Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
ந மா வா ( சடேகாப )
இய றிய
தி வா ெமாழி
ெப ய தி வ தாதி
தி வாசி ய
தி வ த
ஓ வத உக த ப ரப த!க"
2
தி வா ெமாழி
திட வ # $ எ வள' , ந( நில இைவமிைச+
பட ெபா " ,-வ ஆ ,
அைவ அைவ ெதா0
உட1 மிைச உய என3, கர
எ! பர ள4
#ட மி # தி5",
இ...
3
ப உைட அ7யவ 3 எள'யவ4,
ப ற க83 அ ய வ தக4
மல மக" வ $ ,
ந அ ெபற1 அ7க"
ம உ0 கைட ெவ6ெண களவ ன'1,
உரலிைட யா+$6:
எ திற ! உரலிேனா:...
4
ப ரா4,
ெப நில கீ6டவ4
ப 4=
வ ரா மல ழா , ேவ த ,7ய4
மராமர , எ த மாயவ4
எ4=" இரா4 என'1,
ப 4ைன யா4 ஒ?:ேவேனா?
ெபா " :
ஊழி0 கால ...
5
ெபா மா ந(" பைட,
ஆழி ச!க ெதா:
தி மா ந(" கழ1,
ஏ உல ெதாழ
ஒ மாண 3 ற" ஆகி
நிமி த அ3 க மாண 3க ,
எ4 க6 உள ஆ ேம.
ெபா " :
எ இைறவ ...
6
க6@"ேள நி , காத4ைமயா1 ெதாழி1
எ6ண A வ
எ4 இன' ேவ6:வ ?
ம6@ ந( ,
எ 5 ந1 வா5B
வ 6@மா வ 5 எ ப ராைனேய?
ெபா " :
எ ெப,மாைன ெதா9தா...
7
ெச1வ நாரண4, எ4ற ெசா1 ேக?டA ,
ம1 க6 பன', நா:வ4 மாயேம!
அ1A ந4 பகA ,
இைட வ (: இ4றி ந1கி
எ4ைன வ டா4, ந ப ந ப ேய.
ெபா " :
வழி...
8
எவ யாைவ5 ,
எ1லா+ ெபா 8
கவ B இ4றி , த4=" ஒ:!க நி4ற
பவ ெகா" ஞான,
ெவ"ைளD #ட E தி
அவ எ ஆழி, அ ப"ள'யாேர.
ெபா " :
உய , ளவ' இ ல...
9
இன'யா ஞான!களா1,
எ:3க1 எழாத எ தா !
கன'வா வ (?: இ4பேம!
எ4 கட1 படா அ,ேத!
தன'ேய4 வா ,தேல!
ெபாழி1 ஏ-
ஏன ஒ4றா
Fன' ஆ ேகா?71 ைவ ...
10
அ தாம அ4$ ெச ,
எ4 ஆவ ேச அ மா=3
அ தாம வா ,7
ச! , ஆழி G1 ஆர உள
ெச தாமைர தட
க6, ெச!கண வா ெச!கமல
ெச தாமைர அ7க",
ெச ெபா4 தி ...
11
எ4=" கல தவ4,
ெச!கன' வா ெச!கமல
மி4= #ட மைல3 3,
க6 பாத
ைக கமல
ம4= ,- ஏ உல ,
வய றி4 உள
த4=" கலவாத ,
எ+ெபா 8 தா4 இைலேய.
ெபா...
12
எ+ெபா 8 தா4 ஆ ,
மரகத3 4ற ஒ3
அ+ெபா-ைத
தாமைர+ H, க6 பாத ைக கமல
எ+ெபா-
நா" தி!க", ஆ6: ஊழி ஊழி ெதா0
அ+ெபா-ைத3 அ+ெபா- ,
எ4 ஆ...
13
பல பலேவ ஆபரண ,
ேப பல பலேவ
பல பலேவ ேசாதி, வ7B ப6$ எ6ண 1
பல பல
க6: உ6:, ேக?: உ 0 ேமா
இ4ப
பல பலேவ ஞான, ,
பா $ அைண ேமலா ேகே...
14
பா $ அைண ேம1
பா கடA", ப"ள' அம த B
கா $ அைண ேதா" ப 4ைன3 ஆ ,
ஏ0 உட4 ஏ ெச ற B
ேத பைணய ேசாைல,
மராமர ஏ எ த B
H ப ைணய த6 ழா ,...
15
தாமைர3 க6ணைன,
வ 6ேணா பரB தைலமகைன
ழா வ ைர+ H ம B க6ண ,
எ ப ராைன+
ெபா4 மைலைய
நா ம வ
ந4 ஏ தி
உ"ள' வண!கி,
நா மகி ஆட
நாB அல ...
16
வ ?: இல! ெசJேசாதி ,
தாமைர பாத ைகக" க6க"
வ ?: இல!
க J#ட , மைலேய தி உட $
வ ?: இல!
மதிய சீ ச! ,
ச3கர ப தி
வ ?: இல!
,7 அ மா...
17
கிட இ நி40 அள ,
ேகழலா கீ + $3 இட தி:
த4=" கர3 உமி-
தட ெப ேதா" ஆர த-B ,
பா எ4= மட ைதைய
மா1 ெச கி4ற மா1,
ஆ கா6பாேர?
ெபா "...
18
மகி ெகா" ெத வ , உேலாக அேலாக
மகி ெகா" ேசாதி,
மல த அ மாேன!
மகி ெகா" சி ைத, ெசா1 ெசய ைக ெகா6:
எ40 மகி B 0,
உ4ைன வண!க வாராே...
19
அ6ண1 மாய4,
அண ெகா" ெச தாமைர3 க6ண4
ெச!கன' வா 3 க மாண 3க
ெத" நிைறD #ைன ந( , தி ேவ!கட
எ6 இ1 ெதா1 $க ,
வானவ ஈசேன.
ெபா " :
ெ...
20
க6ணைன
மாய4 த4ைன3,
கட1 கைட
அ,த ெகா6ட அ6ணைல
அD#தைன, அன தைன
அன த4 த4 ேம1
ந6ண ந4 உைறகி4றாைன,
ஞால உ6: உமி த மாைல
எ6@ ஆ0 அறிய...
21
பரவ வானவ ஏ த நி4ற, பரமைன
பரJேசாதிைய
ரைவ ேகா த ழகைன,
மண வ6ணைன3
ட3 M தைன
அரவ ஏறி
அைல3கட1 அம ,
ய 1 ெகா6ட அ6ணைல
இரB ந4பகA வ...
22
தி 5 கா ேறா:
அக1 வ # $,
திண த ம6
கிட த கட1
எ 5 த(ேயா:
இ #ட ெத வ ,
ம 0 ம 0
, 0மா
க ய ேமன'ய4
ெச ய தாமைர3 க6ண4,
க6ண4 வ 6ேண...
23
,7யாேன!
EBல ெதா- ஏ சீ அ7யாேன!
ஆ கடைல3 கைட தா !,
$" ஊ ெகா7யாேன!
