2012-01-14 Vishwasya Vrittantam

468 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012-01-14 Vishwasya Vrittantam

  1. 1. ãÊÌâaz»ð. 14.1.2012. ×ãÌÕâÖÓð ÍîØ-»öwÇð-ØwÄä, , ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ANNUAL SUBSCRIPTION `500/- ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.com ÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-144 ãÕËëÒ»âãÌ ½öÚÑnÝä Íä.ã¿ÊmÏÓÑz éøÕâÌz ÒÈz ÐýwÃâ¿âÓíãËãÌ-ã×Üâ-ãÕtÈ-ÖmÏ}âãÌ »ãÈÍÒâãÌ ãÕËëÒ»âãÌ ÖïÖÊâ áBÒçͽnÈçï ÔãmÏÈâãÌ ÖãnÈó ÈëÌ ÖÕâôNÒãÍ ÓâÁÌäãÈ»ÊÔâãÌ ãÕËëÒ»âãÌ áBÒçͽnÈçï ÖÑÉôÌÍýÊâÌâÉôÑz áDÒãÉôÈâãÌó ÌÕãÊllÒâï ÕâÈâôÚÓâÌz ÖmÏíËÒÌz Ùä ã¿ÊmÏÓÑz nÒ½âÊäÈz ÒÈz Íý×âÖÌëÌ ÒíÁÌâ ãÕÓã¿Èçï ákÒÈë ÍÓnÈç ÈsÒâð ÍýÕÈôÌsÒ ÚëÈíð ãÕËëð ÖÑÉôÌÑz áâÕSÒ»ï ÐÕãÈó ½öÚÑãnÝÇâ ÐãÇÈï ÒÈz Ôí»ÍâÔ-ãÕËëÒ»ÑãÈãÓcÒ ÐýwÃâ¿âÓÓíãËãÌ ÏÚèãÌ ãÕËëÒ»âãÌ ÔãmÈâãÌ ãÕYnÈëó ÈëÌíkÈï ÒÈz ã×ÜâÖmÏ}âãÌ ÌÕ ãÕËëÒ»âãÌ ãÕtÈäÒÍãÓw»âÓÖmÏ}âãÌ #»âÊ×ãÕËëÒ»âãÌ ¿âãÍ ÔãmÏÈâãÌ ÖãnÈó ÖïÖÊäÒ»âÒôÑãnÝÇâ ÍÕÌ»çÑâÓÏnÖÔëÌ ÍýíkÈï ÒÈz ÖïÖãÊ ÖïÁâÈ- ÏâËâ»âÓÇâÈz ÍýãÈ×Èï Í:¿ãÝï×ãnÑÈâ ÖïÖÊð »âÒâôÕãËð ãÕÌwÃâð ÁâÈâó (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä »öÍÒâ) ÑãÇÍçÓë áâÈazÕâãÊÌð ÚÈâð sÕäÒ-Íý É ÑÍâlÒâï ÐâÓÈë Ì ÖÑë Ø âï áÕÖÓë ; ãsÑÌz Êë Ú ÔäÍý â nÈâDÒÜð ÑãÇÍçÓë ÓãÜÏÔìð ÖÚ ÐäØÇ-Öï¾Øëô ÝÒð ®äÅ»âÌâï ÚâãÌ-ÍçÓsÖÓÑz ÙäÏÔÊëÕâÌnÊ Öâ½Óð éÍãsÉÈð áâÖäÈzó áâÈaz»ÕâãÊÌð ÚÈâðó #»ð #»ØwÃzÒãË»×Èï ËâÕÌâaz»âð ½íwÄÒâï ÊëÚÔäÍýânÈÖïaz¾ÃÌÑïÝä ÙäÖçËäwà áâÈaz»ÕâÊä [ð ÍýâÈð åmÎâÔ-̽Óë #ÕâãÁôÈâðó ¿ÈçNÇâõ sÍËâôÌâï Ùöaz¼ÔâÒâÑz ãÑÙð ÕØâôÕãË» »âÒô®ÑâÇâï ÔâÑ×âï½-åtÒãsÑÌz ÓãÜsÉâÝë ÚÈðó ásÒâÑz áâúsÃ÷ëãÔÒâ-ÕönÊï ã]-×ènÒÑz- ãÕÕÓÇÑçÍsÉâãÍÈÕâÌz, áãÍ ¿, ÐâãÕ- ÓãÜÏÔìð ¾ÃÌâsÉÔâÈz Ðç×çNÅä-]ÒÑz åtÒnÈÓâÔëÌ á½ýë ÕÈôÈëó ÕØäôÒâÇâï »âÒô®ÑâÇâï ÍãÓ»ímÍÌâ- ÚsÈ-½íÔ»-]Òï ¿ áã˽ÈÑzó ãÕËâÌÖÐâ ãÌÕâô¿ÌÑz »âÒâônÕÒÌï ÕãÇôÈÕâÌzó áãsÑÌz ½íwÄzÒâï ÖâÑâãÁ»ânÈÁâôÔëBÒð áâÚzÕâÌ ÑãÇÍçÓë ÑâÖë;ãsÑÌz áwÃâãÕï×Èî ãÈÉî ÍãÓ»ãlÍÈï ÒÈz Íýã×ÜÇ Õ½ôð ÁèÌÑâÖë ÍÝâãÇ ÖmÍtsÒÑâÌâÌâï ãÕËâÌÖÐâ-ãÌÕâô¿ÌâÌâï ÐãÕwÒãÈ áÌÒíð ÁçÔâæ-ÌÕmÏÓÑâÖë ¿ ãÊllÒâð #»ë Ì »ö È ë Íý Í è ã ÓÈâãÌ ÌâÑâaz » Ì-ÍÝâãÇ ã×ãÏÓâãÐÒâÌÑz ÐãÕwÒãÈ åãÈ ãÌS¿Òð nÒâÒâÔÒëÌ ÖèxÑìãÜ»Òâ ãÌÓäxÒnÈëó [í ÁâÈðó ásÒâï ½íwÄzÒâï ÎëÖÏç»z-½è½Ôz - ÌâÑâaz » ÌÍÝâÇâï Íý Í è Ó ÇsÒâãnÈÑâ ãÊlÔäÍýânÈ»âÒô»âãÓÇð ÖÕëô ÖÊsÒâð åtÒâãÊBÒð ãÈãÉÓÕÈô È ó ØãwÃÖÊsÒâ-ãtÑ»âÒâð ÖÑçÍãsÉÈâð áâÖÌzó ÖâÑâãÁ-»ânÈÁâôÔëBÒð áâÚzÕâÌ-ÍÝâãÇ ãÕËâÌÖÐâÒâð »öÈë áâÚtÒ ]Ò×ätÒçtÈÓ- ½Õä×ð ã]ÕëÊä, ÍýëãØÈâãÌ, Ñâ¿ôz-ÑâÖsÒ ÝÒíÊ×ë ãÊÌâaz»ë ã]×Èï ÍýtÒâã×Ìí ÌâÑâaz»ÌÍÝâãÇ áÑöÈÕ¿ÌÑz nÒâÒâÔÒë ÖÑçÍsÉâÈçï ¿ìÈâãÌ ãÌãÊôwÃâãÌó ÍýÍèãÓÈÕnÈðó Åâ. »ÔâÑÕÒôsÒ -ÝÒð ánÈÁâôÔânÒëÈâãÌ ãÕr}zÒ áâÍãÈÒçkÈâð ÊëÚlÒâï Öïs»öÈÖïÕËôÌâÉõ sÕpÌâðÐâÓÈâÒ ÑÒâ ÝÒð sÕpÌâð Öâѽý z Ò ð Íý Ê ×ô ã ÒÈç Ñ âÓíÍí;ãsÈó ÖÑäÜâ½íwÄä ÊöwÃâð ÖãnÈ- ÑÑ ã]ÈäÒð sÕpÌð (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä) Öïs»öÈ- áãÐÕöã}ãÕØÒë ó ½ÈâãÌ 50 ÕØâôãÇ ã®»ëÃz ÐâÓtÒâð ÍýânÈ- ásÑÊë§ë×ð áãÐÕöã}×äÔð áâÖäÈzó áâúsÃ÷ëãÔÒâ-Êë×ë, ÍÉô-̽Óë ÈöÈäÒ- ÖÑäÜâ½íãwÄ åÊâÌäï ÕÒÑz áãÐÕö}Êë×äÒâð sÑð ã®»ëÃz-ãÌ»Ø-sÍËâôÒâð