สรุปผลการสำารวจมูลค่า               ตลาด      คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์Computer Hardware          ...
กลุมตัวอย่างและการเก็บข้อมูล     ่   ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ         สื่อสารกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ประกอบกา...
การประมวลผลข้อมูล      ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ          สื่อสารบรวมมาได้และสังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้...
กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์                ฮาร์ดแวร์            Computer Hardware         ...
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี                   2553-2554        Ctgr s        ae o i...
ภาพรวมมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์( า:ล้านบาทมูลค่   )        ฮาร์ดแวร์                   2 .4%  ...
Systemsมูลค่า (ล้าน           Growthบาท)                              มูลค่าตลาดแล...
Personal ปริมาณ  7,000,000 (เครื่อง)                Computer (PC)       ปริมาณขายปี 2554 จำาแนก  ...
PC:                 Desktop  ปริมาณขาย Desktop ปี            ปี 2554 Desktop มีปริมาณขาย  ...
PC: Notebook/    ปริมาณขาย             Netbook    Notebook/Netbook ปี           ปี 2554 ปริม...
PC:             Tablet ปี 2554 มีปริมาณขายในประเทศไทย จำานวน 480,000 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าตลาด 8,640 ล้านบาท ...
Monitor1,800,000                    7,000       6,2401,600,000                  ...
Printer          มูลค่ามูลค่า (ล้าน    ตลาด           รวม             Growth     ...
External Data Storageมูลค่า (ล้าน              Growthบาท)  4500                 4,500   ...
Scanner, Projector and UPSมูลค่า (ล้าน  3,000บาท)                            Scanner ปี 2554 ...
สัดส่วนมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์         จำาแนกตามกลุ่มผู้ใช้                        ...
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด             คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์    ปัจจัยบวก ปี 2554            ปัจจัยลบ ...
แนวโน้มเทคโนโลยีตลาด      คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีเสมือน (VirtualizationTechnology) ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud...
มูลค่าตลาดสื่อสาร ปี    2554 และประมาณการปี    2555เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and  19
การจำาแนกตลาดอุปกรณ์              สื่อสาร              Communication EquipmentsTelephone Hands...
การจำาแนกตลาดบริการ              สื่อสาร               Communication ServicesFixed Line    ...
ภาพรวมตลาดสื่อสารล้าน               8.7%450,000                 445,495บาท        ...
ตลาดเครื่องโทรศัพท์ล้าน                1.3%                  ใช้สายบาท       2.9% ...
ตลาดเครื่องโทรศัพท์ล้านบาท               เคลื่อนที่                 10.2          ...
ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย       10.2%              (Core Network)               9.0%ล้านบาท ...
ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายล้านบาท        5.8% 16,000 15,500       6.7%               15,590  ...
ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย                      19.5%             17.6%          ...
ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่              3.3%         23,211                   4.8...
ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่              8.7%     6.0%                 176,626    ...
ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต                   11.2%ล้านบาท 45,000        9.1%            ...
ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่าง          ประเทศ      7.1%ล้านบาท 18,000                    17,7...
ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างล้านบาท         ประเทศ    8.6% 29,000                   28,029  ...
สัดส่วนมูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสาร         จำาแนกตามกลุ่มผู้ใช้              V a lu e in M illio n B a h...
สัดส่วนมูลค่าตลาดบริการสื่อสาร             จำาแนกตามกลุ่มผู้ใช้                        ...
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดสื่อสาร    ปัจจัยบวก ปี 2554            ปัจจัยลบ ปี 2554 ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต  ...
แนวโน้มเทคโนโลยี        ตลาดสือสาร           ่ Wireless Broadband Access (WBA) Passive Optical Network (P...
ขอบคุ ณ    ครั บ             ฝ่ า ยวิ จ ั ย นโยบาย             สำ า นั ก งานพั ฒ นา     ...
โครงสร้างตลาดคอมพิวเตอร์              ฮาร์ดแวร์           Importer/   Distributor      Dea...
นิยามคอมพิวเตอร์                   ฮาร์ดแวร์ver) ที่มีประสิทธิภาพการทำางานสูง รองรับการทำางานที่มีข้อมู...
นิยามคอมพิวเตอร์                   ฮาร์ดแวร์ซีพียู จอภาพ และแป้นพิมพ์อพลังงานไฟฟ้าจากการเสียบปลักไฟ ส่วน...
นิยามคอมพิวเตอร์                     ฮาร์ดแวร์งใส่เฉพาะ (enclosure) โดยทัวไปมี interface สำาหรับการเชื...
นิยามอุปกรณ์สื่อสารCore Network Equipment ได้แก่ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), Wavelength Converter, SDH...
นิยามบริการสื่อสารตลาดโทรศัพท์ประจำาที่ (Fixed Line Service) ประกอบด้วย การให้บริการโทรศัพท์ใช้สาย ภายในพื้นทีเดียวกัน แล...
รายนามคณะวิจัย-ที่ปรึกษา : ตลาด     คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  ทีมวิจัย:   นางสาวพรรณี พนิตประชา (pannee@nstda.or.th)  ...
รายนามคณะวิจัย-ที่ปรึกษา : ทีมวิจัย: ตลาดสื่อสาร นางสาวสุมาวสี ศาลาสุข (  sumavasee@nstda.or.th) นางสาวกษมา กองสมัคร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

5,854 views

Published on

Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,854
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
317
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

 1. 1. สรุปผลการสำารวจมูลค่า ตลาด คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์Computer Hardware และสื่อสาร ปี 2554 และประมาณ การปี 2555ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง ชาติ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยนโยบายสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. 2. กลุมตัวอย่างและการเก็บข้อมูล ่ ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ สื่อสารกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ประกอบการที่เป็น Key Player ใน แต่ละประเภท ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 20 บริษัท ตลาดสื่อสาร 32 บริษัทการเก็บข้อมูล : สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการราย หลัก และรวบรวมข้อมูล จากแหล่งต่างๆ เช่น ข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ รายงานวิจัยระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล : ธันวาคม 2554 – มกราคม 2555 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 2
 3. 3. การประมวลผลข้อมูล ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ สื่อสารบรวมมาได้และสังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาใช้ประกอ อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลร่วมกัน ทำาเป็นมูลค่าตลาดกษาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลใน ญและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และ verify เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 3
 4. 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ Computer Hardware Personal Computer & Peripherals System Large Scale System PC Monitor Printer External Other Data Storage PeripheralsMedium Scale System Desktop LCD/LED Dot Matrix External Scanner Harddisk Small Scale System Notebook/ Inkjet Enterprise Projector Storage Special Purpose Netbook Equipment Laser UPS Tablet PC เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 4
 5. 5. มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2553-2554 Ctgr s ae o ie และประมาณการปี 2555 U it n ปี2 5 53 A g Pice v. r V lu a e U it n A g Pice v. r ปี2 5 54 V lu a e Y Y( ) T % Y Y( )T % U it n ปี2 5 f 55 A g Pice V lu v. r a e Y Y( ) Y Y( ) T % T % (at B h) ( il.B h) M at (at B h) ( il.B h) inQ a t y inV lu M at u nit a e (at B h) ( il.B h) inQ a t y inV lu M at u nit a e1 S st m y e N A NA 82 ,3 0 N A N A 83 ,9 0 NA 7 .3 NA N A 96 ,9 0 N A 1 .5 1 1.1Larg scale system e s N A NA 720 N A N A 770 N A 6 .9 NA N A 860 N A 1 .7 1 1 ed mscale syst s .2M iu em N A NA 1,800 N A N A 1 50 ,9 N A 8 .3 NA N A 2,200 N A 1 .8 2 1.3Sm scale syst s all em N A NA 2,980 N A N A 3 00 ,2 N A 7 .4 NA N A 3,500 N A 9.4 1.4Sp ecial Pu o Eq ip en rp se u m t N A NA 2,820 N A N A 3 10 ,0 N A 6 .7 NA N A 3,400 N A 1 .0 32 P r n lC m ue eso a o p t r 3 8 ,0 0 ,1 0 0 NA 5 ,7 0 48 3 2 ,0 0 ,8 0 0 N A 6 ,1 0 62 2 .1 0 2 .7 5 5 ,0 0 0 ,8 0 0 N A 8 ,8 0 20 5 .1 3 2 .2 5 2 eskt PC .1D op 1,290 00 ,0 16,00 0 2 0 0,64 1,320 00 ,0 16 00 ,0 21 20 ,1 2.3 2 .3 1 00,00 ,2 0 15 00 ,5 18,600 -9.1 -1 1 .9 2 N teb k/ etb .2 o oo N ook 1,890 00 ,0 18,50 0 3 0 4,14 2,020 00 ,0 18 00 ,0 36 60 ,3 6.9 6 .5 2 50,00 ,2 0 18 00 ,0 40,500 11.4 1 .4 1 2.3Tab PC* let - - - 480 00 ,0 18 00 ,0 8 40 ,6 - - 1 00,00 ,5 0 14 00 ,0 21,000 212 .5 13 4 .1 2 Tab PC ( n T let PC Per Ch ) .4 let O e ab ild - - - - - - - - 900,000 3 00 ,0 2,700 - -3 P r h r ls eip ea N A NA 2 ,8 4 71 N A N A 1 ,5 9 83 NA -3 3 .3 NA N A 1 ,9 5 94 N A 7.6 3 o it rLC &LE .1M n o D D 1 0 ,0 0 ,6 0 0 30 ,9 0 64 ,2 0 1 0 ,0 0 ,1 0 0 30,5 0 35 ,8 0 -1 3 .3 -8 3 .3 90 0 0 ,0 0 30 ,5 0 35 ,1 0 -8 1 .2 -8 1 .2 3 r t r* .2Pine * 1 3 ,0 0 ,5 0 0 NA 40 ,3 4 1 5 ,5 0 ,6 2 0 N A 45 ,5 9 8.0 5 .9 1 8 ,0 0 ,7 8 0 N A 46 ,6 9 8.2 2.4 3 .1 D t M .2 o atrix 57 00 ,0 9,500 542 56 00 ,5 8 00 ,5 480 -0.9 -1 1 .3 5 0 5,00 8 00 ,2 451 -2.7 - .1 6 3 .2 I kjet .2 n 1,160 00 ,0 NA 2,244 1,270 00 ,0 N A 2 93 ,4 9.5 1 .1 1 95,00 1 ,3 0 N A 2,660 9.8 6.7 3.2.2.1 Sin le I kjet g n 440 00 ,0 