ெகா6ட1 வ6ணா!,
அ6ட உ ப 1 ெந7யாேன!
எ40 கிட3 , எ4 ெநJசேம.
ெ...
24
உ6: உமி
கட இட ,
கிட நி40
ெகா6ட ேகால ெதா: வ ( றி ,
மண M75 க6ட ஆ றா1
தனேத, உல என நி4றா4 த4ைன
வ6 தமி G க ேநா ேற4,
அ7யா 3 இ...
25
க6:ெகா6: எ4 ைகக" ஆர,
நி4 தி +பாத!க" ேம1
எ6 திைச5 உ"ள H3 ெகா6:,
ஏ தி உக உக
ெதா6டேரா!க" பா7 ஆடD,
K கட1 ஞான "ேள
வ6 ழாய 4 க...
26
ஆனா4 ஆ8ைடயா4 எ40,
அ ஃேத ெகா6: உக வ
தாேன இ4 அ " ெச ,
எ4ைன , றB தா4 ஆனா4
மP4 ஆ ஆைம5 ஆ ,
நரசி!க, ஆ ற" ஆ 3
கா4 ஏ ஏன, ஆ ,
க ...
27
ஆழி எழ,
ச! வ 1A எழ
திைச வாழி எழ,
த6: வா8 எழ
அ6ட ேமாைழ எழ,
,7 பாத எழ
அ+ப4 ஊழி எழ,
உலக ெகா6டவாேற!
ெபா " :
பகவா ெந2மாலாக உ...
28
Kழ1க" சி தி3கி1,
மாய4 கழ1 அ4றிD K வேரா?
ஆழ+ ெப $ன1 த4=",
அ- திய ஞால ைத தாழ+ படாம1,
த4பா1 ஒ ேகா?7ைட தா4 ெகா6ட
ேகழ1 தி உ ...
29
மாயா! வாமனேன! ம Kதா! ந( அ ளா
த(யா ந(ரா நிலனா , வ # பா காலா
தாயா த ைதயா , ம3களா , ம 0மா , 0மா
ந(யா ந( நி4றவா0,
இைவ எ4ன ந...
30
ஆ உய ேரேயா!
அக1 இட ,- ,
பைட இட உ6: உமி அள த
ேப உய ேரேயா!
ெப ய ந( பைட , அ!
உைற அ கைட அைட உைட த
சீ ஊய ேரேயா!
மன'ச 3 ேதவ ே...
31
ஆ8 ஆளா ,
ஆழி5 ச! #ம+பா தா
வா8 வ 1A ெகா6:,
ப 4 ெச1வா ம 0 இ1ைல
தா8 ேதா8 ,
ைககைள ஆர ெதாழ3 காேண4
நா8 நா8 நா:வ4,
அ7ேய4 ஞால ே...
32
எ4ேற? எ4ைன ,
உ4 ேகால தி அ73 கீ
நி4ேற ஆ? ெச ய,
ந( ெகா6ட ள நிைன+ப தா4?
40 ஏ பா எ ,
K கட1 ஞால ,- ஏ-
நி4ேற தாவ ய,
ந(" கழ1 ஆ...
33
Q ந( ,கி1 ேபா1 ேதா40 ,
நி4 #ட ெகா" வ7B
கன' வா5 ேத ந( 3 கமல3 க6க8 வ ,
எ4 சி ைத நிைற தவா!
மா ந( ெவ"ள' மைல த4 ேம1,
வ6 கா ந...
34
ெசRவா உ தி,
ெவ6 ப1 #ட 3 ைழ த ேமா:
எRவா D #ட ,
த மி1 ,4 வளா 3 ெகா"ள,
ெசRவா ,0வேலா:,
என உ"ள இ த
அRவா அ4றி,
யா4 அறிேய4 ம 0...
35
க6க" சிவ ெப யவா ,
வா5 சிவ கன'
உ"ேள ெவ6 ப1 இல #ட இல ,
வ ல மகர 6டல த4
ெகா6ட1 வ6ண4 #ட ,7ய4,
நா4 ேதாள4 ன' சா !க4
ஒ6 ச! கைத ...
36
$ள'! 73 கிட
வர ணம!ைக இ ,
ைவ த " நி40
ெதள' த எ4 சி ைத அக கழியாேத,
எ4ைன ஆ"வா என3 அ ள'
நள' த சீ உலக E40ட4 வ ய+ப,
நா!க" M ஆ...
37
ஓ ஆய ரமா ,
உல ஏ அள'3
ேப ஆய ர ெகா6ட
ஓ , பS: உைடய4
கா ஆய ன,
காள ந1 ேமன'ய ன4 நாராயண4,
ந!க" ப ரா4 அவேன.
ெபா " :
எ ெப,மான* ஒ...
38
ைம ஆ க !க6ண ,
கமல மல ேம1 ெச யா"
தி மா வ ன'1, ேச தி மாேல!
ெவ யா #ட ஆழி,
# ச!க ஏ ைகயா!
உ4ைன3 காண3,க எ4 க6ேண.
ெபா " :
எ ெப...
39
க ேத!
உ4ைன3, காண3 க தி
எ4 ெநJச இ தாக இ திேன4,
ேதவ க? எ1லா வ தா!
வ ள! #ட D ேசாதி,
உயர ஒ தா!
உ4ைன உ"8 ,
எ4 உ"ள உக ேத.
ெபா...
40
உக ேத உ4ைன,
உ"8 , எ4 உ"ள
அக பா1 அக தா4 அம ேத,
இட ெகா6ட அமலா!
மி தானவ மா $ அகல ,
இ Mறா நக தா !
நரசி!க அ ஆய உ ேவ!
ெபா " :...
41
அ7யா4 இவ4 எ40,
என3 ஆ அ " ெச 5 ெந7யாைன
நிைற $க ,
அ சிைற+ $"ள'4 ெகா7யாைன
4றாம1 உலக அள த அ7யாைன
அைட அ7ேய4 உ தவாேற!
ெபா " :...
42
தி வ த
K?: ந1 மாைலக", Qயன ஏ தி
வ 6ேணா க" ந1 ந( ஆ?7
அ Qப தரா நி கேவ
அ! ஓ மாையய னா1
ஈ?7ய ெவ6ெண ெதா: உ6ண+ ேபா
இமி1 எ 0 வ4 ...
43
ந(ல தட வைரேம1,
$6டUக ெந: தட!க" ேபால+
ெபாலி எம3 எ1லா இட தB
ெபா! , ந( ஞால+ ப ரா4
வ # $3 ப ரா4 ம 0
ந1ேலா ப ரா4,
ேகால க ய ப...
44
க6@ ெச தாமைர,
ைக5 அைவ
அ7ேயா அைவேய
வ6ண க ய
ஓ மா1 வைர ேபா40
மதி வ க பா1
வ 6@ கட
உ ப அ+பா1 மி3 ம 0
எ+பா1 எவ 3 எ6@ இட த ேவா...
45
ெப ய தி வ தாதி
சீரா1 ப ற , சிற+பா1 வளரா
ேப வாம4 ஆகாகா1,
ேபராளா!
