Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

1,498 views

Published on

Published in: Education

Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

 1. 1. l:--E--2L.L -L--- r4- 1 iaI i-r1L- acaL-F-- aL-,-- .L ir J ,F.:,, t,* /"- . .1 ,..-i.. .,:,..l-LL-S.- | * F,f=l-l .*L-F--lt S.E r;L- .,* L-LL. lrtlL=-- $trr"jefL.- ltll|lilillltll
 2. 2. i Plicinti hitut culapte ! riPentru ili trebuie:450u5 aluat 4 1 praf de copt i ri tF***1t**q *# 1 paharlapte bdtutffi 500g foide pldcinta 4 1 plic zahir vanilat m 200 g stafide ri rl Delrrlrl# 1 paharmargarind ++ 100g macDelma (topitS)pentru copt 4 aromegi gatit # sare IH 1 paharzahir IPentru ili trebuie: siropm 1 pahar zahar I# 2 pahareapd ri I! ffi I M 25 portii 30 minut e I I I aga: Pregitegti1. Bali bine ouile impreuni cu laptelebdtut, margarina Delttt,r Ipentru copt $i gStit topitd gi ricitS, zah6rul,praful de copt sizahirul vanilat. I2. Ungi tava (ceaa aragazului) ulei gi aSezi foi de placint.r cu 3 ITorniun sfertdin amestecul lapte bdtut gi presari cu stafidelc 1imacul.Repelioperaliunea pAni la terminarea foilor de placint.i tgi a compoziliei lapte bdtut,avAndgrijdca ultimul stratsafit cufoaia de plScintd.Introducitava in cuptor,la foc potrivit ;i la;i sit rse coacd timp de 40-45de minute.3. C6ndplacinta esteaproapegata,fierbisiropul, careil torni pe I puipestepl6cintafierbintegi o lagi si se rdceascd, cdtevastafidcpentru decor,tai plScintabucili 5i o servegti. I ffi. *+r,,-, I
 3. 3. rl! !r cupituri Plicinti : I :l :lPentru iti trebuie: aluat I rl* 1 kg fiina w apdcaldu!5ffi1 cub drojdie re50 ml margarind Delma I rlffi sare (topita) pentrucopt 9igatit ] ql umpluturi trebuie:Pentru i1iw 1 kg cartofifierli # 200ml iaurt a llm 300g brdnza oi de ffi 3 o u d r!m 200ml smdntAnd I I rI priiitPentru ili trebuie:# 200-300 ulei ml I :l I il zz lel ffi tu# 9 bucd! ffi 1 ord 40 minutc t I :l -rl aga: aluatul Pregitegti t rll.Amestecifdina drojdia, cu sarea cu apdcSldula cuprin- 5i cAt I .rlde,pentrua obline un aluatpotrivit. bine5i,la sfArSit, Frdmdnliadaugipulind(cdtincape palmd) in margarindDelmapentru I .tIcopt ti gatit,topitdqi rdcitS. FrimAnli p6ndse desprinde maibinede pe m6nd, dupdcarelagi aluatul dospit. la I I ?go: umpluturo Pregitegti2. Daicartofiifierli pe rdzitoare ii pasezi sau bine,adaugibran- I J1za,smAntAna, iaurtul ouile giamesteci qi bine.3.C6nd aluatul dublat volumul, pregdtegti placintele. imparti t {l ;i-aaluatul 8-9bucali, care in din intinzi sucitorul o foaie cu c6te cam I {tde 1/2 cm,pe carepui 2-3 linguri umplutura impaturegti dedin toatepdrlile. 9i I II<I4. Puiuleiul tigaie il lagi seincinga in gi sd bine. pldcintele Puiprijit,lafocmicgile la;ipdni serumenesc peambele bine la parli. I il{lSuntbuneat6tcalde, si reci. cdt I llr {l t tl{l
 4. 4. I moldoveneasciPlicinti I aPentru ili trebuie: aluat Iw 1-1,5 faina kg* 500ml apacaldu!5 Is; 1 cub de drojdie Iffi sare I umpluturi trehuie:Pentru i1i Iffi 500 g brdnzdde vaciw 400 g telemeade oaie Iffi3oud I I il , ffi *ft +./", M t il Pr*rt+*t 10 portii I il aluatul Pregitegti aga: I il1. Puijumdtate cantitatea din fiinii intr-unvas mai mare,adaut;tsarea, apa cdlduqa drojdia (dizolvatd apd calda cu zahar) gi in I it;i framAngi aluat un mai moale.Lagila dospit circa2 ore introincdperemai caldd;i amesteci cAndcregte aluatul(trebuie sr sd I ittriplezevolumul).2. Dupd aceeapui restulde fdind ;i frimAnfi. Mai lagi 1/2 ora, I ilapoiintinzi6 foi potrivite(rotunde), ungi cu ulei gi le mai lagi le15 minute.Dupdaceea intinzifiecare foaieseparat, mana,9icr cu I ilindoi in 2 parli (foaiatrebuie intinsi bine, si fie foarte sublire). ll I aga: umplutura Pregitegti3. Amesteci brdnza vaci cu telemeaua de rasi 9i cu 2 oud.Pu t {umplutura pestefoaiade aluat,rulezi dai formaunui melc. ;iAgeziruloulintr-otavdunsdcu margarind il ungi cu un ou ;i I 4 gi Mailagi15minute introduciinbdtut. cuptorul preincdlzit. I .l4. Cocila temperaturapotrivitdcirca45 de minute.Estedeli-cioasd aperitiv. ca i I I I
 5. 5. I :1 Plicintiiaurt Gu I I al I il I i) I ftitrebuie: I # 1 pachet de plScintd foi ru10lingu riz a h d r sauo foaie aluat de subtire # 100g u n tt o p it e 1 kg iaurt H 5 p l i c u l el e zahar v,ttttl tl , t ffi|h4r{ffF q"* ;+8 oud I ffi l I I 19,5lei 10 porlii 15 minute I ot , t fr Ir Pregitegti a9a: C 1. lei o tavdgi o ungi cu unt, pui foilede plScinta intregi9i le unq vanilat9i le amestec, tt cu unt topit. Balioualecu zahirul,zahSrul cu iaurtul. I: 2.Tornicompozilia pestefoiledin tavi gi le cocicam 1 ord.Dac:i se rumenegte preatare compozilia,o acopericu h6rtie,pentru .r l: se coace;i la interior,fdrSsd se ardd deasupra. l: # placintapoatefi con Dacdnu pui zahdrgi zahdrvanilat, sumati ca aperitiv. ll I: J It lit2 l!
