Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

bctntlvn (70).pdf

946 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

bctntlvn (70).pdf

 1. 1. Luận văn tốt nghiệpĐề tài: " Ứng dụng PLC trong điều khiển thang máy "
 2. 2. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Lêi nãi ®Çu Thang m¸y lµ mét thiÕt bÞ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong viÖc vËn chuyÓnng−êi vµ hµng ho¸ theo ph−¬ng th¼ng ®øng trong c¸c toµ nhµ cao tÇng hay trongc¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp. Ngµy nay trªn thÕ giíi thang m¸y lu«n ®−îc nghiªn cøuc¶i tiÕn hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. §Êt n−íc ta ®ang trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸. Lócnµy bé mÆt ®« thÞ ®· cã nhiÒu thay ®æi xuÊt hiÖn nhiÒu nhµ cao tÇng, c¸c nhµm¸y xÝ nghiÖp xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu do ®ã thang m¸y vµ thang cuèn nãichung, thang m¸y chë ng−êi nãi riªng ®· vµ ®ang ®−îc sö dông ngµy cµng nhiÒu.Do vËy ®· cã nhiÒu h·ng thang m¸y hµng ®Çu xuÊt hiÖn ë n−íc ta. Tuy nhiªn so víi c¸c n−íc trong khu vùc th× sè l−îng thang m¸y ®−îc l¾p®Æt ë n−íc ta cßn ch−a lín vµ ®©y vÉn cßn lµ thiÕt bÞ míi, sù hiÓu biÕt vÒ thangm¸y cßn giíi h¹n nhiÒu trong c¸c nhµ chuyªn m«n. Trong thêi gian häc tËp t¹i tr−êng §H N«ng nghiÖp I - Hµ Néi t«i ®· ®−îc®µo t¹o cã hÖ thèng, tiÕp thu ®−îc c¸c kiÕn thøc hiÖn ®¹i tiªn tiÕn nhÊt trong lÜnhvùc Tù ®éng ho¸. §Ó kÕt thóc kho¸ häc t«i ®−îc nhËn ®Ò tµi “øng dông PLCtrong ®iÒu khiÓn thang m¸y”. Do thang m¸y lµ mét thiÕt bÞ vËn chuyÓn ng−êi vµ hµng ho¸ nªn vÊn ®Ò vÒan toµn, vËn hµnh chÝnh x¸c vµ tèi −u vÒ qu·ng ®−êng ®i lµ vÊn ®Ò ®−îc quan t©mhµng ®Çu, nªn môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ “Nghiªn cøu cÊu t¹o, c¸c yªu cÇu cñathang m¸y, c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ trong thang m¸y, an toµn cña thang m¸y. Nªu ra®−îc c¸c ph−¬ng ¸n truyÒn ®éng cho thang m¸y truyÒn ®éng vµ x©y dùng m«h×nh thang m¸y nhµ 4 tÇng b»ng viÖc øng dông PLC. Néi dung c¬ b¶n cña quyÓn ®å ¸n nµy bao gåm 5 ch−¬ng: Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ thang m¸y. Ch−¬ng II: C¸c hÖ truyÒn ®éng c¬ b¶n.Khoa C¬ §iÖn 1 TR−êng §HNNI - HN
 3. 3. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Ch−¬ng III: HÖ thèng ®iÖn vµ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn trong thang m¸y. Ch−¬ng IV: Giíi thiÖu vÒ bé lËp tr×nh PLC. Ch−¬ng V: X©y dùng m« h×nh thang m¸y nhµ 4 tÇng. D−íi sù h−íng dÉn khoa häc vµ tËn t×nh cña thÇy gi¸o: ThS. NguyÔn V¨n §¹tcïng c¸c thÇy c« trong bé m«n §iÖn kü thuËt - khoa C¬ §iÖn - tr−êng §¹i häcN«ng nghiÖp I - Hµ Néi, cïng víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n t«i ®· hoµn thµnh b¶n®å ¸n trªn. Do cßn h¹n chÕ cña b¶n th©n vµ thêi gian nªn b¶n ®å ¸n nµy kh«ng thÓ tr¸nhkhái nh÷ng sai sãt t«i rÊt mong ®−îc sù chØ b¶o tiÕp cña c¸c thÇy c« trong bém«n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ néi, ngµy 17 th¸ng 2 n¨m 2006 Sinh viªn: Ph¹m V¨n ThuËnKhoa C¬ §iÖn 2 TR−êng §HNNI - HN
 4. 4. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Ch−¬ng i Giíi thiÖu chung vÒ thang m¸y1.1 Giíi thiÖu chung Thang m¸y lµ mét thiÕt bÞ vËn t¶i theo ph−¬ng th¼ng ®øng dïng trong c¸cc«ng tr×nh x©y dùng, trong c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp hoÆc trong c¸c c«ng tr×nh nhµd©n dông. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ cÇn dïng m¸y ®Ó n©ng h¹ c¸c thiÕt bÞtrong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, vËn chuyÓn hµng ho¸ nÆng hoÆc vËt liÖu x©y dùnglªn c¸c tÇng cao, vËn chuyÓn ng−êi trong c¸c toµ nhµ cao tÇng nªn thang m¸yxuÊt hiÖn t−¬ng ®èi sím. XuÊt ph¸t lµ thang t¶i hµng tõ thÕ kû 19, dïng ®Ó gi¶iquyÕt vÊn ®Ò vËn t¶i hµng ho¸ vµ vËt liÖu x©y dùng, nh−ng khi ®ã kh©u an toµnch−a ®−îc thiÕt kÕ tho¶ m·n ®Ó dïng chë ng−êi. Sau nµy khi nhu cÇu vËn chuyÓn ng−êi ë c¸c toµ nhµ cao tÇng ë ®« thÞ rÊt bøcb¸ch, ng−êi ta ®Çu t− nhiÒu ®Ó nghiªn cøu vÒ hÖ thèng phanh cho thang m¸y, vµmét kü s− ng−êi Mü lµ Otis ®· thµnh c«ng trong viÖc chÕ t¹o ra hÖ thèng phanhan toµn cho thang m¸y, më ra mét ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o thang m¸y cho nhµcao tÇng, gãp phÇn ph¸t triÓn m¹nh mÏ cho tèc ®é ph¸t triÓn ®« thÞ ho¸ cña toµnthÕ giíi. Víi mét toµ nhµ cao tÇng th× chi phÝ cña viÖc trang bÞ hÖ thèng thang m¸ychiÕm mét phÇn kh«ng nhá trong vèn ®Çu t− c¬ b¶n (®èi víi nhµ > 20 tÇng th× nãchiÕm ≈ 20% gi¸ thµnh toµn bé ng«i nhµ), nh−ng viÖc sö dông thang m¸y, m¸yn©ng trong c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh sÏ lµm gi¶m ®¸ng kÓ thêi gian x©y dùng,gi¶m bít søc ng−êi (kho¶ng 10 lÇn), gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n. ViÖcsö dông thang m¸y trong c¸c toµ nhµ cao tÇng, trong kh¸ch s¹n, c«ng së gi¶m®¸ng kÓ thêi gian, søc ng−êi, søc lùc cña con ng−êi, gãp phÇn lín vµo viÖc khaith¸c c¸c toµ nhµ cao tÇng, vµo c¸c môc ®Ých kinh doanh vµ sinh ho¹t.Khoa C¬ §iÖn 3 TR−êng §HNNI - HN
 5. 5. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Thang m¸y nãi chung ®−îc ph©n lo¹i nh− sau :1.1.1 Theo chøc n¨ng ph©n theo c¸c nhãm + Thang m¸y dïng trong nhµ ¨n, bÖnh viÖn. + Thang m¸y chë ng−êi trong c¸c toµ nhµ cao tÇng. + Thang m¸y chë hµng cã ng−êi ®iÒu khiÓn.1.1.2 Theo t¶i träng ph©n thµnh c¸c nhãm + Thang m¸y lo¹i nhá cã t¶i träng Q < 160 kg + Thang m¸y lo¹i trung b×nh cã Q = 500 ÷ 2000 kg. + Thang m¸y lo¹i lín cã Q > 2000 kg1.1.3 Theo tèc ®é di chuyÓn ph©n thµnh c¸c nhãm + Thang m¸y tèc ®é chËm : v = 0,5m/s + Thang m¸y tèc ®é trung b×nh : v = 0,75 ÷ 1,5 m/s + Thang m¸y cao tèc : v = 2,5 ÷ 5 m/s Ngµy nay nhê øng dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong kü thuËt truyÒn ®éng®iÖn nh− : C«ng nghÖ biÕn ®æi c«ng suÊt lín b»ng thiÕt bÞ b¸n dÉn; c«ng nghÖ vi®iÖn tö, kü thuËt vi ®iÒu khiÓn, m¸y tÝnh nhê ®ã mµ c«ng nghÖ thang m¸y cãnh÷ng b−íc tiÕn nh¶y vät. Nhê øng dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn mµ thang m¸yngµy cµng ®¹t c¸c yªu cÇu kh¾t khe ®Ò ra : An toµn h¬n, chÊt l−îng ®iÒu khiÓn tincËy cao, chuyÓn ®éng ªm h¬n phï hîp víi sinh lý ng−êi, dõng tÇng chÝnh x¸ch¬n, hiÖu suÊt truyÒn ®éng cao. Trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam tr−íc ®©y, thang m¸y Ýt®−îc sö dông, chñ yÕu lµ c¸c m¸y n©ng hµng dïng cho c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖphoÆc trªn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Tõ khi cã chÝnh s¸ch më cöa, nÒn kinh tÕ thÞtr−êng mµ s¶n phÈm cña nã mét phÇn lµ c¸c toµ nhµ cao èc 20 – 24 tÇng ra ®êi,c¸c toµ nhµ chung c− cao tÇng trong ®« thÞ ®−îc quy ho¹ch mäc lªn th× còng lµlóc nhu cÇu thang m¸y trong n−íc t¨ng lªn mét c¸ch cÊp b¸ch vµ cã yªu cÇu sèl−îng lín, hµng lo¹t c¸c lo¹i thang m¸y xuÊt hiÖn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, métsè c«ng ty thang m¸y trong n−íc xuÊt hiÖn, trong ®ã c«ng ty Thang m¸y ThiªnKhoa C¬ §iÖn 4 TR−êng §HNNI - HN
 6. 6. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46Nam (Thien Nam Elerator-Co) lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®Çu tiªn ho¹t ®éngtrong lÜnh vùc thiÕt kÕ, thi c«ng, l¾p ®Æt vµ cung øng thang m¸y lín nhÊt trongn−íc, s¸nh vai cïng c¸c C«ng ty thang m¸y Tù ®éng (Tu dong Elerator-Co),C«ng ty thang m¸y Th¸i B×nh (Thai Binh Elerator-Co). C¸c c«ng ty nµy cã cïngmôc ®Ých lµ nghiªn cøu vµ l¾p ®Æt c¸c lo¹i thang m¸y cã chÊt l−îng cao cña c¸ch·ng næi tiÕng thÕ giíi nh− : Otit Elerator (Mü); Mitsubishi (NhËt); NipponElerator, Fuji Elevator (NhËt); LG Elevator (Hµn Quèc). §ång thêi tù s¶n xuÊtc¸c lo¹i thang cã chÊt l−îng vµ gi¸ thµnh c¹nh tranh trong c¸c c«ng tr×nh cã yªucÇu vÒ chÊt l−îng t−¬ng ®èi cao.1.2 C¸c yªu cÇu ®èi víi thang m¸y1.2.1 Yªu cÇu vÒ an toµn + §èi víi thang m¸y chë ng−êi, yªu cÇu vÒ an toµn lµ yÕu tè tèi quanträng, v× nÕu ch¼ng may x¶y ra sù cè th× sù mÊt an toµn cã thÓ tr¶ gi¸ b»ng tÝnhm¹ng cña hµnh kh¸ch. §Ó ®¶m b¶o cho thang lµm viÖc tuyÖt ®èi an toµn th× mäibé phËn cña thang ph¶i ®¹t ®é tin cËy cao nhÊt. Gi÷a phÇn ®iÖn vµ phÇn c¬ cña thang ph¶i cã c¸c kho¸ liªn ®éng chÆt chÏ,c¸c bé phËn c¬ khÝ ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ an toµn th× phÇn ®iÖn míi ®−îcphÐp ho¹t ®éng, vÝ dô : Cöa tÇng, cöa buång thang ph¶i ®−îc ®ãng kÝn th× thangmíi lµm viÖc; khi träng t¶i kh«ng v−ît qu¸ møc cho phÐp th× thang míi ho¹t®éng, khi thang ch¹y qu¸ tèc ®é cho phÐp th× bé phËn phanh c¬ ph¶i ho¹t ®éngh·m chÆt buång thang.1.2.2 Yªu cÇu dõng chÝnh x¸c buång thang Buång thang cña thang m¸y yªu cÇu ph¶i dõng chÝnh x¸c so víi mÆt b»ngcña tÇng cÇn dõng, khi mµ buång thang ®ã ®Õn ®óng tÇng cÇn dõng. NÕu buångthang dõng kh«ng chÝnh x¸c (mÆt sµn buång thang kh«ng cïng ®é cao víi mÆtsµn cña tÇng) th× sÏ x¶y ra c¸c hiÖn t−îng sau : + §èi víi thang chë kh¸ch : Lµm cho kh¸ch ra vµo khã kh¨n t¨ng thêi gianchê ®ît, dÉn ®Õn gi¶m n¨ng suÊt cña thang.Khoa C¬ §iÖn 5 TR−êng §HNNI - HN
