Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EXCEL ПРОГРАМЫН ФУНКЦУУД Microsoft Excel програмын томъёонд түүний олон арван функцууд онцгой үүрэгтэй. Функц хэрэглэснэ...
ФУНКЦИЙГ ОРУУЛАХ <ul><li>Функцийн үр дүн бодогдож орох нүдээ сонгоно. </li></ul><ul><li>Функцийг оруулахдаа </li></ul><u...
ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭГДЭХ ЗАРИМ ФУНКЦУУД <ul><li>Min </li></ul><ul><li>Max </li></ul><ul><li>Average </li></ul><ul><li>Abs </li></...
ФУНКЦЫГ ДУУДАХАД ГАРАХ ЦОНХ
ЖИШЭЭ A B C D 1 100 70 Min 2 90 60 Max 3 80 50 4
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  MIN ( NUMBER1 ,[NUMBER2,...]) <ul><li>Number1, number2, ...    Гэх мэт 30 тоо байж болно. </li></ul...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  MAX ( NUMBER1 ,[NUMBER2,...]) <ul><li>Number1, number2, ...    Гэх мэт 30 тоо байж болно. </li></ul...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  AVERAGE ( NUMBER1 ,[NUMBER2,...]) Үүрэг : Тоон утга бүхий нүднүүдийн арифметик дундажыг олно. Жишээ н...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  ABS ( NUMBER ) Үүрэг : Тоон утга бүхий нүдийн модулийг олно. Жишээ нь:  ABS (-A1) Функцийн утга = ...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  SUM ( NUMBER1 ,[NUMBER2,...]) Үүрэг : Тоон утга бүхий нүднүүдийн нийлбэрийг олно. Жишээ нь:  SUM (A1...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  COUNT (VALUE 1 ,[VALUE2,...]) Үүрэг : Утга бүхий нүднүүдийн тоог олно. Жишээ нь:  Count (A1:B3) – A1...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  SUMIF (RANGE,CRITERIA) Range – муж Criteria - нөхцөл Үүрэг : Заасан тоон утга бүхий нүднүүдээс нөх...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  COUNTIF (RANGE, CRITERIA) Үүрэг : Заасан мужаас нөхцөлийг хангах нүднүүдийн тоог олно. Жишээ нь:  Co...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  IF(LOGICAL_TEST,VALUE_IF_TRUE, VALUE_IF_FALSE)  Үүрэг :  If функц нь өгөгдсөн logical_test нөхцө...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : RANK(NUMBER,REF,ORDER)  Үүрэг :  Rank функц нь өгөгдсөн number -тоог ref - тоон жагсаалт дахь дар...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : ROMAN(NUMBER,FORM)  Үүрэг :  R oman функц нь өгөгдсөн тоог ром тоо болгож хөрвүүлнэ. number – хөрвү...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : ROUND(NUMBER, NUM_DIGITS)  Үүрэг :  Round функц нь өгөгдсөн тоог тоймлоно. number- тоймлох тоо , n...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : SIN(NUMBER) Үүрэг :  өгөгдсөн өнцгийн sin – ыг олно. Санамж: A2 нүд нь тоо учир тоогоо  PI()/180 ...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : COS(NUMBER) Үүрэг :  Ө гөгдсөн өнцгийн cos – ыг олно. Санамж: A2 нүд нь тоо учир тоогоо  PI()/180...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : LN (NUMBER) Үүрэг :  Өгөгдсөн тооны натурал логарифмийг олно. Жишээ нь: =LN ( 1 )  Функцийн утга= 0 ...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  LOG(NUMBER, BASE) Үүрэг :  Base суурьтай Number тооны логарифмыг олно. Жишээ нь: =Log(8,2)   Фу...
БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР :  LOG 10 (NUMBER) Үүрэг :  10  суурьтай Number тооны логарифмыг олно. Жишээ нь: =Log( 100 )   Фун...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Excel function

