Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

tamil female baby names

on

 • 1,558 views

tamil female baby names

tamil female baby names

Statistics

Views

Total Views
1,558
Views on SlideShare
1,558
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
13
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

tamil female baby names Document Transcript

 • 1. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா Balu Saravana Sarma Prohithar – Astrologer No9, 4th street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com Please Visit http://www.prohithar.com/mistakes.html for Typing and information Mistakes in this document இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் அ அணியிைழயாள் அ ஞ்ெசல்வி அகநைக அணிவைள அ ண்ெமாழி அகரப்பாைவ அந்தாைழ அ ண்ெமாழித்ேதவி அகரம் அம் ல்ைல அ ட்கண்ணி அகரச்ெசல்வி அமரி அ ட்குைவஅகர தல்வி அமிழ்தம் அ ட்ெகாடிஅக ைடதங்ைக அமிழ்தச்ெசல்வி அ ட்சுடர்அக ைடமங்ைக அமிழ்தெமாழி அ ட்ெசல்வம்அகரெமாழி அமிழ்தவல்லி அ ட்ெசல்விஅகரெமாழியாள் அ தச்ெசல்வி அ ட்பாஅகரெமாழியரசி அ தெமாழி அ ட்பாவரசிஅகராதி அ தெமாழியாள் அ ட்பாைவஅகல் அ தப் னல் அ ம்ெபான்அகல்விழி அ தம் அ ம்ெபான்னிஅகல்விளக்கு அ தரசி அ ந்தமிழ்அகவழகி அ தா அ ெநறிஅகெவழில் அ தின்பம் அ ம்பாைவஅகெவழிலி அ தின்பி அ ம்அகில் அ தின்பள் அ ம் மலர்அங்கயற்கண்ணி அ தினியாள் அ ைமச்ெசல்விஅஞ்ெசல்ைல அ அ ைமயரசிஅஞ்ெசல்வி அைமதி அ விஅணி அரங்கத்ெசல்வி அ விெமாழிஅணிகலன் அரங்கநாயகி அ ள்அணிச்ெசல்வி அரங்கி அ ள்ேதவிஅணிநைக அரசம்மாள் அ ள்நங்ைகஅணிநிலா அரசம்ைம அ ள்ெநறிஅணிமணி அரசர்க்கரசி அ ள்மங்ைகஅணிமதி அரசியர்கரசி அ ள்மணிஅணிமலர் அரசி அ ள்மைழயரசிஅணிமாைல அரசியற்கரசி அ ள் கில்அணி த் அரசிைறவி அ ள்ெமாழிஅணி ல்ைல அரிைவ அ ள்வடிஅணியரசி அரியநாயகி அ ள்விழிஅணியழகி அ க்காணி அ ளம்ைமஅணியிைழ அ ஞ்சுடர் அ ளரசி www.prohithar.com 13.5.2010
 • 2. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா அ ளழகி அழகு த் அன்பரசி அ ளிைற அழகுெமாழி அன்பழகி அ ளிைறவி அழகுைடச்ெசல்வி அன் அ ைடச்ெசல்வி அழகுைடநங்ைக அன் க்கரசி அ ைடநாச்சி அழெகழிலி அன் க்ெகாடிஅ ைடநங்ைக அழெகாளி அன் ச்சுடர்அ ைடநாயகி அழேகாவியம் அன் ச்ெசல்விஅ ெளாளி அறச்ெசல்வி அன் நிலாஅல்லி அறநங்ைக அன் மணிஅல்லிக்ெகாடி அறெநறியரசி அன் மதிஅல்லிப்பாைவ அறப்பாைவ அன் மலர்அல்லிமலர் அறம் அன் ெமாழிஅல்லியங்ேகாைத அறம்வளர்த்தாள் அன் விஅல்லியப்பாைவ அறம்வளர்த்தநாயகி அன் விழிஅல்லியரசி அறவரசி அன்ெபழிலிஅல்லிவிழி அறவல்லி அனிச்சம்அலர்ேமல்மங்ைக அறவழியரசி அனிச்சமலர்அைலகடல் அறவாழிஅைலகடல்வாணி அறவி ஆஅைலகடலரசி அறவிழி ஆக்கச்ெசல்விஅைலமகள் அறிவம்ைம ஆக்க ைடயாள்அைலயரசி அறிவரசி ஆைசச்ெசல்விஅைலயழகி அறிவழகி ஆைசெமாழிஅைலவாணி அறி ஆடல்நங்ைகஅவ்ைவ அறி க்கண் ஆடல்நாயகிஅழகம்மா அறி க்கண்ணி ஆடல்வல்லிஅழகம்மாள் அறி க்கனல் ஆடலரசிஅழகம்ைம அறி க்கனலி ஆடலழகிஅழகரசி அறி க்கனி ஆடற்ெசல்விஅழகாண்டாள் அறி க்ெகாடி ஆடற்பாைவஅழகாயி அறி ச்ெசல்வி ஆண்டாள்அழகி அறி ச்சுடர் ஆதிெமாழிஅழகிற்கினியாள் அறி ைடச்ெசல்வி ஆதியள்அழகு அறி ைடநங்ைக ஆதிைரஅழகுச்ெசல்வி அறி ைடநாச்சி ஆதிைரச்ெசல்விஅழகுநங்ைக அறி ைடநாயகி ஆதிைரநங்ைகஅழகுநாச்சி அறி ைடயநங்ைக ஆதிைரநாச்சிஅழகுநாயகி அறி ைடயரசி ஆதிைரநாயகிஅழகுநிலா அறி ைடயநாயகி ஆம்பல்அழகுமணி அறி மணி ஆம்பல்ெசல்விஅழகுமதி அறி மதி ஆயிைழஅழகுமலர் அறிெவழிலி ஆராவமிழ்தம்அழகு கில் அறிெவாளி ஆராவ தம் www.prohithar.com 13.5.2010