 6. 6. i I [angos qd t i i (plicinti ungureasci) ,i ri t I tigitrebuie:w 1 kg fdini ri t rj i :lffi1 cub drojdieproaspata# sarem 2 galbenuguri iw 1/2| lapte cdldu!m 200g sm6ntdna im 1 lin g u r a ulei i l:i I ffi B lei ffi W l0 por!ii 1 orb 30 minute i *i I l Pregitegti aga: :i l I l1. FrimAnli toateingredientele aluatpe care pui intr-o din un il f! lpungdmarede plastic unsd uleigio lagi dospit frigider. cu la inPogi!ine in gi aluatul frigider 1 saptamdnd, c6ndvreisdfaci iar fl 3 -;,plScinlele, o bucatd aluatgio intinzipe o plangeti rupi de unsicu ule i. I:2. Prajegti pe langogii ambele pdrliin uleiincins. avea pl5- Vei ocintdproaspdtd cdteori doregti, de !inend mereula frigider un ttaluatgata pregdtit. Servegti langogul smdnt6nd cagcaval cu 5isaucu telemea rasd. G t ti t t, 3 Ii :l
 7. 7. ;llI l ti : l Plicinti sah niri r l ni r lititrebuie: r tllljffi2 cu6 ti I#"100 g zahdrpudrd# 1 pachelelzahdrvanilat I ;la 3-4 picituri esen16 vanilie* 60 ml apd calda de niii i il* 125 ml ulei floareasoarelui* 180g faini tril ; lw 1/2 pachelel praf de copt r)i= l lingura cacao "ll li -l il ii 40 minu t e iit) fi -l Pregitegti aga: f t1. Separigdlbenu5urile albuguri. de GSlbenuqurile bali impre leund cu zahdrul pudraqizahdrul vanilat.Adaugiesenlade vanilie, l ;lapa gi uleiulde floareasoarelui. Amestecibine.Adaugifdina 9iprafulde copt, apoi albugurile bdtute spumi qi amesteci foarte l; Ibine.2. imparli aluatulin doud parli egale. intr-o parte adaugi l: tcacaoqi amesteci bine.Ungi forma de copt (23 x23 cm) cu ulei5i,cu ajutorul unei lingurileageziprima datd aluat fdri cacao, Ir tapoi aluat cu cacao, nigte porliuni,imitand tabla de 9ah,la caaceeagi distan!5. Alternezi 3. aluaturile, luminoscu cel intu- cel It Inecospana umpli tava.Cociin cuptorulpreincalzit, timp de 35de minute la 160de grade.La;isdse rdceascd formi gi rdstorni in Ir 4pe un platou. Esteo placintdfoarte aspectoasd. I t I l t I
 8. 8. J I Plicinti decasi i il i ti rlPentru ili trebuie: aluat+ 1 kg fdina +a250 unturd(sau1 pachet g il E.e8 lin g u r i ulei de margarind), frecatdcu 4-5* 1 2l i ng u rsifon i linguride fdinddin kilogramul d Im 1 linguri!6 bicarbonate 2 l i ng u r io let de faind i T umpluturi trebuie:Pentru i1im t kg brdnzi t 3 i Iw2 oudH 1 candlapte tl ti I ! ffi ri I 13,5lei M 12 porii 50 minute 50 mi nLttc =lii lr #, E t Pregitegti aga: =ii I1. FrimAnli o cocd din toate ingredientele,parli egale:intinzi apoi o impargiin 6 dintr-o bucati de aluato foaiepe careo ungi =i Jcu unturd frecati cu fiinS gi o rulezica pe o cldtite.Pe urm5,intinzi cea de-a 2 foaie,agezifoaia rulatagi iar rulezi.Cu cea de-a =i litreia procedezila fel,adicdintinzi o foaiedintr-o bucatdde aluat, Et 3o ungi cu unturd gi fdin6,ageziruloul din cele 2 foi gi rulezi. Cucelelalte bucSlide aluat rdmase 3 formeziun alt rulou.in totalfaci 2 rulouri pe care le dai la frigidertimp de 60 de minute. EltApoi le scoli de la frigider,presari fiind pe masd;i intinzi 2 foi tcdt mdrimeatdvii.2. A;ezi o foaiein tava unsd cu grdsime,br6nzaamestecaticu 2 oud gi cana de lapte gi agezicea de-a pui :i J Edoua foaie.Tai pdtrate pldcinta,apoi o dai la cuptor pentru 50de minute. E t F al r I I
