Drr framwork for southeast asia

 • 4,085 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,085
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies karkat;bnßyhaniP½yéneRKaHmhnþray ³ _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR
 • 2. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 1 I- þitvbR clnakak)aTRkhm GDÆcnÞRkhm )anTTYl lT§pleCaKC½yKYr[kt;sMKal; elIkargarCYyse®gÁaH CIvitmnusSrab;Ban;nak;Caerogral;qñaM tamry³bNþaj btyøIqeginraágbmotReI,mIdegIye;sbrþticKR½µskñGragrak ragrak¾kyade¾kaNga:yaCHaTe.yarþnhmHaKRegwnATe ;ca)Macrak©cikaCWKyarþnhHaKRegwnATebtyøIqeginraágbmotRe b:uEnþminTan;eBjeljRKb;RCugeRCayl¥enAeLIy. dUecñH bmRs³NçklgúñkgingILenIcRetE;nakna)[VIFetEvUtRgIye yYmaCnumna)[toTenIcReaCIFivµmklÚ©aBbaNga:ylYmRs _nmKhs[VIFeginBaPßitvusvUnanaFI,mIdetoTemfEnUlrañK aCWKHne;sGgMaTyarþnhmHaKRegwn;lT;bTcaG;nFBaPnam .yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrak ;naKR;bKRBaPßtmsnam_yñKeaGuIsaG;nbMtgúñkitaCmKams lImeKena)vUtRyjkwjaCginyarþnhmHaKRegwnbtyøIqeI,mIde livuIsmÁgs;sbryarþnhmHaKRebtyøIqerag;kañPaCafjIXe EdlmanenAkñúgbNþaRbeTsEdlBYkeKkMBugeFVIkar. xN³Edlkargarkat;bnßyhaniP½yéneRKaHmhnþray kan;EtTUlMTUlay eBlenaHrUbPaBénkarGnuvtþn_kargar enHk¾)annwgkMBugGnuvtþepSgKñaEdr. bNþasmaKmCati y½Pinahyßnb;takragrakIletaþpena);nbMtgúñkAne²yYmIn BaPßtmsHñceUdañK²gSpeBaPbUrmatHneyarþnhmHaKRené nigbTBiesaFn__ karxVHcenøaH RBmTaMgEdnkMNt;rbs; smaKmCatinImYy² k¾mansPaBxus²KñapgEdr. dUecñH vaTamTar[mankarrYmbBa©ÚlKña nigkarBRgwgbEnßmnUv gwdHNeMcnamKe[I,mIdeHanegMaTitaCmKams;sbrBaPßtms y½Pinahyßnb;takragraknéyaLgMaT²;naxMsy½sivIlemßnEb .HneyarþnhmHaKRené Caerogral;qñaM manmnusSelIsBI 200lannak; lak©cinaCginyarþnhmHaKReyade;laBH:blpgrlYTTna) yøIqeragrakVIFeldEKegUbMdkñGaCHanegMaTnaædlUmgúñkAnekñG néitaCrþnG§n½Bhslp§TlaC.yarþnhmHaKRegwnATebt ³yrmat¦itaCrþnG§n½Bhs¬mhkRÞncÆDGmhkRTa)kak ²yYmInsTebRmatmhkRÞncÆDGmhkRTa)kakitaCmKams yßnb;takIFivµmkþtvunGþnbguBMkgwnna) ³yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takrak __yñKeaGuIsaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR 1 yarþnhmHaKReraágbmotReIFivµmkaCafrdEgp;laÁsna)vUtR_nmKhsmatIFivµmk _nmKhsmat (CBDP) _nmKhsmatyarþnhmHaKReny½Pinahyßnb;takIFivµmk (CBDRR) _nmKhsmaty½Pinahyßnb;takrakµmkNrhamsrak (ICBDRR) rakgin _nmKhsmatyarþnhmHaKRenéy½PinahgKR;bKR (CBDRM) CMnYyCRmksuxPaBTwks¥atnigGnam½y karRKb;RKgB½t’mannigkarEsVgrkkarKaMRT kareqøIytbeRKaHmhnþray kareRtombgáarnigkarkat;bnßy kareRtombgáarkareFVIEpnkareRKaHmhnþray kareRtombgáarkareFVIEpnkareRKaHmhnþray karsþareLIgvij karRbkbrbrciBa©wmCIvitCRmkTwks¥at suxPaBsaFarN³karEsVgrkkarKaMRT
 • 3. 2 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené haniP½yéneRKaHmhnþraytamshKmn_ ¬CBDRR¦1 na)vUtRyaLgMaTy½PinahgwnxummQbRldE_nmKhsyade eKCYy edIm,Ikat;bnßyPaBgayrgeRKaHrbs;BYkeK .yarþnhmHaKRegwn;lT;bTI,mIdeBaPßtmsnamKe[aCcUd¾k smaKmCatieFIVkarya:gCitsiñTCamYynwgshKmn_edIm,I raágbmotReragrakgMaTmBR;laBH:blpginy½Pinahyßnb;tak .rdEgpyarþnhmHaKReyakRejivgILeraþsginbtyøIqe MacbRaCHaKRegryagldE_nmKhs;ldATeHa<qeI,mIde kñpEaCyaøkmhkRÞncÆDGginmhkRTa)kakitaCmKams GciéRnþy_mYyrbs;shKmn_ tamry³karbNþúHbNþal .HanegMaTHaKRegryag__nmKhsgúñkAne;srldEþticKR½µskñG n½baßstEnamldEyYmnaFnFBPbRaCWKHnegMaTþticKR½µskñG itaCrþnG§n½BhsHneñn,bú©cb._nþtvunGguBMkHaÑNeu:btEnYnMcyYm gaskrakIletaþpeguBMkWKnÜøx;sbr681nYnMcitaCmKamsgin gaskginraágbmotReragrakIBMG_nmKhstimRkAneBaPßtms yßnb;takginraBrakI,mIde_nmKhs;sbrMamgwr;nFBaP PaBgayrgeRKaH. sar³sMxan;énkarkat;bnßyhaniP½yéneRKaH mhnþray KWRtUv)aneKqøúHbBa©aMgenAkñúgrebobvar³sRmab; itaCrþnGTisñinisyadet½munGna)ldE’mFSsunmBaPµmks gúñkAnemhkRÞncÆDGmhkRTa)kakanlc;sbr82ITkIle mhkRTa)kakanlcHne§TisñinsgúñkAne.3002MañqÚñFxE GDÆcnÞRkhm nigbNþaRbeTsCaeRcInkñúg sni§sBaØaenH )anebþCJabegIát[manEpnkarskmµPaBmYyEdlman kañfHaKRegwnATeHaKRegryagBaPyßnb;takgNMblaKe ; nigplb:HBal;BImuxsBaØabgáeRKaHmhnþrayFmµCati. karebþCJacitþenH RtUv)aneKrMlwkeLIgvijenAkñúgrebobvar³ vaBMGldE¦0102-6002¬itaCrþnG§n½Bhs;sbrlksaC navya:gc,as; [begIánskmµPaBCamYyshKmn_Edl .yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takI,mIdeHaKRegryag ;sGgMaTlksaCþtica£Cþberak;ldmßnEbjBeMbrakgúñk I,mIdeyYmlksÐNxbkRaCgkRgcna)itaCrþnG§n½BhsHne _nmKhs;sbr;nFBaPginBaPßitvusgaskragrakgúñky½sivItRaC mYrlUcAdeMs;sa)RIbRemhkRÞncÆDGmhkRTa)kakanlc ginBaPßitvusgaskragrakgúñkBaP§iTisbRnamg:aykNEMc táIgebna)HneragrakÐNxbkR._nmKhs;sbrMamgwr;nFBaP timRkAne.yalUTMlUTg:ay;lbayeHaKReiBrakrINeMdIBjce gúñkAnejaðgbKena)vUtRHneragrakÐNxbkRitaCmKams ütiniBtYtRrak;bamRsyIhekmcYrkIle5nYnMc;nbMt;kañfMuCbR©cik nigEklMG. kic©RbCuMfñak;tMbn;TaMgenHRtUv)aneKerobcMenA gukRgingMaN:begukR:amaN:a)gukRda):argukRUDna:m;takgukRIT sünehNWbWssrubGñkcUlrYmRbCMumancMnYn70nak;mkBI .mYrlUc[gaNMtnÚ¢aBbna)itaCmKams kñúgkarTTYlsÁal;RkbxNÐkargarsRmab;ksag ManNE_NraklaKegin_nmKhs;sbr;nFBaPginBaPßitvus ;nbMt;kañfyarþnhmHaKRegKR;bKRrakiFaµmk³NKlksaC maneKalbMNgerobcM RkbxNÐkargarmYyenAkñúgtMbn; y½Pinahyßnb;takrakIle;kal;kaCtaþpeldE_yñKeaGuIsaG éneRKaHmhnþrayEdlpþl;eKalkarN_ENnaMkan;Et .nIcReaCitaCmKamsaþNb;ldtoTemfE;kal;kaC
 • 4. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 3 IBkmlaþNbWKHne;sGgMaT²gILeMFkIrldEy½Pinah toTe²gSpelYbRbRErakginutaFsakaGlYmRbmREblB§iT EdlTMngekIteLIg[manRBwtþikarN_FM²eTotEdlmnusS mhkRTa)kakanlcHneaðaBbgwnbtyIøqeI,mIde.HTbRbYCgwn ;ldyYCBaPµmksnamldEitaCmKamsyYCgwnmhkRÞncÆDG shKmn_gayTTYlrgplb:HBal;. bEnßmBIenHeTAeTot shB½n§GnþrCatinwgbegIánkarCYyKaMRTdl;smaKmCati edIm,ICYyrdæaPi)alrbs;BYkeK [edaHRsaynwghaniP½y ragxumaCWKHnegMaTragrak.yarþnhmHaKReaCyaøkcaGldE IlegwhMTjBeg:ayTRMaKitaCrþnG§n½BhstoTeATeHneIBmßnEb esckIþsegçbrYmrbs;lT§plsniñsiT§ BiPBelaksIþBIkar kat;bnßyhaniP½yéneRKaHmhnþrayEdlRtUv)anerobcM gin5002MañqarkmxEgúñkAnenu:bCsTebRbeUkgukRITgúñkAne bnþeFIVkartamry³bNþasmaKmCatiCasmaCik nigédKU iFinlUm;sa©mla)iPaædritaCaCbRhsrakÁgGrag;kañPgwnyYmaC ;sbrgNMblaKevUnjce;kadcmResañKMuCbRlivuIsmÁgsgin ¬aÁheUyIBBaPµmksragrakÐN½xbkR HFA 5102-5002Mañq¦ .Hne§Tisñins;sbr;naxMslpi§TimsaCldE kaleBPiBjBesaBAne§iTisjBekiCamsaCmangúñk Ömßtb]rak;lþpþnbmhkRÞncÆDGmhkRTa)kakmKams;sbr ldEædrlBaCbRgin_nmKhs;ld’mFSsunmBaPµmksTRMaK mhkRTa)kakanlc.yarþnhmHaKReIBlB§iTlYTTna) ²gILeMFladlarkIrrakHaBeMc;kadkuTþtickyþnbmhkRÞncÆDG .xummQbRguBMkSsunmldEy½PinahTPebRné 2> karebþCJacitþrbs;clnakak)aTRkhm GDÆcnÞRkhmeTAnwgkargarkat;bnßy yarþnhmHaKRenéy½Pinah ragrakIVFena)mhkRÞncÆDGmhkRTa)kakanlc epþatelIkarkat;bnßyhaniP½yéneRKaHmhnþraytaMg táIgebna)Hne;sGgMaTBaPµmksldEHømekm0891MañqIB gwgRBna)¤byarþnhmHaKReraágbmótRerakné²¥lragrakIBjce EpñksuxPaB ehdæarcnasm<½n karpþl;B½t’manCamunenA ._nÆDviPGAdelaKecmResrak;ldTRMaK¤b_nmKhsmat -ÞncÆDGmhkRTa)kakanlc3002MañqÚñFxEgúñkAne na)vNEWShgukRITaØaBs§insgúñkIxleßthsTebRginmhkR ;ld[yarþnhmHaKRe;laBH:blpyßnb;takI,mIdeþticaJCþbe y½Pinahyßnb;takraknaFiv_nþtvunGrak³yrmattupMbbaTtirMk raágbmótRerakþnyvUngILerIsebR[VIFeginyarþnhmHaKRené µmksIBþIs³ravboberIlecmRestañqeHa)erak.btyøIqegin ;laÁslYTTna)mhkRÞncÆDGmhkRTa)kak’mFSsunmBaP yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakné;naxMs³rasIB yßnb;takraknaFivIB;s<mkkIleI,mIde³ravboberþtvunGna)gin plb:HBal;bNþalmkBIeRKaHmhnþraydl; RbCaBlrdæ gayrgeRKaH. na)vUtRldEitaCrþnG§n½Bhs;sbrlksaC³ravbober eKGnum½tenAkñúgqñaM2005 )anCMruj[mankarGnuvtþn_ ;takragrakkylYTTyadeHne;sGgMaT_NraklaKeaþNbvUn aünsginBaPiTaGIFivµmkaCyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb ginHaKRegryag_nmKhsaþNbgwnyYmaCHneBaPµmkskIgRB _nmKhs;sbrBaPßtmsvUngILerIsebR[VIFe itaCrþnGginitaC .yarþnhmHaKRegwnbtyøIqeI,mIde
 • 5. 4 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené kareRbIR)as;RkbxNÐenHedIm,IerobcMcgRkgKeRmag kmµviFIeq<aHeTArkkarksagPaBFn;nwgeRKaHmhnþraynig TRMaKyYCrakaCWKyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takrak dl;smaKmCati tamry³kardak;ecjnUveKalbMNgCa yuT§saRsþcMnYn3dUcxageRkam³ 1> kareFVIsmahrNkmµkargarkat;bnßyhaniP½y éneRKaHmhnþrayeTAkñúgeKalneya)ay kareFVIEpnkar .gvElBe³yrIFivµmkIVFerakgin 2>kMNt;nUvskmµPaBEpñkkarkarBar karkat;bnßy .itmTRMaKrakkrgVsErakginyarþnhmHaKReraágbmotRerak 3> epþatelIkarykcitþTukdak;eFVIsmahrNkmµkar garkat;bnßyhaniP½yéneRKaHmhnþraycUlkñúgskmµ- PaBkargareqøIytbnigsþareLIgvij. QrelIsµartIenHehIy Edlsm<½n§PaBCaskl sakbRKena)vUtRyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;tak;barMs Hne§n½<ms.7002MañqalutxEk:yvÚjgukRITgúñkAnerakvÚøpaC ebþCJaCYydl;kak)aTRkhm GDÆcnÞRkhm edIm,IeFIVkar _nmKhs;sbrMamgwr;nFBaPginBaPißtvusgaskrakkrATeHa<qe tamry³karBRgIk nigbegáInkargarkat;bnßyhaniP½yén eRKaHmhnþraykñúgcMeNamRbCaCngayrgeRKaHbMput mKamsldEAdelaKemukRaCWKHanegMaTnCaCbRldEyIhe .yYmaCragrakIVFevUtRgIye;sbritaC þnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakMhMTkIgRBI,mIde BaPißtvusnam_nmKhsgaskI,mIderagrakÐN½xbkRraskÉyar nig PaBFn;rwgmaMrbs;shKmn_enH)anKUsbBa¢ak;nUv ragrakIBmhkRÞncÆDGmhkRTa)kakanlc;sbrya)aüFem sÞTeúÁKmaC¾kavyIheyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;tak sMrab;smaKmCati Rbkan;ykedIm,Ieq<aHeTArkkarksag bkRHñceUd.MamgwrnFBaPginBaPißtvusnam_nmKhsBaPßitvus ³ATetcUdAdelaKenamHneÐNx KnøwHsMxan;mYyrbs;smaKmCatikñúgParkic©rbs;BYkeKCa yade.’mFSsunmrak©cikgúñk³NraFasrFaJCaG;ldrakyYnMC sarEttYnaTIenHehIy EdlCaehtuplsMxan;naM[rdæa Pi)aldak;bBa©ÚlsmaKmCati CasmaCikénynþkarfñak; .la)iPaædr;sbryarþnhmHaKRegKR;bKRragrakgúñkitaC edIm,IbegIátmUldæanRKwHmYyEdlGacQaneTA dl;karbegIáteLIg karGPivDÆn_ nigkareFVI[man nirnþPaBnUvral;kmµviFI KMerag nigGnþraKmn_nana rbs;clnakak)aTRkhm GDÆcnÞRkhmkñúgkic©kar kat;bnßyhaniP½yéneRKaHmhnþray nigRKb; skmµPaBTaMgGs;EdlnwgcUlrYmcMENkdl;kar ksagsuvtißPaB nigPaBFn;rbs;shKmn_.