 • 3. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா ஆராவ இயற்ைகச்ெசல்வி இன்சுடர் ஆழ்வாரம்ைம இயற்ைக இன்நைக ஆழ்வி(ஆழ்வாள்) இயற்ைகச்ெசல்வி இன்நிலா ஆழிச்ெசல்வி இயற்ைகயரசி இன்பஒளி ஆழி இயற்ைகவி ம்பி இன்பமணிஆழிநங்ைக இயற்றமிழ் இன்பவல்லிஆழிநாச்சி இயற்றமிழ்அணங்கு இன்பவிழிஆழிப்பாைவ இயற்றமிழ்நங்ைக இன்பிஆழி த் இ வாட்சி இன் ைகஆழியஞ்ெசல்வி இலக்கணச்ெசல்வி இன் ல்ைலஆழிய இலக்கியநங்ைக இன்னிைசஆழியரசி இலக்கியமங்ைக இன்னிைசஅரசிஆழியாள் இலக்கியமணி இன்னிலாஆற்றல்(சக்தி) இலக்கியமதி இனிைமஆற்றல்நாச்சி இலக்கியமலர் இனியவள்ஆற்றலரசி இலக்கியள் இைறஆற்றலழகி இளங்கண்ணி இைறச்ெசல்விஆறறிவி இளங்காளி இைறநங்ைகஆறாயி இளங்கிளி இைறமலர்ஆறிைறவி இளங்குமரி இைறமாைல இளங்குயில் இைறெமாழிஇ இளங்ெகாடி இைறயரசிஇைச இளங்ேகாப்பிச்சி இைறவிஇைசக்கைல இளங்ேகாமகள்இைசக்கைலச்ெசல்வி இளஞ்சுடர் ஈஇைசத்தமிழ் இளந்திங்கள் ஈகவரசிஇைசத்ெதன்றல் இளந்ெதன்றல் ஈைகவி ம்பிஇைசெமாழி இளந்ேதவி ஈைகவிழிஇைசய இளநைக ஈதலரசிஇைசயரசி இளநங்ைக ஈரநிலாஇைசய வி இளநவ்வி ஈழக்கதிர்இைசயன் இளநிலா ஈழச்ெசல்விஇைசேயந்தி இளம்பாைவ ஈழத்தமிழ்இைசவாணி இளம்பிைற ஈழத்தரசிஇைசேவட்டாள் இளமதி ஈழநங்ைகஇயல்ெமாழி இளமலர் ஈழநிலாஇயல்வழி இளமயில் ஈழப்பாைவஇயலரசி இளமான் ஈழமகள்இயலி இள ைக ஈழமங்ைகஇயலிைச இளவரசி ஈழமணிஇயலிைசயாள் இளெவயினி ஈழமதிஇயற்ெசல்வி இளெவழிலி ஈழமலர்இயற்ைக இளேவனில் ஈழமின்னல் www.prohithar.com 13.5.2010
 • 4. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா ஈழ கில் எவ்வி ஐையச்ெசல்வி ஈழ ல்ைல எழில் ஐயம்ைம ஈழேமந்தி எழில்ஆதிைர ஐயம்மாள் ஈழவ எழில்நங்ைக ஈழவரசி எழில்நாச்சி ஒஈழவாணி எழில்நாயகி ஒண்டமிழ் எழில்நில ஒண்டமிழ்அரசிஉ எழில்நிலா ஒண்மதிஉைடயாள் எழில்மகள் ஒண்ைமெயாளிஉண்ைம எழில்மதி ஒப்பைனஉண்ைமெமாழி எழில் தல்வி ஒப்பிலாஅணங்குஉண்ைமெயாளி எழில்விழி ஒப்பிலாநங்ைகஉண்ைமவிளம்பி எழிலம்ைம ஒப்பிலாமணிஉணர்வரசி எழிலரசி ஒப்பிலாெமாழிஉய்யக்ெகாண்டாள் எழிலன்பி ஒப்பிலாெமாழியாள்உய்யவந்தாள் எழிலி ஒப்பிலாள்உயிர் எழிலிைறவி ஒப்பிலிஉயிேராவியம் எழிேலாவியம் ஒளிஉலகஅரசி எழிற்கண்ணி ஒளியணங்குஉலகநங்ைக எழிற்ெகாடி ஒளிச்ெசல்விஉலகநாச்சி எழிற்சிலம்பி ஒளிநங்ைகஉலகநாயகி எழிற்ெசல்வி ஒளிநிலாஉலகம்ைம எழிற்பாைவ ஒளிப்பாைவஉலக தல்வி எழினி ஒளிமங்ைகஉலகெமாழி எ கதிர் ஒளிமலர்உலகி எ ஞாயி ஒளியழகிஉலகுைடயாள் ஒளியிைழஉலகுைடச்ெசல்வி ஏ ஒளிர்மணிஉவைகமணி ஏந்திைச ஒளிர்மதிஉவைகமலர் ஏந்திைழ ஒளிவடிஉவப்பி ஏர்விழியாள்உள்ெளாளி ஏழிைச ஓ ஏழிைசச்ெசல்வி ஓவிஊ ஏழிைசநங்ைக ஓவியன்ஊழி தல்வி ஏழிைசநாச்சி ஓவியஅணங்கு ஏழிைசநாயகி ஓவியஅரசிஎ ஏழிைசப்பாைவ ஓவியச்ெசல்விஎயினி ஏழிைசப்பாைவ ஓவியநங்ைகஎயினிஇளம்பிைர ஏழிைசவல்லி ஓவியநல்லாள்எல்லம்மாள் ஓவியப்பாெமாழிஎல்லம்ைம ஐ ஓவியப்பாைவஎல்ைலயம்மா ஐைய ஓவியாஎல்ைலயம்மாள் ஐையஅரசி ஓவியாள்எல்ைலயம்ைம www.prohithar.com 13.5.2010
