Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this document? Why not share!

Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

on

 • 1,220 views

Chapter 1 Computer Hardware

Chapter 1 Computer Hardware

Statistics

Views

Total Views
1,220
Views on SlideShare
1,220
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
36
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as OpenOffice

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012 Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012 Document Transcript

 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) กำรสำำ รวจตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ปี 2554 แบ่ ง ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1. กลุ่มซิสเท็ม (System) 2. กลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล (Personal Computer: PC) 3. กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) ภำพรวมตลำดคอมพิวเตอร์ ฮ ำร์ ดแวร์ ปี 2554 มีมูลค่ำทั้ง สิ้น 93,589 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตจำกปี 2553 ร้อย ละ 2.9 จำกกำรประมำณมู ล ค่ ำ ตลำดในปี 2555 คำดว่ ำ มู ล ค่ ำ ตลำดจะเติ บ โตจำกปี 2554 สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 20.4 หรื อ คิ ด เป็ น มูลค่ำตลำดรวม 112,705 ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 1-1) แผนภาพที่ 1–1: มู ล ค่ า และอั ต ราการเติ บ โตของ ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2554 1-1
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 มูลค่ำตลำด (ล้ำนบำท) 20. 4 120,000 2. 112,705 100,000 9 93,589 80,000 90,914 60,000 40,000 20,000 2553 2554 2555f ตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ปี 2554 มี ก ำรเติ บ โตต่ อเนื่ อ งจำกปี ที่ ผ่ ำ นมำเล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจำกได้ รั บ ผลกระทบจำกอุทกภัยในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี และส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรปรับเปลี่ ย นนิ ย ำมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องคณะวิ จั ย โดยกำรตั ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์กล้ อ งดิ จิ ทั ล ออกจำกตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ 1 แม้ ว่ ำเศรษฐกิจไทยมีทิศทำงกำรเติบโตที่ดีในช่วงไตรมำสที่ 1 ถึง 3ของปี ทั้ง ภำคกำรเกษตรและภำคอุ ต สำหกรรม 2 ทำำ ให้ ก ำรใช้จ่ำยทำงด้ำน IT ของภำคครัวเรือน และกำรลงทุนของภำคธุรกิจเอกชนมีมำกขึ้นก็ตำม จึงอำจกล่ำวได้ว่ำอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ไปชะลอกำรเติบโตของตลำดที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้ำ เมื่อพิจำรณำในช่วงก่อนเกิดอุทกภัย พบว่ำกำำลังซื้อของผู้บริ โ ภค และกำรลงทุน ทำงด้ ำ น IT ขององค์ก รต่ ำงๆ ขยำยตั ว1 เนื่องจำกเป็นกำรจำำหน่ำยผ่ำนกลไกร้ำนกล้องโดยตรงมำกกว่ำจะเป็นผู้ประกอบ กำรด้ำนไอที2 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย. “คำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจไทยไตรมำส 4 ตลอด ทั้งปี 2554 และปี 2555.” ธันวำคม 2555. 1-2
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555มำกขึ้ น ตลอดช่ ว งไตรมำสที่ 1 ถึ ง 3 ทั้ ง กำรลงทุ น ทำงด้ ำ นเทคโนโลยี ป ระมวลผลกลุ่ ม เมฆ (Cloud Computing) และเท ค โ น โ ล ยี เ ส มื อ น (Virtualization) ใ น อง ค์ กร ขน ำ ด ใ ห ญ่เนื่ อ งจำกหลำยองค์ ก รเริ่ ม เรี ย นรู้ แ ละเล็ ง เห็ น ประโยชน์ จ ำกเ ท ค โ น โ ล ยีดังกล่ำว พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แท็บเล็ต (Tablet PC) กำำลังได้รับควำมนิยม และขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น อันเนื่องจำกควำมสะดวกในก ำ ร พ ก พ ำ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ต ล อ ด จ น ค อ น เ ท น ท์ เ ก ม แ ล ะแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ร องรั บ กำรใช้ ง ำนบนแท็ บ เล็ ต มี ใ ห้ เ ลื อ กอย่ ำ งหลำกหลำย และหลำยคอนเทนท์ ผู้ ใ ช้ ส ำมำรถดำวน์ โ หลดได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ในส่วนของภำครัฐเองยังคงมีกำรลงทุนทำงด้ำน IT อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและกำรวำงระบบโครงข่ำย IT สำำหรับใช้ภำยในหน่วยงำน และสำำหรับให้บริกำรในพื้นที่สำธำรณะในสถำนที่รำชกำรและชุมชนต่ ำ งๆ ตลอดจนกำรขยำยพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรระบบ 3G ในเชิ งพำณิ ช ย์ บ นคลื่ น ควำมถี่ เ ดิ ม (800 MHz. และ 900 MHz.) ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 ของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่3เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้กำรใช้จ่ำยด้ำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ของประเทศไทยมีกำรเติบโต ขณะเดีย วกั น กำรทำำ ธุ ร กิ จ หรื อ ทำำ กำรตลำดบนเครื อ ข่ ำ ยสังคมออนไลน์ (Social Network Marketing) เป็นที่นิยมอย่ำงสูงในปีนี้ เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรและติดต่อระหว่ำงผู้ขำยและผู้ ซื้ อ และยั ง ช่ ว ยให้ สิ น ค้ ำ ของผู้ ข ำยเป็ น ที่ รู้ จั ก ในวงกว้ำงได้อย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ที่รองรับกำรใช้งำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์จึงมีควำมต้องกำรเพิ่มสูงขึ้นตำม3 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. “ธุรกิจบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2555…ยอดใช้ดำต้ำโต ก้ำวกระโดดกว่ำ 38% ผลักดันมูลค่ำตลำดเกิน 170,000 ล้ำนบำท” อ้ำงใน http://www.thaipr.net/communication/385642 1-3
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ไปด้วย แต่อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม ในปี 2554 มีเหตุ ก ำรณ์ พิ บั ติ ภั ย รุ น แรงเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ซึงเหตุกำรณ์แรกคือ สึนำ ่มิในประเทศญี่ปุ่น ทำำให้กำรนำำเข้ำสินค้ำจำกญี่ปุ่นหยุดชะงักลงในระยะเวลำหนึ่ ง แต่ เ หตุ ก ำรณ์ นี้ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ของไทยเท่ำใดนัก เหตุกำรณ์ที่สอง คือกำรเกิดภำวะอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศในไตรมำสที่ 4 ส่งผลกระทบค่ อ นข้ ำ งรุ น แรงต่ อ ตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ โดยเฉพำะกำรผลิตฮำร์ดดิสก์ภำยในประเทศต้องหยุดชะงัก จึงเกิดภำวะขำดแคลนอุ ป ทำนฮำร์ ด ดิ ส ก์ ทั้ ง ในประเทศ และต่ ำ งประเทศเนื่องจำกไทยเป็นผู้ส่งออกฮำร์ดดิสก์รำยสำำคัญของโลกและยั ง ส่ ง ผลให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ ำร์ ด ดิ ส ก์ มี ร ะดั บ รำคำที่ สู ง เพิ่ ม ขึ้ นตลอดจนปั ญ หำเส้ น ทำงกำรคมนำคมถู ก ตั ด ขำด ทำำ ให้ ผู้ ผ ลิ ตและผู้จำำหน่ำยผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำไปยังผู้ซื้อได้4 ดังนั้นจึงทำำ ให้เม็ดเงินจำกกำรใช้จ่ำยในไตรมำสนี้สูญหำยไปเป็นจำำนวนมำก สำำหรับส่วนแบ่งมูลค่ำตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์จำำแนกตำมกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นปี 2554 พบว่ ำ กลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุคคลมีสัดส่วนมูลค่ำตลำดสูงถึงร้อยละ 70.6 โดยคิดเป็นมูลค่ำ66,120 ล้ำนบำท รองลงมำได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงมีสัดส่วนมูลค่ำตลำดร้ อยละ 19.8 คิดเป็นมู ลค่ ำ 18,539 ล้ำนบำท และกลุ่มซิสเท็มมีสัดส่วนมูลค่ำตลำดร้อยละ 9.6 หรือคิดเป็นมูลค่ำ8,930 ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 1-2)4 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์. ยักษ์ไอทีงำนเข้ำวิกฤตนำ้ำท่วมลำมฮำร์ดดิสก์ขำด ตลำดดันต้นทุนพุ่งดับมู้ดจับจ่ำย. 26 ตุลำคม 2554. 1-4
