Журнал Kazenergy 01 (56) февраль 2013 года

2,351 views

Published on

Журнал Kazenergy 01 (56) февраль 2013 года

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Журнал Kazenergy 01 (56) февраль 2013 года

  1. 1. № 01 (56), февраль 2013 Сауат Мынбаев: Нефтегазовый рынок – 2012-2013НОВЫЙ КУРС Казахтуркмунай: 20 летСОСТОЯВШЕГОСЯ успешного развития Итоги деятельностиГОСУДАРСТВА Ассоциации KAZENERGY
  2. 2. Құрылтайшы және шығарушы: Учредитель и издатель: ЖШС «ENERGY FOCUS» ТОО «ENERGY FOCUS» Founder and Publisher: Редакциялық кеңес: Редакционный совет: ENERGY FOCUS LLP Т. Құлыбаев Т. Кулибаев KAZENERGY Қауымдастығының төрағасы. Председатель Ассоциации KazEnergy. Editorial board: Ж. Сәрсенов Д. Сарсенов T. Kulibayev KAZENERGY Қауымдастығы Заместитель Председателя Chairman of KazEnergy Association. төрағасының орынбасары. Ассоциации KAZENERGY. J. Sarsenov Ә. Мағауов А. Магауов Deputy Chairman of KAZENERGY Association. KAZENERGY Қауымдастығының Бас директоры. Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY. A. Magauov Р. Артығалиев Р. Артыгалиев General Director of KAZENERGY Association. Үкіметпен және жұртшылықпен байланыс бөлімі, Генеральный менеджер отдела по связям с правительством и R. Artygaliyev Бас менеджері «Теңiзшевройл» общественностью, «Тенгизшевройл». General Manager, Government and Public Affairs, Жан-Люк Поршерон Жан-Люк Поршерон Tengizсhevroil. Басқарушы Директор, Управляющий Директор, Jean-Luc Porcheron «Тоталь Э&П Қазақстан». «Тоталь Э&П Казахстан». Managing Director, Total E&P Kazakhstan. Г. Нұғман Г. Нугман G.Nugman Жұртшылықпен байланыс жөніндегі кеңесші, Советник по связям с общественностью, Public Affairs Advisor, Exxon Mobil Kazakhstan. «Эксон Мобил Қазақстан». «Эксон Мобил Казахстан». M. Аrtykbekova М. Артықбекова М. Артыкбекова Government Relations Senior Advisor, NCOC. Үкіметпен байланыс Старший советник E. Issengaliyev жөніндегі бас кеңесшісі, по связям с государственными органами, Stakeholder Relations General Manager, NCOC «Норт Каспиан Оперейтинг Компани». «Норт Каспиан Оперейтинг Компани». R. Nigmatulin Е. Есенғалиев Э. Есенгалиев Head of PR Department, JSC NC KazMunaiGaz. Мүдделі топтармен қарым-қатынасу бойынша Генеральный менеджер S.Jilkaydarov Бас менеджері по работе с заинтересованными сторонами Executive director of Munayshy Fund under the Р. Нығматулин Р. Нигматулин N. Marabayev’s name, The Honorary prospector Баспасөз қызметiнiң жетекшiсi, Руководитель пресс-службы of the RK «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ АО «НК «Казмунайгаз». С. Жылқайдаров C. Жылкайдаров Publishing Editor Н. Марaбаев атындағы «Мұнайшы» Исполнительный директор B. Altynbekov қоғамдық қорының атқарушы директоры, ОФ «Мунайшы» им. Н. Марабаева, Executive Editor ҚР құрметті кен барлаушысы. Почетный разведчик недр РК. Sh. Rakhimova Шығарушы редактор Выпускающий редактор Design, layout, pre-press Б. Алтынбеков Б. Алтынбеков «ILLUSTRATE studio» Жауапты редактор Ответственный редактор Ш. Рахимова Ш. Рахимова Authors A. Tastenov, K. Konyrova, Y. Butyrina, Y. Sigov, Дизайн, беттеу, басуға дайындау Дизайн, верстка, допечатная подготовка M. Nurzhanov, I. Ivakhnenko, S. Kаmbarov, ЖШС «ILLUSTRATE studio» ТОО «ILLUSTRATE studio» A. Nabiyeva Авторлар Авторы Advertising Departement А. Тастенов, К. Қонырова, Е. Бутырина, Ю. Сигов, А. Тастенов, К. Конырова, Е. Бутырина, Ю. Сигов, М. Нуржанов, Тел.+7 7172 796983 М. Нуржанов, И. Ивахненко, С. Қамбаров, А. Набиева И. Ивахненко, С. Комбаров, А. Набиева +7 7172 796951 reklama@energyfocus.kz Жарнама бөлiмi Рекламный отдел Тел.