 • 5. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா ஒள கைலக்கண் கவின்ேமகைல ஒளைவ கைலக்கண்ணி கவின்ெமாழி கைலக்கவின் கவினி க கைலக்காவிரி கன்னல் கடலணங்கு கைலக்குயில் கன்னல்ெமாழிகடலரசி கைலக்குைவ கன்னலகடல்நங்ைய கைலக்ேகாைத கனல்கடல்நாச்சி கைலச்ெசல்வி கனலிகடல்நாயகி கைலத்ெதன்றல் கனிச்சாகடல்மங்ைக கைலநங்ைக கனிெமாழிகடலழகி கைலநாச்சிகடலம்ைம கைலநாயகி காகடலாயி கைலநிலாகடற்ெசல்வி கைலப்பாைவ காக்குநாயகிகடற்பாைவ கைலமகள் காக்ைகப்பாடினிகண்ணகி கைலமான் காமக்கண்ணிகண்ணம்மா கைலெமாழி காத்தம்ைமகண்மணி கைலயணங்கு காத்தாயிகண்ணாத்தாள் கைலயரசி காத்தாள்கண் க்கினியாள் கைலவல்லாள் கார்குழலிகண்ெணாளி கைலவல்லவி கார் கில்கதிர்ெசல்வி கைலவாணி காரிைககதிர்மணி கவின் காைரக்காலம்ைமகதிர்மதி கவின்அணங்கு காெரழிலிகதிெராளி கவின்அரசி காளிகயல்விழி கவின்அழகு காளியம்மாள்கயற்கண்ணி கவின்கைல காளியம்ைமக ங்குழலி கவின்குயில் காளியாயிக ங்குயிலி கவின்குயிலி காவற்ெபண்க த்தம்மா கவின்ேகாைத காவிரிக த்தம்ைம கவின்சிைல காவிரிநங்ைகக த்தம்மாள் கவின்தமிழ் காவிரிநாச்சிக ப்பாத்தாள் கவின்ேதன் காவிரிநாயகிக ப்பாயி கவின்நங்ைக காவிரிஅரசிக ம்பாயி கவின்நாச்சி காவிரிஅன்ைனக ம் ெமாழி கவின்நாயகி காவிரிச்ெசல்விகல்வி கவின்நிலா காவிரித்தாய்கல்விக்கரசி கவின்நில காவிரிமகள்கல்விச்ெசல்வி கவின் தல் காவிரிமங்ைககல்வியரசி கவின் தலி காவிரியம்ைமகல்விச்ெசல்வி கவின் வல்கல்வியரசி கவின்மலர் கிகைல கவின்மாைல கிள்ைள www.prohithar.com 13.5.2010
 • 6. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா கிள்ைளெமாழி குழந்ைத ெகாங்கவள்ளி கிளிெமாழி குழந்ைதயம்மாள் ெகாங்கிளங்குமரி கிளிேயந்தி குழலி ெகாங்கிளவள்ளி குறள்அன் ெகாங்குநங்ைக கு குறள்ஒளி ெகாங்குநாச்சிகுஞ்சம்மாள் குறள்ெசல்வி ெகாங்குநாட்டரசிகுடியரசி குறள்நங்ைக ெகாங்குநாயகிகுடியரசு குறள்ெநறி ெகாங்குமங்ைககுணக்கடல் குறள்மங்ைக ெகாடிகுணக்குயில் குறள்மதி ெகாடிமலர்குணக்ேகாைத குறள்ெமாழி ெகாண்டல்குணக்ேகாமகள் குறள்வாணி ெகாண்டல்நாயகிகுணக்ெசல்வி குறள்வாய்ெமாழி ெகாந்தலர்க்குழலிகுணநைக குறள ெகாந்தலர்க்ேகாைதகுணநங்ைக குறளன் ெகால்லிப்பாைவகுணநாயகி குறளிைச ெகா ந்குணமங்ைக குறளியம்பி ெகாள்ைகஅணங்குகுணமணி குறளிைச ெகாள்ைகஅரசிகுணமதி குறளியம்பி ெகாள்ைகமங்ைககுணமயில் குறேளாதி ெகாற்றைவகுணமல்லிைக குறிஞ்சி ெகான்ைறசூடிகுணமலர் குறிஞ்சிஅரசி ெகான்ைறமலர்குணமாைல குறிஞ்சிக்குமரி ெகான்ைறயங்குழலிகுணவடி குறிஞ்சிக்ேகாைதகுணவதி குறிஞ்சிச்ெசல்வி ேகாகுணவரசி குறிஞ்சிநங்ைக ேகாங்கமலர்குணவழகி குறிஞ்சிநாச்சி ேகாைதகுணவாணி குறிஞ்சிநாயகி ேகாைதநாயகிகுமரி குறிஞ்சிமங்ைக ேகாைதயம்மாள்குமரிக்ெகாடி குறிஞ்சிமணி ேகாப்ெபர ந்ேதவிகுமரி த் குறிஞ்சிமலர் ேகாமகள்குமரிநங்ைக குறிஞ்சியழகி ேகாயில்நாச்சிகுமரிநாச்சி ேகாயில்நாயகிகுமரிநாயகி கூ ேகாலவழகுகுமரிமதி கூடலழகி ேகாலவிழிகு தம் கூர்வாள்விழி ேகாவரசிகுயில் கூர்வாெளாழி ேகாவழகிகுலக்ெகாடி கூர்விழி ேகாைவெமாழிகுலக்ேகாைத கூர்ேவலழகிகுலச்ெசல்வி கூர்ேவள் சகுலமகள் கூவிளம் சங்குகுலமணி ெகா சண்பகம்குலம்விளக்கி ெகாங்கச்ெசல்வி சந்தனம் www.prohithar.com 13.5.2010
 • 7. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாசந்தனசிந் சிவெமாழி ெசந்தமிழ்நங்ைகசமரி சின்னத்தாய் ெசந்தமிழ்நாச்சி சின்னம்ைம ெசந்தமிழ்நாயகிசா ெசந்தமிழ்மங்ைகசாத்தம்ைம சீ ெசந்தமிழ்மணிசாத்தி சீர்சால்நங்ைக ெசந்தமிழ்மதிசாலி சீர்த்தி ெசந்தமிழ்மலர்சாலினி சீர்தி த்தி ெசந்தமிழ்மாைல சீர்ெமாழி ெசந்தமிழரசிசி சீர்ெமாழியாள் ெசந்தளிர்சித்திரம் சீர்வழி ெசந்தளிர்சித்திரச்ெசந்தாைழ சீரிளைஞ ெசந்தாமைரசித்திரச்ெசல்வி ெசந்தாமைரயரசிசித்திரப்பாைவ சு ெசந்தாமைரவாணிசிந்தைன சுடர் ெசந்தாைழசிந்தைனஅணங்கு சுடர்ெகாடி ெசந்தி நங்ைகசிந்தைனஅரசி சுடர்ச்ெசல்வி ெசந்தி நாச்சிசிந்தைனச்ெசல்வி சுடர்நங்ைக ெசந்தி நாயகிசிந்தைனநங்ைக