Oferta doktorantów projektu „Turyzm dla Regionu”na rzecz realizacji Programu rozwoju turystyki w  województwie łódzkim n...
Znaczenie e-marketinguw kreowaniu wizerunku turystycznegoregionu łódzkiego              Beata Gotwald
Beata Gotwald  Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania UŁ  Autorka 3 prac zwartych i 44 publikacji w  pracach zwarty...
Projekt „Turyzm dla Regionu”  Badanie na temat:  Znaczenie e-marketingu w kreowaniu wizerunku  regionu łódzkiego  ...
Wizerunek kraju i regionu  Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki  na lata 2008-2015  Strategia rozwoju ...
Oferta współpracy  Wiedza w zakresie marketingu, szczególnie –  kreowania wizerunku i e-marketingu  Doświadczenie ba...
Obszary współpracy  Wykreowanie marki turystycznej województwa łódzkiego  (Cel operacyjny 2.1)  Opracowanie systemu ...
Adresaci oferty współpracy  Komitet Wdrożeniowy  2. Zespół roboczy – Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku  turystycz...
Dziękuję za uwagę  Beata Gotwald gotwald@uni.lodz.pl   530-868-095
Planowanie strategiczne wturystce na poziomie lokalnym           Marcin Żek
MM   Cel główny projektuRozpoznanie wzajemnych oczekiwao podmiotów „sceny turystycznej” w kontekście budowystrategii r...
Cel szczegółowe projektu• Określenie poziomu świadomości władz lokalnych w odniesieniu do potrzeby zarządzania strategicz...
Realizowany projekt a Program rozwoju turystyki   w województwie łódzkim na lata 2007 – 2020Obszar priorytetowy III – ro...
Oferta współpracyWsparcie procesu rozwoju turystyki poprzez realizację celu głównego icelów szczegółowych badaniaOcena rea...
Dziękuję za uwagę      Marcin Żek Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcioskiego 31, 90-131 Łódź   E-mail: m...
Analiza możliwości wdrożeniowych założeocertyfikatu ekologicznego dla hoteli regionułódzkiego             Rad...
Badanie wpisuje się w założenia          Programu Rozwoju Turystyki w woj. łódzkim 2007 - 2020Priorytet IV -„Zago...
Baza noclegowa regionu łódzkiego  Rozwój turystyki w Łódzkiem wymagad będzie szybkiej rozbudowy bazy noclegowej. Szczegó...
Zidentyfikowane problemy  Niewystarczająco rozwinięta podstawowa infrastruktura  turystyczna.  Słabo rozwinięta inno...
Propozycje rozwiązaoInnowacyjnym kierunkiem w turystyce i branży hotelarskiej regionu łódzkiego mogą bydzałożenia wynikają...
Rezultaty dla praktyki gospodarczejPublikacja książkowa zawierająca prezentację modelu wdrożeniazałożeo certyfikatu ekolog...
Włączenie się w pracę następujących zespołów:   ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH   ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI TURYSTYC...
Dziękuję za uwagę                Radosław DziubaKontakt:Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademiau...
Promocja internetowa obiektów zbiorowegozakwaterowania jako ważny czynnik wspierający  rozwój turystyki kongresowo-konfer...
O mnie•  Studia doktoranckie – I rok, Wydział Zarządzania UŁ, Katedra  Informatyki•  specjalista ds. systemów IT – log...
O badaniu•  Tytuł: Promocja internetowa obiektów zbiorowego zakwaterowania  jako ważny czynnik wspierający rozwój turys...
Zespół wdrożeniowy numer 2 kształtowanie   atrakcyjnego wizerunku turystycznego WŁ•  Wizerunek obiektów w Internecie• ...
Obszary współpracy•  Współpraca przy pracach nad turystyczną platformą internetową i przy  prezentacji oferty województ...
Dziękuję za uwagę   Mateusz Bogołębski mateusz_bogolebski@o2.pl
Rola zarządzania projektami  w działalności przedsiębiorstwturystycznych w regionie łódzkim           Artur Jan...
Plan wystąpienia1. Istota prowadzonego badania2. Zbieżnośd badania z „Programem rozwoju turystyki  w województwie łódzkim...
1. Istota prowadzonego badania• Problem badawczy: Wykorzystanie narzędzi i standardów zarządzania projektami przez przedsi...
2. Zbieżnośd badania z „Programem rozwoju    turystyki w województwie łódzkim…”• Problem VI:  Niewystarczająco rozwin...
2. Zbieżnośd badania z „Programem rozwoju    turystyki w województwie łódzkim…”• Priorytet IV:   Zagospodarowanie prz...
3. Aplikacyjnośd wyników prowadzonego badania • Główny cel badania:  Opracowanie rekomendacji dla doboru narzędzi i stand...
4. Wdrażanie „Programu …” – obszary współpracy • Zespół roboczy: Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej  województwa ł...
Dziękuję za uwagę   Artur Janusz   531 800 616 ar.janusz@gmail.com
Analiza wybranych determinant rozwoju obiektówświadczących usługi hotelarskie w podregionie łódzkimz wykorzystaniem modeli...
Problemy badawcze•  Jakie są kierunki zmian oferty obiektów noclegowych?•  Czy oferta obiektów jest dostosowana do potrz...
Propozycje rozwiązao•  Sformułowanie diagnozy sytuacji turystycznych obiektów  noclegowych•  Wyznaczenie siły wpływu p...
Rezultaty dla praktyki gospodarczej•  Publikacja zawierająca rekomendowane kierunki działao•  Narzędzie oceny pozycji ko...
Włączenie się w prace zespołu ds.  zagospodarowania przestrzeni turystycznej WŁ•  Badanie ilościowe i jakościowe bazy n...
Dziękuję za uwagę  Edyta Łaszkiewiczelaszkiewicz@uni.lodz.pl
Promocja turystyki w Internecie         Adam Jasioski
Kim jestem? Czym się zajmuję?• Praca badawcza i dydaktyczna w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Narzędzi Informatyki• Bu...
Do kogo kieruję swoją ofertę?• 2 Zespół Roboczy:Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku turystycznegowojewództwa łódzkiego• 3...
Program rozwoju turystyki w województwie   MM    łódzkim na lata 2007-2020 Priorytet 2: Kształtowanie atrakcyjnego ...
Jakie problemy dostrzegam?• Bardzo dużo niezintegrowanych portali turystycznych• Brak jednego kompleksowego portalu turyst...
Co oferuję?• Współpraca przy budowaniu strategii promocji turystyki w regionie łódzkim poprzez wykorzystanie innowacyjnyc...
Mój pomysł na portal turystyczny   MM• Wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych:   system agentowy –...
Dziękuję za uwagę   Adam Jasioski  ajasinski@uni.lodz.pljasinski.adam24@gmail.com
Idea Slow Food jako przejaw innowacyjności gospodarstw  agroturystycznych województwa łódzkiego oferujących  klientom p...
Krzysztof LibertowskiDoktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu ŁódzkiegoZainteresowania: Marketing terytorialny Marke...
MM  Priorytet I – Rozwój produktów          turystycznychDziałanie 1.1.4  Slow Food jako sposób dotarcia do ...
Problemy, na które mają odpowiedzied          badaniaOkreślenie szans wykorzystania żywności do promocjiagrotury...
Rezultaty dla praktyki badawczejPokazanie nowych form promocji gospodarstwagroturystycznychUświadomienie właścicielom pote...
Dziękuję za uwagę     Krzysztof LibertowskiEmail: krzysztof.libertowski@gmail.com  Telefon kontaktowy: 600833119
Możliwości finansowania gospodarstwagroturystycznych w Dolinie rzeki Grabi        Magdalena Dąbkowska
Wybór priorytetu, działao i zespołu      roboczego do współpracy•  Priorytet III: Rozwój zasobów ludzkich oraz współ...
Problemy, dla których poszukiwane są   rozwiązania w ramach badania• Dlaczego gospodarstwa agroturystyczne nie rozwijają...
Rezultaty dla praktyki gospodarczej    wraz z przykładami współpracy• Wsparcie Lokalnych Grup Działania poprzez pomoc w...
