UNICEF Working Towards Equity for Children (Macedonian)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

UNICEF Working Towards Equity for Children (Macedonian)

on

 • 1,770 views

An overview of UNICEF's work in the former Yugoslav Republic of Macedonia

An overview of UNICEF's work in the former Yugoslav Republic of Macedonia

Statistics

Views

Total Views
1,770
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,763
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

3 Embeds 7

http://ceecis.blogspot.com 5
http://webcms.unicef.org 1
http://ceecis.blogspot.ru 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  UNICEF Working Towards Equity for Children (Macedonian) UNICEF Working Towards Equity for Children (Macedonian) Presentation Transcript

  • ПРАВИЧНОСТ ЗА ДЕЦАТА 1
  • 2 Правичност за децата
  • СодржинаНапредокот на децата изразен со бројки 4Вовед 61. ЗДРАВЈЕТО НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА 8 1.1 Велес: Предводник во програмата за имунизација на УНИЦЕФ 10 1.2 Безбедно мајчинство: Болници пријатели на бебињата 122. РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ И КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ 14 2.1 Ран детски развој: Подготовка на децата за училиште 16 2.2 Училишта по мерка на детето: Мултикултурализам и почитување на правата на децата 18 2.3 Училишта по мерка на детето: Математика со размислување 203. ДЕТСКА ЗАШТИТА 22 3.1 Семејство за најзапоставените деца 24 3.2 Повеќе грижа, помалку документи: Еден ден во животот на социјалниот работник 26 3.3 Градење на правосуден систем за децата 284. УПРАВУВАЊЕ ФОКУСИРАНО НА ДЕТЕТО 30 4.1 Невидливи за државата: Проблемот со регистрирање при раѓање 32 4.2 Градење на општина по мерка на детето 345. МОНИТОРИНГ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 36 5.1 Зајакнување на улогата на НВОи во вршењето мониторинг за правата на детето 386. ПАРТНЕРСТВА ЗА ДЕЦАТА 40 6.1 Новинарство по мерка на детето 42 3
  • Напредокот на децата изразен со бројки Подолу е даден преглед на показателите со кои се истакнува охрабрувачкиот напредок за децата во поранешна Југословенска Република Македонија во текот на последните децении – период во кој се одвиваше и политичка и економска транзиција, како и краткотраен внатрешен конфликт. Основни податоци за земјата Најрани располо- Последни располо- жливи податоци жливи податоци 1990* 2008* БДП по глава на жител во американски долари (најрано од 1994) 820 4140 Вкупно население во илјади 1895 2041 Население во илјади, под 18 595 469 Население во илјади, под 5 (најрано од 1991) 154 112 Јавни расходи во здравството како % од БДП (најрано од 1995; последни од 2006) 5.5% 5.9% Јавни расходи во образованието како % од БДП 5.9% 5.7% Јавни расходи во социјалната заштита како % од БДП - 5% Здравје и исхрана Стапка на смртност кај деца под 5 години (на 1,000 живородени) 36 11 Стапка на смртност кај доенчиња (на 1,000 живородени) 32 10 Перинатална смртност (порано родени и мртвородени) на 1,000 родени - 14.6 Вакцинација, 1-годишни деца вакцинирани против: ТБ 93 94 Вакцинација, 1-годишни деца вакцинирани против: ДТП 1 94 98 Вакцинација, 1-годишни деца вакцинирани против: ДТП 3 94 95 Вакцинација, 1-годишни деца вакцинирани против: Полио 3 94 96 Вакцинација, 1-годишни деца вакцинирани против: Сипаници - 98 Вакцинација, 1-годишни деца вакцинирани против: ХепБ - 97 % на деца кои: исклучиво се дојат <6 месеци (најрани од 1999; последни од 2005) 36.6 16.2 % на домаќинста кои употребуваат јодирана сол - 94 Проценета стапка на преваленца на ХИВ (на возраст 15–49), (последни од 2007) - <0.1 Обазование Стапка на запишување во основно училиште (бруто) 100 98 Стапка на запишување во основно училиште (нето) 88 92 Стапка на запишување во основно училиште (нето момчиња) 88 92 Стапка на запишување во основно училиште (нето девојчиња) 87 92 Стапка за запишување во средно училиште (нето момчиња) 53 82 Стапка на запишување во средно училиште (нето девојчиња) 55 80 Детска заштита % на деца регистрирани при раѓање - 94 Број на деца згрижени во јавна институција (возраст 0-17), (најрани од 2000) 467 315 Број на деца кои се згрижени но не во јавна институција, (вкупно), (најрани од 2005) 72 84 Број на деца со пречки во развојот згрижени во јавна институција, (најрани од 2000) 649 477 % на жени на возраст 15-49 кои сметаат дека е оправдано сопругот да ја тепа својата - 21 сопруга/партнерка % на деца на возраст 2-14 години кои доживеале некаква форма на психолошко или - 69 физичко казнување # на малолетници кои се сместени во затворени казнено/поправни институции и 151 95 затвори (последни од 2005) Извори: Државен завод за статистика, Мулти-индикаторско кластерско истражување, Состојбата на децата во светот, Трансмоне * Освен ако е поинаку наведено4 Правичност за децата
  • Повеќе напредок за едни отколку за другиИако растот на БДП на земјата продолжи во текот на последната деценија, и поранешна ЈугословенскаРепублика Македонија се наоѓа во категоријата на земји со среден приход, сепак реформите во сектороткој ги опфаќа социјалните области заостануваат, диспаритетите се зголемени, а напредокот за децата е нерамномерен.Континуираните високи стапки на сиромаштија кај децата и општествената исклученост; долготрајните диспаритетиво пристапот до услуги во здравството и образованието; и слабата поврзаност помеѓу отчетноста, политиките ибуџетските распределби, ги претставуваат трите главни предизвици за да се постигне правичност.Следните статистички податоци даваат преглед на остварениот напредок и на континуираните нееднаквости. Економски показатели 1990* 2008* Невработеност (најрани од 1996) 31.9 33.8 Невработеност кај млади луѓе (на возраст 15-24), (најрани од 1996) 69.5 56.4 % на домаќинства кои живеат под релативната стапка на сиромаштија 19 31.1 (70% средна потрошувачка), (најрани од 1997; последни 2009) % на деца кои живеат под прагот на релативна сиромаштија - 34.1 (70% средна потрошувачка), (последни 2009) GINI коефициент (најрани од 1990) 0.223 0.315Извори: Државен завод за статистика, Преглед на јавните расходи Показатели за добросостојбата на децата според квинтил за богатство Најсиромашен Најбогат квинтил квинтил Смртност кај деца под 5 години (најсиромашни 60% и најбогати 40%) 25 - Доенечка смртност (најсиромашни 60% и најбогати 40%) 22 - Деца на возраст од 18-29 месеци кои ги имаат примено сите осум препорачани вакцини 60 77 Деца на возраст од 36-59 месеци кои посетуваат едукација за детски развој 1.4 24.7 Нето стапка на посетеност на основно училиште 86.2 99.9 Стапка на завршено основно училиште 61.9 99.6 Нето посетеност на средно училиште 33.7 89.6 Детски брак (% на бракови под 18 години) 19 6 % на деца кои се регистрирани при раѓање 88.5 99.1 % на жени на возраст 15-49 кои сметаат дека е оправдано сопругот да ја тепа сопругата/ 31.6 8.1 партнерката % на деца на возраст 2-14 години кои доживеале некаква форма на психолошко или 72.1 45.4 физичко казнувањеИзвори: Мулти-индикаторско кластерско истражување* Освен ако е поинаку наведено 5
  • ВоведП о стекнувањето на независноста во 1991, развојот кои би биле во подобра состојба доколку Акцентот во нашата Програма за споработка со поранешната Југословенска Република би живееле во семејства или во помали групни земјата 2010-2015 е ставен на три стратегии: Македонија постигна солиден напредок домови, а кои живеат во големи институции најпрво, двојно зголемување на заложбите одво обезбедувањето на политичка стабилност и каде грижата е несоодветна. Иако новите изминатите две децении така што сите деца ќеекономски развој како мултиетничка држава. законски одредби и стратегии за зголемување на можат да имаат придобивки од инклузивни иДве децении оттогаш, земјата сега е цврсто квалитетот на правдата за децата заслужуваат квалитетни услуги; второ, зајакнување на слабатапозиционирана како земја со среден приход, и е пофалба, потребно е уште да се работи за новите поврзаност помеѓу отчетноста, планирањетоземја кандидатка за членство во Европската Унија. одредби за малолетничка правда да бидат и расходите, што претставува пречка некои од целосно спроведени и за да се обезбедат доволно политичките обврски да бидат преточени воВаквите придобивки навистина имаа позитивно ресурси за таа цел. програмски активности како на централно такавлијание на животите на повеќето деца во и на локално ниво; и трето, зајакнување наземјата. Меѓутоа, немаат сите деца подеднакви Слабата поврзаност помеѓу отчетноста, националната инфраструктура за мониторирањепридобивки. планирањето и расходите претставува пречка и известување за детските права. за некои од политичките обврски да бидатВкупните податоци покажуваат охрабрувачи преточени во активности, како на централно Покрај добрите намери на владите кои се менуваанапредок кон постигнувањето на Милениумските така и на локално ниво. Инфраструктурата за во земјата, и ратификувањето на Конвенцијата заразвојни цели и во подобрувањето на состојбата вршење мониторирање на детските права, иако правата на детето и на низа други меѓународнина децата и жените. Меѓутоа, ако погледнеме функционира, треба да биде уште позајакната. договори за човекови права, многу деца вопод површината, јасно е дека многу деца се и Како што земјата се придвижува кон идното поранешна Југословенска Република Македонија,понатаму заборавени. Околу 34 % од децата интегрирање со своите европски соседи и како сé уште не ги уживаат основните права наживеат под прагот на релативна сиромаштија. што економијата продолжува да се развива, од образование, здравствена заштита, социјалнаСамо шест од десет деца од најсиромашниот суштинско значење е да се воспостават мерки заштита, и учество. Доколку не се подобри вакватаквинтил завршуваат основно училиште, со кои ќе се обезбеди СИТЕ деца да имаат состојба, не само што тоа ќе продолжи да влијаеспоредено со десет деца помеѓу нивните врсници придобивки од тоа. Преку посветување повеќе на засегнатите деца, туку тие влијанија ќе сеод најбогатиот квинтил. Ромите се наоѓаат помеѓу внимание на оние семејства кои се наоѓаат во почувствуваат и кај следните генерации.најранливите, со само четири од десет ромски најдолните економски квинтили и на најранливитедеца кои целосно го завршуваат основното групи од населението, земјата ќе ги постигне УНИЦЕФ продолжува да работи со своитеучилиште. Децата со пречки во развојот, исто така најдобрите можни перспективи за успех. партнери од централната и локалната власт,ја губат можноста за право на образование: се граѓанското општество, приватниот сектор,проценува дека само 10 проценти од овие деца Со оглед на тоа што диспаритетите и меѓународните организации и билатералнитеодат на училиште. исклученоста се зголемија во текот на последните донатори за да постигне СИТЕ деца да имаат две децении, клучно е да се стави поголем акцент придобивки од развојот на земјата.Премногу деца во земјата сé уште страдаат на најранливите. Оваа стратегија може да бидеод злоупотреба, есплоатација, насилство, и потешка заспроведување но придобивката ододрекнување на други права. Некои деца, главно зачуваните и збогатени детски животи може даРоми не се регистрирани при раѓање. Иако е биде уште поголема.постигнат наредок со деинституционализацијата Шелдон Јетна децата, се уште има многу деца со пречки во Претставник на УНИЦЕФ6 Правичност за децата
