Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้า
บทนํา
วัตถุเจ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
ตถุเจือปนอาหาร หมายถึง วัต...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้
วัตถุเ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
หน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร
โคเด็กซ์ได้...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มตามหน้าที่ นิยามความหมาย หน้าที่ด...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มตามหน้าที่ นิยามความหมาย หน้าที่ด...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
อันตรายต่อสุขภาพจากการใช้วัตถุเจือปนอา...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
นอกจากนี้ ไนเตรต-ไนไตรต์อาจทําให้เกิดค...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
นอกจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศส...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
วัตถุเจือปนอาหาร
กลุ่มที่ 2 มีค่า ADI ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางคุณภ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
โซเดียมไนไตรต (Sodium Nitrite)
ชื่ออื...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
Ãٻ溺¢o§¢Œo¡íÒ˹´¤u³ÀÒ¾ËÃืoÁҵðҹ (S...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
3. คําจํากัดความ (DEFINITION)
โดยทั่วไ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
6.2 ความบริสุทธิ์ (Purity) จะเป็นการกํ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
o¡íÒ˹´¤u³ÀÒ¾ËÃืoÁҵðҹµÒÁo¤e´ç¡« (S...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
Òªืèo˹‹Ç§ҹÃÒª¡Ò÷ÕèãˌºÃi¡ÒõÃǨÇi...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
• ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงานราชการที่ให้บ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ҵðҹ·aèÇä»ÊíÒËÃaº¡ÒÃ㪌Çaµ¶ue¨ืo»¹oÒ...
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
     
 
 
 
 
 
   
 
ปริมาณที่เหมาะสม...
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556

8,177 views

Published on

แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556

Published in: Health & Medicine
 • You have to choose carefully. HelpWriting.net offers a professional writing service. I highly recommend them. The papers are delivered on time and customers are their first priority. This is their website: HelpWriting.net
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • How long does it take for VigRX Plus to start working? ◆◆◆ https://tinyurl.com/yy3nfggr
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556

 1. 1. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                       •   บทนํา . . . ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ในกระบวนการผลิตและกระบวนการ เตรียมอาหารในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อทําให้อาหารมีคุณลักษณะที่ต้องการ หรือยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร จึง อาจทําให้มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นหากมีการใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือ เหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร เพื่อควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆ ในอาหารแต่ละกลุ่ม จากข้อมูลการเฝ้ าระวังอาหารที่จําหน่ายในท้องตลาดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ผ่านมาพบ ปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด โดยมีรายงานสถานการณ์การใช้วัตถุเจือปนอาหารใน ปริมาณสูงเกินมาตรฐาน เมื่อนํามาประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารพบว่ามีปริมาณการได้รับสัมผัสวัตถุเจือ ปนอาหารในกลุ่มนี้ สูงเกินเกณฑ์ความปลอดภัย ทั้งนี้ การใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ ผู้บริโภคได้ทั้งในระยะสั้น และยาวได้ ปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารผิดมาตรฐานมีสาเหตุหลักจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้วัตถุเจือปน อาหารที่ถูกต้องและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีมาตรการดําเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุเจือปนอาหาร (2) การให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้อง (3) การ จัดทําสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้ การให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องและการจัดทําสื่อเผยแพร่ เป็นมาตรการสําคัญ ในการสื่อสารความเสี่ยงให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลและควบคุมการใช้วัตถุ เจือปนอาหารและผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ถูกต้อง ตลอดจนมีความ ตระหนักต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งนําไปสู่การแก้ไขปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคด้านอาหาร คณะผู้จัดทํา กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร 2556
 2. 2. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                       หน้า บทนํา วัตถุเจือปนอาหาร 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 8 การดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร 10 คุณภาพหรือมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร 13 เงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 22 การขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร 47 วิธีการชั่งตวง และตัวอย่างการคํานวณ 54 การแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหารและอาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 66 มาตรการควบคุมตามกฎหมาย 68 แนวทางการกํากับดูแลการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 70 ตัวอย่างบันทึกการตรวจการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ณ สถานที่ผลิต 72 บทสรุป ภาคผนวก - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง สารบัญ . . .
 3. 3. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง               ตถุเจือปนอาหาร หมายถึง วัตถุที่ตามปกติไม่ได้ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบที่สําคัญของ อาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่งสี การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การ บรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร รวมถึงวัตถุที่ไม่ได้ เจือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะใส่รวมกับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ให้ หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมกับอาหารเพื่อประโยชน์ ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น, วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น แต่ไม่รวมสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้ คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร สําหรับวัตถุแต่งกลิ่นรสมีรูปแบบการใช้ต่างจากวัตถุเจือปนอาหารประเภทอื่น กล่าวคือมีปริมาณ การใช้ค่อนข้างตํ่าและถูกควบคุมปริมาณการใช้ โดยการยอมรับของผู้บริโภคเป็นสําคัญ จึงได้แยกให้มีมาตรการ ในการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่แตกต่างไปจากวัตถุเจือปนอาหารกลุ่มอื่น โดยควบคุมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544 เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส ทําไมถึงต้องใช้วัตถุเจือปนอาหาร ? เนื่องจากปัจจุบันการผลิตอาหารมักทําในรูปอุตสาหกรรมผลิตในปริมาณมากๆ และส่งไป จําหน่ายไกลจากแหล่งผลิตขึ้น จึงมีการนําเอาสารเคมีมาใช้เพื่อประโยชน์ในทางเทคโนโลยีการผลิต และการ เก็บรักษา การใช้วัตถุเจือปนอาหารมีจุดประสงค์การใช้หลักดังนี้ • เพื่อให้อาหารมีความคงตัว เช่น การใช้อีมัลซิไฟเออร์ ทําให้อาหารมีสภาพเป็นอิมัลชั่น ลักษณะสัมผัสคงตัว และป้ องกันนํ้าและนํ้ามันเกิดการแยกชั้น สเตบิไลเซอร์ และสารช่วยให้ข้น ทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีลักษณะเนื้ อ สัมผัสคงตัวและเป็นเนื้ อเดียวกัน สารป้ องกันการจับตัวเป็นก้อนช่วยให้อาหาร เช่น เกลือไม่เกาะกันและนําไปใช้ ได้สะดวก • เพื่อรักษาคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น การใช้วัตถุกันเสียเพื่อป้ องกันการเสื่อมเสียของ อาหารจากยีสต์ รา แบคทีเรีย วัตถุกันหืน เพื่อป้ องกันการเสื่อมเสียจากการออกซิเดชั่นของอาหารที่มีนํ้ามัน และไขมันเป็นส่วนประกอบ และการเปลี่ยนสีของผักและผลไม้ • เพื่อควบคุมความเป็นกรด-ด่างของอาหาร เช่น การเติมกรดลงไปในอาหารเพื่อลดอุณหภูมิและเวลาในการ ฆ่าเชื้ออาหาร การใช้กรดเพื่อช่วยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในผงฟูเพื่อให้ขนมอบมีลักษณะผลิตภัณฑ์ตาม ต้องการ • เพื่อแต่งสีให้กลิ่นรสอาหาร ตามความต้องการของผู้บริโภค วัตถุเจือปนอาหาร วั 1
 4. 4. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย ต้องเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ให้ใช้สําหรับอาหารที่ ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว มีการกําหนดค่าความปลอดภัยหรือค่า Acceptable Daily Intake1 (ADI) ไว้ โดยองค์กรมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์ และได้ประกาศคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ตามข้อกําหนด เฉพาะสําหรับเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของวัตถุเจือปนอาหารของ โคเด็กซ์ (Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives) หรือเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุเจือปน อาหาร (รายละเอียดตามภาคผนวก ) วัตถุเจือปนอาหารเหล่านี้ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) ตามข้อกําหนดเฉพาะสําหรับเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ หรือประกาศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งจะมี ข้อกําหนดที่แสดงลักษณะเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหารนั้น เช่นข้อกําหนดด้านเอกลักษณ์ ความปลอดภัย ได้แก่ สารปนเปื้ อนจากโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว สารหนู หรือเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้ อน เช่น ซัลโมเนลลา เป็นต้น การนําวัตถุเจือปนอาหารไปใช้ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขการใช้ที่กําหนดคือ ต้องใช้ตามชนิด วัตถุเจือปนอาหาร ชนิดของอาหาร และปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ตามกฎหมาย แต่การใช้วัตถุเจือปน อาหารนั้นต้องไม่ใช้เพื่อปกปิ ดหรือซ่อนเร้นความบกพร่องของอาหาร หรือทดแทนการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (หรือหลักเกณฑ์ จี เอ็ม พี) รวมทั้งต้องใช้ในปริมาณน้อย ที่สุดที่ให้ผลตามที่ต้องการ และที่สําคัญต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย เพื่อไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้บริโภค 1 ค่าความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร (ADI, Acceptable Daily Intake) หมายถึง ปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่สามารถรับประทาน ได้ตลอดอายุขัย เป็นค่าที่ได้จากการนําข้อมูลความเป็นพิษจากการทดลองทางพิษวิทยา มากําหนดค่าสูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ที่ร่างกายคนสามารถ ยอมรับวัตถุเจือปนอาหารนั้นในปริมาณดังกล่าวได้ สําหรับวัตถุเจือปนอาหารที่มีความปลอดภัยสูงๆ ค่าที่ได้จะเป็นค่า not specified หรือ not limited แต่ หากมีค่าเป็นตัวเลข โดยมีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว วัตถุเจือปนอาหารนั้นจะมีความปลอดภัยที่ไม่สูงมากนัก นอกจากนั้น กรณีที่เป็นสารที่ ช่วยในกรรมวิธีการผลิต(processing aids) อาจมีค่าเป็นaccept ซึ่งค่าความปลอดภัยเหล่านี้ จะเป็นค่าที่ใช้ในการกําหนด ปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร นั้นๆในอาหารกลุ่มต่างๆ 2
 5. 5. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   หน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร โคเด็กซ์ได้จัดทําเอกสาร Codex Class Names and the International Numbering System for Food Additives CAC/GL 36-1989 ซึ่งได้มีการอธิบายความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร ดังนั้นเพื่อให้เกิด ความสมบูรณ์และชัดเจนง่ายต่อการนําไปใช้ จึงได้นํามาเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร คือ การแบ่งกลุ่มวัตถุเจือปน อาหารตามหน้าที่ด้านเทคโนโลยี ซึ่งโคเด็กซ์ได้แบ่งกลุ่มหน้าที่ไว้27 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มตามหน้าที่ นิยามความหมาย หน้าที่ด้านเทคโนโลยี 1. สารควบคุมความเป็นกรด (acidity regulator) เปลี่ยนหรือควบคุมความเป็นกรด หรือด่างของอาหาร acidity regulator, acid, acidifier, alkali, base, buffer, buffering agent, pH adjusting agent 2. สารป้ องกันการจับเป็นก้อน (anticaking) ลดการจับตัวเป็นก้อนของส่วนผสม ของอาหาร anticaking agent, anti-stick agent, drying agent, dusting agent 3. สารป้ องกันการเกิดฟอง (antifoaming agent) ป้ องกันหรือลดการเกิดฟอง