ÍýÉÑë ãÊÕÖë ÌÕãÊllÒâï åtÒë È Èz áÕ½nÈvÒÑz ásÑâãÐðó ÐâÓÈï ãÕr}zÒ ®äÅÈâ áâúsÃ÷ëãÔÒâ-Êë×ëÌ ×ç®ÕâÖÓë ÁânÒçáâãÓÑâÖsÒ ÝÒíÊ× ÓâãwÃ÷ÒítÍãùï ÍãÓ×äÔÒâÑð ¿ëÈz ÞâÒÈë »âÑãÍ ÜãÈï ãÕÌìÕ êÌÍ:¿â×ÊâãË»-×Èï ãÊÌâaz»ë ÖmÍnÌâó áÝ ½íwÄÒâð ÒÈz Á½Èð Í:¿Öç ÑÚâÓâwÃ÷ëØç ÐâÓÈÑz ËâÕÌâaz»âð ÖÑâãÁôÈâðó åÈð Íýâ»z, [ð áâDÒxÒï Öïs»öÈÐâÓtÒâð áãÍ ánÒÈÑÑz åãÈó ÏÚçØç ÜëÝëØç ÍýâÈð ÍÇï ãÕãÁtÒ áâsÃ÷ëãÔÒâ-Êë×ð ÍýÉÑï áã¼ÔÐâÓÈäÒÖaz¾ÃÌ-ÑãnÝÇâ Ùä ásÑâ»ï ÕâãØô»ä Õöã}ð ÍýãÈ×Èï ÊNÅëÌ ®äãÅÈçï ÐâÓÈÑÌçr}ÕâÌzó ÈÝ ãÊÌë×»âÑÉÕÒëôÇ ãÌvÒèôÆÑzó Ê×ãÑÈÈâÑz (100%) áãÈ×ëÈë ó
  2. 2. ãÊÌâaz»ð. 14.1.2012. ×ãÌÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2 ÑnÝðásÑâ»ï ãÖã}ð Áâ½ãÈ» sÈÓë ÑânÒÈâï áâ »öwÇëÌ ÓÁÖâ ÕÈôÑâÌí½Èâ áãsÈó ÈÉâãÍ sÕÊë×Ñz áãÐÕö}ï Ñ»ÓÖaz®ÑÇsÒ ãÌÕë×ÒnÌÑöÈï ÑtÒõ ¿ ósÕâÕÔãmÏÌï ×ãøÑnÈï ¿ ãÌÊëôwÃçÑz ×çÐâ×Òâðó ãÚÓNÒëÌ ÖãÕÈâ ÓÉëÌâ ÊëÕíáâtÑãÕWÕâÖð »çÈí ÌâãsÈ ásÑâÖç¬ ÒâãÈ ÐçÕÌâãÌ ÍSÒÌz óó (ÖãÕÈö Öèø-2)(áÑöÈÕ¿ÌâãÌ ÍçsÈ»âÈzz) ánÕÒð ð- »öwÇëÌ ÓÁÖâ, áâÕÈôÑâÌð, áÑöÈï ÑtÒô:¿ ãÌÕë×ÒÌz, ÊëÕð ÖãÕÈâ, ÐçÕÌâãÌ cekeÀjmeb¬eÀeefvle: mecegHe³eesie:~ HejmHejb efleueieg[Òeoevesve eqmveiOeefleueme¢Me: mvesnmleLee ieg[meo=Meb ÍSÒÌz, ãÚÓNÒÒëÌ ÓÉëÌ áâÒâãÈ ó p³eesefle<eMeeðe¢<ì³ee ÜeoMe jeMe³e: Öïs»öÈ vÒâKÒâ ð- »öwÇëÌ ÓÁÖâ - »öwÇëÕÇôëÌmeefvle~ ces<e-Je=<eYe-efceLegve-keÀke&À-efmebn- ceeOeg³e¥ peerJeves Òeme=leb YeJeefle~ Üs<eYeeJees otjerYeJeefle~ Dele SJe cenejeefä³ee pevee: Ôí»ëÌ, ánÈãÓÜÔí»Ñâ½ëôÇ áâÕÈôÑâÌð ð-keÀv³ee-leguee-Je=ef½ekeÀ-Oeve-cekeÀj-kegÀcYe- Íý