+7 7172 796983 Тел.: +7 7172 796983 Photographer +7 7172 796951 +7 7172 796951 S.Magzumov, V. Solovyоv, V. Shapovalov reklama@energyfocus.kz reklama@energyfocus.kz The Magazine is registered by the Ministry of Сүретшi Фотографы Culture, Information and Social Consensus of the С. Магзумов, В. Соловьев, В. Шаповалов С. Магзумов, В. Соловьев, В. Шаповалов Republic of Kazakhstan. Registration Certificate No. 10285-Ж, dated August 11, 2009. Журнал 2009 жылы 11 тамызда Қазақстан Журнал зарегистрирован Министерством культуры, Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім информации и общественного согласия Республики Казахстан. Any reproduction of the materials or their extracts is министрлігінде тіркеліп, № 10285-Ж куәлігі берілген Свидетельство № 10285-Ж от 11 августа 2009 г. only with written permission of the editors. The editors are not responsible for the contents of Басылымға байланысты барлық ұсыныстар, тілектер мен Все предложения, пожелания и замечания по изданию the advertisements.ескертпелерді KAZENERGY журналының редакциясына жолдаңыз. направляйте в редакцию журнала KAZENERGY. The editors’ opinion may not coincide with the Журналда жарияланған кез-келген материалдар мен фрагмент­ Любое воспроизведение материалов или их фрагментов opinions of the authors. терді көшіріп басуға редакцияның жазбаша рұқсаты керек. возможно только с письменного разрешения редакции. Distributed in Kazakhstan and abroad. Редакция жарнамалық материалдардың Редакция не несет ответственности 2 monthly edition мазмұнына жауап бермейді. за содержание рекламных материалов.Мақала авторы пікірінің редакция көзқарасын білдіруі міндетті емес. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов. Address of the editorial office: Қазақстан және шетелде аймақтарына тарайды. Распространяется на территории Казахстана и за рубежом. 010000, 6, Korgalzhin Road, VP-10 2 айына бір рет шығады. Выходит один раз в 2 месяца. Astana, Republic of Kazakhstan Tel.: +7 (7172) 796983, 796984 Редакцияның мекен-жайы: Адрес редакции: fax +7 (7172) 796951 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, e-mail: news@energyfocus.kz, Қорғалжын тас жолы, 6, ВП-10 Коргальджинское шоссе, 6, ВП-10 kazenergy@energyfocus.kz тел.+7 (7172) 796983, 796984 тел.: +7 (7172) 796983, 796984 www.kazenergy.com факс +7 (7172) 796951 факс +7 (7172) 796951 e-mail: news@energyfocus.kz, kazenergy@energyfocus.kz e-mail: news@energyfocus.kz, kazenergy@energyfocus.kz Circulation – 7 000 copies www.kazenergy.com www.kazenergy.com Таралымы – 7 000 дана Тираж – 7 000 экземпляров © Energy Focus, 2013 © Energy Focus, 2013 © Energy Focus, 2013 Отпечатано в типографии Print House Gerona, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205, тел. 7 (727) 250-47-40
  3. 3. содержание независимый казахстан 12 «Казахстан-2050»: глобальные вызовы современности юбилей 14 Тұңғыш бірлескен кәсіпорын 18 20 лет успешного развития. Первое совместное предприятие Новости Ассоциации 22 Доклад министра нефти и газа РК Сауата Мынбаева на расширенном заседании коллегии МНГ 30 Подведены итоги, поставлены новые задачи 32 Высокие награды коллег 34 Кадровые назначения в Ассоциации KAZENERGY Партнерство 36 Тандем единомышленников 38 Казмортрансфлот: во благо процветания национального морского флота 42 ТОО «Alakol Plant»: высокое качество — высокие технологии Актуально 46 Фактор ожидания 50 Нетрадиционный плотный, углеметановый и сланцевый газ. Перспективы в Казахстане? 60 Глобальный экономический кризис 66 Американская карта Астаны 72 Жаңа белес: өсім трансформациясы 76 Пойдет ли центральноазиатский газ в Индию? Форум KAZENERGY VII: Доклады и презентации 80 Формирование устойчивого энергетического будущего — важность ископаемых видов топлива 84 Безопасность как ключевой фактор развития нефтегазового сектора 86 Safety as a basic factor in the oil and gas industry Green KAZENERGY 88 Что такое инновации и как они создаются 92 Қуат үнемдеудің әлемдік тренді страхование 94 Страховой рынок Казахстана: проблемы и перспективы развития Art Kazenergy 98 Улия Молдагали: «Мое вдохновение — Астана» Discover Kazakhstan 100 Discover Kazakhstan 101 My Motherland спорт 102 Под одним крылом 104 Праздник бокса в Жанаозене
