Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

1,044 views

Published on

Chapter 1 Computer Hardware

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,044
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

 1. 1. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) กำรสำำ รวจตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ปี 2554 แบ่ ง ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1. กลุ่มซิสเท็ม (System) 2. กลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล (Personal Computer: PC) 3. กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) ภำพรวมตลำดคอมพิวเตอร์ ฮ ำร์ ดแวร์ ปี 2554 มีมูลค่ำทั้ง สิ้น 93,589 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตจำกปี 2553 ร้อย ละ 2.9 จำกกำรประมำณมู ล ค่ ำ ตลำดในปี 2555 คำดว่ ำ มู ล ค่ ำ ตลำดจะเติ บ โตจำกปี 2554 สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 20.4 หรื อ คิ ด เป็ น มูลค่ำตลำดรวม 112,705 ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 1-1) แผนภาพที่ 1–1: มู ล ค่ า และอั ต ราการเติ บ โตของ ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2554 1-1
 2. 2. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 มูลค่ำตลำด (ล้ำนบำท) 20. 4 120,000 2. 112,705 100,000 9 93,589 80,000 90,914 60,000 40,000 20,000 2553 2554 2555f ตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ปี 2554 มี ก ำรเติ บ โตต่ อเนื่ อ งจำกปี ที่ ผ่ ำ นมำเล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจำกได้ รั บ ผลกระทบจำกอุทกภัยในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี และส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรปรับเปลี่ ย นนิ ย ำมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องคณะวิ จั ย โดยกำรตั ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์กล้ อ งดิ จิ ทั ล ออกจำกตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ 1 แม้ ว่ ำเศรษฐกิจไทยมีทิศทำงกำรเติบโตที่ดีในช่วงไตรมำสที่ 1 ถึง 3ของปี ทั้ง ภำคกำรเกษตรและภำคอุ ต สำหกรรม 2 ทำำ ให้ ก ำรใช้จ่ำยทำงด้ำน IT ของภำคครัวเรือน และกำรลงทุนของภำคธุรกิจเอกชนมีมำกขึ้นก็ตำม จึงอำจกล่ำวได้ว่ำอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ไปชะลอกำรเติบโตของตลำดที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้ำ เมื่อพิจำรณำในช่วงก่อนเกิดอุทกภัย พบว่ำกำำลังซื้อของผู้บริ โ ภค และกำรลงทุน ทำงด้ ำ น IT ขององค์ก รต่ ำงๆ ขยำยตั ว1 เนื่องจำกเป็นกำรจำำหน่ำยผ่ำนกลไกร้ำนกล้องโดยตรงมำกกว่ำจะเป็นผู้ประกอบ กำรด้ำนไอที2 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย. “คำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจไทยไตรมำส 4 ตลอด ทั้งปี 2554 และปี 2555.” ธันวำคม 2555. 1-2
 3. 3. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555มำกขึ้ น ตลอดช่ ว งไตรมำสที่ 1 ถึ ง 3 ทั้ ง กำรลงทุ น ทำงด้ ำ นเทคโนโลยี ป ระมวลผลกลุ่ ม เมฆ (Cloud Computing) และเท ค โ น โ ล ยี เ ส มื อ น (Virtualization) ใ น อง ค์ กร ขน ำ ด ใ ห ญ่เนื่ อ งจำกหลำยองค์ ก รเริ่ ม เรี ย นรู้ แ ละเล็ ง เห็ น ประโยชน์ จ ำกเ ท ค โ น โ ล ยีดังกล่ำว พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แท็บเล็ต (Tablet PC) กำำลังได้รับควำมนิยม และขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น อันเนื่องจำกควำมสะดวกในก ำ ร พ ก พ ำ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ต ล อ ด จ น ค อ น เ ท น ท์ เ ก ม แ ล ะแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ร องรั บ กำรใช้ ง ำนบนแท็ บ เล็ ต มี ใ ห้ เ ลื อ กอย่ ำ งหลำกหลำย และหลำยคอนเทนท์ ผู้ ใ ช้ ส ำมำรถดำวน์ โ หลดได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ในส่วนของภำครัฐเองยังคงมีกำรลงทุนทำงด้ำน IT อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและกำรวำงระบบโครงข่ำย IT สำำหรับใช้ภำยในหน่วยงำน และสำำหรับให้บริกำรในพื้นที่สำธำรณะในสถำนที่รำชกำรและชุมชนต่ ำ งๆ ตลอดจนกำรขยำยพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรระบบ 3G ในเชิ งพำณิ ช ย์ บ นคลื่ น ควำมถี่ เ ดิ ม (800 MHz. และ 900 MHz.) ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 ของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่3เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้กำรใช้จ่ำยด้ำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ของประเทศไทยมีกำรเติบโต ขณะเดีย วกั น กำรทำำ ธุ ร กิ จ หรื อ ทำำ กำรตลำดบนเครื อ ข่ ำ ยสังคมออนไลน์ (Social Network Marketing) เป็นที่นิยมอย่ำงสูงในปีนี้ เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรและติดต่อระหว่ำงผู้ขำยและผู้ ซื้ อ และยั ง ช่ ว ยให้ สิ น ค้ ำ ของผู้ ข ำยเป็ น ที่ รู้ จั ก ในวงกว้ำงได้อย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ที่รองรับกำรใช้งำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์จึงมีควำมต้องกำรเพิ่มสูงขึ้นตำม3 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. “ธุรกิจบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2555…ยอดใช้ดำต้ำโต ก้ำวกระโดดกว่ำ 38% ผลักดันมูลค่ำตลำดเกิน 170,000 ล้ำนบำท” อ้ำงใน http://www.thaipr.net/communication/385642 1-3
 4. 4. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ไปด้วย แต่อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม ในปี 2554 มีเหตุ ก ำรณ์ พิ บั ติ ภั ย รุ น แรงเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ซึงเหตุกำรณ์แรกคือ สึนำ ่มิในประเทศญี่ปุ่น ทำำให้กำรนำำเข้ำสินค้ำจำกญี่ปุ่นหยุดชะงักลงในระยะเวลำหนึ่ ง แต่ เ หตุ ก ำรณ์ นี้ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ของไทยเท่ำใดนัก เหตุกำรณ์ที่สอง คือกำรเกิดภำวะอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศในไตรมำสที่ 4 ส่งผลกระทบค่ อ นข้ ำ งรุ น แรงต่ อ ตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ โดยเฉพำะกำรผลิตฮำร์ดดิสก์ภำยในประเทศต้องหยุดชะงัก จึงเกิดภำวะขำดแคลนอุ ป ทำนฮำร์ ด ดิ ส ก์ ทั้ ง ในประเทศ และต่ ำ งประเทศเนื่องจำกไทยเป็นผู้ส่งออกฮำร์ดดิสก์รำยสำำคัญของโลกและยั ง ส่ ง ผลให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ ำร์ ด ดิ ส ก์ มี ร ะดั บ รำคำที่ สู ง เพิ่ ม ขึ้ นตลอดจนปั ญ หำเส้ น ทำงกำรคมนำคมถู ก ตั ด ขำด ทำำ ให้ ผู้ ผ ลิ ตและผู้จำำหน่ำยผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำไปยังผู้ซื้อได้4 ดังนั้นจึงทำำ ให้เม็ดเงินจำกกำรใช้จ่ำยในไตรมำสนี้สูญหำยไปเป็นจำำนวนมำก สำำหรับส่วนแบ่งมูลค่ำตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์จำำแนกตำมกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นปี 2554 พบว่ ำ กลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุคคลมีสัดส่วนมูลค่ำตลำดสูงถึงร้อยละ 70.6 โดยคิดเป็นมูลค่ำ66,120 ล้ำนบำท รองลงมำได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงมีสัดส่วนมูลค่ำตลำดร้ อยละ 19.8 คิดเป็นมู ลค่ ำ 18,539 ล้ำนบำท และกลุ่มซิสเท็มมีสัดส่วนมูลค่ำตลำดร้อยละ 9.6 หรือคิดเป็นมูลค่ำ8,930 ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 1-2)4 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์. ยักษ์ไอทีงำนเข้ำวิกฤตนำ้ำท่วมลำมฮำร์ดดิสก์ขำด ตลำดดันต้นทุนพุ่งดับมู้ดจับจ่ำย. 26 ตุลำคม 2554. 1-4
 5. 5. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 แผนภาพที่ 1–2: สัดส่วนมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ปี 2554 จำาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 9.6 %Personal Computer; 66,120; 70.6% Systems; 8,930; 9.5% Peripherals; 18,539; 19.8% ห วย ล้าน าท น่ : บ จำกส่ ว นแบ่ ง มู ล ค่ ำ ตลำดคอมพิ ว เตอร์ ฮ ำร์ ด แวร์ ข้ ำ งต้ น สำมำรถจำำแนกเป็นมูลค่ำตลำดผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ รำยกำรต่ำงๆ ได้ดังนี้ (ตำรำงที่ 1-1) 1-5