1,500 660 430 00 ,0 1 00 ,5 645 -2.3 - .3 2 385,000 1 00 ,4 539 -10.5 -6 1 .4 3.2.2.2 M lt n ionI kjet u ifu ct n 720 00 ,0 2,200 1,584 840 00 ,0 2 00 ,2 1 48 ,8 16.7 1 .7 1 10,00 6 ,0 0 2 00 ,1 2,121 20.2 1 .8 4 3 .3 Laser .2 313 00 ,0 NA 1,519 326 00 ,0 N A 1 86 ,5 4.2 4 .4 338,000 N A 1,558 3.7 - .8 1 3.2.3.1 Sin le Laser g 245 00 ,0 4,200 1,029 240 00 ,0 4 00 ,1 984 -2.0 - .4 4 235,000 4 00 ,0 940 -2.1 - .5 4 3.2.3.2 M tifu ct Laser u n ion 68 00 ,0 7,200 490 86 00 ,0 7 00 ,0 602 26.5 2 .0 3 103,000 6 00 ,0 618 19.8 2.7 3 xen lD t So a e .3E t r a aa t r g N A NA 45 ,7 0 N A N A 60 ,0 0 NA 2 .3 6 NA N A 75 ,4 0 N A 2 .2 4 3 .1 Ext al H D .3 ern ard isk N A NA 2,500 N A N A 3 00 ,2 N A 2 .0 8 NA N A 4,200 N A 3 .3 1 3 .2 Enerp Sto e .3 t rise rag N A NA 2,250 N A N A 2 00 ,8 N A 2 .4 4 NA N A 3,250 N A 1 .1 6 3.3.2.1 Enry Lev t el N A NA 850 N A N A 1 00 ,1 N A 2 .4 9 NA N A 1,300 N A 1 .2 8 3.3.2.2 H h d Level ig -En N A NA 1,400 N A N A 1 00 ,7 N A 2 .4 1 NA N A 1,950 N A 1 .7 4 3 t e P r h r ls .4Oh r e ip e a 1 9 ,0 0 ,2 4 0 NA 1 ,5 0 22 14 0 1 ,0 0 N A 43 ,1 0 NA -7 6 .0 16 0 2 ,0 0 N A 47 ,6 6 N A 1 .2 3 3 .1 Scan er .4 n 25 00 ,0 5,000 125 24 00 ,0 5 00 ,0 120 -4.0 - .0 4 2 0 4,00 5 00 ,0 120 0.0 0.0 3 .2 Project .4 or 79 00 ,0 20,00 0 1,580 90 00 ,0 19 00 ,0 1 10 ,7 13.9 8 .2 102,000 18 00 ,0 1,836 13.3 7.4 3 .3 U .4 PS N A NA 1,890 N A N A 2 00 ,3 N A 2 .7 1 NA N A 2,720 N A 1 .3 8 3 .4 D ital Cam * .4 ig era** 1,190 00 ,0 7,500 8,925 - - - - - - - - - - T t l C m ue H r w r M r e oa o p t r a d a e a k t N A NA 9 ,9 4 01 N A N A 9 ,5 9 38 NA 2 .9 NA N A 12 0 1 ,7 5 N A 2 .4 0 * ab PC เริม T let ่ เก็บข้ มู ใ ปี 25 อ ลน 54 *Prin (I k แ ะ Laser) ปี 2553 มี ารปรับปรุงข้ มู ตั ข า วน รือ * ter n jet ล ก อ ล วเล จำ น เค ่ ง ** ig Cam ปี 2 ยก ก ารเก็ อ ล *D ital era 554 เลิ ก บข้ มู เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 5
 6. 6. ภาพรวมมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์( า:ล้านบาทมูลค่ ) ฮาร์ดแวร์ 2 .4% 0 10 0 2 ,0 0 1 .3% 3 2% .9 ปี 2554 มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ 10 0 0 ,0 0 ฮาร์ดแวร์ 8 ,0 0 00 93,589 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 12 0 1 ,7 5 6 ,0 0 00 9 ,9 4 01 9 ,5 9 38 เติบโต 2.9% จากปี 2553 และ 4 ,0 0 00 ประมาณการว่าจะเพิ่มเป็น 2 ,0 0 00 112,705 ล้านบาท ในปี 2555 หรือ คิดเป็นอัตราการเติบโต 20.4% 25 53 25 54 25f 55 V a lu e in M illio n B a h t Growth (%) Categories 2553 2554 2555f YTY YTY (53-54) (54-55) Systems 8,320 8,930 9,960 7.3 11.5 Personal Computer 54,780 66,120 82,800 20.7 25.2 Peripherals 27,814 18,539 19,945 - 7.6 33.3 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 6
 7. 7. Systemsมูลค่า (ล้าน Growthบาท) มูลค่าตลาดและอัตราการ10,000 11.5 % 9,960 เติบโต ปี 2554 จำาแนกราย 9,500 ผลิตภัณฑ์ Growth มูลค่า อัตรา ผลิตภัณฑ์ (ล้าน การ 9,000 7.3 % 8,930 บาท) เติบโต (%) 8,500 8,320 Large-scale 770 6.9 8,000 Medium-scale 1,950 8.3 7,500 2553 2554 2555f Small-scale 3,200 7.4 Special 3,010 6.7 Purpose Equipmentมูลค่าตลาดรวม ปี 2554 = 8,930 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.3 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 7
 8. 8. Personal ปริมาณ 7,000,000 (เครื่อง) Computer (PC) ปริมาณขายปี 2554 จำาแนก 6,000,000 Growth รายผลิตภัณฑ์ Desktop 53.1% 5,850,000 1,320,000 5,000,000 12 Growth % 35% 4,000,000 20.1% 3,820,000 3,000,000 Tablet PC 3,180,000 2,000,000 480,000 1,000,000 Notebook/Netbook 2,020,000 53% 2553 2554 2555fมูลค่า (ล้าน มูลค่าตลาดปี 2554 จำาแนกบาท) 100,000 รายผลิตภัณฑ์ Desktop Growth 80,000 Growth 25.2 % 21,120 32% 20.7% 60,000 Tablet PC 40,000 82,800 8,640 66,120 54,780 13% 20,000 Notebook/Netbook 36,360 55% 2553 2554 2555f มูลค่า ( ล้านบาท) เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 8
 9. 9. PC: Desktop ปริมาณขาย Desktop ปี ปี 2554 Desktop มีปริมาณขาย 1,320,000 เครื่อง คิดเป็น 2553-2555 มูลค่าตลาด 21,120 ล้านบาท โดยมีการปริมาณ 1,320,000(เครื่อง) 1,320,000 Growth เติบโตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงมูลค่าใน1,300,000 2.3% 1,290,000 อัตราที่เท่ากันคือ ร้อยละ 2.3 และคาดว่า1,280,000 ในปี 2555 ตลาดจะหดตัวลงในเชิง1,260,000 ปริมาณร้อยละ -9.1 และเชิงมูลค่าร้อยละ1,240,000 Growth -11.9 โดยราคาเฉลียต่อเครื่องลดลง ่ มูลค่าตลาด Desktop ปี1,220,000 -9.1% 1,200,000 2553-25551,200,000 มูลค่า (ล้าน1,180,000 22,000 บาท) Growth1,160,000 21,120 2.3% 21,0001,140,000 20,640 2553 2554 2555f 20,000 Growth 19,000 -11.9% 18,600 18,000 17,000 2553 2554 2555f เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 9
