Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NECTEC E-magazine Vol.2

854 views

Published on

โครงการ ทดสอบอุปกรณ์ G-Box for Vehicle Diagnostic (G-Box VD 1.0) ได้นำเสนอเพื่อรองรับสัญญาร่วมทดสอบ G-Box กับบริษัท บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแเมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) โดยในการดำเนินการตามสัญญาความร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนรถทดสอบ และงบประมาณส่วนหนึ่งจากบริษัท และทางด้านทีมวิจัยพัฒนาจะได้ดำเนินการจัดเตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมทั้งกระบวนการในการทดสอบตามหลักวิชาการ โดยผลลัพธ์จากการดำเนินการ จะได้เป็นต้นแบบระดับปฏิบัติการ และต้นแบบภาคสนาม

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NECTEC E-magazine Vol.2

 1. 1. Contents กุมภาพันธ 2554 ลักษณะทัวไป G-Box Platform ่ 4 ประโยชนและการนำไปใชงานในเทคโนโลยีชนสูง 10 ้ั Engine Diagnostic over Internet 11การประยุกตใชงาน G-Box เพือการวิเคราะหพฤติกรรม ่ การขับขีทสงผลตออัตราสินเปลืองเชือเพลิง 13 ่ ่ี  ้ ้ การประยุกตใชงาน G-Box เพือการขับขีทปลอดภัย 14 ่ ่ ่ี การติดตัง G-Box เพือใชงานดานอืนๆ 16 ้ ่ ่ G-Box Platform กับมาตรฐานอุตสาหกรรม 17 ภาพปก G-Box ถนัด เหลืองนฤทัย (ผูเชี่ยวชาญวิจัย) หนวยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติที่มาของขอมูล ภาพประกอบ และสื่อมัลติมีเดีย ไดรับการเอื้อเฟอจากหนวยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ
 2. 2. Editor’s Talkเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การจราจรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีและคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำ�คัญในการใช้ ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่น้อยลง ทั้งหมดชีวิตประจำ�วันของมนุษย์มากขึ้นไปทุกวัน ที่กล่าวมานี้ คือแนวคิดของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า G-BOXมาก จะเกิดอะไรขึนหากรถยนต์ของคุณ หรือ ้รถยนต์ที่คุณกำ�ลังโดยสารมีความสามารถ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบสถานะและบันทึกข้อมูล แห่งชาติ หรือเนคเทค โดย หน่วยวิจัยทุกประเภทของรถยนต์ สามารถแนะนำ�เส้น สารสนเทศ การสื่อสารและการคำ�นวณ ได้ทางการขับขี่ มีการรายงานสภาพการจราจร มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมองกลแบบทันเวลา มีการแจ้งข้อวินิจฉัยสภาพ ฝังตัว (Embedded System) ซึ่งก็คือและสถานะของรถยนต์ มีระบบการรายงาน ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข นาดจิ๋ ว ที่ ใช้ อุ ป กรณ์ผลต่างๆ คล้ายคลึงการสร้างงานบนระบบ ควบคุม ได้แก่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือTracking System ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ ไมโครโพรเซสเซอร์ ที่นำ�ไปฝังในอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการเส้นทาง เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเล่นและพลังงาน ช่วยในการบริหารจัดการ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความระบบขนส่ง การป้องกันการทุจริตในระบบ ฉลาดและความสามารถต่างๆ ให้กบอุปกรณ์ัขนส่ง ช่วยเพิ่มสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อ เหล่านั้น โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ฝังไว้ภายในความปลอดภัยในการขับขี่ สามารถเชื่อม ทำ�ให้เราได้เห็นความอัจฉริยะของอุปกรณ์โยงข้อมูลและข่าวสารระหว่างรถยนต์ คน อำ�นวยความสะดวกในชีวิตประจำ�วันเพิ่มขับและระบบการจราจร นั่นหมายถึงความ มากขึ้น และนับจากนี้ไปเราจะได้เห็นความคาดหวั ง ของผู้ ขั บ ขี่ที่จ ะได้ใช้ร ะบบจราจร อัจฉริยะของรถยนต์เพิ่มมากขึ้น G-BOX คือร่วมกันอย่างมีคุณภาพ มีการใช้รถและถนน อะไร สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างร่วมกันอย่างปลอดภัย ใช้ระบบขนส่งและ โปรดติดตามได้ใน E-Magazine ฉบับนี้ กุมภาพันธ์ 2554 3
 3. 3. ลักษณะทั่วไป G-Box Platform ในรถยนต์ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System) ถูกนำ�มาใช้เป็นหน่วยประมวลผลกลางและเชื่อมโยงข้อมูลConnected Car เป็นเทคโนโลยีอนาคต รถยนต์จะมี ทั่วทั้งคันรถ การอ่านข้อมูลจาก ECU การสื่อสารกับความสามารถในการสื่ อ สารกั บ คนขั บ ด้ ว ยข้ อ มู ล จากตั ว ศูนย์ข้อมูลจราจร พร้อมด้วยการเลือกวิธีการสื่อสารที่รถยนต์ ความหมายของการสื่อสารจะกว้างออกไปจาก เหมาะสมกับคนขับ (ภาพ เสียง สัมผัส หรือกดปุ่ม) ดังนั้นคำ�ว่าหน้าปัทม์ (Dash Board) หน้าจอแสดงผลที่แปลก การออกแบบเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เพื่อรองรับการใหม่ ทั น สมั ย ถู ก นำ � มาแทนที่ ห น้ า ปั ท ม์ ค ลาสิ ค แบบเก่ า ประยุกต์งานดังกล่าว จึงมีลักษณะคล้ายการออกแบบระบบเสียงในรถยนต์จะให้คุณภาพเทียบเท่าระบบเสียงใน คอมพิวเตอร์ (PC) ที่มีพอร์ตการเชื่อมต่อหลากหลายครบโรงภาพยนตร์ ข้อมูลการจราจรจะปรากฏบนหน้าจอสัมผัส ถ้วน มีสมรรถนะการทำ�งานมากเพียงพอ (High computing)การพยากรณ์สภาพจราจรและเหตุการณ์ล่วงหน้า