 6. 6. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555 ตารางที่ 1 – 1: มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ปี 2553 – 2554 และประมาณการปี 2555 ปี2 5 53 ปี2 5 54 ปี2 5 f 55 C t g re ae o i s A g Pic v. r e V lu a e A g Pic v. r e V lu a e Y Y( ) T % Y Y( ) T % A g Pi e v . rc Vl e au Y Y( ) T % Y Y( ) T % U it n (at B h) ( il. B h) M at U it n (at B h) ( il.B h) i Q a t y inV l e M a t n u nit au U it n (at B h) ( il B h) inQ a tt M. a t u ni y inV lu a e1 S se ytm N A N A 83 0 ,2 NA N A 89 0 ,3 NA 73 . N A N A 99 0 ,6 NA 1. 15 1 La g sca sy e s .1 r e le st m N A N A 70 2 NA N A 70 7 NA 69 . N A N A 80 6 NA 1. 17 1 M d msca sy e s .2 e iu le st m N A N A 18 0 ,0 NA N A 1 5 ,9 0 NA 83 . N A N A 22 0 ,0 NA 1. 28 1 S a sca sy e s .3 m ll le st m N A N A 29 0 ,8 NA N A 3 0 ,2 0 NA 74 . N A N A 35 0 ,0 NA 94 . 1 S e l Pu p se E u m n .4 p cia r o q ip e t N A N A 28 0 ,2 NA N A 3 1 ,0 0 NA 67 . N A N A 34 0 ,0 NA 1. 302 P r o a C m ue es n l o p t r 31 00 0 , 8, 0 N A 5, 8 47 0 38 00 0 , 2, 0 N A 6, 2 61 0 2. 01 2.07 58 00 0 , 5, 0 N A 8, 0 28 0 5. 31 2. 52 2 D sko PC .1 e t p 1 9 ,0 0 ,2 0 0 1 ,0 0 6 0 2,4 06 0 1 2 ,0 0 ,3 0 0 1 ,0 0 6 0 2 ,1 0 1 2 23 . 23 . 12 0 0 , 0 ,0 0 1 ,5 0 5 0 1,0 86 0 -. 91 - 19 1. 2 N t b o / eb o .2 oe o kN t o k 1 9 ,0 0 ,8 0 0 1 ,5 0 8 0 3,4 41 0 2 2 ,0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 8 0 3 ,3 0 6 6 69 . 65 . 22 0 0 , 5 ,0 0 1 ,0 0 8 0 4,0 05 0 1. 14 1. 14 2 T b t PC .3 a le * - - - 40 0 8 ,0 0 1 ,0 0 8 0 8 4 ,6 0 - - 15 0 0 , 0 ,0 0 1 ,0 0 4 0 2,0 10 0 2 25 1. 1 31 4. 2 T b t PC ( n T b t P Pe C ild .4 a le O e a le C r h ) - - - - - - - - 90 0 0 ,0 0 3 0 ,0 0 27 0 ,0 - -3 P r h r ls e ip e a N A N A 2, 1 78 4 NA N A 1, 3 85 9 NA - 33 3. N A N A 1, 4 99 5 NA 76 . 31M n o L D& E . o it r C L D 16 00 0 , 0, 0 39 0 ,0 62 0 ,4 11 00 0 , 0, 0 35 0 ,0 38 0 ,5 - 13 3. - 83 3. 9 00 0 0, 0 35 0 ,0 31 0 ,5 - 82 1. - 82 1. 32Pine * . r t r* 15 00 0 , 3, 0 N A 43 4 ,0 16 25 0 , 5, 0 N A 45 9 ,5 80 . 59 . 17 80 0 , 8, 0 N A 46 9 ,6 82 . 24 . 3 .1 D t M t ix .2 o ar 5 ,0 0 7 0 9 0 ,5 0 52 4 5 ,5 0 6 0 8 0 ,5 0 40 8 -. 09 - 13 1. 5 ,0 0 5 0 8 0 ,2 0 41 5 -. 27 -. 61 3 .2 I ke .2 n j t 1 6 ,0 0 ,1 0 0 N A 22 4 ,4 1 7 ,0 0 ,2 0 0 N A 2 9 ,4 3 95 . 1.11 13 5 0 , 9 ,0 0 N A 26 0 ,6 98 . 67 . 3 .2 S g I ke .2 .1 in le n j t 40 0 4 ,0 0 1 0 ,5 0 60 6 40 0 3 ,0 0 1 0 ,5 0 65 4 -. 23 -. 23 35 0 8 ,0 0 1 0 ,4 0 59 3 - 05 1. - 64 1. 3 .2 M lt u ct n I ke .2 .2 u if n io n j t 70 0 2 ,0 0 2 0 ,2 0 15 4 ,8 80 0 4 ,0 0 2 0 ,2 0 1 4 ,8 8 1. 67 1.67 10 0 0 , 1 ,0 0 2 0 ,1 0 21 1 ,2 2. 02 1. 48 3 .3 La r .2 se 33 0 1 ,0 0 N A 15 9 ,1 36 0 2 ,0 0 N A 1 8 ,5 6 42 . 44 . 38 0 3 ,0 0 N A 15 8 ,5 37 . -. 18 3 .3 S g La r .2 .1 in le se 25 0 4 ,0 0 4 0 ,2 0 10 9 ,2 20 0 4 ,0 0 4 0 ,1 0 94 8 -. 20 -. 44 25 0 3 ,0 0 4 0 ,0 0 90 4 -. 21 -. 45 3 .3 M t u ct n La r .2 .2 uif n io se 6 ,0 0 8 0 7 0 ,2 0 40 9 8 ,0 0 6 0 7 0 ,0 0 62 0 2. 65 2.30 13 0 0 ,0 0 6 0 ,0 0 68 1 1. 98 27 . 33E t r a D t So a e . xe n l aa t r g N A N A 47 0 ,5 NA N A 60 0 ,0 NA 2.63 N A N A 74 0 ,5 NA 2. 42 3 .1 E t r a H r D .3 xe n l a d isk N A N A 25 0 ,0 NA N A 3 0 ,2 0 NA 2.80 N A N A 42 0 ,0 NA 3. 13 3 .2 E t r r So a e .3 ne p ise t r g N A N A 22 0 ,5 NA N A 2 0 ,8 0 NA 2.44 N A N A 32 0 ,5 NA 1. 61 3 .2 E t y Le e .3 .1 nr vl N A N A 80 5 NA N A 1 0 ,1 0 NA 2.94 N A N A 13 0 ,0 NA 1. 82 3 .2 H h E d Le e .3 .2 ig - n vl N A N A 14 0 ,0 NA N A 1 0 ,7 0 NA 2.14 N A N A 19 0 ,5 NA 1. 47 34Oh rP r h r ls . t e e ip e a 12 40 0 , 9, 0 N A 1, 2 25 0 1 40 0 1, 0 N A 41 0 ,3 NA - 70 6. 1 60 0 2, 0 N A 46 6 ,7 NA 1. 32 3 .1 S n e .4 ca n r 2 ,0 0 5 0 5 0 ,0 0 15 2 2 ,0 0 4 0 5 0 ,0 0 10 2 -. 40 -. 40 2 ,0 0 4 0 5 0 ,0 0 10 2 00 . 00 . 3 .2 Pr j ct r .4 oe o 7 ,0 0 9 0 2 ,0 0 0 0 15 0 ,8 9 ,0 0 0 0 1 ,0 0 9 0 1 1 ,7 0 1. 39 82 . 12 0 0 ,0 0 1 ,0 0 8 0 18 6 ,3 1. 33 74 . 3 .3 U .4 PS N A N A 18 0 ,9 NA N A 2 0 ,3 0 NA 2.17 N A N A 27 0 ,2 NA 1. 83 3 .4 D it l C m r ** .4 ig a a e a * 1 9 ,0 0 ,1 0 0 7 0 ,5 0 89 5 ,2 - - - - - - - - - - T t l C m ue H r wr Mr e oa o p t r a d a e a k t N A N A 9, 1 09 4 NA N A 9, 8 35 9 NA 29 . N A N A 1 27 5 1, 0 NA 2. 04 * a le PC เริม บ อ ลน 2 5 Tb t ่ เก็ ข้ มู ใ ปี 5 4 *Prine ( n j t แ ะ La r) ปี 2 5 มี ำ รับ รุง อ ล วเล จำำ วน รือ * t r I ke ล se 5 3 ก รป ป ข้ มู ตั ข น เค ่ ง ** ig a Ca e ปี 2 5 ย เลิ ก รเก็ ข้ มู *D it l m ra 54 ก กำ บอล 1-6
