Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dvorackova tereza zaverecny ukol

227 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dvorackova tereza zaverecny ukol

  1. 1. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MALÉ ČESKÉ OBCE NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADU OBCE ROUBANINAArgumentace:Jsem studentkou druhého ročníku oboru regionální rozvoj a cestovní ruch na Ekonomicko-správnífakultě a v budoucnu bych se ráda zaměřila hlavně na regionální rozvoj malých obcí. S tím souvisí itéma mého článku, kde jsem se zaměřila na jejich aktuální problémy a ty se pokusila demonstrovatna příkladu malé obce Roubanina ležící v Jihomoravském kraji.Anotace:V textu jsem se zaměřila na šest hlavních problému malých obcí v současnosti. Každý problémrozebírám detailněji a uvádím ho do kontextu s konkrétní obcí Roubanina.Klíčová slova:aktuální problémy, malá obec, neefektivnost, nezaměstnanost, vylidňování, stárnutí, dopravníobslužnost, nedostatek financíU malých českých obcí do 1000 obyvatel jsou nejčastějšími problémy následující: vylidňování astárnutí obyvatelstva obce, vysoká nezaměstnanost, slabá dopravní obslužnost, omezená nabídkaslužeb, neefektivní místní správa, nedostatek financí.1VYLIDŇOVÁNÍ MALÝCH OBCÍ A STÁRNUTÍ OBYVATELSTVAVšeobecným trendem je stěhování mladých obyvatel do větších měst, hlavně za prací, a na venkovětak zůstávají starší občané. Obec Roubanina je v tomto případě světlou výjimkou. Od roku 2000 doroku 2012 zde počet obyvatel vzrostl ze 120 na 142. Také průměrný věk obyvatelstva je zde o skorotři roky nižší (38 let) než průměr v ČR (40,5 let).2 Nárůst počtu obyvatel je zde způsoben hlavně vyššíporodností. Důvodem, proč tu mladí lidé zůstávají a zakládají rodiny, může být podpora mladýchrodin v této obci. Konají se zde různé akce pro děti a je možné využít i dalších aktivit, které jsouzaměřeny i na mladé rodiče.SLABÁ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTDopravcům zajišťující spoje malým obcím se nevyplácí vypravit autobusy přes malé vesnice, a takněkteré obce mají 1 – 2 spojení s okolím denně a o víkendu dokonce žádné. Tento problém se vyřešil,když byla zařazena do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Teď je spojenas okolními obcemi třinácti spoji denně.VYSOKÁ NEZAMNĚSTNANOSTNezaměstnanost se ve venkovských oblastech zvyšuje zejména se zhoršující se polohou. Čím je obecvzdálenější od větších měst, tím vyšší je nezaměstnanost. Venkovské obce, které leží na hlavních1 BINEK, Jan. Synergie ve venkovském prostoru: paradoxy rozvoje venkova : Kritické zhodnocení bariér, nástrojůa šancí rozvoje venkova. Vyd. 1. Brno: GaREP, 2011, 63 s. ISBN 978-809-0430-8602 HAVEL, Radek. Věkové složení obyvatelstva v roce 2009. Český statistický úřad. [online]. 1. vyd. 2010 [cit.2013-02-03]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4003-10
  2. 2. dopravních tepnách, vykazují menší nezaměstnanost než některá větší města.3 V České republiceprůměrná nezaměstnanost dosahuje nadprůměrných 9,1% k 1.1.2012.4 V Roubanině je průměrnánezaměstnanost ke stejnému datu dokonce 34%.5 Řešení nezaměstnanosti v malých obcích je velmisložité. Obec se může snažit podporovat dopravní spojení s většími městy, nebo se pokusit vytvořitpracovní místa přímo v obci.OMEZENÁ NABÍDKA SLUŽEBV malých obcích většinou chybí nabídka služeb veřejných i komerčních. Malé obce tvoří moc malý trhna to, aby se v nich vyplatilo podnikat. Proto se na některé činnosti sepisují veřejnoprávní smlouvymezi obcemi o vzájemné výpomoci. Takto se řeší například chybějící obecní policie. Zdravotní službaje v některých obcích zastoupena dojíždějícím lékařem. Ten do obce dojíždí několikrát do měsíce.V Roubanině chybí zdravotní středisko, základní škola, mateřská