Zadluženost obcí

642 views
597 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zadluženost obcí

  1. 1. ArgumentaceToto téma jsem si vybrala ze dvou důvodů. Prvním je, že studuji Ekonomicko-správní fakultu,obor Veřejná ekonomika a správa a tím pádem se toto téma dotýká mé oblasti studia a takézájmu. Druhým důvodem výběru tohoto tématu je fakt, že jsem se svou kolegyní na toto témaasi před 2 lety psala seminární práci do jednoho předmětu, ze které budu nyní citovat. ZADLUŽENOST OBCÍKlíčová slovaZadluženost, obec, Stará Bělá, regulaceAnotaceZadlužení obcí v České republice se v posledních letech stává jakýmsi fenoménem. Je zdesnaha o částečnou regulaci, ale přesto se již pár obcí nepodařilo „zachránit“. V práci jsme sepokusili zmapovat situaci v České republice a zabývali se možnostmi regulace zadluženosti.Vlastní textCelková zadluženost českých obcí v roce 2009 dosáhla 80, 6 mld. Kč, což činí přibližně 2,2%HDP České republiky. V České republice je přibližně 6250 obcí, zadluženo bylo v roce 2009až 52% obcí. Na první pohled jsou tato čísla celkem alarmující, ale více jak polovinuzadluženosti tvoří zadluženost největších měst jako je Praha, Brno, Ostrava a Plzeň u kterýchnení veliké riziko neschopnosti tento dluh splácet.Samotná čísla často nejsou považována za ty největší „strašáky“, mnohem větším problémemmůže být růstový trend zadluženosti obcí, a dále především také spousta jednotlivých případůobcí, kdy nebyly schopny správně hospodařit a dostaly se do ohromných potíží. To může býtčasto způsobeno nedostatečnou kvalifikací lidí, kteří rozhodují o finančních záležitostechobce. Z těchto důvodů je vhodné snažit se hospodaření a zadlužování obcí kontrolovat aregulovat, i když se názory na míru zásahů do samospráv v praxi mohou velmi lišit.
  2. 2. Stará Bělá a zadluženostStará Bělá je městským obvodem statutárního města Ostravy. V roce 1941 byla Stará Bělásoučástí městské části Moravské Ostravy. V letech 1945 – 1975 byla samostatnou obcí a odroku 1990 je jedním z 23 městských obvodů města.Počet obyvatel byl v roce 2010 3646. Jedná se o malou městskou část, která si i přes přilehlostklasické panelákové zástavby města zachovává venkovský charakter ve všech směrech.(převzato z internetových stránek Staré Bělé)Stará Bělá a její zadluženost není a nikdy nebyla příliš vysoká. Převážnou část její historiedokonce nulová. Tato situace pravděpodobně vyplývá z faktu, že Stará Bělá je součástí městaOstravy, což nese jistá pozitiva, ale i negativa.Mezi negativa se dá považovat, že každou půjčku nebo jakoukoli jinou finanční výpomoc, okterou tato městská část zažádá, musí být schválena zastupitelstvem statutárního městaOstravy. Pokud by se jednalo o finanční prostředky, které městská část potřebuje získat zarelativně krátký okamžik, může být tento proces podávání žádostí zdlouhavý a neefektivní.Jako o pozitivu se dá mluvit o faktu, že město do jisté míry tuto městskou část finančněpodporuje ze svého rozpočtu ve formě dotací. Z toho důvodu zde nevzniká velká potřeba ojiné půjčky žádat. Další pozitivum do jisté míry vyplývá z nutnosti žádat o povolení vzetíúvěru. Město tak vlastní velice silný regulační prostředek, jak omezovat zadluženost svýchměstských částí.Na druhou stranu tato městská část, ač je do jisté míry podporována městem ve formě dotací,hospodaří s menším rozpočtem, než s jakým hospodaří samostatné obce, které jsousrovnatelně velké.Zadluženost v historii této městské části je výjimečná. V roce 1995 byl použit úvěr naplynofikaci obce. Celá výstavba byla financována 40% dotací, 40% úvěrem a 20% z vlastníchzdrojů.Aktuální zadluženost Staré Bělé není dramatická a žádným způsobem neohrožuje jejífungování. V roce září 2008 byla městem Ostrava poskytnuta návratná finanční výpomoc narekonstrukci základní školy, jejíž druhý stupeň je využíván také pro žáky okolních obcí.Vzniklo zde také 6 bytových jednotek, které Stará Bělá pronajímá. Celková rekonstrukce stálaasi 27 milionů korun z čehož 24 milionů bylo poskytnuto ve formě dotace od města. Poslední3 miliony již město odmítlo poskytnout jako dotaci, ale rekonstrukci bylo nutno dofinancovat.