 7. 7. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 + §èi víi thang chë hµng : Khã kh¨n trong viÖc xÕp dì thËm chÝ kh«ngchuyÓn ®−îc hµng ra - vµo buång thang.1.2.3 Yªu cÇu vÒ h¹n chÕ ®é giËt cña thang m¸y Mét trong nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi thang m¸y, nhÊt lµ thang m¸y chëng−êi lµ ph¶i ®¶m b¶o chë buång thang chuyÓn ®éng ph¶i ªm. Buång thangchuyÓn ®éng ªm hay kh«ng phô thuéc vµo gia tèc khi më m¸y vµ khi dõng m¸y.Tèc ®é trung b×nh cña thang quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt cña thang. Tèc ®é dichuyÓn trung b×nh cña thang cã thÓ t¨ng b»ng c¸ch gi¶m thêi gian më m¸y vµh·m m¸y, cã nghÜa lµ t¨ng gia tèc cña buång thang. Nh−ng khi gia tèc qu¸ lín sÏg©y c¶m gi¸c khã chÞu cho hµnh kh¸ch (chãng mÆt, hôt hÉng). Theo thùc nghiÖmth× gia tèc tèi −u lµ a ≤ 2m/s2. §é giËt cña thang lµ ®¹o hµm bËc nhÊt cña gia tèc,nã quyÕt ®Þnh bëi c¸c ph−¬ng ph¸p më m¸y vµ h·m m¸y. Yªu cÇu vÒ gia tèc l¹i cµng quan träng ®èi víi thang m¸y chë bÖnh nh©ntrong c¸c tr−êng hîp bÖnh nÆng, v× vËy trong tr−êng hîp nµy ng−êi ta thiÕt kÕlo¹i thang dïng thuû lùc trong truyÒn ®éng. ρ (m/s3) Ch¹y tèc a (m/s2) ChÕ ®é H·m xuèng ®é thÊp vµ v (m/s) Më m¸y æn ®Þnh tèc ®é thÊp h·m dõng ρ0 Vh a0 V1 0 t(s) t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 v0 v1 v2 vh vh v3 v4 v1 v0 H×nh I - 1 §−êng cong biÓu diÔn sù phô thuéc ρ,α,ν,s vµo thêi gianKhoa C¬ §iÖn 6 TR−êng §HNNI - HN
 8. 8. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 461.2.4 C¸c yªu cÇu kh¸c V× thang m¸y lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i nªn yªu cÇu m¹ch ®ãngc¾t ®éng lùc ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc an toµn ch¾c ch¾n vµ cã kh¶ n¨ng chÞu ®−îctÇn sè ®ãng c¾t cao. V× ng−êi sö dông thang m¸y hÇu hÕt lµ kh«ng ph¶i lµ chuyªnnghiÖp nªn c¸c vÞ trÝ gäi tÇng, ®ãng më cöa ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ sö dông,l«gÝc ®iÒu khiÓn thang ph¶i chÆt chÏ vµ ®Çy ®ñ.1.3 CÊu t¹o chung cña thang m¸y1.3.1 CÊu t¹o chung cña thangm¸y Nh÷ng lo¹i thang m¸y hiÖn®¹i th−êng cã kÕt cÊu c¬ khÝ phøct¹p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, vËnhµnh tin cËy, an toµn. H×nh I.2 lµh×nh cÊu t¹o chung cña thang m¸ychë ng−êi. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn®−îc l¾p ®Æt kÝn vµ an toµn trongbuång thang, buång m¸y. Buångm¸y th−êng bè trÝ ë trªn cïng cñathang (mÆt sµn trªn cïng). Tñ ®iÖn 1®−îc ®Æt trong buång m¸y 22 bªn I.2c¹nh ®ã bé h¹n chÕ tèc ®é 2 còng®−îc ®Æt trªn buång m¸y. C¸p cña I.2bé h¹n chÕ tèc ®é 8 cã liªn kÕt víihÖ thèng tay ®ßn cña bé h·m b¶ohiÓm 17 trªn cabin. Khi ®øt c¸phoÆc c¸p tr−ît trªn r·nh puly dokh«ng ®ñ ma s¸t mµ cabin ®i xuèngv−ît qu¸ tèc ®é cho phÐp, bé h¹n chÕ tèc ®é qua c¸p 8 t¸c ®éng lªn bé h·m b¶oKhoa C¬ §iÖn 7 TR−êng §HNNI - HN
 9. 9. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46hiÓm 17 ®Ó dõng cabin tùa trªn c¸c ray dÉn h−íng trong giÕng thang. ë mét sèthang m¸y, bé h·m b¶o hiÓm vµ bé phËn h¹n chÕ tèc ®é cßn ®−îc trang bÞ cho c¶®èi träng. Cabin vµ ®èi träng ®−îc treo trªn hai ®Çu c¸p n©ng 20 nhê vµo hÖthèng treo 19 hÖ thèng nµy ®¶m b¶o cho c¸c nh¸nh c¸p riªng biÖt cã søc c¨ngnh− nhau. C¸p n©ng ®−îc v¾t qua c¸c r·nh c¸p cña puly ma s¸t cña bé têi kÐo.Khi bé têi kÐo ho¹t ®éng, puly ma s¸t quay vµ truyÒn chuyÓn ®éng ®Õn c¸p n©nglµm cabin vµ ®èi träng chuyÓn ®éng lªn hoÆc xuèng däc theo giÕng thang. KhichuyÓn ®éng, cabin vµ ®èi träng tùa trªn c¸c ray dÉn h−íng trong giÕng thangnhê c¸c ngµm dÉn h−íng 16. GiÕng thang 15 ch¹y dµi theo suèt chiÒu cao toµnhµ hay c«ng tr×nh ®−îc che ch¾n b»ng kÕt cÊu chÞu lùc nh−(bª t«ng, g¹ch hoÆckÕt cÊu thÐp, l−íi che hoÆc kÝnh) vµ chØ ®Ó c¸c cöa vµo giÕng thang ®Ó l¾p cöatÇng 7. Trªn kÕt cÊu chÞu lùc däc theo giÕng thang cã g¾n c¸c ray dÉn h−íng12vµ 13 cho ®èi träng 14 vµ cabin 18. Bé têi kÐo 21 ®−îc ®Æt trong buång m¸y 22n»m ë phÝa trªn giÕng thang 15. Cöa cabin 4 vµ cöa tÇng 7 th−êng lµ lo¹i cöa lïasang mét bªn hoÆc hai bªn vµ chØ ®ãng më khi cabin dõng tr−íc cöa tÇng nhê c¬cÊu ®ãng më cöa 3 ®Æt trªn nãc cabin. Cöa cabin vµ cöa tÇng ®−îc trang bÞ kho¸liªn ®éng vµ c¸c tiÕp ®iÓm ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho thang m¸y ho¹t ®éng.Thang m¸y sÏ kh«ng ho¹t ®éng ®−îc nÕu mét trong c¸c cöa tÇng hoÆc cöa cabinch−a ®ãng h¼n, hÖ thèng kho¸ liªn ®éng ®¶m b¶o ®ãng kÝn c¸c cöa tÇng vµ kh«ngmë ®−îc tõ bªn ngoµi khi cabin kh«ng ë ®óng vÞ trÝ cöa tÇng, ®èi víi lo¹i cöa lïa®ãng më tù ®éng th× khi ®ãng hoÆc më cöa cabin, hÖ thèng kho¸ liªn ®éng kÐotheo cöa tÇng cïng ®ãng hoÆc më. T¹i c¸c ®iÓm trªn cïng vµ d−íi cïng cã ®Ætc¸c c«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh cho cabin. PhÇn d−íi cña cabin lµ hè thang10 ®Ó ®Æt c¸c gi¶m chÊn 11 vµ thiÕt bÞ c¨ngc¸p h¹n chÕ tèc ®é 9. Khi háng hÖ thèng ®iÒu khiÓn, cabin hoÆc ®èi träng cã thÓ®i xuèng phÇn hè thang 10 v−ît qua c«ng t¾c hµnh tr×nh vµ tú lªn gi¶m chÊn 11®Ó ®¶m b¶o an toµn cho kÕt cÊu m¸y vµ t¹o kho¶ng trèng cÇn thiÕt d−íi ®¸y cabin®Ó cã thÓ ®¶m b¶o an toµn khi söa ch÷a vµ b¶o d−ìng.Khoa C¬ §iÖn 8 TR−êng §HNNI - HN
 10. 10. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 HÖ thèng ®iÒu khiÓn thang m¸y lµ toµn bé c¸c trang thiÕt bÞ vµ linh kiÖn®iÖn, ®iÖn tö, b¸n dÉn ®¶m b¶o cho thang m¸y ho¹t ®éng theo ®óng chøc n¨ngyªu cÇu vµ ®¶m b¶o an toµn. Thang m¸y chë ng−êi th−êng dïng nguyªn t¾c ®iÒukhiÓn kÕt hîp cho n¨ng suÊt cao(cïng lóc cã thÓ nhËn nhiÒu lÖnh ®iÒu khiÓn hoÆcgäi tÇng c¶ khi thang dõng vµ khi chuyÓn ®éng ). C¸c nót Ên trong cabin chophÐp thùc hiÖn c¸c lÖnh chuyÓn ®éng ®Õn c¸c tÇng cÇn thiÕt. C¸c nót Ên ë cöatÇng cho phÐp hµnh kh¸ch gäi cabin ®Õn cöa tÇng ®ang ®øng. C¸c ®Ìn tÝn hiÖu ëcöa tÇng vµ trong cabin cho biÕt tr¹ng th¸i lµm viÖc cña thang m¸y vµ vÞ trÝ cñacabin.1.4 ThiÕt bÞ c¬ khÝ cña thang m¸y1.4.1 C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang gåm: HÖ thèng ray dÉn h−íng, gi¶mchÊn, bé têi kÐo, hÖ thèng h¹n chÕ tèc ®é vµ hÖ thèng c¸c cöa tÇng.* Ray dÉn h−íng Ray dÉn h−íng ®−îc l¾p ®Æt däc theo giÕng thang ®Ó dÉn h−íng cho cabinvµ ®èi träng chuyÓn ®éng däc theo giÕng thang. Ray dÉn h−íng ®¶m b¶o cho ®èiträng vµ cabin lu«n n»m ë vÞ trÝ thiÕt kÕ cña chóng trong giÕng thang vµ kh«ngbÞ dÞch chuyÓn theo ph−¬ng ngang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng. Ngoµi ra ray dÉnh−íng ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng ®Ó gi÷ träng l−îng cabin vµ t¶i träng trong cabintùa lªn ray dÉn h−íng cïng víi c¸c thµnh phÇn t¶i träng ®éng khi bé h·m b¶ohiÓm lµm viÖc (trong tr−êng hîp ®øt c¸p hoÆc cabin ®i xuèng víi tèc ®é lín h¬ngi¸ trÞ cho phÐp ).* Gi¶m chÊn Gi¶m chÊn ®−îc l¾p ®Æt d−íi ®¸y hè thang ®Ó dõng vµ ®ì cabin vµ ®èiträng trong tr−êng hîp cabin hoÆc ®èi träng chuyÓn ®éng xuèng d−íi v−ît qu¸ vÞtrÝ ®Æt c«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh cuèi cïng. Gi¶m chÊn ph¶i cã ®é cao ®ñ lín®Ó khi cabin hoÆc ®èi träng tú lªn nã th× cã ®ñ kho¶ng trèng cÇn thiÕt phÝa d−íicho viÖc kiÓm tra vµ s÷a ch÷a. Gi¶m chÊn ph¶i cã ®é cøng vµ hµnh tr×nh cÇn thiÕtKhoa C¬ §iÖn 9 TR−êng §HNNI - HN
 11. 11. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46sao cho gia tèc dõng cabin hoÆc ®èi träng kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp ®−îcquy ®Þnh trong tiªu chuÈn. H×nh I.3 Gi¶m chÊn kiÓu lß xo 1. Lß xo; 2. §Üa tú; 3. §Öm cao xu; 4,5. èng dÉn; 6.§Õ. Gi¶m chÊn b»ng lß xo ®−îc dïng th«ng dông cho c¸c lo¹i thang m¸y cãtèc ®é 0,5 - 1 m/s. Trªn h×nh I.3 lµ s¬ ®å cÊu t¹o cña gi¶m chÊn lß xo. Bé phËnchÝnh cña nã lµ lß so 1, phÝa trªn cã ®Üa tú 2 vµ ®Öm cao su 3. C¸c èng dÉn 4 vµ 5cã t¸c dông gi÷ æn ®Þnh ngang cho lß xo. V× cabin vµ ®èi träng ®i xuèng lu«nlu«n tùa trªn c¸c day dÉn h−íng nªn trong nhiÒu tr−êng hîp ng−êi ta bá c¸c èngdÉn 4 vµ 5. §Õ 6 cña gi¶m chÊn ®−îc b¾t víi ®¸y hè thang b»ng bul«ng hoÆc vÝtnë.Khoa C¬ §iÖn 10 TR−êng §HNNI - HN
 12. 12. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 H×nh I.4 Gi¶m chÊn kiÓu thuû lùc. 1. ®Çu ®ì; 2. lß xo chÞu nÐn; 3. pitt«ng; 4. khoang chøa dÇu; 5. xylanh; 6. lâi; 7,8. lç dÇu; 9.®ai èc; 10. lß xo. Gi¶m chÊn b»ng thuû lùc lµ lo¹i tèt nhÊt vµ th−êng dïng cho thang m¸y cãtèc ®é trªn 1m/s. H×nh I.4 lµ cÊu t¹o cña gi¶m chÊn b»ng thuû lùc. PhÇn d−íi cñagi¶m chÊn lµ xylanh 5 cã ®Õ ®−îc b¾t víi ®¸y hè thang b»ng bul«ng. T©m xylanh5 cã lâi 6, ®Çu d−íi cña lâi 6 cè ®Þnh vµo ®¸y xylanh cßn ®Çu trªn cã ®ai èc 9.Lâi 6 ®−îc l¾p qua lç 7 cña pitt«ng 3 víi khe hë cÇn thiÕt. Khi cabin tú lªn ®Çupitt«ng 3, nã nÐn pitt«ng 3 ®i xuèng vµ dÇu trong xylanh 5 qua khe hë cña lç 7ch¶y vµo trong pitt«ng 3. V× lâi 6 cã h×nh c«n nªn khi pitt«ng 3 ®i xuèng th× khehë cña lç 7 cµng hÑp dÇn l−u l−îng dÇu ch¶y vµo trong pitt«ng 3 gi¶m vµ nã chÞu®−îc lùc tú tõ phÝa cabin lín dÇn ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh dõng cabin ®−îc ªm dÞu.§Ó tr¸nh va ®Ëp trong thêi ®iÓm cabin b¾t ®Çu tiÕp xóc víi pitt«ng 3, trªn ®Çupitt«ng cã l¾p ®Çu ®ì 1 tú lªn lß xo chÞu nÐn 2. Ngoµi ra trªn xylanh 5 cã c¸c lç 8Khoa C¬ §iÖn 11 TR−êng §HNNI - HN
