Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Vize rozvoje města Žatec 2019-2025

Download to read offline

Vize rozvoje města Žatec 2019-2025

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Vize rozvoje města Žatec 2019-2025

 1. 1. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 VIZE RODÁKŮ ŽATCE PRO ROZVOJ MĚSTA CÍLEM TÉTO VIZE JE VYTÝČENÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NA ROZVOJ MĚSTA  Strana 1 + 2 - obsah a úvod  Strana 3 - Zdravotnictví a sociální péče  Strana 4 - Bezpečnost a prevence kriminality  Strana 5 - Bytová situace a výstavba  Strana 6 - Pracovní příležitosti a rozvoj podnikání  Strana 7 - Školství a profesní vzdělávání  Strana 8 - Doprava – auto, bus, vlaková spojení  Strana 9 - Hospodaření města Žatce  Strana 10 - Životní prostředí a ekologie  Strana 11 - Kultura a cestovní ruch 1
 2. 2. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 ÚVOD - VIZE ROZVOJE MĚSTA ŽATEC WWW.RODACIZATEC.COM  V roce 2018 jsme oslavili 100. výročí založení republiky a 20 let založení našeho spolku. Při této příležitosti se členové Spolku rodáků a přátel města Žatce rozhodli zveřejnit své představy o dalším vývoji města se snahou přispět k pozitivním změnám a pokroku. Úspěšné nasměrování je nezbytné pro všechny obyvatele. Níže uvedené návrhy na koncepci rozvoje jsou podložené osobními zkušenostmi členů, sympatizantů i odborníků z různých měst a oborů – jedná se o názory postupně shromážděné od patriotů a přátel, kteří mají královské město Žatec rádi a hodlají mu pomoci.  Cílem zveřejnění našíVize rozvoje města Žatce je zvýšení informovanosti, vyvolání konstruktivní diskuse a případně i rozběh vhodných dlouhodobých projektů k potřebnému rozvoji.  Plnou odpovědnot za konkrétní a zdárný rozvoj města měly a mají politické strany a sdružení, které zasedají na žatecké radnici. Rádi se připojíme k užitečným projektům, pomůžeme zkušenostmi i zprostředkováním nových kontaktů v zájmu rozvoje našeho královského města Žatec. 2
 3. 3. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WWW.RODACIZATEC.COM Žateckou nemocnici je potřeba zachovat ve správě města s financováním v rámci systému státní zdravotní péče. Účelem je pokytování standardních regionálních zdravotních služeb obyvatelstvu v rozsahu od dětského oddělení až po seniory !  Nemocnice s poliklinikou je určena pro potřebnou lékařskou péči v rámci sytému zdravotních služeb ČR. Cílem je dosažení úrovně běžné v EU.  Město má zajistit další zlepšení práce řídících a kontrolních orgánů v zájmu dosažení potřebné efektivity provozu. Zkrátka méně politiky a více odbornosti.  Obyvatelstvo stárne, je potřeba více provázat péči nemocnice o seniory a návazné pečovatelské služby v Žatci a okolí, aby vznikl funkční systém.  Všechna dnešní funkční oddělení nemocnice je nutno postupně modernizovat a zlepšovat kvalitu lékařské péče.Toto potřebují obyvatelé regionu ! 3
 4. 4. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY WWW.RODACIZATEC.COM Bezpečnost a pořádek lze dlouhodobě nastolit pouze důslednou prevencí a kontrolou dodržování zákonů. Požadavky na dodržování základních pravidel chování musí prostě pochopit všechny vrstvy obyvatel !  Město Žatec, ve spolupráci s městskou a státní policií, by mělo vypracovat koncepci prevence kriminality a každým rokem ji upřesňovat a zveřejňovat.  Součástí této koncepce budou pravidla chování občanů, která se budou připomínat ve školách a budou vysvětlována problematickým komunitám.  Romská komunita potřebuje zejména účelnou pomoc, jak se zařadit do výrobního procesu. K tomu je možno použít zkušenosti například zVelké Británie. Každému stejných práv a povinností.  Cílem systematických opatření je bezpečné a klidné město k životu. 4