 7. 7. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 25551. ตลาดซิสเท็ม (System) ตลำดซิสเท็มเป็นตลำดที่มีอัตรำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด ดังจะเห็นได้จำกปี 2553 มีกำรเติบโตร้อยละ 5.4 ปี 2554 ร้อยละ 7.3 และประมำณกำรว่ำในปี 2555 จะมีอัต รำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.5 (แผนภำพที่ 1-3)ทั้งนี้มูลค่ำตลำดรวมดังกล่ำวประกอบด้วยกลุ่ม Medium scalesystems ซึ่ ง มี อั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง มู ล ค่ ำ สู ง สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 8.3รองลงมำคือกลุ่ม Small scale systems ร้อยละ 7.4 และ Largescale systems ร้ อ ย ล ะ 6.9 ส่ ว น ก ลุ่ ม Special PurposeEquipment มี อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต คิ ด เ ป็ นร้อยละ 6.7 ตำมลำำดับ ทั้งนี้เป็นผลมำจำกภำวะเศรษฐกิจที่มีกำรฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่อง กำรเปิดสำขำเพิ่มขึ้นของธนำคำร ตลอดจนกำรลงทุนเพิ่มขึ้นในส่วนของภำคเอกชนและผู้ประกอบกำรร้ำนค้ ำ ทั่ ว ไป รวมถึ ง กำรเกิ ด วิ ก ฤตนำ้ำ ท่ ว มในช่ ว งปลำยปี 2554ทำำ ให้อุปกรณ์แ ละระบบต่ำงๆ เกิดควำมเสีย หำยไม่ สำมำรถใช้งำนได้ จึงจำำ เป็นต้องมีกำรวำงระบบและจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำำให้มูลค่ำตลำดซิสเท็มจะมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2555 แผนภาพที่ 1-3: มูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตของ ตลาดซิสเท็ม ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 1-7
 8. 8. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 มูลค่ำตลำด (ล้ำนบำท) 11,000 15 11.5 10,000 7.3 10 9,000 5.4 9,960 5 8,000 8,320 8,930 7,000 0 2553 2554 2555f2. ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ตลำดคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ที่มีปริมำณกำรจำำ หน่ำยและมูลค่ำตลำดสู ง ที่ สุ ด ก ล่ ำ ว คื อ ใ น ปี 2553 มี ย อ ด จำำ ห น่ ำ ย เ ค รื่ อ ง ร ว มทั้งสิ้น 3,180,000 เครื่อง เพิ่มขึ้นเป็นจำำนวน 3,820,000 เครื่องในปี 2554 หรือคิดเป็นกำรเติบโตเชิงปริมำณร้อยละ 20.1 และป ร ะ ม ำ ณ ก ำ ร ว่ ำ ใ น ปี 2555 ป ริ ม ำ ณ ก ำ ร จำำ ห น่ ำ ย เ ค รื่ อ งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะสูงถึง 5,850,000 เครื่อง หรือเป็นกำรเติบ โตเชิ ง ปริ ม ำณร้ อ ยละ 53.1 และเมื่ อ พิ จ ำรณำในเชิ ง มู ลค่ ำพ บ ว่ ำ ใ น ปี 2554 มี อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต ร้ อ ย ล ะ 20.7 ห รื อคิดเป็นมูลค่ำ 66,120 ล้ำนบำท และในปี 2555 ประมำณกำรว่ำจะมีกำรเติบโตร้อยละ 25.2 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 82,800 ล้ำนบำท(แผนภำพที่ 1-4) ทั้ ง นี้ ต ลำดคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ก ำรเ ติ บ โ ต ทั้ ง ใ น เ ชิ ง ป ริ ม ำ ณ แ ล ะ มู ล ค่ ำ ม ำ ก ที่ สุ ด คื อ ต ล ำ ดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค รองลงมำคือตลำดแท็บเล็ต และ 1-8
 9. 9. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ตลำดคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป โดยมีรำยละเอียดดังนี้แผนภาพที่ 1-4: ภาพรวมมูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปี 2553 - 2554 และ ประมาณการปี 2555 มูลค่ำตลำด (ล้ำนบำท) 100,000 30 25.2 80,000 25 20.7 20 60,000 15 40,000 10 5.7 20,000 5 54,7806,1202,800 6 8 0 0 2553 2554 2555f ตลาดคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป ในปี 2554 พบว่ำ มีอัตรำกำรเติบโตเชิงปริมำณและมูลค่ำในอัตรำที่เท่ำกันคือร้อยละ 2.3และในปี 2555 ประมำณกำรว่ ำ จะมี อั ต รำกำรเติ บ โตในเชิ งปริมำณและมูลค่ำที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมีอัตรำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณลดลงหรื อ ติ ด ลบร้ อ ยละ 9.1 และอั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง มู ล ค่ ำ ติ ด ลบร้ อ ยละ 11.9 ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ทำำ ให้ ต ลำดคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปมีแ นวโน้มกำรเติบโตลดลงนั้นมำจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและแท็บเล็ตพีซีเพิ่มมำกขึ้น 1-9
