Cac meo vat hay
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Cac meo vat hay

on

 • 240 views

 

Statistics

Views

Total Views
240
Slideshare-icon Views on SlideShare
240
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Apple Keynote

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Cac meo vat hay Cac meo vat hay Document Transcript

  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 1 Híng dÉn sö dông gi¶i ®¸p th¾c m¾c  Xin tÆng c¸c b¹n häc viªn dïng thö§ Ó gióp c¸c b¹n häc vi tÝnh lÇn ®Çu khái bì ngì, nhÊt lµ khi gÆp c¸c sù cè, c¸c lÖnh kh«ng biÕt cã t¸c dông g×, t©m lý ng¹i hái tùti sî thÇy chª b¹n tr¸ch, v× vËy tËp c©u hái vµ gi¶i®¸p th¾c m¾c sÏ gióp b¹n xo¸ bá mÆc c¶m ®ã.Trong tËp c©u hái nµy chØ ®Ò cËp nh÷ng lçith«ng thêng nhÊt, muèn hái c©u g× b¹n chØ cÇnnh¸y chuét vµo c©u hái lµ m¸y tÝnh sÏ tr¶ lêi chob¹n. ThÝ dô: B¹n muèn t×m hiÓu xem c¨n lÒ lµmthÕ nµo? b¹n nh¸y chuét vµo c¨n lÒ, m¸y tÝnh sÏchØ cho b¹n ph¶i lµm tõng thao t¸c g×, sau khi®äc xong chØ dÉn b¹n l¹i nh¸y vµo môc c¨n lÒ®Ó trë vÒ c©u hái. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãpcña c¸c b¹n ®Ó lÇn sau ®îc tèt h¬n. Mäi th¾cm¾c gãp ý xin liªn hÖ víi «ng :  D¬ng M¹nh Hïng Trêng T.H Lu tr÷ vµ NghiÖpvô V¨n phßng I §iÖn tho¹i c¬ quan : 7532953 - Di ®éng : 0913-230-820 - NR:8642220 C¸c b¹n cã thÓ Copy vµo ®Üa vµ cho vµo m¸y c¬ quan ®Ó sö dông PhÇn c©u hái T«i muèn mua phÇn mÒm vµ s¸ch qua bu®iÖn, hoÆc muèn häc vi tÝnh th× göi tiÒn theo®ia chØ nµo?§«i ®iÒu vÒ t¸c gi¶ - nh¸y vµo dßng nµy ®Ót×m hiÓu  D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 2C¸c c©u hái kh¸c Nh¸y chuét vµo ®©y ®Ó t×m ë ®©u  t×m c©u hái vµ ®¸p1-Khëi ®éng m¸y tÝnh2-Vµo so¹n th¶o3-C¨n lÒ4- Chän ph«ng ch÷5- §¸nh ch÷ vµ dÊu6 - T¹o ch÷ ®Ëm nghiªng, ®øng, g¹ch ch©n7 - Kü thuËt c¾t d¸n.8- Lµm ch÷ in9- T¹o th môc10- §æi tªn th môc11- Xo¸ th môc :12-LÊy l¹i c¸i ®· xo¸13- Muèn ®æ bá thïng r¸c .14- Ghi v¨n b¶n vµ ®Æt tªn :15- §æi tªn v¨n b¶n.16- Xo¸ tËp tin : thanh c«ng cô - sù cè17-Sù cè thanh c«ng cô bÞ mÊt, c¸ch lÊy l¹i.18- Thanh c«ng cô bÞ tr«i. thùc ®¬n - sù cè19- Lµm mÊt thùc ®¬n File, View, Insert,Format, Tools, Table, Windows.20- LÊy l¹i thùc ®¬n bÞ mÊt: t¾t m¸y tÝnh nh thÕ nµo21- T¾t m¸y tÝnh : D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 3 xo¸ v¨n b¶n vµ c¸ch lÊy l¹i22- Xo¸ nhanh v¨n b¶n : §¸nh v¨n b¶n tiÕng anh - ViÖt - sù cè23- Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng tiÕng Anh b¹n ÊnAlt + Z24-Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng ch÷ ViÖt b¹n ÊnAlt + Z25- MÊt ph«ng tiÕng viÖt ®¸nh kh«ng ra ch÷ §¸nh sè trang26-§¸nh sè trang :27 -Xo¸ sè trang. c¨n chØnh v¨n b¶n cho ®Ñp28-C¨n ch÷ vµo gi÷a, tr¸i, ph¶i cña trang.29- §Èy mét khèi ch÷ ®en sang tr¸i, sang ph¶i30- Lµm tha dßng gi÷a c¸c hµng Ên Ctrl + 5,muèn lÊy l¹i Ên Ctrl + 1.31- Lµm ch÷ mau, tha, b×nh thêng. b¶ng biÓu32- T¹o b¶ng :33- Thªm hµng, bít hµng34-Thªm cét bít cét35- §¸nh sè thø tù trong b¶ng :36-Bá ®¸nh sè thø tù :37- Thay ®æi ®é réng hÑp cña cét.38-Lµm cho hµng bÐ ®i vµ to lªn D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 439- Thay ®æi nÐt trong b¶ng40-§æ mµu vµo b¶ng 41- Bá mµu trong b¶ng.42-T¹o tiªu ®Ò trong b¶ng cã 100 trang43- Bá tiªu ®Ò cña 100 trang :44- §Èy b¶ng vµo gi÷a trang giÊy :.45-C¸ch lÊy nót c«ng cô ( thªm hµng, bít hµng,thªm cét, bít cét )lªn hµng thùc ®¬n ®Ó tiÖn khisö dông khi lµm viÖc víi b¶ng biÓu.46-T¸ch b¶ng rêi ra, trong b¶ng toµn ch÷ «,ngoµi toµn ch÷ ¶.47- Muèn nhËp b¶ng ®· t¸ch lµm 2 phÇn thµnhmét khèi48 - Mét b¶ng nhá b»ng 1/2 tê giÊy theo chiÒungang, bªn ph¶i trang giÊy cßn trèng, vËy lµmthÕ nµo ®Ó ®¸nh ch÷ bªn ph¶i cña b¶ng ®îc? chÌn ký tù kh«ng cã trªn bµn phÝm49-ChÌn ký tù ®Æc biÖt. khi cÇn chÌn c¸c kýhiÖu kh«ng cã trªn bµn phÝm lµm v¨n b¶n nhanh50- T¹o tõ viÕt t¾t ®Ó viÕt cho nhanh. Copy tµi liÖu tõ ®Üa vµo m¸y vµ ngîc l¹i51-Copy tµi liÖu tõ ®Üa mÒm vµo m¸y tÝnh.52- Copy tËp tin tõ m¸y vµo ®Üa mÒm.53 - T«i thÊy häc sinh lµm bµi ca tríc thêng choca sau bµi tËp b»ng c¸ch Copy vµo ®Üa mÒm,vËy lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc bµi ®ã lµ cña ngêi D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 5®· lµm ca tríc, chç nµo trong m¸y nãi lªn ®iÒunµy?54 - Lµm thÕ nµo biÕt ®îc tËp tin lín hay bÐ ChÌn tranh vµo v¨n b¶n55 - ChÌn tranh vµo v¨n b¶n56 -Lµm cho tranh nhá ®i, to lªn57 - Lµm mê tranh, ®Ëm tranh58 -Lµm cho v¨n b¶n bao quanh tranh59 - ChÌn tranh nhng kh«ng nh×n thÊy tranh,nhng khi nh¸y vµo File Printer View th× l¹i nh×nthÊy tranh t×m vµ më v¨n b¶n ®· ®¸nh60 -Më v¨n b¶n míi ®¸nh61 - T×m tËp tin ®· ®¸nh l©u ngµy trong 1 thmôc in v¨n b¶n nh thÕ nµo62 - In v¨n b¶n63 - In chØ ra tê giÊy tr¾ng mµ kh«ng ra tµiliÖu64 - In nhng kh«ng cã sè trang65 - In ra sè trang nhng sè trang cña hµng ®¬nvÞ l¹i mÊt thÝ dô trang 13 chØ ra sè trang lµ 166 - In tµi liÖu l¹i ®ïn thªm tê giÊy ghi th«ng tinngêi cµi ®Æt m¸y tÝnh phÇn tr¶ lêi ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 61- Khëi ®éng m¸y tÝnh : - BËt c«ng t¾c chê®Õn khi thÊy mµn h×nh xanh.- NÕu m¸y cµi Win3.11 khi thÊy dÊu mêi cñaDOS lµ C: b¹n gâ Win vµ Ên Enter ®Ó khëi ®éngch¬ng tr×nh, trªn mµn h×nh b¹n thÊy C:Win ↵- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u háiban ®Çu2-  Vµo so¹n th¶o : Nh¸y vµo biÓu tîng Wordmµu xanh ë gãc ph¶i phÝa trªn. hoÆc nh¸y vµoStart Programs Microsoft Word nh¸y chuét.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái: C¨n lÒ vµ chän khæ giÊy híng giÊy3-  C¨n lÒ : FilePage Setup Chän nh·n 1Margins, chän th«ng sè Top (trªn) díi, tr¸i, ph¶i =2,5 Cm; 2 Cm;3,5 Cm; 2cm.- Nh¸y vµo nh·n 2 - Paper Size chän khæ giÊyA4 trong môc Paper Size chän trang ®øngPortrait, trang n»m Lands Cape.- Muèn cè ®Þnh nh¸y vµo Default Yes. - B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái Chän ph«ng ch÷ - cì ch÷4- Chän ph«ng ch÷ : Format Font chänVnTime Chän cì 14, chän mµu ch÷ « Color,muèn cè ®Þnh chän Default Yes.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ v©u hái : D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 75- §¸nh ch÷ vµ dÊu : aa = © oo = « ] =? = r dÊu hái aw = ¨ dd = ® = fdÊu huyÒn ee = ª [ = ¬ /=s®Êu s¾c . = j dÊu nÆng- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái6-Ch÷ ®Ëm nghiªng,g¹ch ch©n: B«i ®en ch÷®Þnh lµm ®Ëm vµ Ên tæ hîp phÝm CTRL + B,muèn nghiªng Ên CTRL + I, muèn g¹ch ch©n ÊnCTRL + U, muèn bá ®Ëm, nghiªng, g¹ch ch©nb¹n b«i ®en vµ Ên l¹i tæ hîp CTRL + B, CTRL+I,CTRL+U.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái c¾t vµ d¸n v¨n b¶n7 - Kü thuËt c¾t d¸n.- B«i ®en ch÷ ®Þnh c¾t, nh¸y vµo biÓu tîng c¸ikÐo trªn thanh c«ng cô nh¸y chuét.- §Æt con trá vµo vÞ trÝ ®Þnh d¸n, nh¸y vµo nótd¸n.- NÕu muèn Copy th× b«i ®en ch÷ ®Þnh Copy,nh¸y vµo nót Copy , ®Æt con trá vµo chç ®Þnhd¸n, nh¸y vµo nót d¸n- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái t¹o ch÷ in D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 88- Lµm ch÷ in : B«i ®en ch÷ thêng, nh¸y vµonót ph«ng ch÷ vµ chän kiÓu ch÷ cã ch÷ H ë cuèithÝ dô : VnTimeH.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái th môc vµ tËp tin9- T¹o th môc : Mét m¸y tÝnh cã nhiÒu ngêidïng v× vËy mçi ngêi ph¶i ®Æt mét tªn riªng v×vËy ta cã thÓ hiÓu Th môc lµ tªn cña m×nh trongm¸y.