9,934 views

Published on

Excel function

 1. 1. EXCEL ПРОГРАМЫН ФУНКЦУУД Microsoft Excel програмын томъёонд түүний олон арван функцууд онцгой үүрэгтэй. Функц хэрэглэснээр томъёог хялбар, үр дүнтэй болгоно. Microsoft Excel 97 програмд 10 бүлэгт хуваагдах 325 функцтэй. Эдгээрээс бидний хийж байгаа хүснэгт, мөн цалингийн болон ерөнхий боловсролын сургуулийн дүнгийн хүснэгтүүдийг боловсруулахад дорх цөөн тооны гол функцийг мэдсэнээр тооцоо хийгээд байдаг.
 2. 2. ФУНКЦИЙГ ОРУУЛАХ <ul><li>Функцийн үр дүн бодогдож орох нүдээ сонгоно. </li></ul><ul><li>Функцийг оруулахдаа </li></ul><ul><ul><li>Insert цэсний Function… командаар </li></ul></ul><ul><ul><li>Томьёоны мөр / Formula bar / - ний (=) тэмдэглэгээг дарж </li></ul></ul><ul><ul><li>Хэрэгсэлийн мөрний (fx) хэрэгсэлээр </li></ul></ul>
 3. 3. ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭГДЭХ ЗАРИМ ФУНКЦУУД <ul><li>Min </li></ul><ul><li>Max </li></ul><ul><li>Average </li></ul><ul><li>Abs </li></ul><ul><li>Sum </li></ul><ul><li>Count </li></ul><ul><li>SumIF </li></ul><ul><li>CountIF </li></ul><ul><li>If </li></ul><ul><li>Rank </li></ul><ul><li>Roman </li></ul><ul><li>Round </li></ul><ul><li>Sin </li></ul><ul><li>Cos </li></ul><ul><li>Pi </li></ul><ul><li>Ln </li></ul><ul><li>Log </li></ul><ul><li>Log10 </li></ul>
 4. 4. ФУНКЦЫГ ДУУДАХАД ГАРАХ ЦОНХ
 5. 5. ЖИШЭЭ A B C D 1 100 70 Min 2 90 60 Max 3 80 50 4
 6. 6. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : MIN ( NUMBER1 ,[NUMBER2,...]) <ul><li>Number1, number2, ...    Гэх мэт 30 тоо байж болно. </li></ul>Үүрэг : Тоон утга бүхий нүднүүдээс хамгийн бага тоог олно. Жишээ нь: MIN (A1:B3) – A1, A2, A3, B1, B2, B3 нүднүүдийн гэсэн хамгийн бага тоог олно. Функцийн утга = 50
 7. 7. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : MAX ( NUMBER1 ,[NUMBER2,...]) <ul><li>Number1, number2, ...    Гэх мэт 30 тоо байж болно. </li></ul>Үүрэг : Тоон утга бүхий нүднүүдээс хамгийн их тоог олно. Жишээ нь: MAX (A1:B3) – A1, A2, A3, B1, B2, B3 гэсэн нүднүүдээс хамгийн их тоог олно. Функцийн утга = 100
 8. 8. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : AVERAGE ( NUMBER1 ,[NUMBER2,...]) Үүрэг : Тоон утга бүхий нүднүүдийн арифметик дундажыг олно. Жишээ нь: AVERAGE (A1:B3) – A1, A2, A3, B1, B2, B3 гэсэн нүднүүдийн дундажыг олно. Функцийн утга = 75
 9. 9. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : ABS ( NUMBER ) Үүрэг : Тоон утга бүхий нүдийн модулийг олно. Жишээ нь: ABS (-A1) Функцийн утга = 100
 10. 10. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : SUM ( NUMBER1 ,[NUMBER2,...]) Үүрэг : Тоон утга бүхий нүднүүдийн нийлбэрийг олно. Жишээ нь: SUM (A1:B3) – A1, A2, A3, B1, B2, B3 гэсэн нүднүүдийн нийлбэрийг олно. Функцийн утга = 450
 11. 11. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : COUNT (VALUE 1 ,[VALUE2,...]) Үүрэг : Утга бүхий нүднүүдийн тоог олно. Жишээ нь: Count (A1:B3) – A1, A2, A3, B1, B2, B3 гэсэн нүднүүдийн тоог олно. Функцийн утга = 9