 10. 10. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ตลาดคอมพิว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ค /เน็ต บุ๊ค มีอัตรำกำรเติบ โตอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอดแม้จะมีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงบ้ำงในช่ ว งปี 2554 และปี 2555 ก็ ต ำม โดยในปี 2554 มี อั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.9 หรื อ จำำ นวน 2,020,000เครื่อง และมีอัตรำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำร้อยละ 6.5 หรือคิดเป็นมู ล ค่ ำ 36,360 ล้ ำ นบำท และในปี 2555 ประมำณกำรว่ ำ จะมีอั ต รำเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณและมู ล ค่ ำ ที่ เ ท่ ำ กั น คื อ ร้ อ ยละ 11.4เนื่องจำกระดับรำคำเฉลี่ยต่อเครื่องในปี 2554 และปี 2555 ยังคงไว้ ใ นรำคำเดิ ม คื อ 18,000 บำทต่ อ เครื่ อ ง สำำ หรั บ ปั จ จั ย ที่ทำำ ให้กำรเติบโตของตลำดคอมพิ วเตอร์โ น้ต บุ๊ค /เน็ตบุ๊ค ลดลงเนื่องจำกผู้บริโภคบำงส่วนหันไปซื้อเครื่องแท็บเล็ตพีซีแทน อันเนื่องมำจำกกระแสแท็บเล็ตที่มำแรงและได้รับควำมนิยมสูง รวมทั้ ง คอมพิ ว เตอร์ เ น็ ต บุ๊ ค ได้ รั บ ควำมนิ ย มลดลงเนื่ อ งจำกมี ข้ อจำำกัดในกำรใช้งำน แท็ บ เล็ ต พี ซี เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุคคลที่มีกำรขยำยตัวทั้งเชิงปริมำณและมูลค่ำอย่ำงรวดเร็ว ดังจะเห็ น ได้ จ ำกผลกำรสำำ รวจในปี 2554 พบว่ ำ แท็ บ เล็ ต พี ซี มีอัตรำกำรเติบโตเชิงปริมำณสูงถึง 480,000 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ำ8,640 ล้ ำ น บ ำ ท แ ล ะ ใ นปี 2555 ประมำณกำรว่ำแท็บเล็ตพีซีจะมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงมำก โดยมียอดจำำ หน่ำยสูง ถึง 2,400,000 เครื่อง 5 หรือมีอัตรำกำ ร ข ยำ ย ตั ว เ พิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ย ล ะ 400 เ มื่ อเ ปรี ย บ เ ที ย บ กั บปี 2554 โดยคิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 23,700 ล้ำนบำท (รวมโครงกำรแท็บเล็ตพีซี ของภำครัฐ) ดัง แผนภำพที่ 1-5 ปัจจั ยที่ส่งผลให้ยอดจำำหน่ำยแท็บเล็ตขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วมำจำกแท็บเล็บพีซีมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น จอภำพแบบสัมผัส (touchscreen) เป็ น อุ ป กรณ์ พ กพำที่ มี นำ้ำ หนั ก เบำ พกพำสะดวก และ5 รวมจำำนวนเครื่องแทบเล็ตพีซีที่ภำครัฐแจกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ภำยใต้โครงกำร One Tablet PC Per Child จำำนวน 900,000 เครื่อง 1-10
 11. 11. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เหมำะสำำ หรั บ กำรใช้ ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต และกำรแสดงภำพชิ้นงำน (display) ที่สะดวกต่อกำรใช้งำนแผนภาพที่ 1-5: มูลค่าตลาดเดสก์ทอป โน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค และแท็บเล็ตพีซี ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 มูลค่ำตลำด (ล้ำนบำท) 50,000 40,500 34,140 36,360 20,640 21,120 18,600 23,700 8,640 0 2553 2554 2555f Desktop Notebook/ Tablet PC PC Netbook3. ตลาดอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) 3.1 จ อ ภ า พ แ อ ล ซี ดี แ ล ะ แ อ ล อี ดี (LCD & LEDMonitor) จำกผลกำรสำำรวจข้อมูลพบว่ำ จอภำพแอลซีดีและแอลอีดีมี ป ริ ม ำณจำำ หน่ ำ ยที่ ล ดลงจำกปี 2553 อย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด โดยมีอั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณติ ด ลบคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.3 หรื อจำำ นวน 1,100,000 จอภำพ จึงทำำ ให้มูลค่ำตลำดจอภำพลดลงตำมไปด้วยโดยมีมูลค่ำตลำด 3,850 ล้ำนบำท หรือติดลบร้ อยละ 38.3 และประมำณกำรว่ำในปี 2555 ยอดจำำ หน่ำ ยจะลดลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเป็ น 900,000 จอภำพ หรื อ ติ ด ลบร้ อ ยละ 18.2 1-11
