1
He´mleeJevee
20 J³ee MelekeÀe®³ee DeKesjerme ceesþîee Menjeb®³ee JewefMe<ì³eebceO³es ceesþ³ee He´ceeCeele efJeMes<e yeou...
2
3
Devegke´ÀceefCekeÀe
1 efve³eb$eCe keÀ#e
1.1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 7
1.2 ceneje<ì^ Meemeve 9
1.3 Yeejle mejk...
4
4.6 cegbyeF& efJeMJemle yeboj 52
5 cegbyeF& Heesueerme
5.1 cenemeb®eeuekeÀ, Dee³egkeÌle DeeefCe Dev³e 53
5.2 He´eosefMek...
5
13 efJeYeeieJeej ceeefnleer
S 81 kesÀ/He 213
yeer 96 Sue 227
meer 104 Sce/Het 238
[er 111 Sce/He 248
F 122 Sve 261
SHeÀ/...
6
7
1efve³eb$eCe keÀ#e
1.1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe
Lesì He@ÀkeÌme ke´À.
DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀo´
(DeeHelkeÀ...
8
Lesì He@ÀkeÌme ke´À.
©iCeJeeefnkeÀe (DeefiveMeceve) 23076111 23076112
23076113
HeeCeer HegjJeþe
ceueyeej efnue 23678109
...
9
1.2 ceneje<ì^ Meemeve
1.2.1 ceb$eeue³e
Lesì He@ÀkeÌme ke´À.
DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀê
22854168
22023266
22027990
228...
10
1.3 Yeejle mejkeÀej
1.3.1 ie=n ceb$eeue³e
Lesì He@ÀkeÌme ke´À.
je<ì^er³e DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve efJeYeeie
vee@Le& yuee...
11
ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HeefM®ece leerve) 28012345
ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HetJe&-SkeÀ) 25146000 25001413
ceneJ³eJemLeeHekeÀ (H...
12
Gllej efJeYeeie (keÀebefoJeueer) 28850918 28854643
JeenlegkeÀ efve³eb$eCe (JejUer)
24937746
24937755
24937747
24940303
...
13
1.5.1 jsuJes (ceO³e DeeefCe HeefM®ece)
ke=Àleer DeeefCe mebyeOeerle DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer...
14
1.6 yesmì
1.6.1 oef#eCe Heefjceb[Uë (kegÀueeyee les Yee³eKeUe/ nepeer Deueer)
Lesì He@ÀkeÌme ke´À.
FueskeÌì^erkeÀ neTme...
15
Lesì He@ÀkeÌme ke´À.
oeoj He̳egpe efve³eb$eCe
24124242
24124993
22843939
(keÀe@ue mebsìj)
24123162 24183276
efJemleeje...
16
efþkeÀeCe DeefOekeÀe-³ee®es veeJe
otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
osJeveej S Sce HegjkeÀj 9869200189
ef...
17
Sme. veìjepeve
Dees Sv[ Sce
30094359 7303028212
kesÀjceve keÀjkeÀeefj³ee efyepevesme 30098746 9324904592
jeng} ³e[Je[ke...
18
1.8 ie@me mesJee
#es$e Lesì He@ÀkeÌme
ceneveiej ie@me (Del³eeJeM³ekeÀ)
efve:MegukeÀ 1800229944
1917 (ceolemesJee)
24074...
19
ke´Àe@me cewoeve (efJeYeeie SkeÀ)
22031950
DeefiveMeceve oue
peskeÀye meke&Àue (efJeYeeie oesve) 23085122
kegÀuee& (efJ...
20
2 ye=nvcebgyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe
2.1 ueeskeÀHe´efleefveOeer (veiejmesJekeÀ)
veeJe DeeefCe Heoveece
efJemlee.
ke´À.
...
21
veeJe DeeefCe Heoveece
efJemlee.
ke´À.
otjOJeveer
Ye´ceCeOJeveer
keÀe³ee&ue³e efveJeeme
efoHekeÀyeeyee neb[s
DeO³e#e, m...
22
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
ceesnve De[leeveer
Deefle. Dee³egkeÌle (Menj)
22...
23
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
megneme keÀjJebos
Ghee³egkeÌle (Heefj-6)
(Sve, S...
24
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
jcesMe yeebyeUs
peue DeefYe³eblee
Ghe Dee³egkeÌl...
25
2.4 KeelesHe´cegKe
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
veeje³eCe Heþe[s
ceneHeeefuek...
26
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
MeebYeJeer peesieer
efMe#eCe DeefOekeÀejer
24145...
27
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
Deej [er efmebn
He´cegKe DeefYe³eblee (HeeHegHe´...
28
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
[e@ DeefJeveeMe megHes
DeefOe<þelee, ueesefìce©
...
29
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
Sme yeer yeeb[s
Deveg%eeHeve DeefOe#ekeÀ (He´.)
...
30
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
p³eesefle<e osmeeF&
He´cegKe DeefYeuesKe DeefOek...
31
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme
Heer Sme jnebieoUs
GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer,
He´eosefMeke...
32
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme
S Jner Hejye
mene.efJeYee.Deefive DeefOekeÀejer, HeÀesì&
HeÀesì& -2261194...
33
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme
S S®e meeJeble
mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer
ieesjsieebJe - 28712...
34
veeJe DeeefCe Heoveece DeefiveMeceve keWÀê efJeYeeie mecegê efkeÀveeje Ye´ceCeOJeveer
Deefve} YeesF&j oeoj peer/G oeoj ...
35
veeJe
Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es
efþkeÀeCe
otjOJeveer
keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
peer [er mebKes efJe.me...
36
veeJe
Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es
efþkeÀeCe
otjOJeveer
keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
Sme [er veeF&keÀ mene.m...
37
2.8.2 efMe#eCe DeefOekeÀejer
#esef$e³e DeefOekeÀejer ìsefueHe@ÀkeÌme F&-cesue
mebpeerJeveer osMeHeeb[s
GHe efMe#eCe Dee...
38
2.8.7 Heefj-5
DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer
JeeCeer DeefOe#ekeÀ, Sce/Het , Sce/He efJeYeeie 887933721...
39
3 ceneje<ì^ Meemeve
3.1 jep³eHeeue, cegK³eceb$eer, GHe cegK³eceb$eer
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efve...
40
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme
DeefMJeveer efYe[s
meef®eJe
Meeues³e efMe#eCe DeeefCe ke´Àer[e
...
41
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme
[e@ YeieJeeve mene³e
He´Oeeve meef®eJe
(mesJee) meeceev³e He´Me...
42
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme
megOeerj ÞeerJeemleJe
DeHHej cegK³e meef®eJe
efJelle efJeYeeie
...
43
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme
ÞeerkeÀeble efmebn
He´Oeeve meef®eJe
veiej efJekeÀeme (2) efJeM...
44
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme
jepesMe Deie´Jeeue
He´Oeeve meef®eJe
ceeefnleer leb$e%eeve
2202...
45
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme
Deej [er efMebos
meef®eJe
meeceeefpekeÀ v³ee³e,
efJeMes<e mene³...
46
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme
mebpe³e kegÀceej
ÒeOeeve meef®eJe
jespeieej Je mJe³ebjespeieej ...
47
3.3 Dee³egkeÌle
veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer
megjsMe efkeÀMeCeeveer
GlHeeove MegukeÀ
22...
48
veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer
jekesÀMe pes efleJeejer
GHe He´.DeefYe. lee[osJe
23531454 23531...
49
4 Yeejle mejkeÀej
4.1 Yeejlee®es je<ì^Heleer, meef®eJeeue³e
Yeejlee®es je<ì^Heleer,
je<ì^Heleer YeJeve
v³et efouueer-11...
50
Sce MeefMeOej js·er
GHeeO³e#e
26701701
(He@ÀkeÌme)91-11-26701706 vc@ndma.gov.in
ìer efJeMJeveeLe
GHeeO³e#eeb®es efJeMes...
51
veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer F&-cesue
[e@ kesÀ meueerce Deueer
meom³e
26701777
4.3.3 meef®eJe
veeJe keÀe³ee&ue³e F...
52
efJn vee³ej keÀceeb[j ceeveKego& (meerSyeerSme) 25075404
9969055415
Sme keÀHeeruee uesHeÌìvebì keÀceeb[j JejUer ($eelee...
53
5 cebgyeF& Heesueerme
5.1 cenemeb®eeuekeÀ, Heesueerme Dee³egkeÌle DeeefCe Dev³e
veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌm...
54
veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
efJepe³e ®eJneCe
DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle
HetJe&...
55
veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
njefJeboj keÀewj JejeF&®e
Hees. GHee³egkeÌle,
yeboj H...
56
veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
mel³eveeje³eCe
Hees. GHee³egkeÌle (leHeeme)
22621220 ...
57
veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
He´Meeble nesUkeÀj
Hees. GHee³egkeÌle (mebj#eCe)(He´Y...
58
veeJe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
S Sve Yeeue®ebê
DebOesjer
26362252 26366957 9892113334
m...
59
JejUer efoHekeÀ keÀeìkeÀ[s 24955626 9820107448
Heefj-4 (2402 1101)
YeesF&Jee[e Yejle kesÀ jeCes 23739053 9594910167
cee...
60
meekeÀerveekeÀe Sme Sue Yeebyejs 25706797
25706791
28617627
28617627 9821174364
DebOesjer ÒeefoHe meesveeJeCes 26837164...
61
veeJe Je Heoveece otjOJeveer Ye´ceeCeOJeveer
Sve Sve cesðeer
mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (He´Mee.)
24961980 9870106176...
62
6 jsuJes
6.1 ceO³e jsuJes
veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer
megefveue kegÀceej megOe
ce...
63
6.4 jsuJes Heesueerme
veeJe Heoveece jsuJes keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer
He´Yeele kegÀceej Deefle.cenemeb®eeuekeÀ
(He´Ye...
64
veeJe Heoveece jsuJes keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer
Heer Sce keÀe³exkeÀlex Je Hees efve JeeMeer 22760538 27812696 9870130...
65
6.5 ceO³e jsuJes (cegK³e ceeie&)
mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ
í.efMe.ì. 22702312 ...
66
6.6 efoJee, keÀu³eeCe, efYeJeb[er, JemeF& (Gllej ceeie&)
mLeevekeÀ
mLeevekeÀ
J³eJemLeeHekeÀ
mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceC...
67
mLeevekeÀ
mLeevekeÀ
J³eJemLeeHekeÀ
mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ
keÀpe&le jeþes[ 02148-222064 90...
68
6.9 neye&j ceeie&
mLeevekeÀ
mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ
ogjOJeveer
Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ
[e@keÀ³ee[& j...
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Marathifullbooksmall
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marathifullbooksmall

1,852 views

Published on

MCGM traffic updates and mobile app

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marathifullbooksmall

 1. 1. 1 He´mleeJevee 20 J³ee MelekeÀe®³ee DeKesjerme ceesþîee Menjeb®³ee JewefMe<ì³eebceO³es ceesþ³ee He´ceeCeele efJeMes<e yeoue DevegYeJe³eeme ³esle Deens. ns yeoue YetieYee&®³ee j®evesceO³es Peeuesu³ee yeoueebcegUs efvecee&Ce Peeues DemeeJesle. p³eecegUs YetkebÀHe, lmegveeceer, Hetjme¢Me HeefjefmLeleer, JeeoUer Jeejs, YegmKeueve DeeefCe og<keÀeU ³eemeejK³ee vewmeefie&keÀ DeeHeÊeerves efJeke´ÀeU ©He OeejCe kesÀues Deens, peer Deepe peeieeflekeÀ mecem³ee yeveueer Deens. veeiejer #es$e ns DeveskeÀefJeOe keÀejCeebcegUs melele ceesþîee mebkeÀìele Demeles. Deepe Menjs OeeskeÀeoe³ekeÀ efmLeleerle Deensle GoenjCeeLe& ceeieerue 21 Je<ee¥ceO³es HetjecegUs neveer®eer Meke̳elee ner Hee®e Heìerves Jee{ueer Demetve ner mecem³ee veeiejer JemleerceOeerue Jee{leer ueeskeÀmebK³ee DeeefCe meeceeefpekeÀ mebj®evee ³eecegUs efvecee&Ce Peeueer Deens. vewmeefie&keÀ DeeHeÊeerme ue{e osC³eemeeþer SkeÀef$ele DeeHeÊeer peesKeerce J³eJemLeeHeve keÀe³e&ke´Àce jeyeefJeCes ne SkeÀcesJe keÀe³e&#ece ceeie& DeJeuebyeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. keÀe³e&#ece GHee³e³eespeveeb®es ®eke´À DeeefCe ³eesi³e Demee meceepee®ee He´eflemeeo ³eecegUs DeMee DeeHeÊeerves yeeOeerle nesCes ³eeceO³es HeefjCeecekeÀejkeÀHeCes keÀcelejlee Deeueer Deens. l³eeleerue ³ee O³es³ee®³ee efoMesves He[Ceejs Heefnues HeeTue cnCepes ³ee #es$eeceO³es keÀece keÀjCeeN³ee mebyebOeerle mebmLee ³eeb®³eeceO³es SkeÀ Delegì oUCeJeUCee®es peeUs le³eej keÀ©ve efvemeie& DeeefCe Oeeske̳ee®eer leerJe´lee ³ee®es De®etkeÀ efveOee&jCe keÀ©ve l³ee³eesies HetJe&le³eejer®eer HeeleUer Gb®eeJeCes. ner He´efke´À³ee DeeHeÊeer He´efleyebOee®³ee meJe&meeOeejCe, leele[er®eer DeeefCe HegvemLee&Heve ìHHes ³ee mebHetCe& ®eke´ÀceeOetve HeÀej otjJej peeT MekeÀles. 26 peguew 2005 ®³ee efJeveeMekeÀejer ceneHe´ue³eeveblej DeeefCe 11 peguew 2006 DeeefCe 26 veesJnWyej 2008 ®³ee ceveg<³ejef®ele DeeHeÊeerveblej, cegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀves peueo He´eflemeeo DeeefCe efpeJeerle neveer DeeefCe ceeueceÊes®eer neveer keÀceer keÀjC³ee®³ee ¢<ìerves SkeÀ ceesþs HeeTue ìekeÀues Deens. ³ee otjOJeveer HegefmlekesÀceO³es DeeHeÊeer J³eJemLeeHeveeceO³es keÀe³e&jle Demeuesu³ee ueeskeÀeb®es DeeefCe mebmLeeb®es cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ SkeÀef$ele keÀjC³eele Deeues Deensle. ner HegefmlekeÀe peueo DeeefCe keÀe³e&#ece mebHekeÀe&keÀefjlee meceepeeleerue meJe& ueeskeÀeb®³ee neleer jenerue DeMeeHe´keÀejs efle®eer j®evee kesÀueer Deens. `SkeÀef$ele DeeefCe keÀe³e&#ece DeeHeÊeer peesKeerce J³eJemLeeHeve' DeeefCe `meg³eesi³e DeeHeÊeer peesKeerce' ³ee efoMesves efouesues ³eesieoeve cnCetve ner HegefmlekeÀe DeHe&Ce keÀjC³eeme Del³eble Deevebo nesle Deens. censMe veeJes&keÀj He´cegKe DeefOekeÀejer DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#e
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Devegke´ÀceefCekeÀe 1 efve³eb$eCe keÀ#e 1.1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 7 1.2 ceneje<ì^ Meemeve 9 1.3 Yeejle mejkeÀej 10 1.4 cegbyeF& Heesueerme 11 1.5 jsuJes 12 1.6 yesmì 14 1.7 efjuee³evme Svepeea 16 1.8 ie@me mesJee 18 1.9 Yeejleer³e nJeeceeve Keeles 18 1.10 Dev³e 18 2 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 2.1 ueeskeÀHe´efleefveOeer (veiejmesJekeÀ) 20 2.2 veeceefveoxefMele meom³e 21 2.3 ceveHee Dee³egkeÌle, Deefle. Dee³egkeÌle, men Dee³egkeÌle DeeefCe Ghee³egkeÌle 21 2.4 Keeles He´cegKe 25 2.5 DeefiveMeceve oue 30 2.6 mecegêefkeÀveeN³eeJejerue peerJej#ekeÀ 33 2.7 megj#ee Keeles 34 2.8 efMe#eCe Keeles 36 2.9 efMe#eCe mebj®eveelcekeÀ keÀ#e 38 3 ceneje<ì^ Meemeve 3.1 jep³eHeeue, cegK³eceb$eer DeeefCe GHe cegK³eceb$eer 39 3.2 cegK³e meef®eJe, Deefle. ceg. meef®eJe DeeefCe Dev³e 39 3.3 Dee³egkeÌle 47 3.4 efpeuneefOekeÀejer 47 3.5 cne[e 47 3.6 cegbyeF& ceneveiej He´osMe efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe 48 4 Yeejle mejkeÀej 4.1 Yeejlee®es je<ì^Heleer, meef®eJeeue³e 49 4.2 Yeejlee®es HebleHe´Oeeve 49 4.3 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe 49 4.4 mesveeoue cegK³eeue³e 51 4.5 Yeejleer³e veewoue 51
