Cac meo vat hay

343 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cac meo vat hay

 1. 1. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 1 Híng dÉn sö dông gi¶i ®¸p th¾c m¾c  Xin tÆng c¸c b¹n häc viªn dïng thö§ Ó gióp c¸c b¹n häc vi tÝnh lÇn ®Çu khái bì ngì, nhÊt lµ khi gÆp c¸c sù cè, c¸c lÖnh kh«ng biÕt cã t¸c dông g×, t©m lý ng¹i hái tùti sî thÇy chª b¹n tr¸ch, v× vËy tËp c©u hái vµ gi¶i®¸p th¾c m¾c sÏ gióp b¹n xo¸ bá mÆc c¶m ®ã.Trong tËp c©u hái nµy chØ ®Ò cËp nh÷ng lçith«ng thêng nhÊt, muèn hái c©u g× b¹n chØ cÇnnh¸y chuét vµo c©u hái lµ m¸y tÝnh sÏ tr¶ lêi chob¹n. ThÝ dô: B¹n muèn t×m hiÓu xem c¨n lÒ lµmthÕ nµo? b¹n nh¸y chuét vµo c¨n lÒ, m¸y tÝnh sÏchØ cho b¹n ph¶i lµm tõng thao t¸c g×, sau khi®äc xong chØ dÉn b¹n l¹i nh¸y vµo môc c¨n lÒ®Ó trë vÒ c©u hái. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãpcña c¸c b¹n ®Ó lÇn sau ®îc tèt h¬n. Mäi th¾cm¾c gãp ý xin liªn hÖ víi «ng :  D¬ng M¹nh Hïng Trêng T.H Lu tr÷ vµ NghiÖpvô V¨n phßng I §iÖn tho¹i c¬ quan : 7532953 - Di ®éng : 0913-230-820 - NR:8642220 C¸c b¹n cã thÓ Copy vµo ®Üa vµ cho vµo m¸y c¬ quan ®Ó sö dông PhÇn c©u hái T«i muèn mua phÇn mÒm vµ s¸ch qua bu®iÖn, hoÆc muèn häc vi tÝnh th× göi tiÒn theo®ia chØ nµo?§«i ®iÒu vÒ t¸c gi¶ - nh¸y vµo dßng nµy ®Ót×m hiÓu  D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 2. 2. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 2C¸c c©u hái kh¸c Nh¸y chuét vµo ®©y ®Ó t×m ë ®©u  t×m c©u hái vµ ®¸p1-Khëi ®éng m¸y tÝnh2-Vµo so¹n th¶o3-C¨n lÒ4- Chän ph«ng ch÷5- §¸nh ch÷ vµ dÊu6 - T¹o ch÷ ®Ëm nghiªng, ®øng, g¹ch ch©n7 - Kü thuËt c¾t d¸n.8- Lµm ch÷ in9- T¹o th môc10- §æi tªn th môc11- Xo¸ th môc :12-LÊy l¹i c¸i ®· xo¸13- Muèn ®æ bá thïng r¸c .14- Ghi v¨n b¶n vµ ®Æt tªn :15- §æi tªn v¨n b¶n.16- Xo¸ tËp tin : thanh c«ng cô - sù cè17-Sù cè thanh c«ng cô bÞ mÊt, c¸ch lÊy l¹i.18- Thanh c«ng cô bÞ tr«i. thùc ®¬n - sù cè19- Lµm mÊt thùc ®¬n File, View, Insert,Format, Tools, Table, Windows.20- LÊy l¹i thùc ®¬n bÞ mÊt: t¾t m¸y tÝnh nh thÕ nµo21- T¾t m¸y tÝnh : D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 3. 3. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 3 xo¸ v¨n b¶n vµ c¸ch lÊy l¹i22- Xo¸ nhanh v¨n b¶n : §¸nh v¨n b¶n tiÕng anh - ViÖt - sù cè23- Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng tiÕng Anh b¹n ÊnAlt + Z24-Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng ch÷ ViÖt b¹n ÊnAlt + Z25- MÊt ph«ng tiÕng viÖt ®¸nh kh«ng ra ch÷ §¸nh sè trang26-§¸nh sè trang :27 -Xo¸ sè trang. c¨n chØnh v¨n b¶n cho ®Ñp28-C¨n ch÷ vµo gi÷a, tr¸i, ph¶i cña trang.29- §Èy mét khèi ch÷ ®en sang tr¸i, sang ph¶i30- Lµm tha dßng gi÷a c¸c hµng Ên Ctrl + 5,muèn lÊy l¹i Ên Ctrl + 1.31- Lµm ch÷ mau, tha, b×nh thêng. b¶ng biÓu32- T¹o b¶ng :33- Thªm hµng, bít hµng34-Thªm cét bít cét35- §¸nh sè thø tù trong b¶ng :36-Bá ®¸nh sè thø tù :37- Thay ®æi ®é réng hÑp cña cét.38-Lµm cho hµng bÐ ®i vµ to lªn D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 4. 4. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 439- Thay ®æi nÐt trong b¶ng40-§æ mµu vµo b¶ng 41- Bá mµu trong b¶ng.42-T¹o tiªu ®Ò trong b¶ng cã 100 trang43- Bá tiªu ®Ò cña 100 trang :44- §Èy b¶ng vµo gi÷a trang giÊy :.45-C¸ch lÊy nót c«ng cô ( thªm hµng, bít hµng,thªm cét, bít cét )lªn hµng thùc ®¬n ®Ó tiÖn khisö dông khi lµm viÖc víi b¶ng biÓu.46-T¸ch b¶ng rêi ra, trong b¶ng toµn ch÷ «,ngoµi toµn ch÷ ¶.47- Muèn nhËp b¶ng ®· t¸ch lµm 2 phÇn thµnhmét khèi48 - Mét b¶ng nhá b»ng 1/2 tê giÊy theo chiÒungang, bªn ph¶i trang giÊy cßn trèng, vËy lµmthÕ nµo ®Ó ®¸nh ch÷ bªn ph¶i cña b¶ng ®îc? chÌn ký tù kh«ng cã trªn bµn phÝm49-ChÌn ký tù ®Æc biÖt. khi cÇn chÌn c¸c kýhiÖu kh«ng cã trªn bµn phÝm lµm v¨n b¶n nhanh50- T¹o tõ viÕt t¾t ®Ó viÕt cho nhanh. Copy tµi liÖu tõ ®Üa vµo m¸y vµ ngîc l¹i51-Copy tµi liÖu tõ ®Üa mÒm vµo m¸y tÝnh.52- Copy tËp tin tõ m¸y vµo ®Üa mÒm.53 - T«i thÊy häc sinh lµm bµi ca tríc thêng choca sau bµi tËp b»ng c¸ch Copy vµo ®Üa mÒm,vËy lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc bµi ®ã lµ cña ngêi D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 5. 5. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 5®· lµm ca tríc, chç nµo trong m¸y nãi lªn ®iÒunµy?54 - Lµm thÕ nµo biÕt ®îc tËp tin lín hay bÐ ChÌn tranh vµo v¨n b¶n55 - ChÌn tranh vµo v¨n b¶n56 -Lµm cho tranh nhá ®i, to lªn57 - Lµm mê tranh, ®Ëm tranh58 -Lµm cho v¨n b¶n bao quanh tranh59 - ChÌn tranh nhng kh«ng nh×n thÊy tranh,nhng khi nh¸y vµo File Printer View th× l¹i nh×nthÊy tranh t×m vµ më v¨n b¶n ®· ®¸nh60 -Më v¨n b¶n míi ®¸nh61 - T×m tËp tin ®· ®¸nh l©u ngµy trong 1 thmôc in v¨n b¶n nh thÕ nµo62 - In v¨n b¶n63 - In chØ ra tê giÊy tr¾ng mµ kh«ng ra tµiliÖu64 - In nhng kh«ng cã sè trang65 - In ra sè trang nhng sè trang cña hµng ®¬nvÞ l¹i mÊt thÝ dô trang 13 chØ ra sè trang lµ 166 - In tµi liÖu l¹i ®ïn thªm tê giÊy ghi th«ng tinngêi cµi ®Æt m¸y tÝnh phÇn tr¶ lêi ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 6. 6. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 61- Khëi ®éng m¸y tÝnh : - BËt c«ng t¾c chê®Õn khi thÊy mµn h×nh xanh.- NÕu m¸y cµi Win3.11 khi thÊy dÊu mêi cñaDOS lµ C: b¹n gâ Win vµ Ên Enter ®Ó khëi ®éngch¬ng tr×nh, trªn mµn h×nh b¹n thÊy C:Win ↵- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u háiban ®Çu2-  Vµo so¹n th¶o : Nh¸y vµo biÓu tîng Wordmµu xanh ë gãc ph¶i phÝa trªn. hoÆc nh¸y vµoStart Programs Microsoft Word nh¸y chuét.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái: C¨n lÒ vµ chän khæ giÊy híng giÊy3-  C¨n lÒ : FilePage Setup Chän nh·n 1Margins, chän th«ng sè Top (trªn) díi, tr¸i, ph¶i =2,5 Cm; 2 Cm;3,5 Cm; 2cm.- Nh¸y vµo nh·n 2 - Paper Size chän khæ giÊyA4 trong môc Paper Size chän trang ®øngPortrait, trang n»m Lands Cape.- Muèn cè ®Þnh nh¸y vµo Default Yes. - B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái Chän ph«ng ch÷ - cì ch÷4- Chän ph«ng ch÷ : Format Font chänVnTime Chän cì 14, chän mµu ch÷ « Color,muèn cè ®Þnh chän Default Yes.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ v©u hái : D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 7. 7. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 75- §¸nh ch÷ vµ dÊu : aa = © oo = « ] =? = r dÊu hái aw = ¨ dd = ® = fdÊu huyÒn ee = ª [ = ¬ /=s®Êu s¾c . = j dÊu nÆng- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái6-Ch÷ ®Ëm nghiªng,g¹ch ch©n: B«i ®en ch÷®Þnh lµm ®Ëm vµ Ên tæ hîp phÝm CTRL + B,muèn nghiªng Ên CTRL + I, muèn g¹ch ch©n ÊnCTRL + U, muèn bá ®Ëm, nghiªng, g¹ch ch©nb¹n b«i ®en vµ Ên l¹i tæ hîp CTRL + B, CTRL+I,CTRL+U.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái c¾t vµ d¸n v¨n b¶n7 - Kü thuËt c¾t d¸n.- B«i ®en ch÷ ®Þnh c¾t, nh¸y vµo biÓu tîng c¸ikÐo trªn thanh c«ng cô nh¸y chuét.- §Æt con trá vµo vÞ trÝ ®Þnh d¸n, nh¸y vµo nótd¸n.- NÕu muèn Copy th× b«i ®en ch÷ ®Þnh Copy,nh¸y vµo nót Copy , ®Æt con trá vµo chç ®Þnhd¸n, nh¸y vµo nót d¸n- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái t¹o ch÷ in D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 8. 8. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 88- Lµm ch÷ in : B«i ®en ch÷ thêng, nh¸y vµonót ph«ng ch÷ vµ chän kiÓu ch÷ cã ch÷ H ë cuèithÝ dô : VnTimeH.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái th môc vµ tËp tin9- T¹o th môc : Mét m¸y tÝnh cã nhiÒu ngêidïng v× vËy mçi ngêi ph¶i ®Æt mét tªn riªng v×vËy ta cã thÓ hiÓu Th môc lµ tªn cña m×nh trongm¸y.- Muèn t¹o th môc b¹n nh¸y chuét ph¶i vµo nótStart Explorer nh¸y vµo æ C, nh¸y vµo File New Folder, gâ tªn m×nh vµo « New Folder bªnph¶i vµ Ên ↵, b¹n sÏ thÊy tªn cña m×nh hiÖn ëkhung bªn tr¸i, nÕu kh«ng thÊy hiÖn lªn b¹n ÊnF5 ®Ó lµm t¬i vµ thÊy tªn cña m×nh hiÖn ra.