Dziękuję za uwagę Magdalena Dąbkowska mdabkowska@yahoo.com   695 638 965
Rozwój turystyki konnej w regionie łódzkim                 Beata Ludwiczak          Zakład Strat...
Potencjał Łódzkiego Szlaku Konnego  1817 km  Atrakcje turystyczne, kulturalne, przyrodnicze  Infrastruktura informac...
Główny cel badania:  Analiza wpływu projektu Łódzki Szlak Konny na przedsiębiorstwa świadczące usługi jeździeckie.
MM       Cele szczegółowe badania Analiza wiedzy na temat szlaku konnego wśród małych i średnichprzedsiębiorstw wys...
MM        Etapy projektu Badania wpływu projektu ŁSzK na rozwój przedsiębiorstw oraz turystyki w regionie Ident...
Program rozwoju turystyki w województwie                 2007 -2020    Cel strategiczny 1Rozwój produkt...
Program rozwoju turystyki w województwie                  2007 -2020      Cel strategiczny 2Kształt...
Program rozwoju turystyki w województwie                 2007 -2020     Cel strategiczny 3Rozwój zas...
Łódzki Szlak Konny dzięki połączeniu walorów turystycznych województwa łódzkiegoi rozbudowy bazy ośrodków jeździeckich z n...
Dziękuję za uwagęBeata Ludwiczak
„Geostanowiska jako perspektywiczna szansa realizacji Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim          ...
Plan wystąpienia:    MM• Czym jest geoturystyka ?    Do kogo kierowad ofertę geoturystyczną?    Geoturystyka w Po...
Czym jest geoturystyka ?Geoturystyka    – „zapewnienie zaplecza edukacyjnegoi usługowego dla promocji walorów stanowisk...
Do kogo kierowad ofertę geoturystyczną?          do miłośników nauk o Ziemi          animatorów turyst...
Geoturystyka w Polsce  Akademia Górniczo Hutnicza - pierwszy i jedyny kierunek na uczelni  wyższej  Paostwowy Instyt...
Geoturystyka w Polsce  Instytut Ochrony Przyrody PAN – „Katalog obiektów  geoturystycznych w Polsce” 2006  Województ...
Nasze badania w ramach projektu„Analiza potencjału walorów geoturystycznych dolinyśrodkowej Grabi i możliwośd ich wykorzys...
„Analiza potencjału walorów geoturystycznych doliny           środkowej Grabi  i możliwości ich wykorzystania...
„Potencjał geoturystyczny Parku Krajobrazowego  Wzniesieo Łódzkich w świetle koncepcji tworzenia  geoparków. Ocena moż...
Program rozwoju turystyki w województwie     łódzkim na lata 2007 - 2020               Cel strategiczny...
Program rozwoju turystyki w województwie      łódzkim na lata 2007 - 2020               Cel strategicz...
Program rozwoju turystyki w województwie    łódzkim na lata 2007 - 2020            Cel strategiczny 2 Wzro...
Program rozwoju turystyki w województwie    łódzkim na lata 2007 - 2020              Cel strategiczny 3Pr...
Dziękujemy za uwagęAleksandra Majecka olaweremczuk@poczta.onet.pl Marta Wiśniewska wisniewska.mar@gmail.com
Wykorzystanie materialnego dziedzictwa poprzemysłowego w rozwoju turystyki          w regionie łódzkim     ...
Powiązania realizowanych badaoz Programem rozwoju turystyki województwa łódzkiego    MM • Utworzenie listy obiektów po...
MM       Cele badawcze• Zasoby poprzemysłowe województwa łódzkiego   Identyfikacja obiektów   Utworzenie listy o...
MM  Aplikacyjnośd wyników badania• Rewitalizacja budynków poprzemysłowych    Wskazanie budynków dotychczas niewykorzy...
Obszary współpracy    MM       z Zespołami wdrożeniowymi• Utworzenie listy kluczowych dla turystyki obiektów popr...
Dziękuję za uwagę    Filip Moterski    0 601 52 62 64  filip.moterski@o2.pl
„Analiza barier rozwoju rynku turystycznegopodróży sentymentalnych Żydów do Łodzi w kontekście rozwoju turystyki w mieści...
MM                  Katarzyna Leśniewska• Doktorantka w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regional...
MM         Identyfikacja problemów:• Niewykorzystanie potencjału wielokulturowej Łodzi w kontekście rozwoju produ...
MM            Główny cel badania• Identyfikacja barier rozwojowych łódzkiego rynku turystycznego w zakresie tu...
Przyjazdy z Izraela do PolskiMM  w latach 1996-2006 w tys.   Źródło: dane GUS, za: Łopacioski, Radkowska 2007
Regiony Polski najchętniej odwiedzane przez  MM    turystów z Izraela      Źródło: Łopacioski, Radkowska 2007
Możliwośd współpracy w ramach Programu  Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego• I - Rozwój produktów turystycznych   ...
Możliwośd współpracy z podmiotami:• Biura podróży posiadające ofertę turystyki przyjazdowej do Łodzi,• Organizacje wspiera...
Dziękuję za uwagę     Katarzyna LeśniewskaKatedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych     ul. Kopcioskie...
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZAMKÓW I PAŁACÓWWOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DLA CELÓW ORGANIZACJITURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   ...
Cel główny projektuOkreślenie aktualnego stanu (rok 2011) przystosowania zamków ipałaców obszaru badao (24), które pełnią ...
Cele szczegółowe- ustalenie stopnia przystosowania badanych obiektów dla potrzebturystyki osób niepełnosprawnych,- ustalen...
Problemy…Niedostosowanie obiektów zabytkowych i zagospodarowania turystycznego dla os.              niepełno...
Rezultaty dla praktyki gospodarczej- możliwośd wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługąosób nie...
w trakcie realizacji:  - opracowanie produktu turystycznego: „Zabytki województwałódzkiego dostępne dla wszystkich” (biur...
Obszar programowy w który wpisuje się badanie             PRIORYTET 1        Rozwój produktów turystyc...
OBSZARY MERYTORYCZNE WSPÓŁPRACYCel operacyjny 1.1 Rozwój nowych, markowych produktów turystycznych o wyraźnej zdolnościkre...
WYBRANE FORMY WSPÓŁPRACY-  doradztwo w zakresie przystosowania obiektów do potrzeb osób z różnymi rodzajami  niepełnosp...
Dziękuję za uwagę.  Łukasz Musiaka  E-mail:  musiaka@wp.pl  Tel: 609 634 194
Analiza derywatów pogodowych jako instrumentuwspierającego zarządzanie ryzykiem pogodowymbranży turystycznej w regionie łó...
MM  Wprowadzenie do tematuDerywaty pogodowe są to dwustronne kontraktyterminowe, które są rozliczane na podstawie warunk...
Dlaczego derywaty?-    wpływ warunków pogodowychBadania wskazują, że około 60% wszystkich firm jestbezpośrednio lub poś...
Lista podmiotów z branży turystycznej, którychdziałalnośd jest narażona na negatywny wpływ          pogody:  ...
Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim        na lata 2007-2020,       a derywaty pogodowe   Wśr...
Rezultaty dla praktyki gospodarczej:1. Odpowiedź na pytanie, jak warunki pogodowe wpływają na  podmioty branży turystyczn...
Rezultaty dla praktyki gospodarczej:3. Poradnik zawierający praktyczne wskazówki ochrony  przychodów firm branży turystyc...
Derywaty pogodowe są instrumentem, (produktem), któryjest tworzony z myślą o podmiotach branży turystycznejregionu łódzkie...
Dziękuję za uwagę   Dorota Michalak    Kontakt: dorotastelmach@poczta.fm
Perspektywy rozwoju turystykiw wybranych obiektach hydroenergetycznychwojewództwa łódzkiego               Jo...
Cele badawcze:  Analiza i ocena perspektyw rozwoju turystyki w wybranych obiektach  hydroenergetycznych województwa łó...
Warto ukazad możliwośdpowiązania branży turystyczneji odnawialnych źródeł energii(OŹE) na pewnym obszarze         ...
Wzrasta zainteresowanie obiektami OŹE.                      Obiekty OŹE sa w większości nowe i stanow...
W województwie łódzkim jest 37 elektrowni wodnych. Największe elektrownie  wodne: EW Jeziorsko (4,89 MW) i EW Smardzewice...