antifoaming agent, defoaming agent 4. สารป้ องกันการเกิดออกซิเดชั่น (antioxidant) ยืดอายุของอาหาร โดยป้ องกันการ เสื่อมเสียจากการออกซิเดชั่น เช่น การหืนของไขมันและการเปลี่ยนสี ของอาหาร antioxidant, antioxidant synergist, antibrowning agent 5. สารฟอกสี (bleaching agent) วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้สําหรับฟอกสี อาหารชนิดอื่นๆยกเว้นแป้ ง bleaching agent 6. สารเพิ่มปริมาณ (bulking agent) สารซึ่งนอกเหนือจากอากาศหรือนํ้า ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณของอาหาร โดยไม่มีผลต่อค่าพลังงานของอาหาร อย่างมีนัยสําคัญ bulking agent, filler 7. สารให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbonating agent) วัตถุเจือปนอาหารที่เติมลงไปเพื่อให้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ carbonating agent 8. สารช่วยทําละลาย หรือช่วยพา (carrier) วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้สําหรับช่วยใน การทําละลาย เจือจาง หรือทําให้เกิด การกระจายตัว มีผลต่อการปรับ สภาพทางกายภาพของวัตถุเจือปน อาหารหรือสารอาหารอื่นโดยไม่ ก่อให้เกิดผลทางเทคโนโลยีแต่ใช้เพื่อ ช่วยในการเก็บรักษาหรือเสริมการใช้ วัตถุเจือปนอาหารหรือสารอาหาร อื่นๆ carrier, carrier solvent, nutrient carrier, diluent for other food additives, encapsulating agent 9. สี (colour) เพิ่มหรือรักษาสีของอาหาร colour, decorative pigment, surface colourant 10. สารคงสภาพของสี (colour retention agent) คงสภาพหรือรักษาหรือเพิ่มสีของ อาหาร colour retention agent, colour fixative, colour stabilizer, colour adjunct 3
 6. 6. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มตามหน้าที่ นิยามความหมาย หน้าที่ด้านเทคโนโลยี 11. อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) รักษาส่วนผสมของสารที่รวมตัวกัน เช่น นํ้าและนํ้ามันในอาหาร ให้มี ความสมํ่าเสมอ emulsifier, plasticizer, dispersing agent, surface active agent, crystallization inhibitor, density adjustment (flavouring oils in beverages), suspension agent, clouding agent 12. เกลืออิมัลซิไฟอิ้งค์ (emulsifying salt) เพื่อป้ องกันการแยกตัวของไขมันโดย จัดโปรตีนในเนยแข็งในการผลิตเนย แข็งเสียใหม่ emulsifying salt, melding salt 13. สารทําให้แน่น (firming agent) รักษาหรือทําให้เนื้ อเยื่อของผลไม้หรือ ผักแน่นและกรอบ หรือทําปฏิกิริยา กับสารให้เจล เพื่อทําให้เกิดเจลหรือ ให้เจลแข็ง firming agent 14. สารเพิ่มรสชาติ (flavour enhancer) เพิ่มรสชาติหรือกลิ่นของอาหาร flavour enhancer, flavour synergist 15. สารปรับปรุงคุณภาพแป้ ง (flour treatment agent) สารที่เติมไปในแป้ งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ ในการอบและการเกิดสี flour treatment agent, flour bleaching agent, flour improver, dough conditioner, dough strengthening agent 16. สารทําให้เกิดฟอง (foaming agent) ทําให้เกิดฟองหรือคงการกระจายตัว ของอากาศในอาหารที่เป็นของเหลว หรือของแข็ง foaming agent, whipping agent, aerating agent 17. สารทําให้เกิดเจล (gelling agent) ให้เนื้ อสัมผัสของอาหารโดยการสร้างเจล gelling agent 18. สารเคลือบผิว (glazing agent) สารซึ่งเมื่อใช้กับผิวภายนอกของอาหาร แล้ว จะมีลักษณะปรากฏที่เป็นผิวมัน หรือช่วยเคลือบผิวเพื่อป้ องกัน glazing agent, sealing agent, coating agent, surface-finishing agent, polishing agent, filmforming agent 19. สารทําให้เกิดความชุ่มชื้น (humectant) ป้ องกันการแห้งของอาหาร เนื่องจาก บรรยากาศที่มีความชื้นตํ่า humectant, moisture-retention agent, wetting agent 20. ก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษา อาหาร (packaging gas) วัตถุเจือปนอาหารที่เป็นก๊าซใช้เติมลง ไปในภาชนะบรรจุทั้งก่อน ระหว่าง การบรรจุ และหลังการบรรจุเพื่อยืด อายุการเก็บรักษาอาหาร โดยลดการ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น packaging gas 21. สารกันเสีย (preservative) ยืดอายุของอาหารโดยการป้ องกัน การเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ preservative, antimicrobial preservative, antimycotic agent, bacteriophage control agent, fungistatic agent, antimould and antirope agent, antimicrobial synergist 4
 7. 7. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มตามหน้าที่ นิยามความหมาย หน้าที่ด้านเทคโนโลยี 22. ก๊าซที่ใช้ขับดัน (propellant) ก๊าซที่นอกเหนือจากอากาศ ซึ่งช่วย ขับดันอาหารออกจากภาชนะบรรจุ propellant 23. สารช่วยให้ฟู (raising agent) สารหรือของผสมของอาหารที่ทําให้ อากาศแยกตัวเป็นอิสระและเพิ่ม ปริมาณของแป้ งทําขนมปัง raising agent 24. สารช่วยจับอนุมูลโลหะ (sequestrant) วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้จับกับสารที่มี ประจุบวก เช่น โลหะหนัก เพื่อ ป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะ หนัก sequestrant 25. สารทําให้คงตัว (stabilizer) ทําให้การแขวนลอยของสารตั้งแต่ 2 ชนิด ที่ไม่รวมกันในอาหารมีความ สมํ่าเสมอ stabilizer, foam stabilizer, colloidal stabilizer, emulsion stabilizer 26. สารให้ความหวาน (sweetener) สารที่ไม่ใช่นํ้าตาลแต่ให้รสหวานแก่ อาหาร sweetener, intense sweetener, bulk sweetener 27. สารให้ความข้นเหนียว (thickner) ให้ความหนืดแก่อาหาร thickener, bodying agent, binder, texturizing agent 5
 8. 8. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   อันตรายต่อสุขภาพจากการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่ถูกต้อง อันตรายต่อสุขภาพจากการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่ถูกต้องแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ พิษเฉียบพลัน และพิษเรื้อรัง โดยพิษเฉียบพลันจะเกิดขึ้นหากได้รับวัตถุเจือปนอาหารนั้นในปริมาณสูง ใน กรณีพิษเรื้อรังจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับวัตถุเจือปนอาหารเกินมาตรฐานที่กําหนดเป็นระยะเวลาต่อเนื่องซึ่งอาจ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารแต่ละชนิดจะพิจารณาตามความ เหมาะสมด้านเทคโนโลยีการผลิตและความเสี่ยงของผู้บริโภคจากการได้รับสารนั้นจากอาหารที่เกินค่าความ ปลอดภัย นอกจากนี้ การใช้วัตถุเจือปนอาหารบางชนิดอาจก่อให้เกิดอาการแพ้แก่บุคคลบางกลุ่มและ ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตแม้ได้รับในปริมาณน้อย • ตัวอยางอันตรายตอสุขภาพที่เกิดจากการใชวัตถุเจือปนอาหารที่ไมถูกตอง เชน สีสังเคราะห์ สีสังเคราะห์ที่เจือปนในอาหารและรับประทานเข้าไปอาจทําให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ เนื่องมาจาก 2 สาเหตุ คือ (1) อันตรายจากตัวสีเองโดยเป็นสารห้ามใช้ เช่น สีโรห์ดามีน บี (Rodamine B), เอรามีน (Auramine), มาลาไคท์ กรีน (Malachite green) และ ไวโอเลท บีเอ็นพี (Violet BNP) อาจทําให้ เกิดผื่นที่ผิวหนัง หน้าบวม อาเจียน ท้องเดิน อาการชา เพลียและอ่อนแรงคล้ายอัมพาต การทํางานของระบบ ทางเดินอาหาร ไตและตับเสีย หรือสีบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็ง เช่น ซูดาน เรด (Sudan Red) เป็นต้น (2) อันตรายจากสารอื่นที่ปนเปื้ อนจากกระบวนการสังเคราะห์ หรือจากกระบวนการผลิตสีที่แยกเอาสารปนเปื้ อน ออกไม่หมด สารดังกล่าวมีทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และ สารอนินทรีย์ ที่สําคัญก็คือสารพวกโลหะหนักต่างๆ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว สารหนู พลวง และเซเลเนียม เป็นต้น โลหะหนักเหล่านี้ มีอันตรายและเป็น พิษต่อร่างกายแม้ได้รับเพียงปริมาณเล็กน้อย ไนเตรต-ไนไตรต์ ไนเตรต-ไนไตรต์อาจทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยการได้รับในปริมาณที่สูงเกินจะเกิดอาการ เมธฮีโมโกลบินนีเมีย (methaemoglobinemia) ไนไตรต์ที่มากเกินจะออกซิไดซ์ฮีโมโกลบินเกิดเมธฮีโมโกลบิน ทําให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการที่จะจับกับออกซิเจน ดังนั้นหากอาหารมีการใช้ไนเตรต-ไนไตรต์ใน ปริมาณมากจะมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ปริมาณหรือขนาดที่ทําให้เกิดการตายในผู้ใหญ่คือ 30-35 กรัม (ปริมาณที่บริโภคครั้งเดียวในรูปโปแตสเซียมไนเตรต) ส่วนปริมาณหรือขนาดที่ทําให้เกิดการ ตายในผู้ใหญ่สําหรับการบริโภคในรูปโซเดียมไนไตรต์คือ 22-23 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของนํ้าหนักตัว ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของโรคเมธฮีโมโกลบิน (methaemoglobin) ในเด็กที่บริโภคไส้กรอกไก่ ซึ่งมีปริมาณสารไนไตรต์มากกว่า 3,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 นอกจากนี้ พบผู้ป่วยจํานวน 24 ราย ในอําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย หลังจากการบริโภค ไก่ทอดที่ใช้สารไนไตรต์ ซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณสูงสุดที่อนุญาต ให้ใช้หลายเท่า โดยพบว่า มีการใช้โซเดียมไนไตรต์ 100% 6
 9. 9. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   นอกจากนี้ ไนเตรต-ไนไตรต์อาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งโดยมีสาเหตุมาจากไน ไตรต์ทําปฏิกิริยากับเซคันดารี่เอมีน (secondary amines) ภายในสภาวะกรดในกระเพาะอาหารเกิดสารกลุ่ม ไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่อวัยวะต่างๆได้แก่ ตับ ไต กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะอาหารและลําไส้ ตับ อ่อน และทางเดินหายใจ ไนโตรซามีนสามารถถูกยับยั้งโดยสารต้านออกซิเดชั่น ได้แก่ วิตามินซี วิตามินอี เป็นต้น ดังนั้น United States Department of Agriculture (USDA) กําหนดให้มีการเติม วิตามินซี ในรูปกรด แอสคอร์บิค (ascorbic acid) หรือกรดอิริโทรบิค (erythrobic acid) ในผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ประเภทเบคอน อย่างไรก็ตามการใช้ไนไตรต์-ไนเตรต ยังมีความจําเป็นเนื่องจากใช้เพื่อป้ องกันการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ Clostridium botulinum ในผลิตภัณฑ์เนื้ อหมัก เช่น แฮม เบคอน ไส้กรอก เป็นต้น และประเทศไทยมีการ พัฒนาสูตรวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้โดยมีการผสมกรดแอสคอร์บิคและกรดอิริโทรบิค ร่วมกับไนไตรต์-ไนเตรต เช่นเดียวกัน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) อาจมีอันตรายต่อสุขภาพ โดยเมื่อสูดดมจะมีฤทธิ์กัดกร่อนต่อระบบ ทางเดินหายใจ การบริโภคอาหารที่มีสารซัลไฟต์เจือปนในปริมาณมากจะเกิดอาการปวดท้อง เวียนศีรษะ อาเจียน อุจจาระร่วง ความดันโลหิตตํ่าหรือผู้ที่แพ้อย่างรุนแรงต่อสารซัลไฟต์หรือผู้ป่วยโรคหืดจะเกิดอาการ ช็อก หมดสติ และเสียชีวิตได้แม้จะได้รับในปริมาณน้อย กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต อันตรายจากการได้รับกรดเบนโซอิก และเกลือเบนโซเอตนั้น มีการศึกษาพบว่าความเป็นพิษของ กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจัดอยู่ในประเภทพิษปานกลาง ถ้าได้รับในปริมาณน้อยไม่ทําให้เกิดการ สะสมในร่างกาย เนื่องจากร่างกายมีกลไกในการขจัดกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตออกจากร่างกาย ถ้า ได้รับในปริมาณที่สูงมากอาจทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย อาการเลือดตกใน อัมพาต ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของตับและไตลดลง หรืออาจส่งผลถึงขั้นพิการ ดังนั้นผูใชวัตถุเจือปนอาหารจะตองมีความตระหนักตออันตรายตอสุขภาพของ ผูบริโภคจากการใชวัตถุเจือปนอาหารที่ไมถูกตองและปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 7
 10. 10. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง             1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ 2.1 ด้านคุณภาพหรือมาตรฐาน - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (11 ชนิด) - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ 2) (เพิ่มเติมอีก 2 ชนิด) - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ 3) (เพิ่มเติมอีก 1 ชนิด) - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ 4) (เพิ่มเติมอีก 2 ชนิด) - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ วัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร 2.2 วิธีการตรวจวิเคราะห์ - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ วัตถุเจือปนอาหารที่แตกต่างไปจากข้อกําหนดในโคเด็กซ์ 2.3 ข้อกําหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกําหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (296 ชนิด) - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องข้อกําหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารฉบับที่ 2(2ชนิด) - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องข้อกําหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารฉบับที่ 3(1ชนิด) - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องข้อกําหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารฉบับที่ 4(2ชนิด) กฎหมายที่เกี่ยวของ 8