மா $ ஆர+ $1கி ந(
உ6: உமி த, Hமி
ந( ஏ $ அ ேத?
ெசா1A ந(
ய...
46
அ7யா1
ப7 கட த , ேதா?
அ அ4ேற1
,7யா1
வ # $ அள த , ேதா?
ெந7யா !
ெசறி கழ1 ெகா" தா" நிமி D, ெச40
உலக எ1லா அறிகிலமா1
ந( அள த ...
47
இைற ,ைறயா4 ேசவ7 ேம1,
ம6 அள த அ நா"
மைற,ைறயா1 வா4 நாட M7
,ைற ,ைறய 4 தா இல ,
H ெதள' தா1 ஒRவாேத
தா வ # ப 4 மP
இலகி தா4 கிட...
48
த!கா ,ய றியா ,
தா வ # ப 4 மP பா
எ!ேக $3 எ தவ ெச தி?டன ெகா1
ெபா! ஓத த6 அ பா1,
ேவைல வா 3 க6 வள
எ4=ைடய க6ண4 பா1
ந1 நிற ெகா...
49
தி வாசி ய
மா ,த1 அ7+ ேபா ஒ40
கவ அல தி
ம6 ,- அக+ப:
ஒ6 #ட அ7+ ேபா ஒ40
வ 6 ெசVஇ
நா4,க+ $ ேத" நா: வ ய உவ+ப
வானவ ,ைற ,ைற வழி...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nammaazhvar pirabhandham

416 views

Published on

Nallayiram divya pirabhandham

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Nammaazhvar pirabhandham

 1. 1. 1 ந மா வா ( சடேகாப ) இய றிய தி வா ெமாழி ெப ய தி வ தாதி தி வாசி ய தி வ த ஓ வத உக த ப ரப த!க"
 2. 2. 2 தி வா ெமாழி திட வ # $ எ வள' , ந( நில இைவமிைச+ பட ெபா " ,-வ ஆ , அைவ அைவ ெதா0 உட1 மிைச உய என3, கர எ! பர ள4 #ட மி # தி5", இைவ உ6ட #ரேன . ெபா " : த, கா , ந , நில , வா ஆகியைவ ஆகி நில திைண, இய திைண ஆகி அவ உடலி உய ேபால மைற"# பர"# ளா பரம . அவ ைற உ&டவ' அவேன! அறிெவாள* ேவத க அவேன.
 3. 3. 3 ப உைட அ7யவ 3 எள'யவ4, ப ற க83 அ ய வ தக4 மல மக" வ $ , ந அ ெபற1 அ7க" ம உ0 கைட ெவ6ெண களவ ன'1, உரலிைட யா+$6: எ திற ! உரலிேனா: இைண தி ஏ!கிய எள'ேவ! ெபா " : எ ெப,மா ப தி-ைடய அ.யா க/0 எள*யவ ; ப ற 0 0 கி12வத அ3ய வ தக . தாமைர தி,மக வ ,4ப ன ; ெப வத க3ய . ம தா கைட"த ெவ&ைணைய தி,.யதா , மா ப ைட0 க12&2 உரேலா2 இைண"த எள*ய .
 4. 4. 4 ப ரா4, ெப நில கீ6டவ4 ப 4= வ ரா மல ழா , ேவ த ,7ய4 மராமர , எ த மாயவ4 எ4=" இரா4 என'1, ப 4ைன யா4 ஒ?:ேவேனா? ெபா " : ஊழி0 கால தி உலக ைத ெவள*ேய ெகா&2 வ"# கா4பா றினா ; மல தி, #ழா7 அண "த அ"த4 ெப,மா ஏ9 மராமர கைள- எ7# வர: ெசய ெச7தா ; அவ எ ெந<சி இ,0காவ . நா உட ப2ேவேனா?
 5. 5. 5 ெபா மா ந(" பைட, ஆழி ச!க ெதா: தி மா ந(" கழ1, ஏ உல ெதாழ ஒ மாண 3 ற" ஆகி நிமி த அ3 க மாண 3க , எ4 க6 உள ஆ ேம. ெபா " : எ இைறவ ேபா ெச7வதி வ ல ந&ட பைடகளான ச0கர= ச ஏ"தியவ . அவ தி,வ.கைள ஏ9லக தவ, ெதா9# வண கிறா க . அவ மாவலிய ட ளனா7: ெச ெப3ய வ.வ எ2 # நி றா . அ0க3ய மாண 0க எ க&கள* இ,0கிறா .
 6. 6. 6 க6@"ேள நி , காத4ைமயா1 ெதாழி1 எ6ண A வ எ4 இன' ேவ6:வ ? ம6@ ந( , எ 5 ந1 வா5B வ 6@மா வ 5 எ ப ராைனேய? ெபா " : எ ெப,மாைன ெதா9தா க& = னா நி பா . ஒ , இர&2, ? எ எ&ண =.4பத கா1சி ெகா24பா , இ@வளA எள*ைமயான அவன*ட ெபற ேவ&2வ# எ# தா உ ள#? அவ ஐ ெப, Cத களாய ெப,மா அ லவா!
 7. 7. 7 ெச1வ நாரண4, எ4ற ெசா1 ேக?டA , ம1 க6 பன', நா:வ4 மாயேம! அ1A ந4 பகA , இைட வ (: இ4றி ந1கி எ4ைன வ டா4, ந ப ந ப ேய. ெபா " : வழி4ேபா0க ' ெச வநாராயண!' எ Dற, அைத0 ேக1ட# எ க&க கல கி0 க&ண வ 1டன. நா' , ' ெப,மாேன! ந எ ேக உ ளா7? ' எ அவைன ேத2கிேற . இரA பகE வ டாம எ ந ப எ ைன4 ப றி நி கிறா . வ 12 ந காம இ,0கிறா .
 8. 8. 8 எவ யாைவ5 , எ1லா+ ெபா 8 கவ B இ4றி , த4=" ஒ:!க நி4ற பவ ெகா" ஞான, ெவ"ைளD #ட E தி அவ எ ஆழி, அ ப"ள'யாேர. ெபா " : உய , ளவ' இ லனA எவ ைற- ஊழி0 கால தி ஒ 0ெகா அ.படாம த வய றி ைவ # இைறவ கா4பா கிறா . பர"த அறிA ெவ ள ைத- ஒள* தி,ேமன*ைய- உைடய தைலவேன என0காக த தி,4பா கடலி அறி#ய ெச7கிறா .
 9. 9. 9 இன'யா ஞான!களா1, எ:3க1 எழாத எ தா ! கன'வா வ (?: இ4பேம! எ4 கட1 படா அ,ேத! தன'ேய4 வா ,தேல! ெபாழி1 ஏ- ஏன ஒ4றா Fன' ஆ ேகா?71 ைவ தா ! உ4 பாத ேச ேதேன. ெபா " : ேபரறிஞ களாE அறிய =.யாத எ நாயகேன! மன கன*"ேதா 0 வ1. ப த,பவேன! கடலிலி,"# எ20காத அ=த ேபா றவேன! ெப, ேப ைற த"த ஆதி ?லேம! ப றியா7, D3ய த"த தா உல ஏ9 கா4பா றினாேய! ேம ைமயா7 உ தி,வ.கைள நா ேச "ேத .