Istniejące elektrownie wodne w województwie łódzkim                       Źródło w: „Ocena konkuren...
Kierunki rozwoju turystyki:                  Utworzenie ciekawego szlaku po               ...
Obecnie są przeprowadzane wywiady z właścicielami elektrowni wodnych w województwie    łódzkim w celu określenia ich sk...
Możliwe obszary współpracy z następującymi      Zespołami Wdrożeniowymi:  Zespół ds. zagospodarowania przestrzeni ...
Dziękuję za uwagę  Joanna Sołtuniak  jsoltuniak@wp.pl
Turystyka medyczna w Łodzi    Krystian Kirilis
Turystyka medycznaTurystyka medyczna jest jedną z form turystyki zdrowotnej, obokwellness i spa, turystyki uzdrowiskowej i...
Cel strategiczny 1Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie    turystycznego wizerunku województwa ł...
Problem badawczy: W 2010 roku na 300 tysięcy turystówmedycznych w Polsce, jedynie 3000 (1%)     przyjechało do Łodzi. ...
Rezultaty badania dla praktyki gospodarczej  Przedstawienie barier w rozwoju turystyki medycznej  instytucjom samorząd...
Współpraca z zespołem roboczym:  Rozwój produktów turystycznych         CelStworzenie łódzkiego produktu turystyk...
Dziękuję za uwagę Krystian Kirilis embrosmetal@o2.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja doktoranci turyzm

2,107 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,107
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentacja doktoranci turyzm

 1. 1. Oferta doktorantów projektu „Turyzm dla Regionu”na rzecz realizacji Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020
 2. 2. Znaczenie e-marketinguw kreowaniu wizerunku turystycznegoregionu łódzkiego Beata Gotwald
 3. 3. Beata Gotwald Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania UŁ Autorka 3 prac zwartych i 44 publikacji w pracach zwartych Główne zainteresowania: e-marketing, Internet, turystyka, zachowania klientów
 4. 4. Projekt „Turyzm dla Regionu” Badanie na temat: Znaczenie e-marketingu w kreowaniu wizerunku regionu łódzkiego E- marketing a współpraca między firmami, organizacjami pozarządowymi i samorządem terytorialnym
 5. 5. Wizerunek kraju i regionu Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015 Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020
 6. 6. Oferta współpracy Wiedza w zakresie marketingu, szczególnie – kreowania wizerunku i e-marketingu Doświadczenie badawcze Zorientowanie na cel Otwartośd i kreatywnośd
 7. 7. Obszary współpracy Wykreowanie marki turystycznej województwa łódzkiego (Cel operacyjny 2.1) Opracowanie systemu promocji wewnętrznej (Działanie 2.2.3, Cel operacyjny 2.2) Badania wizerunku (Działanie 2.3.2 , Cel operacyjny 2.3)
 8. 8. Adresaci oferty współpracy Komitet Wdrożeniowy 2. Zespół roboczy – Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku turystycznego Województwa Łódzkiego 1. Zespół roboczy – Rozwój produktów turystycznych . . .
 9. 9. Dziękuję za uwagę Beata Gotwald gotwald@uni.lodz.pl 530-868-095
 10. 10. Planowanie strategiczne wturystce na poziomie lokalnym Marcin Żek
 11. 11. MM Cel główny projektuRozpoznanie wzajemnych oczekiwao podmiotów „sceny turystycznej” w kontekście budowystrategii rozwoju turystyki na poziomie lokalnym
 12. 12. Cel szczegółowe projektu• Określenie poziomu świadomości władz lokalnych w odniesieniu do potrzeby zarządzania strategicznego w turystyce;• Identyfikacja pół i form współpracy podmiotów „sceny” turystycznej na poziomie lokalnym w procesie rozwoju turystyki;• Określenie roli samorządu lokalnego w procesie rozwoju turystyki;• Identyfikacja potrzeb społeczności lokalnej możliwych do zaspokojenia na drodze świadomego i planowego rozwoju turystyki;
 13. 13. Realizowany projekt a Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 – 2020Obszar priorytetowy III – rozwój zasobów ludzkich orazwspółpraca w obszarze turystykiCel operacyjny 3.2, Działanie 3.2.3 – Opracowanie i wdrożenie systemuwsparcia dla projektów angażujących lokalną społecznośd w realizacjęprojektów turystycznych;Cel operacyjny 3.4, Działanie 3.4.3 – Wdrożenie regionalnego systemuwsparcia dla przedsiębiorstw turystycznych;Cel operacyjny 3.4, Działanie 3.4.4 – Rozszerzenie oraz koordynacja zapisówdotyczących turystyki w aktualizowanych oraz nowych dokumentachstrategicznych województwa oraz samorządów lokalnych;Cel operacyjny 3.4, Działanie 3.4.5 – Wdrożenie zasad wsparcia podmiotówubiegających się o finansowanie zewnętrzne projektów turystycznych orazzapewnienie ich skutecznego wydatkowania
 14. 14. Oferta współpracyWsparcie procesu rozwoju turystyki poprzez realizację celu głównego icelów szczegółowych badaniaOcena realizacji założeo strategicznych Programu Rozwoju Turystyki wwojewództwie łódzkim na lata 2007-2020 w gminie InowłódzOrganizacja (gmina Inowłódz) panelu szkoleniowo – dyskusyjnego otematyce:1. „Produkt turystyczny”2. „Planowanie strategiczne w turystyce”Beneficjenci: władze lokalne, podmioty gospodarcze, społecznośd lokalna
 15. 15. Dziękuję za uwagę Marcin Żek Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcioskiego 31, 90-131 Łódź E-mail: marcin.zek@wp.pl
 16. 16. Analiza możliwości wdrożeniowych założeocertyfikatu ekologicznego dla hoteli regionułódzkiego Radosław Dziuba
 17. 17. Badanie wpisuje się w założenia Programu Rozwoju Turystyki w woj. łódzkim 2007 - 2020Priorytet IV -„Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa do pełnienia funkcji turystycznychoraz rozwój infrastruktury turystycznej”Działanie 4.1.1Wsparcie budowy i rozbudowy bazy noclegowej o różnym standardzieWedług Strategii Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 sytuacja w jakiej znajduje się obecnieŁódzkie sprawia, że jedną z głównych gałęzi rozwijających się w naszym regionie będzie branża hotelarska.W ślad za rozwojem regionu powinny jednak iśd innowacyjne rozwiązania w bazie noclegowej, które wrezultacie dadzą szansę na podniesienie konkurencyjności samej branży oraz województwa.
 18. 18. Baza noclegowa regionu łódzkiego Rozwój turystyki w Łódzkiem wymagad będzie szybkiej rozbudowy bazy noclegowej. Szczególnie ważne jest to w regionach o dużym potencjale rozwojowym i wysokiej atrakcyjności turystycznej, ale ze słabym lub bardzo słabym zapleczem turystycznym. Rozbudowa podstawowej bazy turystycznej powinna byd ściśle skorelowana z planami w zakresie rozwoju oferty produktowej jak i uwzględniad innowacyjne rozwiązania w danej dziedzinie. Innego zaplecza oczekują bowiem turyści biznesowi, uczestniczący w szkoleniach i konferencjach aniżeli turyści aktywni, podróżujący z rodziną lub w gronie znajomych w celach rekreacyjnych. Wniosek: Łódzkie potrzebuje zwiększenia dostępu do podstawowej bazy turystycznej. W ślad za zwiększaniem dostępności powinny iśd innowacyjne rozwiązania pozwalające uatrakcyjnid ofertę turystyczną regionu.
 19. 19. Zidentyfikowane problemy Niewystarczająco rozwinięta podstawowa infrastruktura turystyczna. Słabo rozwinięta innowacyjnośd hoteli Słabo rozwinięta towarzysząca baza turystyczna. Niedostateczne dopasowanie bazy turystycznej do specyficznych potrzeb turystów.
