Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

1,202 views

Published on

Chapter 3 Software

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

 1. 1. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555าดซอฟต์แวร์ (Software) และ บริการซอฟต์แวร์ (Software Servic กำรสำำ รวจตลำดซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ ใ นปี 2554 แบ่ ง ตลำดซอฟต์ แ วร์ อ อกเป็ น 4 กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ (1) Enterprise Software (2) Mobile Application Software (ไม่ รวมซอฟต์ แ วร์ เ กมบนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ) (3) Embedded System Software (ไม่ ร วมซอฟต์ แ วร์ ที่ อ ยู่ ใ นอุ ป กรณ์ สื่ อ สำร ขนำดเล็ก เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ) และ (4) ซอฟต์แวร์กลุ่มอื่นๆ (ไม่ ร วมซอฟต์ แ วร์ เ กม) เช่ น ซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ กำรศึ ก ษำ และ ซอฟต์แวร์เชิงวิศวกรรม เป็นต้น ขณะที่ ตลำดบริกำรซอฟต์แวร์ ได้แยกกำรสำำ รวจออกจำกบริกำร IT อื่นๆ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม หลักได้แก่ (1) Software Maintenance Services (2) Service and Application Hosting (3) Software as a Service (SaaS) (4) Software Services Outsourcing (5) Software Related Training and Education และ (6) บริกำรซอฟต์แวร์อื่นๆ กำรสำำ รวจในปีนี้ได้แยกนิยำมของมูลค่ำตลำดซอฟต์แ วร์ และบริกำรซอฟต์แวร์ออกเป็นมูลค่ำกำรบริโภค (consumption value) หรือกำรใช้จ่ำยด้ำนซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ของ ผู้ซื้อในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยมูลค่ำกำรนำำ เข้ำ และกำรผลิต เพื่ อ กำรบริ โ ภคในประเทศ และมู ล ค่ ำ กำรผลิ ต (production value) ซึ่งหมำยถึง มูลค่ำกำรผลิตของผู้ประกอบกำรในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยมูลค่ำกำรส่งออกและกำรผลิตเพื่อกำรบริโภคใน ประเทศ กำรสำำรวจในปีนี้ยังได้ปรับปรุงวิธีกำรสำำรวจให้มีควำม แม่นยำำมำกขึ้นโดยเทียบเคียงกับบริษัทสำำรวจตลำดต่ำงประเทศ ในส่ ว นของกำรนำำ เข้ ำ ซอฟต์ แ วร์ แ ละลดกำรนั บ ซำ้ำ ในขั้ น ตอน ต่ ำ งๆ ตลอดจนเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ำรคิ ด มู ล ค่ ำ Embedded System Software ให้ประเมินมูลค่ำไม่เกินกว่ำควำมเป็นจริง (ดู 3-1
 2. 2. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555รำยละเอียดนิยำมและวิธีกำรศึกษำท้ำยเล่ม) ในปี 2554 ตลำดซอฟต์ แ วร์ มี มู ลค่ ำกำรบริ โภค ของEnterprise Software 27,880 ล้ ำ นบำท ขณะที่ มู ล ค่ ำ กำรผลิ ตของ Enterprise Software 17,865 ล้ำนบำท (คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 7.9) Mobile Application Software 1,065 ล้ำนบ ำ ท (คิ ด เ ป็ น อั ต ร ำ ก ำ ร เ ติ บ โ ต ร้ อ ย ล ะ 13.6) แ ล ะ บ ริ ก ำ รซอฟต์ แ วร์ 10,488 ล้ ำ นบำท (คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ13.4) โดยมี มู ล ค่ ำ กำรผลิ ต รวมทั้ ง สิ้ น 29,418 ล้ ำ นบำท (คิ ดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 10.1) (ตำรำงที่ 3-1) ตารางที่ 3-1: มูลค่าและอัตราการเติบโตของตลาด ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2554 และประมาณ การปี 2555 อัตราการเติบโต มูลค่า (ล้านบาท) (ร้อยละ) การ การ การ การผลิต การผลิต ประเภท บริโภค ผลิต ผลิต 2554 2555f 2554 2554 2555fEnterprise Software 27,880 17,865 20,688 7.9 15.8Mobile Application NA 1,065 1,447 13.6 35.9SoftwareSoftware Services NA 10,488 12,346 13.4 17.7 รวม 29,41 34,48 10.1 17.2 8 1 สำเหตุที่ มู ล ค่ ำ ตลำดซอฟต์ แ วร์ ใ นปี นี้ ตำ่ำ กว่ ำ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ 1เ นื่ อ ง จ ำ ก (1) จำำ น ว น บ ริ ษั ท ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ที่ เ ป็ น ป ร ะ ช ำ ก ร1 เช่น กำรศึกษำของ NECTEC พบว่ำ ตลำด Enterprise Software และ Mobile Application Software ในปี 2552 มีมูลค่ำ 56,062 ล้ำนบำท และ 3,069 ล้ำน บำท ตำมลำำดับ 3-2