- Muèn t¹o th môc b¹n nh¸y chuét ph¶i vµo nótStart Explorer nh¸y vµo æ C, nh¸y vµo File New Folder, gâ tªn m×nh vµo « New Folder bªnph¶i vµ Ên ↵, b¹n sÏ thÊy tªn cña m×nh hiÖn ëkhung bªn tr¸i, nÕu kh«ng thÊy hiÖn lªn b¹n ÊnF5 ®Ó lµm t¬i vµ thÊy tªn cña m×nh hiÖn ra.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái :10- §æi tªn th môc : Nh¸y chuét ph¶i vµo thmôc ®Þnh ®æi, mét thùc ®¬n däc xæ ra, b¹nchän Rename (®æi tªn) , gâ tªn míi thay vµo, gâxong Ên ↵ .-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái11- Xo¸ th môc : Nh¸y chuét vµo th môc ®Þnhxo¸ Ên phÝm Delete trªn bµn phÝm, mét hép tho¹ihiÖn ra, b¹n chän Yes.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u háiC¸ch 2:  Nh¸y chuét ph¶i vµo th môc ®Þnh xo¸,mét thùc ®¬n xæ ra b¹n nh¸y vµo môc Delete méthép tho¹i hiÖn ra , b¹n chän Yes. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 912- LÊy l¹i c¸i ®· xo¸ : §«i khi b¹n xo¸ nhÇm 1tËp tin quan träng, thËt lµ tai h¹i bao nhiªu c«nglao tan tµnh m©y khãi, h·y b×nh tÜnh vÉn cßn c¬may lÊy l¹i, Vµo Explorer, nh¸y chuét ph¶i vµobiÓu tîng thïng r¸c Recycle Bin, nh¸y vµo môcOpen, nh¸y vµo c¸i cÇn lÊy l¹i, chän FileRestore.hoÆc nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin ®Þnh lÊy l¹i,mét thùc ®¬n nhá xæ ra, b¹n nh¸y vµo RestoretËp tin sÏ ®îc tr¶ vÒ nguyªn vÞ trÝ ban ®Çu.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái13- Muèn ®æ bá thïng r¸c .- Nh¸y chuét ph¶i vµo thïng r¸c chän EmptyRecycle Bin Yes. H·y thËn träng khi ®æ bá thïngr¸c v× b¹n sÏ kh«ng cã c¬ héi lÊy l¹i, khi chänEmpty Recycle Bin còng gièng nh b¹n ®· ®æ r¸ccho c«ng ty VÖ sinh th× khã lßng lÊy l¹i ®îc- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái.14- Ghi v¨n b¶n vµ ®Æt tªn :- §¸nh v¨n b¶n, nh¸y vµo File Save t×m æ C, t×mth môc (tªn cña m×nh) vµ nh¸y ®óp, tªn cñam×nh ph¶i n»m trong « Save in lµ ®óng, nh¸y contrá vµo « File name vµ xo¸ bá c¸c ch÷ ë « nµy vµgâ vµo B¸o c¸o lµ tªn cña v¨n b¶n mµ b¹n ®ang®¸nh, BÊm Save. Tªn v¨n b¶n cã thÓ cã dÊuhoÆc kh«ng dÊu.(Chó ý: Trong mét th môc th× tªn cña c¸c v¨n b¶nkh«ng ®îc gièng nhau).Sau khi nh¸y Save xong, thÊy tªn v¨n b¶n hiÖn lªnphÝa trªn cña mµn h×nh lµ ®îc. nÕu gâ tiÕp tríc D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 10khi ®ãng v¨n b¶n b¹n ph¶i nh¸y vµo File Save ghil¹i-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u háiMÑo:  NÕu v¨n b¶n lµm trªn Word97 hoÆcWord2000 nÕu muèn ghi ra ®Üa A ®Ó ®emsang m¸y kh¸c cµi Word6.0 ®äc ®îc b¹n cÇn chóý lµm nh sau:+ §¸nh v¨n b¶n trªn m¸y cµi Word97 hoÆcWord2000.+ Nh¸y vµo File Save , nh¸y t×m æ C, t×m th môc®Þnh ®Æt tËp tin vµ nh¸y ®óp tªn cña th môcph¶i n»m trong « Save in lµ ®óng, nh¸y con trávµo « File name vµ xo¸ bá c¸c ch÷ ë « nµy vµ gâvµo Quyet dinh ( cã thÓ cã dÊu hoÆc kh«ng ) lµtªn cña v¨n b¶n mµ b¹n ®ang ®¸nh.+Trong môc Save as Type b¹n nh¸y vµo nót tamgi¸c quay xuèng vµ chän môc Word6.0/95, nh¸yvµo Save hoÆc Ên Enter. Bíc nµy quyÕt ®Þnh sùthµnh b¹i cña b¹n15- §æi tªn v¨n b¶n.- Nh¸y chuét ph¶i vµo nót Start Explorer nh¸yvµo th môc cña m×nh, bªn ph¶i hiÖn lªn c¸c tËptin cña th môc mµ b¹n chän.- Nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin ®Þnh ®æi tªn, métthùc ®¬n sæ ra, b¹n chän Rename, gâ tªn míi vµo« vµ Ên ↵.- MÑo: Nh¸y vµo tËp tin ®Þnh ®æi tªn, Ên F2 gâtªn míi sau ®ã Ên Enter. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 11-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©uhái.16- Xo¸ tËp tin :-Vµo Explorer, nh¸y vµo th mùc cña m×nh, bªnph¶i sÏ hiÖn lªn c¸c tËp tin, nh¸y vµo tËp tin ®Þnhxo¸, Ên phÝm Delete mét hép tho¹i hiÖn ra, b¹nnh¸y vµo Yes.MÑo:  Nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin ®Þnh xo¸,mét thùc ®¬n däc xæ ra b¹n nh¸y vµo Delete, méthép tho¹i hiÖn ra b¹n nh¸y vµo Yes-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái thanh c«ng cô - sù cè17-  Sù cè thanh c«ng cô bÞ mÊt, c¸ch lÊy l¹i.- Nh¸y chuét ph¶i vµo dßng thùc ®¬n nh File -Edit, mét thùc ®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét®¸nh dÊu vµo môc Standard.- Nh¸y chuét ph¶i vµo dßng thùc ®¬n, mét thùc®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét ®¸nh dÊu vµomôc Formatting.- Muèn bá hai thanh c«ng cô nµy, b¹n nh¸y chuétph¶i vµo dßng thùc ®¬n, mét thùc ®¬n däc xæxuèng, nh¸y chuét vµo môc Standard.vµ bá dÊu√ , l¹i nh¸y chuét ph¶i vµo dßng thùc ®¬n, métthùc ®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét vµo môcFormatting vµ bá dÊu √. -  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái18- Thanh c«ng cô bÞ tr«i. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 12- Nh¸y chuét vµo vïng xanh cña thanh c«ng côbÞ tr«i, gi÷ nguyªn rª lªn phi¸ trªn mµn h×nh, b¹nsÏ thÊy xung quanh thanh c«ng cô cã ®êng viÒnmê, khi ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt th× nh¶ chuét.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái thùc ®¬n - sù cè19-  Lµm mÊt thùc ®¬n File, View, Insert,Format, Tools, Table, Windows.- B¹n Ên Alt nh¸y chuét vµo thùc ®¬n File gi÷nguyªn rª xuèng vµ nh¶ chuét-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái20- LÊy l¹i thùc ®¬n nh File, Edit, View ... bÞmÊt:- Nh¸y chuét ph¶i vµo vïng trèng mµu x¸m n»m ëtrªn thanh c«ng cô hoÆc nh¸y chuét ph¶i vµo métnót c«ng cô bÊt kú chän Customize nh¸y vµoTools ®Èy thanh cuèn däc t×m Menu Bar vµnh¸y vµo Menu Ba, nh¸y vµo Reset OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái t¾t m¸y tÝnh nh thÕ nµo21- T¾t m¸y tÝnh :Khi ®ang cã v¨n b¶n nh¸y vµo File Close ChänNo ®Ó kh«ng ghi, nh¸y vµo File Exit.- Nh¸y vµo Start Shut Down OK thÊy ch÷ vµngth× t¾t m¸y.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 13 xo¸ v¨n b¶n vµ c¸ch lÊy l¹i22-  Xo¸ nhanh v¨n b¶n :- B¹n Ên Ctrl + A (®Ó b«i ®en)- B¹n Ên Ctrl + X (®Ó c¾t)- Muèn lÊy l¹i v¨n b¶n ®· xo¸ b¹n Ên Ctrl + Z-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái §¸nh v¨n b¶n tiÕng anh - ViÖt - sù cè23-  Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng tiÕng Anh b¹nÊn Alt + Z- §èi víi m¸y tÝnh cµi ph«ng ch÷ VietKey muèn®¸nh v¨n b¶n tiÕng Anh b¹n nh¸y vµo biÓu tîngVietKey n»m ë díi ®¸y mµn h×nh bªn ph¶i cñathanh t¸c vô Taskbar thµnh ch÷ V mµu xanh lµ ®-îc- Muèn ®¸nh dÊu ph¶y trong No’t b¹n gâ No sau®ã Ên phÝm cã dÊu ngoÆc kÐp vµ gâ tiÕp ch÷t, Chó ý: NÕu b¹n lµm ch÷ No’t ®Ëm chòng sÏbiÕn thµnh ch÷ No’t cã « vu«ng ë gi÷a. -  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái24-  Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng ch÷ ViÖt b¹n ÊnAlt + Z- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái25- MÊt ph«ng tiÕng viÖt ®¸nh kh«ng ra ch÷nh¸y: vµo Start Programs Startup ABC.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 14 §¸nh sè trang26-  §¸nh sè trang :- Insert Page Numper chän vÞ trÝ ®¸nh sè trangë trªn hay ë díi cña tê giÊy trong « Ponsition.(«trªn) chän Top ë díi Bootom of page- Chän c¸ch ®¸nh sè ë gi÷a, tr¸i, ph¶i trong «Alignment (« díi)- Chän Format nh¸y vµo Start at (b¾t ®Çu) tõsè 1 OK. NÕu kh«ng muèn cho sè trang ®Çutiªn cña v¨n b¶n hiÖn lªn, b¹n huû bá dÊu trongmôc Show Numper on firts page OK-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái27 - Xo¸ sè trang: Nh¸y ®óp vµo sè trang hiÖnra lê mê, b«i ®en sè trang, nh¸y vµo nót c«ng côchiÕc kÐo ®Ó huû bá.