 13. 13. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46®Ó dÇu cã thÓ trµn sang khoang 4 trong thêi ®iÓm ®Çu ®Ó gi¶m va ®Ëp vµ khipitt«ng ®i xuèng, nã xÏ bÞt c¸c lç 8 l¹i. Sau khi nhÊc cabin lªn, pitt«ng 3 trë l¹ivÞ trÝ ban ®Çu nhê lß xo 10 tú lªn ®ai èc 9 ë ®Çu trªn cña lâi 6. Gi¶m chÊn ph¶i cã ®é cøng vµ hµnh tr×nh cÇn thiÕt sao cho gia tèc dõngcabin hoÆc ®èi träng kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp.* Cabin vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan. Cabin lµ bé phËn mang t¶i cña thang m¸y. Cabin ph¶i ®−îc kÕt cÊu sao chocã thÓ th¸o rêi nã thµnh tõng bé phËn nhá. Theo cÊu t¹o, cabin gåm hai phÇn: kÕtcÊu chÞu lùc (khung cabin) vµ c¸c v¸ch che, trÇn, sµn t¹o thµnh buång cabin. Trªnkhung cabin cã l¾p c¸c ngµm dÉn h−íng, hÖ thèng treo cabin, hÖ thèng tay ®ßnvµ bé h·m b¶o hiÓm, hÖ thèng cöa vµ c¬ cÊu ®ãng më cöa... Ngoµi ra ®èi víithang m¸y chë ng−êi ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu th«ng giã, nhiÖt ®é vµ ¸nh s¸ng.Khoa C¬ §iÖn 12 TR−êng §HNNI - HN
 14. 14. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 H×nh I.5. Khung cabin Trªn h×nh I.5 lµ khung chÞu lùc cña thang m¸y. Khung cabin gåm khung®øng 1 vµ khung n»m 2 liªn kÕt víi nhau b»ng bul«ng qua c¸c b¶n m·. Khung®øng gåm dÇm trªn vµ dÇm d−íi, mçi dÇm lµm tõ hai thanh thÐp ch÷ U vµ haidÇm nµy nèi c¸c thanh thÐp gãc b»ng bu l«ng t¹o thµnh khung thÐp kÝn. Khungn»m 2 tùa trªn dÇm d−íi cña khung ®øng t¹o thµnh sµn cabin. DÇm trªn cñakhung ®øng liªn kÕt víi hÖ thèng treo cabin 5, ®¶m b¶o cho c¸c c¸p treo cabin cãKhoa C¬ §iÖn 13 TR−êng §HNNI - HN
 15. 15. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46®é c¨ng nh− nhau. NÕu cabin cã kÝch th−íc lín th× khung ®øng vµ khung n»mcßn liªn kÕt víi nhau b»ng thanh gi»ng 8. Trªn khung cabin cã l¾p hÖ thèng tay®ßn 7 vµ c¸c qu¶ nªm 3 cña phanh an toµn. HÖ tay ®ßn 7 liªn hÖ víi c¸p cña hÖthèng h¹n chÕ tèc ®é qua chi tiÕt 6 ®Ó t¸c ®éng lªn bé h·m b¶o hiÓm dõng cabintùa trªn ray dÉn h−íng khi tèc ®é h¹ cña cabin v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. Ngµm dÉn h−íng Ngµm dÉn h−íng cã t¸c dông dÉn h−íng cho cabin vµ ®èi träng chuyÓn®éng däc theo ray dÉn h−íng vµ khèng chÕ ®é dÞch chuyÓn ngang cña cabin vµ®èi träng trong giÕng thang kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. Cã hai lo¹i ngµmdÉn h−íng: Ngµm tr−ît vµ ngµm con l¨n. HÖ thèng treo cabin Do cabin vµ ®èi träng ®−îc treo b»ng nhiÒu sîi d©y c¸p riªng biÖt cho nªnph¶i cã hÖ thèng treo ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c sîi c¸p n©ng riªng biÖt nµy cã ®é c¨ngnh− nhau. Trong tr−êng hîp ng−îc l¹i, sîi c¸p chÞu lùc c¨ng lín sÏ bÞ qu¸ t¶i cßnsîi chïng sÏ bÞ tr−ît trªn r·nh puly ma s¸t nªn rÊt nguy hiÓm. V× vËy mµ hÖthèng treo cabin ph¶i ®−îc trang bÞ thªm tiÕp ®iÓm ®iÖn cña m¹ch an toµn ®Ó ng¾t®iÖn dõng thang khi mét trong c¸c sîi c¸p chïng qu¸ møc cho phÐp ®Ó phßngngõa tai n¹n. Khi ®ã, thang chØ cã thÓ ho¹t ®éng ®−îc khi ®· ®iÒu chØnh ®é c¨ngcña c¸c c¸p nh− nhau. Cã 2 lo¹i hÖ thèng treo: kiÓu tay ®ßn vµ kiÓu lß xo. HÖ thèng treo kiÓu tay ®ßn Khi cã mét c¸p chïng, tay ®ßn lËp tøc nghiªng ®i ®Ó ®iÒu chØnh lùc c¨ngc¸p song nÕu c¸p chïng qu¸ giíi h¹n cho phÐp th× ®Çu tay ®ßn sÏ ch¹m vµo tiÕp®iÓm an toµn ®Ó ng¾t m¹ch vµ thang kh«ng ho¹t ®éng ®−îc. HÖ thèng treo kiÓutay ®ßn cã kh¶ n¨ng ®iÒu lùc c¨ng c¸p mét c¸ch tù ®éng víi ®é tin cËy cao.Nh−îc ®iÓm cña nã lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sîi c¸p cña nã lín lµm c¸p nghiªngkhi cabin ë vÞ trÝ trªn cïng kÝch th−íc cång kÒnh vµ khã bè trÝ khi cã nhiÒu sîic¸p n©ng, c¸p cã thÓ bÞ xoay, xo¾n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. C¸c nh−îc ®iÓm trªnKhoa C¬ §iÖn 14 TR−êng §HNNI - HN
 16. 16. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46cã thÓ kh¸c phôc b»ng c¸ch dïng hÖ thèng kiÓu lß xo. C¸c thang m¸y hiÖn ®¹ith−êng dïng hÖ thèng treo kiÓu lß xo. HÖ thèng treo kiÓu lß xo H×nh I.6 HÖ thèng treo kiÓu lß xo Trªn h×nh I.6 lµ hÖ thèng treo kiÒu lß xo víi 4 sîi c¸p. c¸c lß xo chÞu nÐnvµ gi·n ra khi c¸p chïng ®Ó ®¶m b¶o ®é c¨ng cÇn thiÕt, mÆt kh¸c chóng cßn cãkh¶ n¨ng gi¶m chÊn. §é nÐn cña mçi lß xo ®−îc ®iÒu chØnh b»ng ®ai èc bªnKhoa C¬ §iÖn 15 TR−êng §HNNI - HN
 17. 17. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46d−íi. Khi c¸p bÞ chïng qu¸ giíi h¹n cho phÐp th× ®Çu bul«ng 2 ch¹m vµo tay®ßn 3 ®Ó ng¾t tiÕp ®iÓm ®iÖn 4. Buång cabin Buång cabin lµ mét kÕt cÊu cã thÓ th¸o rêi ®−îc gåm trÇn, sµn vµ v¸chcabin. C¸c phÇn nµy cã thÓ liªn kÕt víi nhau vµ liªn kÕt víi khung chÞu lùc cñacabin. Buång cabin th−êng ®−îc dËp tõ thÐp tÊm (chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p dËp) víi c¸c g©n t¨ng c−êng. C¸c yªu cÇu chung ®èi víi buång cabin - TrÇn, sµn vµ v¸ch cabin ph¶i kÝn kh«ng cã lç thñng, trÇn, sµn cabin liªnkÕt víi nhau b»ng vÝt víi c¸c tÊm nÑp hoÆc b»ng c¸c chi tiÕt liªn kÕt chuyªndïng. - Ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn vµ ®é cøng cÇn thiÕt, trÇn cabin ph¶i cã ®ñ ®é cøng®Ó l¾p ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ vµ c¬ cÊu më cöa vµo ra. - Buång cabin ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ th«ng giã, tho¸t nhiÖt vµ ¸nhs¸ng, ngoµi ra trong buång cabin ph¶i cã c¸c thiÕt bÞ liªn hÖ víi bªn ngoµi nh−®iÖn tho¹i, chu«ng, cabin ph¶i cã cöa tho¸t hiÓm. - Sµn cabin th−êng ®−îc chÕ t¹o víi khung n»m cña cabin, cã hai lo¹i sµn lµsµn cøng vµ sµn ®éng. Lo¹i sµn cøng lµ lo¹i sµn ®−îc b¾t chÆt víi khung n»m cñakhung cabin, c«ng dông cña sµn ®éng lµ nhËn biÕt l−îng t¶i träng cã trong cabinvµ ®ãng m¹ch ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh ®· cµi ®Æt cho phï hîp. V× vËy mµsµn ®éng cã nhiÒu kiÓu d¸ng kh¸c nhau tuú theo lo¹i thang m¸y. HÖ thèng cöa cabin vµ cöa tÇng Cöa cabin vµ cöa tÇng lµ nh÷ng bé phËn qua träng trong viÖc ®¶m b¶o antoµn vµ cã ¶nh h−ëng lín ®Õn chÊt l−îng vµ n¨ng suÊt cña thang. Cöa cabin vµ cöa tÇng th−êng lµm tõ thÐp tÊm dËp, hoÆc khung thÐp bÞt thÐptÊm, èp gç. Theo c¸ch ®ãng më cöa mµ ph©n ra lµm 2 lo¹i cöa lµ cöa lïa vµ cöaquay. Lo¹i cöa lïa ®−îc dïng nhiÒu h¬n. C¸c yªu cÇu an toµn ®èi víi hÖ thèng cöa gåmKhoa C¬ §iÖn 16 TR−êng §HNNI - HN
 18. 18. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 §ñ ®é cøng v÷ng vµ ®é bÒn. Cöa ®−îc l¾p khÝt vµ cã khÝch th−íc phï hîp víitiªu chuÈn. Cöa ph¶i ®−îc trang bÞ hÖ thèng kho¸ cöa sao cho hµnh kh¸ch kh«ng thÓ tù®éng më cöa tõ bªn ngoµi, khi gÆp ch−íng ng¹i vËt th× sÏ tù ®éng më ra. Cöa ph¶i cã kh¶ n¨ng chèng ch¸y. Cöa ph¶i cã tiÕp ®iÓm ®iÖn an toµn ®Ó ®¶m b¶o cho thang m¸y chØ cã thÓho¹t ®éng ®−îc khi cöa cabin vµ tÊt c¶ c¸c cöa tÇng ®· ®ãng kÝn vµ kho¸ ®· sËp.* HÖ thèng c©n b»ng trong thang m¸y I.7 §èi träng, c¸p n©ng, c¸p ®iÖn, c¸p hoÆc xÝch c©n b»ng lµ nh÷ng bé phËnc©n b»ng trong thang m¸y ®Ó c©n b»ng víi träng l−îng cña cabin vµ t¶i trängn©ng. ViÖc chän s¬ ®å ®éng häc vµ träng l−îng cña c¸c bé phËn cña hÖ thèngc©n b»ng cã ¶nh h−ëng lín tíi m« men t¶i träng vµ c«ng suÊt ®éng c¬ cña c¬ cÊudÉn ®éng, ®Õn lùc c¨ng lín nhÊt cña c¸p n©ng vµ kh¶ n¨ng kÐo cña puly ma s¸t.Khoa C¬ §iÖn 17 TR−êng §HNNI - HN
 19. 19. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 §èi träng lµ bé phËn ®ãng vai trß chÝnh trong hÖ thèng c©n b»ng cña thangm¸y. §èi víi thang m¸y cã chiÒu cao n©ng kh«ng lín, ng−êi ta chän ®èi trängsao cho träng l−îng cña nã c©n b»ng víi träng l−îng cña cabin vµ mét phÇn t¶iträng n©ng, bá qua träng l−îng c¸p n©ng vµ c¸p ®iÖn kh«ng dïng c¸p hoÆc xÝchc©n b»ng. Khi thang m¸y cã chiÒu cao n©ng lín, träng l−îng cña c¸p n©ng vµ c¸p®iÖn lµ ®¸ng kÓ nªn ng−êi ta ph¶i dïng c¸p hoÆc xÝch c©n b»ng ®Ó bï trõ l¹i phÇnträng l−îng cña c¸p ®iÖn vµ c¸p n©ng chuyÓn tõ nh¸nh treo cabin sang nh¸nh treo®èi träng vµ ng−îc l¹i khi thang m¸y ho¹t ®éng. H×nh I.8 §èi träng1. C¸p n©ng; 2. HÖ thèng treo; 3. Ngµm dÉn h−íng; 4. DÇm trªn; 5. Thanh ®øng; 6. Qu¶ ®èi träng; 7. DÇm d−íi; 8. ThÐp gãc §èi träng H×nh I.8 lµ mét khung ®øng h×nh ch÷ nhËt gåm rÇm trªn 4, dÇmd−íi 7 vµ c¸c thanh thÐp gãc th¼ng ®øng 5 liªn kÕt víi dÇm trªn vµ dÇm d−íib»ng bul«ng. T¹i c¸c ®Çu dÇm trªn vµ dÇm d−íi cã l¾p c¸c ngµm dÉn h−íng 3 ®Ó®èi träng cã thÓ tùa vµ tr−ît trªn ray dÉn h−íng khi chuyÓn ®éng. DÇm trªn cñaKhoa C¬ §iÖn 18 TR−êng §HNNI - HN
 20. 20. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46®èi träng liªn kÕt víi hÖ thèng treo 2 ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c sîi c¸p n©ng 1 cã ®éc¨ng nh− nhau. C¸c qu¶ ®èi träng 6 ®−îc ®Æt khÝt trong khung ®èi träng sao chochóng kh«ng thÓ dÞch chuyÓn vµ ®−îc gi÷ bëi thanh thÐp gãc 8. Träng l−îng ®èi träng cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: § = C + ψQ Trong ®ã: C: Trängl−îng cabin. Q: T¶i träng n©ng danh nghÜa cña thang m¸y. ψ: HÖ sè c©n b»ng. NÕu träng l−îng cña ®èi träng c©n b»ng víi träng l−îng cña cabin vµ t¶iträng n©ng th× khi n©ng hoÆc h¹ cabin ®Çy t¶i ®éng c¬ cña c¬ cÊu n©ng chØ cÇnkh¾c phôc lùc c¶n cña lùc ma s¸t vµ lùc qu¸n tÝnh, song khi cabin kh«ng t¶i th×®éng c¬ ph¶i kh¾c phôc thªm mét lùc c¶n ®óng b»ng t¶i träng n©ng danh nghÜa Q®Ó h¹ cabin, v× vËy ng−êi ta chän ®èi träng víi hÖ sè c©n b»ng ψ sao cho lùc cÇnthiÕt ®Ó n©ng cabin ®Çy t¶i c©n b»ng víi lùc ®Ó h¹ cabin kh«ng t¶i. PhÇn träng l−îng kh«ng c©n b»ng khi n©ng cabin ®Çy t¶i lµ (C + Q -§) vµkhi h¹ cabin kh«ng t¶i lµ (§ - C) nh− vËy ta cã C+Q-§=§-C Thay § ë trªn vµo ta cã ψ =0,5.NÕu thang m¸y lµm viÖc víi t¶i träng n©ng danh nghÜa Q th× hÖ sè c©n b»ng hîplý nhÊt lµ 0,5 Bé têi kÐo Tuú theo s¬ ®å dÉn ®éng mµ bé têi kÐo cña thang m¸y ®−îc ®Æt ë trongphßng m¸y dÉn ®éng n»m ë phÝa trªn, phÝa d−íi hoÆc n»m c¹nh giÕng thang. - Bé têi kÐo thuû lùc th−êng dïng cho thang m¸y cã chiÒu cao n©ng kh«nglín l¾m. Bé têi kÐo dÉn ®éng ®iÖn lµ lo¹i th«ng dông h¬n c¶: lo¹i cã hép gi¶mtèc vµ lo¹i kh«ng cã hép gi¶m tèc.Khoa C¬ §iÖn 19 TR−êng §HNNI - HN