 4. 4. 4 4.6 cegbyeF& efJeMJemle yeboj 52 5 cegbyeF& Heesueerme 5.1 cenemeb®eeuekeÀ, Dee³egkeÌle DeeefCe Dev³e 53 5.2 He´eosefMekeÀ JeenlegkeÀ efve³eb$eCe DeefOekeÀejer 57 5.3 Heesueerme mLeevekesÀ (mene³³ekeÀ Heesueerme Dee³egkeÌle) 58 6 jsuJes 6.1 ceO³e jsuJes 62 6.2 HeefM®ece jsuJes 62 6.3 keÀeskeÀCe jsuJes 62 6.4 jsuJes Heesueerme 63 6.5 ceO³e jsuJes (cegK³e ceeie&) 65 6.6 efoJee, keÀu³eeCe, efYeJeb[er, JeeMeer DeeefCe (Gllej ceeie&) 66 6.7 KeesHeesueer (oef#eCe HetJe& ceeie&) 66 6.8 ceeLesjeve, HesCe Je jesne ceeie&& 67 6.9 neye&j ceeie&& 68 6.10 Ssjesueer, legYex DeeefCe HeefM®ece ceeie&&& 68 7 yesmì 7.1 yesmì DeefOekeÀejer 71 7.2 yesmì Deeieej J³eJemLeeHekeÀ 71 8 ceneveiej otjmeb®eej efveiece efueefceìs[ 73 9 lesue kebÀHev³ee 9.1 Fbef[³eve DeeF&ue 75 9.2 efnbogmLeeve Hesì^esefue³ece kebÀHeveer efueefceìs[ 75 9.3 Yeejle Hesì^esefue³ece kebÀHeveer efueefceìs[ 75 10 Yeejleer³e nJeeceeve Keeles 10.1 kegÀueeyee 76 11 veeiejer mebj#eCe oue DeeefCe ie=n mebj#ekeÀ oue 11.1 veeiejer mebj#eCe oue 77 11.2 ie=n mebj#ekeÀ oue 77 12 ìeìe Hee@Jej 78
 5. 5. 5 13 efJeYeeieJeej ceeefnleer S 81 kesÀ/He 213 yeer 96 Sue 227 meer 104 Sce/Het 238 [er 111 Sce/He 248 F 122 Sve 261 SHeÀ/o 134 Heer/GÊej 276 SHeÀ/G 144 Heer/oef#eCe 288 peer/o 160 Deej/oef#eCe 299 peer/G 170 Deej/ceO³e 314 S®e/Het 180 Deej/GÊej 327 S®e/He 190 Sme 337 kesÀ/Het 200 ìer 350 14 He´meej ceeO³eces 14.1 cejeþer Jele&ceeveHe$es 361 14.2 Fbie´peer Jele&ceeveHe$es 363 14.3 efnboer Jele&ceeveHe$es 363 14.4 iegpejeleer Jele&ceeveHe$es 364 14.5 Got& Jele&ceeveHe$es 365 14.6 leeceerU/lesueieg/keÀvve[ Jele&ceeveHe$es 365 14.7 Jeelee&nej DeefYekeÀlex / yeelec³ee osCee-³ee mebmLee 365 14.8 otjoMe&ve DeeefCe otjoMe&ve DeeefCe Je=Êe Jeeefnv³ee 366 14.9 kesÀyeue Dee@Hejsìj 367 15 Dev³e 15.1 mecevJe³e DeefOekeÀejer, ceesyeeF&ue Dee@Hejsìj 369 15.2 DeefiveMeceve mesJeeb®es mecevJe³e DeefOekeÀejer 370 15.3 efve³eb$eCe keÀ#eeb®es mecevJe³e DeefOekeÀejer 371 16 Yejleer JesUeHe$ekeÀ 374 17 Hetj HeefjefmLeleerle keÀe³e keÀjeJes DeeefCe keÀe³e keÀ© ve³es 376
 6. 6. 6
 7. 7. 7 1efve³eb$eCe keÀ#e 1.1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe Lesì He@ÀkeÌme ke´À. DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀo´ (DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#e) 1916,22694725, 22704403, 22694727 22694719 ccrsdmp@gmail.com DeefiveMeceve oue 101, 23076111, 23076112, Je[eUe - 24132058/60,62 24153027 23085993 Je[eUe - 24132058 mfbcr@rediffmail.com He´. DeefYe³eblee HepeJee (Dees De@v[ Sce) 24327674, 24224556 che.swd@mcgm.gov.in ceueefveëmeejCe cegK³e ceueJeeefnveer Menj 23717261 23718363 (kebÀì^esue) 23738948 23738951 (yees[&) 23730316 cegK³e ceueJeeefnveer HeefM®ece GHe. 26368651 26368652 (yees[&) 26368653 26368650 (Dee@HeÀerme) 26368654 (HeÀ@keÌme) cegK³e ceueJeeefnveer HetJe& GHe. 25220348 25220347 25220390 25222780 IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve ³eeveie=ns IekeÀJ³e JeenlegkeÀ efve³eb$eCe (Menj) JejUer ³eeveie=n 24935687 24935689 (efve³eb$eCe keÀ#e) 24922138 (yees[&) 24935688 24935693 (³eeveie=n) 24922166 IeeìkeÀesHej (Hebleveiej) 25007509 (efve³eb$eCe keÀ#e) 25003513 25006848 25006542 (yees[& ke´À.) 25000010 meebleeke´gÀPe 26182251 26182256 (efve³eb$eCe keÀ#e) 26176886 (ie@jspe) 26182252 26182253 26182254 (yees[& ke´À.) 26123266
 8. 8. 8 Lesì He@ÀkeÌme ke´À. ©iCeJeeefnkeÀe (DeefiveMeceve) 23076111 23076112 23076113 HeeCeer HegjJeþe ceueyeej efnue 23678109 23695835 23612577 (efjPeJn& ceueyeej) Yeb[ejJee[e 23756008 23770446 IeeìkeÀesHej 25153258 efJeuesHeeuex 26146852 26184173 26146852 Deejesi³e meeLeer®³ee jesieeb®ee keÀ#e 23054831 23054897 23020885 [e@ cebieuee ieesceejs GHe keÀe³e&. Deejesi³e DeefOekeÀejer 9833898688 epidcellmcgm@gmail.com DeeCeeryeeCeer JewÐeefkeÀ³e ceolemesJee 108 MJeeve efve³eb$eCe keÀ#e Menj 23085118 (ceneue#ceer) HeefM®ece GHeveiejs 26409275 (yeebêe) 28808206 (ceeuee[) ÒekeÀeMe Sve Hew (Je.mJe.efve) 9869187342 HetJe& GHeveiejs 25618000 (ceguegb[) njveeces (Je.mJe.efve) 9819613218 peveeo&ve Sve HeW[eUs (Je.mJe.efve) 9930056396 Deefleke´ÀceCe Menj 24161614 24145028 23781379 HeefM®ece GHeveiejs 26821269 26848228 HetJe& GHeveiejs 25299983 25225000 efJemlee ¬eÀ 158 25224397 Jee³eg He´og<eCe JejUer 24935688 efJemlee.ke´À 2302 24923462 (ìsefueHe@ÀkeÌme) 24923462 24922166 Keej 26497483 26497483 26498308
 9. 9. 9 1.2 ceneje<ì^ Meemeve 1.2.1 ceb$eeue³e Lesì He@ÀkeÌme ke´À. DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀê 22854168 22023266 22027990 22854168 1077 (ceolemesJee) 1.2.2 cne[e lee[osJe efve³eb$eCe keÀ#e 23536945 23517423 23531779 yeebêe cegK³e keÀe³ee&ue³e 66405000 26592058 1.2.3 cegbyeF& ceneveiej He´eosefMekeÀ efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe efve³eb$eCe keÀ#e 26590001/4 (yees[& ke´À.) 26594000 (yees[& ke´À.) 26591264 (He@ÀkeÌme) yeebêe kegÀuee& mebkegÀue (HeeJemeeUe keÀeueeJeOeer) 26594176 26591241 1.2.4 ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle ceneceb[U yeebêe 26472131 26474211 Yeeb[gHe (24x 7) 25663408 25664323 ceguegb[ (Het.) (24x 7) 21636945 ceguegb[ (He.) (24x 7) 25653408 25686666 leke´Àej keWÀê (24x 7) 25931001 25901001
 10. 10. 10 1.3 Yeejle mejkeÀej 1.3.1 ie=n ceb$eeue³e Lesì He@ÀkeÌme ke´À. je<ì^er³e DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve efJeYeeie vee@Le& yuee@keÀ veJeer efouueer 011- 23092923 011-23093054 011-29092885 011-23093897 23093563/66 011-23092763 011-23093564 011-23093750 011-23092398 1.3.2 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe (Sve[erSceS) S /1, meHeÀojpebie SvkeÌuesJn,veJeer efouueer - 110029 011- 26701728 9868891803 He@ÀkeÌme 26701729 info@ndma.gov.in 1.3.3 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve mebmLee (SveDee³e[erSce) SveDee³e[erSce mebkesÀlemLeU: www.nidm.gov.in 011-23702432 011-23705583 011-23766146 011-23702442 011-23702446 keÀe³e&keÀejer meb®eeuekeÀeb®es keÀe³ee&ue³e F& cesueëed.nidm@nic.in 011-23702445 011-23702446 1.3.4 YeeYee DeCegmebMeesOeve keWÀê (yeerSDeejmeer) DeefiveMeceve keWÀê (ì^e@cyes) 25505222 25594222 25592222 25505151 25519613 (He@ÀkeÌme) 1.3.5 ceneveiej otjmeb®eej efveiece efue. (SceìerSveSue) cegK³e keÀe³ee&ue³e 24371900 24372033 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (oef#eCe) 22025500 22875757 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (ceO³e) 23535500 23531441 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (Gllej) 24145556 24161441 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HeefM®ece SkeÀ) 26554242 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HeefM®ece oesve) 28753535
 11. 11. 11 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HeefM®ece leerve) 28012345 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HetJe&-SkeÀ) 25146000 25001413 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HetJe&-oesve) 25344949 25431441 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (vekeer cebgyeF&) 27808000 1.3.6 meMeðe yeue Lesì He@ÀkeÌme ke´À. mesveeoue otjmeb®eej 22152404 (24 leeme mesJee) 22157294 veewoue otjmeb®eej 22752000 22754949 22663030 22751199 22752472 1.4 cegbyeF& Heesueerme cenemeb®eeuekeÀ efve³eb$eCe keÀ#e 22026636 22026680 22822631 22026566 Heesueerme Dee³egkeÌle efve³eb$eCe keÀ#e 100 22623054 22641752 (le efve DeefOe) 22625020 22621983 (iegvns) 22641440 (mene.Hees.Dee.) 22621855 (Deefle cen.J³ekeÌleer) 103,1090 22633333 (efðe³ee / Jeefj<þ veeieefjkeÀ) 22620081 (efyeveleejer efJeYeeie) 22641753 (yeboesyemle) 22633319 oef#eCe efJeYeeie (Yee³eKeUe) 23089855 23007071 efve³eb$eCe keÀ#e DeefOe. 23010032 23080024 ceO³e efJeYeeie (ef®eb®eHeeskeÀUer) 23750909 23782636 23719267 ceO³eJeleea efve³eb$eCe keÀ#e (24 X 7) 23719857 (kebÀì^esue) 23710505 (kebÀì^esue) 23720505 efyeveleejer efJeYeeie 23712081 HetJe& efJeYeeie (®eWyetj) efve³eb$eCe keÀ#e DeefOe. 25233588 efyeveleejer 24691715 25233534 25221299 HeefM®ece efJeYeeie (yeebêe) 26457900 26552195 26412021 26402122 26408688
 12. 12. 12 Gllej efJeYeeie (keÀebefoJeueer) 28850918 28854643 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe (JejUer) 24937746 24937755 24937747 24940303 (efJemlee ke´À.100) 24939717 (efve. keÀ#e DeefOe.). 24954443 (men.Hees.Dee. JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24927234 MJeeve HeLekeÀ, cegbyeF& Heesueerme (jsuJes Heesueerme IeeìkeÀesHej) pes ³eg iee³ekeÀJee[ (Hees.GHe.efvejer.) 9594931208 efJn Sme yeuueeU (cegK³e Heesefueme efMeHeeF&) 9870254147 1.5 jsuJes Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme ke´À. Ye´ceCeOJeveer Heesueerme Dee³egkeÌle 23759251 23759280 9821770111 efve³eb$eCe keÀ#e 23759283 23759201 23759280 cp.railways.mumbai@mahapolice.gov.in HeefM®ece efJeYeeie efve³eb$eCe (cegbyeF& meWì^ue) 23094064 22084287 23070564 22017420 ceO³e DeeefCe neye&j efve³eb$eCe keÀ#e (ueeskeÀue) 22620173 22621695 Sme Heer efmebie (ueebye Heuu³eeb®³ee iee[³eeb®es He´cegKe efve³eb$ekeÀ) 22622685 9987645390 HebkeÀpe kegÀceej (efvejer#ekeÀ) MeerIe´ ke=Àleer oue 27762640 8976853198 jsuJes megj#ee yeue (cenemeb®eeuekeÀ efve³eb$eCe) 23075082 23004000 23080700 67644995 (jsuJes He@ÀkeÌme) 67644999 efMejmegbos , Hees.G.efve. jsuJes Heesueerme efyeveleejer efJeYeeie 67452132 9821898932 ceO³e jsuJes, Heesueerme Ghee³egkeÌle 23096189 keÀeskeÀCe jsuJes 27579969 27587694 MJeeve HeLekeÀ, jsuJes cegbyeF& 27563052
 13. 13. 13 1.5.1 jsuJes (ceO³e DeeefCe HeefM®ece) ke=Àleer DeeefCe mebyeOeerle DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ³eg Heer efmebie Jeefj<þ efJeYeeieer³e DeefYe³eblee (meerDees) efmeSmeìerSce jsuJes ©UebpeJeU efvecee&Ce nesCeeN³ee HetjHeefjefmLeleerJej efve³eb$eCe þsJeCes 22626909 22851652 9987645040 Delegue jeCes keÀceefMe&Deue (efmeveer³ej [ermeerSce) meeJe&peefvekeÀ GodIees<eCee HeOoleer®ee JeeHej keÀ©ve jsuJesmLeevekesÀ lemes®e He´meej ceeO³eces ³eebvee jsuJes JeenletkeÀeryeeyele DeeefCe JeenletkeÀ efJemkeÀUerle Peeueer Demeu³eeme leer keÀOeer HetJe&Jele nesF&ue ³ee®eer ceeefnleer GHeueyOe keÀ©ve osCes. 22620684 23780234 9987645020 DeueeskeÀ yeesnje jsuJes megj#ee oue (Jeefj<þ ef[Smemeer) jsuJesmLeevekeÀebJej De[ketÀve He[uesu³ee He´JeeMeebkeÀefjlee Devve Je HeeCeer ³eeb®eer J³eJemLee keÀjCes. 22755750 9987645065 keÀceefMe&Deue (Jeefj<þ ef[meerSce) jsuJesmLeevekeÀebJej De[ketÀve He[uesu³ee He´JeeMeebkeÀefjlee ye=nvcegbyeF& ceneHeeefuekesÀves kesÀuesu³ee leelHegjl³ee efveJeeN³eeb®³ee J³eJemLesyeeyele ceeefnleer HegjefJeCes. 22620684 9987645020 keÀceefMe&Deue (Jeefj<þ ef[meerSce) jsuJesmLeevekeÀebJej De[ketÀve He[uesu³ee He´JeeMeebkeÀefjlee yeerF&Smeìer®³ee ceoleerves He³ee&³eer JeenletkeÀ J³eJemLee keÀjCes 22620684 9987645020 keÀceefMe&Deue (Jeefj<þ ef[meerSce) Jeefj<þ ef[meerSce jsuJes mLeevekeÀeJejerue ieoea jsuJes HeesueermeebceeHe&Àle efve³eb$eCe DeeCeCes 22620684 9987645020 JewÐeefkeÀ³e (meerSceSme kesÀJee³eSve) jsuJes ©iCeeue³eebceO³es JewÐeefkeÀ³e DeeefCe He´LeceesHe®eej megefJeOee HegjefJeCes
 14. 14. 14 1.6 yesmì 1.6.1 oef#eCe Heefjceb[Uë (kegÀueeyee les Yee³eKeUe/ nepeer Deueer) Lesì He@ÀkeÌme ke´À. FueskeÌì^erkeÀ neTme 22799300 22856262 22799592 22799591 (yees[&) 22851244 He´Ceeueer efve³eb$eCe 22067893 efJemleejerle 747 22085888 64507801 22082875 HeeþkeÀJee[er veeogªmleer efve³eb$eCe (oes<e efveJeejCe) 22087234 22066611 22066661 HeeþkeÀJee[er He̳egpe efve³eb$eCe 22084242 22067082 22084243 kegÀueeyee He̳egpe efve³eb$eCe 22048105 22822033 22184242 64507807 22905951 (Jew) keÀe@ue meWìj ceefmpeo He̳egpe efve³eb$eCe 22919342 23474242 23454297 64507809 lee[osJe He̳egpe efve³eb$eCe 23099686 23026831 23094242 64507810 23018169 yesmì leke´Àej (Menj) 22085888 22080558 (efmemìce kebÀì^esue) 22067893 22082875 1.6.2 Gllej Heefjceb[Uë (Yee³eKeUe/ nepeer Deueer les mee³eve ®egveeYeÆer, ceeefnce) Lesì He@ÀkeÌme ke´À. He³e&Jes#ekeÀ oeoj efve³eb$eCe 24145888 24144897 64507803 24149537 24144891 efJemleejerle 537 JejUer He̳egpe efve³eb$eCe 24953363 64507812 24954242 22843939 32665612 oeoj veeog©mleer efve³eb$eCe 64507804 24146987 24146611 24146683 24128683 24146262 efJemleejerle 532 ceeefnce He̳egpe efve³eb$eCe 24461634 22920533 24444242 64507814
 15. 15. 15 Lesì He@ÀkeÌme ke´À. oeoj He̳egpe efve³eb$eCe 24124242 24124993 22843939 (keÀe@ue mebsìj) 24123162 24183276 efJemleejerle 531 ceeefnce veeog©mleer efve³eb$eCe 24456611 24451060 24472045 JejUer veeog©mleer efve³eb$eCe 64507805 24229257 24306611 24327007 24926611 megHeejeryeeie He̳egpe efve³eb$eCe 24161217 24114242 64507813 yesmì (efJepe HetjJeþe Keb[erle Peeu³eeme) (Gllej Heefjceb[U) 24145888 64507803 24144591 24144897 1.6.3 DeeCeeryeeCeerle keÀe³e&jle Demeuesues yesmì®es DeefOekeÀejer efþkeÀeCe DeefOekeÀe-³ee®es veeJe otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ efveJeeme Ye´ceCeOJeveer JeenlegkeÀ efve³eb$eCe efJepe³e veeLee meesveeJeCes, GHe He´. megj#ee DeeefCe o#elee DeefOekeÀejer 24092787 9821901573 kegÀueeyee ollee$e³e ceesjs, megj#ee DeefOekeÀejer 22822592 24468505 9969252473 ye@keÀyes kegÀyesj Heeìerue, Jeefj<þ megj#ee DeefOekeÀejer 23519129 9819483129 efJeÐegle (HeeþkeÀJee[er) efJevee³ekeÀ efMebos, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9969673173 keÀmeeje keÀe³e&MeeUe efoueerHe yeeieue, mene.megj#ee DeefOekeÀejer 9869004351 cegbyeF& meWì^ue efJepe³e meesveeJeCes,GHe He´.megj#ee DeeefCe o#elee DeefOe. 24092787 9821901573 efJepe³ekegÀceej Hegpeejer, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9920675068 JejUer vejWê yeneotj efmebie, megj#ee DeefOekeÀejer 22856262 efJemlee ¬eÀ 352 9869033501 9869486980 oeoj keÀe³e&MeeUe Mejo mejJeCekeÀj, GHe Òe.megj#ee DeefOe (meerSve) 26791354 9773096602 efJevee³ekeÀ efMebos, mene. meg. DeefOe. 24194352 9969673173 Je[eUe DeefJeveeMe FbotuekeÀj, megj#ee DeefOekeÀejer 24164838 9869048887 DeeefCekeÀ Heer [er jeCes, meg. DeefOe. 25000218 9869374885 He´efle#ee veiej efJn Sme Hegpeejer 9773042935