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái c¨n chØnh v¨n b¶n cho ®Ñp28-  C¨n ch÷ vµo gi÷a, tr¸i, ph¶i cña trang.- §Æt con trá vµo dßng ®Þnh c¨n ch÷, nh¸y vµonót c¨n tr¸i ( Ctrl + L ), nh¸y vµo nót c¨n gi÷a®Ó ®Èy ch÷ vµo gi÷a trang ( Ctrl + E ), B«i ®en®o¹n v¨n cÇn c¨n ®Òu 2 bªn, nh¸y vµo nót c¨n®Òu 2 bªn (Ctrl + J )nÕu c¨n ph¶i b¹n nh¸y vµo nót c¨n ph¶i hoÆc ÊnCtrl + R- Ngêi ta dïng c¨n gi÷a ®Ó ®Èy ch÷ vµo gi÷a cñatrang cho nhanh vµ chÝnh x¸c thêng ¸p dông D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 15trong v¨n b¶n nh ®Èy ch÷ QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ,B¸o c¸o, KÕ ho¹ch..- Ngêi ta dïng c¨n ®Òu 2 bªn ®Ó c¨n c¸c ch÷trong 1 ®o¹n cña mét v¨n b¶n khi ®¸nh b»ng m¸ytÝnh mÐp bªn ph¶i cña v¨n b¶n gi÷a dßng trªn vµdßng díi sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng thß ra thôt vµokh«ng ®Òu nhau, v× vËy ph¶i b«i ®en ®o¹n cÇnc¨n chØnh vµ Ên Ctrl + J m¸y sÏ c¨n ®Òu dßngtrªn vµ dßng díi v¨n b¶n sÏ ®Ñp h¬n-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái29 -  §Èy khèi ch÷, sang ph¶i, sang tr¸i b¹n b«i®en khèi ch÷ ®Þnh ®Èy vµ nh¸y vµo nót ®Èyph¶i, nÕu ®Èy sang tr¸i th× nh¸y vµo nót ®Èy tr¸i-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái30-  Lµm tha dßng gi÷a c¸c hµng Ên Ctrl + 5,muèn lÊy l¹i Ên Ctrl + 1.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái31-  Lµm ch÷ mau, tha, b×nh thêng.- Format Font Charater spacing trong môcSpacing chän Normal (b×nh thêng) Expanded(tha) Condensed (dµy) Sau ®ã chän Default Yes.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái b¶ng biÓu32-  T¹o b¶ng :- Nh¸y vµo nót t¹o b¶ng trªn thanh c«ng cô,Chän sè hµng, sè « vµ nh¶ chuét.- Nh¸y vµo nót cã h×nh bót ch× ®Ó hiÖn thanhc«ng cô, dïng bót ch× ®Ó chia « thµnh 2,3.... D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 16- Nh¸y vµo nót cã h×nh c¸i tÈy cho s¸ng lªn, ®atíi dßng ®Ó tÈy vµ nh¸y chuét, dßng ®ã biÕnmÊt.- Khi t¹o b¶ng trong Word 97 th× b¶ng cã s½n ®-êng kÎ thËt lµ thuËn tiÖn, nhng nÕu b¹n muèn gìbá ®êng kÎ nhanh nhÊt, b¹n ®Æt con trá vµob¶ng vµ Ên tæ hîp phÝm Ctrl + Alt + U c¸c ®êngkÎ sÏ biÕn mÊt, b¹n sÏ chØ nh×n thÊy ®êng líi cñab¶ng, c¸c ®êng nµy khi in sÏ kh«ng hiÖn ra.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 33-  Thªm hµng, bít hµng gi¶ sö cã 2 hµng A& B muèn thªm 1 hµng vµo gi÷a hµng A vµ hµngB b¹n lµm theo c¸c bíc sau ®©y:- §Æt con trá vµo hµng B nh¸y vµo nót thªmhµng- Bít hµng : ®Æt con trá vµo hµng ®Þnh bít, nh¸yvµo nót bít hµng.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 34- Thªm cét bít cét - §Æt con trá vµo cét ®Þnh bít, nh¸y vµo nót bítcét- Thªm cét vµo gi÷a cét A vµ B : §Æt con trá vµocét B nh¸y vµo nót thªm cét.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái35-  §¸nh sè thø tù trong b¶ng :- B«i ®en cét sè thø tù, nh¸y vµo nót cã sè 123trªn thanh c«ng cô36- Bá ®¸nh sè thø tù : D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 17- B«i ®en cét sè thø tù nh¸y vµo nót cã sè 123.trªn thanh c«ng cô-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái37- Thay ®æi ®é réng hÑp cña cét.- §a con trá vµo ®êng kÎ cña cét, thÊy mòi tªn 2®Çu xuÊt hiÖn, nh¸y chuét gi÷ nguyªn rª sang tr¸ihoÆc ph¶i khi ®¹t ®é réng th× nh¶ chuét.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái38-  Lµm cho hµng bÐ ®i vµ to lªn - B«i ®en hµng ®Þnh thay ®æi, Ên phÝm Ctrl +[ ®Ó lµm nhá hµng, Ên Ctrl + ] ®Ó lµm rénghµng.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái39- Thay ®æi nÐt trong b¶ng- Nh¸y vµo biÓu tîng c¸i bót ch× , ®Ó hiÖn lªnthanh c«ng cô b¶ng, nh¸y vµo nót cã nÐt ®Óchän nÐt mê hay nÐt bÊt kú, nh¸y vµo nÐt mµb¹n thÝch, kÎ nÐt vµo b¶ng ®Ó t¹o nÐt theo ýthÝch.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái40-  §æ mµu vµo b¶ng- B«i ®en hµng hoÆc « ®Þnh ®æ mµu, nh¸y vµonót tam gi¸c quay xuèng c¹nh c¸i ca vµchän mµu ®Þnh ®æ.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 41-  Bá mµu trong b¶ng : b«i ®en mµu ë hµng®· ®æ nh¸y vµo nót c¹nh c¸i ca, nh¸y vµomµu tr¾ng.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 1842- T¹o tiªu ®Ò trong b¶ng cã 100 trang gièngnhau: Gâ tiªu ®Ò vµ b«i ®en hµng tiªu ®Ò thÝdô: STT . Hä vµ tªn... nh¸y vµo Table Headings.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái43-  Bá tiªu ®Ò cña 100 trang : B«i ®en hµngtiªu ®Ò nh¸y vµo Table huû dÊu trong «Headings.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái44-  §Èy b¶ng vµo gi÷a trang giÊy :- §Æt con trá vµo b¶ng, nh¸y vµo Table CellHeigh and Width Row Chän Center OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái45-  C¸ch lÊy nót c«ng cô ( thªm hµng, bíthµng, thªm cét, bít cét )lªn hµng thùc ®¬n ®ÓtiÖn khi sö dông khi lµm viÖc víi b¶ng biÓu.-Nh¸y chuét ph¶i vµo nót c«ng cô bÊt kú trªnthanh c«ng cô, mét thùc ®¬n däc xæ ra, chänCustomize nh¸y vµo nh·n 2 Command nh¸y vµodßng Table bªn tr¸i, khung bªn ph¶i sÏ hiÖn ra c¸cnót, muèn lÊy nót nµo lªn, b¹n nh¸y vµo nót ®ÞnhlÊy, gi÷ nguyªn rª lªn dßng thùc ®¬n vµ nh¶chuét.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái46-  T¸ch b¶ng rêi ra, trong b¶ng toµn ch÷ «,ngoµi toµn ch÷ ¶.- §Æt con trá vµo hµng ®Þnh t¸ch, nh¸y vµoTable Split TableTrêng hîp nµy cã thÓ vËn dông khi m¶i lµm b¶ngquªn kh«ng ®¸nh dßng ch÷ phi¸ trªn nh B¸o c¸o, D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 19muèn viÕt ch÷ b¸o c¸o lªn trªn b¶ng b¹n ®Æt contrá vµo hµng trªn cïng nh¸y vµo Table SplitTable con trá sÏ nh¶y lªn trªn vµ b¹n ®¸nh ch÷ B¸oc¸o vµo- MÑo:  NÕu quªn ch÷ B¸o c¸o mµ ®· chãt lµmb¶ng, b¹n Ên Ctrl + A ®Ó b«i ®en, Ên Ctrl + X®Ó c¾t, Gâ B¸o c¸o vµ Ên Enter, Ên Ctrl + V ®Ód¸n b¶ng vµo thËt lµ thuËn tiÖn.Nh¸y vµo nót t¾t ®i, nÕu kh«ng thÊy nót nµyb¹n nh¸y vµo Tools Options View bá dÊu trongmôc All OK-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái47 -  Muèn nhËp b¶ng ®· t¸ch lµm 2 phÇnthµnh mét khèi- §Æt con trá vµo kho¶ng trèng cña b¶ng vµ ÊnphÝm Delete-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái48 -  Mét b¶ng nhá b»ng 1/2 tê giÊy theochiÒu ngang, bªn ph¶i trang giÊy cßn trèng, vËylµm thÕ nµo ®Ó ®¸nh ch÷ bªn ph¶i cña b¶ng ®-îc?- Nh¸y chuét ph¶i vµo nót c«ng cô bÊt kú, métthùc ®¬n däc tr¶i xuèng, b¹n chän Customize,nh¸y vµo nh·n 2 Command, nh¸y vµo môc Insertbªn tr¸i, trong khung bªn ph¶i b¹n ®Èy thanh cuèndäc t×m nót Hozizotal b¹n nh¸y chuét gi÷nguyªn rª lªn hµng thùc ®¬n vµ nh¶ chuét Close.-B«i ®en b¶ng, nh¸y vµo nót Hozizotal lóc nµy khib¹n ®a con trá vµo sÏ hiÖn lªn dßng ch÷ Insrt D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 20Frame, ®Æt con trá vµo bªn ph¶i cña b¶ng vµ gâch÷ vµo, b¹n sÏ tiÕt kiÖm ®îc khèi giÊy.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái chÌn ký tù kh«ng cã trªn bµn phÝm49-  ChÌn ký tù ®Æc biÖt. khi cÇn chÌn c¸c kýhiÖu kh«ng cã trªn bµn phÝm nh: β α δ ε γ ϕ λ πΩ √ ± ∀ Σ b¹n lµm theo híng dÉn sau ®©y: - Nh¸y vµo In sert Symbol Nh¸y vµo ký tù®Þnh chÌn Insert chän Close.-NÕu b¹n thêng xuyªn dïng ký hiÖu ®ã, sau khichÌn xong ký hiÖu b¹n b«i ®en ký hiÖu, nh¸y vµoInsert Autotext Autotext , gâ ký hiÖu t¾t vµo« Auto Text Entries here thÝ dô: e, sau ®ã nh¸yvµo Add, khi dïng b¹n chØ cÇn Ên ch÷ e vµ ÊnphÝm F3, ký hiÖu sÏ hiÖn ra cho b¹n.