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 แผนภาพที่ 1–2: สัดส่วนมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ปี 2554 จำาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 9.6 %Personal Computer; 66,120; 70.6% Systems; 8,930; 9.5% Peripherals; 18,539; 19.8% ห วย ล้าน าท น่ : บ จำกส่ ว นแบ่ ง มู ล ค่ ำ ตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ข้ ำ งต้ น สำมำรถจำำแนกเป็นมูลค่ำตลำดผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ รำยกำรต่ำงๆ ได้ดังนี้ (ตำรำงที่ 1-1) 1-5
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555 ตารางที่ 1 – 1: มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ปี 2553 – 2554 และประมาณการปี 2555 ปี2 5 53 ปี2 5 54 ปี2 5 f 55 C t g re ae o i s A g Pic v. r e V lu a e A g Pic v. r e V lu a e Y Y( ) T % Y Y( ) T % A g Pi e v . rc Vl e au Y Y( ) T % Y Y( ) T % U it n (at B h) ( il. B h) M at U it n (at B h) ( il.B h) i Q a t y inV l e M a t n u nit au U it n (at B h) ( il B h) inQ a tt M. a t u ni y inV lu a e1 S se ytm N A N A 83 0 ,2 NA N A 89 0 ,3 NA 73 . N A N A 99 0 ,6 NA 1. 15 1 La g sca sy e s .1 r e le st m N A N A 70 2 NA N A 70 7 NA 69 . N A N A 80 6 NA 1. 17 1 M d msca sy e s .2 e iu le st m N A N A 18 0 ,0 NA N A 1 5 ,9 0 NA 83 . N A N A 22 0 ,0 NA 1. 28 1 S a sca sy e s .3 m ll le st m N A N A 29 0 ,8 NA N A 3 0 ,2 0 NA 74 . N A N A 35 0 ,0 NA 94 . 1 S e l Pu p se E u m n .4 p cia r o q ip e t N A N A 28 0 ,2 NA N A 3 1 ,0 0 NA 67 . N A N A 34 0 ,0 NA 1. 302 P r o a C m ue es n l o p t r 31 00 0 , 8, 0 N A 5, 8 47 0 38 00 0 , 2, 0 N A 6, 2 61 0 2. 01 2.07 58 00 0 , 5, 0 N A 8, 0 28 0 5. 31 2. 52 2 D sko PC .1 e t p 1 9 ,0 0 ,2 0 0 1 ,0 0 6 0 2,4 06 0 1 2 ,0 0 ,3 0 0 1 ,0 0 6 0 2 ,1 0 1 2 23 . 23 . 12 0 0 , 0 ,0 0 1 ,5 0 5 0 1,0 86 0 -. 91 - 19 1. 2 N t b o / eb o .2 oe o kN t o k 1 9 ,0 0 ,8 0 0 1 ,5 0 8 0 3,4 41 0 2 2 ,0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 8 0 3 ,3 0 6 6 69 . 65 . 22 0 0 , 5 ,0 0 1 ,0 0 8 0 4,0 05 0 1. 14 1. 14 2 T b t PC .3 a le * - - - 40 0 8 ,0 0 1 ,0 0 8 0 8 4 ,6 0 - - 15 0 0 , 0 ,0 0 1 ,0 0 4 0 2,0 10 0 2 25 1. 1 31 4. 2 T b t PC ( n T b t P Pe C ild .4 a le O e a le C r h ) - - - - - - - - 90 0 0 ,0 0 3 0 ,0 0 27 0 ,0 - -3 P r h r ls e ip e a N A N A 2, 1 78 4 NA N A 1, 3 85 9 NA - 33 3. N A N A 1, 4 99 5 NA 76 . 31M n o L D& E . o it r C L D 16 00 0 , 0, 0 39 0 ,0 62 0 ,4 11 00 0 , 0, 0 35 0 ,0 38 0 ,5 - 13 3. - 83 3. 9 00 0 0, 0 35 0 ,0 31 0 ,5 - 82 1. - 82 1. 32Pine * . r t r* 15 00 0 , 3, 0 N A 43 4 ,0 16 25 0 , 5, 0 N A 45 9 ,5 80 . 59 . 17 80 0 , 8, 0 N A 46 9 ,6 82 . 24 . 3 .1 D t M t ix .2 o ar 5 ,0 0 7 0 9 0 ,5 0 52 4 5 ,5 0 6 0 8 0 ,5 0 40 8 -. 09 - 13 1. 5 ,0 0 5 0 8 0 ,2 0 41 5 -. 27 -. 61 3 .2 I ke .2 n j t 1 6 ,0 0 ,1 0 0 N A 22 4 ,4 1 7 ,0 0 ,2 0 0 N A 2 9 ,4 3 95 . 1.11 13 5 0 , 9 ,0 0 N A 26 0 ,6 98 . 67 . 3 .2 S g I ke .2 .1 in le n j t 40 0 4 ,0 0 1 0 ,5 0 60 6 40 0 3 ,0 0 1 0 ,5 0 65 4 -. 23 -. 23 35 0 8 ,0 0 1 0 ,4 0 59 3 - 05 1. - 64 1. 3 .2 M lt u ct n I ke .2 .2 u if n io n j t 70 0 2 ,0 0 2 0 ,2 0 15 4 ,8 80 0 4 ,0 0 2 0 ,2 0 1 4 ,8 8 1. 67 1.67 10 0 0 , 1 ,0 0 2 0 ,1 0 21 1 ,2 2. 02 1. 48 3 .3 La r .2 se 33 0 1 ,0 0 N A 15 9 ,1 36 0 2 ,0 0 N A 1 8 ,5 6 42 . 44 . 38 0 3 ,0 0 N A 15 8 ,5 37 . -. 18 3 .3 S g La r .2 .1 in le se 25 0 4 ,0 0 4 0 ,2 0 10 9 ,2 20 0 4 ,0 0 4 0 ,1 0 94 8 -. 20 -. 44 25 0 3 ,0 0 4 0 ,0 0 90 4 -. 21 -. 45 3 .3 M t u ct n La r .2 .2 uif n io se 6 ,0 0 8 0 7 0 ,2 0 40 9 8 ,0 0 6 0 7 0 ,0 0 62 0 2. 65 2.30 13 0 0 ,0 0 6 0 ,0 0 68 1 1. 98 27 . 33E t r a D t So a e . xe n l aa t r g N A N A 47 0 ,5 NA N A 60 0 ,0 NA 2.63 N A N A 74 0 ,5 NA 2. 42 3 .1 E t r a H r D .3 xe n l a d isk N A N A 25 0 ,0 NA N A 3 0 ,2 0 NA 2.80 N A N A 42 0 ,0 NA 3. 13 3 .2 E t r r So a e .3 ne p ise t r g N A N A 22 0 ,5 NA N A 2 0 ,8 0 NA 2.44 N A N A 32 0 ,5 NA 1. 61 3 .2 E t y Le e .3 .1 nr vl N A N A 80 5 NA N A 1 0 ,1 0 NA 2.94 N A N A 13 0 ,0 NA 1. 82 3 .2 H h E d Le e .3 .2 ig - n vl N A N A 14 0 ,0 NA N A 1 0 ,7 0 NA 2.14 N A N A 19 0 ,5 NA 1. 47 34Oh rP r h r ls . t e e ip e a 12 40 0 , 9, 0 N A 1, 2 25 0 1 40 0 1, 0 N A 41 0 ,3 NA - 70 6. 1 60 0 2, 0 N A 46 6 ,7 NA 1. 32 3 .1 S n e .4 ca n r 2 ,0 0 5 0 5 0 ,0 0 15 2 2 ,0 0 4 0 5 0 ,0 0 10 2 -. 40 -. 40 2 ,0 0 4 0 5 0 ,0 0 10 2 00 . 00 . 3 .2 Pr j ct r .4 oe o 7 ,0 0 9 0 2 ,0 0 0 0 15 0 ,8 9 ,0 0 0 0 1 ,0 0 9 0 1 1 ,7 0 1. 39 82 . 12 0 0 ,0 0 1 ,0 0 8 0 18 6 ,3 1. 33 74 . 3 .3 U .4 PS N A N A 18 0 ,9 NA N A 2 0 ,3 0 NA 2.17 N A N A 27 0 ,2 NA 1. 83 3 .4 D it l C m r ** .4 ig a a e a * 1 9 ,0 0 ,1 0 0 7 0 ,5 0 89 5 ,2 - - - - - - - - - - T t l C m ue H r wr Mr e oa o p t r a d a e a k t N A N A 9, 1 09 4 NA N A 9, 8 35 9 NA 29 . N A N A 1 27 5 1, 0 NA 2. 04 * a le PC เริม บ อ ลน 2 5 Tb t ่ เก็ ข้ มู ใ ปี 5 4 *Prine ( n j t แ ะ La r) ปี 2 5 มี ำ รับ รุง อ ล วเล จำำ วน รือ * t r I ke ล se 5 3 ก รป ป ข้ มู ตั ข น เค ่ ง ** ig a Ca e ปี 2 5 ย เลิ ก รเก็ ข้ มู *D it l m ra 54 ก กำ บอล 1-6
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 25551. ตลาดซิสเท็ม (System) ตลำดซิสเท็มเป็นตลำดที่มีอัตรำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด ดังจะเห็นได้จำกปี 2553 มีกำรเติบโตร้อยละ 5.4 ปี 2554 ร้อยละ 7.3 และประมำณกำรว่ำในปี 2555 จะมีอัต รำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.5 (แผนภำพที่ 1-3)ทั้งนี้มูลค่ำตลำดรวมดังกล่ำวประกอบด้วยกลุ่ม Medium scalesystems ซึ่ ง มี อั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง มู ล ค่ ำ สู ง สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 8.3รองลงมำคือกลุ่ม Small scale systems ร้อยละ 7.4 และ Largescale systems ร้ อ ย ล ะ 6.9 ส่ ว น ก ลุ่ ม Special PurposeEquipment มี อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต คิ ด เ ป็ นร้อยละ 6.7 ตำมลำำดับ ทั้งนี้เป็นผลมำจำกภำวะเศรษฐกิจที่มีกำรฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่อง กำรเปิดสำขำเพิ่มขึ้นของธนำคำร ตลอดจนกำรลงทุนเพิ่มขึ้นในส่วนของภำคเอกชนและผู้ประกอบกำรร้ำนค้ ำ ทั่ ว ไป รวมถึ ง กำรเกิ ด วิ ก ฤตนำ้ำ ท่ ว มในช่ ว งปลำยปี 2554ทำำ ให้อุปกรณ์แ ละระบบต่ำงๆ เกิดควำมเสีย หำยไม่ สำมำรถใช้งำนได้ จึงจำำ เป็นต้องมีกำรวำงระบบและจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำำให้มูลค่ำตลำดซิสเท็มจะมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2555 แผนภาพที่ 1-3: มูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตของ ตลาดซิสเท็ม ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 1-7