 21. 21. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 - Bé têi kÐo cã hép gi¶m tèc gåm ®éng c¬ ®iÖn, hép gi¶m tèc, khíp nèi,phanh vµ puly ma s¸t hoÆc tang cuèn c¸p. Bé têi kÐo cã hép sè gi¶m tèc th−êngchØ dïng cho thang m¸y cã tèc ®é d−íi 1,4 m/s. §èi víi thang m¸y cã tèc ®é chëhµng thÊp d−íi 0,5m/s th× ng−êi ta dïng ®éng c¬ ®iÖn mét tèc ®é. - §èi víi thang m¸y cã tèc ®é lín ng−êi ta th−êng dïng bé têi kÐo kh«ngcã hép gi¶m tèc puly ma s¸t vµ b¸nh phanh ®−îc l¾p trùc tiÕp kh«ng qua bétruyÒn, lo¹i nµy th−êng dïng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã tèc ®é quay nhá vµ ®−îcm¾c theo hÖ thèng m¸y ph¸t ®éng c¬ cho phÐp ®iÒu chØnh v« cÊp tèc ®é quay cña®éng c¬, ®¶m b¶o cho cabin chuyÓn ®éng ªm dÞu vµ dõng chÝnh x¸c. Phanh dõng Phanh dõng gi÷ cabin vµ ®èi träng ë tr¹ng th¸i treo khi thang dõng. Phanh dõng ®Ó dËp t¾t ®éng n¨ng cña c¸c khèi l−îng chuyÓn ®éng khidõng. Phanh ®−îc chän theo m« men phanh sao cho nã cã thÓ gi÷ ®−îc cabintrong qu¸ tr×nh thö t¶i tÜnh: P.D.η 0 M ph = ki 2.i Trong ®ã: P: Lùc vßng xuÊt hiÖn trªn puly ma s¸t trong qu¸ tr×nh thö t¶i tÜnh( cabin ë®iÓm dõng thÊp nhÊt vµ t¶i träng chÊt trong cabin b»ng t¶i träng khi thö t¶i tÜnh). D: §−êng kÝnh puly ma s¸t tÝnh ®Õn t©m c¸p. η0: HiÖu suÊt cña hép gi¶m tèc. i: Tû sè truyÒn cña hép gi¶m tèc. Kt: HÖ sè an toµn phanh. Trong thang m¸y th−êng dïng phanh hai m¸ lo¹i th−êng ®ãng víi nguyªnlý phanh tù ®éng phanh th−êng ®ãng vµ m« men phanh ®−îc t¹o nªn do lùc nÐncña lß xo, phanh më do t¸c ®éng cña nam ch©m ®iÖn hoÆc (con ®Èy) ®iÖn – thuûlùc ®−îc m¾c cïng nguån víi m¹ch ®iÖn. §éng c¬ lµm viÖc th× phanh më cßnkhi mÊt ®iÖn th× phanh ®ãng l¹i bãp chÆt trôc ®éng c¬Khoa C¬ §iÖn 20 TR−êng §HNNI - HN
 22. 22. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46* ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ trong thang m¸y cã vai trß ®¶m b¶o an toµn chothang m¸y vµ hµnh kh¸ch trong tr−êng hîp x¶y ra sù cè nh−: ®øt c¸p, tr−ît c¸ptrªn r·nh puly ma s¸t, cabin h¹ víi tèc ®é v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. ThiÕt bÞ antoµn c¬ khÝ trong thang m¸y gåm hai bé phËn chÝnh: bé h·m b¶o hiÓm vµ bé h¹nchÕ tèc ®é. Phanh b¶o hiÓm §Ó tr¸nh cabin r¬i tù do trong giÕng thang khi ®øt c¸p hoÆc h¹ víi tèc ®év−ît qu¸ tèc ®é cho phÐp, bé h¹n chÕ tèc ®é t¸c ®éng lªn phanh b¶o hiÓm ®Ódõng vµ gi÷ cabin tùa trªn c¸c ray dÉn h−íng, cabin cña tÊt c¶ c¸c thang m¸y ®Òu®−îc trang bÞ phanh b¶o hiÓm. Phanh b¶o hiÓm ®−îc trang bÞ cho ®èi träng trongtr−êng hîp ®èi träng n»m trªn lèi ®i hoÆc diÖn tÝch cã ng−êi ®øng. Theo s¬ ®å dÉn ®éng cã phanh b¶o hiÓm m¾c víi c¸p n©ng( cho thang m¸ydïng tang quÊn c¸p) vµ phanh h·m b¶o hiÓm m¾c víi c¸p cña bé h¹n chÕ tèc ®é(cho thang m¸y dïng puly ma s¸t). Theo nguyªn lý lµm viÖc cã c¸c lo¹i bé h·mb¶o hiÓm lµ b¶o hiÓm t¸c ®éng tøc thêi( ®−îc dïng cho thang m¸y cã tèc ®é d−íi0,7 m/s). Thang m¸y cã tèc ®é trªn 1m/s vµ thang m¸y trang bÞ bé h·m b¶o hiÓmt¸c ®éng ªm. Bé h¹n chÕ tèc ®é Bé h¹n chÕ tèc ®é dïng ®Ó t¸c ®éng lªn phanh b¶o hiÓm ®Ó dõng cabin khitèc ®é v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp, gi¸ trÞ cho phÐp nµy v−ît qu¸ gi¸ trÞ danh nghÜaÝt nhÊt lµ 15%. Bé h¹n chÕ tèc ®é liªn hÖ víi cabin vµ quay khi cabin chuyÓn®éng nhê c¸p cña bé h¹n chÕ tèc ®é. Bé h¹n chÕ tèc ®é th−êng ®−îc ®Æt trongbuång m¸y ë phÝa trªn vµ ®Ó c¸p kh«ng bÞ xo¾n vµ cã ®ñ ®é c¨ng ®Ó truyÒn lùcma s¸t th× phÝa d−íi hè thang cã thiÕt bÞ kÐo c¨ng c¸p h¹n chÕ tèc ®é. Bé h¹n chÕtèc ®é lµm viÖc theo nguyªn lý cña phanh ly t©m: khi trôc quay ®¹t tíi sè vßngquay tíi h¹n c¸c qu¶ v¨ng g¾n trªn trôc sÏ t¸ch ra xa t©m quay d−íi t¸c dông cñalùc ly t©m vµ m¾c vµo c¸c vÊu cè ®Þnh cña vá phanh ®Ó dõng trôc quay.Khoa C¬ §iÖn 21 TR−êng §HNNI - HN
 23. 23. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Ch−¬ng II C¸c hÖ truyÒn ®éng c¬ b¶n2.1 C¸c lo¹i ®éng c¬ th−êng dïng trong thang m¸y2.1.1 M¸y ®iÖn mét chiÒu Trong nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i m¸y ®iÖn mét chiÒu vÉn ®−îc coi lµ lo¹i m¸y®iÖn quan träng. Nã dïng lµm ®éng c¬ mét chiÒu, m¸y ph¸t ®iÖn hay dïng trongnh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c. §éng c¬ ®iÖn cã ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh tèc ®é tèt do ®ã m¸y ®iÖn mét chiÒu®−îc dïng nhiÒu trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp cã yªu cÇu cao vÒ ®iÒu chØnhtèc ®é, do ®ã nh÷ng thang m¸y cã tèc ®é cao th−êng dïng m¸y ®iÖn mét chiÒu®Ó truyÒn ®éng. M¸y ®iÖn mét chiÒu dïng lµm nguån ®iÖn cho c¸c ®éng c¬ mét chiÒu lµmnguån ®iÖn kÝch tõ trong m¸y ®iÖn ®ång bé. Ngoµi ra trong c«ng nghiÖp ®iÖn ho¸häc nh− tinh luyÖn ®ång, nh«m, m¹ ®iÖn còng cÇn dïng nguån ®iÖn mét chiÒu®iÖn ¸p thÊp, nh−îc ®iÓm cña m¸y ®iÖn mét chiÒu lµ gi¸ thµnh ®¾t, b¶o qu¶n cægãp phøc t¹p nh−ng do −u ®iÓm cña nã nªn m¸y ®iÖn mét chiÒu vÉn ®−îc dïngtrong s¶n xuÊt vµ trong ®êi sèng. C«ng suÊt lín nhÊt cña m¸y ®iÖn mét chiÒu hiÖn nay vµo kho¶ng 10000kW®iÖn ¸p vµo kho¶ng vµi tr¨m ®Õn vµi ngh×n v«n. C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ mét chiÒu gåm 2 ph−¬ng ph¸pchÝnh: - §iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng cÊp cho ®éng c¬. - §iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho mach kÝch tõ cña ®éng c¬. CÊu tróc m¹ch lùc cña hÖ truyÒn ®éng ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn métchiÒu bao giê còng cÇn cã bé biÕn ®æi, c¸c bé biÕn ®æi cÊp cho m¹ch phÇn øngKhoa C¬ §iÖn 22 TR−êng §HNNI - HN
 24. 24. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46®éng c¬ hoÆc m¹ch kÝch tõ cña ®éng c¬, cho ®Õn nay trong c«ng nghiÖp sö dôngbèn lo¹i biÕn ®æi chÝnh: - Bé biÕn ®æi m¸y ®iÖn gåm: ®éng c¬ s¬ cÊp kÐo m¸y ph¸t mét chiÒu hoÆcm¸y ®iÖn khuyÕch ®¹i (K§M). - Bé biÕn ®æi ®iÖn tõ, khuyÕch ®¹i tõ(K§T). - Bé biÕn ®æi chØnh l−u b¸n dÉn - chØnh l−u thysistor(CLT). - Bé biÕn ®æi xung ¸p mét chiÒu: thysistor hoÆc tranzitor(BB§XA). T−¬ng øng víi viÖc sö dông c¸c bé biÕn ®æi mµ ta cã c¸c hÖ truyÒn ®éngt−¬ng øng nh−: - HÖ truyÒn ®éng m¸y ph¸t - ®éng c¬(F - §). - HÖ truyÒn ®éng khuyÕch ®¹i tõ - ®éng c¬(K§T - §). - HÖ truyÒn ®éng m¸y ph¸t khuyÕch ®¹i - ®éng c¬( MFK§ - §). - HÖ truyÒn ®éng xung ¸p - ®éng c¬(XA - §). Theo cÊu tróc m¹ch ®iÒu khiÓn c¸c hÖ truyÒn ®éng th× ®iÒu chØnh tèc ®é®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã lo¹i ®iÒu khiÓn theo m¹ch kÝn( hÖ truyÒn ®éng tù ®éng®iÒu chØnh) vµ lo¹i ®iÒu chØnh m¹ch hë( hÖ truyÒn ®éng m¹ch hë). HÖ tù ®éng ®iÒu chØnh truyÒn ®éng ®iÖn cã cÊu tróc phøc t¹p nh−ng cãchÊt l−îng ®iÒu khiÓn cao vµ d¶i ®iÒu chØnh réng h¬n so víi hÖ truyÒn ®éng hë.2.1.2 §éng c¬ ®ång bé HÖ truyÒn ®éng ®iÒu chØnh tèc ®é cña ®éng c¬ ®ång bé rÊt phong phó cãcÊu tróc vµ ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh kh¸c nhau tuú thuéc vµo c«ng suÊt t¶i vµ ph¹m vi®iÒu chØnh.Trong thùc tÕ ®éng c¬ ®ång bé ®−îc chÕ t¹o ë c¸c d¶i c«ng suÊt : - RÊt nhá: vµi tr¨m W ®Õn vµi KW. - Trung b×nh: vµi KW –50KW. - Lín: 50KW-500KWKhoa C¬ §iÖn 23 TR−êng §HNNI - HN
 25. 25. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 - RÊt lín :>500KW. ë d¶i c«ng suÊt rÊt nhá ®éng c¬ ®ång bé cã cÊu t¹o m¹ch kÝch tõ lµ namch©m vÜnh cöu th−êng dïng cho c¬ cÊu truyÒn ®éng cã vïng ®iÒu chØnh réng, ®échÝnh x¸c cao. ë d¶i c«ng suÊt trung b×nh ®éng c¬ ®ång bé dïng cho phô t¶i yªu cÇu ®iÒuchØnh kh«ng réng l¾m. ë d¶i c«ng suÊt lín ®éng c¬ ®ång bé th−êng dïng cho c¸c m¸y b¬m, m¸ynÐn khÝ. Ngµy nay do sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghiÖp ®iÖn tö, ®éng c¬ ®ångbé ®−îc nghiªn cøu øng dông nhiÒu trong c«ng nghiÖp ë mäi d¶i c«ng suÊt.2.1.3 §éng c¬ kh«ng ®ång bé §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ®−îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖptõ c«ng suÊt nhá ®Õn c«ng suÊt trung b×nh vµ chiÕm tû lÖ lín so víi c¸c lo¹i ®éngc¬ kh¸c, bëi v× ®éng c¬ kh«ng ®ång bé cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o, vËn hµnhan toµn, sö dông nguån cÊp trùc tiÕp tõ l−íi ®iÖn xoay chiÒu ba pha. Tr−íc ®©y®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ®−îc dïng Ýt v× nã khã ®iÒu chØnh tèc ®é. Trongthêi gian gÇn ®©y do sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o b¸n dÉn c«ngsuÊt vµ kü thuËt ®iÖn tö, ng−êi ta míi khai th¸c ®−îc c¸c −u ®iÓm cña ®éng c¬kh«ng ®ång bé. Trong c¸c m¸y lµm viÖc dµi h¹n, kh«ng cã ®iÒu chØnh tèc ®é vµ c«ng suÊtlín th× dïng ®éng c¬ ®ång bé cã −u thÕ h¬n ®éng c¬ kh«ng ®ång bé.Trong c«ng nghiÖp th−êng dïng bèn hÖ truyÒn ®éng ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬lµ: - §iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho ®éng c¬ dïng bé biÕn ®æi thyristor. - §iÒu chØnh roto dïng bé biÕn ®æi xung thyristor. - §iÒu chØnh c«ng suÊt tr−ît Ps.Khoa C¬ §iÖn 24 TR−êng §HNNI - HN