 10. 10. PC: Notebook/ ปริมาณขาย Netbook Notebook/Netbook ปี ปี 2554 ปริมาณการขาย 2,020,000ปริมาณ 2553-2555(เครื่อง) 2,500,000 Growth เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 36,360 ล้านบาท มี Growth 2,250,000 11.4% การเติบโตอย่างต่อเนื่องทังในเชิงปริมาณ ้ 1,890,000 6.9%2,000,000 2,020,000 และเชิงมูลค่า โดยมีการเติบโตเมื่อเทียบ กับปีที่ผ่านมาคือ เชิงปริมาณเติบโต ร้อย1,500,000 ละ 6.9 และเชิงมูลค่า Notebook ปี6.5 มูลค่าตลาด เติบโตร้อยละ1,000,000 2553-2555 มูลค่า (ล้าน บาท) 50,000 500,000 Growth Growth 40,500 40,000 36,360 11.4% 34,140 6.5% 2553 2554 2555f 30,000 20,000 ในปี 2555 คาดว่าตลาดจะเติบโตในเชิง ปริมาณและเชิงมูลค่า 10,000 เท่ากันทีร้อยละ 11.4 สำาหรับราคาเฉลีย ่ ่ ระหว่างปี 2554 – 2555 2553 2554 2555fไม่มีการเปลียนแปลง อยูที่ 18,000 บาทต่อ ่ ่ เครื่อง เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 10
 11. 11. PC: Tablet ปี 2554 มีปริมาณขายในประเทศไทย จำานวน 480,000 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าตลาด 8,640 ล้านบาท ปี 2555 คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมหาศาล โดเติบโตเชิงปริมาณร้อยละ 212.5 หรือจำานวน 2,400,000 เครื่อง และเติบโตในเชิงมูลค่าร้อยละ 143.1 คิดเป็นมูลค่า 23,700 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยปี 2554 อยูที่ 18,000 บาทต่อเครื่อง และมีแนวโน้มลดลง ่เหลือ 14,000 บาท ในปี 2555 ปี 2555 Ta One Tablet PC Per b เริ่ม le C hild เก t P จำานวน 900,000 เครื่อง ปี ็บข C 25 ้อม ราคาเฉลีย 2,700 บาท/ ่ 54 ูล เครื่อง (โครงการภาครัฐฯ) เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 11
 12. 12. Monitor1,800,000 7,000 6,2401,600,000 6,0001,400,000 5,000 LCD & LED Monitor มีปริมาณ1,200,000 3,850 4,000 ขายลดลงจาก 1,600,000 เครื่อง1,000,000 3,900 800,000 3,500 3,150 3,500 3,000 ในปี 2553 เป็น 1,100,000 เครื่อง 600,000 2,000 ในปี 2554 เนื่องจากการซื้อเพื่อ 400,000 1,000 ทดแทน จอ CRT 200,000 1,600,000 1,100,000 900,000 ลดลง และคาดว่าจะลดลงต่อเนือง ่ 0 ปริมาณ 2553 2554 ราคาเฉลี่ย มูล2555f าน ค่า (ล้ ในปี 2555 (เครือง) ่ (บาท) บาท) โดยจะลดลงอย่างต่อเนืองเหลือ ่ 900,000 เครื่อง มูลค่าตลาด Monitor ในปี 2554 เท่ากับ 3,850 ล้านบาท มีแนวโน้ม ลดลงเหลือ 3,500 ล้านบาท ในปี 2555 ส่วนระดับราคาเฉลี่ยมีแนวโน้ม คงที่ ในปี 2554 และ 2555 โดยมีระดับราคาเฉลี่ยที่ 3,500 บาท เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 12
 13. 13. Printer มูลค่ามูลค่า (ล้าน ตลาด รวม Growth ปี 2554 ตลาด Printer มีมูลค่าบาท) Growth 5,000 2.4% 4,669 ตลาดเท่ากับ 4,559 ล้านบาท คิด 5.9% 4,559 4,500 4,304 เป็นการเติบโตจากปี 2553 ร้อยละ 4,000 5.9 3,500 และคาดว่าในปี 2555 จะมีมูลค่า 3,000 2,500 ตลาดเพิ่มขึนเป็น ้ อัตราการ 2,121 เติบโต 1,848 4,669 ล้านบาท หรือเติอยละ) ่มขึน (ร้ บโตเพิ ้ 2,000 1,584 Printer 1,500 1,029 984 ร้อยละ 2.4 ปริมา ป 940 มูลค่า 1,000 660 542 490 645 480 602 539 618 ณ 451 500 Dot -0.9 -11.3 0 Matrix Dot Matrix 2553 Single-Inkjet 2554 Multifunc- 2555f tion-Inkjet Inkjet 9.5 11.1 Single-Laser Multifunc- Total Laser 4.2 4.4 tion-Laser ในปี 2555 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Multifunction จะได้รับความนิยมจากผู้ใช้ มากขึ้น ทั้ง Multifunction-Inkjet และ Multifunction-Laser ขณะที่ ผลิตภัณฑ์กลุม Single-function จะมีมูลค่าตลาดหดตัวลง ่ เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 13
 14. 14. External Data Storageมูลค่า (ล้าน Growthบาท) 4500 4,500 31.3% 4000 Growth Growth ปี 2554 ตลาด Storage 3500 28.0% 3,200Growth 16.1% 3,250 เติบโตเพิ่มขึนจาก ้ 3000 24.4% 2,800 2500 2,500 2,250 ปี 2553 แต่จากผลกระทบของ 2000 ปัญหาอุทกภัยในไตรมาส 4 1500 ทำาให้อัตราการเติบโตไม่สงเท่า ู 1000 500 ที่ควรโดยเฉพาะตลาด 0 External Hard Disk 2553 2554 2555f External Enterprise มีมูลค่าตลาด 3,200 ล้านบาท Hard Disk Storage และ Enterprise Storage มี มูลค่าตลาดเท่ากับ 2,800 ล้าน บาท ปี 2555 ผลิตภัณฑ์ External Data Storage มีแนวโน้มมูลค่าตลาด เพิ่มขึ้น โดย External Hard Disk เติบโตขึ้นร้อยละ 31.3 และ Enterprise Storage เติบโตขึ้นร้อยละ 16.1 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 14