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái lµm v¨n b¶n nhanh50-  T¹o tõ viÕt t¾t ®Ó viÕt cho nhanh. Khilµm v¨n b¶n ®Ó khái ph¶i gâ tªn c¬ quan, tiªu ®Òv¨n b¶n, chøc vô ngêi ký, b¹n h·y t¹o lÊy mét mÊuthËt chuÈn vÒ kÝch cì, kiÓu d¸ng sau ®ã b«i®en- Insert Autotext Autotext gâ ký hiÖu thÝ dô: td vµo « Enter Autotext entries here Add.Muèn khai th¸c gâ ký hiÖu : td vµ Ên F3-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 21 Copy tµi liÖu tõ ®Üa vµo m¸y vµ ngîc l¹i51-  Copy tµi liÖu tõ ®Üa mÒm vµo m¸y tÝnh.- Cho ®Üa mÒm chøa tµi liÖu vµo æ A trªn m¸ytÝnh, nh¸y vµo Start Programs Exploer nh¸yvµo biÓu tîng æ A ë bªn tr¸i, ë khung bªn ph¶i sÏhiÖn lªn c¸c tËp tin cña ®Üa A, muèn Copy tËptin nµo th× nh¸y vµo tËp tin ®ã, gi÷ nguyªn chuét,vµ rª sang bªn tr¸i, khi thÊy vÖt xanh n»m ë thmôc mµ m×nh ®Þnh ®Æt tËp tin th× nh¶ chuét.MÑo:  B¹n cã thÓ nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin®Þnh Copy, mét thùc ®¬n däc xæ ra, b¹n nh¸yvµo môc Copy, l¹i nh¸y chuét ph¶i vµo th môc mµb¹n ®Þnh ®Ó tËp tin nµy, mét thùc ®¬n däc l¹ixæ ra b¹n nh¸y vµo Paste ®Ó d¸n tµi liÖu vµo- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái52-  Copy tËp tin tõ m¸y vµo ®Üa mÒm.- KÐo lÉy ®Üa vµo t©m, gi¬ lªn thÊy 1 lç vu«nggäi lµ ®Üa më- Cho ®Üa mÒm vµo æ A nh¸y vµo Start Programs Explorer nh¸y vµo th môc chøa tËptin, bªn ph¶i sÏ hiÖn lªn c¸c tËp tin cña th môc®ã, nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin chän Send tochän æ A vµ nh¸y chuét.- MÑo:  Nh¸y chuét tr¸i vµo tËp tin ®Þnh Copyvµ gi÷ nguyªn chuét, rª sang bªn tr¸i khi nµo thÊyvÖt xanh n»m ë æ A th× nh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy têgiÊy bay tõ tr¸i qua ph¶i. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 22-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái53 - T«i thÊy häc sinh lµm bµi ca tríc thêng choca sau bµi tËp b»ng c¸ch Copy vµo ®Üa mÒm,vËy lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc bµi ®ã lµ cña ngêi®· lµm ca tríc, chç nµo trong m¸y nãi lªn ®iÒunµy?-Nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin ®Þnh kiÓm tra, métthùc ®¬n xæ ra chän Properties chän nh·nGeneral trong ®ã cã Created cho b¹n biÕt tËp tinlµm lóc mÊy giê, ngµy, th¸ng, n¨m, buæi s¸ng haychiÒu, môc Modified cho b¹n biÕt b¹n ghi l¹i lÇncuèi cïng lóc mÊy giê.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái54 -  Lµm thÕ nµo biÕt ®îc tËp tin lín hay bÐNh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin ®Þnh kiÓm tra, métthùc ®¬n xæ ra chän Properties nh×n vµo môcSize ®Ó biÕt dung lîng tËp tin ®ã.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái ChÌn tranh vµo v¨n b¶n55 -  ChÌn tranh vµo v¨n b¶n- Nh¸y vµo Insert Picture Clip Art chän tranh®Þnh chÌn b»ng c¸ch nh¸y vµo tranh, nh¸y vµoInsert.-  ChÌn tranh vµo b¶ng lµm thÕ nµo? B¹n chØthùc hiÖn ®îc nÕu m¸y tÝnh cña b¹n cµiWord2000, b¹n ®Æt con trá vµo « ®Þnh chÌntranh vµ Nh¸y vµo Insert Picture Clip Art chän D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 23tranh ®Þnh chÌn b»ng c¸ch nh¸y vµo tranh, nh¸yvµo Insert- NÕu m¸y tÝnh cµi Word97 vËy chÌn tranhvµo b¶ng b»ng c¸ch nµo? Tríc hÕt t¹o b¶ng, ®Ætcon trá vµo b¶ng vµ Ên Enter vµi lÇn cho « chøa¶nh réng ra, hoÆc cã thÓ xo¸ vµi nÐt trong cét®Ó ®îc 1 « ®ñ réng. Nh¸y vµo hép Text Box vµvÏ mét hép h×nh ch÷ nhËt, ®Æt con trá vµo hépvµ thùc hiÖn chÌn tranh Nh¸y vµo Insert Picture Clip Art chän tranh ®Þnh chÌn b»ngc¸ch nh¸y vµo tranh, nh¸y vµo Insert, ®iÒuchØnh cho tranh võa vµo trong hép, rª hép ch÷atranh vµo « trong b¶ng, muèn lµm mÊt nÐt viÒncña hép chøa tranh b¹n nh¸y vµo hép ch÷a tranht¹o t¸m « vu«ng, nh¸y vµo nót tam gi¸c quayxuèng bªn ph¶i nót c«ng cô vÏ h×nh c¸i bót, chänNo Line- Muèn chÌn b¶ng vµo b¶ng lµm thÕ nµo?®Æt con trá vµo « ®Þnh chÌn, nh¸y vµo nót t¹ob¶ng ®Î chän hµng vµ cét ( ChØ ¸p dông choWord2000)-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái56 -  Lµm cho tranh nhá ®i, to lªn - Nh¸y vµo tranh t¹o thµnh 8 « vu«ng tr¾ng, ®acon trá vµo 1 trong 4 nót ë 4 gãc khi thÊy con trábiÕn thµnh mòi tªn 2 ®Çu b¹n nh¸y chuét gi÷nguyªn rª xuèng, khi thÊy ®¹t ®é nhá th× nh¶chuét, muèn tranh to th× nh¸y chuét vµ kÐo rª lªntrªn. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 24-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái57 -  Lµm mê tranh, ®Ëm tranh- Nh¸y vµo tranh t¹o thµnh 8 « vu«ng tr¾ng,thanh c«ng cô Picture hiÖn lªn, nÕu b¹n kh«ngthÊy thanh c«ng cô nµy b¹n nh¸y chuét ph¶i vµonót c«ng cô bÊt kú, mét thùc ®¬n däc xæ ra, b¹nnh¸y vµo môc Picture.B¹n nh¸y vµo nót sè 5 cã mòi tªn quay lªn trêib¹n sÏ thÊy tranh s¸ng lªn, nÕu nh¸y tiÕp tranhmê ®i, muèn tranh ®Ëm b¹n nh¸y vµo nót cãh×nh mòi tªn quay xuèng- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái58 -  Lµm cho v¨n b¶n bao quanh tranh- Nh¸y vµo tranh t¹o thµnh 8 « vu«ng, thanh c«ngcô Picture hiÖn ra b¹n nh¸y vµo nót h×nh thoi,mét thùc ®¬n sæ ra, b¹n nh¸y vµo môc Throughb¹n sÏ thÊy ch÷ bao bäc quanh tranh.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái59 -  ChÌn tranh nhng kh«ng nh×n thÊy tranh,nhng khi nh¸y vµo File Printer View th× l¹i nh×nthÊy tranh- Nh¸y vµo Tools options View bá dÊu trong «Drawings OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái t×m vµ më v¨n b¶n ®· ®¸nh60 -  Më v¨n b¶n míi ®¸nh- Nh¸y vµo File mét thùc ®¬n däc xæ xuèng, tËptin b¹n míi ®¸nh xÏ n»m ë phÝa díi cña thùc ®¬n,b¹n nh¸y vµo ®ã, tËp tin ®îc më ra cho b¹n. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 25- NÕu b¹n kh«ng thÊy tËp tin b¹n nh¸y vµo File Open, chon æ C, nh¸y ®óp vµo th môc chøa tËptin, nh¸y vµo tËp tin ®Þnh më, nh¸y vµo Open- C¸ch 3:  Nh¸y vµo Start Programs Windows Explorer, nh¸y vµo th môc chøa tËp tin,bªn ph¶i hiÖn ra c¸c tËp tin cña th môc ®ã, muènmë tËp tin nµo th× nh¸y ®óp vµo ®ã, tËp tin sÏ ®-îc më ra.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái61 -  T×m tËp tin ®· ®¸nh l©u ngµy trong 1 thmôc- Nh¸y vµo File Open, nh¸y t×m æ C, t×m ®Õnth môc chøa tËp tin lµ v¨n b¶n mµ b¹n cÇn t×mvµ nh¸y ®óp, th môc ®ã ph¶i n»m trong « Lookin, b¹n nh¸y vµo tËp tin cÇn më, nh¸y vµo Openv¨n b¶n sÏ më raMÑo:  Muèn t×m mét tËp tin, hoÆc mét ngêinµo ®ã mµ kh«ng biÕt ®Ó ë ®©u ph¶i dïng lÖnhFind-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái in v¨n b¶n nh thÕ nµo62 -  In v¨n b¶n- Më v¨n b¶n ra, nh¸y vµo File Printer trong héptho¹i nµy cã 3 lùa chän, nÕu b¹n thÊy dÊu ®enn»m ë « trßn All cã nghÜa lµ in tÊt c¶ tµi liÖucña b¹n. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 26- NÕu b¹n chØ muèn in trang cã con trá ®ang®øng th× b¹n nh¸y vµo lç 2 cã ch÷ Curent page.- NÕu b¹n in trang tuú ý th× b¹n nh¸y con trá vµolç trßn thø 3 cã ch÷ Page, b¹n gâ vµo trang cÇnin, nÕu b¹n gâ trong « nµy lµ: 1,3,4,7,9 -13nghÜa lµ b¹n muèn in trang 1,3,4,7,9 vµ ®Õntrang 13 ( gåm trang 10,11,12 )- NÕu muèn in 2, 3 b¶n cho 1 trang b¹n nh¸y vµomôc Numbe of copies.- Sau khi ®· lùa chän c¸c th«ng sè trªn b¹n nh¸yvµo OK ®Ó in.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái63 -  In chØ ra tê giÊy tr¾ng mµ kh«ng ra tµiliÖu- Nguyªn nh©n cã thÓ do thiÕt lËp m¸y in sai,m¸y in hÕt mùc, do vi rót g©y ra, c¸ch kh¾c phôclµ kiÓm tra l¹I thiÕt lËp m¸y in, xem l¹I èng mùc,quÐt vi rót.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái. 64 -  In nhng kh«ng cã sè trang mÆc dï nh×nthÊy sè trang- Nh¸y vµo Tools Options chän nh·n Print huûbá dÊu trong môc bªn tr¸i cña hép tho¹i cã tªn lµAllow A4/Letter pape resizing OK-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái65 -  In ra sè trang nhng sè trang cña hµng®¬n vÞ l¹i mÊt thÝ dô trang 13 chØ ra sè trang lµ1 cßn sè 3 th× mÊt D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 27- Kh¾c phôc lçi nµy b»ng c¸ch nh¸y vµo File Page Setup trong môc Header vµ Footer nh¸yvµo nót tam gi¸c quay lªn t¨ng chØ sè lµ 2 CmbÊm OK. NÕu muèn cè ®Þnh cho c¸c lÇn saub¹n nh¸y vµo Default Yes-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái66 -  In tµi liÖu l¹i ®ïn thªm tê giÊy ghi th«ng tinngêi cµi ®Æt m¸y tÝnh - Nh¸y vµo Tools Options Print huû dÊu trongmôc Document Properties bÊm OK, tõ nay trë ®im¸y sÏ kh«ng ®ïn thªm mét trang th«ng tin vÒ ng-êi dïng n÷a vµ b¹n tiÕt kiÖm ®îc khèi giÊy ®Êy-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái§«i ®iÒu vÒ t¸c gi¶:  B¹n cã thÓ nh¸y vµo®©y ®Ó trë vÒ c©u hái: D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820 OK