 16. 16. 16 efþkeÀeCe DeefOekeÀe-³ee®es veeJe otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ efveJeeme Ye´ceCeOJeveer osJeveej S Sce HegjkeÀj 9869200189 efMeJeepeer veiej Heer Sme veueeJe[s 8898254004 OeejeJeer cee³ekeÀue ef[meesPee, megj#ee DeefOekeÀejer 28362308 9869056542 kegÀuee& peer S®e Yeesmeues 9869020439 cejesU [er Sue ®eewOejer 9869371736 IeeìkeÀesHej efJn Sme jeCes 9869333577 efJeke´ÀesUer efJn efJejkeÀj 9987289316 ceguegb[ Mejo peieoeves, megj#ee DeefOekeÀejer 9867889415 yeebêe yeer Jee³e leejer 24458712 9869344153 meebleeke´tÀPe Sve Sue efmeie 9869486980 9869033501 ieesjsieeJe He´JeerCe HeÀCemeskeÀj, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9172116495 DeesefMeJeje- Sme/³ee[& jepeWê ³eelece, o#elee DeefOekeÀejer 28682492 9869435219 Hees³emej ceveesnj iepejs, mene. megj#ee DeefOekeÀejer meboerHe lee©, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9969593937 9869239971 9869411144 ieesjeF& Yeesj Sme Dees 28432615 9594486167 efob[esMeer He´oerHekegÀceej osMecegKe, Jeefj<þ o#elee DeefOekeÀejer 28493197 9757139589 Sme kesÀ ®eJneCe ceeieeþeCes efoHekeÀ HeesJeues, megj#ee DeefOekeÀejer DejefJebo efleJeejer mene meg DeefOe 2848 6785 9969028287 9867889415 ceeueJeCeer jeþes[ , mene. megj#ee DeefOekeÀejer 28672296 9664537792 cepeeme jefJebê efcemeeU, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 28449023 9969508014 1.7 efjuee³evme Svepeear veeJe efJeYeeie otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Keb[erle efJepe HegjJeþîeemebyeOeerle leke´Àejermeeþer 1-800-200-3030 (efve:MegukeÀ) 30303030 DeeHelkeÀeueerve efve³eb$eCe keWÀê ceO³eJeleea efve³eb$eCe DebOesjer (Het) 30099111 30097225
 17. 17. 17 Sme. veìjepeve Dees Sv[ Sce 30094359 7303028212 kesÀjceve keÀjkeÀeefj³ee efyepevesme 30098746 9324904592 jeng} ³e[Je[keÀj ie´enkeÀ 30098810 9323549916 oef#eCe efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- yeebêe les efJeuesHeeuex 30096080 30096060 jefJebê kesÀoej Dees Sv[ Sce 30096090 9323552822 meoevebo mejHeesleoej efyepevesme 30096660 9323552996 S Heer Mesþer Dees Sv[ Sce 30096094 9323552852 oef#eCe - ceO³e efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- DebOesjer les peesiesMJejer 30094193 30094192 megjpe Deej HeÀuekeÀ Dees Sv[ Sce 30765530 9322218741 ef[ Sme µeen efyepevesme 30094330 9322218703 Sce Sce kegÀuekeÀCeea Dees Sv[ Sce 30094281 9323551410 ceO³e efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- ieesjsieeJe les keÀebefoJeueer 30094916 30094911 Sme ®eJneCe Dees Sv[ Sce 30094920 9322218723 Heer yeer HeÀ[kesÀ efyepevesme 30094900 9324681846 Sme efmebIee Dees Sv[ Sce 30094918 9323552994 Gllej efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- yeesjerJeueer les YeeF&boj 30094590 30092233 32587318 Jner ef[meesPee Dees Sv[ Sce 30094540 9323552892 S Yes[bUs efyepevesme 30094550/30 9322218677 jbieveeLe MeeveYeeie Dees Sv[ Sce 30094533 9323796329 HetJe& efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- ®egveeYeÆer les efJeke´ÀesUer Je ceeveKego& 30092066 30092146 30094770 Heer ®eJeb[s Dees Sv[ Sce 30092010 9323551666 pes pee@pe& Dees Sv[ Sce 30092088 9323558460 kesÀ Heeb[s Dees Sv[ Sce 30092048 9323552941 Deej veKeejs efyepevesme 30092080 9323553060
 18. 18. 18 1.8 ie@me mesJee #es$e Lesì He@ÀkeÌme ceneveiej ie@me (Del³eeJeM³ekeÀ) efve:MegukeÀ 1800229944 1917 (ceolemesJee) 24074748 24012400 26591705 24071560 24012400 24012404 24015754 24071561 24012461 24071742 1.8.2 þeCes DeefiveMeceve oue efve³eb$eCe keÀ#e 25331600 25365202 25334216 ceeb[kesÀ 9969201541 1.8.3 veesmeerue jyej jmee³eve efJeYeeie cegK³eeue³e (®e®e&iesì) 66364062 66364060 veJeer cebgyeF& (ceneHes) 66730551 66576100 1.8.4 Deesìerme kegÀueeyee 22820912 22837211 22821879 1.9 Yeejleer³e nJeeceeve Keeles Heoveece otjOJeveer FHeeryeerrSkeÌme He@ÀkeÌme F&-cesue Dee³e Jner Deej Sme 1800-180-1717 ddgm@imdmumbai.gov.in keÀle&J³e DeefOekeÀejer 22150431 22160824 22154098 acwc@imdmumbai.gov.in GHe meb®eeuekeÀ 22150517 meb®eeuekeÀ nJeeceeve Keeles, #es$eer³e JeeoUer FMeeje keWÀê 22150405 1.10 Dev³e 1.10.1 ie=nj#ekeÀ oue #es$e Lesì He@ÀkeÌme cegK³e keÀe³ee&ue³e (ie=nj#ekeÀ DeeefCe veeiejer mebj#eCe oue) 22842423 22843667 22856435 22831958 ie=nj#ekeÀ oue ceO³eJeleea He´efMe#eCe mebmLee, ceneje<ì^ 25120946 (ìsefueHe@ÀkeÌme) 25127498
 19. 19. 19 ke´Àe@me cewoeve (efJeYeeie SkeÀ) 22031950 DeefiveMeceve oue peskeÀye meke&Àue (efJeYeeie oesve) 23085122 kegÀuee& (efJeYeeie leerve) 26504555 DebOesjer (efJeYeeie ®eej) 26206791 1.10.2 efJeceeveleU He´eefOekeÀjCe í$eHeleer efMeJeepeer Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU ìefce&veue 1 - cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU He´eefOekeÀjCe mJeeielekeÀ#e 66852200 66850900 ìefce&veue 2 - cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU He´eefOekeÀjCe mJeeielekeÀ#e 66850222 keÀe@Heexjsì SefJnSMeve ìefce&veue ìefce&veue ns[, [³egìer ce@vespej 26157492 66852376 / 77 9833301530 DeeCeeryeeCeer mesJeeë [³egìer ce@vespej 66850264 26813438 9619892672 HeÀe³ej Jee@®e ìe@Jej 66850268 9619892674 ìefce&veue ce@vespeceWì [³egìer ce@vespej 26264432 /23 9833301318 ìefce&veue Dee@efHeÀmej 9833301580 ìefce&veue 1 yeer [³egìer ce@vespej 66852336 9833301321 ìefce&veue Dee@efHeÀmej 9833301581 meerDee³eSmeSHeÀ meerDee³eSmeSHeÀ efve³eb$eCe keÀ#e (ìefce&veue 1 Des) 26156560 26264637 9930144130 meerDee³eSmeSHeÀ efve³eb$eCe keÀ#e (ìefce&veue 2) 66851333 66851300
 20. 20. 20 2 ye=nvcebgyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 2.1 ueeskeÀHe´efleefveOeer (veiejmesJekeÀ) veeJe DeeefCe Heoveece efJemlee. ke´À. otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme megefveue He´Yeg ceneHeewj, cegbyeF& mayor@mcgm.gov.in 3141 3101 22621020 22620470 24451020 24449299 9820702777 He@ÀkeÌme : 22696769 24449899 ceesnve efceþyeeJekeÀj GHeceneHeewj, cegbyeF& 2212 2214 22620481 22620233 (He@ÀkeÌme) 22977444 9167893666 9869168373 le=<Cee efJeMJeemejeJe meYeeie=n, veslee 2418 2407 22621992 24140047 9920326416 osJeWê DeebyeskeÀj efJejesOeer He#e veslee 2422 2420 22620651 26316080 9987081914 ceveespe keÀesìkeÀ ieìveslee, YeepeHe 2102 2103 22621531 25690532 9821163742 Oevebpe³e efHemeeU ieìveslee, je<ì^Jeeoer keÀeBie´sme 2105 2104 22696779 25660911 25668314 9820034234 jF&me MesKe ieìveslee, meceepeJeeoer Heeìea 2118 2114 22620692 9819794747 mebefoHe osMeHeeb[s ieìveslee, cevemes 2131 22620150 24333599 24333699 9833089282 ³eMeesOej HeÀCemes DeO³e#e, mLee³eer meefceleer 2211 2215 22620251 efJemlee 2211 22620833 26744545 9167893999 9821008393 GpJeuee cees[keÀ DeO³e#e, megOeej meefceleer 2213 2224 22620333 9820333203 efJeveeso Mesueej DeO³e#e, efMe#eCe meefceleer 2218 2220 22620654 65615003 9867689540 8879500777 DeªCe ogOeJe[keÀj DeO³e#e, yesmì 2119 22838485 22856262 65184828 9819966262 9833914048 Deefveue efmebie DeO³e#e, mLeeHel³e meefceleer (Menj) 2124 2148 22621258 9820702552 8879997213
 21. 21. 21 veeJe DeeefCe Heoveece efJemlee. ke´À. otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme efoHekeÀyeeyee neb[s DeO³e#e, mLeeHel³e meefceleer (GHeveiejs) 2143 22694728 9820702662 8888000016 efielee ieJeUer DeO³e#e, meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e meefceleer 3146 22675851 23015868 9820702772 9967264128 cebiesMe HeJeej DeO³e#e, yeepeej Je GÐeeve meefceleer 3147 22694717 25669518 9820306555 9820702882 Hetpee cene[sMJej DeO³e#e, ceefnuee Je yeeuekeÀu³eeCe meefceleer 2121 22620914 26120137 9820702992 De@[. %eevecetleea Mecee& DeO³e#e, efJeOeer meefceleer 3124 3125 22621725 28744946 9920714946 9820702650 2.2 veeceefveoxefMele meom³e veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DeJekeÀeMe oew peeOeJe 65226239 9820172156 efiejerMe vee OeevegjkeÀj 9867382642 Hee©ue efHe censlee 9867698925 DeefMJeve mees J³eeme 25148038 9987653535 De@[. ceefnjepeGÎerve me MesKe 8655500005 916799000 2.3 ceveHee Dee³egkeÌle, Deefle. Dee³egkeÌle, men Dee³egkeÌle DeeefCe Ghee³egkeÌle veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer meerleejece kegbÀìs ceneveiejHeeefuekeÀe Dee³egkeÌle 22620525 22620251 efJemlee. 3109 / 3152 22655927 22081893 23517171 23517777 9167001100 mc@mcgm.gov.in jepeerJe peueesìe Deefle. Dee³egkeÌle (He´keÀuHe) 22623004 efJemlee. 2321 / 2310 22623325 23635001 9867178552 amc.projects@mcgm.gov.in Sme Jner Deej ÞeerefveJeeme Deefle. Dee³egkeÌle (Het.G.) 22620149 efJemlee. 2318 / 2314 22624283 23723300 9920686380 amc.es@mcgm.gov.in
 22. 22. 22 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer ceesnve De[leeveer Deefle. Dee³egkeÌle (Menj) 22620809 efJemlee. 2322 / 2313 22655035 22813575 9823066056 amc.city@mcgm.gov.in mebpe³e osMecegKe Deefle. Dee³egkeÌle (He.G.) 22620433 efJemlee. 2327 / 2330 22620639 22043991 9594114567 amcwsmcgm@gmail.com Sme Sme efMebos men Dee³egkeÌle / GHe Dee³egkeÌle (DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve, GÐeeves DeeefCe megj#ee) 23087291 23089217 23087291 23531467 9820702503 jtmc.dm@mcgm.gov.in ssshinde@hotmail.com jCeefpele {ekeÀCes Ghee³egkeÌle (Heefj-7) (Deej/o, Deej/G, Deej/ceO³e) 28611508 28056000 efJemlee.301 28615930 24940171 9820702618 dmc.z7@mcgm.gov.in dmczone7@gmail.com [e@ efkeÀMeesj #eerjmeeiej GHe Dee³egkeÌle (keÀjefveOee&jCe Je keÀjmebkeÀueve) 22620251 efJemlee. 2682 22662588 22655955 24914877 9820702613 dmc.aac@mcgm.gov.in efkeÀjCe Dee®ejskeÀj Ghe Dee³egkeÌle (mee.He´.) 22621460 22620251 efJemlee.2612 22692268 25215555 9820074373 dmc.ga@mcgm.gov.in Deevebo JeeiejeUkeÀj Ghee³egkeÌle (Heefj-2) (SHeÀ/o, SHeÀ/G, peer/o, peer/G) 24150400 24134560 efJemlee. 306/302 24112269 24940980 26365734 9820702622 dmc.z2@mcgm.gov.in kishor.kshirsagar@mcgm.gov.in efceueerve meeJeble Ghe Dee³egkeÌle (megOeej) 22620251 22621272 efJemlee. 2535 26434343 9820702605 dmc.improvements@mcgm.gov.in milin.sawant@mcgm.gov.in megOeerj veeF&keÀ ceveHee Dee³egkeÌleeb®es Ghe Dee³egkeÌle 22620251 efJemlee.3107 22655927 24363517 9820702608 sudhirnk5@gmail.com DeMeeskeÀ Kewjs Ghee³egkeÌle (Heefj-5) (Sce/Het, Sce/He, Sue, osJeveej HeMegJeOeie=n) 25285429 25225000 efJemlee. 301 25299596 23534820 9820702611 dmc.z5@mcgm.gov.in
 23. 23. 23 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer megneme keÀjJebos Ghee³egkeÌle (Heefj-6) (Sve, Sme,ìer) 25010161 25011265 efJemlee.301 25011978 23543102 9820702616 9819808866 dmc.z6@mcgm.gov.in jece Oeme Ghee³egkeÌle (Heefj-3) (S®e/Het , S®e/He DeeefCe kesÀ/Het) 26823453 26840103 efJemlee. 103 26832466 23520847 9930315597 dmc.z3@mcgm.gov.in jepeWê kegÀceej JeUs Ghe Dee³egkeÌle (efJeMes<e) 26552061 26421271 efJemlee. 101 26552063 24946392 9820702601 dmc.special@mcgm.gov.in rajendrabhosale65@gmail.com He´keÀeMe Heeìerue GHe Dee³egkeÌle (Ie.keÀ.J³e.) 22620251 efJemlee. 2560 22620970 22700493 23540190 9820702620 dmc.swm@mcgm.gov.in Jemeble He´Yeg Ghee³egkeÌle (Heefj-1) (S,yeer,meer,[er DeeefCe F) DeeefCe ceeefnleer Je leb$e%eeve 23071815 23081471- 79 efJemlee. 222 23092158 24211616 9820702603 dmc.z1@mcgm.gov.in mcgm.dmcit@gmail.com efJepe³e yeeueceJeej Ghee³egkeÌle (Heefj-4) (kesÀ/He, Heer/o DeeefCe Heer/G) 26281658 26237932 efJemlee.401 26205662 23534820 24940980 9820702619 dmc.z4@mcgm.gov.in dmcz4@yahoo.com yeer pes HeJeej Ghe Dee³egkeÌle (Deefle. efvecet&ueve / (HesÀ.efve.) 23740231 23740221 23740230 9930292913 dmc.encroachment@mcgm.gov.in Yeejle cejeþs Ghe Dee³egkeÌle, ce.Ye.He´e. 22620588 22620251 efJemlee. 2640 / 2642 23514489 9820702615 dmc.cra@mcgm.gov.in megefveue OeeceCes Ghe Dee³egkeÌle (efMe#eCe) 24183645 24134560 efJemlee. 307 / 309 / 310 24173039 24965882 9820702607 dmc.edu@mcgm.gov.in vejWê ye[x GHe Dee³egkeÌle (ceO³eJeleea Kejsoer Keeles) 230935757 23083161 /62/63 efJemlee- 202 25344663 9820702617 dmc.cpa@mcgm.gov.in
 24. 24. 24 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jcesMe yeebyeUs peue DeefYe³eblee Ghe Dee³egkeÌle (efJeMes<e DeefYe³eebef$ekeÀer (Deefle. keÀe³e&Yeej) 22620993 efJemlee. 2301 22634329 25667391 9930260377 dmc.se@mcgm.gov.in dmcsemcgm@yahoo.com ue#ceCe JnìkeÀj meb®eeuekeÀ (efJeMes<e DeefYe³eebef$ekeÀer DeeefCe He´keÀuHe) GHe Dee³egkeÌle (He³ee&JejCe) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 22620251 efJemlee.2300 22621387 22620736 26136405 9769085856 9930186173 dir.esp@mcgm.gov.in dmc.environment@mcgm.gov.in laxman.vhatkar@mcgm.gov.in He´keÀeMe keÀoce He´cegKe DeefYe³eblee (veiej DeefYe³eblee) Ghe Dee³egkeÌle (o#elee) (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22620251 efJemleeë3231 22620972 9820702520 dmc.vigilance@mcgm.gov.in Sce Sme Iee[ies He´cegKe DeefYe³eblee (Ie.keÀ.J³e.) 22620251 efJemlee.2559 2563 9930260405 dmc.engg@mcgm.gov.in Sce Sme MegkeÌue He´cegKe DeefYe³eblee (o#elee DeefYe³eebef$ekeÀer) 22620251 efJemlee. 2560 22620972 22620972 23535804 9619135015 dmc.vigilance@mcgm.gov.in [e@ megneefmeveer veeieoe meb®eeuekeÀ (JewÐekeÀer³e efMe#eCe Je He´cegKe ©iCeeue³es) DeeefCe DeefOe<þe$eer, vee³ej oble ©iCeeue³e 23082714/6 efJemlee. 201 23083884 23080655 24136065 9821351027 dean.nairdental@mcgm.gov.in nairdentalmumbai@gmail.com