  4. 4. C 20-летием Партнера! Қазақстан Республикасының Президенті Совместное казахстанско-турецкое пред- приятие Казахтуркмунай, входящее в Ассо- Президент Республики Казахстан циацию KAZENERGY, отмечает в этом году свой 20-летний юбилей. Символично, что Компа- ния стала первым в истории суверенного Ка- АСТАНА, АҚОРДА 7.12.2012 захстана совместным предприятием в нефте- газовой сфере, начав практически с нуля свою производственную деятельность. Огромный вклад Казахтуркмуная в экономику республи- «Қазақтүрікмұнай» ЖШС ұжымына ки трудно переоценить. Компания по праву считается одной из пере- Сіздерді тәуелсіз ел тарихындағы тұңғыш бірлескен кәсіпорын  – довых в нашей стране  — за прошедшие годы Казахтуркмунай превратился в центр по под- «Қазақтүрікмұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің готовке профессионалов высокой квалифика- құрылғанына 20 жыл толуымен қуттықтаймын! ции из числа местных специалистов, плодот- Бұл сәт Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін әлемде ең ворно произвел объемы работ по программе утилизации попутного газа и первым защитил бipiншi мoйындaғaн Түркия Республикасымен дипломатиялық данную программу в нашей республике. қатынастардың орнағанына 20 жыл толуымен сәйкес келіп отыр. Предприятие по сей день продолжает де- монстрировать свою приверженность прин- Мен осы кезең ішінде компанияның қазақстандық мамандардан ципам бережного отношения к окружающей жoғapы білікті кадрлар дайындайтын орталыққа айналғанын зор среде, внедрения высоких технологий в про- изводственный процесс, социальной ответ- мәртебемен атап етемін. ственности бизнеса. Компания ілеспе газды кәдеге жарату бағдарламасы бойын- За верность принципам социальной ответ- ственности бизнеса, вклад в повышение бла- ша көлемді жұмыстарды табысты жүзеге асырып, Республикада госостояния населения в 2011 году «Казах- бipiнші болып аяқтады. Бұл - аймақтардың экологиялық; ахуалының туркмунай» удостоился престижной премии «Парыз» в номинации «Лучший социальный тұрактылығын қамтамасыз етуге косылған елеулі үлес. проект года». Эта высокая награда стала яр- Компания алдында мұнай өнеркәсібіндегі жұмыс процестерін ким свидетельством социальной ответствен- ности предприятия. жетілдіріп, жасыл экономиканы енгізудің ықпалды әдістерімен қамтамасыз етуде ауқымды мақсаттар мен іргелі міндеттер тұр. Халықаралық ұжым - «Қазақтүрікмұнай» ЖШС бұл міндеттерді табы- сты жүзеге асырып, нәтижелі еңбегі арқылы еліміздің экономикалық әлеуетін арттырады және бауырлас мемлекеттер арасындағы әріптестік қарым-қатынастарды нығайта түседі деп сенемін. Баршаңызға денсаулық, береке-бірлік және отбасы бақытын тілеймін. Ассоциация KAZENERGY поздравляет коллектив Компании со столь значимой датой, желает дальнейшего процветания, стабильности, открытия новых горизонтов в производстве и достижения всех Нұрсұлтан Назарбаев Астана, 2013 поставленных задач!№1 (56), 2013
  5. 5. Юбилей «Қазақтүрікмұнай» компаниясының От всего сердца поздравляю руковод- 1993 жылдың 9 қаңтарында ТПАО ком- Совместное предприятие ТОО «Казахтур- басшылығы мен ұжымын біріккен ство и коллектив компании «Казахтур- паниясы мен Қазақстан Республикасының кмунай», созданное 9 января 1993 года ком- кәсіпорынның құрылғанына 20 жыл то- кмунай» с 20-летием со дня создания! Жер қойнауын қорғау Министрлігімен панией ТПАО и Министерством защиты недр луымен шын жүректен құттықтаймын! Я помню поистине исторический факт (Қаззарубежгеология) құрылған Республики Казахстан (Каззарубежгеология) Қазақстан Республикасы Үкіметі мен из истории суверенного Казахстана: до- «Қазақтүрікмұнай» ЖШС бірлескен вот уже 20 лет непрерывно осуществляет «Қазақтүрікмұнай» ЖШС арасында сол говор между Республикой Казахстан и кәсіпорыны 20 жылдан бері үздіксіз жұмыс свою деятельность. В рамках деятельности тұстағы жасалынған жер қойнауларын ТОО «Казахтуркмунай» об использова- жасап келеді. Мұнайды барлау және по разведке и добыче нефти общий объем пайдалану туралы келісім-шарт Геология нии недр был зарегистрирован в Мини- өндіру бойынша өз қызметі шеңберінде, добычи нефти ТОО «Казахтуркмунай» по со- министрлігінде №1 санымен тіркеуден стерстве геологии под номером один! «Қазақтүрікмұнай» ЖШС 2012 жылдың қазаң стоянию на конец октября 2012 года соста- өткенін жақсы білемін. Егемен ел болған Компания, ставшая первой ласточкой айының соңындағы жағдай бойынша 4 493 вил 4 493 568 тонн. Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібіндегі в Казахстане в сфере разведки, сумела 568 тонна мұнай өндірді. ТОО «Казахтуркмунай», являясь первым біріккен кәсіпорындардың алғашқы за короткое время наладить работу не- Тәуелсіз Қазақстандағы тұңғыш біріккен совместным нефтяным предприятием су- қарлығашы атанған «Қазақтүрікмұнай» фтяных месторождений в Актюбинской кәсіпорын «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, құйылған веренного Казахстана, в результате вложен- компаниясы шынында да аз ғана и Мангистауской областях и внести свой инвестициялары мен барлық қызмет ет- ных инвестиций и объема добычи нефти за уақыттың ішінде Ақтөбе, Маңғыстау об- вклад в освоение природных богатств кен жылдарындағы мұнай өндіру көлемі все годы своей деятельности создал важ- лыстары аумағында ашылған кен орында- страны. нәтижесінде, өз қызметкерлерін оқытып, ную часть занятости населения, проводил рын өндірістік игеру жұмыстарын жолға Компания, участвуя в проекте по ис- аймақтарда тұрғын халықты жұмыспен обучение своего персонала, плодотворно қойып, ел байлығының еселенуіне өзіндік пользованию и утилизации попутного не- қамтып және жергілікті халықпен де, сотрудничал с местными жителями и с ис- үлес қосты. фтяного газа, проделала большую работу атқарушы органдармен де жемісті әріптестік полнительными органами в регионах, где Кәсіпорын ілеспе газды қайта өңдеп, и выполнила свои обязательства. В по- байланыс орнатып келеді. работал. кәдеге жарату жөніндегі бағдарлама бой- следние годы специалисты предприятия Біздің бірлескен кәсіпорын мұнай Наше совместное предприятие, применяя ынша үлкен жұмыстар атқарып, келелі в вопросах применения новых и эффек- өнеркәсібіндегі алдыңғы қатарлы техноло- передовые технологии в нефтяной промыш- міндет үдесінен шыға білді. Соңғы жыл- тивных технологий демонстрируют высо- гияларды қолдана отырып, пайдалылық ленности, всегда ставит на первое место дары компания мамандары көптеген кий профессионализм. В 2011 году ком- принциптерімен әрдайым аймақтарда обеспечение экологической стабильности жаңа жобаларға қатысып, оларды жүзеге пания удостоилась премии престижного экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз в регионах совместно с принципами рен- асыруда біліктілік пен кәсіби шеберлік конкурса «Парыз» в номинации «Лучший етуді бірінші орынға қояды. Берік кадрлық табельности. Благодаря придерживаемой танытып келеді. 2011 жылы кәсіпорынға социальный проект года» за достижение саясатының арқасында, «Қазақтүрікмұнай» кадровой политике ТОО «Казахтуркмунай» «Жылдың үздік әлеуметтік жобасы» но- высоких результатов в работе и реализа- ЖШС әрқашанда Қазақстандағы еңбекке ор- всегда находилось в передовых рядах сре- минациясы бойынша Елбасының «Па- ции принципов корпоративной социаль- наласу үшін басымдыққа ие компаниялардың ди компаний в Казахстане, предпочитаемых рыз» сыйлығы тапсырылды. Осынау ной и экологической ответственности. алдыңғы қатарынан орын алып келеді. для трудоустройства. үлкен жетістіктерге қол жеткізуде ұжым Я уверен, что компания «Казахтуркму- 20 жылдың ішінде бірлескен В течение 20 лет представители и руко- мүшелері ұйымшылдық пен табандылық най», одна из ключевых в составе «Каз- кәсіпорынның қос тарапының өкілдері мен водители обеих сторон работали с особой танытуда. МунайГаза», еще не раз заявит о себе, басшылары қайсарлықпен еңбек етіп, бау- самоотверженностью и внесли предельное «ҚазМұнайГаз» компаниялар тобы- покоряя новые высоты, радуя новыми ырлас екі мемлекеттің қарым-қатынастарын усердие для развития совместной компа- на кіретін іргелі кәсіпорынның әлі талай достижениями в производстве и всегда нығайтуға салмақты үлес