 • 6. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 5 20°sMrab;bMerIdl;bNþaskmµPaBkat;bnßyhaniP½yén eRKaHmhnþrayedIm,IFanafaeyIgminRtwmEtCYyseRgÁaH CIvitkñúgshKmn_edaykareqøIytbEtmYyb:ueNÑaHeT Et eyIgEfmTaMg)anCYydl;karsþarshKmn_eLIgvij[dUc sIleyIheyarþnhmHaKRenam;naTnimKeldEBaPnaßsgwn -þnhmHaKRegwn;lT;bT;nFBaPgaskgMaTmfEWKtoTeHneIB .gptoTemfEgILerIsebRtE;nak[yar _yñKeaGIusaG;nbMtAneTbirb>3 toTeÉ;nbMtmaNeMcgúñkyYm;nbMtaCWK_yñKeaGIusaG;nbMt gúñkAneKegaCyarþnhmHaKReyadeHaKRegrlYTTyagldE mhkRTa)kakitaCmKams.kiVhIusa:)IusaGginIusaG;nbMt IusLea:mvaLIusneÚÐNaCú<mkNeyu‘bRsTebRnémhkRÞncÆDG PUma hVIlIBIn swgðbUrI éf TIm½r nigevotNam rYmCamYy ;takragrakgúñk;kal;kaCkNEMcmYrlUcna)itaCrþnG§n½Bhs xummQbRldE;nbMtgúñknCaCbR;sbrHaKReyagBaPyßnb nwgmuxsBaØaeRKaHmhnþrayenAtambNþaRbeTserog² ;takIFivµmkné²gSpemþIpecÚþptinMKþtvunGyadenÜøx ;naxMsutaFvUngcEnam¾kHneIlegaxÐNxbkRraskÉ cMnYn4pgEdr EdlCaRtIvis½ydl;clnakak)aTRkhm y½Pinahyßnb;takragrak;ldkNEMcmYrrakgúñkmhkRÞncÆDG gask;bamRsyYmHøwnKBaPµmksaCldEyarþnhmHaKRené ³namHne4gMaTutaF._nmKhs;sbrMamgwr;nFBaPginBaPißtvus aCbtyIøqeraknam[raTmaTldEy½Pinah>1 .’mFSsunmy½sivgúñk;naÞnb ragrakgúñk²yYmInsTebRmat;kal;kaCBaPµmks>2 .nÜøxMaSnbrakginraBrakrakyßnb;tak gúñkATetoTe²gSpe§n½B;kaBy½sivgwgRBMcborerak>3 .yarþnhmHaKRegKR;bKRragraknéMhMT I,mIde§n½B;kaB;baCldEtoTe²gSpelÚñsKaPsams>4 _nmKhs;sbrMamgwr;nFBaPginBaPißtvusgaskcaG .yarþnhmHaKRegwnATe aJCþbena)mhkRÞncÆDGmhkRTa)kakanlctoTeATeHneIBmßnEb arAneafþtic agrak;barMsvanvaBMGrak;larIBna)ldEakivf;l HaÁgResr nYnMckuTkcEgbEgwnmhkRTa)kakanlctKanG¶féan;naÞnb
 • 7. 6 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené WKHnegMaTmþIpecÜþptinMK.raágbmotRerakginy½Pinahyßnb y½Pinahyßnb;takrakIBþIslksaCþsRas§TuygwnyYmaCbsR éneRKaHmhnþrayrbs;shB½n§GnþrCati edaycg;BRgwg I,mIderaágbmotReragrakIBgwdHNeMcgin_nmKhsBaPßtms namaNlBeAnebtyøIqecaGldEyYmBaPnaßsgúñktißsKe[ ²gSpeBaPµmksIVFecaGgILetIkeyarþnhmHaKReaØaBsxum mBRyarþnhmHaKReaØaBsxumné;laBH:blpyßnb;takI,mIde TaMgGackarBar)annUvsmiT§iplénKeRmagGPivDÆn_nana jaøpMbrakIBtupsoCeBaPxusy½sivné§n½<msancraædheaCcUd .yarþnhmHaKReyade enAkñúgkMLúgkic©RbCuMKN³kmµaFikarRKb;RKgeRKaH xEuIsLe:amsTebRgMaN:begukRITAne21ITkIleyarþnhm aCitaCmKamsaf;laÁslYTTna)uMCbRÁgG8002Mañqasme yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakþtvunGna)nIcRe yßnb;takBaPµmksHneñn,bú©cb.yIhekmMañqnIcReaCHne haniP½yéneRKaHmhnþray KWminEmnCaerOgmYyfIµ rbs; .Te_yñKeaGuIsaG;nbMtgúñkAnemhkRÞncÆDGmhkRTa)kak ;sbryarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takBaPµmksaCIbHaTe ¾kyade¾kaNg:aycYtcitna)añK²gSpeBaPnamitaCmKams .nÜøx;sbr;kal;kaCBaPµmksIletaþpena)²yYmInitaCmKams lBe³yr_nCayebRaCI,mIdeafañKgoBRemBRna)HneMuCbR©cik EvgeTAmux smaKmCatiTaMgGs;kñúgtMbn;KYrEtGnum½tnUv y½Pinahyßnb;takragrak_nþtvunGrakgúñkyYmmYrþsRasIFiv HaKRegKR;bKRkñpEIletEtaþperYKnimldEyarþnhmHaKRené mhnþrayEtmYymuxb:ueNÑaHeT b:uEnþRtUvEtbBa©ÚlTaMgEpñk gMaTañKmYrlÚ©aBb;kadI,mIden½baßs_nÆDviPGragrakginBaPxus §n½BbRaCyaøk[_NraklaKegKR;bKRrakjanMCgwdHNeMc .vUtRmwtRnaædTbnamldEyYm GñkcUlrYmCaeRcInkñúgkic©RbCuM )anyl;RBmbegIát _nmKhs;sbr;nFBaPginBaPßitvus;bamRsragrakÐNxbkR EdlCaÉksarENnaMd¾manKuNtMélsMrab;smaKmCati aNg:ayIVFevUtRHneragrakÐNxbkRafrIñsena)rdEgpHanegúñk [RsbnwgbribTenAGasIuGaeKñy_ . ebIeTaHCaclnakak -inahyßnb;takragrakþtvunGna)mhkRÞncÆDGmhkRTa) ;ca)MacrakaCavtEIþkyIhekmMañqnIcReaCyarþnhmHaKRenéy½P km²numIB;basRnamldEragraknéHwKRnaædlUmgwgRBvUtRldE gMaTmfEgIye.toTemßnEbBaP§iTisbRnamtE;nak[þtvunGgin RtUvkareFVIkargarbnþ[manlkçN³CaRbB½n§ cMeBaHGIVEdl gILerIsebRtE;nakna)[anaFtEvUtRHaneVIFeguBMkgwnna)gIye laKevUnna)cmRescaGgIyeafdka)R[VIFeI,mIdetoTemfE vUtRyaLgMaT;nFBaPginBaPßitvusgaskrakné²gbMcgNMb .yasRHadeguBMkna) BaPginyarþnhmHaKReágbaØaBsxumnérakañnin-4 _yñKeaGuIsaG;nbMtgúñkHaKRegryag HaKRerasyade©cikædseginSsunmtivICvUn;gb;ta)rak _Nrakya)rIleATek¥pEKneGMFMhMTnamWKitaCµmFyarþnhm naßsaüTiv;sbr CRED2 Ssunmnamafgwd[na)8002MañqAne lYTTna)vUtR;kannal412;baøsna);kan000532gaCnYnMc dake091lhEbR©cikædsey½siv;ld;laBH:bgin;laBH:blpgr KeaCgMaøxHaKRegrldE;nbMtaCtEAneWK_yñKeaGuIsaG;nbMt.aølud 8002MañqAnegþsE;kaC.8002MañqgúñkitaCµmFHaKReyadetupMb kaleBPiBgMaTUTyarþnhmHaKReBaPnaßsboFebobReKeIbe namyIheuIsaG;nbMtgúñkgILetIkena)°73namafjIXeKe °64nYnMc©cikædsetaxcUxgin°09ATe;ldnYnMcHaKRegrnC .itaCµmFyarþnhmHaKReIBkmlaþNb 2. Center for Research on the Epidemiology of Disaster http://www.cred.be
 • 8. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 7 0.1% 0.4% 0.7% 33.7% 2.4% 0.5% 1.3% cMnYn 8002;nbMtmatyarþnhmHaKRe_NrakiþtwBRné 2ITgatsUnMK 2ITgatsUnMK 2ITgatsUnMK 2ITgatsUnMK ³2ITgatsUnMK ginId;ka)tܶsgMarciBUtRHúüB;lüx;nnMCkwT¬utaFsakaGlYrMbrEMbrakyarþnhmHaKReágbaØaBsxumIBATeUTBaPædiT _yñKeaGuIsaG;nbMtgúñkgMaøxxummQbRldEgMatITgMaTmBR¦gILenIkeTRumskwT;sBMk Source EEPSEA 3 2 http://www.cred.be 3 Economy and Environment Program for Southeast Asia http://www.eepsea.org tIkeafjIXelImeKeWKSsunm;ld;laBH:blpHaBeMc maneLIgkñúgGnutMbn;cMnYnBIr KWGasIuxagekIt nigGasIu HaKRe_NrakþitwBRnYnMcIlek¥pEyadeHnebbE;lünBKe.gÚ,tgax nYnMcsTebRgúñkAne;bajkwjaCgILetIkena)ldEyarþnhm nicsTebRWKnIcReædrlBaCbRnYnMcnamldEkaleBPiBIleAnerIB nigRbeTsNÐa EdlRbeTsTaMgBIrenaHsißtkñúgGnutMbn; yarþnhmHaKRenYnMcIbHaTeIbe.Ilegax;ka¢aBbna)ldErIBgMaT EpñkClsaRsþekItmaneRcInelIkkñúgtMbn;GasIuGaeKñy_kþI gwnboFebobReIbegaCbaTtimRknamWKHaKRegrkñGnYnMctE .kaleBPiBgúñktoTe²gSpe;nbMt naßsaüTiv (CRED) MañqaCWK8002MañqafanNKna) EdlmankarxUcxateRcInbMputelIkTI3 enAkñúgkMLúgeBl rakyIheyarþnhmHaKRevUngrlYTTldEyakRegucMañq02 xUcxatesdækic©mancMnYn181ekadduløashrdæGaemrik. elIsBIenHeTot eRKaHmhnþray)anbgá nig)ansMlab; mnusSeRcInCag 235>000nak; ehIyb:HBal;dl;mnusS HaKRenamafjaðgbna)atR;tNMkmatldE;kannal112nYnMc mhnþraycMnYn 321 elIkekIteLIgenA lMdab;RbeTs edaykñúgenaHRKan;Et sTebRkIle02nYnMcnamnIBIlVIhsTebR maNtovesTebRkIle61namuIsNeÚÐN man10elIk RbeTséfman5elIk nig 1amUPsTebRgúñksICaNnÚøkuIsHúüB;lüx .tupMbnIcRe;baøskñGnamldEkIle 8002¦°aCtiK¬;nbMtmatyarþnhmHaKReyade;baøsrak ;nbMtmatyarþnhmHaKReyade©cikædsey½siv;ld;laBH:brak 8002¦°aCtiK¬ GaRhVik Gaemrik GasuII GWr:ub GUesGanI 62.1% 98.8% 12 33 143 95 71
 • 9. 8 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené KMnUstagTI 2 xageRkamenHKWCaEpnTIbBa¢ak;BI TidæPaBTUeTAénmuxsBaØaeRKaHmhnþray Edlbgáeday tܶsgMarciBUtRHúüB;lüx;nnMCkwT¬utaFsakaGlYmRbmREbrak yaLgMaTgMatITgMaTmBR¦gILenIkeTRumskwT;s<mkginId;ka) .gMaøxxummQbRldE_yñKeaGuIsaG;nbMtgúñk wKtoTekm;baÞnb ;nbMtgincilgaxgoQegICegaxk:bEnamHaKRegrldE;nbMt TenøemKgÁénRbeTsevotNamEb:kxagekIt éntMbn;eqñr rbs;evotNam TIRkug)agkk nigtMbn;CMuvijTIRkug)agkk nIBIlIVhsTebRné;sGgMaT;nbMtgþsE;kaC.fésTebRné .uIsneÐÚNsTebRné:avac;nbMttIkegincilgaxk:bEgMaTmBR HaKRegryagldE;nbMtjiv3ITgatsUnMKATelImeIbe bMputKWRKb;tMbn;TaMgGs;énRbeTshVIlIBIn tMbn;dIsNþr TenøemKgÁkñúgRbeTsevotNamesÞIrEtTaMgRKb;Epñkrbs; ;nbMtvaLsTebRnétIkegaxgingICegaxk:bEaCú<mksTebR HaketIkegaxcilgaxk:bEfénCaCbRnékkga)uMCginkkga) sTebRné:avacHaketIkegaxgincilgaxgMaTmBRatRa:mUs NÐÚensIu. cMeBaHRbeTshVIlIBInvij KWxusKñaBIRbeTs HúüB;lüxgwnmQbRtEmwtRnimKeafHaBRe;nbMtgúñkyaLgMaT HaKReaØaBsxumTPebRgwnmQbRAneKeHnegwnmwÞnTTeHaÑNeu:b lYmRbmREbaþtkIBkmlaþNbldEyaLgMaT²gSpeyarþnhm gÚ,tgaxk:bEginnÚShUl;nbMtAne¬;nnMCkwTaCcUdutaFsakaG éntMbn;mIndaNav¦kar)ak;dI ¬edaysarsNæandIrbs; .rdEgptܶsgMarHaKRegMaTmBR¦HnesTebR tMbn;GasIuPaKGaeKñy_KWmanPaBgayrgeRKaH naßsirbaþtkgwn§½nB;kaByarþnhmHaKReyadeTPebRnIcReaC ImaN‘UsklrHaKRe.itaCµmFaþtkginSsunmaþtkgMaTyade kñúgExFñÚ qñaM2004 Edlb:HBal;dl;RbeTsNÐÚeNsIu rahbRyavldEsICaNnÚøkuIsHúüB;lüxgMaTmBRfésTebRgin raknam[IVFe8002MañqaPs]xEgúñkamUPsTebRrñqe;nbMt aþtk.;kan;naByr;bar;sGSsunm;balMsginMNMdaCtaxcUx lpIBnIcReaCÖmra)yYBRraknam[tIágeb¾klYbRbREsakayirb yaLgMaTaþtkIBjcelpaC.lUmgMaTHne;nbMt;ld;laBH:b yadegILeágbtoTenIcReaCaðaBbnam[laþNbgwnIlegax ;sa)RIbRekwTHVxIQeBRéjaøpMbtudgin;bakrakaCcUdSsunm Ssunm;sbrIT;salMbrakµmkyInbUrrKnkwTBaPNuKHucyfrak namnimginlaysR;cadldEgMatITAne;srvUtRIµflUNMckñG¬ HnegMaTaðaBbWKtoTeHneIBsIleldEIVGItR;gb;ta)¦BaPißtvus §n½B;kaB;baCavtETeHaneyYmtEsTebR;sbraðaBbaCnmEnimav [laþNbgwncaGutheaCldE;nbMtgúñkyaLgMaTsTebRgwnañK gúñklImeütiniBmUs.HnegMaTsTebRnéædrginædrgavraðaBbnam ]bsm<½nTI 1 BIEpnTIlMGit BImuxsBaØaeRKaHmhnþray .²yYmInsTebRné
