Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Những lưu ý khi trồng cây xanh trong nhà

98 views

Published on

ố ó ể vận dụng rất linh hoạ để ó ây xa
ma g ẩm mỹ g ụng.

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Những lưu ý khi trồng cây xanh trong nhà

  1. 1. NHỮNG LƯU Ý KHI TRỒNG CÂY XANH TRONG NHÀ ố ó ể vận dụng rất linh hoạ để ó ây xa ma g ẩm mỹ g ụng. dụ ấ â ẩ dụ . d â dụ ở â .
  2. 2. K ử dụ ă d â ở ă d ă . ở ở â ử dụ ử dụ â - ấ é Câ ề â d ở â ở tr â ở . dụ â ở â â é ở â . d â ử dụ â ũ â ở â N ử ổ
  3. 3. ở ề â C ề ý . â ử ổ ổ ấ â ũ ấ â ề ề â ấ â . C ũ â d ẹ ũ ề â â ấ ề ụ ý ề ở . C ý é é â d ấ â ấ .
  4. 4. Thi công sơn 24h cung cấp dịch vụ thi công sơn chất lượng chuẩn Singapore uy tín, bền đẹp, bảo hành lâu và giá thành cạnh tranh

×