 25. 25. 25 2.4 KeelesHe´cegKe veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer veeje³eCe Heþe[s ceneHeeefuekeÀe ef®eìCeerme 22620060 22620251 efJemlee. 2129 22696769 25633891 9167835501 ms@mcgm.gov.in He´YeekeÀj meeleHegles He´cegKe keÀce&®eejer DeefOekeÀejer 22620217 22620251 efJemlee. 2609 22692268 0251- 2351087 9819272504 chpo@mcgm.gov.in censMe veeJexkeÀj meb®eeuekeÀ (ceeefnleer leb$e%eeve) (He´) 24958001 26846555 9820702525 director.it@mcgm.gov.in narvekarmahesh108@gmail.com efJeMJeveeLe meeleHegles ceneveiejHeeefuekeÀe cegK³e uesKeeHeefj#ekeÀ 22620680 22620251 efJemlee. 3221 23519048 9869287362 mca@mcgm.gov.in S®e Sme efvekeÀce He´cegKe uesKeeHeeue(efJelle) 22621441 22620251 efJemlee. 2207 22679782 21639836 9819811390 ca.finance@mcgm.gov.in nsceuelee µeece He´cegKe uesKeeHeeue (keÀes<eeieej) 22621191 22620251 efJemlee. 3116 ca.treasury@mcgm.gov.in kesÀJeueevebo yeJex He´cegKe uesKeeHeeue (HeeHegceefve) 22620517 22620251 efJemlee. 2342 22622277 24473805 9820702519 ca.cpa@mcgm.gov.in Sme Heer meeveHe He´cegKe uesKeeHeeue (meerHeerS) Deefle.keÀe³e&Yeej 23083161 23083163 efJemlee. 214 23087692 9619810756 ca.wssd@mcgm.gov.in Sme ìer efMeMegHeeue (®ee®eCeer uesKeeHejer#ee Je o#elee DeefOekeÀejer) 22620106 22620251 efJemlee. 2205 24460601 9820702519 jcesMe oCeeCes He´cegKe DeefOekeÀejer (®eewkeÀMeer) 22620541 22620251 efJemlee. 2665 22621195 9619289027 cho.enquiry@mcgm.gov.in Deej yeer Deejesìs keÀjefveOee&jkeÀ Je mebkeÀuekeÀ 23005754 25620000 9769214001 ac@mcgm.gov.in
 26. 26. 26 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer MeebYeJeer peesieer efMe#eCe DeefOekeÀejer 24145922 24142342 / 44 efJemlee. 201 24145922 9920025997 eo@mcgm.gov.in He´keÀeMe keÀoce veiej DeefYe³eblee (Deefle.keÀe³e&Yeej) 22620617 22622549 22620251 efJemlee. 2558 22694729 29451026 9820708931 ce@mcgm.gov.in cityengineers.centraloffice@mcgm.gov.in cenWo´ efHeìkeÀj He´cegKe DeefYe³eblee, (efve³eespeve Je mebkeÀuHeef®e$es) 24916920 24958001 24958101 efJemlee. 4167 24955381 9819095327 che.pd@mcgm.gov.in vegleve Ieesìies ceneHeeefuekeÀe JeemlegefJeMeejo 24958001 efJemlee. 4002 9819917779 ma@mcgm.gov.in jepeerJe kegÀkeÀvetj He´cegKe DeefYe³eblee (efJe efve) 22620075 22620251 efJemlee. 2500 22615217 23519020 9619775566 chedevp@gmail.com efJeueeme yeesye[s He´cegKe DeefYe³eblee (veeiejer He´efMe#eCe DeeefCe mebMeesOeve keWÀê) 28973708 28977561 28974642 28963978 9769635497 che.ctirc@mcgm.gov.in Des Heer HeJeej (He´) He´cegKe DeefYe³eblee (jmles, JeenletkeÀJe Hetue) 24919252 24958001 24958101 24919262 9920827155 che.rdtr@mcgm.gov.in chiefengroads@yahoo.com iees Jner keÀjboerkeÀj He´cegKe DeefYe³eblee (³eebef$ekeÀer Je efJeÐegle) He´. 24955123 (Lesì) 24958101 24958001 efJemlee. 2001 24955105 9619929525 che.me@mcgm.gov.in ue#ceCe JnìkeÀj He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) 24955059 24958101 efJemlee. 1057 24980097 26136405 9769085856 che.swd@mcgm.gov.in jcesMe yeebyeUs peue DeefYe³eblee 24955268 24958001 24958101 efJemlee. 2002 25667391 9930260377 hemcgm1@gmail.com
 27. 27. 27 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Deej [er efmebn He´cegKe DeefYe³eblee (HeeHegHe´) 24963739 24958001 24958101 efJemlee. 2003 24949729 9820702523 chewsp@rediffmail.com mebpe³e oje[s (He´) He´cegKe DeefYe³eblee (ceueefveëmeejCe He´keÀuHe) 24912367 24958101 24958001 efJemlee. 3319 24903234 28973759 9820702521 9819404251 che.sp@mcgm.gov.in chesp@gmail.com Hejceevebo meeKejs He´cegKe DeefYe³eblee (ceueefveëmeejCe He´®eeueve DeeefCe ce. Yeeb.) 24911819 24958101 24958001 efJemlee. 3001 24919334 25636896 9833539010 che.so@mcgm.gov.in chiefengineer.so@gmail.com Sce Sme Iee[ies He´cegKe DeefYe³eblee (IekeÀJ³e) 24955186 24955304 24955466 24955337 24955426 efJemleej 100 24955128 9930260405 che.swm@mcgm.gov.in [e@ De©Ce yeeceCes keÀe³e&. Deejesi³e DeefOekeÀejer 24135467 24134560 efJemlee. 325 24157718 28679715 9920759858 eho.phd@mcgm.gov.in phdmcgm@gmail.com [e@ MegYeebieer HeejkeÀj (He´) DeefOe<þe$eer, kesÀF&Sce 24131419 24107020 efJemlee. 7020 7862 24155678 9820703191 deangsmc@kem.ed [e@ efceueeRo ie meeUJes GHe. DeefOe<þlee, kesÀF&Sce (1) 24136051 efJemlee. 7438 24107053 20372401 9769561909 [e@ jcesMe Yeejceue DeefOe<þelee vee³ej ©iCeeue³e 23085379 23027101 23027000 efJemlee. 199/101 23072663 23005572 9820703190 dean.nair@mcgm.gov.in deannt@vsnl.net [e@ efMeJejepe oeme GHe DeefOe<þelee, vee³ej ©iCeeue³e 23027119 23081490 efJemlee. 7102 23072663 23543212 9769561232
 28. 28. 28 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer [e@ DeefJeveeMe megHes DeefOe<þelee, ueesefìce© (mee³eve ne@efmHeìue) 24074539 24076381 24063000 efJemlee. 3001 24031202 23649522 9820703192 dean.ltmg@mcgm.gov.in dean.ltmg@rediffmail.com [e@ jefJebê keÀoce He´cegKe JewÐeefkeÀ³e DeefOe#ekeÀ keÀmlegjyee ©iCeeue³e 23092458 23027700 efJemlee. 769 23092458 23027777 efJemlee 732 9892207007 kasturba.hospital@yahoo.com [e@ cenWê Jee[erJeeuee He´cegKe JewÐekeÀer³e DeefOe#ekeÀ Je Keeles He´cegKe, ceeO³eefcekeÀ Deejesi³e mesJee 26422775 26406787 efJemlee 4001 26405226 28996837 9820150006 censMe veeJexkeÀj He´cegKe DeefOekeÀejer DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve DeeefCe ce le vees keWÀê 22694725 22694727 22620251 efJemlee. 2062 22694719 26846555 9820702525 co.dm@mcgm.gov.in narvekarmahesh108@gmail.com efkeÀMeesj megjleer J³eJemLeeHekeÀ, cegêCeeue³e 23094177 23094147 126/128/158 23095052 28683075 9869016762 manager.mpp@mcgm.gov.in kishorsurti1811@rediffmail.com Heer yeer KeeW[s GÐeeve DeefOe#ekeÀ 23725799 23723578 23742162 9324981622 9820703194 sg.gardens@mcgm.gov.in Deefveue DebpevekeÀj meb®eeuekeÀ (He´eefCemebie´neue³e) 23772414 23772412 9819044227 vjbudyanzoo@yahoo.co.in [e@ Des F& HeeJeje ceneJ³eJemLeeHekeÀ (He´.), osJeveej HeMegJeOeie=n 25563284/8 efJemlee. 300 25515699 25507630 9619480405 gm.deonar@mcgm.gov.in De©Ce Jeerj He´cegKe megj#ee DeefOekeÀejer 24986328 24922772/8 24922770 26778549 9833578905 cso.security@mcgm.gov.in. MegYeoe j keÀeceLes He´cegKe keÀeceieej DeefOekeÀejer 22621749 22620251 efJemlee. 2604 22620752 24945132 9833322550 chlo.labour@mcgm.gov.in GpJeuee osMeHeeb[s efJeOeer DeefOekeÀejer 22674230 22620251 efJemlee. 2231 22620687 25805360 9892495659 lo.legal@mcgm.gov.in
 29. 29. 29 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Sme yeer yeeb[s Deveg%eeHeve DeefOe#ekeÀ (He´.) 22618801 efJemlee. 128) 24211203 22617653 24211207 32949514 9820702530 sl.licence@mcgm.gov.in ®ebêMesKej ®eesjs mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (ceeueceÊee) 22618104-5 efJemlee 201 22614300 22616094 24940174 9820702621 ac.estate@mcgm.gov.in jcesµe HeJeej mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle(yeepeej) 23401853 /54 24153023 24140017 25831700 9820702609 ac.market@mcgm.gov.in He´e®eer peebYeskeÀj mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle efve³eespeve DeeefCe veeiejer oeefjê³e efveceg&ueve keÀ#e 22618801 efJemlee 228 22692116 9920999508 ac.planning@mcgm.gov.in jepesµe keÀeìkeÀj mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (He.G.) (De.efve.) 26848228 26840103 efJemle.-187 26821269 9619681001 efJepe³eevebo yeesues mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (Heg.G.) (De.efve.) 25225000 efJemlee. 320 25299983 25224397 9820935610 efJeéeeme Heeb[gjbie ceesìs mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (µenj) (De.efve.) 24161614 24134560 24118686 28065185 9987793022 9167494003 DejefJebo ieesmeeJeer He´cegKe efvejer#ekeÀ, ogkeÀeves Je DeemLeeHevee 23635390 23616961 23616961 9769140763 9820363614 ci.se@mcgm.gov.in ³eg Sve cegjÀ[keÀj He´cegKe DeefYe³eblee (o#elee) 23062051 efJemlee. 251 23016518 23535804 9619135015 efjkeÌle Heo o#elee DeefOekeÀejer (efJeMes<e keÀe³e&) 22620312 22620251 efJemlee. 3106 22618816 peieoerMe oJes He´cegKe jepeefMe<ìe®eej Je mebHeke&À DeefOekeÀejer 22671653 22622526 22620251 (3001/3005) 24308799 9820702900 chplo@mcgm.gov.in irw@mcgm.gov.in
 30. 30. 30 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer p³eesefle<e osmeeF& He´cegKe DeefYeuesKe DeefOekeÀejer 24315030 23002365 9930020249 jyotish.desai@yahoo.co.in mebpe³e meeJeble Jeefj<þ Hegjele Jeemlet peleve DeefYe³eblee 22620251 efJemlee 3212 22694732 9892036371 efJepe³e Keyeeues-Heeìerue pevemebHeke&À DeefOekeÀejer 22621601 22694302 22620251 efJemlee. 2025 22620101 24966563 9930998844 pro@mcgm.gov.in pr.mcgm@gmail.com efJn S®e Keb[keÀj GHe He´cegKe DeefYe³eblee (Hepe&v³e peueJeeefnv³ee) (efve³eespeve keÀ#e) 24955229 8879329216 efJn pes osmeeF& GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) Menj 24955229 26827191 9819440778 Sme Sme ceoves GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) HetJe& GHeveiejs (He´) 25009067 25009067 8879329215 9322594470 Sme Heer efceðeer GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) HeefM®ece GHeveiejs 26840177 8879329213 Jeerje JeeCeer GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) He´keÀuHe 24932373 24932371 24311374 9833539027 Sve [yu³eg ueeueJeeCeer GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) He´®eeueve Je Heefjj#eCe 24309817 24309472 9167059956 2.5 DeefiveMeceve oue veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme Des Sve Jecee& He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer (Je[eUe) (He´) 24153028 9930464812 24132058 9820272531
 31. 31. 31 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme Heer Sme jnebieoUs GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (1) Je[eUe- 24132058 9930464820 Sme Des keÀeUs GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (2) Je[eUe -24132058 9930464822 Sme peer Deceerve GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (3) Je[eUe - 24132058 cejesU -29200940/41 He@ÀkeÌme 29253327 9930464821 Sme S®e vesmejer keÀj GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (4) Je[eUe - 24132058 cejesU - 29200940/41 9930464823 kesÀ Jner efnJejeUs GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (5) Je[eUe - 24132058 cejesU - 29200940/41 9930464825 Des Sve Jecee& GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (6) Je[eUe - 24132058 cejesU - 29200940/41 9930464812 S Deej Heeìer} GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer vejerceve Hee@Fbì 22882787 9930464809 Heer yeer Yeesmeues efJeYee.Deefive.DeefOe, cesceveJee[e Je[eUe - 24132058 9930464830 Jee³e Deej peeOeJe efJeYee.Deefive.DeefOe,keÀebefoJeueer cejesU - 29200940/41 9930464849 Sme Jee³e ceebpejskeÀj efJeYee.Deefive.DeefOe, Yee³eKeUe Je[eUe - 24132058/23085993, 24153027 9930464831 S Jner yeveiej efJeYee.Deefive.DeefOe, Yee³eKeUe Yee³eKeUe 23076111/13 9930464751 Sme Sme jeCes mene.Deefive.DeefOe, JejUer JejUer - 234300178 9930464839 Sme Jee³e ceebpejskeÀj efJeYee.Deefive.DeefOe., efve³eb$eCe keÀ#e kebÀì^esue - 23076111 ®eWyegj -25224824 9930464831
 32. 32. 32 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme S Jner Hejye mene.efJeYee.Deefive DeefOekeÀejer, HeÀesì& HeÀesì& -22611942 9930464837 Jner Sve HeeefCeie´ner efJeYee.Deefive.DeefOe.,cejesU Je[eUe ì^sefvebie meWìj - 24132058 9930464824 S®e [er Hejye efJeYee.Deefive.DeefOe., cejesU cejesU - 29200940/41 Je[eUe - 24132058 9930464826 S Jner keÀeUs mene. efJeYee.Deefive.DeefOe., yeebêe yeebêe - 26435206 Je[eUe - 24132058 9930464827 Sme [er meeJeble mene.efJeYee.Deefive.DeefOe., cesceveJee[e cesceveJee[e - 23478818 9930464835 Sme yeer Kejye[s efJeYee.Deefive.DeefOe., ceguegb[ ceguegb[ - 25687637 cejesU - 29200940/41 9930464753 Sme Deej yeesjÀ}s mene. efJeYee.Deefive.DeefOe., jeJeUer keBÀHe jeJeUer ke@ÀcHe - 24077841 Je[eUe - 24132058 9930464832 [er kesÀ Iees<e mene. efJeYee.Deefive.DeefOe., kegÀueeyee kegÀueeyee - 22043603 Je[eUe - 24132058 9930464834 Deej S ®eewOejer mene. efJeYee.DeefOe., leebef$ekeÀ Yee³eKeUe - Jeke&ÀMee@He 23076111 9930464828 S®e Jner efiejkeÀj mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer efMeJeepeer Heeke&À -24457203 9930464803 Sme [yuet jeCes mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer Fbefoje [e@keÀ -22611589 9930464840 kesÀ SHeÀ ef[meesPee mene. efJeYee.Deefive. DeefOekeÀejer vejerceve Hee@Fbì -22882787 9930464838 Sme yeer keÀje[s mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer efJeke´ÀesUer - 25170730 9930464759 Heer peer ogOeeU mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer ®eWyetj - 25224824 9930464756 S®e Deej MesÆer mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer cejesU - 29200940/41 9930464836 Deej Sve DebyegueieskeÀj mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer ceeuee[ - 28071010 9930464833
 33. 33. 33 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme S S®e meeJeble mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer ieesjsieebJe - 28712869 9930464860 2.6 mecegê efkeÀvee-³eeJejerue peerJe j#ekeÀ veeJe DeeefCe Heoveece DeefiveMeceve keWÀê efJeYeeie mecegê efkeÀveeje Ye´ceCeOJeveer ceveesnj veeje³eCe µesÆer DebOesjer kesÀ/He pegnt 9821385597 DeefYe<eskeÀ ye leebyes DebOesjer kesÀ/He pegnt 9920915854 meesF&} ye ceg}eveer DebOesjer kesÀ/He pegnt 9773436946 DeefYepeerle YeieJeeve cne$es DebOesjer kesÀ/He pegnt 9821827628 meeiej ve FleeHes DebOesjer kesÀ/He pegnt 9821252124 efkeÀjCe De ieesmeeJeer DebOesjer kesÀ/He pegnt 9967399893 oMejLe o ceeves DebOesjer kesÀ/He pegnt 9594475636 Deefpele ceb cesCes DebOesjer kesÀ/He pegnt 9545714311 meboerHe efo ceesjs DebOesjer kesÀ/He pegnt 9594901209 meJexMe yee þeketÀj DebOesjer kesÀ/He pegnt 8446195687 efveleerve o veebiejs DebOesjer kesÀ/He pegnt 9545183012 He´efJeCe vee Jnveceeves DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9594943634 efkeÀjCe Meb ieebpeJes DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9561203616 mel³eWê He ieeJeb[ DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9272681715 efJeveeso efo Kee[s DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9987854656 }#ceCe mee keÀebyeUs DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9221443018 jefJe ye JeeUJes DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9004995686 meef®eve efo Jeveceeveer DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9870662856 efJejepe os HeÀeskeÀe DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9664907611 keÀuHesMe o cesnsj yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9049645156 meboerHe He. leebyeejs yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9226497009 osJejece Yeebiejs yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9833115799 jesMeve pe cesnsj yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 8888660368 iepeeveve Kegje[s yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9707338423 efveleerMe n meebieJeskeÀj oeoj peer/G oeoj 9870230748 8080393990 DeMeeskeÀ Dee ceesefnles oeoj peer/G oeoj 9867059843 efJepe³eefmebie Dee jeþes[ oeoj peer/G oeoj 9004049517 jeceoeme Oegjer oeoj peer/G oeoj 9890586175 megyeesOe } keÀoce oeoj peer/G oeoj 8097166586