  3. 3. Jelikož s touto skutečností Stará Bělá nepočítala ve svém rozpočtu, byla nucena požádat ofinanční výpomoc.Návratná finanční výpomoc je bezúročná půjčka, kterou musí městská část splatit, dledomluvených podmínek. Stará Bělá musela v letech 2009, 2010 a 2011 zaplatit vždy 1 milionkorun, který vždy vyčlenila ve svém rozpočtu. Stará Bělá bude žádat o prominutí poslednísplátky, kterou má splatit v letošním roce. (informace byly získány od Bc. Jarmily Kaločové).Kdybychom měli porovnat výši dluhu k celkovým příjmům obce a velikosti rozpočtu, nebudese jednat o vysokou zadluženost.Tato městská část disponovala s rozpočtem od let 2004-2010 v průměru kolem 22 milionůkorun. Za výjimečný lze považovat pouze rok 2005, kdy byla provedena velká částrekonstrukce školy a rozpočet dosahoval skoro 43 milionů korun.Vzhledem k výši rozpočtu a aktuálnímu dluhu, který nyní činí jeden milion korun, se jedná asio 5,5 % pro letošní rok při předpokládaných příjmech o objemu 18 500 000 Kč. Tato výšezadluženosti není pro tuto městskou část žádným způsobem závažná a nijak ohrožující jejíběžnou činnost.Pokud přepočítáme výši dluhu vzhledem k počtu obyvatel, jedná se také o poměrně nízkoučástku v řádu několika stovek. Při současném dluhu 1 milion korun dluží teoreticky každýobčan 245 korun. Při původním dluhu 3 miliony korun to bylo přibližně 823 koruny. (vlastnípropočty)Celá situace zadluženosti ve Staré Bělé by se dala zhodnotit jako nezávažná. Zadluženost jenízká a zatím situace vypadá tak, že od roku 2012 bude již opět nulová. Stará Bělá nemápotřebu si o žádný úvěr žádat, a to i díky tomu, že v posledních letech se ji povedlo získat dvědotace z Evropské Unie ve výši 11 milionů na potřebné investice. Na druhou stranu, kdyby ovzetí úvěru požádala, zastupitelstvo města Ostravy by tento krok pravděpodobně schválilo.Z velice nízké zadluženosti vyplývá také fakt, že tato situace nijak neovlivňuje další generace.Velkou diskuzi obecně vyvolává otázka, jakým způsobem by se tedy měla regulovatzadluženost všech obcí v ČR. Názory na míru centralizace a zásahů do fungování samosprávse velmi liší, my zastáváme spíše názor, že by měly být obce, resp. jejich vedení vícezapojena do diskuze o této problematice, měla by společně s centrální vládou dohodou
  4. 4. stanovit určitá pravidla pro regulaci zadluženosti včetně případných sankcí, aby dostatečněpřevzaly také zodpovědnost za své konání a rozhodování.Nejedná se o makroekonomický problém, který by nějakým způsobem brzdil růst ekonomiky.Jedná se však o problematiku, kterou je dobré sledovat a stát by se ji měl snažit regulovat.Není vyloučeno, že bez jakéhokoli zásahu státu se ze zadluženosti obcí makroekonomickýproblém stát nemůže.V České republice jsme se již mohli setkat s několika obcemi, které se dostaly tak daleko, žesvé dluhy nebyly schopny splácet. Je to veliký problém, který není jednoduché vyřešit. Bezregulace státu hrozí, že by těchto obcí mohlo přibývat.Použité zdroje 1) SLÁDKOVÁ, Kateřina a Radka SVOBODOVÁ. Analýza zadluženosti konkrétní obce. Brno, 2011. Seminární práce. Masarykova univerzita Brno. - Seminární práce byla psána dostatečně dlouhou dobu - Byla uznána jako vyhovující - K sepsání bylo použito několik zdrojů 2) ČR. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. Dostupný také z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb00128> - Zákon byl použit v aktuálním znění - Vztahuje se k problematice 3) ČR. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dostupné také z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00250&cd=76&typ=r> - Zákon byl použit v aktuálním znění - Vztahuje se k problematice 4) ČR. Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech. Dostupné také z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakony_1039.html> - Zákon byl použit v aktuálním znění - Vztahuje se k problematice 5) Ministerstvo financí ČR [online]. 2008 [cit. 2011-04-23]. Monitoring hospodaření obcí .Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_monitoring_hospodareni_obci.html>.
  5. 5. - Jedná se o oficiální stránky Ministerstva financí ČR - Článek psali odborníci6) PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 2. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. - Jedná se o všeobecně uznávanou knihu k tomuto tématu - Autorka se touto problematikou zabývá již déle

×