 15. 15. Scanner, Projector and UPSมูลค่า (ล้าน 3,000บาท) Scanner ปี 2554 มูลค่าตลาด 2,720 2,500 หดตัวลงจากปี 2553 ติดลบร้อย 2,300 ละ 4.0 มูลค่าตลาด 120 ล้านบาท 2,000 1,890 และคาดว่ามูลค่าตลาดจะทรงตัวใน 1,500 1,710 1,836 ปี 2555 1,580 1,000 Projector มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.2 500 จากปี 2553 คิดเป็นมูลค่าตลาด 125 120 120 0 1,710 ล้านบาท และคาดว่าจะมี 2553 2554 2555f มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 Scanner Projector UPS หรือมีมูลค่าตลาด 1,836 ล้านบาท ในปี 2555 UPS มีมูลค่าตลาด 2,300 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2553 ร้อยละ 21.7 และคาด ว่ามูลค่าตลาด เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 andนบาท หรือ จะเพิ่มขึ้น 2,720 ล้า 15
 16. 16. สัดส่วนมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ จำาแนกตามกลุ่มผู้ใช้ หน่วย : ล้านบาท เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 16
 17. 17. ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปัจจัยบวก ปี 2554 ปัจจัยลบ ปี 2554 มีการให้บริการ/ใช้ Cloud Computing ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและมากขึ้น ต่างประเทศยังไม่นิ่ง มีการใช้ Social Network มากขึ้น ผู้บริโภคชะรอการซื้อ / กำาลังซื้อลดลง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ- อุทกภัยนำ้าท่วม / supply chain ขาด(เงินบาทแข็งค่า) การสนับสนุนด้านไอทีภาครัฐ ปัจจัยบวก ปี 2555 ปัจจัยลบ ปี 2555 การให้บริการ/ใช้ Cloud Computing ผู้บริโภคชะลอการซื้อ / กำาลังซื้อลดมากขึน ้ ลง ปัญหาจากอุทกภัยนำ้าท่วม ทำาให้มีการ สินค้าบางส่วนขาดตลาดในช่วงสังซื้อเพิ่ม ่ ไตรมาส 1-2 (นำ้าท่วม) แนวโน้วและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและUltrabook ต่างประเทศยังไม่นิ่ง การลงทุนด้านไอทีของภาครัฐ(Tablet สำาหรับเอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and นักเรียน) 17
 18. 18. แนวโน้มเทคโนโลยีตลาด คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีเสมือน (VirtualizationTechnology) ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (CloudComputing) แท็บเล็ต (Tablet) อัลตราบุ๊ค (Ultrabook) เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 18
 19. 19. มูลค่าตลาดสื่อสาร ปี 2554 และประมาณการปี 2555เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 19
 20. 20. การจำาแนกตลาดอุปกรณ์ สื่อสาร Communication EquipmentsTelephone Handset Core Network Wireline WirelessFixed Line Handsets Core Equipment Access Equipment Access Equipments Mobile Handsets Infra Cabling LAN Cabling PBX/IPPBX ที่มา : คณะวิจัย เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 20
 21. 21. การจำาแนกตลาดบริการ สื่อสาร Communication ServicesFixed Line Mobile Internet Inter Calling Data Comm. Voice Voice Gateway IDD Leased CircuitValue Added Non Voice Access Calling Card Others ทีมา : คณะวิจัย ่ เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 21
 22. 22. ภาพรวมตลาดสื่อสารล้าน 8.7%450,000 445,495บาท ปี 2554 มูลค่าตลาดสื่อสาร440,000430,000 6.9%420,000410,000 408,846 เท่ากับ 408,846 ล้านบาท400,000390,000 382,509 คิดเป็นอัตราเติบโต 6.9%380,000370,000 จากปี 2553 และคาดการณ์360,000350,000 ว่าจะเพิ่มเป็น 445,495 ล้าน 2553 2554 2555f บาทในปี 2555 หรือคิดเป็น อัตราการเติบโต i8.7%t V a lu e in M llio n B a h Growth (%) Categories 2553 2554 2555 YTY YTY (53-54) (54-55) Communication 133,7 145,40 160,4 8.7 10. Equipments 80 4 19 3 Communication 248,7 263,44 283,9 5.9 7.8 Services 29 2 66 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 22
 23. 23. ตลาดเครื่องโทรศัพท์ล้าน 1.3% ใช้สายบาท 2.9% 3,020 3,019 ปี 2554 มูลค่าตลาดเครือง ่ 3,000 2,980 2,980 โทรศัพท์ใช้สายเท่ากับ 2,980 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 2,960 2,940 เติบโต 2.9% จากปี 2553 2,920 2,900 2,897 2,880 2,860 และคาดการณ์วาจะเพิ่มเป็น ่ 2,840 2,820 3,019 ล้านบาทในปี 2555 2553 2554 2555f หรือคิดเป็นอัlตeราการเติบhโต V a u in M illio n B a t 1.3% Growth (%) Categories 2553 2554 2555 YTY YTY (53-54) (54-55) Conventional Handset 1,236 1,303 1,381 5.4 6.0 IP Phone 1,170 1,254 1,296 7.2 3.3 Fax 491 423 342 -13.8 -19.1 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 23
 24. 24. ตลาดเครื่องโทรศัพท์ล้านบาท เคลื่อนที่ 10.2 % 66,000 65,126 64,000 5.8% ปี 2554 มูลค่าตลาดเครือง ่ 62,000 60,000 โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่ากับ 59,112 58,000 59,112 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 56,000 54,000 55,877 เติบโต 5.8% จากปี 2553 และ 52,000 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 65,126 50,000 2553 2554 2555f ล้านบาทในปี 2555 หรือคิดเป็น อัตราการเติบโต 10.2% V a lu e in M illio n B a h t Growth (%) Categories 2553 2554 2555 YTY YTY (53-54) (54-55) Conventional Handset 30,983 29,992 27,931 -3.2 -6.9 Smart Phone 24,894 29,120 37,195 17.0 27.7 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 24