қосуға және мұнай нии, которая внесла весомый вклад в укре- биіктерді бағындыратынына сенімдімін. являясь символом дружбы между двумя өнеркәсібінің қағидаларына сәйкес өнімді пление межгосударственных отношений Екі ел достығының куәсіне айналған народами. Больших успехов! Удачи всег- қызмет ету үшін бірлескен компанияның да- двух стран и осуществление продуктивной кәсіпорынның барлық мүшелеріне жаңа да и во всем! муына бар жігерлерін салды. деятельности в соответствии с правилами табыстар тілеймін. Жемісті жұмысымыздағы жігерлігіміз бен нефтяной промышленности. қайсарлығымыз болашақта да жалғасын Повторяя свою уверенность в том, что ис- табады және арта түседі деп сенімділікпен креннее усердие и самоотверженность в ра- қайталаймын. боте и в будущем будут продолжаться и уве- Құрметті әріптестер, мен бірлескен личиваться, благодарю вас всех, уважаемые компаниямыздың бүгінгі күнге дейін да- коллеги, за ваши успешные шаги в развитии муына қосқан табысты қадамдарыңыз үшін компании до сегодняшнего дня и желаю баршаңызға алғысымды айтамын және екі дальнейшего развития нашей компании мемлекеттің дамуымен бірге компаниямыз параллельно развитию отношений между да алға қарай дами берсін деп тілеймін. двумя странами. Ахмет Аданыр, Ахмет Аданыр, Ләззат Кетебайұлы Қиынов, Ляззат Кетебаевич Киинов, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС Заместитель Председателя «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Председатель Правления қатысушыларының Жалпы жиналысы Общего собрания Участников Басқарма Төрағасы АО «НК «КазМунайГаз» Төрағасының орынбасары ТОО «Казахтуркмунай»10 №1 (56), 2013 Kazenergy 11
  6. 6. независимый казахстан 2. Глобальный демографический дисбаланс 3. Угроза глобальной продовольственной безопасности 4. Острый дефицит воды 5. Глобальная энергетическая безопасность 6. Исчерпаемость природных ресурсов 7. Третья индустриальная революция 8. Нарастающая социальная нестабильность 9. Кризис ценностей нашей цивилизации 10. Угроза новой мировой дестабилизации. Все они содержат в себе риски стагнации и угрозы безопасности для го- сударства и общества, поэтому их нельзя не учитывать при дальнейшем планировании развития республики на долгосрочный период. С одной стороны, это опасность международного терроризма, экс- тремизма и организованной преступности из Афганистана и Пакистана, обострение ситуации вокруг ядерной программы Ирана, который явля- ется одним из государств Каспийского региона, такая нестабильность может повлиять на всю Центральную Азию. С другой стороны, это вызовы мирового экономического спада, обусловленного кризисом еврозоны, а также превышением мировыми державами своего государственного долга. Все вышеуказанные про- блемы могут в перспективе оказать негативное влияние на развитие республики. целесообразности развития глобальной конкурентоспособности Казах- Поэтому для того, чтобы достойно ответить на все эти вызовы, не- стана. обходимо уже сегодня расширить горизонты стратегического планиро- Главной же стратегической целью республики будет вхождение к вания. Именно поэтому Глава государства предложил выстроить новый 2050 году в число 30 самых развитых государств мира. курс нации на период до 2050 года. Для этого будет кардинально либерализована экономическая систе- ма через сокращение до минимума участия государства в регулирова- Политический курс нии предпринимательства, проведена широкомасштабная привати- Основой нового политического курса станут достижения страны и ка- зация, увеличится доля частного сектора практически во всех сферах Energy Focus захстанская модель развития. Ключевыми направлениями Стратегии деятельности. Приоритет будет отдаваться проектам, позволяющим являются: укрепление государственности, формирование качествен- реализовать следующую фазу индустриализации уже с учетом третьей но новой социальной модели, создание современных и эффективных промышленной революции.