 3. 3. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555(population) ในกำรสำำ รวจในปี นี้ จำำ กั ด เฉพำะบริ ษั ท ที่ ยั ง คงประกอบกิจ กำรอยู่ ณ ขณะสำำ รวจ ซึ่ง มี จำำ นวนรวมทั้ ง สิ้ น 874บริษัท ในขณะที่กำรสำำ รวจในปีก่อนหน้ำจะใช้จำำ นวนประชำกรประมำณ 1,200 บริ ษั ท (2) กำรสำำ รวจในปี นี้ อ อกแบบให้สำมำรถลดกำรนับซำ้ำ (double counting) ระหว่ำงยอดขำยของผู้ ป ระกอบกำรกลุ่ ม ต่ ำ งๆ ทั้ ง บริ ษั ท ผู้ จั ด จำำ หน่ ำ ยซอฟต์ แ วร์(software vendor) ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบกำรต่ ำ งประเทศ กั บบริษัทที่ให้บริกำรรวมระบบ (system integrator) และกิจกำรที่ขำยตรงถึงผู้ใช้กับกิจกำรที่ขำยผ่ำ นตัวแทนจำำ หน่ำ ย (3) ยอดขำยของ software vendor ในกำรสำำ รวจในปีนี้เป็นยอดขำยที่คิ ด จ ำ ก ร ำ ค ำ ส่ ง เ ช่ น Windows ห รื อ Office ที่ Microsoftจำำ หน่ำยให้แก่บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จะถูกคิดในรำคำ OEMซึ่งจะตำ่ำกว่ำรำคำขำยปลีกแก่ผู้ใช้สุดท้ำย (end user) และ (4)ซอฟต์แวร์บำงส่วนอำจถูกแปลงสภำพเป็นบริกำรซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่ำงๆ โดยเฉพำะ Software as a Service (SaaS) ในส่ ว นของ Embedded System Software กำรสำำ รวจบริ ษัท ในอุต สำหกรรม ดัง กล่ ำ วจำำ นวน 20 แห่ง ซึ่ง ส่ ว นใ ห ญ่ เ ป็ น ส ม ำ ชิ ก ข อ ง ส ม ำ ค ม ส ม อ ง ก ล ฝั ง ตั ว ไ ท ย (ThaiEmbedded Systems Association: TESA) พบว่ ำ มู ล ค่ ำ กำรผลิ ต รวมในปี 2554 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 4,315 ล้ ำ นบำท จำก 2,861ล้ ำ นบำทในปี 2553 หรื อ มี ก ำรผลิ ต ในประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 50.8 ซึ่ ง เป็ น อั ต รำกำรเติ บ โตโดยรวมที่ สู ง เนื่ อ งจำกตลำดยังมีควำมต้องกำรมำก ทั้งนี้ ตลำด Embedded SystemSoftware ที่ มี ก ำ ร ข ย ำ ย ตั ว ใ น ร ะ ดั บ ที่ สู ง คื อ ก ลุ่ ม ร ะ บ บอิเล็กทรอนิกส์ในยำนยนต์ และระบบเติมเงินล่วงหน้ำ นอกจำกนั้น ยังมีกำรขยำยตัวของกำรใช้ Embedded System Softwareในกลุ่ ม อื่ น ๆ อำทิ ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ สมำร์ ท กำร์ ด , AccessControl, GPS และ Navigator ฯลฯ เพิ่มขึ้นพอสมควร เช่นเดียวกับกำรขยำยตัวของระบบเซ็นเซอร์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจำก 3-3
 4. 4. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555กำรเพิ่มควำมเข้มงวดด้ำนกฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อมของรัฐบำล สำเหตุที่มูลค่ำตลำด Embedded System Software ในปีนี้ตำ่ำ กว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรประมำณกำรขนำดตลำดของEmbedded System Software ในปี นี้ ใช้ วิ ธี ก ำรประมำณกำรมู ล ค่ ำ กำรผลิ ต (production value) ของผู้ ป ระกอบกำรใ นประเทศไทย เนื่องจำกเป็นกำรวัดศักยภำพของอุตสำหกรรมนี้ของประเทศไทยซึ่ ง เหมำะสมกว่ ำ กำรวั ด มู ล ค่ ำ กำรบริ โ ภค(consumption value) ซึ่ ง มี มู ล ค่ ำ สู ง กว่ ำ มำก 2 ทั้ ง นี้ อุ ป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำำ หรับผู้บริโภคและสำำ หรับอุตสำหกรรมจำำ นวนมำกมี Embedded System เป็ น ส่ ว น ประ กอบ แต่ ก ำรผ ลิ ตซอฟต์ แ วร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งส่ ว นใหญ่ เ กื อ บทั้ ง หมดเกิ ด ขึ้ น ในต่ ำ งประเทศ นอกจำกนี้ กำรสำำรวจในปีนี้ได้ประมำณมูลค่ำกำรผลิตEmbedded System Software จำกผู้ ป ระกอบกำรซอฟต์ แ วร์และบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใ น ก ร ณี ข อ ง บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ ำ แ ล ะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะใช้ วิ ธี ป ระมำณกำรมู ล ค่ ำ ของ EmbeddedSystem Software โดยไม่ ร วมมู ล ค่ ำ ของฮำร์ ด แวร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ทำำ ให้ มู ล ค่ ำ ของ Embedded System Software ที่ ไ ด้ จ ำกกำรสำำ รวจในปี นี้ ตำ่ำ กว่ ำ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ แม้ ว่ ำ ตลำดโดยทั่ ว ไปมีแนวโน้มกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วก็ตำม สำำ หรับกำรประมำณกำรมูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์ในปี 2555คำดว่ ำ ตลำด Enterprise Software มีมูล ค่ ำ 20,688 ล้ ำนบำทข ย ำ ย ตั ว จ ำ ก ปี 2554 ร้ อ ย ล ะ 15.8 ส่ ว น ต ล ำ ด MobileApplication Software มีมูลค่ำ 3,720 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ21.2 และตลำดบริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ มี มู ล ค่ ำ 12,346 ล้ ำ นบำทข ย ำ ย ตั ว ร้ อ ย ล ะ 17.7 ส่ ว น ต ล ำ ด Embedded SystemSoftware มีมูลค่ำ 6,507 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 48.32 เช่น กำรศึกษำของ NECTEC พบว่ำ มูลค่ำกำรบริโภค Embedded System ใน ประเทศไทยเมื่อปี 2552 มีมูลค่ำประมำณ 3 แสนล้ำนบำท 3-4