školka, restaurace, Policie ČR iobecní policie, pošta a další. V roce 2008 zde byla zřízena pobočka Czech Point, kde si obyvatelémůžou zařídit základní styk s úřadem (výpis z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku,katastru nemovitostí, rejstříku trestů apod.).NEEFEKTIVNÍ MÍSTNÍ SPRÁVANeefektivnost místní správy je způsobena nedostatkem kvalifikované, specializované a pracovně atechnicky vybavené pracovní síly. Malé obce většinou řídí lidé, kteří mají vystudovaný jiný obor ařízení obce se věnují jen ve svém volném čase.6 Odborníků se na řídící posty v malých obcíchnedostává, protože je obce nejsou schopni ze svých rozpočtů zaplatit. Placené pozice jsouv Roubanině – starosta, místostarosta, knihovnice a účetní. Avšak tyto odměny dosahují max. 1000 Kčměsíčně. Ostatní členové zastupitelstva, výborů a komisí jsou bez odměn. Pozitivní na řízení obce je,že se velké procento obyvatel podílí na jejím řízení. Problém s neefektivností by se zmenšil, kdyby sezavedlo pro zastupitelstva obcí pravidelné školení. Stát by pořádal školení specializující se napřenesenou působnost. Odbornost zastupitelů by přispěla ke zvýšení úspěšnosti schválených dotacíod EU, k lepšímu hospodaření s penězi obce apod. Tím by se do značné míry vložené peníze vrátily.NEDOSTATEK FINANCÍ3 BINEK, Jan. Synergie ve venkovském prostoru: paradoxy rozvoje venkova : Kritické zhodnocení bariér, nástrojůa šancí rozvoje venkova. Vyd. 1. Brno: GaREP, 2011, 63 s. ISBN 978-809-0430-8604 MPSV. Statistiky nezaměstnanosti. Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. 1. vyd. 2012[cit. 2012-04-26]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes5 REGION - Bez práce je více lidí. In: Zrcadlo [online]. 1. vyd. 2012, 17.4. [cit. 2012-04-26]. Dostupné z:http://www.zrcadlo.net/novinky/6 BINEK, Jan. Synergie ve venkovském prostoru: paradoxy rozvoje venkova : kritické zhodnocení bariér, nástrojůa šancí rozvoje venkova. Vyd. 1. Brno: GaREP, 2011, 63 s. ISBN 978-809-0430-860
  3. 3. S nedostatkem financí se potýká v současné době hodně obcí. Nedostatečně kvalifikovanízastupitelé nemusí umět splnit všechny podmínky pro přidělení dotací a mnohdy ani omožnosti poskytnutí dotace nevědí. Některé obce se potýkají s dluhy z minulých let, kterézpůsobil předchozí systém přerozdělování peněz obcím. V získávání dotací je obec Roubaninaúspěšná. Jediné, co ji trápí v tomto směru je, že dotace jsou zaměřeny spíše na rozvoj obce.Nezbývá jí však mnoho financí na samotný provoz. Nemohou si například dovolit účetní naplný pracovní poměr. Mohou zaplatit jen 30% pracovní poměr.
  4. 4. Použitá literatura:Bez práce je více lidí. In: Zrcadlo [online]. 1. vyd. 2012, 17.4. [cit. 2012-04-26]. Dostupné z:http://www.zrcadlo.net/novinky/ - Tento zdroj asi není úplně nejlepší, ale nikde jinde se mi nepodařilo dohledat aktuální míru nezaměstnanosti v této malé obci.BINEK, Jan. Synergie ve venkovském prostoru: paradoxy rozvoje venkova : Kritické zhodnocení bariér, nástrojů ašancí rozvoje venkova. Vyd. 1. Brno: GaREP, 2011, 63 s. ISBN 978-809-0430-860 - Z této knihy jsem čerpala, protože je zde dobře zpracována aktuální problematika malých obcí v České republice.HAVEL, Radek. Věkové složení obyvatelstva v roce 2009. Český statistický úřad. [online]. 1. vyd. 2010 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4003-10 - Český statistický úřad je dobrým a důvěryhodným zdrojem údajů o obyvatelstvu.MPSV. Statistiky nezaměstnanosti. Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. 1. vyd. 2012[cit. 2013-02-23]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes - Portál Ministerstva práce a sociálních věcí je důvěryhodným zdrojem informací týkajících se nezaměstnanosti.
  5. 5. Struktura veřejné správy v České republice:

×