Главной особенностью Послания систем образования и здравоохранения, усиление ответственности и Максимально ускорятся освоение минеральных ресурсов и их экс-«Стратегия «Казахстан-2050»: но- функциональности государственного аппарата, а также выстраивание порт на мировые рынки в обмен на доступ к передовым технологиям адекватной новым вызовам международной и оборонной политики. и создание новейших производств на территории нашей страны. Ка-вый политический курс состояв- Прежде всего, Казахстан будет продолжать придерживаться по- захстан, как и прежде, будет активным участником региональной эко-шегося государства» является его ступательного развития демократии с акцентом на децентрализации номической интеграции, которая должна базироваться на принципах управления, борьбе с коррупцией, а также обеспечении гендерного взаимной выгоды и совместного решения насущных социально- эконо-стратегическая направленность, равенства. Уже сегодня предпринимаются шаги по децентрализации мических проблем.характеризующаяся выстраива- управления и переносу ответственности из центра в регионы, с наделе- Инструментом реализации Стратегии «Казахстан-2050» должен стать нием их необходимыми полномочиями и формированием нового про- кластерный подход. Сегодня во многих передовых странах началось ак-нием нового курса строительства фессионального государственного аппарата. тивное формирование кластеров совершенно нового инновационногогосударства с долгосрочным пла- Новый стиль государственного управления будет основываться на поколения. При этом главными источниками роста становятся не про- принципе государственно-частного партнерства. Казахстан станет эта- мышленные предприятия, а центры инноваций и знаний, университе-нированием с учетом возможных лоном толерантности и стабильности. Любой этнос, проживающий на ты, технологичные инженерные организации.глобальных вызовов.«Казахстан-2050»: территории республики, есть и будет неотъемлемой частью казахстан- Как отметил Нурсултан Назарбаев: «Это для нас новое совершенно, ской нации. Все эти меры рассматриваются в качестве ключевых для и мы должны одолеть это новое. Традиционная административная си- дальнейшего укрепления государственности. стема, которой мы управляем все это время — и в советское время, и При этом центральной задачей выступают социальная безопасность теперь, — плохо справляется с этой задачей. Поэтому стоит не менее и благополучие казахстанцев. Для этого будет продолжена работа по важная сложная задача  — новое организационное оформление кла- модернизации политики обеспечения занятости и оплаты труда, будут стерного развития. Изначально мы определили семь пилотных кла- разработаны и внедрены минимальные социальные стандарты и гаран- стеров. Сейчас с учетом международной практики и нашего опыта мы тии, которые должны прямо зависеть от роста экономики и бюджета. должны кардинально скорректировать кластерную политику».глобальные вызовы современности Прежде всего, будет расширен список потребностей индивида за счет В связи с этим будет определена перспективная модель кластерно- включения в него статей на образование и здравоохранение, здоровое го развития и, соответственно, запущены кластеры нового поколения. питание и здоровый образ жизни, удовлетворение интеллектуальных и Приоритетными направлениями будут обозначены биотехнологии, информационных запросов и т. д. альтернативная энергетика, технология добычи нефти и газа, туризм,Вызовы современности годы суверенитета, продолжить устойчивое развитие в XXI веке»,  — Принципом социальной политики Глава государства определил лич- пищевая промышленность, компьютерные технологии и т.д. Наряду сПрезидент Нурсултан Назарбаев, подводя итоги 15-летия реализации подчеркнул Лидер нации. ную ответственность. По его словам, нужно повышать гражданское са- этим будет активизирована работа по развитию двух инновационныхСтратегии «Казахстан-2030», отметил, что основные ее задачи выпол- В итоге сегодня Казахстан – это состоявшееся современное, устрем- мосознание казахстанцев, прививать такие социальные и нравственные кластеров — Международный Назарбаев Университет и Парк иннова-нены, другие находятся в процессе достижения. «Страна более 20 лет ленное в будущее и уверенное в себе государство, ответственный пар- ценности, как чувство гордости за свою страну, честь, мужество. ционных технологий.