อาหารสุขภาพ 3

539 views
378 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อาหารสุขภาพ 3

  1. 1. “แนวโน้ มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร” ชาญวิทย์ รัตนราศรี สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ chanwit@nia.or.th ปี 2549 ประเทศไทยส่งออกอาหารมีมลค่า 563,911 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11.40 ของ ู สินค้าส่งออกทังหมดทีเกียวข้องกับเกษตรกรและแรงงานมากกว่า 20 ล้านคน จากโรงงานแปรรูปอาหาร ้ ่ ่ 9,439 โรงงาน แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยในปี 2550 ครึง ่ ปีแรกมีการส่งออกมูลค่า 296,645.02 ล้านบาท เติบโตเพิมขึนเมือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ่ ้ ่ ร้อยละ 14.34 โดยการขยายตัวเป็ นผลมาจากสินค้าวัตถุดบเกษตร ส่วนสินค้าแปรรูปทีพงพิงตลาดหลัก ิ ่ ่ึ อย่างสหรัฐอเมริกาและญีปน แนวโน้มขยายตัวคงที่ ่ ุ่ ่ ทีมา : ฝายบริการข้อมูล สถาบันอาหาร ่ 1/4
  2. 2. ั นวัตกรรมจึงกลายเป็ นปจจัยสําคัญทีขาดไม่ได้ในยุคเศรษฐกิจโมเลกุล จากงานนิทรรศการด้าน ่ อาหาร SIAL 2006 แนวโน้มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของโลกทีเกิดจากความต้องการและความ ่ คาดหวังแบ่งออกเป็ น 5 รูปแบบคือ 1. Pleasure : ผลิตภัณฑ์อาหารทีทาให้เกิดแรงปราถนา ่ ํ ่ ่ - เพิมระดับความละเมียด (Sophistication) คือ มีการใช้สวนผสมทีหายากและมีความ ่ พิเศษเฉพาะตัว หรือผ่านกระบวนการผลิตทีตองใช้องค์ความรูสง ่ ้ ู้ - การนิยมความเป็ นต่ างชาติ (Exotism) คือ การนํ าเสนอเมนู ใ หม่ๆ ที่เ ป็ นอาหาร ต่างชาติ - การให้ความหลากหลายทางความรูสก (Variety of sent) คือ การทําให้เกิด effect ้ ึ ขณะรับประทาน การทําให้ผลิตภัณฑ์มรสชาติทสดขัว ี ่ี ุ ้ - ความสนุกสนาน (Fun) คือ ผลิตภัณฑ์ททาให้เกิดความประหลาดใจ ่ี ํ 2. Health : ผลิตภัณฑ์อาหารทีมคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และสามารถป้องกันความเสียงทีอาจ ่ ี ่ ่ เกิดต่อร่างกาย ่ี - ความเป็ นธรรมชาติ (Naturality) : ผลิตภัณฑ์ทผลิตจากส่วนประกอบของธรรมชาติ - การนิยมบริโภคพืชผัก (Vegetarianism) : ผลิตภัณฑ์ทให้คุณค่าจากผักและผลไม้ ่ี - อาหารเป็ นยา (Medical) : ผลิตภัณฑ์อาหารทีมการเติมหรือใช้สวนผสมธรรมชาติ ที่ ่ ี ่ มีการรับประกันว่มประโยชน์ต่อสุขภาพ ในเชิงป้องกันรักษาโรค ี 3. Fitness : ผลิตภัณฑ์อาหารทีชวยในด้านดูแลรักษาสุขภาพ ่ ่ - อาหารควบคุมนํ้ าหนัก (Diet) : อาหารทีมปริมาณส่วนผสมทีส่งผลให้น้ํ าหนักตัว ่ ี ่ เพิมขึน ในปริมาณน้อยๆ ่ ้ - อาหารเสริมสร้างพลังงานและความอยูดมสข (Energy/ Well-being) ่ ี ีุ ่ - อาหารเพือความงาม (Cosmetic) : อาหารทีทานแล้วเสริมความงาม ่ 4. Convenience : ผลิตภัณฑ์อาหารทีเหมาะสมต่อการดําเนินชีวตรูปแบบใหม่ ่ ิ - ง่ายต่อการจัดการ (Easy to handle) - ประหยัดเวลา (Time saving) - สะดวกสําหรับผูนิยมการท่องเทียว (Nomadism) ้ ่ ่ 5. Ethics : ผลิตภัณฑ์อาหารทีคานึงถึงจริยธรรม การมีจตสํานึกทีเน้นให้ความสําคัญต่อเพื่อน ่ ํ ิ มนุษย์ และไม่กระทบสิงแวดล้อม ่ 2/4