 26. 26. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 - §iÒu chØnh tÇn sè nguån cung cÊp cho ®éng c¬ b»ng c¸c bé biÕn ®æi tÇnsè thyristor hoÆc tranzito. §éng c¬ kh«ng ®ång bé cã nh−îc ®iÓm lµ khi ®iÖn ¸p l−íi tôt xuèng th×m« men khëi ®éng vµ m« men tíi h¹n sÏ gi¶m nhiÒu bëi v× m« men tû lÖ víi b×nhph−¬ng ®iÖn ¸p.2.2 C¸c hÖ truyÒn ®éng th−êng dïng trong thang m¸y Khi thiÕt kÕ hÖ truyÒn ®éng cho thang m¸y ph¶i dùa vµo c¸c yÕu tè sau: - §é chÝnh x¸c khi dõng. - Tèc ®é di chuyÓn buång thang. - Gia tèc lín nhÊt cho phÐp. - Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é. HÖ truyÒn ®éng ®iÖn xoay chiÒu dïng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto långsãc vµ roto d©y quÊn ®−îc dïng kh¸ phæ biÕn trong truyÒn ®éng thang m¸y. HÖtruyÒn ®éng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto lång sãc th−êng dïng cho thang m¸ychë hµng tèc ®é thÊp. HÖ truyÒn ®éng xoay chiÒu dïng ®éng c¬ kh«ng ®ång béth−êng dïng cho thang m¸y tèc ®é trung b×nh. HÖ truyÒn ®éng mét chiÒu m¸yph¸t ®éng c¬ cã khuÕch ®¹i trung gian th−êng dïng cho thang m¸y cã tèc ®écao.Khoa C¬ §iÖn 25 TR−êng §HNNI - HN
 27. 27. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 462.2.1 HÖ thèng truyÒn ®éng m¸y ph¸t - ®éng c¬ mét chiÒu cã khuyÕch ®¹itrung gian(F - §) ] U®k ¿ §1 UKD ωF IKD F § ωF MS CKF M,ω ] MAK§ C¤§ §2 CFD CFA CC§ H×nh II.1: CÊu tróc hÖ F - § cã khuyÕch ®¹i trung gianKhoa C¬ §iÖn 26 TR−êng §HNNI - HN
 28. 28. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 HÖ m¸y ph¸t - ®éng c¬ cã khuÕch ®¹i trung gian th−êng ®−îc dïng ®ÓtruyÒn ®éng cho c¸c thang m¸y cã tèc ®é cao, cã yªu cÇu cao vÒ chÊt l−îng ®iÒukhiÓn. HÖ truyÒn ®éng m¸y ph¸t ®éng c¬ cã khuyÕch ®¹i trung gian lµ hÖ truyÒn®éng bao gåm mét tæ m¸y ph¸t ®éng c¬ mét chiÒu. M¸y ph¸t mét chiÒu F ®−îckÐo bëi mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto lång sãc §K. §iÖn ¸p cña cuén kÝch tõm¸y ph¸t CKF ®−îc lÊy trªn hai cùc cña m¸y ®iÖn khuÕch ®¹i M§K§, m¸y ®iÖnkhuÕch ®¹i ®−îc kÐo bëi ®éng c¬ s¬ cÊp §2. M¸y ®iÖn khuÕch ®¹i ®−îc kÝchthÝch bëi 4 cuén d©y: cuén chñ ®¹o CC§, cuén æn ®Þnh C¤§, cuén ph¶n håi ©m¸p CFA, cuén ph¶n håi d−¬ng dßng CFD, c¸c cuén ph¶n håi nµy lÊy ®iÖn ¸p trªnhai ®Çu m¸y ph¸t F, cuén æn ®Þnh lÊy ®iÖn ¸p trªn hai cùc m¸y ®iÖn khuyÕch ®¹ilµm nhiÖm vô gi÷ æn ®Þnh ®iÖn ¸p cña m¸y ®iÖn khuyÕch ®¹i trong nh÷ng thêi®iÓm qu¸ ®é. Th«ng th−êng ®èi víi hÖ F-§ cã khuyÕch ®¹i trung gian viÖc ®iÒu chØnhtèc ®é cña ®éng c¬ § ®−îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh dßng ®iÖn ®i quacuén chñ ®¹o CC§ cña m¸y khuyÕch ®¹i, viÖc ®¶o chiÒu quay cña ®éng c¬ §®−îc th«ng qua viÖc ®¶o chiÒu dßng ®iÖn cña cuén chñ ®¹o CC§. ¦u ®iÓm næi bËt cña hÖ F- § cã khuyÕch ®¹i trung gian lµ sù chuyÓn ®æic¸c tr¹ng th¸i lµm viÖc rÊt linh ho¹t, kh¶ n¨ng qu¸ t¶i lín, d¶i ®iÒu chØnh réng vµcã thÓ ®iÒu chØnh tr¬n tèc ®é chÊt l−îng cao. Nh−îc ®iÓm c¬ b¶n cña hÖ F- § cã khuÕch ®¹i trung gian lµ dïng nhiÒum¸y ®iÖn quay trong ®ã cã Ýt nhÊt lµ hai m¸y ®iÖn mét chiÒu, g©y ån lín, c«ngsuÊt l¾p ®Æt Ýt nhÊt lµ gÊp 3 lÇn c«ng suÊt ®éng c¬ chÊp hµnh, phøc t¹p trong vËnhµnh vµ söa ch÷a, ngoµi ra do m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu cã tõ d− ®Æc tÝnh tõ ho¸cã trÔ nªn khã ®iÒu chØnh s©u tèc ®é. V× vËy hÖ m¸y ph¸t ®éng c¬ cã khuyÕch ®¹itrung gian th−êng sö dông cho c¸c thang m¸y thÕ hÖ cò.Khoa C¬ §iÖn 27 TR−êng §HNNI - HN
 29. 29. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 462.2.2 HÖ truyÒn ®éng T-§ cho thang m¸y tèc ®é cao RIN 1Bth 2Bth 1KK §H PI K§KN RVT HCGT Rω Sh1 2KK Sh2 Sh2 RIH I K§KH N 1KI 2KI CP§ § FT CBDCS Kω H×nh II.2 S¬ ®å khèi cña hÖ truyÒn ®éng T - §. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña kü thuËt ®iÖn tö c«ng suÊt lín vµ kü thuËt vi®iÒu khiÓn, c¸c hÖ truyÒn ®éng cho thang m¸y cao tèc ngµy nay hÇu hÕt ®Òu södông hÖ truyÒn ®éng mét chiÒu dïng bé biÕn ®æi tÜnh. H×nh II.2 Giíi thiÖu s¬ ®å khèi cña hÖ truyÒn ®éng T - § cho thang m¸ycao tèc.Khoa C¬ §iÖn 28 TR−êng §HNNI - HN
 30. 30. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 PhÇn øng cña cña ®éng truyÒn ®éng ®−îc cÊp nguån tõ bé biÕn ®æi tÜnhdïng Thyristor t¹o bëi hai m¹ch cÇu chØnh l−u ba pha thuËn (1Bth) vµ ng−îc(2Bth). Mçi cÇu chØnh l−u gåm 6 Thyristor. Cuén kh¸ng 1CK vµ 2CK dïng ®Óh¹n chÕ dßng ®iÖn c©n b»ng mçi chiÒu. Hai bé biÕn ®æi ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng hai khèi ®iÒu khiÓn K§KN vµK§KH. Trong mçi khèi gåm c¸c kh©u ®ång pha, kh©u t¹o ®iÖn ¸p r¨ng cöa, kh©uso s¸nh, t¹o xung vµ khuyÕch ®¹i xung. Nguyªn lý lµm viÖc cña s¬ ®å khèng chÕ thang m¸y cao tèc nh− sau: §iÖn¸p ®−îc lÊy ra tõ ®Çu ra cña kh©u h¹n chÕ gia tèc HCGT, ®é lín vµ cùc tÝnh cña®iÖn ¸p ®Æt do kh©u ®iÒu hµnh §H quyÕt ®Þnh. §iÖn ¸p ra cña kh©u h¹n chÕ giatèc HCGT t¨ng dÇn theo hµm tuyÕn tÝnh bËc nhÊt khi thay ®æi tÝn hiÖu ®Çu vµo. §iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ th«ng qua bé ®iÒu chØnh tèc ®é Rω mµ ®Çu vµolµ tæng hai tÝn hiÖu ph¶n håi ©m cña t«c ®é Kω vµ tÝn hiÖu h¹n chÕ gia tèc HCGT.TÝn hiÖu ra lµ tÝn hiÖu ®Çu vµo cña RIN (khi thang lªn) RIH (khi thang xuèng).Khi RIN vµ RIH cßn nhËn tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ tÝn hiÖu ph¶n håi ©m dßng tõ kh©u1KI vµ 2KI. TÝn hiÖu ®Çu ra cña RIN vµ RIH chÝnh lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®−a vµokhèi ®iÒu khiÓn K§KN vµ K§KH. Khi dõng chÝnh x¸c buång thang hÖ sÏ chuyÓn tõ chÕ ®é ®iÒu chØnh tèc ®ésang chÕ ®é ®iÒu chØnh vÞ trÝ. TÝn hiÖu tõ kh©u c¶m biÕn dõng chÝnh x¸c CBDCS®−îc ®−a vµo kh©u ®iÒu chØnh vÞ trÝ RVT. Khi buång thang n»m ngang víi sµntÇng tÝn hiÖu ra cña kh©u CBDCS b»ng kh«ng. −u ®iÓm næi bËt cña hÖ T- § lµ ®é t¸c ®éng nhanh d¶i ®iÒu chØnh réng,®iÒu chØnh mÒm tèt kh«ng g©y ån vµ dÔ tù ®éng ho¸ do c¸c van b¸n dÉn cã hÖ sèkhuyÕch ®¹i c«ng suÊt cao, ®iÒu ®ã rÊt thuËn lîi cho viÖc thiÕt lËp c¸c hÖ thèng®iÒu chØnh nhiÒu vßng ®Ó n©ng cao chÊt l−îng c¸c ®Æc tÝnh tÜnh vµ c¸c ®Æc tÝnh®éng cña hÖ thèng.Khoa C¬ §iÖn 29 TR−êng §HNNI - HN
 31. 31. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Nh−îc ®iÓm cña hÖ truyÒn ®éng lµ do c¸c van b¸n dÉn cã tÝnh phi tuyÕn,d¹ng ®iÖn ¸p chØnh l−u ra cã biªn ®é ®Ëp m¹ch cao g©y tæn thÊt phô trong m¸y®iÖn vµ ë c¸c truyÒn ®éng c«ng suÊt lín cßn lµm xÊu d¹ng ®iÖn ¸p ra cña nguånvµ l−íi xoay chiÒu. Song nh−îc ®iÓm nµy cã thÓ ®−îc h¹n chÕ b»ng c¸c bé läcnhiÔu.2.2.3 HÖ truyÒn ®éng - ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto lång sãc hai cÊp tèc ®étruyÒn ®éng cho thang m¸y tèc ®é trung b×nh D U G T 2A 1R 1A 3A 2R ML MH P=3 H×nh II.3. S¬ ®å tæ ®Êu d©y HÖ truyÒn ®éng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto lång sãc th«ng th−êng ®−îcdïng ®Ó truyÒn ®éng cho thang m¸y cã tèc ®é trung b×nh. S¬ ®å m¹ch lùc ®−îcm« t¶ trªn h×nh II.3. §éng c¬ cã hai tæ nèi d©y lµm viÖc riªng rÏ tæ nèi d©y tèc ®éKhoa C¬ §iÖn 30 TR−êng §HNNI - HN
 32. 32. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46cao MH ®−îc nèi h×nh sao vµ tæ ®Êu d©y tèc ®é thÊp ML ®−îc nèi h×nh tam gi¸c.Ban ®Çu ®éng c¬ lµm viÖc b»ng tæ nèi d©y tèc ®é cao MH, n¨ng l−îng ®−îc cÊpqua tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ T, c«ng t¾c t¬ U (nÕu thang ®i lªn) hoÆc c«ng t¾ct¬ D (nÕu thang ®i xuèng). §Ó dõng chÝnh x¸c buång thang, khi ®i ®Õn gÇn vÞ trÝtÇng cÇn dõng c«ng t¾c hµnh tr×nh b¸o vÞ trÝ tÇng sÏ ph¸t tÝn hiÖu tíi hÖ thèng®iÒu khiÓn ra lÖnh c¾t ®iÖn cña tæ ®Êu d©y tèc ®é cao vµ ®ãng ®iÖn cho tæ ®Êu d©ytèc ®é thÊp. ViÖc c¾t ®iÖn cña tæ ®Êu d©y tèc ®é cao nhê c«ng t¾c t¬ T, vµ ®ãng®iÖn cho tæ ®Êu d©y tèc ®é thÊp nhê c«ng t¾c t¬ G. HÖ truyÒn ®éng - ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto lång sãc hai cÊp tèc ®é cã −u®iÓm lµ lµm viÖc ch¾c ch¾n dõng tÇng chÝnh x¸c. Song cã nh−îc ®iÓm lµ v× ®éngc¬ thay ®æi tèc ®é theo cÊp nªn ®é giËt buång thang kh¸ lín, g©y ån lín.Khoa C¬ §iÖn 31 TR−êng §HNNI - HN
 33. 33. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 462.2.4 HÖ truyÒn ®éng biÕn tÇn - ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto lång sãc chothang m¸y tèc ®é trung b×nh CL L NL C § C K§K H×nh II.4. CÊu tróc bé biÕt tÇn nguån ¸p Ngµy nay truyÒn ®éng cho thang m¸y chë ng−êi cã tèc ®é trung b×nh hÇuhÕt ng−êi ta sö dông hÖ truyÒn ®éng biÕn tÇn - ®éng c¬ roto lång sãc kÕt hîp víibé ®iÒu khiÓn PLC. Nguyªn lý cña bé biÕn tÇn nguån ¸p bao gåm mét m¹chchØnh l−u CL chØnh l−u ®iÖn ¸p xoay chiÒu ba pha thµnh ®iÖn ¸p mét chiÒu, ®iÖn¸p mét chiÒu nµy qua m¹ch läc trung gian L, sau ®ã ®−a vµo bé nghÞch l−u t¹o ramét ®iÖn ¸p xoay chiÒu ba pha cã tÇn sè vµ biªn ®é kh¸c so víi ®iÖn ¸p l−íi. Biªn®é ®iÖn ¸p ë ®Çu ra cña bé biÕn tÇn cã thÓ thay ®æi ®−îc nhê sù thay ®æi gãc mëKhoa C¬ §iÖn 32 TR−êng §HNNI - HN
 34. 34. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46cña c¸c thyristor m¹ch chØnh l−u. TÇn sè ®iÖn ¸p ®Çu ra cña biÕn tÇn cã thÓ ®−îc®iÒu chØnh b»ng c¸ch ®iÒu chØnh tÇn sè ®ãng c¾t c¸c thyristor m¹ch nghÞch l−u. Gãc më cña c¸c thyristor m¹ch chØnh l−u vµ nghÞch l−u ®−îc ®iÒu khiÓnbëi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ khèi ®iÒu khiÓn. C¸c bé biÕn tÇn hiÖn nay ®−îc chÕt¹o trän bé, c¸c bé biÕn tÇn nµy th«ng th−êng bao gåm hÖ thèng m¹ch cã thÓ lµthyristor hoÆc cã thÓ lµ tranzito, mét trung t©m ®iÒu khiÓn CPU øng dông c«ngnghÖ one - chip. Trung t©m ®iÒu khiÓn nµy lµm nhiÖm vô ®ãng më c¸c van b¸ndÉn m¹ch lùc, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp víi thÕ giíi bªn ngoµi vµ truyÒn th«ng víic¸c thiÕt bÞ kh¸c. Ngoµi ra trong bé biÕn tÇn cßn cã c¸c bé phËn b¶o vÖ cho c¸cvan. ¦u ®iÓm cña hÖ truyÒn ®éng biÕn tÇn - ®éng c¬ lµ cã thÓ thay ®æi c¸cth«ng sè th«ng qua viÖc lËp tr×nh cho biÕn tÇn, cã kh¶ n¨ng thay ®æi thêi giankhëi ®éng, thêi gian h·m mét c¸ch mÒm m¹i ®Ó gi¶m ®é giËt cho buång thang,®iÒu khiÓn tèc ®é mÒm hoµn toµn, cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn s©u tèc ®é, chÊt l−îng®iÒu khiÓn cao, cã kh¶ n¨ng gi÷ ®é cøng c¬ cña ®éng c¬ tèt, dÔ vËn hµnh vµ b¶od−ìng. Nh−îc ®iÓm: gi¸ thµnh ®Çu t− cao, song ngµy nay víi viÖc chÕ t¹o hµnglo¹t nªn gi¸ cho mét biÕn tÇn ngµy cµng gi¶m. Mét nh−îc ®iÓm n÷a cña bé biÕntÇn lµ d¹ng ®iÖn ¸p ®Çu ra cã chøa nhiÒu sãng hµi nªn dÔ g©y nhiÔu cho l−íi ®iÖnba pha vµ l−íi th«ng tin ë gÇn vÞ trÝ ®Æt biÕn tÇn, nhÊt lµ ®èi víi c¸c bé biÕn tÇnc«ng suÊt lín th× kh¶ n¨ng g©y nhiÔu lµ rÊt lín do vËy c¸c bé biÕn tÇn c«ng suÊtlín th−êng ®−îc chÕ t¹o kÌm theo víi mét bé läc nhiÔu.2.3 chän c«ng suÊt ®éng c¬ cho thang m¸y Chän c«ng suÊt ®éng c¬ lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu quan träng trong truyÒn®éng ®iÖn, nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn kinh tÕ vµ kü thuËt cña hÖ thèng. NÕu chänc«ng suÊt ®éng c¬ nhá h¬n so víi yªu cÇu phô t¶i, th× sÏ lµm cho ®éng c¬ lµmKhoa C¬ §iÖn 33 TR−êng §HNNI - HN
 35. 35. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46viÖc qu¸ t¶i. Do ®ã sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña ®éng c¬, trong nhiÒu tr−êng hîp cßncã thÓ g©y ra ch¸y ®éng c¬. NÕu chän c«ng suÊt ®éng c¬ lín h¬n yªu cÇu phôth¶i th× ®éng c¬ sÏ ph¶i lµm viÖc non t¶i, kÕt qu¶ lµ g©y ra l·ng phÝ, kh«ng kinhtÕ. NÕu chän kiÓu ®éng c¬ kh«ng phï hîp víi yªu cÇu phô t¶i, th× ®éng c¬ sÏkh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu truyÒn ®éng cho phô t¶i, ngoµi ra cßn g©y h¹icho ®éng c¬. Thang m¸y lµ mét phô t¶i thÕ n¨ng lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆpl¹i, cã ®iÒu chØnh tèc ®é do ®ã ®èi víi thang m¸y tèc ®é trung b×nh th× ®éng c¬chän tèt nhÊt lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé xoay chiÒu ba pha rotor lång sãc. C«ngsuÊt ®éng c¬ ®−îc tÝnh chän nh− sau:2.3.1 X¸c ®Þnh phô t¶i tÜnh khi n©ng t¶i F n = (G dm + G cb + G dt ). K . g Trong ®ã : K : HÖ sè tÝnh ®Õn ma s¸t gi÷ ®èi träng, buång thang víi thanh dÉn h−íng,th−êng chän K = 1,15 g : Gia tèc träng tr−êng lÊy g = 9,87m/s22.3.2 X¸c ®Þnh phô t¶i tÜnh khi h¹ t¶i Gi¶ thiÕt r»ng khi h¹ t¶i thang lµm viÖc ë chÕ ®é nÆng nÒ nhÊt tøc lµ h¹kh«ng t¶i.* TÝnh lùc kÐo ®Æt lªn puli khi h¹ kh«ng t¶i Fh = [ − (Gdm + G cb ) + Gbt ]. K. g Víi gi¶ thiÕt h¹ kh«ng t¶i nªn Gdm = 0 Do ®ã : Fh = [ − (Gdm ) + Gbt ]. K . gKhoa C¬ §iÖn 34 TR−êng §HNNI - HN
 36. 36. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 462.3.3 TÝnh c¸c kho¶ng thêi gian më m¸y vµ h·m m¸y ρ (m/s3) Ch¹y tèc a (m/s2) ChÕ ®é H·m xuèng ®é thÊp vµ v (m/s) Më m¸y æn ®Þnh tèc ®é thÊp h·m dõng ρ0 a0 Vh V 0 t(s) t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 v0 v1 v2 vh vh v3 v4 v1 v0* Kho¶ng thêi gian tõ t0 => t1 Trong kho¶ng thêi gian nµy ®é giËt lµ h»ng sè, gia tèc tû lÖ bËc nhÊt víi ®égiËt, tèc ®é tû lÖ bËc hai víi ®é giËt Ph−¬ng tr×nh gia tèc a0 a= t t1 §é giËt lµ ®¹o hµm bËc nhÊt cña gia tèc nªn : da a 0 a0 ρ0 = = => t1 = dt t1 T ρ0* Kho¶ng thêi gian t2 Ph−¬ng tr×nh vËn tèc cña ®o¹n nµy : t ( v 2 − v1 ) t 1 ( v 2 − v1 ) v= − t 2 − t1 t 2 − t1 Ta cã: dv v2 − v1 v2 v1 a0 = = => (t 2 − t1 ) a 0 = v2 − v1 => t 2 = − + t1 dt t 2 − t1 a0 a0Khoa C¬ §iÖn 35 TR−êng §HNNI - HN
 37. 37. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46* Qu·ng thêi gian tõ t2 ®Õn t3 Ph−¬ng tr×nh gia tèc : a0 . t a .t a = a0 − + 0 2 t3 − t2 t3 − t2 §é giËt lµ ®¹o hµm bËc 1 cña gia tèc : da a0 a0 ρ0 = − = => t 3 − t 2 = dt t 3 − t 2 ρ0 Thêi gian më m¸y Tmm = t1+ t2- t1 + t3 – t2=t3 Chän c«ng suÊt ®éng c¬* X¸c ®Þnh m«men ®¼ng trÞ n ∑M i =1 i 2 . ti M dt = Tck Trong ®ã : Mi : lµ m«men t−¬ng øng víi thêi gian ti Tck : lµ thêi gian toµn bé mét chu kú lµm viÖc Thay c¸c th«ng sè* X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®¼ng trÞ P®t = M®t .W®* X¸c ®Þnh hÖ sè ®ãng ®iÖn t−¬ng ®èi Theo c«ng thøc : TD% = ∑t LV .100 ∑t LV + ∑ tn* HiÖu chØnh c«ng suÊt ®éng c¬ vÒ chÕ ®é tiªu chuÈn : Theo c«ng thøc :Khoa C¬ §iÖn 36 TR−êng §HNNI - HN
 38. 38. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 TD% P = Pdt . TDtc % Trong ®ã: TDtc% lµ hÖ sè ®ãng ®iÖn t−¬ng ®èi tiªu chuÈn, víi thang m¸ylµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i nªn TDtc% = 25%VËy c«ng suÊt ®éng c¬ cÇnchän lµ P®m ≥ P.Khoa C¬ §iÖn 37 TR−êng §HNNI - HN
 39. 39. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Ch−¬ng IIIHÖ thèng ®iÖn vµ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn trong thang m¸y3.1 HÖ thèng ®iÖn trong thang m¸y HÖ thèng ®iÖn trong thang m¸y bao gåm c¸c m¹ch sau:3.1.1 M¹ch ®éng lùc §©y lµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c¬ cÊu dÉn ®éng thang m¸y ®Ó ®ãng më, ®¶o chiÒu®éng c¬ dÉn ®éng vµ phanh cña bé têi kÐo. HÖ thèng ph¶i ®¶m b¶o viÖc ®iÒuchØnh tèc ®é chuyÓn ®éng cña cabin sao cho qu¸ tr×nh më m¸y vµ phanh ®−îc ªmdÞu vµ dõng cabin chÝnh x¸c. Lùa chän m¹ch ®éng lùc phï hîp sÏ ®em l¹i hiÖuqu¶ kinh tÕ vµ tÝnh an toµn khi vËn hµnh.3.1.2 M¹ch ®iÒu khiÓn Lµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn tÇng cã t¸c dông thùc hiÖn mét ch−¬ng tr×nh ®iÒukhiÓn phøc t¹p, phï hîp víi chøc n¨ng yªu cÇu cña thang m¸y. HÖ thèng ®iÒukhiÓn tÇng cã nhiÖm vô: l−u tr÷ c¸c lÖnh di chuyÓn tõ cabin, c¸c lÖnh gäi tÇngcña hµnh kh¸ch vµ thùc hiÖn c¸c lÖnh di chuyÓn theo thø tù −u tiªn nµo ®ã saukhi thùc hiÖn xong lÖnh ®iÒu khiÓn th× xo¸ bá, x¸c ®Þnh vµ ghi nhËn th−êngxuyªn vÞ trÝ cabin vµ h−íng chuyÓn ®éng cña nã. TÊt c¶ c¸c hÖ thèng tù ®éng ®Òudïng nót Ên.3.1.3 M¹ch tÝn hiÖu Lµ hÖ thèng c¸c ®Ìn tÝn hiÖu víi c¸c ký hiÖu ®· thèng nhÊt ho¸ ®Ó b¸o hiÖutr¹ng th¸i cña thang m¸y, vÞ trÝ vµ h−íng chuyÓn ®éng cña cabin. M¹ch chiÕu s¸ng lµ hÖ thèng chiÕu s¸ng cho cabin, buång m¸y vµ hèthang.Khoa C¬ §iÖn 38 TR−êng §HNNI - HN
 40. 40. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 463.1.4 M¹ch an toµn Lµ hÖ thèng c¸c c«ng t¾c, r¬le, tiÕp ®iÓm nh»m ®¶m b¶o an toµn chong−êi, hµng vµ thang m¸y khi ho¹t ®éng, cô thÓ lµ: b¶o vÖ qu¸ t¶i cho ®éng c¬,thiÕt bÞ h¹n chÕ t¶i träng n©ng; c¸c c«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh; c¸c tiÕp ®iÓm t¹icöa cabin, cöa tÇng, t¹i hÖ thèng treo cabin vµ t¹i bé h¹n chÕ tèc ®é. M¹ch antoµn tù ®éng ng¾t ®iÖn ®Õn m¹ch ®éng lùc ®Ó dõng thang hoÆc thang kh«ng ho¹t®éng trong c¸c tr−êng hîp sau: - MÊt ®iÖn, mÊt pha, ®¶o pha, mÊt ®−êng tiÕp ®Êt. - Qu¸ t¶i. - Cabin v−ît qu¸ giíi h¹n ®Æt c«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh. - §øt c¸p hoÆc tèc ®é cabin v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. - Mét trong c¸c c¸p n©ng chïng qu¸ giíi h¹n cho phÐp. - Cöa cabin hoÆc mét trong c¸c cöa tÇng ch−a ®ãng.3.2 C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn trong thang m¸y3.2.1 M¹ch r¬le NÕu sö dông lo¹i m¹ch nµy th× nã cã c¸c −u nh−îc ®iÓm sau: −u ®iÓm: - Gi¸ thµnh tõng chøc n¨ng kh¸ thÊp Nh−îc ®iÓm: - KÝch th−íc vËt lý lín. - Tèc ®é ®iÒu khiÓn chËm. - MÊt nhiÒu thêi gian thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt. - Kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c¸c chøc n¨ng phøc t¹p lµ kh«ng cã. - Kh¶ n¨ng thay ®æi ®iÒu khiÓn rÊt khã. - C¸c c«ng t¾c b¶o tr× phøc t¹p.Khoa C¬ §iÖn 39 TR−êng §HNNI - HN
 41. 41. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 463.2.2 M¹ch sè −u ®iÓm: - Gi¸ thµnh tõng chøc n¨ng thÊp. - KÝch th−íc vËt lý rÊt gän. - Tèc ®é ®iÒu khiÓn rÊt nhanh. - Cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c¸c chøc n¨ng phøc t¹p. Nh−îc ®iÓm: - MÊt nhiÒu thêi gian thiÕt kÕ. - Kh¶ n¨ng thay ®æi ®iÒu khiÓn khã. - C«ng t¾c b¶o tr× phøc t¹p.3.2.3 M¸y tÝnh −u ®iÓm: - KÝch th−íc vËt lý kh¸ gän. - Tèc ®é ®iÒu khiÓn nhanh. - Cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c¸c chøc n¨ng phøc t¹p. - Kh¶ n¨ng thay ®æi ®iÒu khiÓn kh¸ ®¬n gi¶n. Nh−îc ®iÓm: - Gi¸ thµnh tõng chøc n¨ng cao. - MÊt nhiÒu thêi gian lËp tr×nh. - C«ng t¾c b¶o tr× phøc t¹p.3.2.4 Sö dông PLC −u ®iÓm: - Gi¸ thµnh tõng chøc n¨ng thÊp. - KÝch th−íc vËt lý rÊt gän. - Tèc ®é ®iÒu khiÓn nhanh. - LËp tr×nh vµ l¾p ®Æt ®¬n gi¶n.Khoa C¬ §iÖn 40 TR−êng §HNNI - HN
 42. 42. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 - Cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn chøc n¨ng phøc t¹p. - Kh¶ n¨ng thay ®æi ®iÒu khiÓn rÊt ®¬n gi¶n. - C«ng t¸c b¶o tr× dÔ dµng v× c¸c m«®un ®−îc tiªu chuÈn ho¸.Khoa C¬ §iÖn 41 TR−êng §HNNI - HN