சுடர் தல் ெசந்தி நாவரசிசிந்தைனமங்ைக சுடர்மங்ைக ெசந்தி வரசிசிந்தைனமணி சுடர்மதி ெசந்தில்சிந்தைனமதி சுடர்மணி ெசந்தில்ெசல்விசிந்தைனமலர் சுடர்விழி ெசந்தில்நங்ைகசிந்தாமணி சுடெராளி ெசந்தில்நாச்சிசிந் ெசந்தில்நாயகிசிந் ெமாழி சூ ெசந்தில்வடிசிந்ைதெமாழி சூடாமணி ெசந்திலரசிசிலம்பணங்கு சூடாமலர் ெசந்தாசிலம்பரசி சூடாமாைல ெசந்தாவிசிலம்பாயி ெசந்நிலம்சிலம் ெச ெசந்நிலாசிலம் ச்ெசல்வி ெசங்கண்ணி ெசம்பியன்மாேதவிசிலம் நங்ைக ெசங்கதிர் ெசம்பிைறசிலம் நாச்சி ெசங்கதிெராளி ெசம்மண்ெசல்விசிலம் நாயகி ெசங்கயல் ெசம்மணிசிலம் மங்ைக ெசங்கனி ெசம்மதிசிலம் மணி ெசங்காந்தள் ெசம்மலர்சிலம்ெபாலி ெசங்ெகாடி ெசம்மனச்ெசல்விசிைல ெசஞ்சுடர் ெசம் ல்ைலசிவச்ெசல்வி ெசந்தமிழ் ெசம்ைமசிவந்தி ெசந்தமிழ்அணங்கு ெசம்ைமச்ெசல்விசிவப்பி ெசந்தமிழ்க்ேகாைத ெசம்ைமநங்ைகசிவமாைல ெசந்தமிழ்ச்ெசல்வி ெசம்ைமநாச்சி ெசந்தமிழ்த்தாய் www.prohithar.com 13.5.2010
 • 8. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா ெசம்ைமமங்ைக ெசல்வமலர் ஞாயி ெமாழி ெசம்ைமமதி ெசல்வி ஞாலம் ெசம்ைமமலர் ெசல்வியரசி ஞாலஅரசி ெசவ்வந்தி ஞாலச்ெசல்வி ெசவ்வந்திமணி ஞாலமங்ைகெசம்ைமயணங்கு ெசவ்வல்லி ஞாலநங்ைகெசம்ைமயரசி ெசவ்விழி ஞால தல்விெசம்ெமாழி ெசவ்விழிஅணங்கு ஞாலவடிெசம்ெமாழிச்ெசல்வி ெசவ்விழிக்ெகாடிெசம்ெமாழிநங்ைக ெசவ்விழிச்ெசல்வி தெசம்ெமாழிநாச்சி ெசவ்விழிநங்ைக தங்கம்ெசம்ெமாழிநாயகி ெசவ்விழிமங்ைக தங்கத்தாய்ெசம்ெமாழிமங்ைக தங்கம்மாெசய்யவள் ேச தங்கமலர்ெசல்லக்குயில் ேசயிைழ தங்கமணிெசல்லக்குயிலி ேசரமாேதவி தங்கமாைலெசல்லக்ெகாடி ேசல்விழி தடங்கண்ணிெசல்லக்ெசல்வி ேசல்விழியாள் தண்ேகாைதெசல்லநங்ைக தண்டமிழ்ெசல்லம் ெசா தண்டமிழ்ச்ெசல்விெசல்லம்மாள் ெசாக்கம்மாள் தண்டாமைரெசல்லம்ைம ெசாக்கி தண்ணளிெசல்லமங்ைக ெசால்ல தண்ணிலாெசல்லமணி ெசால்லரசி தண்ெணாளிெசல்லமதி ெசால்லழகி தண்மதிெசல்லமலர் ெசால்வல்லாள் தமிழ்எழிலிெசல்வஅணங்கு ெசால்விளம்பி தமிழ்க்குயில்ெசல்வஅரசி ெசால்லின்ெசல்வி தமிழ்க்குறள்ெசல்வக்கைல ெசால்லின்நாச்சி தமிழ்க்ெகாடிெசல்வக்காவிரி ெசால்லின்நாயகி தமிழ்க்ேகாைதெசல்வக்குயில் தமிழிச்சிட் ேசா தமிழ்ச்ேசாைலெசல்வகுயிலி ேசாைல தமிழ்ச்ெசல்விெசல்வக்ெகாடி ேசாைலயம்ைம தமிழ்த்ெதன்றல்ெசல்வச்சுடர் ேசாைலயரசி தமிழ்நங்ைகெசல்வச்ெசல்வி ேசாழகுலமணி தமிழ்நாச்சிெசல்வதரசி ேசாழகுலவல்லி தமிழ்நாயகிெசல்வத்தி ேசாழநாச்சி தமிழ்நாவள்ெசல்வநங்ைக ேசாழநாயகி தமிழ்நாவிெசல்வநாச்சி ேசாழமங்ைக தமிழ்ெநஞ்சம்ெசல்வநாயகி ேசாழன்மாேதவி தமிழ்ப்பாைவெசல்வமங்ைகெசல்வமணி தமிழ்ப்ெபாழில் ஞாெசல்வமதி தமிழ்மங்ைக ஞாயி www.prohithar.com 13.5.2010
 • 9. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா தமிழ்மணம் தி ப்பாைவ ளசிமணி தமிழ்மணி தி மங்ைக ளசிமாைல தமிழ்மதி தி மகள் ளசியம்ைம தமிழ்மலர் தி மடந்ைத ளசியம்மாள் தமிழ்மாைல தி மலர்தமிழ் ல்ைல தி மைலக்குமரிதமிழ்வல்லி தி மாைல யமணிதமிழணங்கு தி ெமாழி யமலர்தமிழ தி வம்மாள் யவள்தமிழரசி தி வம்ைமதமிழ வி தி வரசி ெததமிழிைச தி வ ள் ெதய்வச்சிைலதமிழின்பம் தி வளர்ெசல்வி ெதள்ளியள்தமிழினி தி வளர்நங்ைக ெதன்குமரிதைலமதி தி வளர்நாச்சி ெதன்குமரிேதவிதைலவி தி வளர்நாயகி ெதன்ெமாழிதவமனி தி வாய்ெமாழி ெதன்றமிழ்தன்மானம் தி வாயி ெதன்றமிழ்க்ேகாைததனிக்ெகாடி தி வாள் ெதன்றமிழ்ச்ெசல்வி தி ெவழிலி ெதன்றமிழ்நங்ைகதா தி ெவாளி ெதன்றமிழ்நாச்சிதாமைர தில்ைல ெதன்றமிழ்நாயகிதாமைரக்கண்ணி தில்ைலக்கரசி