Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

583 views

Published on

Chapter 4 Definition Method

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

 1. 1. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 กรอบนิยาม1. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ขอบเขตกำรศึ ก ษำคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ปี 2554 แบ่ งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มซิสเท็ม (Systems) ประกอบด้วย 1.1) Large Scale System ห ม ำ ย ถึ ง เ ค รื่ อ งคอมพิวเตอร์ระบบขนำดใหญ่ และเครื่ องประเภท high-speedcomputing รวมถึงเครื่องแม่ข่ำย (sever) ที่มีประสิทธิภำพกำรทำำ งำนสู ง รองรั บ กำรทำำ งำนที่ มี ข้ อ มู ล มำกๆ มี ค วำมซั บ ซ้ อ นและประมวลผลได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นกำรทำำงำนที่ต้องกำรระบบที่มี ค วำมปลอดภั ย มี ค วำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ สู ง และสำมำรถทำำ งำนได้อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ ห ยุ ด พั ก ด้ ว ยกำรประมวลของซี พี ยู แ บบ64-bit มีก ำรทำำ งำนแบบ multi-processor ทั้ง แบบ 4-way, 8-way, และ 12-way เหมำะสำำหรับกำรใช้งำนภำยในองค์กรขนำดใหญ่ 1.2) Medium Scale System ห ม ำ ย ถึ ง เ ค รื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ร ะบบขนำดกลำง หรื อ อำจเรี ย กว่ ำ Midrangesystem รวมถึงเครื่องแม่ข่ำยขนำดกลำง (Midrange server) มีประสิทธิภำพกำรประมวลผลสูงและมีเสถียรภำพที่น่ำเชื่อถือได้รองลงมำจำก Large scale system โดยมีกำรใช้งำนซีพียูแบบmulti-processor เหมำะสำำหรับใช้ในธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก 1.3)Small Scale System ห ม ำ ย ถึ ง เ ค รื่ อ งคอมพิ วเตอร์ร ะบบขนำดเล็ ก รวมถึง เครื่ องแม่ข่ ำย (server) ที่รองรับเครื่องลูกข่ำยไม่มำกนัก ซึ่งมีประสิทธิภำพในกำรประมวล 4-1
 2. 2. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ผล และเสถี ย รภำพของระบบตำ่ำ กว่ ำ Medium Scale Systemและ large Scale System จึงเหมำะกับกำรใช้งำนภำยในองค์กรขนำดเล็ ก หรื อ กำรใช้ ง ำนทั่ ว ไป ขณะเดี ย วกั น Small ScaleSystem แตกต่ำงจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ทั่วไปทั้ง ในส่ ว นของหน่ ว ยประมวลผลชิ ป เซ็ ต ฮำร์ ด ดิ ส ก์ และระบบระบำยควำมร้อน ทีรองรับกำรทำำงำนประมวลผลโดยเฉพำะ ่ 1.4)Special Purpose Equipment ห ม ำ ย ถึ ง ชุ ดเครื่องคอมพิวเตอร์สำำหรับงำนเฉพำะด้ำนที่ต้องอำศัยโปรแกรมที่สร้ำงขึ้นมำโดยเฉพำะในกำรทำำงำน ซึ่งไม่สำมำรถใช้งำนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ ตัวอย่ำงเช่น ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำำ หรับงำนธนำคำร (เครื่องเอทีเอ็ม เครื่ องปรั บ สมุด บัญ ชี และเครื่อ งฝำกเงิน) และ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำำ หรับกำรค้ำ (เครื่องรับชำำระเงิน) เป็นต้น 2) กลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล (Personal Computer:PC) ประกอบด้วย 2.1) คอมพิว เตอร์ เดสก์ ทอป (Desktop) หรือ หมำยถึง เครื่อ งคอมพิว เตอร์ ที่ใ ช้ง ำนตำมบ้ ำนและสำำ นั ก งำน ซึ่ง ถู กออกแบบมำให้ ตั้ ง บนโต๊ ะ มี ก ำรแยกชิ้ น ส่ ว นประกอบเป็ น ซี พี ยูจอภำพ และแป้นพิมพ์ 2.2) ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ น้ ต บุ๊ ค /เ น็ ต บุ๊ ค(Notebook/Netbook) หมำยถึ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ กพำสำำ หรับเคลื่อนย้ำ ยไปใช้ง ำนในที่ต่ ำงๆ มีนำ้ำ หนัก ประมำณ 1-3กิ โ ลกรั ม สำมำรถใช้ พ ลั ง งำนทั้ ง จำกแบตเตอรี่ ห รื อ พลั ง งำนไฟฟ้ำจำกกำรเสียบปลั๊กไฟ โดยทั่วไป Netbook จะมีขนำดหน้ำจอ ประมำณ 10 นิ้ ว และมีป ระสิ ทธิ ภำพกำรประมวลผลที่ด้ อยกว่ำ Notebook แต่ประหยัดพลังงำนมำกกว่ำ ซึ่งเหมำะสำำ หรับกำรใช้ ง ำนเชื่ อ มต่ อ ไร้ ส ำย อิ น เทอร์ เ น็ ต แอพพลิ เ คชั่ น และโ ป ร แ ก ร ม ที่ ใ ช้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ก ำ ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ตำ่ำ ข ณ ะ ที่ 4-2