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái :10- §æi tªn th môc : Nh¸y chuét ph¶i vµo thmôc ®Þnh ®æi, mét thùc ®¬n däc xæ ra, b¹nchän Rename (®æi tªn) , gâ tªn míi thay vµo, gâxong Ên ↵ .-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái11- Xo¸ th môc : Nh¸y chuét vµo th môc ®Þnhxo¸ Ên phÝm Delete trªn bµn phÝm, mét hép tho¹ihiÖn ra, b¹n chän Yes.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u háiC¸ch 2:  Nh¸y chuét ph¶i vµo th môc ®Þnh xo¸,mét thùc ®¬n xæ ra b¹n nh¸y vµo môc Delete méthép tho¹i hiÖn ra , b¹n chän Yes. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 9. 9. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 912- LÊy l¹i c¸i ®· xo¸ : §«i khi b¹n xo¸ nhÇm 1tËp tin quan träng, thËt lµ tai h¹i bao nhiªu c«nglao tan tµnh m©y khãi, h·y b×nh tÜnh vÉn cßn c¬may lÊy l¹i, Vµo Explorer, nh¸y chuét ph¶i vµobiÓu tîng thïng r¸c Recycle Bin, nh¸y vµo môcOpen, nh¸y vµo c¸i cÇn lÊy l¹i, chän FileRestore.hoÆc nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin ®Þnh lÊy l¹i,mét thùc ®¬n nhá xæ ra, b¹n nh¸y vµo RestoretËp tin sÏ ®îc tr¶ vÒ nguyªn vÞ trÝ ban ®Çu.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái13- Muèn ®æ bá thïng r¸c .- Nh¸y chuét ph¶i vµo thïng r¸c chän EmptyRecycle Bin Yes. H·y thËn träng khi ®æ bá thïngr¸c v× b¹n sÏ kh«ng cã c¬ héi lÊy l¹i, khi chänEmpty Recycle Bin còng gièng nh b¹n ®· ®æ r¸ccho c«ng ty VÖ sinh th× khã lßng lÊy l¹i ®îc- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái.14- Ghi v¨n b¶n vµ ®Æt tªn :- §¸nh v¨n b¶n, nh¸y vµo File Save t×m æ C, t×mth môc (tªn cña m×nh) vµ nh¸y ®óp, tªn cñam×nh ph¶i n»m trong « Save in lµ ®óng, nh¸y contrá vµo « File name vµ xo¸ bá c¸c ch÷ ë « nµy vµgâ vµo B¸o c¸o lµ tªn cña v¨n b¶n mµ b¹n ®ang®¸nh, BÊm Save. Tªn v¨n b¶n cã thÓ cã dÊuhoÆc kh«ng dÊu.(Chó ý: Trong mét th môc th× tªn cña c¸c v¨n b¶nkh«ng ®îc gièng nhau).Sau khi nh¸y Save xong, thÊy tªn v¨n b¶n hiÖn lªnphÝa trªn cña mµn h×nh lµ ®îc. nÕu gâ tiÕp tríc D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 10. 10. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 10khi ®ãng v¨n b¶n b¹n ph¶i nh¸y vµo File Save ghil¹i-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u háiMÑo:  NÕu v¨n b¶n lµm trªn Word97 hoÆcWord2000 nÕu muèn ghi ra ®Üa A ®Ó ®emsang m¸y kh¸c cµi Word6.0 ®äc ®îc b¹n cÇn chóý lµm nh sau:+ §¸nh v¨n b¶n trªn m¸y cµi Word97 hoÆcWord2000.+ Nh¸y vµo File Save , nh¸y t×m æ C, t×m th môc®Þnh ®Æt tËp tin vµ nh¸y ®óp tªn cña th môcph¶i n»m trong « Save in lµ ®óng, nh¸y con trávµo « File name vµ xo¸ bá c¸c ch÷ ë « nµy vµ gâvµo Quyet dinh ( cã thÓ cã dÊu hoÆc kh«ng ) lµtªn cña v¨n b¶n mµ b¹n ®ang ®¸nh.+Trong môc Save as Type b¹n nh¸y vµo nót tamgi¸c quay xuèng vµ chän môc Word6.0/95, nh¸yvµo Save hoÆc Ên Enter. Bíc nµy quyÕt ®Þnh sùthµnh b¹i cña b¹n15- §æi tªn v¨n b¶n.- Nh¸y chuét ph¶i vµo nót Start Explorer nh¸yvµo th môc cña m×nh, bªn ph¶i hiÖn lªn c¸c tËptin cña th môc mµ b¹n chän.- Nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin ®Þnh ®æi tªn, métthùc ®¬n sæ ra, b¹n chän Rename, gâ tªn míi vµo« vµ Ên ↵.- MÑo: Nh¸y vµo tËp tin ®Þnh ®æi tªn, Ên F2 gâtªn míi sau ®ã Ên Enter. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 11. 11. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 11-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©uhái.16- Xo¸ tËp tin :-Vµo Explorer, nh¸y vµo th mùc cña m×nh, bªnph¶i sÏ hiÖn lªn c¸c tËp tin, nh¸y vµo tËp tin ®Þnhxo¸, Ên phÝm Delete mét hép tho¹i hiÖn ra, b¹nnh¸y vµo Yes.MÑo:  Nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin ®Þnh xo¸,mét thùc ®¬n däc xæ ra b¹n nh¸y vµo Delete, méthép tho¹i hiÖn ra b¹n nh¸y vµo Yes-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái thanh c«ng cô - sù cè17-  Sù cè thanh c«ng cô bÞ mÊt, c¸ch lÊy l¹i.- Nh¸y chuét ph¶i vµo dßng thùc ®¬n nh File -Edit, mét thùc ®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét®¸nh dÊu vµo môc Standard.- Nh¸y chuét ph¶i vµo dßng thùc ®¬n, mét thùc®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét ®¸nh dÊu vµomôc Formatting.- Muèn bá hai thanh c«ng cô nµy, b¹n nh¸y chuétph¶i vµo dßng thùc ®¬n, mét thùc ®¬n däc xæxuèng, nh¸y chuét vµo môc Standard.vµ bá dÊu√ , l¹i nh¸y chuét ph¶i vµo dßng thùc ®¬n, métthùc ®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét vµo môcFormatting vµ bá dÊu √. -  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái18- Thanh c«ng cô bÞ tr«i. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 12. 12. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 12- Nh¸y chuét vµo vïng xanh cña thanh c«ng côbÞ tr«i, gi÷ nguyªn rª lªn phi¸ trªn mµn h×nh, b¹nsÏ thÊy xung quanh thanh c«ng cô cã ®êng viÒnmê, khi ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt th× nh¶ chuét.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái thùc ®¬n - sù cè19-  Lµm mÊt thùc ®¬n File, View, Insert,Format, Tools, Table, Windows.- B¹n Ên Alt nh¸y chuét vµo thùc ®¬n File gi÷nguyªn rª xuèng vµ nh¶ chuét-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái20- LÊy l¹i thùc ®¬n nh File, Edit, View ... bÞmÊt:- Nh¸y chuét ph¶i vµo vïng trèng mµu x¸m n»m ëtrªn thanh c«ng cô hoÆc nh¸y chuét ph¶i vµo métnót c«ng cô bÊt kú chän Customize nh¸y vµoTools ®Èy thanh cuèn däc t×m Menu Bar vµnh¸y vµo Menu Ba, nh¸y vµo Reset OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái t¾t m¸y tÝnh nh thÕ nµo21- T¾t m¸y tÝnh :Khi ®ang cã v¨n b¶n nh¸y vµo File Close ChänNo ®Ó kh«ng ghi, nh¸y vµo File Exit.- Nh¸y vµo Start Shut Down OK thÊy ch÷ vµngth× t¾t m¸y.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 13. 13. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 13 xo¸ v¨n b¶n vµ c¸ch lÊy l¹i22-  Xo¸ nhanh v¨n b¶n :- B¹n Ên Ctrl + A (®Ó b«i ®en)- B¹n Ên Ctrl + X (®Ó c¾t)- Muèn lÊy l¹i v¨n b¶n ®· xo¸ b¹n Ên Ctrl + Z-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái §¸nh v¨n b¶n tiÕng anh - ViÖt - sù cè23-  Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng tiÕng Anh b¹nÊn Alt + Z- §èi víi m¸y tÝnh cµi ph«ng ch÷ VietKey muèn®¸nh v¨n b¶n tiÕng Anh b¹n nh¸y vµo biÓu tîngVietKey n»m ë díi ®¸y mµn h×nh bªn ph¶i cñathanh t¸c vô Taskbar thµnh ch÷ V mµu xanh lµ ®-îc- Muèn ®¸nh dÊu ph¶y trong No’t b¹n gâ No sau®ã Ên phÝm cã dÊu ngoÆc kÐp vµ gâ tiÕp ch÷t, Chó ý: NÕu b¹n lµm ch÷ No’t ®Ëm chòng sÏbiÕn thµnh ch÷ No’t cã « vu«ng ë gi÷a. -  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái24-  Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng ch÷ ViÖt b¹n ÊnAlt + Z- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái25- MÊt ph«ng tiÕng viÖt ®¸nh kh«ng ra ch÷nh¸y: vµo Start Programs Startup ABC.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 14. 14. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 14 §¸nh sè trang26-  §¸nh sè trang :- Insert Page Numper chän vÞ trÝ ®¸nh sè trangë trªn hay ë díi cña tê giÊy trong « Ponsition.(«trªn) chän Top ë díi Bootom of page- Chän c¸ch ®¸nh sè ë gi÷a, tr¸i, ph¶i trong «Alignment (« díi)- Chän Format nh¸y vµo Start at (b¾t ®Çu) tõsè 1 OK. NÕu kh«ng muèn cho sè trang ®Çutiªn cña v¨n b¶n hiÖn lªn, b¹n huû bá dÊu trongmôc Show Numper on firts page OK-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái27 - Xo¸ sè trang: Nh¸y ®óp vµo sè trang hiÖnra lê mê, b«i ®en sè trang, nh¸y vµo nót c«ng côchiÕc kÐo ®Ó huû bá.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái c¨n chØnh v¨n b¶n cho ®Ñp28-  C¨n ch÷ vµo gi÷a, tr¸i, ph¶i cña trang.