 34. 34. 34 veeJe DeeefCe Heoveece DeefiveMeceve keWÀê efJeYeeie mecegê efkeÀveeje Ye´ceCeOJeveer Deefve} YeesF&j oeoj peer/G oeoj 9867134101 He´leeHe pe cne$es ieJeeefue³ee ìBkeÀ Meer efiejieeJe 7875678239 efJeMeeue je ®eJneCe ieJeeefue³ee ìBkeÀ Meer efiejieeJe 9699592200 kewÀueeme yeb vee[skeÀj ieJeeefue³ee ìBkeÀ Meer efiejieeJe 8286968949 HejsMe Dee ceeskeÀue ieJeeefue³ee ìBkeÀ Meer efiejieeJe 9702678853 DejefJebo ceove peeOeJe ieJeeef}³ee ìBkeÀ meer efiejieeJe 8108338660 veLegjece He´ meg³e&JebMeer ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9004735069 ceesnve Ye Sjb[s ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9004247520 He´efJeCe lee ®eJneCe ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9222239363 meef®eve meb cegUerkeÀ ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9594300320 mJelesµe keÀesUCekeÀj cee}e[ Heer/G DeekeÌmee 9702166389 meceerj keÀesUer cee}e[ Heer/G DeekeÌmee 9594939107 efHe´lece keÀesUer cee}e[ Heer/G DeekeÌmee 8108445781 ieCeHeleer keÀesUskeÀj cee}e[ Heer/G DeekeÌmee ö pe³eµe keÀesUer cee}e[ Heer/G DeekeÌmee 8082637346 2.7 megj#ee Keeles veeJe Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es efþkeÀeCe otjOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer S Heer Jeerj He´cegKe megj#ee DeefOekeÀejer 24986328 26778549 9833578905 Heer peer mebKes GHe He´ meg DeefOe. (ceveHee cegK³eeue³e) 22695303 9167494199 9833578932 meer yeer mekeÀHeeU GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 1 23099162 9819424295 [er S®e Heeìerue GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 2 24144979 9833578918 S Deej Heeìerue GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 3 26422471 9833578937 Heer Jner meebUgKes GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 4 28057111 28976981 9833578952 meer yeer peeOeJe GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 5 25006009 9833578925 Sme Sme iee³ekeÀJee[ GHe He´ meg DeefOe. Deej DeB[ ìer 24922772 0251- 2880678 9833578907 Sme Jner kegÀuekeÀCeea GHe He´ meg DeefOe. HeeHegceefve-1 23002630 9833900089 Peer [er YeeJes GHe He´ meg DeefOe. HeeHegceefve-2 25113186 28769973 9819424661 Jner Heer [eUeRyekeÀj GHe He´ meg DeefOe. HeeHegceefve-3 25411288 9833578959 yeer yeer ieeLee[s (He´) efJe.meg DeefOe./1 [er efJeYeeie 23861426 9833578908 Heer S jeTle efJe.meg DeefOe./2 F efJeYeeie 23091471 26781516 9833578941 Heer ìer DeejyegCes efJe.meg DeefOe./3 SHeÀ/o 24134560 9833578954
 35. 35. 35 veeJe Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es efþkeÀeCe otjOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer peer [er mebKes efJe.meg DeefOe. /4 26422471 9833578934 Jner Jner HejeMejs efJe.meg DeefOe. /5 28057111 9833578926 S Deej meg³e&JebMeer efJe.meg DeefOe./6 25006009 9833578911 Heer S jeTle efJe.meg DeefOe./vee³ej 23081490 9833578941 ìer [er yeebiej mene.meg.DeefOe. /vee³ej 23027605 9833578906 Heer ìer DeejyegCes efJe.meg DeefOe./kesÀFSce 24136051 9833578954 Heer ìer DeejyegCes efJe.meg DeefOe./mee³eve 24063000 9833578954 Depe&gve Heeìerue efJe.meg DeefOe./Deej DeB[ ìer 25658504 9833578960 S Sce ®eewyeU efJe.meg DeefOe./[er S 25563284 25783226 9833578961 Sme Deej keÀeUs efJe.meg DeefOe./HeeHegceefve 1 23002630 9820251448 S Deej jeCes efJe.meg DeefOe./HeeHegceefve 2 26250343 24091807 9833578930 S Sme Je[pes efJe.meg DeefOe./HeeHegceefve 3 25113186 25131965 9833578945 Jner Sve peeOeJe (He´) efJe.meg DeefOe./HeeHegceefve 4 02522 / 309056 9833578922 Heer Jner jeCes efJe.meg DeefOe. (Yeeb.meb.) 25658504 9819152054 kesÀ yeer megHes mene meg.DeefOe.(ce.cegK³ee-1) 22695303 9619465559 Sme Jner ye[skeÀj mene.meg.DeefOe.(ce.cegK³ee-2) 22695303 9167202157 ìer [er yeebiej mene.meg.DeefOe./vee³ej 23081490 9833578906 Sme F Heeìerue mene.meg.DeefOe./kesÀF&Sce 24136051 9167202143 Sce yeer ceCeJee[keÀj mene.meg.DeefOe./kesÀF&Sce 24136051 9167202149 peer Sme lesueJe[s mene.meg.DeefOe./HeMegJeOe ie=n. 25563287 9167202148 mebefoHe Heeìerue mene.meg.DeefOe./peerìeryeer 24146993 9167202143 Sme Deej Jee[Jes mene.meg.DeefOe./YeeYee 26421271 9167202162 Sce yeer efvekeÀeUpes mene.meg.DeefOe./kegÀHej 24397800 9167202159 Sce yeer efvekeÀeUpes (He´) mene.meg.DeefOe./kesÀ.He. 26237932 9167202159 Sme Sme iejie[s mene.meg.DeefOe./jepeeJee[er 21025149 9167202154 S kesÀ Heeìerue efJe.meg.DeefOe./Yejleer Je He´efMe. 24922772 9833578960 Sme S Hejye efJe.meg.DeefOe./meeceev³e.He´Mee. 24924772 9833578920 S yeer leeJe[s mene.meg.DeefOe./Meðe DeeefCe oe©ieesUe 24924772 26488819 9833578912 Sce Deej cegCeieskeÀj mene.meg.DeefOe./HeeHegceefve 1 24073326 9167202147 Sce Sce yeg[yee[keÀj mene.meg.DeefOe./HeeHegceefve 2 24920926 24020287 9833578919 Heer meer kegÀ®eskeÀj mene.meg.DeefOe./HeeHegceefve 3 DeeefCe 4 26250343 9819025791
 36. 36. 36 veeJe Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es efþkeÀeCe otjOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Sme [er veeF&keÀ mene.meg.DeefOe./Sve efJeYeeie 25010161 9167202156 Heer peer cegbpeeU mene.meg.DeefOe./HeJeF& 28572601 9167202146 [er Jee³e ®eJneCe mene.meg.DeefOe./Yeeb.meb. 25658504 9769946663 [er Sme JeeIeceejs mene.meg.DeefOe./Yeeb.meb. 25658504 24705516 9167202155 ³eg peer ceesjs mene.meg.DeefOe./Deeie´e jes[ 25341905 9167202152 Jner Sve peeOeJe mene.meg.DeefOe./efHemes HeebpejeHeesU 0252 2309056 9860010383 efkeÀjCe met³e&JebMeer mene.meg.DeefOe./ìerSceSme 9167202164 2.8 efMe#eCe Keeles 2.8.1 KeelesHe´cegKe DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer keÀe³ee&ue³e MeebYeJeer peesieer efMe#eCe DeefOekeÀejer 9920025997 24142342,24145922 (efJemlee 201) mebpeerJeveer osMeHeeb[s GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer meerHeer[er / ceeO³eefcekeÀ 9833770716 24142342,24142344 (efJemlee.215) MeebYeJeer peesieer GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Hees<eCe Deenej), GHe keÀce&.DeefOe. SmeSmeS 9920025997 24415922 24142342 He´keÀeMe ®eNneìs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-1) 9833774251 23097951 dyeoz1mcgm@gmail.com ®ebêkesÀµe efmebie (He´) GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-2) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 9833770751 24716137 dyeoz2mcgm@gmail.com Þeerce Sce [er DeeHeìs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-3) (Deefle. keÀe³e&Yeej) 9833770735 26831080,26831081 dyeoz3mcgm@gmail.com Mewuepee HeeìkeÀj GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (SmeDee³emeer) (Heefj-4) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 8879337215 28710329 28710305 dyeoz4mcgm@gmail.com He´keÀeMe ®eNneìs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-5) (Deefle. keÀe³e&Yeej) 9833774251 25288379 9869014004 jefJebê keÀeUs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-6) 9833770739 25011635 dyeoz6mcgm@gmail.com De®euee veebos[keÀj GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-7) (Deefle. keÀe³e&Yeej) 9820926672 28652367
 37. 37. 37 2.8.2 efMe#eCe DeefOekeÀejer #esef$e³e DeefOekeÀejer ìsefueHe@ÀkeÌme F&-cesue mebpeerJeveer osMeHeeb[s GHe efMe#eCe DeefOe (Hees<eCe Deenej) 24142140 9833770716 dyeodietmcgm@gmail.com jeCes (SDees)GHe uesDe (FSHeÀ)efMeMegHeeue([erSFSHeÀ) 24100065 9967055927 24146065 pes Deej kesÀUgmekeÀj meJe& efMe#ee DeefYe³eeve 24100678 ìsefueHe@ÀkeÌme 9821287143,9930141434 2.8.3 Heefjceb[U -1 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer DeMeeskeÀ efceÞee DeefOe#ekeÀ, S,yeer,meer,[er DeeefCe F efJeYeeie 9969980320 ceveesnj ie{jer He´.DeefOe.(MeeUe) S DeeefCe yeer 8879060073 YeemkeÀj yeeUmejeHeÀ He´.DeefOe.(MeeUe) meer DeeefCe [er 8879337220 DeMeeskeÀ efceÞee He´.DeefOe.(MeeUe) F 9969980320 2.8.4 Heefj-2 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer ®ebêMesKej efmebie DeefOe#ekeÀ SHeÀ/o, SHeÀ/G, peer/o, peer/G 9833770751 Jebovee ieesmeeJeer He´.DeefOe.(MeeUe) SHeÀ/o 9967710131 mebpeerJeveer keÀeHemes He´.DeefOe.(MeeUe) SHeÀ/G 9773560066 DeµeeskeÀ µeen He´.DeefOe.(MeeUe) peer/o 9322508136 meesnveer He´.DeefOe.(MeUe)peer/G 7738030205 2.8.5 Heefj-3 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer ceevemeer DeeHeìs DeefOe#ekeÀ, S®e/Het, S®e/He 9833770735 cecelee jeJe DeefOe#ekeÀ, kesÀ/Het (He´) 9869417798 MeesYee Je[er³eej He´.DeefOe. (MeeUe) S®e/Het 9930935124 yejJeeue ce@[ce He´.DeefOe. (MeeUe) S®e/He 9819822353 cecelee jeJe He´.DeefOe. (MeeUe) kesÀ/Het 9869417798 2.8.6 Heefj-4 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer megpeelee Kejs DeefOe#ekeÀ, Heer/o 9892352144 keÀ[ekeÀesìer He´.DeefOe.(MeeUe) kesÀ/He 8767375701,8879337288 megpeelee Kejs He´.DeefOe.(MeeUe) Heer/o 9892352144 meg<cee ieesjs He´.DeefOe.(MeeUe) Heer/G - 1 DeeefCe 2 9821020375
 38. 38. 38 2.8.7 Heefj-5 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer JeeCeer DeefOe#ekeÀ, Sce/Het , Sce/He efJeYeeie 8879337212 pe³eÞeer ³eeoJe He´.DeefOe.(MeeUe) S} 9869405302 [e@ efoHee Yeevetµee}er He´.DeefOe.(MeeUe) Sce/Het 9920976330 yeeHet ceesjs He´.DeefOe.(MeeUe) Sce/He 9869249957, 8879337242 2.8.8 Heefj-6 jefJebê keÀeUs DeefOe#ekeÀ, Sve -1 DeeefCe 2 efJeYeeie, Sme, ìer 9833770739 megjsKee Sme Kewjcees[s He´.DeefOe.(MeeUe) Sve 9821537664 He´keÀeMe jeCes He´.DeefOe.(MeeUe) Sme 9757020364 He´ebpeueer ieesmeeJeer He´.DeefOe.(MeeUe) ìer 9920072754 2.8.9 Heefj-7 meveJeej He´.DeefOe.(MeeUe) Deej/o 9270681078 ³eMeJeble efmebie He´.DeefOe.(MeeUe)Deej/ceO³e 9004401248, 9867715342 ³eMeesoe mebKes He´.DeefOe.(MeeUe) Deej/G 9324273445 jecesMJej ueesns Je.DeefOe.(Meeefj.efMe#eCe) He´. 9821719299 kegÀuekeÀCeea He´.DeefOe.(MeeUe) Devegoeefvele MeeUe 9819199779 efkeÀjlekegÀ[Jes He´.DeefOe.(MeeUe) mebMeesOeve DeeefCe He´efMe#eCe 9969497848 Ieewwmeeme ÒeeO³eeHekeÀ mebieerle (Òe) 9820791416 jcesµe meesuebkeÀer Jee®eveeue³e efieu[j uesve (Òe) 9665317262,9766502878 YejlekegÀceej Heeb[s DeefOe#ekeÀ (ceeO³e.), [er.S[. DeeefCe keÀefve÷ ceneefJeÐeeue³e 9833770725 2.9 Heefj-7 efMe#eCemebj®eveelcekeÀ keÀ#e efcejeb[eJee[er MeeUe ³esLes, oeoj (HeefM®ece) keÀe³ee&ue³e: 24381835, 24381135, 24381544 DeeefCe He@ÀkeÌme : 24381056 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer keÀebyeUs GHe He´. DeefYe. (Sme.Dee³e.meer) (Òe) 9920778599 cesnlee GHe He´. DeefYe. (Sme.Dee³e.meer) 9969037702 oUJeer keÀe³e&. DeefYe. (Menj) 9619390217 yeesye[s og³³ece DeefYe³eblee (µenj) 9420715869 Deefveue MespeJeU og³³ece DeefYe³eblee (He.GHe.) 9820912831 Sve yeer ieg[s og³³ece DeefYe³eblee (efJeÐegle) 9757441020 S Sce Heeìerue 8879046350 Sve Deej meYeeieCes 9321292929
 39. 39. 39 3 ceneje<ì^ Meemeve 3.1 jep³eHeeue, cegK³eceb$eer, GHe cegK³eceb$eer veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme kesÀ MebkeÀjveeje³eCeved cee. jep³eHeeue, ceneje<ì^ jep³e 23632660 23670878 23632660 23630857 rajbhavan@maharashtra.gov.in He=LJeerjepe ®eJneCe cee. cegK³eceb$eer 22025151 22029214 23634950 22025222 cm@maharashtra.gov.in Deefpele HeJeej cee.GHecegK³eceb$eer 22022401 22024873 23631606 22025014 23634877 deputychiefminister@maharashtra.gov.in [e@ HelebiejeJe keÀoce cee. ceb$eer, Jeves, ceolekeÀe³e& Je HegveJe&meve, YetkebÀHe HegveJe&meve 22025398 22821499 23635688 22024751 23632748 min-forest@maharashtra.gov.in min.forest@maharashtra.gov.in 3.2 cegK³e meef®eJe, DeefleefjkeÌle cegK³e meef®eJe DeeefCe Dev³e veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme pes Sme meneefj³ee cegK³e meef®eJe 22025042 efJemlee 3747 22028594 22028135 22811903 22028762 mJeer³e. mene. efJemlee. 3597 chiefsecretary@maharashtra.gov.in cs@maharashtra.gov.in Sme Sce osMeHeeb[s DeHHej cegK³e meef®eJe, efJeMes<e ®eewkeÀMeer DeefOekeÀejer (1), meeceev³e He´Meemeve efJeYeeie 22821037 efJemlee. 3997 acs.gadseo1@maharashtra.gov.in [e@ Heer Sme ceervee DeHHej cegK³e meef®eJe efJeMes<e ®eewkeÀMeer DeefOekeÀejer (2), meeceev³e He´Meemeve efJeYeeie 22843711 23670124 [e@ Heer Sme ceervee DeHHej cegK³e meef®eJe DeuHemebK³eebkeÀ efJekeÀeme (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22025264 22040409 23670124 efJemlee. 3649 acs.minorities@maharashtra.gov.in
 40. 40. 40 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme DeefMJeveer efYe[s meef®eJe Meeues³e efMe#eCe DeeefCe ke´Àer[e 22025292 22046261 22882664 efJemlee.3876 22013292 acs.schedu@maharashtra.gov.in Þeerce. megpeelee meewefvekeÀ ÒeOeeve meef®eJe meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e 22617388 22045150 22617999 efJemlee.3038, 3498 acs.pubhealh@maharashtra.gov.in DeefceleeYe jepeve DeHHej cegK³e meef®eJe ie=n 22188164 22151733 22842333 (Jeu[& ì^s[ meWìj ³esLes keÀe³ee&ue³e) acs.home@maharashtra.gov.in mJeeOeerve #eef$e³e DeHHej cegK³e meef®eJe cenmetue 22029009 22028443 22856779 psec.revenue@maharashtra.gov.in He´ceeso ve}eJe[s meef®eJe j®evee Je keÀe³e&He×leer ÒeMeemeve megOeejCee Je efJeceeve ®eeuekeÀ 22843711 22027151 22852429 23547977 efJemlee.3950, 3290 sec.marathi@maharashtra.gov.in Sme kesÀ iees³eue DeHHej cegK³e meef®eJe ke=À<eer Je HeCeve 22025357 22024976 22823412 efJemlee. 3930,3510 psec.agri@maharashtra.gov.in ceveer<ee HeeìCekeÀj cnwmekeÀj meef®eJe JewÐekeÀer³e efMe#eCe Je Deew<eOeer êJ³es 22622179 22617410 22626420 22016818 22060802 peerìer ©iCeeue³ee®³ee Fceejleerle keÀe³ee&ue³e sec.mededu@maharashtra.gov.in osyeeefMe<e ®eke´ÀJeleea He´Oeeve meef®eJe ie=nefvecee&Ce 22023036 22025939 22882367 efJemlee. 3425 psec.housing@maharashtra.gov.in efJekeÀeme Keejies meef®eJe cegK³eceb$³eeb®es meef®eJeeue³e 22021850 22020500 22821234 efJemlee. 3566,3443 mJeer³e mene. 22820503 psec.cm@maharashtra.gov.in