  • Само 14 проценти од децата на предучилишна возраст посетуваат формална предучилишна програма. Дете во градинката во општина Чаир 7
  • ЗДРАВЈЕТО НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА В о првите години по стекнувањето на за ерадикација на недостаток од јод. Стапките на ХИВ/ независноста во 1991, рапидниот развој на СИДА изнесуваат помалку од 0.1 процент. земјата беше проследен со голем напредок во однос на здравствената заштита на мајките и Но, претстои уште работа. Перинаталната смртност е децата. Стапката на смртност се намали, а стапката три пати поголема од просекот во ЕУ, а опфатеноста на имунизација се зголеми, а тоа се само два од со имунизација е далеку помала во руралните области многуте позитивни показатели. Сепак, динамиката и кај некои етнички групи. Светската здравствена на подобрувањата се забави во изминатите организација препорачува жените да имаат најмалку години и не успеа да одржи чекор со пошироките четири лекарски прегледи во текот на бременоста, економски достигнувања во земјата. УНИЦЕФ работи а сепак националниот просек изнесува 2.8 лекарски со Министерството за здравство, невладините прегледи во текот на бременоста. Само четири организации и други партнери на развојот на стратегии од десет бремени жени одат на редовни лекарски и акциони планови за да и се помогне на земјата да прегледи во текот на првите три месеци, што оствари дополнителни достигнувања. претставува клучен момент за спречување на појавата на компликации. Постојат одредени области каде Како што земјата се оддалечуваше од своето децата не се вакцинирани, со значителен диспаритет социјалистичко минато и поминуваше низ политичка и кај ромската и албанската заедница, и оние кои економска транзиција, иницијативите во здравството живеат во руралните области. помогнаа да се спречат илјадници случаи на непотребна смртност кај децата. Земјата постигна Со цел да се надминат ваквите недостатоци, УНИЦЕФ импресивни резултати во намалувањето на смртноста го подготви Проектот за зајакнување на здравствениот кај децата под 5 годишна возраст, од 36 на 1,000 систем, преку кој на Министерството за здравство и на раѓања во 1990 на 11 на 1,000 раѓања во 2008. останатите релевантни групации за јавно здравство Стручното породување во болниците речиси стана ќе им се помогне да го подобрат планирањето, унивезално, освен во рамките на ромската заедница. буџетирањето и спроведувањето на програмите Стапката на имунизација се одржува стабилно на за јавно здравство за мајките и нивните деца. Тоа околу 95 проценти во последната деценија. Во 2003, вклучува и креирање на долгорочни политики со земјата беше прва во регионот која доби сертификат јасни и интегрирани цели, наместо да се продолжи8 Правичност за децата
  • со потпирањето на краткорочни проекти кои седополнуваат од година во година, или пак се отфрлааткако непотребни.Во пракса, тоа би значело дека како дел одпоширокиот план за подобрување на здравственатазаштита на мајките и децата, самата мединцинскаопрема мора да го задржи нивото споредстандардите, а услугите на теренските служби да сепрошират. Здравствените професионалци мора дабидат соодветно обучени за да обезбедуваат високквалитет, а новите вакцини кои се препорачуваат инаставните планови на медицинските факултети исредни училишта да ги следат најновите мегународниупатства. Притоа, исто така треба да се препознаваати разликите на регионално ниво, така штомедицинските ресурси ќе можат да се распределуваатна начин со кој ќе се обезбедат соодветни ресурси вооние делови од земјата каде е најпотребно.УНИЦЕФ исто така работи на еден поширок план заисхрана за справување со анемијата, која претставуваедна од најголемите причини за компликации вотекот на бременоста. Еден дел од оваа стратегијавклучува и анкета на околу 8,000 домаќинства зада се направи проценка на квалитетот на нивнатаисхрана. Резултатите од ова истражување ќепомогнат да се одреди опсегот на предвиденатапрограма за фортификација на брашното поддржанаод УНИЦЕФ, со која ќе се обезбеди цврститепрехрамбени производи да содржат соодветниминерали и витамини за да се подобри здравјето намајките и за да се намали бројот на компликации припородувањата. Мајка и дете во село Студеничани за време на посета на патронажната сестра 9
  • 1.1 Велес: Предводник во програмата за имунизација на УНИЦЕФ В о годините по стекнувањето на и одалечените области. Наместо да се и исто така ќе претставува алатка за независноста, кога земјата повеќе не чека пациентите самите да ги посетуваат поединечно следење на опфатеноста со беше дел од сеопфатната програма болниците за да бидат вакцинирани, имунизација. за имунизација на Југославија, одговорните УНИЦЕФ работеше со владата за да се во здравството се потрудија да изнајдат обезбедат вакцини во центри во заедниците Градот Велес, кој се наоѓа на одалеченост нови решенија за вакцини и да подготват или пак на други локации. од еден час возење јужно од главниот град, национална програма за вакцинација дава краток увид за тоа како владиниот речиси од почеток. За жал, сите деца не Придржувајќи се кон својата цел за развој на систем за имунизација се подобри под беа вакцинирани во тоа време, факт кој долгорочни стратегии, УНИЦЕФ помогна да водство на УНИЦЕФ, и кои подобрувања ќе неодамна беше потврден кога се појави се финализира петгодишната Национална бидат направени во иднина. епидемија од заушки меѓу адолесцентите - стратегија за имунизација, која отпочна да болест која би била спречена доколку тие се спроведува во 2010. При подготовките, Лекарите во главната болница секој ден биле вакцинирани години претходно. во 2008 УНИЦЕФ направи проценка на вакцинираат по околу 60 новороденчиња, а состојбата со програмата за имунизација стапката на имунизација на деца со пречки Стапките на имунизација се сега нешто во земјата, вклучително и проценка за во развојот е многу поголема во споредба со повисоки од 90 проценти во поголемиот дел набавките и дистрибуцијата на вакцини. Со други места во земјата. Според кажувањата од земјата и кај најголемиот број население заложби од страна на УНИЦЕФ, владата ќе на Радица Димовска, главна партонажна без оглед на етничката припадност започне со дистрибуција на поливалентни сестра, за да ги опфатат невакцинираните и социјално потекло, што делумно е вакцини, така што ќе нема потреба децата да деца, девет патронажни сестри одат од благодарение на фактот што УНИЦЕФ се враќаат за втора или трета доза. Тоа исто врата на врата за да ги идентификуваат обезбеди големи количини на вакцини и така ќе го намали товарот за родителите, новородените деца, особено оние кои не помогна на владата да развие ефективна а на лекарите ќе им се овозможи да се регистрирани при нивното раѓање,. Како програма за имунизација. располагаат со повеќе време за теренските резултат на ваквите заложби, стапката на услуги. имунизација во Велес е помеѓу највисоките Со помош на УНИЦЕФ, владата беше во земјата и изнесува 95 проценти. во можност да одржи одржлив систем за Со Стратегијата за имунизација, исто така набавки на вакцини. Неодамна, УНИЦЕФ се предвидува зајакнување на улогата За жал, сите болници не ги остваруваат стави акцент на развојот на теренските на патронажните сестри и воведување истите резултати. Лекарите и медицинските служби за имунизација на нерегистрираните на интергиран електронски регистар за сестри се помалку на број од потребното, деца и луѓе кои често се преселуваат, имунизација кој ќе се користи за да се особено во руралните заедници, а на некои како и на оние кои живеат во руралните подобри планирањето и предвидувањето, болници им недостасуваат возила за да10 Правичност за децата
  • ја вршат теренската работа. Исто така, постои еднанерамномерна соработка помѓу здравственитецентри и локалните непрофитни групи кои можат даја подигнуваат свеста за потребата од имунизацијаво одалечните и посиромашни заедници, и кај некоиетнички групи.Медицинските сестри од Велес кажуваат дека луѓетово Гусалково, земјоделско село каде што живеатетнички Албанци, сметаат дека нивните насади сотутун се поприоритетни од потребите на децата.Оттаму, подигнувањето на свеста за значењетона обезбедувањето на имунизација за децатапретставува главна компонента на повеќегодишнатастратегија за имунизација која беше формулирана соподдршка од УНИЦЕФ.“Иако стратегијата за имунизација вклучува плановиза подобрување на ефикасноста од страна напонудата во рамките на програмата за имунизација,се прифаќа дека исто така мора да се работи и напречките на страната на побарувачката,” вели ИгорВељковиќ, раководител на програмата за здравство воУНИЦЕФ. Во болницата во Велес педијатарот се труди да го опушти малиот пациент пред редовниот преглед 11