 9. 9. Baniti 1 ri olteneasci I ! I I ri , iPentru aluatfti trebuie: ie 1 kg fdini#1ou i ti Ig saree api c6t cuprindepentru un aluat potrivitde intins ri i(circa1 ceagca) ,i IPentru umpluturi trehuie: igi l!i i# 5-6 oude t kg brdnzi dulce sau saratd r!,, iffi 100-150 unturd g# 100 g zahdr pudra .l I t,i I ffi ffi ,.tiru;. M 1,i 1 ,,$ lr 18 lei B porli 40 minute 45 minLrtc t,i I Pregitegti aga: *i i i ., Jl ,t-l1. Pui fdina pe plangetd.inmijloculei faci o adAnciturd carepui oul, sareagi o ceagcade api cSldufi. Amestecitotul 9i in tfrdm6n!ibine,adiugdnd, la nevoie, pulina ap6,pentru ca alua- -l l1 t *1," ritul safie mai moale.La5i odihnit 10 minute,dupd careimparti laaluatulin 16 bucdfi. i2. Fiecarebucatd o intinzi cu vergeauaca sd capete o formdrotund6, mare cAt fundul tavii in care pui plScinta. Turtitele toblinute le coci pe rAnd,pe plita aragazului sau a sobei,la focdomol. Dupd ce s-aucopt toate,8 dintre ele le firamilezi intr-un f,l tcastronqi le amestecicu briinzafrdmdntataqi oudle bdtute.3. Ungi o tavd rotundd cu grisime, a;ezi pe fundul ei o turtaintreagd,o ungi cu un strat din compozilia preparatdsi ostropegti cu unturS. Procedeziastfel pand c6nd se terminiumpluturaqiturtele.Lafinal,stropegtiturta unturdgi o coci lacuptor, la foc potrivit p6nd se rumene$te. cu ServeSti banila calda, ri T I t tpudratd cu zahdrgi taiatain raze,ca un tort. l 3 I I
 10. 10. 1 Plicinticulnere c {ftitrehuie: {ffi700g fdindw 50 g margarini unt sau {ffi1 esentd migdale vanilie, (sau preferi) cem300g zahir Iw 20 g drojdiere2 kg mere 1mscorliqoara (dupdgust) {# pulini apdcaldi 1 9,5 lei ffi 12 por 45 minute .{ - { Pregitegtiaga:1. Facio coci din fdind,margarind, pulini apd calda,esenla, tdupd gust,150g zahdr;i drojdie,pe careo frimAnli foartebine.Dupdce ai frdm6ntat coca, ungi cu pulin uleigi o lagila crescut o 1timp de 10 minute. Cet timp cregtecoca, pregdteSti merele,Le speli, le dai pe rizdtoarea mare,dupd care le storci bine de Ii {zeamdgi pui restulde zahdrgi scorligoara.2. Pregdtegti tava de la cuptor (cantitalile sunt pentru mirimc.t t {tdvii de la cuptor),o ungi cu pulind margarind o tapetezicu 5i lr {fain5.lei coca gi o imparli in 2 parli egale.intinzi cu sucitorulprima foaie,pe careo ageziintav5,apoi pui merele9i le intinzi 3pe toatd suprafala.3. intinzi cea de-a doua foaie, pe care o pui deasupra,sa :lacoperemerele. lagila crescutinca 10-15minute,dupd care Oo introducila cuptorulincins gi o lagipAni prinde deasupra o {culoare maronie.Cdnd este gata, scoli tava din cuptor, o lagisd se rdceascdcomplet, dupd care o tai dupd preferin!5,in 1dreptunghiuri, romburi sau pdtrate.Presari zahdr pudrd peste {placintd. 1 lr a
 11. 11. rl I cu mirarPlicinti si urdi ) I I l t il aluatilitrebuie:Pentru I# 250 g unt * 1 lingurilaolet sauzeami#10u de ldmAie I 3ffi 50 g zahar ffi 1/2 pahar apd cuffi 1 plic praf de copt # putine sare I iffi 1 plic zahdrvanilat ffi500-550 fdina gw 1/2 lingurila bicarbonat I I I t umpluturi trehuie:Pentru $im 1/2 kg urdi # 1 pliczahdr vanilat Ie 2- 3lin g u r ism6ntA n6 * 1 legaturamdrar verde#5 0 g u n t tocatmirunt I t -ff i20u; ffiun prafde sarem 3 l i ng u r iza hdr I 3 I I ffi 10 porlii 20 minut e W1 ord I r -t I I Pregitegti aga: I 31. Freci fiina gi,in mijlocul untulcu ou gi zahir.Puisare, fdiniifaciun cuib.Puibicarbonatul oletulsauzeami de ldm6ie ;i ;i I 3amesteci totul.Adaugiprafulde copt,zahdrul vanilat faina, 5icAte necesar, pAni se faceun aluatelastic,farasd fie lipicios. I 3imparlialuatul 2 par1i, in partea jos fiindmai maregiintinzi decu sucitorul foi. 2 l 32. Amestecibine toate ingredientele, p6nd iese o cremdomogend. t 33. Ungitavacu unt,intinzifoaia pui maimare, umplutura apoi9iintinziceade-adouafoaiepesteea.Daila copt aproximativ 50 I 3de minute sau1 ord. T 3 I a I e