- §Æt con trá vµo dßng ®Þnh c¨n ch÷, nh¸y vµonót c¨n tr¸i ( Ctrl + L ), nh¸y vµo nót c¨n gi÷a®Ó ®Èy ch÷ vµo gi÷a trang ( Ctrl + E ), B«i ®en®o¹n v¨n cÇn c¨n ®Òu 2 bªn, nh¸y vµo nót c¨n®Òu 2 bªn (Ctrl + J )nÕu c¨n ph¶i b¹n nh¸y vµo nót c¨n ph¶i hoÆc ÊnCtrl + R- Ngêi ta dïng c¨n gi÷a ®Ó ®Èy ch÷ vµo gi÷a cñatrang cho nhanh vµ chÝnh x¸c thêng ¸p dông D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 15. 15. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 15trong v¨n b¶n nh ®Èy ch÷ QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ,B¸o c¸o, KÕ ho¹ch..- Ngêi ta dïng c¨n ®Òu 2 bªn ®Ó c¨n c¸c ch÷trong 1 ®o¹n cña mét v¨n b¶n khi ®¸nh b»ng m¸ytÝnh mÐp bªn ph¶i cña v¨n b¶n gi÷a dßng trªn vµdßng díi sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng thß ra thôt vµokh«ng ®Òu nhau, v× vËy ph¶i b«i ®en ®o¹n cÇnc¨n chØnh vµ Ên Ctrl + J m¸y sÏ c¨n ®Òu dßngtrªn vµ dßng díi v¨n b¶n sÏ ®Ñp h¬n-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái29 -  §Èy khèi ch÷, sang ph¶i, sang tr¸i b¹n b«i®en khèi ch÷ ®Þnh ®Èy vµ nh¸y vµo nót ®Èyph¶i, nÕu ®Èy sang tr¸i th× nh¸y vµo nót ®Èy tr¸i-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái30-  Lµm tha dßng gi÷a c¸c hµng Ên Ctrl + 5,muèn lÊy l¹i Ên Ctrl + 1.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái31-  Lµm ch÷ mau, tha, b×nh thêng.- Format Font Charater spacing trong môcSpacing chän Normal (b×nh thêng) Expanded(tha) Condensed (dµy) Sau ®ã chän Default Yes.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái b¶ng biÓu32-  T¹o b¶ng :- Nh¸y vµo nót t¹o b¶ng trªn thanh c«ng cô,Chän sè hµng, sè « vµ nh¶ chuét.- Nh¸y vµo nót cã h×nh bót ch× ®Ó hiÖn thanhc«ng cô, dïng bót ch× ®Ó chia « thµnh 2,3.... D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 16. 16. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 16- Nh¸y vµo nót cã h×nh c¸i tÈy cho s¸ng lªn, ®atíi dßng ®Ó tÈy vµ nh¸y chuét, dßng ®ã biÕnmÊt.- Khi t¹o b¶ng trong Word 97 th× b¶ng cã s½n ®-êng kÎ thËt lµ thuËn tiÖn, nhng nÕu b¹n muèn gìbá ®êng kÎ nhanh nhÊt, b¹n ®Æt con trá vµob¶ng vµ Ên tæ hîp phÝm Ctrl + Alt + U c¸c ®êngkÎ sÏ biÕn mÊt, b¹n sÏ chØ nh×n thÊy ®êng líi cñab¶ng, c¸c ®êng nµy khi in sÏ kh«ng hiÖn ra.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 33-  Thªm hµng, bít hµng gi¶ sö cã 2 hµng A& B muèn thªm 1 hµng vµo gi÷a hµng A vµ hµngB b¹n lµm theo c¸c bíc sau ®©y:- §Æt con trá vµo hµng B nh¸y vµo nót thªmhµng- Bít hµng : ®Æt con trá vµo hµng ®Þnh bít, nh¸yvµo nót bít hµng.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 34- Thªm cét bít cét - §Æt con trá vµo cét ®Þnh bít, nh¸y vµo nót bítcét- Thªm cét vµo gi÷a cét A vµ B : §Æt con trá vµocét B nh¸y vµo nót thªm cét.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái35-  §¸nh sè thø tù trong b¶ng :- B«i ®en cét sè thø tù, nh¸y vµo nót cã sè 123trªn thanh c«ng cô36- Bá ®¸nh sè thø tù : D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 17. 17. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 17- B«i ®en cét sè thø tù nh¸y vµo nót cã sè 123.trªn thanh c«ng cô-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái37- Thay ®æi ®é réng hÑp cña cét.- §a con trá vµo ®êng kÎ cña cét, thÊy mòi tªn 2®Çu xuÊt hiÖn, nh¸y chuét gi÷ nguyªn rª sang tr¸ihoÆc ph¶i khi ®¹t ®é réng th× nh¶ chuét.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái38-  Lµm cho hµng bÐ ®i vµ to lªn - B«i ®en hµng ®Þnh thay ®æi, Ên phÝm Ctrl +[ ®Ó lµm nhá hµng, Ên Ctrl + ] ®Ó lµm rénghµng.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái39- Thay ®æi nÐt trong b¶ng- Nh¸y vµo biÓu tîng c¸i bót ch× , ®Ó hiÖn lªnthanh c«ng cô b¶ng, nh¸y vµo nót cã nÐt ®Óchän nÐt mê hay nÐt bÊt kú, nh¸y vµo nÐt mµb¹n thÝch, kÎ nÐt vµo b¶ng ®Ó t¹o nÐt theo ýthÝch.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái40-  §æ mµu vµo b¶ng- B«i ®en hµng hoÆc « ®Þnh ®æ mµu, nh¸y vµonót tam gi¸c quay xuèng c¹nh c¸i ca vµchän mµu ®Þnh ®æ.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 41-  Bá mµu trong b¶ng : b«i ®en mµu ë hµng®· ®æ nh¸y vµo nót c¹nh c¸i ca, nh¸y vµomµu tr¾ng.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 18. 18. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 1842- T¹o tiªu ®Ò trong b¶ng cã 100 trang gièngnhau: Gâ tiªu ®Ò vµ b«i ®en hµng tiªu ®Ò thÝdô: STT . Hä vµ tªn... nh¸y vµo Table Headings.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái43-  Bá tiªu ®Ò cña 100 trang : B«i ®en hµngtiªu ®Ò nh¸y vµo Table huû dÊu trong «Headings.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái44-  §Èy b¶ng vµo gi÷a trang giÊy :- §Æt con trá vµo b¶ng, nh¸y vµo Table CellHeigh and Width Row Chän Center OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái45-  C¸ch lÊy nót c«ng cô ( thªm hµng, bíthµng, thªm cét, bít cét )lªn hµng thùc ®¬n ®ÓtiÖn khi sö dông khi lµm viÖc víi b¶ng biÓu.-Nh¸y chuét ph¶i vµo nót c«ng cô bÊt kú trªnthanh c«ng cô, mét thùc ®¬n däc xæ ra, chänCustomize nh¸y vµo nh·n 2 Command nh¸y vµodßng Table bªn tr¸i, khung bªn ph¶i sÏ hiÖn ra c¸cnót, muèn lÊy nót nµo lªn, b¹n nh¸y vµo nót ®ÞnhlÊy, gi÷ nguyªn rª lªn dßng thùc ®¬n vµ nh¶chuét.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái46-  T¸ch b¶ng rêi ra, trong b¶ng toµn ch÷ «,ngoµi toµn ch÷ ¶.- §Æt con trá vµo hµng ®Þnh t¸ch, nh¸y vµoTable Split TableTrêng hîp nµy cã thÓ vËn dông khi m¶i lµm b¶ngquªn kh«ng ®¸nh dßng ch÷ phi¸ trªn nh B¸o c¸o, D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 19. 19. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 19muèn viÕt ch÷ b¸o c¸o lªn trªn b¶ng b¹n ®Æt contrá vµo hµng trªn cïng nh¸y vµo Table SplitTable con trá sÏ nh¶y lªn trªn vµ b¹n ®¸nh ch÷ B¸oc¸o vµo- MÑo:  NÕu quªn ch÷ B¸o c¸o mµ ®· chãt lµmb¶ng, b¹n Ên Ctrl + A ®Ó b«i ®en, Ên Ctrl + X®Ó c¾t, Gâ B¸o c¸o vµ Ên Enter, Ên Ctrl + V ®Ód¸n b¶ng vµo thËt lµ thuËn tiÖn.Nh¸y vµo nót t¾t ®i, nÕu kh«ng thÊy nót nµyb¹n nh¸y vµo Tools Options View bá dÊu trongmôc All OK-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái47 -  Muèn nhËp b¶ng ®· t¸ch lµm 2 phÇnthµnh mét khèi- §Æt con trá vµo kho¶ng trèng cña b¶ng vµ ÊnphÝm Delete-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái48 -  Mét b¶ng nhá b»ng 1/2 tê giÊy theochiÒu ngang, bªn ph¶i trang giÊy cßn trèng, vËylµm thÕ nµo ®Ó ®¸nh ch÷ bªn ph¶i cña b¶ng ®-îc?- Nh¸y chuét ph¶i vµo nót c«ng cô bÊt kú, métthùc ®¬n däc tr¶i xuèng, b¹n chän Customize,nh¸y vµo nh·n 2 Command, nh¸y vµo môc Insertbªn tr¸i, trong khung bªn ph¶i b¹n ®Èy thanh cuèndäc t×m nót Hozizotal b¹n nh¸y chuét gi÷nguyªn rª lªn hµng thùc ®¬n vµ nh¶ chuét Close.-B«i ®en b¶ng, nh¸y vµo nót Hozizotal lóc nµy khib¹n ®a con trá vµo sÏ hiÖn lªn dßng ch÷ Insrt D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 20. 20. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 20Frame, ®Æt con trá vµo bªn ph¶i cña b¶ng vµ gâch÷ vµo, b¹n sÏ tiÕt kiÖm ®îc khèi giÊy.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái chÌn ký tù kh«ng cã trªn bµn phÝm49-  ChÌn ký tù ®Æc biÖt. khi cÇn chÌn c¸c kýhiÖu kh«ng cã trªn bµn phÝm nh: β α δ ε γ ϕ λ πΩ √ ± ∀ Σ b¹n lµm theo híng dÉn sau ®©y: - Nh¸y vµo In sert Symbol Nh¸y vµo ký tù®Þnh chÌn Insert chän Close.-NÕu b¹n thêng xuyªn dïng ký hiÖu ®ã, sau khichÌn xong ký hiÖu b¹n b«i ®en ký hiÖu, nh¸y vµoInsert Autotext Autotext , gâ ký hiÖu t¾t vµo« Auto Text Entries here thÝ dô: e, sau ®ã nh¸yvµo Add, khi dïng b¹n chØ cÇn Ên ch÷ e vµ ÊnphÝm F3, ký hiÖu sÏ hiÖn ra cho b¹n.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái lµm v¨n b¶n nhanh50-  T¹o tõ viÕt t¾t ®Ó viÕt cho nhanh. Khilµm v¨n b¶n ®Ó khái ph¶i gâ tªn c¬ quan, tiªu ®Òv¨n b¶n, chøc vô ngêi ký, b¹n h·y t¹o lÊy mét mÊuthËt chuÈn vÒ kÝch cì, kiÓu d¸ng sau ®ã b«i®en- Insert Autotext Autotext gâ ký hiÖu thÝ dô: td vµo « Enter Autotext entries here Add.Muèn khai th¸c gâ ký hiÖu : td vµ Ên F3-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 21. 21. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 21 Copy tµi liÖu tõ ®Üa vµo m¸y vµ ngîc l¹i51-  Copy tµi liÖu tõ ®Üa mÒm vµo m¸y tÝnh.- Cho ®Üa mÒm chøa tµi liÖu vµo æ A trªn m¸ytÝnh, nh¸y vµo Start Programs Exploer nh¸yvµo biÓu tîng æ A ë bªn tr¸i, ë khung bªn ph¶i sÏhiÖn lªn c¸c tËp tin cña ®Üa A, muèn Copy tËptin nµo th× nh¸y vµo tËp tin ®ã, gi÷ nguyªn chuét,vµ rª sang bªn tr¸i, khi thÊy vÖt xanh n»m ë thmôc mµ m×nh ®Þnh ®Æt tËp tin th× nh¶ chuét.MÑo:  B¹n cã thÓ nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin®Þnh Copy, mét thùc ®¬n däc xæ ra, b¹n nh¸yvµo môc Copy, l¹i nh¸y chuét ph¶i vµo th môc mµb¹n ®Þnh ®Ó tËp tin nµy, mét thùc ®¬n däc l¹ixæ ra b¹n nh¸y vµo Paste ®Ó d¸n tµi liÖu vµo- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái52-  Copy tËp tin tõ m¸y vµo ®Üa mÒm.- KÐo lÉy ®Üa vµo t©m, gi¬ lªn thÊy 1 lç vu«nggäi lµ ®Üa më- Cho ®Üa mÒm vµo æ A nh¸y vµo Start Programs Explorer nh¸y vµo th môc chøa tËptin, bªn ph¶i sÏ hiÖn lªn c¸c tËp tin cña th môc®ã, nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin chän Send tochän æ A vµ nh¸y chuét.- MÑo:  Nh¸y chuét tr¸i vµo tËp tin ®Þnh Copyvµ gi÷ nguyªn chuét, rª sang bªn tr¸i khi nµo thÊyvÖt xanh n»m ë æ A th× nh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy têgiÊy bay tõ tr¸i qua ph¶i. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 22. 22. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 22-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái53 - T«i thÊy häc sinh lµm bµi ca tríc thêng choca sau bµi tËp b»ng c¸ch Copy vµo ®Üa mÒm,vËy lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc bµi ®ã lµ cña ngêi®· lµm ca tríc, chç nµo trong m¸y nãi lªn ®iÒunµy?-Nh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin ®Þnh kiÓm tra, métthùc ®¬n xæ ra chän Properties chän nh·nGeneral trong ®ã cã Created cho b¹n biÕt tËp tinlµm lóc mÊy giê, ngµy, th¸ng, n¨m, buæi s¸ng haychiÒu, môc Modified cho b¹n biÕt b¹n ghi l¹i lÇncuèi cïng lóc mÊy giê.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái54 -  Lµm thÕ nµo biÕt ®îc tËp tin lín hay bÐNh¸y chuét ph¶i vµo tËp tin ®Þnh kiÓm tra, métthùc ®¬n xæ ra chän Properties nh×n vµo môcSize ®Ó biÕt dung lîng tËp tin ®ã.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái ChÌn tranh vµo v¨n b¶n55 -  ChÌn tranh vµo v¨n b¶n- Nh¸y vµo Insert Picture Clip Art chän tranh®Þnh chÌn b»ng c¸ch nh¸y vµo tranh, nh¸y vµoInsert.-  ChÌn tranh vµo b¶ng lµm thÕ nµo? B¹n chØthùc hiÖn ®îc nÕu m¸y tÝnh cña b¹n cµiWord2000, b¹n ®Æt con trá vµo « ®Þnh chÌntranh vµ Nh¸y vµo Insert Picture Clip Art chän D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 23. 23. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 23tranh ®Þnh chÌn b»ng c¸ch nh¸y vµo tranh, nh¸yvµo Insert- NÕu m¸y tÝnh cµi Word97 vËy chÌn tranhvµo b¶ng b»ng c¸ch nµo? Tríc hÕt t¹o b¶ng, ®Ætcon trá vµo b¶ng vµ Ên Enter vµi lÇn cho « chøa¶nh réng ra, hoÆc cã thÓ xo¸ vµi nÐt trong cét®Ó ®îc 1 « ®ñ réng. Nh¸y vµo hép Text Box vµvÏ mét hép h×nh ch÷ nhËt, ®Æt con trá vµo hépvµ thùc hiÖn chÌn tranh Nh¸y vµo Insert Picture Clip Art chän tranh ®Þnh chÌn b»ngc¸ch nh¸y vµo tranh, nh¸y vµo Insert, ®iÒuchØnh cho tranh võa vµo trong hép, rª hép ch÷atranh vµo « trong b¶ng, muèn lµm mÊt nÐt viÒncña hép chøa tranh b¹n nh¸y vµo hép ch÷a tranht¹o t¸m « vu«ng, nh¸y vµo nót tam gi¸c quayxuèng bªn ph¶i nót c«ng cô vÏ h×nh c¸i bót, chänNo Line- Muèn chÌn b¶ng vµo b¶ng lµm thÕ nµo?®Æt con trá vµo « ®Þnh chÌn, nh¸y vµo nót t¹ob¶ng ®Î chän hµng vµ cét ( ChØ ¸p dông choWord2000)-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái56 -  Lµm cho tranh nhá ®i, to lªn - Nh¸y vµo tranh t¹o thµnh 8 « vu«ng tr¾ng, ®acon trá vµo 1 trong 4 nót ë 4 gãc khi thÊy con trábiÕn thµnh mòi tªn 2 ®Çu b¹n nh¸y chuét gi÷nguyªn rª xuèng, khi thÊy ®¹t ®é nhá th× nh¶chuét, muèn tranh to th× nh¸y chuét vµ kÐo rª lªntrªn. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 24. 24. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 24-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái57 -  Lµm mê tranh, ®Ëm tranh- Nh¸y vµo tranh t¹o thµnh 8 « vu«ng tr¾ng,thanh c«ng cô Picture hiÖn lªn, nÕu b¹n kh«ngthÊy thanh c«ng cô nµy b¹n nh¸y chuét ph¶i vµonót c«ng cô bÊt kú, mét thùc ®¬n däc xæ ra, b¹nnh¸y vµo môc Picture.B¹n nh¸y vµo nót sè 5 cã mòi tªn quay lªn trêib¹n sÏ thÊy tranh s¸ng lªn, nÕu nh¸y tiÕp tranhmê ®i, muèn tranh ®Ëm b¹n nh¸y vµo nót cãh×nh mòi tªn quay xuèng- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái58 -  Lµm cho v¨n b¶n bao quanh tranh- Nh¸y vµo tranh t¹o thµnh 8 « vu«ng, thanh c«ngcô Picture hiÖn ra b¹n nh¸y vµo nót h×nh thoi,mét thùc ®¬n sæ ra, b¹n nh¸y vµo môc Throughb¹n sÏ thÊy ch÷ bao bäc quanh tranh.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái59 -  ChÌn tranh nhng kh«ng nh×n thÊy tranh,nhng khi nh¸y vµo File Printer View th× l¹i nh×nthÊy tranh- Nh¸y vµo Tools options View bá dÊu trong «Drawings OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái t×m vµ më v¨n b¶n ®· ®¸nh60 -  Më v¨n b¶n míi ®¸nh- Nh¸y vµo File mét thùc ®¬n däc xæ xuèng, tËptin b¹n míi ®¸nh xÏ n»m ë phÝa díi cña thùc ®¬n,b¹n nh¸y vµo ®ã, tËp tin ®îc më ra cho b¹n. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 25. 25. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 25- NÕu b¹n kh«ng thÊy tËp tin b¹n nh¸y vµo File Open, chon æ C, nh¸y ®óp vµo th môc chøa tËptin, nh¸y vµo tËp tin ®Þnh më, nh¸y vµo Open- C¸ch 3:  Nh¸y vµo Start Programs Windows Explorer, nh¸y vµo th môc chøa tËp tin,bªn ph¶i hiÖn ra c¸c tËp tin cña th môc ®ã, muènmë tËp tin nµo th× nh¸y ®óp vµo ®ã, tËp tin sÏ ®-îc më ra.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái61 -  T×m tËp tin ®· ®¸nh l©u ngµy trong 1 thmôc- Nh¸y vµo File Open, nh¸y t×m æ C, t×m ®Õnth môc chøa tËp tin lµ v¨n b¶n mµ b¹n cÇn t×mvµ nh¸y ®óp, th môc ®ã ph¶i n»m trong « Lookin, b¹n nh¸y vµo tËp tin cÇn më, nh¸y vµo Openv¨n b¶n sÏ më raMÑo:  Muèn t×m mét tËp tin, hoÆc mét ngêinµo ®ã mµ kh«ng biÕt ®Ó ë ®©u ph¶i dïng lÖnhFind-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái in v¨n b¶n nh thÕ nµo62 -  In v¨n b¶n- Më v¨n b¶n ra, nh¸y vµo File Printer trong héptho¹i nµy cã 3 lùa chän, nÕu b¹n thÊy dÊu ®enn»m ë « trßn All cã nghÜa lµ in tÊt c¶ tµi liÖucña b¹n. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 26. 26. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 26- NÕu b¹n chØ muèn in trang cã con trá ®ang®øng th× b¹n nh¸y vµo lç 2 cã ch÷ Curent page.- NÕu b¹n in trang tuú ý th× b¹n nh¸y con trá vµolç trßn thø 3 cã ch÷ Page, b¹n gâ vµo trang cÇnin, nÕu b¹n gâ trong « nµy lµ: 1,3,4,7,9 -13nghÜa lµ b¹n muèn in trang 1,3,4,7,9 vµ ®Õntrang 13 ( gåm trang 10,11,12 )- NÕu muèn in 2, 3 b¶n cho 1 trang b¹n nh¸y vµomôc Numbe of copies.- Sau khi ®· lùa chän c¸c th«ng sè trªn b¹n nh¸yvµo OK ®Ó in.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái63 -  In chØ ra tê giÊy tr¾ng mµ kh«ng ra tµiliÖu- Nguyªn nh©n cã thÓ do thiÕt lËp m¸y in sai,m¸y in hÕt mùc, do vi rót g©y ra, c¸ch kh¾c phôclµ kiÓm tra l¹I thiÕt lËp m¸y in, xem l¹I èng mùc,quÐt vi rót.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái. 64 -  In nhng kh«ng cã sè trang mÆc dï nh×nthÊy sè trang- Nh¸y vµo Tools Options chän nh·n Print huûbá dÊu trong môc bªn tr¸i cña hép tho¹i cã tªn lµAllow A4/Letter pape resizing OK-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái65 -  In ra sè trang nhng sè trang cña hµng®¬n vÞ l¹i mÊt thÝ dô trang 13 chØ ra sè trang lµ1 cßn sè 3 th× mÊt D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 27. 27. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 27- Kh¾c phôc lçi nµy b»ng c¸ch nh¸y vµo File Page Setup trong môc Header vµ Footer nh¸yvµo nót tam gi¸c quay lªn t¨ng chØ sè lµ 2 CmbÊm OK. NÕu muèn cè ®Þnh cho c¸c lÇn saub¹n nh¸y vµo Default Yes-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái66 -  In tµi liÖu l¹i ®ïn thªm tê giÊy ghi th«ng tinngêi cµi ®Æt m¸y tÝnh - Nh¸y vµo Tools Options Print huû dÊu trongmôc Document Properties bÊm OK, tõ nay trë ®im¸y sÏ kh«ng ®ïn thªm mét trang th«ng tin vÒ ng-êi dïng n÷a vµ b¹n tiÕt kiÖm ®îc khèi giÊy ®Êy-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái§«i ®iÒu vÒ t¸c gi¶:  B¹n cã thÓ nh¸y vµo®©y ®Ó trë vÒ c©u hái: D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820 OK