 25. 25. ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย 10.2% (Core Network) 9.0%ล้านบาท 54,916 ปี 2554 มูลค่าอุปกรณ์โครง 55,000 50,000 45,725 50,376 ข่ายคิดเป็น 50,376 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 10.2% 45,000 40,000 จากปี 2553 และคาดการณ์วา ่ 35,000 30,000 จะเพิ่มเป็น 54,916 ล้านบาท 25,000 20,000 15,000 10,000 ในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตรา 2553 2554 2555f การเติบโต 9.0% V a lu e in M illio n B a h t Growth (%) Categories 2553 2554 2555 YTY YTY (53-54) (54-55) Core Network 33,222 35,710 37,986 7.5 6.4 Infra. Cabling 12,503 14,666 16,930 17.3 15.4 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 25
 26. 26. ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายล้านบาท 5.8% 16,000 15,500 6.7% 15,590 ปี 2554 มูลค่าตลาดอุปกรณ์ 15,000 14,500 14,640 สื่อสารใช้สายคิดเป็น 14,640 14,000 13,723 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 13,500 6.7% จากปี 2553 และคาด การณ์วาจะเพิ่มเป็น 15,490 ่ 13,000 12,500 2553 2554 2555f ล้านบาทในปี l 2555i l lหรือaคิดเป็น V a u e in M io n B h t อัตราการเติบโต Growth (%) 5.8% Categories 2553 2554 2555 YTY YTY (53-54) (54-55)Access Equipment 5,345 6,147 6,741 15.0 9.7LAN Cabling 2,904 3,438 4,166 18.4 21.2PBX/PABX 5,474 5,055 4,583 -7.7 -9.3 - Conventional PBX 4,312 3,799 3,262 -11.9 -14.1 - IP PBX 1,162 1,256 1,321 8.1 5.2 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 26
 27. 27. ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 19.5% 17.6% 21,868 18,295 15,558 2553 2554 2555ปี 2554 มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สายคิดเป็น18,295 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 17.6% จากปี 2553 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 21,868 ล้านบาทในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ19.5% เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 27
 28. 28. ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่ 3.3% 23,211 4.8% 22,444 21,363 2553 2554 2555มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่ในปี 2554 คิดเป็น 22,444 ล้านบาท หรือมีอัตราเติบโตติดลบประมาณ 3.3% จากปี 2553 และคาดการณ์ว่าจะลดลงอีกในปี 2555 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 21,363 ล้านบาทหรือมีอตราการเติบโตติดลบ 4.8% ั เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 28
 29. 29. ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 8.7% 6.0% 176,626 ปี 2554 มูลค่าตลาดบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่คดเป็น ิ 162,486 ล้านบาท คิดเป็น 162,486153,221 อัตราเติบโต 6.0% จากปี 2553 และคาดการณ์ว่าจะ2553 2554 2555 เพิ่มเป็น 176,626 ล้านบาท ในปี 2555 หรืVอคิeดi เป็นlอัตB a h t a lu n M i l i o n รา การเติบโต 8.7% Growth (%) Categories 2553 2554 2555 YTY YTY (53-54) (54-55) - Mobile Voice 126,274 127,832 130,121 1.2 1.8 - Mobile Non Voice 26,947 34,654 46,505 28.6 34.2 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 29
 30. 30. ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต 11.2%ล้านบาท 45,000 9.1% 40,155 ปี 2554 มูลค่าตลาดบริการ 40,000 36,096 35,000 33,098 30,000 อินเทอร์เน็ตคิดเป็น 36,096 25,000 20,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 15,000 9.1% จากปี 2553 และคาด 10,000 การณ์วาจะเพิ่มเป็น 40,155 ่ ล้านบาทในปี 2555 หรือคิด 5,000 2553 2554 2555f เป็นอัตราการเติlบeโต M11.2%t V a u in illio n B a h Growth (%) Categories 2553 2554 2555 YTY YTY (53-54) (54-55) - Internet Gateway 9,612 10,126 11,035 5.3 9.0 - Internet Access 23,486 25,970 29,120 10.6 12.1 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 30
 31. 31. ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ 7.1%ล้านบาท 18,000 17,793 ปี 2554 มูลค่าตลาดบริการ 5.9% โทรศัพท์ระหว่างประเทศคิดเป็น 17,500 17,000 16,500 16,617 16,617 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 16,000 15,694 เติบโต 5.9% จากปี 2553 และ 15,500 คาดการณ์วาจะเพิ่มเป็น 17,793 ่ 15,000 14,500 ล้านบาทในปี 2555 หรือคิดเป็น 2553 2554 2555f อัตราการเติบโต 7.1% V a lu e in M illio n B a h t Growth (%) Categories 2553 2554 2555 YTY YTY (53-54) (54-55) - IDD/VoIP 14,536 15,422 16,586 6.1 7.5 - Calling Card 1,158 1,195 1,207 3.2 1.0 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 31