 11. 11. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   นอกจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร แลวการใชวัตถุเจือปนอาหารจะตองพิจารณาประกาศกระทรวง สาธารณสุขเฉพาะเรื่อง ซึ่งอาจมีการกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหารไวเฉพาะแตละผลิตภัณฑ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่มีการกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร ไวเฉพาะแตละผลิตภัณฑ มีดังตอไปนี้ ©ºaº·Õè 23 (¾.È.2522) eÃืèo§ ¡íÒ˹´¹éíÒÁa¹¶aèÇÅiʧe»š¹oÒËÒäǺ¤uÁe©¾ÒaæÅa¡íÒ˹´¤u³ÀÒ¾ËÃืo Áҵðҹ Çi¸Õ¡ÒüÅiµ æÅa©ÅÒ¡ ÊíÒËÃaº¹éíÒÁa¹¶aèÇÅiʧ ©ºaº·Õè 56 (¾.È.2524) eÃืèo§ ¹éíÒÁa¹»ÒŏÁ ©ºaº·Õè 57 (¾.È.2524) eÃืèo§ ¹éíÒÁa¹Áa¾ÃŒÒÇ ©ºaº·Õè 83 (¾.È.2527) eÃืèo§ ªço¡o¡æŵ ©ºaº·Õè 156 (¾.È.2537) eÃืèo§ ¹Á´a´æ»Å§ÊíÒËÃaº·ÒáæÅa¹Á´a´æ»Å§Êٵõ‹oe¹ืèo§ÊíÒËÃaº·ÒáæÅae´ç¡eÅç¡ ©ºaº·Õè 157 (¾.È.2537) eÃืèo§ oÒËÒ÷ÒáæÅaoÒËÒÃÊٵõ‹oe¹ืèo§ÊíÒËÃaº·ÒáæÅae´ç¡eÅç¡ ©ºaº·Õè 158 (¾.È.2537) eÃืèo§ oÒËÒÃeÊÃiÁÊíÒËÃaº·ÒáæÅae´ç¡eÅç¡ ©ºaº·Õè 195 (¾.È.2543) eÃืèo§ e¤Ãืèo§´ืèÁe¡ÅืoæË ©ºaº·Õè 196 (¾.È.2543) eÃืèo§ ªÒ ©ºaº·Õè 197 (¾.È.2543) eÃืèo§ ¡Òæ¿ ©ºaº·Õè 198 (¾.È.2543) eÃืèo§ ¹éíÒ¹Á¶aèÇeËÅืo§ã¹ÀÒª¹aºÃèu·Õ軁´Ê¹i· ©ºaº·Õè 203 (¾.È.2543) eÃืèo§ ¹éíÒ»ÅÒ ©ºaº·Õè 204 (¾.È.2543) eÃืèo§ ¹éíÒʌÁÊÒª٠©ºaº·Õè 205 (¾.È.2543) eÃืèo§ ¹éíÒÁa¹æÅaä¢Áa¹ ©ºaº·Õè 206 (¾.È.2543) eÃืèo§ ¹éíÒÁa¹e¹Â ©ºaº·Õè 207 (¾.È.2543) eÃืèo§ e¹Âe·ÕÂÁ ©ºaº·Õè 208 (¾.È.2543) eÃืèo§ ¤ÃÕÁ ©ºaº·Õè 211 (¾.È.2543) eÃืèo§ ¹éíÒ¼ึé§ ©ºaº·Õè 213 (¾.È.2543) eÃืèo§ æÂÁ eÂÅÅÕè æÅaÁÒÏÁÒeÅ´ ã¹ÀÒª¹aºÃèu·Õ軁´Ê¹i· ©ºaº·Õè 214 (¾.È.2543) eÃืèo§ e¤Ãืèo§´ืèÁã¹ÀÒª¹aºÃèu·Õ軁´Ê¹i· ©ºaº·Õè 222 (¾.È.2544) eÃืèo§ äoÈ¡ÃÕÁ ©ºaº·Õè 226 (¾.È.2544) eÃืèo§ e¹ÂãÊËÃืo¡Õ (Ghee) ©ºaº·Õè 227 (¾.È.2544) eÃืèo§ e¹Â ©ºaº·Õè 265 (¾.È.2545) eÃืèo§ ¹Áo¤ ©ºaº·Õè 266 (¾.È.2545) eÃืèo§ ¹Á»Ãu§æµ‹§ ©ºaº·Õè 280 (¾.È.2547) eÃืèo§ ªÒÊÁu¹ä¾Ã ©ºaº·Õè 289 (¾.È.2548) eÃืèo§ ¹Áe»ÃÕéÂÇ ©ºaº·Õè 317 (¾.È.2553) eÃืèo§ ¼ÅiµÀa³±»Ãu§ÃÊ·Õè䴌¨Ò¡¡ÒËoÂo»ÃµÕ¹¢o§¶aèÇeËÅืo§ ©ºaº·Õè 348 (¾.È.2555) eÃืèo§ e¹Âe·ÕÂÁ e¹Â¼ÊÁ ¼ÅiµÀa³±e¹Âe·ÕÂÁ æÅa¼ÅiµÀa³±e¹Â¼ÊÁ 9 ¢ŒoÁÙÅ: Ái¶u¹Ò¹ 2556
 12. 12. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547 เพื่อกําหนด แนวทางในการควบคุมและการอนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหารทั้งด้านคุณภาพหรือมาตรฐานและเงื่อนไข การใช้วัตถุเจือปนอาหารไว้ ดังนี้ • ข้อ 4 ของประกาศฯ กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังนี้ 4.1 ตามที่กําหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives 4.2 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 4.3 ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับ อาหาร • ข้อ 6 ของประกาศฯ กําหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องใช้ตามชนิดวัตถุเจือปนอาหาร ชนิดของอาหาร และปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังนี้ 6.1 ตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (Codex General Standard for Food Additives) ฉบับล่าสุด 6.2 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 6.3 การใช้วัตถุเจือปนอาหารนอกเหนือจาก ข้อ 6.1 และ 6.2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา การดําเนินการในการอนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ประกอบด้วย การขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร (ชนิดเดี่ยว และชนิดผสม) การขออนุมัติการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหาร ทั้งที่เป็นการขออนุมัติสูตร (สบ.5) การขอขึ้น ทะเบียนตํารับอาหาร/ คําขอใช้ฉลากอาหาร ซึ่งกรณีการขออนุมัติการใช้วัตถุเจือปนอาหารนอกเหนือจากข้อ 6.1 และ 6.2 ของประกาศดังกล่าวจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลหลายขั้นตอนเพื่อออก ประกาศกําหนดเงื่อนไขการใช้เพิ่มเติม 10 การดําเนินการเกี่ยวกับ วัตถุเจือปนอาหาร
 13. 13. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   การดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร ขออนุมัติการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารออกประกาศฯ วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว คณะอนุกรรมการฯ (อ.1) (Risk assessment) อนุญาตขึ้ นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร คณะอนุกรรมการฯ (อ.2) (Risk management) คณะกรรมการอาหาร วัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม ขอขึ้ นทะเบียนตํารับ อาหาร/คําขอใช้ฉลาก ขออนุมัติสูตร (อาหารที่จดสบ. อนุญาตตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่อย.กําหนด การพิจารณา อนุญาตตามข้อ 6.3 ของ ป.281 อนุญาตตามข้อ 6.1 และ 6.2 ของ วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาต ก่อนออก ป.281(status qua) (จัดทําบัญชีเพื่อออก ป.อย. ) อนุญาตตามข้อ 4.1 และ 4.2 ของ การพิจารณา ยื่นข้อมูลตามข้อ 4.3 ของ ป.281 (วัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่) ส่งประเมิน ที่กรมวิทย์ฯ เจ้าหน้าที่พิจารณาตาม หลักเกณฑ์และเสนอ สนง.อนุมัติ กรณีมีปัญหาที่ไม่อาจ พิจารณาได้ตาม หลักเกณฑ์ฯ ชนิดวัตถุเจือปนอาหาร เงื่อนไขการใช้ การแสดงฉลาก
 14. 14. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   วัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มที่ 2 มีค่า ADI (JECFA) แผนภูมิแนวทางในการกําหนดปริมาณและเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารกรณีอออกประกาศฯ เข้าสู่ขั้นตอนการออกประกาศ ฯ กําหนดปริมาณ / เงื่อนไขการใช้ พิจารณาความเหมาะสมของค่า ADI คณะอนุกรรมการฯ อ.1 ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 1. ข้อมูลตามข้อ 4(3) ใน ป.สธ. (ฉบับที่ 281) 2. ปริมาณและเงื่อนไขการใช้ ประเมินความปลอดภัยโดยหน่วยงานกลาง ไม่รับค่า ADI ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 1. ปริมาณและเงื่อนไขการใช้ที่เสนอ 2. ปริมาณและเงื่อนไขการใช้อ้างอิง (ถ้ามี) 3. ความจําเป็นในการผลิต 4. ผลการประเมินการได้รับสัมผัส 5. ข้อมูลอื่นๆ (ตามแต่กรณี) กลุ่มที่ 1 ไม่มีค่า ADI (JECFA, อ.1) ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 1. ปริมาณและเงื่อนไขการใช้ที่เสนอ 2. ปริมาณและเงื่อนไขการใช้อ้างอิง (ถ้ามี) 3. ความจําเป็นในการผลิต 4. ข้อมูลอื่นๆ (ตามแต่กรณี) กลุ่มที่ 2-1 ค่า ADI เป็ น not specified กลุ่มที่ 2-2 ค่า ADI เป็ นตัวเลข* รับค่า ADI คณะอนุกรรมการฯ อ.1 พิจารณาความเหมาะสมทางด้านวิชาการ ดังนี้ 1) ความจําเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิต 2) ปริมาณและเงื่อนไขการใช้ 3) ความเสี่ยงต่อสุขภาพ หมายเหตุ รายการอาหารที่มีรายชื่อตามภาคผนวกที่ ค-1 พิจารณาอนุญาตให้ใช้เฉพาะที่มีความจําเป็นในการใช้เท่านั้น คณะอนุกรรมการฯ อ.1 พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นและ กําหนดแนวทางประเมินความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้ เข้าสู่การกําหนดปริมาณ/เงื่อนไขการ