 12. 12. r t r! { IPhcrnta $nucl Gumere ri 3tlv r, I I tPentru i1itrebuie: aluat I t# 300g faind# 1 5 0g u n t T tm2 linguri smAnt6nd# un prafde sare I t t - umpluturi trebuie;Pentrr ili# o m6ndnucdsaupesmet r tffi1 kg mereffi 100 gzahdr Im 1-2 lingurile mdcinati scorliSoard I t -[a finalilitrebuie: Iffi 1 ou pentru uns# 100 gzahdr pudrd I t - I 14 lei ffi hd 4 porttl ffi 5 minu t 4 5 min u t e I t - T t aga: umplutura Pregitegti apoi razi merele1. Spelimerele, scolic5sula9i sAmburii, le t { ;; rugi le calegti zahirul pAndmereleabsorbintreaga cu zeama. E .|Aromatizezi scorligoard cu dupdgust. mdcinatd, ! a Pregitegti a9a: aluatul tr {2. Amesteci ingredientele pentrualuat9i frdmAnli totul rapid,dupi careintinzi2 foi.Cufoaiamaimaretapetezi tava,presario I 1mAni de nucdmdcinat; saude pesmet ungicu umplutura fin,de mereqiagezi foaiepesteumpluturi. cealaltd 3 c3. Ungifoaia deasupra ou 9idai placinta copt.Dupdce de cu las-a copt,scoliplacinta tav;, o taiin bucdlipitrate 5i le pre- din l csaricu zahdrpudr5.Servegti calddsaureceE la fel de plScintabund! T 3 I
 13. 13. valahi Plicinti Pentru ili trebuie: aluat = 800 g faini E 40 g drojdie # sare *. apd cdldula * ulei Pentru trebuie: umpluturifii * 1 kg cartofi + 250g br6nza frdmdntati de oaie (sautelemea oaie) de r+3 oud <+ legdturd 1 mdrar = sare ;=piper flit. 1 2 ,5 ei l 5-6 porlii 30 minu t e 45 tttilrrll ffi Pregitegti aga: umplutura 1. Curelicartofii, tai cuburi,ii fierbigi,c6nd sunt gata,ii pasezr ii gi ii amesteci brAnza oaie,oudle gi mdrarultocat fin. Pu cu de sare 5i piper,dupd gust. Lagipastaoblinutd sd se riceascdsi pregdtegti aluatul. Pregitegti aga: aluatul t9 2. Dizolvi drojdiain pulina apd cSldula pulina sare, incorpo- gi o reziin faina5iincepisdfrdmdnli,adaug6nd treptat,api caldula. Frdm6nliun aluat mai moale pe care-lintinzi intr-o foaie ceva mai groasd dec6tceade tailei.Ungi foaiacu ulei,intinzi umplu tura gi rulezi.Tai rulada in bucSli de 5 cm gi ii presezifiecirei bucSlimarginile. CociplScintele intr-o tigaiemai groasS, care in ai pus o lingurdde ulei,la foc foartemic. l:28 a
 14. 14. I Wffiffi.il,, Wwwwffi Wffiffimmffiw ffim .f { li { li { Tgm tnm$mmn$mr li t ,:r1 kg fdind r, 1 cub drojdie -l r,1 fingurildzahdr .t ,,., linguri 3 pentru topitdDelma margarind copt5ig;tit rt 1 g5lbenug i;: Safe a - 1 .:i J, t liffi i:ffi I l ,r# lr i i:: i :., i-:tIi. t,:i i iif.; rritir .l -f J. t I i t:& 1**t*" :": !t." J , .l $, faina Pui intr-uncastron, peste iar fainaadaugi zah:i drojdia, rul,margarina Delma pentrucoptgigdtittopita, prafde sarc un t t gifrdm6nli. nuare, Adaugi c6teo cand api caldd de pan; oblii un aluatmoale. gifrimdnliinconti J: t ff#l$ist *. il lagisi creasci intr-unloc mai cald,timp de 30 de minute. 3 Faci apoiun sulmaigrospe care tai in 6-7buceli. il $"Agezi bucdlile aluatin formdde floare, de intr-otavdrotund; 3 unsdcu margarind Delmapentrucopt gi gdtit gi o coci la foc potrivit timp de 45 de minute. 5 minute Cu inainte o scolidin sd =lr cuptor, ungipdinea gSlbenugul cu batut. scolidin tavddupa O ce s-a ricit. Ii it l: 3iffiffi f. ;li ffi$
 15. 15. I ffiwpffiw m#wmwpffiw I { { {11fltn*l$,tr**,*r,, 1 kg faina 1: 25 g drojdie.i::Safe I ,j 4lingur de lapte circa4 lingurideapa caldula { I 5 linguriulei I .{ tiffi ii.i,,,,,irr:i 1;.;i ,:ri: il ..: .;v. :.i ,i I t { a,i { t,i.f #rri+*gl,i *ryi,rn6n; ti 1 1. Amesteciingredientele framanli bine. Apa calduld o pui ;idupi ce ai pus mai intAilaptele, funcliede c6t mai estenevoie in l:i 1pentrua iegiun aluatnumai bun de frdmAntat giintins. FrdmAnli,pui 5 linguride ulei,apoi acoperialuatulcu un prosopcuratti-l r,lJlaqisd creascd cald. la imparli aluatul in 5-6 bucali (c6t de mari doreqti),din care tj d ,.%"i.intinzi foi subliri,rotunde (cao farfurie), 5 mm grosime.Asezi dec6te2 lipiiintr-o tavdde arcgazunsdcu uleigi le coci pe ambele ti Jpdrliin cuptor.Le consumisimplesau le poli umple cu br6nza, t,i Jlegumecalitesauamestec carne.de ti J ri l ri t