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 มูลค่ำตลำด (ล้ำนบำท) 11,000 15 11.5 10,000 7.3 10 9,000 5.4 9,960 5 8,000 8,320 8,930 7,000 0 2553 2554 2555f2. ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ตลำดคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ที่มีปริมำณกำรจำำ หน่ำยและมูลค่ำตลำดสู ง ที่ สุ ด ก ล่ ำ ว คื อ ใ น ปี 2553 มี ย อ ด จำำ ห น่ ำ ย เ ค รื่ อ ง ร ว มทั้งสิ้น 3,180,000 เครื่อง เพิ่มขึ้นเป็นจำำนวน 3,820,000 เครื่องในปี 2554 หรือคิดเป็นกำรเติบโตเชิงปริมำณร้อยละ 20.1 และป ร ะ ม ำ ณ ก ำ ร ว่ ำ ใ น ปี 2555 ป ริ ม ำ ณ ก ำ ร จำำ ห น่ ำ ย เ ค รื่ อ งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะสูงถึง 5,850,000 เครื่อง หรือเป็นกำรเติบ โตเชิ ง ปริ ม ำณร้ อ ยละ 53.1 และเมื่ อ พิ จ ำรณำในเชิ ง มู ลค่ ำพ บ ว่ ำ ใ น ปี 2554 มี อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต ร้ อ ย ล ะ 20.7 ห รื อคิดเป็นมูลค่ำ 66,120 ล้ำนบำท และในปี 2555 ประมำณกำรว่ำจะมีกำรเติบโตร้อยละ 25.2 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 82,800 ล้ำนบำท(แผนภำพที่ 1-4) ทั้ ง นี้ ต ลำดคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ก ำรเ ติ บ โ ต ทั้ ง ใ น เ ชิ ง ป ริ ม ำ ณ แ ล ะ มู ล ค่ ำ ม ำ ก ที่ สุ ด คื อ ต ล ำ ดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค รองลงมำคือตลำดแท็บเล็ต และ 1-8
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ตลำดคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป โดยมีรำยละเอียดดังนี้แผนภาพที่ 1-4: ภาพรวมมูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปี 2553 - 2554 และ ประมาณการปี 2555 มูลค่ำตลำด (ล้ำนบำท) 100,000 30 25.2 80,000 25 20.7 20 60,000 15 40,000 10 5.7 20,000 5 54,7806,1202,800 6 8 0 0 2553 2554 2555f ตลาดคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป ในปี 2554 พบว่ำ มีอัตรำกำรเติบโตเชิงปริมำณและมูลค่ำในอัตรำที่เท่ำกันคือร้อยละ 2.3และในปี 2555 ประมำณกำรว่ ำ จะมี อั ต รำกำรเติ บ โตในเชิ งปริมำณและมูลค่ำที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมีอัตรำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณลดลงหรื อ ติ ด ลบร้ อ ยละ 9.1 และอั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง มู ล ค่ ำ ติ ด ลบร้ อ ยละ 11.9 ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ทำำ ให้ ต ลำดคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปมีแ นวโน้มกำรเติบโตลดลงนั้นมำจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและแท็บเล็ตพีซีเพิ่มมำกขึ้น 1-9
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ตลาดคอมพิว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ค /เน็ต บุ๊ค มีอัตรำกำรเติบ โตอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอดแม้จะมีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงบ้ำงในช่ ว งปี 2554 และปี 2555 ก็ ต ำม โดยในปี 2554 มี อั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.9 หรื อ จำำ นวน 2,020,000เครื่อง และมีอัตรำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำร้อยละ 6.5 หรือคิดเป็นมู ล ค่ ำ 36,360 ล้ ำ นบำท และในปี 2555 ประมำณกำรว่ ำ จะมีอั ต รำเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณและมู ล ค่ ำ ที่ เ ท่ ำ กั น คื อ ร้ อ ยละ 11.4เนื่องจำกระดับรำคำเฉลี่ยต่อเครื่องในปี 2554 และปี 2555 ยังคงไว้ ใ นรำคำเดิ ม คื อ 18,000 บำทต่ อ เครื่ อ ง สำำ หรั บ ปั จ จั ย ที่ทำำ ให้กำรเติบโตของตลำดคอมพิ วเตอร์โ น้ต บุ๊ค /เน็ตบุ๊ค ลดลงเนื่องจำกผู้บริโภคบำงส่วนหันไปซื้อเครื่องแท็บเล็ตพีซีแทน อันเนื่องมำจำกกระแสแท็บเล็ตที่มำแรงและได้รับควำมนิยมสูง รวมทั้ ง คอมพิ ว เตอร์ เ น็ ต บุ๊ ค ได้ รั บ ควำมนิ ย มลดลงเนื่ อ งจำกมี ข้ อจำำกัดในกำรใช้งำน แท็ บ เล็ ต พี ซี เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุคคลที่มีกำรขยำยตัวทั้งเชิงปริมำณและมูลค่ำอย่ำงรวดเร็ว ดังจะเห็ น ได้ จ ำกผลกำรสำำ รวจในปี 2554 พบว่ ำ แท็ บ เล็ ต พี ซี มีอัตรำกำรเติบโตเชิงปริมำณสูงถึง 480,000 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ำ8,640 ล้ ำ น บ ำ ท แ ล ะ ใ นปี 2555 ประมำณกำรว่ำแท็บเล็ตพีซีจะมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงมำก โดยมียอดจำำ หน่ำยสูง ถึง 2,400,000 เครื่อง 5 หรือมีอัตรำกำ ร ข ยำ ย ตั ว เ พิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ย ล ะ 400 เ มื่ อเ ปรี ย บ เ ที ย บ กั บปี 2554 โดยคิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 23,700 ล้ำนบำท (รวมโครงกำรแท็บเล็ตพีซี ของภำครัฐ) ดัง แผนภำพที่ 1-5 ปัจจั ยที่ส่งผลให้ยอดจำำหน่ำยแท็บเล็ตขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วมำจำกแท็บเล็บพีซีมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น จอภำพแบบสัมผัส (touchscreen) เป็ น อุ ป กรณ์ พ กพำที่ มี นำ้ำ หนั ก เบำ พกพำสะดวก และ5 รวมจำำนวนเครื่องแทบเล็ตพีซีที่ภำครัฐแจกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ภำยใต้โครงกำร One Tablet PC Per Child จำำนวน 900,000 เครื่อง 1-10
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เหมำะสำำ หรั บ กำรใช้ ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต และกำรแสดงภำพชิ้นงำน (display) ที่สะดวกต่อกำรใช้งำนแผนภาพที่ 1-5: มูลค่าตลาดเดสก์ทอป โน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค และแท็บเล็ตพีซี ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 มูลค่ำตลำด (ล้ำนบำท) 50,000 40,500 34,140 36,360 20,640 21,120 18,600 23,700 8,640 0 2553 2554 2555f Desktop Notebook/ Tablet PC PC Netbook3. ตลาดอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) 3.1 จ อ ภ า พ แ อ ล ซี ดี แ ล ะ แ อ ล อี ดี (LCD & LEDMonitor) จำกผลกำรสำำรวจข้อมูลพบว่ำ จอภำพแอลซีดีและแอลอีดีมี ป ริ ม ำณจำำ หน่ ำ ยที่ ล ดลงจำกปี 2553 อย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด โดยมีอั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณติ ด ลบคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.3 หรื อจำำ นวน 1,100,000 จอภำพ จึงทำำ ให้มูลค่ำตลำดจอภำพลดลงตำมไปด้วยโดยมีมูลค่ำตลำด 3,850 ล้ำนบำท หรือติดลบร้ อยละ 38.3 และประมำณกำรว่ำในปี 2555 ยอดจำำ หน่ำ ยจะลดลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเป็ น 900,000 จอภำพ หรื อ ติ ด ลบร้ อ ยละ 18.2 1-11