 15. 15. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                 คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร ตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กําหนดให้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องมีคุณภาพหรือ มาตรฐานตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ตามที่กําหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives (เข้าถึงได้จากhttp://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/index.html?lang=en) 2. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ อาหาร (เข้าถึงได้จาก http://newsser.fda.moph.go.th/food/Law.php) 3. ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิง วิชาการเกี่ยวกับอาหาร โดยผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าจะต้องส่งมอบผลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปน อาหารชนิดนั้น พร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบการยื่นขอ ตาม ข้อ 4 (3) ของประกาศฯ มาให้สํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา พิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและประกาศไว้ในประกาศสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยาเพื่อบังคับใช้ต่อไป                     คุณภาพหรือมาตรฐาน วัตถุเจือปนอาหาร 13 • Çaµ¶ue¨ืo»¹oÒËÒ÷Õè㪌e»š¹Ê‹Ç¹¼ÊÁ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดในวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว • Çaµ¶ue¨ืo»¹oÒËÒ÷Õè¼ÊÁæÅŒÇ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม Çaµ¶ue¨ืo»¹oÒËÒê¹i´¼ÊÁ
 16. 16. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                             ตัวอยางคุณภาพหรือมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตใหใชตาม Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives   14
 17. 17. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   โซเดียมไนไตรต (Sodium Nitrite) ชื่ออื่น INS No. 250 คําจํากัดความ - ชื่อทางเคมี โซเดียมไนไตรต์ C.A.S. Number 7632-00-0 สูตรเคมี NaNO2 นํ้าหนักโมเลกุล 69.00 ค่าความปลอดภัย (ADI) 0-0.06 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักร่างกาย คุณลักษณะ มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดสีขาวถึงสีเหลืองอ่อน หรือ เป็นก้อนหรือแท่งทึบแสงสีขาวหรือเกือบขาว มีรส เค็มเล็กน้อย ดูดความชื้นได้ การนําไปใช้ สารกันเสีย, สารคงสภาพของสี ปริมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 คํานวณเป็นนํ้าหนักเมื่อแห้ง คุณลักษณะพิเศษจําเพาะ - การละลาย - การทดสอบสําหรับโซเดียม - การทดสอบสําหรับไนไตรต์ ละลายได้ดีมากในนํ้า ละลายได้จํากัดในเอทานอล ผ่านการทดสอบ ผ่านการทดสอบ ความบริสุทธิ์ของสาร - การเสียนํ้าหนักเมื่อแห้ง - ตะกั่ว ไม่เกินร้อยละ 0.25 (ใช้ซิลิกาเจล, 4 ชั่วโมง) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม         15
 18. 18. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   Ãٻ溺¢o§¢Œo¡íÒ˹´¤u³ÀÒ¾ËÃืoÁҵðҹ (Specification) 1. อารัมภบท (Title) ในส่วนอารัมภบทของคุณภาพหรือมาตรฐานตามมาตรฐานโคเด็กซ์จะมีการกล่าวถึง (1) ชื่อของวัตถุเจือปนอาหาร เป็นการระบุชนิดของวัตถุเจือปนอาหาร โดยชื่อของวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวจะเป็นชื่อทางเคมี ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (Joint WHO/FAO Expert of Committee on Food Additives; JECFA) จะมีการพิจารณากําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมในการจําแนกหรือตามความจําเพาะของสารนั้น โดยทั่วไปแล้ว ชื่อของวัตถุเจือปนอาหารที่กําหนดจะสอดคล้องกับการประเมินความปลอดภัย แต่ในบางกรณีอาจมีการกําหนด เป็นกลุ่มสารหากมีการประเมินความปลอดภัยเป็นกลุ่มโดยรวม เช่น ฟอสเฟต กรณีที่ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานระบุว่าเป็น 'Tentative' การกําหนดเช่นนี้ จะใช้เมื่อคณะ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะกําหนดข้อกําหนดคุณภาพหรือ มาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างเต็มที่ดังนั้นในกรณีนี้ จึงจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาต่อไป (2) รายละเอียดที่มาของการกําหนดข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) มีการระบุรายละเอียดที่มาของการกําหนดข้อคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร ชนิดนั้นๆโดยมีการอ้างอิงมติของการประชุม JECFA ในแต่ละครั้งที่มีการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด คุณภาพหรือมาตรฐาน นอกจากนั้นในส่วนนี้ ยังมีการระบุค่าความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้นๆ หรือปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่ร่างกายรับได้ต่อวันหรือต่อสัปดาห์โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยมีการ กําหนดค่าดังกล่าวไว้ 4 ลักษณะแตกต่างกันไปขึ้ นกับชนิดของวัตถุเจือปนอาหารและการประเมินความ ปลอดภัย ได้แก่ ADI Acceptable Daily Intake PTWI Provisional Tolerable Weekly Intake PMTDI Provisional Maximum Tolerable Daily Intake MTDI Maximum Tolerable Daily Intake 2. ชื่ออื่น (SYNONYMS) ระบุชื่อสามัญ ตัวย่อ คําย่อ ของวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางนอกเหนือจาก ชื่อทางเคมี นอกจากนั้นยังมีการกําหนดระบบเลขรหัสสากล (International Numbering System: INS) และระบบ USA FD&C number ในกรณีของสีผสมอาหาร แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงชื่อที่มีการจดทะเบียนทางการค้า 16