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 28  C¸c c©u hái linh tinh ngoµi lÒ kh«ng thµnh môc1 - Mét v¨n b¶n trang thø nhÊt lµ däc, trang thø2 lµ n»m ngang vËy lµm thÕ nµo ®Ó thiÕt lËp ®-îc?2 - Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ®îc cì ch÷ lµ 13 hoÆcc¸c cì cã sè lµ lÎ3 -  Di chuyÓn nót Start sang ph¶i däc mµnh×nh, lªn phÝa trªn, sang bªn tr¸i lµm thÕ nµo?4 -  §¸nh c«ng thøc ho¸ häc H2SO4 vµ M35 -  VÏ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan lµmthÕ nµo?6 - T¹o ch÷ nghÖ thuËt cho ¶nh vµo ch÷ lµmthÕ nµo?7 -  ViÕt ch÷ vµo Vßng trßn, h×nh ch÷ nhËt?8 - T¹o H×nh vÏ trong h×nh häc lµm thÕ nµo®Ó ®iÒn ®îc c¸c ®Ønh cña tam gi¸c vµ t©m cña®êng trßn?9 -  VÏ nhiÒu h×nh ®Ó t¹o thµnh h×nh häc nh-ng chóng cø rêi r¹c, muèn bã chóng l¹i thµnh 1nhãm ®Ó dÔ di chuyÓn lµm thÕ nµo?10 -  VÏ c«ng thøc Bezen ( trong ho¸ häc ) h×nhlôc gi¸c lµm thÕ nµo?11 -  Muèn kh«ng r¾c rèi v× lçi t«i cÇn ph¶i t¾tc¸c chøc n¨ng nµo trong m¸y tÝnh xin chØ râ?12 - T«i muèn t¹o v¨n b¶n siªu liªn kÕt khi ®acon trá vµo th× cã bµn tay hiÖn ra nh bµi viÕtnµy th× lµm thÕ nµo? D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 2913 -  Trong v¨n b¶n nÕu ch÷ mµu ®á khi in sÏbÞ mê trªn m¸y in ®en tr¾ng, vËy cã c¸ch nµo inrâ ®îc kh«ng?14 -  T¹o ®êng viÒn bao quanh luËn v¨n nhthÕ nµo?15 - T¹o ch÷ hoa lín ®Çu dßng ®Ó g©y Ên t-îng?16 -  Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc nhanh nhÊt v¨nb¶n ®ã cã bao nhiªu tõ, bao nhiªu ®äan, baonhiªu dßng?17 - T¹o tiªu ®Ò trªn vµ díi nh thÕ nµo?18 - T¹o tiªu ®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièngnhau19 -  T¹o tiªu ®Ò cho trang ch½n kh¸c tiªu ®Òtrang lÎ20 -  T¹o mçi trang mét tiªu ®Ò lµm thÕ nµo?21 -  C¸ch chÌn mét chó thÝch trong v¨n b¶n22 - Cø mçi lÇn Ên phÝm Tab lµ xuÊt hiÖnmòi tªn ®en vËy söa thÕ nµo?23 -  Muèn cã mét m¸y tÝnh c¸ nh©n ®Ó tÝnhto¸n lµm thÕ nµo?24 - Khi kh«ng cã thanh cuèn däc vµ thanhcuèn ngang vËy lµm thÕ nµo ®Ó chóng xuÊthiÖn trë l¹i?25 - Trªn mét sè chuét cña m¸y tÝnh cã b¸nhxe vËy chóng lµm g×?26 - Nót cã h×nh l¸ cê Windows trªn bµn phÝmdïng ®Ó lµm g×, nÕu bµn phÝm kh«ng cã nótnµy th× dïng tæ hîp phÝm nµo thay thÕ? D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 3027 -Mét v¨n b¶n 1 / 3 ®o¹n ®Çu chia 2 cét,phÇn gi÷a lµ 1 cét, phÇn cuèi lµ 3 cét vËy lµmthÕ nµo?28 - §¸nh sè trang cho khæ giÊy A4 xoayngang vµ chia lµm 2 ®Ó ®¸nh th¬, vËy lµm thÕnµo ®Ó ®¸nh sè trang tù ®éng ®îc?29 -  Ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ mÊt kh«nghiÖn lªn phÝa trªn lµm thÕ nµo?30 - BiÓu tîng ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ tolµm thÕ nµo cho nhá ®i ®îc?31 - Muèn t¹o thôt ®Çu dßng cña 1 bµi th¬ lôcb¸t lµm thÕ nµo?32 -Khi ®a con trá vµo mét nót nµo ®ã th× sÏhiÖn lªn dßng chøc n¨ng cña nót, vËy muènphãng to cì ch÷ lªn ®Ó ngêi m¾t kÐm xem ®îclµm thÕ nµo?33 -  Kh«ng t¹o ®îc b¶ng khi ®ang so¹n th¶o lçido ®©u?34 - T¹o ®Üa HÖ thèng trong Windows 95,Window9835 - T¹o ®Üa hÖ thãng nhËn æ CD.36 -Khi khëi ®éng kh«ng ®îc dïng ®Üa hÖthèng nµy thÕ nµo?37 - §Ó b¶o vÖ v¨n b¶n kh«ng cho ngêi kh¸cxem trém t«i ph¶i lµm g×?38 - NÕu v¨n b¶n ®Æt mËt khÈu bÞ quªn lµmthÕ nµo më ®îc?39 -Khi in v¨n b¶n thêng bÞ chËm lý do t¹i sao?c¸ch kh¾c phôc? D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 3140 - Cø cho tê giÊy nµo vµo m¸y lµ m¸y ®ïn ralu«n vµ cã c¶ ch÷ tiÕng Anh mÆc dï kh«ng bÊmlÖnh in?41 - Lµm thÕ nµo ®Ó s¾p xÕp ®îc c¶ Hä vµtªn tiÕng ViÖt trong b¶ng Excel? cÇn phÇn mÒmg×? liªn hÖ ë ®©u?42 - Xin giíi thiÖu t¸c dông cña mét sè phÇnmÒm, nÕu cÇn th× liªn hÖ víi ai ®Ó cã phÇnmÒm ®ã?43 - ThiÕt lËp th«ng sè trong CMOS - SETUPnh thÕ nµo? cÇn Ên tæ hîp phÝm nµo ®Ó vµo?  PhÇn tr¶ lêi c¸c môc1 - Mét v¨n b¶n muèn thiÕt lËp híng giÊy trangthø nhÊt lµ däc, trang thø 2 lµ n»m ngang b¹nlµm nh sau : ThiÕt lËp lÒ cho trang 1 lµ ®øng,sau ®ã ®Æt con trá vµo dßng cuèi cña trang 1,nh¸y vµo Insert Break Next Page OK.+ Nh¸y ®óp vµo thíc däc ®Ó më hép tho¹i PageSetup, nh¸y vµo nh·n 2 Pager Size Landscape OK c¸c trang kh¸c lµm t¬ng tù.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái2 - Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ®îc cì ch÷ lµ 13 hoÆcc¸c cì cã sè lµ lÎ+ B«i ®en nh÷ng ch÷ cÇn chuyÓn vÒ cì 13 b¹nÊn tæ hîp Ctrl + [ ®Ó gi¶m cì ch÷ xuèng 1 ®¬nvÞ, muèn t¨ng cì ch÷ lªn b¹n Ên Ctrl + ]-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái3 - Di chuyÓn nót Start sang ph¶i däc mµnh×nh, lªn phÝa trªn, sang bªn tr¸i lµm nh sau: D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 32+ Thùc chÊt lµ b¹n di chuyÓn thanh t¸c vôTaskbar muèn di chuyÓn thanh nµy b¹n nh¸y vµokho¶ng trèng trªn thanh t¸c vô gi÷ nguyªn chuét rªsang ph¶i vµ nh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy thanh t¸c vôn»m sang bªn ph¶i däc mµn h×nh.+ Muèn cho thanh t¸c vô trë vÒ chç cò b¹n nh¸yvµo thanh t¸c vô gi÷ nguyªn chuét rª xuèng vµnh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy thanh t¸c vô n»m díi ®¸ymµn h×nhMÑo:  Muèn di chuyÓn nót Start vµo gi÷a cñathanh t¸c vô b¹n nh¸y vµo nót Start, Ên ESC, Êntæ hîp Alt + dÊu trõ ( Alt + dÊu -), di vÖt s¸ngvµo dßng Move vµ Ên Enter, dïng phÝm → di nótStart sang bªn ph¶i, ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp b¹nÊn Enter.-B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái4 - §¸nh c«ng thøc ho¸ häc H2SO4 vµ M3- B¹n Ên phÝm Shift vµ gâ H2SO4, sau ®ã b«i®en sè 2 vµ Ên tæ hîp Ctrl + = b¹n sÏ cã H2SO4,b¹n l¹i b«i ®en sè 4 vµ Ên F4 b¹n sÏ ®îc H2SO4- Muèn ®¸nh chØ sè trªn b¹n gâ M3, b«i ®en sè 3vµ Ên Ctrl + Shift + = b¹n sÏ ®îc M3 l¹i Ên Ctrl +Shift + = ®Ó trë vÒ b×nh thêng;-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái5 - VÏ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan lµmnh sau:- Nh¸y vµo nót Drawing trªn thanh c«ng cô ®ÓhiÖn thanh c«ng cô vÏ díi ®¸y mµn h×nh, nh¸yvµo nót Text Box ( nót sè 10 tõ ph¶i sang tr¸i) vµ D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 33vÏ hép, + Muèn sao chÐp mét hép kh¸c gièng nhhép ®· vÏ b¹n Ên Ctrl vµ nh¸y chuét vµo h×nh ®·vÏ gi÷ nguyªn chuét rª sang ph¶i-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái6 - T¹o ch÷ nghÖ thuËt cho ¶nh vµo ch÷ vµ sèlµm nh sau:+§em 1 tÊm ¶nh vµ nhê ngêi quÐt trªn m¸y quÐtvµ ghi l¹i thµnh tËp tin ¶nh+B¹n Copy vµo ®Üa A vµ chuyÓn vµo mét thmôc nµo ®ã trong æ C thÝ du: Th môc ®Ó ¶nhcã tªn lµ A ch¼ng h¹n.