 20. 20. Propozycje rozwiązaoInnowacyjnym kierunkiem w turystyce i branży hotelarskiej regionu łódzkiego mogą bydzałożenia wynikające z wdrażania rozwiązao ekologicznego hotelu.Ekologiczny hotel jest obiektem przyjaznym dla środowiska i turystyki. Sprzyja lokalnemu,regionalnemu czy globalnemu ekosystemowi, pozwalając jednocześnie na obniżenie własnychkosztów.Ekologiczne hotele są ważnym punktem rozwoju turystyki, gdyż wpisują się w założeniazrównoważonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej poprzez:a) pokazanie pozytywnych przykładów dbania turystyki o środowisko,b) podnoszenie atrakcyjnośd regionu wśród turystów i podróżnych,c) obniżenia kosztów funkcjonowania hotelu,d) wprowadzenia innowacyjnego rozwiązania zarządzania obiektem noclegowym.
 21. 21. Rezultaty dla praktyki gospodarczejPublikacja książkowa zawierająca prezentację modelu wdrożeniazałożeo certyfikatu ekologicznego dla hoteli regionu łódzkiego.
 22. 22. Włączenie się w pracę następujących zespołów:  ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 23. 23. Dziękuję za uwagę Radosław DziubaKontakt:Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademiaul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódźradoslaw-dziuba@wp.pl
 24. 24. Promocja internetowa obiektów zbiorowegozakwaterowania jako ważny czynnik wspierający rozwój turystyki kongresowo-konferencyjnej w województwie łódzkim Mateusz Bogołębski Mateusz Bogołębski
 25. 25. O mnie• Studia doktoranckie – I rok, Wydział Zarządzania UŁ, Katedra Informatyki• specjalista ds. systemów IT – logistyka• specjalista ds. baz danych – organizator konferencji• studia magisterskie na Wydziale Matematyki UŁ – mgr informatyki
 26. 26. O badaniu• Tytuł: Promocja internetowa obiektów zbiorowego zakwaterowania jako ważny czynnik wspierający rozwój turystyki kongresowo- konferencyjnej w województwie łódzkim• Wizerunek obiektów w Internecie• Oferta obiektów dla turystów biznesowych• Promocja atrakcji turystycznych i lokalnych przedsiębiorców
 27. 27. Zespół wdrożeniowy numer 2 kształtowanie atrakcyjnego wizerunku turystycznego WŁ• Wizerunek obiektów w Internecie• Oferta obiektów dla turystów biznesowych• Promocja atrakcji turystycznych i lokalnych przedsiębiorców
 28. 28. Obszary współpracy• Współpraca przy pracach nad turystyczną platformą internetową i przy prezentacji oferty województwa łódzkiego w Internecie• Turystyka biznesowa w regionie łódzkim. Wskazanie w jakim stopniu obiekty z województwa łódzkiego są przystosowane do przyjęcia turystów biznesowych• Rozwój promocji internetowej obiektów kongresowo-konferencyjnych w województwie łódzkim. Badanie w jaki sposób obiekty pozyskują klientów przez Internet. Wskazanie na jakie atrakcje WŁ powołują się przedstawiciele obiektów na stronach Internetowych
 29. 29. Dziękuję za uwagę Mateusz Bogołębski mateusz_bogolebski@o2.pl
 30. 30. Rola zarządzania projektami w działalności przedsiębiorstwturystycznych w regionie łódzkim Artur Janusz
 31. 31. Plan wystąpienia1. Istota prowadzonego badania2. Zbieżnośd badania z „Programem rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020”3. Aplikacyjnośd wyników prowadzonego badania4. Wdrażanie „Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020” – obszary współpracy
 32. 32. 1. Istota prowadzonego badania• Problem badawczy: Wykorzystanie narzędzi i standardów zarządzania projektami przez przedsiębiorstwa turystyczne (hotelarskie) funkcjonujące w regionie łódzkim w celu:  zrealizowania celów biznesowych przedsiębiorstwa,  kreowania nowych impulsów dla rozwoju regionalnego i lokalnego.
 33. 33. 2. Zbieżnośd badania z „Programem rozwoju turystyki w województwie łódzkim…”• Problem VI: Niewystarczająco rozwinięta podstawowa infrastruktura turystyczna.• Uzasadnienie:  „...Inwestycje w podstawową infrastrukturę turystyczną oraz w rozwój zaplecza turystycznego muszą byd wpisane w kalendarz działao od pierwszych dni realizacji „Programu...”.  „W szczególności dotyczy to rozbudowy hoteli najwyższej klasy, hoteli klasy ekonomicznej...”.Źródło: „Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020. Częśd II – strategiczna”, Warszawa – Łódź, grudzieo 2007, s. 12.
 34. 34. 2. Zbieżnośd badania z „Programem rozwoju turystyki w województwie łódzkim…”• Priorytet IV: Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego.• Uzasadnienie:  „Rozwój turystyki w Łódzkiem wymagad będzie szybkiej rozbudowy bazy noclegowej (...) na najwyższym poziomie (...), jak również bazy w klasie ekonomicznej...”.  „Łódzkie (...) jest doskonałym miejscem do stworzenia rozbudowanej bazy konferencyjno-szkoleniowej”.Źródło: „Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020. Częśd II – strategiczna”, Warszawa – Łódź, grudzieo 2007, s. 63-65.
 35. 35. 3. Aplikacyjnośd wyników prowadzonego badania • Główny cel badania: Opracowanie rekomendacji dla doboru narzędzi i standardów zarządzania projektami ze względu na:  osiągnięcie przez przedsiębiorstwo założonych celów biznesowych,  wykreowanie nowych impulsów rozwojowych w bezpośrednim (lokalnym) otoczeniu przedsiębiorstwa oraz w regionie.
 36. 36. 4. Wdrażanie „Programu …” – obszary współpracy • Zespół roboczy: Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego Działania kluczowe do osiągnięcia celów założonych dla Priorytetu IV „Programu...”, m.in.:  Działanie 4.1.1. Wsparcie budowy i rozbudowy bazy noclegowej o różnym standardzie.  Działanie 4.2.3. Wsparcie budowy i rozbudowy bazy konferencyjno- szkoleniowej.
 37. 37. Dziękuję za uwagę Artur Janusz 531 800 616 ar.janusz@gmail.com
 38. 38. Analiza wybranych determinant rozwoju obiektówświadczących usługi hotelarskie w podregionie łódzkimz wykorzystaniem modeli panelowych Edyta Łaszkiewicz
 39. 39. Problemy badawcze• Jakie są kierunki zmian oferty obiektów noclegowych?• Czy oferta obiektów jest dostosowana do potrzeb turystów?• Jakie są możliwości specjalizacji bazy noclegowej?• Jakie działania przyczyniłyby się do rozwoju obiektów noclegowych?• Jakie są przewidywane ścieżki rozwoju bazy noclegowej?
 40. 40. Propozycje rozwiązao• Sformułowanie diagnozy sytuacji turystycznych obiektów noclegowych• Wyznaczenie siły wpływu poszczególnych elementów oferty na zmiany liczby noclegów• Nakreślenie potencjalnych ścieżek rozwoju bazy noclegowej• Wskazanie rekomendowanych działao
 41. 41. Rezultaty dla praktyki gospodarczej• Publikacja zawierająca rekomendowane kierunki działao• Narzędzie oceny pozycji konkurencyjnej obiektu noclegowego na tle branży• Ekonometryczny model siły wpływu określonych czynników na rozwój bazy noclegowej
 42. 42. Włączenie się w prace zespołu ds. zagospodarowania przestrzeni turystycznej WŁ• Badanie ilościowe i jakościowe bazy noclegowej podregionu łódzkiego• Analiza statystyczna wyników badao• Modelowanie ekonometryczne w ww. obszarze
 43. 43. Dziękuję za uwagę Edyta Łaszkiewiczelaszkiewicz@uni.lodz.pl
 44. 44. Promocja turystyki w Internecie Adam Jasioski
 45. 45. Kim jestem? Czym się zajmuję?• Praca badawcza i dydaktyczna w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Narzędzi Informatyki• Budowa innowacyjnych rozwiązao informatycznych• Realizacja badania pt. „Skutecznośd promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników. Model portalu internetowego dla regionu.” w ramach projektu „Turyzm dla regionu”
 46. 46. Do kogo kieruję swoją ofertę?• 2 Zespół Roboczy:Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku turystycznegowojewództwa łódzkiego• 3 Zespół Roboczy:Rozwój zasobów ludzkich i współpraca w zakresie turystyki
 47. 47. Program rozwoju turystyki w województwie MM łódzkim na lata 2007-2020 Priorytet 2: Kształtowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku województwa łódzkiego. Działanie 2.2.2: Uruchomienie turystycznej platformy internetowej. Priorytet 3: Rozwój zasobów ludzkich oraz współpraca w obszarze turystyki. Działanie 3.1.3: Opracowanie i wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia zawodowego w turystyce.