 5. 5. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ทั้งนี้ กำรเติบโตของตลำด Enterprise Software เป็นกำรเติบโตตำมรำยจ่ำย งบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ(IT) ของภำครัฐและกำรเติบโตของภำคธุรกิจในสำขำต่ำงๆ โดยเฉพำะสำขำบริ ก ำรสมั ย ใหม่ ขณะที่ ก ำรเติ บ โตของตลำดMobile Application Software นั้ น ยั ง คงขยำยตั ว สู ง ตำมกำรเติบโตของกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MobileNon-Voice) ในตลำดสื่ อ สำรที่ มี ก ำรเติ บ โตสู ง นอกจำกนี้บริ ษั ท บำงแห่ ง ได้ พั ฒ นำ Mobile Application Software เพื่ อให้ พ นั ก งำนสำมำรถเข้ ำ ถึ ง ระบบ Enterprise Software และข้ อ มู ล ขององค์ ก รผ่ ำ นทำงอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำยได้ ส่ ว นกำรเติ บ โตของตลำดบริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ นั้ น เป็ น ผลจำกกำรเติ บ โตตำมตลำด Enterprise Software ที่ขยำยตัว และผู้ประกอบกำรให้ ค วำมสำำ คั ญ กั บ กำรขยำยธุ ร กิ จ บริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ ม ำกขึ้ นเนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงรำยได้ประจำำให้แก่ธุรกิจในระยะยำว และได้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำกำรผลิตและขำยซอฟต์แวร์ นอกจำกนี้ลูกค้ำมีควำมนิยมใช้บริกำรซอฟต์แวร์มำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง SaaS และ Software Services Outsourcing ส่ ว นตลำดEmbedded System Software ก็ขยำยตัวตำมอุตสำหกรรมยำนยนต์ กฎระเบียบของรัฐที่เข้มงวดขึ้นและกำรขยำยตัวของกำรใช้งำนในภำคโทรคมนำคม หำกพิ จ ำรณำมู ล ค่ ำ กำรส่ ง ออกซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ำรซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบกำรไทย พบว่ำ ในปี 2554 มีมูลค่ำกำรส่ ง ออกรวมทั้ ง สิ้ น 3,423 ล้ ำ นบำท โดย Embedded SystemSoftware มีมูลค่ำกำรส่งออกมำกที่สุด (1,467 ล้ำนบำท) รองล ง ม ำ คื อ Enterprise Software (1,298 ล้ ำ น บ ำ ท ) บ ริ ก ำ รซอฟต์แวร์ (623 ล้ำนบำท) และ Mobile Application Software(35 ล้ำนบำท) (ตำรำงที่ 3-2) ในส่ ว นของตลำด Embedded System Software ซึ่ ง มีมูลค่ำกำรส่งออกสูงสุดนั้น ผู้ผลิตหลำยรำยได้ส่งออกสินค้ำทั้ง 3-5
 6. 6. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ในรูปแบบอุปกรณ์หรือระบบ ตลอดจนบริกำรที่เกี่ยวข้องไปต่ำงประเทศ โดยส่ ว นหนึ่ ง เป็ น กำรส่ ง ออกของผู้ ผ ลิ ต อุ ป กรณ์โทรคมนำคมไปยั ง ฟิ ลิ บ ปิ น ส์ แ ละเวี ย ดนำม ส่ ว นผู้ ผ ลิ ตEmbedded System Software สำำ หรับอุตสำหกรรมยำนยนต์มีกำรส่งออกไปญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้ผลิตระบบ RFID สำำ หรับกิจกำรปศุสัตว์มีกำรส่งออกอุปกรณ์ที่มี Embedded System Softwareไปยังยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ตารางที่ 3-2: มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการ ซอฟต์แวร์ ปี 2554 ประเภท มูลค่าการส่งออก (ล้าน บาท) Embedded System 1,467 Software Enterprise Software 1,298 Software Services 623 Mobile Application 35 Software รวม 3,423 กำรสำำรวจในปีนี้ยังศึกษำสัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ที่ตกอยู่กับผู้ประกอบกำรไทยเป็นครั้งแรกซึ่ ง พบว่ ำ ในตลำดบริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ แ ละ Mobile ApplicationSoftware ผู้ประกอบกำรไทยมีสัดส่วนรำยได้สูงถึงร้อยละ 87.9แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 85.9 ต ำ ม ลำำ ดั บ ข ณ ะ ที่ ใ น ต ล ำ ด EnterpriseSoftware ผู้ ป ระกอบกำรไทยมี สั ด ส่ ว นรำยได้ ป ระมำณร้ อ ยละ56.7 ในตลำด Packaged Software และร้อยละ 74.5 ในตลำด 3-6
 7. 7. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555Custom Software โดยส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ น สั ด ส่ ว นรำยได้ ข องผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศ (แผนภำพที่ 3-1) แผนภาพที่ 3-1: สัดส่วนมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และ บริการซอฟต์แวร์ที่ตกอยู่กับผู้ประกอบการไทยและผู้ ประกอบการต่างประเทศ ปี 2554 3-7
 8. 8. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ในส่ ว นของตลำด Enterprise Software เมื่อ จำำ แนกเป็ นซอฟต์แวร์สำำเร็จรูปที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้งำนทั่วไปไม่เฉพำะเจำะจงกับธุรกิจ ซึ่งผู้พัฒนำซอฟต์แวร์เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ (หรือที่เรียกว่ำ packaged software) และซอฟต์แวร์แบบว่ำจ้ำงที่ได้รับกำรว่ ำ จ้ ำ งออกแบบและพั ฒ นำซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ ใช้ กั บ งำนที่ เ ฉพำะเจำะจง ซึ่ง ลู ก ค้ ำ เป็ น เจ้ ำ ของลิ ข สิ ท ธิ์ (หรื อ ที่เ รี ย กว่ ำ customsoftware) พ บ ว่ ำ สั ด ส่ ว น ข อ ง packaged software แ ล ะcustom software ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก โดยมีสัดส่วนร้ อยละ49.6 และร้อยละ 50.4 ตำมลำำดับ (แผนภำพที่ 3-2) แผนภาพที่ 3-2: สัดส่วนระหว่าง Packaged Software และ Custom Software ปี 2554 3-8