ã ÈãÊÌÑâ½mÒÑâÌð, Öè Ò íô Ê ÒâÈz Íè Õ õceerve-Fl³eeK³ee:~ Òel³eskeÀceemes HejmHejb efleueieg[b Òeoe³e Jeoefvle- efleUiegU I³ee iees[ iees[ yeesuee~ ánÈãÓÜÔí»ë;nË»âÓí ÐÕãÈ, ánË»âÓsÒ ¿met ³ e& m ³ew k eÀjeef M elees ç -v³ejeef M eb ieceveb »öwÇÕÇôtÕï ãÖ}ÑãsÈó áÈ#Õ “»öwÇë̳eoJeYeemeles , mee meb ¬ eÀeef v le:-met ³ e& m ³e ÖèÒôð ÒÊâ Óâã×ÍãÓÕÈôÌï »ÓíãÈ ÈÊëÕ »âÔðmec³eke̬eÀceCeb keÀL³eles~ OevejeefMeb l³ekeÌlJee Öï®âãnÈ»âÔrÍëÇ »TÒÈëó #Õï Íý»âÓëÇ ÕØëô ÓÁÖâ” åtÒçøÑz ó Ôí»â ÓÁâïsÒçcÒnÈë ó áâazmet ³ eex ³eoe cekeÀjjeM³eeb meb ¬ eÀceCeb ]âÊ× Öï®ânÈÒð ÐÕãnÈ ã»nÈç éùÓâÒÇ- + ÕöÈz+×âÌ¿z-»öÈë ÖtÒâÕÈôÑâÌ åãÈkeÀjesleerJeeJeYeemeles, leÊeg cekeÀjmeb¬eÀceCeb ÊãÜÇâÒÌ åtÒÌÒíð ÌâÑ ®Ñ×ð Ñ»ÓÖï®âãnÈð rÍÑçÍÁâÒÈë ó áâ½ÑÌÑâ½õ ÍýÊSÒëôÊâÌäïmebyeesO³eles~ Fob Òee³esCe DeebiueceemeevegmeejsCe »»ôÖï®âãnÈS¿ »TÒÈëó áÝâãÍ Ñ»Ó½ÈÖèÒôsÒ »âÒâôNÒâÚ ÖãÕÈö ÊëÕsÒâ½ÑÌ»âãÔ»âãÌ-peevesJeejerceemem³e 14 efoveebkesÀ mebYeJeefle~ »âÔð ÍçNÒ»âÔrÍëÇ áã˽cÀãÈó áãsÑÌz ÕØëô áÑöÈï ÑtÒô:¿ ãÌÕë×ÒÌz – áÑöÈâð ÊëÕâð,keÌJeef®eled le$e meb¬eÀceCekeÀeueevegmeejsCe efoveebkesÀ Ñ»ÓÖï®âãnÈãÕØÒë ãÕÕÓÇÑz-14-1-2012- áÑtÒâô Õâ, ÑtÒâôS¿ - ÑâÌÕâð ÈâÌz ÖÕâôÌz,HeefjJele&veceefHe mebYeeJ³eles~ ³eLeeeqmceved 2012 ÓâãÝ-24/59 Ñ»ÓÓâ×î ÖèÒôðó ÍçNÒ»âÔð – ÊëÕÑÌçwÒâÌz ãÌÕë×ÒÌz – sÕ – sÕ »âÒëôØçJe<ex met³e&meb¬eÀceCeb cekeÀjjeefMeÒeJesMe: je$eew 15-1-2012 ÓãÕÕâÖÓë ÖèÒíôÊÒÈð ÖèÒâôsÈ vÒâÍâÓÒÌz, áÉÕâ áÑöÈï ÍýâÇâð, ÑtÒô:¿×ÓäÓÑzYeJeefle, lesve