 41. 41. 41 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme [e@ YeieJeeve mene³e He´Oeeve meef®eJe (mesJee) meeceev³e He´Meemeve efJeYeeie 22886141 22027365 efJemlee. 3399 psec.gadservices@maharashtra.gov.in kesÀ Heer ye#eer DeHHej cegK³e meef®eJe efve³eespeve 22029496 22023387 efJemlee. 3255 psec.planning@maharashtra.gov.in megceerle ceefuuekeÀ DeHHej cegK³e meef®eJe cegK³e jepeefMe<ìe®eej DeefOekeÀejer 22024438 22023132 22822626 22043227 acs.protocol@maharashtra.gov.in sumitmalik@maharashtra.gov.in efJeÐeeOej keÀeve[s He´Oeeve meef®eJe Gpee& 22026767 26472119 26475212 22881848 He´keÀeMeie[, yeebêe (He) psec.energy@maharashtra.gov.in cesOee iee[ieerU He´Oeeve meef®eJe (DeHeerue Je megj#ee) 22188116 22813124 (Jeu[& ì^s[ meWìj ³esLes keÀe³ee&ue³e) psec.homeapl@maharashtra.gov.in megOeerj ÞeerJeemleJe DeHHej cegK³emeef®eJe efJeÊe 22029721 22828411 22846292 efJemlee. 3252, 3489 acs.finance@maharashtra.gov.in megefve} HeesjJee} He´Oeeve meef®eJe (JeðeesÐeesie) menkeÀej 22836819 22828980 23633057 efJemlee.3938, 3088 psec.textile@maharashtra.gov.in efoHekeÀ keÀHetj He´Oeeve meef®eJe Devve Je veeiejer HegjJeþe 22024851 22027234 22025449 22845116 efJemlee. 3372 psec.fcs@mahashtra.gov.in mebpe³e kegÀceej He´Oeeve meef®eJe G®®e Je leb$e efMe#eCe 22025301 22022606 22885845 efJemlee. 3532,3528 psec.higheredu@maharashtra.gov.in
 42. 42. 42 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme megOeerj ÞeerJeemleJe DeHHej cegK³e meef®eJe efJelle efJeYeeie 22029721 22828411 22846292 efJemlee. 3252 acs.finance@maharashtra.gov.in Sme kesÀ Mecee& He´Oeeve meef®eJe HeefjJenve Je yebojs 22188157 22151924 23614499 (Jeu[& ì^s[ meWìj ³esLes keÀe³ee&ue³e) psec.transport@maharashtra.gov.in Sme Sme mebOet ÒeOeeve meef®eJe Heb®ee³ele jepe Je ie´eceefJekeÀeme efJeYeeie 22025201 22060446 22060448 23688159 meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie, cePe&yeeve ceeie&, HeÀesì& ³esLes keÀe³ee&ue³e psec.rdd@maharashtra.gov.in jepesµe kegÀceej He´Oeeve meef®eJe HeeCeer HegjJeþe Je mJe®ílee 22626407 22622084 23633057 (peer ìer ©iCeeue³ee®³ee Fceejleerle keÀe³ee&ue³e) psec.wssd@maharashtra.gov.in He´efJeCe HejosMeer He´Oeeve meef®eJe Jeve 22023363 22023623 22823624 efJemlee. 3220 psec.forest@maharashtra.gov.in pravinpardeshi@gmail.com efJn efieefjjepe He´Oeeve meef®eJe peuemebOeejCe Je jes.n.³ees. 22025349 22029132 22019883 efJemlee. 3063 psec.egs@maharashtra.gov.in GpJeue ©kesÀ He´Oeeve meef®eJe ceefnuee Je yeeuekeÀu³eeCe 22027050 22828281 23610372 efJemlee. 3923 psec.wchd@maharashtra.gov.in cegkesÀµe Kegu}j He´Oeeve meef®eJe DeeefoJeemeer efJekeÀeme 22026742 22833665 efJemlee. 3778 psec.tribal@maharashtra.gov.in cevegkegÀceej ÞeerJeemleJe He´Oeeve meef®eJe, veiej efJekeÀeme (1) 22026419 22021155 22026665 22813535 ceb$ee}³e ®eewLee ceeUe psecud1@gmail.com manukumarsrivastava@maharashtra.gov.in
 43. 43. 43 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme ÞeerkeÀeble efmebn He´Oeeve meef®eJe veiej efJekeÀeme (2) efJeMes<e He´keÀuHe 22021444 66156265 23615052 ceb$ee}³e ®eewLee ceeUe psec.ud2@maharashtra.gov.in kesÀ efMeJeepeer He´Oeeve meef®eJe J³e³e 22023085 22793083 22821862 sec.exp@maharashtra.gov.in pes Heer iegHlee He´Oeeve meef®eJe efJeÊeer³e megOeejCee - efJeÊe efJeYeeie 22837265 22020717 psec.reforms@maharashtra.gov.in S yeer Heeìerue He´Oeeve meef®eJe peuemebHeoe efJeYeeie 22023109 22831817 23546823 efJemlee. 3917 psecwr.wrd@maharashtra.gov.in mebceerlejeJe Heeìer} He´Oeeve meef®eJe Je efJeOeer HejeceMeea 22027272 22886024 22875562 efJemlee. 3614 pec.rla@maharashtra.gov.in ceeefueveer MebkeÀj He´Oeeve meef®eJe peuemebHeoe efJeYeeie (uee#esefJe) 22023038 22834335 22822712 psec.cad@maharashtra.gov.in pa.sec.cad@maharashtra.gov.in efveleerve ieês ÒeOeeve meef®eJe DeeefCe cegK³e efveJe[CetkeÀ DeefOekeÀejer 22029965 22835698 psec.election@maharashtra.gov.in µ³eece leeJe[s meef®eJe efJe.keÀe.De. (DeHeerume) cenmetue Je Jeve 22836363 22819820 22835878 Fb[mì^er³eue FvMegjvme Fceejle, pes ìer ceeie&, ®e®e&iesì ³esLes keÀe³ee&ue³e sec.revenueappl@maharashtra.gov.in DeeefMe<e kegÀceej efmebn He´Oeeve meef®eJe cegK³eceb$³eeb®es meef®eJeeue³e 22020680 22024539 22813575 sec2.cm@maharashtra.gov.in ashish.ks@maharashatra.gov.in
 44. 44. 44 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme jepesMe Deie´Jeeue He´Oeeve meef®eJe ceeefnleer leb$e%eeve 22026534 22815087 23688820 efJemlee. 3189,3601 psec.it@maharashtra.gov.in rajeshaggarwal@maharashtra.gov.in DejefJebo kegÀceej He´Oeeve meef®eJe keÀeceieej 22023477 22822105 22023477 22025881 sec.labour@maharashtra.gov.in censµe HeeþkeÀ meef®eJe HeMeg mebJeOe&ve, ogiOe efJekeÀeme, celm³eJ³eJemee³e 22027018 22016929 efJemlee. 3512 sec.adf@maharashtra.gov.in ceerlee jepeerJe uees®eve meef®eJe meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e, meef®eJe (2) 22618455 22667570 22022881 sec.pubhealth2@maharashtra.gov.in jeefOekeÀe jmleesieer meef®eJe uesKee Je keÀes<eeiejs 22029335 22020717 22164433 efJemlee. 3741 sec.acctres@maharashtra.gov.in Deej jepeerJe meef®eJe He³ee&JejCe 22873845 22045946 26302501 efJemlee. 3132 psec.env@maharashtra.gov.in efceefuebo cnwmekeÀj meef®eJe ceole Je HegveJe&meve 22025274 22828169 22016818 14 Jee cepeuee, v³eg De@[efceveermì^sefìJn Fceejle ³esLes keÀe³ee&ue³e sec.rnr@maharashtra.gov.in efyeHeerve ÞeerceeUer meef®eJe GHecegK³eceb$eer keÀe³ee&ue³e 22024221 22811705 20861490 efJemlee. 3792,3793 sec.dcm@maharashtra.gov.inbipinshreemal i@maharashtra.gov.in jepeieesHeeue osJeje meef®eJe menkeÀej 22025283 22813823 efJemlee. 3514 sec.coop@maharashtra.gov.in
 45. 45. 45 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Deej [er efMebos meef®eJe meeceeefpekeÀ v³ee³e, efJeMes<e mene³³e (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22026688 22029526 22875553 efJemlee. 3860,3387 sec.socjustice@maharashtra.gov.in He´uneo peeOeJe cenemeb®eeuekeÀ ceeefnleer Je pevemebHeke&À 22027956 22852319 efJemlee. 3332,3580 dgiprpa@gmail.com Þeerce. Dee³e S kegbÀove meef®eJe leLee meb®eeuekeÀ DeeHelleer J³eJemLeeHeve efJeYeeie cenmetue Je Jeve efJeYeeie (ceole Je HegveJe&meve) 22026712 22022039 22045373 22859520 idzkundan@hotmail.com M³eeceuekegÀceej cegKepeea meef®eJe jmles (meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie) 22024800 22024871 sec.pwdroads@maharashtra.gov.in mukharjee@maharashtra.gov.in M³eeceuekegÀceej cegKepeea meef®eJe yeebOekeÀece (meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie) 22024800 22024871 8600900056 efJemlee.3371,3282 sec.pwdworks@maharashtra.gov.in S®e yeer Heìsue meef®eJe efJeOeer efJeOeeve 22856484 22825295 22013755 22845554 efJemlee. 3612,3067 9969934288 psec.legislation@maharashtra.gov.in n yeer Heìsue meef®eJe mebmeoer³e keÀe³e& efJeYeeie (De.keÀe.) 22007272 22886024 22875562 sec.pla@maharashtra.gov.in mebpe³e YeeskeÀjs GHe meef®eJe He³e&ìve, meebmke=ÀeflekeÀ keÀe³e& 22025612 22025609 22025607 9892719969 psec.tourism@maharashtra.gov.in DeHegJee& ®ebêe ÒeOeeve meef®eJe GÐeesie, Tpee& Je keÀeceieej efJeYeeie 22025393 22824446 9818672326 psec.industry@maharashtra.gov.in efJeefvele DeûeJeeue ÒeOeeve meef®eJe ie=n (efJe<esµe) 22188156 22855925 9870000045 psec.homesep@maharashtra.gov.in
 46. 46. 46 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme mebpe³e kegÀceej ÒeOeeve meef®eJe jespeieej Je mJe³ebjespeieej (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22025301 22838809 efJemlee.3964 sec.emp@maharashtra.gov.in mebefielejeJe Heeìerue ÒeOeeve meef®eJe efJeefOe Je v³ee³e efJeYeeie (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22027272 22825295 9423706879 22825295 sec.sla@maharashtra.gov.in psec.rla@maharashtra.gov.in megpeelee meewefvekeÀ meef®eJe JewÐekeÀer³e efµe#eCe Je Deew<eOeer êJ³es efJeYeeie 22622179 22628420 22617420 sec.mededu@maharashtra.gov.in mebpe³e YeeskeÀjs yeer peer mewOeveJe© oJes GHe meef®eJe He³e&ìve Je meebke=ÀeflekeÀ keÀe³e&¬eÀce 22025612 22025607 8108120257 8097151500 9892708500 Sme Sme meebOeg ÒeOeeve meef®eJe ûeeceefJekeÀeme Je Heb®ee³ele jepe 22025201 22060448 9322518627 22855243 sec.rdd@maharashtra.gov.in keÀceuekegÀceej cegKepeea meef®eJe yeebOekeÀece 22026612 22041292(F) 8600900056 sec.env@maharashtra.gov.in Òeuneo peeOeJe cene meb®eeuekeÀ ceeefnleer Je pevemebHeke&À 22027956 22852319 efJemlee. 3332 dgiprpa@gmail.com efJepe³e JeeIeceejs GHe meef®eJe cegK³e meef®eJeeb®es meef®eJe 22024454 22028594 7506250765 dscsoffice@gmail.com ds.cso@maharashtra.gov.in
 47. 47. 47 3.3 Dee³egkeÌle veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer megjsMe efkeÀMeCeeveer GlHeeove MegukeÀ 22017260 22004592 9920753216 centralexcisemumbai1@yahoo.com jeOesMeece ceesHeueJeej efJeYeeieer³e Dee³egkeÌle (keÀeskeÀCe) 27571324 27571516 8108533333 22872742 22831086 padivcomkon@gmail.com Demeerce iegHlee þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe 25331590 25336215 9769022948 25336523 25364779 25861515(efve) tmcmc@thanemahapalika.com S Sue pe-ne[ veJeer cegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 27571095 27574457 9867205045 27575700 27573785 27710170(efve) Meecemegboj Heeìerue keÀu³eeCe [eWefyeJeueer ceneveiejHeeefuekeÀe 0251-2204065 0251- 2205858 8879111888 3.4 efpeuneefOekeÀejer veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Mewuee S efpeuneefOekeÀejer (Menj) 22662440 22664232 9820747298 22665233 22661239 efve³eb$eCe keÀ#e: 22664232, 22665233 MesKej ®evves efpeuneefOekeÀejer (GHeveiejs) 26556799 26556805 9833620113 26514742 Heer Jesuejemet efpeuneefOekeÀejer, þeCes 25344041 25349200 9869250903 25345130 collector_thane@maharastra.gov.in 3.5 cne[e veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer meleerMe ieJeF& GHeeO³e#e 26592492 26590490 9619105005 22830488 yeer Heer efMejJee[keÀj GHe He´.DeefYe. (He´.) (®eboveJee[er) 22058110 22058110 9324545554
 48. 48. 48 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer jekesÀMe pes efleJeejer GHe He´.DeefYe. lee[osJe 23531454 23531454 9819538215 mebpe³e osMecegKe keÀe³e&.DeefYe.DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) (cejerve ueeF&vme les keÀeUe®eewkeÀer, F efJeYeeie) 24705582 24705582 9869000260 efvece&ue osMecegKe cegK³e keÀe³e&. DeefOekeÀejer, PeesHegHe´e 26591314 26590457 26590518 9833619010 yeer yeer þekeÀjs PeesHegHe´e, meef®eJe 26592747 26590457 9867294594 3.6 cegbyeF& ceneveiej He´eosefMekeÀ efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ³eg Heer Sme ceoeve Dee³egkeÌle 26591234 26594001 26591112 9820719919 mcmmrda@gmail.com mebpe³e mesþer DeefleefjkeÌle Dee³egkeÌle 26591235 26591112 9833831198 JesCetieesHeeU js·er DeefleefjkeÌle Dee³egkeÌle 26595910 26595914 9503277755 Sme Sce meyeveerme He´cegKe DeefYe. (DeefYe. efJeYeeie) 26591239 26594179 9833150223 [er Heer osMecegKe (DeefOe#ekeÀ, DeefYe.) 26594185 26594179 9820210668 Yemces (DeefOe#ekeÀ, DeefYe.) 26594189 26594179 9869475737 efveefkeÀlee þekeÀjs (GHe efve³eespevekeÀej) 26595959 26591266 9833412333 Yemces (keÀe³e&. DeefYe.) 26594048 26594179 9869475737 Sve Sme oeYeesUkeÀj (keÀe³e&. DeefYe.) 26594047 26594179 9821282193
 49. 49. 49 4 Yeejle mejkeÀej 4.1 Yeejlee®es je<ì^Heleer, meef®eJeeue³e Yeejlee®es je<ì^Heleer, je<ì^Heleer YeJeve v³et efouueer-110 004 Sme ìer [er keÀes[ 23015321 23017290 011 23017824 mebkesÀlemLeU : http://presidentofindia.nic.in F&-cesue : presidentofindia@rb.nic.in Heoveece veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme je<ì^HeleeR®es meef®eJe Deesceerìe Hee@ue 23013324 23017290 23014930 23017824 secy.president@rb.nic.in je<ì^HeleeR®es Keepeieer meef®eJe He´efoHe iegHlee 23014816 23010813 ps1president@rb.nic.in je<ì^HeleeR®es Jeelee&nj meef®eJe JesCet jepeeceesveer 23016535 23794498 presssecyrb@gmail.com je<ì^HeleeR®es efJeMes<e keÀe³e& DeefOekeÀejer megjsMe ³eeoJe 23015321 osdtopresident@rb.nic.in 4.2 Yeejlee®es HebleHe´Oeeve Yeejlee®es HebleHe´Oeeve 23012312 23016857, 23019545 je<ì^er³e megj#ee meuueeieej 23019227 23016857, 23019545 He´Oeeve meef®eJe 23013040 23016857, 23019545 meef®eJe 23010838 23016857, 23019545 Keepeieer meef®eJe 23012312 23016857, 23019545 HebleHe´Oeeveeb®es ceeO³ece meuueeieej 23016920 23016857, 23019545 4.3 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe, Yeejle 4.3.1 DeO³e#e, mene.mJeer³e mene. Kee.me. Fl³eeefo. veeJe keÀe³ee&ue³e F&-cesue Sve [er Sce S YeJeve, S-1 meHeÀojpebie FvkeÌuesJe veJeer efouueer-110029 91-11-26701700 website@ndma.gov.in efve³eb$eCe keÀ#e Sve [er Sce S 91-11-26701728 9868891801 9868101885 (He@ÀkeÌme)-011-26701729