 32. 32. ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างล้านบาท ประเทศ 8.6% 29,000 28,029 ปี 2554 มูลค่าตลาดบริการ 28,000 27,000 9.8% 26,000 25,799 สื่อสารข้อมูลคิดเป็น 25,799 25,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 24,000 23,000 23,505 9.8% จากปี 2553 และคาด 22,000 การณ์วาจะเพิ่มเป็น 28,029 ล้าน ่ 21,000 2553 2554 2555f บาทในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตรา การเติบโต 8.6% V a lu e in M illio n B a h t Growth (%) Categories 2553 2554 2555 YTY YTY (53-54) (54-55) - Leased Circuit 10,856 11,678 12,652 7.6 8.3 - Others (VPN, Frame Relay, ATM) 12,649 14,121 15,377 11.6 8.9 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 32
 33. 33. สัดส่วนมูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสาร จำาแนกตามกลุ่มผู้ใช้ V a lu e in M illio n B a h t Categories Total Operator Corporate Household/ SOHO Value (%) Value (%) Value (%) Value (%)Fixed Line 2,980 100 449 15.1 2,346 78.7 185 6.2HandsetMobile Handset 59,112 100 - - 3,074 5.2 56,038 94.8Core Network 50,376 100 50,124 99.5 252 0.5 - -Wireline 14,640 100 4,773 32.6 9,560 65.3 307 2.1Wireless 18,295 100 2,598 14.2 10,099 55.2 5,598 30.6 Total 145,404 100 57,944 40.9 25,331 17.5 62,129 42.7 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 33
 34. 34. สัดส่วนมูลค่าตลาดบริการสื่อสาร จำาแนกตามกลุ่มผู้ใช้ V a lu e in M illio n B a h t Total Corporate Government Household/ Categories SOHO Value (%) Value (%) Value (%) Value (%)Fixed line 22,444 100 5,656 25.2 2,716 12.1 14,072 62.7Mobile 162,48 100 39,484 24.3 1,950 1.2 121,052 74.5 6Internet 36,096 100 8,519 23.6 1,877 5.2 25,700 71.2Inter Calling 16,617 100 9,206 55.4 1,479 8.9 5,932 35.7Data Comm. 25,799 100 20,252 78.5 5,495 21.3 52 0.2 Total 263,44 100 83,117 31.6 13,517 5.1 166,808 63.3 2 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 34
 35. 35. ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดสื่อสาร ปัจจัยบวก ปี 2554 ปัจจัยลบ ปี 2554 ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต อุทกภัยนำ้าท่วมทำาให้ภาครัฐตัดงบประบรอดแบนด์ มาณฯ นโยบายบรอดแบนด์ โครงการ FTTX ไม่เป็นไปตามเป้าที่ กำาหนด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ- กำาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ปัจจัยบวก ปี 2555 ปัจจัยลบ ปี 2555 การใช้ประโยชน์จากโครงข่าย 3G ความไม่แน่นอนของนโยบายกำากับเชิงพาณิชย์ ดูแล ปัญหาจากอุทกภัยนำ้าท่วม ทำาให้มี กำาลังซื้อของผู้บริโภคลดลงและภาคการสังซื้ออุปกรณ์/บริการเพิมเพือ ่ ่ ่ เอกชนไม่มีการลงทุนเพิมเติม ่ทดแทนส่วนที่เสียหาย ความต้องการ DR Site ที่เพิมสูงขึ้น ่ ไม่มโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐ ีมาก การใช้งาน Mobile Internet + เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 35Smartphone/Tablets
 36. 36. แนวโน้มเทคโนโลยี ตลาดสือสาร ่ Wireless Broadband Access (WBA) Passive Optical Network (PON) Data Over Cable Service InterfaceSpecification (DOCSIS)Cloud Computing and Infra as aService (IAAS)Augmented Reality (AR)Android 4.0 เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 36
 37. 37. ขอบคุ ณ ครั บ ฝ่ า ยวิ จ ั ย นโยบาย สำ า นั ก งานพั ฒ นา วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แห่ ง ชาติ โทรศั พ ท์ 0 2564 7000 ต่ อ 2359, 2363 โทรสาร 0 2564 6860 Website URL : www.nstda.or.th/prsเอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 37
 38. 38. โครงสร้างตลาดคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ Importer/ Distributor Dealer vendorI. Inter Brand Importer/ Vendor Users - Government and State Enterprise Manufacturer/II. Local Brand Assembler with Dealer - Corporate Local Brand - SOHO and Household DIY Assembler DealerIII. DIY DIY Assembler เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 38
 39. 39. นิยามคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ver) ที่มีประสิทธิภาพการทำางานสูง รองรับการทำางานที่มีข้อมูลมากๆ มีความซับซ้อน และประมวลผลได้อย่างรวดาง (Midrange server) มีประสิทธิภาพการประมวลผลสูงและมีเสถียรภาพทีน่าเชื่อถือได้รองลงมาจาก Large scal ่ะสิทธิภาพในการประมวลผล และเสถียรภาพของระบบตำ่ากว่า Medium Scale System และ large Scale System เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 39