  • 1.2 Безбедно мајчинство: Болници пријатели на бебињата Е ден од најефективните начини прегледи, како што препорачува Светската прегледи, лекарите открија дека кај неа за намалување на стапката на здравствена организација. Исто толкава има покачен крвен притосок предизвикан смртност кај децата и подобрување загриженост претставува и фактот што од бременоста, и таа беше изложена на на здравјето на новороденчињата е да се само четири на десет бремени жени одат ризик од еклампсија, состојба која може прошират службите за бремени жени. Иако на редовни лекарски прегледи во текот да предизвика напади, па дури и смрт на стапката на смртност кај децата под пет на првите три месеци од бременоста, мајката и нејзиното дете. годишна возраст е многу намалена, земјата кога може да се спречат многу ризици кои сé уште има една од највисоките стапки може да се појават во текот на второто “Разбрав колку е сериозен проблемот, и на перинална смртност (мртвородени и и третото тримесечје, како и во текот на затоа сум многу благодарна што можеа новороденчиња што починуваат во првата породувањето. да го дијаностицираат на време,” рече недела по раѓањето) во Европа, со 14.6 Елизабета. смртни случаи на 1,000 раѓања, или околу При редовните прегледи, лекарите три пати повеќе од просекот во ЕУ. и медицинските сестри можат да ги Од претпазливост, Елизабета беше спречат проблемите како што се раѓање испратена на државната клиника во УНИЦЕФ работи со владата за да се под нормалната тежина, инфективни главниот град Скопје, која е најдобро подобри состојбата преку развој на нови заболувања и висок крвен притисок. опремена за справување со било какви програми за обука на здравствените Понекогаш едноставно преку откривање потенцијални проблеми. Таму, нејзиниот син работници, заложби за подобра опрема на анемијата кај бремените жени и беше роден предвремено и со тежина 1.6 во породилиштата, и обезбедување на подобрувањето на нивната исхрана може да килограми што е под нормалната. Тој беше дополнителни алатки за патронажните се намалат ризиците. Исто така, бремените ставен во инкубатор и со текот на времето сестри во земјата, кои честопати се наоѓаат жени може да се убедат да се откажат од дојде до подобрување. во најдобра позиција за да им помогнат на пушењето, што претставува главна причина бремените жени. за раѓање под нормалната тежина. Сепак, само неколку дена пред да се породи Елизабета, друго новороденче почина од Во една сеопфатна ситуациона анализа на Да ја земеме за пример Елизабета сериозна срцева аномалија, состојба која перинаталната заштита во земјата, УНИЦЕФ Ристова. Болницата во нејзиниот град доколку била рано откриена можела да биде утврди дека многу бремени жени не се Виница е сертифицирана како болница спречена. регистрирани кај гинеколог, и многу поретко пријател на бебињата, што значи дека посетуваат лекар отколку што е потребно. лекарите и нивните болници ги следат За да одговори на постоечките јазови во Во просек, бремените жени добиваат само стандардите усвоени од страна на УНИЦЕФ системот, УНИЦЕФ го поддржа развојот 2.8 лекарски прегледи наместо четири и СЗО. Во текот на четирите лекарски на Националната стратегија за безбедно12 Правичност за децата
  • мајчинство. Дел од стратегијата вклучува изголемување на ресурсите за патронажните сестри,така што тие ќе можат да допрат до бремените жениво економски маргинирализираните заедници, какошто се ромските заедници , или во одалеченитекраеви од земјата, од каде е тешко редовно дасе посетува лекарска ординација. Каква што есегашната состојба, само половина од сите бременижени имаат придобивки од теренската работа напатронажните сестри.УНИЦЕФ ги ажурира насоките за обука наздравствените професионалци за да се обезбедисигурност дека тие добиваат континуирана едукацијаи дека нивната работа е усогласена со најноватаклиничка пракса. Некои од насоките за обукацелосно се ревидираат за прв пат по многу години.УНИЦЕФ помага да се ажурира наставниот планво медицинското училиште, така што следнатагенерација на лекари и медицински сестри ќерасполага со најдобрите можни алатки. Во чекалната во велешката болница 13
  • РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ И КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ К амен темелник на секое општество претставува ромските деца се запишуваат во основно училиште, неговиот образовен систем бидејќи тој помага во додека пак само 40 проценти од нив го завршуваат подигањето идни генерации без предрасуди, кои училиштето што е многу помал процент отколку кај се способни да градат енергична држава. Работата другите групи. Забележаните јазови, исто така постојат околу образувањето на идните граѓани започнува кај ромската и другите етнички заедници и во однос на многу рано, во домот со семејството и потоа во посетеноста на средните училишта. предучилишните установи и основните училишта. Оваа земја има постигнато голем напредок во Со поттик од страна на УНИЦЕФ, владата започна последните две децении по независноста; на пример, да го зголемува инвестирањето во квалитетот на 92 проценти од децата сега посетуваат основно образованието, не само затоа што тоа е право на училиште, а владата се надева дека ќе успее да детето, туку бидејќи тоа претставува клуч за развој на постигне универзален опфат до 2015. човечкиот капитал. Но, недоволното инвестирање во образованието УНИЦЕФ и помогна на владата околку создавањето на со години доведе до нефункционални објекти, националната политика за ран детски развој, која кога немотивирани наставници, и лоши резултати од ќе се имплементира ќе овозможи зголемен пристап успехот од учењето кај учениците. Покрај тоа, само до квалитетно предучилишно образование. Оваа 14 проценти од децата на предучилишна возраст политика се заснова на разбирањето дека од денот посетуваат формална предучилишна програма, што на раѓање, па се до првиот ден во основно училиште, е една од најниските стапки во југоисточна Европа. децата ги развиваат вештините кои им се потребни Тоа делумно се должи на тоа што некои родители за да бидат успешни на училиште. УНИЦЕФ помогна погрешно гледаат на градинките како на дневни да се воведат теренски услуги за ран детски развој, центри за грижа, но исто така и бидејќи градинки има вклучително и програми за едукација на родители и само во 40 од вкупно 84 општини во земјата. групи за играње за деца. Само 15 проценти од децата со пречки во развојот Со поддршка од УНИЦЕФ, земјата исто така ја посетуваат основно училиште. Само 60 проценти од прифати иницијативата за Училиште по мерка на14 Правичност за децата
  • детето, која претставува холистички пристап конобразовните реформи втемелен врз правата надецата. Иницијативата опфаќа шест стандарди ипоказатели: инклузивност; ефективност; родовапоставеност; здрава, безбедна и заштитувачкасредина за девојчиња и момчиња; демократскоучество на децата, наставниците, родителите ичленовите на заедницата, и почитување на правата надецата и мултикултурализмот.Ограниченото инвестирање во професионалниотразвој на наставниците со години го поттикнаУНИЦЕФ да се поддржат наставниците и развојот нанаставни планови за да се работи на подобрувањена квалитетот. Честопати, акцентот во училницатасе става на стекнување на знаење преку помнење,наместо преку развивање на вештини за критичноразмислување. Тоа е една причина зошто ученицитеод земјава се рангирани некаде на дното воистражувањата за познавање на математика иписменост во Европа.УНИЦЕФ, исто така обезбедува поддршка запредметот образование за животни вештиникако задолжителен предмет и други воннаставниактивности за мултикултурализам, за да им сепомогне на децата да се справат со насилството и дасе промовира различноста и почитувањето помеѓуетничките групи. Дете кое црта во скопската градинка „Братство“ 15
  • 2.1. Ран детски развој: Подготовка на децата за училиште Е ден од најкритичните периоди од Само 14 проценти од децата на “Еден апскет од нашите актвности е да ги детскиот развој се јавува на возраст предучилишна возраст посетуваат формална подготвиме за училиштето преку учење на од раѓањето до шест години. предучилишна програма, што е една вештини за букви и бројки, како и песнички, Неодамнешното истражување поддржано од од најниските стапки во регионот. Затоа годишни времиња и празници,” вели Ратка, УНИЦЕФ за Стандардите за развој на рано УНИЦЕФ, преку своите проекти за ран детски наставничка во центарот, чии двајца синови учење во земјата покажа дека фокусираноста развој, поддржува неколку иницијативи за исто така го посетуваат центарот. “Ние ја била на физичката добросостојба и моторен да се обезбеди дека децата ги добиваат развој кај децата, и дека недоволно внимание можностите за учење и развој кои им се се посветува на когнитивните, социјалните и потребни. емоционалните вештини. УНИЦЕФ помага да се зголеми пристапот Детските градинки се единствениот тип на до предучилишните служби во 20 центри ран детски развој кој го плаќа државата, со ширум земјата. Еден од тие центри се што се покриваат 85 проценти од трошоците. наоѓа во малото село Логоварди, каде што И покрај тоа, некои родители не можат да си УНИЦЕФ им помогна на локалните власти дозволат да ги праќаат своите деца во детска и на родителите да ја трансформираат градинка. Други родители, пак на детските разрушената зграда во центар за ран детски градинки гледаат како на нешто повеќе од развој. (Тој центар сега го води општина центри за детска грижа. Битола.) Од таа причина, УНИЦЕФ и помага на Tаму, родителите учат вештини за владата да развие национална политика за родителство, а децата од сите возрасти Ран детски развој. Покрај проширувањето имаат пристап до дневна грижа, основно на услугите кои се нудат во 44 постоечки образование и социјални активности. Овој детски градинки, политиката има за цел да се центар опслужува околу 100 деца од селото. додадат повеќе центир за ран детски развој Мајките можат да ги донесат тригодишните кои се базирани во заедниците. Откако ќе или помали деца два пати во седмицата во се спроведе, со политиката за ран детски групите наменети за играње, додека пак 18 развој, на родителите ќе им се овозможат деца од селото на возраст од три до шест повеќе вештини за родителство, а децата ќе години можат да го посетуваат центарот три се стекнат со подобри социјални вештини и пати во седмицата за двочасовна сесија. доверба.16 Правичност за децата