 12. 12. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555อย่ ำ งไรก็ ต ำม รำคำเฉลี่ ย ต่ อ จอภำพในปี 2554 และปี 2555ไม่มีกำรปรับรำคำขึ้น-ลงโดยยังคงไว้ที่ 3,500 บำทต่อจอภำพ(แผนภำพที่ 1-6) ทำำ ให้มู ล ค่ ำ ตลำดลดลงในสั ด ส่ ว นที่ เ ท่ ำ กั นสำำหรับปัจจัยที่ทำำให้ปริมำณจำำหน่ำยและมูลค่ำตลำดลดลงในปี2554 และปี 2555 เนื่องจำกกำรซื้อจอภำพเพื่อทดแทนจอภำพแบบ CRT ลดลงและเกือบถึงจุดอิ่มตัว ผนวกกับผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและแท็บเล็ตเพิ่มขึ้น แผนภาพที่ 1-6: ปริมาณการจำาหน่าย มูลค่าตลาด และ อัตราการเติบโตเชิงมูลค่าของ จอภาพคอมพิวเตอร์ ปี2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 ปริมำณจอภำพ (จอ) มูลค่ำตลำด (ล้ำนบำท) 2,000,000 8,000 6,240 1,500,000 6,000 3,850 3,150 4,000 1,000,000 1,600,000 2,000 500,000 1,100,000 900,000 281.0 -38.3 -18.2 0 -2,000 2553 2554 2555f ปริมำณจอภำพ อัต รำกำร มูลค่ำตลำด (จอ) เติบโตเชิง (ล้ำนบำท) มูล ค่ำ (ร้อยละ) 3.2 พริ้นเตอร์ (Printer) 1-12
 13. 13. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 จำกกำรสำำ รวจพบว่ำ ภำพรวมของตลำดพริ้นเตอร์ในปี 2554 มีปริมำณจำำ หน่ำ ย 1,652,500 เครื่อง เมื่อ เปรีย บเที ย บกั บ ปี2553 มีอัตรำกำรเติบโตเชิงปริมำณร้อยละ 8.0 และเมื่อพิจำรณำในเชิงมูลค่ำพบว่ำมีมูลค่ำ 4,559 ล้ำนบำท เป็นอัตรำกำรเติบโตเชิง มู ลค่ำ ร้ อยละ 5.9 เมื่ อจำำ แนกรำยประเภทผลิ ตภั ณ ฑ์ พ บว่ ำพริ้ น เตอร์ ป ระเภท Dot Matrix มี ป ริ ม ำณกำรจำำ หน่ ำ ย 56,500เครื่ อ ง มี อั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณร้ อ ยละ 9.5 โดยมี มู ล ค่ ำ480 ล้ำนบำท หรือมีกำรเติบโตในอัตรำที่ลดลงร้อยละ 11.3 ในส่ ว นของ พริ้ น เต อร์ ประ เ ภ ท Inkjet มี ปริ มำณกำรจำำ ห น่ ำ ย1,270,000 เครื่ อ ง มี อั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณร้ อ ยละ 9.5โดยมีมูลค่ำ 2,493 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอัตรำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำร้ อ ย ล ะ 11.1 แ ล ะ พ ริ้ น เ ต อ ร์ ป ร ะ เ ภ ท Laserมีปริมำณกำรจำำหน่ำย 326,000 เครื่อง เป็นอัตรำกำรเติบโตเชิงปริมำณร้อยละ 4.2 โดยมีมูลค่ำ 1,586 ล้ำนบำท หรือมีอัตรำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำร้อยละ 4.4 (แผนภำพที่ 1-7) สำำ หรับ ปัจจัยที่เป็นผลทำำ ให้ตลำดพริ้นเตอร์ยังคงเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องโดยเ ฉ พ ำ ะ ใ น ช่ ว ง ไ ต ร ม ำ ส1 ถึ ง 3 มำจำกภำวะเศรษฐกิ จ ในประเทศที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว กำรเพิ่ มช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร จั ด จำำ ห น่ ำ ย ข อ งผู้ประกอบกำร และคุณสมบัติกำรใช้งำนได้หลำกหลำยในเครื่องเดี ย วกั น ของพริ้ น เตอร์ ป ระเภท Multifunction จึ ง ทำำ ให้ ไ ด้ รั บควำมนิ ย มและมี ย อดจำำ หน่ ำ ยเพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง แบบMultifunction Inkjet และ Multifunction Laser โดยอั ต รำกำรเ ติ บ โ ต เ ชิ ง ป ริ ม ำ ณ แ ล ะ อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต เ ชิ ง มู ล ค่ ำ ข อ งMultifunction Inkjet เ ท่ ำ กั บ ร้ อ ย ล ะ 16.7 ข ณ ะ ที่Multifunction Laser มีอัตรำกำรเติบโตเชิงปริมำณร้อยละ 26.5และอัตรำกำรเติบโตเชิงมูลค่ำเท่ำกับร้อยละ 23.0 แม้ว่ำตลำดพริ้นเตอร์ในปี 2554 จะมีกำรเติบโตแต่เป็นกำร 1-13
 14. 14. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เติ บ โตในอั ต รำที่ ล ดลง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมำจำกวิ ก ฤตนำ้ำ ท่ ว มในช่ ว งไตรมำสสุดท้ำยของปีทำำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ภำคธุรกิจและผู้บริ โ ภคชะลอกำรลงทุ น /กำรซื้ อ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งถึ ง ปี 2555และประมำณกำรว่ ำ ในปี 2555 ตลำดพริ้ น เตอร์ จ ะมี อั ต รำกำรเติบโตเชิงปริมำณร้อยละ 8.2 และมีกำรเติบโตเชิงมูลค่ำคิดเป็นร้ อ ยละ 2.4 โดยประมำณกำรปริ ม ำณจำำ หน่ ำ ยของพริ้ น เตอร์ป ร ะ เ ภ ท Inkjet มี จำำ น ว น 1,395,000 เ ค รื่ อ ง คิ ด เ ป็ นมู ล ค่ ำ 2,660 ล้ ำ นบำท ส่ ว นพริ้ น เตอร์ ป ระเภท Laser จะมีปริมำณจำำหน่ำย 338,000 เครื่อง โดยคิดเป็นมูลค่ำ 1,558 ล้ำนบำท และพริ้ น เตอร์ ป ระเภท Dot Matrix คำดว่ ำ จะมี ป ริ ม ำณจำำ หน่ำย 55,000 