 28. 28. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 28  C¸c c©u hái linh tinh ngoµi lÒ kh«ng thµnh môc1 - Mét v¨n b¶n trang thø nhÊt lµ däc, trang thø2 lµ n»m ngang vËy lµm thÕ nµo ®Ó thiÕt lËp ®-îc?2 - Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ®îc cì ch÷ lµ 13 hoÆcc¸c cì cã sè lµ lÎ3 -  Di chuyÓn nót Start sang ph¶i däc mµnh×nh, lªn phÝa trªn, sang bªn tr¸i lµm thÕ nµo?4 -  §¸nh c«ng thøc ho¸ häc H2SO4 vµ M35 -  VÏ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan lµmthÕ nµo?6 - T¹o ch÷ nghÖ thuËt cho ¶nh vµo ch÷ lµmthÕ nµo?7 -  ViÕt ch÷ vµo Vßng trßn, h×nh ch÷ nhËt?8 - T¹o H×nh vÏ trong h×nh häc lµm thÕ nµo®Ó ®iÒn ®îc c¸c ®Ønh cña tam gi¸c vµ t©m cña®êng trßn?9 -  VÏ nhiÒu h×nh ®Ó t¹o thµnh h×nh häc nh-ng chóng cø rêi r¹c, muèn bã chóng l¹i thµnh 1nhãm ®Ó dÔ di chuyÓn lµm thÕ nµo?10 -  VÏ c«ng thøc Bezen ( trong ho¸ häc ) h×nhlôc gi¸c lµm thÕ nµo?11 -  Muèn kh«ng r¾c rèi v× lçi t«i cÇn ph¶i t¾tc¸c chøc n¨ng nµo trong m¸y tÝnh xin chØ râ?12 - T«i muèn t¹o v¨n b¶n siªu liªn kÕt khi ®acon trá vµo th× cã bµn tay hiÖn ra nh bµi viÕtnµy th× lµm thÕ nµo? D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 29. 29. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 2913 -  Trong v¨n b¶n nÕu ch÷ mµu ®á khi in sÏbÞ mê trªn m¸y in ®en tr¾ng, vËy cã c¸ch nµo inrâ ®îc kh«ng?14 -  T¹o ®êng viÒn bao quanh luËn v¨n nhthÕ nµo?15 - T¹o ch÷ hoa lín ®Çu dßng ®Ó g©y Ên t-îng?16 -  Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc nhanh nhÊt v¨nb¶n ®ã cã bao nhiªu tõ, bao nhiªu ®äan, baonhiªu dßng?17 - T¹o tiªu ®Ò trªn vµ díi nh thÕ nµo?18 - T¹o tiªu ®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièngnhau19 -  T¹o tiªu ®Ò cho trang ch½n kh¸c tiªu ®Òtrang lÎ20 -  T¹o mçi trang mét tiªu ®Ò lµm thÕ nµo?21 -  C¸ch chÌn mét chó thÝch trong v¨n b¶n22 - Cø mçi lÇn Ên phÝm Tab lµ xuÊt hiÖnmòi tªn ®en vËy söa thÕ nµo?23 -  Muèn cã mét m¸y tÝnh c¸ nh©n ®Ó tÝnhto¸n lµm thÕ nµo?24 - Khi kh«ng cã thanh cuèn däc vµ thanhcuèn ngang vËy lµm thÕ nµo ®Ó chóng xuÊthiÖn trë l¹i?25 - Trªn mét sè chuét cña m¸y tÝnh cã b¸nhxe vËy chóng lµm g×?26 - Nót cã h×nh l¸ cê Windows trªn bµn phÝmdïng ®Ó lµm g×, nÕu bµn phÝm kh«ng cã nótnµy th× dïng tæ hîp phÝm nµo thay thÕ? D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 30. 30. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 3027 -Mét v¨n b¶n 1 / 3 ®o¹n ®Çu chia 2 cét,phÇn gi÷a lµ 1 cét, phÇn cuèi lµ 3 cét vËy lµmthÕ nµo?28 - §¸nh sè trang cho khæ giÊy A4 xoayngang vµ chia lµm 2 ®Ó ®¸nh th¬, vËy lµm thÕnµo ®Ó ®¸nh sè trang tù ®éng ®îc?29 -  Ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ mÊt kh«nghiÖn lªn phÝa trªn lµm thÕ nµo?30 - BiÓu tîng ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ tolµm thÕ nµo cho nhá ®i ®îc?31 - Muèn t¹o thôt ®Çu dßng cña 1 bµi th¬ lôcb¸t lµm thÕ nµo?32 -Khi ®a con trá vµo mét nót nµo ®ã th× sÏhiÖn lªn dßng chøc n¨ng cña nót, vËy muènphãng to cì ch÷ lªn ®Ó ngêi m¾t kÐm xem ®îclµm thÕ nµo?33 -  Kh«ng t¹o ®îc b¶ng khi ®ang so¹n th¶o lçido ®©u?34 - T¹o ®Üa HÖ thèng trong Windows 95,Window9835 - T¹o ®Üa hÖ thãng nhËn æ CD.36 -Khi khëi ®éng kh«ng ®îc dïng ®Üa hÖthèng nµy thÕ nµo?37 - §Ó b¶o vÖ v¨n b¶n kh«ng cho ngêi kh¸cxem trém t«i ph¶i lµm g×?38 - NÕu v¨n b¶n ®Æt mËt khÈu bÞ quªn lµmthÕ nµo më ®îc?39 -Khi in v¨n b¶n thêng bÞ chËm lý do t¹i sao?c¸ch kh¾c phôc? D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 31. 31. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 3140 - Cø cho tê giÊy nµo vµo m¸y lµ m¸y ®ïn ralu«n vµ cã c¶ ch÷ tiÕng Anh mÆc dï kh«ng bÊmlÖnh in?41 - Lµm thÕ nµo ®Ó s¾p xÕp ®îc c¶ Hä vµtªn tiÕng ViÖt trong b¶ng Excel? cÇn phÇn mÒmg×? liªn hÖ ë ®©u?42 - Xin giíi thiÖu t¸c dông cña mét sè phÇnmÒm, nÕu cÇn th× liªn hÖ víi ai ®Ó cã phÇnmÒm ®ã?43 - ThiÕt lËp th«ng sè trong CMOS - SETUPnh thÕ nµo? cÇn Ên tæ hîp phÝm nµo ®Ó vµo?  PhÇn tr¶ lêi c¸c môc1 - Mét v¨n b¶n muèn thiÕt lËp híng giÊy trangthø nhÊt lµ däc, trang thø 2 lµ n»m ngang b¹nlµm nh sau : ThiÕt lËp lÒ cho trang 1 lµ ®øng,sau ®ã ®Æt con trá vµo dßng cuèi cña trang 1,nh¸y vµo Insert Break Next Page OK.+ Nh¸y ®óp vµo thíc däc ®Ó më hép tho¹i PageSetup, nh¸y vµo nh·n 2 Pager Size Landscape OK c¸c trang kh¸c lµm t¬ng tù.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái2 - Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ®îc cì ch÷ lµ 13 hoÆcc¸c cì cã sè lµ lÎ+ B«i ®en nh÷ng ch÷ cÇn chuyÓn vÒ cì 13 b¹nÊn tæ hîp Ctrl + [ ®Ó gi¶m cì ch÷ xuèng 1 ®¬nvÞ, muèn t¨ng cì ch÷ lªn b¹n Ên Ctrl + ]-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái3 - Di chuyÓn nót Start sang ph¶i däc mµnh×nh, lªn phÝa trªn, sang bªn tr¸i lµm nh sau: D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 32. 32. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 32+ Thùc chÊt lµ b¹n di chuyÓn thanh t¸c vôTaskbar muèn di chuyÓn thanh nµy b¹n nh¸y vµokho¶ng trèng trªn thanh t¸c vô gi÷ nguyªn chuét rªsang ph¶i vµ nh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy thanh t¸c vôn»m sang bªn ph¶i däc mµn h×nh.+ Muèn cho thanh t¸c vô trë vÒ chç cò b¹n nh¸yvµo thanh t¸c vô gi÷ nguyªn chuét rª xuèng vµnh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy thanh t¸c vô n»m díi ®¸ymµn h×nhMÑo:  Muèn di chuyÓn nót Start vµo gi÷a cñathanh t¸c vô b¹n nh¸y vµo nót Start, Ên ESC, Êntæ hîp Alt + dÊu trõ ( Alt + dÊu -), di vÖt s¸ngvµo dßng Move vµ Ên Enter, dïng phÝm → di nótStart sang bªn ph¶i, ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp b¹nÊn Enter.-B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái4 - §¸nh c«ng thøc ho¸ häc H2SO4 vµ M3- B¹n Ên phÝm Shift vµ gâ H2SO4, sau ®ã b«i®en sè 2 vµ Ên tæ hîp Ctrl + = b¹n sÏ cã H2SO4,b¹n l¹i b«i ®en sè 4 vµ Ên F4 b¹n sÏ ®îc H2SO4- Muèn ®¸nh chØ sè trªn b¹n gâ M3, b«i ®en sè 3vµ Ên Ctrl + Shift + = b¹n sÏ ®îc M3 l¹i Ên Ctrl +Shift + = ®Ó trë vÒ b×nh thêng;-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái5 - VÏ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan lµmnh sau:- Nh¸y vµo nót Drawing trªn thanh c«ng cô ®ÓhiÖn thanh c«ng cô vÏ díi ®¸y mµn h×nh, nh¸yvµo nót Text Box ( nót sè 10 tõ ph¶i sang tr¸i) vµ D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 33. 33. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 33vÏ hép, + Muèn sao chÐp mét hép kh¸c gièng nhhép ®· vÏ b¹n Ên Ctrl vµ nh¸y chuét vµo h×nh ®·vÏ gi÷ nguyªn chuét rª sang ph¶i-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái6 - T¹o ch÷ nghÖ thuËt cho ¶nh vµo ch÷ vµ sèlµm nh sau:+§em 1 tÊm ¶nh vµ nhê ngêi quÐt trªn m¸y quÐtvµ ghi l¹i thµnh tËp tin ¶nh+B¹n Copy vµo ®Üa A vµ chuyÓn vµo mét thmôc nµo ®ã trong æ C thÝ du: Th môc ®Ó ¶nhcã tªn lµ A ch¼ng h¹n.