  • стимулираме нивната фантазија преку креативноиграње на улоги, раскажување на приказни, и друго.”Клучен фактор за успешноста на центарот е дека еприфатен од родителите, кои се отворени за новиметоди и пристапи кои ги користи Ратка и останатитенаставници. На долгоречен план, со оваа соработка ќесе намали диспаритетот помеѓу руралните и урбанитезаедници. Дете во скопската градинка „Братство“ 17
  • 2.2. Училишта по мерка на детето: Мултикултурализам и почитување на правата на децата Е дна од клучните мисии на УНИЦЕФ во напорно да ги убеди скептичните родители и на семејството го објаснуваат историјатот на земјата е да се срушат зидовите и да се наставници дека иднината на училиштето – па нивната кујна, празниците, верата и други намали диспаритетот помеѓу етничките дури и иднината на земјата – е во заедничката обичаи. Потоа учениците посетуваа цркви и групи, особено во училиштата и училниците, работа и да се растопат старите граници џамии, а во многу случаи тоа го правеа за прв каде поделеноста е сé поизразена. помеѓу етничките групи. пат. Ваквата поларизација може да ги зајакнува стереотипите и постојано да се обновуваат “На почетокот имавме проблеми со Неколку ученици кажаа дека сега се тензиите. родителите кои реагираа на работите во среќаваат и си играат многу послободно училиштето,” рече Мехмеди, кој како дете со децата од другите етнички групи. “Ние За да се прекине овој циклус, УНИЦЕФ е израснат во етничко албанско село и различно комуницираме” рече едно момче. промовира мултикултурализам во училиштата научил македонски додека посетувал средно “Се наоѓаме и се среќаваме на различни во етнички мешаните општини, така училиште во Кичево. “Но, ние постепено ги места и потоа се мешаме помеѓу себе.” што децата може да се стекнат со нова вклучивме и тие го надминаа тој проблем перспектива за тоа како да растат заедно. откако ги информиравме што всушност се Учениците вежбаат играње улоги пред своите случува.” родители за да се подигне свеста. Некои од Со развивањето на иницијативата Училишта учениците посетуваа настава за втор јазик по мерка на детето, осум училишта во Пораката за мултикултурализмот е насекаде по албански и македонски. Воспоставени Кичево, Струга и Куманово беа избрани за низ училиштето. Во холот, изложбата на се воннаставни активности, вклучително и пилот програмата за мултикултурализам Зелениот клуб има плакати кои се напишани настава за учениците за деловни вештини, на УНИЦЕФ која е дел од заедничката на албански и македонски јазик. Историјатот заштеда на енергија, и други теми кои може програма на ОН. Програмата вклучува часови на училиштето исто така е напишан на двата да бидат релевантни во нивниот живот по македонски, албански и други јазици, јазици еден покрај друг. Логото на училиштето подоцна. и активности каде децата стапуваат во е составено од четири раце кои се поврзани интеракција со различни етнички групи, како и во форма на квадрат и го прикажуваат Дури и во Кичево, каде програмата е една родители и наставници. единството помеѓу 800 албански ученици, 350 од најуспешните, проблеми и понатаму има. ромски ученици, 200 македонски ученици, и Некои наставници и родители не сакаат Еден од најдобрите примери во овој нов 200 турски ученици во училиштето. да учествуваат. Популацијата на ученици пристап е основното училиште Санде се намалува, а ромските ученици, кои се Штерјоски од Кичево, каде што заедно живеат Децата, со дозвола од нивните родители, од најобесправените семества, не секогаш Македонци, Албанци, Турци и Роми. Љуљзим ги посетуваат домовите на семејствата од учествуваат. Финансиите се секогаш Мехмеди, директор на училиштето, работи различни етнички групи. Постарите членови затегнати; оваа година буџетот на училиштето18 Правичност за децата
  • беше намален за 40 проценти, а училиштето сесоочуваше со проблеми околу исплатата на сметкитеза комуналните услуги, рече Мехмеди.Секои три месеци, Мехмеди го оценува напредокот напрограмата со примена на разни одредници кои ги имаподготвено УНИЦЕФ, вклучително и само-оценувањеза наставниците. Исто така, УНИЦЕФ им помага научилиштата, како што е училиштето на Мехмеди, даразвиваат акциони планови и да формираат работнигрупи со наставниците од сите одделенија за да севоведуваат и одржуваат промени, рече Нора Шабани,специјалист за образование од УНИЦЕФ.Мехмеди се надева дека пораката замултикултурализмот ќе остане тука. “Навистина сéсе врти околу институционалните промени, да сеработи преку тимска работа, и да се вклучат локалнитевласти,” тој рече. “Тоа е клучот за одржливоста.” Дете кое учествува во програмата за мултикултурализам во ОУ „Санде Штерјовски“ во Кичево 19
  • 2.3. Училишта по мерка на детето: Математика со размислување Н ајверојатно ниеден друг предмет Младите генерации мора да стекнат бараат креативни начини за решавање на не е од толку суштинска важност вистински вештини за да бидат во можност да математички проблеми, а не само напамет за добросостојбата на земјата и успеат во оваа сурова средина.” да учат некој метод кој им го претставил потенцијалниот развој, како што е тоа наставникот. Наместо само да се бараат математиката. Таа претставува основа на УНИЦЕФ пронајде решение: Пограмата одговори, од учениците се бара да изнајдат бизнисот, градителството , финансиите, наречена Математика со размислување, алтернативи и за тоа потоа и се нагардуваат. науките, и содржана е и во други академски со која се прави промена во учењето Наставниците се поттикнуваат да се служат и економски области. За жал, учениците на математичките “концепти”. Во 2009, со игри и поинтерактивни методи за да ги во земјава ги имаат едни од најслабите УНИЦЕФ донесе експерти за програмата во инспирираат учениците. резултати на тестовите по математика земјата, и тие ги обучија наставниците од во Европа, што претставува причина за 50 училишта за теоријата и праксата. Потоа “Ги поттикнуваме децата да размислуваат за загриженост. наставниците се вратија во своите училишта математиката и да размислуваат логично, и им ја пренесоа програмата на останатите а не само да ги меморизираат формулите,” УНИЦЕФ го анализираше овој проблем во наставници по математика. рече Ленче Стефаноска, една од двајцата 2009 и утврди дека една од главните причини наставници во основното училиште во претставува лошиот квалитет на наставата. Целта беше да се искористи Математика со Охрид која беше обучена да им пренесе на Многу наставници продолжуваат да се размислување за да се промени начинот на своите колеги како да се применува методот служат со методи кои се многу попогодни кој се предава математика во училиштата, Математика со размислување. “Доказ дека за социјалистичкото минато на земјата, и да се подигне нивото на математиката овој систем функционира е кога ги задаваме кога едноумието претставуваше цел, за која ја изучуваат учениците. УНИЦЕФ и тестовите. Учениците наоѓаат нови начини да разлика од денешното време кога бизнисите Министерството за образование одлучија ги решат проблемите.” и владата мораат да се натпреваруваат со најпрво да се фокусираат на примена на поснаодливите економски ривали ширум овие нови техники на учениците од прво Учениците на Стефаноска го прифатија земјината топка. до трето одделение, пред да се направи новиот пристап. На часот на кој учеа колку националното тестирање за по математика на е часот, нејзините 15 осум и девет годишни “Наставниците не ги учат учениците како да девет годишна возраст. Новата програма по деца возбудено потскокнуваа од столчињата размислуваат, туку имаат само механички математика се совпадна со воведувањето на кога ги прашаа колку е часот на часовникот. вежби за да ги добијат вистинските новиот наставен план за основните училишта. “Кога се разбудивте,” праша Стефаноска за одговори,” рече Нора Шабани, специјалист за еден пример. Речиси сите деца гласно го образование од УНИЦЕФ. “За да станеме дел Во својата суштина, Математика со кажаа одговорот. Таа ги повика и потивките од Европа, важно е да бидеме конкурентни. размислување ги подучува учениците да ученици за да ги вклучи и нив, и ги подели во20 Правичност за децата
  • помали групи за да се направи натпревар. “Tие сакаатда бидат побрзи и да се проверуваат помеѓу себе,”рече таа.УНИЦЕФ и владата сега вршат мониторинг напрограмата за да видат што функционирало и штотреба да се подобри, и во подготовка се плановите завоведување на Математика со размислување во сите350 основни училишта во земјата. Исто така во тексе подготовките за да се подобри писменоста прекувоведување на слична програма која се нарекува“Читање за разбирање и пишување во почетнитеодделенија.” Единаесет годишно момче од ОУ „Братство и единство“ од Охрид учи математика со размислување 21