 10. 10. 10 அ தாம அ4$ ெச , எ4 ஆவ ேச அ மா=3 அ தாம வா ,7 ச! , ஆழி G1 ஆர உள ெச தாமைர தட க6, ெச!கண வா ெச!கமல ெச தாமைர அ7க", ெச ெபா4 தி உட ேப. ெபா " : எ அ மா அழைக எ ென ேப ! வானவ3ட கா12 அ ைப எ ன*ட கா1.னா . எ ஆவ -ட கல"த அவ அழகிய மாைல, =., ச , ச0கர , CG , = # மாைல-ட கா1சி த,கிறா . அவ தி,0க&, தி,வா7 ெச கமலமாக உ ளன. அவ தி,வ.கேளா, ெச"தாமைர! தி,ேமன*ேயா சிவ"த ெபா ,எ ேன அவ அழ !.
 11. 11. 11 எ4=" கல தவ4, ெச!கன' வா ெச!கமல மி4= #ட மைல3 3, க6 பாத ைக கமல ம4= ,- ஏ உல , வய றி4 உள த4=" கலவாத , எ+ெபா 8 தா4 இைலேய. ெபா " : என0 கல"தவ மி ஒள* வH மைல ேபா ற எ ெப,மா . அவ கன*"த உத2 வா- ெச"தாமைர, தி,0க&க , தி,வ.க , தி,0ைகக யாA தாமைர மல க . நிைல த ஏ9 உலக க/ அவ தி,வய றி உ ளன. அவ'0 கலவாத எ4ெபா, க/ இ ைல.
 12. 12. 12 எ+ெபா 8 தா4 ஆ , மரகத3 4ற ஒ3 அ+ெபா-ைத தாமைர+ H, க6 பாத ைக கமல எ+ெபா- நா" தி!க", ஆ6: ஊழி ஊழி ெதா0 அ+ெபா-ைத3 அ+ெபா- , எ4 ஆரா அ,தேம. ெபா " : எ லா உய க/ ெபா, க/ ஆனவ , மரகதமைல ேபா றவ ; அவ தி,4பாத க , தி,0ைகக ஆகியைவ தாமைர மல கேள. எ4ெபா9# நா/ மாத= ஆ&2 ஊழி0 கால க ேதா என0 ெதவ 1டாத அ=தமா7 அவ இ,0கிறா .
 13. 13. 13 பல பலேவ ஆபரண , ேப பல பலேவ பல பலேவ ேசாதி, வ7B ப6$ எ6ண 1 பல பல க6: உ6:, ேக?: உ 0 ேமா இ4ப பல பலேவ ஞான, , பா $ அைண ேமலா ேகேயா! ெபா " : பா I4 ப20ைகய ேம அறி#ய பவ'0 4 ப&Iகைள எ&ண னா , அவ'0 அண கல பலபல ஆ . அவ ெபய க/ பல4 பலேவ. ஒள* வ&ண தி,ேமன*க/ பலேவ. கா&ப# உ&ப# ேக1ப# ெதா2வ# =க வ# ஆகிய இ ப க/ பல4 பலவா . அறிA பல4 பலவா .
 14. 14. 14 பா $ அைண ேம1 பா கடA", ப"ள' அம த B கா $ அைண ேதா" ப 4ைன3 ஆ , ஏ0 உட4 ஏ ெச ற B ேத பைணய ேசாைல, மராமர ஏ எ த B H ப ைணய த6 ழா , ெபா4 ,7ய அ ேபா ஏேற. ெபா " : ெதா20க4ப1ட தி,#ளசிைய தி,=.ய அண - எ ெப,மா , ேபா 0காைள மி20 ைடயவ ; தி,4பா கடE பா I4 ப20ைகய மJ# அறி#ய ெகா&டவ ; ? கி ேதா ந4ப ைன0காக எ,#கைள அழி தவ ; ேத ேசாைலயாக வள "த மராமர க ஏழிைன- அ பா #ைள ெச7தவ .
 15. 15. 15 தாமைர3 க6ணைன, வ 6ேணா பரB தைலமகைன ழா வ ைர+ H ம B க6ண , எ ப ராைன+ ெபா4 மைலைய நா ம வ ந4 ஏ தி உ"ள' வண!கி, நா மகி ஆட நாB அல பா ம வ நி க த த, பா4ைமேய வ"ளேல! ெபா " : வ ளலாகிய எ"தைலவைன தாமைர0 க&ணைன, ேதவ க #தி0 தைலவைன, மண ெபா,"திய தி, #ழா7 மாைல த3 தவைன4, ெபா மைலயா7 இ,0கிற உ ைன நா வ"# அKகிேன . ந றாக4 ெபா,"தி நிைன"# வண கி2 மகிL:சி த, ேப ைற த"தா7, எ நாவா பாHர க பா. உ ைன வழிப2மா என0 அ, ெச7தாேய!
 16. 16. 16 வ ?: இல! ெசJேசாதி , தாமைர பாத ைகக" க6க" வ ?: இல! க J#ட , மைலேய தி உட $ வ ?: இல! மதிய சீ ச! , ச3கர ப தி வ ?: இல! ,7 அ மா4, ம Kதன4 தன3ேக. ெபா " : ஒள* திக9 ெபா =.-ைடய ெப,மா'0 தி,வ.க/ ைகக/ க&க/ வ 1ெடாள*, ெச"தாமைர மல கேள ேபா றன. அவ தி,ேமன* க,<Hட மைல ேபா ற#. ச ேகா ஒள* நிலA ேபா ற#, தி,:ச0கரேமா ெவ<Hட ேபா ற#.
 17. 17. 17 கிட இ நி40 அள , ேகழலா கீ + $3 இட தி: த4=" கர3 உமி- தட ெப ேதா" ஆர த-B , பா எ4= மட ைதைய மா1 ெச கி4ற மா1, ஆ கா6பாேர? ெபா " : எ ெப,மா தி,பா கடலி கிட"தா . இராமனாக: சி திரDட மைலய இ,"தா ; இராவணைன ெவ நி றா ; உலகேம அள"தா ; ப றியா7 உலைக ேமேல ெகா&2 வ"தா ; உ&டா ; ப உமிL"தா ; த ேதா களா ம&மகைள த9வ னா , அவ நிலமகள*ட கா12 அ ப ைன- ெசய கைள- கா&பவ யா ?.
 18. 18. 18 மகி ெகா" ெத வ , உேலாக அேலாக மகி ெகா" ேசாதி, மல த அ மாேன! மகி ெகா" சி ைத, ெசா1 ெசய ைக ெகா6: எ40 மகி B 0, உ4ைன வண!க வாராேய. ெபா " : எ அ மாேன! ந இ ப மகி9 ேதவ கைள உ&டா0கினா7; காண4ப2 ெபா, கள*E , காண =.யா உய கள*E நேய பர"# ளா7. இ4ப.4ப1ட உ ைன மகிL:சி ெபா,"திய மன , ெசா , ெதாழி களா எ மகிLAட நா வண க எ9"த,ள ேவ&2 .
 19. 19. 19 அ6ண1 மாய4, அண ெகா" ெச தாமைர3 க6ண4 ெச!கன' வா 3 க மாண 3க ெத" நிைறD #ைன ந( , தி ேவ!கட எ6 இ1 ெதா1 $க , வானவ ஈசேன. ெபா " : ெதள*"த ந :Hைன ெபா,"# தி,ேவ கட தி உ ள எ மா கண0க ற IகL ெப றவ . வ &ணவ தைலவ . மாய க பல ெச7த அ"த இைறவன* தி,0க&க , ெச"தாமைரைய ஒ தைவ. சிவ"த கன* ேபா ற இதLகைள0 ெகா&ட அவ , க3ய மாண 0க வ.வ உைடயவ .
 20. 20. 20 க6ணைன மாய4 த4ைன3, கட1 கைட அ,த ெகா6ட அ6ணைல அD#தைன, அன தைன அன த4 த4 ேம1 ந6ண ந4 உைறகி4றாைன, ஞால உ6: உமி த மாைல எ6@ ஆ0 அறிய மா?ேட4, யாைவ5 எவ தாேன. ெபா " : மாயவனாகிய க&ணைன ஏ தி: ெசா E வைக அறி"திேல . அவ கட கைட"# அ=த அள* தா . இைறவனாகிய அழிவ ற அ"த எ ெப,மா பா பைணேம ப ள* ெகா பவ . உலக கைள வய றி ைவ #0 கா #4 ப உமிL"# உ&டா0கி அைன #லைக- வாழ ைவ0 தி,மாைல எ&ண வழிப2 வழி அறியாதவ நா . அவேன எ லா4 ெபா, க/0 / எ லா3ட திE த கி இய0 கிறா .
 21. 21. 21 பரவ வானவ ஏ த நி4ற, பரமைன பரJேசாதிைய ரைவ ேகா த ழகைன, மண வ6ணைன3 ட3 M தைன அரவ ஏறி அைல3கட1 அம , ய 1 ெகா6ட அ6ணைல இரB ந4பகA வ டா , எ40 ஏ த1 மன ைவ மிேனா. ெபா " : வ &ணவ ெதா9# ேபா ெப,ைம-ைடயவ ஆ&டைக, பரம ; அ"த ேமலான ஒள* ெப ற எ ெப,மா க&ணனாக வ"# ரைவ0D # ஆ.னா . அழ மி "த இைளயவனாக அ"த மண வ&ண ட எ2 # ட0D # ஆ.னா . அவ தா தி,வன"தாLவா மJ# தி,4பா கடலி க& வள, தைலவ . இ4ப.4ப1ட பகவாைன இரA பகE வ டாம மன தி ைவ #4 ேபா க .
 22. 22. 22 தி 5 கா ேறா: அக1 வ # $, திண த ம6 கிட த கட1 எ 5 த(ேயா: இ #ட ெத வ , ம 0 ம 0 , 0மா க ய ேமன'ய4 ெச ய தாமைர3 க6ண4, க6ண4 வ 6ேணா இைற # 5 ப1 க ! Jசி, எ!க" #ட ,7 அ6ண1 ேதா றேம. ெபா " : எ க அ&ண க, தேமன*ய ; சிவ"த தாமைர0 க&ண ; வானவ கடA ; H,&ட க, த மய =.- ஒள* ெபா,"திய ெபா =.- உைடயவ . தி3கி ற கா றிE அக ற வான*ட திE அவ ேதா ற ைத0 காணலா . ெந,0க=ைடய இ"த உலகிE , NL"# ள கடலிE , எ3கி ற ெந,4ப E , இ,Hட கள*E அவ கா1சி த,கி றா . உய திைணயா7, அஃறிைணயா7 எ லாமா7 எ ெப,மாேன கா1சி த,கிறா . எ லாேம அவ ேதா ற தா .
 23. 23. 23 ,7யாேன! EBல ெதா- ஏ சீ அ7யாேன! ஆ கடைல3 கைட தா !, $" ஊ ெகா7யாேன! ெகா6ட1 வ6ணா!, அ6ட உ ப 1 ெந7யாேன! எ40 கிட3 , எ4 ெநJசேம. ெபா " : ெபா =. அண "தவேன! ? உலகின, வண கி ெதா9 சீ ைம தி,வ.கைள உைடயவேன! தி,4பா கடைல கைட"# அ=த கிைட0க4 I3"தவேன! க,டைன வாகனமாக, ெகா.யாக உைடயவேன! காளேமக ேபா ேதா அழகேன! ேதவ க/0ெக லா தைலவேன! ெந2மாேல! உ ைனேய நிைன"# எ ெந<ச ெநகி9 .
 24. 24. 24 உ6: உமி கட இட , கிட நி40 ெகா6ட ேகால ெதா: வ ( றி , மண M75 க6ட ஆ றா1 தனேத, உல என நி4றா4 த4ைன வ6 தமி G க ேநா ேற4, அ7யா 3 இ4ப மா ேய. ெபா " : உலைக உ&2 , உமிL"# ; உலைக அள"# ; உலைக எ2 # ; கட கைரய கிட"# ; ெவ றி-ட நி இராமனாக தி,=. N1.ய ேகால தி வ றி,"# அ, பாலி த உலக&ணைல4 ப றி தி,வா7ெமாழி பாட, நா எ ன ந ைம ெச7த# ேள ! இ# அ.யா க/0 இ ப ைத0 ெகா20 ேமக ேபா றதா .
 25. 25. 25 க6:ெகா6: எ4 ைகக" ஆர, நி4 தி +பாத!க" ேம1 எ6 திைச5 உ"ள H3 ெகா6:, ஏ தி உக உக ெதா6டேரா!க" பா7 ஆடD, K கட1 ஞான "ேள வ6 ழாய 4 க6ண ேவ ேத!, வ திட3கி1லாேய. ெபா " : மண வH தி, #ழா7 N.ய இைறவா! நா க/ க&2 இ Iற ந வரேவ&2 . உ ைன4 பா # எ ைகக ஆர நா உ தி,வ.கள* , எ12 திைசகள*லி,"# வ"த C0கைள Qவ 4 பா. வழிபட ேவ&2 . ெதா&ட களாகிய நா க எ க அ I0 4 ேபா0 வடா7 உ ைன4 ேபா றி உ 'ட ப3மாறி உக4பத 0 ந வ,வா7 அ லவா?.
