39th issue
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
385
On Slideshare
377
From Embeds
8
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 8

http://aainanews.blogspot.com 4
http://www.aainanews.blogspot.com 4

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. pevelee keâe DeeF&vee MAHHIN 07752/13/1/2010- TC www.aainanews.blogspot.com Je<e& ë 1 DebkeÀ ë 39 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 He=<þ ë8`ºãªÊãã Êãñ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé, ½ããû¹ãŠ ‡ãŠÀ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã Öõ •¾ããñãä¦ã ¹ãì¶ãÌãã¶ããè ãä‡ãŠ „Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ½ãìâÖ ¹ãÀ Ôããñ¶ãã ¹ãü¡ã, ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠÀ¦ãñ Ìã‡ã‹¦ã •û¾ããªã ªñÀ £¾ãã¶ã ãä•ãÔã ÍãŒÔã ‡ãñŠ Øãì¶ããÖ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„Ôã‡ãŠãè ØãªÃ¶ã ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãî•ã ØãƒÃ ©ããèý ¶ãÖãé ÊãØãã Ôã‡ãŠ¦ããý ‚ã¼ããè ¼ããè „Ôã‡ãŠãè 14 ½ãÖãè¶ãñ ºã㪠•ãºã ‡ãŠÊããè½ã •ã½ãã¶ã¦ã ¹ãÀ¦ãì½Öò Ôã•ãã ãä½ãÊããè, „Ôã‡ãŠãè ÔãñÌãã ¦ãì½ã¶ãñ ºããÖÀ ‚ãã¾ãã, „Ôã‡ãñŠ‡ã‹¾ããò ‡ãŠãè? ½ããâ-ºãã¹ã ¶ãñ 5 ºããÀ ÜãÀ ``ºãÞã¹ã¶ã Ôãñ ½ãñÀãè ½ããâ ¶ãñ ãäÔãŒãã¾ãã ¦ãã, ºãªÊãã ©ããýã ‚ãŒãºããÀºãªÊãã Êãñ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé Öõý ½ããû¹ãŠ ‚ããõÀ ›ãè. Ìããè. ÌããÊããò ¶ãñ‡ãŠÀ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã Öõý „¶ã‡ãñ Š ºãñ › ñ ‡ãŠãñ ‡ãŠÊããè½ã ‚㺪ìÊã ÍãñŒã ãäÔãû¹ãÊ 23 ªÖÍã¦ãÌããªãè ÜããñãÓã¦ã ‡ãŠÀ äÔããÊã ‡ãŠã ©ãã •ãºã ÌãÖ ÔÌãã½ããè ã䪾ãã ©ããý ¶ã•ãªãè‡ãŠ ‡ãñŠ‚ãÔããè½ãã¶ã⪠Ôãñ ãä½ãÊããý ÔÌãã½ããè ‡ãŠãñ ãäÀͦãñªãÀ ¼ããè ¹ããÔã ¶ãÖãéÔããè. ºããè. ‚ããƒÃ. ¶ãñ ¹ã‡ãŠü¡ã ©ããý ‚ãã¦ãñ ©ãñýÖõªÀãºã㪠‡ãñŠ ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäԕ㪠‚ããõÀ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ •ãºã‚ã•ã½ãñÀ ÍãÀãèû¹ãŠ ‡ãñŠ ºã½ã £ã½ãã‡ãŠãò ‡ãñŠ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ãä‡ãŠ¾ãã ©ãã,ãäÊㆠÔÌãã½ããè ‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠü¡ã Øã¾ãã ©ããý „Ôã¶ãñ ½ãò㡇ãŠÊã ‡ãŠãùÊãñ•ã ä ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäԕ㪠‡ãñŠ £ã½ãã‡ãñŠ ‡ãñŠ ãä¹ãŠÀ ¶ãâØãã ‡ãŠÀ‡ãñŠ „Ôãñ Ÿâ¡ñ ‡ãŠ½ãÀñ ½ãò ›ãâØããò ½ãò ªªÃ Öãñ¦ãã Öõý ‡ãŠãè †â›ÀòÔã ¹ãÀãèàãã ªãè ‡ãŠÊããè½ã ‚㺪ìÊã ÍãñŒã¦ãìÀâ¦ã ºã㪠¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ 6 Àã¦ã ÀŒãã Øã¾ããý „Ôã‡ãñŠ ºã㪠•ãñÊã ‡ãñŠ ºããÖÀ, „Ôã‡ãñŠ ½ããâ-ºãã¹ã ©ããèý ãä•ãÔã‡ãŠãè ÔãñÌãã ¶ãñ ªÖÍã¦ãÌããªãè ‡ãŠãñ ¼ããèãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ãä‡ãŠ¾ããý ½ããÀ¹ããè› ƒ¦ã¶ããè ÖìƒÃ ¶ããÀ‡ãŠãñ ›ñÔ›ý ‚ã¼ããè ¼ããè ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÀã¾ãñ ‡ãŠã ½ã‡ãŠã¶ã œãñ¡¶ãã ¹ãü¡ãý ü (ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 2 ¹ãÀ... ) ‚ã¹ã¶ãã Øãì¶ããÖ ‡ãŠºãîÊã ‡ãŠÀÌãã¾ãã... ºãñ›ñ ‡ãñŠ ãäÖâÔãã ‡ãŠãè ãäÍã‡ãŠãÀ †‡ãŠ ½ããâ Ö¶ããè¹ãŠã ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ ºãñ›ñ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ †¹ãŠ. ‚ããƒÃ. ‚ããÀ. ª•ãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ã䪾ãã ‡ãŠãè ©ããè, ½ãã½ãÊãã ©ãã ãä‡ãŠ ‚ããÀãñ¹ããè ‚ãºªìÊã ƒÔã ºãñ›ñ ´ãÀã ‡ãŠãè ØãƒÃ ©ããèý ¦ãºã ½ã•ãºãîÀ¶ã 76 ÔããÊã ‡ãŠãè „½ãÆ ½ãò Øã¶ããè ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ããè 76 ÌãÓããê¾ã ½ããâ Öãä¶ã¹ãŠã ‡ãŠãñ ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ ªÀÌãã•ããò ¹ãÀ ‡ãŠãñ ÖÀ Àãñ•ã ºãìÀãè ¦ãÀÖ ¹ãã蛦ãã ©ãã „¶Öò ªÔ¦ã‡ãŠ ªñ¶ããè ¹ãü¡ãèý ÜãÀñÊãî ãäÖâÔããÞããÀ ¼ããè 10 ÔããÊã Ôãñ Êãü¡¦ããè Øãâªãè ØãããäÊã¾ããâ ªñ¶ãã ¦ããñ „Ôã‡ãŠã ÖÀ Àãñ•ã ¹ãÆ ã ä ¦ ãºãâ £ ã‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî ¶ ã 2005 ‡ãñ Š ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ©ããý Ìããñ ÞããÖ¦ãã ©ãã ãä‡ãŠ Öãä¶ã¹ãŠã ‚ãâ¦ãØãæ㠇ãŠãè ¾ãããäÞã‡ãŠã ½ãò ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ ‡ãŠã¶ãî¶ããè Êãü¡ãƒÃ „¶ã‡ãñŠ Œãî¶ã ¹ãÔããè¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããƒÃ Ôãñ ºã¶ãÌãã¾ãã ãä¶ãªÃÍã¶ã ½ãò ‚ãã¾ãã ãä‡ãŠ Öãä¶ã¹ãŠã ‡ãŠãñ 20 x 10 ‡ãŠã ¢ããñ¹ã¡ã ¦ãìÀâ¦ã œãñü¡‡ãŠÀ „¶ã‡ãñŠ ºãñ›ñ ‚㺪ìÊãØã¶ããè Ôãñ •ãã¶ã ‡ãŠã -†¡. Àãè¶ãã Íã½ããà ‰ãîŠÀ¦ãã ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ¶ãã ¹ãü¡ ÀÖã Öõý Ìã¡ãÊãã ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ‡ãŠãñ ã䪆 Ööý ‡ãŠÖãé ÞãÊããè •ãã†, •ãºããä‡ãŠ Öãä¶ã¹ãŠã ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã Œã¦ãÀã Öõ ý 16/10/2009 ‡ãŠãñ †‡ãŠ ½ããâ ‡ãŠãè ‚ã•ããê ¹ãÀ ¶¾ãã¾ãã£ããèÍã 15•ã¶ãÌãÀãè 2011 ‡ãŠãñ ¼ããñƒÃÌãã¡ã ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ Ôã¶ãá 2008 ½ãò Öãä¶ã¹ãŠã ƒÔ½ããƒÃÊã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãä•ã½½ãñªãÀãè ‡ãŠãñ „Ôã¶ãñ ‡ãŠ¼ããè ¶ãÖãé ‚ãâ ã ä ¦ ã½ã ‚ããªñ Í ã ãä ª ¾ãã ‡ãŠãè 1) ‡ãŠã ¹ãõŠÔãÊãã ãä‡ãŠ ºãñ›ñ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ¹ãŠãõ•ãªãÀãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ÔãâãäÖ¦ãã ‡ãŠÊã½ã 156 ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ¶ãñ ¼ããñƒÃÌãã¡ã ‡ãŠãñ›Ã ½ãò „¶ã‡ãñŠ ãä¶ã¼ãã¾ãã ©ããý ‚ããÀãñ¹ããè ‚ãºªìÊã Øã¶ããè ¾ãã „¶ã‡ãñŠ ´ãÀã ¹ãŠãõ•ãªãÀãè Øãì¶ããÖ ª•ãà ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†ý (3) ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæ㠂ããÀãñ¹ããè ºãñ›ñ ‚㺪ìÊã Øã¶ããè ºãñ›ñ ‚㺪ìÊãã Øã¶ããè ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ÜãÀñÊãî ½ãã¶ãÌã¦ãã ‡ãŠãè ÔããÀãè Ôããè½ãã†â ¹ããÀ ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‡ãŠãñ ƒ à ¼ããè ¹ãŠ¾ããà ª ãè Öãä ¶ ã¹ãŠã ‡ãñ Š Öãä¶ã¹ãŠã ƒÔ½ããƒÃÊã ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ª•ãà ãäÖâÔããÞããÀ ¹ãÆãä¦ãºãâ£ã‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã 20½ããÞãà 2008 ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ½ããâ ¹ãÀ ‡ãñŠÀãñãÔã¶ãä ãä Œ ãÊãã¹ãŠ ãä ‡ ãŠÔããè ¼ããè ¦ãÀÖ ‡ãŠã Öãè ºãñ›ñ ‚㺪ìÊãØã¶ããè ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ‡ãñŠ ‡ãŠÀã‡ãñŠ ‚ãØãÊããè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ‚ããªñÍã ÔãâÀàã¥ã ‚ããªñÍã Öãñ¶ãñ Öñ¦ãì ¾ãããäÞã‡ãŠã ª•ãà ãäœü¡‡ãŠ‡ãŠÀ •ãÊãã ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ¼ããè ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ (ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 7 ¹ãÀ... )
 • 2. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 2 ÖÌããƒÃ ¾ãã¨ãã ‡ãñŠ ½ã•ãñ ÊãòØãñ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‚ã¹ãŠÔãÀ ºãÔã ‚ããõÀ ›Èñ¶ã ‡ãŠãè ¾ãã¨ãã ½ãò ‚ãã½ã •ã¶ã¦ãã ¹ãÀñÍãã¶ã -‡ãŠ¶ãìã¹ãƾãã ä ãäÌã¼ããØã ÊããŒã Á¹ã¾ãñ ‚ãÊãØã ãä¶ã‡ãŠãÊã ÀŒãñ Ööý ‡ãŠã½ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌããäÍãÓ› ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã¾ããò ½ãò ÖãñØããý ¹ãÀ ÔãÞÞããƒÃ ¾ãÖãè Öõ ãä‡ãŠ ÖÀ ãäÌã¼ããØã Ö½ãñÍãã ÔãÔ¦ããè ÖÌããƒÃ ÔãñÌãã ‚ããõÀ Ôãã½ã㶾ã ÌãØãà ½ãìâºãƒÃ, •ãÖãâ †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ ‚ãã½ã ƒ¶Ôãã¶ã ƒÔã •ããè. ‚ããÀ. ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ‚ãØãÀ àãñã¨ä ã¾ã ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ¾ãÖ ‚ã¶ãì½ããä¦ã ãä½ãÊã ¾ãÖ ºã•ã› ¹ãîÀã ŒãÞãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè ã䛇㊛ ãä½ãÊãñØããè, ¹ãÀ ÔãÞÞããƒÃ ¾ãÖãè Öõ ãä‡ãŠ‡ãŠãñ ºãÔã ¾ãã Êããñ‡ãŠÊã ‡ãñŠ ãä›ãä‡ãŠ› ½ãÖâØãñ ÊãØã¦ãñ Ôãñ‰ãñŠ›Àãè ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ½ããèã›Øã ä â Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‡ãŠÀñØãã ‚ãã•ã ½ãìâºãƒÃ Ôãñ ãäªÊÊããè ‡ãŠãè ªîÀãè ¦ã¦‡ãŠãÊã ÔãñÌãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖÌããƒÃ ¾ãã¨ãã ‡ãŠãèÖöý Ôãã½ã㶾㠶ããØããäÀ‡ãŠ ‡ãŠÖãé ªîÀ ¦ã‡ãŠ ¹ãõªÊã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖããä•ãÀ ¶ãÖãé ÀÖ Ôã‡ãŠ¦ãã ¦ããñ „Ôã‡ãñŠ ‡ãŠÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ããñ ƒÔã½ãò ¤ñÀ ÔããÀãè 16 Ôãñ 26 Üãâ›ãò ½ãò ¦ã¾ã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè ãä›ãä‡ãŠ› ½ãÖâØããè Öãñ¦ããè Öõý•ãã¦ãñ Öö, „¶Öãé ‡ãñŠ ã䪆 Öì† ¹ãõÔããò ¹ãÀ ‚ãºã ãä¶ãÞãÊãñ Ô¦ãÀ ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñ Ìããñ ƒ‡ãŠãƒÃ Íã¦ãó Öö, •ãõÔãñ ‚ãØãÀ Ôãñ‰ãñŠ›Àãè ‡ãŠã •ãã¶ãã Öõ, ‚ããõÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ½ããèãä›âØã ãä‡ãŠ¦ã¶ããè ¼ããè ¾ãÖãâ ‚ãã½ã ƒ¶Ôãã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ãã¦ãã¾ãã¦ã¦ã¦‡ãŠãÊã ‚ããõÀ ‚㦾ããÌã;ã‡ãŠ •ãÁÀ¦ããò ‡ãñŠ ¶ãã½ã ½ããØãà Ôãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè ƒ•ãã•ã¦ã ªñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ãÔãâ¼ãÌã Öãñ, ¾ãã ¦ãìÀâ¦ã ½ããèãä›âØã ºãìÊãã¾ããè ØãƒÃ ¦ãìÀâ¦ã Öãñ 3 ã䪶㠹ãÖÊãñ ¦ããñ ¦ã¾ã Öãñ¦ããè Öãè ‡ãŠãè ÔãìãÌã£ãã ã䪶ã-ºã-ã䪶㠽ãÖâØããè ‚ããõÀ ºãª¦ãÀ ä¹ãÀ àãñã¨ä ã¾ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ÖÌãã ½ãò „¡¶ãñ ÊãØãñ Ööý ‚ãºã ¦ã‡ãŠ ãä Ô ã¹ãà Š Ôãñ ‰ ãñ Š ›Àãè ¹ãª ‡ãñ Š Öãñ ¾ãã ãä¹ãŠÀ ãäÔã¹ãÊ †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠã ‡ãŠãè ÖÌããƒÃ ÖãñØããè †ñÔããè ¦ã¦‡ãŠãÊã¦ãã ‡ã슜 Ôãñ‡ã⊡ãò ½ãò Öãñ¦ããè •ãã ÀÖãè Öõý ÌãÖãé ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã‚ããò 21 •ã¶ãÌãÀãè 2011 ‡ãñŠ ½ãÖãÀãÓ›È ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ¾ãñ ÔãÖìãäÊã¾ã¦ã ©ããèý ¾ãã¨ãã ½ãâ•ãîÀ ÖãñØããèý ƒâ›À¶ãñ› ‚ããõÀ ¹ãŠãñ¶ã ´ãÀã ºã¦ããƒÃ •ãã ‡ãŠãè ãäÔã¹ãÊ ÞãÞããà ‚ããõÀ ½ããèãä›âØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ„ÔããèÍããÔã¶ã ‡ãñŠ ãäÌ㦦ã ãäÌã¼ããØã ‡ãñŠ •ããè. ‚ããÀ. ‡ãñŠ ¾ãÖ •ããè. ‚ããÀ. ‡ãŠÖ¦ãã Öõ ¶¾ãã¾ããÊã¾ããè¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¾ãÖ ‡ãŠÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ƒÔãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‡ãñŠ •ãñºã Ôãñ ÖÀ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ãäÌã¼ããØã ‡ãñŠ ÊããñØã‚ã¶ãìÔããÀ ‚ãºã ƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆠÖÀ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¾ãã ãäÌããä£ã ½ãâ¡Êã ‡ãñŠ ‡ãŠã½ã ‡ãñŠ ãäÔãÌãã¾ã ªîÔãÀñ ‚ã¹ãÌããªã¦½ã‡ãŠ ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã ½ãò „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãã •ãºããä‡ãŠ •ããè. ‚ããÀ. ¾ãÖ ‡ãŠÖ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãºã ÊããŒããò Á¹ã¾ããò ‡ãŠãñ ÖÌãã ½ãò „ü¡ã¾ãòØãñý`ºãªÊãã Êãñ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé, ½ããû¹ãŠ ‡ãŠÀ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã Öõ (¹ãðÓŸ 1 ‡ãŠã ÍãñÓã ... )„Ôã‡ãŠã ¹ãîÀãè ‡ãŠÖã¶ããè Ôãì¶ã¦ãñ Öãè „Ôã¶ãñ ÔããùÀãè ‚ããõÀ Øãì¶ãÖØããÀ ½ãò û¹ãŠ‡ãÊ Öãñ¦ãã Öõý ‚ãºã ``‡ã슜 ÊããñØã ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ÔÌãã½ããè ¾ãÖãè ½ãñÀã ½ãã¶ã¶ãã Öõý ½ãö ƒ¦ã¶ãã Öãè ¹ãìãäÊãÔã¶ãã½ã ½ãñãäÀ› ãäÊãÔ› ½ãò Þããõ©ãã ©ããý •ãñÊã ‡ãŠÖãý ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠÖ¦ãã Öõý ‡ã‹¾ãã †ñÔãñ Öãè ‡ãŠÊããè½ã ÜãÀ ½ãò Öãè ¹ãü¤¦ãã Öõý ‡ãŠã ‡ãŠºãîÊã¶ãã½ãã ‚ãÊãØã Ìã•ãÖãò Ôãñ ãä‡ãŠ¾ãã Ôãñ ‡ãŠÖîØãã ãä‡ãŠ ¹ãÖÊãñ ¹ãîÀãè ½ããÊãî½ãã¦ã ãä¶ã‡ãŠãÊããñý âÔãñ ºããÖÀ ‚ãã¦ãñ Öãè ÌãÖ Ôããè£ãã ½ãñ㡇ãŠÊãä ‡ãŠÖã ©ãã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ? ``‚ãÞœãè ¦ãÀÖ ÔÌãã½ããè û‡ãñŠ ‡ãŠºãîÊã¶ãã½ãò ‡ãñŠ ºã㪠¦ããñ Øã¾ãã Öõý ‡ãŠÊããè½ã ¾ãÖ Ôãì¶ã‡ãŠÀ ØãìÔÔãã Öãñ¦ãã „Ôã‡ãñŠ ºã㪠ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀãñý‡ãŠãùÊãñ•ã Øã¾ããý ãä¹ãÆâãäÔã¹ãÊã ¶ãñ „Ôãñ ¹ã¨ã Ôãñ ¦ããñ ½ãã¹ãŠãè ãäÔãû¹ãÊ ‚ãÊÊããÖ Ôãñ ½ããâØããè •ãã¦ããè ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ ÖãèÀãñ ºã¶ã •ãã¶ãã ÞãããäÖ† ©ããý Öõý Øãì¶ããÖ ‡ãŠºãìÊã ‡ãŠÀ¶ãã œãñ›ãè ºãã¦ã ‡ãŠÊããè½ã ‚ã¹ã¶ãñ Ôãñ •¾ããªã „¶ã‡ãŠãñãä ª ¾ãã -‡ãŠãù Ê ãñ • ã Ôãñ ÌãÖ ºããÖÀ Öõý ‡ãŠÊããè½ã, ‡ãŠÖ¦ãã Öõ, ``„Ôã‡ãñŠ ‚ããâŒããò „Ôããè ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ †‡ãŠ ªÖÍã¦ãÌããªãè ‡ãñŠ ¶ãÖãé Öõý ãä‡ãŠÔã¶ãñ †ñÔãã ãä‡ãŠ¾ãã Öõ? ãäÔã¹ãÊ ªì¼ããÃؾãÍããÊããè ½ãã¶ã¦ãã Öõ ãä•ã¶ã‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀ ÌããÊãñãä¶ã‡ãŠãÊãã Øã¾ãã ©ããý ``¦ãì½ã •ãõÔãñ ËãñØã ½ãò ‚ããâÔãî ©ãñý ½ã¶ã ½ãò ¹ãœãÌãã ‚ãã¾ããý ``ñ½ãñÀñ ‡ãŠãùÊãñ•ã ‡ãñŠ ½ãÖ㦽ãã Øããâ£ããè ¶ãñý ºã½ã £ã½ãã‡ãŠãò ½ãò ½ãÀñý ``½ãñÀãè ¹ããè¡ã ãäÔãû¹ãÊ 18 üÖ½ãò ¶ãÖãé ÞãããäÖ†ý ‡ãŠãùÊãñ•ã ‡ãŠã ¶ãã½ã „Ôã‡ãñŠ ºã㪠ÔÌãã½ããè ¶ãñ •ãã‡ãŠÀ ½ããä•ãԛț ñ ãäÌã²ãã©ããê ãäÔã¹ãÊ ¦ãñÊãìØãì ‚ãŒãºããÀ ¹ãü¤¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÊããè½ã ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ Ôãû•ãã ½ãÖãè¶ããò ‡ãŠãè ©ããèý ‚ãºã ½ãö ‚ã¹ã¶ãñ ¹ããäÀÌããÀ ÌããÊããòŒãÀãºã Öãñ¦ãã Öõý ãä¹ãÆãÔã¹ãÊã ¶ãñ ‡ãŠÖãý âä ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ Øãì¶ããÖ ‡ãŠºãîÊã ãä‡ãŠ†ý „¶ã½ãò ½ãñÀñ ºããÀñ ½ãò ºãÖì¦ã „Ê›ã Ôããè£ãã œã¹ãã ãäªÊãÌãã¶ãã ÞããÖñØãã? ``ãä•ãâªØããè ºãÖì¦ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ãä¹ãŠÀ Ôãñ ÀÖ ÀÖã Öâý ½ãØãÀ „¶ã ÊããñØããò 4 ½ãÖãè¶ãñ ºããª, ‡ãŠÊããè½ã ºãñØãì¶ããÖ ½ããÊãñØããâÌã, ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäÔ•ãª, ‚ã•ã½ãñÀ ÍãÀãè¹ãŠ Øã¾ãã ©ããý ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠÖ¦ãã Öõý œãñ›ãè Öõý ãä•ã‚ããñ ‚ããõÀ ¾ãÖ ªìã¶ã¾ãã œãñ¡ãñ, ä ü ¶ãñ Ö½ãñÍãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ãä¹ãƾã•ã¶ã Œããñ ã䪆ýÔãããäºã¦ã Öì‚ããý ƒÔã Ôãºã ‡ãñŠ ºããª, •ãºã ‚ããõÀ Ôã½ã¢ããõ¦ãã ºã½ã £ã½ãã‡ãŠãò ‡ãŠãè Ôãããä•ãÍã ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäԕ㪠£ã½ãã‡ãñŠ ‡ãñŠ ãäÊㆇãŠÊããè½ã ¶ãñ „Ôã ‚ã㪽ããè ‡ãŠãñ ªñŒãã, „Ôããè ¶ãñ, ‡ã슜 ‚ããÀ. †Ôã. †Ôã. ÌããÊããò Ôãñãä •¾ããªã¦ãÀ ‚ãÖÊãñ ÖªãèÔã ÌããÊããò ‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠü¡ããä•ãÔã¶ãñ ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäԕ㪠¹ãÀ ºã½ã ½ãªª ‡ãŠãè ©ããèý ½ããä•ãÔ›Èñ› ‡ãŠãñ ÔÌãã½ããè ¶ãñ Øã¾ãã ©ããý ‡ãŠÊããè½ã ¼ããè ‚ãÖÊãñ ÖªãèÔã ½ãã¶ã¶ãñ£ã½ãã‡ãñŠ ‡ãŠãè Ôãããäû•ãÍã ÀÞããè ©ããè, „Ôãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãñŠ Ìã¦ããÃÌã ¶ãñ „Ôãñ ÌããÊãã Öõý ƒÔã‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ‚ããõÀ ¹ãìãäÊãÔãØãìÔÔãã ¶ãÖãé ‚ããû¾ãã? ¹ãÆã¾ããäÍÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã ©ããý ‡ãŠãè ‰ãîŠÀ¦ãã ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª, ‡ãŠÊããè½ã ØãõÀ ``ûØãìÔÔãñ Ôãñ ‡ã‹¾ãã ½ãñÀñ 18 ½ãÖãè¶ãñ •ãñÊã ½ãò ‚ãã‡ãŠÀ „Ôã¶ãñ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ ºã¦ãã¾ãã ½ãìÔãÊã½ãã¶ããò Ôãñ ªãñÔ¦ããè ÀŒã¦ãã Öõý •ãºã ÌãÖÌãã¹ãÔã ‚ãã¦ãñ? ‡ãŠÊããè½ã ¹ããã Öõý ãä‡ãŠ ‚ãºã „Ôã‡ãŠã ½ã¶ã ÖʇãŠã Öãñ Øã¾ãã ©ããý ªîÔãÀãè ºããÀ •ãñÊã ½ãò ©ãã, „Ôã‡ãñŠ ãäÖ¶ªî ªãñԦ㠄Ôã Ìã‡ã‹¦ã ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ, ªìºããÀã ¹ã‡ãŠü¡ã ½ãØãÀ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãè ¹ããèü¡ã ‚ãºã ¦ã‡ãŠ Œã¦½ã ¶ãñ „Ôã‡ãñŠ ½ããâ-ºãã¹ã ‡ãŠãè ÔãñÌãã ‡ãŠãèý ½ãØãÀØã¾ãã ©ããý „Ôã‡ãñŠ ¼ããƒÃ ‡ãŠãñ •ãñÊã ½ãò ½ããñºããƒÃÊã ¶ãÖãé ÖìƒÃ Öõý ãä¹ãœÊãñ ֹ㋦ãñ Öãè „Ôãñ •ã½ãã¶ã¦ã ÖõªÀãºã㪠¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ¾ãÖ ºãªãÃͦ㠶ãÖãé¹ãŠãñ¶ã ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ƒÊ•ãã½ã ½ãòý ÔÌãã½ããè ‡ãŠãñ •ãñÊã ãä½ãÊããèý ÌãÖ Ôããè£ãã ‚ã¹ã¶ãñ Êããù ‡ãŠãùÊãñ•ã Øã¾ããý Öì‚ããý „¶Öãò¶ãñ „¶ã Êãü¡‡ãŠãò ‡ãŠãñ Þãñ¦ããÌã¶ããè½ãò ºãÖì¦ã •¾ããªã ºãâªãñºãԦ㠩ããý „Ôãñ •ãñÊã •ãºã ½ãñã䡇ãŠÊã ‡ãŠãùÊãñ•ã Ôãñ ãä¶ã‡ãŠãÊãã Øã¾ãã ªãè ãä‡ãŠ ÌãÖ ªÖÍã¦ãÌããã䪾ããò Ôãñ ªîÀ ÀÖñý‡ãñŠ ‡ãŠ½ãÀñ Ôãñ ºããÖÀ •ãã¶ãã ‚ããÔãã¶ã ¶ãÖãé ©ãã, „Ôã‡ãŠãè ½ããâ ¶ãñ „Ôãñ ãäªÊããÔãã ã䪾ãã ãä‡ãŠ ``½ãìÔãÊã½ãã¶ããò ‡ãŠãñ ØãÊãñ ½ãò ºããñ¡Ã ÊãØãã¶ãã©ããý ``ÌãÖ ƒ¦ã¶ãã ºãì•ãìØãà ©ãã, ‚ããõÀ ºãÖì¦ã „Ôã‡ãñŠ ¶ãÔããèºã ½ãò ¶ãÖãé ©ãã, ¡ãù‡ã‹›À ºã¶ã¶ããý ÞãããäÖ† - ֽ㠶㠪ÖÍã¦ãØãªÃ Öö, ¶ãÖãè Íããâ¦ãý ½ãö •ãºã ¼ããè Œãã¶ãã Êãñ¶ãñ •ãã¦ãã, ¦ãºã ‡ãŠÊããè½ã ¶ãñ ¦ã¾ã ãä‡ãŠ¾ãã ãä‡ãŠ ÌãÖ Ìã‡ãŠãèÊã ªÖÍã¦ãØãªãê ‡ãŠã Ôã½ã©ãö㠇ãŠÀ¦ãñ Ööý„Ôã‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè Êãã¦ããýÌãÖãâ ‡ãñŠ ãä‡ãŠÔããè ºã¶ãñØãã, ‚ã¹ã¶ãñ •ãõÔããò ‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠÖ¦ãã Öõýºãâªãè ¶ãñ, •ããñ ¹ãîÀñ ºãùÀ‡ãŠ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ ãäÊã†ý ``ÔÌãã½ããè ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãã Øãì¶ããÖ ‡ãŠºãîÊã ‡ãŠÀ‡ãñŠãäÊㆠãä•ã½½ãñªãÀ ©ãã, ÔÌãã½ããè ‡ãŠãñ ºã¦ãã¾ãã ‚ãØãÀ ƒÔã ֹ㋦ãñ •ãºã ÌãÖ Êããù ‡ãŠãùÊãñ•ã ¶ã ãäÔã¹ãÊ Ö½ããÀã ¼ãÊãã ãä‡ãŠ¾ãã, •ããñ ½ã‡ã‹‡ãŠããä‡ãŠ ¾ãÖãè ÌãÖ Êãü¡‡ãŠã Öõ „Ôã‡ãñŠ ãä‡ãŠ† ‡ãñŠ Øã¾ãã, „Ôã¶ãñ ªñŒãã ãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè „ÔãÔãñ ºãã¦ã ½ããäԕ㪠‚ããõÀ ªîÔãÀñ £ã½ãã‡ãŠãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ã‡ãŠü¡ñ ½ã¶ãÌããÔã •ã¾ãÑããè Øã칦ãããäÊㆠ•ãñÊã ½ãò ÀÖã ©ããý ÔÌãã½ããè ¶ãñ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ ¦ãõ¾ããÀ ¶ãÖãé ©ããý ÖãÊããâãä‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã Øㆠ©ãñý „Ôã¶ãñ ¹ãîÀñ ‡ãŠãõ½ã Ôãñ ¾ãÖ ‡ãŠÊãâ‡ãŠ ÔããäÞãÌã-Ôãã¾ã¶ã ‡ãŠãñÊããèÌãã¡ãÔãñ „Ôã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ãîœãý ‡ãñŠ œã¨ããò ‡ãŠãñ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ãä‡ãŠ ‚ããÀãñ¹ããè ãä¶ã‡ãŠãÊã ã䪾ããý ãäÌã£ãã¶ãÔã¼ãã, ºãÖì•ã¶ã Ôã½ãã•ã¹ãã›ãê
 • 3. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 3ºãñÔãÖãÀã ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠºããä½ãÊãñØãã ÔãÔ¦ãñ ½ãò ‚ã¶ãã•ã? ãä•ã¦ãñ¶³ ÞããõØãÊãñ ½ãìâºãƒÃ, ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‚㶶㠽ããâØã ‡ãŠãè •ãã Öãè ©ããèý ƒÔã ºãü¤¦ããè ½ããâØã ‡ãŠãè ‚ããñÀ £¾ãã¶ã ªñ¦ãñ Öì† ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ 19 ¾ãÖãâ ÀÖ¦ããè Öãò ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠã ãä•ã¶ã‡ãŠãñ ŒãÞããà ¶ã ãä½ãÊã¦ããè Öãñ ‚ããõÀ‚ããõÀ ¶ãØãÀãè ãäÌã¦ãÀ¥ã Ìã ØãÆãև㊠ÔãâÀàã¥ã ãäÔã¦ãâºãÀ 2008 ‚ããõÀ 21 ¹ãŠÀÌãÀãè 2009 ÔÌã¦ãâ¨ã •ããäÀ¾ãã ¶ãã Öãñý ¦ããÊãã‡ãŠ ‡ãñŠ ºã㪠ãä‡ãŠÔããè Ôãñ ãäÌãÌããÖãäÌã¼ããØã ¶ãñ ÖãÊã Öãèâ ½ãò †‡ãŠ •ããè. ‚ããÀ. ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ãäÊㆠØㆠãä¶ã¥ãþ㠇ãñŠ ¦ãÖ¦ã ãä ¶ ãÀã£ããÀ ½ããä Ö Êãã -†ñ Ô ããè ÔãÒ;ã Ôãâºãâ£ã ¶ã Öãñ ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ‡ãŠ½ããƒÃãä¶ã‡ãŠãÊãã Ööý ãä•ãÔã½ãò ½ãÖãÀãÓ›È ½ãò ÀÖ¶ãñ ¹ããäÀ¦¾ã‡ã‹¦ãã ‚ããõÀ ãä¶ãÀã£ããÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ÍããªãèÍãìªã, ¦ãÊãã‡ãŠÍãìªã, ¾ãã ‡ãìŠÌããÀãè ‡ãŠã ‚ãÊãØã Ôãñ •ããäÀ¾ãã ¶ãã Öãñ ýÌããÊããè ãäÌã£ãÌãã, ¹ããäÀ¦¾ã‡ã‹¦ãã ‚ããõÀ ãä¶ãÀã£ããÀ ``¦ã¦‡ãŠãÊã ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãñ Š ¦ããõ À ¹ãÀ ¹ããäÀ¦¾ã‡ã‹¦ãã ½ããäÖÊãã†â ãä•ã¶ã‡ãŠãñ ¹ããä¦ã ¾ãã †ñÔããè ½ããäÖÊãã†â ƒÔã •ããè.‚ããÀ. ‡ãñŠ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ºããè.¹ããè.†Êã. (ØãÀãèºã ÀñŒãã ºããè.¹ããè.†Êã. ‡ãñŠ ¹ããèÊãñ ÀãÍããä¶ãâØã ‡ãŠã¡Ã ªñ¶ãñ ‚ããä¼ãÌããÌã‡ãŠãò ‡ãŠã ‚ãã£ããÀ ¶ã Öãñ ‚ããõÀ ãä¶ã¥ãþã¶ãìÔããÀ ºããè.¹ããè.†Êã. ‡ãñŠ ¹ããèÊãñ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ) ‡ãŠãñ ÀãÍã¶ã ‡ãŠã¡Ã ã䪆 •ãã†âØãñý ‡ãŠã ¹ãÆÌãªã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã ©ããý ¾ããäª ¶ãã Öãñ ¦ããñ ¼ããè ‚ããâãäÍã‡ãŠ Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ „¶ã‡ãŠã ãä‡ãŠÔããè Ôãñ ãäÌãÌããÖ ‚ãã£ããÀ ¶ã ÀãÍããä¶ãâØã ‡ãŠã¡Ã ¹ãã¶ãñ ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠã Êãã¼ã ½ãÖãÀãÓ›È ½ãò Ôã¶ãá 1997 Ôãñ ƒÔã ãä¶ã¥ãþ㠽ãò ‡ã슜 ºãªÊããÌã ‡ãŠÀ¦ãñ ãäÊㆠ„Ôãñ ¾ãÖ ÔãìãäÌã£ãã ãä½ãÊãñØããèý Öãñý †ñÔããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ‚ãÊãØã Ôãñ „Ÿã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãã¨ã ÀÖòØããèýÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ ãäÌã¦ãÀ¥ã ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã Öì† ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¶ã¾ãã •ããè.‚ããÀ. ¹ããä À ¦¾ã‡ã‹ ¦ ãã ½ããä Ö Êãã -†ñ Ô ããè ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠã •ããäÀ¾ãã ¶ãÖãé Öãñý (ÍããÔã¶ã ãä¶ã¥ãþã , ‚ã¸ã ¶ããØãÀãè¦ããè¶ã ÀâØããò ‡ãñŠ ÀãÍã¶ã ‡ãŠã¡Ã ã䪆 •ãã¦ãñ Ööý ¹ãÆÔãããäÀ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Ööý ƒÔã •ããè.‚ããÀ. ‡ãñŠ ½ããäÖÊãã†â ãä•ã¶ã‡ãñŠ ¹ããä¦ã ¶ãñ œãñü¡ ã䪾ãã Öãñ, †ñÔããè ½ããäÖÊãã†â ãä•ã¶ã‡ãŠã ¹ããä¦ã ¶ãñ ¹ãìŒã¥ã Ìã ØãÆãև㊠ÔãâÀàã¥ã , ‰ãŠ½ããâ‡ãŠƒÔã½ãò ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞñã ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ‚ã¶ãìÔããÀ ‚ãØãÀ ãä‡ãŠÔããè ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ ¹ããÔã ÜãÀ Ôãñ ãä¶ã‡ãŠãÊã ã䪾ãã Öãñ, ¹ããä¦ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ¦¾ããØã ãä‡ãŠ¾ãã Öãñ, ÜãÀ Ôãñ ãä¶ã‡ãŠãÊãã Öãñ, ÔãããäÌã©ã 1008/¹ãÆ.‰ãŠ.004 /¶ãã¹ãì--28ÊããñØããò ‡ãŠ ãäÊㆠ¹ããèÊãñ ÀâØã ‡ãñŠ ‡ãŠã¡Ã ã䪾ãñ ØãõÔ㠇㊶ãñ‡ã‹Íã¶ã Öõ ¾ãã ÌãÖ ãä‡ãŠÔããè ªì¹ããäÖ¾ãñ ¶ãã ÀÖ¦ããè Öãñ, ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ‚ã¹ã¶ãñ ¾ãã ãä‡ãŠÔããè Ôãñ ãäÌãÌããÖ ÔãÒ;ã Ôãâºãâ£ã ã䪶ããâ‡ãŠ 17 •ã¶ãÌãÀãè 2011 ‡ãñŠ ÔãÖ¹ã¨ã)•ãã¦ãñ Ööý ãä¹ãœÊãñ ‡ãŠƒÃ ÔããÊããò Ôãñ ãä¶ãÀã£ããÀ ‡ãŠãè ½ããÊããä‡ãŠ¶ã Öãñ ¦ãºã „Ôãñ ¾ãÖ ÔãìãäÌã£ãã ÔãÔãìÀãÊã Ôãñ Ôãâºãâ£ã ¶ãã ÀŒãò Öãñý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¶ãã Öãñ ‚ããõÀ ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠã ‚ãÊãØã Ôãñ ¶ãìÔããÀ ‚ãã¹ã ¶ããèÞãñ ã䪆 Üㆠ¹ãƽãã¥ã¹ã¨ã½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ƒÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ Êãã¼ã ªãè •ãã†Øããèý ºããÌã•ãîª ƒÔã‡ãñŠ ‡ãŠãè „Ôã‡ãŠã †ñÔããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ¦ãÊãã‡ãŠ ¶ãã Öì‚ãã •ããäÀ¾ãã ¶ãã Öãñý ªñ‡ãŠÀ ƒÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠã Êãã¼ã ¹ãã¶ãñ Öñ¦ãîãä½ãÊã¶ãñ ‡ãñŠ Ôãâºãâ£ã ½ãò ÔãÀ‡ãŠãÀ Ôãñ •ããñÀªãÀ ¶ãã½ã ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ‡ãŠãè ÔãîÞããè ½ãò Öãñý Ìããñ ÔÌã¦ãâ¨ã ¾ãã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÀͦãñªãÀ ‡ãñŠ †ñ Ô ããè ¦ãÊãã‡ãŠÍãì ª ã ½ããä Ö Êãã†â ‚ããÌãñª¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýƒÃ½ãã¶ãªãÀãè ‡ãŠãñ ãä•ã¶ªã •ãÊãã¾ãã ÔãâÌã㪪ã¦ãã ¾ãÖ „¶ã‡ãŠã ºãÖì¦ã ‚ããÍÞã¾ãÕã¶ã‡ãŠ ãäÌãÞããÀ ©ãã ãä‡ãŠ ½ããÊãñØããâÌã ‡ãŠã ãäÌã‡ãŠãÔã ãäÔã¹ãÊ ãäÍãàãã ¶ããõ‡ãŠÀãè ÞãããäÖ†, ¦ãìÀâ¦ã ‚ããÌãñª¶ã ‡ãŠÀò ½ããõÊãã¶ãã ‚ãã¢ã㪠‚ãʹãÔã⌾ãã‡ãŠ ‚ãããä©ãÇ㊠ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãÖã½ãâ¡ß, ½ãìâºãƒÃ ½ãò ½ãìâºãƒÃ, Ÿã¥ãñ ‚ããõÀ À¦¶ãããäØãÀ ãä•ãÊãñ ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ãÊÖã ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠ, ÔãÖã¾ã‡ãŠ ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠ, ›ãƒÃãä¹ãÔ› ‚ããõÀ ãäÔã¹ããƒÃ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý ãä•ã¶Öò ¼ããè ƒÔã ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ Ìãñ 21-02-2011 ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ½ãÖã½ãâ¡Êã ‡ãñŠ ½ãìâºãƒÃ, Ôããñ½ãÌããÀ Íãã½ã ‡ãŠãñ •ãºã À㕾ã‡ãñŠ Ôã¼ããè 35 ãä•ãÊãã ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À ½ãìºãƒÃ ½ãò ‚ããõÀ „²ããñØã ÊãØãã ‡ãŠÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Ööý ½ããÊãñØããâÌã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò ‚ã•ããê ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ãä•ãÊãã‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ 3 ¹ãª Öö ãä•ãÔã‡ãñŠ ãäÊㆽãâ¨ããÊã¾ã ½ãò ƒ‡ãŠ›áŸã Öì† ¾ãÍãÌãâ¦ã Ôããñ¶ããÌã¥ãñ ½ãò ‚ãÊããèØãü¤ ½ãìãäÔÊã½ã ãäÌãÍÌããäÌã²ããÊã¾ã ‡ãŠã ØãÆñ•¾ã솛 Öãñ¶ãã •ãÁÀãè Öõý ‚ããõÀ ¾ãÖãâ ¹ãÀ 10 Ö•ããÀ ½ãñÖ¶ã¦ãã¶ãã ã䪾ãã •ãã†ØããýÖãè ©ãñ •ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãîÀãè ¦ãõ¾ããÀãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãã¾ãñ Ôã¹ã¶ãã „¶ã‡ãŠã ƒ¶Öãé ‡ã슜 Ôã¹ã¶ããò ½ãò Ôãñ †‡ãŠ ÔãÖã¾ã‡ãŠ ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠ6 ¹ãª Öö ¾ãÖãâ ¹ãÀ ¼ããè ØãÆñ•ã솛 ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã Öõ ‚ããõÀ©ãñý ½ãÖãÀãÓ›È ‚ãʹãÔã⌾ã‡ãŠ ãäÌã¼ããØã ´ãÀã ©ããý ‚ãÊããè½ã ¹ãõŠ•ããè ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã •ããñ ‡ãŠãè †‡ãŠ 8 Ö•ããÀ ½ãñÖ¶ã¦ãã¶ãã ã䪾ãã •ãã†Øããý ›ãƒÃãä¹ãÔ› ‡ãñŠ ãäÊㆠ†Ôã. †Ôã. Ôããè. ¹ããÔã ‚ããõÀÀ㕾㠽ãò ‚ãÊããèØãü¤ ½ãìãÔÊã½ã ãäÌãÍÌããäÌã²ããÊã¾ã ä ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ‚ããõÀ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ¼ããè Öõ ãä•ã¶Öãò¶ãñ ÍãÖÀ ›ãƒÃãä¹ãâØã Ô¹ããè¡ 40 Öãñ¶ããè ÞãããäÖ† „Ôã‡ãñŠ ãäÊㆠ6 Ö•ããÀ ½ãñÖ¶ã¦ãã¶ãã Öõý ãäÔã¹ããƒÃ ‡ãñŠ‡ãñŠ ¹ããäÀÔãÀ ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠãè Ôã½ããèàãã ‡ãñŠ ½ãò ƒÔã ãäÌãÍÌããäÌã²ããÊã¾ã ‡ãñŠ Ôã½ã©ãö㠽ãò ‡ãŠã½ã ãäÊㆠ4©ããè ¹ããÔã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ‚ããõÀ ½ãñÖ¦ãã¶ãã 5 Ö•ããÀ Á¹ã¾ãã ã䪾ãã •ãã†Øããý ãä•ãÔããäÊㆠºãìÊãã¾ãã Øã¾ãã ©ããý Ôããñ¶ããÌã¥ãñ •ããñ ƒÔã‡ãŠãñ ÖãñØããý ¾ãÖ ¦ããè¶ã-ÞããÀ ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ©ããý ‡ãŠÀ ÀÖò ©ãòý ‚ã•ã¾ã ½ããñÀñ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ‡ãŠãè ‡ãõŠÔãñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ¼ããè ƒÔã ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÌãñª¶ã ‡ãŠÀ¶ãã Öõ Ìãñ ‡ãŠãâ›Èñ‡ã‹› ºãñÔã ¹ãÀ ¶ããèÞãñÊãñ‡ãŠÀ ºãÖì¦ã „¦Ôãããä֦㠩ãñ ½ããÊãñØããâÌã ½ãò ƒÔã‡ãŠãè ÔãÀ ¶ãñ ªîÔãÀñ ªãõÀ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã Íãì ‡ãŠÀ ã䪾ãã 24 Üãâ›ñ ‡ãñŠ ¼ããè¦ãÀ Ôããñ¶ããÌã¥ãò ¶ãñ ½ãÖãÀãÓ›È ãäÊㆠ¹ã¦ãñ ¹ãÀ ‚ã•ããê ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýÔ©ãã¹ã¶ãã ‡ãñŠ ¹ãÆÔ¦ããÌã ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ‚ãã¾ãñ ©ãñý ©ããý Ìãñ ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ¹ããÔã „¶ã‡ãŠãè ƒâ¡Ô›ãè¾ãÊã ¡ñÌãÊãñ¹½ãò› ¹ãÆã•ãñ‡ã‹› ‡ãŠãñ ½ããÊãñØããâÌã È ñ ½ã쌾㠇ãŠã¾ããÃÊã¾ã : ½ããõÊãã¶ãã ‚ãã¢ã㪠‚ãʹãÔã⌾ãã‡ãŠ ‚ãããä©ãÇ㊟ãè‡ãŠ ƒÔã‡ãñŠ †‡ãŠ ã䪶㠺ã㪠ƒÔããè 46 ÌããäÓãþã Àã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠØㆠ‚ããõÀ „Ôã •ãØãÖ ‡ãŠãè ¹ãÖÞãã¶ã ½ãò Êãñ ¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãƾããÔã ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖò ©ãñý ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãÖã½ãâ¡ß, ½ãìâºãƒÃ ¡ãè. ¡ãè. ãäºããäÊ¡âØã, 2Àã ½ã•ãÊãã, •ãì¶ãñ¶ããõ‡ãŠÀÍããÖ ‡ãŠãè ãä¶ãªÃ¾ã¦ãã ¹ãîÌã‡ãÊ ãä•ã¶ªã ‡ãŠãè, •ãÖãâ ¹ãÀ ‡ãŠã½ã Íãì ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†âý Ìãñ ‡ãŠã¹ãŠãè Ôã½ã¾ã Ôãñ Ô©ãã¶ããè¾ã ÊããñØããò ‡ãŠãè ¶ããÀã•ãØããè •ã‡ãŠã¦ã ÜãÀ, ÍãÖãèª ¼ãØã¦ããäÔãâØã ½ããØãÃ, ½ãìâºãƒÃ-400 023.