  • ДЕТСКА ЗАШТИТА П окрај неодамнешниот постигнат напредок, децата кој стапи на сила во 2009,и со кој за прв пат децата се ширум земјата сé уште страдаат од злоупотреба, третираат посебно од возрасните, и кој има за цел да им експлоатација и насилство. Шест проценти од децата помогне на децата кои се изложени на ризик. УНИЦЕФ не под пет годишна возраст не се регистрирани при раѓање, само што и помогна на владата околу подготовката на овој со што се ограничува нивниот пристап до јавните услуги. закон, туку исто така помогна и околу развојот на планот за Децата се злоупотребуваат дома и на улиците, каде што негова имплементација од повеќе аспекти. некои од нив живеат и работат. Сирачињата, децата со пречки во развојот и други, живеат во големи институции Планот вклучува настава за социјалните работници, каде грижата не е соодветна. Децата кои се обвинети дека полициските службеници, правниците, медијаторите, го прекршиле законот честопати се сместуваат во затвори во судиите и обвинителите околу примената на законот. кои недостасува грижа за рехабилитација. Повеќе заложби УНИЦЕФ подготви материјали за наставниот план, за треба да се направат за да се обезбеди превенција и програмите за обука и наскоро ќе разработи прирачници рехабилитација за тие деца. за да се обезбеди сигурност дека сите професионалци кои работат со деца располагаат со знаење како да се спроведе Проблемот е од голем размер. Земјата има втора најолема законот. УНИЦЕФ, исто така работи со меѓуминистерскиот стапка на малолетничко престапништво во регионот по совет за подготовка на Стратегија за спречување на Бугарија, според Извештајот на УНИЦЕФ за Изгубени во малолетничкото престапништво. системот на правдата (2007). Другите истражувања покажуваат дека околу 70 проценти од децата на возраст од 2 до 14 години Еден од најголемите предизвици да им се помогне на децата се изложени на некаква физичка или психолошка злоупотреба кои се во судир со законот не е само да се задржат надвор во домот или од страна на негувателот; 16 проценти се од притвор, туку и да се изнајде друг начин на поддршка изложени на сериозно телесно казнување. за нив. За таа цел, УНИЦЕФ работи со локална невладина организација на развој на програма за менторство за За да се справи со овие проблеми, УНИЦЕФ и помага доброволци кои би дејствувале како големи браќа и сестри. на владата да ги зајакне законите за детска заштита, регулативите и стандардите; да се обезбеди обука за лицата УНИЦЕФ му помага на Центарот за социјална работа да кои ги применуваат законите; да се воспостават бази на креира база на податоци со која ќе се следат децата на податоци за поефикасно споделување на информации и кои им е потребна заштитна грижа. Во моментов, целата подобрување на мониторингот за да се осигура квалитетот работа околу документацијата се врши рачно, притоа не на услугите кои се обезбедуваат. се обезбедува доследност и честопати не се опфаќаат потребните информации. “Информациите се разликуваат Законска рамка за решение на повеќето од овие проблеми од еден до друг работник, така што не постои веродостоен претставува амбициозниот закон за малолетничка правда извор на податоци,” рече Билјана Лубаровска, раководител22 Правичност за децата
  • на програмата за детска заштита во УНИЦЕФ.Традиционално, децата на кои им недостасува родителска грижа,кои имаат пречки во развојот или кои биле жртви на злоупотреба сесместуваат во големи институции, каде им се посветува несоодветновнимание. УНИЦЕФ претполага затворање или трансформација натаквите институции, и кога децата не можат да се спојат повторносо биолошките родители, се обезбедува поддршка на привременаоснова со користење на дом семејства или мали групни домови кадена децата може да им се обезбеди поиндивидуална грижа.За родителите кои се грижат за своите деца со пречки во развојот,УНИЦЕФ финансираше основање на еден пилот дневен центар за грижаво кој има посебно обучени социјални работници. Моделот се покажаза доста успешен, така што сега во земјата има вкупно 21 центар. Одсуштинска важност е што владата го презема управувањето и планирада отвори и нови центри. УНИЦЕФ работи со центрите за да се обезбедиквалитетот во грижата која се обезбедува.Сепак, социјалните работници се и понатаму преоптоварени инедоволно платени. Иако бројот на стручни социјални работници воземјата е зголемен за 17 проценти помеѓу 2006 и 2008, многумина однив продолжуваат да работат и понатаму на стотици случаи и можатпомалку од половина од своето време да го посветат на тимскаработа. Работата беше усложнета, а големите буџетски намалувањабеа предизвикани од економската криза. Како што земјата станувасé попросперитетна, се намалува странската помош, а со тоа сенамалува финансирањето на овие и други услуги за детска заштита.УНИЦЕФ продолжува со посветеност на програмата за детсказаштита, која претставува втора по големина програма на УНИЦЕФво земјата по образованието и раниот детски развој. Организацијатапланира и понатаму да ги развива програмите за обука на социјалниработници и да работи на изготвување посебни модули за децатаод улица и други високоризични групи. Информациите во новатабаза на податоци на службите за детска заштита треба да помогнатпри создавањето на поефективни политики, како и индивидуалнатаработа на предметите да биде поефикасна. Сиромашни ромски деца во едно скопско предградие 23
  • 3.1. Семејство за најзапоставените деца К ога осумгодишната Лена заврши со Иако добија обука за основни родителски Друг столб на заложбите на УНИЦЕФ за пеењето, членовите на нејзиното вештини, Зоица и Ванчо не беа потполно деинституционализација претставуваат семејство почнаа да аплаудираат - сите, подготвени кога Лена ќе покажеше збунетост дневните центри за грижа, како оној кој го започнувајќи од нејзината 20-годишна сестра или страв. посетува Лена во Крушево. Овие семејни Ана, па сé до нејзината баба Ирена. Сцената центри за поддршка на родителите кои имаат изгледа сосема вообичаено, но необична ја УНИЦЕФ работи со Министерството за труд и деца со пречки во развојот им обезбедуваат прави само една поединост: Лена е дете со социјална политика за надминување на овие можност да направат пауза од грижата за даунов синдром сместено во згрижувачко и други недостатоци, како што е недостигот своите деца, кои и самите имаат место на кое семејство. на стандарди и обука која ќе им помогне на може да добијат терапија, како и поддршка за социјалните работници во воведувањето да ги подобрат своите знаења и вештини кои Лена ја напуштиле нејзините биолошки алтернативни форми на служби за грижа и ќе им овозможат да се запишат во редовниот родители и таа ги поминала првите поддршка. образовен систем. четири години од својот живот во државна институција со недоволен број вработени За таа цел, во 2006, УНИЦЕФ помогна да Како што покажува примерот со Лена, кои соодветно би се грижеле за децата со се воспостават основните стандарди за постојат одговорни семејства кои чекаат пречки во развојот. Пред околу пет години, потенцијалните родители во згрижувачките можност да згрижат дете во своето семејство. Зоица, мајка на две деца од градот Крушево, семејства и подготви програма за Со помош на заложбите на УНИЦЕФ за на телевизија виде прилог за институцијата регрутирање за Центарот за социјална надминување на слабостите на системот, во која беше сместена Лена, и тоа силно ја работа. на останатите семејства ќе им биде полесно погоди. Таа и нејзиниот маж Ванчо одлучија да ги отворат своите врати – и срца – за дека имаат соба за уште едно дете. Овие заложби претставуваа дел од тековните згрижување на други деца. заложби на УНИЦЕФ да во промовирање на Откако се пријавија во локалниот Центар за деинституционализацијата. Истражувањата социјални работи за да станат родители во покажуваат дека детето многу подобро се згрижувачко семејство, тие чекаа повеќе од развива во грижлива семејна средина. Од две години – што не е невообичаено долго таа причина, УНИЦЕФ работи повторно да – за да ја добијат Лена. Тие не знаеја какви ги соедини децата со нивните биолошки пречки во развојот ќе има нивното дете, и родители, и кога не постои можност за беа вознемирени кога дознаа за пречките во тоа, тоа соединување да се направи развојот на Лена. на привремена основа со родители од згрижувачко семејство.24 Правичност за децата
  • Истражувањата покажуваат дека детето многу подобро се развива во грижлива семејна средина. Татко и дете во Струмица 25
  • 3.2. Повеќе грижа, помалку документи: Еден ден од животот на социјалниот работник 8 .30 часот; започнува уште еден напорен на кои им е потребно лекување. Пред неколку Центарот за социјална работа во Прилеп ден во Центарот за социјални работи во години, во центарот се пријавуваа по неколку и неколку други центри, со охрабрување Прилеп. Затегнатите буџети и нејасната случаи или воопшто не се пријавуваше ништо. од страна на УНИЦЕФ, почнаа да ги поделба на трудот значи дека покрај работата преструктуираат своите канцеларии така на предметите за кои тие се обучени, Иако бројот на квалификувани социјални што некои од вработените ќе можат да социјалните работници Смиљка, Љиљана и работници во земјата е зголемен за 17 вршат администрирање на социјалната Зоран се дават во работа на документација проценти помеѓу 2006 и 2008, социјалните парична помош, а останатите ќе можат да се и задачи кои останатите помалку обучени работници во Прилеп работат на по 700 фокусираат на конкретни задачи од областа на вработени можат лесно да ги завршат. предмети секој од нив поединечно, што е пет социјалната заштита. Како и нивните соработници во странство, пати повеќе од националниот просек. оваа тројка поддржува ранливи групи, сложена Покрај заложбите за преструктурирање кои и временски обемна работа за која се потребни Работата ни е многу “стресна, треба да се започнаа во 2007, Центарот за социјална работа конкретни вештини и повеќе државни агенции. квалификуваме за бенифициран стаж,” се во Прилеп сé уште е значително преоптоварен Но, бидејќи тие се недоволно на број, овие шегува Смиљка, која кажа дека клиентите со работа. Но, социјалните работници таму се тројца социјални работници исто така вршат знаат да бидат гласни, агресивни или надеваат дека со текот на времето ќе имаат и распределба на чековите за парична помош некомуникативни. на располагање повеќе време за теренска и вршат и други основни задачи. Во Центарот работа за да им помагаат на родителите за социјални работи во Прилеп, 30 вработени УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална подобро да се грижат за своите деца, и за да на неопределено време и 6 вработени на политика се обидуваат да ја поправат ваквата се откријат и поддржат семејствата и децата определено време вршат идентификување, нерамнотежа преку развој на оперативни кои се изложени на ризик. Тоа пак, за возврат потврдување и администрација на социјалната стандарди за социјалните работници, креирање треба да го намали бројот на случаи на детска помош за околу 9,000 луѓе. на база на податоци за раководење со случаите злоупотреба, малолетнички криминал, и деца за центрите за социјална работа, и создавање кои се напуштени. Бројот и типот на пријавени случаи брзо се на програма за професионален развој за да се зголемува. Центарот во Прилеп работи на обучуваат вработените. “Можеби на крајот ќе имаме подебели досиеја, околу 180 случаи на разводи во една година, но така тие ќе бидат многу подетални” рече околу 30 случаи на домашно насилство, и Во моментов, социјалните работници кои се Снежана, директор на центарот во Прилеп. “Со околу 90 случаи на деца изложени на ризик обучени за практична работа со вулнерабилни помал број на индивидуални случаи, ќе бидам кои го прекршиле законот. Покрај тоа, центарот групи поминуваат околу 40 проценти од своето во можност да посветам повеќе време да им обезбедува поддршка на околу 300 деца со вработно време на терен, а останатиот дел од помагам на децата и семејствата кои имаат пречки во развојот, и 40 корисници на дрога времето го поминуваат во канцеларија. потреба.”26 Правичност за децата