+ Nh¸y vµo nót ch÷ A ( nót sè 9 tÝnh tõ ph¶i sangtr¸i ), nh¸y vµo chän 1 kiÓu ch÷ mµ b¹n thÝch, gâch÷, chän ph«ng ch÷ trong môc Fond OK.+TiÕn hµnh chÌn ¶nh vµo ch÷ hoÆc sè võa t¹o,nh¸y vµo ch÷ t¹o thµnh 8 «, nh¸y vµo nót tam gi¸cgi÷a nót c¸i bót vµ c¸i ca, gi÷a nót 7 vµ 8 (tÝnh tõph¶i qua tr¸i ) chän Fill Effects chän nh·n 4Picture Select Picture, t×m æ C, t×m th môc Alµ th môc chøa ¶nh, nh¸y vµo ¶nh bÊm OKOK.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái7 - ViÕt ch÷ vµo Vßng trßn, h×nh ch÷ nhËt lµmnh sau: D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 34- Nh¸y vµo nót 11 h×nh Elip vµ vÏ vßng trßn, nh¸ychuét ph¶i vµo vßng trßn chän Add Text vµ ®¸nhch÷ vµo.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái8 - T¹o H×nh vÏ trong h×nh häc lµm thÕ nµo®Ó ®iÒn ®îc c¸c ®Ønh cña tam gi¸c vµ t©m cña®êng trßn?+ Nh¸y vµo Start Programs Accessories Paint, nh¸y vµo nót vÏ vßng trßn, ®êng th¼ng ®Ót¹o h×nh häc.+ Nh¸y vµo nót ch÷ A ®Ó t¹o ch÷ cho c¸c ®Ønhtam gi¸c vµ t©m o ®êng trßn+ Nh¸y vµo nót bªn ph¶i trªn cïng vµ bao vµo tõngch÷ vµ rª th¶ vµo c¸c ®Ønh tam gi¸c vµ t©m ®-êng trßn.+ Bao quanh h×nh vÏ lÇn n÷a chän Edit Copy,nh¸y vµo biÓu tîng Word ®ang n»m díi ®¸y mµnh×nh, nh¸y vµo nót Paste hoÆc Ên Ctrl + V ®Ód¸n h×nh vµo.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái9 - VÏ nhiÒu h×nh ®Ó t¹o thµnh h×nh häc nhngchóng cø rêi r¹c, muèn bã chóng l¹i thµnh 1 nhãm®Ó dÔ di chuyÓn lµm nh sau:+ Nh¸y vµo nót cã h×nh mòi tªn con trá tr¾ngn»m díi ®¸y mµn h×nh vµ ®a lªn c¸c h×nh, nh¸ychuét rª bao quanh c¸c h×nh c¸c h×nh sÏ cã c¸cnót tr¾ng D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 35+ Nh¸y vµo nót ®Çu tiªn bªn díi ®¸y mµn h×nh ëbªn tr¸i cã ch÷ Draw vµ chän Group ®Ó gom l¹ithµnh 1 nhãm.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái10 - VÏ c«ng thøc Bezen ( trong ho¸ häc ) h×nhlôc gi¸c lµm nh sau:+ Nh¸y vµo nót AutoShapes Basic Shapes chänh×nh lôc gi¸c vµ vÏ- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái11 - Muèn kh«ng r¾c rèi v× lçi b¹n cÇn ph¶it¾t c¸c chøc n¨ng trong m¸y tÝnh xin lµm nh sau:* Nh¸y vµo Tools AutoCorrect AutoCorrecthuû bá dÊu trong c¸c «.+ Gâ ch÷ i trong « Replace b¹n sÏ thÊy ch÷ I in ëphÝa díi nh¸y vµo ch÷ I in vµ nh¸y vµo Delete ®Óhuû bá.+ Nh¸y vµo nh·n 2 AutoFormat as you Type vµ bác¸c môc trong c¸c «.*Nh¸y vµo Tools Options Spelling andGrammar huû bá dÊu trong « Chesk Spelling asyou Type vµ Chesk Grammar as you Type sau ®ãbÊm OK.- Nh¸y vµo Tools Options View bá dÊu trong «Fieldcodes vµ trong môc All vµ bÊm OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái12 - Muèn t¹o v¨n b¶n siªu liªn kÕt khi ®a contrá vµo th× cã bµn tay hiÖn ra nh bµi viÕt nµy b¹nlµm theo c¸c bíc sau: nhí ®äc kü tõng bícC©u hái 1: DÊu ®Þnh Tr¶ lêi c©u 1 DÊu D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 36vÞ lµ A1 ®Þnh vÞ lµ B1C©u hái 2: DÊu ®Þnh Tr¶ lêi c©u 1 DÊuvÞ lµ A2 ®Þnh vÞ lµ B2C©u hái 3: DÊu ®Þnh Tr¶ lêi c©u 1 DÊuvÞ lµ A3 ®Þnh vÞ lµ B3C©u hái 4 DÊu ®Þnh Tr¶ lêi c©u 1 DÊuvÞ lµ A4 ®Þnh vÞ lµ B4Bíc 1: T¹o dÊu ®Þnh vÞ cho phÇn c©u hái+§Æt con trá vµo c©u hái 1, nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ A1, bÊm OK.+§Æt con trá vµo c©u hái 2 nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ A2, bÊm OK.+§Æt con trá vµo c©u hái 3 nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ A3, bÊm OK.+§Æt con trá vµo c©u hái 4 nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ A4, bÊm OK.Bíc 2: T¹o dÊu ®Þnh vÞ cho phÇn tr¶ lêi+§Æt con trá vµo Tr¶ lêi c©u 1, nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ B1, bÊm OK.+§Æt con trá vµo Tr¶ lêi c©u 2, nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ B2, bÊm OK D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 37+§Æt con trá vµo Tr¶ lêi c©u 3, nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ B3, bÊm OK+§Æt con trá vµo Tr¶ lêi c©u 4, nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ B4, bÊm OKBíc 3: T¹o liªn kÕt gi÷a c©u hái vµ phÇn tr¶ lêiSau khi ®· t¹o ®îc c¸c dÊu ®Þnh vÞ cho c¸c môc,b¹n ph¶i liªn kÕt chóng l¹i víi nhau ®Ó khi di contrá vµo chóng sÏ biÕn thµnh bµn tay. Muèn lµm®îc ®iÒu nµy b¹n h·y tëng tîng A1 sÏ liªn kÕt víiB1 nh h×nh díi:A1 B«I ®en C©u hái 1 Tr¶ lêi c©u 1 B1A2 B«I ®en C©u hái 2 Tr¶ lêi c©u 2 B2A3 B«I ®en C©u hái 3 Tr¶ lêi c©u 3 B3A4 B«i ®en C©u hái 4 Tr¶ lêi c©u 4 B4 Híng dÉn chi tiÕt t¹o liªn kÕt:+B«i ®en c©u hái 1, nh¸y vµo nót h×nh qu¶ cÇucã c¸i xÝch n»m ë díi thùc ®¬n Help Browse trong hép tho¹i BookMark b¹n nh¸y vµo dÊu®Þnh vÞ cã tªn lµ B1 BÊm OKOK, b¹n sÏ thÊyC©u hái 1 sÏ biÕn mµu vµ cã g¹ch ch©n ThÝ dô:C©u hái 1 NÕu muèn bá g¹ch ch©n b¹n b«i ®enC©u hái 1 vµ nh¸y vµo nót ch÷ U trªn thanh c«ngcô 2 lÇn. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 38+ Nh¸y vµo C©u hái 1 B¹n sÏ thÊy con trá biÕnthµnh bµn tay vµ chóng ch¹y ngay tíi phÇn Tr¶lêi c©u 1+ Liªn kÕt ngîc tõ B1 tíi A1 b¹n b«i ®en Tr¶ lêic©u 1 nh¸y vµo nót h×nh qu¶ cÇu cã c¸i xÝchn»m ë díi thùc ®¬n Help Browse trong héptho¹i BookMark b¹n nh¸y vµo dÊu ®Þnh vÞ cã tªnlµ A1 BÊm OKOK, b¹n sÏ thÊy Tr¶ lêi c©u 1 sÏbiÕn mµu vµ cã g¹ch ch©n thÝ dô: Tr¶ lêi c©u 1NÕu muèn bá g¹ch ch©n b¹n b«i ®en Tr¶ lêi c©u1 vµ nh¸y vµo nót ch÷ U trªn thanh c«ng cô 2lÇn. Nh¸y vµo Tr¶ lêi c©u 1 B¹n sÏ thÊy con trábiÕn thµnh bµn tay vµ chóng ch¹y ngay tíi phÇnC©u hái 1C¸c môc kh¸c b¹n lµm t¬ng tù ®Ó t¹o c¸c liªn kÕtgi÷a c¸c dÊu ®Þnh vÞ.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái13 - Trong v¨n b¶n nÕu ch÷ mµu ®á khi in sÏbÞ mê trªn m¸y in ®en tr¾ng, vËy muèn in râ b¹nlµm theo c¸c bíc sau:- Nh¸y vµo Tools Options nh¸y vµo nh·nCompatipility ®Èy thanh cuèn t×m môc PrintColors as black on non Color printers OK-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái14 - T¹o ®êng viÒn bao quanh luËn v¨n nh thÕnµo?+ B«i ®en trang luËn v¨n cÇn ®ãng khung, nh¸yvµo Format Borders and Shading nh¸y vµo môcBox chän Options trong môc From Text t¨ng c¸c D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 39chØ sè lµ 15 pt ®Ó t¹o v¨n b¶n thôt vµo c¸c lÒtrªn, díi, tr¸i, ph¶i OK- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái15 - T¹o ch÷ hoa lín ®Çu dßng ®Ó g©y Ên t-îng?+B «i ®en ch÷ ®Þnh t¹o ch÷ hoa lín, nh¸y vµo Format Drop Cap chän môcDropped, trong « Font chän ph«ng ch÷, trong «Lines to Drop chän sè dßng mµ ch÷ hoa lín sÏchiÕm bÊm OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái16 - Muèn biÕt ®îc nhanh nhÊt v¨n b¶n ®ã cãbao nhiªu tõ, bao nhiªu ®äan, bao nhiªu dßng b¹nlµm theo c¸c bíc sau:+ Më v¨n b¶n nh¸y vµo Tools Word Count héptho¹i hiÖn ra sÏ cho b¹n biÕt vÒ sè trang, sè tõ,sè ký tù, sè ký tù kÓ c¶ Ên c¸ch ch÷, sè ®o¹n, sèdßng.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái17 - T¹o tiªu ®Ò trªn vµ díi nh thÕ nµo?+ Tiªu ®Ò trªn lµ dßng ch÷ phÝa trªn cña v¨n b¶n,tiªu ®Ò díi lµ dßng ch÷ díi ®¸y v¨n b¶n, muèn t¹otiªu ®Ò trªn nh¸y vµo View Heard and Footer vµgâ ch÷ vµo khung Header, muèn t¹o tiªu ®Ò díi,nh¸y vµo thanh cuèn däc vµ gâ ch÷ vµo khungFooter gâ xong nh¸y vµo Close.