พร้อม มีความทนทานในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์การนำ�ทางรูปแบบต่างๆ   จะเกิดขึ้นบนหน้าจอ ข้อมูล (Automotive Standard) และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวินิจฉัยสภาพเครื่องยนต์จะถูกเปิดเผยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขั้นตอนสายการผลิตรถยนต์(Mobile Device) คนขับจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทำ�ให้การควบคุมรถใกล้เคียงกับที่ใจต้องการมากที่สุด การเชื่อม G-Box Platform เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กต่อข้อมูลจะขยายผลจากรถยนต์ ไปสู่ระบบข้อมูลเครือข่าย ติดตั้งในรถยนต์ ขีดความสามารถปานกลาง รองรับการอินเทอร์เน็ต หมายถึงความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูล เชื่อมต่อเทคโนโลยี GPS, GPRS/Edge/3G, OBD, Dataจากทุกที่และทุกเวลา link, Voice และจอแสดงผลแบบสัมผัส โครงสร้างทาง สถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็น 4 ชั้นหลัก คือ Embeddedเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System system (Hardware & OS), Middleware (LibraryTechnology) ถูกนำ�มาใช้ทั่วในรถยนต์ทั้งคัน การนำ�ทาง and Driver), Application Framework และ Serviceรถยนต์เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยี GPS (Global Position ApplicationSystem) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวง เพื่อระบุต�แหน่งบนพื้นโลก ำในพิกัด Latitude – Longitude ความละเอียดในระดับ1 เมตร หรือสูงกว่า ความสามารถในการระบุต�แหน่งบน ำพื้นโลกด้วยความละเอียดขนาดนั้น ทำ�ให้สามารถบอกพิกัดที่แม่นยำ�ของรถยนต์บนถนน ความเร็วของรถ ทิศทางที่วิ่งพร้อมกับเวลาจริง กำ�กับมาในชุดข้อมูลดังกล่าวสมองกลของรถยนต์ (Electronic Control Unit: ECU)เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีความสามารถในการสื่อสาร ภายในโครงสร้างสถาปัตยกรรม 4 ชันหลัก G-box Platform ้ข้อมูลผ่านมาตรฐานเปิด OBD II (Onboard Diagnostic แบ่ ง ย่ อ ยการทำ � งานออกเป็ น ฟั ง ก์ ชั น การทำ � งานต่ า งๆII) ข้อมูลที่ส�คัญและจำ�เป็นต่อการขับขี่ จะถูกเปิดเผยบน ำ อำ � นวยความสะดวกพร้ อ มสำ � หรั บ การประยุ ก ต์ ใช้ ง านหน้าจอเมื่อคนขับต้องการ การแสดงผลเป็นการทำ�งานร่วม สำ�หรับนักพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Automotiveกันระหว่าง จอแสดงผลแบบสัมผัสสวยงามกะทัดรัด ร่วม Electronic) และการประยุกใช้ในระบบการจราจรอัจฉริยะกับระบบเสียงทันสมัยเสมือนรถยนต์สามารถปฏิสัมพันธ์กับ (Intellegent Transport System: ITS) โครงสร้างทุกคนขับและผู้โดยสาร ด้วยการตอบสนองข้อมูลอย่างรวดเร็ว ฟังก์ชัน ได้อ�นวยความสะดวกให้เกิด การเชื่อมต่อข้อมูล ำทั้งภาพและเสียง การติดตั้งระบบจอแสดงผลและระบบ และข่าวสาร ระหว่างรถยนต์ ถนน คนขับ เมื่อการเชื่อมต่อเสียง ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตรถยนต์ในอนาคต ข้อมูล เป็นไปอย่างสมบูรณ์ (complete connected)ท่ามกลางการเชื่อมต่อโมดูลทางอิเล็กทรอนิกส์จำ�นวนมาก ทำ�ให้เกิดการสื่อสารที่เหนือความคาดหมายในรถยนต์ 4 กุมภาพันธ์ 2554
 4. 4. ฟังก์ชันพื้นฐานในระดับ Embedded System • ฟังก์ชัน Real Time Clock • ฟังก์ชัน LED Output • ฟังก์ชัน I2C • ฟังก์ชัน Serial port • ฟังก์ชัน LCD • ฟังก์ชัน GSM Module • ฟังก์ชัน GPS Module • ฟังก์ชัน OBD II Chip set • ฟังก์ชัน ADC • ฟังก์ชัน Opto portฟังก์ชันพื้นฐานในระบบ Software Application • แสดงตำ�แหน่งของรถในปัจจุบัน • แสดงข้อมูลการเดินทางของรถในอดีต • แสดงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ • แสดงจุดของเหตุการต่างๆ บนแผนที่ • เพิ่ม ลบ แก้ไข อุบัติเหตุ • แสดงข้อความแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้ • แสดงรายงานประเภทต่างๆ • การแสดงผลข้อมูลเครื่องยนต์ฟังก์ชันทั้ง 10 ในระดับ Embedded system และ 8 ฟังก์ชันในระดับ Software Application ทำ�ให้ G-Box Platformมีความสามารถในการตรวจและบันทึกข้อมูลสถานะทุกประเภทของรถ การแนะนำ�เส้นทางการขับขี่ การรายงานสภาพการจราจรแบบทันเวลา การแจ้งข้อวินิจฉัยสภาพและสถานะของรถยนต์ ระบบการรายงานผลต่างๆ  คล้ายคลึงการสร้างงานบนระบบ Tracking System สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการเส้นทางและพลังงาน การบริหารจัดการระบบขนส่ง การป้องกันการทุจริตในระบบขนส่ง การเพิ่มสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เมื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและข่าวสารระหว่างรถยนต์ คนขับและระบบการจราจร เราคาดหวังถึงการใช้ระบบจราจรร่วมกันอย่างมีคุณภาพ หมายถึงมีการใช้รถและถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย ใช้ระบบขนส่งและการจราจรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่น้อยลง กุมภาพันธ์ 2554 5