 5. 5. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 BYTOVÁ SITUACE A VÝSTAVBA WWW.RODACIZATEC.COM Předkové nám zanechali město s vyjímečnou historií a architekturou. Povinností dnešní generace je uchopit toto dědictví a navázat na něj. Nikoliv nechat chátrat střed města a stavět okolo satelitní městečka !  Městský úřad je povinnen zajistit podmínky pro záchranu a využití chátrajících staveb uvnitř města na budování nových bytových jednotek a návazných služeb.  Město v souladu s renomovanými architekty a majiteli staveb vypracuje a předloží k diskusi zásadní projekt oživení staré zástavby města, jenž bude respektovat požadavky památkové péče, podnikatelských aktivit, dopravní infrastruktury, ekologie a dalších návazných oborů.Tím lze napravit chyby minulých let a oživit tuto část.  Pro novou výstavbu raději určit nevyužívané průmyslové prostory nebo např. bývalá kasárna. 5
 6. 6. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI A ROZVOJ PODNIKÁNÍ WWW.RODACIZATEC.COM V regionu okolo Žatce dochází k výstavbě továren.V souvislosti s potřebou obnovy centra města se v případě rychlé reakce rýsuje příležitost opětovného obydlení historického centra !  Kromě nárůstu potřeby pracovních sil v regionu ze strany nadnárodních společností je nutno podpořit podnikatelské aktivity středních a malých firem. Dá se očekávat zvýšená poptávka ve službách i dalších oborech.  Město a nové politiky čekají vstřícná jednání. Je rozumné urychleně vytvořit výhodné podmínky pro start nových podnikatelských aktivit. Napomáhat = úkol komunální sféry, nikoliv ztěžovat podmínky pro podnikání.  Je nutné vyvolat jednání s místními podnikateli a na základě jejich oprávněných požadavků vytvořit program podpory jejich aktivit. 6
 7. 7. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 ŠKOLSTVÍ A PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ WWW.RODACIZATEC.COM Školy i vzdělávání starší generace je potřeba přizpůsobit současnosti. Nikoliv o tom jen mluvit a čekat až se samo vzpamatuje české školství !  Na Městském úřadu nutno okamžitě vytvořit nový odbor školství (a kultury) se zodpovědnými pracovníky.  Kapacity mateřských školek je nutno časově sladit s počtem předškoláků  Základní školy vyžadují připravené projekty pro účelnou renovaci budov a vybavení moderními učebními pomůckami včetně počítačové techniky.  V oblasti učebních oborů a středního školství město Žatec zaspalo ve vývoji. Zejména technické obory, po kterých je a bude poptávka, se nevyučují nebo jsou v porovnání s EU na nízké úrovni. Zde je nutná rychlá zásadní změna, kterou musí iniciovat město v soukromých i ve státních školách.  Jeví se možno založit v Žatci pobočku vysoké školy, je potřeba toto prověřit a umožnit. Nabízejí se možnosti i mezinárodní spolupráce. Ovšem město musí jednat! 7
 8. 8. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 DOPRAVA – AUTO, BUS, VLAKOVÁ SPOJENÍ WWW.RODACIZATEC.COM Současný rozvoj města potřebuje modernizaci dopravního systému. Na kvalitu každodenního života obyvatel má dostupnost spolehlivé a rychlé dopravy silný vliv. K tomu se připojuje potřeba ohledu na stav životního prostředí i na omezené prostorové možnosti centra města !  Automobilová doprava nejvíce zatěžuje městské komunikace. Narůstá počet vozidel. Je nutno najít nové parkovací kapacity – k tomu např. iniciovat přebudování bývalých chmelových objektů a dvorů nebo využít skryté prostory v centru města.Vybudovat velkokapacitní parkoviště u hl. vlakového nádraží bude nutností.  Autobusový terminál u kruhového náměstí do budoucna využít jako městský terminál.Ve spolupráci se Správou železnic připravit projekt renovace a dostavby u nádraží ČD. Podpořit vznik centrálního dopravního uzlu spojující vlaky, autobusy a MHD v Žatci.Včetně velkého parkoviště a služeb.  MHD v Žatci a přilehlých obcích lze zajistit autobusy na ekologický pohon. Trasy, četnost spojení a velikost vozů je potřeba změnit s ohledem na podmínky. 8
