• Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Day2

on

 • 13,236 views

 

Statistics

Views

Total Views
13,236
Views on SlideShare
1,663
Embed Views
11,573

Actions

Likes
1
Downloads
20
Comments
0

8 Embeds 11,573

http://thicheel.wordpress.com 7337
http://dasgal.wordpress.com 3764
http://dma-emmt.blogspot.com 342
http://dornogovi.mon.mn 126
http://www.slideshare.net 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
http://www.dornogovi.mon.mn 1
https://thicheel.wordpress.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Day2 Day2 Document Transcript

 • Дасгал 10. Хүснэгтэн өгөгдлөөр график байгуул Өвчтөний тоо Амбултороор эмчлүүлсэн Өвчтөний тоо эмчлүүлсэн Сар Хэвтэж 98 11 74 86 9 97 1 103 78 45 Сар 7 53 2 65 121 72 3 98 89 5 87 4 112 104 104 5 126 87 3 89 121 6 108 72 1 78 7 69 53 8 52 45 0 50 100 150 9 131 97 өвчтөний тоо 10 121 86 11 104 74 12 97 98 Àìáóëòîðîîð ýì÷ë¿¿ëñýí Õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëñýí Нийт Дасгал 11. Энэхүү графикийг Эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төвийн 2008 оны 12 сарын “” “Хүн амын өвчлөл, эндэглэлийн мэдээлэл ”судалгаанаас авав. 1
 • 1. 10000 хүн амьд ноогдох сүрьегийн өвчлөл 10000 хүн амьд ноогдох сүрьегийн өвчлөл 30 27.926.926.5 25 22.722.6 19.7 20 17.4 15.9 15 12.6 11.210.9 9.5 8.7 10 8.2 7.1 5.7 5.5 5.2 5.1 5.1 4.4 5 2.8 2.4 0 СҮ ГС ХЭ БӨ БХ ОР ӨВ ГА ХӨ ӨМ ХО ДО УВ АР Сэ ДА УБ ДГ БУ ЗА ТӨ ДУ Улсын дундаж 2. Баруун таван аймагт бүргэгдсэн халдварт өвчинүүд (Графикийн арын дэвсгэрийг өөрчлөх, өнгө оруулахдаа Format цэсийн Shapes Style командын хэрэглүүрүүдийг ашиглаарай ) Баруун 5 аймагт бүртгэгдсэн халдварт өвчинүүд 1137 973 1200 1029 1091 1000 698 800 455 790 511 600 416 400 263 200 0 2… 2… 2
 • 3.Халдвар өвчин 2008 оны 12 –р сарын байдлаар хөдөө орон нутагт 4500 Ө 4000 в ч 3500 л 3000 ө л 2500 и 2000 2108 й 1986 н 1675 1500 1461 1478 1398 1178 1267 1000 1110 т 939 973 847 о 725 686 698 500 455 511 535 о 322 416 0 Орхон Увс Ховд Завхан Өмнөговь Дорнод Булган Говь-Алтай Төв Хөвсгөл Баян-Өлгий Дархан-Уул Дорноговь Баянхонгор Хэнтий Архангай Сүхбаатар Сэлэнгэ Өвөрхангай Говьсүмбэр 2007 2008 4. Улсын хэмжээнд нас баралтын хувь ба шалтгаан Нас баралт Тодорхойгүй Үйлдвэрийн 5% Бусад осол 2% 47% Амиа хорлосон 16% Зам тээврийн Бусдад осол хорлогдсон 20% 10% 3 View slide
 • 5. Зүүн аймгуудын цусан сулга өвчний тархалт Цусан сулга өвчний тархалт 60 40 20 0 2008 2007 Говьсүмбэр Дорноговь Дорнод Сүхбаатар Хэнтий 2007 17 29 0 8 33 2008 23 58 1 21 37 2007 2008 6. y=Sin(x/2) функцийн графикийг байгуул. Үүнд х-ийн утгыг 1-ээс 25 хүртэлх тоон утга авахаар оруулж өгөөрэй. Синус функц 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -0.5 -1 -1.5 4 View slide