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái18 - T¹o tiªu ®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièngnhau D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 40+ Nh¸y vµo View Heard and Footer vµ gâ ch÷vµo khung Header, muèn t¹o tiªu ®Ò díi, nh¸y vµothanh cuèn däc vµ gâ ch÷ vµo khung Footer gâxong nh¸y vµo Close- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái19 - T¹o tiªu ®Ò cho trang ch½n kh¸c tiªu ®Òtrang lÎ+ Nh¸y vµo View Header and Footer vµ gâ ch÷vµo khung Header, muèn t¹o tiªu ®Ò díi, nh¸y vµothanh cuèn däc vµ gâ ch÷ vµo khung Footer gâxong nh¸y vµo Nót Page Setup ( nót thø 7 tõ ph¶iqua tr¸i ), chän nh·n Layout ®¸nh dÊu vµo môcDifferent odd andeven OK Close.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái20 - T¹o mçi trang mét tiªu ®Ò : Gi¶ sö b¹n t¹o3 tiªu ®Ò ë trang 1, trang 2, trang 3 víi ba tiªu ®Òkh¸c nhau b×nh thêng b¹n chØ cã thÓ t¹o ®îc tiªu®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièng nhau, hoÆc trangch½n trang lÎ cßn muèn t¹o tiªu ®Ò cho mçi tranglµ 1 chuyÖn khã, nhng b¹n vÉn cã thÓ lµm ®îc,sau ®©y lµ c¸c bíc thùc hiÖn.+T¹o tiªu ®Ò cho trang 1: Nh¸y vµo View Header and Footer, gâ tiªu ®Ò vµo díi ch÷ Hesrdsau ®ã nh¸y Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 1.+ T¹o tiªu ®Ò cho trang 2 : §Æt con trá vµo ch÷cuèi cïng cña trang 1, nh¸y vµo Insert Break Next Page OK.- Nh¸y vµo View Header and Footer nh¸y vµonót sè 5 tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i, nót nµy cã tªn lµ D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 41Same as Previous (t¾t nót nµy ®i kh«ng cho s¸ng).- §a con trá lªn hµng tiªu ®Ò vµ xo¸ tiªu ®Ò cñatrang 1 vµ thay tiªu ®Ò míi cña trang 2 vµo, sau®ã nh¸y vµo Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 2.+ T¹o tiªu ®Ò cho trang 3 : §Æt con trá vµo ch÷cuèi cïng cña trang 2, nh¸y vµo Insert Break Next Page OK.- Nh¸y vµo View Heard and Footer nh¸y vµo nótsè 5 tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i, nót nµy cã tªn lµ Sameas Previous (t¾t nót nµy ®i kh«ng cho s¸ng ).- §a con trá lªn hµng tiªu ®Ò vµ xo¸ tiªu ®Ò cñatrang 2 vµ thay tiªu ®Ò míi cña trang 3 vµo, sau®ã nh¸y vµo Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 3. NÕub¹n t¹o tiªu ®Ò cña trang bÊt kú, b¹n còng lµmnh vËy.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái21 - C¸ch chÌn mét chó thÝch trong v¨n b¶n+ ThÝ dô: B¹n cÇn gi¶i thÝch Hµ Néi lµ g×, b¹n®Æt con trá c¹nh tõ Hµ Néi, nh¸y vµo Insert FootnoterOK vµ gâ chó thÝch vµo ®¸y cñatrang.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái22 - Cø mçi lÇn Ên phÝm Tab lµ xuÊt hiÖnmòi tªn ®en c¸ch söa nh sau:+ Nh¸y vµo Tools Options View huû bá dÊutrong môc Tab Characterssau ®ã bÊm OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 4223 - Muèn cã mét m¸y tÝnh c¸ nh©n ®Ó tÝnhto¸n lµm nh sau:+ Nh¸y vµo Start Programs Accessories Calculator-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái24 - Khi kh«ng cã thanh cuèn däc vµ thanhcuèn ngang vËy ®Ó chóng xuÊt hiÖn trë l¹i b¹nlµm nh sau:+ Nh¸y vµo Tools Options View trong môcWindows n»m ë díi b¹n ®¸nh dÊu vµo c¸c «Status bar ( thanh tr¹ng th¸i ) - Vertical Ruler (thíc däc ) - Hozizontal Scoll bar ( thanh cuènngang ) - Vertical Scoll bar( thanh cuèn däc), sau®ã bÊm OK .-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái25 - Trªn mét sè chuét cña m¸y tÝnh cã b¸nhxe dïng ®Ó cuén tµi liÖu-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái26 - Nót cã h×nh l¸ cê Windows dïng ®Ó mëthùc ®¬n Start cho nhanh, trªn mét sè bµn phÝmcò kh«ng cã nót nµy b¹n ph¶i Ên Ctrl + ESC-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái27 - Mét v¨n b¶n 1 / 3 ®o¹n ®Çu chia 2 cét,phÇn gi÷a lµ 1 cét, phÇn cuèi lµ 3 cét b¹n lµmnh sau:+ §¸nh v¨n b¶n vµo ®o¹n ®Çu cña trang sau ®ãÊn Enter ®Ó xuèng dßng, b«i ®en ®o¹n v¨n mµb¹n cÇn chøa trong 2 cét, nh¸y vµo nót Columns, D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 43chän sè cét lµ 2, hoÆc sau khi b«i ®en ®o¹n v¨n,nh¸y vµo Format Columns Two OK.+L¹i ®¸nh tiÕp v¨n b¶n cña phÇn gi÷a lµ 1 cét,sau khi ®¸nh xong Ên Enter.+ L¹i ®¸nh tiÕp v¨n b¶n cña phÇn cuèi , sau khi®¸nh xong Ên Enter b«i ®en ®o¹n v¨n mµ b¹ncÇn chøa trong 3 cét, nh¸y vµo nót Columns,chän sè cét lµ 3, hoÆc sau khi b«i ®en ®o¹n v¨n,nh¸y vµo Format Columns Three OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái28 - §¸nh sè trang cho khæ giÊy A4 xoayngang vµ chia lµm 2 ®Ó ®¸nh th¬, µo ®Ó ®¸nhsè trang tù ®éng b¹n lµm nh sau:+Bíc 1: ThiÕt lËp trang A5 b»ng c¸ch nh¸y vµoFile Page Setup Paper Size nh¸y vµo môcLandscape OK.+ Bíc 2: Nh¸y vµo Tools Options View ®¸nhdÊu vµo « Field Codes OK.+ Bíc 3: Nh¸y vµo Format Columns Two OK®Ó chia 2 cét+ Bíc 4: Nh¸y vµo View Header and Footer nh¸yvµo nót 1 cã tªn lµ Insert Page Nunber, bËn thÊyhiÖn lªn {PAGE}, b¹n l¹i ®Æt con trá vµo tríc ch÷P vµ sau dÊu { vµ nh¸y vµo nót Insert PageNunber mét lÇn n÷a b¹n sÏ thÊy {{PAGE}PAGE},®Æt con trá vµo gi÷a 2 dÊu {{ vµ gâ vµo =2* b¹nthÊy {=2*{PAGE}PAGE}, xo¸ bá PAGE ë phÝasau vµ thay b»ng -1 b¹n ®îc c«ng thøc{=2*{PAGE}-1}, b«i ®en c«ng thøc nµy, nh¸y vµo D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 44nót Copy, Ên phÝm Tab ®Ó chuyÓn con trá sangbªn ph¶i vµ Ên Ctrl + V ®Ó d¸n c«ng thøc vµo,b¹n xo¸ bá -1 vµ b¹n sÏ cã ë bªn ph¶i lµ{=2*{PAGE}, nh¸y vµo Close+Bíc 5: Nh¸y vµo Tools Options View b¹n huû®¸nh dÊu cña « Field Codes OK. lóc nµy sètrang sÏ hiÖn ra cho b¹n.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái29 - Ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ mÊt kh«ng®¸nh ch÷ ®îc, muèn biÓu tîng ph«ng ch÷ ViÖtABC hiÖn lªn phÝa trªn mµn h×nh b¹n ph¶i lµmnh sau:+ Nh¸y vµo Start Programs StartUp nh¸y vµobiÓu tîng ph«ng ABC30 - BiÓu tîng ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ toche lÊp thùc ®¬n muèn cho biÓu tîng ph«ng nhá®i b¹n lµm nh sau:+ §a con trá vµo biÓu tîng ABC2.0 vµ nh¸y ®óp,biÓu tîng ABC sÏ nhá ®i mét Ýt, nh¸y ®óp métlÇn n÷a theo chØ dÉn biÓu tîng ABC sÏ nhá ®i.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái31 - Muèn t¹o thôt ®Çu dßng cña 1 bµi th¬ lôcb¸t lµm nh sau: D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 45+B«i ®en bµi th¬ vµ Ên Ctrl + E hoÆc nh¸y vµonót c¨n gi÷a- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái32 - Khi ®a con trá vµo mét nót nµo ®ã th× sÏhiÖn lªn dßng chøc n¨ng cña nót, vËy muènphãng to cì ch÷ lªn ®Ó ngêi m¾t kÐm xem ®îclµm nh sau:+ Tõ nÒn mµn h×nh xanh nh¸y chuét ph¶i, chänProperties, chän nh·n 3 Apperance trong môcItem nh¸y vµo tam gi¸c quay xuèng ®Ó chänToolTip, trong « Size ngang hµng víi Font chäncì 24 bÊm OK- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái33 - Kh«ng t¹o ®îc b¶ng cã thÓ do thiÕt lËp sai: Muèn kÎ ®îc b¶ng b¹n nh¸y vµo File PageSetup chän nh·n Layout, trong môc Verticalalignment b¹n nh¸y vµo thay thiÕt lËp cò lµJstipied b»ng Top Default Yes.---34 - T¹o ®Üa HÖ thèng trong Windows 95,Window98+ Mua 1 ®Üa mÒm kÐo lÉy ®Üa vµo t©m ®Üa,nÕu gi¬ lªn tríc mÆt b¹n thÊy 1 « vu«ng trèng lµ®îc, cho ®Üa vµo æ A trªn m¸y, nh¸y vµo Start Programs Windows Explorer, trong khung bªntr¸i nh¸y chuét ph¶i vµo biÓu tîng æ A, chän môcFormat, nh¸y ®¸nh dÊu vµo « Copy System file OK. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 46+ B¹n nªn Copy thªm 1 vµi tËp tin nh Sys, Format,Fdisk vµo ®Üa nµy, c¸c tËp tin nµy b¹n t×m trongth môc Commands cña Windows.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái35 - T¹o ®Üa hÖ thèng nhËn æ CD.chØ ¸pdông cho Windows98+ Mua 1 ®Üa mÒm kÐo lÉy ®Üa vµo t©m ®Üa,nÕu gi¬ lªn tríc mÆt b¹n thÊy 1 « vu«ng trèng lµ®îc, cho ®Üa vµo æ A trªn m¸y, nh¸y vµo Start Control Panel Add/Remove Program, nh¸y vµoStartUp Disk Create.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái36 - Khi khëi ®éng kh«ng ®îc dïng ®Üa hÖthèng nµy nh sau:+ Cho ®Üa hÖ thèng vµo æ A vµ bËt m¸y chê®îi, khi thÊy trªn mµn h×nh hiÖn ra A:> b¹n gâSys C: ↵-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái37 - §Ó b¶o vÖ v¨n b¶n kh«ng cho ngêi kh¸cxem trém b¹n lµm nh sau:+Më v¨n b¶n cÇn b¶o vÖ b»ng mËt khÈu, nh¸yvµo Tools Options Save ®Æt con trá vµo «Password to Open vµ gâ mËt khÈu vµo « nµy,bÊm OK, l¹i gâ l¹i mËt khÈu vµo « ®óng nh mËtkhÈu ®· gâ, bÊm OK, nh¸y vµo File Save ®Ó ghil¹i c¸c thiÕt lËp võa råi, tõ nay trë ®i khi më v¨nb¶n b¹n ph¶i gâ mËt khÈu vµo «, nÕu bÞ quªnmËt khÈu xin liªn hÖ víi t¸c gi¶ ®Ó cã ch¬ngtr×nh gì vµ dß t×m mËt khÈu. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 47-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái38 - NÕu v¨n b¶n ®Æt mËt khÈu bÞ quªn lµmthÕ nµo më ®îc?+B¹n ph¶i cµi ®Æt ch¬ng tr×nh dß t×m mËtkhÈu, xin liªn hÖ víi t¸c gi¶ hoÆc ®äc ë TËp 2®Ó biÕt thªm chi tiÕt.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái39 - Khi in v¨n b¶n thêng bÞ chËm v× c¸c lý dosau ®©y:+Nguyªn nh©n cã thÓ do Virus hoÆc do v¨n b¶ncã nhiÒu h×nh ®å ho¹+Nguyªn nh©n cã thÓ do m¸y in thiÕu bé nhí,®Üa cøng bÞ ®Çy-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái40 - Cø cho tê giÊy nµo vµo m¸y lµ m¸y ®ïn ralu«n vµ cã c¶ ch÷ tiÕng Anh mÆc dï kh«ng bÊmlÖnh in cã thÓ do:+Do thiÕt lËp m¸y in sai, cÇn ph¶i cµi ®Æt l¹i m¸yin cho ®óng-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái41 - §Ó s¾p xÕp ®îc c¶ Hä vµ tªn tiÕng ViÖttrong b¶ng Excel+ CÇn ph¶i cã ch¬ng tr×nh XlViet chøa trong 1®Üa mÒm+ Copy vµo æ C, sau ®ã nh¸y vµo th môc XlVietbªn ph¶i hiÖn lªn c¸c tËp tin, Copy tËp tin cã tªnlµ Function. tnh vµo trong th môc Programs file Microsoft Office SlStart ( §äc môc 191 TËp 2trang 100 ®Ó biÕt chi tiÕt) D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 48-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái42 - Xin giíi thiÖu t¸c dông cña mét sè phÇnmÒm, nÕu cÇn th× liªn hÖ víi ai ®Ó cã phÇnmÒm ®ã?  Giíi thiÖu mét sè phÇn mÒm - NÕu b¹n cÇn ghi vµo ®Üa CD c¸c phÇn mÒmhoÆc s¸ch TËp 1, tËp 2 hoÆc häc vi tÝnh xinc¸c b¹n göi tiÒn qua bu ®iÖn theo ®Þa chØ sau:TrÇn ThÞ YÕn - TËp thÓ C«ng ty Dîc phÇm Trung¬ng IKm6 §êng Gi¶i Phãng - Gi¸p B¸t - Thanh Xu©n -Hµ NéiNh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u háiT¸c gi¶ nhËn d¹y +D¹y cµi ®Æt Windows9x - OFFICE 97-2000 -Ph«ng ch÷ ABC, VietKey 10 buæi 120.000®, ®îctÆng 1 ®Üa CD kÌm c¸c ch¬ng tr×nh -+ §¸nh m¸y 10 ngãn :10 buæi : 50.000 ®+ Qu¶n lý v¨n b¶n :5 buæi : 50.000 ®+ So¹n th¶o v¨n b¶n: 20 buæi: 100.000 ®+ Nh÷ng mÑo vÆt:Moi tiÒn hîp ph¸p khi ch÷am¸y cho thiªn h¹+ L¸p r¸p m¸y tÝnh: 5 buæi 200.000 ®+ NÕu häc cµi 1 buæi biÕt hÕt c¸c mÑo gi¸:60.000 ® nÕu häc viªn kh«ng cµi ®Æt ®îc xinlÜnh l¹i tiÒn häc phÝ. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 49  - KhuyÕn m¹i: Häc viªn nµo ®· häc ë chç t«ikhi m¸y háng phÇn mÒm ®îc söa miÔn phÝ, aicÇn mua m¸y xin liªn hÖ víi t«i.Cã hµng ngµn phÇn mÒm kh¸c nhau vµ b¹nch¼ng biÕt lµm g×, c¶ 1 ®èng vµng mµ kh«ngbiÕt sµi, t«i xin giíi thiÖu mét sè phÇm mÒm ®Ób¹n tham kh¶o, tuy nhiªn kh«ng thÓ giíi thiÖu hÕt®îc. NÕu cÇn ghi vµo ®Üa CD xin liªn hÖ víi t¸cgi¶: D¬ng M¹nh Hïng §T:0913-230-820 hoÆc§TNR:8642220 Tªn Ch¬ng Dung tr×nh  lîng Dïng lµm g× Win3.11 11,4M HÖ ®iÒu hµnh cò BWin95 32,3 HÖ ®iÒu hµnh n©ng cÊp ch¹y cïng Win3.11Win95ViÖt 44,5 HÖ ®iÒu hµnh tiÕng ViÖtNamWin96 46,4 HÖ ®iÒu hµnh Win96Win97 79 HÖ ®iÒu hµnh Win97Win98- 173 HÖ ®iÒu hµnh Win98Win98SEWinME 153 HÖ ®iÒu hµnh WinMEWinNT4.0 HÖ ®iÒu hµnh WinNT4.0Win2000 HÖ ®iÒu hµnh Win2000Win 2002 HÖ ®iÒu hµnh Win2002-XPOFFICE4.3 41,3 Bé V¨n phßng víi Word6.0OFFICE95 37,6 Bé V¨n phßng víi Word7.0 D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 50OFFICE97 219 Bé V¨n phßng víi Word8.0OFFICE97 203 Bé V¨n phßng 97 tiÕng ViÖtVnOFFICE200 520 Bé V¨n phßng víi Word20000OFFICE200 Bé V¨n phßng víi Word20022-XPABC1.0 - 7,36 Ph«ng ch÷2.1VietKey408 Ph«ng ch÷VietKey409 1,73 Ph«ng ch÷VietKey200 1,39 Ph«ng ch÷ TiÕng ViÖt0Clis&See2. 6,46 DÞch Anh ra ViÖt b»ng có51 nh¸y chuét ph¶iAlClock 1,59 B¸o giê b»ng tiÕng nãi. tiÕng chim, gµClock 1,07 §ång håTyping 1,21 §¸nh m¸y 10 ngãnEncover4 1,39 ViÕt nèt nh¹cGoo2 1,90 Lµm mÐo mÆtLake 76,6K T¹o hå cã sãng vµ bµi h¸t B theo ý thÝchMagic97 721KB B¶o vÖ th môc b»ng mËt khÈuMikela98 1,26 T¹o con trá theo ý riªng cña MB b¹nOngdo98 1,67 LÞch ViÖt NamPicaview 1,15 Xem ¶nh, chuyÓn ®æi ¶nhScsapw12 151 Dß mËt khÈu khëi ®éng D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 51 KB m¸yTweaui2k 188 Ng¨n c¶n ngêi dïng KBXara 912 T¹o ch÷ quay KBXing33 1,21 Nghe nh¹c, Video MBXlviet 0,97M X¾p c¶ hä tªn tiÕng viÖt B theo ABCZoom0pen 73,7 Quay hép tho¹i khi më, KB ®ãngLÞch ©m d- 2,08 LÞch ©m d¬ng¬ng MBT¹o mèt tãc, 279 T¹o mèt tãc, trang ®iÓm c«r©u MB d©uT¹o mèt tãc, 609 T¹o mèt tãc, trang ®iÓm c«r©u MB d©uBackmos 7,76 Xo¸ mËt khÈu CMOS KBLcdn 53,6 T¹o ch÷ gièng ch÷ ®ång hå KB ®iÖn töSymbol 2,18M Thªm ký tù ®Æc biÖt BDß mËt 1,40 Dß mËt khÈu v¨n b¶n khikhÈu KB bÞ quªnWord97Dß mËt 1,40 Dß mËt khÈu b¶ng tÝnh khikhÈu KB bÞ quªnExcel97PqMagic4.0 54,7M Chia, nhËp æ kh«ng mÊt D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 52vµ 5.0 B d÷ liÖu463 KiÓu 2,3KB Thay h×nh d¸ng con trá trªnchuét mµn h×nhGhost6.0 Kh«i phôc khi m¸y hángChange 54,3M Thay ®æi c¸c th môc kh¸cIcon B nhauHomguard 630KB Qu¶n lý m¸y tÝnh theo ý m×nhBootMagic2 Khëi ®éng nhiÒu hÖ ®iÒu.0 hµnh cã mËt khÈuSNAGIT5.1 2,92M Chôp h×nh con trá chuét BWinzip8.0 NÐn, têi nÐn kÌm mËt khÈuAzpr321 Dß mËt khÈu nÐnBkav383 Chèng VirutD2 Chèng VirutPccilin98 Phßng chèng virusLf Format cÊp thÊp æ ®Üa cøngMax Format cÊp thÊp æ ®Üa cøngDM Tr×nh qu¶n lý ®Üa dïng Fdisk + FormatFormat Xo¸ æ cøngFdisk Chia, nhËp æ cøng thµnh nhiÒu phÇnWinboot200 Thay thùc ®¬n b»ng tiÕng1 viÖt cã dÊuFineprin In 8 trang vµo 1 trangMsbatch.inf Cµi Win98 chØ gâ Enter lµ D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 53 m¸y tù lµmNodelete Kh«ng cho xo¸ nhÇm tµi liÖu Qu¶n lý c«ng v¨n ®i, ®Õn trªn m¸y tÝnhQu¶n lý v¨n 4 ®Üa Xin liªn hÖ víi t¸c gi¶:0913-th mÒm 230-820 hoÆc ngoµi giê §TNR:8642220- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 43 - ThiÕt lËp th«ng sè trong CMOS - SETUPdïng ®Ó ®Æt cÊu h×nh cho m¸y tÝnh, æ cøng,tèc ®é, mËt khÈu V.V...Mçi mét lo¹i m¸y cã c¸chvµo kh¸c nhau, BIOS Tæ hîp phÝm ®Ó vµo Ami Dell Award Ctrl+Alt+ESC Dtk ESC IBM - PS2 F1 hoÆc Ctrl+Alt+Ins hoÆc Ctrl+Alt+Del Phoenix Ctrl+Alt+ESC hoÆc Ctrl+Alt+S Sony F3 Compap F10 ADell E2 D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
  • Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 54 Dell hoÆc DeleteM¸y §«ng nam ¸ D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820