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555อย่ ำ งไรก็ ต ำม รำคำเฉลี่ ย ต่ อ จอภำพในปี 2554 และปี 2555ไม่มีกำรปรับรำคำขึ้น-ลงโดยยังคงไว้ที่ 3,500 บำทต่อจอภำพ(แผนภำพที่ 1-6) ทำำ ให้มู ล ค่ ำ ตลำดลดลงในสั ด ส่ ว นที่ เ ท่ ำ กั นสำำหรับปัจจัยที่ทำำให้ปริมำณจำำหน่ำยและมูลค่ำตลำดลดลงในปี2554 และปี 2555 เนื่องจำกกำรซื้อจอภำพเพื่อทดแทนจอภำพแบบ CRT ลดลงและเกือบถึงจุดอิ่มตัว ผนวกกับผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและแท็บเล็ตเพิ่มขึ้น แผนภาพที่ 1-6: ปริมาณการจำาหน่าย มูลค่าตลาด และ อัตราการเติบโตเชิงมูลค่าของ จอภาพคอมพิวเตอร์ ปี2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 ปริมำณจอภำพ (จอ) มูลค่ำตลำด (ล้ำนบำท) 2,000,000 8,000 6,240 1,500,000 6,000 3,850 3,150 4,000 1,000,000 1,600,000 2,000 500,000 1,100,000 900,000 281.0 -38.3 -18.2 0 -2,000 2553 2554 2555f ปริมำณจอภำพ อัต รำกำร มูลค่ำตลำด (จอ) เติบโตเชิง (ล้ำนบำท) มูล ค่ำ (ร้อยละ) 3.2 พริ้นเตอร์ (Printer) 1-12
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 จำกกำรสำำ รวจพบว่ำ ภำพรวมของตลำดพริ้นเตอร์ในปี 2554 มีปริมำณจำำ หน่ำ ย 1,652,500 เครื่อง เมื่อ เปรีย บเที ย บกั บ ปี2553 มีอัตรำกำรเติบโตเชิงปริมำณร้อยละ 8.0 และเมื่อพิจำรณำในเชิงมูลค่ำพบว่ำมีมูลค่ำ 4,559 ล้ำนบำท เป็นอัตรำกำรเติบโตเชิง มู ลค่ำ ร้ อยละ 5.9 เมื่ อจำำ แนกรำยประเภทผลิ ตภั ณ ฑ์ พ บว่ ำพริ้ น เตอร์ ป ระเภท Dot Matrix มี ป ริ ม ำณกำรจำำ หน่ ำ ย 56,500เครื่ อ ง มี อั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณร้ อ ยละ 9.5 โดยมี มู ล ค่ ำ480 ล้ำนบำท หรือมีกำรเติบโตในอัตรำที่ลดลงร้อยละ 11.3 ในส่ ว นของ พริ้ น เต อร์ ประ เ ภ ท Inkjet มี ปริ มำณกำรจำำ ห น่ ำ ย1,270,000 เครื่ อ ง มี อั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณร้ อ ยละ 9.5โดยมีมูลค่ำ 2,493 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอัตรำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำร้ อ ย ล ะ 11.1 แ ล ะ พ ริ้ น เ ต อ ร์ ป ร ะ เ ภ ท Laserมีปริมำณกำรจำำหน่ำย 326,000 เครื่อง เป็นอัตรำกำรเติบโตเชิงปริมำณร้อยละ 4.2 โดยมีมูลค่ำ 1,586 ล้ำนบำท หรือมีอัตรำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำร้อยละ 4.4 (แผนภำพที่ 1-7) สำำ หรับ ปัจจัยที่เป็นผลทำำ ให้ตลำดพริ้นเตอร์ยังคงเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องโดยเ ฉ พ ำ ะ ใ น ช่ ว ง ไ ต ร ม ำ ส1 ถึ ง 3 มำจำกภำวะเศรษฐกิ จ ในประเทศที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว กำรเพิ่ มช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร จั ด จำำ ห น่ ำ ย ข อ งผู้ประกอบกำร และคุณสมบัติกำรใช้งำนได้หลำกหลำยในเครื่องเดี ย วกั น ของพริ้ น เตอร์ ป ระเภท Multifunction จึ ง ทำำ ให้ ไ ด้ รั บควำมนิ ย มและมี ย อดจำำ หน่ ำ ยเพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง แบบMultifunction Inkjet และ Multifunction Laser โดยอั ต รำกำรเ ติ บ โ ต เ ชิ ง ป ริ ม ำ ณ แ ล ะ อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต เ ชิ ง มู ล ค่ ำ ข อ งMultifunction Inkjet เ ท่ ำ กั บ ร้ อ ย ล ะ 16.7 ข ณ ะ ที่Multifunction Laser มีอัตรำกำรเติบโตเชิงปริมำณร้อยละ 26.5และอัตรำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำเท่ำกับร้อยละ 23.0 แม้ว่ำตลำดพริ้นเตอร์ในปี 2554 จะมีกำรเติบโตแต่เป็นกำร 1-13
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เติ บ โตในอั ต รำที่ ล ดลง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมำจำกวิ ก ฤตนำ้ำ ท่ ว มในช่ ว งไตรมำสสุดท้ำยของปีทำำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ภำคธุรกิจและผู้บริ โ ภคชะลอกำรลงทุ น /กำรซื้ อ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งถึ ง ปี 2555และประมำณกำรว่ ำ ในปี 2555 ตลำดพริ้ น เตอร์ จ ะมี อั ต รำกำรเติบโตเชิงปริมำณร้อยละ 8.2 และมีกำรเติบโตเชิงมูลค่ำคิดเป็นร้ อ ยละ 2.4 โดยประมำณกำรปริ ม ำณจำำ หน่ ำ ยของพริ้ น เตอร์ป ร ะ เ ภ ท Inkjet มี จำำ น ว น 1,395,000 เ ค รื่ อ ง คิ ด เ ป็ นมู ล ค่ ำ 2,660 ล้ ำ นบำท ส่ ว นพริ้ น เตอร์ ป ระเภท Laser จะมีปริมำณจำำหน่ำย 338,000 เครื่อง โดยคิดเป็นมูลค่ำ 1,558 ล้ำนบำท และพริ้ น เตอร์ ป ระเภท Dot Matrix คำดว่ ำ จะมี ป ริ ม ำณจำำ หน่ำย 55,000 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ำ 451 ล้ำนบำท ซึ่ง แนวโ น้ ม ต ล ำ ด พ ริ้ น เ ต อ ร์ ใ น ปี 2555 จ ะ ยั ง ค ง มี ก ำ ร เ ติ บ โ ต ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท Multifunction Inkjet และ MultifunctionLaser คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.8 และ 2.7 ตำมลำำ ดั บ ปั จ จั ย ที่ ทำำ ให้ตลำดปี 2555 เติ บ โตเนื่ อ งจำกพฤติ ก รรมกำรใช้ ง ำนของผู้บริ โ ภคเปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง กำรเติ บ โตอย่ ำ งรวดเร็ ว ของMobile Device ทั้งโน๊ตบุ๊ค สมำร์ทโฟน และแท็บเล็ต ส่งผลให้ควำมต้องกำรพิมพ์ชิ้นงำนผ่ำนระบบ Cloud Computing ขยำยตัวเพิ่มขึ้น ซึงผูใช้สำมำรถสั่งพิมพ์จำกอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ที่รองรับ ่ ้กำรใช้งำน แผนภาพที่ 1-7: อัตราการเติบโตเชิงมูลค่าของตลาด เครื่องพริ้นเตอร์ ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 1-14
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ) 30 20 20.4 11.1 16.9 10 6.7 3.6 4.4 -1.8 0 -10 -6.1 -11.3 -20 2553 2554 2555f Dot Matrix Inkjet Laser Printer Printer 3.3 อุปกรณ์สำาหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (ExternalData Storage) External Hard Disk ตลำด External Hard Disk เป็ น ตลำดที่ มี ก ำรขยำยตั ว สู งมำกในปี ที่ ผ่ ำ นมำ โดยในปี 2553 มี ก ำรขยำยตั ว สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ47.1 และจำกผลกำรสำำ รวจปี 2554 พบว่ ำ ตลำด ExternalHard Disk มี อั ต รำกำรเติ บ โตที่ ล ดลงเหลื อ เพี ย งร้ อ ยละ 28.0ห รื อ คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ ำ 3,200ล้ำนบำท ปัจจัยที่ส่งผลให้กำรขยำยตัวลดลงนั้นมำจำกกำรเกิดอุทกภัยในช่วงปลำยปีซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตฮำร์ดดิสก์ ทำำ ให้สินค้ำมีกำรปรับรำคำสูงขึ้น ตลอดจนปั ญ หำด้ ำ นกำรขนส่ ง ทำำ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคชะลอกำรซื้ อ อย่ ำ งไรก็ตำม ในปี 2555 ประมำณกำรว่ำ มูลค่ำตลำด External HardDisk จ ะ มี ก ำ ร ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น จ ำ ก ปี 2554 เ ป็ น 1-15