 9. 9. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 หำกจำำ แนกตลำดซอฟต์ แ วร์ ต ำมลั ก ษณะกำรใช้ ง ำนเชิ งเ ท ค นิ ค เ ป็ น 3 ก ลุ่ ม ห ลั ก ไ ด้ แ ก่ (1) ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ป ร ะ ยุ ก ต์(Application Software) เ ช่ น ERP, Office Suites, CRM,Supply Chain Management แ ล ะ Enterprise ContentManagement เป็นต้น (2) ซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรแกรมหรือชุดคำำสั่ ง ที่ เ ป็ น สื่ อ กลำงเชื่ อ มระหว่ ำ งซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ แ ละระบบปฏิ บั ติ ก ำร เพื่ อ ให้ ซ อฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ ส ำมำรถทำำ ง ำน ได้(Middleware) เ ช่ น Web Services แ ล ะ EnterpriseApplication Integration Software และ (3) ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ(System Software) เ ช่ น Operating System Software,BIOS Software แ ล ะ Utility Software พ บ ว่ ำ สั ด ส่ ว น ข อ งApplication Software อยู่ในระดับสูงที่สุด (ร้อยละ 76) รองลงมำคือ Middleware (ร้อยละ 17) และ System Software (ร้อยละ 7) ดังแสดงในแผนภำพที่ 3-3 แผนภาพที่ 3-3: สัดส่วนของ Enterprise Software จำาแนกตาม ลักษณะการใช้งานเชิง เทคนิค ปี 2554 3-9
 10. 10. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ในตลำดบริกำรซอฟต์แวร์ สัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตในแต่ละประเภทของบริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ ดั ง แสดงในตำรำงที่ 3-3 โดยบ ริ ก ำ ร ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ที่ มี สั ด ส่ ว น ม ำ ก ที่ สุ ด คื อ SoftwareMaintenance Services (ร้อยละ 42.6) รองลงมำคือ SoftwareServices Outsourcing (ร้ อ ย ล ะ 30.8) Service andApplication Hosting (ร้ อ ยละ 13.9) SaaS (ร้ อ ยละ 9.5) และSoftware Related Training and Education (ร้อยละ 3.1) 3-10
 11. 11. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ตารางที่ 3-3: สัดส่วนมูลค่าการผลิตในแต่ละประเภทของ บริการซอฟต์แวร์ ปี 2554 ประเภทบริการ สัดส่วน (ร้อยละ) Software Maintenance Services 42.7 Service and Application Hosting 13.9 Software as a Service (SaaS) 9.5 Software Service Outsourcing 30.8 Software Related Training and 3.1 Education อื่นๆ 0.0 รวม 100 ในตลำดบริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ กำรคิ ด ค่ ำ บริ ก ำรส่ ว นใหญ่เป็นกำรคิดตำมระยะเวลำ หรือปริมำณธุรกรรม หรือระยะเวลำในกำรทำำ งำนของบุคลำกร โดยคิดเป็นสัดส่วนสูง ถึง ร้อยละ 72.5ขณะที่กำรคิดส่วนแบ่งจำกยอดขำยมีสัดส่วนร้อยละ 24.8 และกำรคิดแบบอื่นๆ ร้อยละ 2.7 ดังแสดงในแผนภำพที่ 3-4 แผนภาพที่ 3-4: สัดส่วนการคิดค่าบริการซอฟต์แวร์ ปี 2554 3-11
 12. 12. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ เ ป็ นอุ ต สำหกรรมที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรแก่ ภ ำคส่ ว นอื่ น ๆ ในระบบเศรษฐกิ จอั ต รำกำรขยำยตั ว ของอุ ต สำหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ กำรขยำยตั ว ของภำคกำรผลิ ต ในสำขำต่ำงๆ และกำรลงทุนด้ำน IT ของภำครัฐ ตลำดซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ำรส่ ว นที่ ไ ม่ ร วม EmbeddedSystem Software ในปี 2554 ขยำยตัวในอัตรำประมำณร้อยละ10 จำกปี 2553 ซึ่งเป็ นอัตรำที่สูง พอสมควร แต่ก็ยั ง เป็น อัต รำกำรเติบโตที่ตำ่ำกว่ำระดับเป้ำหมำยเดิมที่ผู้ประกอบกำรตั้งไว้เล็กน้อย ด้วยสำเหตุจำกกำรเกิดปัญหำอุทกภัยในหลำยจังหวัดในภำคกลำงในช่วงไตรมำสสุ ดท้ ำยของปี ทำำ ให้ มีผ ล กระทบต่ อกำรใช้ จ่ ำ ยด้ ำ น IT ของภำคอุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต ที่ ป ระสบปัญหำนำ้ำ ท่วมโดยตรง และต่อกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ ซึ่งถูกตัดงบประมำณด้ำนกำรลงทุนด้ำนซอฟต์แวร์ลงเพื่อนำำ งบประมำณไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหำนำ้ำท่วมแทน 3-12
 13. 13. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 สำำ หรับปี 2555 กำรสำำ รวจผู้ประกอบกำรทำำ ให้คำดกำรณ์ได้ว่ำ กำรเติบโตของตลำดซอฟต์แวร์และบริกำร (ส่วนที่ไม่รวมEmbedded System Software) จ ะ เ พิ่ ม ขึ้ น จ ำ ก ปี 2554ประมำณร้อยละ 17 กำรขยำยตัวในอัตรำที่สูง ขึ้นดัง กล่ำวเกิดจำกปัจจั ยต่ำงๆ ที่สำำ คั ญคื อ (1) เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีก ำรฟื้ น ตั ว โดยสำำ นั ก งำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชำติ คำดว่ำจะมีกำรขยำยตัวประมำณร้อยละ 5.5-6.5ทำำให้สำขำเศรษฐกิจต่ำงๆ โดยเฉพำะภำคบริกำรสมัยใหม่ซึ่งใช้ระบบ IT ในสัดส่วนที่สูง เช่น ธนำคำร กำรเงินและประกันภัย ค้ำปลีก กำรแพทย์และสำธำรณสุข และโทรคมนำคมมีกำรขยำยตัวตำมไปด้ ว ย