efÜleer³eefoves 15 efoveebkesÀ ÍÒônÈÑzó Öï®âãnÈÕâÚÌâãÊ®Ñð – áãsÑÌz ÕØëô åãÈ vÒÕsÉâÍÒÌz, ÊëÕð ÖãÕÈâ – ãÊvÒ½çÇíÍëÈðHeg C ³ekeÀeuees cev³eles ~ cekeÀjmeb ¬ eÀceCes Öï®âïÈëð ÕâÚÌÑz-ÑãÚØðó éÍÕâÚÌÑz – éwÃ÷ðó ÍýÖãÕÈâ ÊëÕâÌâï ÖãÕÈöÊëÕð, ÐçÕÌâãÌ ÍSÒÌz –Oece&Meem$eevegmeejsCe Heje veeef[keÀe: HegC³ekeÀeuees ÕsÝÑz - »öwÇÕÇôðó áâÒçð – Íý½lÐâó ÚsÈë- Ôí»âÌz ÖçvÒÕsÉâÒì ãÕÔí»ÒÌz, ãÚÓNÒÑÒëÌ,YeJeefle~ Dele SJeeeqmceved Je<ex 15 efoveebkesÀ á»ôðó áâÐèØÇÑz-ÌäÔÑãÇðó åtÒâãÊ»ï ÓÉëÌ –sÒnÊÌëÌ – áâÒâãÈ ÍýãÈãÊÌï Ôí»ëHejeOe¥ mveeveoeve³ees: HegC³ekeÀeue: mJeeref¬eÀ³eles~ áãsÈó ÖâÑânÒëÌ ÑnÒÈë ÒÈz Öï®âãnÈ ÖmÏãnË ÒâãÌ ÕsÈèãÌ ÐÕãnÈó ÈëØâï ÑÚ¾ôÈâ ÐÕãÈó ÐýÑÇâÒâ½cÀãÈ ó ãÚÓNÒÑÒÑz-#Õ ãÚÓNÒÒÑzje$eew meb¬eÀceCes je$eew HegC³ekeÀe³ee&efCe ûenCeJeVe ÈëÌ – sÕÇôÓã¿ÈëÌ ±ÈvÒ ÕâstvÒ, (Íâ.Öè.6-mJeeref¬eÀ³evles~ vewmeefie&keÀîee: -Òeeke=ÀeflekeÀîee: - Öï®âãnÈ ÎÔÑz, áãsÑÌz áÕÖÓë ØÅzãÕËï ãÈÔï ÖëÕÌäÒÑz –(1) ãÈÔãÑãÙÈÁÔëÌ sÌâÌÑzó 4-175) åãÈ ÖèÝëÇ Ñ»âÓ ÔíÍë »öÈë ÖãÈKeieesueer³ee Ieìvee³ee Oece&MeeðesCe Jew%eeefvekesÀve ãÚÓNÒÒ åãÈ ×bÊðó ãÚÓNÒÒëÌ åãÈ ÈöÈäÒâleL³esve meekebÀ ®e mecyevOe: meceepem³e (2) ãÈÔëÌ –áBÒï½ðó (3) ãÈÔsÒ ÚÕÌÑzó (4) ãÈÔãÑãÙÈÁÔï-ÍëÒÑzó (5) ãÕÐøëÓë»Õ¿ÌsÒ rÍÑzó ÓÉëÌ åtÒsÒkeÀu³eeCeeLe¥ peerJeves DeevevoJeOe&veeLe¥ ®e ãÕ×ëØÇÑz óojer¢M³eles ~ ãÈÔÐÜÇÑzó (6) ãÈÔÊâÌÑzó Deeq m ceef v oves met ³ eex cekeÀjjeef M eb Öï s »ö È ÐâÕâÉô ð- Öè Ò íô Ê ÒâÈz Íè Õ õÒeefJeMeleerefle ¢M³eles ~ Je<e&m³ee³eveܳeb Jele&les- »öwÇÕÇíôÍëÈëÌânÈãÓÜÑâ½ëôÇ ÖÕôÊìÕ ÖãÕÈöÊëÕð Öï®ânÈëð ãÕãÕËrÍëÇítÖÕðoef#eCee³eCecegÊeje³eCeb ®e~ keÀke&À-efmebn- Ñ»ÓÖï®ânÈî ÖèÒôð ÊãÜÇâÒÌÈð éùÓâÒÇë ½cÀãÈó ÖÕâôÌz ÍýâãÇÌð »ÑôÖç vÒâÍâÓÒÌz ÖÕëôØâïkeÀv³ee-leguee-Je=ef½ekeÀ-Oeve-Sleemeg jeefMe<eg ¼½íÔãÕÊzãÐð »TÒÈë ÒÈz ÖèÒôð »Üâ ÍãÓÕÈôÌï »ÓíãÈó Ôí»âÌâ:¿ãÌÓäÜÇï »ç Õ ô Ì z ásÑtÍâSÕë ômet³e&m³e ¬eÀceCeb ³eoe YeJeefle, leoe oef#eCee³eCeb ãÕãÕË-ÍýÊë×ëØç éùÓâÒÇsÒ étÖÕðó áâ½cÀãÈ ó ÈsÒ ÖãÕÈöÊëÕsÒÓÉð sÕÇôÓã¿Èðcev³eles~ leLee cekeÀj-kegÀcYe-ceerve-ces<e- ½çÁÓâÈë – ÍÈaz½ítÖÕrÍëÇ ÑnÒnÈë ÁÌâðó ÍÈï½” ÊëÊäpÒÑâÌS¿âãsÈ ó ÍýâÈð »âÔëJe=<eYe-efceLegve-jeefMe<eg met³e&m³e ¬eÀceCes ÍýãÑÁÌâð ½½Ìë ½nÈçÒí½ëÌ ÍÓsÍÓï ã®ÅãnÈó ÖèÒíôÊÒ»âÔâtÍèÕõ ÒÊâ ÖÕõ Á½Èz sÕcÀïGÊeje³eCeb YeJeefle~ Dele SJe éùÓÐâÓÈë - ½ï½âÒÑçÌÒíÑôDÒë ÍýÒâ½ë ÑëÔ»ï ÐÕãÈó ÈsÒ ãÕÔíkÒÈë ÈÊâ ÑnÒë ÑâÌÕâð sÕÒÑëÕ ×yÒâtÒâ½ï ÌâÑ “Ñâ¾ÑëÔâ” áãsÈó #»ÑâÖ ÍÒônÈï ÁÌâð ÍýãÈãÊÌïÒeeosefMekeÀYee<ee³eeb GlejeCe- Fl³eefHe Meyo: sÌâÌíÍâÖÌâãÊã®Òâ ÖmÍtsÒnÈëó ãÕãÕËâãÌ ÊâÌâãÌ »çÕôãnÈó ánÈð »ÓÇë ÖãÕÈö ÊëÕsÒÒeefme×es Jele&les~ ÊäÒnÈëó ÍýëÓÇâÑâDÒÑëÌ ó ½âÒÝäÑnÝë Deeqmceved efoves mveeve-oevem³eeleerJe ÍïÁâÏÜëÝë- “ÔíÚÅä” åãÈ ÌâmÌâ étÖÕð ã®ÒÈëó sÍwÃÑëÕâsÒÊëÕsÒ ÍýëÓÇâ×ãøð sÈçÈâ;ãsÈócenÊJeced~ cekeÀjjeMes: mJeeceer MeefveJe&le&les, ÈãÑÔÌâÅî-Ííï½Ô” rÍëÇ ÑnÒnÈë ÁÌâðó ÐíjÒÍÊâÉëôÌ ÒÉâ- “ÈtÖãÕÈçÕôÓëNÒï нíôÊëÕsÒ ËäÑãÚ ãËÒíMeves: ke=À<CeJeðeb efleuelewueeefokebÀ efÒe³eced~ Dele »öãØÊëÕÈâï ÍýÖäÊãnÈó ÒíÌð Íý¿íÊÒâÈz” áÌëÌìÈtÖècÒÈë ÒÈzSJe efleue-ieg[Òeoevem³e ÁmÑè