀ#e #es$e mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer #es$e 3 yeer yeer keÀmeyes 25615296 27603831 9594016818 DeMeemeefkeÀ³e mebmLee veeJe mecevJe³e DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ³ebie SvnJne³eve&ceWì Sefuemì He´esie´ece ì^mì Suemeer ie@ye´er³eue 25766487 9967347511 meoieg©Þeer Deefve©Oo yeeHet Deveble Heleer³eve He´Meeble HeJeej ÞeerkeÀeble veeF&keÀ 24017800 9757406029 9967223866 9594950013 ceeueesos megYee<e Mejo veieues efveuesMe keÀebyeUer 9222430193 9820175685 9820300930 ieCesMe DeHejepe efMeJejece Jee³eU meef®eve jebieCeskeÀj 9867344062 9821070939 9820596928
 • 348. 348 n@ce jsef[Dees ®eeuekeÀ efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer De©Ceefmebie jeJele 9892856091 Hesì^esue HebHe veeJe Je Hellee keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Hesì^esue HebHe, Sue.yeer.Sme.ceeie&, Yeeb[gHe (He) 25663589 8080534837 ceneJeerj Dee@ìes, yeerHeermeerSue, SueyeerSme jes[,Yeeb[gHe (He) 25662614 9820329335 keÀekeÀe Hesì^esue HebHe, SueyeerSme jes[,Yeeb[gHe (He) 25940529 25948163 9867935543 DevveHeoeLe& HegjJeþeoej veeJe Hellee mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e ces. osJekeÀer HetÀ[dme ³egefveì ke´À.37, efJeMeeue Fb[mì^er³eue Fmìsì, efJnuespe jes[, Yeeb[gHe (He) 25661234 9820056746 kesÀ [er efceþeF&Jeeuee cesì^es cee@uepeJeU, Sue yeer Sme ceeie&, pevelee ceekexÀì, Yeeb[gHe (He) 25961050 25952020 9867226622 GHenejie=ns efþkeÀeCe He´Yeejer J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e jcee[e ne@ìsue, HeJeF& efkeÀMeesj jnspee 67776000 cesnguee o HeÀve&, HeJeF& Hegveerle Mecee& 25755555, 42611111 jsvee³emevme ne@ìsue, HeJeF& 26830301 jes[eme ne@ìsue, HeJeF& Hegveerle Mecee& 66936969, 42635555 yeerìsue ne@ìsue efJeke´ÀceeefOel³e levJej 40895000, 6115000 jsmeer[svme ne@ìsue, HeJeF& 25855100
 • 349. 349 Dev³e mesJee efþkeÀeCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer pesmeeryeer, [bHej HegjJeþeoej meer-16 Þeer Deesce me=<ìer HegjÀ<eesllece Kesjepe ceeie&, ceguetb[ (He) efveleerve efMebos 25934343 25910025 9322270777 ces.ogiee& ì^ebmeHeesì& He´ceeso efmebie 9821412798 ces.ef$eceg&efle SbìjHe´e³ePesme S-2, veJeer pe³eHeÀUJee[er keÀew.new mees lee[osJe Heesueerme keÌJeeì&me&®³eeceeies, lee[osJe keÀejb[s He´keÀeMe 9967547361 peue efve³eb$eCe IeeìkeÀesHej jbiejepe (keÀe³e& DeefOe) Heeìerue (mene DeefYe) 25153258 9167788198 9930260515
 • 350. 350 ìer efJeYeeie ueeuee osJeero³eeU ceeie&, ceguegb[ (He), cegbyeF&- 400080 otjOJeveer ke´À - 25645291 Keemeoej veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efkeÀjerì meesce³³ee 21634152 21634152 9821082582 ceguegb[, efJeke´ÀesUer, Yeeb[gHe(He), IeeìkeÀesHej (He), IeeìkeÀesHej (HetJe&), ceeveKego&, efMeJeepeer veiej Deeceoej veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer mejoej leejeefmebbn ceguegb[ 2561851325663534 Üeje 24012251 9820440499 9821141098 srajneet@gmail.com DeO³e#e, He´Yeeie meefceleer veeJe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer vebokegÀceej Deelceejece Jewleer veb Sme, ìer 25613869 21630931 9322595868 9820702714 ceneveiejHeeefuekeÀe veiejmesJekeÀ veeJe #es$e keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meefcelee efJeveeso keÀebyeUs ceguegb[ keÀe@ueveer -legUMeer leueeJe 9820754224 YeeJevee YeeefJeve peesyeveHeg$ee ceguegb[ ®eskeÀveekeÀe - F Sme Dee³e Sme©iCeeue³e 21642577 25623130 8652604731 8898313442 vebokegÀceej Deelceejece Jewleer ìesHeerJeeuee ceneefJeÐeeue³e - ieJneCeHee[e 9322595868 megpeelee jepesMe HeeþkeÀ veeves Hee[e, Heece SkeÀme& 9987748480 9820568644 He´keÀeMe keÀeefMeveeLe iebieeOejs ceguegb[ meWìj 9820026347 ceveespe efkeÀMeesjYeeF& keÀesìkeÀ pee@vmeve DeB[ pee@vmeve, meJeexo³e veiej, veengj ieeJe 25690532 9821163742