 26. 26. 26 ஆனா4 ஆ8ைடயா4 எ40, அ ஃேத ெகா6: உக வ தாேன இ4 அ " ெச , எ4ைன , றB தா4 ஆனா4 மP4 ஆ ஆைம5 ஆ , நரசி!க, ஆ ற" ஆ 3 கா4 ஏ ஏன, ஆ , க கி ஆ இ4ன கா வ6ணேன. ெபா " : ' எ ெப,மா ' எ ைன அ.ைம ெகா வா ஆனா ' எ ஏேதா நா ெசா னைத =9ைமயா7 ஏ , உ / Iற= ேவறி லமா அவ எ 'ட கல"தா . எ ைன தன0 எ லா வைகயான இன*ய ெபா, களா70 ெகா&2 வ 1டா . அ"த =கி நிற=ைடயவ மJனா7, ஆைமயா7 வ.வ எ2 தா ; நரசி மமா7, வாமனனா7, வராகமா7 தி,அவதார ெச7தா ; இ ன= க கியா- வ"# கா4பவ ; என0 எ லா உறAக/ ஆனா .
 27. 27. 27 ஆழி எழ, ச! வ 1A எழ திைச வாழி எழ, த6: வா8 எழ அ6ட ேமாைழ எழ, ,7 பாத எழ அ+ப4 ஊழி எழ, உலக ெகா6டவாேற! ெபா " : பகவா ெந2மாலாக உலக ைத அள0க வள "த ெபா9# =தலி தி,வாழி ேதா றிய#; ப ேன வல I3: ச ேகாத&ட= ேதா றின. எ லா திைசகள*லி,"# வாL ெதாலி எ9"த#. ெதாட "# கைத- வா/ ேதா றின. உலக தி =க1ைட4 ப ள"# ெகா&2 ெப,மா தி,=.- தி,வ.- எ9"தன.
 28. 28. 28 Kழ1க" சி தி3கி1, மாய4 கழ1 அ4றிD K வேரா? ஆழ+ ெப $ன1 த4=", அ- திய ஞால ைத தாழ+ படாம1, த4பா1 ஒ ேகா?7ைட தா4 ெகா6ட ேகழ1 தி உ ஆய 03, ேக?: உண ேம? ெபா " : ஆழ ைத-ைடய, கீL அ&ட: Hவ3லி,"# உலைக4 பகவா ப றி வ.வா7, ெகா ப தி ஏ"தி0 கா4பா றினா . இ4ப றி தி,வ ற0க ைத0 ேக12 உண "# வ 1டா , ஒ,வ'0 இ"த4 பர ெபா, கழ NL"த தி,வ.ைய4 ப வத றி ேவ ஒ, வழி உ ளேதா?.
 29. 29. 29 மாயா! வாமனேன! ம Kதா! ந( அ ளா த(யா ந(ரா நிலனா , வ # பா காலா தாயா த ைதயா , ம3களா , ம 0மா , 0மா ந(யா ந( நி4றவா0, இைவ எ4ன நியாய!கேள. ெபா " : மாயவேன! ற வ.வானவேன! ம#Nதனேன! ந உலகி காண4ப2 த, ந , நில , வ H I, கா என ஐ Cத களா7 இ,0கிறா7. தாயாக, த"ைதயாக, ம0களாக எ லாவ த உறவ ன களாக இ,0கிறா7. பலவ இ,"# உன# வ.வ திE ேதா றி நயாக நி கிறா7. இ@வா பலவ றிE ந நி ற# எ@வளA வ ய4பான#?
 30. 30. 30 ஆ உய ேரேயா! அக1 இட ,- , பைட இட உ6: உமி அள த ேப உய ேரேயா! ெப ய ந( பைட , அ! உைற அ கைட அைட உைட த சீ ஊய ேரேயா! மன'ச 3 ேதவ ேபால , ேதவ 3 ேதவாேவா! ஓ உய ேரேயா உலக!க? எ1லா ! உ4ைன நா4 எ! வ உ0ேகா? ெபா " : உலக கைள4 பைட #, அழியாம எ2 #0 கா #4 ப ' ஊழிெவ ள வர அவ ைற வய றி ைவ #0 கா தா7. ப நேய ெவள*0 ெகா&2 வ"தா7. உலக ைத அள"தவ ந அ ேறா! ெப3யவனான ந ெப, கட ேமேல ப ள* ெகா&டா7. ப ற அ தி,4பா கடைல0 கைட"தா7; இராமனான கால தி கடE0 அைண க1.னா7; ேதவ க/0 ேம ப1ட தைலவனா7 இ,4பவ ந. உலக க/0ெக லா ந உய ராக, அவ 0 ?லமா7, அவ ைற இய0 பவனா7 அவ ைற உட பாக0 ெகா&டவ . நா =ய உ ைன0 காண =.-ேமா! நேய உ ைன0 கா1. எ ைன அைழ #0ெகா .
 31. 31. 31 ஆ8 ஆளா , ஆழி5 ச! #ம+பா தா வா8 வ 1A ெகா6:, ப 4 ெச1வா ம 0 இ1ைல தா8 ேதா8 , ைககைள ஆர ெதாழ3 காேண4 நா8 நா8 நா:வ4, அ7ேய4 ஞால ேத. ெபா " : எ ெப,மா ச ச0கர ைத: Hம"# ெச கிறாேன! அவ'0 யா ஒ,வ, பண ஆளாக இ ைலேய! அவ ப னா வாைள- வ ைல- Q0கி: ெச ல ஒ,வ, இ ைலயா? அவன* தா கைள- ேதா கைள- எ ைககளா ெதாழ நா அவைன0 காண ேவ&2 . அவைனேய நா ேதா நா ெதாடர வ , Iகிேற . அவ தன*ைமைய எ&ண நா வ,"#கிேற .
 32. 32. 32 எ4ேற? எ4ைன , உ4 ேகால தி அ73 கீ நி4ேற ஆ? ெச ய, ந( ெகா6ட ள நிைன+ப தா4? 40 ஏ பா எ , K கட1 ஞால ,- ஏ- நி4ேற தாவ ய, ந(" கழ1 ஆழி தி மாேல! ெபா " : தி, ஆழி தி,மாேல! ந ஏ9 மைலகைள- , ஏ9 உலக கைள- , ஏ9 கட கைள- ஒேர சமய தி உ தி,வ.களா தாவ அள"# நி றா7. உ அழகான தி,வ.ய கீL நா நி அ.ைம ெச7ய எ தா தி,A ள ெகா வாேயா?
 33. 33. 33 Q ந( ,கி1 ேபா1 ேதா40 , நி4 #ட ெகா" வ7B கன' வா5 ேத ந( 3 கமல3 க6க8 வ , எ4 சி ைத நிைற தவா! மா ந( ெவ"ள' மைல த4 ேம1, வ6 கா ந(ல ,கி1 ேபால Q ந( 3 கடA" ய 1 வாேன! எ தா ! ெசா1லமா?ேடேன. ெபா " : '' எ"ைதேய! உ தி,ேமன* Qய நைர: Hம"# நி ெகா&ட ேபா உ ள#. ஒள* மி "த உ வ.வ எ ைன வ, #கிற#. ெகா@ைவ0 கன* தி,வா- , ேத ெசா3- தாமைர ேபா ற க&க/ எ உ ள ைத0 ெகா ைள ெகா&2 நிைற"# வ 1டன. Qய ந உ ள தி,4பா கடலி ந ப ள*ெகா / கா1சி, ெப3ய ெவ ள* மைல ேமேல க,=கி ப."தி,4ப# ேபா ெத3கிற#" இ4ப. உ அழகா எ மன ைத0 கவ "# நலிகிற நிைலைய4 பாHர இ12: ெசா ல =.யாம திண கிேற .