 5. 5. สำ�หรับนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อจะใช้งาน G-Box Platform browser เข้าใช้งานได้คล่องตัวเพียงแต่มี Username และได้ อ ย่ า งดี อ าจจะต้ อ งมี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางด้ า นการเขี ย น password ที่ถูกต้อง เมื่อติดตั้งเรียบร้อยดีแล้ว สามารถโปรแกรมบน Linux เพือสามารถจัดการกับระดับ middleware ่ Login เพือตรวจสอบข้อมูลได้ทนที ได้แก่ การแสดงตำ�แหน่ง ่ ัและ application framework แต่ส�หรับผูใช้งานโดยทัวไป ำ ้ ่ ของรถในปัจจุบัน, ข้อมูลการเดินทางของรถในอดีต, แสดงสามารถนำ� Software Application ที่มีความพร้อมอยู่ใน จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย, เพิ่ม ลบ แก้ไข จุดที่เกิดอุบัติเหตุระดับหนึ่งแล้วและกล่อง G-Box ที่มีโปรแกรมพร้อมนำ�ไป บ่อย, การแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้หากผู้ขับรถได้ท�การกดปุ่มเรียก ำใช้งานเชิงประยุกต์ได้เลย เพื่อขอรับการติดต่อกลับ, แสดงรายงานประเภทต่างๆ ชุด ข้อมูลทีส�คัญทีสามารถแสดงผล ได้แก่ Speed, Direction, ่ำ ่การนำ�ไปใช้งาน G-Box Platform ได้รับการออกแบบให้ใช้ Engine Temperature, Sensor และข้อมูลพื้นฐานของงานง่าย (easy to use) ทางด้านฮาร์ดแวร์ออกแบบมีการ รถยนต์ ได้แก่ rpm, ECT, Vehicle Speed, Error Codeติดตั้งเพียง 2 จุด และทางด้านซอฟต์แวร์ท�งานบน web ำ เป็นต้น 6 กุมภาพันธ์ 2554
 6. 6. คุณสมบัติเฉพาะ G-Box Platform • Watchdog timer • Audio input/out interfaceG-Box Platform ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างที่ไม่มี • Motion sensor 3-axis - ± 2g/± 8gความซับซ้อน สามารถตอบโจทย์เบื้องต้นในอุตสาหกรรม • DI 16 bit with Opto-Isolatorขนส่งและระบบติดตามรถยนต์ (Tracking system) แต่ก็ • A/D 2 channel 12 V max.ต้องการให้มีความยืดหยุ่นสูงต่อการประยุกต์ใช้งาน จึงใช้ • OBD-II Circuit Built-inไมโครโพรเซสเซอร์ทสามารถลงระบบปฏิบตการ (Operating ่ี ัิ • GPRS Quad-Band 850/900/1800/1900 MHzSystem : OS) โดยเน้นไปที่ระบบปฏิบัติการในกลุ่ม Linux • Power supply 12 Vdc , 24 Vdc , 3Aนักพัฒนาสามารถนำ�ไปประยุกต์ต่อได้ง่าย ดังนั้นบอร์ดประมวลผลหลักของ G-Box Platform จึงจัดได้ว่า เป็นฮาร์ดแวร์ในกลุ่ม Embedded Linux ที่มีสมรรถนะปานกลาง ซึ่ง ARM9 Processor สามารถตอบสนองความต้องการในด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย และได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้ง่าย ความเร็วในการทำ�งานสูงถึง 250 MHzมี 10/100 Mbps Ethernet interface นอกจากนั้นยังมีinterface อื่นๆ อีกมากมาย เช่น GPIO RS232 RS485USB 2.0 เป็นต้น อุปกรณ์ G-Box จำ�นวน 1 ชุด ประกอบด้วยG-box Platform ได้รับการออกแบบให้มีการใช้งานหลัก 1. กล่อง G-Box พร้อม Sim-Card จำ�นวน 1 กล่องภายในรถยนต์ แหล่งจ่ายไฟจึงเป็นเรื่องสำ�คัญมากที่ต้อง 2. สายไฟและสายสัญญาณรถยนต์ จำ�นวน 1 ชุดทนทานต่อสัญญาณรบกวน ทั้งนี้พลังงานหลักจึงมาจาก 3. สายอากาศ GPRS จำ�นวน 1 เส้นแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ สำ�หรับรถเล็กทั่วไป และ 4. สายอากาศ GPS จำ�นวน 1 ชิ้น24 โวลต์ส�หรับรถบรรทุกใหญ่ ขณะที่ภายในระบบกล่อง ำ 5. คู่มือการติดตั้งจำ�นวน 1 ฉบับของ G-Box จะใช้แรงดันไฟพื้นฐานคือ 5 โวลต์ ดังนั้นในการออกแบบวงจรควบคุมแรงดันไฟให้กับ G-box จึงเป็น ขั้นตอนการติดตั้ง G-Box Vehicle Diagnostic 1.0ลักษณะของ Step down DC/DC converter โดยอุปกรณ์ 1. ติดตั้งสายไฟตามแผนผังที่เลือกใช้มีคุณสมบัติ automotive grade การเชื่อมต่อ 1.1 GPS Antennaโครงข่ายข้อมูลใช้เทคโนโลยี GPRS เป็นหลัก และอาจจะ 1.2 GPRS Antennaเชื่อมต่อโดยตรงผ่านข่องทาง USB หรือ serial port หรือ 1.5 Power supply 24 V dcEthernet port ที่จัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียม 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟ และเปิดสวิตช์ช่องทางรับข้อมูลแบบ digital (DI) จำ�นวน 8 บิต สำ�หรับ Powerการตรวจจับการปิดเปิดระบบไฟต่างๆ ในรถยนต์ พร้อม 2.1 LED power (red #1)ฟังก์ชันใช้งานด้านเสียง (Audio In/Out) 2.2 LED GPRS (red #2) 3. เมื่อ LED system ติดแล้ว ให้ตรวจสอบ ID บนแผนที่Hardware Specification 4. ตรวจสอบพิกัดและเวลาล่าสุด และความสมบูรณ์ของ • ARM9 Processor , 200 MHz ข้อมูลบนระบบแผนที่ • SDRAM , 32 MB , 64 MB • Flash Drive , SD Card 4 GB , 8GB ถ้าข้อมูลมาครบถ้วนตามที่กำ�หนด หมายถึง การติดตั้งเป็น • USB , 1 port OHCI compatible ไปอย่างสมบูรณ์ พร้อมสำ�หรับการใช้งานและประยุกต์ใช้ • Ethernet port 10/100 , RJ45 connector ต่างๆ ของ G-Box Platform กุมภาพันธ์ 2554 7
 7. 7. เมื่อการติดตั้งอุปกรณ์สมบูรณ์แล้วให้เข้าไปที่ http:/gbox.opentle.org และ login ระบบ เลือก ID ของรถที่ท�การติดตั้ง ำพร้อมตรวจสอบข้อมูล สามารถใช้ปุ่มคำ�สั่ง Zoom เพื่อเลือกดูรายละเอียดของแผนที่ หลังจากข้อมูลแรกมาแล้วจะสามารถดูข้อมูล ตำ�แหน่งการเคลื่อนที่ของรถแบบ real-time และสามารถเลือกวันและเวลาเพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง (historical) หรือการดูรายงานผล (report) ข้อมูลอื่นที่ได้รับการติดตั้งให้ใช้งานใน G-Box เช่น สัญญาณไฟเลี้ยว ไฟหน้า ใบปัดนํ้าฝน เป็นต้น ขั้นตอนการใช้งาน G-Box อย่างง่าย 1) Login 2) เลือก ID 3) ตรวจสอบข้อมูล ความสามารถในการแสดงผลเมื่อติดตั้งระบบ G-Box Platform แล้ว 1. Real-Time 8 กุมภาพันธ์ 2554