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ร้ อ ยละ 31.3 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 4,200 ล้ ำ นบำท (แผนภำพที่1-8) อันเนื่องจำกผลกระทบของวิกฤตนำ้ำท่วมปลำยปี 2554 ยังค ง ส่ ง ผ ล ต่ อ เ นื่ อ ง ถึ ง ต้ น ปี 2555 ทำำ ใ ห้ โ ร ง ง ำ น ผ ลิ ตฮำร์ดดิส์กยังไม่สำมำรถดำำเนินกำรผลิตได้ตำมปกติ ทั้งนี้คำดว่ำกำำ ลัง กำรผลิต จะสำมำรถกลั บเข้ ำ สู่ สภำวะปกติ ป ระมำณปลำยไตรมำสที่ ส องหรื อ ไตรมำสที่ ส ำมของปี 2555 อย่ ำ งไรก็ ต ำมแม้ผลกระทบของปัญหำนำ้ำ ท่วมจะทำำ ให้ไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้ในบำงโรงงำน แต่ยังคงมีสินค้ำในสต๊อกเหลืออยู่ในระดับที่พอจะตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นเมื่อประเมินสถำนกำรณ์ของตลำด External Hard Disk ของปี 2555 จึ ง คำดว่ ำ มู ล ค่ ำ ตลำด External Hard Disk จะยั ง ไม่สำมำรถเติบโตได้มำกนัก แผนภาพที่ 1-8: มูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตของ ตลาด External Hard Disk ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 5,000 47.1 50.0 4,200 4,000 40.0 3,200 31.3 3,000 28.0 30.0 2,500 2,000 20.0 1,000 10.0 0.0 2553 2554 2555f 1-16
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 Enterprise Storage จำกกำรสำำรวจพบว่ำปี 2554 ตลำด Enterprise Storage มีมูลค่ำ 2,800 ล้ำนบำท เพิ่มสูงขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ24.4 โ ด ย อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ก ลุ่ ม Entry Levelคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.4 และกลุ่ ม High-End Level ร้ อ ยละ 21.4เป็นผลมำจำกปัจจุบันปริมำณข้อมูลมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่ อ เนื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง กำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรจะให้บริกำรโดยคิดค่ำใช้จ่ำยตำมกำรใช้งำนจริงหรือตำมควำมต้องกำรทำำให้เกิดควำมประหยัดค่ำใช้จ่ ำ ยต่ อ ผู้ ใ ช้ ดั ง นั้ น ภำคธุ ร กิ จ จึ ง หั น มำใช้ บ ริ ก ำรมำกขึ้ น ส่ ง ผลให้กำรลงทุนทำงด้ำน Enterprise Storage เพิ่มขึ้น ในปี 2555 ประมำณกำรว่ำตลำด Enterprise Storage จะมีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 เหลือเพียงร้อยละ16.1 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 3,250 ล้ำนบำท โดยกลุ่ม Entry Levelมี ก ำรเติ บ โตร้ อ ยละ 18.2 และกลุ่ ม High-End Level ร้ อ ยละ14.7 สำเหตุที่มีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงนั้นเป็นผลมำจำกปัญหำอุทกภัยช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2554 ทำำ ให้องค์กรที่ประสบภัยอำจจะต้องชะลอกำรลงทุนทำงด้ำน IT โดยหันไปปรั บปรุงและซ่ อ มแซมในส่ ว นที่ จำำ เป็ น ก่ อ น ตลอดจนกำรขำดแคลนอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบในกำรผลิต Storage ซึงคำดว่ำผลก ่ระทบดังกล่ำวจะต่อเนื่องมำถึงในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2555และภำยหลั ง จำกนี้ ค วำมต้ อ งกำรซื้ อ ของตลำดจะกลั บ สู่ ภ ำวะปกติ ส่วนปัจจัยที่ทำำให้ตลำดเติบโตนั้นมำจำกกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้ น ของข้ อ มู ล อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ข้ อ มู ล ขนำดใหญ่ (Big Data)รวมถึ ง มี ก ำรลงทุ น ด้ ำ นประมวลผลกลุ่ ม เมฆ (Cloud) ประเภทPrivate Cloud สำำหรับองค์กรขนำดกลำงและขนำดใหญ่เพิ่มขึ้น 3.4 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ (Other Peripherals) 1-17
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ตลำดอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งอื่ น ๆ ในปี 2554 ประกอบด้ ว ย 3ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สแกนเนอร์ (Scanner) โปรเ จ ก เ ต อ ร์ (Projector) แ ล ะ เ ค รื่ อ ง สำำ ร อ ง ไ ฟ ฟ้ ำ (Un-interruptible Power Supply: UPS) จำกตำรำงที่ 1-1 พบว่ ำต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ ต่ อ พ่ ว ง อื่ น ๆ ใ น ภ ำ พ ร ว มปี 2554 มีมูลค่ำทั้งสิ้น 4,130 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงหรือติดลบร้อยละ 67.0 สำเหตุที่ทำำให้อัตรำกำรเติบโตลดลงอย่ำงมำกเนื่องจำก6 กำรสำำ รวจในปีนี้ไม่ร วมข้อมูลในส่วนของกล้องดิจิทัล และเมื่อพิจำรณำแยกตำมรำยผลิตภัณฑ์จะเห็นว่ำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำ สูงสุดคือ ตลำดเครื่อ งสำำ รองไฟฟ้ำ โดยมีมู ล ค่ ำ 2,300 ล้ ำ นบำท รองลงมำคื อ ตลำดโปรเจกเตอร์มีมูลค่ำ 1,710 ล้ำนบำท และตลำดสแกนเนอร์ มูลค่ำ 120 ล้ำนบำท ตำมลำำ ดับ ขณะเดียวกันในปี 2555 ประมำณกำรว่ำตลำดอุ ป ก ร ณ์ ต่ อ พ่ ว ง จ ะ มี อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต เ พิ่ ม ขึ้ น เ ป็ น 4,676ล้ ำ น บ ำ ท ห รื อ คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 13.2 โ ด ย เ มื่ อ จำำ แ น ก ร ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ ำ เครื่ อ งสำำ รองไฟฟ้ ำ จะเติ บ โตร้ อ ยละ 18.3โปรเจคเตอร์ เ ติ บ โตร้ อ ยละ 7.4 และสแกนเนอร์ มี มู ล ค่ ำ ตลำดคงที่หรือเท่ำกับปี 2554 (แผนภำพที่ 1-9) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ สแกนเนอร์ (Scanner) ตลำดสแกนเนอร์มี สัด ส่ วนลดลงอย่ ำงต่อเนื่อ งเมื่ อกั บ ปี ที่ผ่ ำ นมำ จะเห็ น ได้ ว่ ำ ในปี 2554 มี อั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณและเชิงมูลค่ำติดลบในอัตรำที่เท่ำกันคือร้อยละ 4.0 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 120 ล้ำนบำท และประมำณกำรว่ำในปี 2555 มูลค่ำตลำดไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีอัตรำกำรเติบโตในอัตรำที่คงที่เช่น6 ในปี 2554 ยกเลิกกำรจัดเก็บข้อมูลในส่วนของกล้องดิจิทัล (Digital Camera)เนื่องจำกปัจจุบันกำรจำำหน่ำยกล้องดิจิทัลมีช่องทำงกำรจัดจำำหน่ำยที่เปลี่ยนไปซึ่งส่ ว นใหญ่ จ ะมี ร้ ำ นตั ว แทนจำำ หน่ ำ ยกล้ อ งดิ จิ ทั ล โดยตรงไม่ ผ่ ำ นตั ว แทนจำำ หน่ ำ ยสินค้ำด้ำนไอที 1-18
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เดียวกับปี 2554 ปัจจัยที่ทำำ ให้กำรเติบโตในปี 2554 เติบโตในอัตรำที่ลดลงเนื่องจำก ผู้ใช้ได้หันไปซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ประเภทMultifunction ซึ่งมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนครบวงจรสำมำรถทำำ งำนได้หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นงำนโทรสำร ทำำ สำำเนำเอกสำร และสแกนเอกสำรได้ในเครื่องเดียว นอกจำกนี้ปัญหำอุทกภัยในช่วงป ล ำ ย ปี 2554ยังทำำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้นผู้บริโภคทั้งภำครัฐและเอกชนชะลอกำรลงทุนใหม่ๆ ในช่วงเวลำนั้ นลง ตลอดจนกำรซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเดิมมีจำำนวนลดลง ซึงผลกระทบดังกล่ำวจะส่งผล ่มำถึ ง ปี 2555 ด้ ว ย และแนวโน้ ม ตลำดสแกนเนอร์ ใ นปี 2555คำดว่ำมูลค่ำตลำดจะทรงตัวหรือไม่เปลี่ยนแปลงจำกปีที่ผ่ำนมำ โปรเจกเตอร์ (Projector) ตลำดโปรเจกเตอร์ มี ก ำรเติ บ โตอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรนำำ โปรเจกเตอร์มำใช้ภำยในหน่วยงำนเพิ่มมำกขึ้น ภำยหลังจำกเศรษฐกิจภำยในประเทศมีกำรฟื้นตัวทำำให้เกิดกำรลงทุนในด้ำน IT เพิ่มขึ้น ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ในสถำบั น กำรศึ ก ษำของรั ฐ และเอกชนมี ก ำรนำำ โปรเจกเตอร์ ม ำใช้ เ พื่ อ กำรเรี ย นกำรสอนอย่ ำ งแพร่ ห ลำยมำกขึ้ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ำกปี 2554 มี ป ริ ม ำณกำรจำำหน่ำยเพิ่มขึ้นเป็น 90,000 เครื่อง หรือเติบโตเชิงมูลค่ำร้อยละ8.2 และในปี 2555 ประมำณกำรว่ ำ ตลำด โปรเจกเตอร์จะยังคงเติบโตแต่อยู่ใ นอัตรำที่ลดลงเล็กน้อ ยเป็นร้อ ยละ7.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2554 อันเนื่องมำจำกปัญหำอุทกภัยในช่วงปลำยปีซึ่งส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศและทำำ ให้ผู้บริโภคชะลอกำรซื้อ รวมถึ ง งบประมำณของหน่ วยงำนภำครัฐในกำรจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ที่อำจจะลดลงในปี2555 ด้วย 1-19