ในขณะเดี ย วกั น คำดว่ ำ ในปี 2555 ภำครั ฐ โดยเฉพำะรัฐวิสำหกิจจะมีกำรลงทุนด้ำน IT เพื่อให้บริกำรประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง แม้ยังไม่มโครงกำรขนำดใหญ่ก็ตำม ี (2) นอกเหนือจำกกำรเติบโตโดยปรกติแล้ว กิ จกำรในภำคบริ ก ำรหลำยแห่ ง ที่ ใ ช้ IT ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง โดยเฉพำะในสำขำธนำคำร และโทรคมนำคม จะมีกำรลงทุนในปี 2555 มำกขึ้ น เพื่ อ เปลี่ ย นระบบ Core Banking และระบบ Billing ตำมลำำดับ โดยในกรณีของอุตสำหกรรมโทรคมนำคมนั้น คำดว่ำ จะมีกำรลงทุนในระบบ Billing เพื่อรองรับบริกำร 3G หลังจำกกำรประมู ลใบอนุญ ำตบริ ก ำรดั ง กล่ ำ ว ซึ่ ง มี กำำ หนดในช่ ว งครึ่ ง หลั งของปี 2555 นอกจำกนี้ คำดว่ำ ควำมแพร่หลำยของโทรศัพท์เคลื่ อ นที่ ร ะบบ 3G จะทำำ ให้ เ กิ ด ซอฟต์ แ วร์ ส นั บ สนุ น บริ ก ำรlocation based ต่ำงๆ รวมทั้งระบบแผนที่ด้วย (3) กำรขยำยตั ว ของบริ ก ำรบรอดแบนด์ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและควำมแพร่ห ลำยของ สมำร์ทดีไวซ์ (smart device) เช่นสมำร์ ท โฟน (smart phone) และแท็ บ เล็ ต (tablet) จะทำำ ให้เกิ ด ควำมต้ อ งกำร Mobile Application Software เพิ่ ม มำกขึ้ นและทำำ ให้ธุรกิจบริกำรในหลำยสำขำแข่งขันกันในกำรเปิดช่องทำงให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล และกำรทำำ ธุ ร กรรมต่ ำ งๆ แก่ ลู ก ค้ ำ ผ่ ำ น 3-13
 14. 14. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555อุปกรณ์เหล่ำนี้ โดยเฉพำะธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งต้องกำรพัฒนำช่องทำงจำำหน่ำยที่หลำกหลำย (multi-channel sale) นอกจำกนี้ กำรเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ ำ วยั ง จะผลั ก ดั น ให้ ผู้ ป ระกอบกำรซอฟต์ แ วร์ ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งพั ฒ นำควำมสำมำรถในกำรผลิ ตซอฟต์แวร์ให้ใช้งำนได้กับอุปกรณ์ต่ำงๆ เหล่ำนี้ด้วย (4) ควำมพยำยำมในกำรลดต้นทุนด้ำนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทำำ ให้ ผู้ ป ระกอบกำรในอุ ต สำหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ หั น ไปใช้ Open Source Software ในกำรพั ฒ นำระบบของตนมำกยิ่ ง ขึ้ น แม้ ส่ ว นใหญ่ จ ะยั ง ไม่ ใ ช้ ชื่ อ OpenSource Software ในกำรทำำ กำรตลำด เพรำะเกรงว่ ำ จะทำำ ให้รำคำตกก็ตำม (5) ตลำดบริกำรซอฟต์แวร์โดยรวมยังจะขยำยตัวในอัตรำที่สูงกว่ำตลำดซอฟต์แวร์เล็กน้อย เพรำะประกอบด้วยส่วนบริกำรที่ เ ติ บ โตควบคู่ ไ ปกั บ ซอฟต์ แ วร์ เช่ น Software MaintenanceServices แ ล ะ บ ริ ก ำ ร ส่ ว น ที่ เ ติ บ โ ต อ ย่ ำ ง ร ว ด เ ร็ ว เ ช่ นOutsourcing และ SaaS ซึ่ ง เห็ น ได้ จ ำกที่ ผู้ ป ระกอบกำรที่ มีสั ด ส่ ว นของบริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ สู ง มี อั ต รำกำรขยำยตั ว สู ง กว่ ำ ผู้ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ที่ เ น้ น ผ ลิ ต แ ล ะ จำำ ห น่ ำ ย ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ เ ท่ ำ นั้ นนอกจำกนี้ กำรพึ่งรำยได้จำกกำรบริกำรยังช่วยให้ผู้ประกอบกำรมีกระแสรำยได้ทแน่นอนมำกขึ้นด้วย ี่ (6) แม้จะมีกำรกล่ำวถึงกันมำก ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ก็เชื่ อ ว่ ำ Cloud Computing จะยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ควำมนิ ย มอย่ ำ งแพร่หลำยในประเทศไทยใน 2-3 ปีนี้ โดยในช่วงนี้ผู้ใ ช้น่ำจะอยู่ใ นขั้นตอนของกำรศึกษำ ในขณะทีผู้ประกอบกำรบำงรำยอยู่ในช่วง ่ทดลองตลำด ทั้ ง นี้ ค ำดว่ ำ งำนส่ ว นที่ จ ะสำมำรถใช้ CloudComputing ได้ ก่ อ นคื อ ส่ ว นที่ ไ ม่ มี ค วำมอ่ อ นไหวเรื่ อ งควำมปลอดภัย (Security) อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ข อ ง 3-14
 15. 15. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ประเทศไทย ยังคงมีอุปสรรคในกำรเติบโตที่สำำ คัญ 2 ประกำรคื อ (1) กำรขำดแคลนบุ ค ลำกรที่ มี คุ ณ ภำพ ทำำ ให้ ไ ม่ ส ำมำรถขยำยกำรผลิตได้ แม้ตลำดยังมีควำมต้องกำรที่ไม่ได้รับกำรตอบสนอง (2) กำรจัดจ้ำงซอฟต์แ วร์แ ละบริ กำรของภำครัฐ ยั ง คงมีปัญ หำ โดยเฉพำะในส่ ว นของกำรกำำ หนดขอบเขตของงำนในTOR ที่ไม่มีควำมชัดเจน ซึงทำำให้มีปัญหำในกำรตรวจรับงำน ่ สำำ หรั บ ตลำด Embedded System Software ปั จ จั ย ที่ มีผลต่ อ กำรขยำยตั ว ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ด้ ำ นอุ ป สงค์ แ ละปั จ จั ยด้ ำ นอุ ป ทำน ในส่ ว นของปั จ จั ย ด้ ำ นอุ ป สงค์ แรงผลั ก ดั น ให้ มีควำมต้ องกำรใช้ Embedded System Software ส่วนหนึ่ง เกิ ดจำกแนวโน้ ม ของควำมต้ อ งกำรระบบควำมคุ ม กำรทำำ งำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิกส์ต่ำงๆ ที่มีควำมสำมำรถหรือมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น