 50. 50. 50 Sce MeefMeOej js·er GHeeO³e#e 26701701 (He@ÀkeÌme)91-11-26701706 vc@ndma.gov.in ìer efJeMJeveeLe GHeeO³e#eeb®es efJeMes<e keÀe³e& DeefOekeÀejer 26701704 vc.sectt@gmail.com efmelee ceensMe (GHeeO³e#eeb®es mene.mJeer.me.) 011-26701705 seetham@ndma.gov.in efmeLee ceensMe (leelHegjlee He´Yeejer) (GHeeO³e#eeb®es mJeer.me.) 26701721 seetham@ndma.gov.in efJepe³eve kegÀceejve (GHeeO³e#eeb®es Kee.me.) 26701708 vijay@ndma.gov.in YegHeWê efmebie (GHeeO³e#eeb®es pevemebHeke&À DeefOekeÀejer) 26701878 veJeue He´keÀeMe (GHeeO³e#eeb®es SmeDeejDees) 26701719 prakash.nawal@gmail.com 4.3.2 meom³e veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer F&-cesue yeer YeÆe®eejpeer meom³e 26701780 bbhattacharjee@ndma.gov.in pes kesÀ efmevne meom³e 26701740 9818384040 24122310 jksinha@ndma.gov.in kesÀ Sce efmebie meom³e 26701735 [e@ cegPeHHeÀj Denceo meom³e 26701736 muzaffarahmad@ndma.gov.in kesÀ Sve ÞeerJeemleJe meom³e 26701775 cespej pevejue pes kesÀ yevmeue (mesJeeefveJe=Êe)meom³e 26701778 jkbansal@ndma.gov.in He´es. n<e& kesÀ iegHlee meom³e 26701738 9999868111 harsh@ndma.gov.in harshndma@gmail.com
 51. 51. 51 veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer F&-cesue [e@ kesÀ meueerce Deueer meom³e 26701777 4.3.3 meef®eJe veeJe keÀe³ee&ue³e F&-cesue mel³eveeje³eCe ceesnbleer YeeÒemes meef®eJe 26701710 secretary@ndma.gov.in osJe©He HeerHeerSme 26701711 26701713 devroop@ndma.gov.in 4.3.4 men meef®eJe veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer F&-cesue Deefveue kegÀceej meebieer YeeHe´mes men meef®eJe (He´Meemeve) 26701718 mitigation@ndma.gov.in Deefvelee Yeìveeiej pewve YeeHe´mes men meef®eJe 26701817 anita.bhatnagar@nic.in efye´ies[er³ej Sme efJeMJeveeLeve meuueeieej, DeesHeerSme 26701886 advisorops@ndma.gov.in 4.4 mesveeoue cegK³eeue³e Heoveece/veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme mesveeoue cegK³eeue³e ©ce veb.yeer-30, S[erpeer HeerDee³e oef#eCe efJeYeeie jepeepeer ceeie&, veJeer efouueer - 110011 011-26196220 26173215 26175473 26100487 011-23335675 mebkesÀlemLeUëindianarmy.nic.in F&-cesueëwebmaster.indianarmy@nic.in 4.5 Yeejleer³e veewoue veeJe Heoveece #es$e otjOJeveer meer Jner ceesefnjs keÀceeb[j vees[ue DeefOekeÀejer 22670916 He@ÀkeÌme- 22751149 9869404900
 52. 52. 52 efJn vee³ej keÀceeb[j ceeveKego& (meerSyeerSme) 25075404 9969055415 Sme keÀHeeruee uesHeÌìvebì keÀceeb[j JejUer ($eelee) 24920492 9819395007 Devegpe Mecee& uesHeÌìvebì keÀceeb[j GjCe (DeefYecev³eg) 9757023738 Deceerle meto uesHeÌìvebì keÀceeb[j Sve[er (Jepe´yeent) 22752288 9869731195 DeefYepeerle meebieUs uesHeÌìvebì keÀceeb[j Sve[er (meermeer[erìer) 9757390550 jefJebêve uesHeÌìvebì keÀceeb[j ceeuee[ (nceuee) 29992447 975723479 efJeÐee meeiej cesnslee uesHeÌìvebì keÀceeb[j IeeìkeÀesHej / SceDees (SceyeerDee³e) 9223556198 9223556948 4.6 cegbyeF& efJeMJemle yeboj veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jepeerJe iegHlee DeO³e#e 66564011 22618018 23524848 9820031310 22621234 Heer Heer yeeW[s DeefiveMeceve DeefOekeÀejer 66566260 22612404 66564946 9820028881 23482754 23482754 Deej Deej ceeves megj#ee DeefOekeÀejer 66565650 22613051 66566948 9820447672 9869414122
 53. 53. 53 5 cebgyeF& Heesueerme 5.1 cenemeb®eeuekeÀ, Heesueerme Dee³egkeÌle DeeefCe Dev³e veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer mebpeerJe o³eeue Heesueerme cenemeb®eeuekeÀ 22026672 22026566 9870561600 dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in jekesÀMe ceejer³ee Heesueerme Dee³egkeÌle 22620826 22662174 22621835 9820280373 22613552 police.mumbai@gmail.com efJeJeskeÀ HeÀCemeUkeÀj men Heesueerme Dee³egkeÌle (He´Meemeve) 22620879 22620138 9773199678 jointcpmumbai@gmail.com Oevebpe³e keÀceueekeÀj men Heesueerme Dee³egkeÌle (keÀe³eoe Je megJ³eJemLee) 22624405 22655010 23614007 9923379156 jtcplo@gmail.com meoevebo oeles men Heesueerme Dee³egkeÌle (iegvns) 22620406 22620557 22040025 9821223344 jtcpcrime@yahoo.com [e@ Yeg<eCe kegÀceej men Heesueerme Dee³egkeÌle JeenlegkeÀ efve³eb$eCe 22620406 24940303 24940148 24949322 24927234 23782541 22013494 9923388494 jcptraffic@trafficpolicemumbai.org efnbceeMeg je@³e DeefleefjkeÌle Heesueerme cenemeb®eeuekeÀ onMeleJeeo efJejesOeer HeLekeÀ 23087336 23012471/2 23053158 23638858 9820280373 9890917171 adgats@hotmail.com jpeveerMe mesþ efJeMes<e Heesueerme ceneefveefj#ekeÀ efJe.le.Hees.me.HeÀesme& 26673940 26671515 26670203 9821410405 ke=À<CeHe´keÀeMe DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle oef#eCe He´eosefMekeÀ efJeYeeie 23080023 23080024 8805081111 addlcpsouth@gmail.com ceOegkeÀj Heeb[s DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle ceO³e He´eosefMekeÀ efJeYeeie 23782636 23750505 23719267 9833330666 cp.mumbaiaddcp.central@mahapolice.gov.in
 54. 54. 54 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efJepe³e ®eJneCe DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle HetJe& He´eosefMekeÀ efJeYeeie 25230893 /94 24146066 /oeoj 25221299 9870801999 addlepop@gmail.com efceef}bo Yeejebyes DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle HeefM®ece He´eosefMekeÀ efJeYeeie 26402122 26413434 26408688 9711115533 addlcpwr@gmail.com efye´pesµe efmebie DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle GÊej He´eosefMekeÀ efJeYeeie 28854625 28854643 22626575 8451802266 28842199 addlcpnr@gmail.com kewÀmej Kee}ero DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle JeenlegkeÀ 24924734 24940303 24924734 9870362288 addlcp.traffic@trafficepolicemumbai.org jepeJeOe&ve DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle DeeefLe&keÀ iegvns efJeYeeie 24146066 24165370 9664062222 cp.mum.addcp.eow@mahapolice.gov.in kesÀ Sce Sce He´mevvee DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle iegvns 22620960 22672770 22621179 9870098979 meer S®e JeekeÀ[s DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle efJeMes<e HeLekeÀ 22621763 22618846 22655011 9422082502 addicpsh1@gmail.com efJepe³e ®eJneCe DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle meMeðe Heesueerme oue 24146066 24155079 24165370 9870801999 apcontrolroom@gmail.com kesÀ Deej µes}ej DeHHej Heesueerme Dee³egkeÌle mebj#eCe DeeefCe megj#ee 22611569 22620474 22655075 9820097600 addlcpprotection@gmail.com [e@ jefJebê efMemeJes Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-1 22620453 22630807 22671408 23719777 8082115566 9423121011 dcpzone1_mum@mahashtra.gov.in efvemeej leebyeesUer Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-2 23073663 23080024 23010524 9870605999 dcpofficezone2@yahoo.com
 55. 55. 55 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer njefJeboj keÀewj JejeF&®e Hees. GHee³egkeÌle, yeboj Heefjceb[U (Heesì& Peesve) 22611620 22611620 25552232 9821600349 mahapolice.gov.in efJevee³ekeÀ osMecegKe Hees.GHee³egkeÌle, Heefj-3 23700608 23740008 9823386555 dcpzone3@mtnl.net.in [er Deej keÀjeUs Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-4 24021101 24015316 24018333 9664498666 dcpzone4mum@yahoo.com Oevebpe³e kegÀuekeÀCeea Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-5 24976960 24927308 24940303 24927308 9821895095 dcpzone5office@gmail.com ueKeceer ieewlece Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-6 25229303 25228567 9823963333 dcpzone6@mtnl.net.in censMe Ieg³ex Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-7 25645228 25652752 9822217762 zone7daily@gmail.com veeceosJe ®eJneCe Hees.GHee³egkeÌle, Heefj-8 26508381 26524567 8108531111 dcpzone8@gmail.com [e@ ísjeRie oesjpes Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-9 26422042 26453700 9664333319 dcpzone9@mtnl.net.in [e@ ceesnvekegÀceej oefnkeÀj Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-10 28367767 28361312 28221859 8082211100 dcpzone10.mum@mahapolice.gov.in [e@ yeeUefmebie jpeHegle Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-11 28903899 28904137 8108888253 dcpzone11@mtnl.net.in He´efJeCe kegÀceej Heeìerue Hees. GHee³egkeÌle, Heefj-12 28283889 28014197 28286869 9664095555 dcpzone12_mum@mahapolice.gov.in Meejoe jeTle Hees. GHee³egkeÌle (cegK³ee.-1) 22620043 22626994 9821411711 dcphq1@gmail.com DeMeeskeÀ osMeYe´leej Hees. GHee³egkeÌle (cegK³ee.-2) 22678751 9833707099 mebpe³e yeejkegbÀ[ Hees.GHee³egkeÌle (DeefYe³eeve) 22665818 22623196 9823511494
 56. 56. 56 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer mel³eveeje³eCe Hees. GHee³egkeÌle (leHeeme) 22621220 22621179 9823710728 dcp.det@gmail.com mel³eveeje³eCe Hees. GHee³egkeÌle (leHeeme-1)(He´.) 26833054 26822780 9823710728 dcpdet_mumsubrban@mahapolice.gov.in Jemeble {esyeUs Hees. GHee³egkeÌle (DeeefLe&keÀ iegvns leHeeme) 22619641 22619641 9821046454 dcpeowzone.mum@mahapolice.gov.in kesÀMeJe Heeìerue Hees. GHee³egkeÌle (Jeen-1) (Menj) 23781384 9823194677 dcp.traffic.south@trafficpolicemumbai.org He´leeHe efoieeJekeÀj Hees. GHee³egkeÌle (Jeen-2)(GHeveiejs) 24937031 9773149999 dcp.traffic.west@trafficpolicemumbai.org mebpe³e efMeb$es Hees. GHee³egkeÌle (Smeyeer-1) 22618846 22655011 9967440076 dcpsb1@mtnl.net.in Þeerceleer DemJeleer oesjpes Hees. GHee³egkeÌle (Smeyeer-2) 22621169 22620721 22620721 9821024333 frromum@nic.in [e@ yeer peer MesKej Hees. GHee³egkeÌle Sue S-1 (Deefle.keÀe³e&Yeej) 24168526 9823814717 dcpapnaigaon@gmail.com He´efoHe meesveeJeCes Hees. GHee³egkeÌle Sue S-2 (Deefle.keÀe³e&Yeej) 23539344 9820253117 dcpadworli@gmail.com He´Meeble nesUkeÀj Hees. GHee³egkeÌle Sue S-3 (He´Yeejer) 24929970 9657100707 dcpapworali@gmail.com leeveepeer Iee[ies Hees. GHee³egkeÌle Sue S-4 29250287 29206771 9870383275 He´oerHe meeJeble Hees. GHee³egkeÌle (DeeflejskeÀer efvece&gueve HeLekeÀ) 23012471 23077778 9870607000 dcpatsmumbai@gmail.com
 57. 57. 57 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer He´Meeble nesUkeÀj Hees. GHee³egkeÌle (mebj#eCe)(He´Yeejer) 22652767 22655075 9657100707 dcpprotection@gmail.com Devebo ceb[³ee Hees. GHee³egkeÌle (He´efleyebOe) 22612090 9323554393 Sce Sce He´mevvee Hees. GHee³egkeÌle (SmeìerSHeÀ) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 22620474 9870198979 [e@ censMe Heeìerue Hees. GHee³egkeÌle (DebceueyepeeJeCeer) 22692515 22692515 9923004111 dcpenforcement@gmail.com dcpenforecment-mum@mahapolice.gov.in meg³e&keÀeble IeeìkesÀ . mene.Hees.Dee³egkeÌle (DebceueyepeeJeCeer) (Deefle. He´Yeejer) 22620569 9821623399 kesÀ S peeOeJe Hees. GHee³egkeÌle (ceeokeÀêJ³e efJejesOeer HeLekeÀ) 22162308 22162309 9773398786 dcpnarrcotics@gmail.com Delegue Heeìerue Hees. GHee³egkeÌle Sce.ìer. 23086838 23086838 9664774748 dcpmtmumbai@gmail.com efmcelee IeesueHe Hees. GHee³egkeÌle ceb$eeue³e 22023266 9821189970 dcpmantsecoritymtnl.net.in 5.2 He´eosefMekeÀ JeenlegkeÀ efve³eb$eCe DeefOekeÀejer veeJe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efJn Sve ceesjs HeefjJenve Dee³egkeÌle 26516336 26414901 9969605767 tcmaharashtra@yahoo.com S peer HeeþkeÀ Ghee³egkeÌle 26414900 26416498 26419800 dycommradmin@gmail.com kesÀ ìer ieesueeveer lee[osJe keÀe³ee&ue³e, oef#eCe cegbyeF& 23532337 23534603 9619992522 23534600 mh1@mahatrancom.com yeer Dee³e DeePejer Je[eUe 24036221 24036261 9892973779 24036479 mho3@mharastra.com.in
 58. 58. 58 veeJe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer S Sve Yeeue®ebê DebOesjer 26362252 26366957 9892113334 mh02@mahatranscom.in Sme Sme Hes[ecekeÀj GHe He´e.Jee.DeefOe.lee[osJe 23532337 23534603 9920427050 mho1@mahatrnascom.in Deej Sve efMebos mene.He´e.Jee.DeefOe. 23532337 9619505426 Deej kesÀ veJeues mene.He´e.Jee.DeefOe. 23534600 23532337 23534603 9820683316 mho1mahatra@yahoo.com Jeenveeb®eer DeeJeM³ekeÀlee, He´eJeekeÀe 24932337 24934602 23532337 24944600 5.3 Heesueerme mLeevekeÀ (meneHeesDee) mene³³ekeÀ Heesueerme Dee³egkeÌle 5.3.1 oef#eCe efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee ®es veeJe keÀe³ee&ue³e HeÀ@keÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-1 (2262 0453) kegÀueeyee 22812696 22812696 DeePeeo cewoeve legkeÀejece yees[ies 22697148 9870113130 [eWiejer mebpe³e efoJee[keÀj 23778994 9870508555 Heefj-2 (2307 3663) Hee³eOegveer Yejle S leebyes 22069002 9821626045 efiejieeJe ieesefJebo yeer yeesìs 23861643 9867658758 ieeJeosJeer jefJekeÀeble yeer ©HeJeles 23805431 9673051610 yebboj Heefjceb[U (2261 1620) ³euees iesì veeje³eCe osJeefmebie HeJeej 22616487 22616487 9594520303 Je[eUe megefveue Heer yeeyej 66567263 24145142 23726245 9820752725 efMeJe[er Yejle iee³ekeÀJee[ (Heesefve) 23716139 8097007662 5.3.2 ceO³e efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee ®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-3 (2371 9857, 2370 0608) lee[osJe jece®ebê ceeves 23632142 23532142 9870626133 Deeie´erHee[e HeesHeì efleJeeìCes 23085125 9821632901
 59. 59. 59 JejUer efoHekeÀ keÀeìkeÀ[s 24955626 9820107448 Heefj-4 (2402 1101) YeesF&Jee[e Yejle kesÀ jeCes 23739053 9594910167 ceeìgbiee Jner yeer yeeieJes 24015445 9870428777 MeerJe Deej Sve ©HeJeles 24074575 9821219138 Heefj-5 (2497 6960) oeoj He´keÀeMe Heeìerue 24323044 9821887094 ceenerce omleieerj ceguuee 24466033 9892710516 kegÀuee& efJeveeso efMebos 26501147 9821239102 5.3.3 HetJe& efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee ®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-6 (2522 9303) ®eWyetj efceefuebo efYemes 25225668 8108525525 ì^eByes efceefuebo efYemes (Deefle.keÀe³e&) 25544550 8108525525 osJeveej Deevebo peeOeJe 25259663 9869429934 Heefj-7 (2564 5228, 25828383) IeeìkeÀesHej efJeueeme Heeìerue 25152146 9870501173 efJeke´ÀesUer jeceoeme iee³ekeÀJee[ 25791700 9869028039 Yeeb[gHe megefveue MespeJeU 25963003 9869028394 ceguegb[ jcesMe efMeJeoeme 25641008 9820808080 5.3.4 HeefM®ece efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee ®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-8 (2650 8381) JeekeÀesuee PegbpeejjeJe IejU 26125243 9869028129 KesjJee[er Heer Heer njceUkeÀj 26508451 9870250016 meneHeesDee, efJeceeveleU ceOegkeÀj mebKes 26156108 26493879 9821449966 Heefj-9 (2642 2042) yeebêe efMeJeepeerjeJe keÀesUskeÀj 26400917 9869054870 meebleeke´gÀPe [er peeOeJe 26494124 9922335699 [er Sve veiej meceeOeeve OesvesOej 26304001 9821224760 Heefj-10 (2836 7767, 28361314) cesIeJee[er efMeJejepe Heeìerue 28367548 8879226555