 48. 48. Jakie problemy dostrzegam?• Bardzo dużo niezintegrowanych portali turystycznych• Brak jednego kompleksowego portalu turystycznego• Brak portalu turystycznego umożliwiającego bezpośrednie rezerwacje miejsc noclegowych on-line• Brak czasu na stacjonarne szkolenia• Brak portalu turystycznego umożliwiającego skorzystanie z e-learningu
 49. 49. Co oferuję?• Współpraca przy budowaniu strategii promocji turystyki w regionie łódzkim poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych.• Przygotowanie i prowadzenie szkoleo dla kadry turystycznej w zakresie promocji turystyki w Internecie.• Wspólne aplikowanie o fundusze na budowę kompleksowego internetowego portalu turystycznego.• Współpraca przy tworzeniu nowej wersji portalu www.ziemialodzka.pl
 50. 50. Mój pomysł na portal turystyczny MM• Wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych:  system agentowy – wirtualny doradca turysty  syntezator mowy Ivona – czytanie treści strony dla osób niewidomych  autorski system bezpośredniej rezerwacji miejsc noclegowych on-line  moduł e-learningowy
 51. 51. Dziękuję za uwagę Adam Jasioski ajasinski@uni.lodz.pljasinski.adam24@gmail.com
 52. 52. Idea Slow Food jako przejaw innowacyjności gospodarstw agroturystycznych województwa łódzkiego oferujących klientom produkty żywnościowe z własnej posiadłości Krzysztof Libertowski
 53. 53. Krzysztof LibertowskiDoktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu ŁódzkiegoZainteresowania: Marketing terytorialny Marketing sensoryczny Marketing szeptany Agroturystyka Slow Movement
 54. 54. MM Priorytet I – Rozwój produktów turystycznychDziałanie 1.1.4 Slow Food jako sposób dotarcia do kultury FoodiesDziałanie 1.1.5 Linią 46 do Miasta Tkaczy i produktu turystycznego „Wozem drabiniastym przez wieś śladami tradycji, zanikających zawodów i umiejętności w gospodarstwach agroturystycznych” Slow Travel jako szansa na dłuższy pobyt turystówDziałanie 1.3.1 Slow Food jako narzędzie promocji lokalnej żywności
 55. 55. Problemy, na które mają odpowiedzied badaniaOkreślenie szans wykorzystania żywności do promocjiagroturystykiRekomendacje Slow Food jako szansa na większą rozpoznawalnośdwojewództwa łódzkiegoMożliwośd utworzenia szlaku lokalnych tradycji i przepisówGotowośd właścicieli do stosowania innowacji w sferze promocji iwspółpracy z innymi podmiotami na rzecz rozwoju agroturystyki
 56. 56. Rezultaty dla praktyki badawczejPokazanie nowych form promocji gospodarstwagroturystycznychUświadomienie właścicielom potencjału rozwoju drzemiącegow lokalnych doświadczeniach i tradycjachWskazanie możliwości wykorzystania istniejących zasobów istworzenia obszarowych produktów turystycznych
 57. 57. Dziękuję za uwagę Krzysztof LibertowskiEmail: krzysztof.libertowski@gmail.com Telefon kontaktowy: 600833119
 58. 58. Możliwości finansowania gospodarstwagroturystycznych w Dolinie rzeki Grabi Magdalena Dąbkowska
 59. 59. Wybór priorytetu, działao i zespołu roboczego do współpracy• Priorytet III: Rozwój zasobów ludzkich oraz współpraca w obszarze turystyki• Konkretne działania wiążące się z badaniem, w zakresie których możliwa jest współpraca:  3.3.2 Stymulowanie rozwoju Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz innych podmiotów realizujących projekty turystyczne  3.4.5 Wdrożenie zasad wsparcia podmiotów ubiegających się o finansowanie zewnętrzne projektów turystycznych oraz zapewnienie ich skutecznego wydatkowania• Pozostałe działanie, w ramach którego może odbyd się współpraca:  3.2.1 Wdrożenie programu budowania lokalnej tożsamości na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich – podnoszenie poziomu wiedzy o regionie. Realizacja poprzez działalnośd w Związku Harcerstwa Polskiego i wieloletnie doświadczenie związane z pracą z młodymi ludźmi oraz szkołami, w których działają.• 3. Zespół roboczy: rozwój zasobów ludzkich i współpraca w zakresie turystyki (koordynator: Dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk)
 60. 60. Problemy, dla których poszukiwane są rozwiązania w ramach badania• Dlaczego gospodarstwa agroturystyczne nie rozwijają się w taki sposób, w jaki mogły by się rozwijad?• Jakie są możliwości rozwoju i finansowania gospodarstw agroturystycznych?• Dlaczego właściciele gospodarstw agroturystycznych nie korzystają ze wszystkich źródeł możliwego finansowania działalności?• Jaką rolę odgrywają Lokalne Grupy Działania? Poprzez badanie zostanie sprawdzony potencjał gospodarstw agroturystycznych w zakresie korzystania z zewnętrznych środków finansowych
 61. 61. Rezultaty dla praktyki gospodarczej wraz z przykładami współpracy• Wsparcie Lokalnych Grup Działania poprzez pomoc w nawiązaniu partnerstwa międzynarodowego, jako alternatywnej formy finansowania LGD.• Wsparcie doradcze beneficjantów pomocy finansowej.• Zachęcenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności.• Pomoc przy budowie bazy projektów dofinansowanych ze środków wewnętrznych – tworzeniu platformy wymiany doświadczeo.
 62. 62. Dziękuję za uwagę Magdalena Dąbkowska mdabkowska@yahoo.com 695 638 965
 63. 63. Rozwój turystyki konnej w regionie łódzkim Beata Ludwiczak Zakład Strategii Marketingowych Katedra Marketingu UŁ
 64. 64. Potencjał Łódzkiego Szlaku Konnego 1817 km Atrakcje turystyczne, kulturalne, przyrodnicze Infrastruktura informacyjna, innowacyjny wymiar bezpieczeostwa e-informacja (20 km odcinki)
 65. 65. Główny cel badania: Analiza wpływu projektu Łódzki Szlak Konny na przedsiębiorstwa świadczące usługi jeździeckie.
 66. 66. MM Cele szczegółowe badania Analiza wiedzy na temat szlaku konnego wśród małych i średnichprzedsiębiorstw występujących wzdłuż szlaku. Diagnoza wpływu Łódzkiego Szlaku Konnego na dotychczasowyrozwój oferty usługowej przedsiębiorstw świadczących usługi turystykijeździeckiej. Identyfikacja barier rozwojowych przedsiębiorstw turystycznychleżących wzdłuż projektowanego szlaku konnego.Diagnoza dotychczasowych i planowanych działao promocyjnychprzedsiębiorstw turystycznych leżących wzdłuż Łódzkiego SzlakuKonnego.