 • 10. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 9 _yñKeaGIusaGAnetupMbHaKRegryagldE;nbMt³3ITgatsUnMK (Source:EEPSEA) 1>5 1>51>5 1>55>1 haniP½yEdlTamTa[mankareqøIytbCahaniP½yEdlTamTa[mankareqøIytbCahaniP½yEdlTamTa[mankareqøIytbCahaniP½yEdlTamTa[mankareqøIytbCahaniP½yEdlTamTa[mankareqøIytbCa bnÞan;edayvis½ymnusSFm’bnÞan;edayvis½ymnusSFm’bnÞan;edayvis½ymnusSFm’bnÞan;edayvis½ymnusSFm’bnÞan;edayvis½ymnusSFm’ yakRealvelBe;naT[gin;naÞnbHaágResyYnMC;lþprak eBlmaneRKaHmhnþray RBmTaMgskmµPaBsþareLIgvij Hne;sGgMaTatµmFBaPscUdjivgILebIgecaG_nmKhs[AdeMs KWeFVIeLIgkñúgeKalbMNg edIm,Ikat;bnßyhaniP½yén eRKaHmhnþrayry³eBlEvgeTAGnaKt. eK)anyl;ya:g vUtR;ca)MacitaCmKamsldErak©cikaCWKHnegMaTragrakaf;sa,c EteFVI ebIeyagtamGaNtþirbs;xøÜn. EteTaHy:agNakIþkar eFVIEbbenHKWvaminEmnCaTIbBa©b;enaHeT EtvaCameFüa)ay eq<aHeTArkTIbBa©b; EdleKaledAénTIbBa©b;enH KWedIm,I begáInkRmiténsuvtßiPaB nigPaBFn;rbs;shKmn_nwg lp§TlaC.HaKRegryagBaPvUnyßnb;takyadeyarþnhmHaKRe eKnwgGackat;bnßykRmitkargareqøIytb enAeBlGnaKt RbsinebIeKGaceFVIkic©TaMgLayxageRkamenH EdlCa ³yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragraknékñpE tarag1 ³ TItaMgEdlRbQmmuxxøaMgnwgmuxsBaØaeRKaHmhnþrayedaybMErbMrYlGakasFatu nig muxsBaØaeRKaHmhnþrayEdlelceLIgtarag1 ³ TItaMgEdlRbQmmuxxøaMgnwgmuxsBaØaeRKaHmhnþrayedaybMErbMrYlGakasFatu nig muxsBaØaeRKaHmhnþrayEdlelceLIgtarag1 ³ TItaMgEdlRbQmmuxxøaMgnwgmuxsBaØaeRKaHmhnþrayedaybMErbMrYlGakasFatu nig muxsBaØaeRKaHmhnþrayEdlelceLIgtarag1 ³ TItaMgEdlRbQmmuxxøaMgnwgmuxsBaØaeRKaHmhnþrayedaybMErbMrYlGakasFatu nig muxsBaØaeRKaHmhnþrayEdlelceLIgtarag1 ³ TItaMgEdlRbQmmuxxøaMgnwgmuxsBaØaeRKaHmhnþrayedaybMErbMrYlGakasFatu nig muxsBaØaeRKaHmhnþrayEdlelceLIg 5>etItMbn;GasIuPaKGaeKñy_kMBugsßit ?cþmecUdBaPnaßsgúñk clnakak)aTRkhm GDÆcnÞRkhm þtvunGMankwdrakgúñknIcReaCnIreMckIrraknam[IVFena) bkRraskÉgúñkgcEnamldEy½siv4gMaT²MFragrak ;nFBaPginBaPißtvusnam_nmKhskrATeHa<qeÐNx .yarþnhmHaKRegwn viPaKTanrbs;clnakak)aTRkhm GDÆcnÞRkhm cMeBaHkarksagshKmn_ man ³WK4gMaT²MFutaFaCldE;nFMamgwrBaPginBaPißtvus TItaMg muxsBaØabgáeRKaHmhnþray Eb:kxageCIgeQogxaglic RbeTsevotNam tܶsgMarHaKRe Eb:kxagekIténtMbn;eqñrRbeTsevotNam tܶsgMarHaKRegingúVhITHúüB;lüx maNtovesTebRgúñkÁgKmeøneTjivuMC;nbMt km<s;TwksmuRTekIneLIg fésTebRkkga)gukRITjivuMC;nbMtginkkga)gukRIT ;nnMCkwTgingILenIkeTRumskwT;s<mk fésTebRnégÚ,tgaxk:bE ;nnMCkwTgintܶsgMarHaKRe RbeTshVIlIBIn xül;BüúH )ak;dI TwkCMnn; raMgs¶Üt Eb:kxagekItnig xaglicekaHcava:RbeTsNÐÚeNsIu )ak;dI TwkCMnn; raMgs¶Üt nig km<s;TwksmuRTekIneLIg
 • 11. 10 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené • GPivDÆn_FnFanmnusS edaybegáIt[manRkum btyIøqemukRvaLginaCú<mkitaC;kañfAnebtyIøqe ATeUTaCbtyIøqemukRgMaTmBRuIsNeÚÐNAneþtxe;kañf nIBIlIVhginr½mITamUPuIsLe:ammaNtovesTebRAne 341gareMK¬ - ATeHneIBsIle.¦añK;larkñG;jalsRúMJx raklYTTna)ldE;nbMt;kañfbtyIøqemukRnamWKtoTe namHanegúñkldE;kan942aCNambRlaþNbHúþNb cMnYn100nak; CMnajxagPsþúPar Twks¥at nig Gnam½y suxPaBeBleRKaHGasnñ nigEpñk ._nmKanmKrUT • eraágbmotReraknpE yIøq xum;bKR¬yarþnhmHaKRebt ;kañfAnebtyIøqeraknpEgin¦yarþnhmHaKReaØaBs ¦maNtovefétIkegaxr½mITuIsNeÚÐNaCú<mk¬itaC .;nbMt;kañfgin • sþúksMPar³TukCamunenAtamXøaMgCayuT§saRsþ .²;naxMs • yIhejivgILeraþsragrakIBgwd;lyrak;sBMkkIle nwgTMnak;TMngvaCamYykargareqøIytbkat;bnßy ._nmKhsmatyarþnhmHaKRegKR;bKRginy½Pinah • GPivDÆn_saxaTaMgFnFanmnusS nigsmÖar³ .þticKR½µskñGjaþNbaSkrfEginsIresICRe muneBlmanRBwtþikarN_eRKaHmhnþrayenH. tamry³ karRbwkSaya:gjwkjab;CamYynwgsßab½nrdæcMnYn36 kak)aTRkhmPUmaGac[eKyl;)anBItYnaTIrbs;xøÜn kñúgkareqøIytbnwgeRKaHmhnþray RBmTaMgsar³sMxan; énEpnkaryfaehtu. CalT§plénkic©xMRbwgERbgenH smaKmCatiRbeTsenHGaceqøIytbya:gTan;eBlevla CYydl;GñkrgeRKaHenAtMbn;Rkugy:aghÁÚn nigGay:ava:DI bnÞab;BIrgxül;BüúHrYcmk. elIsBIenHeTAeTot eday sarEtrdæaPi)al )anyl;c,as;BImuxgarrbs;smaKmCati nigskmµPaBenAeBleRKaHGasnñenH rdæaPi)al)an GnuBaØatþi[eKGaccUleTAeFVIkarkñúgshKmn_ nigelIk ElgBn§dl;karnaMcUlTMnijepSg². eKnwgbnþdMeNIrkar erobcMEpnkaryfaehtuenHteTAeTotenAqñaMxagmux² edIm,IFanafaeKGaceFIVkargareqøIytb)anRbesIrEdlGac .HaKRegryag_nmKhs;ldyYC muneBlEdlmanmhaBúüHmrN³NaCIsmuneBlEdlmanmhaBúüHmrN³NaCIsmuneBlEdlmanmhaBúüHmrN³NaCIsmuneBlEdlmanmhaBúüHmrN³NaCIsmuneBlEdlmanmhaBúüHmrN³NaCIs amUPmhkRTa)kak amUPmhkRTa)kak amUPmhkRTa)kak amUPmhkRTa)kakkak)aTRkhmPUma -kakyadesICaNyarþnhmHaKRegwnbtyIøqerak ³yrmatgwgRBna)vUtR8002MañqaPs]xEgúñkamUPmhkRTa) rFa£CaGgwnyYmaCBaP§iTisbRnamg:ay;lbayeaSkwbR©cik ædlUm an eraágbmotReraknpEt½munGrakgMaTmBR yIøq yarþnhmHaKRebt
 • 12. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 11 _nmKhsmatAneIFivµmk_nþtvunGraknébober smaKmCatiCaeRcInFøab;)anGnuvtþKMerag- kmµviFIenAfñak;shKmn_epSg²CaeRcInqñaMmkehIy edIm,I [btyIøqeginraágbmotReragrakIVFeyaGe_nmKhsTRMaK ;basRnamldEBaPßtmsgwgRBrak³yrmatgILerIsebRna) jaðgbHnemakRegaxgatsUnMK.mßnEbnaFnFkrgVsEgin BIrebobCarYmmYy EdlsmaKmCatiTaMgBYgFøab;)aneFVI kargarenH³ karksagsmtßPaBenARKb;lMdab;fñak; rYmTaMg mhkRÞncÆDGmhkRTa)kak UKdéaCrakÁgGgin yagBaPNambR;na:)rak BaPßtmsginHaKRegr EpnkarskmµPaBkat;bnßyhaniP½y _nmKhs;kañfAneyarþnhmHaKRené yavginütiniBtYtRrak mYrlUcbbEmatømét i ¦§n½<msancrnmEnimbbEgin§n½<msancrbbE¬ smaKmCatik¾)aneFVIkargarCaeRcInmkehIypgEdr gMaTmBRutaFsakaGlYmRbmREbaþtkIB;lyrak;s<mkkIleI,mIde yarþnhmHaKReaØaBsxumgwnbtyIøqeMcboremotReI,mIderakvUmRt epSg². Ca]TahrN_ RbeTsNÐÚeNsIu)andak;bBa©Úl yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takIFivµmkgúñkHneragrak IFivµmkgúñklÚ©aBbna)vaLsTebRɵmkNrhamsbbEmat nIBIlIVhsTebRkNEMcnÜøx;sbryarþnhmHaKReraágbmotRe na)¾kjivfésTebRÉIrnÜøx;sbr341gamReK³yrmatIVFeWK matyarþnhmHaKReraágbmotRegamReK³yrmatIVFe shKmn_ xN³EdlRbeTsevotNam)aneFVItamry³ KeRmagRKb;RKgeRKaHmhnþraytamshKmn_rbs;eK. smaKmCati)anepþatkarykcitþTukdak;elIkargarbnSaM eTAnwgkarbERmbRmYlGakasFatu dUecñHkic©karenHRtUv .tKanGlBeanraknpEIVFelBegúñkyasRHadetE ginHaKRegryagBaPIBNambR;n:a);barMs_Nrkb] IVFerakgúñkBaPunaGnam¾d_Nrkb]aCWK_nmKhsBaPßtms _nmKhsBaPnaßsNambR;n:a)rakgúñk_nmKhsyYmaCragrak matyaderdEHneañKyYmaC.raknpEaCMcboreATenaQgin namcaGgwn_nmKhsHneNambR;n:a)ragrakgúñkmYrlUcrak³yr TbayirrÚþb;saøprakgúñkvUtRsuxlYnMTgMaTmBR;sa©maCBaP ehIynwgeFVIkic©karepSg² edIm,IedaHRsaycMeBaHral;mux sBaØabgáeRKaHmhnþrayEdlekItmaneLIgkñúgshKmn_ BaPIBNambR;n:a)rakrINeMdmYrlUcrak³yrmat.Ke;sbr norena)¾kmYrlUckñG_nmKhsBaPßtmsginHaKRegryag [IVFeraktoTeATeHneIBsIle.rdEgpHnerakrINeMdIBtRUs RbesIreLIgnUv]bkrN_nanasMrab;eFVIkar)a:n;RbmaNenH raskÉÖmuBHa)ena)uIsneÚÐNsTebR.;saN;naxMsrak©cikaCav itaCasaPaCBaPßtmsginHaKRegryagBaPNambR;n:a)rakIB gMaTmYrtETeHaneHnesTebRyade;sa)RIbRetEvUtRnimldE kEtEguBMkmaNtovesTebR.rdEgptIkegaxr½mITsTebR ramukaðaBbvUnmßnEblImeütiniBI,mIderdEgpHneraskÉlYmRs utaFsakaGlYmRbmREbaðaBbgukRIT;nbMtarC;sacrakiBnC .mIdeaCcitKaPitaCnCaðaBbgin yßnb;takragrakginraágbmotReragrakgMaTmYry½Pinahyßnb;takraknaFv 5>2 skmµPaBCak;lak;tamRbeTsnimYy²kñúg kargarkat;bnßy karkarBar nig karbnSaMxøÜn
 • 13. 12 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené smaKmCatikak)aTRkhmRbeTsTIm½r)anepþIm KMnitCamYyshKmn_ Hatubulico edIm,IerobcMEpnkar skmµPaBmYyeLIgsMedABRgwgEpñkrbrciBa©wmCIvit nig gin³vICa¢CivjanMClaþNbHúþNbrak;lþpna)yIherasYKR©cikædse Mcborena)Ke.lUNMc;ka)RginlpñniTnIágebcaGKe[µmkisk HneyYmgamReK³yrmatyIhemukR61nYnMcgÉnÜøxyYCmukR eFVI[CIvPaBrbs;BYkeKmanesßrPaB.RkumTaMgenH)andaMdM ;sa)RIbRerakIB;lsldElpñniTvUnjce;klyIhe²gSpeMaN na)MSnscaG²yYmInmukR.KekYB;sbrkusRgúñkraSpITrasYKRgúñk ATekyKeldEyIheaølud521ATeaølud08aCNambR;ka)R IþsRmukRtoTeATeHneIBsIle.gMa)RvUdrAnerahaGjiT;bamRsIbRe aCkmburs._nmKhsgúñkñnsaGHaþNebaCgahtIágebna) na)HnegMaTlaysR;cad;nbMtAne_nmKhsHnegareMKnélp§Tl .yYmtimRkgúñkniKRhskñpEnÜøx;sbrjanMCgingwdHNeMcnIágeb sTebRitaCmKamsIBkmna)WKtoTeyYm_NrhaT] Lav EdlenATIenaHeK)andak;bBa©ÚlB½t’manTaMgLay raágbmotRegamReKgúñkATeutaFsakaGlYmRbmREbaðaBbIB .Ke;sbryarþnhmHaKRe etIRtUveFVIsmahrNkmµrWeT? bTBiesaFn_ vaLsTebRIB xN³Edlkak)aTRkhmLavTTYlfvikaBImCÄ- ½§nBhs;sbrutaFsakaGlYmRbmREbragrak;bamRslÐNm maøPutaFsakaGlYmRbmREbaðaBbraágbmotRegamReKþtvunGI,mIde yade;cadragrakaCHneragrakafkuT;tacvaLmhkRTa)kak .IVFeguBMknÜøxldEyarþnhmHaKReraágbmotRegamReKIBkLE H:blpIBNambR;n:a)¬2ITnahMCvUn;bcþtvunGna)IB;;baÞnbtE nÜøx;sbrsTebR;ldutaFsakaGlYmRbmREbaþtkrasyade;laB ehIyelIkCaskmµPaBedIm,IGnuvtþ ¦eBlenaHkak)aT yYmaCTiñstiCg:ay§n½B;kaBHneragrakaf;laÁslYTTvaLmhkR WKsseiBaC_nmKhsmatyarþnhmHaKReraágbmotReragrakgwn Rtg;cMnucénkar)a:n;RbmaNBIPaBgayrgeRKaH nigsmtß HneragrakkmHanelBeIB;bac.añKcUd_Nrkb]IbReKeldEBaP þnhmHaKReraágbmotReragrakyYmaCañKmYrlÚ©aBb;kadna)vUtR¾k .añKcUdþtvunGþsRasIFivIbReyade_nmKhsmatyar aCWKyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrak kargarCab;Bak;Bn§½nwgvis½yepSg²eTot ehIymanPaB yasRHadecaGyYmaNy½siv¾k¤brakÁgGnaµK.gptoTeuMajMas IBBaPhUmsaCgbREgwbR©cikvUnraTmaTavTeHanegÉtEna) gwdHNeMcIB³NraFas;kaNMsIBgwd;lyrakIBIKaP;bKR EbbviTüasaRsþ nigkarerobcMEpnkarGPivDÆn_edayman .½ñtybRgubRrak 5>3 karerobcMBRgwgvis½yBak;B½n§epSg²eToteTA kñúgTMhMénkargarRKb;RKgeRKaHmhnþray karRbkbrbrciBa©wmCIvitRbkbedaynirnþrPaB bTBiesaFn_BIRbeTsTImr½xagekIt