ெதன்றமிழ்ப்பாைவதாமைரக்கனி தில்ைலச்ெசல்வி ெதன்றல்தாமைரக்கண்ணி தில்ைலநங்ைக ெதன்றல்தமிழ்தாமைரச்ெசல்வி தில்ைலநாச்சி ெதன்றல்மகள்தாயங்கண்ணி தில்ைலநாயகி ெதன்றள்ெமாழிதாயம்மாள் ெதன்றலரசிதாயம்ைம தீ ெதன்னரசிதாைழ தீங்க ம் ெதன்னவன்மாேதவிதாைழக்குழலி தீங்குயிலி ெதன்னவள்தாைழச்ெசல்வி தீங்குழலி ெதன்னிைறவிதாைழநங்ைக தீஞ்ெசால்தாைழமலர் தீந்தமிழ் ேததாைழமங்ைக தீந்தமிழ்அணங்கு ேதம்பாவணி தீந்தமிழ்அரசி ேதமலர்தி தீந்தமிழ்ச்ெசல்வி ேதெமாழிதிங்கட்ெசல்லி ேதவிதிைனமாைல ேதன்தி ம்ைப ேதன்கதலிதி ச்ெசல்வி ம்ைபச்ெசல்வி ேதன்குழலிதி நங்ைக ம்ைபமலர் ேதன்நிலாதி தல் ளசி ேதன்மலர் ேதன்ெமாழி www.prohithar.com 13.5.2010
 • 10. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாேதனம்ைம நல்லவள் நாவரசிேதன தி நல்லாயி நாவின்கிழத்திேதனரசி நல்லாள் நா க்கரசிேதன வி நல்லினிேதனாண்டாள் நல்ெலழிலி நி நல் வி நத்தலின்பிெதா நலங்குமரி நித்திலம்ெதால்ெமாழியரசி நற்கன்னி நித்திலக்ேகாைவெதால்ெமாழியாள் நற்கிழத்தி நித்திலச்சுடர் நற்குணத்தி நித்திலநாயகிேதா நற்குணேதவி நிலமடந்ைதேதாைகமயிலாள் நற்குமரி நிலவரசிேதாழைமச்ெசல்வி நற்ேகாைத நிலவழகிேதாழி நற்ெசல்வி நிலேதாழினி நற்ெபாலி நில ச்ெசல்வி நற்றமிழ் நில நங்ைகைத நில நாச்சி நற்றமிழாள்ைதயல் நில நாயகி நற்பாைவைதயல்நாயகி நில மடந்ைத நற்றிைணைதயலம்மாள் நில ைடயாள் ந தல் ந மலராள் நிலெவாளிந ந விழி நிலாச்சுடர்நைக கம் நன்நங்ைக நிலாச்ெசல்விநைகயாள் நன்மடந்ைத நிலாநங்ைகநங்ைக நன்மதி நிலாப்ெபண்நங்ைகநல்லாள் நன்மடந்ைத நிலாமங்ைகநங்ைகயர்கரசி நன்மலர் நிலா கம்நச்ெசன்ைன நன்மா நிலாமணிநடனரசி நன் ல்ைல நிலாமலர்நடனச்ெசல்வி நன்னங்ைக நிலாவரசிநடனநங்ைக நன்னிலத்தாள் நிைற( ைமயாறவள்)நடனப்பாைவ நிைறமனதாள்நடனமங்ைக நா நிறகுணம்நைடயழகி நாகம்ைம நிைறகுணவடிநைடெயழிலி நாகவரசி நிைறகுணவழகிநந்தாேதவி நாகவல்லி நிைறச்ெசல்விநந்தாமணி நாச்சியார் நிைறநாச்சிநந்தாவிளக்கு நாமகள் நிைறநாயகிநப்பசைல நாமடந்ைத நிைறமகள்நப்பின்ைன நாமணி நிைறமங்ைகநல்லநாயகி நாநிலத்தாள் நிைறமணிநல்லம்மாள் நாயகி நிைறமதிநல்லமங்ைக நாவம்ைம நிைறமலர்நல்லரசி www.prohithar.com 13.5.2010
 • 11. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாநிைறெமாழி ேநயநங்ைக பவழாத்தாள்நிைறயறி ேநயத்தாள் பவழாயிநிைற ணர் ேநயமணி பண்ணீர்மணத்தாள் ேநயமனதாள் பண்ணீர்பாைவநீ ேநயமலர் பண்ணீர்மலராள்நீண்மலர் ேநயமதி பனித் ளிநீர்ச்ெசல்வி ேநயமைழ பனிமலர்நீர்ப் ேநயெமாழி பனிெமாழிநீர்மலர் ேநரிைழ பனிப்ெபாழில்நீலக்கடலாள்நீலம்மாள் ப பாநீலம்ைம பகுத்தறி பாட்டரசிநீலமணி பகுத்தறிவினள் பாட் ைடயாள்நீலமலர் பச்ைசக்கிளி பாட் ச்ெசல்விநீள்விழி பச்ைசக்ெகாடி பாட் நாயகி பச்ைசயம்மாள் பாடகி பட்டம்மாள் பாடல்நாயகி ண்ணறி பட் பாடவல்லநாயகி ண்ணறிவள் பண்ணரசி பாடவல்லாள் ண் ணர்வாள் பண்ணர்ெமாழி பாடவல்லி தலி பண்பரசி பாண்டிமாேதவி தற்பிைற பண்பழகி பால்வடி பண் ச்ெசல்வி பாமகள்ெந பண் நங்ைக பாவரசிெநஞ்சிக்கனியாள் பண் நாச்சி பாவாணிெநய்தல் பண் நாயகி பாைவெநய்தல்ெசல்வி பண் மலர் பாப்பாத்திெநய்தல்நங்ைக பண் ெமாழிெநய்தல்நாச்சி பண்ெபாழிலி பிெநய்தல்நாயகி ப ைம பிச்சிப்ெநய்தல்நிலா ப ைமமலர் பிச்சிமலர்ெநய்தல்மங்ைக பழகுதமிழ் பிைறெநய்தல்மடந்ைத பவழக்ெகாடி பிைறச்சூடினள்ெநய்தல்மணி பவழெமாழி பிைறசூடிெநய்தல்மலர் பவழத்தாள் பிைறநிலாெநய்தலணங்கு பவழம் பிைறக்கண்ணிெநய்தலரசி பவழம்ைம பிைற தல்ெநய்தலழகி பவழமலர் பிைறமதிெநல்ைலச்ெசல்வி பவழமணி பிைறெயாளிெநல்ைலயம்ைம பவழமல்லிெநற்ெசல்வி பவழெமாழி பவழவல்லி கழரசிேந க ைடயாள் பவழத்தாள்ேநயரசி கழ்க்ெகாடி www.prohithar.com 13.5.2010