 19. 19. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   3. คําจํากัดความ (DEFINITION) โดยทั่วไปข้อมูลในส่วนนี้ จะกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตที่ใช้ในการผลิตวัตถุเจือ ปนอาหารด้วยคําอธิบายสั้นๆ และสําหรับในกรณีของสารจากธรรมชาติหรือสารที่มีองค์ประกอบที่แตกต่าง กันจะมีการระบุข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตและการทําให้บริสุทธิ์ รวมทั้งหากมีการใช้ วัตถุเจือปนอาหารอื่นที่จําเป็นสําหรับวัตถุเจือปนอาหารนี้ ก็จะระบุรายละเอียดไว้ 3.1 ชื่อทางเคมี ระบุชื่อทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหารตามระบบ IUPAC หรือ IUBMB โดยใน หัวข้อนี้ อาจมีกําหนดชื่อสามัญที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพิ่มเติมด้วย 3.2 CAS number ระบบเลข The Chemical Abstract Service registry number (CAS number) 3.3 Chemical formula สูตรทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหาร 3.4 Structural formula สูตรโครงสร้างทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหาร 3.5 Formula weight มวลโมเลกุลของวัตถุเจือปนอาหาร 3.6 Assay ปริมาณของสารนั้น ซึ่งจะแสดงเป็นปริมาณที่ไม่น้อยกว่าหรือแสดงค่าที่เป็นปริมาณของ สารที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของวัตถุเจือปนอาหารนั้น 4. คุณลักษณะ (DESCRIPTION) ข้อมูลส่วนนี้ จะกล่าวถึงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติจําเพาะอื่นๆ เช่น ความคงตัว กลิ่น รวมทั้ง ในกรณีที่ต้องมีเงื่อนไขในการเก็บรักษาหรือการใช้วัตถุเจือปนอาหารไว้เป็นการเฉพาะ 5. วัตถุประสงค์ในการนําไปใช้(FUNCTIONAL USES) ข้อมูลในส่วนนี้ แสดงถึงหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตของวัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้นๆในอาหารหรือ กระบวนการผลิตอาหาร โดยวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้ (FUNCTIONAL USES) ที่แสดงไว้ต้องสอดคล้องกับ Codex Alimentarius International Numbering System (CAC/GL 36-1989) 6. คุณลักษณะพิเศษจําเพาะ (CHARACTERISTICS) ข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็นการแสดงข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร โดยสามารถ จําแนกเป็นรายละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้ 6.1 การระบุเอกลักษณ์ (Identification) จะเป็นการระบุคุณสมบัติในเชิงคุณภาพของวัตถุเจือปน อาหารชนิดนั้นๆ ได้แก่ การละลายนํ้า (solubility in water), การละลายในตัวทําละลายอินทรีย์ (solubility in organic solvents), ปฏิกิริยาของสี (colour reactions), การดูดกลืนแสง (absorption spectra) และ ค่าความ เป็นกรด-ด่าง (pH values) โดยวิธีทดสอบที่มีการระบุไว้จะอ้างอิงขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีวิเคราะห์ไว้ ตาม Volume 4 ซึ่งในข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานจะมีการอธิบายวิธีการไว้อย่างสั้นๆ หากต้องการ รายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาจากหัวข้อ IDENTIFICATION TESTS 17
 20. 20. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   6.2 ความบริสุทธิ์ (Purity) จะเป็นการกําหนดข้อจํากัดของการปนเปื้ อน ได้แก่ การปนเปื้ อนทางด้าน จุลินทรีย์ การปนเปื้ อนโลหะหนัก รวมทั้งข้อกําหนดอื่นๆที่จําเป็นในการควบคุมความบริสุทธิ์ของวัตถุเจือปน อาหารนั้น โดยค่าที่กําหนดจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice; GMP) โดยวิธีทดสอบที่มีการระบุไว้จะอ้างอิงขั้นตอนรายละเอียดการวิเคราะห์ไว้ ตาม Volume 4 ซึ่งในข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานจะมีการอธิบายวิธีการไว้อย่างสั้นๆ หากต้องการ รายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาในหัวข้อ PURITY TESTS 7. การทดสอบ (TEST) 7.1 การทดสอบเพื่อระบุเอกลักษณ์ (IDENTIFICATION TESTS) อธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการทดสอบ โดยอ้างอิงในส่วนของคุณลักษณะพิเศษจําเพาะ (CHARACTERISTICS) ภายใต้หัวข้อ IDENTIFICATION โดยมีการ อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐาน วิธีการวิเคราะห์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการกําหนดรายชื่อของอุปกรณ์และสารเคมีที่ จําเป็น รายละเอียดของขั้นตอนในการวิเคราะห์และวิธีการสําหรับการคํานวณผลการวิเคราะห์ 7.2 การทดสอบเพื่อทดสอบความบริสุทธิ์ (PURITY TESTS) อธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการทดสอบ โดยอ้างอิงในส่วนของคุณลักษณะพิเศษจําเพาะ (CHARACTERISTICS) ภายใต้หัวข้อ PURITY โดยมีการอธิบาย เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐาน วิธีการวิเคราะห์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการกําหนดรายชื่อของอุปกรณ์และสารเคมีที่จําเป็น รายละเอียดของขั้นตอนในการวิเคราะห์และวิธีการสําหรับการคํานวณผลการวิเคราะห์ 8. วิธีวิเคราะห์ (METHOD OF ASSAY) กําหนดหลักการและรายละเอียดของวิธีการวิเคราะห์ โดยมีการอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎี รายชื่อของอุปกรณ์ และสารเคมีที่จําเป็น รายละเอียดของขั้นตอนในการวิเคราะห์และวิธีการสําหรับการคํานวณผลการวิเคราะห์           การตรวจสอบข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ จะต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามที่ Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives กําหนดไว้ 18
 21. 21. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   o¡íÒ˹´¤u³ÀÒ¾ËÃืoÁҵðҹµÒÁo¤e´ç¡« (Specification)                                                     ข 1. http://www.codexalimentarius.org/ codex-home/en/ 2. eÅืo¡ “Standards” 3. eÅืo¡ “food additives” 4. eÅืo¡ “JECFA specifications” 19
 22. 22. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   Òªืèo˹‹Ç§ҹÃÒª¡Ò÷ÕèãˌºÃi¡ÒõÃǨÇie¤ÃÒaˏ ¤u³ÀÒ¾ËÃืoÁҵðҹ e¾ืèo »Ãa¡oº¡Òâo¢ึé¹·aeºÕ¹ µíÒÃaºoÒËÒ÷Õ褳a¡ÃÃÁ¡ÒÃoÒËÒÃãˌ¡ÒÃÂoÁÃaº   กําหนดส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์ อาหารเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ดังนี้ ข้อ 1. หน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อ 2. หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ของประเทศนั้นๆ ข้อ 3. หน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน รับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล • ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงานราชการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน หน่วยงานวิเคราะห์ โทรศัพท์ โทรสาร 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 หมู่ 4 ซอยโรงพยาบาลบําราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 http://www.dmsc.moph.go.th/ossc/ 0-2589-9850-2 ต่อ 9561 หรือ 9562 (ในประเทศ) ต่อ 9503 (เพื่อส่งออก) 0-2951-1023 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 http://www.dss.go.th 0-2201-7183-4 (โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 0-2201-7181 3. ห้องปฏิบัติการกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (วิเคราะห์เฉพาะชนิดและปริมาณสารอาหารทางโภชนาการ) http://nutrition.anamai.moph.go.th 0-2968-7619 0-2968-7616 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 0-7444-7024-8 0-7433-3809 4.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี 0-3878-4006-7 0-3878-3767 4.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา 0-4424-1522 0-4424-5860 4.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น 0-4324-2871-2 0-4324-2845 ร 20