+ Nh¸y vµo nót ch÷ A ( nót sè 9 tÝnh tõ ph¶i sangtr¸i ), nh¸y vµo chän 1 kiÓu ch÷ mµ b¹n thÝch, gâch÷, chän ph«ng ch÷ trong môc Fond OK.+TiÕn hµnh chÌn ¶nh vµo ch÷ hoÆc sè võa t¹o,nh¸y vµo ch÷ t¹o thµnh 8 «, nh¸y vµo nót tam gi¸cgi÷a nót c¸i bót vµ c¸i ca, gi÷a nót 7 vµ 8 (tÝnh tõph¶i qua tr¸i ) chän Fill Effects chän nh·n 4Picture Select Picture, t×m æ C, t×m th môc Alµ th môc chøa ¶nh, nh¸y vµo ¶nh bÊm OKOK.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái7 - ViÕt ch÷ vµo Vßng trßn, h×nh ch÷ nhËt lµmnh sau: D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 34. 34. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 34- Nh¸y vµo nót 11 h×nh Elip vµ vÏ vßng trßn, nh¸ychuét ph¶i vµo vßng trßn chän Add Text vµ ®¸nhch÷ vµo.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái8 - T¹o H×nh vÏ trong h×nh häc lµm thÕ nµo®Ó ®iÒn ®îc c¸c ®Ønh cña tam gi¸c vµ t©m cña®êng trßn?+ Nh¸y vµo Start Programs Accessories Paint, nh¸y vµo nót vÏ vßng trßn, ®êng th¼ng ®Ót¹o h×nh häc.+ Nh¸y vµo nót ch÷ A ®Ó t¹o ch÷ cho c¸c ®Ønhtam gi¸c vµ t©m o ®êng trßn+ Nh¸y vµo nót bªn ph¶i trªn cïng vµ bao vµo tõngch÷ vµ rª th¶ vµo c¸c ®Ønh tam gi¸c vµ t©m ®-êng trßn.+ Bao quanh h×nh vÏ lÇn n÷a chän Edit Copy,nh¸y vµo biÓu tîng Word ®ang n»m díi ®¸y mµnh×nh, nh¸y vµo nót Paste hoÆc Ên Ctrl + V ®Ód¸n h×nh vµo.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái9 - VÏ nhiÒu h×nh ®Ó t¹o thµnh h×nh häc nhngchóng cø rêi r¹c, muèn bã chóng l¹i thµnh 1 nhãm®Ó dÔ di chuyÓn lµm nh sau:+ Nh¸y vµo nót cã h×nh mòi tªn con trá tr¾ngn»m díi ®¸y mµn h×nh vµ ®a lªn c¸c h×nh, nh¸ychuét rª bao quanh c¸c h×nh c¸c h×nh sÏ cã c¸cnót tr¾ng D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 35. 35. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 35+ Nh¸y vµo nót ®Çu tiªn bªn díi ®¸y mµn h×nh ëbªn tr¸i cã ch÷ Draw vµ chän Group ®Ó gom l¹ithµnh 1 nhãm.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái10 - VÏ c«ng thøc Bezen ( trong ho¸ häc ) h×nhlôc gi¸c lµm nh sau:+ Nh¸y vµo nót AutoShapes Basic Shapes chänh×nh lôc gi¸c vµ vÏ- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái11 - Muèn kh«ng r¾c rèi v× lçi b¹n cÇn ph¶it¾t c¸c chøc n¨ng trong m¸y tÝnh xin lµm nh sau:* Nh¸y vµo Tools AutoCorrect AutoCorrecthuû bá dÊu trong c¸c «.+ Gâ ch÷ i trong « Replace b¹n sÏ thÊy ch÷ I in ëphÝa díi nh¸y vµo ch÷ I in vµ nh¸y vµo Delete ®Óhuû bá.+ Nh¸y vµo nh·n 2 AutoFormat as you Type vµ bác¸c môc trong c¸c «.*Nh¸y vµo Tools Options Spelling andGrammar huû bá dÊu trong « Chesk Spelling asyou Type vµ Chesk Grammar as you Type sau ®ãbÊm OK.- Nh¸y vµo Tools Options View bá dÊu trong «Fieldcodes vµ trong môc All vµ bÊm OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái12 - Muèn t¹o v¨n b¶n siªu liªn kÕt khi ®a contrá vµo th× cã bµn tay hiÖn ra nh bµi viÕt nµy b¹nlµm theo c¸c bíc sau: nhí ®äc kü tõng bícC©u hái 1: DÊu ®Þnh Tr¶ lêi c©u 1 DÊu D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 36. 36. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 36vÞ lµ A1 ®Þnh vÞ lµ B1C©u hái 2: DÊu ®Þnh Tr¶ lêi c©u 1 DÊuvÞ lµ A2 ®Þnh vÞ lµ B2C©u hái 3: DÊu ®Þnh Tr¶ lêi c©u 1 DÊuvÞ lµ A3 ®Þnh vÞ lµ B3C©u hái 4 DÊu ®Þnh Tr¶ lêi c©u 1 DÊuvÞ lµ A4 ®Þnh vÞ lµ B4Bíc 1: T¹o dÊu ®Þnh vÞ cho phÇn c©u hái+§Æt con trá vµo c©u hái 1, nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ A1, bÊm OK.+§Æt con trá vµo c©u hái 2 nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ A2, bÊm OK.+§Æt con trá vµo c©u hái 3 nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ A3, bÊm OK.+§Æt con trá vµo c©u hái 4 nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ A4, bÊm OK.Bíc 2: T¹o dÊu ®Þnh vÞ cho phÇn tr¶ lêi+§Æt con trá vµo Tr¶ lêi c©u 1, nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ B1, bÊm OK.+§Æt con trá vµo Tr¶ lêi c©u 2, nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ B2, bÊm OK D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 37. 37. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 37+§Æt con trá vµo Tr¶ lêi c©u 3, nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ B3, bÊm OK+§Æt con trá vµo Tr¶ lêi c©u 4, nh¸y vµo Insert Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªncña dÊu ®Þnh vÞ lµ B4, bÊm OKBíc 3: T¹o liªn kÕt gi÷a c©u hái vµ phÇn tr¶ lêiSau khi ®· t¹o ®îc c¸c dÊu ®Þnh vÞ cho c¸c môc,b¹n ph¶i liªn kÕt chóng l¹i víi nhau ®Ó khi di contrá vµo chóng sÏ biÕn thµnh bµn tay. Muèn lµm®îc ®iÒu nµy b¹n h·y tëng tîng A1 sÏ liªn kÕt víiB1 nh h×nh díi:A1 B«I ®en C©u hái 1 Tr¶ lêi c©u 1 B1A2 B«I ®en C©u hái 2 Tr¶ lêi c©u 2 B2A3 B«I ®en C©u hái 3 Tr¶ lêi c©u 3 B3A4 B«i ®en C©u hái 4 Tr¶ lêi c©u 4 B4 Híng dÉn chi tiÕt t¹o liªn kÕt:+B«i ®en c©u hái 1, nh¸y vµo nót h×nh qu¶ cÇucã c¸i xÝch n»m ë díi thùc ®¬n Help Browse trong hép tho¹i BookMark b¹n nh¸y vµo dÊu®Þnh vÞ cã tªn lµ B1 BÊm OKOK, b¹n sÏ thÊyC©u hái 1 sÏ biÕn mµu vµ cã g¹ch ch©n ThÝ dô:C©u hái 1 NÕu muèn bá g¹ch ch©n b¹n b«i ®enC©u hái 1 vµ nh¸y vµo nót ch÷ U trªn thanh c«ngcô 2 lÇn. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 38. 38. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 38+ Nh¸y vµo C©u hái 1 B¹n sÏ thÊy con trá biÕnthµnh bµn tay vµ chóng ch¹y ngay tíi phÇn Tr¶lêi c©u 1+ Liªn kÕt ngîc tõ B1 tíi A1 b¹n b«i ®en Tr¶ lêic©u 1 nh¸y vµo nót h×nh qu¶ cÇu cã c¸i xÝchn»m ë díi thùc ®¬n Help Browse trong héptho¹i BookMark b¹n nh¸y vµo dÊu ®Þnh vÞ cã tªnlµ A1 BÊm OKOK, b¹n sÏ thÊy Tr¶ lêi c©u 1 sÏbiÕn mµu vµ cã g¹ch ch©n thÝ dô: Tr¶ lêi c©u 1NÕu muèn bá g¹ch ch©n b¹n b«i ®en Tr¶ lêi c©u1 vµ nh¸y vµo nót ch÷ U trªn thanh c«ng cô 2lÇn. Nh¸y vµo Tr¶ lêi c©u 1 B¹n sÏ thÊy con trábiÕn thµnh bµn tay vµ chóng ch¹y ngay tíi phÇnC©u hái 1C¸c môc kh¸c b¹n lµm t¬ng tù ®Ó t¹o c¸c liªn kÕtgi÷a c¸c dÊu ®Þnh vÞ.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái13 - Trong v¨n b¶n nÕu ch÷ mµu ®á khi in sÏbÞ mê trªn m¸y in ®en tr¾ng, vËy muèn in râ b¹nlµm theo c¸c bíc sau:- Nh¸y vµo Tools Options nh¸y vµo nh·nCompatipility ®Èy thanh cuèn t×m môc PrintColors as black on non Color printers OK-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái14 - T¹o ®êng viÒn bao quanh luËn v¨n nh thÕnµo?+ B«i ®en trang luËn v¨n cÇn ®ãng khung, nh¸yvµo Format Borders and Shading nh¸y vµo môcBox chän Options trong môc From Text t¨ng c¸c D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 39. 39. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 39chØ sè lµ 15 pt ®Ó t¹o v¨n b¶n thôt vµo c¸c lÒtrªn, díi, tr¸i, ph¶i OK- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái15 - T¹o ch÷ hoa lín ®Çu dßng ®Ó g©y Ên t-îng?+B «i ®en ch÷ ®Þnh t¹o ch÷ hoa lín, nh¸y vµo Format Drop Cap chän môcDropped, trong « Font chän ph«ng ch÷, trong «Lines to Drop chän sè dßng mµ ch÷ hoa lín sÏchiÕm bÊm OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái16 - Muèn biÕt ®îc nhanh nhÊt v¨n b¶n ®ã cãbao nhiªu tõ, bao nhiªu ®äan, bao nhiªu dßng b¹nlµm theo c¸c bíc sau:+ Më v¨n b¶n nh¸y vµo Tools Word Count héptho¹i hiÖn ra sÏ cho b¹n biÕt vÒ sè trang, sè tõ,sè ký tù, sè ký tù kÓ c¶ Ên c¸ch ch÷, sè ®o¹n, sèdßng.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái17 - T¹o tiªu ®Ò trªn vµ díi nh thÕ nµo?+ Tiªu ®Ò trªn lµ dßng ch÷ phÝa trªn cña v¨n b¶n,tiªu ®Ò díi lµ dßng ch÷ díi ®¸y v¨n b¶n, muèn t¹otiªu ®Ò trªn nh¸y vµo View Heard and Footer vµgâ ch÷ vµo khung Header, muèn t¹o tiªu ®Ò díi,nh¸y vµo thanh cuèn däc vµ gâ ch÷ vµo khungFooter gâ xong nh¸y vµo Close.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái18 - T¹o tiªu ®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièngnhau D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 40. 40. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 40+ Nh¸y vµo View Heard and Footer vµ gâ ch÷vµo khung Header, muèn t¹o tiªu ®Ò díi, nh¸y vµothanh cuèn däc vµ gâ ch÷ vµo khung Footer gâxong nh¸y vµo Close- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái19 - T¹o tiªu ®Ò cho trang ch½n kh¸c tiªu ®Òtrang lÎ+ Nh¸y vµo View Header and Footer vµ gâ ch÷vµo khung Header, muèn t¹o tiªu ®Ò díi, nh¸y vµothanh cuèn däc vµ gâ ch÷ vµo khung Footer gâxong nh¸y vµo Nót Page Setup ( nót thø 7 tõ ph¶iqua tr¸i ), chän nh·n Layout ®¸nh dÊu vµo môcDifferent odd andeven OK Close.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái20 - T¹o mçi trang mét tiªu ®Ò : Gi¶ sö b¹n t¹o3 tiªu ®Ò ë trang 1, trang 2, trang 3 víi ba tiªu ®Òkh¸c nhau b×nh thêng b¹n chØ cã thÓ t¹o ®îc tiªu®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièng nhau, hoÆc trangch½n trang lÎ cßn muèn t¹o tiªu ®Ò cho mçi tranglµ 1 chuyÖn khã, nhng b¹n vÉn cã thÓ lµm ®îc,sau ®©y lµ c¸c bíc thùc hiÖn.+T¹o tiªu ®Ò cho trang 1: Nh¸y vµo View Header and Footer, gâ tiªu ®Ò vµo díi ch÷ Hesrdsau ®ã nh¸y Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 1.+ T¹o tiªu ®Ò cho trang 2 : §Æt con trá vµo ch÷cuèi cïng cña trang 1, nh¸y vµo Insert Break Next Page OK.- Nh¸y vµo View Header and Footer nh¸y vµonót sè 5 tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i, nót nµy cã tªn lµ D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 41. 41. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 41Same as Previous (t¾t nót nµy ®i kh«ng cho s¸ng).- §a con trá lªn hµng tiªu ®Ò vµ xo¸ tiªu ®Ò cñatrang 1 vµ thay tiªu ®Ò míi cña trang 2 vµo, sau®ã nh¸y vµo Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 2.+ T¹o tiªu ®Ò cho trang 3 : §Æt con trá vµo ch÷cuèi cïng cña trang 2, nh¸y vµo Insert Break Next Page OK.- Nh¸y vµo View Heard and Footer nh¸y vµo nótsè 5 tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i, nót nµy cã tªn lµ Sameas Previous (t¾t nót nµy ®i kh«ng cho s¸ng ).- §a con trá lªn hµng tiªu ®Ò vµ xo¸ tiªu ®Ò cñatrang 2 vµ thay tiªu ®Ò míi cña trang 3 vµo, sau®ã nh¸y vµo Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 3. NÕub¹n t¹o tiªu ®Ò cña trang bÊt kú, b¹n còng lµmnh vËy.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái21 - C¸ch chÌn mét chó thÝch trong v¨n b¶n+ ThÝ dô: B¹n cÇn gi¶i thÝch Hµ Néi lµ g×, b¹n®Æt con trá c¹nh tõ Hµ Néi, nh¸y vµo Insert FootnoterOK vµ gâ chó thÝch vµo ®¸y cñatrang.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái22 - Cø mçi lÇn Ên phÝm Tab lµ xuÊt hiÖnmòi tªn ®en c¸ch söa nh sau:+ Nh¸y vµo Tools Options View huû bá dÊutrong môc Tab Characterssau ®ã bÊm OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 42. 42. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 4223 - Muèn cã mét m¸y tÝnh c¸ nh©n ®Ó tÝnhto¸n lµm nh sau:+ Nh¸y vµo Start Programs Accessories Calculator-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái24 - Khi kh«ng cã thanh cuèn däc vµ thanhcuèn ngang vËy ®Ó chóng xuÊt hiÖn trë l¹i b¹nlµm nh sau:+ Nh¸y vµo Tools Options View trong môcWindows n»m ë díi b¹n ®¸nh dÊu vµo c¸c «Status bar ( thanh tr¹ng th¸i ) - Vertical Ruler (thíc däc ) - Hozizontal Scoll bar ( thanh cuènngang ) - Vertical Scoll bar( thanh cuèn däc), sau®ã bÊm OK .-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái25 - Trªn mét sè chuét cña m¸y tÝnh cã b¸nhxe dïng ®Ó cuén tµi liÖu-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái26 - Nót cã h×nh l¸ cê Windows dïng ®Ó mëthùc ®¬n Start cho nhanh, trªn mét sè bµn phÝmcò kh«ng cã nót nµy b¹n ph¶i Ên Ctrl + ESC-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái27 - Mét v¨n b¶n 1 / 3 ®o¹n ®Çu chia 2 cét,phÇn gi÷a lµ 1 cét, phÇn cuèi lµ 3 cét b¹n lµmnh sau:+ §¸nh v¨n b¶n vµo ®o¹n ®Çu cña trang sau ®ãÊn Enter ®Ó xuèng dßng, b«i ®en ®o¹n v¨n mµb¹n cÇn chøa trong 2 cét, nh¸y vµo nót Columns, D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 43. 43. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 43chän sè cét lµ 2, hoÆc sau khi b«i ®en ®o¹n v¨n,nh¸y vµo Format Columns Two OK.+L¹i ®¸nh tiÕp v¨n b¶n cña phÇn gi÷a lµ 1 cét,sau khi ®¸nh xong Ên Enter.+ L¹i ®¸nh tiÕp v¨n b¶n cña phÇn cuèi , sau khi®¸nh xong Ên Enter b«i ®en ®o¹n v¨n mµ b¹ncÇn chøa trong 3 cét, nh¸y vµo nót Columns,chän sè cét lµ 3, hoÆc sau khi b«i ®en ®o¹n v¨n,nh¸y vµo Format Columns Three OK.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái28 - §¸nh sè trang cho khæ giÊy A4 xoayngang vµ chia lµm 2 ®Ó ®¸nh th¬, µo ®Ó ®¸nhsè trang tù ®éng b¹n lµm nh sau:+Bíc 1: ThiÕt lËp trang A5 b»ng c¸ch nh¸y vµoFile Page Setup Paper Size nh¸y vµo môcLandscape OK.+ Bíc 2: Nh¸y vµo Tools Options View ®¸nhdÊu vµo « Field Codes OK.+ Bíc 3: Nh¸y vµo Format Columns Two OK®Ó chia 2 cét+ Bíc 4: Nh¸y vµo View Header and Footer nh¸yvµo nót 1 cã tªn lµ Insert Page Nunber, bËn thÊyhiÖn lªn {PAGE}, b¹n l¹i ®Æt con trá vµo tríc ch÷P vµ sau dÊu { vµ nh¸y vµo nót Insert PageNunber mét lÇn n÷a b¹n sÏ thÊy {{PAGE}PAGE},®Æt con trá vµo gi÷a 2 dÊu {{ vµ gâ vµo =2* b¹nthÊy {=2*{PAGE}PAGE}, xo¸ bá PAGE ë phÝasau vµ thay b»ng -1 b¹n ®îc c«ng thøc{=2*{PAGE}-1}, b«i ®en c«ng thøc nµy, nh¸y vµo D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 44. 44. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 44nót Copy, Ên phÝm Tab ®Ó chuyÓn con trá sangbªn ph¶i vµ Ên Ctrl + V ®Ó d¸n c«ng thøc vµo,b¹n xo¸ bá -1 vµ b¹n sÏ cã ë bªn ph¶i lµ{=2*{PAGE}, nh¸y vµo Close+Bíc 5: Nh¸y vµo Tools Options View b¹n huû®¸nh dÊu cña « Field Codes OK. lóc nµy sètrang sÏ hiÖn ra cho b¹n.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái29 - Ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ mÊt kh«ng®¸nh ch÷ ®îc, muèn biÓu tîng ph«ng ch÷ ViÖtABC hiÖn lªn phÝa trªn mµn h×nh b¹n ph¶i lµmnh sau:+ Nh¸y vµo Start Programs StartUp nh¸y vµobiÓu tîng ph«ng ABC30 - BiÓu tîng ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ toche lÊp thùc ®¬n muèn cho biÓu tîng ph«ng nhá®i b¹n lµm nh sau:+ §a con trá vµo biÓu tîng ABC2.0 vµ nh¸y ®óp,biÓu tîng ABC sÏ nhá ®i mét Ýt, nh¸y ®óp métlÇn n÷a theo chØ dÉn biÓu tîng ABC sÏ nhá ®i.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái31 - Muèn t¹o thôt ®Çu dßng cña 1 bµi th¬ lôcb¸t lµm nh sau: D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 45. 45. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 45+B«i ®en bµi th¬ vµ Ên Ctrl + E hoÆc nh¸y vµonót c¨n gi÷a- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái32 - Khi ®a con trá vµo mét nót nµo ®ã th× sÏhiÖn lªn dßng chøc n¨ng cña nót, vËy muènphãng to cì ch÷ lªn ®Ó ngêi m¾t kÐm xem ®îclµm nh sau:+ Tõ nÒn mµn h×nh xanh nh¸y chuét ph¶i, chänProperties, chän nh·n 3 Apperance trong môcItem nh¸y vµo tam gi¸c quay xuèng ®Ó chänToolTip, trong « Size ngang hµng víi Font chäncì 24 bÊm OK- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái33 - Kh«ng t¹o ®îc b¶ng cã thÓ do thiÕt lËp sai: Muèn kÎ ®îc b¶ng b¹n nh¸y vµo File PageSetup chän nh·n Layout, trong môc Verticalalignment b¹n nh¸y vµo thay thiÕt lËp cò lµJstipied b»ng Top Default Yes.---34 - T¹o ®Üa HÖ thèng trong Windows 95,Window98+ Mua 1 ®Üa mÒm kÐo lÉy ®Üa vµo t©m ®Üa,nÕu gi¬ lªn tríc mÆt b¹n thÊy 1 « vu«ng trèng lµ®îc, cho ®Üa vµo æ A trªn m¸y, nh¸y vµo Start Programs Windows Explorer, trong khung bªntr¸i nh¸y chuét ph¶i vµo biÓu tîng æ A, chän môcFormat, nh¸y ®¸nh dÊu vµo « Copy System file OK. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 46. 46. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 46+ B¹n nªn Copy thªm 1 vµi tËp tin nh Sys, Format,Fdisk vµo ®Üa nµy, c¸c tËp tin nµy b¹n t×m trongth môc Commands cña Windows.