 67. 67. MM Etapy projektu Badania wpływu projektu ŁSzK na rozwój przedsiębiorstw oraz turystyki w regionie Identyfikacja barier rozwojowych Rekomendacje do rozwoju ŁSzK poprzez działania marketingowe
 68. 68. Program rozwoju turystyki w województwie 2007 -2020 Cel strategiczny 1Rozwój produktów turystycznych Cel operacyjny 1.1 Rekomendacje Rozwój nowych, markowych produktów turystycznych promocji do rozwojuo wyraźnej zdolności kreowania wizerunku województwa Łódzkiego Szlaku Konnego
 69. 69. Program rozwoju turystyki w województwie 2007 -2020 Cel strategiczny 2Kształtowanie atrakcyjnego turystyczniewizerunku województwa łódzkiego Cel operacyjny 2.1 Rekomendacje doWypracowanie zasad spójnego działao promocyjnychi skutecznego marketinguturystycznego. Integracja działao ŁSzKinformacyjno-promocyjnych
 70. 70. Program rozwoju turystyki w województwie 2007 -2020 Cel strategiczny 3Rozwój zasobów ludzkich orazwspółpraca w obszarze turystyki Cel operacyjny 2.1 Szkolenia kadry Wypracowanie zasad spójnego i skutecznego marketingu turystycznej
 71. 71. Łódzki Szlak Konny dzięki połączeniu walorów turystycznych województwa łódzkiegoi rozbudowy bazy ośrodków jeździeckich z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, infrastrukturą oraz oznakowaniem będzie unikatowym produktem turystycznym. Kluczowym będzie też jego ponadregionalny charakter, o którym decyduje dobre skomunikowanie z innymi obszarami Polski, a także wielojęzycznośd informacji adresowanych do turystów zagranicznych.Cały szlak będzie tworzyd kompleksową ofertę ułożoną pod kątem potrzeb różnych grup odbiorców.
 72. 72. Dziękuję za uwagęBeata Ludwiczak
 73. 73. „Geostanowiska jako perspektywiczna szansa realizacji Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 – 2020” Aleksandra Majecka, Marta Wiśniewska Katedra Badao Czwartorzędu UŁ
 74. 74. Plan wystąpienia: MM• Czym jest geoturystyka ?  Do kogo kierowad ofertę geoturystyczną?  Geoturystyka w Polsce• Nasze badania w ramach projektu• Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 – szanse realizacji poprzez geoturystykę
 75. 75. Czym jest geoturystyka ?Geoturystyka – „zapewnienie zaplecza edukacyjnegoi usługowego dla promocji walorów stanowisk geologicznychi geomorfologicznych oraz ich społecznej użyteczności, a takżezapewnienie ochrony tych stanowisk dla studentów, turystówi innych odwiedzających” (Hose 2000).
 76. 76. Do kogo kierowad ofertę geoturystyczną?  do miłośników nauk o Ziemi  animatorów turystyki  ekologów  hobbystów  uczniów, studentów i nauczycieli  osób ceniących aktywny wypoczynek
 77. 77. Geoturystyka w Polsce Akademia Górniczo Hutnicza - pierwszy i jedyny kierunek na uczelni wyższej Paostwowy Instytut Geologiczny – mapy turystyczno-geologiczne Parków Narodowych, Centralny Rejestr Geostanowisk Polski Pierwsze kroki w tworzeniu GEOPARKÓW (Łuk Mużakowa, Góra św. Anny)
 78. 78. Geoturystyka w Polsce Instytut Ochrony Przyrody PAN – „Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce” 2006 Województwo łódzkie – 1 obiekt geoturystyczny – żwirownia w Paplinie „Mapa geoturystyczna województwa łódzkiego”
 79. 79. Nasze badania w ramach projektu„Analiza potencjału walorów geoturystycznych dolinyśrodkowej Grabi i możliwośd ich wykorzystania dla rozwojuturystyki ” – Marta Wiśniewska„Potencjał geoturystyczny Parku Krajobrazowego WzniesieoŁódzkich w świetle koncepcji tworzenia Geoparków. Ocenamożliwości rozwoju gospodarki turystycznej” – AleksandraMajecka
 80. 80. „Analiza potencjału walorów geoturystycznych doliny środkowej Grabi i możliwości ich wykorzystania dla rozwoju turystyki” Cel: ocena walorów geoturystycznychdoliny środkowej Grabi zdefiniowanie i inwentaryzacjageostanowisk na obszarze wyznaczenie trasy geoturystycznej –ścieżki dydaktycznej wraz z opracowanieminformatora o szlaku Propozycje tablic informacyjnych
 81. 81. „Potencjał geoturystyczny Parku Krajobrazowego Wzniesieo Łódzkich w świetle koncepcji tworzenia geoparków. Ocena możliwości rozwoju gospodarki turystycznej” Cel: inwentaryzacja obiektów geologicznychi geomorfologicznych PKWŁ, zbadanie ich potencjału geoturystycznego. Ocena możliwości rozwoju gospodarkiturystycznej poprzez określenie determinantrozwoju potencjału geoturystycznego. stworzenie koncepcji przewodnikageoturystycznego po PKWŁ.
 82. 82. Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 Cel strategiczny 1 Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku województwa łódzkiego Stworzenie ścieżek edukacyjnych pokazujących geostanowiska Cel operacyjny 1.1 o znaczeniu regionalnym dla Rozwój nowych, markowych rozwoju turystyki produktów turystycznycho wyraźnej zdolności kreowania wizerunku województwa Rozwój innowacyjnej dziedziny – geoturystyki w ramach integracji Oferta współpracy: łódzkie regionów zaproponowanie geostanowisk biura podróży , PTTK, zespół w ogólnopolskiej sieci geostanowisk wdrożeniowy nr 1
 83. 83. Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 Cel strategiczny 1 Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku województwa łódzkiego Popularyzacja georóżnorodności PKWŁ jako wyrównywanie dysproporcji pomiędzy Cel operacyjny 1.2 promocją walorów przyrody ożywionej a nieżywionej; Zagospodarowanie atrakcji, Podnoszenie jakości oferty turystycznej PKWŁ rozbudowa istniejących produktów turystycznych oraz podnoszenie ich jakości Rozwój gmin Dobroo i Łask w oparciu o promocję obiektów geoturystycznych doliny Grabi stanowiących najważniejsze walory i wyróżniki turystyczne regionuOferta współpracy: urzędy gmin, PKWŁ, PTTK, zespół wdrożeniowy nr 1
 84. 84. Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 Cel strategiczny 2 Wzrost rozpoznawalności turystycznej województwa. Wypracowanie zasad spójnego i skutecznego marketingu turystycznego. Integracja działao informacyjno-promocyjnych Opracowane przez nas geostanowiska włączone zostaną do ogólnopolskiej sieci Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski www.geoportal.pig.gov.pl/portal/page/p ortal/geostanowiska Oferta współpracy: PIG, Zespół wdrożeniowy nr 2
 85. 85. Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 Cel strategiczny 3Przygotowanie społecznych podstaw do rozwoju turystyki w województwie łódzkim, w tym przygotowanie kadr dla turystyki, kształtowanie świadomych postaw społecznych oraz tworzenie podstaw współpracy i wsparcia dla turystyki Powiązania sfery badawczo -rozwojowej z sektorem turystyki Współpraca sfery nauki UŁ w zakresie geoturystycznego szkolenia kadr , zespół wdrożeniowy nr 3
 86. 86. Dziękujemy za uwagęAleksandra Majecka olaweremczuk@poczta.onet.pl Marta Wiśniewska wisniewska.mar@gmail.com
 87. 87. Wykorzystanie materialnego dziedzictwa poprzemysłowego w rozwoju turystyki w regionie łódzkim Filip Moterski
 88. 88. Powiązania realizowanych badaoz Programem rozwoju turystyki województwa łódzkiego MM • Utworzenie listy obiektów poprzemysłowych na terenie województwa łódzkiego wraz z proponowanymi działaniami rewitalizacyjnymi i możliwością adaptacji tych obiektów na potrzeby turystyki  Cel strategiczny 4  Cel operacyjny 4.2  Działanie 4.2.5 (Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na rzecz turystyki) • Zaproponowanie nowego, tematycznego szlaku turystycznego opartego na dziedzictwie poprzemysłowym województwa łódzkiego  Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 1.1  Działanie 1.1.5 (Tworzenie szlaków tematycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym)
 89. 89. MM Cele badawcze• Zasoby poprzemysłowe województwa łódzkiego  Identyfikacja obiektów  Utworzenie listy obiektów poprzemysłowych• Wykorzystanie obiektów poprzemysłowych  Przedstawienie możliwości rewitalizacji obiektu  Propozycja adaptacji obiektów na potrzeby turystyki• Utworzenie nowego szlaku turystycznego  Oparcie na dziedzictwie poprzemysłowym  Założenia organizacyjne i marketingowe• Identyfikacja profilu klienta odwiedzającego dziedzictwo poprzemysłowe