  3. 3. ดังนันจึงแบ่งแนวโน้มของการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารได้ 4 กลุ่ม คือ อาหาร ้ เสริมสุขภาพ (neutraceutical) อาหารทีมการออกแบบพิเศษเฉพาะกลุ่ม (designed food) อาหารพร้อม ่ ี บริโภค (ready to eat) และผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ (organic food) โดยอาศัยพืนฐานการใช้วตถุดบ ้ ั ิ ู จากธรรมชาติ ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีเพือเพิมประสิทธิภาพของอาหารให้เกิดประโยชน์สงสุด เช่น นา ่ ่ โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชวภาพ หรือ เทคโนโลยีทางชีวเคมี ซึงจะเห็นได้จากตัวอย่างผลงานนวัตกรรม ี ่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น นํ้ าผลไม้ 100% ที มีส่วนผสมของจุลินทรียแลคโตบาซิ ลลัส สารสกัดจาก ์ ่ ั ยีสต์ “อูมามิ น” เพื่อใช้เป็ นสารปรุงแต่งกลินรสอาหารแทนผงชูรส กะทิ ธญพืช กะทิ เข้มข้น เนื้ อโค ธรรมชาติ และส้มโออิ นทรีย์ เป็ นต้น ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพในประเทศมีแนวโน้มสูงขึน พบว่าในปี พ.ศ. 2548 ้ ่ ้ มูลค่าตลาดอาหารเสริมสุขภาพไทยมีมลค่าประมาณ 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึงเติบโตสูงขึนจากปี พ.ศ. ู 2543 ทีมมลค่าตลาดเพียง 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงร้อยละ 100 โดยมีตลาดญีปุนและยุโรปเป็ นตลาด ่ ี ู ่ ่ สินค้าส่งออกอาหารเสริมหลัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพทีมแนวโน้มดีในประเทศไทยได้แก่ ่ ี ่ี ่ 1. ผลิตภัณฑ์ทชวยในการหมุนเวียนโลหิต 2. ผลิตภัณฑ์ทชวยควบคุมนํ้าหนัก ่ี ่ 3. วิตามิน แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์บารุงร่างกาย ํ 4. ผลิตภัณฑ์ทเี่ กียวข้องกับวัยทอง ่ มูลค่าตลาดผลตภ ัณฑ ์อาหารสุขภาพสุทธ ิ ิ มูลค่า (ล้า นดอลลาร์สหร ัฐ) 800 700 600 500 มูลค่าตลาด 400 300 ผลิตในประเทศ ่ สงออก 200 นํ าเข ้า 100 0 2543 2544 2545 2546 2547 2548 ปี (พ.ศ.) ทีมา : ศูนย์วจยกสิกรไทย, 2549 ่ ิั มูลค่าตลาดสุทธิ = มูลค่าการผลิตในประเทศ-ส่งออก+นําเข้า นอกจากนี้ แนวโน้มของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะถูกปรับเปลียนจากการใช้พชสมุนไพรโดยตรง มาเป็ นการสกัดสารออกฤทธิทางชีวภาพจากสมุนไพร ่ ื เพื่อนํ ามาเป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน ทังคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้ ้ 3/4
  4. 4. สอดคล้อ งกับ การพัฒ นาเศรษฐกิจ โมเลกุ ล ในอนาคต ดัง เห็น ได้จ ากตัว อย่า งผลงานนวัต กรรม เช่น เครื่องสําอางจากสารสกัดลําไย เกร๊ทเตอร์กลูโคซามีน สบู่ออร์กานิค สเปรย์กําจัดกลินโดยเอนไซม์จาก ่ แบคทีเรียและนํ้ามันหอมระเหยจากไพล และคามินออย คามินเจล เป็ นต้น 4/4

×