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 เ ค รื่ อ ง สำา ร อ ง ไ ฟ ฟ้ า (Un-interruptible PowerSupply: UPS) ตลำดเครื่ อ งสำำ รองไฟฟ้ ำ (UPS) ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ผู้ ใ ช้หลัก 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือใช้งำนตำม ้บ้ำนทั่วไป และกลุ่มองค์กร จำกกำรสำำ รวจมูลค่ำเครื่องสำำ รองไฟฟ้ ำ ในปี 2554 พบว่ ำ มี มู ล ค่ ำ ทั้ ง สิ้ น 2,300 ล้ ำ นบำท หรื อเป็นกำรเติบโตในเชิงมูลค่ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ 21.7 และประมำณกำรว่ำในปี 2555 จะมีมูลค่ำกำรเติบโตต่อเนื่องเป็น 2,720 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.3 โดยปัจจัยที่มีผลต่ อ กำรขยำยตั ว คื อ กำรขยำยตั ว ทำงด้ ำ น IT ทั้ ง ภำครั ฐ และเ อ ก ช น เ ช่ น ธ น ำ ค ำ ร บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ภั ยโรงพยำบำล สถำบั น กำรศึ ก ษำ และกลุ่ ม ร้ ำ นบริ ก ำรทำงด้ ำ นอินเทอร์เน็ต/กลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเล่นเกมส์ ตลอดจนบริษัทห้ำงร้ำนต่ำงๆ ที่เพิ่มกำรลงทุนในอุปกรณ์ที่จำำเป็นต้องติดตั้งเครื่องสำำ รองไฟฟ้ำเพื่อสำำ รองไฟฟ้ำหรือป้ องกันกำรเกิดไฟกระชำก อันจะทำำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆได้รับควำมเสียหำย แผนภาพที่ 1-9: อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดสแกน เนอร์ โปรเจกเตอร์และเครื่องสำารองไฟฟ้า ปี 2553 - 2554 และประมาณการ ปี 2555 1-20
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ) 40 21.7 18.3 8.0 20 7.4 5.3 8.2 07.8 -4.0 0.0 -20 2553 2554 2555f Scanner Projector UPSการใช้จายจำาแนกตามภาคผู้ใช้หลัก ่ เ มื่ อ พิ จ ำ ร ณ ำ มู ล ค่ ำ ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ต ล ำ ดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์โดยจำำ แนกตำมผู้ใช้หลักพบว่ำ ภำคครัวเรื อนและธุร กิจ ครั ว เรื อนขนำดเล็ ก (SOHO: Small Office andHome Office) เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่ มี ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย ด้ ำ น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ฮำร์ดแวร์สูงที่สุด โดยมีมูลค่ำ 56,262.6 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมำได้แก่ ภำคองค์กรเอกชนมีมูลค่ำกำรใช้จ่ำย24,611.9 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.3 และในภำครัฐและรัฐวิสำหกิจมีมูลค่ำกำรใช้จ่ำย 12,714.6 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6 ของมูลค่ำกำรใช้จ่ำยในตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ทั้งหมด (ตำรำงที่ 1-2) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำพบว่ำ ภำคองค์กรเอกชนมีสัดส่วนกำรใช้จ่ำยเพิ่มมำกขึ้น ขณะที่ภำคครัวเรือนและธุรกิจครัวเรือนขนำดเล็ก และภำครัฐและรัฐวิสหำกิจมีสัดส่วนกำรใช้จ่ำยด้ำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ลดลง ตารางที่ 1-2: มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ปี 2554 1-21
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 จำาแนกตามภาคผู้ใช้หลัก ครัวเรือนและธุรกิจครัว เอกชน ราช การและรัฐวิสาหกิจ เรือนขนาดเล็ก ผ ฑ์ ลิตภัณ รวม มูลค่า มูลค่า มูลค่า สัดส่วน( ) % สัดส่วน( ) % สัดส่วน( ) % (ล้านบาท) ( ล้านบาท) (ล้านบาท) 1. System s 893.0 10 6,697.5 75 1,339.5 15 83 ,9 0 2. DesktopPC 9,504.0 45 6,336.0 30 5,280.0 25 2 ,1 0 12 3. Notebook/Netbook 29,088.0 80 5,454.0 15 1,818.0 5 3 ,3 0 66 4. Tablet PC 7,776.0 90 691.2 8 172.8 2 84 ,6 0 5. Monitor 3,272.5 85 192.5 5 385.0 10 35 ,8 0 6. Printer 1,823.6 40 1,595.7 35 1,139.7 25 45 ,5 9 7. External HardDisk 2,720.0 85 320.0 10 160.0 5 30 ,2 0 8. Enterprise Storage 280.0 10 1,540.0 55 980.0 35 20 ,8 0 8. Scanner 18.0 15 66.0 55 36.0 30 10 29. Projector 427.5 25 684.0 40 598.5 35 11 ,7 010. UPS 460.0 20 1,035.0 45 805.0 35 20 ,3 0รวมตลาดคอมพิ วเตอร์ฮาร์ดแวร์ 5 ,2 2 6 .1 6 6 .6 0 2 ,6 1 2 .3 4 1 .9 6 1 ,7 4 1 .6 2 1 .5 3 9 ,5 9 38 กลุ่มครัวเรือนและธุรกิจครัวเรือนขนำดเล็กหรือตลำดคอนซู เ มอร์ เป็ น ตลำดที่ มี สั ด ส่ ว นกำรใช้ จ่ ำ ยด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ฮำร์ ด แวร์ สู ง ที่ สุ ด ซึ่ ง ในหลำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ คอมพิ ว เตอร์เดสก์ ท อป คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ค แท็ บ เล็ ต พี ซี จอภำพ และExternal Hard Disk มีสัดส่วนกำรใช้จ่ำยจำกกลุ่มครัวเรือนและธุ ร กิ จ ครั ว เรื อ นขนำดเล็ ก มำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 80 ทำำ ให้ ก ำรแย่ ง ชิ งส่วนแบ่งตลำดในกลุ่มนี้จึงมีค่อนข้ำงสูง ทั้งนี้จำกผลกระทบของอุทกภัยในช่วงปลำยปี 2554 ทำำ ให้กำำ ลังซื้อของผู้ใช้กลุ่มนี้หดตัวลง ส่งผลให้สัดส่วนกำรใช้จ่ำยด้ำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ของกลุ่มครัวเรือนและธุรกิจครัวเรือนขนำดเล็กลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 1-22
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ก ลุ่ ม อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น มี สั ด ส่ ว น ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย ท ำ ง ด้ ำ นคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์เพิ่มขึ้นในปีนี้ อันเนื่องมำจำกควำมชัดเจนทำงกำรเมือง ทำำให้ภำคเอกชนเกิดควำมมั่นใจในกำรลงทุนด้ำนต่ำงๆ อีกทั้งกำรพัฒนำระบบ IT ขององค์กรเพื่อให้บุคลำกรขององค์กรสำมำรถทำำงำนได้ในที่ต่ำงๆ ในกรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำไปทำำ งำนในองค์ ก รได้ ซึ่ ง เป็ น กำรเรี ย นรู้ ผ ลกระทบจำกกำรเหตุก ำรณ์ค วำมไม่ส งบที่เ กิด ขึ้น รวมถึง กำรเติ บโตของกำรใช้ข้ อ มู ล (Data) และเทคโนโลยี ป ระมวลผลกลุ่ ม เมฆ (CloudComputing) ทำำ ให้ อ งค์ ก รเอกชนหลำยแห่ ง มี ก ำรลงทุ น ทำงด้ ำ น Server ซึ่ ง อยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ System และ Storageเพิ่มมำกขึ้น สำำหรับปัญหำอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อกำรใช้ จ่ ำ ยด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ข องภำคเอกชนระดั บ หนึ่ งเท่ำนั้น เนื่องจำกกำรจัดซื้อของเอกชนทำำในรูปแบบโครงกำรที่มีกำรทำำข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้ำก่อนแล้ว ในส่ ว นของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ภ ำครำชกำรและรั ฐ วิ ส ำหกิ จ ยั ง คงมีกำรลงทุนจำกโครงกำรต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ ทั้ง ด้ำนกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ของกระทรวงต่ำงๆ และกำรลงทุนทำงด้ำนระบบ ITเพื่ อ ยกระดั บ กำรให้ บ ริ ก ำร และกำรให้ บ ริ ก ำรแก่ ป ระชำชนได้อย่ำงทั่วถึง นอกจำกนี้นโยบำยทำงด้ำน IT ของรัฐบำลชุดใหม่ให้ควำมสนใจต่อกำรใช้ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ลงไปถึงระดับเด็กเล็ก และกำรพัฒนำมำตรฐำนบริกำรของรัฐด้วย ITดังนั้นภำครำชกำรและรัฐวิสำหกิจจึงมีบทบำทไม่น้อยในกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยทำงด้ำน IT ของประเทศปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ปี 2554 มีทิศทำงกำรเติบโตทีดีมำตั้งแต่ต้นปี อันเนื่องมำจำกเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวต่อ ่เนื่อง กำรส่งออกของประเทศมีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพำะกำรส่งออกสินค้ำเกษตร ตลอดจนควำมเชื่อมั่นขององค์กรเอกชน และ 1-23