•ãÊãã‡ãŠÀ Ö¦¾ãã ‡ãŠÀ ªãè Øã¾ããè ``ãä½ããä›Øã ‡ãŠã¹ãŠãè â Ôãºã‡ãŠãñ Ôãã©ã Êãñ‡ãŠÀ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãàã ‚ããõÀ „²ããñØã¹ããä¦ã¾ããò ‚ããõÀ ãä¶ãÌãñÍã‡ãŠãò ‡ãŠãè ¾ãÖãâãäÌãÞããÀ ãäÌã½ãÃÍã ‡ãñŠ ºã㪠¦ããè¶ã ½ãÖãè¶ãñ ºã㪠ºãìÊããƒÃ ½ãò ©ãñý ½ããÊãñØããâÌã ¦ããÊãî‡ãŠã ‡ãñŠ ¹ããÔã Àã½ã¹ãîÀ ¹ãÀ ‡ãŠãñƒÃ ãäªÊãÞãÔ¹ããè ¶ãÖãé ©ããè ‡ã‹¾ããòã⠇㊠½ããÊãñØããâÌã ä 2011 ‡ãŠã ÔãªÔ¾ã¦ãã ‚ããä¼ã¾ãã¶ãØãƒÃý Êãñã‡ãŠ¶ã ¾ãÖ ªñŒã ‡ãŠÀ ºãÖì¦ã ãä¶ãÀãÍãã ä ØããâÌã ½ãò ¦ããè¶ã Ôããõ †‡ãŠü¡ •ã½ããè¶ã ‡ãŠãñ Þãì¶ãã Øã¾ãã ‡ãŠã ƒãä¦ãÖãÔã •ãã¦ããè¾ã ªâØãñ ‚ããõÀ ‚ãã¦ãâ‡ãŠÌããªãè •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠã ÔãªÔ¾ã ºããä¶ã† ©ããý ›ãè½ã ¶ãñ ºãñÖ¦ãÀãè¶ã ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ƒÔã •ã½ããè¶ã Ö½ãÊããò ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ©ããý Êãñã‡ãŠ¶ã ä ãäÔã¹ãÊ 100/- ½ãò †‡ãŠ ÌãÓãà ‡ãñŠ ãäÊã†ÖìƒÃ ªîÔãÀñ ‡ã‹Êãõ‡ã‹›À ãäºã¶ãã ãä‡ãŠÔããè ¦ãõ¾ããÀãè ‡ãñŠ‚ãã¾ãñ ©ãñý •ãºããä‡ãŠ Ôããñ¶ããÌã¥ãò ¶ãò ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠã½ãÔãñ Ôãºã‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã ãäÔã¹ãŠ „¶Öãè ‡ãñŠ¹ããÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‚ããõÀ ÒÓ›ãè ‡ãŠãñ¥ã ©ããè ‡ãñŠ ãä¹ãœÊãñ 50 ÔããÊã ‡ãŠã ãäÀ‡ãŠã¡Ã •ã½ãã ãä‡ãŠ¾ãã ¦ãã‡ãŠãè ½ãìʾããâ‡ãŠ¶ã ãäÀ¹ããñ›Ã ºã¶ãã¾ããè •ãã Ôã‡ãòŠý ½ããÊãñØããâÌã „¹ããä¡ãäÌã•ã¶ãÊã ¶¾ãã¾ã£ããèÍã ¶ãñ Ôããõ¶ããÌã¥ãò ‡ãñŠ ‚ãã¶ãñ Ôãñ ãäÔ©ããä¦ã ºãªÊã ÀÖãè ©ããèý Ôããñ¶ããÌã¥ãò ‚ããõÀ ¶ãããäÔã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹ãîÌãà ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À †Ôã.Þããñ‡ãŠãäÊãâØã½ã ƒÔã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã ¹ãÀ ã䪶ã Àã¦ã ñ pevelee keÀe DeeF&vee pees meÛe efoKeelee nw‚ãʹãÔã⌾ã‡ãŠ ãäÌã¼ããØã ½ãâ¨ããè ‚ãããäÀ¹ãŠ ¶ãÔããè½ã ¾ãÖ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªãèý Ôããñ¶ããÌã¥ãò ¶ãñ 1988 ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖò ©ãñý Ôããñ¶ããÌã¥ãñ ƒÔã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã pevelee keÀe DeeF&vee Ùes efkeâmeer hetpeerheefle keâe DeKeyeej veneR nw yeefukeâ Ùen Deehekeâe Dehevee DeKeyeej nw bŒãã¶ã ¶ãñ ºã¦ãã¾ããý ‡ãŠÊã‡ãÊ ‡ãñŠ ¹㠽ãò Íãî‚ãã¦ã ‡ãŠãè ©ããèý „¶Öãò¶ãñ ‡ãñŠ Ôã½ãéã¶ã ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖò ©ãñý ½ããñÀñ ¶ãñ pees Deehe ner kesâ menÙeesie mes Ûeue jne nw, ve lees Ùeneb hej hes[ vÙetpe nw Deewj ve ner Ùeneb hej Kego keâes yesÛekeâj efJe%eeheve efueS peeles nQ~ Ùes DeKeyeej Deehekesâ DeefOekeâejeW mes keâYeer mecePeewlee veneR keâj ``ÖãÊãããä‡ãŠ ½ããèã›Øã ½ãò ‡ã슜 ŸãñÔã ¾ããñ•ã¶ãã ä â À㕾ã ãäÔããäÌãÊã ÔãñÌãã ‡ãŠãè ¹ãÀãèàãã ªãè 1990 ‡ãŠÖã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã Ôããñ¶ããÌã¥ãò ´ãÀã ‚ã£ãîÀñ ‡ãŠã½ããò mekeâlee keäÙeeWekeâ Ùen Deehekesâ efueS yeveeÙee ieÙee DeKeyeej nw~ pees meoe meÛe efoKeelee nw~ f¶ãÖãé ºã¶ã ¹ãã¾ããè „¶ã‡ãñŠ Ôãããä©ã¾ããò ¶ãñ ‚ããÍãã ½ãò Ìãñ ‡ãŠã½ã¾ããºã Öì† ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠Ìãñ ã䡹›ãè ½ãò Ôãñ †‡ãŠ ½ããÊãñØããâÌã ½ãò ½ããÂãä¦ã Ôãâ¾ãâ¨ã ÊãØãã¶ãñ nceeje Helee pevelee keÀe DeeF&vee 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, Helee-•ã¦ããƒÃ ‚ããõÀ ‡ãŠÖãâ ``Ôããñ¶ããÌã¥ãñ ¶ãñ •ã½ããè¶ããè Ô¦ãÀ ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ãª ¹ãÀ ãä¶ã¾ãì‡ã‹¦ã Öì†ý ØãÀãèºã ½ãò ‡ãŠãâ½ã ‡ãŠÀ ÀÖò ©ãñý „¶Öãò¶ãñ ƒÔã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã DebìeHe efnue, Je[euee F&mì, cegbyeF& HeÀesveë- 022 22947309¹ãÀ •ããñ ‡ãŠã½ã ½ã•ãºãî¦ã ãäÌãÍÌããÔã ‡ãñŠ Ôãã©ã ªãäÊã¦ã ¹ããäÀÌããÀ ½ãò •ã¶½ãò ¶ããõ‡ãŠÀÍããÖãè ½ãò ‡ãñŠ ¹ãÆÔ¦ããÌã ‡ãŠãñ ãä•ãÊãã ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À ‡ãñŠ ª¹ã‹¦ãÀ megveerue ieewlece ë9324591974 E-mail.jantakaaaina@gmail.com. ½ãò ¼ããè ¼ãñ•ãã ©ãã ½ããñÀñ ¶ãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªãèý blog : aainanews.blogspot.comãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ ¹ãÆÔ¦ããÌã Êãã¾ãñ „Ôã ¹ãÀ ‡ãŠã½ã ºãªÊããÌã ‡ãñŠ „½½ããèª ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãÆÌãñÍã ãä‡ãŠ¾ããý``
 • 4. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 4‚ãÞœñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ‡ãŠã½ã ãä•ã½½ãñªãÀãè Ôãñ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã¶ãî¶ããò ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè,•ãºããä‡ãŠ ºãìÀñ ÊããñØã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ºããèÞã Ôãñ Öãè £ã½ãà Üã› ÀÖã ©ãã ‚ããõÀÀãÔ¦ãã ãä¶ã‡ãŠãÊã Êãñ¦ãñ Ööý ¹Êãñ›ãñ ½ãâãäªÀ ºãü¤ ÀÖñ ©ãñ mebHeeokeÀer³e ÀãÖìÊã ‡ã슽ããÀ ãä¹ã¹ãÀã ‚ããõÀ ƒÃ›Ìãã ØããâÌã Ìã ¶¾ãî ã䪶ã‡ãŠÀ ÌãÖãâ Êã¹ãü¡ã‡ãŠÀ ¾ãñ Þããè•ãò •ãì›ãƒÃ •ãã ò ÔãîÀ•ã ÜãìÔã •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ºãããäÀÍã ½ãò ½ãîÊã Á¹ã Ôãñ ºãñØãîÔãÀã¾ã, ¶ãØãÀ ¹ãÆã¹ãñŠÔãÀ ‡ãŠãùÊããñ¶ããè ÊãØããè ÖìƒÃ Öõý ñ ÀÖãè ©ããéý ¹ã¦©ãÀ ‡ãñŠ „¶ã ›ì‡ãŠü¡ãò ‡ãñŠ ›¹ã-›¹ã ‡ãŠÀ¦ãã ¹ãã¶ããèý ‡ãŠãÍ㠛ȇ㋛À õ¾ãñ ãäÖâÔã㠇㊺㠌㦽ã ÖãñØããè? ãä º ãÖãÀ ‡ãñ Š ãä ¶ ãÌããÔããè ‚ããõ À ¦ãÖÊã‡ãŠã ½ãò „¹ã Ôãâ¹ã㪇㊠¹ãª ºãã„â¡ãÈ è Ôãñ Ôã›ãè ÖìƒÃ ãä¹ã¹ãÀã ØããâÌã ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ‡ãŠÀãèºã 18 ¹ã슛 •ã½ããè¶ã ¹ãÀ ÞããÀãò ‚ããñÀ Àã¦ããò-Àã¦ã ãä¹ãÊãÀ ¡ãÊã ã䪆 Øã†ý œ¦ã ‡ãŠãè ¤ÊããƒÃ Öãñ Øã¾ããèý ÌããÊããò ‡ãŠãñ ¡Àã-£ã½ã‡ãŠã‡ãŠÀ ƒÄ›ò ‚ããõÀ œü¡ œãè¶ã¶ãñ ÌããÊãñ ¦ã©ãã‡ãŠãä©ã¦ã ªºãâØã ½ãìâºãƒÃ ‡ãñŠ 1992-93 ‡ãñŠ ªâØããò ½ãò ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 1 Ö•ããÀ ¹ãÀ ‡ãŠã¾ãÃÀ¦ã Ööâ ÞãÊã ÀÖã ãäÌãÌã㪠©ã½ã Þãì‡ãŠã ©ããý ‚ããõÀ ÔãìºãÖ •ãºã ãä¶ã‡ãŠÊãã ¦ããñ ªñŒãã ãä‡ãŠ ƒ¶ã ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã£ãããä½ãÇ㊠ÍãõÊããè ½ãòÊããñØã ½ããÀñ Øã†ý 2002 ‡ãñŠ Øãì•ãÀã¦ã ªâØããò ½ãò 2 Ö•ããÀ Ôãñ‚ããä£ã‡ãŠ ÊããñØã ½ããÀñ Øã†ý 6 ãäªÔãâºãÀ 1992 ‡ãŠãñ ºããºãÀãè ‚ãã•ã •ãÖãâ Ôãºã ãäÌãÀã•ã½ãã¶ã Öö, ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ¶ãñ ¾ãÖ ‡ãñŠÔã •ããè¦ã ãäÊã¾ã㠃ě •ãì¡ãƒÃ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ÞãÊã ÀÖã Öõý ü Öãè ÔãÖãè †‡ãŠ ãä¡Ô‡ãŠãñ œ¹¹ãÀ ¼ããè ÊãØãÌãã½ããäԕ㪠‡ãŠãñ ¤Öã¾ãã Øã¾ããý ƒÔããè ¦ãÀÖ Ôãñ ¼ããØãÊã¹ãìÀ ‡ãñŠ ªâØãñ, Àã£ãã,‡ãðŠÓ¥ã, Àã½ã, •ãã¶ã‡ãŠãè, Ö¶ãì½ãã¶ã ©ããý ‡ã슜 ÊããñØã ŒãìÍã ©ãñ ãä‡ãŠ ƒ¦ã¶ããè ¦ãñ Øããä¦ã Ôãñ ‡ãŠã½ã Öãñ¦ãñ ªñŒã¶ãñ ªñ¦ãñ ¦ããñ ‚ã㪕㠽ãö „¶Öò ØãÊã¦ã ¶ããä¼ãÌãâ¡ãè ‡ãñŠ ªâØãñ ‚ãã•ããªãè ‡ãñŠ ºã㪠Ôãñ Öãè ƒÔã ªñÍã ½ãò Ö•ããÀãò ‚ããõÀ ‡ãõŠÊããÍã¹ããä¦ã ¼ããñÊãñ¶ãã©ã ‡ãñŠ ¹ããÔã ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ƒÔã •ã½ããè ¶ã¹ãÀ ‡ãŠº•ãã ‡ãŠã ¾ãÖ ½ãñÀã ¹ãÖÊãã ‚ã¶ãì¼ãÌã ©ããý ŸÖÀã¦ããýªâØãñ Öì† ‚ããõÀ ÊããŒããò ÊããñØã ½ããÀñ Øã†ý ãä•ãÔã½ãò ‚ãʹãÔã⌾ã‡ãŠ ¦ããñ ÔãºãÔãñ •¾ããªã •ã½ããè¶ã Öõý ‡ãŠÀñØããè ¦ããñ ‚ãÞœã Öãè ÖãñØãã, ‡ãŠ½ã Ôãñ 24Üãâ›ñ ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ‡ãŠãè •ã½ããè ½ãö ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ‡ãŠã ãäÖ¦ãõÓããè ¶ãÖãé ÖîâÖãñ¦ãñ Öì† ¼ããè ‚ããä£ã‡ãŠ Ôã⌾ãã ½ãò ½ãìãäÔÊã½ã ½ããÀñ Øã†ý Ôãõ‡ãŠü¡ãò ãäÍãÌã•ããè, ºã•ãÀâØãºãÊããè ‚ããõÀ ÑããèÀã½ã ‡ãŠ½ã Êãホ ÊãØã •ãã†Øããè ¦ããñ ÊããñØã ¶ã¹ãÀ †‡ãŠ †ñÔãã ¤ãâÞãã ¦ãõ¾ããÀ ©ããý ¶ã Öãè ØããâÌãÌããÊããò Ôãñ ½ãñÀãè ªìͽã¶ããè Öõýãä¶ãÀ¹ãÀã£ã ÊããñØã ºã½ã ãäÌãÔ¹ãŠãñ› ‡ãñŠ ‡ãñŠÔã ½ãò ªñÍã ‡ãŠãè ‚ãÊãØã- ‚ãããäª Ôã¼ããè ‚ã¹ã¶ãñ ¹ããäÀÌããÀ ÔããäÖ¦ã Àã¦ã ‡ãŠãñ ¡ÀòØãñ ¦ããñ ¶ãÖãé ‚ããõÀ œãè¶ã- ãä•ãÔãñ ¦ããñ¡¶ãñ ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ Öãè ½ããÀ- ü ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ºãñØãîÔãÀã¾ã ½ãò ºãÖì¦ã £ãì‚ããâ‚ãÊãØã •ãñÊããò ½ãò ‚ãã•ã ¼ããè ƒâÔãã¹ãŠ ‡ãñŠ ƒâ¦ã•ããÀ ½ãò ºãõŸñ Öì† Ööý ¶ã •ãã¶ãñ ‡ãŠºã Ôãñ ƒÔã ÔãÀ‡ãŠãÀãè Ô‡ãîŠÊã œãñ¡ ‡ãŠãè Ü㛶ãã†â ‡ãŠ½ã Öãñ •ãã†âØããèý ü ‡ãŠã› Íãì Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ½ãâãªÀ ä ¹ãõŠÊãã¦ããè Öõý Êãñã‡ãŠ¶ã „Ôã¶ãñ ºãÖì¦ã ÔããÀñ äÊãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ „¶Öò ƒâÔãã¹ãŠ ¶ãÖãé ãä½ãÊããý ¶ã ¦ããñ ºããºãÀãè ‡ãñŠ ‚ããØãñ Ôãü¡‡ãŠ ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãñã‡ãŠ¶ã ¾ãÖãâ ¹ãÀ ºãÔãñ ªãñ-ÞããÀ ªºãâØããò ä ºã¶ã‡ãŠÀ ¦ãõ¾ããÀ Öãñ Øã¾ããý ‚ãºã ªîÀ- ¹ãñ¡ ¼ããè ÊãØãㆠÖöý ºãÖì¦ã ÊããñØã ÌãÖãâ ü½ããäԕ㪠‡ãñŠ ãäØãÀã¶ãñ ÌããÊãñ ªãñãäÓã¾ããò ‡ãŠãñ Ôã•ãã ãä½ãÊããè ¶ã 1992- ‚ããÌãâ㛦㠕ã½ããè¶ã ¹ãÀ •ã½ãñ Öì† Ööý ä ‡ãñŠ ãäÊㆠã䪇㋇㊦㠇ãŠãè ºãã¦ã ¾ãÖ ©ããè ªîÀ ¦ã‡ãŠ „¹ãÌã¶ã ÊãØã¶ãñ ÊãØãñý ½ãâãªÀ ä ½ã•ãªîÀãè ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãã ¹ãñ› ¼ããè ¹ããÊã¦ãñ93 ‡ãñŠ ªâØããƒÃ¾ããò ‡ãŠãñ Ôã•ãã ãä½ãÊããè ‚ããõÀ ¶ã Öãè 2002 ‡ãñŠ ¾ãÖ •ã½ããè¶ã •ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ½ãñÀã ‚ã¶ãì½ãã¶ã ãä‡ãŠ ÌãÖ ‚ãºã ƒÔã •ã½ããè¶ã ‡ãŠã ½ãì¹ã‹¦ã ã䪶ããò-ã䪶㠂ã¹ã¶ãã ªã¾ãÀã ºãü¤ã ÀÖã Ööý ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ½ã•ãªîÀãò ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãŠ½ãØãì•ãÀã¦ã ªâØããò ‡ãñŠ ªâØããƒÃ¾ããò ‡ãŠãñ Ôã•ãã ãä½ãÊããèý Öõ Ô›ñ› ½ãò Ôãü¡‡ãŠ ºã¶ã¦ããèý ½ãò ƒÔ¦ãñ½ããÊã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ¹ãã†âØãñý ©ããý ¹ã¦©ãÀ ‡ãñŠ ›ì‡ãŠü¡ãò ‡ãŠãè •ãØãÖ Ôãñ ‡ãŠ½ã ÌãõÔãã ̾ãÌãÖãÀ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããè †ñÔãñ ½ããÖãõÊã ½ãò ‡ãŠãäÊã½ã ‚㺪ìÊã ÍãñŒã ¶ãã½ã‡ãŠ †‡ãŠ 23 ŒãõÀ, •ãºã ½ãö ¾ãÖãâ ºãÔãã ©ãã ¦ããñ †‡ãŠ ÔãìºãÖ •ãºã ½ãö Ôããƒãä‡ãŠÊã ½ãîã¦ãþããâ ‚ãã ØãƒÄý ¹ãŠÍãà ¹ãÀ ½ããºãÃÊã ä •ãõÔãã ãä½ãÊã ½ãããäÊã‡ãŠãò ‡ãŠã ƒãä¦ãÖãÔã ÀÖãÔããÊã ‡ãŠã ¾ãìÌã‡ãŠ †ñÔãñ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãè ÔãñÌãã ½ãò ÊãØã •ãã¦ãã Öõ „Ôã Ìã‡ã‹¦ã ¾ãñ Ôã¼ããè ½ãâãªÀ ‚ããäÔ¦ã¦Ìã ½ãò ä Êãñ‡ãŠÀ ºãã•ããÀ ‡ãŠãè ‚ããñÀ ãä¶ã‡ãŠÊãã ¦ããñ ÊãØã Øã¾ããý ‚ãºã ãä¶ã¦ã ¶ãƒÃ Ôãã•ã- Öõý ØããâÌã ‡ãñŠ ªºãâØã ¼ãîã½ãÖãÀ ¾ãã ¹ãâ㡦ã ä äãä•ãÔã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãñŠ Øãì¶ããÖãò ‡ãŠãè Ôã•ãã ‡ãŠÊããè½ã Œãìª ¼ãìØã¦ã ÀÖã ©ãñý ¹ãƽã-¹ãƦããè‡ãŠ Àã£ãñ-‡ãðŠÓ¥ã ‡ãŠã ÜãÀ ñ ãä¹ã¹ãÀã ½ãò „Ôã •ãØãÖ ¹ãÀ †‡ãŠ ¢ããñ¹ãü¡ã Ôã••ãã Ôãñ ½ãâãªÀ ‡ãŠãñ ¼ã̾ã ÔÌãÁ¹ã ä •ããñ ¼ãÊãñ Öãè ºãÖì¦ã ¹ãõÔãñ ÌããÊãñ ¶ã Öãò©ããý ¾ãñ •ãã¶ã¦ãñ Öì† ¼ããè „Ôã¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ½ããâ ‡ãŠãè †‡ãŠ ÔããèŒã ¹ãÀ ½ãñÀñ ‚ãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ºã¶ããý ¹ãŠ‡ãÊ ºãÔã ºã¶ã Øã¾ãã ©ãã ãä•ãÔã½ãò ¹ã¦©ãÀ ‡ãñŠ ‡ã슜 ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ½ãò ¦ã©ãã‡ãŠãä©ã¦ã Êãñã‡ãŠ¶ã „¶ã‡ãñŠ ÍããñÓã¥ã ‡ãŠã ¦ãÀãè‡ãŠã ‚ããõÀ 䣾ãã¶ã ã䪾ãã ãä‡ãŠ ``ºãªÊãã Êãñ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé Öõ, ½ãã¹ãŠ ƒ¦ã¶ãã ©ãã ãä‡ãŠ ½ãñÀñ ºããºãî•ããè ‡ãŠãñ •ã½ããè¶ã ›ì‡ãŠü¡ñ ¹ãü¡ñ ©ãñý ‡ã슜 ÊããñØã ‚ãØãÀºã¦¦ããè £ãããä½ãÇ㊠ÊããñØã ÊãØãñ Öãè ÀÖ¦ãñ Ööý ¼ããè ‚ã½ã¾ããÃ㪦㠂ããõÀ Íã½ãÃÔããÀ ‡ãŠÀ ªñ¶ãñ ä‡ãŠÀ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã Öõý ƒÔã ºãã¦ã ¶ãñ ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäԕ㪠‚ããõÀªñÍã ½ãò ãäÌããä¼ã¸ã ã䟇ãŠã¶ããò ¹ãÀ ºã½ã ãäÌãÔ¹ãŠãñ›ãò ‡ãŠãè Ôãããä•ãÍã ŒãÀã誶ãñ ‚ããõÀ ÜãÀ ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊããŒããò Êãñ‡ãŠÀ ¹ãî•ãã-¹ã㟠¼ããè ‡ãŠÀ ÀÖñ ©ãñý ½ãñÀãè ½ããâ ÖÀ ÔããÊã ‚ãÊãØã-‚ãÊãØã ÌããÊãã Öõý Ìãñ ¼ãØãÌãã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¤ãâÞãñ½ãò Íãããä½ãÊã ‚ãÔããè½ãã¶ã⪠•ãõÔãñ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ ¹ãÍÞãã¦ãã¹ã ‡ãŠÀ¶ãñ Á¹ã† ÊãØãã¶ãñ ¹ãü¡ñ ‚ããõÀ ¼ãØãÌãã¶ã ºãã•ããÀ •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãì¢ãñ Ö½ãñÍãã ½ããõÔã½ã ½ãò ÌãÖãâ ºãÔãñ ÔããÀñ ¼ãØãÌãã¶ããò Œãü¡ñ ‡ãŠÀÌãã¦ãñ Ìã‡ã‹¦ã ¦ããñ ¡ãñ½ã ‚ããõÀ ½ãìÔãÖÀ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã•ãºãîÀ ‡ãŠÀ ã䪾ãã ‚ããõÀ ªñÍã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ •ããñ ÔãÞÞããƒÃ ãäºãÊã‡ãìŠÊã ½ãì¹ã‹¦ã ½ãò ‚ãã‡ãŠÀ ºãÔãñý ƒ¶ã „Ôããè ÀãÔ¦ãñ ‡ãŠã ƒÔ¦ãñ½ããÊã ‡ãŠÀ¶ãã ‡ãŠãñ ‚ãÊãØã-‚ãÊãØ㠇㊹ãü¡ñ ãäÔãÊã‡ãŠÀ Ôãñ ¼ããè ƒÄ› ¤ìÊãÌãã†âØãñ Êãñã‡ãŠ¶ã ºã㪠½ãò ä‡ãŠãñ ºã¾ãã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã Ìããñ ªãñ¶ããò Öãè Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããâŒãò ¦ã½ãã½ã ¹ãÆã¦ã½ãã‚ããò ‡ãñŠ ÞãñÖÀñ ¹ãÀ ºãü¡ãè ä ¹ãü¡¦ãã Öõý Íãã½ã ‡ãŠãñ ªãñºããÀã „£ãÀ ªñ¦ããè Öõý ¾ãÖ ºãã¦ã ‚ããõÀ Öõ ãä‡ãŠ ÖÀ „¶Öãé ‡ãŠãñ ½ãâãªÀ ½ãò ¹ãõÀ ÀŒã¶ãñ Ôãñ Àãñ‡ãŠ äŒããñÊã¶ãñ ÌããÊãã Ìãã‡ãŠ¾ãã Öõý †‡ãŠ ¦ããñ ãäÖâªî Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ºããèÞã ½ãò ÔãÀÊã ‚ããõÀ ¹¾ããÔããè ½ãìÔ‡ãŠã¶ã ãäºãŒãÀãè Ôãñ Øã¾ãã ¦ããñ ªñŒãã ãä‡ãŠ ÌãÖãâ ¹ãÀ ƒÄ›, ÔããÊã „Ôããè ØããâÌã ½ãò ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ØãÀãèºã Ÿâ¡ ªòØãñý Ìãñ ªãäÊã¦ã Ôãñ ¾ã—ã ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ‡ãñŠ¾ãÖ ¹ãÆÞããÀ ãä‡ãŠ ½ãìãÔÊã½ã Öãè ãäÔã¹ãÊ ‚ãã¦ãâ‡ãŠÌããªãè Öãñ¦ãñ Öö Íãã¾ãª ä ÖìƒÃ Öõ, Êãñã‡ãŠ¶ã ƒâÔãã¶ããò ¶ãñ ºãü¡ãè ‡ãìŠãä›Êã ä œü¡, ºããÊãî, ãäØã›á›ãè, ãäÔã½ãò› ‚ãããäª Ôãñ ã䟟ìÀ‡ãŠÀ ½ãÀ¦ãñ Öö, „Ôããè ØããâÌã ½ãò ãäÊㆠÞãâªã ¦ããñ •ãÂÀ ÊãòØãñ Êãñã‡ä ㊶㠂ãØãÀ¾ãñ ªìÓ¹ãÆÞããÀ Œã¦½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ‚ããõÀ ªîÔãÀã ¾ãÖ ¼ããè ãä‡ãŠ ÞããÊããò Ôãñ ƒ¶Öò ¾ãÖãâ ºãÔãã¾ãã Öõý ¼ããè •ã½ãã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõý „£ãÀ Ôãñ ãäÊã¦ããò ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ‚ãã•ã ¼ããè ½ããâ ‡ãŠãè „Ôããè ¾ã—ã ‡ãŠã ‡ãŠÊãÍã ‡ãŠãñƒÃ ªãäÊã¦ã½ãìãäÔÊã½ã Ôã½ãã•ã ½ãò ƒâÔãããä¶ã¾ã¦ã ‡ãŠãñ ½ãã¶ã¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØã Öãè ºãñØãîÔãÀã¾ã ãä•ãÊãñ ½ãò Öõ ºãÀãõ¶ããè ãä•ã¦ã¶ãñ ¼ããè ›È‡ã‹›À •ãã¦ãñ „Ôãñ Àãñ‡ãŠ‡ãŠÀ, õ ØããÊããè Ôãñ Öãè Ôãâºããñã£ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã ä „Ÿã¶ãã ÞããÖñ ¦ããñ ½ããÀ-¹ããè› ‡ãŠÀ‡ãñŠ „Ôãñ¶ãÖãé Öö ‚ããõÀ ãäÖâªî Ôã½ãã•ã ‚ããäÖâÔãã ‡ãŠã ÀãÔ¦ãã ¶ãÖãé ‚ã¹ã¶ãã ãäÀ¹ãŠãƒ¶ãÀãè ›ã„¶ããäÍã¹ã, ƒÔã‡ãŠãè ¹ãîÌããê ¡ÈãƒÌãÀ ‡ãŠãñ •ãºãªÃÔ¦ããè ¡Àã- Öõý „Ôããè ØããâÌã ½ãò ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ÊããñØã „Ôã Àãñ‡ãŠ ªòØãñýÔã‡ãŠ¦ããý Íãã¾ãª ¾ãñ Ìãã‡ãŠ¾ãã ªãñ¶ããò Öãè Ôã½ãã•ã ‡ãŠãñ ‚ã㦽ã ãäªÍãã ‡ãŠãè ‚ããñÀ ºãã„â¡ãÈ è ÌããùÊã ‡ãñŠ Ôãã©ã £ã½ã‡ãŠã‡ãŠÀ, ‚ããõÀ •ãÖãâ ºãã¦ã ¶ã ºã¶ãñ ›ã› ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ Ôããñ¦ãñ Öö, •ãÖãâ Øããä½ãþããò ½ãò -Ôãã¼ããÀ ¦ãÖÊã‡ãŠããä¶ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ½ããõ‡ãŠã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀñ, ãä•ãÔã½ãò ªãñ¶ããò ‚ãÞãã¶ã‡ãŠ „Ôã¶ãñ ½ãñÀãè ‚ããñÀÖãè Ôã½ãã•ã ‚ã¹ã¶ãñ ºããèÞã ¢ããâ‡ãŠ‡ãŠÀ ¾ãñ ¹ãõŠÔãÊãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãñŠ ãä‡ãŠƒÔã ªñÍã ½ãò ªãñ¶ããò Öãè Ôã½ãã•ã ‡ãŠãñ ¼ããƒÃÞããÀã ‚ããõÀ ‚ã½ã¶ã ‡ãñŠ ¹ããØãÊã Œãã¶ãñ ‡ãñŠ ºãØããèÞãñ ½ãò ½ãñÀãè „Ôã ¶ãÌã¾ãìÌã‡ãŠ Ôãñ ËÜãì‡ãŠ©ãã ªñŒã¦ãñ Öì† ¹ãîœã, ``Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖ ¦ããñ ºã¦ãテ .... ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãèÔãã©ã ÀÖ¶ãã Öõý ªãñ¶ããò Öãè Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ÊããñØã †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãñŠ ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò ÜãÀŒãÀãèª Ôã‡ãòŠ ‚ããõÀ ÀÖ Ôã‡ãòŠý ªãñ¶ããò Öãè Ôã½ãã•ã ½ãò ‚ãã¹ãÔã ½ãò ½ãìÊãã‡ãŠã¦ã ÖìƒÃý „Ôã‡ãŠã ÔãâìªÀ ÞãñÖÀã ¹ããèÊãã ¹ãü¡ Øã¾ãã ©ãã ‚ããõÀ „Ôã ¹ãÀ ‚ããÍÞã¾ãà ‡ãñŠ ºãü¡ã ¹ããØãÊãŒãã¶ãã .......„¦¦ãÀ ªñ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããÔã Öõ, ½ãñÀñ ¼ããƒÃ ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ½ãì¢ãñ ãäÍãàãã ‚ããõÀ ºãìãä® ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãÖãâ Êãñ ‚ããƒÃ?‚ããªÀ ºã¶ãã ÀÖñ‚ããõÀ ƒÔã ªñÍã ‡ãŠãñ ªâØããò ‚ããõÀ ‚ãã¦ãâ‡ãŠÌã㪠¼ããÌã ©ãñý ‡ãŠÀ¦ãã Öîâý ½ãñÀñ ãä¹ã¦ãã ‚ããõÀ ÞããÞãã ãäŒãÊããü¡ãè Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ¾ãÖãé ½ãö¶ãñ ‡ãŠÖã ,``¶ãÖãé ½ãö ¦ããñÔãñ ãä¶ã•ãã¦ã ãä½ãÊã Ôã‡ãñŠý ¦ããñ Íãã¾ãª ‡ãŠãäÊã½ã ‚㺪ìÊã ÍãñŒã ¶ãñ „Ôã‡ãŠãè ºãØãÊã ½ãò ºãöÞã ½ãì ¢ ãñ ãä º ãÊã‡ãì Š Êã ‚ã¹ã¶ãñ •ãõ Ô ãã ¶ãÖãé ½ãñÀñ ¦ã½ãã½ã ãäÍãàã‡ãŠ ½ãì¢ã½ãò ¾ãîâ Öãè ...... ½ãîÊãã‡ãŠã¦ããè ‡ãñŠºãñØãì¶ããÖ Öãñ¦ãñ Öì† ¼ããè •ããñ Ôã•ãã ¼ãìØã¦ããè „Ôã‡ãŠã ƒâÔãã¹ãŠ Öãñ ¹ãÀ ºãõ Ÿ ¦ãñ Öì † ½ãö ¶ ãñ ªñ Œ ã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö , ½ããâ ½ãì ¢ ãñ ‚ã¹ã¶ããè œãä Ì ã ªñ Œ ã¶ãã ÞããÖ¦ãò ¦ããõÀ ¹ãÀ ‚ãã¾ãã ÖîâýÔã‡ãñŠØãã ‚ããõÀ ‚ãÔããè½ãã¶ã⪠¶ãñ •ããñ ½ããõ¦ã ‡ãŠãè Ôã•ãã ‡ãŠã ¹ãÀÌããÖ ¹ãî œ õ , ``‚ãã¹ã ¾ãÖãâ ‡ãõ Š Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãÆ ã ä Ô ã® ãä ¹ ã¦ãã •ãõ Ô ãã Öö ý ....ƒÔããä Ê ã† ½ãì ¢ ãñ ¾ãÖãâ ¦ãºã ÌãÖ ºããñÊãã, ``‚ãÞœã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ªìãä¶ã¾ãã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ÔãÞã ºã¾ãã¶ã ãä‡ãŠ¾ããý „Ôã‡ãŠãñ ‚ãã†? „Ôã¶ãñ ½ãñÀãè ‚ããñÀ ºã¶ãã¶ãã ÞããÖ¦ããè Öõ, ½ãñÀãè ºãֶ㠂ãã¶ãã ¹ãü ¡ ãâ ý ¾ãÖãâ ½ãö ...¦ããñ ‚ãã¹ã „¶ã½ãòâ Ôãñ Öö •ããñ¼ããè Ôã½ãã•ã ½ãò ‚ãÖãä½ã¾ã¦ã ãä½ãÊã Ôã‡ãñŠ ‚ããõÀ ¾ãÖ ªãñ¶ããò Öãè ÖõÀ¦ã ¼ãÀãè ãä¶ãØããÖãñ Ôãñ ªñŒãã ¶ãããä Ô ¦ã‡ãŠ ¹ããä ¦ ã ‡ãñ Š Ôã½ãì ³ ãè ¹ãÆÔã¸ããäÞ㦦ã Öîâ.....‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ƒÔã ÞããÀªãèÌããÀãè Ôãñ ºããÖÀÔã½ãã•ã ‚ãã¹ãÔã ½ãò ãä½ãÊã‡ãŠÀ †‡ãŠ ¼ããƒÃÞããÀñ ‡ãñŠ Ìãã¦ããÌãÀ¥ã ‚ããõ À ‡ãŠÖã, `` ‚ã•ããè º ã ‡ãŠãÀ¶ãã½ããò ‡ãŠã ãä•ã‰ãŠ ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ½ãñ À ã ‚ã¹ã¶ãã ̾ããä ‡ ã‹ ¦ ã¦Ìã ¦ããñ ¹ããØãÊãŒãã¶ãò ½ãò ÀÖ¦ãñ Ööý ‡ãŠã ãä¶ã½ããå㠇ãŠÀ Ôã‡ãòŠØãñý ÔãÌããÊã Öõ ¹ãÀ Œãõ À ½ãì¢ãñ „Ôã •ãõÔãã ªñŒã¶ãã ÞããÖ¦ããè •ããèãäÌã¦ã Öõý -ŒãÊããèÊã ãä•ãºãÆã¶ã
 • 5. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 5 Ôãããä•ãª ÀÍããèª „ªîà ‡ãñŠ ÌããäÀÓŸ ÊãñŒã‡ãŠ Öö ‚ããõÀ Ìãñ ãäÖâªãè ½ãÖã¶ãØãÀ ‡ãñŠ Ôãâ¹ã㪇㊠¼ããè ÀÖ Þãì‡ãñŠ Ööý ƒÔããè ‡ãñŠ Ôãã©ã Ìãñ ½ãÖãÀãÓ›È „ªîà ‚ã‡ãŠãª½ããè ‡ãñŠ ‚㣾ãàã ¼ããè ÀÖ Þãì‡ãñŠ Ööý ‚ãã•ã ²ffd¸fÊIY ÀfdWX¿¯fb°ff IYe WX°¹ff 1960 ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f Àfb´fie¸f IYûMÊX IZY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf EIY BÊÀffBÊ Emd»½f³f AüSX Qd»f°fûÔ IZY Àff±f Àfa§f ´fdSX½ffSX IYf AüSX CXÀfIZY ¦f·fÊ ¸fZÔ ´f»f³fZ ½ff»fZ ¶f©fZ IYe ¸fü°f IYe ½fªfWX ¶f³ff ±ffÜ Ìãñ „ªîà ‚ãŒãºããÀ ÔãÖã¹ãŠ¦ã ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ãÇãŠãÀãè SXfg¶fMÊX ¶f³ffE ¦fE ±fZÜ CXÀfIZY ¶ffQ Àf»fcIY SXWXf W`XÜ Àf»f¸ff³f °ffÀfeSX IYû ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ªfû »fû¦f SXÀfcd»f»»ffWX Ôãâ¹ã㪇㊠Ööý•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¶ã‡ãñŠ Àf`Ô°ff»feÀf ½f¿fûË °fIY IYûBÊ ¦f`SX-¸fbÀfd»f¸f IYfQSXe ³ff¸fIY dªfÀf ÀfbSXÃffIY¸feÊ ³fZ ¸ffSXf, IYe ¸fbWX¶¶f°f IYf Q¸f ·fSX°fZ W`ÔX AüSX k°füWXe³fZ ´ãÀã ãäÊãŒãñ Øã¾ãñ ÊãñŒããò ‡ãŠãè ½ããÊãã ֽ㠾ãÖã ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf ³fWXeÔ ¶f³ff¹ff ¦f¹ffÜ 2007 CXÀfIYf ½fWXfa CXÀfe °fSXWX À½ff¦f°f WXû SXWXf dSXÀff»f°fl IYe AfOÞX ¸fZÔ A»´fÀfa£¹fIYûÔ IZY ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö. ¸fZÔ ªf³fSX»f ´fSX½fZªf ¸fbVfSÊXRY IZY QüSX ¸fZÔ W`X dªfÀf °fSXWX BadQSXf ¦ffa²fe IZY WX°¹ffSXûÔ IY°»f ´fSX CX°fføY W`Xa, ¢¹ff ½fZX A´f³fZ dIYÀfe SXf¯ff ·f¦f½ff³f QfÀf BÀf ´fQ ´fSX d³f¹fb¢°f IYf dÀfJûÔ IZY EIY ½f¦fÊ ¸fZÔ WbXAf ±ffÜ A¸f»f ÀfZ ¹fWX dÀfðX IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX dIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´faªff¶f ´fifa°f IZY WbXE ±fZÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYû QdÃf¯f EdVf¹ff CX³WXûÔ³fZ A´f³fe dªfaQ¦fe SXÀfcd»f»»ffWX IZYSXfª¹f´ff»f Àf»f¸ff³f °ffÀfeSX IYe WX°¹ff ³fZ IYf EIY EmÀff AfQVfÊ ¸fbÀfd»f¸f QZVf d³fQZÊVfûÔ IZY A³fbÀffSX ¦fbªffSXe W`XÜ ¸f`Ô dIYÀfeEIY ¶ffSX dRYSX BÀ»ff¸fd½fSXûd²f¹fûÔ IZY BÀf ¶f³f³fZ IYf A½fÀfSX dªf³³ffX ³fZ ´fiQf³f dIY¹ff ·fe ßfðZX¹f ½¹fd¢°f°½f AüSXX dIYÀfe ·fe ²f¸fÊd½f¨ffSX IYû Vfd¢°f ´fiQf³f IYe W`X dIY ±ff, dªfÀfIYû A»´fÀfa £ ¹fIYûÔ IZ Y IYe A½f¸ff³f³ff IZY Àf£°f dJ»ffRY WcaXÜkBÀ»ff¸f EIY dWaXÀff´fc¯fÊ ²f¸fÊ W`XÜl BÀf ¸ff³f½ffd²fIYfSXûÔ IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf A¸fe³f »fZdIY³f Aªfe¶f ¶ff°f W`X dIY ¸fbÀfd»f¸f AüSXÀf¸f¹f ªf¶f BÀ»ff¸f IYf ³ff¸f d»f¹ff ªff°ff IYSXfSX dQ¹ff ªff ÀfIY°ff ±ffÜ »fZdIY³f BÊÀffBÊ QZVfûÔ ¸fZÔ WXe ²ffd¸fÊIY A½f¸ff³f³ff IZYW`X °fû ¸fbaWX ´fSX PXfMXf ¶ffa²fZ AüSX EIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fZVfZ½fSX ¸fb»»ffAûa IZY Q¶ff½f IYf³fc³f IZY½f»f CX³fIZY A´f³fZ ²f¸fÊ IZY Àf¸¸ff³fWXf±f ¸fZÔ ¶faQcIY AüSX QcÀfSmX ¸fZÔ IbYSXf³f ¸fZÔ ´fZVfZ½fSX SXfªf³fZ°ffAûÔ ³fZ BÀf A½fÀfSX IZY ÀfaSXÃf¯f IZY d»fE ¶f³ffE ¦fE W`ÔXÜd»fE ¹fb½fIYûÔ IYe °fÀ½feSmÔX ³fªfSXûÔ ¸fZÔ §fc¸f IYû ¦fa½ff dQ¹ffÜ ¸fÀf»f³f, Ba¦»f`ÔOX ¸fZÔ BÊÀff ¸fÀfeWX AüSXªff°fe W` Ô X Ü ªf¶f AJ¶ffSX û Ô AüSX °fWXµRbYªfZ ³ff¸fcÀfZ dSXÀff»f°f IYf³fc³f ¸fQSX ¸fZSXe IYe °füWXe³f IYe Àfªff d³f²ffÊdSX°fB»fZ¢MÑXfgd³fIY ¸fedOX¹ff ¸fZÔ BÀ»ff¸f AüSX IYû ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¶fWbXÀfa£¹fIY Àfa´fiQf¹f W`XÜ ¹fWX A»f¦f ¶ff°f W`X dIY d´fLX»fZ Àfü¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY ¶ffSmX ¸fZÔ IYûBÊ SX´fMXX Af°fe d´fLX»fZ ½f¿fÊ CXÀfIYe IbYLX ´fOÞXûÀfe AüSX°fûÔ ³fZ d³fªfe ´fid°fVfû²f IYf WXd±f¹ffSX ¶f³ff d»f¹ff ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe Afd»f¸fZ-Qe³f ½f¿fûË ¸fZÔ BÀf IYf³fc³f IZY Aa°f¦fÊ°f dIYÀfe IYûW`X °fû CX³fIYe ¦fSXe¶fe IZY Àff±f ¶faQcIY IYe BÀf dVfIYf¹f°f ´fSX ¸fü°f IYe Àfªff AüSX A»´fÀfa£¹fIYûÔ IYe dªfaQ¦fe WXSXf¸f ³fZ CX³f ªfb³fcd³f¹fûÔ IYû ¹fWX ¶f°ff³fZ IYe ·fe Àfªff ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ W`XÜ BÀf ´fiIYfSX IZYAüSX IbYSXf³f IYe °fÀ½feSmÔX Àff±f-Àff±f Àfb³ffBÊ ¦fBÊ dIY CXÀf³fZ SXÀfc»f IYe °füWXe³f IYSX QeÜ BÊÀffB¹fûÔ, AWX¸fdQ¹fûÔ AüSX ªføYSX°f ³fWXeÔ ¸fWXÀfcÀf IYe dIY ÀfdWX¿¯fb°ff IYf³fc³f AfÀ±ff IYe A½f¸ff³f³ff IYû ¶fWbX°fdQJfBÊ ªff°fe W`ÔXÜ AfV¨f¹fÊ W`X dIY BÀf IYe W`XÜ AfdÀf¹ff ¶fe¶fe ³fZ BÀf AfSXû´f dWaXQbAûa IYû d½fd·f³³f IYfSX¯fûÔ ÀfZ d³fVff³ff BÀ»ff¸f IYe ¶fbd³f¹ffQe d½fVfZ¿f°ff SXWXe W`X ÀfaIYe¯fÊ øY´f ¸fZÔ ´fdSX·ffd¿f°f IYSX°fZ W`ÔXÜd¨fÂf¯f ´fSX dIYÀfe ·fe ¸fbÀf»f¸ff³f IYû IYû d³fªfe SaXdªfVf IYf ´fdSX¯ff¸f ¶f°ff¹ff ¶f³ff¹ff ªff³fZ »f¦ffÜ °füWXe³fZ dSXÀff»f°f IZY AüSX BÀfe IZY ¶f»f ´fSX SXÀfcd»f»»ffWX ³fZ ªfSXf IY»´f³ff IYedªfE dIY WX¸ffSmX QZVfAf´fdØf ³fWXeÔ WXû°fe dIY ½fWX ¸fªfWX¶f, ±ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ³fZ Aa°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ³ff¸f ´fSX dªf°f³fZ ·fe ¸ff¸f»fZ QªfÊ dIYE ASX¶f IZY ½fWXVfe IY¶fe»fûÔ IYf ùXQ¹f IYe AÀÀfe ´fid°fVf°f Af¶ffQe (dWaXQc) A´f³fedªfÀfIZY ´f`¦fa¶fSX ³fZ CXÀfZ A¸f³f IYf ¸fªfWX¶f ´fSX ²¹ff³f AfIYd¿fÊ°f dIY¹ffÜ °f¶f VfZSXe ¦fE CX³fIZY ´feLZX d³fªfe SaXdªfVfZÔ AüSX ªf¸fe³fe ´fdSX½f°fʳf dIY¹ff ±ffÜ °fWXµRbYªfZ dSXÀff»f°f AfÀ±ff IZY ³ff¸f ´fSX BÀfe ´fiIYfSX IZY IbYLXIYSXfSX dQ¹ff ±ff, dªfÀf³fZ ÀfØff-´fifd´°f IZY SXWX¸ff³f AüSX Àf»f¸ff³f °ffÀfeSX ³fZ °füWXe³fZ- d½f½ffQ ±fZÜ ´faýiWX ½f¿fÊ ´fc½fÊ EIY ¶ffSXWX IYf ÓfaOXf CXNXfE »fû¦f ¢¹ff ¹fWX ³fWXea IYf³fc³f »ff¦fc IYSX½ff »fZ °fû ¢¹ff WXû¦ffÜ °f¶f¶ffQ A´f³fZ ªff³fe QbV¸f³fûÔ IYû Af¸f ¸ffRYe dSXÀff»f°f IYf³fc³f ¸fZÔ EmÀfZ ÀfaVfû²f³f IYe ½f¿feʹf BÊÀffBÊ »fOÞXIZY IZY d½f÷YðX BÀfd»fE ªff³f°fZ dIY SXÀfc»f WXªfSX°f ³fZ RY°fWX- BÀf QZVf IZY Qd»f°fûÔ AüSX A»´fÀfa£¹fIYûÔQZ Qe ±fe, dªfÀf³fZ ¸f¢IYf IYû RY°fWX ´f`SX½fe VfbøY IYe ±fe dªfÀfIZY ¶ffQ BÀf °füWXe³fZ dSXÀff»f°f IYf ¸fbIYQ¸ff Qf¹fSX dIY¹ff ¸f¢IYf IZY ¶ffQ ÀfÂfXWX ¸fQûË AüSX AüSX°fûÔ IZY d½f÷YðX EmÀfZ IYf³fc³fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f dIYÀfIYSX³fZ IZY ¶ffQ °f»f½ffSX IYû ¸¹ff³f ¸fZÔ IYf³fc³f IYf ¦f»f°f BÀ°fZ¸ff»f ³f dIY¹ff ªff ¦f¹ff ±ff dIY ½fWX IYf»fe³f¦fSX ±ff AüSX IZY IY°»f IYf WbX¢¸f ªffSXe dIY¹ff ±ffÜ ¹fZX øY´f ¸fZÔ WXû¦ff, ¹fWX Vff¹fQ ¹fWX ¶f°ff³fZ IYeSXJ d»f¹ff ±ff, CXÀfZ EIY ¶f¶fÊSX ²f¸fÊ IZY ÀfIZYÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY Ad°f½ffQe ¸fb»»ffAûa IYf»fe³f CXôû¦f ¸fZÔ ¸fªfQcS IZY °füSX ´fSX ½fZX »fû¦f ±fZ dªf³WXûa³fZ IYûBÊ ³f IYûBÊ Àfa¦fe³f Af½fV¹fIY°ff ³fWXeÔ W`XÜ ²ffd¸fÊIY AfÀ±fføY´f ¸fZÔ ¢¹fûÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ªff SXWXf W`XÜ IYû ¹fWX ¸faªfcSX ³fWXeÔ ±ff, ªf¶fdIY Àff¸ff³¹f »f¦ffE ¦fE ¶f©fûÔ IZY Vfû¿f¯f ´fSX CXÀf³fZ A´fSXf²f dIY¹ff ±ff, dªf³f¸fZÔ SXÀfcd»f»»ffWX IZY ÀfaSXÃf¯f IYf IYf³fc³f °f¶f °fIY d½fõZX¿f IZYÀf»f¸ff³f °ffÀfeSX IYe WX°¹ff AüSX BadQSXf »fû¦f BÀfIZY WXIY ¸fZÔ ±fZÜ Af½ffªf ¶fb»faQ IYe ±feÜ CXÀf ¸ffÀfc¸f IYe °füWXe³f AüSX A°¹fa°f A½f¸ff³f³ff ·fe Qf¹fSZ X¸fZÔ SXWZX¦ff ªf¶f °fIY dIY CXÀf¸fZÔ A³¹f¦ffa²fe IYe WX°¹ff ¸fZÔ IYfRYe Àf¸ff³f°ff W`XÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àfad½f²ff³f ¸fZÔ AfÀ±ff ¶f©fZ IYû AQf»f°f IZY ¶ffWXSX ¦fû»fe ¸ffSX Vffd¸f»f ±feÜ B³f¸fZÔ ÀfZ dªfÀf³fZ ·fe ¸ffRYe ²f¸ffʽf»fad¶f¹fûÔ IYe AfÀ±ff IZY ÀfaSXÃf¯f IYe°ffÀfeSX IYe ·fe WX°¹ff CXÀf ½¹fd¢°f ³fZ IYe, IYe A½f¸ff³f³ff Àfa¶fa²fe ´fif½f²ff³f ´fWX»fZ Qe ¦fBÊÜ °füWXe³fZ dSXÀff»f°f IZY Ad²fIY°fSX ¸ffa¦fe ¹ff dIYÀfe IZY ªfdSXE ÀfZ ¸ffRYe IYe ¦ffSaXMXe ³fWXeÔ Qe ªff°feÜ BÀ»ff¸fe AüSX BÊÀffBÊdªfÀf ´fSX CX³fIYe ÀfbSXÃff IYe dªf¸¸fZQfSXe ÀfZ ¸füªfcQ ±ffÜ »fZdIY³f ªf³fSX»f dªf¹ff ¸fbIYQ¸fûÔ ¸fZÔ AQf»f°f IZY ¶ffWXSX WXe ´fif±fʳff IYe, SXÀfcd»f»»ffWX ³fZ CXÀfZ ¸ffRY ¶fWbX»f QZVfûÔ IZY ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff Àfa¶fa²fe±feÜ BadQSXf ¦ffa²fe IYû CX³fIZY EIY CX»f-WXIY ³fZ BÀfZ EIY ¶fZWXQ IYNXûSX kAd·f¹fb¢°fûÔl IYû ¸ffSXf ªff°ff SXWXf W`XÜ IYSX dQ¹ffÜ IYf³fc³f IZY½f»f ¹fWX IYWX°fZ W`ÔX dIY WX¸ffSXeAa¦fSXÃfIY ³fZ Afg´fSmXVf³f ¶»fc ÀMXfSX IYf IYf³fc³f IYe Vf¢»f Qe AüSX °fWXµRbYªfZ ¸fªfWX¶f IZY BÀf ½fWXdVf¹ff³ff BÀ°fZ¸ff»f ¦füSX°f»f¶f W`X dIY dIYÀfe ·fe ¸ffRYe ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IYf Àf¸¸ff³f IYSXû, »fZdIY³f¶fQ»ff »fZ³fZ IZY d»fE ¦fûd»f¹fûÔ ÀfZ LX»f³fe ³ff¸fcÀfZ dSXÀff»f°f ³ff¸f dQ¹ffÜ CX¢°f IYf³fc³f ´fSX ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ dIYÀfe Afd»f¸fZQe³f ³fZ ¨ffWX³fZ ½ff»fZ IYû IY°»f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ WX¸f QcÀfSXûÔ IYe ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IYfIYSX dQ¹ff ±ffÜ BadQSXf ¦ffa²fe IYû JbdRY¹ff IZY Aa°f¦fÊ°f ¸fbªfdSX¸f IZY d»fE ¸fü°f IYe Afªf °fIY ARYÀfûÀf ªffdWXSX ³fWXeÔ dIY¹ff CX³f¸fZÔ ÀfZ dªf³f ´ffa¨f ³fZ ¸ffRYe ³fWXeÔ ¸ffa¦fe Àf¸¸ff³f ³fWXeÔ IYSmÔX¦fZÜ Àf»f¸ff³f °ffÀfeSXd½f·ff¦f ³fZ dSX´fûMÊX Qe ±fe dIY dÀfJ CX³fÀfZ Àfªff IYf ´fif½f²ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ªf³fSX»f W`XÜ ½fWXfa A»´fÀfa£¹fIYûÔ IZY Àff±f ªfû ±fe, dÀfRÊY ½fWXe A´f³fe ªff³f ³fWXeÔ ¶f¨ff IYe WX°¹ff ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe LXd½f EIY³ffSXfªf W`ÔX, BÀfd»fE ½fZ A´f³fZ dÀfJ dªf¹ff ³fZ A´f³fZ CX´fIYfSXe ´fi²ff³f¸faÂfe A¸ff³f½fe¹f ½¹f½fWXfSX WXû SXWXf W`X CXÀfIYf ÀfIZYÜ SXÀfc»f ³fZ dªf³fIYf IY°»f Ad³f½ff¹fÊ ½fWXVfe QZVf IYe ¶f³ffBÊ W`X, ªfWXfa ²f¸fÊAa¦fSXÃfIYûÔ IYû WXMXf QZÔÜ BadQSXf ¦ffa²fe ³fZ ªfbd»RYIYfSX A»fe ·fbMÐXMXû IYû RYfaÀfe ´fSX d¸fÀff»f ¦fbªfSXf°f IZY ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY Àff±f IYSXfSX dQ¹ff ±ff CX³f¸fZÔ WX¶ffSX B¶³fb»fAÀf½fQ ùXQ¹f IYe ´fd½fÂf°ff IZY d»fE ³fWXeÔ ¶fd»IYBÀf ¸fVfd½fSmX IYû ¹fWX IYWX IYSX JfdSXªf ¨fPÞXf³fZ IZY ¶ffQ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfØff ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY SX½f`E ÀfZ WXe Qe ªff ·fe ±fZÜ WX¶ffSX ÀfZ SXÀfcd»f»»ffWX Àf£°f JRYf QcÀfSXûÔ IZY d½f÷YðX WXd±f¹ffSX IZY øY´f ¸fZÔIYSX dQ¹ff ±ff dIY kBÀfÀfZ EIY ¦f»f°f WXd±f¹ff »fe ±feÜ ÀfØff ´fSX A´f³fZ A½f`²f ÀfIY°fe W`XÜ ±fZÜ CXÀf³fZ SXÀfc»f IYe Àfb´fbÂfe ªf`³f¶f ªfüªff BÀ°fZ¸ff»f WXû SXWXf W`XÜÀfaQZVf ªffE¦ff, ¸f`Ô EZÀff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°feÜl IY¶ªfZ IYû A¸fZdSXIYf AüSX ÀfDYQe ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ A»´fÀfa£¹fIY IZY½f»f A¶fb»fAfÀf IZY DaYMX IYû CXÀf ½f¢°f °feSX ²ffd¸fÊIY ÀfdWX¿¯fb°ff IYe WX°¹ff Àf»f¸ff³f °ffÀfeSX IYû ·fe CX³fIZY WbX¢¸fSXf³fûÔÔ IYe ¸fQQ ÀfZ À±ff¹fe øY´f QZ³fZ °fe³f ´fid°fVf°f W`ÔXÜ ªfSXf IY»´f³ff IYedªfE ¸ffSXf ±ff ªf¶f WXªfSX°f ªf`³f¶f dWXªfSX°f (QZVf ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IZY ÀfaSXÃf¯f IYf IYf³fc³fAa¦fSXÃfIY ³fZ BÀfd»fE ¦fûd»f¹fûÔ ÀfZ LX»f³fe IZY d»fE d³fªff¸fZ-¸fbÀ°fRYf »ff¦fc IYSX³fZ B°f³fe IY¸f Àfa£¹ff ½ff»fZ »fû¦f ¢¹ff ´fdSX°¹ff¦f IYSXIZY) ¸f¢IYf ÀfZ ¸fQe³ff ªff °f¶f °fIY d½fõZX¿f IZY Qf¹fSZ X¸fZÔ SXWZX¦ffIYSX dQ¹ff, ¢¹fûÔdIY °ffÀfeSX ³fZ BÊVfd³faQf IYf AfIY¿fÊIY ³ffSXf QZIYSX CX³WXûÔ³fZ Af¸f ¶fWbXÀfa£¹fIY Àfa´fiQf¹f IYe ²ffd¸fÊIY SXWXe ±feÔÜ DaYMX ·fOÞXIY IYSX CXLX»ff ±ff ªf¶f °fIY dIY CXÀf¸fZÔ A³¹f ²f¸ffʽf»fad¶f¹fûÔ(¶»ffÀfRZY¸fe) IYf³fc³f k°fWXµRbYªfZ ³ff¸fcÀfZ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYf Àf¸f±fʳf ´fif´°f IYSX³fZ IYf A½f¸ff³f³ff IYf ÀffWXÀf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX? AüSX ½fWX ªf¸fe³f ´fSX d¦fSX ´fOÞXe ±feÔÜ ½fZX IYe AfÀ±ff IZY ÀfaSXÃf¯f IYe ¦ffSaXMXedSXÀff»f°fl ¸fZÔ RZYSX¶fQ»f IZY ´fiÀ°ff½f IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ±ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ÀfdWX¿¯fb°ff IYe ·ff½f³ff BÀf ¦f·fʽf°fe ±feÔ, DaYMX ´fSX ÀfZ d¦fSX³fZ IZY ¶ffQ ³fWXeÔ Qe ªff°feÜ BÀ»ff¸fe AüSX BÊÀffBÊÀf¸f±fʳf dIY¹ff ±ffÜ ¹fWX ´fiÀ°ff½f ÀfaÀfQ ´ffdIYÀ°ff³f IYû ªfbd»RYIYfSX A»fe Àf¸f¹f ³fQfSXQ WXû ¨fbIYe W`XÜ ²ffd¸fÊIY CX³fIYf ¦f·fÊ´ff°f WXû ¦f¹ff ±ffÜ BÀf §fMX³ff ¶fWbX»f QZVfûÔ IZY ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff Àfa¶fa²fe¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ IYe EIY ·fbMÐXMXû ³fZ BÀ»ff¸fe ¦f¯fSXfª¹f IYSXfSX dQ¹ff ªfb³fc³f ³fZ ½fWXfa IZY ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYû IZY ¶ffQ ½fZX AfdJSXe Àf¸f¹f °fIY ¶fe¸ffSX IYf³fc³f IZY½f»f ¹fWX IYWX°fZ W`ÔX dIY WX¸ffSXeÀffWXÀfe ÀffaÀfQ VfZSXe SXWX¸ff³f ³fZ ´fiÀ°fb°f ±ffÜ BÀfIZY ¶ff½fªfcQ ½fWXfa dIYÀfe ¦f`SX- A»´fÀfa£¹fIYûÔ IZY ´fid°f d³f¸fʸf ¶f³ff dQ¹ff SXWXeÔÜ EmÀfZ Àfa¦fdQ»f ½¹fd¢°f ³fZ SXÀfcd»f»»ffWX ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IYf Àf¸¸ff³f IYSXû, »fZdIY³fdIY¹ff ±ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ °füWXe³fZdSXÀff ¸fbÀfd»f¸f IZY ªfªf ¶f³f³fZ ¸fZÔ IYûBÊ ÷YIYf½fMX W`XÜ ¶fWbXÀfa£¹fIY WXû³fZ IZY ³fVfZ ¸fZÔ ½fZ BÀf IZY WbXªfcSX ¸fZÔ WXfdªfSX WXûIYSX ¸ffRYe ¸ffa¦fe WX¸f QcÀfSXûÔ IYe ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IYf Àf¸¸ff³f»f°f IYf³fc³f ´fSX ASXÀfZ ÀfZ ªffSXe ¶fWXÀf ³fZ CXÀf ½f¢°f °fIY ´f`Qf ³fWXeÔ WbXBÊ ªf¶f °fIY IYQSX ¨fcSX WXû ¨fbIZY W`ÔX dIY IY¸fªfûSX AüSX CX³WXûÔ³fZ CXÀfZ ¸ffRY IYSX dQ¹ffÜ CX³WXûa³fZ ³fWXeÔ IYSmÔX¦fZÜCXÀf Àf¸f¹f ªfûSX ´fIYOÞX d»f¹ff ±ff ªf¶f ªf³fSX»f dªf¹ff ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfØff Àf¸fbQf¹fûÔ IYû ¦fb»ff¸f ¶f³ff IYSX SXJ³ff CXÀf ½¹fd¢°f IYû ¸ffRY IYSX dQ¹ff ±ff dªfÀf³fZ -³fb ¢ °ff-E-³f¬fSXEIY BÊÀffBÊ AüSX°f AfdÀf¹ff ¶fe¶fe IYû ´fSX A´f³fZ Jc³fe ´faªfZ ³fWXeÔ ¦ffOÞX dQEÜ ¨ffWX°fZ W`ÔX, ªf`Àff WX¸ffSmX QZVf ¸fZÔ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ CX³fIYe ¶fZMXe IYû °fIY»feRY ´fWbaX¨ffBÊ ±fe ÀffdªfQ SXVfeQ
 • 6. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 6efpemekeâer keâLeveer Gmeer keâer keâjveer mecePeewlee SkeämeØesme Deewj ceeuesieebJe ceW ngS?yece OeceekeâeW ceW je°^eÙe mJeÙebmesJekeâ mebIe keâs ØeÛeejkeâ Meeefceue Les, r nQ, nceW efceues Les. Gvekeâs meeLe ceW DeejSmeSme keâs meYeer ye] [ s meomÙe DeefYeveJe Yeejle, peÙe Jebos ceelejce Deewj JeveJeemeer keâuÙeeCe Deeßece pewmes Úesšs mebie"veeW mes Yeer heoeefOekeâejer Yeer Les...FbõsMe peer ves mJeeceer Demeerceevebo keâe FkeâyeeefueÙee yeÙeeve Ùen meeefyele ncekeâes yeleeÙee efkeâ Deehe pees yece DeeS. keâjlee henuee hegKlee keâevetveer meyetle nw. 42 heVeesb keâe keâe peJeeye yece keâer yeele keâjles nes peesMeer, keâeuemeebieje Deewj [ebies Ùen omleeJespe veHeâjle keâer Skeâ [jeJeveer keâneveer keânlee Jen Deehekeâe keâece veneR nw...GvneWves ves Ùen meeJeOeeveer yejleer efkeâ keâesj nw. DeeMeer<e Kesleeve keâer efjheesš& yeleeÙee efkeâ Deehe pees meesÛe jns nQ ieÇghe mes yeenj keâs efkeâmeer meomÙe nce ueesie Yeer Fme efJe<eÙe hej keâes Ùeespevee keâer hetjer peevekeâejer ve 18 efomebyej, 2010. keâer Jes meejer keâef][Ùeeb peg][leer vepej nes. Ùeeveer Ssmes nj meomÙe keâesefouueer keâer eflene][ pesue mes veJe Dee jner LeeR pees efheÚues oes Je<eesË meesÛeles nQ. megveerue keâes Fme keâece keâs efueS efpeccesoejer efoÙee ieÙee efmeHeâ& Deheves efnmmes keâs keâece keâskeâgceej mejkeâej veece keâs Skeâ JÙeefòeâ keâx oewjeve Gpeeiej ngF& LeeR. henueer, nw. FbõsMe peer ves keâne efkeâ megveerue yeejs ceW helee neslee Lee. [ebie ceWkeâes ueskeâj meeryeerDeeF& keâer Skeâ 2008 ceW meeOJeer Øe%ee "ekeâgj, keâes pees ceoo ÛeeefnS Jees nce JeveJeemeer keâuÙeeCe Deeßece Ûeueevesšerce leerme npeejer keâesš& hengbÛeer. oÙeevebo heeb[s, ues. keâve&ue ßeerkeâeble keâjWies. Jeeues Demeerceevebo keâe megveerue peesMeermJeeceer Demeerceevebo keâs veece mes hegjesefnle Deewj keâgÚ otmejs ueesieeW Demeerceevebo ves Deeies Ùen Yeer mes henuee mebhekeâ& 2003 ceW ngDee.peeves peeves Jeeues 59 meeue keâs keâer efiejHeäleejer. otmejer, heeb[s keâs yeleeÙee nw efkeâ keâwmes FbõsMe ves ceiej Deelebkeâer nceues keâer FmeFme MeKme keâes Jeneb cesš^esheesefuešve uewheše@he mes 37 Dee@@ef[Ùees šsheeW peesMeer keâes Gmekeâer Deelebkeâer meeefpeMe ceW Jen meef›eâÙe ¤he mesceefpemš^š oerhekeâ [yeeme keâs meeceves s keâer yejeceoieer efpeveceW Ùes meejs ueesie pewmes Ûebo ceeref[Ùee mebie"veeW keâs keâer ÛebÛeueieg][e efpeuee pesue ceW ieefleefJeefOeÙeeW keâs efueS hewmee efoÙee ceeÛe&, 2006 ceW Meeefceue ngDee.hesMe efkeâÙee peevee Lee. Demeerceevebo Deheveer Deelebkeâer ieefleefJeefOeÙeeW keâs DeueeJee efkeâmeer keâes Yeer efnccele Lee, lees cesjs meeLe keâueerce veece Deewj Ssmes ueesie Yeer cegnwÙee keâjJeeS efnolJe keâer Ùen JÙeehekeâ Deelebkeâer bg2007 ceW nwojeyeeo efmLele yeejs ceW ÛeÛee& keâjles megveeF& os jns veneR ngF& efkeâ Jen Fme hetJee&ieÇn hej keâe Skeâ veewpeJeeve Yeer Jeneb Lee. efpevnW yece jKeves keâe keâece keâjvee meeefpeMe 2008 ceW meyemes henuescekeäkeâe ceefmpeo ceW ngS Gme yece Les Deewj meyemes neefueÙee, 2007 keâesF& meJeeue G"elee. meeOJeer Øe%ee keâueerce keâs meeLe yeeleÛeerle keâs oewjeve Lee. Demeerceevebo ves Fme Ùeespevee leye Gpeeiej ngF& Leer peye ceeuesieebJeefJemHeâesš keâe cegKÙe Deejesefhele nw keâs Depecesj MejerHeâ Oeceekeâs ceW Deewj ues. keâve&ue hegjesefnle keâer cegPes helee Ûeuee efkeâ Gmes henues ceW Deheveer Yetefcekeâe Yeer mJeerkeâej yece Oeceekeâs ceW ceneje°^ SšerSmeefpemeceW veew ueesieeW keâer ceewle nes ieF& jepemLeeve SšerSme keâer Ûeepe&Meerš. efiejHeäleejer keâs yeeo Ùen vepeefjÙee cekeäkeâe ceefmpeo Oeceekeâs keâs ceeceues keâer Deewj yeleeÙee efkeâ efkeâme lejn keâs lelkeâeueerve cegeKeÙee nsceble keâjkeâjs fLeer. efheÚues ueieYeie 48 IebšeW Demeerceevebo keâe Ùen FkeâyeeefueÙee keâgÚ-keâgÚ yeouee, ceiej pÙeeoelej ceW efiejHeäleej efkeâÙee ieÙee Lee Deewj Gmeves keâgÚ mebIe ØeÛeejkeâeW Deewj ves 11 efnbot keâójhebefLeÙeeW keâeskeâs oewjeve keâesš& ceW Gmekeâer Ùen yeÙeeve peebÛe SpeWefmeÙeeW keâs efueS ueesieeW Éeje FvnW Úesšs-ceesšs FmeefueS Gmes [s]{ meeue pesue ceW otmejs efnbot keâójhebefLeÙeeW keâes efiejHeäleej efkeâÙee Lee. FmeceW mewvÙeotmejer hesMeer Leer. Fmemes henues Fme ceeceues keâs meyemes Dence meyetleeW DeheJeeo keânkeâj Keeefjpe efkeâÙee jnvee he][e. pesue ceW jnves keâs ceeuesieebJe, nwojeyeeo Deewj Depecesj KegefHeâÙee leb$e keâer veeefmekeâ FkeâeF&16 efomebyej keâes Demeerceevebo ves ceW mes Skeâ nw. peelee jne. Deye Demeerceevebo keâe oewjeve keâueerce cesjer yengle ceoo ceW yece OeceekeâeW keâes Debpeece osves ceW lewveele ues. keâve&ue hegjesefnle,ceefpemš^sš mes ØeeLe&vee keâer Leer efkeâ DeehejeefOekeâ Øeef›eâÙee mebefnlee FkeâyeeefueÙee yeÙeeve Fme hetJee&ieÇn keâjlee Lee. Jen heeveer, Keevee Deeefo keâs efueS Øeeslmeeefnle efkeâÙee. peccet ceW Meejoe heer" Ûeueeves JeeueekeâF& Deelebkeâer nceueeW ceW Gmekeâer Ùeeveer meerheermeer keâer Oeeje 164 hej keâneR leie][er Ûeesš keâjlee nw. ueekeâj cesjer mesJee efkeâÙee keâjlee (lenuekeâe ves FbõsMe keâgceej mes Fme mJeÙebYet Oece&ieg® oÙeevebo heeb[s DeewjYeeieeroejer mes mebyebefOele Gmekeâe keânleer nw efkeâ efkeâmeer ceefpemš^sš keâs Fme yeÙeeve keâs cegleeefyekeâ Lee. keâueerce keâs DeÛÚs JÙeJenej ves cemeues hej keâF& yeej yeele keâjves henues DeefKeue YeejleerÙe efJeÅeeLeer&FkeâyeeefueÙee yeÙeeve efjkeâe@[& efkeâÙee meeceves efoÙee ieÙee FkeâyeeefueÙee 2006 Deew j 2008 ceW cegPes õefJele keâj efoÙee. cesjer keâer keâesefMeMe keâer. GvneWves keâne heefj<eo ceW jn Ûegkeâer meeOJeer Øe%eepeeS. Gmeves Ùen Yeer keâne Lee efkeâ yeÙeeve keâevetveer leewj hej meyetle ceeues i eeb J e Deew j 2007 ceW Deblejelcee ves cegPemes keâne efkeâ ceQ efkeâ Jes nceW Jeeheme Heâesve keâjWies, Meeefceue Leer.Jen Ssmee efkeâmeer [j, oyeeJe Ùee ceevee peeS. Fme efuenepe mes mecePeewlee SkeämeØesme, Depecesj FkeâyeeefueÙee yeÙeeve otb leeefkeâ ceiej Gvekeâe Heâesve veneR DeeÙee.) ceiej Fmeer meeue cegbyeF& ceWueeueÛe keâs efyevee keâj jne nw. Demeerceevebo keâe yeÙeeve yengle Dence MejerHeâ Deewj cekeäkeâe ceefmpeo ceW JeemleefJekeâ oesef<eÙeeW keâes mepee nes cekeäkeâe ceefmpeo Deewj Depecesj Fmueeceer pesneefoÙeeW Éeje efkeâS ieSkeâevetve keâs efnmeeye mes Ûeueles ngS nw efpemekeâe Demej yengle otj lekeâ yece Oeceekeâs keâjves Jeeues keâesF& mekeâs Deewj efkeâmeer efveoex<e keâes ob[ OeceekeâeW ceW mebIe keâs ØeÛeejkeâeW keâer nceues ceW keâjkeâjs Menero nes ieSceefpemš^sš ves Demeerceevebo mes keâne peeSiee. 