 • Дасгал 12 Дараах хүснэгтийг ашиглаж график байгуул. Аймаг, нийслэлийн хүн амын жилийн дундаж өсөлт, хувиар, 1989 – 2000 АР БӨ БХ БУ ГА ДГ ДО ДУ ЗА ӨВ ӨМ 1.27 0.02 1.17 1.59 0.13 -1.1 -0.6 0.4 0.15 1.31 0.9 СҮ СЭ ТӨ УВ ХО ХӨ ХЭ ДА УБ ОР 0.91 1.27 -0.7 0.64 1.15 1.43 -0.3 -0.2 3.01 2.23 Дасгал 13. y=cos(x) функцийн графикийг байгуул. Х-ийн утгыг 1-ээс 50 хүртэлх тоо утга авахаар оруулж өгөөрэй. Дасгал 14. y=sin(x/2)+cos(x/2)- функцийн графикийг байгуул. Х-ийн утгыг 1-ээс 50 хүртэлх тоо утга авахаар оруулж өгөөрэй. Дасгал 15. Дараах хүснэгтээр дугуй график байгуул. Д.Отгонбаатар “Эрүүл мэндийн санхүүгийн удирдлагын зарим асуудал” магистрын бүтээлээс. Эрүүл мэндийн зардлын бүтэц, хувиар 2003 он Цалин Тогтмол Хоолны Тээвэр, Эмийн Хөрөнгийн Бараа шимтгэл зардал зардал шатахуун зардал зардал үйлчилгээний бусад зардал 36,3 15,5 4,6 3,1 14,2 4,8 21,5 Microsoft Excel програмаар статистикийн тооцоо хийх Эмнэлэг, биологийн өгөгдлүүдэд математик статистикийн аргуудын тусламжтайгаар боловсруулалт хийж судалгааны ажлынхаа чиглэлийг тогтоох, үр дүнгээ онолын үндэслэлтэй баталгаажуулах нь чухал. Статистик боловсруулалт нь эмнэлэг, биологийн үзүүлэлтүүдийн олон жилийн өгөгдөл дээр шинжилгээ хийж тодорхой тайлбар өгөх, ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлоход ашиглагдана. Дасгал 16. Монгол улсын 10000 хүн амд ноогдох сүрьегийн өвчлөлийн 1997оноос 2007 он хүртэлх статистик үзүүлэлтээр график байгуулж, шулуун шугамын динамик эгнээний загварыг зохион, жигдрүүлсэн эгнээний графикыг байгуул. 5
 • Дасгал 16-ын бодолтын тайлбар: Дасгалыг шулуун шугамын эгнээгээр байгуулах учир y=a*t+b (1) шулууны тэгшитгэл хэлбэрээр тооцоогоо хийх хэрэгтэй. Үүнээс өвчлөлийн статистик утгаар байгуулсан цэгүүдэд хамгийн ойр байхаар y=a*t+b; шулуун байгуулах буюу уг шулууны a,b үл мэдэгдэх параметрүүдийг олох шаардлагатай. ∗ + ∗ = (2) ∗ + ∗ 2 = ( ∗ ) энэ системт тэгштгэлээс тогтмол тоонуудыг олохын тулд  t = 0 байхаар t эгнээг авбал тэгшитгэл (2) дараах байдалтай болно. Үүнд: y – жил бүрийн статистик үзүүлэлтийн утга. t– хугацаа , n – бодит утгын тоо. ∗ = (3) ∗ 2 = ( ∗ ) (3) тэгштгэлээс тогтмолуудаа олоод (y-yR)2  min байхаар бодолтоо хийж графикаа байгуулна. A B C D E F 1 Он тархалт(y) t t^2 y*t yR=a*t+b 2 1997 11,5 -5 25 -57,5 11,38773 3 1998 11,7 -4 16 -46,8 12,09091 4 1999 13,26 -3 9 -39,78 12,79409 5 2000 12,56 -2 4 -25,12 13,49727 6 2001 14,15 -1 1 -14,15 14,20045 7 2002 15,1 0 0 0 14,90364 8 2003 15,5 1 1 15,5 15,60682 9 2004 17,4 2 4 34,8 16,31 10 2005 17,38 3 9 52,14 17,01318 11 2006 18,69 4 16 74,76 17,71636 12 2007 16,7 5 25 83,5 18,41955 13 нийлбэр 163.94 0 110 77,35 163.94 14 15 b=sum(y)/n= 14.90364 16 a=sum(y*t)/sum(t^2)= 0.703182 17 =CORREL(B2:B12,A2:A12) 0.944803 6