 • 14. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 13 smaKmCatiesÞIrEtTaMgGs;enAkñúgtMbn; kMBugeFVI ta¥skwTBaPxusraBMaKrakaCcUdtoTe²gSpey½sivgúñkragrak _nÆDviPGþticKR½µskñGgKR;bKRgin_nÆDviPGragraky½manGgin ;naxMs¾dutaFaCWKHnegMaTy½siv.Ane;kañskmRCginaxas gúñkyarþnhmHaKReyadey½Pinahyßnb;takragrakIVFeI,mIde Ilegaxy½sivIbenisbR.BaPi§TisbRnamtE;nak[_nmKhs HnegMaTy½sivHane¥lna)[añKyYmaClYmRsbmRsna)vUtR nwgGacCaviPaKTanya:gsMxan; edIm,IseRmceKaledA kat;bnßyhaniP½yéneRKaHmhnþray nigedIm,Iksag .na)_nmKhs;sbrMamgwr;nFBaPginBaPißtvus I,mIdenIcReg:ayKayeiniivna)mhkRTa)kakanlc elIkkm<s;karyl;dwgGMBIsar³sMxan;énkic©shkar kar ginn½baßs_nÆDviPGrakBaPxuskñpEyYmaClYmRsbmRs yaLgMaTaðaBbyasRHadeI,mIdeyarþnhmHaKRegKR;bKRragrak .yarþnhmHaKRegKR;bKRragrakgwn§n½B;kaB yarþnhmHaKRegKR;bKRkñpEjanMCkñG-_NrhaT] enAfñak;tMbn;nigfñak;Cati )anBüayameFVIkargarCamYy EpñkGPivDÆn_sßab½n kñúgkargarRKb;RKgGñksµ½RKcitþ. cMnucEdlepþatkarykcitþTukdak; KWeFVIya:gNa[)an Gñksµ½RKcitþcUlrYmkñúgkargarRKb;RKgeRKaHmhnþray ginyßnb;takrakraágbmotRerakIVFelBebtyIøqelBeIB;bac .BaPrþnrinnamHneragrak[I,mIdeHneg:ayIVFejivgILeraþsrak .tKanGlBeanmßnEbgwgRBraknam[raTmaTavHnecunMc yYmaCyarþnhmHaKRegKR;bKRgaxrdEHneañKgodesR aðaBbyasRHadeaNg:ayIVFeañKmYraSkaPiBna)BaPxusgaxgwn utaFsakaGlYmRbmREbraknélB§iTIBjcegILecleldE raknéyYmyalUTMlUTginATeUTaCyasRHaNeMdkrATenaQI,mIde ;bKRragrakgúñknIcReaCIFivµmkgamReK.Hney½Pinahyßnb;tak RKgeRKaHmhnþray)andak;bBa©ÚlnUvsarsIþBIkarbgáarCMgW RKunQam nigpþasaybkSI ehIyk¾)andak;bBa©Úlkargar .rdEgpyarþnhmHaKReraágbmotRegamReKgúñkmzbHaágRes ta¥skwTginy½manGy½siv – edaykak)aT ¬uIsneÚÐNmhkR PMI¦ ktþakm<s;TwksmuRTekIneLIg)anb:HBal;ya:g na)avyadekRIkRkñGHaBeMcna)gvE;savcaGnimldEr¶F;n¶F ldEnIcReaC_nmKhsnam.;kVxkRtE;nakta¥skwTBPbR[IVFe yILeAnevUtRmwtRtaGMsna)nimldEkwT;sa)RIbReþnbtEAne ehIyedaysarEtkarekIneLIgkMBs;TwksmuRT )aneFVI[ ágbldEIdgúñk¤bøneTgúñklUcbaCRvaøPginbRéldEkwTTPebR kñpE:jér:jerBaPnam[ginBaPxuskñpE;kañfHaKRenam[ ldETRumskwT;s<mktoTeATeHneIBsIle.ÖmßtbUrahaGgax ekIneLIgbgá[Cn;lictMbn;eqñr EdlminEmnbNþalmk tErasyade¾ktETeHaÑNeu:bcilyIhe;s<xgILekwTtimRkIBtE HaKRegwnbtyIøqeI,mIde.cil;nC[ManldErdEgp²MFklrnam H:byIhekwTyadegILerágbldEmI,mesMFg:ayyarþnhm uIsNeÚÐNmhkRTa)kaknIcReaCy½manGaçkirbgOKRe;ld;laB þticKR½µskñG;ldy½manGginta¥skwTkñpEgaxlaþNbHúþNbna) aCyaøkna)bUr72namHanemaNeMcgúñk.msrYKnIcRenYnMcgúñk .gptoTekwTtaGMs;bamRsaçkirb;sa)RIbRecaGldEjanMCkñG RkumenH)anRtUvcat;[eTAbMeBjebskkmµ enAeBlman .gptoTeamUPginnaßsIK:a)sTebRAneñnsaGHaKRe
 • 15. 14 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené  kar)a:n;RbmaN nigkarkMnt;GtþsBaØaNRbePT §n½BbRnam[McborerakgMaTmBRyaLgMaTy½Pinah .yarþnhmHaKReIBnumaCnam’t½B;lþp ;naxMs³rasnamHnemakRegaxyaLgMaTutaFsams ginBaPißtvusgaskyasRHaderakgúñkitaCmKams;bKRHaBeMc .na)_nmKhsgúñkAneyarþnhmHaKRegwn;lT;bTcaG;nFBaP þtvunGI,mIdegMaøxga:yþtickwTkIletErYKitaCmKamsaþNb;bKR BaPædiTginTbirbmatATek¥pEyadeHnegMaTutaFsams;larvUn yIhe²yYmInitaCmKamsmatyarþnhmHaKRenégþsE;kaC gaskrakgwnATe;sGgMaTBaPµmksgNMblaKegúñkATelÚ©aBbmYr namHanegMaTutaFsams._nmKhsgúñkAne;nFBaPginBaPißtvus  kargareRtombgáareRKaHmhnþraytamshKmn_  ;s<mkkIlerakginMr;bGrakitmTRMaKrakkrgVsErak ³NraFasaCgwd;lyrak  ;kañfAnela)iPaædryYmaC¥lgnMT;kanMTyYCgwngwgRB .naædlUmginitaC  PaBCaédKUCamYybNþaGgÁkarCati rdæaPi)al naædlUm_nmKhsrakÁgGginla)iPaædrnmEnim clnakak)aTRkhm GDÆcnÞRkhm )ancUlrYm eFVIkargarkat;bnßyhaniPyéneRKaHmhnþrayya:gTUlM TUlay. CaBiessKWral;bNþasmaKmCatiCaeRcIn)an ³I,mIdeKe;sbrla)iPaædr;lditmTRMaKrakkrgVsE 5>4 smasPaKsñÚlepSg²eTotEdlCab;Bak;B½n§ edIm,IGacksagsuvtßiPaB nigPaBFn;rwgmaM rbs;shKmn_eTAnwgeRKaHmhnþray
 • 16. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 15 • HaKRegryagldE_nmKhs;ldmßnEb;kadkuTþticky þticKR½µskñGginkilÁKubBaPßtmsgwgRBrak³yrmat AkRegaxkñGginmhkRÞncÆDGmhkRTa)kak;sbr .;kañf;badMl;bKRAne • yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takraknaFivlÚ©aBb .alasmatAneMr;bGy½sivgúñk • eRbIR)as;bNþajGñksµ½RKcitþkak)aTRkhmedIm,I _nmKhs;ldyarþnhmHaKReIB;naÞnbnam’t½BnÚ¢aBb • nammYryaLgMaTNambR;n:a)raknéBaPNuKkIleI,mIde .BaPßtmsginHaKRegryagBaPñnsaGHaKRelBe etInrNaeTotEdlKYrcUlrYm ³ kak)aTRkhmRbeTséfetInrNaeTotEdlKYrcUlrYm ³ kak)aTRkhmRbeTséfetInrNaeTotEdlKYrcUlrYm ³ kak)aTRkhmRbeTséfetInrNaeTotEdlKYrcUlrYm ³ kak)aTRkhmRbeTséfetInrNaeTotEdlKYrcUlrYm ³ kak)aTRkhmRbeTséf nigkak)aTRkhmswgðburInigkak)aTRkhmswgðburInigkak)aTRkhmswgðburInigkak)aTRkhmswgðburInigkak)aTRkhmswgðburI kak)aTRkhmRbeTséf)anksagPaBCaédKU gwnyYmaC Tesco Lotus ;lþpgwnHneyYmbIneMTraSpaCldE kwdyIhe;kal;kaCyYmtimRkmat;naÞnbHaÁgResyYnMCgOKReaC CBa¢Únedayminbg;R)ak; dl;kEnøgEckcayTaMgLaykñúg mBR©cikHucna)IrubðgwsmhkRTa)kakHnemwÞnT.fésTebR nu‘hmukRgwnyYmaCgoBRe Mc Donalds HaÁgResgó,se;lþpI,mIde ;sbr;naÞnbHaÁg®esþnyfr CIVIC Ambulance yøIqeI,mIde gwnyYmaCmYrMFyaTR;gTRgúñkta,ttarKarenamlBeAnebt .BaPxuskñpEþticKR½µskñG;lþpI,mIdeadRnasciLaGüTBerIÞnm nIBIlIVhginuIsNeÚÐNaCú<mksTebRnéitaCmKams -HaKRenéy½Pinahyßnb;takn½baßsgúñkµmksg:aymYrlUcna) itaC;kañfakiTvegúñkmYrlUcrak³yrmatyade.nÜøx;sbryarþnhm ³sak»namgwn²yYminitaCmKams • EckrMElkB½t’mandl;édKUdéTeTotnUvKMerag nig y½Pinahyßnb;takragrakIBnÜøx;sbr²¥l¾dBaPµmks .yarþnhmHaKRené • HneragrakvUnyaLgMaT§n½B;kaBkñGIBmßnEbtRUsnore gILerIsebR[VIFe¤b²IµfrakañninvUnMaSnbMcboreI,mIde .ragrakþtvunGrakginraknpEIVFerak;larAne • elIkkMBs;kargar skmµPaB eKalkarN_ nig mhkRÞncÆDGmhkRTa)kakanlc;sbrléMtNuK • Ca]kasedIm,ITTYlfvikabEnßmTaMgxagkñúgnig .mßnEbHneragrakkIgRBkmkyAkRegax
 • 17. 16 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené • begáInkaryl;dwg nigkarykcitþTukdak;dl; fñak;dwknaMkñúgsmaKmCati edIm,IeFVI[kargarkat; ginBaPrþnrinnam[yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb GnuvtþRkbxNÐskmµPaBTIRkughuIeyaehÁa ginBaPißtvusnam_nmKhsgaskI,mIdekrATeHa<qe .yarþnhmHaKRegwnATe;nFBaP néy½Pinahyßnb;takragrak;ldKayeinivraknélp§Tl yarþnhmHaKRe - kak)aTRkhmevotNam enAevotNameK)andaMedImekagkag enAtam tMbn;eqñrEdlvaGackarBardl;TMnb;Twk kat;bnßykMlaMg xül;BüúH nigTwkrlkEdlnaM[GackarBarshKmn_kñúg gakgakemIde;sbrs¤btoTeATeHneIBsIle.na)Hne;nbMt sakayirbaþtkaCldEitaCµmFnétupMb¥lgwnMlnam[IVFena) ³yrmattoTe²gSpeIQemIdeMadna)Ke.TRumsVtskYBB;ld¥l _nmKhsmatyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takIFivµmk enAtamtMbn;EdlRbQmmuxnwgkar)ak;dI. enAéhhVúg kak)aTRkhmevotNam )anKaMRT [daMedImekagkag ;bþNdbKRldE3002MañqIBgMatatcih0061NambRnYnMc aCNambR;sGyaNMcKe.tR:mEÚLIK7aCNambR;bnMTIle taxcUxrakIB;bnMTraBrakcaGWKlp§TlaCþnEu:baølud000008 EdlRtUvCYsCulGs; RbmaNCa 1 lan 8 Esnduløar .Mañq;largoreaC shkarKñaedIm,IeFVI[CIvPaBrs;enArbs;shKmn_man uIsneÚÐNmhkRTa)kak-BaPrþnrin rakgwnHTbRbYCna)uIsNeÚÐNsTebRnéCeaGþtxe KMramkMEhgya:gF¶n;F¶rBIplb:HBal; edaysarktþa bERmbRmYlGakasFatu cab;taMgBIvargplb:HBal; ²gILenIcRegóøPekwT.km4002MañqgúñkimaN‘UsHaKReyade )aneFVI[manTwkCMnn; nigkar)ak;dICaBiessenAtMbn;Edl jivgILe;gsgasBaPµmks;ldImRebI,mIdeIQeBRé;bakrakgr eRkayeBls‘UNami . ]TahrN_enAtMbn; Meulboh gILeTRumskwT;s<mkafÖmra)yYBRraknamKebaT;nbMtaCldE nigTwkCMnn;GacnwgyayIbMpøajdl;sMNg;nana. mhkRTa)kak;sbrÖmßtb]rakmakReuIsNeÚÐNmhkRTa)kak GDÆcnÞRkhmCaédKU)anpþl;CaR)akkm©I nigpþl;karbNþúH bNþalBIbec©keTsdl;RkumGñkensaT nigGñkcMkar edIm,I[BYkKat;GacRbkbmuxrbrEdlmanPaBFn;. ]TahrN_Rkumksikr Tok Voyoh enAtMbn;GaeC I,mIdeBaPhUmsaCIVFeyadenaædiskkIgRBþticcmResna) TasnemukR.KekYB;sbrlUNMckIgRB Rahmat fishermen’s ;ba¢PtgMaTmfEKeþnEu:bTeHaÑNeu:bmßnEb²MFgmjiTtEmwtRnim .nIcRetE;nakna)[ItR;bacI,mIdeMFtE;nak[KekYB;sbrgm ginµmkisksTek©cebIBlaþNbHúþNbraklYTTna)yade ensaT RkumenHkan;EtmanCMenOcitþ kñúgkareFVIkargar .BaPrþnrinnamKe;sbrBaPvIC[I,mIdeBaPhUmsaC
 • 18. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 17 kIgRBrakrINeMdgúñkitaCmKams;ldTRMaKyYCI,mIde ³NçklnamldEyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrak _nmKhs;sbrMamgwr;nFBaPginBaPißtvusgaskAdeMsyalUTMlUT na)§n½Bhs;sbr;nbMt;kañfAneyarþnhmHaKRegKR;bKRkñpE ATegILegareMKINeMsaCkIleginitaCmKams;bKRyYmaCaSkaPiB FSsunmnYnMCnaædkyan s’m bu:ruIG_nmKh ECHO ³Iletaþpeyade • y½Pinahyßnb;takrakÐN½xbkRraskÉnam[táIgeb ;nbMt;kañfyarþnhmHaKRené • ginHaKRegryagBaPNambR;n:a)þsRasIFivlYmRskE _nmKhsraknpEIVFe;bamRs;sa)RIbReI,mIdeBaPßtms naeBlGnaKt. • yarþnhmHaKReIBnumaCnam’t½B;lþpragrakmßnEbgwgRB tamshKmkn_ • HaKRenéy½Pinahyßnb;takraknaFivµmkNrhams Mr;bGy½sivgúñkATeyarþnhm • BRgwgkargarsRmbsRmYl nigcgRkgbNþaj ¦AkRegaxgingúñkgaxgMaT¬ • gwdHNeMcklEMrkcE 6> etIeyIgnwgsMerceKaledA : ksag ;nbMtAne:Mamgwr;nFBaPginBaPißtvusnam_nmKhs ¦2§n½<msb]lIme¬?aNboberyade_yñKeaGuIsaG yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakHaBeMc I,mIdeañKmYrrakIVFetEguBMk;nbMtgúñkyaLgMaTitaCmKams matAnegMaTIVFevUtRldEIVGginHaønecHVxAneldEIVGvUnkr;tNMk Hneragrak[_nCayebRaCI,mIde;nbMt;kañfAneaCcUd¾ksTebR namldE_nmKhsgaskATenaQAdeMsrIsebRna)tE;nak .lUmgMaT;nbMtgúñkyarþnhmHaKRegwnATe;nFBaPginBaPißtvus