1992 ceW peye cegbyeF& cegmeefuece veewpeJeeveeW ves veneR efkeâS ve Yegielevee he][s. Yetefcekeâe nw, Fmekeâs meyetle lees nj Deewj Fmeer keâs meeLe Fme ceeceuesLee efkeâ Jen Deheves Heâwmeues hej ceW efmeueefmeuesJeej yece Oeceekeâs ngS Les yeefukeâ Ùen je°^erÙe mJeÙebmesJekeâ Demeerceevebo keâs Ùen yeele keânves veF& efiejHeäleejer keâs meeLe ye]{ ner keâer peebÛe Yeer hešjer mes Glej ieF&.Skeâ yeej efHeâj efJeÛeej keâj ues. lees osMe ceW Fme lejn keâer Ùen mebIe keâs ØeÛeejkeâeW keâer Skeâ šerce hej ceefpemš^š ves Deheves mšsveesieÇeHeâj s jns nQ. Deye Demeerceevebo keâe ceneje°^ SšerSme keâs veS cegefKeÙeeFmekeâs yeeo GvneWves Gmes vÙeeefÙekeâ henueer Jeejoele Leer. Gmekeâs yeeo Leer. efpelevee ogKeo Fve OeceekeâeW keâes Yeer yeenj peeves keâs efueS keân FkeâyeeefueÙee yeÙeeve ceeuesieebJe Deewj keâsheer jIegJebMeer yeves, ceiej Gvekeâerefnjemele ceW Yespe efoÙee Lee leeefkeâ mes efmLeefleÙeeb keâgÚ Ssmeer yeoueeR ceW yesiegveeneW keâe cejvee nw Gmemes efoÙee leeefkeâ FkeâyeeefueÙee yeÙeeve mecePeewlee SkeämeØesme ceW ngS yece šerce jeceÛebõ keâeuemeebieje DeewjJen hegefueme keâs efkeâmeer oKeue Ùee efkeâ pÙeeoelej ueesieeW keâes Ùener Yeer efÛebleepevekeâ Ùen nw efkeâ Deheveer efyevee efkeâmeer efokeäkeâle keâs peejer jn OeceekeâeW ceW efnbot keâójhebefLeÙeeW keâer meboerhe [ebies keâes efiejHeäleej keâjvesDemej mes otj jns. ueieves ueiee efkeâ nj Deelebkeâer Oeceekeâs Deeole keâs cegleeefyekeâ hegefueme ves mekeâs. Fmekeâs yeeo efnboer ceW efueKes Yeeieeroejer keâe henuee ØelÙe#e meyetle ceW efJeHeâue jner Deewj Fmekeâer yepeeÙe 18 efomebyej keâes Demeerceevebo keâs heerÚs efkeâmeer cegmeueceeve keâe Fve ceeceueeW keâs mebyebOe ceW keâF& ieS 42 heVeesb keâs Fme nmlee#eefjle nw. meeryeerDeeF& ves pees ØelÙe#e Deewj GvnW Deejeshe he$e ceW GvnW Úesše-keâer efHeâj mes hesMeer ngF&. uesefkeâve neLe neslee nw. keâgÚ no lekeâ Ùen cegmeefuece veewpeJeeveeW keâes G"eÙee yeÙeeve ceW, efpemekeâer Skeâ Øeefle DeØelÙe#e meyetle pecee efkeâS nQ ceesše efKeuee][er yeleeÙee ieÙee.Gmekeâe Fjeoe yeouee veneR Lee. hetJee&ieÇn hegefueme Deewj KegefHeâÙee Deewj GvnW pesue ceW jKekeâj ÙeeleveeSb lenuekeâe keâs heeme nw, Demeerceevebo GvnW pees][ves hej helee Ûeuelee nw peebÛe ves ceF&, 2010 ceWceefpemš^š ves ngkeäce efoÙee efkeâ Gvekeâs s SpeWefmeÙeeW keâe Yeer jne. peye Yeer oeR. Fmemes peveceeveme ceW Ùen [j ves efnbotJeeoer Deelebkeâer vesšJekeâ& keâer efkeâ cegmeueceeveeW Deewj Gvekeâs Skeâ yeej efHeâj jHeäleej hekeâ][ermšsveesieÇeHeâj keâes Úes][keâj nj keâesF& keâesF& yece Oeceekeâe neslee, ceeref[Ùee hewoe ngDee efkeâ osMe ceW Fmueeceer keâeÙe&Mewueer keâs yeejs ceW efJemleej mes Oece&mLeueeW hej Deelebkeâer nceues keâjves peye Depecesj yece Oeceekeâs keâerGvekeâs ÛeQyej mes yeenj Ûeuee peeS. Deewj mejkeâej keâs peyeo&mle oyeeJe Deelebkeâ keâe Skeâ vesšJekeâ& yeve ieÙee yeleeÙee nw. Gmekeâs cegleeefyekeâ OeceekeâeW keâer Skeâ JÙeehekeâ jCeveerele 2001 f peebÛe keâj jner jepemLeeve SšerSmeDeye Demeerceevebo keâes yeesuevee Lee. keâs Ûeueles megj#ee SpeWefmeÙeeb ienve nw. FveceW mes keâF& veewpeJeeve keâF& ceW efmeHeâ& DeefYeveJe Yeejle mejerKes keâs Deemeheeme yeveeF& ieF&. ves mebIe keâs oes ØeÛeejkeâeW osJeWõGmeves keâne, ceQ peevelee ntb efkeâ peebÛe keâjkeâs Demeue DehejeefOeÙeeW meeue pesue ceW efyeleeves keâs yeeo Úesš-ceesšs keâój efnoJeeoer mebie"ve s bt Ssmee ueielee nw efkeâ ceOÙe ØeosMe ieghlee Deewj ueeskeâsMe Mecee& keâescegPes ceewle keâer mepee nes mekeâleer nw, keâes hekeâ][ves keâer yepeeÙe keâójhebLeer Útš ieS. keâgÚ Deepe Yeer pesue ceW Meeefceue veneR Les. Demeerceevebo keâer keâs leerve mebIe ØeÛeejkeâ megveerue efiejHeäleej efkeâÙee. ieghlee efyenejceiej ceQ efHeâj Yeer FkeâyeeefueÙee mebie"veeW mes peg[s cegemuece veewpeJeeveeW ] f nQ. Gvekeâer peJeeveer Deewj YeefJe<Ùe ceeveW lees meb I e keâer je°^ e r Ù e peesMeer, jeceÛebõ keâeuemeebieje Deewj keâs cegpeHeäHeâjhegj ceW mebIe keâeyeÙeeve osvee Ûeenlee ntb. keâes G"e uesleeR Deewj GvnW Deelebkeâ hej ieÇnCe ueie Ûegkeâe nw. keâeÙe&keâeefjCeer keâs meomÙe FbõsMe meboerhe [ebies-Fme hetjer meeefpeMe keâs ØeÛeejkeâ Lee. Gmeves peesMeer, Fmekeâs yeeo Deieues heebÛe IebšeW keâe ceemšceeFb[ Ieesef<ele keâj osleeR. Demeerceevebo ves Dehevee DehejeOe keâgceej ves Yeer keâefLele leewj hej keâWõ ceW Les. Fve leerveeW keâe ogmmeenme keâeuemeebieje Deewj [ebies keâes ceookeâs oewjeve pees ngDee Jen DeØelÙeeefMele ceeref[Ùee keâe Skeâ ye][e efnmmee Yeer keâyetue keäÙeeW efkeâÙee Ùen peevevee keâgÚ mebIe ØeÛeejkeâeW keâes Kego Ûegvekeâj pewmes-pewmes ye]{lee ieÙee, GvneWves cegnwÙee keâjJeeF&. Gmeves keâeuemeebiejeLee. Demeerceevebo ves efJemleej mes efyevee keâesF& meJeeue efkeâS Fve efoueÛemhe nw. Gmekeâe keânvee nw GvnW Ùes Deelebkeâer nceues keâjves keâs otmejs jepÙeeW, Keemekeâj ceneje°^, Deewj [ebies keâes leye mebIe keâsyeleeÙee efkeâ efkeâme lejn Jen Deewj SpeWefmeÙeeW Éeje oer peeves Jeeueer efkeâ pesue ceW yebo cegmeefuece veewpeJeeveeW efueS hewmee efoÙee Lee. ceefpemš^sš iegpejele Deewj jepemLeeve mes Deheves keâeÙee&ueÙeeW ceW MejCe Yeer efoueJeeF&Ûebo efnbotJeeoer veslee efmeueefmeuesJeej peevekeâeefjÙeeW keâes pÙeeW keâe lÙeeW ceW mes Skeâ keâs meeLe ngF& cegueekeâele keâes efoS yeÙeeve ceW Gmeves keâne nw. pewmes efJeÛeej jKeves Jeeues GieÇ efnoDeesb bg peye Jes peebÛe SpeWefmeÙeeW mes Yeeies-lejerkeâs mes efkeâS ieS keâF& yece Úehe oslee. Fmemes cegmeefuece mecegoeÙe ves Gmekeâer Deblejelcee keâes efPebPees][ 2005 ceW Meyejer Oeece ceW keâer Yeleer& Meg¤ keâer. pÙeeoelej Yeeies efHeâj jns Les.OeceekeâeW keâer Ùeespevee yeveeves Deewj ceW efvejeMee lees Leer ner, yesÛewveer efoÙee. Demeerceevebo ves pepe mes FbõsMe peer, pees DeejSmeSme keâer veS ueesie mebIe, yepejbie oue Deewj (Mes<e Yeeie Deieues Debkeâ ceW)Gmes Debpeece osves ceW Meeefceue Les. Deewj iegmmee Yeer Lee. uesekeâve veeieefjkeâ fGmekeâs Fme yeÙeeve mes Fme ceeceues meceepe keâs keâgÚ ueesieeW Deewj lenuekeâe keâne, mej, peye ceQ nwojeyeeo keâeÙe&keâeefjCeer meefceefle keâs meomÙe efJeÕe efnbot heefj<eo mes Les. keâgÚ (meeYeej : lenuekeâe)
 • 7. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 7 ºãîâª-ºãî⪠¹ãã¶ããè ‡ãŠãñ ¦ãÀÔãñ ¶ããØããäÀ‡ãŠ‚ãã•ã½ããè ¶ãØãÀ ‡ãñŠ ÊããñØã ¶ã‡ãÊ ½ãìâºãƒÃ,‚ãã•ã½ããè ¶ãØãÀ ãä¹ãœÊãñ 18 ÔããÊããñ Ôãñ ¹ãã¶ããè Øãâ¼ããèÀ Ôã½ãÔ¾ãã Ôãñ •ãì¢ã ÀÖã Öãõ ‡ãŠƒÃ ¶ãñ¦ãã, ÔãÀ‡ãŠÀãè â ÊãØã¼ãØã 5 Ôãñ 10 ãä‡ãŠÊããò½ããè›À ‡ãŠãè ªîÀãè ¦ã¾ã ‡ãŠÀ¶ããè ¹ãü¡¦ããè Ööý¾ãÖãâ ¹ãÀ ºããñÀãéØã ‡ãŠã ¹ãã¶ããè Ööý •ããñ ‡ãŠãè ŒããÀã•ãõÔããè ãä•ŒãìʪÖìØããè •ãã趇ãŠã Ôãã½ãÆ㕾ã½ã•ãºãîÀ ãâ ãñ † Øã›À, ‡ãŠÞãÀñ ãò ¹ãÀ Ö½ããÀñ ÍããõÞããÊã¾ã ‡ãŠÖãâ Öö? ‚ã¹ãŠÔãÀ ‚ãã¾ãñ ‚ããõÀ Øã†ý ºãü¡ñ -ºãü¡ñ ºããªñ ãä‡ãŠ¾ãñ ¹ãÀ ÖãÊãã¦ã •ãÔã ‡ãñŠ ¦ãÔã Öõ, ÌãÖãâ ‡ãŠãè ØãÀãèºã •ã¶ã¦ãã ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã Ôñã ¨ãÔ¦ã Öö ÍãÖ¶ãã•ã ºãã¶ããñ ãä¹ãœÊãñ 18 ÔããÊããò Ôãñ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ÀÖ¦ããè Ööý •ããñ ‡ãŠ¹ãü¡ñ ºã¦ãö㠂ããõÀ ¶ãÖã¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠã½ã ‚ãã¦ãã Ööý Íãºãã¶ãã 8 ÔããÊã Ôãñ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ÀÖãè Ööý „Ôã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãã ªìŒã ̾ã‡ã‹¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ‡ãŠÖâã †‡ãŠ ¹ãã¶ããè ‡ãŠã ØãõÊã¶ã Ö½ãò 12 ¹ã¾ãñ ¦ã‡ãŠ ‚ãã•ã½ããè ¶ãØãÀ ½ãò Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã Öö ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ‡ãŠãè ¹ãã¶ããè Êãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠŒãÀã誶ãã ¹ãü¡¦ãã Ööý Ö½ããÀãè ‡ãŠ½ããƒÃ ¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã, ‚ãã½ãªãÀ , ªãè¹ã Þ㶪 Íã½ããà •ããñ 1995 Ôãñ ¾ãÖãâ ÀÖ ÀÖñ Öö ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``¾ãÖãâ ºãÖì¦ã ‡ãŠ½ã Öõ •¾ããªã ¹ãõÔãã ¹ãã¶ããè ŒããÔãªãÀ, ½ãÖã¶ãØãÀ¹ãããäÊã‡ãŠã ¹ãÀ Øã›À ŒãìÊñã ŒãìÊãñ Öãè ÀÖ¦ãñ Ööý „¶ã‡ãŠãè Ôã¹ãŠãƒÃ ¾ãã „¶ã‡ãŠãñ ‡ãŠ¼ããè ü¤‡ãŠã ŒãÀã誶ãñ ½ãò Öãè ÊãØã •ãã¦ãã Ööý ŒããÀñ ´ãÀã ºã¶ãã¾ãã Øã¾ãã ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ¼ããè ¶ãÖãé •ãã¦ãã Ööý ¹ãã¶ããè Ôãñ ¶ãÖã¶ãñ ¹ãÀ ÍãÀãèÀ ½ãò ãäºã½ãããäÀ¾ãâã „¶Öãò¶ãñ ‚ããØãñ Øãâªãè ¶ããÊããè Öãò ÀÖãé Ööý ¹ãÀ Ö½ããÀñ ¹ããÔã ‡ãŠãñƒÃ ÍããõÞããÊã¾ã ¶ãÖãé Öõý ØãÀãèºã •ã¶ã¦ãã ÀãÔ¦ãã Öãè ¶ãÖãé Ööý ½ããñ. Íã‡ãŠãèÊã ‡ãŠãñ ¹ãõÔãñ ªñ‡ãŠÀ ÍããõÞã •ãã¶ãã ¹ãü¡¦ãã ‚ããõÀ ‡ãŠÞãÀã ã䪌ãã¦ãñ Öì† ãäÔãÊããƒÃ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¹ããñãÊã¾ããò ä Ööý ¾ãÖãâ ¹ãÀ ÀÖ¶ãñ ÌããÊããè ÍãÀÌãÀãè ‡ãŠÖãâ ãä‡ãŠ ªñãäŒã¾ãñ ¾ãñ ‡ãñŠ Ìã•ãÖ Ôãñ „¶ã‡ãŠã †‡ãŠ ¹ããâÌã ºãñ‡ãŠãÀ ãä¶ãÍãã ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ÍããõÞããÊã¾ã •ãã¶ãñ Øãâªãè ¶ããÊããè ‡ãŠÞãÀñ âÔãñ Ööý „¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ‡ãŠãè „¶ã‡ãñŠ ¾ãÖãâ ¹ããè¶ãñ ‡ãŠã ¹ãã¶ããè ¶ãÖãé ãä½ãÊã ¹ãã¦ãã Ööý½ãì¢ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ10 Ôãñ 15 ãä½ã¶ã› ¼ãÀãè ÖìƒÃ Ööý ‡ãŠã¹ãŠãè Àãñ•ã 45 ãä½ã¶ã› ÊãØã¦ãñ Öõ ¹ãã¶ããè Êãã¶ãñ ÞãÊã¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý ‚ã¹ã¶ãñ Ôãã©ã ÔããÊããò Ôãñ ¾ãÖ †ñÔããè Öãè ½ãò „¶Öãò¶ãñ ‚ããØãñ ºã¦ãã¾ãã ‡ãŠãè ¹ãõªÊã ¹ãã¶ããè Êãñ‡ãŠÀ •ãã¦ãñ Öõ ¦ããñ †‡ãŠ Öö ý Ö½ã Êããñ Ø ã ÞãÊã‡ãŠÀ ¹ãã¶ããè Êãã¶ãñ ½ãò ¹ããâÌã ½ãò ¹ã¾ãã ¾ãã ãäºã¶ãã ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ ªãñ ¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã ‡ãñŠ ¹ããÔã ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠ ºãü¡ ØãƒÃ Ööý ¹ã¦ãã ¶ãÖãé ¹ã¾ãñ ÍããõÞã ‡ãñŠ ãäÊㆠªñ¶ãñ ¹ãü¡¦ãñ Ö½ããÀãè Ôãì¶ãÌããƒÃ ‡ãŠºã ÖãñØããèý ¼ããè ØㆠÊãñãä‡ãŠ¶ã ãäÔã¹ãÊ Öõâý ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ºãÖì¦ã Öãè Ààã‡ãŠ ¶ãÖãé ãäÔã¹ãÊ ¼ãàã‡ãŠ ã䪇㋇㊦㠇ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã Ìããªñ ‚ããõÀ Ìããªñ Öãè ãä½ãÊãñ Àã¦ã ‡ãŠãñ ‚ãã¶ãã ÍãÖãä ¶ ã•ãã Ì㠂㶾㠪ãñ ¹ãü¡¦ãã Ööý ÍããõÞããÊã¾ã Àã¦ã ‡ãŠãñ •ãʪãè ºã⪠Öãñ •ãã¦ãã Ööý Ö½ãâ •ãã¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã Öãñ Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããò •ããñ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã •¾ããªã Œãã¶ãã ¼ããè ¶ãÖãé Œãã¦ãñ •ãã¦ãã Ööý ºãÞÞãñ ‚ããõÀ Ô‡ãîŠÊã ½ãò ¹ãü¤¦ããè ©ããè, „¶Öãò¶ãñ ‚ããõÀ ÔããñÞã¦ãñ Öõ ãä‡ãŠ ‚ãØãÀ ºãì•ãìØãà ‡ãŠƒÃ ºããÀ ƒÔã½ãò ãäØãÀ Þãì‡ãñŠ Öõý „¶Öãò¶ãñ ‚ããØãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ‡ãŠÞãÀñ ‡ãŠã Ô‡ãîŠÊã œãñü¡ ã䪾ãã Ööý •¾ããªã Œã¶ãã Œãã¾ãã ¦ããñ Ôãâ¡ãÔã ¤ñÀ ÊãØãã Öõ, ¦ããñ ÊãØãã Öãè ÀÖ¦ãã Öõ, „¶ã‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ Ôãì£ã ¶ãÖãé Êãñ¦ããý ÍãÖãä¶ã•ãã ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ‚ãã¶ãñ ¹ãÀ ‡ãŠÖã •ãã†âØãñý „¶Öãò¶ãñ ÍãÖãä¶ã•ãã ¶ãã½ã‡ãŠ †‡ãŠ 20 ÌãÓããê¾ã Êãü¡‡ãŠãè ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ``ØãÊããè ½ãò ‡ãŠÞãÀã ``‡ã슜 Ô‡ãîŠÊã ‚ãã¦ãñ •ãã¦ãñ Öì† ‚ããØãñ ºãã¦ã •ããñü¡¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã Ôãã¹ãŠ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãÖã¶ãØãÀ¹ãããäÊã‡ãŠã ÌããÊãñ ÖÀ ÜãÀ Ôãñ 15-15 ¹ã¾ãñ ‚ãÔã½ãããä•ã‡ãŠ ¦ã¦Ìã ºãÖì¦ã ¹ãÀñÍãã¶ã ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¾ãÖãâ ¹ãÀ ½ãì¹ã‹¦ã Êãñ¦ãñ Öõ„Ôã¶ãñ ‚ããØãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ûØããäÊã¾ããò ‡ãñŠ ½ãÀ½½ã¦ã ÞãÊã¶ãñ ‡ãñŠ ÀãÔ¦ãñ ÍããõÞããÊã¾ã ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠÀ¦ãñ ©ãñ Ö½ããÀã Ô‡ãîŠÊã ‚ãã¦ãñ Öãñ¶ãã Öãè ÞãããäÖ†ý Ö½ã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãõÔãñ ªñ‡ãŠÀ ºã¶ãÌãã¾ãã Ööý ºããè.