  • Социјална работничка во Прилеп загушена во документи 27
  • 3.3. Градење на правосуден систем за деца На периферијата на главниот град Скопје, во овие институции. На пример, жртвите стручни програми кои ќе помогнат да се Ранка Миловановиќ е место каде се на злоупотреба не треба да се сместуваат спречи малолетничкото престапништво. сместени 37 деца на возраст помеѓу 7 и 18 заедно со деца кои се прекршители на УНИЦЕФ поддржува курсеви за обука години. Некои од нив имале проблеми со законот. Неверојатно е тоа што некои деца за професионалци кои работат со деца. законот и сите тие се изложени на ризик сами се имаат пријавено во овие институции. УНИЦЕФ, исто така развива стандарди кои се доколку програмите за рехабилитација и од суштинско значење за спроведувањето на реинтеграција во оваа институција за грижа за Во еден ваков изолиран простор, постарите овој систем. малолетници се покажат за неуспешни. штитеници ги злоупотребуваат помладите. Воспитувачите немаат време да контролираат Откако ќе се спроведат овие реформи, Овој објект од полу-отворен тип е осмислен што децата носат со себе – вклучително институциите како што е Ранка Миловановиќ за да им пружи втора шанса на овие деца и украдени предмети – во институцијата. ќе бидат во можност да се осигураат дека преку обезбедување на основно образование Децата на возраст од десетина и повеќе ќе се примаат само оние деца на кои им , додека пак постарите штитеници посетуваат години слободно пушат во отворените делови е потребна дополнителна поддршка, и средни училишта во градот. од објектот. Објектот располага со неколку дека институциите се опремени да им можности за забава. обезбедуваат услуги за рехабилитација и Сепак, недостигот на комуникација помеѓу реинтеграција на децата. државните агенции значи дека овие деца Новиот закон за малолетничка правда се оставени сами на себе без соодветни разработува многу од овие прашања. На поопшто ниво, УНИЦЕФ поддржува начини за мерење на нивниот напредок. Вработените во Ранка Миловановиќ и алтернативни решенија за големите Министерството за труд и социјална останатите институции треба да бидат институции како што се помали групни политика раководи со институции, како обучени и да бидат запознаени со правата на домови и згрижувачки семејства. што е Ранка Милановиќ, а кои пак работат децата. Ќе бидат воведени нови превентивни со локалните центри за социјална работа. мерки, вклучително и образовни, стручни и Но, преоптоварените со работа социјални рекреативни активности. работници честопати не се во можност да го распределат потребното време за да ги Создавањето на инфраструктура за примена следат децата. на законот претставува предизвик. Затоа УНИЦЕФ работи со Министерството за правда Постои дури и одредена конфузија во однос и со Министерството за труд и социјална на тоа со какви случаи треба да се работи политика за да се воведат образовни и28 Правичност за децата
  • Според показателите на национално ниво, јасно е дека децата многу повеќе се соочуваат со сиромаштијата отколку било која друга возрасна група.Ромско дете кое живее по улиците на Скопје 29
  • УПРАВУВАЊЕ ФОКУСИРАНО НА ДЕТЕТО О д 2003 година земјата забележува стабилен владата да ја оствари таквата поврзаност. напредок во економскиот развој. Меѓутоа, На национално ниво, УНИЦЕФ работи со Нацио- создавањето на богатство беше нерамномерно. налната комисија за правата на детето (НКПД) – Прифаќајќи дека децата се помеѓу најсиромашните меѓуминистерско тело кое е одговорно за следење на демографски групи, УНИЦЕФ работеше со владата правата на детето и за спроведување на националниот и останатите партнери за и децата да имаат акциски план за подобрување на усогласеноста на придобивки од таквиот развој. земјата со Конвенцијата за правата на детето на ОН. Според показателите на национално ниво, јасно Членовите на комисијата беа обучени од страна на е дека децата многу повеќе се соочуваат со УНИЦЕФ во однос на следењето и известувањето сиромаштијата отколку било која друга возрасна група. за правата на детето. УНИЦЕФ сега работи со нив на подобрувањето на нивната ефикасност и Со последните статистички податоци на национално транспарентност, и обезбедува техничка помош за ниво се истакнува дека околу 37 проценти од да се подготват активности со кои ќе се опфатат децата живеат под прагот на релативната неодамнешните препораки на Комитетот за правата на сиромаштија. детето на ОН. Меѓутоа, пречка за овозможување на таквиот УНИЦЕФ исто така изнесува докази и собира економски развој да биде од корист за децата е знаења за најдобрите практики на глобално ниво за слабата поврзаност помеѓу отчетноста, планирањето и економски и социјални политики кои се насочени кон расходите. Особено често, ограничена е способноста децата и сиромашните. Некои од неодамнешните на одговорните лица кои ги планираат политиките студии вклучуваат и студии за сиромаштијата кај во земјата за да се распределат јавните ресурси на децата, јавни трошоци фокусирани на децата, местата каде што се најпотребни, а тоа се должи на и за добросостојбата на децата во економски недоволно прецизни и групирани податоци како и тешки времиња. Не само што овие студии фрлија недостиг на знаења за најдобрите практики. светлина врз состојбата со децата во земјата, туку на носителите на политики им обезбедија можни Преку обезбедување на техничко водство, подготовка решенија за да се обезбеди дека буџетските на нови студии за најдобрите практики и градење на распределби и политики се поправични и имаат капацитетите на соработниците, УНИЦЕФ ù помага на поголемо влијание.30 Правичност за децата
  • На локално ниво УНИЦЕФ работи со општините за дасе зголеми способноста на локалните политичари ифункционери, така што прашањата поврзани со децата ќедобијат централно место во планирањето на локално ниво.Преку иницијативата Општини по мерка на детето, УНИЦЕФим помогна на 11 општини да основаат комисии за праватана детето и им обезбеди алатки со кои ќе можат да прибираати анализираат податоци за состојбата со децата во нивнитерегиони, и за подготовка на локални акциски планови засправување со проблемите со кои се соочуваат децата.Исто така, УНИЦЕФ ги обучи администраторите од секојаод овие општини во врска со правата на детето, како да серазгледуваат законите на локално ниво од аспект на децата,и како да се следат показателите како што е стапката насмртност кај децата на локално ниво, што ќе им помогнеда го следат нивниот напредок. За да децата посилно гоистакнуваат својот глас, УНИЦЕФ исто така го поддржа иосновањето на младинските совети во 11 општини. На локално ниво УНИЦЕФ работи со општините за да се зголеми способноста на локалните политичари и функционери, така што прашањата поврзани со децата ќе добијат централно место во планирањето на локално ниво. Семејство во Тетово 31
  • 4.1 Невидливи за државата: Проблемот со регистрирање при раѓање Б итола, вториот по големина град во основно училиште, а веројатноста е дека две посетува училиште. Нејзиниот помлад брат, земјата е релативно богат. Сепак, на од нив ќе го напуштат училиштето. Од четири Леон, бил роден во болница, но сепак и тој северниот крај на градот најголемиот деца кои го завршиле основното училиште, нема извод од книгата на родените. дел од ромската популација живее во трошни само три се запишуваат во средно училиште, домови долж калливи улици преполни со и само две од нив посетуваат настава. “Семејството едноставно немаше пари за да смет. На некои места, условите се толку лоши плати за процесот на регистрирање,” вели што луѓето ги кршат знаците на локалните За да се прекине овој циклус, УНИЦЕФ Гоце Тошев, теренски работник од локалната патишта и потоа ги продаваат како старо дава поддршка за напорите да се зголемат НВО, која работи во партнерство со УНИЦЕФ железо. Немаштијата е речиси ендемична. стапките на регистрирање при раѓање, на идентификување на децата кои не се Статистиката покажува дека два и половина особено кај Ромите. Преку работата со регистрирани. пати е поголема веројатноста дека Ромите неколку НВОи, УНИЦЕФ го идентификуваше живеат во сиромаштија во споредба со опсегот на проблемот околу регистрирањето УНИЦЕФ смета дека обезбедувањето на останатите во државата. на децата, и ја подигнува свеста за овој еднократни инцијативи за родителите проблем кај пошироката јавност. да ги регистрираат своите деца, или Повеќе од 8 проценти од родителите Роми пак воведувањето на големи казни за не ги пријавуваат своите деца при раѓање, Во рамките на еден проект кој се семејствата кои нема да го направат тоа е споредено со шест проценти во рамките на спроведуваше во 2009, беа утврдени 840 контрапродуктивно. Наместо тоа, УНИЦЕФ целата популација, бидејќи тие се сомневаат деца кои немаат извод од книгата на родените работи на воспоставување на одржливи во владата, не разбираат кои се придобивките во 24 општини. Честопати родителите на тие програми за да се олесни регистрирањето на од регистрирањето, и не можат да си го деца исто така не се регистрирани и живеат децата преку својата иницијатива Општина по дозволат плаќањето на потребните давачки. во сиромашни домаќинства. мерка на детето. Многу Ромки, исто така се пораѓаат дома без присуство на лекар или друго стручно Да ја земеме за пример Самира, 10-годишно Овој план обезбедува алатки за медицинско лице. девојче кое има шест браќа и сестри. Никој транспарентно и партиципативно носење на не е вработен во нејзиното семејство, со кое одлуки, каде гласот, приоритетите и правата Без соодветно да бидат регистрирани, живее и нивната баба. Самира била родена на децата се интегрирани во локалните ромските деца не можат да се квалификуваат дома без присуство на лекар, а бабицата која политики и програми. Новооснованите за социјална помош, здравствена заштита помогнала при породувањето умрела многу Комисии за правата на детето на општинско (вклучително и имунизација), и образование. наскоро потоа. Раѓањето на Самира никогаш ниво ја следат состојбата со децата и Само шест на десет деца се запишуваат во не било регистрирано, и затоа таа не може да креираат политики кои се однесуваат на32 Правичност за децата
  • потребите на најранливите. Во Битола, на пример,Комисијата за правата на детето подготви ситуационаанализа и акционен план во кој е вклучено прашањетона нерегистрираните деца на агендата на локалнатасамоуправа.Со овој системски пристап треба да се намалибројот на нерегистрирани деца, и ќе се преземаатпревентивни мерки, како што е едукација народителите за придобивките од регистрирањето, за дасе обезбеди сигурност дека ниедно дете не остануваневидливо во државата. Десетгодишната Самира живее во ромската населба Бајро во близина на Битола. Не оди на училиште, а нејзиното раѓање не е пријавено 33
  • 4.2. Градење на општина по мерка на детето В о земји како оваа, каде централната на детето и како да ги гледаат и подготвуваат ни дава поттик и поддршка за да се осигураме власт ги децентрализира политиките низ призмата на децата. Со дека децата се во центарот на нашата надлежностите, и локалните власти водство од страна на УНИЦЕФ, комисијата во фокусираност,” рече градоначалникот, покрај располагаат со ограничени човечки или Прилеп подготви локален акционен план, или членовите на комисијата. “Покрај обуката, финансиски ресурси, испораката на програми агенда за проекти по мерка на детето. УНИЦЕФ дава идеи кои ние можеме да фокусирани на детето на ниво на зедницата ги спроведеме. УНИЦЕФ им помага на може да претставува предизвик. Членовите на комисијата исто така добија општините да преземаат иницијативи на обука за тоа како да се поставуваат локално ниво.” Оттаму, УНИЦЕФ им помага на локалните одредници и како да се врши нивни политичари и фунционери да ги зголемат мониторинг, како што се стапката на Една од најиздржаните иницијативи по мерка своите способности да се фокусираат на имунизација и посетеноста на училиштата, на детето е основањето на младинскиот образованието, предучилишните установи, со што може да се помогне да се одреди совет, со што децата добиваат посилен глас урбанистичкото планирање и други клучни постигнатиот напредок во општината. во локалната политика. Децата формираа елементи за општини кои се по мерка на УНИЦЕФ донираше компјутери и алатки за своја комисија, која е проширена за да ги детето. мониторинг на податоците на 11 општини, вклучува и учениците од средните училишта. така што тие ќе можат да внесуваат податоци УНИЦЕФ ја поддржува обуката за учениците Во моментов, 11 општини се дел од за секои од 29 одредници. Тие податоци потоа и младите во единаесет општини за тоа како иницијативата “општини по мерка на детето”, се мерат во однос на другите градови кои се може да се слушне нивниот глас во процесот од само шест во 2006. Една од оние кои вклучени во програмата, при што се создава на носење на политики на локално ниво и најдобро функционираат е во Прилеп, конкурентна средина каде општините се носењето на одлуки кои ги засегаат нив, петти по големина град во државата каде залагаат да го подобрат животот на децата на преку организирање, споделување на идеи, децата претставуваат една четвртина од локално ниво. и заедничко поднесување на петиции до населението. Како и останатите општини општинските законодавци со кои може да се во програмата, Прилеп формираше своја Во својот досегашен пет годишен мандат, подобрат нивните животи. комисија за правата на детето, која што е градоначалникот на Прилеп, Марјан Ристески, составена од членовите на општинскиот не само што ја прифати пораката на УНИЦЕФ, Во Прилеп во секое од училиштата се совет. туку ја искористи како платформа за поставени поштенски сандачиња, така што преземање на дополнителни чекори за да се децата и тоа не само оние кои се членови Членовите на комисијата – кои во исто време подобри состојбата со децата во градот. на советот туку и останатите ќе можат да се училишни директори, наставници, лекари, поднесуваат предлози кои потоа се читаат на итн. – добиваат обука од УНИЦЕФ за правата “Имаме огромна почит за УНИЦЕФ, бидејќи состаноците на општинскиот совет. Децата,34 Правичност за децата
  • на пример, предлагаат дека треба да се изградатвелосипедски патеки и дека треба да се поправатфискултурните сали. Градот одговори и дејствуваше надвете барања.Во целина, градот има потрошено повеќе од 5 милиониевра на разни проекти по мерка на детето во текотна изминатите пет години, според градоначалникотРистески. Тука спаѓа реновирањето на речиси ситеучилишта во градот, кои се префарбани во пастелнибои за да се разведри расположението на учениците.Се чини дека градоначалникот ја има земено поракатана УНИЦЕФ при срце, дека инвестирањето во децатане е добро само за децата, туку и за општеството воцелина.“Со млади едуцирани граѓани, општината ќе серазвива многу побрзо,” рече градоначалникот. “Тоа еисплатливо на долгорочен план.” 11 општини се дел од иницијативата “општини по мерка на детето”. Игралиште во Прилеп 35
  • МОНИТОРИНГ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Д ури и најамбициозните стратегии и програми со политиките како и за програмските интервенции, немаат голема вредност доколку не се со цел да се изврши влијание на јавното мислење засноваат на силни докази. Покрај тоа, бидејќи тоа претставува голем извор на податоци за доколку не се обезбеди мониторинг и евалуација на следење на националните и меѓународни развојни програмите, не постои начин да се утврди дали тие ги цели и обврзаност за децата. постигнале првичните цели. Во земја како нашата каде севкупните статистички Од таа причина УНИЦЕФ помага околу развојот на податоци покажуваат релативно позитивен вкупен прецизни, веродостојни и распределени податоци исход во однос на децата, преку обезбедување на и градење на капацитетите на разни групи за да се податоци распределени според етничкото потекло, постигне разбирање за тоа како да се употребуваат квинтили за богатство, и многу други категории, тие информации при вршењето мониторинг на податоците од оваа студија помогнаа да се стекне нивните акциски планови и на состојбата со децата разбирање и да се оформат програми со кои ќе се во земјата. допре до најранливите. Тоа претставува клучен дел на пристапот на УНИЦЕФ во програмата заснована Заедно со Државниот завод за статистика и други на правичност. локални институции кои спроведуваат истражувања, УНИЦЕФ го поддржува прибирањето на податоци УНИЦЕФ исто така им помага на организациите на во врска со животниот стандард, здравјето, раниот граѓанското општество и на владината комисија за детски развој, образованието, заштитата од болести, правата на детето како подобро да се разбираат ставови во врска со домашното насилство и многу податоците кои се однесуваат на децата. Еден други категории. елемент од таа работа се однесуваше на поддршката за невладините организации кои работат со децата, Мулти-индикаторското кластерско истражување за да им се помогне околу проширувањето на нивните претставува само еден пример за програма за капацитети за вршење на таа работа. Делумно тоа истражување спроведено во домаќинствата со која на вклучува и зголемување на нивната способност за земјите им се овозможува да изготвуваат статистички прибирање и известување на релевантни статистички издржани и меѓународно споредливи проценки податоци, како и споделување на тие статистички за низа на показатели. Тие наоди се опсежно податоци со останатите потенцијални сојузници. искористени како основа при одлучувањето во врска36 Правичност за децата
  • Исто така, УНИЦЕФ работи со овие групи на развојот наригорозни вештини кои се потребни за да се преземе улогатана неофицијален омбудсман, кој ќе биде во можност да вршиконструктивни анализи на владините политики. Во 2010,УНИЦЕФ им помогна на група на невладини организациида подготват извештај во сенка за Комитетот за правата надетето на Обединетите нации, кој претставуваше противтежана извештајот на владата за напредокот кој е остварен возаштитата на децата во земјата.“НВОи поднесоа извештај во сенка кој е независен одвладиниот извештај,” рече Зоран Стојанов, одговорно лице замониторинг и евалуација во УНИЦЕФ. “На некој начин тоа енаправено за да се додаде уште еден глас кон официјалнитегледишта на владата и да се обезбеди различно гледање натоа како да се справиме со предизвиците во земјата.” УНИЦЕФ помага околу развојот на прецизни, веродостојни и распределени податоци и градење на капацитетите. Дете во Битола 37