 16. 16. F 1 tt r $pt,$x,g ffil, :iil E i E { " F { .+ $ ffi$$;ffiflffitr: F { !; 1 ,trwfus.r[*r $itl F l,*ddffi 600g fiind r,,:lingur 2 margarind - 300ml lapte Delma pentrucopt$igitit drojdiecdt o nucd ,,1 legdturide mSrar F - { ::: zah6r 1 lingurila tos 150 g branzd vaci de ::1ou F { 1 lingurila sare -d% F .t ril {E t; 3 iq I: J :ff tlj,i, :ll:lrti:r E J E :{ s f ll, J $lrl,llgiilirllrpi.{,*ry.mr lr j l. Dizolvidrojdiain pulin lapte,adaugizahdrul, sarea9i laptele rdmas. Tornimaiauapestefdin5,adaugimdrarul, tocat m;runt, - i5 br|nza de vaci, margarinaDelma pentru copt $i g;tit topitA ti ll c framAnliun aluat potrivit,pe care-llagila dospittimp de 30 de minute. ll J imparli aluatulinbucdliegale, careformezibaghetemici. .,i. din t: 1 Le cresteziin forma spicului g16u, ageziintr-o de le tavdtapetatA cu fdind,le acoperi un cu prosopcurat;i le lagisd mai creascd10 t: J minute.Apoi le ungicu ou bdtut gi le dai la cuptor pentru30 de minute.Sunt delicioase, calde, gi reci. atet c6t lr 1 l t; Jlir ,i i .f "$,"ililii r l,l
 17. 17. E ffiffiwww ffim ffiffiffim E E ermtunx$m; .q* I ,r:$QQ fiind g rr 4lingurima rg a rinDe lma d t::.: g drojdie )J pentrucopt gigStittopitd t ,:. :r 1 lingurdzahir (2 pentru aluatgi T ,, llQ-lQQ rnl 2 pentruunstdvile) apa caldd ,r.1 lingurili sare I I .,1.1it,tr ,ffi$$ I lt";,1 ltt 1i:il tll :,1. ! if-l l.:lliii I ilwry;w: fl*rwgmtmp. I "$" Cernifdina?ntr-un castron in mijloc,ii faci o ad6ncitura gi, in carepui drojdia. Adaugipestedrojdiezahdrul pulinaapzi gi I caldigiamesteci 1 lingurip6nd cu obliimaiaua, care lagi pe o sii t ." 3 h dospeasci timp de 15-20 minute. de Dupdce a crescut rnaiaua, adaugi sarea, tornipulind apacaldd giincepi frim6nlialuatul. sd I Adaugi apoiapacaldd rdmasa ;ifrdm6nliincontinuare p6nd ce gi aluatul semailipeqte maini de vas. final, nu de La adaugi lin- 2 I guri margarind Delma pentrucopt gigatittopitd,maifrdm6nli pulinaluatul, apoiilacoperi un prosop cu curat9i-llaqi creas- sd I cd circa1 ord,intr-unloccald, feritde curent. Dupdce a cres- ;i. cut aluatul, imparliin jumitate.Dintr-o il partede aluatfaci3 I suluri care impletegti lea;eziintr-o de cozonac pe le gi tavd unsa cu margarind Delmapentrucopt $i gStittopitd.;lr, Jumatatea I rdmasd strAngi pe un bulgare agezi o ca gi-l intr-otavdunsd cu margarind Delma pentrucopt gigatittopitd. apoibulgarele Tai I foartepulin pe mijloc.Oblii astfel, pAinipe carele agezi 2 pe l aragaz le lagisd creasci tav5,la cald,timp de 20 de minu- gi in te.4. CAnd aproape gi-au dublatvolumul, dai la cuptor, foc le la C potrivitpentru de minute. 30 C6nd suntgata, scoli cuptor, le din gi le ungicu apdrece le lagi rdcit la intr-unprosop curat. t .r -4[i*,1.". " " intr-una dintre jumatalile de aluat poli si adaugi "" t j ,. ."ij seminle decojite gi neprijite de floarea-soarelui sau ,t$ dovleac,apoi ii dai forma rotundd si o aseziin tava. I "wif"## T