 43. 43. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Ch−¬ng IV giíi thiÖu vÒ bé lËp tr×nh plc4.1 Giíi thiÖu chung vÒ c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC4.1.1 §Æc ®iÓm chung cña c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh Nhu cÇu vÒ mét bé ®iÒu khiÓn dÔ sö dông, linh ho¹t cã gi¸ thµnh thÊp ®·thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nh÷ng hÖ thèng ®iÒu khiÓn lËp tr×nh (programmable -Control systems) hÖ thèng sö dông CPU vµ bé nhí ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y mãc hayc¸c qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp. Trong bèi c¶nh ®ã, bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh (PLC -programmable logic controler) ®−îc thiÕt kÕ nh»m thay thÕ ph−¬ng ph¸p ®iÒukhiÓn truyÒn thèng dïng r¬le, c«ng t¾c t¬ vµ c¸c thiÕt bÞ rêi cång kÒnh, vµ nã t¹ora kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ mét c¸ch dÔ dµng, linh ho¹t dùa trªn viÖc lËptr×nh tËp lÖnh c¬ b¶n. Ngoµi ra, PLC cã thÓ thùc hiÖn c¸c t¸c vô kh¸c nh− lµ ®Þnhthêi gian, ®Õn, .v.v... lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn cho nh÷ng ho¹t ®éng phøc t¹pngay c¶ víi PLC lo¹i nhá nhÊt. PanellËp tr×nh M¹ch Bé nhí giao tiÕp ch−¬ng Khèi ®iÒu Khèi ngâ vµo vµ c¶m tr×nh biÕn khiÓn trung Bé t©m Khèi ngâ ra nhí d÷ liÖu M¹ch c«ng Nguån cÊp ®iÖn suÊt vµ c¬ cÊu t¸c ®éng H×nh IV . 1 S¬ ®å khèi bªn trong PLC PLC lµm viÖc theo kiÓu vßng quÐt, qu¸ tr×nh ®äc c¸c ®Çu vµo thùc hiÖnch−¬ng tr×nh vµ ®−a c¸c tÝn hiÖu ®Çu ra gäi quÐt. Thêi gian quÐt lµ qu¸ tr×nh liªnKhoa C¬ §iÖn 42 TR−êng §HNNI - HN
 44. 44. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46tôc vµ tuÇn tù ®äc ®Çu vµo, ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh logic ®iÒu khiÓn vµ ®−a tÝnhiÖu ra. Giao tiÕp §äc ®Çu vµo Göi kÕt/qu¶ ë ®Çu ra TÝnh to¸n logic H×nh IV.1. S¬ ®å vßng quÐt cña PLC Thêi gian cÇn thiÕt cho mét lÇn quÐt thay ®æi tõ 1ms ®Õn 30ms. Thêi gianquÐt phô thuéc vµo ®é dµi cña ch−¬ng tr×nh øng dông. ViÖc sö dông c¸c hÖ thèngI/O tõ xa sÏ lµm t¨ng thêi gian quÐt do ph¶i truyÒn tÝn hiÖu tõ c¸c ®Çu I/O ®Õn c¸chÖ thèng xa. Ngoµi ra thêi gian quÐt cßn phô thuéc vµo tèc ®é xö lý cña PLC. H×nh IV.1 m« t¶ cÊu tróc bªn trong cña PLC, ho¹t ®éng cña PLC lµ kiÓmtra tÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ë ngâ vµo, ®−a vÒ tõ qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn, thùchiÖn logic ®−îc lËp tr×nh trong ch−¬ng tr×nh vµ kÝch ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ë c¸c®Çu ra cho thiÕt bÞ bªn ngoµi t−¬ng øng. Víi c¸c m¹ch giao tiÕp chuÈn ë khèi vµokhèi ra PLC cho phÐp nã kÕt nèi trùc tiÕp víi nh÷ng c¬ cÊu t¸c ®éng (actuators)cã c«ng suÊt nhá ë c¸c cæng ra vµ nh÷ng m¹ch chuyÓn ®æi tÝn hiÖu (trasducers) ëc¸c cæng vµo, mµ kh«ng cÇn cã c¸c m¹ch giao tiÕp c¸c r¬le trung gian. Tuynhiªn, cÇn ph¶i cã c¸c m¹ch ®iÖn tö c«ng suÊt trung gian khi PLC ®iÒu khiÓnnh÷ng thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín.Khoa C¬ §iÖn 43 TR−êng §HNNI - HN
 45. 45. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 ViÖc sö dông PLC cho phÐp chóng ta hiÖu chØnh hÖ thèng ®iÒu khiÓn mµkh«ng cÇn cã sù thay ®æi nµo vÒ mÆt kÕt nèi d©y; sù thay ®æi chØ lµ thay ®æich−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn trong bé nhí th«ng qua c¸c thiÕt bÞ lËp tr×nh th«ng dông.H¬n n÷a, chóng cßn cã −u ®iÓm lµ thêi gian l¾p ®Æt vµ ®−a vµo ho¹t ®éng nhanhh¬n so víi nh÷ng hÖ thèng ®iÒu khiÓn truyÒn thèng ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn viÖcnèi d©y phøc t¹p gi÷a c¸c thiÕt bÞ rêi. VÒ phÇn cøng, PLC t−¬ng tù nh− mét m¸y tÝnh, chóng cã c¸c ®Æc ®iÓmthÝch hîp cho môc ®Ých ®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp nh− : - Kh¶ n¨ng chèng nhiÔu tèt. - CÊu tróc d¹ng modul cho phÐp dÔ dµng ghÐp nèi vµ thay thÕ, t¨ng kh¶n¨ng( nèi thªm modul më réng vµo ra) thªm chøc n¨ng( nèi thªm c¸c modulchuyªn dïng). - ViÖc kÕt nèi d©y vµ møc ®iÖn ¸p tÝn hiÖu ë cæng ra vµ cæng vµo ®−îcchuÈn ho¸. - Thùc hiÖn ®−îc c¸c logic ®iÒu khiÓn phøc t¹p mµ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓnr¬le, c«ng t¾c t¬ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. Ng«n ng÷ lËp tr×nh chuyªn dïng :LADDER, STL, FUCTIONCHART, dÔhiÓu vµ sö dông. Thay ®æi ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn mét c¸ch dÔ dµng b»ng c¸c thiÕt bÞ lËptr×nh chuyªn dông hoÆc m¸y tÝnh. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®©y lµm cho PLC trë thµnh mét thiÕt bÞ ®iÒukhiÓn kh«ng thÓ thiÕu trong ®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh.4.1.2 Kh¸i niÖm c¬ b¶n Bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh lµ ý t−ëng cña mét nhãm kü s− h·ng Generalmotors vµo n¨m 1968, vµ hä ®· ®Ò ra c¸c chØ tiªu kü thuËt nh»m ®¸p øng nh÷ngyªu cÇu ®iÒu khiÓn trong c«ng nghiÖp :Khoa C¬ §iÖn 44 TR−êng §HNNI - HN
 46. 46. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 - DÔ dµng lËp tr×nh vµ thay ®æi ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn, sö dông thÝch hîptrong nhµ m¸y. - CÊu tróc d¹ng modul dÔ dµng b¶o tr× vµ söa ch÷a. - Tin cËy h¬n trong m«i tr−êng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y c«ng nghiÖp. - Dïng linh kiÖn b¸n dÉn nªn cã kÝch th−íc nhá gän h¬n m¹ch r¬le chøcn¨ng t−¬ng ®−¬ng. - Gi¸ thµnh c¹nh tranh. Nh÷ng chØ tiªu nµy t¹o sù quan t©m cña c¸c kü s− thuéc nhiÒu ngµnhnghiªn cøu vÒ kh¶ n¨ng øng dông cña PLC trong c«ng nghiÖp c¸c kÕt qu¶ nghiªncøu ®· ®−a thªm mét sè yªu cÇu cÇn ph¶i cã trong chøc n¨ng cña PLC: TËp lÖnhtõ c¸c lÖnh logic ®¬n gi¶n ®−îc hç trî thªm c¸c lÖnh vÒ ®Þnh thêi gian, ®Õm; sau®ã lµ c¸c lÖnh xö lý to¸n häc, xö lý b¶ng sè liÖu, xö lý xung tèc ®é cao, tÝnh to¸nsè liÖu thùc 32 bit, xö lý thêi gian thùc, ®äc m· v¹ch. Song song ®ã, sù ph¸t triÓn vÒ phÇn cøng còng ®¹t ®−îc nhiÒu kÕt qu¶: bénhí lín h¬n, sè l−îng cæng vµo/ra nhiÒu h¬n, nhiÒu modul chuyªn dïng h¬n.Vµo n¨m 1976, PLC cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c¸c ngâ vµo/ra ë xa b»ng kü thuËttruyÒn th«ng kho¶ng 200m. Sù gia t¨ng nh÷ng øng dông PLC trong c«ng nghiÖp ®· thóc ®Èy c¸c nhµs¶n xuÊt hoµn chØnh c¸c hä PLC víi c¸c møc ®é kh¸c nhau vÒ kh¶ n¨ng, tèc ®éxö lý vµ hiÖu suÊt. Tõ c¸c PLC ban ®Çu lµm viÖc ®éc lËp chØ víi vµi chôc ®Çu vµora, dung l−îng bé nhí bÐ ®Õn nay ®· cã nh÷ng hä PLC cã cÊu tróc modul cãdung l−îng ®Çu vµo ra lín dÔ thay ®æi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu sö dông, dungl−îng bé nhí lín vµ rÊt lín, cã thªm c¸c chøc n¨ng chuyªn dïng.* Xö lý tÝn hiÖu liªn tôc* §iÒu khiÓn ®éng c¬ secvo, ®éng c¬ b−íc.* TruyÒn th«ng.* Bé nhí më réng.Khoa C¬ §iÖn 45 TR−êng §HNNI - HN
 47. 47. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Víi cÊu tróc d¹ng modul cho phÐp ng−êi dïng më réng hay n©ng cÊp méthÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng PLC mét c¸ch dÔ dµng, linh ho¹t vµ rÊt kinh tÕ.4.1.3 CÊu tróc phÇn cøng cña PLC PLC gåm ba khèi chøc n¨ng c¬ b¶n : bé xö lý trung t©m, bé nhí vµ khèivµo ra. Tr¹ng th¸i ngâ vµo cña PLC ®−îc ph¸t hiÖn vµ l−u vµo bé nhí ®Öm, PLCthùc hiÖn c¸c lÖnh logic trªn c¸c tr¹ng th¸i cña chóng vµ th«ng qua ch−¬ng tr×nhtr¹ng th¸i ngâ ra ®−îc cËp nhËt vµ l−u vµo bé nhí ®Öm sau ®ã tr¹ng th¸i ngâ ratrong bé nhí ®Öm ®−îc dïng ®Ó ®ãng/më c¸c "tiÕp ®iÓm" ®Ó kÝch ho¹t c¸c thiÕtbÞ t−¬ng øng. Nh− vËy, sù ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ ®−îc ®iÒu khiÓn hoµn toµntù ®éng theo ch−¬ng tr×nh bé nhí. Ch−¬ng tr×nh ®−îc n¹p vµo PLC th«ng qua c¸cthiÕt bÞ lËp tr×nh chuyªn dông hoÆc b»ng m¸y tÝnh víi c¸c phÇn mÒm chuyªndông.Khoa C¬ §iÖn 46 TR−êng §HNNI - HN
 48. 48. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Bus ®Þa chØ bé ®Öm Bus ®iÒu khiÓn Bé nhí Nguån ch−¬ng Bé nhí pin B bé nhí Bé nhí ch−¬ng bé xö lý hÖ d÷ liÖu khèi tr×nh trung lock EFROM tr×nh t©m thèng RAM vµo ra tuú chän EFROM ROM Bé ®Öm bé ®Ömkhèi më M¹ch chèt Bé ®Ömréng M¹ch chèt Bé läc M¹ch c¸ch ly Panel LËp tr×nh Ngâ raKhoa C¬ §iÖn 47 TR−êng §HNNI - HN
 49. 49. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46* Bé xö lý trung t©m B« xö lý trung t©m (CPU - Central Processing Unit) ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lýtoµn bé tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng bªn trong PLC. ViÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a CPU, bénhí vµ khèi ra thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng bus d−íi sù ®iÒu khiÓn cña CPU.Mét m¹ch dao ®éng th¹ch anh cung cÊp xung clock tÇn sè chuÈn cho CPU,th−êng lµ 1 MHZ hay 8 MHZ tuú thuéc vµo bé vi xö lý ®−îc dïng. TÇn sè xungclock x¸c ®Þnh ho¹t ®éng cña PLC vµ ®−îc dïng ®Ó thùc hiÖn sù ®ång bé cho tÊtc¶ c¸c phÇn tö trong hÖ thèng.* Bé nhí TÊt c¶ c¸c lo¹i PLC ®Òu sö dông c¸c lo¹i bé nhí sau : ROM (Read only memory) bé nhíi chØ ®äc dïng ®Ó l−u gi÷ ch−¬ng tr×nh®iÒu hµnh. RAM (Randon access memory) bé nhí truy cËp ngÉu nhiªn dïng ®Ó l−ugi÷ t¹m thêi c¸c gi¸ trÞ logic khi ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn. EEROM (Electronic earsable programmable read only memory) bé nhínµy th−êng dïng ®Ó l−u gi÷ c¸c ch−¬ng tr×nh c«ng nghÖ. Víi sù tiÕn bé cña c«ng nghÖ chÕ t¹o bé nhí nªn hÇu nh− c¸c PLC ®Òudïng bé nhíi EEROM. Tr−êng hîp øng dông cÇm bé nhí dung l−îng lín cã thÓlùa chän gi÷a bé nhí RAM cã nguån pin nu«i víi bé nhí EEEOM. Ngoµi ra PLC cßn cÇn thªm bé nhí RAM cho c¸c chøc n¨ng kh¸c nh− : Bé ®Öm ®Ó l−u tr¹ng th¸i ngâ vµo, ngâ ra. Bé nhí t¹m thêi cho c¸c t¸c vô ®Õm, ®Þnh thêi gian, truy xuÊt cê. Dung l−îng bé nhí. §èi víi PLC lo¹i nhá th«ng th−êng bé nhí cã dung l−îng cè ®Þnh, th−êngkho¶ng 2k byte. Dung l−îng nµy lµ ®ñ ®¸p øng cho kho¶ng 80% ho¹t ®éng ®iÒukhiÓn trong c«ng nghiÖp. Do gi¸ thµnh c¸c bé ®Õm liªn tôc gi¶m, c¸c nhµ s¶nxuÊt PLC trang bÞ bé nhí ngµy cµng lín cho s¶n phÈm cña hä.Khoa C¬ §iÖn 48 TR−êng §HNNI - HN