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ำ 451 ล้ำนบำท ซึ่ง แนวโ น้ ม ต ล ำ ด พ ริ้ น เ ต อ ร์ ใ น ปี 2555 จ ะ ยั ง ค ง มี ก ำ ร เ ติ บ โ ต ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท Multifunction Inkjet และ MultifunctionLaser คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.8 และ 2.7 ตำมลำำ ดั บ ปั จ จั ย ที่ ทำำ ให้ตลำดปี 2555 เติ บ โตเนื่ อ งจำกพฤติ ก รรมกำรใช้ ง ำนของผู้บริ โ ภคเปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง กำรเติ บ โตอย่ ำ งรวดเร็ ว ของMobile Device ทั้งโน๊ตบุ๊ค สมำร์ทโฟน และแท็บเล็ต ส่งผลให้ควำมต้องกำรพิมพ์ชิ้นงำนผ่ำนระบบ Cloud Computing ขยำยตัวเพิ่มขึ้น ซึงผูใช้สำมำรถสั่งพิมพ์จำกอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ที่รองรับ ่ ้กำรใช้งำน แผนภาพที่ 1-7: อัตราการเติบโตเชิงมูลค่าของตลาด เครื่องพริ้นเตอร์ ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 1-14
 15. 15. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ) 30 20 20.4 11.1 16.9 10 6.7 3.6 4.4 -1.8 0 -10 -6.1 -11.3 -20 2553 2554 2555f Dot Matrix Inkjet Laser Printer Printer 3.3 อุปกรณ์สำาหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (ExternalData Storage) External Hard Disk ตลำด External Hard Disk เป็ น ตลำดที่ มี ก ำรขยำยตั ว สู งมำกในปี ที่ ผ่ ำ นมำ โดยในปี 2553 มี ก ำรขยำยตั ว สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ47.1 และจำกผลกำรสำำ รวจปี 2554 พบว่ ำ ตลำด ExternalHard Disk มี อั ต รำกำรเติ บ โตที่ ล ดลงเหลื อ เพี ย งร้ อ ยละ 28.0ห รื อ คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ ำ 3,200ล้ำนบำท ปัจจัยที่ส่งผลให้กำรขยำยตัวลดลงนั้นมำจำกกำรเกิดอุทกภัยในช่วงปลำยปีซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตฮำร์ดดิสก์ ทำำ ให้สินค้ำมีกำรปรับรำคำสูงขึ้น ตลอดจนปั ญ หำด้ ำ นกำรขนส่ ง ทำำ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคชะลอกำรซื้ อ อย่ ำ งไรก็ตำม ในปี 2555 ประมำณกำรว่ำ มูลค่ำตลำด External HardDisk จ ะ มี ก ำ ร ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น จ ำ ก ปี 2554 เ ป็ น 1-15
 16. 16. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ร้ อ ยละ 31.3 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 4,200 ล้ ำ นบำท (แผนภำพที่1-8) อันเนื่องจำกผลกระทบของวิกฤตนำ้ำท่วมปลำยปี 2554 ยังค ง ส่ ง ผ ล ต่ อ เ นื่ อ ง ถึ ง ต้ น ปี 2555 ทำำ ใ ห้ โ ร ง ง ำ น ผ ลิ ตฮำร์ดดิส์กยังไม่สำมำรถดำำเนินกำรผลิตได้ตำมปกติ ทั้งนี้คำดว่ำกำำ ลัง กำรผลิต จะสำมำรถกลั บเข้ ำ สู่ สภำวะปกติ ป ระมำณปลำยไตรมำสที่ ส องหรื อ ไตรมำสที่ ส ำมของปี 2555 อย่ ำ งไรก็ ต ำมแม้ผลกระทบของปัญหำนำ้ำ ท่วมจะทำำ ให้ไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้ในบำงโรงงำน แต่ยังคงมีสินค้ำในสต๊อกเหลืออยู่ในระดับที่พอจะตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นเมื่อประเมินสถำนกำรณ์ของตลำด External Hard Disk ของปี 2555 จึ ง คำดว่ ำ มู ล ค่ ำ ตลำด External Hard Disk จะยั ง ไม่สำมำรถเติบโตได้มำกนัก แผนภาพที่ 1-8: มูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตของ ตลาด External Hard Disk ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 5,000 47.1 50.0 4,200 4,000 40.0 3,200 31.3 3,000 28.0 30.0 2,500 2,000 20.0 1,000 10.0 0.0 2553 2554 2555f 1-16
 17. 17. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 Enterprise Storage จำกกำรสำำรวจพบว่ำปี 2554 ตลำด Enterprise Storage มีมูลค่ำ 2,800 ล้ำนบำท เพิ่มสูงขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ24.4 โ ด ย อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ก ลุ่ ม Entry Levelคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.4 และกลุ่ ม High-End Level ร้ อ ยละ 21.4เป็นผลมำจำกปัจจุบันปริมำณข้อมูลมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่ อ เนื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง กำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรจะให้บริกำรโดยคิดค่ำใช้จ่ำยตำมกำรใช้งำนจริงหรือตำมควำมต้องกำรทำำให้เกิดควำมประหยัดค่ำใช้จ่ ำ ยต่ อ ผู้ ใ ช้ ดั ง นั้ น ภำคธุ ร กิ จ จึ ง หั น มำใช้ บ ริ ก ำรมำกขึ้ น ส่ ง ผลให้กำรลงทุนทำงด้ำน Enterprise Storage เพิ่มขึ้น ในปี 2555 ประมำณกำรว่ำตลำด Enterprise Storage จะมีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 เหลือเพียงร้อยละ16.1 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 3,250 ล้ำนบำท โดยกลุ่ม Entry Levelมี ก ำรเติ บ โตร้ อ ยละ 18.2 และกลุ่ ม High-End Level ร้ อ ยละ14.7 สำเหตุที่มีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงนั้นเป็นผลมำจำกปัญหำอุทกภัยช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2554 ทำำ ให้องค์กรที่ประสบภัยอำจจะต้องชะลอกำรลงทุนทำงด้ำน IT โดยหันไปปรั บปรุงและซ่ อ มแซมในส่ ว นที่ จำำ เป็ น ก่ อ น ตลอดจนกำรขำดแคลนอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบในกำรผลิต Storage ซึงคำดว่ำผลก ่ระทบดังกล่ำวจะต่อเนื่องมำถึงในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2555และภำยหลั ง จำกนี้ ค วำมต้ อ งกำรซื้ อ ของตลำดจะกลั บ สู่ ภ ำวะปกติ ส่วนปัจจัยที่ทำำให้ตลำดเติบโตนั้นมำจำกกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้ น ของข้ อ มู ล อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ข้ อ มู ล ขนำดใหญ่ (Big Data)รวมถึ ง มี ก ำรลงทุ น ด้ ำ นประมวลผลกลุ่ ม เมฆ (Cloud) ประเภทPrivate Cloud สำำหรับองค์กรขนำดกลำงและขนำดใหญ่เพิ่มขึ้น 3.4 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ (Other Peripherals) 1-17
 18. 18. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ตลำดอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งอื่ น ๆ ในปี 2554 ประกอบด้ ว ย 3ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สแกนเนอร์ (Scanner) โปรเ จ ก เ ต อ ร์ (Projector) แ ล ะ เ ค รื่ อ ง สำำ ร อ ง ไ ฟ ฟ้ ำ (Un-interruptible Power Supply: UPS) จำกตำรำงที่ 1-1 พบว่ ำต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ ต่ อ พ่ ว ง อื่ น ๆ ใ น ภ ำ พ ร ว มปี 2554 มีมูลค่ำทั้งสิ้น 4,130 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงหรือติดลบร้อยละ 67.0 สำเหตุที่ทำำให้อัตรำกำรเติบโตลดลงอย่ำงมำกเนื่องจำก6 กำรสำำ รวจในปีนี้ไม่ร วมข้อมูลในส่วนของกล้องดิจิทัล และเมื่อพิจำรณำแยกตำมรำยผลิตภัณฑ์จะเห็นว่ำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำ สูงสุดคือ ตลำดเครื่อ งสำำ รองไฟฟ้ำ โดยมีมู ล ค่ ำ 2,300 ล้ ำ นบำท รองลงมำคื อ ตลำดโปรเจกเตอร์มีมูลค่ำ 1,710 ล้ำนบำท และตลำดสแกนเนอร์ มูลค่ำ 120 ล้ำนบำท ตำมลำำ ดับ ขณะเดียวกันในปี 2555 ประมำณกำรว่ำตลำดอุ ป ก ร ณ์ ต่ อ พ่ ว ง จ ะ มี อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต เ พิ่ ม ขึ้ น เ ป็ น 4,676ล้ ำ น บ ำ ท ห รื อ คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 13.2 โ ด ย เ มื่ อ จำำ แ น ก ร ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ ำ เครื่ อ งสำำ รองไฟฟ้ ำ จะเติ บ โตร้ อ ยละ 18.3โปรเจคเตอร์ เ ติ บ โตร้ อ ยละ 7.4 และสแกนเนอร์ มี มู ล ค่ ำ ตลำดคงที่หรือเท่ำกับปี 2554 (แผนภำพที่ 1-9) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ สแกนเนอร์ (Scanner) ตลำดสแกนเนอร์มี สัด ส่ วนลดลงอย่ ำงต่อเนื่อ งเมื่ อกั บ ปี ที่ผ่ ำ นมำ จะเห็ น ได้ ว่ ำ ในปี 2554 มี อั ต รำกำรเติ บ โตเชิ ง ปริ ม ำณและเชิงมูลค่ำติดลบในอัตรำที่เท่ำกันคือร้อยละ 4.0 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 120 ล้ำนบำท และประมำณกำรว่ำในปี 2555 มูลค่ำตลำดไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีอัตรำกำรเติบโตในอัตรำที่คงที่เช่น6 ในปี 2554 ยกเลิกกำรจัดเก็บข้อมูลในส่วนของกล้องดิจิทัล (Digital Camera)เนื่องจำกปัจจุบันกำรจำำหน่ำยกล้องดิจิทัลมีช่องทำงกำรจัดจำำหน่ำยที่เปลี่ยนไปซึ่งส่ ว นใหญ่ จ ะมี ร้ ำ นตั ว แทนจำำ หน่ ำ ยกล้ อ งดิ จิ ทั ล โดยตรงไม่ ผ่ ำ นตั ว แทนจำำ หน่ ำ ยสินค้ำด้ำนไอที 1-18
 19. 19. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เดียวกับปี 2554 ปัจจัยที่ทำำ ให้กำรเติบโตในปี 2554 เติบโตในอัตรำที่ลดลงเนื่องจำก ผู้ใช้ได้หันไปซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ประเภทMultifunction ซึ่งมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนครบวงจรสà

×