 34. 34. 34 ெசRவா உ தி, ெவ6 ப1 #ட 3 ைழ த ேமா: எRவா D #ட , த மி1 ,4 வளா 3 ெகா"ள, ெசRவா ,0வேலா:, என உ"ள இ த அRவா அ4றி, யா4 அறிேய4 ம 0 அ ேள. ெபா " : அவ'ைடய சிவ"த தி,வா7, ெகா4CL, ெவ&ப க , ஒள* மி "த தி,0 ைழ ஆகியைவ த = ஒ ேறாெடா NL"# ெகா கி றன. அவ எ ெந<சி . ெகா&டப. த தி,4பவள வாயா எ ைன4 பா #4 I = வ ெச7கிறா . அவ ெச7- இ"த அ, ஒ ேற என0 4 ேபா# ; ம ஒ ேவ&டா.
 35. 35. 35 க6க" சிவ ெப யவா , வா5 சிவ கன' உ"ேள ெவ6 ப1 இல #ட இல , வ ல மகர 6டல த4 ெகா6ட1 வ6ண4 #ட ,7ய4, நா4 ேதாள4 ன' சா !க4 ஒ6 ச! கைத வா" ஆழியா4,ஒ வ4 அ7ேய4 உ"ளாேன. ெபா " : ஒ4ப ற பகவா சிவ"த ெப3ய க&கைள- , சிவ"த வாைய- உைடயவ . மி ெனாள* ெபா,"திய ெவ&ப க வ ள க, மகர &டல க ஒள* வச, நல ேமகவ&ணனான அவ ஒள* மி "த தி,வ. N.யவனா7, நா ேதா க/ட வ ள கிறா . வைள"த சா க எ' வ , ஒள*-ைடய ச , ச0கர , கைத, வா ஆகிய பைடகைள தா கிய அவ அ.ேய மன தி காதேலா2 வாLகிறா .
 36. 36. 36 $ள'! 73 கிட வர ணம!ைக இ , ைவ த " நி40 ெதள' த எ4 சி ைத அக கழியாேத, எ4ைன ஆ"வா என3 அ ள' நள' த சீ உலக E40ட4 வ ய+ப, நா!க" M ஆ7 நி40 ஆ +ப பள'! ந( ,கிலி4 பவள ேபா1 கன'வா சிவ+ப ந( காண வாராேய. ெபா " : பகவாேன! ந தி,4Iள* .ய ேல உ ப ள* ெகா&ட அழைக0 கா1.னா7; வர ணம ைக தி,4பதிய ேல இ,"த இ,4ைப0 கா1.னா7; ைவ &ட தி நி ற ேகால தி கா1சி த,கிறா7. இ@வா ? நிைலகள*E உ ள # நிைல # உ ள # நிைல # நி எ ைன ஆ கிறா7. நிைன தவ க மன ள*ரA , உ ண தாேல ? உலக தவ க வ ய0கA ந வர ேவ&2 . நா க/ மகிL"# D தா2ேவா . பள* ந ேமக திேல பவள0ெகா. பட வைத4 ேபால0 கன*"த உ தி,வா7 சிவ"# அழ ட வ ள க எ எதிேர உ எழி கா1ட ந வர ேவ&2 .
 37. 37. 37 ஓ ஆய ரமா , உல ஏ அள'3 ேப ஆய ர ெகா6ட ஓ , பS: உைடய4 கா ஆய ன, காள ந1 ேமன'ய ன4 நாராயண4, ந!க" ப ரா4 அவேன. ெபா " : எ ெப,மான* ஒ@ெவா, தி,4ெபயேர ஆய ர =க தாேல கா0க வ லதா ; ஏ9லக கைள- கா4பா ற வ ல# அ#. ஆய ர தி,4 ெபய க உைடயவ அவ எ றா , அவ ெப,ைம தா எ ேன! ஒ4ப ற ெப,ைம-ைடய அவ க,=கி தி,ேமன* ெகா&ட நாராயண . அவேன ந =ைடய தைலவ .
 38. 38. 38 ைம ஆ க !க6ண , கமல மல ேம1 ெச யா" தி மா வ ன'1, ேச தி மாேல! ெவ யா #ட ஆழி, # ச!க ஏ ைகயா! உ4ைன3 காண3,க எ4 க6ேண. ெபா " : எ ெப,மாேன! உ அழகிய மா ப ைம க, த க&கைள உைடய தாமைர மல3 த தி,மக அம "# ளா . இ தி,மக ேக வேன! ந ெவ கதி : ச0கர ைத- வல I3: ச ைக- ைகய ஏ"திய ,0கிறா7; இ தி,0ேகால திைன நா எ க&களா எ ெற காண வ , Iகிேற .
 39. 39. 39 க ேத! உ4ைன3, காண3 க தி எ4 ெநJச இ தாக இ திேன4, ேதவ க? எ1லா வ தா! வ ள! #ட D ேசாதி, உயர ஒ தா! உ4ைன உ"8 , எ4 உ"ள உக ேத. ெபா " : வானவ க/0 ேம ப1ட தைலவேன! பகவாேன! எ க&K க, #மா7 என0 உ ளவ நேய; ஆகேவ எ ெந<ச தி நிைலயாக உ ைனேய நி தி0 காண வ ைழ"ேத .ஒள* மயமான ந ெந<ச # / உக4பாக நி உ ைனேய அ# வ டாதப. இ,0 ப. ெச7தா7.
 40. 40. 40 உக ேத உ4ைன, உ"8 , எ4 உ"ள அக பா1 அக தா4 அம ேத, இட ெகா6ட அமலா! மி தானவ மா $ அகல , இ Mறா நக தா ! நரசி!க அ ஆய உ ேவ! ெபா " : ஒேர த ைமயாக எ உ ள திேல த கி இ,0கி ற றம ற எ ெப,மாேன! ந எ ன*ட மி "த காதEட எ உ ள # ேள இட ெகா&2வ 1டா7. இரண யன* மா I இ, Dறாக4 ப ள0 ப. ப ள"த நக ைத உைடயவேன! ஆள3ேய! எ மன உ ைன நிைன"# உக"# மகிLகி ற#.
 41. 41. 41 அ7யா4 இவ4 எ40, என3 ஆ அ " ெச 5 ெந7யாைன நிைற $க , அ சிைற+ $"ள'4 ெகா7யாைன 4றாம1 உலக அள த அ7யாைன அைட அ7ேய4 உ தவாேற! ெபா " : 'இவ என0 அ.யவ ' எ D ப. பகவா அ,ைள: ெச7#வ 1டா . அ"த ெந2மா , நிைற Iக9 அழகிய சிற க/ ெப ற க,டைன0 ெகா.யாக0 ெகா&டா . த தி,வ.யா ஞால =9வைத- அவ அள"தா . அவைன, அ.ேய அைட"# உ7A ெப வ 1ேட .