 3. 3. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555Notebook จะมีหน้ำจอประมำณ 13 -17 นิ้ว และมีประสิทธิภำพกำรประมวลผลด้ำนวิดีโอ และกรำฟฟิกที่สูงกว่ำ Netbook โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ทใช้ ี่ 2.3) แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) หมำยถึง คอมพิวเตอร์ชนิ ด พกพำที่ ทำำ งำนด้ ว ยระบบสั ม ผั ส (touch screen) มี ข นำดหน้ำจอระหว่ำง 7-10 นิ้ว รองรับกำรเชื่อมต่อแบบไร้สำย เหมำะสำำ หรั บ กำรใช้ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต และแอพพลิ เ คชั่ น เป็ น พื้ น ฐำนเช่นเดียวกับ Netbook สำำหรับประเภทของ Tablet นั้นมีทั้งแบบที่ มี แ ป้ น พิ ม พ์ ซึ่ ง สำมำรถหมุ น และพั บ หน้ ำ จอได้ (convertibletablet) และไม่มีแป้นพิมพ์แต่สั่งกำรด้วยแป้นพิมพ์ดิจิตอลที่อยู่บนหน้ ำ จอ (slate tablet) โดยกำรใช้ นิ้ ว มื อ สั ม ผั ส หรื อ ใช้ปำกกำ Stylus สั่งกำรทำำงำน 3)กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) ประกอบด้วย 3.1) จอภำพ (Monitor) คือ จอภำพแสดงผล ซึ่งกำรศึกษำครั้งนี้จะจัดเก็บมูลค่ำตลำดจอภำพที่ใช้เทคโนโลยี LCD(Liquid Crystal Display) แ ล ะ LED (Light-Emitting Diode)โดยจะเก็บข้อมูลเฉพำะจอภำพที่จำำ หน่ำยแยกต่ำงหำกโดยไม่นับรวมกับจอภำพที่จำำหน่ำยควบไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีในลักษณะเป็นชุด 3.2) Printer หมำยถึ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ที่ รั บสัญญำณตรงจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์ง ำนออกมำเป็นข้ อ ควำมภำพ ลงบนกระดำษ หรื อ วั ต ถุ อื่ น ในประเภทเดี ย วกั นแบ่งเป็น 3.2.1) Dot Matrix Printer ห รื อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ดอตแมทริ ก ซ์ ใช้ห ลั ก กำรสร้ ำ งจุ ด ลงบนกระดำษโดยตรง หั วพิมพ์ของเครื่องพิมพ์มีลักษณะเป็นหัวเข็ม เมื่อต้องกำรพิมพ์สิ่งใดลงบนกระดำษ หั ว เข็ ม ที่ อ ยู่ ในตำำ แหน่ ง ที่ ป ระกอบกั น เป็ นข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วจะยื่ น ลำ้ำ หน้ ำ หั ว เข็ ม อื่ น เพื่ อ ไปกระแทกผ่ ำ นผ้ ำ 4-3
 4. 4. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555หมึกลงบนกระดำษ ควำมคมชัดของข้อมูลบนกระดำษขึ้นอยู่กับจำำนวนจุดที่พิมพ์ลงบนกระดำษ 3.2.2) Inkjet Printer หรือ เครื่องพิมพ์พ่นหมึกเป็นเครื่องพิมพ์ที่ทำำ งำนโดยกำรพ่นหมึกออกมำเป็นหยดเล็กๆลงบนกระดำษ เมื่ อ ต้ อ งกำรพิ ม พ์ รู ปทรงห รื อ รู ปภ ำพใ ดๆเครื่ อ งพิ ม พ์ จ ะทำำ กำรพ่ น หมึ ก ออกตำมแต่ ล ะจุ ด ในตำำ แหน่ ง ที่เครื่ อ งประมวลผลไว้ อ ย่ ำงแม่ น ยำำ ตำมควำมต้ อ งกำร ซึ่ งเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกจะมีคุณภำพดีกว่ำและมีควำมเร็วในกำรพิ ม พ์ ดี ก ว่ ำ เครื่ อ งพิ ม พ์ ด อตแมทริ ก ซ์ เครื่ อ งพิ ม พ์ พ่ น หมึ ก แบ่ งออกเป็นเครื่องพิมพ์แบบ Single Inkjet ซึ่งสำมำรถพิมพ์งำนได้เพี ย ง อย่ ำ งเดี ย ว และเครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบ Multifunction Inkjetสำมำรถพิมพ์งำน รับ-ส่งแฟกซ์ ถ่ำยเอกสำร และสแกนภำพได้ในเครื่องเดียวกัน 3.2.3) Laser Printer หรื อ เครื่ อ งพิ ม พ์ เ ลเซอร์ใช้เทคโนโลยีเดียวกับเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยกำรยิงเลเซอร์ไปสร้ำงภำพบนกระดำษในกำรสร้ำงรูปภำพหรือตัวอักษร ผลลัพธ์ที่ออกมำจะมีคุณภำพสูงมำก ซึ่งเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะทำำ งำนได้เร็วกว่ำ อีกทั้งคุณภำพของผลลัพธ์ทั้งด้ำนควำมคมชัดและรำยละเอียดทำำ ออกมำได้ดีกว่ำแบบพ่นหมึกมำก และเครื่องพิมพ์มีรำคำสู ง เครื่ อ งพิ ม พ์ เ ลเซอร์ แบ่ ง ออกเป็ น เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบSingle Laser ส ำ ม ำ ร ถ พิ ม พ์ ง ำ น ไ ด้ เ พี ย ง อ ย่ ำ ง เ ดี ย ว แ ล ะเครื่องพิมพ์ Multifunction สำมำรถพิมพ์งำน รับ-ส่งแฟกซ์ ถ่ำยเอกสำร และสแกนภำพได้ในเครื่องเดียว 3.3) อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภำยนอก (External DataStorage) แบ่งออกเป็น 3.3.1) External Hard Disk หมำยถึง ฮำร์ดดิสก์แบบพกพำที่ ต่ อ พ่ ว งภำยนอกเครื่ อ งซี พี ยู ที่ มี ก ล่ อ งใส่ เ ฉพำะ(enclosure) โดยทั่ ว ไปมี interface สำำ หรั บ กำรเชื่ อ มต่ อ กั บ 4-4
 5. 5. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ซีพี ยู 2 แบบ คื อ USB กั บ Fire-wire ซึ่ง มีห น่ ว ยควำมจำำ ที่ สู งกว่ ำ Flash Drive ทั้ ง นี้ ใ นกำรสำำ รวจในส่ ว นนี้ จ ะไม่ นั บ รวมฮำร์ดดิสก์ที่ติดตังในเครื่องคอมพิวเตอร์สำำเร็จรูป ้ 3.3.2) Enterprise Storage แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 2ระดับ ได้แก่ 3.3.2.1) Entry Level: storage for smallscale systems โดยใช้ เ ทคโนโลยี NAS (Network AttachedStorage) ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรแก่ ค อมพิ ว เตอร์ ต่ ำ งๆ ในระดับแฟ้มข้อมูล เพื่อรองรับกำรจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มมำกขึ้น หรือเพื่ อ บริ ห ำรไฟล์ ข้ อ มู ล เป็ น หลั ก NAS เปรี ย บเสมื อ นระบบไฟล์เซิ ร์ ฟ เวอร์ ข นำดใหญ่ มี ก ำรเข้ ำ ถึ ง กำรทำำ งำนแบบไฟล์ บ นเซิ ร์ ฟ เวอร์ โ ดย Client หรื อ เวิ ร์ ก สเตชั น ผ่ ำ นทำงเน็ ต เวิ ร์ กโปรโตคอล โครงสร้ำงของ NAS เน้นกำรให้บริกำรด้ำนไฟล์ ดังนั้ น จึ ง ช่ ว ยให้ ก ำรจั ด กำรกำรเข้ ำ ถึ ง ไฟล์ ส ำมำรถทำำ ได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ว 3.3.2.2) High-End Level: storage formedium-large scale systems โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี SAN(Storage Area Network) ซึ่ ง เป็ น ระบบเครื อ ข่ ำ ยของที่ เ ก็ บข้อ มูล โดยนำำ อุ ป กรณ์ ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล มำติ ด ตั้ ง รวมกั น เป็ น ครื อข่ ำ ยมี ร ะบบจั ด กำรข้ อ มู ล บนเครื อ ข่ ำ ยที่ ทำำ ให้ รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ได้รวดเร็ว ทำำให้ข้อมูลที่เก็บเสมือนเป็นส่วนกลำงที่แบ่งให้กับซีพียูหลำยเครื่องได้ และเป็นกำรสร้ำงระบบจัดเก็บข้อมูลขนำดใหญ่อย่ำงมีประสิทธิภำพได้ ทั้ ง นี้ ก ำ ร สำำ ร ว จ มู ล ค่ ำ ต ล ำ ด Enterprise Storageเป็นกำรเก็ บข้อมูลมูลค่ำตัวเครื่อ ง ซอฟต์แ วร์ และบริกำรบำำ รุ งรักษำรวมกัน 3.4) กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งอื่ น ๆ (OtherPeripherals) ประกอบด้วย 4-5
 6. 6. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 3.4.1) สแกนเนอร์ (Scanner) คื อ อุ ป กรณ์ จั บภำพและเปลี่ยนแปลงภำพจำกรูปแบบของอนำล็อกเป็นดิจิทัลซึ่ง คอมพิ ว เตอร์ ส ำมำรถแสดง เรี ย บเรี ย ง เก็ บ รั ก ษำ และผลิ ตออกมำได้ โดยภำพนั่ น อำจจะเป็ น รู ป ถ่ ำ ย ข้ อ ควำม ภำพวำดหรือแม้แต่วัตถุสำมมิติ 3.4.2) โปรเจคเตอร์ (Projector) เป็นอุปกรณ์ที่ช่ ว ยในกำรแสดงภำพให้ มี ข นำดใหญ่ ขึ้ น เหมำะสำำ หรั บ ใช้ ใ นกำรนำำเสนองำนหรือพรีเซนเทชั่น หรืออำจนำำ มำทำำ เป็น HomeTheater