 • 19. 18 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené ³1ITn½<msb] itaCmKamsyade;tnMkldE;nbMtgúñkyaLgMaTyarþnhmHaKReaØaBsxumTPebR y½Pinah * itaCrþnGIByYnMCnam[aTmaTyIhebtyIøqeI,mIdeitaCmKams;sbrBaPßtmsIBsIlecaGgwnldEyarþnhmHaKReyade baTtirMk baTtirMk baTtirMk baTtirMkkMritTab müFmtirMk müFmtirMk müFmtirMk müFmtirMkkMritmFüm ;s<xtirMk ;s<xtirMk ;s<xtirMk ;s<xtirMkkMritx<s; ;bjkwj ;bjkwj ;bjkwj ;bjkwjjwkjb; mRk mRk mRk mRkkRm ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐNNÐÚeNsIu³ dI)ak; GKÁIP½y nigeRKaHmhnþray bgáedaymnusS ³fé ³fé ³fé ³fééf ³ GKÁIP½y raMgs¶Üt nigGKÁIP½y ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ;nnMCkwT³uIsNeÚÐN tarWgMCIdyÜ¢aBr t,at ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT y½PIÁKG³tIkegaxr½mIT tܶsgMar þnhmHaKReginjaøpMbti¥lVts;nnMCkwT Ssunmyadeágbyar ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk ¼;nnMCkwT³aCú<mk ²maøP;nnMCkwT ³vaL ³vaL ³vaL ³vaL Id;ka);nnMCkwT³vaL ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh nÚøkuIs¼gúVhITHúüB;lüx³nIBIlIVh ³maNtove ³maNtove ³maNtove ³maNtoveevotNam³ xül; BüúH nÚøkuIs¼gúVhIT y½PIÁKG ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ;lüx³tIkegaxr½mIT BüúH nÚøkuIs¼gúVhIT laámgþm laámgþm laámgþm laámgþmmþgmáal ³maNtove ³maNtove ³maNtove ³maNtoveevotNam³ ta,ttarWgMCy½PIÁKGId;ka)tܶsgMar ³vaL ³vaL ³vaL ³vaLLav³ HúüB;lüx AdeMknégILenIkerakSsunmyadeágbyar>mHaKRey½PIÁKG ³fé ³fé ³fé ³fééf³)ak; Ssunmyadeágbyar>mHaKReginy½PIÁKGId ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk HaKRetܶsgMar _Nrcarc;kañf ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh gIøPeMñPHúÞnby½PIÁKG gin yadeágbyar>HaKRe Ssunm ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ²MFklrkwTtܶsgMar ³uIsLea:m ³uIsLea:m ³uIsLea:m ³uIsLea:m ³uIsLea:m y½PIÁKG ³vaL ³vaL ³vaL ³vaL tܶsgMar³vaL ;nnMCkwTgin ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT Id;ka)ginIdyÜ¢aBr³tIkegaxr½mIT ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh Id;ka)gin;nnMCkwT³nIBIlIVh ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mITTIm½rxagekIt ³ ²MFklrkwT ³vaL ³vaL ³vaL ³vaL gIøPeMñPHúÞnbIdyÜ¢aBr³vaL ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk MaNMdjaøpMbt¥ilVts³aCú<mk ³fé ³fé ³fé ³fé ²MFklrkwTHúüB;lüxIdyÜ¢aBr³fé ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ²MFklrkwTIdyÜ¢aBr³nIBIlIVh ³maNtove ³maNtove ³maNtove ³maNtoveevotNam³ ta,ttarWgMCy½PIÁKGId;ka)tܶsgMar ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk tܶsgMar _Nrcarc;kañfHaKRe ³vaL ³vaL ³vaL ³vaLLav³ ágbyarþnhmHaKRey½PIÁKGHúüB;lüx AdeMknégILenIkerakSsunmyade ³fé ³fé ³fé ³fééf³ HaKReginy½PIÁKGId;ka) Ssunmyadeágbyar>m ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ²MFklrkwTtܶsgMar ³vaL ³vaL ³vaL ³vaLLav³ µmkhaSs]yadeágbyar>mHaKRe²MFklrkwT ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh y½PIÁKG Ssunmyadeágbyar>mHaKRegingIøPeMñPHúÞnb ³maNtove ³maNtove ³maNtove ³maNtoveevotNam³ IdyÜ¢aBr aSs]yadeginSsunmyadeágbyar>mHaKRegIøPeMñPHúÞnb²MFklrkwT AdeMknégILenIkerakginµmkh ³uIsLea:m ³uIsLea:m ³uIsLea:m ³uIsLea:mm:aeLsIu³ y½PIÁKG ³IrUbðgws ³IrUbðgws ³IrUbðgws ³IrUbðgws ³IrUbðgws Twk µmkhaSs]yadeginSsunmyadeágbyar>mHaKRey½PIÁKG;nnMC MaNMdjaøpMbt¥ilVtsgin ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk ³aCú<mk x³aCú<mk y½PÁIKGHúüB;lü ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN ³uIsNeÚÐN AdeMknégILenIkerakgingIøPeMñPHúÞnbHúüB;lüx ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT ³tIkegaxr½mIT AdeMknégILenIkerak ³fé ³fé ³fé ³fééf³ ágbyar>mHaKReginAdeMknégILenIkerak eday]sSahkmµ ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh ³nIBIlIVh nIkerakMaNMdjaøpMbt¥ilVtstܶsgMar µmkhaSs]yadeágbyar>mHaKReginAdeMknégILe ³uIsLea:m ³uIsLea:m ³uIsLea:m ³uIsLea:m ³uIsLea:m Ssunmyadeágbyar>mHaKRe;nnMCkwTHúüB;lüx * yYmyarþnhmHaKRenéy½Pinah_NrhaT]¬²yYmInitaCmKamsnéHaKRegryagBaPginBaPßtmsgwn½§nB;kaBWKy½PinahnétirMkafAdeMs sTebR.¦btyIøqeI,mIdenamHanesTebRnéitaC_nmKamsldEBaPßtmsmatATey½sRaGyadeañKsuxBaPsnamgwncaGyYmsTebRHaBeMc .TeHneyarþnhmHaKReaØaBsxum;tnMkrakgúuñkmYrlUcna)nimamUPginNeyubR muxsBaØabgáeRKaHmhnþrayEdlekIteLIgtamRbeTsnImYy²muxsBaØabgáeRKaHmhnþrayEdlekIteLIgtamRbeTsnImYy²muxsBaØabgáeRKaHmhnþrayEdlekIteLIgtamRbeTsnImYy²muxsBaØabgáeRKaHmhnþrayEdlekIteLIgtamRbeTsnImYy²muxsBaØabgáeRKaHmhnþrayEdlekIteLIgtamRbeTsnImYy²
 • 20. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 19 yadey½PinahNambR;n:a)rakIVFe muxsBaØabgáeRKaHmhnþray TaMgLayedayrYmbBa©ÚlTaMg ktþaepSg²dUcCahaniP½yeday ktþabMErbMrYlbrikasehIyyk kmHneNambR;n:a)rakIBlp§Tl gvEginmüFmlBe³yrraknpEIVFe ldEy½Pinah;laryasRHadeAdeMs GacnwgekItmannaeBlGnaKt HaKRegryagldE;nbMt;ldManNE- ;gmRTvUnIbRe[yarþnhmHaKReyade aüTivk©cebgwn;ba¢PaSpldEUrMKGeIusIv aCcUd GPS þs®asimUPnam’t½B§n½BbRgin ¬GIS¦ þtvunGldEitaCmKamsnYnMcnam-1 vIsuIeG eFVICa]bkrN_sRmab; raknpEIVFe 2-cMnYnmnusSEdl)anTTYlkar matAneGeIusIvIBMGlaþNbHúþNb aCtiKldE²yYmInitaCmKams mFümPaK 3-eBleFVIvIsIueGeK)anbBa©ÚlnUv ;tnMkavyIhetoTe²gSpey½siv yarþnhmHaKRerágbaØaBsxumvUn PaBgayrgeRKaHnighaniP½y sakayirblYmRbmREbaþtkyade pgEdr. IusneÚÐN aCú<mk tIkegaxr½mIT evotNam Lav féIusLea:m eFVITinñn½yeKal ¬ ¬¬ ¬¬data base¦ ¦¦ ¦¦ þsRasimUPnam’t½B§n½BbRIbReyade GIS ;nbMtAney½PinahITnpEIVFegin EdlRbQmmuxxøaMgnwgeRKaH yarþnhm kñpETRMaKrak;lþpginlaþNbHúþNb- gin;nTkñpEgMaTnamldEsTek©ceb ¬gwrkñpE Hardware &softwar¦ IBlaKey½nñniTIbRe- GIS npEgin bore;barMsnaædlUmaCIVFey½PinahIT utheafygurMbmotReraknpEMc -amsyYmaCgnMT;kanMT§n½BbRtIágeb- ²gSpe;kañf;kadMl;bKRAneitaCmK nam’t½B;lþpraknérUhMlvUnanaFI,mIde IbRena)ldEitaCmKamsnYnMc-4 ;sa)R GPS/GIS IVFe;bamRs y½PinahITnpE raklYTTna)ldESsunmnYnMc-5 ;sa)RIbRerakIBlaþNbHúþNb GPS/GIS ;sa)RIbReldEitaCmKamsnYnMc-6 GPS/GIS edaymanCn laþNk;kañfAnelaÁgeb IusneÚÐN tIkegaxr½mIT evotNam Lav IusLea:m fégin ]bsm<½nTI2 karBRgIkbEnßmkargarkat;bnßyhaniP½yéneRKaHmhnþraykñúgtMbn;GasIuGaeKñy_ smasPaKKnøwHTI 1³ haniP½yEdlTamTa[mankareqøIytbkñúgvis½ymnusSFm’ lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 21. 20 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené raknpEgkRgcginBaPñn,bú©cbIVFe yarþnhmHaKRebtyIøqeraágbmotRe gKR;bKR;kañfkilÁKubaþNb[ManNE- ManNE_NraklaKeIB;sa,cbaCRna) raknpEMcborerakgúñk§n½Bhsyade tyIøqe utheafyraknpEginb gkRgcI,mIderakrINeMdvUnjce;kad- utheafyraknpEBaPñn,bú©cbIVFegin - kMnt;rktMbn;EdlgayrgeRKaH npEIVFeI,mIde§n½BbRvUnKe[;lþpyIhe na)[yarþnhmHaKReaØaBsxumIT .;tnMklBemat ATeyIøqe;barMslÐNmnam[tIágeb- raknpEginyIheñnsaGHaKRegwn eraágbmotRe yIøq yarþnhmHaKRebt Iletaþpeyade xum hmHaKReaØaBs n yarþ raknpEldETPebRnIcRe¤bxumyYmtE gMaTUT¤b;kal;kaC;nbMt;bþNdbKRHne RbeTs mYrlUc[rakÁgGginædrn½baßslÚ©aBb- .HneraknpEgaskrakrINeMdgúñk IVFena)ldEitaCmKamsnYnMc-7 xumITnpEnam’t½BBaPñn,bú©cb yarþnhmHaKRerágbaØaBs tIágebna)ldEitaCmKamsnYnMc-8 ginñnsaGHaKRebtyIøqelÐNm yIøqeraágbmotReraknpEnam raknpE¬yarþnhmHaKRebt enHGacCaEpnkarEdlRKb dNþb;RKb;RbePTmuxsBaØab¤ ¦xumyYmtE 9- cMnYnsmaKmCatiEdleRtom HneraknpEBaPñn,bú©cbIVFegwn aCú<mk IusLea:m TIm½rxagekIt IusneÚÐN evotNam amUP féginvaL lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 22. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 21 numaCkúþsgingMaøXnam[motRe þsRas§TuyaCAdelaKe;nbMtmatAne nana vUmRtgin¦aðaBb¬HaønecHVgkvUn;tNMk- raPúþsPkñpErak ;laÞpIVFeyadelaþNbHúþNbrak;lþp- gMaøXgKR;bKRrakIBMGitaC;kañfAne ;gÁp;tÁprakgin nÜ,kIBManNEAPevosenam[tIágeb- raPúþsP nimldEyYnMCnéad;gþsvUnjce;kad- rakvUnanaFI,mIderahaGbÚðmaCnmE pþl;CMnYybnÞan;Tan;eBlevla HaKRegrkñG;ld jaþNbSxEgingnMT;kanMT§n½BbRtIágeb- ragrakgúñkAneyYmUrMKaC_Nrakyar laþNk;kañfyYmaCgingMaøX gMaøX;nak;bamRslaÁgebnCvUn;tNMk- _NraklaKeaCnam[gin²yYmIn UrMKrakiþtbitbR mKamsmatAneyaLgMaTgMaøX-01 ;sbrvUnad;gþsaCmotRenamitaC namyIheHaÁgResyYnMC;barMsrbr gKR;bKR;barMstañxnÜ,kraskÉ .½rTÚüBuMkyade¤bAPevoseyade raklYTTna)ldESsunmnYnMc-11 úþsPgKR;bKRrakiIBlaþNbHúþNb ²yYminitaCmKamsmatraP raklYTTna)ldESsunmnYnMc-21 yYnMCgcE;tacrakIBMGlaþNbHúþNb ²yYmInitaCmKamsmatHaÁgRes na)ldEHaKRegrSsunmnYnMc-31 lBe³yrgúñkHaÁg®esyYnMClYTT 8em:ageRkayBIekIteRKaH yarþnhm aCú<mk tIkegaxr½mIT IusneÚÐN evotNam amUP féginvaL lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 23. 