 18. 18. Ei qL ;l mwffimffi Wffiffiww {r wTffiffi E "t E .{r flg$ermfuux$w; f {,i rr1 ardei rotu :r,, ml ap; 250 ,,,, ardei verde :,.:l linguritdzahar 1 ,, 1 ardeigalben 1 :L:Safe E { .i 600 g f-n rr 4-5linguri ulei E ,, 1 cubuletmic de drojdie E r r $ir.Q iii,,,,,+ii i j i 1 i )i iiW iiil ; 1.] i.,,r-iiili ffi r i. ! t ir ; r lit l l : E f E i t,r!l$ f,",i,3{.: ,: " E t. Puiintr-unlighean bucitarie de iar pui fdina, in mijloc drojdia E zahdrul putina ;i apacaldd. Amesteci utor,ca si rezulte maia. o ?"Lagi crescut, la intr-unloc cald. E }. Apoifrim6nlialuatul, amestecat apdcaldi,pdni se des- cu prindede mAnd. Adaugiuleiulgi mai frdmdn1i cateva minute E Mailagi minute crescut. 15 la Cureli ardeii de seminle, speli ii ii 9i tai cubulele ii mici. amesteci impreund aluatul. cu I ;4,Formezi rulouri, carele impletegti le pui in formade 3 pe gi cozonac, unsd ulei. cu Lagi nou la crescut din cam20 de minute I gidai la cuptoraproximativ de minute. 45 E E E E*ffi r tffi
 19. 19. E WffiwmwwffipWmmffiffi C E 3 $g$srwfunx$m; r,r ml apdcaldd 300 - 3 linguri le id emd s lin e u 3 :c2 cdnifSina integralS i:,r cub drojdie 1 2 cinitdr6lede g16u ri 50 g seminle in de E a 3 l i ng u r icereale tt50 g susan (oplional) (grdu, ovdz, secarS) ,.,r lingurile 2 ierburiala r ; 1 lingurd sare Provence riil.:: f ,it. i:i.:,,.1i,:,, : ! ;:1i.ll:i I :.1 :ll:1...].: ,i1 ir:l1 . .:)!;,llt:l ,:! ffiffi ffiffi i,i"li*r ,{ l,lriii "lii-itnll-r:;il ii ,:i-l t l i l I t..l;::i,: . ,: lr ii:ii i r.1:ilr:;:lii ::a:4,::r,: !: ,.:,:l t,] Ei*ri, ...,,:;.;1.; ; ;;:;.1,t ffin.wg#twryt$*rymr Cr $.Pregdtegti maiaua drojdie, prafde sare, lingurd din un 1 de I fdinagi 1 lingurd apa.La5i de cdteva minutela odihnit. Apoi amesteci fdinacu cerealele, tarAlele gr6u, seminlele cu de cu 9i lr cu ierburile Provence. de ?"Adaugi maiaua,uleiul mdsline, restul ap5. de apoi de Frimanli ll ;i lagila odihnit 10-30de minute. Poli forma mici chifledin aluat,iar dintr-oparteintinzio foaie(cdtde groasivrei)9io tai I pitrS!ele. $" Daila cuptorpentruaproximativ de minute. 20 Aceasti p6ine Ir inlocuiegte succes cu p6inea albd. Ir I, $fl$ Ir
 20. 20. Ei a MwffiwffiWffiWffi Wwffimffi E,{ Er i Er { ffi mmxtrsa@* ax$w; €rmfu w$*xww :{4 gdlbenuturi *r1 putindsare e,ri, (200ml) 1 canelaptecSldu! rlr fdindcdt cuprinde E { ,r:1-2lingurizahdr (circa300-350g) r,* cubuletdrojdie 1 E{ Wmx"ttrrwx $*"wfu $6# mrwmuamssHm; E{ I 200g margarind Its Cl tt;;):250 gzahdr E Wmwxtrrux*rwfum$m; f#r*m$ $$$ l r:ir szPi lapte fierbinte E ,rt2 pliculelezahdrvanilat ,:l::linguril5 scorligoa16 1 C C ffifffi ffiffi ffi l{i li:i 1,:;:*rrii 5i"}ry::r:i-rii E E E $rrwg&swry$$ wfi wrymr n*m{nt* 1"Amesteci laptelecu drojdiagi zahirul 9i lagi amestecul G la dospit.Faciapoi aluatul, amestecdnd fdina cu maiauagi gdlbenuqurile. giun prafde sare. Pui I t ffnrmgffitrmrys$ wrwrwtru mrymr H."Frecispumi margarina zahirul. cu intinzialuatulintr-ofoaie, l il ungi cu margarina frecati spum5, rulezigi il tai felii (32 de il bucd!i). Agezi bucSlile aluatrulate tavd, partea de in cu rulatd in l susgile lagi dospit or5.S,Daiapoirulourile cuptor la 1 la p6n6 se rumenesc cdndsuntgata,le stropegti laptefierbinte gi, cu ames- I tecatcu zahdrvanilatti scorligoar5. Acoperi melciide aluatcu un tervetgiii la5i astfelp6ni absorb laptele. tot Apoiiiconsumi I calzi. Suntdelicioqi! I4tr I