 9. 9. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŽATCE WWW.RODACIZATEC.COM Městský úřad se řídí zákony a rozhodnutími zastupitelstva. Má zásadní vliv na rozvoj města a regionu.Tento princip se opakuje řadu generací. Demokracie však naštěstí zvyšuje podíl veřejnosti na rozhodování !  Úkolem města je řádně využívat prostředky ze státního rozpočtu.A nejen to.  Město spravuje velké organizace. K tomu je nutno angažovat odborníky – erudované, kompetentní. Nikoliv neznalé amatéry. Jinak dochází ke ztrátám. Do budoucna nelze takto dál postupovat.Tento systém tvoří zastupitelstvo.  Některé společnosti spadající pod město mohou generovat zisk. Například teplárna nebo projekt na výrobu elektřiny pro město na řece Ohři.  Pohled na hospodaření města je potřeba změnit. Potřeby vývoje města a dlouhodobé projekty musí mít prioritu nad zájmy a politikařením skupinek zastupitelů.Ta doba už je pryč. Občané a zájmy města stojí na prvním místě.  Hospodaření neznamená jen rozpočet města, ale jedná se o soubor všech rozhodovacích procesů. Každý odbor města potřebuje lidi na svém místě. 9
 10. 10. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EKOLOGIE WWW.RODACIZATEC.COM My jsme součástí přírody. Nikoliv naopak. Každý nový projekt ve městě je nutno posuzovat i z tohoto pohledu. Naše aktivity je potřeba vždy přizpůsobit přírodě. Jen tak lze zajistit udržitelný rozvoj pro naše děti !  Jak zmíněno v textu výše, všechny dlouhodobé projekty vyžadují delší čas než 4-leté volební období. Jen zralé osobnosti činné v politické sféře jsou schopny tento fakt zohledňovat. Příroda je totiž priorita číslo jedna.  Z nezbytnosti ohledu na ekologii je potřeba vypracovat studii jak zachovat a hlavně rozšiřovat přírodu ve městě a okolí, například novým příměstským parkem k Perči nebo renovací prostředí kolem řeky Ohře. Až od toho se pak budou odvíjet návaznosti projektů v dalších oborech.  Vodní hospodářství a kvalita pitné vody je základní podmínkou našich životů. Zástupci veřejnosti ve městě musí být velice brzy přítomni v dozorčích radách společností, které nás zásobují vodou. Pozor, voda je "naše" , nikoliv privátní společnosti.Ta za úplatu zajišťuje dodávky prostřednictvím vodovodní sítě. 10
 11. 11. Vize rozvoje města Žatec 2019 - 2025 KULTURA A CESTOVNÍ RUCH WWW.RODACIZATEC.COM Naše město, s tisíciletou písemně doloženou tradicí, potřebuje podporu cestovního ruchu. Kulturní vyžití je součástí našeho životního stylu po řadu generací.V rámci EU si jednotlivé regiony začínají stále více uvědomovat potřebu zachování individuálních tradic. A co Žatec !  Pro další etapu rozvoje turismu v Žatci nutno sjednotit Informační centra a kulturní a společenská zařízení. Pracovat s kandidaturou na seznam UNESCO. Avšak je nutno v této souvislosti vypracovat, dodržet a financovat dlouhodobý program.Vytvořit tým pracovníků, kteří tento projekt přivedou k životu.  Podpora a styl kulturních akcí v Žatci by měl vhodně doplňovat historický vývoj města a přilehlého regionu. Kromě mladých nezapomínat na akce pro střední věk a seniory. Součástí naší kultury obecně je i místní gastronomie, začít více využívat například plodinu chmel, z nápojů pak celému světu známé pivo.  Nejznámější kulturní akcí je Dočesná. Je nutno přijít se zcela novou koncepcí organizace této slavnosti, aby se jednalo o specifickou akci žateckého regionu. 11

Vize rozvoje města Žatec 2019-2025

Views

Total views

270

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

196

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×