ในรถยนต์รำคำแพงจะต้องใช้ห น่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Unit หรือ ECU) ถึง100 กว่ำหน่วยต่อคัน ซึ่งทำำงำนเชื่อมต่อกันได้ ทำำให้เกิดควำมต้องกำรซอฟต์แวร์สำำหรับระบบดังกล่ำวตำมไปด้วย ปัจจัยด้ำนอุปสงค์ที่สำำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กฎระเบียบของรัฐในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ ทั้งกฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Regulations) กฎระเบียบด้ำนควำมป ล อ ด ภั ย ข อ ง อ ำ ห ำ ร (Food Safety Regulations) ห รื อมำตรฐำนกำรประหยัดพลังงำนที่เข้มงวดมำกขึ้น ทำำให้เกิดควำมต้องกำรระบบเซ็นเซอร์ ระบบ Tracking และระบบควบคุมที่อยู่ในรูปของ Embedded System โดยในกรณีของกฎระเบียบของรั ฐ ในต่ ำ งประเทศ จะทำำ ให้ เ กิ ด ควำมต้ อ งกำร EmbeddedSystem จำำ นวนมำก แต่ บุ ค ลำกรในด้ ำ นนี้ ข องต่ ำ งประเทศก็ขำดแคลน หรือมีค่ำจ้ำงระดับสูง จึงทำำให้เกิดกำรว่ำจ้ำงแรงงำนในประเทศไทย ในขณะที่ ปั จ จั ย ด้ ำ นอุ ป สงค์ ทำำ ให้ ต ลำดมี แ นวโน้ ม ขยำยตั ว อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งในระยะยำว ปั จ จั ย ด้ ำ นอุ ป ทำนคื อ กำร 3-15
 16. 16. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ขำดแคลนแรงงำนในประเทศที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ได้กลำยมำเป็ น ข้ อ จำำ กั ด ที่ สำำ คั ญ ที่ สุ ด ต่ อ กำรเติ บ โตของอุ ต สำหกรรมกำรขำดแคลนแรงงำนทำำให้มีกำรแย่งตัวบุคลำกรกันสูงมำกและผลักดันให้ต้นทุนกำรผลิตในประเทศไทยสูงขึ้น แม้จะยังตำ่ำกว่ำต้นทุนในประเทศที่พัฒนำแล้วก็ตำมมูลค่าการผลิตจำาแนกตามภาคผู้ใช้หลัก และภาคเศรษฐกิจ ห ำ ก พิ จ ำ ร ณ ำ มู ล ค่ ำ ก ำ ร ผ ลิ ต ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ แ ล ะ บ ริ ก ำ รซอฟต์แวร์แยกตำมภำคผู้ใช้หลักระหว่ำงภำครัฐซึ่งประกอบด้วยหน่วยรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ กับภำคเอกชน ในปี 2554 (ตำรำงที่ 3-4) พบว่ ำ ในตลำด Enterprise Software และ MobileApplication Software นั้น สัดส่วนของลูกค้ำภำคเอกชนสูง ถึงร้ อ ยละ 63.6 และร้ อ ยละ 61.5 ตำมลำำ ดั บ ขณะที่ สั ด ส่ ว นของภำครัฐคิดเป็นร้อยละ 36.4 และร้อยละ 38.5 ตำมลำำดับ ส่วนในตลำดบริกำรซอฟต์แวร์ สัดส่วนของลูกค้ำภำคเอกชนสูงถึงร้อยละ 78.7 ขณะที่ภำครัฐมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 21.3 ตารางที่ 3-4: สัดส่วนตลาดซอฟต์แวร์และบริการ ซอฟต์แวร์ จำาแนกตามภาคผู้ใช้หลักปี 2554 สัดส่วน (ร้อยละ) Enterpris Mobile Softwar ภาคผู้ใช้หลัก e Application e Software Software Servicesหน่วยรำชกำรและ 36.4 38.5 21.3รัฐวิสำหกิจภำคธุรกิจเอกชน 63.6 61.5 78.7 รวม 100 100 100 หมำยเหตุ: ภำคธุรกิจเอกชน หมำยถึง ธุรกิจที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ 3-16
 17. 17. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555งำนมำกกว่ำ 20 เครื่อง หำกพิจำรณำจำำแนกตำมภำคเศรษฐกิจดังแสดงในตำรำงที่ 3-5 พบว่ำ ในตลำด Enterprise Software สำขำที่มีสัดส่วนกำรใช้จ่ำยมำกที่สุด คือ สำขำกำรเงิน (ร้อยละ 41.2) รองลงมำคือ ภำครำชกำร (ไม่รวมรัฐวิสำหกิจ) (ร้อยละ 26.2) และสำขำยำนยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น (ร้ อ ยละ 6.6) ส่ ว นในตลำด MobileApplication Software สำขำที่มีสัดส่วนกำรใช้จ่ำยมำกที่สุด คือสำขำกำรเงิน (ร้อยละ 35.5) รองลงมำคือ สำขำพลังงำน (ร้อยละ 20.3) และภำครำชกำร (ไม่รวมรัฐวิสำหกิจ) (ร้อยละ 16.7)และในตลำดบริกำรซอฟต์แวร์ สำขำกำรเงินมีสัดส่วนกำรใช้จ่ำยมำกที่สุด (ร้อยละ 23.6) รองลงมำคือ สำขำขนส่งและโลจิสติกส์ (ร้อยละ 20.3) และภำครำชกำร (ไม่รวมรัฐวิสำหกิจ) (ร้อยละ 15.1) ตารางที่ 3-5: สัดส่วนตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ จำาแนกตาม ภาคเศรษฐกิจ ปี 2554 ภาคเศรษฐกิจ สัดส่วน (ร้อยละ) Enterpri Mobile Softwar se Application e Softwar Software Services 3-17
 18. 18. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 eกระทรวง ทบวง กรม 26.2 16.7 15.1และหน่ ว ยงำนรำชกำร(ไม่รวมรัฐวิสำหกิจ)กำรเงิน 41.4 35.5 23.6โทรคมนำคม 2.5 11.5 7.2กำรศึกษำ 5.9 1.4 2.5พลังงำน 2.4 20.3 5.1ขนส่งและโลจิสติกส์ 1.8 1.5 20.3ก ำ ร ผ ลิ ต แ ล ะ แ ป ร รู ป 2.9 11.8 6.0อำหำรยำนยนต์และชิ้นส่วน 6.6 0.4 11.9ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ 3.5 0.0 2.5สำธำรณสุขธุรกิจค้ำปลีก 2.9 0.1 2.1ท่องเที่ยว 0.3 0.8 1.1อัญมณี 0.6 0.0 0.0อื่นๆ 3.0 0.0 2.6 รวม 100 100 100 ในตลำด Embedded System Software สัดส่วนตลำดในอุ ต สำหกรรมต่ ำ งๆ แสดงในแผนภำพที่ 3-5 จำกแผนภำพดั งกล่ำวจะเห็นว่ำ สำขำที่มีกำรใช้ Embedded System Softwareมำกที่สุด ได้แก่ สำขำยำนยนต์ (ร้อยละ 61) รองลงมำคือ ภำครำชกำร (ไม่รวมรัฐวิสำหกิจ) (ร้อยละ 28.7) แผนภาพที่ 3-5 สัดส่วนตลาด Embedded System 3-18