 • 12. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா கழ்ச்சுடர் ங்கதிர் ெப ங்ேகாக்ேகாைத கழ்ச்சூடி ங்கயல் ெப ஞ்சித்திரம் கழ்ச்ெசல்வி ங்கிளி ெப ஞ்ெசல்வி கழ்நங்ைக ங்குயில் ெப ந்ேதவி கழ்நாச்சி ங்குழலி ெப மகள் கழ்நாயகி ங்ெகாடி ெப மங்ைக கழ்மங்ைக ங்ேகாைத ெப மடந்ைத கழ்மதி ச்ெசண் ெப மாட்டி கழ்மலர் ஞ்ெசல்லி கழ்மாைல ஞ்ேசாைல ேப கழிலி ந்தமிழ் ேபச்சி த் த்ெதழிலி ந்தழல் ேபச்சியம்ைம த்ெதாளி ந்தளிர் ேபரணங்கு ப்பாைவ ந்தாைழ ேபரரசி மலர் ம் னல் ேபரழகி ைம ம்ேபா ேபெரயினி ைமச்ெசல்வி ம்ெபாழில் ேபெரழில் ைமெமாழி மகள் ேபெரானி ைம-ப ைம(இரட்ைட பிறப் ) மங்ைக ேபேராவியம் ைமவி ம்பி மடந்ைந ெமாழி ெமாழி ைப ப் ணல் வம்மாள் ைபங்கினி நில வரசி ைபங்ெகாடி ரட்சி வழகி ைபந்தமிழ் ரட்சிக்கனல் வாத்தாள் ைபந்தமிழ்ச்ெசல்வி ரட்சிக்ெகாடி வாணி ைபந்தமிழ்நங்ைக ரட்சிச்ெசல்வி வாயி ைபந்தமிழ்நாயகி ரட்சிநங்ைக வி ந்தாள் ைபந்தமிழ்நாச்சி ரட்சிமங்ைக விழி ைபந்தமிழ்மங்ைக ரட்சிமலர் வின்கிழத்தி ைபந்தமிழ்மடந்ைத ரட்சிேயந்தி ைவ ைபந்தமிழரசி லிக்ெகாடி ைபந்ெதாடி ன்னைக ெப ைபம் னல் ன்னைகயரசி ெபண்ணணங்கு ெபண்ணரசி ெபா ன்னைகச்ெசல்வி ெபண்ணின்நல்லாள் ெபாங்கியம்மாள் ன்னைகநங்ைக ெபண்நல்லாள் ெபாங்குதமிழ் ன்னைகநாச்சி ெபரியநாச்சி ெபாங்ெகழில் ன்னைகநாயகி ெபரியநாயகி ெபாய்யாெமாழி ன்னைகமலர் ெபரியாள் ெபாய்யிலாள் ைனயாஓவியம் ெப ங்கண்ணி ெபா ைந ெப ங்கவினி ெபா ைநச்ெசல்வி ங்கண்ணி ெப ங்ேகாப்ெபண் ெபா ைநச்தங்கம் ெபா ைநமணி www.prohithar.com 13.5.2010
 • 13. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா ெபா ைநயரசி மங்கலமங்ைக ம தம் ெபாழில்நில மங்கலமடந்ைத ம தம்மாள் ெபாழில்நிலா மங்கலெமாழி ம தம்ைம ெபாற்குழலி மங்ைக ம தரசி ெபாற்ெகாடி மங்ைகநல்லாள் ம தவாணிெபாற்சிலம்பி மங்ைகயர்க்கரசி மதி கத்திெபாற்சிைல மங்ைகயர்திலகம் மதி கம்ெபாற்ெசல்வி மண்ணம்மாள் மதிெமாழிெபாற்பாைவ மண்ணாத்தாள் மதியணங்குெபாற்றாமைர மணவழகி மதியரசிெபாற்ெறாடி மணி மதியழகிெபான்நங்ைக மணிசுடர் மதிெயாளிெபான்நாச்சி மணிமாைல மயில்ெபான்நாயகி மணி டி மயில்விழிெபான்மங்ைக மணிேமகைல மயிலம்ைமெபான்மடந்ைத மணிெமாழி மயிலாத்தாள்ெபான்மணி மணியரசி மயிலாள்ெபான்மதி மணிெயாளி மயிைலச்ெசல்விெபான்மயில் மணிெயாைச மயிைலநாயகிெபான்மலர் மணிவிளக்கு ம தச்ெசல்விெபான்மான் மதி ம தநாச்சிெபான்ெமாழி மதிசுடர் ம தநாயகிெபான்னம்ைம மதிமகள் ம தம்ெபான்னரசி மதிமங்ைக ம தம்மாள்ெபான்னழகி மதிமடந்ைத ம தம்ைமெபான்னாத்தாள் மதிமலர் ம தரசிெபான்னாள் மதி கத்தி ம தவாணிெபான்னி மதி கம் ம தாயிெபான் த்தாய் மதிெமாழி ம திெபான்ெனழில் மதியணங்கு மல்லிைகெபான்ெனழிலி மதியரசி மல்லிைகச்ெசல்வி மதியழகி மல்லிைகநாச்சிம மதிெயாளி மல்லிைகநாயகிமகிழ்மலர் மயில் மலர்மகிழ்ெமாழி மயில்விழி மலர்க்கண்ணிமகிழணங்கு மயிலம்ைம மலர்க்ெகாடிமகிழம் மயிலாத்தாள் மலர்க்குழலிமகிழரசி மயிலாள் மலர்க்ேகாைதமகிழனி மயிைலச்ெசல்வி மலர்ச்ெசல்விமங்கலம் மயிைலநாயகி மலர்நங்ைகமங்கலச்ெசல்வி ம தச்ெசல்வி மலர்ப்ப ைமமங்கலநாச்சி ம தநாச்சி மலர்ப்பாைவமங்கலநாயகி ம தநாயகி மலர்மங்ைக www.prohithar.com 13.5.2010