 8. 8. 2. Historical 3. Report ตัวอย่างการใช้งานเพื่อใช้งานติดตามรถยนต์ (Tracking system) กุมภาพันธ์ 2554 9
 9. 9. เมื่อการติดตั้งเป็นไปอย่างสมบูรณ์และข้อมูล Online พร้อมแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลการเคลื่อนที่ของรถยนต์ที่ละคันบนแผนที่ได้แบบ real-time หรือแบบ Histerical เมื่อต้องการดูข้อมูล ณ เวลานั้น ให้คลิกที่ Icon ของรถยนต์ และเลือก Moredetail เพื่อทำ�การเข้ามายังหน้าจอแสดงข้อมูลของรถ ที่เราเลือกเพียงคันเดียว ก็จะปรากฏหน้าต่างของข้อมูลขึ้นมา และถ้าต้องการดูข้อมูลแบบกราฟ ให้คลิกที่ Generate Report จะเป็นการเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงผลแบบกราฟ โดยข้อมูลที่จะแสดงผลคือ ข้อมูลความเร็ว ทิศทาง และ digital input ทั้งนี้ระบบจะนำ�เวลาของจุดที่เลือก ไปเป็นจุดกึ่งกลางของการ Plotกราฟ หากต้องการทราบตำ�แหน่งของรถ ณ เวลาใดๆ  สามารถทำ�ได้โดยเลื่อนแกนเวลาจนได้เวลาที่ต้องการแล้วคลิกที่เวลา จะเป็นการกลับไปยังแผนที่และแสดงตำ�แหน่งของรถ ณ เวลานั้นนอกจากนี้ในหน้าจอแผนที่ ผู้ใช้งานยังสามารถคลิกที่จุดใดๆ บนแผนที่ เพื่อกำ�หนด เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลเหตุการณ์หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุ บนแผนที่ได้อีกด้วยโดยให้ทำ�การคลิกขวามือบนจุดที่ต้องการเพิ่มข้อมูลฯ และหลังจากที่เพิ่มเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถคลิกที่ Icon เหตุการณ์หรืออุบัติเหตุนั้นเพื่อทำ�การแก้ไขข้อมูลได้ การแก้ไขข้อมูลของเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุนี้สามารถทำ�ได้ทั้งในส่วนที่เพิ่มจากหน้าเว็บและอุบัติเหตุที่รายงานมาจากพนักงานประโยชนและการน�ไปใชงานในเทคโนโลยชนสง ์ ำ ้ ี ้ั ู พื้นฐานจาก G-Box Platform มาวิเคราะห์พฤติกรรมการด้วยฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดของ G-Box Platform สามารถ ขับขี่ การตรวจสอบความเร็วที่เหมาะสมนำ�เราไปสู่การประยุกต์ใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน Intelligent Transportation System (ITS) Intelligent Speed Adaptation (ISA) เป็นตัวอย่างตัวอย่างแรกของการประยุกต์ใช้งาน คือ Transportation หนึ่งของระบบ ที่ใช้เทคโนโลยีในการจำ�กัดความเร็วของSafety System ในระบบขนส่ง G-Box Platform สามารถ รถยนต์ด้วยการใช้ระบบจีพีเอส (Global Positioningใช้เป็นตัวช่วยสนับสนุนการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับผู้ใช้รถ System, GPS) และแผนที่ดิจิตอล บันทึกข้อมูลโครงข่ายในระบบขนส่ง ในลักษณะที่ง่ายที่สุด คือ การแจ้งเตือน ถนน พร้อมทั้งอัตราความเร็วที่กฎหมายกำ�หนด ในแต่ละข่าวสารต่างๆ จากสภาพจราจรและถนน เช่น การแจ้ง ช่วงของถนน เมื่อระบบ ISA ตรวจสอบแล้วพบว่าความเร็วเตือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุล่วงหน้า การแจ้งเตือนจุดก่อสร้าง ที่ใช้ในขณะนั้น สูงเกินกว่าอัตราความเร็วที่กฎหมายกำ�หนดถนน นํ้าท่วมขัง ถนนลื่น ขรุขระ มีสิ่งกีดขวางการจราจร ระบบ ISA จะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบด้วยวิธีการการแจ้งเตือนดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณ และขนาดของ ต่างๆ  เช่น ระบบไฟเตือน ระบบเสียงเตือน หรือระบบการการเกิดอุบัติเหตุ พื้นฐานการทำ�งานใช้หลักการทำ�งานของ สั่นสะเทือน แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ขับขี่ โดยระบบ ITS (Intelligent Transportation System) ที่ การชะลอความเร็วของรถลง ระบบ ISA จะควบคุมไม่ให้ผู้จะทำ�การเชื่อมโยงข้อมูลจากถนน รถยนต์ และคนขับ ขับขี่สามารถเร่งความเร็วได้ และปรับความเร็วของรถให้ลดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการใช้ระบบจราจรร่วมกันอย่าง ลงอย่างช้าๆ  ผ่านทางการควบคุมระบบการจ่ายน้�มัน จน ำปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนียงสามารถนำ�ข้อมูล ้ั กระทั่งไปอยู่ในระดับความเร็วตามที่กฎหมายกำ�หนด แต่วิธี 10 กุมภาพันธ์ 25
 10. 10. นี้ก็ยังมีข้อโต้แย้งและวิพากษ์วิจารณ์ ถึงผลกระทบในด้าน • ABS Braking อธิบายถึง การตอบสนองของคนขับลบอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการจำ�กัดอิสรภาพของผู้ ต่อการทำ�งานของระบบเบรค ABSขับขี่ ที่อยู่หน้าพวงมาลัยและการควบคุมการเคลื่อนที่ของ • Brake Reaction อธิบายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองรถอย่างแท้จริง และความรวดเร็วในการเปลี่ยนแป้นเบรคและคันเร่ง • Lane Change อธิบายถึง ความสามารถในการAdvance Driver Assistance (ADA) เป็นอีกระบบหนึ่ง เปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงโดยไม่เบรกที่สามารถประยุกต์โดยใช้ G-Box Platform ช่วยเสริมการ • Circle อธิบายถึง ความสามาราถในการควบคุมตรวจจับสภาวะแวดล้อมการขับขี่ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี การทรงตัวของรถขณะเกิดแรงเหวี่ยงด้านข้างGPS