 19. 19. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 Software ในอุตสาหกรรมต่างๆ กำรใช้ซอฟต์แวร์ในภำครำชกำร (ไม่รวมรัฐวิสำหกิจ) ในปี2554 นั้นถึงแม้รัฐบำลจะไม่มีกำรริเริ่มโครงกำร IT ขนำดใหญ่หรื อ โครงกำรใหม่ ๆ มำกนั ก แต่ ก ำรซื้ อ เพื่ อ ทดแทนและกำรอัพเกรดซอฟต์แวร์ก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกระบบกำรจัดสรรงบประมำณที่มักจะกำำหนดงบประมำณในแต่ละปีตำมปีก่อนหน้ำ ภำคธนำคำรยังคงเป็นภำคที่มีกำรใช้ซอฟต์แวร์มำกอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกมีกำรแข่งขันสูง โดยเฉพำะในส่วนของกำรทำำRetail Banking ซึ่งต้ องกำรระบบ Business Intelligence และCustomer Relationship Management โดยธนำคำรพำณิ ช ย์ขนำดใหญ่จะมีกำรลงทุนด้ำนซอฟต์แวร์ไม่ตำ่ำกว่ำปีละ 500 ล้ำนบำทเพื่อบำำรุงรักษำระบบเดิมและ/หรือทดแทนระบบเก่ำ โดยในปี 2554 นี้ ธนำคำรหลำยแห่ง ก็มีกำรปรับปรุง ระบบบริกำรหลัก(Core Banking) ที่ยังมีกำรดำำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องจำกปีก่อนๆเช่ น เดี ย วกั น โดยบำงธนำคำรได้ เ ปลี่ ย นระบบ Core Bankingของตนให้สำมำรถรองรับกำรทำำงำนที่ต้องกำรควำมยืดหยุ่นมำก 3-19
 20. 20. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ขึ้น ภำคโทรคมนำคมเป็นภำคที่เคยมีสัดส่วนกำรใช้ซอฟต์แวร์สูงในอดีตที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2554 นี้ กำรลงทุนด้ำนซอฟต์แวร์ลดลงเนื่องจำกเป็นช่วงปลำยของสัญญำสัมปทำน ซึง ่กำำ หนดให้ผู้ประกอบกำรต้องโอนมอบระบบต่ำงๆ ที่ลงทุน รวมทั้งระบบ IT ให้แ ก่รัฐวิสำหกิจเจ้ำของสัมปทำน ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จึงรอกำรลงทุนต่ำงๆ หลังจำกได้รับใบอนุญำต แทนกำรประกอบกำรภำยใต้ สั ม ปทำน เว้ น แต่ ร ำยที่ มี อ ำยุ สั ม ปทำนเหลืออยู่นำน ในส่วนของกำรใช้ซอฟต์แวร์ในภำคกำรศึกษำในปี 2554นั้นยังอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่อง โดยมีกำรปรับปรุงระบบ IT ของมหำวิทยำลัยเอกชนหลำยแห่ง ทั้งกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร (Back Office) และกำรวำงระบบเพื่อให้เกิดกำรเชื่อมต่อแบบออนไลน์ เป็นต้น สำำหรับกำรใช้ซอฟต์แวร์ในกำรสนับสนุนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ มีกำรเติบโตอยู่ใ นระดับที่ดีอย่ ำงต่อเนื่องในระยะเวลำหนึ่งแล้ว เนื่องจำกผู้ประกอบกำรเห็นว่ำ กำรใช้ซ อฟต์แ วร์เพื่อบริ ห ำรจั ด กำรระบบกำรขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ช่ ว ยให้ เ กิ ด กำรประหยัดต้นทุนและทำำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ตลำดในส่วนนี้มีแนวโน้มกำรขยำยตัวได้อีกมำก หำกมีกำรนำำเทคโนโลยี 3G มำใช้อย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะกำรใช้บริกำรในกลุ่ม แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับ Location BasedServices ซึ่งเดิมถูกจำำกัดจำก Bandwidth ในกำรสื่อสำร สำำหรับภำคที่มีกำรลดหรือชะลอกำรลงทุนด้ำนซอฟต์แวร์อย่ ำงเห็น ได้ ชัด ได้แ ก่ ภำคอุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต เนื่ อ งจำกกำรชะลอตัวของภำคกำรส่งออกและสภำวะเศรษฐกิจ ทั่วโลกที่ ยั ง ฟื้ น ตั ว ไม่ ดี นั ก ประกอบกั บ กำรประสบปั ญ หำอุ ท กภั ย ครั้ งใหญ่ในปี 2554 3-20
 21. 21. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555แนวโน้มเทคโนโลยี แนวโน้มเทคโนโลยีซึ่งน่ำจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเติบโตของตลำดซอฟต์แวร์ในอนำคตได้แก่ 1. เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ทั้งระบบ 3Gและ LTE (Long Term Evolution) เทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำยควำมเร็วสูงทั้ง 3G ซึงสำมำรถส่ง ่ข้ อ มู ล ด้ ว ยควำมเร็ ว สู ง สุ ด 2/4 Mbps และ LTE ซึ่ ง สำมำรถส่ งข้ อ มู ล ด้ ว ยควำมเร็ ว สู ง สุ ด 50/100 Mbps จะมี ส่ ว นผลั ก ดั น ให้เกิ ด บริ ก ำรและกำรพั ฒ นำซอฟต์ แ วร์ ใ หม่ ๆ ในประเทศไทยเทคโนโลยี ดั ง กล่ ำ วน่ ำ จะถู ก นำำ มำใช้ ห ลั ง จำกที่ กสทช. เปิ ดประมู ล ใบอนุ ญ ำตบริ ก ำร 3G และ LTE ในปี 2554 และ 2555ตำมลำำดับ 2. เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ป ก ร ณ์ ป ล า ย ท า ง (terminaldevice) ของผู้ ใ ช้ เ ปลี่ ย นไปสู่ ส มาร์ ท โฟนและแท็ บ เล็ ตมากขึ้น เทคโนโลยีอุปกรณ์ปลำยทำงของผู้ใช้เปลี่ยนจำกเครื่องคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล (PC) หรือโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ แ บบเดิ ม(feature phone) ไปสู่สมำร์ทโฟน (เช่น iPhone และโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอย์ (Android OS) หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ส