 • 351. 351 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e : 2569 4000 Heoveece DeefOekeÀe-³ee®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle ®eboe peeOeJe 25617410 25624925 9167203780 ac.t@mcgm.gov.In keÀe³e&keÀejer DeefYe³eblee 25645289 25624925 ee.t@mcgm.gov.In leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer vece´lee ce Hejceej 25617410 25624925 9324538368 me. De. (Heefjj#eCe -1) meleerMe Lelles 25645289 25624925 9892209667 9969744967 aemaint01.T@mcgm.gov.In me. De. (Heefjj#eCe -2) efJeÇue peeOeJe 25645289 25624925 9870951967 aemaint02.T@mcgm.gov.In me. De. (IekeÀJ³e) efJevee³ekeÀ Yeì 25645289 25624925 9323048344 9867029330 9004445244 aeswm.t@mcgm.gov.In me. De. (Fcee. Je keÀejKeeves) censMe pebiece 25645289 25624925 9869526464 aebf.t@mcgm.gov.in me. De. (peuekeÀeces) (He´) ceOet nUerkeÀj 25645289 25624925 9930260440 aeww.t@mcgm.gov.In JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer [e@ osJeWo´ ieesunej 25645289 25624925 9920759835 mo02.t@mcgm.gov.in DeemLeeHevee DeefOe. mebO³ee oskeUerkeÀj 25645289 25624925 9821956355 He´MeemeefkeÀ³e DeefOe. (MeeUe) Þeerce.ieesmeekeer 25645289 25624925 9920072754 GÐeeve mene. (GÐeeve) mebieerlee ef[[s 25645289 25624925 7208241986 sangitadere@yahoo.com keÀefve<þ Je=#e DeJes#ekeÀ (GÐeeve) jeþes[ 25645289 25624925 8097001238 mene. megj#ee DeefOekeÀejer íieve keÀeUs 25645289 25624925 9167202152
 • 352. 352 DeefiveMeceve keWÀê veeJe keWÀê DeefOekeÀejer otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ceguebg[ (He) mebefoHe efMebos 25687637 9869170440 ieJneCeHee[e efJevee³ekeÀ ceeF&vekeÀj 25639191 9930464848 Heesueerme mLeevekeÀ veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer veJeIej, ceguebg[ (Het) ieCesMe MebkeÀj iee³ekeÀJee[ 25637314, 25631062,25636868 9322295085 9821226121 ceguebg[ (He) efpeJeepeer peeOeJe 25684535, 25689844 9324937994 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe ®eewkeÀer veeJe Jeefj. Heesueerme efvejer#ekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer meesveeHetj, ceguegb[ (He) Heeb[gjbie Sme.ceesjs (Jeefj<þ efveefj#ekeÀ) 24691641 9503460666 9773191397 pi.traffic.mulund@trafficpolicemumbai.org efJeke´ÀesUer ®eewkeÀer oeoemees MesUkesÀ (Jeefj<þ efveefj#ekeÀ) ®eewOejer (Heesef}me efvejer#ekeÀ) 25222121 24692640 9870219381 9819245494 pi.traffic.vikhroli@trafficpolicemumbai.org yesmì yeme Deeieej veeJe J³eJemLeeHekeÀ otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer ceguegb[ Sme peer iee³ekeÀJee[ 25904971, 25694659,25693301, 25694938, He@ÀkeÌme:25600005 9820069901 jsuJes mLeevekeÀ veeJe efJeYeeie mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer ceguegb[ ceO³e jsuJes Sce [@efve³eue 25602649 9004410992 ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle ceneceb[U efþkeÀeCe mebHeke&À J³ekeÌleer keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer SceSmeFyeer efJeÐegle, ceguegb[ (Het) Je (He) ceOegmegove Jee[s 25610013256149408879625010 emulund@ho.mahadiscount.in
 • 353. 353 Hetjme¢Me HeefjefmLeleer efþkeÀeCes (Gob®eve HebHe He´®eeuekeÀ) efþkeÀeCe HebHme #ecelee Ye´ceCeOJeveer Meebleer keBÀHeme – 1 1 125 8879654345 Meebleer keBÀHeme – 2 1 90 8879654346 YeieJeleer meesmee³eìer, ®eeHesÀkeÀj yebOet ceeie&, ceguegb[ (Het) 1 125 8879654347 pecegvee meesmee³eìer, meeves ieg©peer veiej 1 125 8879654348 kesÀUkeÀj keÀe@uespe, ceguegb[ (Het) 1 125 8879654349 SueDee³emeer keÀe@ueveer, ceguegb[ (Het) 1 250 8879654350 efMeleue oMe&ve, veJeIejHee[e, ceguegb[ (Het) 1 125 8879654351 HeeìerueJee[er, ìer efJeYeeie keÀe³ee&ue³e 1 125 8879654352 njerDeesce veiej