ในการระบุโครงข่ายถนนและการเคลื่อนที่ ร่วมกับ • Braking on Difference Road Surface อธิบายเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ภายในรถยนต์ เพื่อช่วยให้คน ถึง ความสามารถในการควบคุมเบรกในพื้นผิวที่มีขับได้รับทราบข่าวสารของสภาพถนน การจราจร รวมไป ความแตกต่าง และแตกต่างอย่างกะทันหันถึงสถานะรถที่กำ�ลังขับอย่างต่อเนื่องทันเวลา และทำ�การเตือนการขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสม พร้อมกับการตรวจ Engine Diagnostic over Internetสอบความเร็วของรถยนต์ เพื่อเปรียบเที่ยบกับความเร็วที่เหมาะสมในแต่ละช่วงของถนน แล้วแจ้งเตือนระดับของ Engine Diagnostic over Internet หรือ ระบบวินิจฉัยความเสี่ยงในการขับด้วยความเร็วนั้น โดยการประมวลผล สภาพเครืองยนต์ผานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการประยุกต์ ่ ่เป็นแบบ Real-Time G-Box Platform ให้เชื่อมต่อข้อมูลจากรถยนต์ไปยังศูนย์ ข้อมูลและการแสดงผลใดๆ  (Vehicle to Infrastructure) การจัดการข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้สามารถ แสดงผลสถานะเครื่องยนต์ผ่าน Web browser การเข้า ถึงข้อวินิจฉัยสภาพเครื่องยนต์เกิดขึ้นในทุกที่ทุกเวลาทั้งใน รถ และทั้งจากสำ�นักงานที่อยู่ห่างไกล นอกจากการแสดง ผลข้อมูลแล้ว ศูนย์ขอมูลอาจจะมีการส่งชุดคำ�สังบางประการ ้ ่ เพื่อดำ�เนินการแก้ปัญหาเครื่องยนต์เบื้องต้นมายัง G-Box Platform ผ่านไปยังหน่วยควบคุมหลักของเครื่องยนต์แบบจำ�ลอง Driving Behavior เป็นการเก็บข้อมูลลักษณะการขับขี่ ในบางสถานการณ์เพื่อให้เข้าถึงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้ G-Box Platform สำ�หรับงานวินิจฉัยสภาพในการขับขี่สภาวะต่างๆ ของคนขับ ต้องทำ�การศึกษารูป เครื่องยนต์อาจจะมุ่งเน้นไปที่ อุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์แบบการขับขี่ (Driving Behavior) และกำ�หนดหรือระบุ การตรวจสอบและวินิจฉัยสภาพเครื่องยนต์ก่อนที่จะเกิดรูปแบบการขับขี่แบบต่างๆ แล้วนำ�รูปแบบต่างๆ นั้น เป็น ความเสียหาย เป็นประโยชน์ที่สามารถนำ�เสนอการป้องกันแนวทางในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับขี่ที่เกิดขึ้นจริง และบรรเทาความเสียหายไปยังลูกค้ารถยนต์ ก่อนที่จะเกิดณ ขณะเวลาหนึ่งๆ ของรถยนต์ จะสามารถบอกสภาวะของ ความเสียหายทีเ่ กิดกับรถ และยังสามารถนำ�เสนอ solutionการขับขี่ (Driving Behavior) ของรถยนต์คันนั้นๆ ได้ อื่นไปประกอบร่วมเป็นทางเลือก เช่น เมื่อการติดตั้งระบบโดยการใช้ข้อมูลจาก 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ความเร็วของ เป็นไปโดยครบถ้วน การเชื่อมโยงข้อมูลจากรถยนต์ไปยังรถ, ทิศทางของรถ และเหตุการณ์แวดล้อมของรถ ทั้งนี้ G- ข้อมูลระบบการจราจร ระบบการขนส่ง หรือระบบอื่นๆBox Platform มีศักยภาพสำ�หรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ โดยผ่านทางศูนย์ข้อมูล และด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ มารองรับ ยังจะทำ�ให้ระบบดังกล่าวช่วยในการวางแผนและ • Slalom อธิบายถึง ลักษณะความสามารถในการ บริหารจัดการเส้นทาง เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ควบคุมรถ เมื่อตัวรถมีอาการโคลงไปมา (Safety) การประหยัดพลังงาน กุมภาพันธ์ 2554 11
 11. 11. เราอาจจะสามารถบูรณาการ เทคโนโลยีดังกล่าวทั้งหมด ให้อยู่บนระบบเดียวกัน ภายใต้โครงข่าย ITS แต่ด้วยข้อจำ�กัดของ G-box Platform ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จึงจะสามารถประยุกต์ใช้ G-Box Platform ได้ในงานเป็นภาคส่วนไป G-BoxPlatform ถูกออกแบบและจัดสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ขนาด 32 บิต ด้วยพิจารณาแล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มของความหลากหลายมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะถูกนำ�มาใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ หรือชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้นในอนาคต จึงน่าจะเป็นแนวทางของสถาปัตยกรรม ที่มีประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในระยะกลางและยาวมากกว่าแบบอื่น 12 กุมภาพันธ์ 25
 12. 12. การประยุกต์ใช้งาน G-Box เพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา และกลับมาที่ถนนสรงประภา โดยใช้ผู้ขับขี่ 3พฤติกรรมการขับขี่ที่ส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลือง คน ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ ที่แตกต่างกัน และได้ทำ�การเชื้อเพลิง ประเมินการบริโภคนํ้ามันของรถยนต์ทดสอบ จะเห็นได้ว่า พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ข องผู้ ขั บ ขี่ แ ต่ ล ะคนนั้ น ส่ ง ผลต่ อ การเนื่องจากการคมนาคมขนส่งในปัจจุบัน มีความสำ�คัญกับ บริโภคนํ้ามันที่ไม่เท่ากัน โดยที่ผู้ขับขี่นั้นบริโภคนํ้ามันสูงระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างสูง มีความต้องการใช้พลังงาน ที่สุดในขณะที่ผู้ขับขี่ A และ B บริโภคนํ้ามันตํ่ากว่ามาก แม้จากนํ้ามัน มีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ คิดเป็นมูลค่า