 90. 90. MM Aplikacyjnośd wyników badania• Rewitalizacja budynków poprzemysłowych  Wskazanie budynków dotychczas niewykorzystanych  Możliwośd adaptacji na cele turystyczne i komplementarne (baza noclegowa, gastronomia, muzea, kultura)• Próba utworzenia profilu turysty zainteresowanego zwiedzaniem dziedzictwa poprzemysłowego• Stworzenie nowego, tematycznego szlaku turystycznego• Możliwośd utworzenia sieciowego produktu turystycznego
 91. 91. Obszary współpracy MM z Zespołami wdrożeniowymi• Utworzenie listy kluczowych dla turystyki obiektów poprzemysłowych w województwie łódzkim• Utworzenie szlaku tematycznego opartego na dziedzictwie poprzemysłowym• Promocja i wizualizacja szlaku oraz obiektów poprzemysłowych• Możliwośd włączenia szlaku do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH)• Utworzenie sieciowego produktu turystycznego opartego na dziedzictwie poprzemysłowym
 92. 92. Dziękuję za uwagę Filip Moterski 0 601 52 62 64 filip.moterski@o2.pl
 93. 93. „Analiza barier rozwoju rynku turystycznegopodróży sentymentalnych Żydów do Łodzi w kontekście rozwoju turystyki w mieście” Katarzyna Leśniewska
 94. 94. MM Katarzyna Leśniewska• Doktorantka w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Geograficznych UŁ  Zainteresowania badawcze: mniejszości narodowe i etniczne, geografia religii, stosunki międzynarodowe, geopolityka  Temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ przemian politycznych w XX i początkach XXI wieku na sytuację polskiej mniejszości na Litwie i Łotwie –studium porównawcze”• Absolwentka:  Geografii, spec. Geografia polityczna i studia regionalne  Gospodarki przestrzennej• Uczestniczka I edycji Seminarium z Geopolityki Akademickiej 2011-2013 Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego,• 2010 – Stypendium na Uniwersytecie Primorska w Koprze (Słowenia), tematyka:  Cultural geography and geography of minorities  Geography of frontiers and international integration
 95. 95. MM Identyfikacja problemów:• Niewykorzystanie potencjału wielokulturowej Łodzi w kontekście rozwoju produktów turystycznych  Brak pakietów turystycznych dla turystów zagranicznych odwiedzających miasto i region  Złe oznakowanie zabytkowych obiektów w przestrzeni miasta
 96. 96. MM Główny cel badania• Identyfikacja barier rozwojowych łódzkiego rynku turystycznego w zakresie turystyki przyjazdowej Żydów do miasta.• Wybrane cele szczegółowe:  rekomendacje rozwojowe turystyki Żydów do Łodzi,  opracowanie profilu potencjalnego turysty pochodzenia żydowskiego.
 97. 97. Przyjazdy z Izraela do PolskiMM w latach 1996-2006 w tys. Źródło: dane GUS, za: Łopacioski, Radkowska 2007
 98. 98. Regiony Polski najchętniej odwiedzane przez MM turystów z Izraela Źródło: Łopacioski, Radkowska 2007
 99. 99. Możliwośd współpracy w ramach Programu Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego• I - Rozwój produktów turystycznych  Wsparcie produktów wykorzystujących najważniejsze walory i wyróżniki turystyczne regionu  Wsparcie realizacji istniejących oraz opracowywanie nowych imprez i wydarzeo turystycznych, kulturalnych• II – Kształtowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku województwa łódzkiego  Opracowanie programu „Dobrych Praktyk”  Tworzenie turystycznych pakietów tematycznych
 100. 100. Możliwośd współpracy z podmiotami:• Biura podróży posiadające ofertę turystyki przyjazdowej do Łodzi,• Organizacje wspierające rozwój i promocję wielokulturowej Łodzi,• Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej,• Wirtualna Łódź.
 101. 101. Dziękuję za uwagę Katarzyna LeśniewskaKatedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych ul. Kopcioskiego 31, 90-131 Łódź E-mail: katerina.lesniewska@gmail.com
 102. 102. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZAMKÓW I PAŁACÓWWOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DLA CELÓW ORGANIZACJITURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŁUKASZ MUSIAKA
 103. 103. Cel główny projektuOkreślenie aktualnego stanu (rok 2011) przystosowania zamków ipałaców obszaru badao (24), które pełnią funkcję turystyczną, dopotrzeb turystyki osób niepełnosprawnych.Wyniki badao wskażą obszary i zagadnienia problemowe związane zniedostosowaniem obiektów zabytkowych do recepcji turystówniepełnosprawnych.
 104. 104. Cele szczegółowe- ustalenie stopnia przystosowania badanych obiektów dla potrzebturystyki osób niepełnosprawnych,- ustalenie obszarów problemowych i barier rozwojowych wdostosowywaniu badanych obiektów dla potrzeb turystyki osóbniepełnosprawnych,- porównanie obiektów objętych badaniem pod kątem dostosowania doobsługi osób niepełnosprawnych (benchmarking)- przygotowanie zaleceo dotyczących przystosowania badanychobiektów dla potrzeb turystyki osób niepełnosprawnych.
 105. 105. Problemy…Niedostosowanie obiektów zabytkowych i zagospodarowania turystycznego dla os. niepełnosprawnych, Brak bazy danych na temat dostosowania zabytków (i innych obiektów) województwa łódzkiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Brak spójnej oferty turystycznej województwa łódzkiego dla turystów niepełnosprawnych,Brak świadomości, wiedzy gestorów obiektów krajoznawczych, zagospodarowania turystycznego na temat potrzeb i możliwości obsługi osób niepełnosprawnych,Negatywny wizerunek województwa łódzkiego w obszarze problemowym badania
 106. 106. Rezultaty dla praktyki gospodarczej- możliwośd wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługąosób niepełnosprawnych oraz podmiotów gospodarczych niezwiązanych do tej pory ztą grupą społeczną,- wzmocnienie konkurencyjności rynkowej podmiotów branży sektora usługturystycznych i branż powiązanych,- wysoka wartośd wyników badao dla osób niepełnosprawnych (turystyka),- wzmocnienie potencjału turystycznego i promocji województwa łódzkiego,- zalecenia dla gestorów badanych obiektów i innych placówek z obszaruwojewództwa łódzkiego
 107. 107. w trakcie realizacji: - opracowanie produktu turystycznego: „Zabytki województwałódzkiego dostępne dla wszystkich” (biuro podróży Accessible Poland Tours, Warszawa), - rozszerzenie bazy danych „niepełnosprawnika” o obszar województwa łódzkiego (Fundacja Tus, Warszawa)
 108. 108. Obszar programowy w który wpisuje się badanie PRIORYTET 1 Rozwój produktów turystycznych PRIORYTET 4Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego
 109. 109. OBSZARY MERYTORYCZNE WSPÓŁPRACYCel operacyjny 1.1 Rozwój nowych, markowych produktów turystycznych o wyraźnej zdolnościkreowania wizerunku województwaCel operacyjny 1.2 Zagospodarowanie atrakcji, rozbudowa istniejących produktów turystycznych orazpodnoszenie ich jakości Działanie 2.1.1 Wsparcie dla projektów turystycznych budujących wizerunek województwa łódzkiego Działanie 3.2.2 Opracowanie i wdrożenie programu podstawowego kształcenia przewodnickiego oraz zasad obsługi turysty dla służb publicznych a także środowisk bezpośredniego kontaktu z turystyką Działanie 4.1.1 Wsparcie budowy i rozbudowy bazy noclegowej o różnym standardzie Działanie 4.2.3 Wsparcie budowy i rozbudowy bazy konferencyjno-szkoleniowej Działanie 4.2.4 Wsparcie i rozbudowa zaplecza dla turystyki medycznej i rekreacyjno-leczniczej oraz dla osób niepełnosprawnych
 110. 110. WYBRANE FORMY WSPÓŁPRACY- doradztwo w zakresie przystosowania obiektów do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności- audyt- inwentaryzacja PROPONOWANY ZESPÓŁ WDROŻENIOWY 4 zespół roboczy: Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego
 111. 111. Dziękuję za uwagę. Łukasz Musiaka E-mail: musiaka@wp.pl Tel: 609 634 194
 112. 112. Analiza derywatów pogodowych jako instrumentuwspierającego zarządzanie ryzykiem pogodowymbranży turystycznej w regionie łódzkim Dorota Michalak
 113. 113. MM Wprowadzenie do tematuDerywaty pogodowe są to dwustronne kontraktyterminowe, które są rozliczane na podstawie warunkówatmosferycznych, takich jak indeksy temperatury, opadyczy prędkośd wiatru. Jest to umowa pomiędzy dwomastronami, która określa warunki płatności pomiędzyzawierającymi transakcję, w zależnopści od zajściaokreślonych zdarzeo ogodowych w okresie trwaniakontraktu.