 60. 60. 60 meekeÀerveekeÀe Sme Sue Yeebyejs 25706797 25706791 28617627 28617627 9821174364 DebOesjer ÒeefoHe meesveeJeCes 26837164 26837164 26846050 9870253117 5.3.5 Gllej efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee.®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-11 (2890 3899) ieesjsieeJe Gllece Kewjcees[s 28724376 9870120074 ceeueJeCeer jcesMe ueesKejs 28820497 9892239707 yeesjerJeueer efJepe³e cesðeer 28901639 9870211210 Heefj-12 (2828 3889) efob[esMeer jepeWê S keÀesìkeÀ 28752181 9821687373 mecelee veiej efoHekeÀ YeeJemeej 28877624 9767101145 oefnmej [er [er ©HeJeles 28281069 9870205661 5.4 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe Heesueerme veeJe Je Heoveece otjOJeveer Ye´ceeCeOJeveer [e@ yeer kesÀ GHeO³ee³e men Heesueerme Dee³egkeÌle 24954443 9923388494 24927234 (He@ÀkeÌme) jcptraffic@traffic police mumbai.org kewÀmej Keefueo DeHHej Heesueerme Ghee³egkeÌle (cegK³eeue³e) (JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24924734 9870362288 24946223 (He@ÀkeÌme) dcp.traffi.e@trafficpolicemumbai.org kesÀMeJe Heeìerue Heesueerme Ghee³egkeÌle (Menj JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24925462 24946223 9823194677 dcp.traffic.south @trafficpolicemumbai.org He´leeHe efoIeeJekeÀj Heesueerme Ghee³egkeÌle (GHeveiej JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24937031 9773149999 dcp.traffic.west @trafficpolicemumbai.org kesÀMeJe Heeìerue Heesueerme Ghee³egkeÌle (oef#eCe) 24927280 9823194677 Sve Sve cesðeer mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (efve³eespeve) 24961980 9870106176 acp.traffic.planning@trafficpolicemumbai.org
 61. 61. 61 veeJe Je Heoveece otjOJeveer Ye´ceeCeOJeveer Sve Sve cesðeer mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (He´Mee.) 24961980 9870106176 acp.traffic.adm@trafficpolicemumbai.org megjsMe GveJeCes mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (ceO³e) 24927290 9870494929 acp.traffic.central@trafficpolicemumbai.org peveeo&ve Kejele mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (HeefM®ece) 24949057 9821275009 acp.traffic.west@trafficpolicemumbai.org efMejer<e leeboUskeÀj mene Heesueerme Dee³egkeÌle (Gllej) 24940303 9870169629 acp.traffic.north@trafficpolicemumbai.org megjsMe GveJeCes mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (HetJe&) 24940303 9870494929 efJemlee. 121 acp.traffic.east@trafficpolicemumbai.org
 62. 62. 62 6 jsuJes 6.1 ceO³e jsuJes veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer megefveue kegÀceej megOe ceneJ³eJemLeeHekeÀ 22621230 22624555 9987640000 gm@cr.railnet.gov.in cegkesÀMe efveiece efJeYeeieer³e jsuJes J³eJemLeeHekeÀ 22621450 22697135 22154652 drm@bb.railnet.gov.in/ drmbb@reddiffmail.com Jner S ceeuesieeJekeÀj cegK³e pevemebHekeÀ& DeefOekeÀejer 22621309 22624711 25397378 9987640005 22613562 22025114 cpro@cr.railnet.gov.in DeeMeglees<e ®ebê Jejer<þ efJe meg DeefOe. 22610654 22610654 9987645057 6.2 HeefM®ece jsuJes veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer nsceble kegÀceej ceneJ³eJemLeeHekeÀ 22005670 22068545 9004490000 gm@wr.railnet.gov.in MewueWê kegÀceej efJeYeeieer³e jsuJes J³eJemLeeHekeÀ 23002977 23012742 9004499000 drmbct@wr.railnet.gov.in Sme ®ebêe³eve cegK³e pevemebHekeÀ& DeefOekeÀejer 22002590 22031439 9004490050 cpro@wr.railnet.gov.in Sve efJn peesmesHeÀ Jejer<þ efJe meg DeefOe. cegbyeF& meWì^ue 67644950 23078984 9004499020 drmbcity@gmail.com Sme kesÀ ÞeerJeemleJe [erDeesSce 67644602 44699676 9004499908 dombcity@wr.railnet.gov.in n<e& kegÀceej efJeYee. DeefYe³eblee (oef#eCe) 23053673 67644499 9004499202 srdnsbct@wr.railnet.gov.in 6.3 keÀeskeÀCe jsuJes veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer yeer Heer lee³eue J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ 27570415 27580800 9004447000 cmd@kokanrailway.gov.in
 63. 63. 63 6.4 jsuJes Heesueerme veeJe Heoveece jsuJes keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer He´Yeele kegÀceej Deefle.cenemeb®eeuekeÀ (He´Yeejer) 22051914 (He@Àkeme) 22032303 22032509 He´Yeele kegÀceej Heesueerme Dee³egkeÌle 23759201 (He@ÀkeÌme) 23759251 23759280 9821770111 veskeÀueerkeÀj mene Hees Dee He´Mee. 23759180 9870406033 Sme peer veskeÀueerkeÀj mene Hees Dee iegvns 22755786 23759251 9870406033 Sme peer veskeÀueerkeÀj mene Hees Dee meceepekeÀu³eeCe 22755786 9870406033 Sme [er Yeebyejs Hees efve efJeMes<e MeeKee 22755788 9892801450 Sve S®e MesKe Hees efve iegvns oeoj 22775343 2436 5161 9773498703 Sme yeer ceesj³es mene Hees efve/SceHeeryeer 22755786 23759180 9821513833 jsmegye IeeìkeÀesHej 21021701 cew$eer Hees efve JeenlegkeÀ efve³eb$eCe Yee³eKeUe 22757335 22752134 9821506109 Heer Heer ef#ejmeeiej Hees efve meerDeejDees Jee[er yeboj 22755787 23759283 23759201 8108331156 ©Heeueer Debyeesjs ceO³e Heesueerme Ghee³egkeÌle 22752130 23096189 Deej Deej js[keÀj mene Hees Dee íefMeì efJeYeeie 22757219 23091626 9821224795 Sme osMecegKe Je.Hees efve íefMeì 22755771 22621695 9664185050 22620173 Heeb[gjbie efkeÀjoeì Je.Hees efve oeoj 22757305 24180694 9821216890 Sme Sme OegceeU Je.Hees efve kegÀuee& 22766862 26500712 9821150772 ceeuetmejs mene HeesDee keÀu³eeCe efJeYeeie 22763340 Sce pes keÀoce Je.Hees efve þeCes 22761178 25361318 9833478750 Sme [er yeeieue Je.Hees efve [ebsefyeJeueer 22763354 0251- 2861624 9821919911 S peieleeHe Je.Hees efve keÀu³eeCe 22763342 0251- 2315013 9967913700 Je[ceejs Je.Hees efve keÀpe&le 22768934 02148- 222110 yeerr Sce mejJeos meneHeesDee neye&j efJeYeeie 22766547 25658807 9821160234 pess Deej jeþes[ Je.Hees efve Je[eUe 22762304 24164688 9821597567
 64. 64. 64 veeJe Heoveece jsuJes keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Heer Sce keÀe³exkeÀlex Je Hees efve JeeMeer 22760538 27812696 9870130065 efMebos Je Hees efve HeveJesue 22764230 2746 7122 9773311600 osJeje Heesueerme Ghee³egkeÌle HeefM®ece 67644934 23074399 [er yeer efmeoce mene Hees Dee yeebêe 67644933 23007919 9870148107 peeOeJe Je Hees efve ®e®e&iesì 67622979 22010876 9821562460 ef$eJesoer Je Hees efve cegbyeF& mesì^ue 67645516 23070197 9821797972 Jner OeesHeeJekeÀj Je Hees efve yeebêe 67647416 26422047 9821224435 Sme.[er. efMebos Je Hees efve DebOesjer 67630016 26820019 9821007278 Deej Sce Deebye´s mene Hees Dee JemeF& efJeYeeie 67638038 0250- 23469991 9892406018 Sme [er yeeieue Je.Hees efve yeesjerJeueer 67634017 28054869 9821919911 ceeves Je.Hees efve JemeF& 67638016 0250- 2336977 9821258363 Heer kesÀ OeeJejs Je.Hees efve HeeueIej 67649716 02525- 254938 9821296799 kesÀ Sme veeiejs GHeefvejer#ekeÀ efyeveleejer 9049106504 Deefle. cenemeb®eeuekeÀ jsuJes meerDeejDees Hees efve 22051914 22032303 meer meeJeble Hees efve cenemeb®eeuekeÀ MeeKee/mebieCekeÀ 67655788 25082508 9870335048 He´efoHe Hee[Jeer Hees efve Jee®ekeÀ 23759280 23759251 9870350707 efjkeÌle Heo efJeOeer DeefOekeÀejer 23759280 23759251 cegkesÀMe efveiece GHe jsuJes J³eJemLeeHekeÀ 22755835 22621450 22612354 9987645000 Sme kesÀ efmebie meerSmeSHeÀ, DeejHeerSHeÀ,cejs 67654260 22620620 9987640650 S yeesnje [erSmemeer, DeejHeerSHeÀ,cejs 67655750 22621204 9987645065 Sce mJeeceer meerSmeSHeÀ, DeejHeerSHeÀ,Hejs 67622260 22017929 9004490700 jepeWê ©HeveJej [erSmemeer, DeejHeerSHeÀ,Hejs 67644230 67644900 23080700 9004499700 iee³ekeÀJee[ Hees G efve MJeeve HeLekeÀ jsuJes cegbyeF& 21021701 9594931208
 65. 65. 65 6.5 ceO³e jsuJes (cegK³e ceeie&) mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ í.efMe.ì. 22702312 22755634/ 22755635 í.efMe.ì.ceg.GHe. 22612279 keÀjboerkeÀj 9004410950 22755632 ceefmpeo 23756001 9004411943 22755661 meB[nmì& jes[ 23751246 9004411947 22755653 Yee³eKeUe 23087614 9004411953 22752101 ef®eb®eHeeskeÀUer 24701640 9869208704 22752092 keÀjer jes[ 24716200 22757042 Hejsue 24174116 900441194 22757201 oeoj 24114836 9821007278 22757292 oeoj ìefce&veme 24143841 9004410954 22757293 ceeìgbiee 24142053 22757909 MeerJe 24091302 22766909 kegÀuee& 26541811 9870333075 22766748 ueeskeÀceev³e efìUkeÀ ìefce&veme 25224812 22766752 efJeÐeeeefJenej 25143939 22766756 25112428 IeeìkeÀesHej 25112428 9004410989 22766901 22766900 efJeke´ÀesUer 25781179 9004410990 22762473 keÀebpegjceeie& 25772888 9730224713 22761370 Yeeb[gHe 25947282 9004410991 22761390 veengj 67461378 9004078837 22761378 ceguegb[ 25602649 9004410992 22761395 þeCes 22761297 keÀUJee 25438937 22761570 cegbye´e 25460653 22761573
 66. 66. 66 6.6 efoJee, keÀu³eeCe, efYeJeb[er, JemeF& (Gllej ceeie&) mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ efoJee 25318138 9004412938 22763446 keÀesHej ueesDej 22763631 [eWefyeJeueer 0251 22763319 þekegÀueea 0251-2802128 8097152089 22763008 keÀesHej DeHHej 98219 19911 22763631 efYeJeb[er jes[ 02522-278102 9004410964 22755948 KeejyeeJe 02522-296535 9004412940 22763633 keÀeceCe 0250-2021714 9004412939 22755949 JemeF& jes[ 0250-2332129 9004471924 22738009 keÀu³eeCe 0251-2315164 9821265845 22763302 Mene[ 0251-2546078 22763476 DeebefyeJeueer 0251-2272242 9004411960 22763548 efììJeeUe keÀesuee[s 0251-2381 601 9004410974 22763549 Ke[Jeueer uee[kesÀ 0251-2370145 9004411972 22763550 Jeeefmebo Heieejs 02527-220100 9004410975 22763551 DeemeveieeJe ³eeoJe 02527-272060 9004411961 22763552 DeeìieebJe ieesjs 02527-240175 9004411962 22763554 leeveMesle (ke@Àefyeve) ®eJneCe 02527-203019 9004412905 22763555 Ke[ea jeCee ÒeleeHe 02527-244401 9004411973 22763556 keÀmeeje Hesvosjs 02527-246590 9004410976 22769529 FieleHegjer IeeWiee 02553-244020 9004410977 22769338 6.7 KeesHeesueer (oef#eCe HetJe& ceeie&) mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ efJeÇueJee[er vetjpene 0251-2564991 9769298262 22763025 Guneme veiej ieewlece 0251-2584913 22763026 DebyejveeLe Deye´ence 0251-2602364 9004410978 22763322 yeoueeHetj efJn kesÀ Mecee& 0251-2694949 9004410979 22763524 JeebieCeer efJn kesÀ veeF&keÀ 0251-2660932 9004412932 22763545 Mesuet 02148-229675 22763561 vesjU yesueJee 02148-238424 9004410980 22763546 efYeJeHetjer jes[ keÀMeerkeÀe 02148-238424 22768927
 67. 67. 67 mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ keÀpe&le jeþes[ 02148-222064 9004410982 22768925 HeUmeOejer meblees<ekegÀceej 02148-220878 9004412930 22768923 KeesHeesueer cesnlee 02192-263343 9004411932 peeceye´gKe yeer Sme jepeHetle 02192-282038 22768922 þekegÀjJee[er yeer Sme jepeHetle 02114-278751 9004412931 22767320 veeieveeLe Deej Heer efmebie 02114-267212 9004412928 22767320 ceUJeueer 02114-282031 9004412928 22767316 Keb[eUe DeueeskeÀ cesnlee 02114-269464 9004410927 22767306 ueesCeeJeUe MesUkesÀ 02114-273725 9004410983 22767297 6.8 ceeLesjeve, HesCe Je jesne ceeie& mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ ceeLesjeve peer Sme efcebie 02148-230264 9004410981 pegcceeHeìdìer Sce Sue yesJex 02148-202664 9004411979 Jeeìj HeeF&He 02148-202548 oeefleJeueer ke@Àefyeve Sme Deej ieie& 25318137 efveUpes pee@³e je@³e 0251 -2023677 22764320 leUespee meer yeer efcebie 27879553 9967913700 22764314 keÀUbyeesueer 27879628 22764315 oeefleJeueer 27879417 GjCe 27222112 oeHeesueer 27879417 9004410935 22764507 pesmeF& 27875870 22764505 pesSveHeerìer 27872004 22765203 leU ³ee[& 02141-228580 ®eewkeÀ 02192-273733 22768900 ceneHes 22768911 meesceeìCes DevJej 02134- 205066 9004410993 22764317 DeeHeìe efcebie 02143-205065 9004411982 efpeles efJeJeskeÀ 02143-202505 9004411983 22764384 HesCe 02143-252529 9004410967 22764318 keÀmeg kesÀ meer olle 02143-275536 9004411994 veeieesþCes ³eeoJe 02194-222028 9004410968 jesne efcebie 02194-232348 22764319
 68. 68. 68 6.9 neye&j ceeie& mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ [e@keÀ³ee[& jes[ Demeerve 23751931 9960038742 22755658 js jes[ kegÀÆer ef¬eÀ<Ceve 23751891 9892019024 9004411946 22752094 keÀe@ìve ie´erve 23751518 22752093 efMeJe[er Sme kesÀ efcevee 24105837 9004411948 22762308 Je[eUe jes[ meg³e&ÒekeÀeMe 24127788 9220939162 67462309 efkebÀie meke&Àue Sme kesÀ efmevne 24021153 9004411942 22757910 peer ìer yeer veiej S®e Deej ueKetce 24011502 674662228 ®egveeYeÆer yesbpeeefceve 24051164 674662259 efìUkeÀ veiej yeemkeÀes efmekeÌJesje 25298812 8652244219 22766763 ®eWyetj Sce S Ke$eer 25280641 9004412942 67466110 ieesJeb[er 25480107 22766913 -7 ceeveKego& S ìer Heeìerue 25563392 9004411914 67466160 JeeMeer megoMe&ve Kegjevee 27812024 9004410959 22760550 meeveHee[e Deyogue MesKe 27681548 9892326642 22760559 pegF& veiej 27708877 22760270 ves©U S Sve efmebie 27701390 9004411915 22760273 meer-Jeg[ 27869501 22760221 yesueeHetj 27570514 9004410900 22760274 -5 KeejIej Deej Deej meesjmes 27749154 9321006002 22760214 KeebosMJej YetHe efmebie 27869135 9987645686 22764270 ceevemejesJej efkeÀMeesj ye[iegpej 22917822 22760213 HeveJesue [er kesÀ iegHlee 27468833 900441096 22764312 6.10 Ssjesueer, legYex DeeefCe HeefM®ece ceeie& mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ mLeevekeÀ ogjOJeveer Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ Ssjesueer S Sce ieebieg[x 9850018970 22761240 jyeeUs DeefnjjeJe 22904752 9987250046 22761242 IeCemeesueer [er [er HeJeej 27864645 9769355620 22761243 keÀesHej KewjCes peer [er yeeueveJeej 27542560 9004412941 22760278 legYex IeesìskeÀj 27865602 9967681233 22760277 ®e®e&iesì 22039840 22090823 67622554 67622792

×