ว่าอัตราเร็วสูงสุดที่ผู้ขับขี่ C จะสูงถึง 100 กม./ชม. เมื่อแสนล้านบาท วิธีต่างๆ ได้ถูกนำ�เสนอมาเพื่อลดต้นทุนและ เทียบกับ 70 และ 90 กม./ชม. ของผู้ขับขี่ A และ B ตามลับการลดใช้พลังงานอาทิ เช่น พลังงานทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น ดับ แค่อัตราเร็วเฉลี่ย (AVSS) ผู้ขับขี่ทั้งสามก็ไม่ได้แตกต่างการส่งเสริมการใช้ก๊าชธรรมชาติหรือการใช้เอธานอลและ กันอย่างมีนัยสำ�คัญ (A = 43.45, B = 44.32, C = 45.47ไบโอดีเซล อย่างไรก็ตามก็ยังไม่พอเพียงต่อความต้องการใช้ กม./ชม.) แต่การใช้เชื้อเพลิงกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง (Aในภาคขนส่ง อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือการจัดการด้าน = 0.724 ลิตร, B = 0.785 ลิตร, C = 1.036 ลิตร) โดยอุปสงค์พลังงาน (demand side management) โดยการ เฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่ C ใช้เชื้อเพลิงมากกว่าผู้ขับขี่ A กว่าให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 30 อีกทั้ง ในรูปกราฟยังได้แสดงถึงอัตราสิ้นเปลืองเป็นวิธีการที่สามารถทำ�ได้โดยง่ายใช้ต้นทุนในการดำ�เนิน เฉลี่ยของแต่ละผู้ขับขี่ ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับการและลดการปล่อยมลพิษได้ดี อนึ่งอัตราสิ้นเปลือง การบริโภคเชื้อเพลิงพลังงานในยานพาหนะประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ คน(ผู้ขับขี่) รถ (ยานพาหนะ) และถนน(สภาพการจราจร ) ซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันวิธีการที่ได้ผลดีในการประเมินอัตราสิ้นเปลือง คือ การอ่านค่ามวลอากาศที่เครื่องยนต์ใช้ในการเผาไหม้ เป็นที่รู้กันดีว่า ชนิดเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ต้องทำ�งานที่อัตราส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศคงที่ ในกรณีของนํ้ามันแกโซลีนนั้น ค่าอัตราส่วนผสมของอากาศต่อเชื้อเพลิงทางทฤษฎี (stoichiometric ratio) คือ อากาศ 14.7 ส่วนต่อเชื้อเพลิงแกโซลีน 1 ส่วน ในรถยนต์ได้มีการติดตั้ง และ แม้ว่าในการทดสอบนี้ อัตราเร็วเฉลี่ยจะใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นประมวลผลการจ่ายเชื้อเพลิงจากอุปกรณ์ (MAF, mass air ผลกระทบจากสภาพการจราจรที่บังคับ แต่ประเด็นที่น่าflow) และสามารถเรียกค่านี้ผ่านช่องทาง OBDII ได้ สนใจ คือ ตัวแปรใดที่ส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลือง ผลการ วิ เ คราะห์ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ การในการประยุกต์ใช้งานเพื่อการศึกษานี้ ได้กำ�หนดพื้นที่ บริโภคเชื้อเพลิงของรถทดสอบ จะเห็นได้ว่าผู้ขับขี่ที่มีการทดสอบในเขตชุมชนตลาดย่านดอนเมืองตามที่แสดงในรูป ใช้อัตราเร็วสูง และมีอัตราเร่งที่สูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคเป็นระยะทางประมาณ 11 กม. โดย ใช้เส้นทางเริมต้นจาก เชื้อเพลิงมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่ C ที่นอกจาก กุมภาพันธ์ 2554 13
 13. 13. จะออกตัวด้วยความเร่งที่สูง มีการใช้มุมคันเร่งสูง แล้วยัง และลักษณะการเคลื่อนที่ของรถยนต์ที่สอดคล้องกับสภาพชะลอรถด้วยความหน่วงที่สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะเป็น ถนนและการจราจรขณะนั้น แต่ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการพฤติกรรมที่บริโภคเชื้อเพลิงสูงแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ ควบคุมการเคลื่อนที่ของรถยนต์ คือ คนขับ ดังนั้นการปลอดภัยอีกด้วยในทางปฏิบัตินั้น พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ ค้นคว้าเพื่อหาวิธีตรวจวัดสภาพการณ์ของการขับรถ และขับขี่ C นั้นมีลักษณะที่เร่งรีบขับ นำ�เสนอระบบในการสื่อสาร ที่มีความต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพสูง จากข้อมูลทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าวข้างโดยสรุปแล้วสามารถกล่าวได้ว่าการขับขี่ ที่มีอัตราเร่งให้ ต้น สื่อสารไปยังคนขับอย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้การน้อย จะมีอัตราสิ้นเปลืองที่น้อยกว่าการขับขี่ มีการใช้อัตรา ตัดสินใจในการขับขี่ของคนขับ เป็นไปอย่างปกติ ตามกฎเร่งมากเกินความจำ�เป็น อีกทั้งยังสามารถประหยัดได้โดยที่ พื้นฐานของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันไม่ต้องลงทุนดัดแปลงรถยนต์ เพียงแค่ปรับเปลี่ยน ทัศนคติของผู้ขับขี่ ก็สามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้กว่าร้อย ด้วยวิธีการพื้นฐานในปัจจุบัน การสื่อสารข้อมูลสภาพละ 30 ในการศึกษานี้พบว่าพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะ ถนนและการจราจรไปยังคนขับ โดยทั่วไปใช้การสื่อสารสม ที่ส่งผลกระทบกับอัตราสิ้นเปลือง สามารถตรวจจับ ด้วยสัญญาณจราจรในรูปแบบต่างๆ   เช่น ป้ายเตือน ป้ายและวิเคราะห์ด้วย จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าพฤติกรรมที่แตก แนะนำ� ป้ายบังคับ สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายต่างกัน สามารถส่งผลกระทบต่ออัตราสิ้นเปลืองได้กว่า จราจรต่างๆ  ทั้งในรูปแบบข้อความและภาพสัญลักษณ์ ในร้อยละ 30 