 21. 21. F ffimffiwmwW ffiffiffi ffiffiffiffiw mffiwmmW E 3 3 $q$tr*r$sm*w: 3 t 250g ca r;r 200g margarind Delmapentrucoptgigdtit j ..r, g fdina 250 ir,:gilbenuguri 2 J : l 00 g ca g caval r, 1 albuS r ;ir:lSElf€ j J ;":jli,1$ j iiffi I iil*d tffi t r rtt"ttl .:.,, ,:1 I T f mpffi ry;ll r $ri ,ftw l,lti;;it r t. Razicaqul, amesteci margarina il cu Delmapentrucopt 9i g iti t,f5 in a igdlbenugurile, un prafd e s a re if rim6 n li n g pui;i g u l aluat v6rtos timp de 20 de minute. ;1,intinziapoidin aluato foaiepe careo impdtureSti 3 9i o in T dai la frigider. Repegi 3 ori aceastd de operaliune.intinziapoi I o foaie de 5 mm grosime, ungi cu albugulbitut spumd, o presari cagcavalul gitai foaia ras f6gii 1 cm grosime 10 cm de 5i I lu n g im e . ii;,Agezi saleurileintr-otavdunsdcu margarind Delmapentru I copt gi gatit gi le dai la cuptorpentru15-20 minute. de Sunt foartebunegis5fioase! t fr Ii4s, l Ii
 22. 22. I Ej I ffiH-"H E i ffiffiffiWffiffiffi ffiffi$ffiffip$,ffiffiH ffiffi Wffi Et i Wmsstrs"*t tsm.fu *s$a**{" **$m; {{$ Ei { ,:,"; i,,375 g f5in5 100ml lapte ,r1100 g unt 4linguriz a h d r G I :ii: 1 OU 1/2cubulel sare drojdie Ei t ", 1 gdlbenug [X.*urmfirmfrw; ut t +,. ffrym$rur tgr* errrlptfrmfi ,..,,lF ir 150 g m ac 1 albug E t ,f,i.:l,f ,,,, ml lapte 120 4 pere ,rr linguri 3 zahdr 2 linguriz e a md ld mA ie de Fr .i ,::1 linguri!5 coajdrasd 100g gemde caise r i irrl , de lam6ie 1/2 linguri!5scorligoard I :rr, g nuqi JQ E i- ...t ii*,-,,* I ffi ]: lr i.r I ii i,:t i. .] Ii , tr t; i Crr { i I ffxmgi*,{m6t$ ;n*;t: m$r*, {a*$ E I 1" Amesteci untulgi un prafde sare. fdinacu oul,gSlbenu;ul, DizolvizahSrul drojdiain laptelecSldu!, adaugipeste ;i compozilia maiinainte, de le apoiil lagisd dos- frim6nlialuatul, C ir I peascSjumdtate or5. de ! qrr$$ffi r g#; $$r*ng*$;m**ti ffi ffiffi fi mfl l i k. Speli zahdr maculintr-ositdsubjet de api rece il fierbi lapte timp de 15 minute. ;i in cu Dupdce a fiert,il laSi se rdceasci, sa 1 i. apoi adaugicoajade lam6ie rasd, nucilepisate, scorligoara albu;ulbdtutspumd. Cureliperele coajd, tai felii9i le il" de le ti E i" stropegti zeama lSmdie. cu de intinzialuatul dospit sublire, umplutura mac gi rulezi ambelepdrli spre pui de din intr-ofoaie Er ;{ i mijloc,dar lagiun spaliude 1 cm pe carea;ezifeliilede pere. 4. Cocirulourileintr-otavdunsdcu unt, la foc potrivit, timp de Er I 30-35 de minute. Dupdce s-aucoptgi s-aurdcit, ungirulourile cu gemde caise. Ei 4*#: f, 1
 23. 23. E E ffiffiffiffimwmfi ffiffiffi ffiwwwwffimww ry $ E m$nmtqrm&**n*m: #m*Mr*e fq$ E t 1 kg fdinS t:3009 margarind Delma l; 2 pliculefe drojdieuscatd pentrucopt ti gdtit G ,,,1/2lingutifdzahdr r 400 ml lapte ::r, plicprafde copt 1 f. ,r 1 lingursare E g,s ffio*m amxx*p$*.* ffiwfu ss c*ir $9,$ *xr in mr E r,. g margarini 200 2linguri h ime n :,. c Delma pentrucopt;i gatit , 2 lingurile sare r,r,: g cagcaval ras F 200 ,:r1 gdlbenug E E iiiffi .., I .l iii..llr,r,.{* .i.l ir:t llltr,& iir ii lt : t iii $$$ it ] ir ilr lti i , : E E t 3, trrmgmt mfr mSw: *rpt$umqut$ E 1"Amesteci toate ingredientele foarte bine, impreundcu ] margarina Delma pentrucopt gi gitit, p6ndoblii un aluatcare sedezlipegte mdini. de t, f" Din acestaluatfaci9 grdmdjoare intinzidin fiecare gi c6teo foaie mdrimea de mari. uneifarfurii l ;r,;,p,*r{#g{$ #i$#; rn**p*[$[r*u.# I 3" Amestecimargarina Delmapentrucopt qi gitit cu cagcavalul rasfin, p6nd obgiio cremd pe careo intinzi pestefiecarefoaie de l aluat.Taifiecareformd in razede cerc sau,dacdi1ieste mai ugor, lr in pdtrate.Din fiecarebucatdformezi apoi cornulele. ;i.,Le ungi cu g5lbenug, presari chimen 9i saregi le dai la le cu t cuptor,la foc potrivit. f,i *b;{&1 I I