 12. 12. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : SUMIF (RANGE,CRITERIA) Range – муж Criteria - нөхцөл Үүрэг : Заасан тоон утга бүхий нүднүүдээс нөхцөлийг хангах тоонуудын нийлбэрийг олно. Жишээ нь: SUMIF(A1:B3;&quot;>70&quot;) – A1, A2, A3, B1, B2, B3 гэсэн нүднүүдээс 70 –с их тоонуудын нийлбэрийг олно. Функцийн утга = 270
 13. 13. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : COUNTIF (RANGE, CRITERIA) Үүрэг : Заасан мужаас нөхцөлийг хангах нүднүүдийн тоог олно. Жишээ нь: Count (A1:B3,”>70”) – A1, A2, A3, B1, B2, B3 гэсэн нүднүүдээс 70 –с их утга бүхий нүднүүдийн тоог олно. Функцийн утга = 3
 14. 14. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : IF(LOGICAL_TEST,VALUE_IF_TRUE, VALUE_IF_FALSE) Үүрэг : If функц нь өгөгдсөн logical_test нөхцөл биелсэн тохиолдолд value_if_true утгыг, биелээгүй тохиолдолд value_if_false утгыг өгнө. Санамж: If функцийг долоо хүртэл давхар хэрэглэж болно. Жишээ нь: =IF(A1>B1;&quot;A1 их&quot;;IF(A1=B1;&quot;A1 ба В1 тэнцүү&quot;;&quot;В1 их&quot;)) Функцийн утга = A1 их
 15. 15. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : RANK(NUMBER,REF,ORDER) Үүрэг : Rank функц нь өгөгдсөн number -тоог ref - тоон жагсаалт дахь дарааллыг order - дараалуулах аргыг тодорхойлох тоог үндэслэн тогтооно. number – жагсаалтаас олох тоо ref - тоон жагсаалт / муж / order - эрэмбэлэх чиглэл Жишээ нь: = RANK(A2;A1:B3;0)  Функцийн утга= 2 =RANK(A2;A1:B3; 1 )  Функцийн утга = 5
 16. 16. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : ROMAN(NUMBER,FORM) Үүрэг : R oman функц нь өгөгдсөн тоог ром тоо болгож хөрвүүлнэ. number – хөрвүүлэх тоо Жишээ нь: = ROMAN(A2)  Функцийн утга= XC =RANK( 1 5)  Функцийн утга = XV
 17. 17. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : ROUND(NUMBER, NUM_DIGITS) Үүрэг : Round функц нь өгөгдсөн тоог тоймлоно. number- тоймлох тоо , num_digits-тоймлох оронгийн тоо . Санамж: num_digits-тоймлох орон 1 бол бутархайн 1 оронгоор, 2 бол бутархайн 2 оронгоор, 0 бол бүхлийн оронгоор тус тус тоймлоно. Жишээ нь: = ROMAN(A2,2)  Функцийн утга= 90.00 =RANK( 1 5.555,0)  Функцийн утга = 15
 18. 18. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : SIN(NUMBER) Үүрэг : өгөгдсөн өнцгийн sin – ыг олно. Санамж: A2 нүд нь тоо учир тоогоо PI()/180 –р үржүүлж радиан руу шилжүүлнэ. Жишээ нь: =SIN( A2 * Pi()/180)  Функцийн утга= 1 PI() гэсэн функц нь 2,34 тогтмол байна.
 19. 19. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : COS(NUMBER) Үүрэг : Ө гөгдсөн өнцгийн cos – ыг олно. Санамж: A2 нүд нь тоо учир тоогоо PI()/180 –р үржүүлж радиан руу шилжүүлнэ. Жишээ нь: =COS (A2 * Pi()/180)  Функцийн утга= 0 PI() гэсэн функц нь 2,34 тогтмол байна.
 20. 20. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : LN (NUMBER) Үүрэг : Өгөгдсөн тооны натурал логарифмийг олно. Жишээ нь: =LN ( 1 )  Функцийн утга= 0 =LN (B3)  Функцийн утга= 3.912023
 21. 21. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : LOG(NUMBER, BASE) Үүрэг : Base суурьтай Number тооны логарифмыг олно. Жишээ нь: =Log(8,2)  Функцийн утга= 3
 22. 22. БИЧИГДЭХ ХЭЛБЭР : LOG 10 (NUMBER) Үүрэг : 10 суурьтай Number тооны логарифмыг олно. Жишээ нь: =Log( 100 )  Функцийн утга= 2

×