โดยสำมำรถนำำมำต่อกับอุปกรณ์ได้หลำยประเภท เช่นคอมพิวเตอร์ วีดโอ รวมทังวีดีโอซีดี และดีวีดี ี ้ 3.4.3) เครื่ อ งสำำ รองไฟฟ้ ำ (Un-interruptiblePower Supply: UPS) คื อ เครื่ อ งสำำ รองไฟฟ้ ำ และปรั บ แรงดั นไฟฟ้ำจำกกรณีที่เกิดปัญหำขัดข้องทำงด้ำนไฟฟ้ำ เช่น ไฟตกไฟดับ ไฟเกิน และไฟกระชำก เป็นต้น ซึ่งเครื่องสำำรองไฟฟ้ำจะช่วยให้กำรจ่ำยไฟมีเสถียรภำพจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นซึ่งจะช่วยป้องกันควำมเสียหำยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะในบำงกรณีควำมเสียหำยอำจส่งผลถึงชีวิต เช่น อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ซึ่งสำมำรถแบ่งเครื่องสำำรองไฟฟ้ำออกได้เป็น 3ประเภทหลั ก ได้ แ ก่ 1) Passive Standby UPSs (Off-line) 2)Line Interactive UPSs และ 3) Double Conversation UPSs(Online) 4-6
 7. 7. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 25552. ตลาดสื่อสาร กำรสำำ รวจมู ล ค่ ำ ตลำดสื่ อ สำรปี 2554 ได้ ทำำ กำรจำำ แนกประเภทตลำดในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสำรและบริกำรสื่อสำรเหมือนกับปีที่ ผ่ำ นมำ เพื่ อให้มี ควำมสอดคล้อ งทำงด้ ำนกำรเปรี ย บเที ย บข้อมูลในแต่ละปี โดยครอบคลุมทั้งอุปกรณ์และบริกำรสื่อสำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ตลำดอุ ป กรณ์สื่ อ สำร (Communication Equipment)หมำยถึง ตลำดที่จำำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร เพื่อรองรับกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ สำมำรถจำำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.1) ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ (Telephone Handset)ครอบคลุ ม ทั้ ง เครื่ อ งโทรศั พ ท์ แ บบใช้ ส ำยและไร้ ส ำย จำำ แนกออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ดังนี้ 1.1.1) เครื่ อ งโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ (Fixed LineHandset) ประกอบด้ ว ย Conventional Telephone, IP Phone 4-7
 8. 8. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555และ Fax1 1.1.2) เ ค รื่ อ ง โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ (MobileHandset) ประกอบด้วย Conventional Mobile Phone, เครื่องโทรศัพท์สมำร์ทโฟน (Smart Phone), WiFi Phone และเครื่องโทรศัพท์ดำวเทียม (Satellite Phone) 1.2) ตล ำด อุ ปกรณ์ โค รง ข่ ำ ย (Core Equipment)จำำแนกออกเป็นกลุ่มย่อยได้ดงนี้ ั 1.2.1) อุ ป ก ร ณ์ โ ค ร ง ข่ ำ ย พื้ น ฐ ำ น(Infrastructure Equipments ห รื อ Core Equipments)ประกอบด้ว ย อุป กรณ์โครงข่ำยโทรศัพท์ ประจำำ ที่ (Fixed LineInfrastructure Equipments) ไ ด้ แ ก่ PSTN (Public SwitchTelephone Network), DWDM (Dense Wavelength DivisionMultiplexer), Wavelength Converter, SDH (SynchronousDigital Hierarchy), IPTN, IP Router, L2/L3 Switch เป็นต้น 1.2.2) อุ ป กรณ์ โ ครงข่ ำ ยประเภทสำยเคเบิ ล(Infrastructure Cabling) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย อุ ป ก ร ณ์ OpticalCommunication Equipment, Fiber Optic, Coaxial และสำยเคเบิลอื่นๆ เป็นต้น 1.3) ต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส ำ ร ใ ช้ ส ำ ย (WirelineEquipment) จำำแนกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้ดังนี้ 1.3.1) อุ ป ก ร ณ์ เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ค รื อ ข่ ำ ย ใ ช้ ส ำ ย(Wireline Access Equipments) ซึ่ ง เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ เ ชื่ อ ม ต่ อสัญญำณกับโครงข่ำยหลัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ประเภท MediaGateway, Signaling Gateway, BRAS, OLT/ONU (ครอบคลุมถึ ง อุ ป ก ร ณ์ Terminal FTTX), Switching Equipment,Concentrator, Controller, Connector Attenuator, Router,1 ไม่รวมโทรสำรที่ built in อยู่ในเครื่อง All in One Printer เนื่องจำกอุปกรณ์ดัง กล่ำวถูกจัดเก็บภำยใต้ตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ 4-8