ทั้งนี้ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้อัตราเร่งของยานพาหนะ ขณะที่วิศ วกรรมการทางได้มีการออกแบบลักษณะถนนมากเกินความจำ�เป็น ผลจากการศึกษานี้ สามารถนำ�ไปต่อ และป้ายสัญญาณจราจร ที่มุ่งสู่การใช้รถใช้ถนนอย่างยอดในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เพียง ปลอดภัยร่วมกัน แต่การสื่อสารในระบบและวิธีดังกล่าว ยังแค่สามารถลดการใช้พลังงานได้เพียงแค่ร้อยละ 10 จาก มีข้อจำ�กัดอยู่มากในการรับรู้ของคนขับ ณ ขณะเวลานั้นๆการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ก็สามารถ ของการขับขี่ ทั้งเนื่องจากทัศนวิสัยในการขับขี่ สภาพความประหยัดเงินที่ใช้เป็นค่าน้�มันในภาคขนส่ง ได้กว่า 10,000 ำ ตื่นตัวของผู้ขับขี่ และสภาพการเคลื่อนที่ของรถ ณ สภาพล้านบาทต่อปี ถนนและการจราจรขณะเวลานั้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนั้นมี ผลต่อการรับรู้ข่าวสารของคนขับ ที่มีต่อถนนและการการประยุกต์ใช้งาน G-Box เพือการขับขีทปลอดภัย ่ ่ ่ี จราจร อันจะนำ�ไปสู่การขับขี่อย่างปลอดภัย หรือมีความ เสี่ยงในทางปฏิบัติ อีกทั้งในความเป็นจริงสภาพถนนและG-Box เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ การจราจรโดยทั่วไป เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลในการตรวจจับเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถยนต์ และสร้าง เวลา เช่น การเสื่อมสภาพของผิวถนน สภาพภูมิอากาศการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผลไปยังคนขับ เพื่อให้เกิดการควบคุม สภาพแสงสว่าง เป็นต้น และมีข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ที่รถให้เคลื่อนที่อย่างปลอดภัยสูงสุด ในสภาพถนนและการ เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ นํ้าท่วมขัง สภาพจราจรขณะนั้น ทั้งนี้ในสถานการณ์การขับขี่ที่เป็นปกติโดย การจราจร การซ่อมหรือก่อสร้างผิวถนนทั่วไป คนขับมีความตั้งใจที่จะขับรถให้มีความปลอดภัยต่อตนเองและผู้ใช้ถนนร่วมกัน ดังนั้นเมื่อมีการจัดระบบสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารระหว่างรถยนต์กับคนขับได้ผลที่ดีขึ้น เราข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิผล คนขับจะตอบสนองโดย สามารถเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างรถยนต์กับ คนการควบคุมรถเพื่อให้รถยนต์ที่ตนขับ มีการเคลื่อนที่อย่าง ขับ ได้แก่ การสื่อสารด้วยเสียงในระดับที่พอเหมาะ และปลอดภัยมากที่สุด ต่อตนเองและผู้ใช้ระบบการจราจรร่วม เปิดให้เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง ในระดับและจังหวะกันเสมอ ในสถานการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัย การเคลื่อนที่ ที่เหมาะสม เราสามารถใช้ G-Box ประยุกต์เพื่อในการของรถยนต์ที่สัมพันธ์กับสภาพถนนและการจราจรในขณะ คัดเลือก และจัดการข่าวสาร ระหว่างรถยนต์ คนขับ และเวลาและพิกัดต่างๆ   มีองค์ประกอบที่สำ�คัญ 3 ประการ ระบบข้อมูลเครือข่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคือ ความพร้อมของคนขับทั้งทางด้านร่างกายและ มีความต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มสติสัมปชัญญะที่ สภาพของถนนและการจราจรในขณะนั้น ประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้น โดยมีหลักการ คือ ภายใต้ 14 กุมภาพันธ์ 25
 14. 14. สถานการณ์การขับรถที่เป็นปกติ คนขับมีความตั้งใจที่จะให้การขับรถเป็นไปอย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเอง และผู้ใช้ระบบจราจรร่วมกัน ดังนั้นการให้ข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะไปยังคนขับ จะนำ�ไปสู่การปรับความเร็วและทิศทางของรถ ให้มีความปลอดภัยต่อตนเอง และผู้ใช้ระบบการจราจรร่วมกัน ณ ขณะเวลานั้นๆG-Box สามารถนำ�มาใช้ในการเชื่อมโยงข่าวสาร จากศูนย์ข้อมูลเครือข่าย คือ การรับส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เพื่อระบุสภาพการจราจรและสภาพถนนของพิกดการเคลือนทีนนๆ และในบริเวณใกล้เคียง และการเชือมโยงข้อมูลกับชุดระบุพกด ั ่ ่ ้ั ่ ิัการเคลื่อนที่ของรถบนพื้นผิวโลก เพื่อระบุลักษณะการเคลื่อนที่ของรถ เช่น ความเร็วของรถ พิกัดตำ�แหน่งของรถ ทิศทางของรถ โดยข้อมูลจากทั้ง 2 ชุดข้อมูลจะได้ถูกส่งมายังภาคประมวลผลย่อยการขับเคลื่อนรถ แล้วประมวลผลลักษณะการเคลื่อนที่ของรถยนต์ ในสภาพถนนและการจราจรในพิกัดและเวลานั้น และรายงานไปยังภาคประมวลผลหลัก เพื่อจัดระดับของความปลอดภัยในการขับขี่ ตามข้อกำ�หนดที่ได้รับการบันทึกไว้แล้ว การสื่อสารข้อมูลกับรถยนต์ เป็นการอ่านข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์หลักของรถยนต์ อันเป็นโปรโตคอลมาตรฐานที่เปิดเผย และเนื่องจากเป็นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หลักของรถยนต์จึงเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องสูง โดยข่าวสารที่ได้จากชุดข้อมูลนี้ จะบอกถึงสถานะการทำ�งานของรถยนต์ ณ เวลาปัจจุบันได้แก่ สถานะการทำ�งานต่างๆ ของเครื่องยนต์ เช่น อุณหภูมิของเครื่องยนต์ ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และสถานะการสั่งงานและควบคุมการขับเคลื่อนรถยนต์ เช่น