работала на укрепление суверенитета и политического веса. Эта цель тнер на международной арене. Однако эффективное и последователь- По своей сути «Казахстан-2050»  — это стратегическая программадостигнута. Период становления успешно завершен. Казахстан начала ное развитие любого государства зависит от его способности адекватно Экономический курс поэтапных действий, нацеленная на опережающую политику с учетомXXI века независим и уверен в себе. Изменения, происходящие в мире и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы. Для Казахстана Новый экономический курс провозглашает всеобъемлющий эконо- быстро меняющихся реалий современного мира. В рамках выстраива-под влиянием затянувшегося глобального кризиса, нас не пугают. Мы Н.А.Назарбаев определил десять таких глобальных вызовов XXI века: мический прагматизм. Страна будет работать как единая корпорация, ния нового политико-экономического курса будет произведена «пере-к ним готовы. Теперь наша задача – сохраняя все, чего мы достигли за 1. Ускорение исторического времени где решения будут приниматься только с точки зрения экономической загрузка» других стратегических документов Казахстана. 12 №1 (56), 2013 Kazenergy 13
  7. 7. Cюбилей еріктестіктің Жоғары басқару органы «Жалпы Жиналыс». Құрылтайшылық шарт бойынша, Жалпы жиналыс төрағасы мен кәсіпорынның Созданное 9 января 1993 г. ТОО «Казахтуркмунай» — Бас директоры Қазақстан тарапынан первое в истории независимости Казахстана совместное тағайындалады. предприятие в энергетической сфере. Учредительный Бірлескен кәсіпорынның қызмет шартта- договор был подписан Министерством геологии и охраны ры 23.02.1995 ж. МГ №42 (мұнай) лицензиясы бойын- недр Республики Казахстан и Турецкой Национальной ша 1994 жылдың 31 мамырында Қазақстан Үкіметі мен Нефтяной Компанией (ТПАО). С 1997 года учредителем с «Қазақтүрікмұнай» ЖШС арасында қол қойылған «Мұнай казахстанской стороны выступает Национальная Нефтя- кен орындарын барлау, игеру, өндіру және сату» келісім- ная Компания «Казахойл», ныне АО «НК «ҚазМунайГаз». шартымен және 26.12.1995 ж. МГ №307 (мұнай) лицензия- сы бойынша 1999 ж. 18 мамырындағы Оңтүстік Қаратөбе кен орнында көмірсутек шикізатын өндіру және барлауға дейінгі Келісім- шартымен, ЖШС Жарғысымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасымен реттеледі. KazakhTurkMunay, LLP, established in January 9, 1993, is the №42 лицензиясы бойынша келісім-шартқа сәйкес ЖШС first energy joint venture in the history of the independent Kaza- екі кезеңде жұмыс жүргізеді: khstan. The foundation agreement was signed by the Ministry Барлау кезеңі-11 жыл; of Geology and Subsoil Protection of the Republic of Kazakhstan өндіру кезеңі-коммерциялық мұнай қорының ашылу and the Turkish National Oil Company (TNOC). Since 1997, the сәтінен бастап 25 жыл. Kazakhoil National Oil Copmany, now NC KazMunayGas, JSC has Барлау кезеңі 3 сатыға бөлінген: 1 саты - 4 жыл, 2 саты - 4 been a founder member from the Kazakh part. жыл, 3 саты - 3 жыл. «Қазақтүрікмұнай» ЖШС тек қана геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге құқық алу үшін мемлекетке 3,5 млн. тереңдігі 4700 метрден астам күрделі тау- кенді шарттағы АҚШ доллары көлемінде бонус төлемін төледі. 