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái35 - T¹o ®Üa hÖ thèng nhËn æ CD.chØ ¸pdông cho Windows98+ Mua 1 ®Üa mÒm kÐo lÉy ®Üa vµo t©m ®Üa,nÕu gi¬ lªn tríc mÆt b¹n thÊy 1 « vu«ng trèng lµ®îc, cho ®Üa vµo æ A trªn m¸y, nh¸y vµo Start Control Panel Add/Remove Program, nh¸y vµoStartUp Disk Create.-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái36 - Khi khëi ®éng kh«ng ®îc dïng ®Üa hÖthèng nµy nh sau:+ Cho ®Üa hÖ thèng vµo æ A vµ bËt m¸y chê®îi, khi thÊy trªn mµn h×nh hiÖn ra A:> b¹n gâSys C: ↵-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái37 - §Ó b¶o vÖ v¨n b¶n kh«ng cho ngêi kh¸cxem trém b¹n lµm nh sau:+Më v¨n b¶n cÇn b¶o vÖ b»ng mËt khÈu, nh¸yvµo Tools Options Save ®Æt con trá vµo «Password to Open vµ gâ mËt khÈu vµo « nµy,bÊm OK, l¹i gâ l¹i mËt khÈu vµo « ®óng nh mËtkhÈu ®· gâ, bÊm OK, nh¸y vµo File Save ®Ó ghil¹i c¸c thiÕt lËp võa råi, tõ nay trë ®i khi më v¨nb¶n b¹n ph¶i gâ mËt khÈu vµo «, nÕu bÞ quªnmËt khÈu xin liªn hÖ víi t¸c gi¶ ®Ó cã ch¬ngtr×nh gì vµ dß t×m mËt khÈu. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 47. 47. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 47-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái38 - NÕu v¨n b¶n ®Æt mËt khÈu bÞ quªn lµmthÕ nµo më ®îc?+B¹n ph¶i cµi ®Æt ch¬ng tr×nh dß t×m mËtkhÈu, xin liªn hÖ víi t¸c gi¶ hoÆc ®äc ë TËp 2®Ó biÕt thªm chi tiÕt.- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái39 - Khi in v¨n b¶n thêng bÞ chËm v× c¸c lý dosau ®©y:+Nguyªn nh©n cã thÓ do Virus hoÆc do v¨n b¶ncã nhiÒu h×nh ®å ho¹+Nguyªn nh©n cã thÓ do m¸y in thiÕu bé nhí,®Üa cøng bÞ ®Çy-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái40 - Cø cho tê giÊy nµo vµo m¸y lµ m¸y ®ïn ralu«n vµ cã c¶ ch÷ tiÕng Anh mÆc dï kh«ng bÊmlÖnh in cã thÓ do:+Do thiÕt lËp m¸y in sai, cÇn ph¶i cµi ®Æt l¹i m¸yin cho ®óng-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái41 - §Ó s¾p xÕp ®îc c¶ Hä vµ tªn tiÕng ViÖttrong b¶ng Excel+ CÇn ph¶i cã ch¬ng tr×nh XlViet chøa trong 1®Üa mÒm+ Copy vµo æ C, sau ®ã nh¸y vµo th môc XlVietbªn ph¶i hiÖn lªn c¸c tËp tin, Copy tËp tin cã tªnlµ Function. tnh vµo trong th môc Programs file Microsoft Office SlStart ( §äc môc 191 TËp 2trang 100 ®Ó biÕt chi tiÕt) D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 48. 48. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 48-  B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái42 - Xin giíi thiÖu t¸c dông cña mét sè phÇnmÒm, nÕu cÇn th× liªn hÖ víi ai ®Ó cã phÇnmÒm ®ã?  Giíi thiÖu mét sè phÇn mÒm - NÕu b¹n cÇn ghi vµo ®Üa CD c¸c phÇn mÒmhoÆc s¸ch TËp 1, tËp 2 hoÆc häc vi tÝnh xinc¸c b¹n göi tiÒn qua bu ®iÖn theo ®Þa chØ sau:TrÇn ThÞ YÕn - TËp thÓ C«ng ty Dîc phÇm Trung¬ng IKm6 §êng Gi¶i Phãng - Gi¸p B¸t - Thanh Xu©n -Hµ NéiNh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u háiT¸c gi¶ nhËn d¹y +D¹y cµi ®Æt Windows9x - OFFICE 97-2000 -Ph«ng ch÷ ABC, VietKey 10 buæi 120.000®, ®îctÆng 1 ®Üa CD kÌm c¸c ch¬ng tr×nh -+ §¸nh m¸y 10 ngãn :10 buæi : 50.000 ®+ Qu¶n lý v¨n b¶n :5 buæi : 50.000 ®+ So¹n th¶o v¨n b¶n: 20 buæi: 100.000 ®+ Nh÷ng mÑo vÆt:Moi tiÒn hîp ph¸p khi ch÷am¸y cho thiªn h¹+ L¸p r¸p m¸y tÝnh: 5 buæi 200.000 ®+ NÕu häc cµi 1 buæi biÕt hÕt c¸c mÑo gi¸:60.000 ® nÕu häc viªn kh«ng cµi ®Æt ®îc xinlÜnh l¹i tiÒn häc phÝ. D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 49. 49. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 49  - KhuyÕn m¹i: Häc viªn nµo ®· häc ë chç t«ikhi m¸y háng phÇn mÒm ®îc söa miÔn phÝ, aicÇn mua m¸y xin liªn hÖ víi t«i.Cã hµng ngµn phÇn mÒm kh¸c nhau vµ b¹nch¼ng biÕt lµm g×, c¶ 1 ®èng vµng mµ kh«ngbiÕt sµi, t«i xin giíi thiÖu mét sè phÇm mÒm ®Ób¹n tham kh¶o, tuy nhiªn kh«ng thÓ giíi thiÖu hÕt®îc. NÕu cÇn ghi vµo ®Üa CD xin liªn hÖ víi t¸cgi¶: D¬ng M¹nh Hïng §T:0913-230-820 hoÆc§TNR:8642220 Tªn Ch¬ng Dung tr×nh  lîng Dïng lµm g× Win3.11 11,4M HÖ ®iÒu hµnh cò BWin95 32,3 HÖ ®iÒu hµnh n©ng cÊp ch¹y cïng Win3.11Win95ViÖt 44,5 HÖ ®iÒu hµnh tiÕng ViÖtNamWin96 46,4 HÖ ®iÒu hµnh Win96Win97 79 HÖ ®iÒu hµnh Win97Win98- 173 HÖ ®iÒu hµnh Win98Win98SEWinME 153 HÖ ®iÒu hµnh WinMEWinNT4.0 HÖ ®iÒu hµnh WinNT4.0Win2000 HÖ ®iÒu hµnh Win2000Win 2002 HÖ ®iÒu hµnh Win2002-XPOFFICE4.3 41,3 Bé V¨n phßng víi Word6.0OFFICE95 37,6 Bé V¨n phßng víi Word7.0 D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 50. 50. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 50OFFICE97 219 Bé V¨n phßng víi Word8.0OFFICE97 203 Bé V¨n phßng 97 tiÕng ViÖtVnOFFICE200 520 Bé V¨n phßng víi Word20000OFFICE200 Bé V¨n phßng víi Word20022-XPABC1.0 - 7,36 Ph«ng ch÷2.1VietKey408 Ph«ng ch÷VietKey409 1,73 Ph«ng ch÷VietKey200 1,39 Ph«ng ch÷ TiÕng ViÖt0Clis&See2. 6,46 DÞch Anh ra ViÖt b»ng có51 nh¸y chuét ph¶iAlClock 1,59 B¸o giê b»ng tiÕng nãi. tiÕng chim, gµClock 1,07 §ång håTyping 1,21 §¸nh m¸y 10 ngãnEncover4 1,39 ViÕt nèt nh¹cGoo2 1,90 Lµm mÐo mÆtLake 76,6K T¹o hå cã sãng vµ bµi h¸t B theo ý thÝchMagic97 721KB B¶o vÖ th môc b»ng mËt khÈuMikela98 1,26 T¹o con trá theo ý riªng cña MB b¹nOngdo98 1,67 LÞch ViÖt NamPicaview 1,15 Xem ¶nh, chuyÓn ®æi ¶nhScsapw12 151 Dß mËt khÈu khëi ®éng D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 51. 51. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 51 KB m¸yTweaui2k 188 Ng¨n c¶n ngêi dïng KBXara 912 T¹o ch÷ quay KBXing33 1,21 Nghe nh¹c, Video MBXlviet 0,97M X¾p c¶ hä tªn tiÕng viÖt B theo ABCZoom0pen 73,7 Quay hép tho¹i khi më, KB ®ãngLÞch ©m d- 2,08 LÞch ©m d¬ng¬ng MBT¹o mèt tãc, 279 T¹o mèt tãc, trang ®iÓm c«r©u MB d©uT¹o mèt tãc, 609 T¹o mèt tãc, trang ®iÓm c«r©u MB d©uBackmos 7,76 Xo¸ mËt khÈu CMOS KBLcdn 53,6 T¹o ch÷ gièng ch÷ ®ång hå KB ®iÖn töSymbol 2,18M Thªm ký tù ®Æc biÖt BDß mËt 1,40 Dß mËt khÈu v¨n b¶n khikhÈu KB bÞ quªnWord97Dß mËt 1,40 Dß mËt khÈu b¶ng tÝnh khikhÈu KB bÞ quªnExcel97PqMagic4.0 54,7M Chia, nhËp æ kh«ng mÊt D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 52. 52. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 52vµ 5.0 B d÷ liÖu463 KiÓu 2,3KB Thay h×nh d¸ng con trá trªnchuét mµn h×nhGhost6.0 Kh«i phôc khi m¸y hángChange 54,3M Thay ®æi c¸c th môc kh¸cIcon B nhauHomguard 630KB Qu¶n lý m¸y tÝnh theo ý m×nhBootMagic2 Khëi ®éng nhiÒu hÖ ®iÒu.0 hµnh cã mËt khÈuSNAGIT5.1 2,92M Chôp h×nh con trá chuét BWinzip8.0 NÐn, têi nÐn kÌm mËt khÈuAzpr321 Dß mËt khÈu nÐnBkav383 Chèng VirutD2 Chèng VirutPccilin98 Phßng chèng virusLf Format cÊp thÊp æ ®Üa cøngMax Format cÊp thÊp æ ®Üa cøngDM Tr×nh qu¶n lý ®Üa dïng Fdisk + FormatFormat Xo¸ æ cøngFdisk Chia, nhËp æ cøng thµnh nhiÒu phÇnWinboot200 Thay thùc ®¬n b»ng tiÕng1 viÖt cã dÊuFineprin In 8 trang vµo 1 trangMsbatch.inf Cµi Win98 chØ gâ Enter lµ D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 53. 53. Ch¬ng tr×nh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 53 m¸y tù lµmNodelete Kh«ng cho xo¸ nhÇm tµi liÖu Qu¶n lý c«ng v¨n ®i, ®Õn trªn m¸y tÝnhQu¶n lý v¨n 4 ®Üa Xin liªn hÖ víi t¸c gi¶:0913-th mÒm 230-820 hoÆc ngoµi giê §TNR:8642220- B¹n cã thÓ nh¸y vµo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 43 - ThiÕt lËp th«ng sè trong CMOS - SETUPdïng ®Ó ®Æt cÊu h×nh cho m¸y tÝnh, æ cøng,tèc ®é, mËt khÈu V.V...Mçi mét lo¹i m¸y cã c¸chvµo kh¸c nhau, BIOS Tæ hîp phÝm ®Ó vµo Ami Dell Award Ctrl+Alt+ESC Dtk ESC IBM - PS2 F1 hoÆc Ctrl+Alt+Ins hoÆc Ctrl+Alt+Del Phoenix Ctrl+Alt+ESC hoÆc Ctrl+Alt+S Sony F3 Compap F10 ADell E2 D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 54. 54. Ch¬ng tr×nh dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 54 Dell hoÆc DeleteM¸y §«ng nam ¸ D¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820

×