 • 14. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாமலர்மணி மி த்தமிழ்வல்லாள்மலர்மாைல மின்மினி த்தரசிமலர்மதி மின்விழி த்தழகிமலர் கம் மின்னலழகி த்தாயிமலர்விழி மின்னற்ெகாடி த்தாரம்மலரரசி மின்ெனாளி த்மலரழகி த் குமரிமலரி மீ த் ச்ெசல்விமைழச்ெசல்வி மீன்கண்ணி த்ெதழிலிமைழநங்ைக மீன்ெகாடி த் நைகமைழயரசி மீன்விழி த் நங்ைகமன்றலரசி மீன்ம்மாள் த் நாச்சி மீனம்ைம த் நாயகிமா மீனாள் த் ப்ேபச்சிமாக்கவின் த் மங்ைகமாக்கவினி த் மணிமாகாளி கில் த் மலர்மாண் கில்ெசல்வி த் மாரிமாண் ைடயாள் கில்நங்ைக த் மாைலமாண்ெபழிலி கில்நாச்சி த் ெமாழிமாண்க்கநாச்சி கில்நாயகி தல்விமாண்க்கிநாயகி கில்நிலா ப்பாலிைகமாணிக்கம் கில்நில ரெசாலிமாணிக்கவிழி கில்வண்ணம் க்கச்ெசல்விமாதவி கில்வாணி கநாயகிமாதரசி கிலரசி கம்மாள்மாேதவி கிலழகி கவடிமாந்தளிர் கிழ்நங்ைக குமாந்தளிர்ேமனியாள் கிழ்நாச்சி ெகழிலிமாமலர் கிழ்நாயகி ல்ைலமாவளத்தாள் கிழ்நில ல்ைலெகாடிமாரி கிழ்நிலா ல்ைலச்ெசல்விமாரிஅணங்கு கிழ்மதி ல்ைலநாச்சிமாரிச்ெசல்வி கிழ்மலர் ல்ைலநாயகிமாரியம்மாள் டத்தாமக்கண்ணி ல்ைலமலர்மாரியரசி த்தம்மா நிலாமாரியழகி த்மம்மாள் நிைறமாரியாயி த்தமிழ் மதிமாலினி த்தமிழ் அரசிமாைல த்தமிழ்ச்ெசல்வி ெமமாைலச்சுடர் த்தமிழ்நாச்சி ெமய்நாயகிமாைலமதி த்தமிழ்நாயகி ெமய்ம்ெமாழிமான்விழி த்தமிழ்ப்பாைவ ெமய்ம்ெமாழிஅணங்கு www.prohithar.com 13.5.2010
 • 15. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா ெமய்ம்ெமாழிஅரசி வஞ்சி வளர்அறி ெமய்ம்ெமாழிெசல்வி வஞ்சிக்ெகாடி வளர்ெசல்வம் ெமய்ம்ெமாழிநங்ைக வஞ்சிப்பாைவ வளர்ெசல்வி ெமய்ம்ெமாழிமணி வஞ்சியம்மா வளர்நங்ைக ெமய்ம்ெமாழிமதி வஞ்சியம்மாள் வளர்தமிழ்ெமய்ம்ெமாழிமலர் வஞ்சியரசி வளர்பிைறெமய்ம்ெமாழிமாைல வடிவம்ைம வளர்மதிெமய்யணங்கு வடி வளர்ெமாழிெமய்யம்ைம வடி க்கரசி வளவிெமய்யாதாள் வடி ைடநங்ைகெமய்யாள் வடி ைடநாச்சி வாெமய்ெயழிலி வடி ைடநாயகி வாைக வண்டார்குழலி வாைகஅணங்குேம வண்ணச்ெசல்வி வாைகஅரசிேமகைல வண்ணமகள் வாைகக்ெகாடிேமகைலச்ெசல்வி வண்ணமங்ைக வாைகக்ெசல்வி வண்ணமடந்ைத வாைகசூடிைம வண்ணமதி வாைகநங்ைகைமவிழி வண்ணமயில் வாைகநாச்சிைமவிழிச்ெசல்வி வண்ணமாைல வாைகநாயகிைமவிழிமங்ைக வயிரச்ெசல்வி வாைகமங்ைக வயிரத்தங்கம் வாைகமடந்ைதெமா வாைகமணி வயிரத்தாய்ெமாழி தல்வி வாைகமதி வயிரநங்ைகெமாழிவி ம்பி வாைகமலர் வயிரெநஞ்சாள்ெமாழியறி வாைகெமாழி வயிரம் வயிரமகள் வாைகவாணியா வயிரமங்ைக வாடாமல்லிைகயாழ்ச்ெசல்வி வயிரமணி வாடாமலர்யாழ்நங்ைக வயிரமலர் வாணியாழ்நாயகி வயிர த் வாழ்வரசியாழ்மங்ைக வயிரெமாழி வாழைவத்தாள்யாழ்மணி வல்லரசி வான்நிலயாழ்மதி வல்லவள் வான்நிலாயாழ்மலர் வல்லாள் வான்மங்ைகயாழ்ெமாழி வல்லி வான்மடந்ைதயாழணங்கு வலம் ரி த் வான்மதியாழரசி வள்ளி வான்மதியழகியாழிைச வள்ளிநாச்சி வான்மைழயாழினி வள்ளிநாயகி வான்மைழஅணங்குயாேழந்தல் வள்ளியம்மாள் வான்மைழஅரசியாேழந்தி வள் வச்ெசல்வி வான்மைழக்காவிரி வள் வெமாழி வான்மைழச்ெசல்விவ www.prohithar.com 13.5.2010
 • 16. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாவான்மைழத்தங்கம் வீரஅணங்கு ெவற்றிநாயகிவான்மைழத்தாய் வீரஅரசி ெவற்றிமங்ைக வான்மைழநங்ைக வீரகண் ெவற்றிமடந்ைத வான்மைழப்ெபான்னி வீரகண்ணி ெவற்றிமணி வான்மைழமங்ைக வீரச்ெசல்வி ெவற்றிமதி வான் கில் வீரத்தாய் ெவற்றிமலர் வானம்பாடி வீரநங்ைக ெவற்றிெமாழிவானமங்ைக வீரநாச்சி ெவற்றியணங்குவான வி வீரநாயகி ெவற்றியரசிவானவன்மாேதவி வீரப்ெப ம்ெபண் ெவற்றியழகி வீரம்மாள் ெவற்றிேவங்ைகவி வீரமகள் வீரமங்ைக ேவவிடியல் வீரமடந்ைத ேவங்ைகயரசிவிடிெவள்ளி வீரமதி ேவண்மாள்வி தைல வீரமலர் ேவம்பரசிவி தைலக்கனல் வீரமறத்தி