22 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené laþNbHúþNbÁKvnoremelYrMsbRE- ;kañfyarþnhmHaKRebtyøIqemuukR .itaC;kañfTbirbgúñkATe;nbMt açkirbgOKRe;lþpginlaþNbHúþNb- ²;naxMs IFivitInginya)ayenlaKevUntIágeb- mukR;sbrµmkksbegcE;tacI,mIde itaC;kañfbtyIøqe yøIqemukRtIágebgin¤bmßnEbgwgRB lÚ©aBbmYritaC;kañfyarþnhmHaKRebt gOKRe;lþpginlaþNbHúþNbrakgMaT Ke;ldaçkirb VIFena)ldEitaCmKamsnYnMc-41 yøIqemukRIBþIsnoremeBaPñn,bú©cb .itaC;kañfyarþnhmHaKRebt 15-cMnYnsmaCikRkumeqIøytb matitaC;kañfyarþnhmHaKRe ²yYmInitaCmKams ;bamRsaçkirbgOKReTPebR-61 matAne;naÞnbbtyøIqeragrak ²yYminitaCmKams namldEitaCmKamsnYnMc-71 gcE;tacI,mIdeIFivitInraskÉ ebskmµrbs;RkumeqøIytb .itaC;kañfAne ;kal;kaC;nbMt;kañfbtyIøqemukRnam gaxaPúþsPgaxsTekÉy½sivmat Twk s¥at nigGnam½ysþarTMnak; TMngRKYsareLIgvijevC¢saRsþ nigkarpSaP¢ab;eqøIytbeTAnwg .jivgILeraþs þnhmHaKRebtyøIqemukRnYnMc-81 sTekÉnamldE;nbMt;kañfyar ²yYminkñpEmatATe IVFena)ldEn:bMbÁKvnYnMc-91 20-cMnYnelIkénebskmµrbs; HnemukR 21-cMnYnsmaKmCatiEdlman CnbegÁalÉkeTsxagsþar jivgILerasYKRgnMT;kanMT IusneÚÐN aCú<mk Tav IusLea:m tIkegaxr½mIT nIBIlIVh féginamUP lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 24. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 23 aCú<mk Lav evotNam þsRasIFiviþtbitbRginyaSpVBSp TaMgLayBIkarpSaP¢ab;kargar jivgILeraþsgwnATebtyIøqe IBgMat;sal;sa,c_NraklaKenam- itaCmKams;kañf;ld§n½Bhs;kañf - begáIteKalneya)aysRmab; _NraklaKeþtvunGginitaCmKams sTebRTbirbgwnATebsR[ sTek©ceblaþNbHúþNb- þtvunGldEitaCmKamsnYnMc-22 btyIøqelBeAneakivf;lþpIFivµmk 23-cMnYnmnusSEdlTTYlkar µmksTek©cebIBlaþNbHúþNb btyIøqeragrakgúñkakivf;lþpIFiv namldEitaCmKamsnYnMc-42 GN giniþt maneKalneya)ay lBegúuñkakivfaC;lþpIFivµmkIBIþs .btyIøqe ;sbr²gSpekñpE[;s<mkkIleþnb BaPxuskñpEnam¬itaCmKams gKR;bKRkñpEn½baßs_nÆDviPGkñpE laKe;sa)RIbRe¦yarþnhmHaKRe karN_énkar):an;RbmaNbnÞan; gryagBaPNambRna:)rakgin eRKaH nigsmtßPaB ¬vIsuIeG¦ IFivµmkginraknpEIVFerak;bamRs naeBlGnaKt IVFe;;bamRs_Nrkb]aCGeIusIv;sa)RIbRe lp§Tl._nmKhsmatAneraknpE -yan;ldATeyackcEvUtRkmna)ldE toTeɧn½B;kaBmukRgin²gSpenaædk lp§TlHaBeMc_nmKarþnGnam[I,mIde jIXekr ;sa)RIbReldEitaCmKamsnYnMc-52 raknpEIVFe;bamRs_Nrkb]aCGeIusIv 26-cMnYnmnusSEdl)anTTYl matAneGeIusIvlaþNbHúþNbrak ²yYminitaCmKams 27-RbePT]bkrN_vIsuIeGEdl itaCmKamsyade;sa)RIbRe 28-cMnYnsmaKmCatiEdleRbI Mcbore;bamRs_Nrkb]aCGeIusIv ;sGgMaTkñpE;bKRAneIFivµmkraknpE BaPxusn½baßs_nÆDviPGkñpE¬ yarþnhmHaKRegKR;bKRrakgin laKenamldEitaCmKamsnYnMc ;bamRsGeIusIvIVFerakné_Nrak bsRginnÜøx;sbritaCmKams §n½Bhs;sbr_NraklaKegwnATe aCú<mk Lav evotNam féIusneÚÐN tIkegaxr½mIT lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 25. 24 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené HaKReraágbmotReragrakmßnEbkIgRB ¦IPIDÍ‘bIus¬_nmKhsmatyarþnhm eday KitKUredaHRsayTaMgmux sBaØaeRKaHmhnþrayedayktþa bERmbRmYlbriyakaspgEdr caGIbenisbR lYmRbmREbrakañninIBvaCRvasRrakIVFe- ³yrmat;laBH:blpginsakayirb la)iPaædrn½baßsyYmaCUKdéaCBaP ²gSpela)iPaædrAkRerakÁgGgin - kñGginkilÁKub;ldBaPßtmsgask KR½µs ;takrakIBMGlaþNbHúþNb¬þtic rakyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb sakayirblYmRbmREblYmRsbmRs ginHaKRegryagBaPNambRn:a)rak BaPßtms .l.ITnpEIVFeboberGeIusIv yagldEimUP;ldgwd;lyraknIágeb- rgeRKaH - begIátEpnkarskmµPaBshKmn_ ;sGgMaTkñpE;bKRAne;bþNdbKRldE sakayirblYmRbmREbtEmwtRnim¬ ¦TeHaÑNeu:b néy½Pinahyßnb;takraknpEtáIgeb- yalUTMlUTna)[yarþnhmHaKRe kñpEBaPsamsgMaTlÚ©aBbmYryade ayirblYmRbmREbnaßsirbBaPxus .tivICmw©aBicrakginsak sakayirblYmRbrEMbragrakba¢aB®b- laþNbHúþNbÁKvnoremeraskÉgúñkATe HaKReraágbmotRerak matyarþnhm gúñkSsunmnYnMCnétRamams-92 raágbmotReragrakIVFe_nmKhs yarþnhmHaKRegwn;lT;bTI,mIde namtIkecaGldE 30-cMnYnsmaKmCatiEdl)an lYmRbmREbMaSnbraklÚ©aBb gKR;bKRragrakgúñkATesakayirb BaPµmksginyarþnhmHaKRe epSg²eTot. lYTTSsunmnYnMcnétRamams-13 MaSnbragrakIBlpgingwdHNeMc .sakayirblYmRbmREbgwn 32-RbePT nig cMnYn]bkrN_ itmTRMaKrakkrgVsErakIVFe;barMs 33-cMnYnsmaKmCatiEdlcat; lYmRbmREbgwnMaSnbrakBaPiTaG yYmaCaðaBbrþnGaCsakayirb toTe²gSpeIFivµmkgareMKgwn aCú<mk Lavéf evotNam IusneÚÐN tIkegaxr½mIT nIBIlIVh amUP sLea:m uI smasPaKKnøwHTI 2³ skmµPaBCak;lak;tamRbeTsnimYy²kñúgkargarkat;bnßy karkarBar nig karbnSaMxøÜn lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 26. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 25 HaKRenéy½Pinahyßnb;takrak¼_nmKhs HúþNbÁKv;bamRs_nmKhsmatyarþnhm mukRginþticKR½µskñGmukRlaÁgebUKRlaþNb _nmKhsmatAneragrakIVFe - la)iPaædrrYCgúñkATeitmTRMaKrakkrgVsE edIm,IsmahrNkmµskmµPaBkarkat; rak¼yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb ATesakayirblYmRbmREbgwnATeMaSnb vUnanaFI,mIdekusRþtxeitaCraknpEgúñk Hneragrak;bamRsakivfginþtvunGrak - gúñkbtyIøqeIVFemukRþticKR½µskñGrKoKe ÞncÆDGmhkRTa)kaknCvuy_nmKhs -yßnb;takrak;s<mkkIleI,mIdemhkR bmRsrak¼yarþnhmHaKRenéy½Pinah sakayirblYmRbmREblYmRs - lYrMbmREbgwnMaSnbrakBaPµmksþtvunG briyakasedayeRbIR)as;FnFanenA naædlUm - ;kañfAnetañxnÜ,kginad;gþstirMkvUnjce;kad þnrinvUn;tnMkI,mIde_nmKhsginþtxeitaC _nmKhsIBjcekacþsRas§TuyginBaPr - nCvuyn½baßs_nÆDviPGragrak;s<mkkIle _nÆDviPGgingnMT;kanMTrakþticKR½µskñGmukR BaPµmks;ldanaFI,mIdenaFnF (CBDP/ CBDRR) - _nmKhsginaxas;kañfAne lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 27. 26 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené jaþNbgkRgcginUKdéaCBaP- yaLgMaTsTekÉn½baßsgwnyYmaC naFnaFkrrKoKeragrakIVFeI,mIde .BaP§iTisbRnam[ - kÉginad;gþstimRkaCgkRgcMcbore nam’t½B;lþprakIBlaþNbHúþNbras HúþNbI,mIdebtyIøqerakginnumaC kilÁKubginþticKR½µskñG;ldlaþNb - gT;kaT;bamRsúüTivginUkRme;lþp na)þtvunGcaGldEaNgønEk;ld - ;sa)RIbRerak;s<mkkIlegin;tNMk ;lþpragrakgúñkNarubbbEgwdHNeMc numaCnam’t½B - iþtbitbRg,lkasginBaPñn,bú©cbIVFe RbB þp½§n B;l ;taTtoTena)[numaCnam’t - ’t½BBPbRIBnam’t½BnÚ¢aBb§n½BbRtáIgeb _nmKhs;nakATenam - ’t½B;lþpI,mIdeya)aüFemvUnjce;kad imUPBaPnaßsmatATebsR[nam naædlUmgúñk²yYmin;nbMt;sbrþsRas - ¼rFaJCaGyYmaCUKdéaCBaPtáIgeb rdæaPi)alnigGgÁkarepSg²eTot EdleFVIkarelIRbB½n§pþl;B½t’man numaC 34- ;bamRsraçkirbgOKReTPebR numaCnam’t½B;lþp§n½BbR 35- gúñkSsunmnYnMcnétRamams HúþNbraklYTTldE_nmKhs numaCnam’t½B;lþp§n½BbRIBlaþNb 36-cMnYnemeronsRmab;bNþúH nam’t½B;lþp§n½BbRIBMGlaþNb numaC 37- ’t½B;lþp§n½BbRné_yInaßsnYnMc manCamunEdlmanynþkar yaSpVBSprak¬btyøIqeI,mIde sóømeCgønEkITsóømeC;barMsvÚøp gønEkITAne;ca)MacaCyYnMCgin ¦sóømeC 38- <muBHa)ena)ldErasTPebR ’t½B;lþp§n½BbRIBMGyaSpVBSpgin numaCnam uIsLea:m uIsneÚÐN vaLamUP evotNam nIBIlIVh tIkegaxr½mIT gin aCú<mk eFVI[RbesIreLIgnUvRbB½n§pþl; SsunmraBrakI,mIdenumaCnam’t½B HúüB;lüxgin;nnMCkwTIB lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 28. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 27 - gnMT;kanMTraçkirbgOKReµmkNrhams nig RbB½n§TMnak;TMngeTAnwgGaCJaFr numaCnam’t½B;lþp§n½BbRIlerakIVFeldE - ATe[yarþnhmHaKReIBnam’t½ByaøkbRE laþNbHúþNbraknammYrldEBaPµmksaC gþsE;kaCg,lkasiþtbitbRrakgin - rUhMlHÞsgMar[IVFeldEaþtkvUnkr;tnMk ædrlBaCbRATeyarþnhmHaKReIBnam’t½B - rakiFaµmk³NK¬yYmaCUKdéaCBaPtáIgeb HaKReraágbmotRelÐNmÄCmÁgKmeøneT ¦.l.IusaGyarþnhm - -aCbR;ldManNEI,mIdenÜ,kaCnam[tIágeb AnebtyIøqeI,mIde²ØaBmasboberIBædrlB yarþnhmHaKReIBnam’t½BlYTTna)lBe ³NraFasaCgwd;lyraknIágeb néy½Pinahyßnb;takrakIBMG yarþnhmHaKRe - yßnb;takragrakIBMGMankwd;kañf;ld;lünB yarþnhmHaKRenéy½Pinah - ;takragrakIBMGManNEraskÉnam[Mcbore ginyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb þticKR½µskñG;barMslaþNbHúþNbraskÉ - HaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakba¢aBRb raágbmotRerakBaPµmksgúñkATeyarþnhm ;takrak¼_nmKhsmatyarþnhmHaKRe matyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb ÁKvyarþnhmHaKRegKR;bKRrak_nmKhs laÁgebYKRlaþNbHúþNb 39-RbePTvKÁbNþúHbNþal¼ na)ldEakiTve¼alasaçkis mYrlUc 40- raklYTTa)ldESsunmnYnMc laÁgebUKRaCATelaþNbHþúNb 41- IVFena)ldEnorealasnYnMc yßnb;takrakµmkNrhms yarþnhmHaKRenéy½Pinah Mr;bGy½sivgúñkATe uIsLea:m uIsneÚÐN vaLamUP evotNam nIBIlIVh tIkegaxr½mIT aCú<mkgin lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 29. 28 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené kñGyarþnhmHaKRebtyøIqerakIBMG matAneragrakIVFemukRginþticKR½µs shKmn_ - smahrNkmµkarkat;bnßyhani kÉgúñkATeyarþnhmHaKRenéy½P sarbNþúHbNþalyuvCnkak)aT mhkRÞncÆDGmhkR - sMu[fñak;dwknaMnigfñak;bnþbnÞab; )ancUlrYmkñúgskmµPaBNamYy EdlelIkkm<s;kargarkat;bnßy .yarþnhmHaKRenéy½Pinah y½Pinahyßnb;takrak;s<mkkIle- MuCbRrak³yrmatyarþnhmHaKRené akiTve¼alasaçkis¼laþNbHúþNbrak ÞncÆDGmhkRTa)kakragrakgúñkAne .AkRegaxUKdégingÉnÜøxmhkR §TuytIágebI,mIdeitaCakiTvemYrlUc sa®sþfñak;CatisIþBIkarkat;bnßy bmRsrakyarþnhmHaKRenéy½Pinah sakayirblYmRbmREblYmRs y½Pinahyßnb;takrakµmkNrhams- AneMr;bGrakgúñkATeyarþnhmHaKRené nCvuyaCAdelaKemukRnorealasmat mayaüBginragrakjaþNbgkRgc- ;basRnamldEragrakjaþNbgwgRB µIfjaþNbtáIgebgaCaC 42-cMnYn nigRbePTénÉksar TRMaKrakkrgVsErakIVFe;barMs rKoKegintilpna)ldEitm Anerakan§TuyIVFeraknénYnMc-34 naædlUmginitaC;kañf 44-cMnYnGtßbTEdl)ancak; úüTiv¤b_nSsTrUTmatyaSp lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 30. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 29 inahyßnb;takrakµmkNrhams P½yéneRKaHmhnþrayeTAkñúg laþNbHúþNbrakginMr;bGy½siv rakné³NrasunGIleaxleßthHuc- mukRginMr;bGkñpEyYmaC;lyKaye táIgebkm;baÞnb.§n½B;kaBldEn½baßs RkumkargarCamYyGñkEdleFVIkar y½Pinahyßnb;takragrakIle§n½B;kaB Mr;bGragrakgúñkyarþnhmHaKRené - µmks;bamRsnorealassIresICRe HaKRenéy½Pinahyßnb;takrakBaP norealasgúñkAneyarþnhm - yYmaCgVgEGrUyBaPþtimgNMcgask alasrakiFaµmk³NK - nogRebUKRlaþNbHúþNbginsIresICRe nig sisSsalatamry³karGb;rM §n½BbRAkRe - -as_nmKhsyYmaClYmRsbmRs ágbaØaBsxumvUn;tNMkI,mIdenoreal yagBaPy½PinahyarþnhmHaKRe npEIVFegMaTmBRBaPßtmsginHaKRegr þnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takrak rayenAtamsalaeron - GnuvtþEpnkarkat;bnßyhaniP½y éneRKaHmhnþrayenAtamsala eron 45- bna)ldEnorealasnYnMc lÚ©aB -ahyßnb;takrakBaPµmks gúñkATeyarþnhmHaKRenéy½Pin alasBaPµmks IVFena)ldEitaCmKamsnYnMc-64 ;lyKayerakné³NrasunG CamYyEpñkGb;rM nigRkum¼ §n½B;kaBldEn½baßs lYTTna)ldEnogRebUKRnYnMc-74 ;takrakIBMGlaþNbHúþNbrak b yßn yarþnhmHaKRenéy½Pinah na)ldEþticKR½µsnCvuynYnMc-84 rakIBMGlaþNbHúþNbraklYTT kat;bnßyhaniP½yéneRKaH yarþnhm 49-cMnYnEpnkarkat;bnßyha AneyarþnhmHaKRenéy½Pin tamsalaeron yIøqeraágbmotReraknpEnYnMc-05 na)ldEyarþnhmHaKRebt norealasmatAnegILetáIgeb uIsLea:m amUPuIsneÚÐN Lav evotNam tIkegaxr½mIT féginaCú<mk lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 31. 30 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 51- motReraknpEnYnMc yIøqeraágb yarþnhmHaKRebt tamsala RtUv)anbBa©ÚlkñúgEpnkar shKmn_ ;sbrmYrlUcraknékIlenYnMc-25 rak¤brakiTvegúñkitaCmKams -ßnb;takginMr;bGragrakIBuMCbR yarþnhmHaKRenéy½Pinahy 53-eKalkarN_Rkbx½NÐEdl )anbegIáteLIgsIþBIkarkat; þnhmHaKRenéy½Pinahyßnb .norealasgúñkATeyar - Ta)kakþticKR½µskñG¼nCvuy;sa)RIbRe alasmatAnemhkRÞncÆDGmhkR ATeHneragrakyaSpVBSpI,mIdenore toTegSpekñG;nak - eraágbmotReraknpEgkRgcMcbore yIøq norealasmatAneyarþnhmHaKRebt motReraknpEgwnATeavlÚ©aBbyIhe _nmKhs;sbrbtyIøqeraágb - yYmaC;lyKayeraknéNrasunGHuc naykdæanGb;rM nigRkum¼sßab½n §n½B;kaBldE - cUlrYmya:gskmµCamYynwgbNþa HúþNbrakgwn§½nB;kaBldEBaPµmks HaKRenéy½Pinahyßnb;takraklaþNb naædlUmgin;nbMtitaC;kañfAneyarþnhm - ;takakiTve;sbrBaPµmksgwnmYrlUc I,mIdeyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb .norealasmatAneHneragrakIVFe - voseÐN½xbkRnoremeraskÉvUntáIgeb BþIsManNEAPe Ik néy½Pinahyßnb;takra norealasmatAneyarþnhmHaKRe - asSsisginnogRebUKRlaþNbHúþNb §n½BbRAkReMr;bGrak³yrmatal Ta)kakþticKR½µskñGnCvuyjaþNbIbRe- alasmatAnemhkRÞncÆDGmhkR toTeÉkñG;nakATerasklEMrkcEI,mIdenore lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 32. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 31 kilÁKub;ld;naKR;bKRna)[³raÖms;lþp- _nmKhsginþticKRµ½skñG þticKR½µskñGjaþNbIBMGy½nñniTtIágeb- BaPñn,bú©cbIVFegin.l.Ke;sbrjanMC ;taTgoTeaCna)[jivgILeav rakgin;naVgrIBMGya)ayenlaKetIágeb- TTYlsÁal;sRmab;Gñksµ½RKcitþnig shKmn_ - bBa¢ÚnbuKÁlik nigGñksµ½RKcitþ[eTA tRUsnore kñGginkilÁKubBaPßtmsnIágeb ginitaCmKams;sbrþticKR½µs shKmn_ 54-cMnYnénsmaKmCatiEdl)an inahyßnb;takragrakba¢aBRb gúñkATeyarþnhmHaKRenéy½P anangamReKginIFivµmk 55- ldEþticKR½µskñGginkilÁKubnYnMc aSkis©cik³nSsTIVFemYrlUcna) 56- kñGldElaþNbHúþNbÁKvTPebR norena)kilÁKubginþticKR½µs 57-cMnYnGñksµ½RKcitþ nigbuKÁlik laþNbHúþNbraklYTTna)ldE gKR;bKRragrakgwn§n½B;kaByIhe yarþnhmHaKRe - µmksldEaNþticKR½µskñGsIresICRe suxlYTTrakgin©cikraPmatATek¥pE RtUvEdlCak;lak;edayKiteTAelI mYrna)ATeIVFecaGldEIVGgwnBaPßtms [I,mIde½rDn:yEkñpEBaPülutgMaT kargarenHkan;EtmanRbsiT§iPaB tañxginlaþNbHúþNbraskÉaCgkRgc- KMrUsRmab;buKÁlikGñksµR½Kcitþ nig shKmn_ - bNþúHbNþalb¤eFVIskmµPaBepSg² kilÁKub;ld;taTgoTeginvUtRmwtRna)[ Gñksµ½RKcitþ edIm,I[eKTTYl)annUv gMaTµmksBaPnamgin²IµfgwdHNeMc enAfñak;Cati saxa nig shKmn_ uIsLea:m amUPuIsneÚÐN Lav evotNam tIkegaxr½mIT nIBIlIVh aCú<mk fégin lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 33. 32 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 59-RbePTnigcMnYnsmÖar³pSBV tilpna)ldEyaSp yaSpVBSpjaþNbnéTPebR-16 rakIVFe;bamRsrKoKena)ldE garelIkkm<s;karyl;dwg CasaFarN³ þticKR½µskñG;sbrjanMCiþtvbR-16 y½Pinahyßnb;takragrakgúñk yarþnhmHaKRené _nmKhsgúñkAneSsunmnYnMc-26 tinMKmþIpecÜþprakIBgwdna)ldE ;tak¼raágbmotReragrakIle BaPNambRn:a)rakVIFe¬yßnb gayrgeRKaH nigsmtßPaB aüFemnumaCnam’t½B;lþp§n½BbR )ayCemøósTIkEnøgsRmab; ¼µmkavse;lþplÐNmsóømeC ÉkCnkñúgeBleRKaHGasnñ .l.¦ uIsneÚÐN Lav evotNam tIkegaxr½mIT nIBIlIVh féginaCú<mk mKamsIByYmaxasATeyYmaxasIB ginyYmitaCmKamsATeyYmitaC ;nbMt;kañfATeitaCmKamsIB - yYmaCragrakjaþNbginUKdétIágeb ²gSperakÁgGginla)iPaædrn½baßs þticKR½µskñGyYmaCrakIVFeldEtoTe IBmþIpe;bacWKraágbmotReragrak rasYKR;kañf;ldATe²;kañmlÁKub _nmKhs;kañfgin - þtxe;kañfAnebtyIøqemukRnam[Mcbore mukR;ldTRMaKyYCI,mIde e yIøq ;kañfbt shKmn_ nigshKmn_pÞal;enA ;naÞnbbtyIøqerakIVFelBe - eRCIserIsnigbNþúHbNþalRkum aCldE_nmKhs;kañfAnebtyIøqe GñkeqøIytbmuneKenAshKmn_ yarþnhmHaKRenamlBe - bNþúHbNþaldl;Gñksµ½RKcitþ nig IBMG_nmKhs;kañfAnebtyIøqemukR motRerakmzbHaÁgRes¬²gSpejanMC ¼_nmKhsmatyarþnhmHaKReraágb karkat;bnßyhaniP½yéneRKaH ¦_nmKhsmatyarþnhm - [_nmKhsAnebtyIøqemukRrKoKe yYC BaPßtmsHaKRegryagBaPkr;tnMk ._nmKhsAneyasRHaNeMdgin - motReraknpEnam[lYmRsbmRs rasYKRmatyarþnhmHaKRebtyIøqeraágb lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 34. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 33 - sRmbsRmYlkñúgkarkMnt;[manpøÚv ;lþp½nBbRginBaPißtvusnamldEsoømeC k¥pEyade_nmKhs;kañfAnenumaCnam’t½B gryagBaPNambR;n:a)raknélp§Tlmat BaPßtmsginHaKRe - rasYKR;kañfAneyaSpVBSp³raÖmsÖmuBHa)e matyarþnhmHaKReaØaBsxumIBMr;bGldE vUtRyIheyaLgMaTy½PinahginlakvUdr aNg:ayraágbmotRe - néy½Pinahyßnb;takragrak;s<mkkIle eRKaHmhnþrayedaykareRbIR)as; meFüa)ayTMnak;TMngCaeRcInRbePT HúþNbrak_nmKhs¼imUPmatMuCbRrakaCcUd ;kañfAneúüTiv¤byaSpVBSp§n½BbRlaþNb naædlUm¼itaC - BRgwgRkumeqøIytbenAfñak;shKmn_ edIm,IelIkTwkcitþ[mankarcUlrYmBI raknpEIVFerak;s<mkkIlerakIle_nmKhs rakkrgVsErakaCcUd¾kIFivµmkþtvunGrak¤b ;kaBUKdéginla)iPaædrIBTRMaK toTeTé¾d§n½B lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 35. 34 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené mat_nmKhsTRMaKgin;s<mkkIle ldEtivICmw©aBicraknésImReC³yr BaPþnrinnam néy½Pinahyßnb;takrak;ba¢PaSp bmRsrakyYmaCyarþnhmHaKRe ginsakayirblYmRbrEMblYmRs gó,sexusiþns ginyarþnhmHaKReraágbmotRerak néyYmkñpEaCWKúßtvØaBrihkñpEmotRe karkat;bnßyPaBRkIRkEdlman ;;nFBaPnam_nmKhsginBaPþnrin na)yarþnhmHaKRegwn;lT;bTcaG rakIB_nmKhsBaPßtmsgask- xusiþnsginúßtvØaBrihUkRImtivICmw©aBic es,óg tivICmw©aBicrakIBvaCRvasRaSkisrakIVFe- gin;nbMtgúñkAnegó,sexusiþnsgin begIátnUvCeRmIsd¾smRsbeday ragrakiþtNaGginBaPßtmsIlek¥pE itaCmKams;sbr - smahrNkmµkarciBa©wmCIvit nig ;takrakIFivµmkgúñkATegó,sexusiþns rakyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb sakayirblYmRbmREbgwnATeMaSnb naßsaüTivgwnyYmaCjaþNbgkRgc- yaLgMaTvaCRvasRragrakIVFeldE namKeldEnam’t½B;sa)RIbReI,mIde gIye;sbrragrakgúñkþtvunGkmky ;bKRIBMGManNEraklaKeaCgkRgc- gintivICmw©aBicrakaðaBbnéBaPædiT Ta)kakanlcldEgó,sexusiþns na)þtvunGcaGmhkR mYrlUcldEitaCmKamsnYnMc-36 elIkkm<s;GMBICeRmIsénkar tivICmw©aBic lYTTna)ldE_nmKhsnYnMc-46 TRMaKmßtb]rak ldEitaCmKamskilÁKubnYnMc-56 rakIBMGlaþNbHúþNbraklYTTa) mw©aBicraknésImReCgKR;bKR tivIC _NraklaKenéTPebRginnYnMc-66 tilpna)ldEaSkisINrkgin yaSpVBSpgin borena)ldEitaCmKamsnYnMc-76 þsRasIFiv¤brakþnyþtvunGginMc y½PinahrÞpe gúñkmYrlUcna)ldESsunmnYnMc-86 tivICmw©aBicrakIFivµmk gint½lc¬nam’t½BlÐNmnYnMc-96 matAne;kadna)vUtR¦nam’t½Braþk xum;ldraBrakrakIBMG_nmKhs -inahIByaLgMaTtivICmw©aBicrbr gILenamtIkegwncaGldEy½P raBrakI,mIdeananraknaFivgin .HnegMaTrbrxum evotNam éfLav aCú<mk vaLamUP IusneÚÐN tIkegaxr½mIT evotNam nIBIlIVh aCú<mk smasPaKKnøwHTI 3³ karerobcMBRgwgvis½yBak;B½n§epSg²eToteTAkñúgkargarRKb;RKgeRKaHmhnþray lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 36. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 35 - eRbIR)as;ynþkarepÞrhaniP½ysgÁm ¬social risk transfer sak»aCcUd¦ ginla)iPaædrIBúßtvØaBrihna)lYTT;bamRs vis½yÉkCn ¬dUckrNIenARbeTs ¦uIsNeÚÐN ragrakIBgwd;lyraknam[;s<mkkIle- yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;tak ginsakayirblYrMbmREbgwnMaSnbrak bsRmsna)[tivICmw©aBicrbrbkbRrak itaCmKamsné;kañf;badMl;bKRAne raágbmotReragrak;bamRskuTkúþsmotRe- yadeakivfTRMaKrak¬yarþnhmHaKRe ¦jinMT¤bsTek©ceblayebR mKamsIBaSkis©ciknSsTrÚþb;saøprakIVFe- toTeyYmitaCmKamsATeyYmitaC ginyaLgMaT²¥lþtvunGrakvUngkRgc- ²gSpeaSkisINrk 70-cMnYnénKRmagepÞrhani P½yEdl)anGnuvtþkñúg shKmn_ lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 37. 36 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené la)iPaædrIBitmTRMaKrakkrgVsEþnb -hamsIVFeI,mIde;kañf;badMl;bKRAne y½Pinahyßnb;takragrakµmkNr éneRKaHmhnþrayeTAkñúgeKal neya)ay nigEpnkarGPivDÆn_ edaybBa©ÚlTaMgeKalneya)ay _nÆDviPGy½siv§n½B;kaBldEkñpE;bKR sakayirblYmRbmREbgwnMaSnbrak .