 9. 9. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555Hub, NIC และ Modem เป็นต้น 1.3.2) อุ ป กรณ์ ชุ ม สำยโทรศั พ ท์ แ ละตู้ ส ำขำ(PBX/PABX) ได้ แ ก่ Traditional PBX/PABX และ IP PBX เช่ นDVC, DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer),MSAN (Multi Service Access Node) แ ล ะ ATA (AnalogTelephone Adapter) เป็นต้น 1.3.3) อุ ป กรณ์ ส ำยเคเบิ ล เชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อข่ำย (LAN Cabling) หมำยถึง อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งระบบเครือข่ำยภำยในองค์กร หรือเครือข่ำยภำยในอำคำร เช่น สำยเคเบิล , สำยโทรศั พ ท์ , สำยทองแดง, Switching, Patch และ Panel Cordเป็นต้น 1.4) ตลำดอุ ปกรณ์ สื่ อ สำรประเภทไร้ ส ำย (WirelessEquipment) ประกอบด้ ว ย TDM Switching (Time DivisionMultiplexer Switching), BTS (Base Station Transceiver),MSC (Mobile Switching Center), GGSN (Gateway GPRSSupport Node) Booster, Filter, RRH, HLR/VLR, SGW,SGSN, RNC, Switching, Femtocell, Pico Cell, CompactBase Station, Microwave Backhaul, Amplifier, AccessPoint, Wireless Router และ Air Card เป็นต้น 2) ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร (Communication Service)หมำยถึ ง ตลำดผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรสื่ อ สำรทั้ ง แบบใช้ ส ำยและแบบไร้สำย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 2.1) ตลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ (Fixed LineService) ประกอบด้ ว ย กำรให้ บ ริ ก ำรโทรศั พ ท์ ใ ช้ ส ำยภำยในพื้นที่เดียวกัน กำรให้บริกำรทำงไกลในประเทศ รวมถึง กำรให้บริกำรโทรศัพท์สำธำรณะ 2.2) ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ (MobileService) ประกอบด้วย กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท 4-9
 10. 10. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ชำำ ระค่ ำ บริ ก ำรล่ ว งหน้ ำ (Prepaid) กำรให้ บ ริ ก ำรโทรศั พ ท์เคลื่อนที่ประเภทชำำ ระค่ำบริกำรหลังกำรใช้ (Postpaid) รวมถึงกำรให้ บ ริ ก ำรเสริ ม สำำ หรั บ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ (Mobile NonVoice) เช่น SMS, MMS, Email, GPRS และ EDGE เป็นต้น 2.3) ตลำดบริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Service)ครอบคลุมบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ 2.3.1) บริ ก ำรโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต (InternetGateway) ห ม ำ ย ถึ ง ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร เ ชื่ อ ม ต่ อ โ ค ร ง ข่ ำ ยอินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศ 2.3.2) กำรใ ห้ บ ริ ก ำรอิ น เ ท อร์ เ น็ ต (InternetAccess) หมำยถึ ง กำรให้ บ ริ ก ำรเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ เข้ ำ ถึ ง และใช้อินเทอร์เน็ตทังแบบ Narrowband และ Broadband ้ 2.4) ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ(International Call Service) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ รโทรศั พ ท์ ร ะหว่ ำ งประเทศผ่ ำ นโครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์ ป ระเภทInternational Direct Dialing (IDD) แ ล ะ Voice OverInternet Protocol (VoIP) รวมถึ ง กำรให้ บ ริ ก ำรบั ต รโทรศั พ ท์ระหว่ำงประเทศ (Calling Card) 2.5) ต ล ำ ด สื่ อ ส ำ ร ข้ อ มู ล (Data CommunicationService) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย บ ริ ก ำ ร ว ง จ ร เ ช่ ำ (Leased CircuitServices), ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร เ ค รื อ ข่ ำ ย ส่ ว น บุ ค ค ล (PrivateNetwork), กำรให้ บ ริ ก ำรเครื อ ข่ ำ ยเสมื อ น (Virtual PrivateNetwork), ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ATM (Asynchronous TransferMode) และ Frame Relay เป็นต้น 4-10
 11. 11. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 25553. ซอฟต์แวร์ ขอบเขตกำรสำำ รวจตลำดซอฟต์ แ วร์ ใ นปี 2554 ได้ แ บ่ งประเภทซอฟต์แวร์ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) Enterprise Software หมำยถึ ง ซอฟต์ แ วร์ ที่ ช่ ว ยในกำรบริ ห ำรจั ด กำรทั่ ว ไป หรื อ ทำำ งำนเพื่ อ แก้ ปั ญ หำหรื อ จั ด กำรทรัพยำกรของบุคคลหรือองค์กร 2) Mobile Application Software หมำยถึ ง ซอฟต์ แ วร์สำำ หรั บ อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ พ กพำขนำดเล็ ก (เช่ น โทรศั พ ท์เคลื่อนที) โดยไม่รวมซอฟต์แวร์เกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ่ 3) Embedded System Software หมำยถึ ง ซอฟต์ แ วร์ซึ่งฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ เพื่อใช้สำำ หรับควบคุมกำรทำำ งำน ซึ่ง ไม่ รวม ซอฟต์แ วร์ ที่อ ยู่ใ นอุ ป กรณ์ สื่อ สำรขนำดเล็ก เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4) ซอฟต์ แ วร์ ก ลุ่ ม อื่ น ๆ (ไม่ ร วมซอฟต์ แ วร์ เ กม) เช่ นซอฟต์แวร์เพื่อกำรศึกษำ และซอฟต์แวร์เชิงวิศวกรรม แต่ไม่รวมซอฟต์แวร์เกมอื่นๆ • กำรแบ่งซอฟต์แวร์ตำมลักษณะกำรส่งมอบ 1) Packaged software หมำยถึง ซอฟต์แ วร์สำำ เร็ จรูปที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้งำนทั่วไปไม่เฉพำะเจำะจงกับธุรกิจ ซึ่งผู้พัฒนำซอฟต์แวร์เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ 4-11
 12. 12. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 2) Custom software หมำยถึ ง ซอฟต์ แ วร์ แ บบว่ ำ จ้ ำ งที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์เพื่อใช้กับงำนที่เฉพำะเจำะจง ซึ่งลูกค้ำเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรพัฒนำหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้ภำยในองค์กรเอง (in-housedevelopment) • กำรแบ่งซอฟต์แวร์ตำมลักษณะกำรใช้งำนเชิงเทคนิค 1) Application Software หรือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมำยถึง โปรแกรมหรือชุดคำำสั่งที่ออกแบบสำำหรับกำรแสดงผลที่หน้ำจอคอมพิ ว เตอร์ เพิ่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทำงธุ ร กิ จ หรื อ ใช้ประโยชน์เฉพำะประเภทสำำหรับลูกค้ำทั่วไป (ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ใช้งำนนี้ จ ะไม่ ใ ช่ ช่ ำ งเทคนิ ค ด้ ำ นซอฟต์ แ วร์ ) เช่ น Supply ChainManagement (SCM), Customer RelationshipManagement (CRM), ซอฟต์แวร์เชิงวิศวกรรมต่ำงๆ เช่น CAD(Computer- Aided Design), CAM (Computer-AidedManufacturing) และ ซอฟต์แวร์ใช้งำนทั่วไป เช่น Office และSpreadsheet ต่ำงๆ เป็นต้น 2) Middleware หมำยถึ ง โปรแกรมหรื อ ชุ ด คำำ สั่ ง ที่ เ ป็ นสื่ อ กลำงเชื่ อ มระหว่ ำ งซอฟต์แ วร์ ป ระยุ ก ต์ แ ละระบบปฏิ บั ติ ก ำรโดยเป็ น ตั ว ประสำนเชื่ อ มโยงเพื่ อ ช่ ว ยให้ ซ อฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์สำมำรถทำำ งำนได้บน platform ที่แตกต่ำงกันหรือที่เขียนด้ว ยภ ำ ษ ำ ที่ แ ต ก ต่ ำ ง กั น เ ช่ น CORBA, web services แ ล ะenterprise application integration software 3) System Software หรื อ ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ หมำยถึ งโปรแกรมหรื อ ชุ ดคำำ สั่ ง ที่ ใ ช้ เป็ นระ บบพื้ น ฐำน เพื่ อสั่ ง ใ ห้คอมพิ ว เตอร์ ทำำ งำน เช่ น Operating System Software (เช่ นMicrosoft Windows, Mac OS X และ Linux), BIOS Software(Basic input/output system), device firmware, และ Utilitysoftware (เ ช่ น anti-virus utilities, backup utilities, data 4-12
 13. 13. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555compression utilities, disk checkers, disk cleaners, diskcompression, archive utilities, file managers, networkutilities, registry cleaners, screensavers, system monitorsและ system profilers)4. บริการซอฟต์แวร์ ขอบเขตกำรสำำ รวจตลำดบริกำรซอฟต์แวร์ในปี 2554 ได้แยกกำรสำำ รวจออกจำกบริ ก ำร IT อื่ น ๆ โดยแบ่ ง เป็ น 6 กลุ่ มหลักได้แก่ 1) Software Maintenance Services ห ม ำ ย ถึ ง ก ำ รบริ ก ำรดูแ ลบำำ รุ ง รั ก ษำซอฟต์ แ วร์ เป็ น กำรให้ บ ริ ก ำรตั้ ง แต่ ก ำรจัดหำซอฟต์แวร์ ติดตั้ง บำำ รุงรักษำ ปรับปรุง และอัพเกรดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ลูกค้ำ โดยบริกำรดังกล่ำวไม่รวมค่ำกำรใช้สิทธิซอฟต์แวร์ (Software license) 4-13
 14. 14. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 2) Service and Application Hosting หมำยถึ ง บริ ก ำรให้เช่ำใช้ service หรือ application 3) Software as a Service (SaaS) ห ม ำ ย ถึ ง ก ำ ร ใ ห้บริกำรซอฟต์แวร์ผ่ำนทำงเว็บ (web-based) โดยผู้ให้บริกำรจะติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ที่เครื่องแม่ข่ำยของผู้ให้บริกำรที่เชื่อมต่อกับเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต รำยได้ จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำรจะเป็ น ไปตำมสัดส่วนกำรใช้งำนของผูใช้ ้ 4) Software Services Outsourcing หมำยถึง กำรรับจ้ำงให้ บ ริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ แ ก่ ห น่ ว ยงำนภำยนอก ทั้ ง ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรและปฏิ บั ติ ก ำรบำงส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดขององค์ ก ร โดยมีระดั บ กำรบริ ก ำร ค่ ำ ธรรมเนี ย ม และระยะเวลำที่ ต กลงกั น ไว้แน่นอน (Service Level Agreement) 5) Software Related Training and Education ห ม ำ ยถึ ง กำรบริ ก ำรด้ ำ นฝึ ก อบรมและให้ ค วำมรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บซอฟต์แ วร์ของหน่วยฝึกอบรมขององค์ กรที่มี กำรเปิ ดหลั กสู ตรอย่ำงต่อเนื่อง แต่ไม่นับรวม กำรฝึกอบรมในองค์กร (In-houseTraining) และกำรฝึ ก อบรมในสถำนศึ ก ษำ ได้ แ ก่ สถำบั นอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ และโรงเรียน รวมทังรำยบุคคล ้ 6) บริกำรซอฟต์แวร์อื่นๆ 4-14
 15. 15. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 วิธการศึกษา ี กำรสำำ รวจมูลค่ำตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) ในปี2554 ดำำ เนิ น กำรระหว่ ำ งเดื อ น พฤศจิ ก ำยน 2554 – มี น ำคม2555 โดยได้แบ่งกลุ่มตลำดออกเป็น 3 ตลำดหลัก อันประกอบไปด้ ว ย ตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ตลำดสื่ อ สำร และตลำดคอมพิ ว เตอร์ ซ อฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ ทั้ ง นี้ ในแต่ ล ะตลำดมีควำมแตกต่ำงกันทั้งในเชิงผลิตภัณฑ์และบริกำร ตลอดจนจำำ นวนผู้เล่น และผู้ประกอบกำรรำยหลัก ดังนั้น จำำ นวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรสำำรวจจึงมีจำำนวนแตกต่ำงกันไปตำมวิธีกำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะตลำด ซึ่ ง วิ ธี ก ำรสำำ รวจโดยย่ อ มี ร ำยละเอียดดังต่อไปนี้ วิธีการสำารวจตลาด 1. จั ด ทำำ กรอบนิ ย ำมประกอบกำรสำำ รวจ กำำ หนดกรอบประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง และระบุผู้ประกอบกำรรำยหลักของแต่ ล ะตลำด กำรจั ด ประชุ ม Focus Group กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชำญแยกรำยตลำด 2. กำรจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกผู้ประกอบกำรรำยหลักของตลำดโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และกำรสำำ รวจด้ ว ยแบบสอบถำม ซึ่ ง จำำ นวนผู้ ใ ห้ สั ม ภำษณ์ เ ชิ ง ลึ กและผูตอบแบบสอบถำม สำมำรถสรุปได้ดงตำรำงที่ 4-1 ้ ั ตารางที่ 4.1 : จำานวนผู้เล่นรายหลักที่สัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามที่ตอบกลับในแต่ละตลาด ตลาด สัมภาษณ์ (ราย) แบบสอบถาม (ราย) คอมพิวเตอร์ 20 15 4-15
 16. 16. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ฮำร์ดแวร์ สื่อสำร 32 55 คอมพิวเตอร์ 19 240 ซอฟต์แวร์และ บริกำรซอฟต์แวร์ รวม 71 310 นอกจำกนี้ ใ นกำรศึ ก ษำยั ง ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิจำกแหล่งต่ำงๆ ได้แก่ รำยงำนข่ำว รำยงำนประจำำปี รำยงำนผลประกอบกำรประจำำปีจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลงบกำรเงินจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เป็นต้น 3. นำำ ข้อมูลในแต่ละตลำดมำประมวลผลด้วยวิธีทำงสถิติเช่ น กำรหำค่ ำ เฉลี่ ย กำรหำค่ ำ เฉลี่ ย แบบถ่ ว งนำ้ำ หนั ก และประเมินกลับเป็นมูลค่ำตลำดในภำพรวม และนำำข้อมูลจำกแหล่งทุติยภูมิต่ำงๆ มำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ 4. ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชำญในแต่ละอุตสำหกรรมด้วยกำรจัดประชุม Focus Group โดยจัดแยกรำยตลำดในเดือน กุมภำพันธ์ - มีนำคม 2555 วิธีการสำารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ กำรสำำรวจตลำดซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ในปีนี้ ใช้วิธีกำรสำำรวจทีแตกต่ำงจำกกำรสำำรวจในปีที่ผ่ำนมำ ดังต่อไปนี้ ่ • ก ำ ร สำำ ร ว จ ต ล ำ ด Enterprise Software, MobileApplication Software และ Software Services ก ำ ร สำำ ร ว จ ต ล ำ ด Enterprise Software ใ น ปี นี้ แ ย กซอฟต์ แ วร์ อ อกเป็ น ส่ ว นที่ ผ ลิ ต โดย vendor ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ต่ ำ งประเทศออกจำกซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบกำรไทย กำรประมำณกำรมูลค่ำตลำด Enterprise Software ส่วนที่ 4-16
 17. 17. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ผลิ ต โดย vendor นั้ น อ้ ำ งอิ ง จำกข้ อ มู ล ของ Gartner Groupและยื น ยั น ด้ ว ยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท สำำ รวจตลำดต่ ำ งประเทศอื่ น ๆส่วนมูลค่ำซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบกำรไทยนั้นใช้วิธีกำรสำำ รวจโดยแบบสอบถำมและกำรสั ม ภำษณ์ SI และ softwarehouse ในประเทศไทย ตำมวิธีกำรสำำ รวจตลำด ICT โดยรวมที่กล่ำวมำข้ำงต้น • วิธีกำรสำำรวจตลำด Embedded System Software เนื่ อ งจำกประชำกร (population) ของผู้ ป ระกอบกำรEmbedded System Software ยั ง ไม่ เ คยถู ก กำำ หนดมำก่ อ นกำรสำำ รวจโดยสุ่มตัวอย่ำงเพื่อหำค่ำทำงสถิติของตัวอย่ำงเพื่อนำำไปประเมินกลับเป็นค่ำของประชำกรในภำพรวมจึงไม่สำมำรถทำำ ได้ กำรสำำ รวจนี้ จึ งใช้ วิธี กำรประมำณกำรมูล ค่ำ ตลำดขั้น ตำ่ำโดยรวบรวมข้ อ มู ล เฉพำะตั ว อย่ ำ งที่ห ำได้ ซึ่ ง ในปี นี้ มี กิ จ กำรที่ตอบแบบสอบถำม 20 แห่ง 4-17

×