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ผู้บริโภคทั่วไปมีมำกขึ้นจำกควำมชัดเจนทำงด้ำนกำรเมือง แต่อย่ ำ งไรก็ ดี ปั ญ หำภั ย พิ บั ติ ท ำงธรรมชำติ ทั้ ง สึ น ำมิ ใ นประเทศญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นช่วงต้นปี และปัญหำอุทกภัยในประเทศไทยที่เกิดขึ้ น ช่ ว ง ป ล ำ ย ปีส่งผลให้ตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์เติบโตได้ไม่เต็มที่นัก ดังที่กล่ ำ วไปแล้ ว ข้ ำ งต้ น แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ดี จำกกำรประมำณกำรในปี2555 คำดว่ ำ ตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ดแวร์ จ ะกลั บ มำเติ บ โตได้อย่ ำงน่ำ สนใจภำยหลังผลกระทบของอุ ท กภั ย จำกปี 2554 ได้สิ้นสุดลง โดยปัจจัยที่คำดว่ำจะมีอิทธิพลต่อตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ในปี 2555 มีดงต่อไปนี้ ั ปัจจัยบวก 1. กำรซื้ อ เพื่ อ ทดแทนของเดิ ม จำกปั ญ หำอุ ท กภั ย ในปี2554 ทำำ ใ ห้ เ กิ ด ค ว ำ ม เ สี ย ห ำ ย ใ น ห ล ำ ย พื้ น ที่ อุ ป ก ร ณ์คอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ที่ ใ ช้ ภ ำยในบ้ ำ น อำคำร และโรงงำนที่ประสบปัญหำได้รับควำมเสียหำยเป็นจำำนวนมำก ดังนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่ำวจึงต้องมีกำรซื้อของใหม่ทดแทนของเดิมที่ได้รับควำมเสี ย หำย เนื่อ งจำกอุ ปกรณ์ค อมพิว เตอร์ ฮ ำร์ ดแวร์ มีควำมจำำ เป็นสูง โดยเฉพำะผู้ประกอบกิจกำรที่มีควำมจำำ เป็นในกำรดำำเนินธุรกิจ 2. กำรส่งเสริมกำรใช้ IT ของภำครัฐ โดยรัฐบำลต้องกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรทำงด้ำน IT อย่ำงทั่วถึงจึงได้มีนโยบำยขยำยโครงข่ำยบรอดแบนด์ในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำ กำรเกษตรแ ล ะ ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข 7 เ ป็ น ต้ น ร ว ม ถึ ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม รั ฐ บ ำ ล7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. “กระทรวงเกษตรฯ จับมือไอซีที หนุน “นโยบำย บรอดแบนด์แห่งชำติ” พัฒนำเชื่อมโยงข้อมูลกำรเกษตร รวมระบบบริหำรจัดกำร โลจิสติกส์ พร้อมสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ให้เกษตรกรผ่ำนชุมชน.” ข่ำวสำร กำรเกษตร, 20 ม.ค. 2554. 1-24
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555อิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน IT รวมถึงโครงกำรระบบประมวลผลกลุ่มเมฆของรัฐ (Government CloudService) เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ก่ ป ระชำชน 8 ดั ง นั้ นตลำดเครื่ อ งแม่ ข่ ำ ย (Server) ในกลุ่ ม System และตลำดStorage จะมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ภำยหลั ง จำกผลกระทบที่ ต่ อเนื่องจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยคลี่คลำยลง ตดจนนโยบำยแท็บเล็ตสำำหรับนักเรียนของรัฐบำลจะเป็นตัวกระตุ้นตลำดให้ตื่นตัวยิ่งขึ้นอีกด้วยลอ 3. กำรตลำดและกำรประชำสั ม พั น ธ์ บ นเครื อ ข่ ำ ยสั ง คมอ อ น ไ ล น์ (Social Network Marketing) เ ช่ น FacebookMarketing e-mail Marketing และ Blog Marketing เป็ น ต้ นเป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ และกำรจำำหน่ำยสินค้ำที่สำำคัญอ ย่ ำ ง สู ง ใ น ปั จ จุ บั น เ นื่ อ ง จ ำ กผู้บริโ ภคเชื่อมั่นกำรสั่งสินค้ำทำงระบบออนไลน์มำกขึ้ น ดัง นั้นกำรนำำ เสนอสิ น ค้ ำ ที่ ร วดเร็ ว จึ ง เป็ น โอกำสของผู้ ป ระกอบกำรทำำให้ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจึงยังคงมีควำมต้องกำรจำกผูใช้กลุ่มนี้อย่ำงต่อเนื่อง ้ 4. กระแสควำมนิ ย มแท็ บ เล็ ต กำรใช้ อุ ป กรณ์ พ กพำ(Mobile Device) มี แ น วโ น้ ม เ พิ่ ม ขึ้ นอย่ ำง ต่ อ เนื่ อง โด ยเ ฉพำะแท็บเล็ตที่กลำยเป็นกระแสแฟชั่น เนื่องจำกสำมำรถเชื่อมต่อระบบออนไลน์ได้อย่ำงรวดเร็ว ใช้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่ ม เกม ตลอดจนใช้ เ ป็ น หน้ ำ จอสำำ หรั บ แสดงภำพ (Display)ซึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ขำยสินค้ำ ่ 5. กำรแข่ ง ขั น ให้ บ ริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ำย ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่มีกำรแข่งขันกำรให้บริกำรสัญญำณระบบ 3G และ wifi มำกขึ้น เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้งำนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สำยในพื้นที่ต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรผลักดันให้เกิด8 ไทยรัฐ. “ไอซีทีนำำร่องระบบ คลำวด์ ภำครัฐหวังลดงบ 30%.” 5 มกรำคม 2555. 1-25
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ค ว ำ ม ต้ อง ก ำ ร ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์ พ ก พ ำ ต่ ำ ง ๆ ที่ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้ ง ำ นอินเทอร์เน็ตไร้สำยเพิ่มมำกยิ่งขึ้น 6. กำำ ลั ง ซื้ อ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ฟื้ น ตั ว โ ด ย ภ ำ ย ห ลั ง จ ำ กเหตุ ก ำรณ์ อุ ท กภั ย สงบลงและสถำนกำรณ์ เ ข้ ำ สู่ ภ ำวะปกติ จะทำำ ให้ ก ำรใช้ จ่ ำ ยของผู้ บ ริ โ ภคที่ ห ยุ ด ชะงั ก กลั บ ฟื้ น ตั ว ขึ้ นเนื่องจำกสินค้ำ IT โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ได้กลำยเป็นสินค้ำจำำเป็นในชีวิตประจำำวันในปัจจุบัน ปัจจัยลบ 1.ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ยัง คงเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่มีผ ลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ ขณะเดียวกันแนวทำงป้องกัน และกำรจัดกำรเมื่อเกิดภั ย พิ บั ติ ต่ ำ งๆ จะมี ผ ลต่ อ ควำมเชื่ อ มั่ น ด้ ำ นกำรลงทุ น และกำรบริ โ ภคทำงด้ ำ น IT เพรำะหำกนั ก ลงทุ น ไม่ มี ค วำมเชื่ อ มั่ น ในมำตรกำรหรื อ ระบบป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ข องประเทศ ก็ อ ำจจะย้ ำ ยฐำนกำรลงทุนไปยังประเทศอื่น ทำำให้เศรษฐกิจของประเทศหดตัว และกำรลงทุนด้ำน IT ภำยในประเทศก็จะหดตัวตำมไปด้วยเช่ น เดี ย วกั บ กำรบริ โ ภคสิ น ค้ ำ ด้ ำ น IT จะลดลง เนื่ อ งจำกมิ ไ ด้เป็นสินค้ำจำำเป็น และผู้บริโภคยังสำมำรถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีอยู่แต่เดิมได้ รวมถึงงบประมำณในกำรจัดซื้อของภำครัฐอำจจะถูกจัดสรรให้กับบำงผลิตภัณฑ์น้อยลง เนื่องจำกต้องจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรป้องกันภัยพิ บัติ มำกขึ้น นอกจำกนี้ผ ลกระทบจำกอุทกภัยในปี 2554 ทำำ ให้อุปทำนฮำร์ดดิสก์ไม่เพียงพอกับอุ ป สงค์ ใ นช่ ว งไตรมำสแรกของปี 2555 ดั ง นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ฮำร์ดดิสก์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฮำร์ดดิสก์เป็นส่วนประกอบจะยังคงมีร ะดั บรำคำสูง อยู่ ซึ่งคำดว่ำ สถำนกำรณ์ จะกลั บเข้ ำ สู่ ภ ำวะปกติในไตรมำสที่ 2 ของปี 2555 2. ปัญหำเศรษฐกิจตกตำ่ำ ในสหรัฐอเมริกำ และยุโ รป ซึ่งเป็นแรงกดดันให้เศรษฐกิจภูมิภำคอื่นๆ ทั่วโลกได้รับผลกระทบ 1-26