 50. 50. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46* Khèi vµo/ra Mäi ho¹t ®éng xö lý tÝn hiÖu bªn trong PLC cã møc ®iÖn ¸p 5VDC vµ15VDC (®iÖn ¸p cho TTL vµ CMOS) trong khi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn bªn ngoµi cãthÓ lín h¬n nhiÒu th−êng lµ 24VDC ®Õn 240 VDC víi dßng lín. Khèi vµo/ra cã vai trß lµ m¹ch giao tiÕp gi÷a c¸c vi m¹ch ®iÖn tö cña PLCvíi c¸c m¹ch c«ng suÊt lín bªn ngoµi kÝch ho¹t c¸c c¬ cÊu t¸c ®éng, nã thùc hiÖnsù chuyÓn ®æi c¸c møc ®iÖn ¸p tÝn hiÖu vµ c¸ch lý. Tuy nhiªn khèi vµo/ra chophÐp PLC kÕt nèi trùc tiÕp víi c¸c c¬ cÊu t¸c ®éng cã c«ng suÊt nhá, dßng nhá cì2Ampe trë xuèng, kh«ng cÇn c¸c m¹ch c«ng suÊt trung gian, hay c¸c r¬le trunggian. Cã c¸c lo¹i ngâ vµo ra nh− sau : Lo¹i ngâ ra dïng r¬le R¬le M¹ch trong 2A – 250VAC 2A – 24 VDC com H×nh IV.2 Nguyªn lý cña ngâ ra r¬ le c¬ §Æc ®iÓm: ⇒ Cã thÓ nèi víi c¸c c¬ cÊu lµm viÖc víi ®iÖn ¸p AC hoÆc ®−îc c¸ch ly d¹ng r¬-le nªn ®¸p øng chËm. ⇒ Tuæi thä phô thuéc vµo dßng t¶i qua r¬-le vµ tÇn sè ®ãng c¾t tiÕp ®iÓm.Khoa C¬ §iÖn 49 TR−êng §HNNI - HN
 51. 51. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Lo¹i ngâ ra dïng transitor R¬le 50mA- 4,5V M¹ch 300mA-24,6V trong com H×nh IV . 3 Ngâ ra dïng transitor §Æc ®iÓm: ⇒ ChØ nèi víi c¬ cÊu t¸c ®éng lµm viÖc víi ®iÖn ¸p mét chiÒu tõ 5 – 30V ⇒ Tuæi thä cao, ®¸p øng nhanh, chÞu ®−îc tÇn sè ®ãng c¾t nhanh. Lo¹i ngâ ra dïng Triac (SSR – Solid state relay) R¬le M¹ch 0,4A trong 100÷240VAC com H×nh IV .4 Ngâ ra dïng triac §Æc ®iÓm: ⇒ KÕt nèi ®−îc víi c¬ cÊu t¸c ®éng lµm viÖc víi ®iÖn ¸p mét chiÒu hoÆc xoay chiÒu tõ 5 – 242VKhoa C¬ §iÖn 50 TR−êng §HNNI - HN
 52. 52. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 ⇒ chÞu ®−îc dßng nhá h¬n lo¹i ngâ ra dïng r¬-le nh−ng tuæi thä cao, chÞu ®−îc tÇn sè ®ãng më nhanh, ®¸p øng ®Çu vµo nhanh. Ngâ vµo mét chiÒu in R 24VDC R M¹ch 10% com trong H×nh IV.5 Ngâ vµo mét chiÒu Ngâ vµo xoay chiÒu in R R 100-120VAC C R M¹ch +10%, -15% 100-120VAC trong +10%, -15% com H×nh IV . 6 Ngâ vµo xoay chiÒu TÊt c¶ c¸c lo¹i ngâ vµo ®Òu ®−îc c¸ch ly víi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn bªnngoµi b»ng m¹ch c¸ch ly quang (opto - isolator). M¹ch c¸ch ly quang dïng métdiode ph¸t quang vµ mét tranzitor gäi lµ bé opot - coupler. M¹ch nµy cho phÐpc¸c tÝn hiÖu nhá ®i qua, vµ ghim c¸c tÝn hiÖu ®iÖn ¸p xuèng møc ®iÖn ¸p chuÈn.M¹ch nµy cã t¸c dông chèng nhiÔu khi chuyÓn c«ng t¾c vµ b¶o vÖ qu¸ ¸p tõnguån ®iÖn cÊp, th−êng lªn ®Õn 1500V.Khoa C¬ §iÖn 51 TR−êng §HNNI - HN
 53. 53. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 464.1.4 Thñ tôc ®Ó x©y dông mét ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn T×m hiÓu c¸c yªu cÇu cña Nèi tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ hÖ thèng cÇn ®iÒu khiÓn vµo ra víi PLC KiÓm tra tÊt c¶ c¸c Dùng mét l−u ®å chung d©y nèi cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn Ch¹y thö ch−¬ng LiÖt kª c¸c ®Çu vµo, ra tr×nh t−¬ng øng víi c¸c ®Çu vµo/ra cña PLC Söa l¹i phÇn mÒm Phiªn dÞch l−u ®å sang gi¶n ®å thang Ch−¬ng tr×nh ®óng? LËp tr×nh gi¶n ®å thang vµo PLC L−u ch−¬ng tr×nh vµo EPROM Thay ®æi ch−¬ng tr×nh M« pháng ch−¬ng tr×nh S¾p xÕp cã hÖ thèng vµ kiÓm tra phÇn mÒm tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ Ch−¬ng tr×nh ®óng? KÕt thócKhoa C¬ §iÖn 52 TR−êng §HNNI - HN
 54. 54. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Ch−¬ng V X©y dùng m« h×nh thang m¸y nhµ 4 tÇng5.1 CÊu t¹o m« h×nh5.1.1 GiÕng thang §©y lµ kho¶ng kh«ng gian ®−îc giíi h¹n bëi ®¸y hè giÕng, v¸ch bao quanhvµ trÇn giÕng, mµ trong ®ã cabin cña thang, ®èi träng chuyÓn ®éng theo ph−¬ngth¼ng ®øng, ®ång thêi còng lµ kh«ng gian l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phôc vô riªng choho¹t ®éng cña thang nh− gi¶m chÊn, ray dÉn h−íng, hÖ thèng d©y dÉn. GiÕngthang bao gåm hè thang, phÇn giÕng chÝnh, ®Ønh giÕng. - Hè giÕng hay cßn gäi lµ hè thang lµ phÝa d−íi mÆt sµn tÇng dõng thÊp nhÊt. - PhÇn giÕng chÝnh: Lµ kho¶ng kh«ng gian tÝnh tõ sµn dõng tÇng thÊp nhÊt ®Õn sµn dõng cao nhÊt. - §Ønh giÕng: Lµ phÇn giÕng thang trªn cïng tÝnh tõ sµn dõng tÇng cao nhÊt ®Õn trÇn giÕng C¸c kÝch th−íc h×nh häc c¬ b¶n cña giÕng thang: - chiÒu cao ®Ønh giÕng: 25 cm - chiÒu s©u giÕng thang: 120cm - chiÒu réng giÕng thang: 25 cm - chiÒu cao cöa tÇng: 10 cm - chiÒu réng cöa tÇng: 8 cm - chiÒu cao mét tÇng: 25 cm - chiÒu s©u hè thang: 20 cmKhoa C¬ §iÖn 53 TR−êng §HNNI - HN
 55. 55. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 465.1.2 Ray dÉn h−íng Ray dÉn h−íng ®−îc l¾p ®Æt däc theo giÕng thang ®Ó dÉn h−íng cho cabinvµ ®èi träng chuyÓn ®éng däc theo giÕng thang. Ray dÉn h−íng ®−îc cè ®Þnhch¾c ch¾n vµo kÕt cÇu chÞu lùc cña giÕng thang b»ng c¸c vÝt.5.1.3 Gi¶m chÊn Gi¶m chÊn ®−îc l¾p ®Æt d−íi ®¸y hè giÕng thang ®Ó dõng vµ ®ì cabin, vµ®èi träng. Trong m« h×nh nµy em kh«ng sö dông gi¶m chÊn.5.1.4 cabin vµ ®èi träng Trong m« h×nh cabin ®−îc chÕ t¹o gåm cã khung cabin, sµn cabin, ®Ìntrong cabin, hÖ thèng treo c¸p vµ hÖ thèng më cöa cho cabin ®−îc ®Æt ë sµncabin. HÖ thèng më cöa tù ®éng: gåm mét ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ®−îc ®iÒukhiÓn tõ ®Çu ra cña bé PLC. Khi cã lÖnh më cöa ®éng c¬ quay sÏ g¹t 2 thanh g¹tsang 2 bªn, hai thanh g¹t nµy tiÕp xóc víi 2 vÊu g¾n trªn cöa cabin, cöa cabin sÏmë ra. Khi cã lÖnh ®ãng cöa th× ®éng c¬ sÏ ®−îc ®iÒu khiÓn quay ng−îc l¹i vµ®ãng cöa cabin. §èi träng ®−îc l¾p ë bªn c¹nh cabin, ®èi träng ë ®©y em chÕ t¹o ®¬n gi¶nlµ dïng mét tÊm kim lo¹i, c¸p n©ng ë ®©y lµ xÝch cam. ë ®©y do ch¹y ë chÕ ®ékh«ng mang t¶i nªn trong l−îng cña ®èi träng b»ng träng l−îng cña cabin.Khoa C¬ §iÖn 54 TR−êng §HNNI - HN
 56. 56. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 465.1.5 CÊu t¹o m« h×nh thang m¸y 4 tÇngKhoa C¬ §iÖn 55 TR−êng §HNNI - HN
 57. 57. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 1 - §éng c¬ kÐo cabin 2 - LÝp 3 - Puly dÉn xÝch 4 - XÝch kÐo cabin 5 - §èi träng 6 - §Ìn b¸o tÇng 7 - Nót Ên gäi tÇng 8 - GiÕng thang 9 - Ray dÉn h−íng cña cabin 10 - C¶m biÕn tÇng 11 - khung cabin 12 - Ngµm dÉn h−íng cho cabin 13 - Cöa cabin 14 - Ray dÉn h−íng cña ®èi träng ë s¬ ®å trªn ta thÊy ë mçi tÇng cã 1 c¶m biÕn. Khi buång thang chuyÓn ®énglªn hoÆc xuèng ®Õn khi gÆp c¶m biÕn ë mçi tÇng th× PLC sÏ ph¸t lÖnh c¾t ®iÖn vµo®éng c¬, buång thang ®−îc dõng ®óng vÞ trÝ yªu cÇu cña ng−êi gäi. Trong m« h×nh nµy viÖc ®iÒu chØnh ®éng c¬ ®−îc thùc hiÖn tõ ®Çu ra cña béPLC th«ng qua viÖc ®ãng c¾t m¹ch r¬le. §iÒu chØnh ®éng c¬ ®i lªn nhê vµo tiÕp ®iÓmcã ®Þa chØ lµ Q0.0 cßn ®iÒu chØnh ®éng c¬ ®i xuèng nhê vµo tiÕp ®iÓm cã ®Þa chØ Q0.1.ViÖc ®ãng më cöa buång thang th«ng qua 2 tiÕp ®iÓm Q0.2 vµ Q0.3 kÕt hîp víi 2 c¶mbiÕn më cöa vµ ®ãng cöa cã ®Þa chØ lµ I1.0 vµ I1.1. HÖ thèng ®Ìn b¸o ®−îc l¾p bªn ngoµi cöa tÇng th«ng qua c¸c ®Çu ra kh¸c cñaPLC.5.1.6 LuËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Trong thang m¸y c¸c nót gäi tÇng ®−îc bè trÝ ngoµi cöa tÇng cña mçi tÇng, c¸cnót Ên ®Õn tÇng ®−îc ®Æt trong buång thang, c¸c tÝn hiÖu gäi tÇng vµ ®Õn tÇng lµ hoµntoµn ngÉu nhiªn kh«ng theo mét quy luËt nµo c¶ cho nªn yªu cÇu c«ng nghÖ lµ ph¶i ®¸pKhoa C¬ §iÖn 56 TR−êng §HNNI - HN
 58. 58. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46øng ®−îc mäi yªu cÇu cña hµnh kh¸ch vµ tèi −u vÒ qu·ng ®−êng buång thang dichuyÓn, tèi −u vÒ thêi gian vµ n¨ng l−îng. Thang m¸y th−êng ®−îc ®iÒu khiÓn theochiÒu tèi −u vÒ chiÒu chuyÓn ®éng.5.1.7 Nguyªn t¾c ho¹t ®éng PLC sÏ nhËn tÝn hiÖu cña lÖnh gäi tÇng hoÆc ®Õn tÇng ®Çu tiªn ®Ó x¸c®Þnh chiÒu chuyÓn ®éng cho thang m¸y ( nhê vµo sù so s¸nh vÞ trÝ cña buångthang ®ang ®øng víi lÖnh ®Õn tÇng ). NÕu lÖnh gäi tÇng mµ lín h¬n vÞ trÝ mµbuång thang th× PLC sÏ ph¸t lÖnh cho thang m¸y ®i lªn, trong qu¸ tr×nh ®i lªnPLC vÉn tiÕp tôc nhËn c¸c lÖnh gäi tÇng vµ ®Õn tÇng. C¸c lÖnh nµy sÏ ®−îc nhívµo, trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng (chuyÓn ®éng lªn ). NÕu ta Ên thang m¸y ®ÕntÇng 4 thang m¸y chuyÓn ®éng lªn trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng lªn nÕu cã ng−êinµo ®ã Ên tÇng 3 th× thang m¸y sÏ dõng ë tÇng 3 tr−íc sau ®ã míi tiÕp tôc chuyÓn®éng lªn tÇng 4 ®©y lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn lÖnh qu¸ giang. Sau khi thang m¸ythùc hiÖn xong tÊt c¶ c¸c lÖnh gäi tÇng vµ ®Õn tÇng tiÕp theo chiÒu chuyÓn ®éngcña nã sÏ tù ®éng quay l¹i ®Ó thùc hiÖn c¸c lÖnh võa nhí. §éng c¬ chØ ®−îc dõngkhi c¶m biÕn ë mçi tÇng t¸c ®éng. ViÖc ®ãng më cöa chØ ®−îc thùc hiÖn khithang m¸y ®· dõng h¼n, cöa sÏ tù ®éng më ra, sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ®ãng l¹i nÕu trong qu¸ tr×nh ®ãng cöa cã tr−íng ng¹i vËt cöa sÏ tù ®éng më ra.Khoa C¬ §iÖn 57 TR−êng §HNNI - HN
 59. 59. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 465.1.8 Gi¶i thÝch l−u ®å ®iÒu khiÓnKhoa C¬ §iÖn 58 TR−êng §HNNI - HN

×