 42. 42. 42 தி வ த K?: ந1 மாைலக", Qயன ஏ தி வ 6ேணா க" ந1 ந( ஆ?7 அ Qப தரா நி கேவ அ! ஓ மாையய னா1 ஈ?7ய ெவ6ெண ெதா: உ6ண+ ேபா இமி1 எ 0 வ4 M4 ேகா?7ைட ஆ7ைன M அட1 ஆய த ெகா ப =3ேக. ெபா " : ெப,மாேன! ைவ "த தி உன0 ந னரா12: ெச7#, உன0 : N12வத Qய மாைலகைள ஏ"தி Qப கா1. நி ேபா#, உன# மாையகளா ந ஆ74பா.0 வ"# ெவ&ெண7 எ2 # உ&2வ 12, வ3ய திமி கைள உைடய ஏ9 ஏ கைல- ெகா I ப றி த9வ 4 ெபா,# வ ைளயா., ந4ப ைனைய மண"# ெகா&டா7.
 43. 43. 43 ந(ல தட வைரேம1, $6டUக ெந: தட!க" ேபால+ ெபாலி எம3 எ1லா இட தB ெபா! , ந( ஞால+ ப ரா4 வ # $3 ப ரா4 ம 0 ந1ேலா ப ரா4, ேகால க ய ப ரா4 எ ப ரா4 க6ண 4 ேகால!கேள. ெபா " : கட NL ம&Kல 0 தைலவ , வ &ணாடாகிய பரமபத தி உைற- தைலவ , ந ேலா யாவ 0 தைலவ , அழகிய க3ய நிற ெகா&ட தைலவ , என# தைலவனான க&ணன* அழகிய க&க , க, நல நிற ெபா,"திய ெப3ய மைலய தாமைர0 கா2க C த மல தடாக க ேபா திகLகி றன. நா ேநா0 மிட அ0க&கேள ேதா கி றன!.
 44. 44. 44 க6@ ெச தாமைர, ைக5 அைவ அ7ேயா அைவேய வ6ண க ய ஓ மா1 வைர ேபா40 மதி வ க பா1 வ 6@ கட உ ப அ+பா1 மி3 ம 0 எ+பா1 எவ 3 எ6@ இட த ேவா எ ப ரான எழி1 நிறேம? ெபா " : எ தைலவன* க& தாமைர ேபா ற#; ைகக/ , தி,வ.க/ தாமைரகேள ஒ தன; மாெப, மைல ேபா ற க3யேமன* அழக வ &ைண0 கட"#, ேதவ,லகிE அத அ4பா ைவ "த திE அவன# அழகிய நிற பரவ நி ேபெரழி எவராE எ&ண அ3யதா .
 45. 45. 45 ெப ய தி வ தாதி சீரா1 ப ற , சிற+பா1 வளரா ேப வாம4 ஆகாகா1, ேபராளா! மா $ ஆர+ $1கி ந( உ6: உமி த, Hமி ந( ஏ $ அ ேத? ெசா1A ந( யா அறிய K . ெபா " : 'சீ,ட ப ற"தா ; சிற4Iட வள "தா ' எ Iக9 ப. இ றி, வாமனனா7 வ"தா7. உலைக உ மா பா த9வ , வய றி இ, தி, அைத ந உமிL"# வாழ ைவ தா7. இ,"# அைத ந வா 4Iட ஏ 0ெகா ள வாமனனாக வ"தா7 ேபாE ! இதைன ெத3"#0 ெகா / ப. ந ெசா .
 46. 46. 46 அ7யா1 ப7 கட த , ேதா? அ அ4ேற1 ,7யா1 வ # $ அள த , ேதா? ெந7யா ! ெசறி கழ1 ெகா" தா" நிமி D, ெச40 உலக எ1லா அறிகிலமா1 ந( அள த அ40. ெபா " : ெந2மாேல! வர0 கழ அண "த உ தி,வ.கைள நிமி தி அ ெறா, நா உலக அள"தாேய! அ மகிL:சி இ4ெபா9# ளேதா! அ றி- தி,=.யா வாைனேய அள"தா7. அ மகிL:சி இ4ெபா9# உ&டாய ேறா? இ# அ.ேய'0 ெத3யவ ைல.
 47. 47. 47 இைற ,ைறயா4 ேசவ7 ேம1, ம6 அள த அ நா" மைற,ைறயா1 வா4 நாட M7 ,ைற ,ைறய 4 தா இல , H ெதள' தா1 ஒRவாேத தா வ # ப 4 மP இலகி தா4 கிட3 மP4? ெபா " : பர"தெவள* வான*ேல காK வ &மJ க எ@வளA வெறாள*-ட வ ள கி றன! இவ ைற4 பா தா மகர"த4 C0கைள4 ெப,மா உலகள"த அ"த நாள*ேல ேதவ க D1டமாக0 D., அ4ெப,மா தி,வ.கள*ேல ேவத வ தி4ப. மல கைள Qவ வழி4ப1டா கேளா எ ேதா கிற#.
 48. 48. 48 த!கா ,ய றியா , தா வ # ப 4 மP பா எ!ேக $3 எ தவ ெச தி?டன ெகா1 ெபா! ஓத த6 அ பா1, ேவைல வா 3 க6 வள எ4=ைடய க6ண4 பா1 ந1 நிற ெகா" கா ? ெபா " : அைலெபா ள* "த பா கடலி பகவா #ய கிறா . எ க&ண உட நிற ைத0 ெகா&2 ள =கி க , அவ தி,ேமன* நிற ைத தா ெபற அைவ அக ற வான* எ"த இட திேல ேபா7 எ@வைக தவ கைள: ெச7தனேவா?
 49. 49. 49 தி வாசி ய மா ,த1 அ7+ ேபா ஒ40 கவ அல தி ம6 ,- அக+ப: ஒ6 #ட அ7+ ேபா ஒ40 வ 6 ெசVஇ நா4,க+ $ ேத" நா: வ ய உவ+ப வானவ ,ைற ,ைற வழிபட ெநற(இ தாமைர3 கா: மல 3 க6ெணா: கன'வா உைடய மா இ நாய 0 ஆய ர மல த4ன க பக3 காB ப பல அ4ன ,7 ேதா" ஆய ர தைழ த ெந7ேயா 3 அ1ல அ7யேதா உலேக? ெபா " : உலக க/0 ?லகாரணமான உ தி,வ.கள* ஒ உலகள"த ேபா# ம& =9ைத- அட0கி0 ெகா&ட#. ஒள* ெபா,"திய ம ெறா, தி,வ. வ &ண ெச ைகய , ப ரமன* உலக மகிLA ற#. உ வ ழிக தாமைர0 கா2 ேபா மல "தன; வா7 கன* ேபா சிவ"த#; ஆய ர ெச கதி அழைக தி,=. கா1. ; ஆய ர க பக: ேசாைலயா7 அல "தன ேதா க ! ெந2மாேல! உன0க றி இ@Aலக அ.ைம4படா#.

×