 24. 24. r !t I ffimwrywryffi wwffiffiffiwwWffi !ir { !iJ i :l d $g$ wrm$xr*$w: t*tt*)r.qO lll 400 g faind Ei .{ Delrnq ,:l 1 CartOf ifi:1 ou l! { ,* 1 lingurd zahdr llj sare Ei { ,,,,,r,20 g drojdiet i,1lr:irii :.t2O0ml lapte F i .1 ii r,:l llngLrlimargarind Delmapentrucopt$igitit topita ;,r, ml uleipentruprdjit li 4 300 f! c -/"-#:, t! J ,ffi,ifrffi ri ff i i;,. ,:;:il" l|i d , , ! ir i { l r:r,lii i ;j.iJitii;t.;iir, !j { Ifl " i1 r, 1 $. Fierbicartoful, ffirmg#tmmt* mwm: apoiil lagila rdcitgiil dai pe rdzdtoare. l; IJ # Amesteci cartofulcu fdinagi cu toate celelalte ingrediente. Adaugigi 1 lingurd margarind de Delmapentrucopt ;i gatit topitd. Faciun aluat gi ir frdmdnlip6na nu mai esie tlpiiios. -l -! d e, Daca langogi faci J pui simpri, nu iiintinzicu sucitorur, cu m6na. si se aranjeazd bine.in cazur mai pe cu sucitorul, umplutura margine acoperi jumdtate gi cu ci ceror umpruturd, intinzicu ii i J lr de aluat. Torni $, uleiurintr-otigaierau c"arn,ir lagi seincingd pui ia bine9i dai foculIajumdtate. rangogii ii ragi se praleas-ca gi s; :l I b-ine.CAndsunt gata,ii scofipe haitiea6sorbanta, pentiu a-fi ldsa surplusulde poli grdsime. umple langogiicu t; I telemea,crema de ciocolati,guncd cagcavar cu oricevrei.sunt dericiosil gi sau . l ,4sffi li n I s$
 25. 25. FE .t E rl E: { ry$ # u*rn$r mttnffi$sss*ran t: t: { { Delflq E; { il.i irltill*l*: I! { 350g urdi 2 oui 2 cin ifain d drojdie o nucd c6t l! .l 1 pachet margarind 1 ceagcdlapte Delma pentrucoptti gStit grig 1 linguri!5 ti { chimen 2 l i ng u r ile sare 1 g i 1 /2lin guri!5 sare Il I: { { :-F:Y:i- l: J Ir I Er J 4ci s.q;:. *,.r q It i:fii:ilii liitli i i lit,1;lill I:: I i " Dizolvidrojdiain lapte cSldu!cu o lingurdde fdind.Dupd ce a crescutmaiauao torni pestefdind.Adaugi margarina Delma l!, i pentru copt 5i gdtit, 250 I urd5, un praf de sare,chimen 9i ll2 J frdmdnli o cocd potrivit de tare.intinzi coca intr-o foaie de l: di, ._e_ * cm grosimedin care tai apoi forme cu un pahar cu gura mai k * -* {* I din rotundurile aluatle decupezi mijloccu de in l:: J ".tii, larg5. Jumatate . un paharcu gura mai mici. Amesteci apoi urda rdmasicu grigul, saregi chimen. l: J . ;:= " .i Ungi bucSlile aluat cu ou, aSezi bucatddecupati peste de o una intreagd gi puiin mijloccAteo lingurildde urdd.Le ungi din t: J nou cu ou 5i le coci la foc potrivit 25-30 de minute intr-o tava l:: J unsi cu margarind Delmapentru copt 9i gatit l! d I: Jlii{ f., I i _l
 26. 26. ,Wmw.Wffi e ffiffiffiffiffiffi ffiffi qd F j 1 { 1 p fgI F*,**+*$mt tr*frt***; u F { ,.250g faina ,.1 5 0g u n t saumargarini f { r:r l 9U ,, 2 l i ng u r ia pi J { ,, sare dupSgust j .f $*r:rv .t*ilfl* {ir$*$ $t.ig *$k i *,: {" r fl,tiirii {li 50 g fiind dizolvatd intr-unsfertde litrude lapte f .{ ,, 2 linguri smAnt6nd J I r. ou- 3 ,,1 5 0g q u n ci j { ,,3 castraveciori murati ..1 0 0 g ca g caval j .l f { 4!il:t;,;,,..,. "r0,4rhii(_* iiry ilii,,.,,r,,.r1i1 l|i.,ffi lr;,ri*ili ffi t { -"? lt:. ir:rl iI iri ;..:r;i ir { f { 5 { q$ lirr:,tt,${mtm$ mq*: m-$nl;ml;*[ :i. Amesteci toateingredientelefaciun aluatclasic. Frdmanli li 1 9i a lu a tul in eqiil dai b pulinla rece. poilmp a rli lu a t u lin p d r1 i, A a 2 furculila c6teva in l: J cu unaimbraci formdunsdgiinlepicocacu o locuri. tavalacuptorul Dai timp de 10minute. incdlzit, Apoiscoli fr { q ipu i um p lu tura. ll J Fr lrg*,tltl *itlt uu it $ 1;l li}iffili iltr * tru ot t castraveciorii ,i, $unca, gicagcavalul, mdrunt leamesteci letoci 9i ll J cu oudle, smantAna fainadizolvatd lapte.Pui amestecul 5i in peste Acoperi cocd. tartacu un capac aluat(cea de de-adoua tr I parte)gio cocilafoc Potrivit. I; Ih4 I; I

×