†½ã.Ôããè ‡ãŠãè ‡ãŠÞãÀã Øããü¡ãè ¾ãÖãâ •ãã¦ãñ Ôã½ã¾ã Àãñ•ã „¶ã‡ãŠã Ôãã½ã¶ã㠇㊼ããè ¶ãÖãé ‚ãã¦ããèý ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã ©ããý Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ¶ãØãÀÔãñãÌã‡ãŠã ÔãããäÀ‡ãŠã ãä¡Ôãî•ãã Ôãñ •ã¶ã¦ãã Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ ÀÖò Ööý ä „¶ã‡ãñŠ Ôãã©ã ªãñ Êãü¡ãä‡ãŠ¾ãã ‡ãñŠ ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãñŠ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ Ôãî¾ãÇãŠãâ¦ã ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ‡ãŠãè ºããè.†.Ôããè ‡ãŠãè Ìãã¡Ã ‚ãããä¹ãŠÔãÀ (¶ãã½ã œì ¹ ãã¶ãñ ‡ãŠãè Íã¦ãà ) ¹ãÀ -¶ãÊã ‡ãñŠ ¹ãã¶ããè ½ãòâ Øã›À ‡ãŠã ¹ãã¶ããè ãä½ã‡ã‹Ôã Öãñ¦ãñ ©ããý ƒÔããäÊㆠ-‡ãŠãñÀñ Ö½ãò †‡ãŠ ÔããÊã ¦ã‡ãŠ ›ãÊã¦ãñ ÀÖòý ãä¹ãŠÀ Ö½ããÀñ àãñ¨ã ºã¦ãã¾ãã ãä ‡ ㊠``‡ãì Š œ ‚ã¶ãÖãñ ¶ ããè ¹ãã¶ããè ŒããÀã ÊãØã ÀÖã ©ãã, ƒÔã ¹ãÀ ‡ãŠã½ã ÞããÊãî Öõý ‚ãØãÊãñ ½ãò ‚ãã¾ãñ ‚ããõÀ ‡ãŠÖãâ ãä‡ãŠ ‚ãØãÊãñ 6 ½ããäÖ¶ãñ ¦ã‡ãŠ ֽ㠹ããƒÃ¹ã ¶ãã Öñ •ãㆠֽã ØãÀãè º ã Êããñ Ø ã ªãñ ֹ㋦ãñ ¦ã‡ãŠ ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ÔãìÊã¢ãã ªãè •ãã†Øããèý ÊããƒÃ¶ã ªòØãñý Ö½ãò ›ö‡ãŠÀ Ôãñ ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ÔãìãÌã£ãã‚ããò ‡ãŠã ä Öö , ƒ••ã¦ã ‡ãñ Š ¡À Ôãñ Ô‡ãî Š Êã ‚ãã•ã½ããè ¶ãØãÀ ½ãò Ô©ãããä¹ã¦ã ‚ãã•ã½ããè ¶ãØãÀ ãäÌã‡ãŠãÔã ‚ããÍÌããÔã¶ã ã䪾ãã •ããñ ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ ¹ãîÀã ¶ãÖãé Öì‚ããý •ãã¶ãã œãñ ü ¡ ãä ª ¾ãã, ½ãö 7 Ìããé Ôããä½ããä¦ã ‡ãñŠ ¾ãìÌãã ¹ãÆã¦ããä¶ã£ããè Ôãî¾ãÇãŠãâ¦ã Ôãñ ºãã¦ã ÖìƒÃ Ö½ã ä Ôãî¾ãÇãŠãâ¦ã ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ‚ãÔãÊã½ã ÍãñŒã ‚ãã•ã½ããè ¶ãªÀ ‡ãŠàãã ‡ãñ Š ºã㪠ԇãî Š Êã œãñ ü ¡ ‚ãã•ã½ããè ¶ãªÀ ‡ãñŠ ½ãìÊã¼ãî¦ã ÔãìãäÌã£ãã‚ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÀ £¾ãã¶ã ¶ãÖãé ªñ ÀÖñ Öõ ‚ããõÀ ŒããÔãªãÀ Ôãâ•ã¾ã ãä¶ã¹ã½ã ãä ª ¾ãã ¹ãÀ ֽ㠇㊼ããè ¼ããè ‡ã‹ ¾ ãã ¶ãØãÀ¹ãããäÊã‡ãŠã, ‚ãã½ãªãÀ,ŒããÔãªãÀ,ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‚ã¹ãŠÔãÀãò -¹ãŠ¶¡ ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè ‡ãŠÖ‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãã ¹ãÊÊãã ¢ããü¡ ªñ¦ãñ Ööý ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ýºãñ›ñ ‡ãñŠ ãäÖâÔãã ‡ãŠãè ãäÍã‡ãŠãÀ †‡ãŠ ½ããâ... (¹ãðÓŸ 1 ‡ãŠã ÍãñÓã ... )¾ãã ¹ãìãÊãÔã Ìã¡ãÊãã ¹ãìãÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ¹ãÀ ä ä „Ôã¶ãñ ‡ãñŠÌãÊã ‚ã¹ã¶ããè ½ããâ ‡ãŠãñ Ôã¦ãã¶ãñ •ãã¦ããèý ãä¹ãŠÀ ¼ããè Ìã¡ãÊãã ¹ãìãäÊãÔã „¶Öò ãä¶ãÀãÍã Öãñ‡ãŠÀ Êããõ›¶ãã ¹ãü¡ãý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ºã¦ãã ªò ãä‡ãŠ ÜãÀñÊãîÍããã亪‡ãŠ ãäÖâÔããÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ªãè ØãƒÃ ©ããèý ‡ãñŠ ãäÊㆠ„Ô㠇㊽ãÀñ ½ãò ¼ãÀ ÀŒãã Ô›ñÍã¶ã ¶ãñ Öãä¶ã¹ãŠã ‡ãŠãè ¹ãŠãäÀ¾ã㪠ƒÔã ¦ãÀÖ Öãä¶ã¹ãŠã ½ãÖãè¶ããò Ìã¡ãÊãã ãäÖâÔããÞããÀ ¹ãÆãä¦ãºãâ£ã ‡ãŠã¶ãî¶ã 2005¹ãÆã¦ãºãâ£ã ÖãñØããý ƒÔããè ¹ãƇãŠãÀ ‚ããÀãñ¹ããè ä ºããÌã•ãîª ƒÔã‡ãñŠ, ‚㺪ìÊã Øã¶ããè Öõý ƒÔã ºããºã¦ã Öãä¶ã¹ãŠã ¹ãìãÊãÔã ©ãã¶ãñ ä ª•ãà ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ƒ¶‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ ã䪾ãã ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ‡ãñŠ Þã‡ã‹‡ãŠÀ ‡ãŠã› ‡ãñŠ ¦ã֦㠇ãŠãñ›Ã ´ãÀã ã䪾ãñ Øã¾ãñ‚㺪ìÊã Øã¶ããè Öãä¶ã¹ãŠã Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ ‚ããªñÍã ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè ‚ã¹ã¶ããè ½ãò ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ª•ãà ‡ãŠÀ¶ãñ ØãƒÃ ¦ããñ ©ãã, •ãºããä‡ãŠ ÜãÀñÊãî ãäÖâÔãã ¹ãÆãä¦ãºãâ£ã ‡ãŠÀ ©ã‡ãŠ Þãì‡ãŠãè Öõý ‚ãºã „Ôãñ ‚ããÍãã ÔãâÀàã¥ã ‚ããªñÍã ‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã¹ãƇãŠãÀ ÔãâÌã㪠¶ãÖãé ‡ãŠÀñØããý ¦ã©ãã ½ããâ ‡ãŠãñ ÖÀ Àãñ•ã ¹ãƦãããäü¡¦ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ¹ãìãäÊãÔã ©ãã¶ãñ Ôãñ ¼ãØãã ã䪾ãã Øã¾ãã ‡ãŠã¶ãî¶ã 2005 ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã ÔãâÀàã¥ã Öõ ãä‡ãŠ ãä¹ãœÊãñ ֹ㋦ãñ ¼ããñƒÌãã¡ã ‡ãŠãñ›Ã à ªŒãÊã¹ãã¨ã ‚ã¹ãÀã£ã Öõý †ñÔãñ2) ‚ããÀãñ¹ããè Øã¶ããè ‡ãŠãñ Öãä¶ã¹ãŠã ‡ãñŠ ØããÊããè ØãÊããõ•ã ‡ãŠÀ ÀÖã Öõý ¦ã©ãã ©ããý ƒÔã‡ãŠã ¶ã¦ããè•ãã Öì‚ãã ãä‡ãŠ 10 ‚ããªñÍã ‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ´ãÀã ã䪾ã ñØã¾ãñ ‚ããªñÍã ‡ãñŠ ºã㪠¦ããñ ½ãã½ãÊãñ ½ãò ¹ãìãäÊãÔã ¦ãìÀâ¦ã ‚ããÀãñãä¹ã¾ããòÍããâ¦ã¦ãã¹ãî¥ãà ÀãäÖÌããÔã ½ãò ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Öãä¶ã¹ãŠã ‡ãñŠ ÜãÀ ‡ãñŠ 2 ‡ãŠ½ãÀãò ½ãò Ôãñ ‚ãØãÔ¦ã 2010 ‡ãŠãñ ‚㺪ìÊã Øã¶ããè ªŒãÊã¹ãã¨ã ‚ã¹ãÀã£ã Öõý Ìã¡ãÊãã ¹ãìãÊãÔã „Ôã‡ãñŠ ‚ããÀãñ¹ããè ºãñ›ñ ä ‡ãŠãñ ãäÖÀãÔã¦ã ½ãò Êãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý¦ãÀÖ Ôãñ ÖÔ¦ãàãñ¹ã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ¹ãÆã¦ãºãâ£ã ä †‡ãŠ ‡ãŠ½ãÀñ ‡ãŠã ‡ãŠº•ãã ‚ãã•ã ¼ããè ¶ãñ ØããÊããè ØãÊããõ•ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† Öãä¶ã¹ãŠã ¹ãìãäÊãÔã ‡ãñŠ ƒÔã „ªãÔããè¶ã ÀÌãõ¾ãñ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‚ããõ À Ôãâ À àã¥ã ‚ããªñ Í ã ‡ãŠãÊãØãã¾ãã Øã¾ããý ‚㺪ìÊãØã¶ããè ¶ãñ ãä‡ãŠ¾ãã Öì‚ãã Öõý ‡ãŠãñ ÊããñÖñ ‡ãŠã ºã‡ã‹Ôãã ¹ãòŠ‡ãŠ ‡ãŠÀ ½ããÀã ‡ãñŠ ºã㪠Öãä¶ã¹ãŠã ÔãâÀàã¥ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠÀñØããèý „¶ã‡ãŠãè ƒÔã ‡ãŠã¶ãî¶ããè Êã¡ãƒÃ „ÊÊãâÜã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ „¹ãÀãñ‡ã‹¦ã ‚ããªñÍã ‡ãŠã ¹ããÊã¶ã ‚ã¹ã¶ãñ ÜãÀ ‡ãŠã ‡ã슡㠇ãŠÞãÀã ¼ãâØããÀ ‚ãØãÀ Ìããñ ÔãÖãè ãä¶ãÍãã¶ãñ ¹ãÀ ÊãØã¦ãã ÌãÀÊããè ‡ãñŠ ¹ããÔ㠽㪦㠇ãŠãè ØãìÖãÀ ½ãò ‚ãù¡. Íããä‡ãŠÊã ‚ãֽ㪠¶ãñ „¶ã‡ãŠã 9 ÔããÊã ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãè Ôã•ãã ‚ããõÀãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè ÌããäÀÓŸ ¹ãñŠ‡ãŠ¶ãñ Êãã¾ã‡ãŠ Ôãã½ãã¶ã Êãã‡ãŠÀ ¦ããñ Öãä¶ã¹ãŠã ‡ãŠãè „Ôããè ã䪶㠽ããõ¦ã Öãñ ÊãØãã¶ãñ ¹ãÖìâÞããè Êãñãä‡ãŠ¶ã ÌãÖãâ ¼ããè ÍãìÁ Ôãñ Öãè ¹ãîÀã Ôãã©ã ã䪾ãã Öõý •ãì½ããöãã ¼ããè Öãñ¦ãã Öõý
 • 8. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 8 ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ Öãè ¹ããäÀÌããÀ ½ãò ãäÖâÔãã keâeÙeoe keâevetve keâevetve Ssmee ceevekeâj Ûeuelee nw efkeâ nj Skeâ veeieefjkeâ keâes keâevetve keâer peevekeâejer nesveer ner ÛeeefnS, nce Ùen veneR keân mekeâles efkeâ nceW keâevetve ceeuetce ¾ã㠂㦾ããÞããÀ ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ Öö ¦ããñ •ãããä¶ã† veneR Lee, FmeefueS Deece pevelee keâes Gvemes pegÌ[s ngS keâevetveeW keâer peevekeâejer osves kesâ efueS nce nj Debkeâ ceW Deehekeâes yeleeSbies keâeÙeoe-keâevetve~ Ôãñ ¹ãõÔãñ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ¹ãÀ ¾ãã ºãö‡ãŠ ‡ãŠã Êããù‡ãŠÀ ¼ãÀ¹ããƒÃ ‚ããªñÍã (£ããÀã 22) „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ¹ãÆã¦ãºãâ£ã ÊãØãã¾ãã •ãã¾ãñØããý ä „¹ãÀãñ‡ã‹¦ã ÔããÀñ ‚ããªñÍããò ‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ‡ãŠãñ›Ã -†¡Ìããñ‡ãñŠ› Àãè¶ãã Íã½ããà ãäÔã¹ãÊ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ãäÖâÔãã ¦ã‡ãŠ Ôããèãä½ã¦ã ¶ãÖãé 4) ¹ãŠãñ¶ã ¹ãÀ ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ¹ããè㡦㠽ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ‚ãããä©ãÇ㊠¼ãÀ¹ããƒÃ ªñ¶ãñ ‡ãŠã üä ‚ããªñÍã ‡ãŠÀñØããèý ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ¾ãã ÜãÀñÊãî ãäÀͦããò ½ãò½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ Öãñ¶ãñ ÌããÊããè ãäÖâÔãã Öõý ¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠã ÔãªÔ¾ã ºã¶ã¦ãñ Öãè ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ‡ãŠƒÃ ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ãäÖâÔãã ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ ½ããäÖÊãã‚ããò £ã½ã‡ãŠã¶ãñ ¹ãÀ ¹ãÆãä¦ãºãâ£ã. 5) ¹ããè㡦㠽ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠÀ¶ãñ üä ‡ãŠãñ›Ã Ôãñ ã䪾ãñ Øã¾ãñ ‚ããªñÍã ‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠThe Prevention Öãñ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý ¾ãñ ÔããÀãè ãäÖâÔãã¾ãò Ôã•ãã ÌããÊããè ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ £ã½ã‡ãŠã¾ãñ •ãã¶ãñ ¹ãÀ ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¶ãñ ¹ãÀ ‚㦾ããÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ̾ããä‡ã‹¦ãof women from domestic ‡ãñŠ ¹ãã¨ã Ööý ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ ¹ããèü¡ã / ãäÖâÔãã : ¹ãìÁÓã ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ¹ãÆãä¦ãºãâ£ã. ‡ãŠãñ ¹ãìãÊãÔã ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý †ñÔãã ä ‡ãŠÀ¶ãã ªŒãÊã ¹ãã¨ã ‚ã¹ãÀã£ã ½ãã¶ãã Øã¾ãã Öõývoilance Act Ôã¶ãá 2005 ½ãò ¹ãããäÀ¦ã †ñÔãñ ‚ããªñÍã ‡ãŠãñ›Ã ‡ãŠÀñØããèýãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý ´ãÀã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãäÀͦãñ Ôãñ ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ •ããñ ¹ããèãäü¡¦ã ‡ãŠã ãäÀͦãñªãÀ ¶ãÖãé Öõ Ìããñ ãä¶ãÌããÔã ‡ãŠã ‚ããªñÍã (£ããÀã 19) ‚ããªñÍã ‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ 1 ÔããÊã ¦ã‡ãŠ ÜãÀñÊãî ãäÀͦããò ½ãò ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ½ããÀ¹ããè› ‡ãŠÀ¶ãã, •ãã¶ã Ôãñ ½ããÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¼ããè ̾ããä‡ã‹¦ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããÔã ¹ããÔã Öãñ ÀÖñ †ñÔãñ ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ Ìããñ ãä•ãÔã ‚ããÌããÔã / ‡ãŠãè Ôã•ãã ‚ã©ãÌãã 20,000 Á¹ã¾ãñ ¦ã‡ãŠ •ãì½ããöããÖãñ¶ãñ ÌããÊããè ãäÖâÔãã ‡ãŠãñ ¦ãºã ¦ã‡ãŠ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ £ã½ã‡ãŠãè ªñ¶ãã, „Ôã ¹ãÀ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ ÜãÀñÊãî ‚ã¦¾ããÞããÀ ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ãØãÀ ¹ãìãÊãÔãä ÜãÀ ½ãò ¹ãÆãä¦ãÌããªãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ÀÖ¦ããè ©ããè, ¾ãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã ÖõýÁ¹ã Ôãñ ‚ã¹ãÀã£ã ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ¶ãÖãé ªñŒãã •ãã ‡ãŠã ªºããÌã ºã¶ãã¶ããý ‡ãŠãñ ªñ ¦ããñ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ¦ãìÀâ¦ã „Ôã ãäªÍãã ½ãò ÀÖ¦ããè Öõ „Ôã ÜãÀ Ôãñ ºããÖÀ ãä¶ã‡ãŠÊãÌãã¶ãñ ¹ãÀ ƒÔã ‡ãŠã¾ãªñ ´ãÀã ¹ããè㡦㠽ããäÖÊãã ‡ãŠãñ üäÀÖã ©ããý ¹ããäÀÌããÀ ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ½ããõãäŒã‡ãŠ ãäÖâÔãã : ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ Ôãñ û‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠÀ¶ããè •ãÂÀãè Öõý „Ôã‡ãñŠ ºã㪠Àãñ‡ãŠ 1) ‚ããÑã¾ã ¹ãã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý ƒÔãºãñ›ãè, ºãÖî, ¼ãã¼ããè, ½ããú ‡ãŠãñ ¹ãìÁÓã ãäÀͦãñªãÀ ½ããäÖÊãã ÔãªÔ¾ã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã½ãããä¶ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã, Öãñ¶ãñ ÌããÊããè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ½ãò „Ôã ‚ã¶ã•ãã¶ã ÍãŒÔã 2) ãä•ãÔã ÜãÀ ½ãò ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã ÀÖ¦ããè ‡ãŠã¶ãî¶ã ´ãÀã ‚ãã£ããÀ ‚ããÑã½ã ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè‡ãñŠ ãä¶ãØãÀã¶ããè ‚ããõÀ ‚ã£ããè¶ã ÀÖ¶ãã Ö½ããÀñ „Ôãñ ¶ããèÞãã ã䪌ãã¶ãã, ØããÊããè, ØãÊããõ•ã ‡ãŠÀ¶ãã, ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ Ôãñ Ôãâ¾ããñãä•ã¦ã ¶ãÖãé Öõ „Ôã ÜãÀ Ôãñ ãäÖâÔãã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ̾ããä‡ã‹¦ã ØãƒÃ Öõý ‚ãã£ããÀ ‚ããÑã½ã †ñÔããè •ãØãÖ Öãñ¦ããè ÖõÔã½ãã•ã ‡ãŠãè ÀÞã¶ãã Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ‡ãŠƒÃ ºããÀ ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ‡ãŠãñÔã¶ãã, ºãÞÞã㠶㠕ã¶ã ¹ãã¶ãñ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¾ãñØããý ‡ãŠãñ ãä¶ã‡ãŠÊã •ãã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ªñ¶ãã. •ãÖãâ ¹ããè㡦㠽ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ÀÖ¶ãñ ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ü䃶ã ãäÀͦããò Ôãñ ½ããäÖÊãã ÔãªÔ¾ã ¹ãÀ ƒ¦ã¶ãã ¹ãÀ ›ãè‡ãŠã-ã䛹¹ã¥ããè ‡ãŠÀ¶ãã, ºãñ›ã ¹ãõªã ÜãÀñÊãî ãäÖâÔãã ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠƒÔã 3) ãäÖâÔããÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõý¹ãƼããÌã ¡ãÊãã •ãã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ½ããäÖÊãã ÔãªÔ¾ã ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ¹ãÀ „¹ãñàãã ‡ãŠÀ¶ãã ½ããõãäŒã‡ãŠ ãäÖâÔãã ‡ãŠã¾ãªñ Ôãñ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ‚ã©ãÌãã „Ôã‡ãñŠ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãäÀͦãñªãÀ ‡ãŠãñ 2) ½ããØãêÍãöã - ¹ããè㡦㠽ããäÖÊãã ‡ãñŠ Öì† üä‡ãñŠ ½ãîÊã¼ãî¦ã •ãÁÀ¦ã ‚ããõÀ ½ãîÊã¼ãî¦ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ªã¾ãÀñ ½ãò ‚ãã¦ããè Öõý ‚ããªñÍã ¹ãã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý ¹ããè㡦㠽ããäÖÊãã ÜãÀ ‡ãñŠ ãä•ãÔã ãäÖÔÔãñ ½ãò ÀÖ¦ããè üä ‚ãããä©ãÇ㊠ÍããñÓã¥ã Ôãñ ›î› Þãì‡ãŠãè ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ‡ãŠãñ Öãè Àãöª ‡ãŠÀ ÀŒã ã䪾ããý ‚ãããä©ãÇ㊠ãäÖâÔãã : ÜãÀñÊãî ½ããäÖÊãã •ãºã ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ÜãÀñÊãî ãäÖâÔãã ‡ãŠãè Öõ „Ôã ãäÖÔÔãñ ½ãò ¹ãÆÌãñÍã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ Àãñ‡ãŠ¶ãã. ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ããØãêÍãö㠇ãŠÀ‡ãñŠ Ôã¶ãá 2005 ½ãò ºã¶ãñ ÜãÀñÊãî ãäÖâÔãã ‡ãñŠ ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ ‡ãñŠ ‚ãããä©ãÇ㊠Êãã¼ã Ôãñ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‚ãã¾ãñØããè ¦ããñ †ñÔããè ‡ãñŠÔã 4) ãäÖâÔããÞãã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ „Ôã‡ãñŠ ½ã¶ã ‡ãŠãñ ÖʇãŠã ‚ããõÀ ÔÌãÔ©ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠããäŒãÊãã¹ãŠ ºã¶ãñ ‡ãŠã¾ãªñ Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ½ããäÖÊãã ÌãâãäÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã „Ôãñ †ñÔãñ ‚ãããä©ãÇ㊠Êãã¼ã Ôãñ ‡ãŠãñ›Ã •ãʪ Ôãñ •ãʪ ãä¶ãºã›ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãÍãÍãä ‚ã¹ã¶ããè •ãã¾ãªãª ¦¾ããØã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ½ã¶ãã ºãâªãñºãÔ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý‡ãŠãñ ÜãÀñÊãî ãäÀͦãñ ½ãò ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãìÁÓã ÔãªÔ¾ã ÌãâãäÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ãä•ãÔã‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠÀñØããý ‡ãŠãñ›Ã ªãñ¶ããò ¹ãàã ‡ãŠãè ãäÔ©ããä¦ã¾ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠÀ¶ãã/¹ãÆãä¦ãºãâãä£ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã. 3) Ìãõ²ã‡ãŠãè¾ã ÔãìãÌã£ãã - ¹ããè㡦㠽ããäÖÊãã ä üä´ãÀã Öãñ¶ãñ ÌããÊãñ ‚㦾ããÞããÀ ¹ãÀ ‚ããÌãã•ã ãäÊㆠÌããñ ‡ãŠã¾ãªñ Ôãñ ¹ãã¨ã Öõý ‚ã©ãÌãã „¶ã‡ãŠã Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠‚ããõÀ ÖãÊãã¦ã ‡ãŠãè ½ããâØã 5) ãäÖâÔããÞããÀãè ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè •ãã¾ãªãª ‡ãŠãñ Ìãõ²ã‡ãŠãè¾ã ÔãìãäÌã£ãã ¹ãã¶ãñ ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã„Ÿã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããõÀ ¶¾ãã¾ã ½ããúØã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãñ›Ã Ô¨ããè£ã¶ã, „¶ã‡ãŠãè •ãã¾ãªãª •ããñ „¶ã‡ãñŠ Ôãâ¾ãì‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ ªñŒã‡ãŠÀ ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã ‚ããªñÍã ¹ãÆã¦ãÌããªãè ä ºãñÞã¶ãñ Ôãñ ¹ãÆãä¦ãºãâãä£ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã. ‡ãŠãè ØãƒÃ Öõý „¹ãÀãñ‡ã‹¦ã ÔããÀãè ÔãìãäÌã£ãã ¹ããèãäü¡¦ã‡ãñŠ ªÀÌãã•ãñ Œã›Œã›ã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ †‡ãŠ¦ãÔãã©ã ¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠãè ãä½ãʇãŠãè¾ã¦ã Öõ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ¹ããÔã ‡ãŠÀñØããý 6) ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãÊãØã ½ããäÖÊãã ½ãì¹ã‹¦ã ½ãò ¹ãã¾ãñØããèý ¾ãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãèãä½ãÊãã Öõý ‚ã©ãÌãã †ñÔããè ÜãÀñÊãî ãä½ãʇãŠãè¾ã¦ã •ããñ ½ããäÖÊãã £ããÀã 17 Ôãñ 23 ½ãò ƒÔã ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ ÀãäÖÌããÔã ÜãÀ ŒãÀãèª ‡ãñŠ ªñ¶ãñ ‡ãŠã ‚ã©ãÌãã Ìããñ ãä•ã½½ãñªãÀãè ÖãñØããèý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã †ñÔããè £ããÀã 3 ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÜãÀñÊãî ãäÖâÔãã ‡ãŠã ‡ãñŠ Ìãõ¾ããä‡ã‹¦ãØã¦ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠãè Öõ, ƒ¶ã ÔããÀñ „¹ãã¾ã ã䪾ãñ Ööý ƒÔãñ ¹ãÖÊãñ ãä•ãÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ÜãÀ, ½ã‡ãŠã¶ã ½ãò ãäÖâÔãã ‡ãñŠ ‡ãñŠÔã ‡ãŠãñ›Ã ½ãò ºãûü¡ãè Öãè Øã칦ã¦ãã Ôãñ½ã¦ãÊãºã Öõ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãìÁÓã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò Ôãñ ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ÌãâãäÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ããý 1) Ôã½ãã¶ã ÜãÀ ½ãò ‚ã©ãÌãã †‡ãŠ ÀÖ¦ããè ©ããè, „Ôã‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã ‡ãŠã ÜãÀ/½ã‡ãŠã¶ã ÞãÊãã¾ãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè ŒããÔã ÔãìãÌã£ãã ƒÔã ‡ãŠã¾ãªñ äÔãªÔ¾ã ´ãÀã ¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠãè ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ½ããäÖÊãã ‚ãããä©ãÇ㊠ãäÖâÔãã ‡ãñŠ ªã¾ãÀñ ½ãò ‚ãã¦ãñ Ööý Öãè ÜãÀ ½ãò ÀÖ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã (£ããÀã ãä‡ãŠÀã¾ãñ ¹ãÀ ãäªÊãÌãã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ´ãÀã ºã¶ããƒÃ ØãƒÃ ÖõýÔãªÔ¾ã ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ †ñÔããè ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ‡ãðŠãä¦ã „¹ãÀãñ‡ã‹¦ã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ããèü¡ã ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ 194) ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ‚ãããä©ãÇ㊠ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããªñÍã ãä•ãÔã ã䪶ã ÜãÀ ‡ãŠãè ÖÀ †‡ãŠ ½ããäÖÊãã‡ãŠÀ¶ãã ¾ãã ºã¦ããÃÌã ‡ãŠÀ¶ãã ãä•ãÔãÔãñ ¹ããèãäü¡¦ã Öãñ ÀÖãè ½ããäÖÊãã ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠÀãèºããè ¹ãìãäÊãÔã ¹ãÆãä¦ãÌããªãè ‡ãñŠ ´ãÀã ÜãÀ Ôãñ ºããÖÀ ãä¶ã‡ãŠãÊãã (£ããÀã 20) ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ և㊠½ãò ÔãìÀãäàã¦ã ÖãñØããè „Ôã ã䪶ã Ö½ããÀã Ôã½ãã•ã, Ö½ããÀã½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ Ôãñ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ Ô›ñ Í ã¶ã ½ãò •ãã‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãì À Óã Øã¾ãã Öõ ¦ããñ „Ôãñ Ôãâ¾ãì‡ã‹¦ã ÜãÀ ½ãò ¹ãÆãä¦ãÌããªãè ‚ããªñÍã ªñ¦ãñ Ôã½ã¾ã ‡ãŠãñ›Ã ãäÖâÔãã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ªñÍã ÔãìÀãäàã¦ã ÖãñØããý ÖÀ ½ããäÖÊãã ÖÀ ãäÀͦãñ‚ãâØããò ‡ãŠãñ ¾ãã „¶ã‡ãñŠ •ããèãäÌã¦ã ‡ãŠãñ ¾ãã „¶ã‡ãñŠ ãäÀͦãñªãÀãò ¹ãÀ ‡ãñŠÔã ª•ãà ‡ãŠÀÌãã Ôã‡ãŠ¦ããè ‡ãñŠ Ôãã©ã ÀÖ¶ãñ ‡ãŠã և㊠Öõý ‡ãŠãñ›Ã †ñÔãã ̾ããä‡ã‹¦ã ¹ãÀ ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ‚ãããä©ãÇ㊠½ãò ½ãã¶ãÌããè¾ã և㊠¹ãã¾ãñ ¾ãÖãè ÔÌãÔ©¾ã Ôã½ãã•ã‡ãŠÊ¾ãã¥ã ‡ãŠãñ ¾ãã „¶ã‡ãñŠ ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ , Öõý †ñÔããè ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠãè •ããâÞã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‚ããªñÍã ªñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ÔãÖã¾ã¦ãã ªñ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ªñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‡ãŠãè ¹ãÖÞãã¶ã Öõý ãä•ãÔã ¦ãÀÖ ‚㦾ããÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãã½ãã¶ããäÔã‡ãŠ, ÊãöãäØã‡ãŠ ‚ã©ãÌãã ½ããõãäŒã‡ãŠ Á¹ã •ãʪ Ôãñ •ãʪ ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãìãäÊãÔã 2) ÔãâÀàã¥ã ‚ããªñÍã (£ããÀã 18) ƒÔã ÔãÖã¾ã¦ãã ½ãò Øãì¶ããÖ Öõ „Ôããè ¦ãÀÖý ‚㦾ããÞããÀ ‡ãŠãñ ÔãÖ¶ããÔãñ ¾ãã ¼ããÌã¶ããè‡ãŠ Á¹ã Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ ¹ãÀ ºãâ£ã¶ã ‡ãŠãÀ‡ãŠ Öõý ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ և㊠½ãò ãäÖâÔãã 1) ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ Öì† ‚ãããä©ãÇ㊠Œãìª ¹ãÀ ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ã㠂㶾ãã¾ã Öõý ‚ã¹ã¶ãñ‡ãŠãè Öããä¶ã Öãñý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ƒÔã ‡ãŠã¾ãªñ ´ãÀã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ ãäÖâÔãã ¶ãã ãä‡ãŠ¾ãñ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã. ‚ãã¹ã Ôãñ ¶¾ãã¾ã ‡ãŠÀ¶ãã ‚ããõÀ ¹ãÆã¦ãÓŸã ‡ãñŠ Ôãã©ã äãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ Ôãñ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¹ãÖìâÞãã¶ãã ¹ãÆãñ›ñ‡ã‹Íã¶ã ‚ããùãä¹ãŠÔãÀ ‡ãñŠ ¹ãª ‡ãŠãè ãä¶ã¾ãìãä‡ã‹¦ã •ãã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã •ããÀãè ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ Ôãã©ã 2) „Ôã‡ãñŠ ƒÊãã•ã ‡ãŠã ŒãÞãÃ. •ããè¶ãã ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ÔããâÌãõ£ãããä¶ã‡ãŠ †Ìãâ ½ãã¶ãÌããè¾ã•ãõÔãñ „¶ã‡ãŠãè •ãã¶ã ‡ãŠãñ Œã¦ãÀã Öãñ ‚ã©ãÌãã ‡ãŠãè ØãƒÃ Öõý ÖÀ ãäÌããäÍãÓ› ƒÊãã‡ãñŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠ1) ãäÖâÔãã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠÀ¶ãñ 3) ¹ããè㡦㠽ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ãäÖÔãã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã üä â ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ããÔã ¹ããÔã ‡ãŠãñƒÃ„Ôã‡ãñŠ ãä‡ãŠÔããè ãä¹ãƾã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ ‚ã©ãÌãã ¹ãÆãñ›ñ‡ã‹Íã¶ã ‚ããùãä¹ãŠÔã ãä¶ã¾ãì‡ã‹¦ã ãä‡ãŠ¾ãñ Øã¾ãñ Ööý ¹ãÀ ¹ãÆãä¦ãºãâ£ã Öì† •ãã¾ãªãª ‡ãñŠ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ‡ãŠã Ö•ããöãã ‡ãŠãñ›Ã ¼ããè ½ããäÖÊãã ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ÜãÀñÊãî ãäÖÔãã ‡ãŠã âãäÀͦãñªãÀ ¹ãÀ ªºããÌã ºã¶ãã‡ãŠÀ „¶ãÔãñ ‡ãŠãñƒÃ •ããñ †ñÔããè ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ÔãÖã¾ã¦ãã ªñ¶ãñ 2) ¹ããèãäü¡¦ã ½ããäÖÊãã •ãÖãâ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ããè ãäÖÔããÞããÀãè ‡ãŠãñ ªñ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ‡ãŠÀñØããèý â ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ ÀÖãè Öõ ¦ããñ ½ãã¶ãÌã¦ãã ‡ãñŠ ¶ãã¦ãñ „¶ÖòØãõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ºãã¦ã ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ‡ãŠãè ½ããúØã ‡ãŠÀ¶ããý ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀòØãñý Ö½ããÀñ 62 ƒÊãã‡ãñŠ Öõ, †ñÔããè •ãØãÖ ¹ãÆÌãñÍã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãØãÀ Ìããñ ¦ããºãã ‚ããªñÍã - £ããÀã 29 ºãÞãã¶ãã ‚ãã¹ã‡ãŠã ¼ããè ‡ãŠ¦ãÃ̾ã Öõý‚ã©ãÌãã ªÖñ•ã ‡ãŠãè ½ããúØã ‡ãŠÀ¶ãã ¾ãñ ÔããÀñ ‡ãðŠ¦¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖñ ¹ãÆ㛇ã‹Íã¶ã ‚ããùã¹ãŠÔãÀ ñ ñ ä Ô‡ãîŠÊã ½ãò ¹ãü¤¦ããè Öõ ¦ããñ „Ôã‡ãŠãè Ô‡ãîŠÊã ½ãò ‚ãØãÀ ¹ããè㡦ã ̾ããä‡ã‹¦ã ‚ããõÀ ãäÖÔãã ‡ãŠÀ¶ãñ üä â nceeje Helee- pevelee keÀe DeeF&veeÜãÀñÊãî ãäÖâÔãã ‡ãñŠ ªã¾ãÀñ ½ãò ‚ãã¦ãñ Ööý ‚ã¹ã¶ããè ‚ããñÀ Ôãñ Ôã½ãã•ã ½ãò ‡ãŠÖãé ½ããäÖÊãã •ãã¶ãñ ¹ãÀ ¹ãÆãä¦ãºãâ£ã ÊãØãã¾ãñ •ãã¾ãòØãñý ÌããÊãñ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãñŠ ºããèÞã ÌãõÌãããäև㊠ãäÀͦãã Öõ 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, ÜãÀñÊãî ãäÖâÔãã ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ºã¶ãñ ƒÔã ¹ãÀ ‚㦾ããÞããÀ Öãñ ÀÖã Öõ ¦ããñ ¾ãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè 3) Ôãâ¾ãì‡ã‹¦ã ¹ãÆãù¹ã›ãê/ •ãã¾ãªãª Ôãñ ‚ããõÀ ºãÞÞãñ ‡ãŠã ÔãÌããÊã Öõ ¦ããñ ‡ãŠãñ›Ã ºãÞÞãñ DebìeHe efnue, Je[euee F&mì, cegbyeF&‡ãŠã¾ãªñ ½ãò ºã¦ãã¾ãã Øã¾ãã Öõ ãä‡ãŠ ÜãÀñÊãî ãäÖâÔãã Êãñ‡ãŠÀ ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ÔãÖã¾ã¦ãã ‡ãŠÀòØãñý Ö›ã¾ãñ •ãã¶ãñ Ôãñ ¹ãÆãä¦ãºãâ£ã, ºãú‡ãŠ •ããƒÄ› Œãã¦ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ‡ãŠÀñØããèý HeÀesveë- 022-22947309 ³en mecee®eej He$e efnvoer meeHleeefnkeÀ `pevelee keÀe DeeF&vee kesÀ ceeefuekeÀ,cegêkeÀ SJeb ÒekeÀeMekeÀë- MekeÀerue Denceo, *mebHeeokeÀ : efmebefÒele efmebn, ves ¶¾ãî ãä½ãÊãñãä¶ã¾ã½ã ãä¹ãÆâ›À,314,ceLegjeoeme efceue kebÀheeGb[, Sve.Sce. peesMeer ceeie&,}esDej hejsue, cegbyeF& 13 mes íHeJeekeÀj Deepeeo ceesnuuee efve-ej ogiee& ceelee cebefoj, mee@uì hesve jes[, mebiece veiej, Sbìe@he efnue, Je[euee (HetJe&) cegbyeF& - 400 037. mes He´keÀeefMele efkeÀ³ee. cees.veb. 9969925602 Govt. of India Regn. No: MAHHIN 07752/13/1/2010- TC * mebHeeokeÀ ¹ããè‚ããÀºããè ‚ããä£ããä¶ã¾ã½ã ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã ûŒãºãÀãò ‡ãñŠ Þã¾ã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ã½½ãñªãÀ (¶¾ãã¾ã àãñ¨ã ½ãìâºãƒÃ)