การสั่งงานคันเร่ง การสั่งงานห้ามล้อ การควบคุมระบบสัญญาณไฟต่างๆ ของรถส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำ�มาใช้ในการสื่อสารกับคนขับ คือ อุปกรณ์การตรวจจับข้อมูลความพร้อม ทางร่างกายและสติสัมปชัญญะของคนขับ และการสื่อสารข้อมูลด้วยเสียงไปยังคนขับ อุปกรณ์ตรวจจับที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไป ได้แก่ อัตราการหายใจและอุณหภูมิของร่างกาย ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการนำ�มาประมวลผล เพื่อระบุความพร้อมของร่างกายและสติสัมปชัญญะของคนขับ ณ ขณะเวลานั้น ผลลัพธ์จาการประมวลดังกล่าว จะถูกส่งไปยังภาคประมวลผลหลัก เพื่อประเมินความเสี่ยงในการขับรถ และถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อจัดเก็บเชิงสถิติ กุมภาพันธ์ 2554 15
 15. 15. การติดตั้ง G-Box เพื่อใช้งานด้านอื่นๆการขยายผลการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นเพื่อการประยุกต์ใช้งาน G-Box Platform ในแบบต่างๆ  นอกจากการเก็บข้อมูลจากรถยนต์ อันได้แก่ GPS, Digital Input ที่เป็นข้อมูลที่สนใจในการตรวจสอบความเป็นไปของรถยนต์ พอร์ตเชื่อมต่อ RS232 และUSB ยังสามารถนำ�ไปสู่การประยุกต์ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพียงแต่อาจจะต้องตรวจสอบ driver ที่เหมาะสมของอุปกรณ์ที่นำ�มาเสริมนั้น เช่น กล้องถ่ายภาพ, OBD II Reader, Thumb drive เป็นต้น 16 กุมภาพันธ์ 25
 16. 16. G-Box Platform กับมาตรฐานอุตสาหกรรม กลยุทธ์ที่สำ�คัญในการนำ� G-Box Platform ก้าวข้ามผ่าน การใช้เพื่องานวิจัยเชิงทดลอง ไปสู่การใช้งานจริงภาคGenerics Box ให้ความหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่ อุตสาหกรรม นอกจากทางเลือกในการเพิ่มสมรรถนะให้กับมีพอร์ตเชื่อมต่อตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น หน่วยประมวลผลกลาง หรือการเลือกใช้งานเฉพาะบางโมดูลUSB, Serial port, GPIO อีกทั้งต้องการให้สามารถติดตั้ง และฟังก์ชนให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันหนึงๆ (customize) ั ่ ่และใช้งานในรถยนต์ตลอดเวลา ทังขณะรถจอดและขณะรถ ้ และแม้ว่าจะผ่านการทดสอบ On-Road Test เป็นระยะเคลือนที่ ภายใต้ความหลากหลายตามโครงสร้างสถาปัตยกรรม ่ เวลามากกว่า 6 เดือน แต่สิ่งสำ�คัญประการหลักในการที่ได้รับการออกแบบไว้ ทำ�ให้ G-Box Platform เกิดข้อดี ก้าวเดินไปข้างหน้า คือการนำ� G-Box เข้าสู่การทดสอบคือมีความยืดหยุ่นสูง ประยุกต์ใช้งานได้หลายประเภท เช่น ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออย่างน้อยตามTracking System, Driver Behavior, Safety Driving, มาตรฐานความปลอดภัย เมื่อมีการใช้งานติดตั้งในรถยนต์Engine Diagnostic ฯลฯ แต่ขณะเดียวกันความหลากหลาย G-Box Platform อาจจะมองตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวนั้น ทำ�ให้กลายเป็นข้อจำ�กัดในการประยุกต์ใช้งาน Automotive PC ซึ่งมีมากอยู่ตามสมควรในปัจจุบัน สินค้าจริงในแต่ละครั้ง เนื่องจากการที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วย ในกลุ่มนี้ได้พูดถึง การผ่านการทดสอบด้านความทนทานที่ประมวลผลกลาง ในระดับสมรรถนะปานกลาง ทำ�ให้ไม่ การทำ�งานอุณภูมสงและต่� ความทนทานต่อการสันสะเทือน ิู ำ ่สามารถใช้ความหลากหลายทั้งหมดนั้น ที่ขีดจำ�กัดสูงสุดได้ และตกกระแทก (Shock Test) และการทนทานต่อสัญญาณอย่างพร้อมกัน รบกวน และในบางกรณีกล่าวถึงความทนทานตามมาตรฐาน สากล เช่น IEC 60068-2-27, e13 Mark, EN50155 เป็นต้นดังนัน G-Box Platform 1.0 และ 2.0 อาจจะเหมาะสมกว่า ้ และนอกจากมาตรฐานด้านความทนทาน (Reliability)ในการเป็นเครืองมือ (Tools) ให้กบนักพัฒนา Embedded ่ ั ตามมาตฐานอุตสาหกรรมแล้ว G-Box Platform อาจจะLinux ที่กำ�ลังมองหาบอร์ดพัฒนา Embedded Linux ต้องพัฒนาและพูดถึงมาตรฐานโปรโตคอลและการเชื่อมต่อสำ�หรับการสร้างสรรค์งานวิจยเชิงประยุกต์ตางๆ เช่น นักศึกษา ั ่ เนื่องจาก G-Box Platform ได้ถูกออกแบบให้มีหน้าที่หลักที่ต้องการทำ�ปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือบริษัท ในการเชื่อมต่อข่าวสารระหว่าง รถยนต์ คนขับ และถนนธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่กำ�ลังมองหาบอร์ด Embedded ดังนั้นภายใต้คนขับที่หลากหลาย รถยนต์ที่หลากรุ่น และLinux สำ�หรับการพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง ด้วยแบรนด์ สภาพถนนที่แตกต่างทั้งเชิงพลวัตและกฏหมาย G-Boxของตนเอง โครงร่างสถาปัตยกรรมดังกล่าวได้ผานการศึกษา ่ Platform จะสามารถเชื่อมต่อองค์ประกอบเหล่านั้นได้และรวบรวมองค์ ป ระกอบของโมดู ล และฟั ง ก์ ชั น มาแล้ ว อย่างไร ให้มความต่อเนือง แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อสติสมปชัญญะ ี ่ ัอย่างดี มีความครอบคลุมสำ�หรับพัฒนาแอปพลิเคชั่นและ ในการขับขี่ และที่สำ�คัญทำ�ให้เกิดการสื่อสารที่สัมฤทธิผลการสื่อสารในรถยนต์ โดยโครงสร้างสถาปัตยกรรมดังกล่าว ระหว่าง รถยนต์ คนขับ และถนน ตามหลักการระบบการได้จัดเป็นส่วนหนึ่งของข้อถือสิทธิ ในคำ�ขอสิทธิบัตรเลขที่ จราจรและขนส่งอัจฉะริยะ (ITS)TH 1101000662 กุมภาพันธ์ 2554 17

×