 23. 23. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   • ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงานราชการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน (ต่อ) หน่วยงานวิเคราะห์ โทรศัพท์ โทรสาร 4.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 0-5321-1065-6 0-5321-9223 4.6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก 0-5524-7579-80 0-5525-8859 4.7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี 0-4531-2231-4 0-4531-2231 4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง 0-7521-3105-7 0-7521-3104 4.9 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย 0-5379-3148-50 0-5379-3148 4.10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม 0-3472-0543 0-3472-0540 4.11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี 0-7728-2670 0-7728-2672 4.12 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี 0-4220-7364-9 0-4220-7367 4.13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต 0-5626-7423 0-5626-7433 4.14 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ 0-7635-4611 0-7635-4612 5. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตู้ ปณ.1043 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 http://www.ifrpd.ku.ac.th 0-2942-8629-35 ต่อ 800,811 0-2942-7601-2 6. สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 http://www.nu.mahidol.ac.th 0-2441-9346 (สายตรง) หรือ 0-2800-2380 ต่อ 406, 418 (ประสานงานรับตัวอย่าง) 0-2441-9344 7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 http://www.tistr.or.th/ 0-2579-5515 หรือ 0-2579-1121-30 ต่อ 5219, 5226 0-2579-8592 8. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 0-3874-5815 0-3874-5266 0-3839-3497 0-3839-3492     21
 24. 24. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง               เงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ตามข้อ 6 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กําหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องใช้ตามชนิดวัตถุเจือปนอาหาร ชนิดของอาหาร และปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (Codex General Standard for Food Addtives) ฉบับล่าสุด (เข้าถึงได้จาก http://www.codexalimentarius.org/standards/gsfa/) ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้ต้องไม่ขัดแย้งกับประกาศเฉพาะสําหรับอาหารนั้น รวมทั้งสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ยังมีมาตรการที่อนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มวัตถุกันเสีย สี และวัตถุให้ ความหวานแทนนํ้าตาลในอาหารที่แตกต่างจากกําหนดตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ของโคเด็กซ์ เนื่องจากพบว่าหากใช้ค่ากําหนดดังกล่าวผู้บริโภคจะได้รับสารกลุ่มนี้ เกินค่าความปลอดภัย รวมทั้งยังพบปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มดังกล่าวเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนด 2. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ อาหาร ซึ่งได้มีการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องข้อกําหนดการใช้วัตถุเจือปน อาหาร (เข้าถึงได้จาก http://newsser.fda.moph.go.th/food/Law.php) 3. ตามความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การให้ความเห็นชอบของสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งผู้ประกอบการต้องส่งข้อมูลและเหตุผลความจําเป็นทางเทคโนโลยีการผลิต                เงื่อนไขการใช วัตถุเจือปนอาหาร 22 การใชวัตถุเจือปนอาหารในกลุมหนาที่เดียวกันรวมกันตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ตองมีปริมาณรวมกันแลวไมเกินปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารชนิดที่กําหนดใหใชไดนอยที่สุด
 25. 25. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ҵðҹ·aèÇä»ÊíÒËÃaº¡ÒÃ㪌Çaµ¶ue¨ืo»¹oÒËÒâo§o¤e´ç¡« (Codex General Standard for Food Addtives)                                                                      ม 23 1. http://www.codexalimentarius.org/ codex-home/en/ 2. eÅืo¡ “Standards” 3. eÅืo¡ “food additives” 4. eÅืo¡ pdf file e¾ืèo´ÒǹoËÅ´ CODEX STAN 192-1995
 26. 26. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                         ปริมาณที่เหมาะสม หรือ GMP หมายถึง... ปริมาณการใช้ของวัตถุเจือปนอาหารจะต้องเป็นปริมาณที่ตํ่าที่สุดที่ให้ผลทางด้านเทคโนโลยี ทางการผลิตที่ต้องการ ปริมาณการใช้ของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารอันเนื่องมาจากการใช้ ในการผลิต การแปรรูป การบรรจุ ต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพหรือผลทางด้าน เทคโนโลยีหรือการลดองค์ประกอบอื่น ๆ ของอาหารนั้น ต้องเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้สําหรับอาหาร (Food grade) ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมและเก็บ รักษาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับส่วนประกอบของอาหารอื่น ๆ     ตารางที่ 1 (Table One) กําหนดเป็นเงื่อนไขการใช้ตามรายชื่อของ วัตถุเจือปนอาหาร ว่าจะอนุญาตให้ใช้ในหมวดอาหารใดบ้าง ตารางที่ 2 (Table Two) กําหนดเป็นเงื่อนไขการใช้ตามรายหมวดอาหาร ว่าในหมวดอาหารนั้นๆจะอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดใด โดยหากกําหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารไว้เป็ นหมวดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น 14.1.4 จะอนุญาตให้ใช้ในหมวดย่อย 14.1.4.1 – 14.1.4.3 แต่หาก กําหนดเป็ นหมวดย่อยก็จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะรายการในหมวดย่อยนั้น ตารางที่ 3 (Table Three) ระบุชนิดของวัตถุเจือปนอาหารที่ อนุญาตให้ใช้ในอาหารต่างๆ ตามปริมาณที่เหมาะสม โดยมี ข้อยกเว้นไว้สําหรับอาหารบางชนิด ทั้งนี้ หากมีการใช้วัตถุเจือปน อาหารตามหมวดอาหารที่กําหนดไว้ในภาคผนวกของตารางที่ 3 (ANNEX TO TABLE THREE) การใช้วัตถุเจือปนอาหารในหมวด อาหารดังกล่าวจะต้องใช้ตามข้อกําหนดในตารางที่ 1 หรือ 2 24

×