ÜëÝë- ÔíÚÅä rÍëÇ ÍÕíôtÖÕï ÑnÒnÈë ÁÌâðó ÖãÕÈârÍð ÖèÒôð ÍýëÓ»ð ÍýÐâ»ÓrÍð ÖèÒôðke=À<CeJeðeHeefjOeevem³e ke=À<CeJeðeÒeoevem³e ®e ãÖnËä ÖÑâÁë-Öï®âãnÈÍèÕô ãÊÌë “ÔâÔ ÔíÚä” rÍëÇ sÕä»ötÒítÖÕï ÑnÒnÈëó Ôí»Íý»â×» åtÒçÐÒíÐëôÊðóceefncee ÒeJele&leles~ Dele SJe Òee³esCe ceefnuee: ½ï½âÖâ½Óë- áãsÑÌz ãÊÌë ÑëÔ»ï ÐÕãÈ (Ïï½âÔsÒ) ÏÚçke=À<CeJeCe&MeeefìkeÀeb HeefjOee³e ½ýâÑëBÒð ̽ÓëBÒS¿ ÁÌâð ÈÝ ½tÕâ sÌâÌâãnÈómeew Y eei³eJee³eveeoer v eeb Het p eeb HejmHejb ÓâÁâÖ½ÓsÒ ØãwÄÖÚÖý ÍçÝâð ÈãÍôÈâð ÏÐèÕçð åãÈkegbÀkegÀceefleuekeÀeoerved kegÀJe&efvle~ iegpe&jjep³es ÖïsÑötÒìÕ ÑëÔâÒíÁÌï ÐÕãÈóDenceoeJeeo-meg j le-Je[es o je-ûeeces < eg áÌëÌ Íý»âÓëÇ Ñ»ÓÖï®âãnÈ ãÕØÒë ×âsÝäÒï ÖâÑâãÁ»ïefJeMes<esCe Helebie-G·³evem³eeleerJe cenÊJeb ËâãÑô»ï ¿ ÑÚ^Õï Õìã×wÃzÒï ¿âãsÈó áãsÑnÌÕÖÓëJele&les~ Jew%eeefvekeÀ¢äîee leg MeerlekeÀeuelJesve ãÕãÕËâãÌ ®äÅâÒíÁÌâãÌ ÊâÌÍçNÒâãÌ ¿ ÐÕãnÈó s»ânÊëmet³e&ÒekeÀeMes ¬eÀer[vesve mJeemL³eb meg¢{b YeJeefle~ ékÈÑz-meg ³ ees i ³e: Heef j Ceece½e YeJeef l eleg c en& e f l e~ ËëÌçð ãÈÔÑÒäï ÓâÁÌz Òí ÊYâÈz ¿ éùÓâÒÇëómet ³ e& m veeveme¢Me: ÒeYeeJe:~ ke= À <CeJeðes ÖÕâôÌz »âÑâÌz áâpÌíãÈ ãÕnÊÈë ÍÓÑï Öç¼Ñzóó ãÈÔâ ÊëÒâS¿ ãÕÍýëBÒð ÖÕô ÊìÕíùÓâÒÇëómet³e&efkeÀjCeeveeceg<ceCe: meceekeÀ<e&Ceb YeJeefle~ ÈsÒâï »öwÇãÈÔìð sÌâÌï »âÒõ ¿ éÊzÕÈôÌï ×çÐÑzóóefleuem³e lewueb mJeemL³eJeOe&kebÀ MeerlekeÀeues~ åãÈ ã×ÕÓÚsÒë ãÔã¼ÈÑãsÈóieg[m³eeefHe MeerlekeÀeues G<CeleeJeOe&veeLe¥ ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð

×