§n½B;kaBldEtoTe²gSpey½sivgin - RbwikSaCamYyfñak;RKb;RKgrbs; raknam[I,mIde²yYmInitaCmKams tmTRMaKrakkrgVsEragrakgúñkþtica£Cþbe i k©cebIBMGManNE_NraklaKetIágeb- itmTRMaKrakkrgVsEraknésTe ldEyaSpVBSp³raÖmsnam[táIgeb- rakkrgVsErakmþIpecÜþprak;ldTRMaK itmTRMaK ragrakjaþNbginUKdéaCBaPtIágeb- CamYysßab½nrdæaPi)al nigRkum¼ ²gSpe§n½B;kaBldEn½baßs GeIusIvcGeGeIusIvlp§TlvUnklEMrkcE- n½baßsyYmaCtupMb¥l¾dþtvunGrakgin rdæaPi)al nig Rkum¼sßab½nEdl ²gSpe§n½B;kaB ahyßnb;takragrakµmkNrhams- npEgúñkATeyarþnhmHaKRenéy½Pin karGPivDÆn_ nigEpnkarfvikaenA .naædlUmgin;nbMtitaC;kañf 71-cMnYnénrdæaPi)alEdlman eKalneya)ayénkarkat; þnhmHaKRenéy½Pinahyßnb gønEkgwnAneyar 72-cMnYnrdæaPi)alEdlTTYl inahyßnb;takragrakaf;laÁs aCafyarþnhmHaKRenéy½P y½sivgwn§n½B;kaBldEragrak epSg²eTot né³raÖmsnYnMcginTPebR-37 ldEitmTRMaKrakkrgVsErak tilpna) vaLamUP IusneÚÐN tIkegaxr½mIT evotNam nIBIlIVh éf aCú<mk _nFaseiBTbvUnrÚþb;saøprak;s<mkkIle gúñkgaxgMaT²¥ltinMK¤bgwdHNeMcgin ;kañfAneaCcUd¾kn½baßsAkRegaxgin ;nbMt néy½Pinahyßnb;takakiTvemYrlUc- yarþnhmHaKRe ;takIBMuCbRakiTve;bamRsHÞp;sa©maCIVFe- yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb 74- cMnYnsmaKmCatiEdl)an itaC;kañfakiTvemYrlUc 75-RbePTGgÁRbCuMEdlcUl rYmedayGñksµ½RKcitþrbs; smaKmCati nIBIlIVhfévaL IusneÚÐN tIkegaxr½mIT amUPmaNtove IusLea:maCú<mk smasPaKKnøwHTI 4³ smasPaKsñÚlepSg²eTotEdlCab;Bak;B½n lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 38. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 37 aCragrakjaþNbginUKdéaCBaPaSkr- y½laüTivahmla)iPaædrn½baßsyYm mÁgsitaCrþnG_nmKhsnCkÉy½siv suIvil EdlTak;Tg nwgkargarkat; I,mIdeyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb [kar eKoKrrkFnFankan;Etman BaPi§TisbR - erobcMsikçasala nigkic©RbCMunana ²gSpeTbnaFbRmaty½sRaG yademYrlUcldEMuCbRÁgGnYnMc-67 ²gSpeakiTvematAneitaCmKams itmTRMaKrakkrgVsEI,mIde elIkkm<s;karpøas;bþÚrnUvbTBi- ²¥ltinMK¤bgwdHNeMcgin_nFase n½baßsAkRegaxgingúñkgaxgMaT ;nbMt;kañfAneaCcUd¾k - erobcMsikçasala nigkic©RbCMunana ²gSpeTbnaFbRmaty½sRaG gúñkaSkis©ciknSsTrÚþb;saøprakTRMaK- cMeNamsmaKmCatiedayEp¥kelI gþsE;kaCrakvUmRt mattRUsnoreþsRasIFivnam[TRMaK- kmitaC;kañfIB;laÞpragrakIVFerak³yr fñak;tMbn; ¬GñkNa¼GVIxøH¼eBlNa ¦cþmecUdga:ygin yaLgMaT²¥lþtvunGrakvUnyaSpÖmuBHa)e- ²yYminy½sivmatATe ;sbr;basRnamldEr½BMT_hKe;sa)RIbRe- .itaCmKams¤bitaCrþnG§n½Bhs BaPµmks¼aSkisINrknYnMc-77 <muBHa)ena)ldEy½CKaCeldE edaysmaKmCati BaPµmks¼aSkisINrknYnMc-87 yaSpna)ldEy½CKaCeldE r½BMT_hKegúñkATe vaLamUP IusneÚÐN tIkegaxr½mIT evotNam nIBIlIVh aCú<mkginfé lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 39. 38 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené ¤blYmRskEginBaPñn,bú©cbIVFeþnb ya)ayenlaKeaþNb;larvUn_nÆDviPG §TuyyarþnhmHaKRegKR;bKRrak saRsþ RkbxNÐ nigEpnkarkat; yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb RsbeTAnwgeKalneya)ay nig §n½Bhs;sbrÐNxbkR ragrakIlelaÁgebnCnam[gMat;tac- þnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;tak ²yYminitaCmKamsmatAneyar ginya)ayenlaKeIBn:bMbrakIVFe- §n½Bhs;sbryaLgMaTÐNxbkR ;basRnamldEraskÉjivgILeütiniB- néy½Pinahyßnb;takragrakgT;kaT yarþnhmHaKRe þs®as§TuyginÐNxbkRgkRgcMcbore- AneyarþnhmHaKReyßnb;takrakné rakvUmRtmatATek¥pEyadeitaC;kañf itaCmKams;sbrBaPnaßsgin ;takrakþs®as§TuyµmkNrhams- yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb eTAkñúgEpnkaryuT§sa®sþrbs; smaKmCati npEjivgILelYmRskEgintIágeb- y½Pinahyßnb;takBaPµmksrak ;taTgoTeaCna)[yarþnhmHaKRené ragrakIleBaPßtmsgaskMcbore- ³yrmatsTek©cebgingKR;bKR aSkis©cik³nSsTitaC;kañfalasaçkis .ananTisiñns - BinitütamdanskmµPaBrbs; smaKmCati 79- cMnYnnigRbePTénTsSnkic© sikSaRBmTaMgsnñisiT Edl mYrlUcna) npEnamldEitaCmKamsnYnMc-08 þs®as§Tuyrak namldEitaC_nmKamsnYnMc-18 eKalneya)aynigeKal gin§n½B;kaBþtvunGrakné_Nrak yarþnhmHaKRegKR;bKRragrak IusneÚÐN tIkegaxr½mIT evotNam nIBIlIVh éfLav kginamUP aCú<m lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 40. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 39 KaMRT[manTsSnkic©sikSarvag tRUsnorerakgMaTmBRitaCmKams itaC;kañfIB;laÞpragrakþtvunGyade jivkmyúÞpgin;nbMtkm ;nbMt;kañfyarþnhmHaKRegKR;bKRkñpEgMaT I,mIdetinMKmþIpecÜþprakIVFeitaCmKamsgin ¼aNkñG¼aNÉAne¼aNlBe¬raknpEIVFe ¦cþmecUdga:yginHøxIVG 82-cMnYnbuKÁliksmaKmCati tRUsnoremYrlUcna)ldE ;laÞpragrakþtvunGyade vaLamUP IusneÚÐN tIkegaxr½mIT evotNam aCú<mknIBIlIVh begáItsUcnakrRtYtBinitü nig vaytémøsRmab;kmµviFIeRtom _nmKhsmatyarþnhmHaKReraágb karkat;bnßyhaniP½yéneRKaH mhnþraytamshKmn_ ¬ C B D P / C B D R R ¦ EdlmanRsab; - BinitüeLIgvijÉksarEdlmanRsab; yarþnhmHaKReraágbmotReIFivµmkgT;kaT tamshKmn_/karkat;bnßyhani _nmKhsmatyarþnhmHaKRenéy½P ¬]> Éksarrbs;kmµviFI taragsm ¦.l.lputhe _Nrkb]ginManNE_NraklaKetIágeb- açkis³yrmatømétyavginütiniBtYtR salaepSg² ;sbrBaPüyneNKnIágeb- motReIFivµmk rak_nmKhsmatyarþnhmHaKReaágb kat;bnßyhaniP½yéneRKaHmhnþray tamshKmn_ þticKR½µskñGginkilÁKub;ldlaþNbHúþNb- GMBIkarBinitütamdan nigvaytémø _Nrakya)rIVFeraknébbrbobergMaTmBR namldEitaCmKamsnYnMc-38 ginütiniBtYtRrakÐN½xbkR vaytémø vaLamUP IusneÚÐN tIkegaxr½mIT evotNam aCú<mkginfé lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 41. 40 y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené Ane¥laSkisINrkgkRgcgin;tnMk noreI,mIdeyaSpVBSpyIhe;nbMtgúñk kmATejivATeañKIBtRUs rak;bamRsyYmaNaðaBbIteafaSkis- i§TisbRnamldEitmTRMaKrakkrgVsE inahyßnb;takragrakIletupMbBaP yarþnhmHaKRenéy½P rak;bamRsaSkisINrk;gmRTtIágeb- yarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;tak ;nbMt;kañfAneaSkisINrk<muBHa)e- yaSpVBSpgin gin;nbMtmatasaPaCATelYmRsbRE- <muBHa)e 84- cMnYnkrNIsikSaEdl)an yIhegkRgc noremeginaSkisINrknYnMc-58 CabTBiesaFn_EdlTTYl itaCmKamsyade;laÁs vaLamUP IusneÚÐN tIkegaxr½mIT evotNam aCú<mknIBIlIVh raknpEÐNxbkRþtvunGrakjumRCþnb SxEaCldEaÁhe:UyuIhgukRITBaPµmks bnÞat;sRmab;ksagCati nig shKmn_ [manPaBFn;eTAnwg bkRraskÉgMaTmBRyarþnhmHaKRe nam[_nmKhsgask;bamRsÐNx gwn;lT;bTcaGMamgwrginBaPißtvus yarþnhmHaKRe bkR;sbryaLgMaTKaPsamslÚ©aBb- xNÐEpnkarskmµPaBTIRkug huIyU:ehÁaeTAkñúgkarGnuvtþn_KMerag .ananIFivµmk gkRgc[itaCmKamsþtickwTkIle- Éksar nigedIm,IBinitüeLIgvijBI yYmaCnÜøxIFivµmkgareMKnégnMT;kanMT gukRITBaPµmksraknpEÐNxbkRgwn aÁhe:Uy gin;nbMtmatasaPaClYmRsbRE- aCcUd¾kla)iPaædr;ldATeyaSpVBSp mhkRÞncÆDGmhkRTa)kakanlc na)ldEitaCmKamsnYnMc-68 ÐN½xbkRyaSpVBSpginbREkb aÁheayeIuhgukRITBaPµmks ¬HFA nÜøx;sbrasaPaCATe¦ 87-cMnYnEpnkarkat;bnßy yarþnhmHaKRenéy½Pinah EdlRsbeTAnwgRkbxNÐ skmµPaBTIRkughuIeyaehÁa nigRkbx½NÐ karkat;bnßy yarþnhmHaKRenéy½Pinah amUP IusneÚÐN tIkegaxr½mIT Lavéf k aCú<m lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 42. y½Pinahyßnb;takrak _yñKeaGIusaG;nbMtgúñkyarþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakÐNxbkR³yarþnhmHaKRené 41 ragrakginr½Dn:yEragrak;ba¢PaSp ragrakgúñkATe_sdGeW¶mC¼_sdGe kat;bnßyhaniP½yéneRKaH yarþnhm - cat;taMg[manCnbegÁalEpñkEynDr½ jumRCginbó¢aBRebraknam[anaFI,mIde ;takBaPµmksginragrakgúñkHney½siv yarrþnhmHaKRenéy½Pinahyßnb þs®as§Tuyya)ayenlaKejivgILeütiniB- §n½B;kaB;basRnamldEraskÉ_Nrkb] y½Pinahyßnb;takrakginr½Dn:yEaðaBbgwn yarþnhmHaKRené Aner½Dn:yEÐNxbkR¤bþs®as§TuytIágeb- itaC;kañf£b¼gin;nbMt;kañf ginütiniBtYtR_Nrkb]ginI¢aBbtIágeb- r½Dn:yEømétyav - ksagsmtßPaBbuKÁliksmaKmCati GMBIkarb®Ba¢abEy:nD½reTAkñúgkarkat; bnßyhaniP½yéneRKaHmhnþraytam .l.alasaçkislaþNbHúþNbrak³yr ½rDnyEbó¢aBRebrakIBMGgwdHNeMckIgRB- HaKRenéy½Pinahyßnb;takragrakgúñk Mankwd;kañf;ldyarþnhm TRMaKrakkrgVsErakvUniþtbitbRgintIágeb- bó¢aBRebragrakIBAkRegingúñkÞpégMaTitm y½Pinahyßnb;takragrakgwnATer½Dn:yE yarþnhmHaKRené TRMaKI,mIdeyaSpVBSp³raÖmsnam[gkRgc- r½Dn:yEragrakTRMaKrakkrgVsErakrINeMd;ld HaµQeI¢aBbnam[tIágeb-88 yIhe½rDn:yElaÁgebnC sRmbsRmYl[man HneragrakmukRjaþNb 89-begáIteKalkarN_¼ RkbxNÐGMBIkarb®Ba¢ab r½Dn:yE 90- begáIttaragbBa¢IRtYt r½Dn:yEütiniB 91- cMnYnbuKÁliksmaKm CatiEdl)ancUlrYmvKÁ ½Dn:yElaþNbHúþNb ³raÖmsnYnMcginTPebR-29 pSBVpSayB½t’manGb;rM nigTMnak;TMngEdl)an tilp gaNMtaCldEIþsRnYnMc-39 Mankwd;kañfgúñk lT§pl skmµPaBEdlKYreFVI sUcnakr smaKmCati EdlcUlrYm
 • 43. shB½n§GnþrCatiénsmaKmkak)aTRkhm nig mhkRÞncÆDG ;sbr’mFSsunmBaPμmks;s<mkkIle .HaKRegryagædrlBaCbRmaNeMcgúñkAneitaCmKams þnhmHaKReHaÁg®esyYnMCkñpEyYmaCrakhs©ciknamyade kñpE_nÆDviPGrak;ldþtickwTkIlerakginitaCrþnGyar lamRsyYCginraBrakrakkrgVsErakWKHaneyYnMC .Ssunm;sbr;bacWQBaP;ld shB½n§GnþrCati smaKmCati nigKN³kmμaFikar GnþrCatikak)aTRkhm rYbrYmKñaCaFøúgmYyenAkñúg .mhkRÞncÆDGmhkRTa)kakanlc ;lT;bTcaGMamgwrBaPnam_nmKhs[VIFeginBaPßitvusgask nwgeRKaHmhnþrayenAkñúgtMbn;GasIuGaeKñy_ karBaresckIþéføfñÚrbs;mnusSCati Gnuvtþkan;EteRcInGnuvtþkan;EteRcIn kan;EtRbesIreLIkan;EtRbesIreLIg