68 аяқталмаған барлау ұңғыларын өткізген сәттен бастау Келісім-шартқа сәйкес, барлау жұмыстарына инве- алды. 1995 жылдың соңына дейін осы ұңғылар түгелімен стиция тарту міндетін Түрік тарапы өз мойнына алды, жобаланған тереңдікке дейін бұрғыланып, олардан коммерциялық мұнай қорының ашылу сәтінен бастап әрбір тыңғылықты геологиялық мәліметтер алынды. нақтылы блокқа инвестиция салу екі тараптың жарғылық «Қазақтүрікмұнай» ЖШС іздестіру жұмыстарын Батыс қордағы үлестеріне сәйкес жүргізіледі. (Қазақстан-51 %, Қазақстанның төрт облысының (Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Түркия-49 %). Атырау және Маңғыстау облыстары) 25,9 мың шаршы Қазіргі таңда, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС лицензиялы 3 шақырымды қамтитын, 45 барлау алаңында жүргізді. блокта өндірістік қызметін жүргізуде. Ақтөбе облысындағы Олардың 14 алаңынан оң нәтижелер алынып, белгілі IIA блокта (Лақтыбай кен орыны) және Оңтүстік Қаратөбе болған көмірсутектер қоры мемлекеттік есепке енгізілді. кен орнында (МГ-307 лицензиясы) өнеркәсіптік өндіру Осы кезеңде «Қазақтүрікмұнай» ЖШС құрылуы, көптеген жұмыстары жалғасуда. Маңғыстау облысында IV блокта қазақстандық кәсіпорындардың еңбек ұжымдарын сақтап 4 кен орнында (Батыс Елемес, Шығыс Сазтөбе, Оңтүстік- қалуға және бұрын басталған мемлекеттік геологиялық Шығыс Сазтөбе, Солтүстік–Шығыс Сазтөбе) өнеркәсіптік бағдарламалардың ұштасып орындалуына мүмкіндік өңдеу жұмыстары жүргізілуде. туғызды. «Қазақтүрікмұнай» ЖШС құрылған күннен бастап 3 780 Компания қызметін бастаған сәттен-ақ заманауи шетел мың тоннадан астам мұнай өндірілді, 2012 жылы мұнай технологиясы мен техникасын өндіріске енгізу жолымен өндіру көлемі 232,80 мың тоннаны құрады. 2013 жылға жергілікті мамандарды қайта дайындықтан өткізуге аса на-ТҰҢҒЫШ БІРЛЕСКЕН мұнай өндіруді 233,55 мың тоннаға жеткізу көзделуде. «Қазақтүрікмұнай» ЖШС Түрік тарапынан салынған ин- вестицияны 2000 жылдан бастап кері қайтаруды және өндірісті дамытуға реинвестиция түрінде қаржы бөле ба- зар аударды. Құрылған күннен бастап кәсіпорында 8 538,2 шақырымдық 2Д сейсмикалық кескінін, 1439 шаршы шақырымдық ЗД көлемдік сейсмиканы жүргізіп орындады.КӘСІПОРЫН стады. 31.12.2012 ж. жағдай бойынша түрік тарапынан ин- 2007 жылы Ақтөбе облысының Оңтүстік Қаратөбе және вестиция бойынша қарыз көлемі 57,0 млн. АҚШ долларын Лақтыбай кен орындарында МОГТ-3Д сейсмикалық бар- құрады. лау жұмыстарын жүргізді, сейсмикалық зерттеуді «ДАҢҚ» Өткен жылдарда кәсіпорынға Министрліктер мен Ғылыми-Өндірістік фирмасы жүргізіп, нәтижесінде облыстардың әкімшіліктерінен көптеген алғыс хаттар келіп жоғарыпермдік шөгінділерінің және тұз алабы шегінің түсті. құрылымдары нақтыланды. Лақтыбай кен орыны бойын- «Қазақтүрікмұнай» ЖШС қызметінде қол жеткізген та- ша сейсмикалық зерттеу жұмыстарының құны 205 млн.Қазақстан Республикасының геология және жер қойнауын қорғау Министрлігі мен быстары Қазақстан Республикасының Үкіметі қойған бағдарламалық міндеттер мен келісім-шарт талаптарын теңгені, Оңтүстік Қаратөбе кен орыны бойынша - 111 млн. теңгені құрады.Түрік ұлттық мұнай компаниясы (ТПАО) арасында 1993 жылдың 9-шы қаңтарында уақытылы орындауда нәтиже бар екендігін көрсетсе, бұл 1993 жылдан бастап «Қазақтүрікмұнай» ЖШС лицензиялық Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатын блоктарында 222 221 қума метр бұрғыланды. Тек 1994бірлескен кәсіпорын құру туралы келісім-шартқа қол қойылды. нақты жүзеге асыруға бірлескен кәсіпорынның қосқан жылы «Қазақтүрікмұнай» ЖШС 64,6 мың метр ұңғыманы«Қазақтүрікмұнай» ЖШС егемен Қазақстанның мұнай бизнесі саласында құрылған лайықты үлесі. орындады, сол кезеңде барлық шетелдік компаниялардың жалпы ұңғыма көлемі 20,0 мың метрден кем болды. Орта-тұңғыш бірлескен кәсіпорын ретінде 1993 жылдың 4 ақпанында тіркелді. 1997 Геологиялық барлау жұмыстары ша тереңдігі 3 476,2 м. 7 пайдалану ұңғыларының және 116жылдан бастап Қазақстан тарапынан кәсіпорын құрылтайшысы болып «Қазақойл» «Қазақтүрікмұнай» ЖШС геологиялық барлау жұмыстарын барлау ұңғыларының құрылысы аяқталды. Осы тізімдегі жүргізу қызметі Қазақстан Республикасының Геология жаңа 49 барлау және 7 пайдалану ұңғыларының құрылысыҰлттық мұнай компаниясы белгіленсе, қазіргі таңда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ. Министрлігінің 1993 жылы ЖШС қарауына жобалық орташа бойынша жұмыстарды кәсіпорынның өзі орындады.14 №1 (56), 2013 Kazenergy 15

×