 40. 40. นิยามคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ซีพียู จอภาพ และแป้นพิมพ์อพลังงานไฟฟ้าจากการเสียบปลักไฟ ส่วน Netbook มีขนาดจอประมาณ 10 นิ้ว และมีประสิทธิภาพการประมวลผ ๊ อแบบไร้สาย เหมาะสำาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นเป็นพื้นฐานฉพาะจอภาพที่จำาหน่ายแยกต่างหากโดยไม่นับรวมกับจอภาพที่จำาหน่ายควบไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีในลักษณ เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 40
 41. 41. นิยามคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์งใส่เฉพาะ (enclosure) โดยทัวไปมี interface สำาหรับการเชื่อมต่อกับซีพียู 2 แบบ คือ USB กับ Fire-wire ซึ่งม ่ Attached Storage)SAN (Storage Area Network)อมพิวเตอร์สามารถแสดง เรียบเรียงถุสามมิติเสนองานหรือพรีเซนเทชั่น หรืออาจนำามาวีดโอ รวมทั้งวีดีโอซีดี และดีวีดี ีากกรณีทเกิดปัญหาขัดข้องทางด้านไฟฟ้า ี่ 3) Double Conversation UPSs (Online) เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 41
 42. 42. นิยามอุปกรณ์สื่อสารCore Network Equipment ได้แก่ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), Wavelength Converter, SDH (Synchronous Digital Hierarchy),IPTN, IP Router, L2/L3 Switch, Optical Communication, Fiber Optic System, BackhaulWireline Equipment ได้แก่ Media Gateway, IP PBX, DSLAM, MSAN, Signaling Gateway, BRAS, OLT/ONU (incld. Terminal FTTH), Switching Equipment, Rack System, Concentrator, Controller, LAN Cable and Connector Attenuator, Patch และ Panel/Cord เป็นต้นWireless Equipment ได้แก่ BTS, Repeater, Booster, Filter, RRH, MSC, HLR/VLR, SGW, SGSN, GGSN, RNC, Switching, Femtocell, Pico Cell, Compact Base Station, Microwave Backhaul, Amplifier, Access Point, Router, Access Card เป็นต้น เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 42
 43. 43. นิยามบริการสื่อสารตลาดโทรศัพท์ประจำาที่ (Fixed Line Service) ประกอบด้วย การให้บริการโทรศัพท์ใช้สาย ภายในพื้นทีเดียวกัน และการให้บริการทางไกล โทรศัพท์สาธารณะ รวมถึงบริการเสริมอืนๆ เช่น ่ ่ บริการแสดงหมายเลขโทรเข้า และการให้บริการ virtual PBX เป็นต้นตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ประกอบด้วย การให้บริการโทรศัพท์เคลือนที่ ่ ประเภทชำาระค่าบริการล่วงหน้า (Prepaid), การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีประเภทชำาระค่า ่ บริการหลังการใช้ (Postpaid), การให้บริการโทรศัพท์เคลือนที่ระหว่างประเทศ รวมถึงการให้ ่ บริการเสริมไร้สาย (Mobile Non Voice)ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service) ประกอบด้วย บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Gateway) หมายถึง การให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศผ่าน เคเบิล การให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Access) หมายถึง การให้บริการเข้าถึงและใช้ อินเทอร์เน็ตทังแบบ Narrow Band และ Broadband ้ตลาดบริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP) ประกอบด้วย การให้บริการเสียงผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทังแบบ IDD และ Calling Card ้ตลาดบริการวงจรเช่า ประกอบด้วย Leased Circuit, ATM (Asynchronous Transfer Mode), SDH (Synchronous Digital Hierarchy), Frame Relay และ VPN เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 43
 44. 44. รายนามคณะวิจัย-ที่ปรึกษา : ตลาด คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ทีมวิจัย: นางสาวพรรณี พนิตประชา (pannee@nstda.or.th) นายวทัญญู พุทธรักษา (watanyoo@nstda.or.th) ที่ปรึกษาโครงการวิจัย: นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นายจำารัส สว่างสมุทร (ประธานคณะทำางาน) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย นายศุภชัย สัจไพบูลย์กจ ิ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย นายวีระ อิงค์ธเนศ บริษท เอสวีโอเอ จำากัด (มหาชน) ั นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกล ุ บริษท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด ั นายสมชัย สิทธิชยศรีชาติ ั บริษท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน (ประเทศไทย) จำากัด ั ่ (มหาชน) นายสุธี ผูเจริญชนะชัย ้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นางสาวกษิติธร ภูภราดัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เอกสารประกอบการแถลงข่าว Thailand ICT Market 2011 and 44
 45. 45. รายนามคณะวิจัย-ที่ปรึกษา : ทีมวิจัย: ตลาดสื่อสาร นางสาวสุมาวสี ศาลาสุข ( sumavasee@nstda.or.th) นางสาวกษมา กองสมัคร (kasama@nstda.or.th) ที่à

×