 114. 114. Dlaczego derywaty?- wpływ warunków pogodowychBadania wskazują, że około 60% wszystkich firm jestbezpośrednio lub pośrednio uzależniona od warunkówpogodowych. Zaczynając od popytu na lody, napojeorzeźwiające, energię, środki farmaceutyczne, a kooczącna opóźnieniach w prowadzeniu budowy zauważymy, żepogoda w bardzo dużym stopniu może wpłynąd nadziałalnośd wielu firm.Pytanie: jaki jest wpływ pogody na branżę turystyczną?
 115. 115. Lista podmiotów z branży turystycznej, którychdziałalnośd jest narażona na negatywny wpływ pogody:  Hotelarstwo,  Touroperatorzy ,  Gestorzy atrakcji turystycznych,  Stadniny oraz wypożyczalnie sprzętu sportowego,  Gospodarstwa Agroturystyczne.
 116. 116. Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020, a derywaty pogodowe Wśród wymienionych problemów regionu łódzkiego brak jest informacji na temat zarządzania ryzykiem w firmie. Narzędzie derywatów pogodowych wpisuje się w Priorytet 1, Cel strategiczny 1 - Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku województwa łódzkiego, Cel operacyjny 1.2 - Zagospodarowanie atrakcji, rozbudowa istniejących produktów turystycznych oraz podnoszenie ich jakości, Działanie 1.2.1 - Podnoszenie jakości i konkurencyjności funkcjonujących produktów turystycznych.
 117. 117. Rezultaty dla praktyki gospodarczej:1. Odpowiedź na pytanie, jak warunki pogodowe wpływają na podmioty branży turystycznej regionu łódzkiego.2. Odpowiedź na pytanie czy podmioty narażone na negatywny wpływ warunków pogodowych dostrzegają ryzyko pogodowe.
 118. 118. Rezultaty dla praktyki gospodarczej:3. Poradnik zawierający praktyczne wskazówki ochrony przychodów firm branży turystycznej przed negatywnym wpływem warunków pogodowych.4. Konstrukcja instrumentu, jakim są derywaty pogodowe - wskazówki, jak korzystad z omawianego instrumentu.5. Derywaty pogodowe, jako instrument niwelujący ryzyko pogodowe oraz umożliwiający udoskonalenie danego produktu turystycznego.
 119. 119. Derywaty pogodowe są instrumentem, (produktem), któryjest tworzony z myślą o podmiotach branży turystycznejregionu łódzkiego, których działalnośd jest narażona nanegatywny wpływ pogody.Dzięki derywatom pogodowym firmy turystyczne regionułódzkiego uzyskają pewnośd, że osiągną przychody mimowystępujących negatywnych warunków pogodowych.
 120. 120. Dziękuję za uwagę Dorota Michalak Kontakt: dorotastelmach@poczta.fm
 121. 121. Perspektywy rozwoju turystykiw wybranych obiektach hydroenergetycznychwojewództwa łódzkiego Joanna Sołtuniak
 122. 122. Cele badawcze: Analiza i ocena perspektyw rozwoju turystyki w wybranych obiektach hydroenergetycznych województwa łódzkiego; Wykorzystanie wyników badao do rozwoju koncepcji nowego produktu turystycznego - wycieczek edukacyjnych. Żródło: http://www.zelt.pl/serwis/index.php?id=71
 123. 123. Warto ukazad możliwośdpowiązania branży turystyczneji odnawialnych źródeł energii(OŹE) na pewnym obszarze Źródło:.www.konin.pl/konbudex/galeria.htmbadawczym Koncepcja badania wpisuje się w strategię: „Przyjazne podróżowanie po Łódzkiem”, jako cel „Poznaj Łódzkie” dedykowany młodzieży szkolnej w formie wycieczek edukacyjnych
 124. 124. Wzrasta zainteresowanie obiektami OŹE. Obiekty OŹE sa w większości nowe i stanowią interesujący przedmiot edukacyjny. Zarówno branża OŹE jak i turystyczna podlegają szybkiemu rozwojowi jako kierunki strategiczne, ich połączenie w pewnym zakresie stwarza nowe możliwości służące społeczeostwu i regionowi. Rozwój turystyki związanej z OŹE daje szansę promowania i http://energiaidom.pl upowszechniania poprzez edukacje środowiskową zasad ochrony środowiska.Wskazane jest stworzenie oferty dla osóbzainteresowanych OŹE, w tym także młodzieżyszkolnej, prezentującej te obiekty w formiewycieczek turystycznych.
 125. 125. W województwie łódzkim jest 37 elektrowni wodnych. Największe elektrownie wodne: EW Jeziorsko (4,89 MW) i EW Smardzewice (3,4 MW). Inne są dużo mniejsze - poniżej 150 kW. Źródło: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/29761430.jpg
 126. 126. Istniejące elektrownie wodne w województwie łódzkim Źródło w: „Ocena konkurencyjności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie łódzkim” opracowanie przygotowane przez Citec SA na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w październiku 2008 r. s. 121
 127. 127. Kierunki rozwoju turystyki:  Utworzenie ciekawego szlaku po elektrowniach wodnych;  Organizacja wycieczki do poszczególnych elektrowni wodnych;  Koniecznośd nawiązania współpracy pomiędzy właścicielami elektrowni wodnych a branżą turystyczną w celu ustalenia Źródło:gimgalew.pl możliwości zwiedzania elektrowni wodnych.Problemem jest słaba rozpoznawalnośd obiektów w otoczeniu.
 128. 128. Obecnie są przeprowadzane wywiady z właścicielami elektrowni wodnych w województwie łódzkim w celu określenia ich skłonności do udostępniania obiektów dla ruchu turystycznego. Przeprowadzane badania mogą wskazad nowe perspektywy dla rozwoju turystyki w województwie. Źródło:.www.konin.pl/konbudex/galeria.htm Źródło: http://starymlyn.dobrynocleg.pl/zdjecie-160797.htm
 129. 129. Możliwe obszary współpracy z następującymi Zespołami Wdrożeniowymi: Zespół ds. zagospodarowania przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego, Zespół ds. rozwoju produktów turystycznych.
 130. 130. Dziękuję za uwagę Joanna Sołtuniak jsoltuniak@wp.pl
 131. 131. Turystyka medyczna w Łodzi Krystian Kirilis
 132. 132. Turystyka medycznaTurystyka medyczna jest jedną z form turystyki zdrowotnej, obokwellness i spa, turystyki uzdrowiskowej i leczniczejIstotą tego zjawiska są podróże poza granice swojego kraju w celuskorzystania z opieki medycznej po znacznie niższej cenie Rynek wart 40 mld USD w 2004. Szacunki na 2012 rok – 100 mld USD
 133. 133. Cel strategiczny 1Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku województwa łódzkiego Cel operacyjnyRozwój nowych, markowych produktów turystycznych o wyraźnej zdolności kreowania wizerunku województwa
 134. 134. Problem badawczy: W 2010 roku na 300 tysięcy turystówmedycznych w Polsce, jedynie 3000 (1%) przyjechało do Łodzi. Dlaczego?
 135. 135. Rezultaty badania dla praktyki gospodarczej Przedstawienie barier w rozwoju turystyki medycznej instytucjom samorządowym i otoczenia biznesu Przekazanie firmom medycznym informacji o turystyce medycznej i potrzebach tego rynku
 136. 136. Współpraca z zespołem roboczym: Rozwój produktów turystycznych CelStworzenie łódzkiego produktu turystyki medycznej
 137. 137. Dziękuję za uwagę Krystian Kirilis embrosmetal@o2.pl

×