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ตำมไปด้วยรวมถึงประเทศไทย ทำำ ให้กำรลงทุนด้ำนต่ำงๆ รวมถึ ง กำรลงทุ น ทำงด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ข องธุ ร กิ จ ภำยในประเทศ โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจส่งออก และธุรกิจข้ำมชำติจำกฝั่งตะวันตกอำจจะชะลอตัวลง 3. ปัญหำทำงด้ำนกำรเมืองของประเทศ แม้ว่ำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะมีควำมชัดเจนภำยหลังจำกกำรเลือกตั้งในเดือนกรกฎำคม 2554 แต่ ท ว่ ำ แนวคิ ด ทำงกำรเมื อ งยั ง คงมี ก ำรแบ่ งกลุ่มผู้สนับสนุนที่มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ดังนั้นควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองอำจเป็นจุดเปรำะบำงที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่สงบขึ้นได้ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อสภำวะกำรลงทุนและสภำพธุรกิจของประเทศ 4. ปั ญ หำเงิ น เฟ้ อ ภำยในประเทศ เนื่ อ งจำกระดั บ รำคำสินค้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพำะสินค้ำเกษตร จำกปัญหำอุทกภัยทำำให้พื้นที่กำรเกษตรได้รับควำมเสียหำย ทำำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรขำดแคลน รวมถึงรำคำนำ้ำ มันซึ่งเป็นต้นทุนกำรขนส่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตำมรำคำในตลำดโลก และกำรเพิ่มกำรเก็บเงินเข้ำกองทุนนำ้ำ มัน ดัง นั้นมูลค่ำของเงินที่ลดลงจำกภำวะรำคำสินค้ำที่สูงขึ้นนี้ อำจทำำให้ผู้บริโภคปรับวิถีกำรใช้จ่ำยตำมภำวะเศรษฐกิจ โดยเลือกใช้จ่ำยกับสิ นค้ำที่มีควำมจำำ เป็นมำกขึ้น และลดจำำนวนเงินสำำหรับใช้จ่ำยผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ซึ่งมีควำมจำำเป็นน้อยกว่ำแนวโน้มเทคโนโลยี ทิศทำงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮ ำร์ดแวร์ที่น่ำสนใจในปี 2555 ยังคงมีควำมคล้ำยคลึงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยเน้นกำรใช้งำนเชื่ อ มต่ อ และกำรจั ด กำรข้ อ มู ล สำรสนเทศต่ ำ งๆ บนโลกออนไลน์ สำมำรถสรุปเป็นเทคโนโลยีที่สำำคัญ ดังนี้ 1. เทคโนโลยี เสมือ น (Virtualization Technology) เป็นเทคโนโลยีจำำลองเครื่องเสมือนเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์สำมำรถ 1-27
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ใช้งำนระบบปฏิบัติกำร และแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ ได้อย่ำงหลำกหลำยบนทรัพยำกรด้ำน IT เช่น CPU Memory และ Hard Diskเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งเทคโนโลยีเสมือนสำมำรถแบ่ง ออกได้ เ ป็ น 2 แบบ คื อ 1) กำรใช้ ฮำร์ ดแวร์ ข นำดใหญ่ ใ ห้สำมำรถทำำ งำนหรือประมวลผลแบบฮำร์ดแวร์ขนำดเล็กหลำยๆเครื่องขนำนกันไป หรือกำรควบคุมกำรทำำ งำนหลำยๆ ระบบไว้บนฮำร์ดแวร์เพียงเครื่องเดียว และ 2) กำรใช้ฮำร์ดแวร์ขนำดเล็กมำใช้ทำำ งำนร่ว มกั น ให้เสมือ นเป็ น ฮำร์ ดแวร์ ขนำดใหญ่ กำรใช้งำนเทคโนโลยีเสมือนทำำ ให้เกิดกำรรวม Storage และ Serverเข้ ำ ม ำอยู่ ที่ จุ ดเดี ยวกั น เ ป็ น กำร รวม ศู น ย์ ของ กำ รบริ ห ำรทรั พ ยำกร IT และยั ง ช่ ว ยประหยั ด พลั ง งำน และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยแก่องค์กรต่ำงๆ 2. ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นรูปแบบกำรนำำ ทรัพยำกรทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์มำแบ่งปันในลักษณะกำรให้บริกำร (Software as a Services: SaaS)โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ สมื อ น (Virtualization) เป็ น โครงสร้ ำ งพื้ นฐำนของกำรทำำงำน ซึ่งกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนี้เป็นกำรใช้ท รั พ ย ำ ก ร อ ย่ ำ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ แ ล ะ ล ด ต้ น ทุ น ข อ งผู้ ใ ช้ ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ไ ม่ จำำ เ ป็ น ต้ อ ง ล ง ทุ น ท ำ ง ด้ ำ น ฮ ำ ร์ ด แ ว ร์ ที่ มีประสิ ท ธิ ภ ำพสู ง หรื อ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยซอฟต์ แ วร์ แ ละแอพพลิ เ คชั่ นเนื่องจำกเป็นกำรประมวลผลบนอินเทอร์เน็ต โดยเสียค่ำใช้จ่ำยในรูปของค่ำบริกำรตำมกำรใช้งำนจริง ทั้งนี้ ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆส่ว นตัว (Private Cloud Computing) 2) ระบบประมวลผลกลุ่ ม เมฆสำธำรณะ (Public Cloud Computing) และ 3)ร ะ บ บ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ลุ่ ม เ ม ฆ แ บ บ ลู ก ผ ส ม (Hybrid CloudComputing) สำำ หรับกำรใช้เทคโนโลยี ประมวลผลกลุ่มเมฆในประเทศไทยเริ่ ม เป็ น ที่ นิ ย มมำกขึ้ น ทั้ ง ในส่ ว นขององค์ ก รภำคธุรกิจ และภำครัฐเองได้เริ่มลงทุนในเทคโนโลยีนี้เช่นกัน 1-28
 • สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 3. แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) เป็นอุปกรณ์ชนิดพกพำ สั่งงำนด้วยระบบสัมผัส ปำกกำอิเล็กทรอนิกส์ หรือต่ออุปกรณ์ดีย์บอร์ด ซึ่งเหมำะสำำ หรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่นต่ำงๆ และกำรแสดงภำพชิ้นงำน (Display) เนื่องจำกมีนำ้ำ หนักเบำ สะดวก และพร้อมใช้งำนที่รวดเร็วกว่ำเครื่องโน้ตบุ๊คและเน็ตบุ๊ ค แ น ว โ น้ ม ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ง ำ น เ ริ่ ม ข ย ำ ย ตั ว จ ำ กผู้ใ ช้ครัวเรือนไปสู่ ผู้ใ ช้ใ นภำคองค์ก รธุ ร กิจ มำกขึ้น โดยมี ระบบปฏิบัติกำรแบบแอนดรอยด์ และวินโดวส์ ตำมควำมนิยมของผู้ใช้สำำหรับในปี 2555 เครื่องแท็บเล็ตจะถูกนำำมำใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนสำำ หรั บ นั ก เรี ย นตั้ ง แต่ ชั้ น ประถม และถู ก นำำ มำให้ เ ป็ นของขวั ญ กั น มำกขึ้ น เนื่ อ งจำกเครื่ อ งรำคำตำ่ำ จะถู ก นำำ เข้ ำ มำจำำหน่ำยมำกขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่เครื่องแท็บเล็ตพีซีจะเป็นอุปกรณ์พกพำประจำำตัวเช่นเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4. อั ล ตรำบุ๊ ค (Ultrabook) เป็ น โน๊ ต บุ๊ ค แบบใหม่ ซี่ ง มีขนำดบำงลง ด้ ว ยเทคโนโลยี ก ำรอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบSolid State Drive (SSD) และหน่ ว ยประมวลผลที่ มี ข นำดเล็ กทำำ ใ ห้ มี นำ้ำ ห นั ก เ บ ำ ก ว่ ำ โ น๊ ต บุ๊ ต แ บ บ เ ดิ ม อ ยู่ ม ำ ก แ ต่ มีประสิทธิภำพกำรทำำงำนหรือกำรประมวลผลเทียบเท่ำหรือดีกว่ำโน๊ตบุ๊คแบบเดิม และประหยัดพลังงำนมำกขึ้น เนื่องจำกอัลตรำบุ๊ ค เป็ น เทคโนโลยี ใ หม่ จึ ง มี ร ำคำค่ อ นข้ ำ งสู ง แต่ มี แ นวโน้ ม ที่ระดั บ รำคำลดลงเรื่ อ ยๆ ซึ่ ง อั ล ตรำบุ๊ ค นี้ จ ะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ม ำทำำ ให้ เ น็ ต บุ๊ ค สู ญ ออกจำกตลำด และจะเป็ น คู่ แ ข่ ง สำำ คั ญ ของโน้ตบุ๊คแบบเดิมและแท็บเล็ตที่กำำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน 1-29