ำมำรถสื่ อ สำรข้ อมู ลควำมเร็ วสู ง ได้ เช่ น แท็ บ เล็ ต (tablet)ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อกำรเติบโตของตลำดซอฟต์แ วร์ สำำ หรับอุปกรณ์พกพำขนำดเล็ก (Mobile Application Software) นิ ต ย ส ำ ร The Economist ป ร ะ จำำ วั น ที่ 8-14 ตุ ล ำ ค ม2011 วิเครำะห์ว่ำ ปี 2011 เป็นปีแรกที่ยอดขำยสมำร์ทโฟนและแท็ บ เล็ ต สู ง กว่ ำ ยอดขำยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลและแลปท็ อ ปเป็ น ครั้ ง แรก และคำดว่ ำ ภำยในปี 2020 จะมี ก ำรใช้สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อเข้ำกับอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสิ้นมำกกว่ำ 1 หมื่นล้ำนเครื่องทั่วโลก 3-21
 22. 22. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 สำำ หรั บ ประเทศไทย IDC3 ได้ ค ำดกำรณ์ ว่ ำ ปี 2012 จะเป็ น ปีแ รกที่ย อดขำยสมำร์ ทโฟนและแท็บ เล็ ตสู ง กว่ำ ยอดขำยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นครั้งแรก โดยสมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะมียอดขำย 6.7 ล้ำนเครื่อง ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะมียอดขำยเพียง 4.1 ล้ำนเครื่อง 3. IT consumerisation IT consumerisation หมำยถึง กำรที่พนักงำนขององค์กรต่ำงๆ รวมทั้ งบริษั ทชั้ น นำำ ในประเทศไทยได้ ผ สมผสำนกำรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นด้ำนธุรกิจและส่วนตัวเข้ำด้ ว ยกั น โดยเฉพำะพนั ก งำนใหม่ ซึ่ ง เติ บ โตมำในยุ ค ของอินเทอร์เน็ตและเคยชินกับกำรใช้ smart device ต่ำงๆ ผลกระทบที่ ต ำมมำคื อ แผนก IT ซึ่ ง เดิ ม มั ก จะกำำ หนดและควบคุ มเทคโนโลยีสำำ หรับพนักงำนเพื่อใช้ในกำรทำำ งำน ต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรกำำหนดว่ำจะควบคุมเครือข่ำยและจัดกำรเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้จัดหำโดยแผนก IT เช่น สมำร์ทโฟนและแท็ บ เล็ ต ได้ อ ย่ ำ งไรจึ ง จะสำมำรถอำำ นวยควำมสะดวกให้ แ ก่พนั ก งำน โดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หำควำมปลอดภั ย (security)ของระบบ 4. การให้ บ ริ ก ารประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ (CloudComputing Service) ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ก ลุ่ ม เ ม ฆ (CloudComputing Service) หมำยถึง กำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนท ำ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ ข น ำ ด ใ ห ญ่ เ ส มื อ น จ ริ ง(Virtualization) และมีควำมยืดหยุ่นสูงในกำรปรับเปลี่ยนควำมสำมำรถในกำรทำำ งำนให้ เ หมำะสมกั บ สภำพกำรใช้ ง ำน โดยเป็ น กำรใช้ ง ำนผ่ ำ นทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต และคิ ด ค่ ำ บริ ก ำรตำมป ริ ม ำ ณ ที่ ใ ช้ จ ริ ง โ ด ย ใ น ส่ ว น ข อ ง ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร Cloud3 “2012 will prove to be a challenging year for Thailand’s ICT markets, say IDC”, IDC, 2012. 3-22
 23. 23. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555Computing แบบที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ คื อ Software as aService (SaaS) ที่เป็นแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ ในต่ำงประเทศ กำรให้บริกำร Cloud computing ได้แพร่หลำยมำกขึ้นทั้งด้ำนซอฟต์แวร์ (SaaS) แพลทฟอร์ม (Platformas a Service: PaaS) และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงสร้ำงพื้นฐำน(Infrastructure as a Service: IaaS) โดย IDC รำยงำนว่ ำภำคธุ รกิ จจะปรั บ เปลี่ย นจำกกำรใช้ ระบบแบบส่ ว นตั ว (privatecloud) ไปสู่ระบบแบบสำธำรณะ (public cloud) มำกขึ้น ทำำให้เกิดระบบแบบผสม (hybrid could) กล่ำวคือ ระบบกำรใช้แบบส่วนตัวเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบปิดใช้เฉพำะในองค์กรและเน้นด้ ำ นควำมปลอดภั ย และควำมเป็ น ส่ ว นตั ว ขณะที่ ร ะบบกำรใช้แบบสำธำรณะเป็ น โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนแบบเปิ ด สำำ หรั บ ผู้ ใ ช้ง ำนทั่วไปและไม่เน้นควำมเป็นส่วนตัว ส่วนระบบผสมเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงระบบกำรใช้แบบสำธำรณะและแบบส่วนตัว โดยภำคธุรกิจที่มีกำรใช้ระบบแบบส่วนตัวจะหันไปใช้ระบบแบบเปิดมำกขึ้น โดยเฉพำะสำำหรับงำนที่ไม่สำำคัญและไม่จำำเป็นต้องเน้นด้ำนควำมปลอดภัยสูงเพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรทีเหมำะสมให้มำกขึ้น ่ ในประเทศไทย คำดว่ำ Cloud computing จะยังไม่ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยในประเทศไทยในระยะเวลำ 2-3 ปีนี้โดยในช่วงนี้ผู้ใช้น่ำจะอยู่ในขั้นตอนของกำรศึกษำ ในขณะที่ผู้ประกอบกำรบำงรำยอยู่ในช่วงทดลองตลำด 3-23

×