ேவம்வி தைலக்ெகாடி வீரமாேதவி ேவல்கண்வி தைலக்ெசல்வி வீராயி ேவல்கண்ணிவி தைலநங்ைக ேவல்ெசல்விவி தைலநாச்சி ெவ ேவல்தாய்வி தைலநல்லாள் ெவண்ெகாடி ேவல்நங்ைகவி தைலமங்ைக ெவண்டாமைர ேவல்மங்ைகவி தைலமதி ெவண்ணிக்குயத்தி ேவல்விழிவி தைலமலர் ெவண்ணிலா ேவல்ம்மாள்வி தைலயரசி ெவண்மணி ேவலரசிவி தைலவி ம்பி ெவண்மதி ேவலாயிவிண்ணரசி ெவண்மலர் ேவனில்விண்ணிலா ெவண்ைம ேவனிலரசிவியன்கைல ெவள்ளி ேவனிற்ெசல்விவியன்கைலயரசி ெவள்ளிச்ெசல்விவியன்ெசல்வி ெவள்ளியம்ைம ைவவியன்நங்ைக ெவள்ளிவீதி ைவகைறவியன்மங்ைக ெவள்ளிவீதியார் ைவகைறச்ெசல்விவியன்மணி ெவள்ைளச்சி ைவகைறவாணிவியன்மதி ெவள்ைளயம்மாள் ைவைகவியன்மலர் ெவற்றி ைவைகச்ெசல்விவியனரசி ெவற்றிஅணங்கு ைவைகநாச்சிவியனழகி ெவற்றிச்ெசல்வி ைவைகநாயகிவில் தல் ெவற்றித்தங்கம் ைவயகமணிவிழாநாச்சி ெவற்றித்தாய் ைவயகவயிரமணி ெவற்றிநங்ைக ைவயத்தரசி ெவற்றிநாச்சி ைவையவீ www.prohithar.com 13.5.2010
 • 17. இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாைவையஅணங்கு ைவையநங்ைக ைவையமலர்ைவையஅரசி ைவையமகள்ைவையச்ெசல்வி ைவையமங்ைகைவையத்தங்கம் ைவையமணி நன்றிதமிழ் ெசாற்களஞ்சியம்- ெசன்ைன பல்கைல கழகம்தி க்குறள், ேதவாரம், தி வாசகம், நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், ெதால்காப்பியம்,குழந்ைத ெபயர் ெதாடர்பான தமிழ் ல்கள்இைணய பக்கங்கள்:www.tamilnation.org, www.tamizan.org, www.hindu.net, www.google.comெதாகுப்பில் உதவி: தமிழ் ஆசிரிய ெப ந்தைக. தி மதி. அரங்க. தனலட்சுமி அம்மாள், கவிஞர். தாம்பரம்.இரா. கண்ணன்தமிழ் சீர் எ த் தட்டச்சு: ெபாறி. ச. தனலட்சுமி, ச. சண் கம், க. பிரசாந்த் இந்த ெதாகுப்பில் எ த் ப்பிைழ, சந்திப்பிைழ இ ப்பின் ெதரியப்ப த்த ம். பிைழ தி த்தம் ெசய்யப்பட் உடன் ெவளியிடப்ப ம் இந்த ெதாகுப்ைப ெபண் குழந்ைத பிறந்த உடன் அன்பளிப்பாக தந் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு உத ங்கள்.ெதய்வத்தமிழ் தமி க்கும் அ ெதன் ேபர் - அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ்எங்கள் உயி க்கு ேநர் தமி க்கு நிலெவன் ேபர் - இன்பத் தமிழ் எங்கள் ச கத்தின் விைள க்கு நீர் தமி க்கு மணெமன் ேபர் - இன்பத் தமிழ் எங்கள் வாழ் க்கு நி மித்த ஊர் தமி க்கு ம ெவன் ேபர் - இன்பத் தமிழ் எங்கள் உரிைமச் ெசம் பயி க்கு ேவர் தமிழ் எங்கள் இளைமக்குப் பால் -இன்பத் தமிழ் நல்ல கழ்மிக்க லவர்க்கு ேவல் தமிழ் எங்கள் உயர் க்கு வான் -இன்பத் தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர்தந்த ேதன் தமிழ் எங்கள் அறி க்குத் ேதாள் - இன்பத் தமிழ் எங்கள் கவிைதக்கு வயிரத்தின் வாள் தமிழ் எங்கள் பிறவிக்குத் தாய் -இன்பத் தமிழ் எங்கள் வளமிக்க உள ற்ற தீ. - ரட்சிக்கவிஞர். பாரதி தாசன் “அ என்கிற எ த்தின் உரிைம அம்மா விற்கு ெசாந்தம் ! ஆ என்கிற ஆ தம் ஏந்தி ம் ேபாரா வாள் தன் ெசாந்த மண்ணிற்காக!! வீரம் விைளந்த தமிழ்ப்ெபண்களின் ெபயர்கைள குழந்ைதக க்கு சூட்டி நிைன கூ ேவாம்!!!” ெபண்கள் குழந்ைத ெப ம் இயந்திரம் அல்ல! அவள் ெசாந்தமண்ணிற்காக எந்திர ப்பாக்கி ம் ஏந் வாள்!! பா . சரவண சர்மா பைழய தாம்பரம் – பரம்பைர ேராகிதர்-ேஜாதிடர், பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர் 9, 4வ ெத , கல்யாண நகர், தாம்பரம், ெசன்ைன45 ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, ைகத்ெதாைலேபசி 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com www.prohithar.com 13.5.2010