  • 5.1 Зајакнување на улогата на НВОи во вршењето мониторинг за правата на детето М ониторингот врз правата на Невладините организации во земјата “На почетокот, се плашевме да ги кажеме децата може да се врши на разни кои работат на полето на детските права нештата,” рече Татјана Јаневска, програмски начини и од страна на повеќе понекогаш во својата работа се служат повеќе координатор од Меѓаши. Но, преку УНИЦЕФ, луѓе, вклучително и од страна на владата, со страст отколку со проверени податоци. “успеавме да се осигураме дека нашиот невладините организации и другите во Затоа УНИЦЕФ ги поддржа нивните заложби извештај се заснова на докази и дека нашите грашанското општество. И покрај тоа, еден за составување на извештајот во сенка кој препораки се конкретни, а не шпекулации.” од најкреативните и најефективните методи е се заснова на издржани факти, како и да самите деца да учествуваат во мониторингот. подготват луцидна презентација со која ќе Со цел да се промовира учеството на детето, Не само што имаат поголема воља слободно имаат убедлив случај пред Комитетот во децата во НВОи анкетираа други 2,300 да зборуваат едни со други, туку децата преку Женева. врсници во 16 општини во врска со правата мониторингот ќе научат повеќе за своите на детето. За период од четири месеци, тие права и ќе развиваат вештини за критично Тоа беше тежок, но вреден процес, своите наоди ги преточија во извештај од размислување, вклучително и како да ги рече Зоран Стојанов, лице одговорно за гледна точка на децата. анкетираат и информираат останатите и да мониторинг и евалуација на проектот во практикуваат да бидат активни граѓани. УНИЦЕФ. За прв пат, децата во земјата избраа две 17-годишни девојчиња од Тетово и Струмица Тоа беше замислата децата да ја “Тоа не е еднократна активност, туку почеток да одат во Женева да го презентираат имаат клучната улога во креирањето на на програмата за зајакнување на улогата извештајот, да ја искажат својата загриженост, алтернативен, или извештај во сенка на граѓанското општество за мониторинг, и да стапат во интеракција со членовите на за состојбата со правата на децата во известување и застапување за детските Комитетот. земјата. Истражувањето за извештајот права,” тој рече. беше спроведено во 2009 од страна на За некои деца, самиот процес на составување алијанса на седум НВОи и беше претставен Меѓаши, како една од најстарите и на извештајот беше на некој начин исто пред Комитетот за правата на детето на најетаблирани невладини организации за толку важен како и резултатите. Во Мајка, Обединетите Нации во Женева во февруари правата на детето во земјата, ја презема младински клуб за тинејџери во Куманово, 2010. Наодите обезбедија една независна водечката улога во алијансата. Беа околу 20 деца помогнаа да се состави проценка на состојбата со правата на децата организрани три сесии за обука со поддршка нивниот дел од извештајот во сенка. Децата и владините заложби за нивна заштита и од УНИЦЕФ и ЕУ во однос на барањата, интервјуираа други деца во 14 училишта унапредување. постапките и механизмот за известување во областа, и направија и дополнително според Конвенцијата за правата на детето. истражување.38 Правичност за децата
  • Некои од учениците кажаа дека наодите од нивнотоистражување им ги отвориле очите.Членовите на клубот го прифатија проектот бидејќипрашањата кои тие им ги поставуваа на останатитемногу често беа директно поврзани со нивното потекло,ниво на приходи, етнички групи, итн., рече МаргаритаАврамовска, наставничка која им помага да го водатклубот Мајка. УНИЦЕФ им помага на невладините организации и на владината комисија за правата на децата подобро да ги користат податоците поврзани со децата. Дете во Битола 39
  • ГРАДЕЊЕ НА СОЈУЗИ И ПАРТНЕРСТВА ЗА ДЕЦАТА П редизвиците со кои се соочуваат децата корпорациите сé повеќе ја преземаат корпоративната во земјата ги надминуваат капацитетите на општествена одговорност. Тоа отвори нови можности една организација. За да се создаде земја во за УНИЦЕФ да ја прошири својата мрежа на партнери која СИТЕ деца ги уживаат истите права потребно во која ќе се вклучи и приватниот сектор. е партнерство помеѓу секој поединец и секоја организација кои ги споделуваат вредностите на Во неодамнешното истражување на пазарот кое беше Обединетите нации и почитувањето на детските нарачано од страна на УНИЦЕФ, се истакнува дека права. седум од десет компании во земјата се подготвени да го поддржат УНИЦЕФ во промовирањето на Тука се вбројуваат истакнати и обични граѓани, прашањата за децата. Таквата подготвеност значеше организации на граѓанското општество, агенции на отпочнување на програми за градење на сојузи доброволна основа, фондации за филантропија, кои ги исполнуваат потребите за филантропија и бизниси, верски организации, академски и маркетинг на партнерите од приватниот сектор, како истражувачки организации – и, се разбира самите и способноста на УНИЦЕФ да се справи со најитните деца и младите луѓе. потреби на децата. ‘Партнерства за заеднички успех’ е една од Еден значаен аспект од создавањето на средина во стратегиите на УНИЦЕФ во спроведувањето на која детските права ќе се реализираат е создавањето програмата за земјата. Соработката со енергични на соодветна законска рамка во која се опфатени и најразлични партнери како што се пратеници, нивните права. Иако тоа не е доволно за да се приватниот сектор и медиумите претставуваше извор загарантираат нивните права, и спроведувањето на сила за УНИЦЕФ, но и зголемување на влијанието на законите останува да биде предизвик, еден што може да го имаат неговите заложби. од најсуштинските елементи за реализација на детските права е да се добијат закони, механизми и На глобално ниво, УНИЦЕФ има богата историја институции за нивно спроведување. од работењето со корпоративниот сектор. Неодамнешниот економски развој и реформите на Од таа причина, УНИЦЕФ оствари партнерство со деловното опкружување цврсто ја позиционираа Собранието и пратениците за да се рационализираат земјата на местото на земји со среден приход, каде правата на децата во законските реформи,40 Правичност за децата
  • буџетските распределби и одлучувањето за политиките, и зада се разгледа основање на функционално собраниско телокое ќе биде посветено на застапувањето на интересите надецата во работата на Собранието.Иако примарната цел на заложбите за партнерства и сојузина УНИЦЕФ е фокусирањето на прашањата за децатаи мобилизирање на поддршка за децата, овие заложбисе надополнување на останатите проекти и вклучуваат ииницијативи за градење на капацитетите за да се обезбедидека медиумите имаат капацитет да ја преземат нивнатаулога во управувачките структури и системите за мониторингна детските права. Работењето со приватниот сектор насличен начин ќе вклучува иницијативи со кои се промовиракорпоративната општествена одговорност фокусирана надетето во локалната бизнис заедница. ‘Партнерства за заеднички успех’ е една од стратегиите на УНИЦЕФ во спроведувањето на програмата за земјата. Дете во Гостивар 41
  • 6.1 Новинарство по мерка на детето Н езависно дали се печатени, онлајн или се спроведуваат постојано со нови групи на запишани студенти на нова програма. електронски, медиумите ја оформуваат автори и уредници. Студентите беа запознаени со концептите перцепцијата на луѓето за себе и за кои ќе им помогнат да развиваат вештини за останатите. Тоа е особено така кога притоа се Затоа УНИЦЕФ става сé повеќе акцент на одговорно новинарско известување преку кое вклучени децата, бидејќи тие речиси никогаш помошта да се креираат курсеви за правата се увидуваат и почитуваат правата на децата; не се во можност да се одбранат себеси на децата на универзитетските програми критично да го оценуваат известувањето за во медиумите. Само едно невнимателно по новинарство, каде следните генерации вести од перспектива која е “заснована на споменување на име на дете, на пример на автори, правници и администратори се правата”; и пред сé, да го применат наученото во телевизиско известување за извршена подготвуваат за работа. Во 2009 година во својата идна кариера како новинари и злоупотреба од страна на родител може да на Правниот факултет при државниот известувачи и да можат да известуваат на фрли сенка на животот на тој млад човек универзитет „Св.Кирил и Методиј“, каде правичен, прецизен начин, придржувајќи се засекогаш. се спроведува најголемата програма по кон начелата на правата на децата. новинарство во земјата, УНИЦЕФ претстави Во земјата како и во регионот, новинарските наставна програма за детските права и “Наставата за студентите по новинарство е стандарди и улогата на медиумите како прашања која е подготвена од страна на поефективна бидејќи новинарите кои работат четврта власт во демократијата, не се Институтот за технологија од Даблин. не секогаш имаат слобода да направат што целосно разбрани. Оттаму, не е зачудувачки сакаат, тие мораат да ја следат уредувачката што правата на децата и нивното право на УНИЦЕФ работеше на наставната програма политика,” рече Даниела Блажевска, асистент изразување или се игнорираат или не се со тим од локални академици за да се по настава на универзитетот. “Но, доколку разбрани. прилагоди на домашното право, пракса и начелата за правата на децата се прифатени политики, и поддржа серија на заложби во текот на образованието, од самиот почеток Од таа причина, со години УНИЦЕФ работи за градење на капацитетите за да се ќе знаете што треба да се направи.” на обука на новинарите во земјата за воведат модерни образовни практики на новинарските стандарди, нивната улога во универзитетот, вклучително и онлајн учење. Според Гордана Лазетиќ Бужаровска, заменик процесите на промена, и што можат тие За прв пат курсот се одржа како пилот декан на Правниот факултет, универзитетот како автори и уредници да направат за да ја настава во октомври 2009, а се запишаа и УНИЦЕФ сега разгледуваат начини како да поттурнат агендата за децата како носители 40 студенти на пост-дипломски студии го прошират курсот во втората година, и како на права. Но од друга страна, новинарите на интердисциплинарните студии по да се прошират практичните вежби и да се често ги менуваат работните места, што новинарство и на студиите по право, што развиваат дополнителни алатки. значи дека ваквиот тип на обуки треба да претставува една импресива бројка на42 Правичност за децата
  • Исто така, УНИЦЕФ и универзитетот разгледуваатначини како новинарите да го надминат дневнотои честопати сензационалистичко известување запрашања поврзани со децата и наместо тоа да сефокусираат на достигнувањата на децата, како ина нивните таканаречени “меки права,” како штосе пристапот до квалитетно образование, сигурназдравствена заштита, и ран детски развој. Директнотонасочување кон овие пошироки трендови може да гиизложи проблемите на ниво на влада, а тоа може дадоведе до значителна – и позитивна – промена.“Понекогаш новинарите умеат успешно да ја расветлатстраната на детето така што е можно медиумите да јаодиграат улогата на „совест на јавноста“,” рече ИринаИвановска, помошник за комуникации во канцеларијатана УНИЦЕФ и лице за врски за програмата зановинарство на универзитетот. УНИЦЕФ става сé повеќе акцент на помошта да се креираат курсеви за правата на децата на универзитетските програми по новинарство. Дете во Гостивар 43
  • Детски фонд на Обединети нации(UNICEF)Орце Николов 74, 1000 СкопјеТел: +389 2 3231150факс: +389 2 3231151e-mail: skopje@unicef.orgwww.unicef.org.mk44 Правичност за децата