 • 20 18 16 14 12 10 тархалт Y 8 y=a*t+b 6 4 2 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Дасгал 17. Тэг настай хүүхдийн сар бүрийн жингийн мэдээгээр логарифм хэлбэрийн динамик эгнээний загварыг зохиож, жигдрүүлсэн эгнээний графикыг байгуул. Дасгал 15-ийн бодолтын тайлбар: Lg(y)= a0+a1*t+a2*t2 (1) Үүнд: y – загварын функцын утга, t – хугацаа, a0, a1, a2 – тогтмол тоонууд Динамик эгнээний загвараа (4) хэлбэрийн логарифм тэгштгэлээр сонгон аваад тогтмол тоонуудыг олно. (4) тэгштгэлээс y функцын утгыг олвол: y  10a0  a1t  a2 t 2 (2) (5) тэгшитгэл гарна. Харин тогтмол тоонуудыг олохын тулд дараах (6) систем тэгштгэлийг боддог. n  a0  a1  t  a2  t 2   lg yR   a0  t  a1  t  a2t  (t  lg yR )  2 3 (3)  a0  t 2  a1  t 3  a2  t 4  (t 2  lg yR )  энэхүү (6) систем тэгштгэлийг t  0 (4) t 3  0 7
 • (7) нөхцөл биелэж байхаар t эгнээг сонгон аваад тогтмол тоонуудыг хялбар олж болно. a0 тогтмолыг C17 нүдэнд =(D15*I15-F15*G15)/(D15^2-13*F15) a1 тогтмолыг С18 нүдэнд =H15/D15 a2 тогтмолыг C19 нүдэнд =(G15-13*C17)/D15 томъѐогоор бодож олно. A B C D E F G H I J 1 сар жин (yR) t t^2 t^3 t^4 lg(y) t*lg(y) t^2*lg(y) Y динамик 2 0 3406.5 -6 36 -216 1296 3.5323 -21.194 127.163 3674.714235 3 1 4485 -5 25 -125 625 3.6518 -18.259 91.2941 4417.707877 4 2 5415 -4 16 -64 256 3.7336 -14.934 59.7376 5212.173693 5 3 6312 -3 9 -27 81 3.8002 -11.401 34.2015 6035.166106 6 4 7251 -2 4 -8 16 3.8604 -7.7208 15.4416 6858.166711 7 5 7719 -1 1 -1 1 3.8876 -3.8876 3.88756 7648.483085 8 6 8229 0 0 0 0 3.9153 0 0 8371.264143 9 7 8733 1 1 1 1 3.9412 3.94116 3.94116 8991.978156 10 8 9114 2 4 8 16 3.9597 7.91942 15.8388 9479.117425 11 9 9456 3 9 27 81 3.9757 11.9271 35.7814 9806.838552 12 10 9762 4 16 64 256 3.9895 15.9582 63.8326 9957.231642 13 11 9951 5 25 125 625 3.9979 19.9893 99.9467 9921.941403 14 12 10218 6 36 216 1296 4.0094 24.0562 144.337 9702.936018 15 100051.5 0 182 0 4550 50.254 6.39547 695.403 100077.719 a0= 3.922791 a1= 0.03514 a2= -0.00408 J2 нүдэнд y=10^(a0+a1*t+a2*t^2) энэ томъѐог бичиж бодно. Цааш бодлогыг (yR-y)2  min байхаар бодолтоо хийж графикаа байгуулна. æèí (yR) y=10^(a0+a1*t+a2*t^2) 25000 20000 15000 10000 5000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8
 • Манай оронд статистикийн тооцоо хийх хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг программ бол EXCEL юм. EXCEL программын хувьд мэдээллийн статистик шинжилгээ хийдэг нилээд сайн хэрэгсэл байдаг. FORMULAS - INSERT FUNCTION…–аар ороод функцын төрлүүдээс STATISTICAL-ийг ашиглаж болно. 9